2 (7) ASIAN KÄSITTELY VIESTINTÄVIRASTOSSA. Alustavat tapaamiset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2 (7) ASIAN KÄSITTELY VIESTINTÄVIRASTOSSA. Alustavat tapaamiset"

Transkriptio

1 Päivämäärä/Datum/Date Nro/Nr/No /9220/2011 DNA Oy PL VANTAA Viite Ref. Ref. Asia Ärende Subject YHDEN KORTIN PERIAATTEEN TOTEUTUMINEN MAANPÄÄLLISESSÄ DIGITAALISESSA TELEVISIOVERKOSSA PÄÄTÖS VIESTINTÄMARKKINALAIN 136 :N RIKKOMISESTA ASIAN TAUSTA Viestintävirasto on saanut yhteydenottoja, jotka koskevat yhden kortin periaatteen toteutumisesta maanpäällisessä digitaalisessa televisioverkossa. Yhden kortin periaatteella tarkoitetaan kanavien salausta yhteistyössä toimijoiden kesken niin, että salaus voidaan purkaa yhdellä ohjelmakortilla. Maanpäällisiä digitaalisia televisiolähetyksiä voidaan vastaanottaa kolmen eri verkon välityksellä. Verkkoyrityksiä ovat Digita Oy, Anvia Oyj ja DNA Oy. Digita Oy lähettää verkossaan tavallisia digitaalisia, ns. SDlähetyksiä. Anvia ja DNA lähettävät verkoissaan sekä teräväpiirtoisia HDlähetyksiä että SD-lähetyksiä. Kuluttajat voivat katsoa edellä mainituissa verkoissa tarjottavia maksutelevisiolähetyksiä hankkimalla katseluun vaadittavan maksukortin. Tällä hetkellä DigiTV Plus Oy (jäljempänä PlusTV) ja DNA Oy (jäljempänä DNA) tarjoavat antenniverkon maksutelevisiopalveluita kuluttajille. Myös Canal Digital Finland Oy tarjoaa maksutelevisiopalveluita kuluttajille, mutta Canal Digital Finland Oy:n tuotteiden uusmyynti kuluttajille on päättynyt. TDF Entertainment Oy (jäljempänä TV Viihde) on tarjonnut antenniverkon maksutelevisiopalveluita kuluttajille. TV Viihde on ilmoittanut päivätyllä asiakastiedotteella, että se on päättänyt lopettaa maksutelevisiopalveluiden tarjoamisen. TV Viihteen lähetykset päättyivät Kaikkia antenniverkon maksukanavia ei tällä hetkellä ole saatavilla samalle kortille. Tästä johtuen kuluttaja joutuu vaihtamaan antenniverkon lähetyksiä katsoessaan maksukorttia, mikäli hän haluaa katsoa vähintään kahden maksutelevisio-operaattorin toimittamia kanavia. Kortin vaihtamisen lisäksi kuluttaja joutui soittamaan maksutelevisio-operaattorin asiakaspalveluun Conax-korttilinkityksen vaihdon toteuttamiseksi. Näin ollen yhden kortin periaate ei tällä hetkellä toteudu.

