LUOTTAMUSMIESSOPIMUS TES: PL: 01

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUOTTAMUSMIESSOPIMUS TES: 313008 PL: 01"

Transkriptio

1 LUOTTAMUSMIESSOPIMUS TES: PL: 01 Työehtosopimusjärjestelmän ylläpitäminen ja kehittäminen perustuu työnantaja ja työntekijäpuolen välisiin neuvottelusuhteisiin. Näi den suhteiden edellyttämän luottamusmiesjärjestelmän tarkoituksena on omalta osaltaan turvata osapuolten välillä solmittujen sopimusten noudattaminen, työnantajan ja työntekijän/toimihenkilön välillä mah dollisesti syntyvien erimielisyyskysymysten oikeudenmukainen, tar koituksenmukainen sekä nopea selvittäminen, muiden työnantajan ja työntekijän/toimihenkilön välillä esiintyvien kysymysten käsittely sekä työrauhan ylläpitäminen ja edistäminen työehtosopimusjärjestel män edellyttämällä tavalla. Näiden päämäärien toteuttamiseksi merenkulkuhallitus ja Suomen Eri tyisteknisten Liitto SEteLi ry ovat tänään tehneet seuraavan luotta musmiessopimuksen. 1 Sopimuksen soveltamisala Merenkulkuhallituksen ja Suomen Erityisteknisten Liitto SEteLi ry:n välisessä työehtosopimuspöytäkirjassa tarkoitettu luottamusmiesjär jestelmä toteutetaan siten, kuin tässä pöytäkirjassa ja mainitussa työehtosopimuspöytäkirjassa on sovittu. Mikäli edellä tarkoitettu työehtosopimus lakkaa olemasta voimassa, noudatetaan kuitenkin sen luottamusmiehiä koskevia määräyksiä edelleenkin niin kauan, kuin tä mä pöytäkirja on voimassa. 2 Luottamusmiehen käsite Luottamusmiehellä tarkoitetaan tässä pöytäkirjassa niitä luottamus miehiä, joiden asettamisesta on sovittu allekirjoittaneiden työehto sopimuspuolten välisessä työehtosopimuspöytäkirjassa. 3 Luottamusmiehen valitseminen Luottamusmiesten asettamisesta on voimassa, mitä siitä edellä 1 ja 2 :ssä tarkoitetussa työehtosopimuspöytäkirjassa on sovittu. 4 Luottamusmiehen työsuhde Luottamusmies on työsuhteessaan työnantajaan samassa asemassa riip pumatta siitä, hoitaako hän luottamustehtäviään oman työnsä ohella vai onko hänelle annettu osittain tai kokonaan vapautusta työnteos ta. Luottamusmies on velvollinen henkilökohtaisesti noudattamaan yleisiä työehtoja, työaikoja, työnjohdon määräyksiä sekä muita jär jestysmääräyksiä. Luottamusmiehen mahdollisuuksia kehittyä ja edetä ammatissaan ei saa heikentää luottamusmiestehtävän takia. Luottamusmiehenä toimivaa työntekijää/toimihenkilöä ei tätä tehtävää hoitaessaan tai sen tähden saa siirtää huonompipalkkaiseen työhön kuin missä hän oli luottamusmieheksi valituksi tullessaan. Häntä ei saa myöskään siirtää vähempiarvoiseen työhön, jos työnantaja voi tarjota hänelle muuta hänen ammattitaitoaan vastaavaa työtä. Luottamusmiestehtävän takia häntä ei saa erottaa työstä. Jos piiri tai pääluottamusmieheksi asetetun henkilön varsinainen työ olennaisesti vaikeuttaa piiri tai pääluottamusmiehen tehtävien hoitamista, on hänelle, ottaen huomioon viraston tai laitoksen taik 1

2 ka luottamusmiehen toimialueeksi sovitun työpiirin tai työpisteen olosuhteet ja luottamusmiehen ammattitaito, mahdollisuuksien mukaan pyrittävä järjestämään muuta työtä. Tällainen järjestely ei saa ai heuttaa hänen ansionsa alentumista. Jos viraston tai laitoksen työvoimaa irtisanotaan tai lomautetaan taloudellisista tai tuotannollisista syistä, ei tällaista toimenpi dettä saa kohdistaa piiri tai pääluottamusmieheen, paitsi jos yh teisesti todetaan, ettei piiri tai pääluottamusmiehelle voida tar jota hänen ammattiaan vastaavaa tai hänelle muutoin sopivaa työtä. Sovittuun työpiiriin tai työpisteeseen valitun luottamusmiehen työ sopimus voidaan työsopimuslain 53 :n 2 momentin mukaisesti irtisanoa vain, kun työ kokonaan päättyy eikä voida järjestää muuta työtä, jo ka vastaa hänen ammattitaitoaan. Luottamusmiehestä johtuvasta syystä ei luottamusmiestä saa irtisanoa ilman työsopimuslain 53 :n 2 momentin edellyttämää niiden työnteki jöiden enemmistön suostumusta, joita hän edustaa. Luottamusmiehen työsopimusta ei saa purkaa vastoin työsopimuslain 43 :n säännöksiä. Luottamusmiehen työsopimuksen purkaminen sillä perus teella, että hän on rikkonut järjestysmääräyksiä ei ole mahdollista, ellei hän ole samalla toistuvasti ja olennaisesti sekä varoituksesta huolimatta jättänyt noudattamatta työsopimuslain 43 :n 2 momentin 6 kohdan velvoitteita. Luottamusmiehen työsopimuksen purkuperusteita arvioitaessa luotta musmiestä ei saa asettaa huonompaan asemaan muihin työntekijöihin nähden. Tämän kohdan määräyksiä on sovellettava myös piiri tai pääluotta musmiesehdokkaaseen, jonka ammattiosaston kokous on asettanut ja jonka asettamisesta ammattiosasto on kirjallisesti työnantajalle il moittanut. Ehdokassuoja alkaa kuitenkin aikaisintaan kolme kuukautta ennen valittavana olevan piiri tai pääluottamusmiehen toimikauden alkua ja päättyy muun kuin vaalissa piiri tai pääluotamusmieheksi valituksi tulleen osalta ammattiosaston todettua vaalituloksen. Tämän kohdan määräyksiä on sovellettava myös piiri tai pääluotta musmiehenä toimineeseen työntekijään kuusi kuukautta hänen piiri tai pääluottamusmiestehtävänsä päättymisen jälkeen. Jos luottamusmiehen työsopimus on lakkautettu tämän sopimuksen vas taisesti, työnantajan on suoritettava korvauksena luottamusmiehelle vähintään 10 ja enintään 30 kuukauden palkka. Korvaus on määrättävä samojen perusteiden mukaan kuin työsopimuslain 47 f :n 2 momentissa on säädetty. Korvausta lisäävänä tekijänä on otettava huomioon se, että tämän so pimuksen oikeuksia on loukattu. Jos tuomioistuin harkitsee, että edellytykset työsuhteen jatkamiselle tai jo päättyneen työsuhteen palauttamiselle ovat olemassa, eikä työsuhdetta siitä huolimatta jatketa, on tämä otettava erityisen painavana syynä huomioon kor vauksen suuruutta määrättäessä. 5 Luottamusmiehen tehtävät Luottamusmiehen pääasiallisena tehtävänä on edustaa työehtosopimuk sen allekirjoittanutta järjestöä tai sen rekisteröityä alayhdistystä taikka ammattiosastoa työehtosopimuksen ja työlainsäädännön sovelta mista koskevissa asioissa sekä työsääntöihin ja yleensä työnantajan ja työntekijän/toimihenkilön välisiin suhteisiin liittyvissä kysy 2