2 2 (7) ASIAN KÄSITTELY VIESTINTÄVIRASTOSSA Alustavat tapaamiset Viestintävirasto tapasi Canal Digital Finland Oy:n, PlusTV:n, DNA:n ja TV Viihteen kunkin yksitellen kesäkuussa Tapaamisten tavoitteena oli selvittää tilannetta yhden kortin periaatteen toteutumisen suhteen. Viestintäviraston selvityspyyntö ja saadut lausunnot Tapaamiset selvityspyynnön jälkeen Tapaamisten jälkeen Viestintävirasto pyysi päivätyllä selvityspyynnöllä PlusTV:ltä, DNA:lta ja TV Viihteeltä selvitystä yhden kortin periaatteen toteutumisesta. PlusTV kertoo päivätyssä selvityksessään, että uusien maksutv-operaattoreiden tultua markkinoille se on työstänyt yhdessä verkkoja palveluoperaattoreiden kanssa yhteistä salausteknistä ratkaisumallia, jolla kanavien rinnakkainen jakelu mahdollistetaan. PlusTV kertoo, että sen näkemyksen mukaan ainoa pitkällä tähtäimellä kestävä ratkaisu on työskennellä askel askeleelta: ensin saada aikaan rinnakkaisen jakelun mahdollistava sopimus, sitten ratkaista tekniset haasteet, ja sen jälkeen aloittaa operaattoreiden väliset kaupalliset neuvottelut. PlusTV kertoo olettavansa, että yhden kortin toteutus tapahtuu kevään 2012 aikana. DNA kertoo päivätyssä selvityksessään, että tuotannossa on tällä hetkellä ns. parallel access -järjestelmä, joka mahdollistaa saman TV-lähetyksen salauksen eri tavoilla ja eri toimijoiden toimesta, mutta purun vain kyseisen toimijan kortilla. DNA kertoo, että osapuolten kesken on käyty neuvotteluita siitä, kuinka lain vaatima yhden kortin periaate tultaisiin toteuttamaan eli kuinka siirryttäisiin parallel access - järjestelmästä cross access -järjestelmään. DNA kertoo, että sen ja TV Viihteen väliset keskustelut ovat varsin pitkällä ja DNA:n odotus uuden järjestelmän saamisesta toimintakuntoon on vuoden vaihteen tietämillä. TV Viihde kertoo päivätyssä selvityksessään, että TV Viihde on perustamisestaan lähtien (syyskuu 2010) aktiivisesti toiminut yhden kortin periaatteen toteuttamiseksi ja tammikuussa 2011 maksu-tvoperaattorit ja verkko-operaattorit hyväksyivät rinnakkaisen jakelun toteutustavaksi simulcrypt-tekniikan Antenna Ready ry:n kokouksessa. TV Viihde kertoo, että yhden kortin periaatteen täydellinen toimiminen vaatii korttilinkityksen tukemista kaikkien maksu-tv-operaattoreiden osalta. PlusTV ei vielä tue korttilinkitystä, mistä johtuen maksu-tv-operaattorit ovat alustavasti sopineet myös yhden kortin periaatteen toteutuksen valmistumisen aikatauluksi tammikuun TV Viihde kertoo myös, että sen käsityksen mukaan maksu-tv-operaattorit eivät ole valmiita aloittamaan lopullista toteutusprojektia ennen kuin keskinäisistä kaupallisista ehdoista on kirjallisesti sovittu toimijoiden kesken. Viestintävirasto tapasi PlusTV:n, DNA:n ja TV Viihteen neuvotteluissa PlusTV toi neuvotteluissa ilmi sen, että he haluavat edetä neuvotteluissa vaiheittain: ensi tulisi laatia parallel access -sopimus, tämän jälkeen cross access -sopimus ja kaupalliset neuvottelut käytäisiin vasta sen jälkeen. Parallel access -sopimuksen tarpeellisuus kyseenalaistettiin muiden maksu-tv-operaattoreiden toimesta, sillä rinnakkainen jakelu on jo käytössä. Sovittiin kuitenkin, että sopimus voidaan allekirjoit-