3 myksissä. Luottamusmiehen tehtävänä on myös välittää tietoja toi saalta työnantajan ja toisaalta järjestötahon tai työntekijän/toimi henkilön välillä. 6 Luottamusmiehelle annettavat tiedot Jos syntyy epäselvyyttä tai erimielisyyttä työntekijän/toimihenkilön palkasta tai työsuhteeseen liittyvien lakien tai sopimusten sovelta misesta, on luottamusmiehelle annettava kaikki tapauksen selvittämi seen vaikuttavat tiedot. Luottamusmiehellä on oikeus saada säännöllisin väliajoin tiedot oman toimipiirinsä tai työpaikkansa työvoimasta sekä työntekijäin/toimi henkilöiden ansiotasosta sekä sen koostumuksesta ja kehityksestä. Tämän kohdan soveltamisesta voidaan sopia erikseen tarkemmin. Luottamusmiehellä on tehtävänsä hoitamista varten oikeus saada tie dot omassa toimipiirissään tai työpaikassaan toimivista aliurakoit sijoista ja niiden palveluksessa työpaikalla tai työpiirissä olevas ta työvoimasta. 6 a Työnantajan tulee tiedottaa suunnitellusta ulkopuolisen työvoi man käyttöä koskevasta sopimuksesta niille luottamusmiehille, joiden edustaman henkilöstöryhmän työtehtäviä asia koskee. Asiasta ilmoi tettaessa on selvitettävä tällaisen työvoiman suunniteltu määrä, työtehtävät ja sopimuksen kestoaika. Jos asianomainen luottamusmies saatuaan 1 momentissa tarkoitetun il moituksen viimeistään ilmoitusta seuranneena toisena työpäivänä sitä vaatii, on hänellä oikeus antaa ulkopuolisen työvoiman käytöstä ja sen tarpeellisuudesta ja siihen liittyvistä haittatekijöistä lausun tonsa viikon kuluessa. Edellä tarkoitettua käsittelyä ei luottamus mies voi kuitenkaan vaatia, silloin kun tarkoituksena on ulkopuoli sella työvoimalla teettää työtä, jota ao. yrityksen henkilöstö ei vakiintuneen käytännön mukaan suorita tai milloin kysymyksessä on sellainen lyhytaikainen kiireellinen työ taikka suunnittelu, asen nus, korjaus tai huoltotyö, jonka teettäminen yrityksen omalla henkilöstöllä ei ole mahdollista tai mikä vaatii erityiskalustoa. Milloin yrityksen tuotannolliselle toiminnalle tai sen taloudelle vahinkoa aiheuttavat erityisen painavat syyt, joita ei ole voitu en nakolta tietää, ovat em. menettelyn esteenä, työnantaja voi tehdä asiassa päätöksen ilman sitä edeltävää ilmoitusmenettelyä. Edellä 1 momentissa tarkoitettu asia tulee käsitellä viivytyksettä sen jälkeen, kun perusteita poikkeamiselle säännönmukaisesta menet telystä ei enää ole. Samalla on työnantajan selvitettävä poikkeuk sellisen menettelyn syyt. Edellä sanottu ei koske valtion rakennustöiden teettämisestä ura koitsijoilla annetun asetuksen tarkoittamia eikä metsäalan töitä. 7 Luottamusmiestehtävien hoitaminen Tehtäviensä hoitamista varten luottamusmiehelle järjestetään tarvit taessa tilapäistä tai säännöllisesti toistuvaa vapautusta työstään. Arvioitaessa luottamusmiestehtävien hoitamiseen tarvittavaa aikamää rää on huomiota kiinnitettävä mm. työpaikan työntekijöiden lukumäärään ja tuotannon luonteeseen, 3

4 siihen, noudatetaanko työpaikalla aika tai suorituspalkkausjär jestelmää, siihen, missä määrin käytössä oleva palkkausjärjestelmä edellyttää jatkuvia neuvotteluja, esim. sopimusta yksittäisistä urakkahin noista jne., käytössä olevien suorituspalkkausjärjestelmien luonteeseen, kuten yksittäisten urakoiden lukumäärään, siihen, missä määrin työt ja työmenetelmät ovat pysyviä tai jatku vasti vaihtuvia, luottamusmiehen edustamaan ammattiosastoon kuuluvien työntekijöi den lukumäärän sekä luottamusmiehen yhteydensaantimahdollisuuksiin edustamiinsa henki löihin. Mikäli luottamusmies on vapautettu säännöllisesti toistuviksi mää räajoiksi työstään, tulee hänen hoitaa luottamusmiestehtävänsä sinä aikana. Kiireellisten asioiden hoitamista varten tulee työnjohdon kuitenkin antaa luottamusmiehelle vapautusta työstään muunakin työn kannalta sopivana aikana. 8 Ansionmenetyksen korvaaminen Työnantaja korvaa sen ansion, jonka luottamusmies menettää työaikana joko paikallisissa neuvotteluissa työnantajan edustajien kanssa tai toimiessaan muuten työnantajan kanssa sovituissa tehtävissä. Mikäli luottamusmies on vapautettu työstään säännöllisesti toistu viksi määräajoiksi, työnantaja korvaa hänen ansionmenetyksensä näil tä ajoilta, ellei muunlaisesta korvausperusteesta ole sovittu. Työnantaja korvaa luottamusmiehelle luottamusmiestehtävien hoitamis ta varten 7 :n 1 momentin nojalla tilapäisesti myönnetystä vapaa ajasta johtuvan ansionmenetyksen, ellei muunlaisesta korvausperus teesta ole sovittu. Ansiolla tarkoitetaan tunti tai urakkapalkkaisen luottamusmiehen osalta hänen omaa keskituntiansiotaan ilman yli ja sunnuntaityöko rotusta. Viikko tai kuukausipalkkaisen henkilön palkkaa ei luottamusmiesteh tävän hoitamiseen käytetyn ajan osalta vähennetä. Jos luottamusmies suorittaa työnantajan kanssa sovittuja tehtäviä säännöllisen työaikansa ulkopuolella, maksetaan hänelle lisä ja ylityökorvausta samojen perusteiden mukaisesti kuin hänen varsinai sessa työssään tai sovitaan hänen kanssaan muunlaisesta lisäkorvauk sesta. Milloin luottamusmies, jonka toimialue sitä edellyttää, työnantajan kanssa sovittuaan tai työnantajan määräyksestä luottamusmiestehtä viinsä kuuluvia neuvotteluja tai muita niihin liittyviä tehtäviä varten, matkustaa työ ja asuinpaikkansa ulkopuolelle, suoritetaan hänelle matkakustannusten korvausta ja päivärahaa samojen perustei den mukaan kuin hänen varsinaisessa työssään. 9 Luottamusmiesten koulutus Sopimuspuolet pitävät suotavana, että luottamusmiehelle varataan ti laisuus osallistua koulutukseen, mikä on omiaan lisäämään hänen pä tevyyttään luottamusmiestehtävien hoitamisessa. Koulutuskustannusten korvaamisesta on voimassa, mitä siitä on koulutussopimuksessa erik seen sovittu. 4