3 3 (7) taa. Neuvotteluissa sovittiin, että operaattorit käyvät sopimusneuvotteluita marraskuun 2011 loppuun asti. Samalla sovittiin, että Viestintävirastolle toimitetaan marraskuun 2011 loppuun mennessä tieto siitä mihin lopputulokseen neuvotteluissa on päästy. Viestintävirasto tapasi PlusTV:n, DNA:n ja TV Viihteen uudelleen Tapaamisessa todettiin, että parallel access -sopimus on juuri allekirjoitettu, mutta neuvotteluita cross access -sopimuksesta ei ole aloitettu kaikkien osapuolten kesken. Myöskään kaupallisia neuvotteluita ei ole aloitettu kaikkien osapuolten kesken. Viestintävirasto totesi, että asiassa edetään seuraavaksi päätösten valmisteluun ja päätösluonnos lähetetään maksu-tv-operaattoreille kuultavaksi. Päätösluonnoksista annetut lausunnot ja niiden käsittely Väitteet päätösten syrjivyydestä Viestintävirasto laati päätösluonnokset viestintämarkkinalain 136 :n rikkomisesta ja varasi PlusTV:lle, DNA:lle ja TV Viihteelle mahdollisuuden lausua päätösluonnoksista ja päätösluonnokseen sisältyvien velvoitteiden aikataulusta. Viestintävirasto vastaanotti PlusTV:n ja DNA:n päivätyt selvitykset sekä TV Viihteen päivätyn lausunnon asiassa. PlusTV vastusti yhden kortin periaatetta koskevan päätöksen antamista. DNA ja TV Viihde kannattivat päätöksen antamista. Lausunnot on huomioitu lopullisessa päätöksessä soveltuvin osin. PlusTV:n näkemyksen mukaan Viestintäviraston päätösluonnos on syrjivä, sillä viestintämarkkinalain 136 :n soveltamista ei ole rajattu ainoastaan antenniverkkoihin. PlusTV:n näkemyksen mukaan Viestintäviraston tulisi tarkastella myös muita verkkoja. Tällä hetkellä digitaalisia televisiolähetyksiä vastaanotetaan Suomessa pääsääntöisesti joko kaapelitelevisioverkon tai antenniverkon kautta. Antenniverkon digitaaliset televisiolähetykset poikkeavat ratkaisevasti kaapelitelevisioverkon lähetysten katselusta. Toisin kuin kaapelitelevisioverkoissa, antenniverkon digitaalisia televisiolähetyksiä voi sama kuluttaja vastaanottaa usealta verkkotoimijalta ja usealta maksutelevisiotoimijalta. Käytännössä ei ole olemassa tilanteita, joissa kuluttaja ottaisi vastaan kaapelitelevisioverkon maksutelevisiopalveluita useammalta verkko- tai maksutelevisio-operaattorilta samanaikaisesti. Näin ollen kaapelitelevisioverkossa ei synny tilannetta, jossa kuluttaja joutuisi vaihtamaan maksukorttia kesken katselun. Tilanteet, joissa kuluttaja katsoisi televisiolähetyksiä samalla päätelaitteella sekä antenniverkon että kaapelitelevisioverkon kautta, ovat Viestintäviraston näkemyksen mukaan erittäin harvinaisia. Päätelaitteet eivät yleensä tue lähetysten vastaanottoa sekä antenni- että kaapeliverkon kautta samanaikaisesti. Jos siis kuluttaja haluaisi katsoa televisiolähetyksiä kotitaloudessaan sekä antenniverkon että kaapelitelevisioverkon kautta, tulisi kuluttajan joka tapauksessa hankkia kaksi erillistä päätelaitetta (digiboksia). Viestintävirasto seuraa jatkuvasti televisiolähetysmarkkinoiden kehittymistä ja kuluttajien katselutottumuksia markkinaseurannan ja asiakaspalautteiden avulla. Näin ollen Viestintävirasto saa ajantasaista tietoa siitä, jos korttien vaihtaminen muodostuu ongelmaksi myös jotain muuta lähe-

4 4 (7) tystekniikkaa käyttäen. Tällöin Viestintävirasto voi arvioida jatkotoimenpiteiden tarpeellisuutta. Väitteet päätöksen ristiriidasta sähköisten viestintäverkkojen ja niiden liitännäistoimintojen käyttöoikeuksista annetun direktiivin kanssa Muita lausunnoissa esiin tuotuja seikkoja Toimialan kehitys päätösluonnoksen jälkeen PlusTV on tuonut lausunnossaan esille sen, että sähköisten viestintäverkkojen ja niiden liitännäistoimintojen käyttöoikeuksista annettu direktiivi (2002/19/EY, jäljempänä käyttöoikeusdirektiivi) ei sovellu ehdollisen käyttöoikeuden järjestelmien operaattorien (mm. maksukorttioperaattoreiden) välisessä suhteessa. PlusTV vetoaa siihen, että direktiivin liitteessä 1 asetetut velvoitteet soveltuvat vain ehdollisen käyttöoikeuden järjestelmien operaattoreiden ja lähetystoiminnan harjoittajien välisessä suhteessa. PlusTV:n mukaan käyttöoikeusdirektiivi ei tue vaatimusta yhden kortin periaatteesta. Käyttöoikeusdirektiivin resitaalin (2) mukaan sisältöpalvelut kuten radiotai televisiolähetyssisältökokonaisuuden kaupallinen tarjoaminen eivät kuulu sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisen sääntelyjärjestelmän soveltamisalaan. Viestintämarkkinalain 136 :n tarkoituksena on sen perusteluiden mukaan estää tilanne, jossa kuluttaja joutuisi vaihtamaan maksukorttia kesken katselun käyttäessään eri palvelun tarjoajien palveluita ja varmistaa, että palvelut on saatavissa samalla maksukortilla (HE 48/2007, s. 8). Suomen lainsäädäntö on näin ollen tältä osin direktiivin harmonisoimisalan ulkopuolella. Lausunnoissa on otettu kantaa päätösten velvoitteiden aikatauluun. TV Viihteen lausunnossa todetaan, että yhden kortin periaatteen tekninen toteutusprojekti TV Viihteen ja DNA:n välillä on käynnissä ja teknisen toteutuksen valmistumisen aikataulutavoitteeksi on asetettu tammihelmikuu DNA kertoo, että teknisen ratkaisuperiaatteen kattava sopimus on toimitettu DNA:n toimesta muille osapuolille ja TV Viihde on sen jo hyväksynyt. PlusTV:n mukaan ei ole realistista asettaa yhden kortin periaatteen toteuttamisen määräpäivää vuoden 2012 ensimmäiselle puoliskolle. PlusTV:n näkemyksen mukaan neuvotteluihin kuluu aikaa vähintään kuusi kuukautta. Osapuolten näkemykset on otettu huomioon velvoitteiden aikataulun asettamisessa. DNA:n ja TV Viihteen lausunnoissa on tuotu esille, että neuvotteluyhteyden saaminen PlusTV:n kanssa ei ole onnistunut lukuisista yrityksistä huolimatta. DNA:n ja TV Viihteen lausunnoissa on toivottu, että Viestintävirasto ottaisi huomioon heidän toimenpiteensä yhden kortin periaatteen toteuttamiseksi. TV Viihde on ilmoittanut päivätyllä asiakastiedotteella, että se on päättänyt lopettaa maksutelevisiopalveluiden tarjoamisen ja TV Viihteen lähetykset päättyivät PlusTV on ilmoittanut muille toimijoille, että sen suunnitelmana on tuoda markkinoille Viaccess-salaustekniikkaa hyödyntäen teräväpiirtokanavat ja tuoda markkinoille uudet päätelaitteet vuoden 2012 aikana. Samalla se ilmoitti, että se ei tue jatkossakaan Conax-