5 Pää ja piiriluottamusmiehen luottamusmiestehtävän päättymisen jäl keen tulee hänen ja työnantajan yhteisesti selvittää, edellyttääkö työntekijän/toimihenkilön ammattitaidon ylläpitäminen entiseen tai sitä vastaavaan työhön ammatillista koulutusta. Työnantaja järjestää selvityksen edellyttämää koulutusta. Koulutuksen sisältöä ratkais taessa kiinnitetään huomiota työstä vapautukseen, luottamusmieskau den kestoon ja sinä aikana tapahtuneisiin työmenetelmien muutoksiin. 10 Luottamusmiesten toimitilat Työnantaja järjestää luottamusmiehelle, milloin työpaikan olosuhteet sitä edellyttävät, paikan, jossa hän voi säilyttää luottamusmiesteh täviä varten tarvittavat asiakirjat ja toimistovälineet. Työnantaja järjestää tarvittaessa, mikäli se paikalliset olosuhteet huomioon ottaen on mahdollista, paikan, jossa voidaan käydä luottamusmiesteh tävien hoitamista varten välttämättömät keskustelut. Työpaikan koon sitä edellyttäessä paikallisesti sovitaan, että pää luottamusmies tai piiriluottamusmies voivat tarvittaessa käyttää vi raston tai laitoksen tavanomaisia käytössä olevia viestintä ja toi mistovälineitä. 11 Neuvottelujärjestys Neuvottelujärjestyksen osalta noudatetaan, mitä siitä on allekir joittajapuolten välisessä työehtosopimuksessa sovittu. 12 Luottamusmiesten varamies Milloin luottamusmiehelle on valittu varamies, noudatetaan häneen nähden tämän sopimuksen määräyksiä vain silloin, kun hän hoitaa työehtosopimuksessa sovitun ilmoituksen perusteella luottamusmies tehtäviä. 13 Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen Tämä sopimus tulee voimaan 1 päivästä lokakuuta 1991 ja on voimassa toistaiseksi molemminpuolisin kolmen kuukauden irtisanomisajoin. Helsingissä, merenkulkuhallituksessa 24 päivänä syyskuuta MERENKULKUHALLITUS SUOMEN ERITYISTEKNISTEN LIITTO SETELI RY Ylijohtaja Heikki Muttilainen Ylitarkastaja Tuula McKee Tämä Internet teksti ei ole virallinen versio, eikä Valtiokonttori tai sopimuksen antaja vastaa tietojen oikeellisuudesta eikä tietojen käytön aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Sivun alkuun Hakemistosivulle Sivun rakenne Valtiokonttori Aineistoa ei saa julkaista ilman sopimuksen antajan tai Valtiokonttorin lupaa. 5

6 Ylläpitäjä: VALTIOKONTTORI VK Henkilöstöjärjestelmät Sörnäisten rantatie 13 PL Helsinki puhelin (09)772 51, faksi (09) sähköposti: 6

Allekirjoittaneet järjestöt ovat sopineet yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen uudistamisesta seuraavasti:

Allekirjoittaneet järjestöt ovat sopineet yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen uudistamisesta seuraavasti: PÖYTÄKIRJA YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISESTA Allekirjoittaneet järjestöt ovat sopineet yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen uudistamisesta seuraavasti: 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

Työehtosopimusosapuolet voivat sopia edellä olevasta poiketen seuraavaa:

Työehtosopimusosapuolet voivat sopia edellä olevasta poiketen seuraavaa: 1 Luottamusmiessopimus 6.11.2012 1 Sopimuksen soveltamisala Tämä sopimus koskee Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n jäseniä sekä niiden palveluksessa olevia työntekijöitä, jotka kuuluvat jäsenenä tämän

Lisätiedot

TT-SAK YLEISSOPIMUS. 1 (Virhe. Tuntematon valitsimen argumentti.) TT-SAK YLEISSOPIMUS 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

TT-SAK YLEISSOPIMUS. 1 (Virhe. Tuntematon valitsimen argumentti.) TT-SAK YLEISSOPIMUS 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 (Virhe. TT-SAK YLEISSOPIMUS 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Lähtökohtia Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto (TT) ja Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK pyrkivät kumpikin itse ja omien jäsenjärjestöjensä

Lisätiedot

AUTOLIIKENNE YLEISET SOPIMUKSET

AUTOLIIKENNE YLEISET SOPIMUKSET AUTOLIIKENNE YLEISET SOPIMUKSET 2012 SISÄLLYSLUETTELO YS YLEISSOPIMUS... 1 LPS LOMAPALKKASOPIMUS... 3 TSS SOPIMUS TYÖSUOJELUYHTEISTOIMINNASTA TYÖPAIKOILLA... 6 LMS LUOTTAMUSMIESSOPIMUS... 19 UTS SOPIMUS

Lisätiedot

TT-SAK YLEISSOPIMUS ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA TT-SAK ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA (MUUTOKSET)

TT-SAK YLEISSOPIMUS ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA TT-SAK ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA (MUUTOKSET) TT-SAK YLEISSOPIMUS TT-SAK YLEISSOPIMUS ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA TT-SAK:N YLEISSOPIMUKSEEN TULEVAT MUUTOKSET, LIITE TT-SAK ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA (MUUTOKSET) TT-SAK YLEISSOPIMUS 1 (15) TT-SAK YLEISSOPIMUS