5 5 (7) SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖKSET korttilinkitystä. Tähän liittyen PlusTV on aloittanut Digitan verkossa Viaccess-salauksen lähettämisen Conax-salauksen rinnalla. Antenni-tv-verkon operaattoreiden yhdistyksessä Antenna Ready ry:ssä selvitetään Viaccess-salauksen vaikutuksia yhden kortin periaatteen toteuttamisen teknisiin edellytyksiin. Viestintämarkkinalain (393/2003 muutoksineen) 136 :n mukaan suojauksen purkujärjestelmää käyttävä yritys on velvollinen huolehtimaan siitä, että suojauksen purkujärjestelmä ei estä toisen yrityksen televisiotai radio-ohjelmistojen taikka niihin liittyvien oheis- tai lisäpalveluiden jakelua tai vastaanottoa digitaalisessa televisio- tai radioverkossa. Säännöksen tarkoituksena on sen perusteluiden mukaan estää tilanne, jossa kuluttaja joutuisi vaihtamaan maksukorttia kesken katselun käyttäessään eri palvelun tarjoajien palveluita ja varmistaa, että palvelut on saatavissa samalla maksukortilla (HE 48/2007, s. 8). Säännöksen perusteluissa todetaan, että käyttäjän kannalta olisi keskeistä, että palvelun tarjoajat käyttäisivät yhdenmukaista teknistä ratkaisua maksukortteja kehittäessään. Säännöksen nojalla maksutelevisiopalvelun tarjoajat voitaisiin velvoittaa yhteistyöhön maksukortin teknisten ratkaisujen osalta. Viestintämarkkinalain 119 :n mukaan Viestintäviraston tehtävänä on valvoa kyseisen lain sekä sen nojalla annettujen säännösten noudattamista. Viestintämarkkinalain 121 :n mukaan jos joku rikkoo kyseistä lakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä eikä kehotuksesta huolimatta kohtuullisessa, vähintään kuukauden määräajassa oikaise menettelyään, Viestintävirasto voi velvoittaa hänet korjaamaan virheensä tai laiminlyöntinsä. Velvoitteen tehosteeksi voidaan asettaa uhkasakko tai uhka siitä, että toiminta keskeytetään taikka että tekemättä jätetty toimenpide teetetään rikkojan kustannuksella. VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT PlusTV:n, DNA:n ja TV Viihteen antamista selvityksistä ilmenee, ettei yhden kortin periaate toteudu tällä hetkellä maanpäällisessä digitaalisessa televisioverkossa. Kaikkia antenniverkon maksukanavia ei tällä hetkellä ole saatavilla samalle kortille. Tästä johtuen kuluttaja joutuu joissain tapauksissa vaihtamaan antenniverkon lähetyksiä katsoessaan maksukorttia, mikäli hän haluaa katsoa vähintään kahden maksutelevisio-operaattorin toimittamia kanavia. Joissain tapauksissa edes kortin vaihtaminen ei auta. Näin ollen yhden kortin periaate ei tällä hetkellä toteudu. Viestintäviraston saaman tiedon mukaan korttien lukijat ja kortit eivät tällä hetkellä kestä jatkuvaa vaihtamista päätelaitteeseen ja siitä pois. Lisäksi korttien vaihtaminen johtaa katkoksiin palvelun vastaanottamisessa. Viestintämarkkinalain 136 :n perusteluissa on todettu, että säännöksen tavoitteena on estää tällaisten tilanteiden syntyminen. Viestintämarkkinalain 136 :ssä edellytetään, ettei yrityksen käyttämä suojauksen purkujärjestelmä estä toisen yrityksen televisio- tai radio-

6 6 (7) VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS SOVELLETTUT LAINKOHDAT ohjelmistojen taikka niihin liittyvien oheis- tai lisäpalveluiden jakelua tai vastaanottoa digitaalisessa televisio- tai radioverkossa. Säännöksen tarkoituksena on sen perusteluiden mukaan estää tilanne, jossa kuluttaja joutuisi vaihtamaan maksukorttia käyttäessään eri palvelun tarjoajien palveluita ja varmistaa, että palvelut on saatavissa samalla maksukortilla (HE 48/2007, s. 8). Suojauksen purkujärjestelmiä käyttävälle yritykselle asetettua velvoitetta ei ole lain säännöksessä tai sen perusteluissa rajoitettu koskemaan ainoastaan samassa maanpäällisessä digitaalisessa verkossa tarjottavia palveluita. PlusTV, DNA ja TV Viihde eivät ole saavuttaneet keskinäisissä neuvotteluissaan ratkaisua, jolla taattaisiin yhden kortin periaatteen toteutuminen kaikkien kolmen maksu-tv-operaattorin välillä. Näin ollen Viestintävirasto katsoo, että yhden kortin periaatteen toteutuminen edellyttää maksu-tvoperaattoreiden velvoittamista yhteistyöhön maksukortin teknisten ratkaisujen ja osapuolten välisten kaupallisten sopimusten osalta. TV Viihde on lopettanut maksutelevisiopalveluiden tarjoamisen Canal Digitalin antenniverkon maksutelevisiopalveluiden uusmyynti on lopetettu. Näin ollen Viestintävirasto ei näe tarpeelliseksi velvoittaa TV Viihdettä ja Canal Digitalia yhteistyöhön maksukortin teknisten ratkaisujen ja osapuolten välisten kaupallisten sopimusten osalta. Päätöksessä edellytetyssä aikataulussa on otettu huomioon se, että PlusTV:n Viaccess-salauksen ja sitä tukevien päätelaitteiden tulo markkinoille on uusi asia, johon muut toimijat eivät olleet varautuneet lausuessaan Viestintäviraston päätösluonnoksesta. Viestintävirasto katsoo, että DNA Oy on laiminlyönyt viestintämarkkinalain 136 :n säännöksen mukaisen velvollisuuden huolehtia siitä, että suojauksen purkujärjestelmä ei estä toisen yrityksen televisio- tai radioohjelmistojen taikka niihin liittyvien oheis- tai lisäpalveluiden jakelua tai vastaanottoa digitaalisessa televisio- tai radioverkossa. Toiminnan saattamiseksi vastaamaan viestintämarkkinalain 136 :n säännöksen asettamaa velvoitetta Viestintävirasto kehottaa DNA Oy:tä: 1. Huolehtimaan tarvittavassa ja tarkoituksenmukaisessa yhteistyössä DigiTV Plus Oy:n kanssa viimeistään mennessä siitä, että ei synny tilannetta, jossa kuluttaja joutuisi vaihtamaan maksukorttia kesken katselun käyttäessään eri palvelun tarjoajien palveluita digitaalisessa maanpäällisessä antennitelevisioverkossa. 2. Antamaan Viestintävirastolle viimeistään mennessä kirjallisen selvityksen aikatauluineen toimenpiteistä, joihin yhtiö on päätöksen johdosta ryhtynyt. Mikäli toimintaa ei saateta vastaamaan viestintämarkkinalain 136 :n säännöksen asettamaa velvoitetta asetettuun määräaikaan mennessä, Viestintävirasto arvioi tarpeen velvoittaa DNA Oy:tä korjaamaan virheensä uhkasakon nojalla. Viestintämarkkinalaki 119, 121, 136.