Lisätiedot

Liikenne- ja Erityisalojen Työnantajat ry Yleiset sopimukset ja Irtisanomissuojasopimus 2002

Liikenne- ja Erityisalojen Työnantajat ry Yleiset sopimukset ja Irtisanomissuojasopimus 2002 Sisällys Sivu YLEISET SOPIMUKSET... 4 1 YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 4 Soveltamisala... 4 Perusoikeudet... 4 Työnjohto-oikeus... 4 Osapuolten oikeus tutustua työpaikkoihin... 4 Ennakkoilmoitus työtaisteluista...

Lisätiedot

KESKUSLIITTO TOIMIHENKILÖKESKUSJÄRJESTÖ STTK. Aika. Paikka TT:n toimisto, Eteläranta 10. Läsnä

KESKUSLIITTO TOIMIHENKILÖKESKUSJÄRJESTÖ STTK. Aika. Paikka TT:n toimisto, Eteläranta 10. Läsnä TEOLLISUUDEN JA TYÖNANTAJAIN KESKUSLIITTO TOIMIHENKILÖKESKUSJÄRJESTÖ STTK ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Aika Paikka TT:n toimisto, Eteläranta 10 Läsnä 1 Sovittiin, että pöytäkirja tarkastetaan tässä kokouksessa

Lisätiedot

KUMITEOLLISUUDEN KEMIANTEOLLISUUDEN SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2014 30.11.2016

KUMITEOLLISUUDEN KEMIANTEOLLISUUDEN SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2014 30.11.2016 Sisällysluettelo SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2014 30.11.2016... 4 KUMITEOLLISUUDEN JA KEMIANTEOLLISUUDEN SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2014 30.11.2016 1 Sopimuksen soveltamisala...

Lisätiedot

Sopijapuolet pyrkivät kehittämään näitä tavoitteita yhteistoiminnan eri muotoja hyväksikäyttäen sekä valvomaan osaltaan tehtyjä sopimuksia.

Sopijapuolet pyrkivät kehittämään näitä tavoitteita yhteistoiminnan eri muotoja hyväksikäyttäen sekä valvomaan osaltaan tehtyjä sopimuksia. 1 TT-SAK YLEISSOPIMUS 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Lähtökohtia Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto (TT) ja Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK pyrkivät kumpikin itse ja omien jäsenjärjestöjensä

Lisätiedot

LUOTTOTIETO- JA PERINTÄALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2012 31.3.2014

LUOTTOTIETO- JA PERINTÄALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2012 31.3.2014 LUOTTOTIETO- JA PERINTÄALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2012 31.3.2014 Palvelualojen työnantajat PALTA ry Ammattiliitto PRO ry PALVELUALOJEN TYÖNANTAJAT PALTA ry PL 62, 00131 Helsinki (Eteläranta 10, 6 krs.) Tomi

Lisätiedot

Tullaajia ja huolintatyönjohtajia koskeva Työehtosopimus

Tullaajia ja huolintatyönjohtajia koskeva Työehtosopimus Tullaajia ja huolintatyönjohtajia koskeva Työehtosopimus 1.10.2007-30.4.2010 Erityispalvelujen Työnantajaliitto Ahtaus- ja Huolinta-alan Tekniset AHT PL 30 (Eteläranta 10), 00131 Helsinki Puhelin (09)

Lisätiedot

VEROHALLINNON JA VEROHALLINNON ATK-HENKILÖT VERO-ATK RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS

VEROHALLINNON JA VEROHALLINNON ATK-HENKILÖT VERO-ATK RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS VEROHALLINNON JA VEROHALLINNON ATK-HENKILÖT VERO-ATK RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS 281804 A. Soveltamisala 1 Soveltamisala Tätä työehtosopimusta sovelletaan Verohallinnon palveluksessa yksityisoikeudellisessa

Lisätiedot

Tilitoimistoja koskeva työehtosopimus

Tilitoimistoja koskeva työehtosopimus Tilitoimistoja koskeva työehtosopimus 1.10.2008 30.9.2011 Erityispalvelujen Työnantajaliitto / Tilitoimistojen Työnantajayhdistys Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO/Toimihenkilöunioni TU Tilitoimistojen

Lisätiedot

Taloushallintoalan työehtosopimus

Taloushallintoalan työehtosopimus 1000 750 500 250 0 Taloushallintoalan työehtosopimus 1.11.2013 31.10.2016 Palvelualojen työnantajat PALTA/ Tilitoimistojen Työnantajayhdistys Ammattiliitto Pro Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO 2001

Lisätiedot

YLEISSOPIMUS 1.3.2012 31.3.2014

YLEISSOPIMUS 1.3.2012 31.3.2014 YLEISSOPIMUS 1.3.2012 31.3.2014 Sisällysluettelo YLEISSOPIMUS... 1 1 Sopimuksen ulottuvuus... 1 2 Työn johto, jakaminen ja järjestäytymisoikeus... 1 3 Työsuhteen alkaminen... 1 4 Työsuhteen päättyminen...

Lisätiedot

1.11.2010-30.9.2013. Työnantajalla on oikeus ottaa työhön, erottaa työntekijä sekä määrätä työn johtamisesta.

1.11.2010-30.9.2013. Työnantajalla on oikeus ottaa työhön, erottaa työntekijä sekä määrätä työn johtamisesta. 1 TURVETUOTANTOALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1 Sopimuksen soveltaminen 1.11.2010-30.9.2013 Tämän työehtosopimuksen säännöksiä sovelletaan Koneyrittäjien liiton ja sen jäsenyhdistysten jäsenyritysten turvetuotantotöissä

Lisätiedot

Alko Oy:n myymälätyöntekijöitä koskeva työehtosopimus

Alko Oy:n myymälätyöntekijöitä koskeva työehtosopimus Alko Oy:n myymälätyöntekijöitä koskeva työehtosopimus 1.5.2010 31.3.2013 soveltamisala työsuhde työaika palkka vuosiloma poissaolot työpaikkakohtainen sopiminen erinäiset määräykset liitteet Työehtosopimus

Lisätiedot

Metsäkeskuksia koskeva Työehtosopimus

Metsäkeskuksia koskeva Työehtosopimus Metsäkeskuksia koskeva Työehtosopimus 1.2.2010 29.2.2012 Erityispalvelujen Työnantajaliitto ry/ Maaseutuelinkeinojen ja neuvonta-alan Työnantajayhdistys METO - Metsäalan Asiantuntijat ry Metsänhoitajaliitto

Lisätiedot

PALKKA- JA HENKILÖSTÖHALLINTOALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS

PALKKA- JA HENKILÖSTÖHALLINTOALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS PALKKA- JA HENKILÖSTÖHALLINTOALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 Sisällysluettelo TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPPÖYTÄKIRJA... 2 PALKKA- JA HENKILÖSTÖHALLINTOALAN TOIMIHENKILÖIDEN

Lisätiedot

Alko Oy:n toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus 1.5. 31.1.

Alko Oy:n toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus 1.5. 31.1. Alko Oy:n toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus 1.5. 31.1. 2014 2017 Kaupan liitto Eteläranta 10 PL 340, 00131 Helsinki Puhelin (09) 172 850 Faksi (09) 664 616 www.kauppa.fi Nimet ja suorat puhelinnumerot

Lisätiedot

SISÄLLYS ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA... 15 TARKISTUSPÖYTÄKIRJA... 18

SISÄLLYS ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA... 15 TARKISTUSPÖYTÄKIRJA... 18 Kotimaan matkustaja-alusliikenteen työehtosopimus 2014-2017 SISÄLLYS 1 SOVELTAMISALA... 1 2 PALKAT... 1 3 PERUSPALKKAAN SIDOTUT PALKANLISÄT... 3 4 LUONTOISEDUT... 3 5 KORVAUKSET... 4 6 TYÖAIKA JA SYNTYVÄ

Lisätiedot

ICT-alan työehtosopimus ylemmille toimihenkilöille

ICT-alan työehtosopimus ylemmille toimihenkilöille ICT-alan työehtosopimus ylemmille toimihenkilöille 1.11.2013 31.10.2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA... 1 ICT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS YLEMMILLE TOIMIHENKILÖILLE... 5 1 Työehtosopimuksen soveltamisala... 5 2 Sopimuksen

Lisätiedot

Informaatiologistiikka-alan ylempien toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS

Informaatiologistiikka-alan ylempien toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS Informaatiologistiikka-alan ylempien toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013 31.10.2014 INFORMAATIOLOGISTIIKKA-ALAN YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS ajalla 1.11.2013-31.10.2014 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...2

Lisätiedot

Allekirjoituspöytäkirja... 15 Tarkistuspöytäkirja... 19

Allekirjoituspöytäkirja... 15 Tarkistuspöytäkirja... 19 Kotimaan matkustaja-alusliikenteen työehtosopimus 2012-2014 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 1 2 Palkat... 1 3 Peruspalkkaan sidotut palkanlisät... 3 4. Luontoisedut... 3 5. Korvaukset... 4 6 Työaika

Lisätiedot

Viestinvälitys- ja logistiikka-alan ylempien toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS

Viestinvälitys- ja logistiikka-alan ylempien toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS Viestinvälitys- ja logistiikka-alan ylempien toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2014 31.10.2015 VIESTINVÄLITYS- JA LOGISTIIKKA-ALAN YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS ajalla 1.11.2014-31.10.2015.

Lisätiedot

1.2 Tässä työehtosopimuksessa luetaan metsäkonealan töiksi seuraavat työt:

1.2 Tässä työehtosopimuksessa luetaan metsäkonealan töiksi seuraavat työt: 1 METSÄKONEALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1 SOPIMUKSEN SOVELTAMISALA 1.1 Tämän sopimuksen määräyksiä sovelletaan Koneyrittäjien liiton ja sen jäsenyhdistysten jäsenyritysten ja näiden työntekijöiden välisiin työsuhteisiin

Lisätiedot

Y Ö E H T O S O P I M U S

Y Ö E H T O S O P I M U S Päivitetty 15.6.2012 Teknologian tutkimuskeskus VTT:n ja toiselta puolen VTT-Akavan sekä Valtion tutkimusalojen tekniset toimihenkilöt VATE ry:n välinen T Y Ö E H T O S O P I M U S 1.8.2012-31.3.2014 I

Lisätiedot

B^bXPP[XP[P] YËaYTbcÝYË Z^bZTeP chýtwc^b^_x\db "! # "! &

B^bXPP[XP[P] YËaYTbcÝYË Z^bZTeP chýtwc^b^_x\db ! # ! & Sisällysluettelo 1 Sopimuksen ulottuvuus...1 2 Työn johto, jakaminen ja järjestäytymisoikeus...1 3 Työsuhteen alkaminen...1 4 Työsuhteen päättyminen...2 5 Palkat...2 6 Työaika...3 7 Arkipyhät...6 8 Lisätyö...6

Lisätiedot

SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT RY

SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT RY SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT RY PL 30 (Eteläranta 10), 00131 Helsinki Puhelin 09 1728 5600, Faksi 09 175 814 www.sosiaaliala.fi Elinkeinoelämän keskusliiton jäsenliitto Työsuhdeasiat Maiju Kettunen 09 1728

Lisätiedot

Tullaajien ja huolintatyönjohtajien TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 30.11.2016

Tullaajien ja huolintatyönjohtajien TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 30.11.2016 Palvelualojen työnantajat PA Eteläranta 10 6. krs, PL 62, 00 Vaihde 020 595 5000 Faksi 020 595 5001 www.palta.fi Tullaajien ja huolintatyönjohtajien TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 30.11.2016 Ammattiliitto Pro

Lisätiedot