7 7 (7) MUUTOKSENHAKU Tähän päätökseen voi hakea muutosta Helsingin hallinto-oikeudelta siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, ellei valitusviranomainen toisin määrää. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. PÄÄTÖSTÄ KOSKEVAT TIEDUSTELUT Lisätietoja antavat lakimies Hanna Heiskanen (puh ) ja kehityspäällikkö Harri Rasilainen (puh ). Sähköpostiosoitteet ovat muotoa Johtaja Johanna Juusela Apulaisjohtaja Merja Saari

5.4.2004 42/531/2004. ACN Communications Finland Oy c/o Roschier Holmberg Asianajotoimisto Elektroniikkatie 8 90570 OULU

5.4.2004 42/531/2004. ACN Communications Finland Oy c/o Roschier Holmberg Asianajotoimisto Elektroniikkatie 8 90570 OULU 5.4.2004 42/531/2004 ACN Communications Finland Oy c/o Roschier Holmberg Asianajotoimisto Elektroniikkatie 8 90570 OULU VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS ACN:N TOIMINNASTA ASIAN KÄSITTELYN VAIHEET Viestintäviraston

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (48) 18.12.2009 Taltionumero 3603 Diaarinumero 1899/2/08 Lyhyt ratkaisuseloste

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (48) 18.12.2009 Taltionumero 3603 Diaarinumero 1899/2/08 Lyhyt ratkaisuseloste KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (48) 18.12.2009 Taltionumero 3603 Diaarinumero 1899/2/08 Lyhyt ratkaisuseloste Asia Valittajat Televisiolähetyspalveluiden hinnoittelua koskeva valitus 1)

Lisätiedot

PÄÄTÖS TELEVISIO- JA RADIOTOIMINNASTA ANNETUN LAIN RIKKOMISESTA

PÄÄTÖS TELEVISIO- JA RADIOTOIMINNASTA ANNETUN LAIN RIKKOMISESTA 23.11.2010 1588/9224/2010 Subtv Oy Ilmalantori 2 00240 HELSINKI PÄÄTÖS TELEVISIO- JA RADIOTOIMINNASTA ANNETUN LAIN RIKKOMISESTA ASIAN VIREILLETULO JA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖKSET Asian tausta Sovellettavat

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Luonnos 3.4.2007 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan viestintämarkkinalakia muutettavaksi. Teleyrityksiin kohdistuvaa

Lisätiedot

Vuosikirjanumero KHO:2010:55 Antopäivä 9.9.2010 Taltionumero 2119 Diaarinumero 177/2/07

Vuosikirjanumero KHO:2010:55 Antopäivä 9.9.2010 Taltionumero 2119 Diaarinumero 177/2/07 Vuosikirjanumero KHO:2010:55 Antopäivä 9.9.2010 Taltionumero 2119 Diaarinumero 177/2/07 Viestintämarkkinalaki - Käyttöoikeusdirektiivi 2002/19/EY - Puitedirektiivi 2002/21/EY - Neuvotteluvelvollisuus -

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN DATASÄHKÖPALVELUN AIHEUTTAMIA HÄIRIÖITÄ KAAPE- LITELEVISIOVERKOLLE

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN DATASÄHKÖPALVELUN AIHEUTTAMIA HÄIRIÖITÄ KAAPE- LITELEVISIOVERKOLLE Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 3.6.2004 22/532/2004 Jakelussa mainitut VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN DATASÄHKÖPALVELUN AIHEUTTAMIA HÄIRIÖITÄ KAAPE- LITELEVISIOVERKOLLE ASIANOSAISET KPY Kaapelitelevisio

Lisätiedot

Postin yleispalvelun laatustandardin noudattaminen vuonna 2013

Postin yleispalvelun laatustandardin noudattaminen vuonna 2013 Päätös 1 (8) Dnro: 23.4.2014 1/912/2014 Itella Posti Oy Itella Oyj/lakiasiat PL 1 00011 Itella Postin yleispalvelun laatustandardin noudattaminen vuonna 2013 Tiivistelmä Viestintävirasto toteaa Itella

Lisätiedot

1. Ahvenanmaan maakunnan hallitus

1. Ahvenanmaan maakunnan hallitus Sisällysluettelo 1. Ahvenanmaan maakunnan hallitus...2 2. Assuratum Oy...3 3. Digita Oy...9 4. Elcoteq Oyj...16 5. Elektroniikan Tukkukauppiaat ry ja Matkaviestintoimittajat ry...17 6. Elisa Oyj...19 7.

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ SAUNALAHTI-LANKA PAL- VELUSSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ SAUNALAHTI-LANKA PAL- VELUSSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 24.2.2005 1310/532/2004 Jakelussa mainitut Viite Ref. Ref. Asia Ärende Subject VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ SAUNALAHTI-LANKA PAL- VELUSSA

Lisätiedot

Viestintäviraston päätös raviohjelmien toteuttamisesta ja lähettämisestä Ylen kanavilla

Viestintäviraston päätös raviohjelmien toteuttamisesta ja lähettämisestä Ylen kanavilla Päätös 1 (16) Dnro: 14.4.2014 31/931/2014 Yleisradio Oy PL 94 00024 YLEISRADIO Viestintäviraston päätös raviohjelmien toteuttamisesta ja lähettämisestä Ylen kanavilla Asian tausta ja tarkastelun rajaus

Lisätiedot

Viestintäviraston lausunto. Yleisradio Oy:n kertomuksesta vuoden 2012 aikana tarjotusta palvelusta

Viestintäviraston lausunto. Yleisradio Oy:n kertomuksesta vuoden 2012 aikana tarjotusta palvelusta Lausunto 1 (15) Viestintäviraston lausunto Yleisradio Oy:n kertomuksesta vuoden 2012 aikana tarjotusta palvelusta Lausunto 2 (15) Sisältö 1 TAUSTAA... 3 2 VIESTINTÄVIRASTOLLE ANNETTAVAN KERTOMUKSEN TARKOITUS...

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LAUSUNTOLUONNOS 4.4.2013 Hallituksen esitys Eduskunnalle tietoyhteiskuntakaareksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi tietoyhteiskuntakaari. Ehdotetulla lailla kumottaisiin

Lisätiedot

HE 238/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavan viestintämarkkinalakia,

HE 238/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavan viestintämarkkinalakia, Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi viestintämarkkinalain, radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain, sähköisen viestinnän tietosuojalain ja eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle tietoyhteiskuntakaareksi sekä laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain 161 :n ja rikoslain 38 luvun 8 b :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 221/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tietoyhteiskuntakaareksi sekä laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain 161 :n ja rikoslain 38 luvun 8 b :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

3/2009 Teema: Viestintäpalvelut

3/2009 Teema: Viestintäpalvelut 6.5.2009 3/2009 Teema: Viestintäpalvelut Tutkassa nyt Huippuoperaattori haussa... 2 Artikkelit Näin toteutetaan unelma tietoyhteiskunnasta... 3 Laskutuksen muuttumisesta ei tiedotettu kunnolla... 5 Uusi

Lisätiedot

Televisio- ja radiopalveluiden markkinaanalyysi 15.1.2015

Televisio- ja radiopalveluiden markkinaanalyysi 15.1.2015 Televisio- ja radiopalveluiden markkinaanalyysi 15.1.2015 2 (65) Sisältö 1 Tiivistelmä... 4 2 Markkina-analyysin ja huomattavan markkinavoiman tarkastelun lähtökohdat... 5 2.1 Markkina-analyysin rakenne

Lisätiedot

Viestintäpalvelujen tarjontaan velvollisten yleispalveluyritysten nimeäminen

Viestintäpalvelujen tarjontaan velvollisten yleispalveluyritysten nimeäminen . Perustelumuistio 1 (54) Viestintäpalvelujen tarjontaan velvollisten yleispalveluyritysten nimeäminen . Perustelumuistio 2 (54) Sisältö 1 Nimeämismenettelyn vireilletulo ja asian käsittely Viestintävirastossa...

Lisätiedot

Helsingin käräjäoikeus 3 os. 26.10.2011 nro 41552 (liitteenä) Tekijänoikeuslain 60 c :ssä tarkoitettua keskeyttämismääräystä koskeva hakemusasia

Helsingin käräjäoikeus 3 os. 26.10.2011 nro 41552 (liitteenä) Tekijänoikeuslain 60 c :ssä tarkoitettua keskeyttämismääräystä koskeva hakemusasia Helsingin hovioikeus Päätös Antamispäivä 15.6.2012 Nro 1687 Diaarinumero S 11/3097 Ratkaisu, johon on haettu muutosta Helsingin käräjäoikeus 3 os. 26.10.2011 nro 41552 (liitteenä) Asia Valittaja Vastapuoli

Lisätiedot

Viestintäviraston lausunto. Yleisradio Oy:n kertomuksesta vuoden 2013 aikana tarjotusta palvelusta

Viestintäviraston lausunto. Yleisradio Oy:n kertomuksesta vuoden 2013 aikana tarjotusta palvelusta Lausunto 1 (16) Viestintäviraston lausunto Yleisradio Oy:n kertomuksesta vuoden 2013 aikana tarjotusta palvelusta Lausunto 2 (16) Sisältö 1 TAUSTAA... 3 2 VIESTINTÄVIRASTOLLE ANNETTAVAN KERTOMUKSEN TARKOITUS...

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN SONERA PUHEKAISTA -PALVELUN LAINMUKAISUUTTA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN SONERA PUHEKAISTA -PALVELUN LAINMUKAISUUTTA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 29.10.2003 629/543/2003 TeliaSonera Finland Oyj Viite Ref. Ref. Asia Ärende Subject Sonera Puhekaista -palvelu VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN SONERA PUHEKAISTA

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle viestintämarkkinoita koskevan lainsäädännön muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi viestintämarkkinalaki sekä muutettaviksi

Lisätiedot

tehty 27 päivänä toukokuuta 1998 neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4064/89 mukaisesta menettelystä (Asia N:o IV/M. 1027 Deutsche Telekom / BetaResearch)

tehty 27 päivänä toukokuuta 1998 neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4064/89 mukaisesta menettelystä (Asia N:o IV/M. 1027 Deutsche Telekom / BetaResearch) K(1998) 1441 lopull. -FI KOMISSION PÄÄTÖS tehty 27 päivänä toukokuuta 1998 neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4064/89 mukaisesta menettelystä (Asia N:o IV/M. 1027 Deutsche Telekom / BetaResearch) (Ainoastaan

Lisätiedot

Viestintäpalvelujen tarjontaan velvollisten yleispalveluyritysten nimeämisessä noudatettava

Viestintäpalvelujen tarjontaan velvollisten yleispalveluyritysten nimeämisessä noudatettava Muistio 1 (14) Viestintäpalvelujen tarjontaan velvollisten yleispalveluyritysten nimeämisessä noudatettava menettely Muistio 2 (14) Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Yleispalveluun kuuluvat viestintäpalvelut...

Lisätiedot

Operaattoripalveluiden yleiset toimitusehdot

Operaattoripalveluiden yleiset toimitusehdot Operaattoripalveluiden yleiset toimitusehdot KAISANET OY VIESTINTÄTOIMINTASUORITTEIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT OPERAATTOREILLE 1 (15) 2 (15) 1 MÄÄRITELMÄT Laitetilalla tarkoitetaan laitteiden sijoittamiseksi

Lisätiedot

Viestintätoimintasuoritteiden yleiset toimitusehdot operaattoreille

Viestintätoimintasuoritteiden yleiset toimitusehdot operaattoreille 1(17) Viestintätoimintasuoritteiden yleiset toimitusehdot operaattoreille Voimassa 01.12.2005 alkaen toistaiseksi 2(17) VIESTINTÄTOIMINTASUORITTEIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT OPERAATTOREILLE 1. MÄÄRITELMÄT...

Lisätiedot

ESITYS 1 (41) Dno 1097/61/2003 Julkinen versio 17.5.2005. Markkinaoikeudelle

ESITYS 1 (41) Dno 1097/61/2003 Julkinen versio 17.5.2005. Markkinaoikeudelle ESITYS 1 (41) Dno 1097/61/2003 Markkinaoikeus PL 118 00131 HELSINKI Markkinaoikeudelle Esitys kilpailunrajoituslain 6 :n (7 :n ennen 1.5.2004) mukaisen kilpailunrajoituksen toteamisesta ja kilpailunrikkomusmaksun

Lisätiedot

16.6.2004/516. Sähköisen viestinnän tietosuojalaki 16.6.2004/516

16.6.2004/516. Sähköisen viestinnän tietosuojalaki 16.6.2004/516 16.6.2004/516 Aineisto on tekijänoikeuden alaista. Lisätietoja käyttöehdoista www.finlex.fi/fi/laki/kayttoehdot.php. Sähköisen viestinnän tietosuojalaki 16.6.2004/516 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Lisätiedot

HE 181/2014 vp. Hallituksen esitys sisältää eräitä erillisiin asiakokonaisuuksiin liittyviä tekijänoikeuslain

HE 181/2014 vp. Hallituksen esitys sisältää eräitä erillisiin asiakokonaisuuksiin liittyviä tekijänoikeuslain Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta Hallituksen esitys sisältää eräitä erillisiin asiakokonaisuuksiin liittyviä tekijänoikeuslain muutosehdotuksia. Lakia ehdotetaan selvennettäväksi

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot