Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet"

Transkriptio

1 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Malli AF (6 ~36 ) MXR-laakerit 2001 Goulds Pumps, Inc. Goulds Pumps

2 Pumpun turvallisuusohjeet Turvavarusteet: Eristetyt työkäsineet kun käsitellään kuumia laakereita tai käytetään laakerinlämmitintä Vahvatekoiset työkäsineet kun käsitellään teräväsärmäisiä osia, erityisesti juoksupyöriä Suojalasit (sivusuojilla varustetut) silmien suojaksi, erityisesti konepaja-alueilla Teräsvahvisteiset kengät jalkojen suojaksi koneenosia, raskaita työkaluja jne. käsiteltäessä Muut henkilökohtaiset suojavarusteet suojaamaan vaaratilanteilta ja myrkyllisiltä nesteiltä Kytkinsuojukset: Älä milloinkaan käytä pumppua ilman että kiilahihnan suojus on asianmukaisesti paikalleen asennettuna Laipalliset liitännät: Älä milloinkaan liitä pumppua putkistoon väkisin Käytä vain oikean kokoisia ja oikeasta materiaalista tehtyjä kiinnikkeitä Varmista ettei kiinnikkeitä puutu Käyttö: Älä käytä laitetta vähimmäismäärää pienemmällä virtauksella tai poistoputket suljettuina Älä avaa tyhjennys- tai poistoventtiileitä äläkä poista tulppia järjestelmän ollessa paineistettuna Turvallisuus huoltotöissä: Katkaise aina virta Varmista, että pumppu on kytketty irti järjestelmästä ja siitä on poistettu paine ennen pumpun purkamista, tulppien poistamista tai putkien irrottamista Käytä asianmukaisia nosto- ja tukilaitteita välttääksesi vakavat vammat Käytä asianmukaisia puhdistusmenetelmiä Tutustu yrityksen turvallisuusohjeisiin ja noudata niitä Älä milloinkaan käytä kuumentamista juoksupyörän irrottamiseksi Noudata kaikkia pumpun käyttöohjeissa olevia varoituksia Varo ruostuneita tai löysiä kiinnikkeitä Turvamääritykset Nämä pumput on suunniteltu turvallisiksi ja luotettaviksi käyttää kun käytössä ja huoltotoimenpiteissä noudatetaan tässä käyttäjäoppaassa esitettyjä ohjeita. Pumppu on paineistettu laite, jossa on pyöriviä osia jotka voivat olla vaarallisia. Käyttäjien ja huoltohenkilöstön tulee ymmärtää tämä ja noudattaa turvaohjeita. Goulds pumps ei ole vastuussa fyysisistä vammoista, vaurioista tai viivästyksistä, jotka aiheutuvat tämän käyttäjäoppaan ohjeiden noudattamatta jättämisestä. Seuraavia symboleja käytetään osoittamaan erityistä huomiota vaativia kohtia: Sähköinen vaara. Kytkettäessä laitetta sähkövirtaan tulee noudattaa erityistä varovaisuutta Varoitus. Toimintaohje, menettelytapa tai vastaava, jota ei ole oikein noudatettu, saattaa aiheuttaa ruumiinvamman tai hengen menetyksen Huomio. Toimintaohje, menettelytapa tai vastaava, jota ei ole oikein noudatettu, saattaa vaurioittaa laitetta ATEX. Jos laitetta asennetaan mahdollisesti räjähdysherkässä ympäristössä noudattamatta näitä ohjeita, tämä saattaa aiheuttaa ruumiinvamman tai laitteen vaurioitumisen

3 ESIPUHE Tässä käyttäjäoppaassa esitetään ohjeet Goulds Axial Flow (AF) -pumppumallin asentamiseksi, käyttämiseksi ja huoltamiseksi. Tämä käyttäjäopas kattaa vakiotuotteen. Erityisvaihtoehtoja varten toimitetaan täydentäviä ohjeita. Tämä käyttäjäopas on luettava ja sen sisältö ymmärrettävä ennen asennusta ja käytön aloittamista. Gouldsin pumppujen suunnittelu, raaka-aineet ja valmistajan ammattitaito mahdollistavat pumppujen pitkäaikaisen ongelmattoman toiminnan. Minkä tahansa mekaanisen laitteen käyttöikää ja virheetöntä toimintaa voidaan kuitenkin parantaa oikealla käytöllä, asianmukaisella asennuksella, määräaikaisilla tarkastuksilla, toiminnan seurannalla ja huolellisella hoidolla. Tämä käyttäjäopas on tehty auttamaan käyttäjiä ymmärtämään laitteen toimintaa sekä noudattamaan oikeita menetelmiä näiden pumppujen asentamisessa, käytössä ja hoidossa. Goulds pumps ei ole vastuussa fyysisistä vammoista, vaurioista tai viivästyksistä, jotka aiheutuvat tämän käyttäjäoppaan asennus- käyttö ja hoito-ohjeiden noudattamatta jättämisestä. Takuu on voimassa vain käytettäessä alkuperäisiä Goulds-osia. Muiden kuin ohjeessa määritettyjen välineiden käyttäminen laitetta huollettaessa poistaa takuun, ellei toimenpiteelle ole ennakolta saatu Goulds Pumps Inc:n kirjallista hyväksyntää. Asianmukaisen asennuksen varmistamiseksi on suositeltavaa, että työ tapahtuu valtuutetun Gouldsin edustajan valvonnassa. Käyttäjäoppaan lisäkappaleita on saatavana ottamalla yhteyttä paikalliseen Gouldsedustajaan tai soittamalla numeroon TÄMÄN KÄYTTÄJÄOPPAAN OHJEET Oikea asennus Käyttöönottotoimenpiteet Laitteen käyttö Säännöllinen huolto Pumpun perushuolto Vianmääritys Varaosien tilaaminen

4 Kun pumppuyksikkö asennetaan mahdollisesti räjähdysherkkään ympäristöön, Ex-symbolin jälkeisiä ohjeita on noudatettava. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa ruumiinvammoja tai vaurioittaa laitetta. Mikäli käyttäjällä on mitä tahansa näihin vaatimuksiin liittyviä kysymyksiä tai jos laitteeseen tehdään muutoksia, on syytä ottaa yhteyttä Gouldsin edustajaan ennen työhön ryhtymistä. Yleiset varotoimet Älä milloinkaan käytä kuumentamista juoksupyörän irrottamiseksi. Putkiin jäänyt neste saattaa aiheuttaa räjähdyksen. Älä milloinkaan käytä kuumentamista pumpun osien irrottamiseksi, sillä putkiin jäänyt neste saattaa aiheuttaa räjähdyksen. Älä milloinkaan käytä pumppua ilman että kytkinsuojus on oikein asennettuna. Älä milloinkaan käytä pumppua olosuhteissa, jotka alittavat sille myyntiehdoissa asetetut rajat. Älä milloinkaan käynnistä pumppua ilman asianmukaista esitäyttöä tai oikeaa nestetasoa automaattisesti esitäyttyvissä pumpuissa. Älä milloinkaan käytä pumppua suositellun vähimmäisvirtaustason alittavilla arvoilla tai kuivana. Katkaise aina moottorin virransyöttö ennen pumpun huoltotöiden aloittamista. Älä milloinkaan käytä pumppua ilman että turvavarusteet ovat asennettuina. Älä milloinkaan käytä pumppua kun poistoventtiili on suljettuna. Älä milloinkaan käytä pumppua kun imuventtiili on suljettuna. Älä muuta huoltoehtoja ilman valtuutetun Gouldsin edustajan hyväksyntää. Räjähdysvaaran ehkäiseminen ATEX-symboliin liittyviä ohjeita tulee noudattaa tarkasti, jotta voitaisiin välttää räjähdysonnettomuudet räjähdysherkkiä kaasuja ja/tai pölyä sisältävissä olosuhteissa. ATEX-sertifikaatti on Euroopassa käytettävä direktiivi ei-sähköisten ja sähköisten laitteiden Euroopassa tapahtuvaan asennukseen. ATEC-vaatimukset eivät rajoitu Eurooppaan, ja ne muodostavat käyttökelpoisen ohjeen missä tahansa mahdollisesti räjähdysherkässä ympäristössä tapahtuviin laiteasennuksiin. ATEX-erityisvaatimukset Kaikkia tässä käyttäjäoppaassa esitettyjä asennus- ja käyttöohjeita tulee tarkoin noudattaa. Lisäksi tulee huolehtia siitä, että laitetta hoidetaan huolellisesti. Tämä kattaa seuraavat rajoittumatta kuitenkaan niihin: 1. pumpun ja pumpattavan nesteen lämpötilan tarkkaileminen 2. laakerien voitelusta huolehtiminen 3. huolehtiminen siitä, että pumppua käytetään sille tarkoitetulla hydraulisella tasolla

5 ATEX-määritys Jotta pumppuyksikkö (pumppu, sinetti, kytkin, moottori ja pumpun tarvikkeet) voitaisiin sertifioida käytettäväksi ATEXmääritetyssä ympäristössä, asianmukaisten ATEX-määritysten tulee olla näkyvissä. ATEX-tarra on kiinnitetty pumppuun tai sen kiinnitysjalustaan. Tyypillinen tarra näyttää tällaiselta: II 2 G/D X CE ja Ex-tekstit ovat osoitus ATEX-määritysten noudattamisesta. Suoraan näiden symbolien alapuolella oleva koodi näyttää seuraavalta: II Group Category 2 G/D Ympäristössä esiintyy kaasua ja pölyä X Lämpötilaluokka, voi olla välillä T1 T6 (katso seuraavaa taulukkoa) Enimmäiskäyttölämpötila vaadittavan T-luokituksen saavuttamiseksi T-luokitus standardin EN mukaan Enimmäispintalämpötila Celsius-asteina Enimmäisprosessilämpötila Celsius-asteina T T2 T3 T4 T5 T Laitteeseen merkityn koodiluokituksen tulee olla laitteelle määritetyn asennusympäristön mukainen. Ellei tämä ehto täyty, ota yhteyttä omaan ITT/Goulds-edustajaasi ennen laitteen käyttämistä. Käyttötarkoitus ATEX-vastaavuus on voimassa vain, kun pumppuyksikköä käytetään oman käyttötarkoituksensa mukaisessa käytössä. Kaikkia tämän käyttäjäoppaan ohjeita tulee jatkuvasti noudattaa. Pumppuyksikön käyttö, asennus ja huolto kaikilla sellaisilla tavoilla, joita ei käsitellä tässä käyttäjäoppaassa, saattaa aiheuttaa vakavia ruumiinvammoja tai vaurioittaa laitetta. Tämä koskee myös kaikkia laitteeseen tehtyjä muutoksia tai sellaisten osien käyttämistä, jotka eivät ole ITT/Gouldsin toimittamia. Kaikissa laitteen suunniteltua käyttöä koskevissa kysymyksissä käyttäjän tulee ottaa yhteyttä ITT/Gouldsin edustajaan ennen käytön aloittamista.

6 TÄMÄ SIVU ON TIETOISESTI JÄTETTY TYHJÄKSI

7 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 9 TURVALLISUUS Luku 1 11 YLEISTÄ TIETOA 2 15 ASENNUS 3 31 KÄYTTÖ 4 37 ENNALTAEHKÄISEVÄ HUOLTO 5 45 PURKAMINEN JA KOKOAMINEN 6 67 VARAOSAT 7 69 LIITE 1 8

8 TÄMÄ SIVU ON TIETOISESTI JÄTETTY TYHJÄKSI

9 TURVALLISUUS MÄÄRITELMÄT...9 YLEISET VAROTOIMET...10 Axial flow -pumput ovat paineistettuja laitteita, joissa on pyöriviä osia jotka voivat olla vaarallisia. Ne on suunniteltu turvallisiksi ja luotettaviksi käyttää kun käytössä ja huoltotoimenpiteissä noudatetaan tässä käyttöoppaassa esitettyjä ohjeita. Pumppuja ei saa käyttää nopeuksilla, työpaineilla, poistopaineilla tai lämpötiloissa, jotka ovat alkuperäisissä käyttöehdoissa määritettyjä korkeampia eikä muiden kuin ehdoissa määritettyjen nesteiden pumppaamiseen ilman ITT Industries, Goulds Pumps Inc:n kirjallista lupaa. Käyttäjien ja huoltohenkilöstön tulee ymmärtää ja noudattaa näitä turvamäärityksiä. ITT Industries, Goulds Pumps, Inc. ei ole vastuussa fyysisistä vammoista, vaurioista tai viivästyksistä, jotka aiheutuvat tämän käyttäjäoppaan ohjeiden noudattamatta jättämisestä. MÄÄRITELMÄT HUOMIO Sanaa Huomio käytetään ilmaisemaan sellaisen riskin olemassaoloa joka voi aiheuttaa vähäisen ruumiinvamman tai omaisuusvahingon, mikäli varoituksen noudattamista laiminlyödään. HUOMAUTUS: Toimintamalli, ehto tai vastaava, joka on tärkeää ottaa huomioon. ESIMERKKEJÄ VAROITUS Pumppua ei saa milloinkaan käyttää ilman että kiilahihnan tai kytkimen suojus on oikein asennettu. 1 Kaikkialla tässä käyttäjäoppaassa sanat Varoitus, Huomio, ja Huomautus ilmaisevat toimenpiteitä tai tilanteita, jotka vaativat käyttäjältä erityistä tarkkuutta: VAROITUS Sanaa Varoitus käytetään ilmaisemaan sellaisen riskin olemassaoloa joka voi aiheuttaa ruumiinvamman, kuoleman tai merkittävän omaisuusvahingon, mikäli varoituksen noudattamista laiminlyödään. HUOMIO Virtauksen katkeaminen tai putken tukkeutuma saattaa aiheuttaa kavitaatiota ja pumpun vaurioitumisen. HUOMAUTUS: Oikea asennus varmistaa pumpun pitkän käyttöiän. 9

10 YLEISET VAROTOIMET VAROITUS Tässä käyttäjäoppaassa esitettyjen toimintamallien noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa ruumiinvamman. Älä milloinkaan käytä kuumentamista juoksupyörän irrottamiseksi. Putkiin jäänyt neste saattaa aiheuttaa räjähdyksen. Älä milloinkaan käytä kuumentamista pumpun osien irrottamiseksi, sillä putkiin jäänyt neste saattaa aiheuttaa räjähdyksen. Älä milloinkaan käytä pumppua ilman että kiilahihna tai kytkinsuojus on oikein asennettuna. Älä milloinkaan käytä pumppua olosuhteissa, jotka alittavat sille myyntiehdoissa asetetut rajat. Älä milloinkaan käynnistä pumppua ilman asianmukaista esitäyttöä (sopiva neste pumpussa). Älä milloinkaan käytä pumppua teholla, joka on vähemmän kuin 75 % tai enemmän kuin 115 % pumpun parhaasta tehoalueesta (Best Efficiency Point, B.E.P), sillä näillä alueilla AF-pumput toimivat epävakaasti. Katkaise aina moottorin virransyöttö ennen huoltotöiden aloittamista. Älä milloinkaan käytä pumppua ilman että turvavarusteet ovat asennettuina. Älä milloinkaan käytä pumppua kun imuventtiili on suljettuna. Älä milloinkaan käytä pumppua kun poistoventtiili on suljettuna. Älä muuta huoltoehtoja ilman valtuutetun Gouldsin edustajan hyväksyntää. 10

11 YLEISTÄ TIETOA PUMPUN KUVAUS NIMILAATASSA OLEVAT TIEDOT PUMPUN VASTAANOTTAMINEN ASENNUKSEN JA KÄYTÖN TARKISTUSLISTA PUMPUN KUVAUS AF-pumppu synnyttää nestevirtauksen juoksupyörän pyörivien siipien työntö- tai nostovaikutuksen avulla. Aksiaalivirtauspumput kehittävät voimakkaita virtauksia alhaisessa paineessa, mikä on ihanteellista uudelleenkierrätys-, höyrystys- ja generaattorien jäähdytysjärjestelmissä. AF:ssä on kulmayhde, joka suuntaa virtauksen imupesän lävitse pumpun poistopään kautta ulos. Pumppua voidaan käyttää ylätai päätyimuasetuksilla asiakkaan tarpeista riippuvasti. AF-malli pohjautuu (kuudelle) käyttöpäälle ja (kahdelletoista) hydrauliselle pumppukoolle. Ensimmäiset (kolme) käyttöpäätä on varustettu kuulalaakerein, muissa on kartion muotoiset ja pallomaiset rullalaakerit. Tyypit ryhmitellään seuraavasti: Käyttö puoli Sisempi laakerointi Ulompi laakerointi Pumpun koko 1MXR Kuula (2) Viisto- kuula 6", 8", 10" 2MXR Kuula (2) Viisto- kuula 12", 14" 3MXR Kuula (2) Viisto- kuula 16", 18" 4MXR Pallomainen rulla Kartiorulla 20", 24" 5MXR Pallomainen rulla Kartiorulla 700 mm, 30" 6MXR Pallomainen rulla Kartiorulla 36" Kulmayhde Kulmayhde on varustettu 150# suorilla imu- ja poistolaipoilla, ja sen takaosassa on aukko back-pullout-osalle. Back-pullout-osa koostuu laakeripesästä, akselista ja juoksupyörästä. Kulmayhteessä on valetut jalat jalustaan kiinnittämistä varten tai se voidaan kytkeä suoraan putkistoon. Valinnaisesti kulmayhteen mukana toimitetaan erillinen sisäputki. Erillinen sisäputki (Valinnainen) Mahdollistaa pitemmän käyttöiän suojaamalla kulmayhdettä tai vaippaa eroosion ja korroosion vaikutuksilta. Uurrettu sisus parantaa sitkeiden nesteiden pumpattavuutta. Back-Pullout - back-pullout-osa perustuu (kuuteen) aikaisemmin listattuun käyttöpäätyyn. Yksikkö koostuu laakeripesästä, laakereista, tiivistepesän kannesta, lukkomuttereista, pulttien aluslevyistä, öljyn sokkelotiivisteistä, akselista, akselin holkista (ja tiivisteistä), öljyrenkaasta (20" ~36"), juoksupyörästä, kiiloista, akselin aluslevystä sekä etu- ja takajaloista. Tiivistepesän suojus Valetulla tiivistepesän suojuksella suljetaan kulmayhteen takaosa ja luodaan asennusalusta mekaaniselle tiivisteelle tai tiivistepesälle ja kiristyslaipalle. Kannen sisäpuolella on koneistettu tasainen pinta, jonka (kolme-) tai (neljä)pulttinen rakenne mahdollistaa tiivistepesän tai vakiokokoisen mekaanisen tiivistyskasetin käytön. Mekaanista tiivistettä käytettäessä kannessa oleva kartionmuotoinen aukko auttaa poistamaan hiukkasia tiivisteen alueelta. Kansi on varustettu säätökorvakkeilla, jotka mahdollistavat akselin ja juoksupyörän keskittämisen kulmayhteen sisällä. Mekaanisen tiivisteen sovitin (Valinnainen) Valinnaista sovitinta käytetään, kun mekaaninen tiiviste vaatii rajoitinholkin. Rajoitinholkki toimitetaan mekaanisen tiivisteen mukana. Tiivistepesä/holkki Valettu tiivistepesä on erillään kulmayhteestä ja tiivistepesän suojuksesta. Tiivistepesän mukana toimitetaan vaihdettava akselin holkki, joka kiinnitetään akseliin kiilan avulla. Toimitukseen sisältyy viisi liukurengasta ja huuhtelurengas akselialueen tiivistämiseksi. Tiivisteiden voitelu tapahtuu kahden virtausaukon kautta. Tiivisteiden säätö tapahtuu kiristyslaipan avulla. Tiivistepesä voidaan myös tarvittaessa muuttaa sellaiseksi, että mekaanisen tiivisteen käyttö on mahdollista. Kotelo Kuluvaksi suunniteltu kotelo toimitetaan 700 mm ja 36" koon pumpuissa. Kotelon keskittäminen suhteessa juoksupyörään tapahtuu säätökorvakkeiden avulla. Kotelossa on 150# laipat kulmayhteeseen asentamista varten ja se toimitetaan valinnaisella sisäputkella. Juoksupyörä Valetussa juoksupyörässä on (neljä) kiinteää siivekettä. Se on koneistettu siten, että se on helppo asentaa akseliin. Juoksupyörä on säädetty 0 tai 5 asteen kulmaan, pyörimään myötä- tai vastapäivään ja ylä- tai läpi-imua varten. Juoksupyörä pysyy paikallaan akselin aluslevyn ja pulttien avulla. 700 mm:n ja 36":n juoksupyörät toimitetaan 11 2

12 varustettuina peitelevyillä ja o-renkailla, jotka eristävät juoksupyörän pumpattavasta aineesta. Tiivistys estää syöpymistä ja mahdollistaa juoksupyörän helpon vaihtamisen. Juoksupyörä on tasapainotettu dynaamisesti (kahdessa tasossa) ISO 1940-määritysten mukaisesti arvoon G-16. Akseli Akseli on asennettu ulokekannatteisesti pumpun kulmayhteen sisään, jolloin sisäpuolisia laakereita ei tarvita. Akseli on suunniteltu kestämään pientä taipumista, sietämään korkeita kriittisiä nopeuksia ja kestämään syöpymistä. Akselit on tehty helposti asennettaviksi yhteen juoksupyörän kanssa. Tiivistepesän kanssa käytettäessä akselin mukana tulee vaihdettava akselin holkki. Laakerit Säteittäinen sisempi laakerointi absorboi akselin säteittäiskuormaa ja kohdistaa pumpunakselin oikein. Pumpun koosta riippuvasti siinä käytetään kuulalaakereita tai pallomaisia rullalaakereita. Ulkopuolinen painelaakeri absorboi juoksupyörän pitkittäispaineita ja se on tyypiltään joko viistokulmalaakeri tai kartiorullalaakeri pumpun koon mukaisesti. Voitelu tapahtuu öljykylvyllä tai rasvalla asiakkaan vaatimuksien mukaisesti. Öljynjäähdytys (Valinnainen) Öljynjäähdytys on valinnainen vaihtoehto 12" ja sitä laajemmissa kokoluokissa. Laakeripesän sisään asennettu kierukkaputki huolehtii vedenkierrosta öljykylvyn jäähdyttämiseksi. Kierukkaputki on asennettu laakeripesän pohjaan irrotettavan pohjalevyn ja tiivisteen avulla. Öljynjäähdytystä käytetään silloin, kun prosessointilämpötilat aiheuttavat hyvin voimakasta lämmönmuodostusta laakeripesässä ja laakereissa. Laitteistokokoonpanot ja moottorit Useimmat AFpumpuista ovat kiilahihnavetoisia vaihtelevien kiertonopeuksien mahdollistamiseksi. Kiilahihnaveto voi olla toiminnaltaan rinnakkainen, yläpuolinen, alapuolinen tai pystysuuntainen. Pumput voidaan myös varustaa alennusvaihteilla ja/tai puoliakseleilla suoravetoisuuden mahdollistamiseksi. Suurin kappalekoko suurin kiinteän kappaleen koko, joka läpäisee AF-pumpun, riippuu pumpun koosta. Seuraavassa suurimmat kappalekoot jokaiselle pumppumallille: Pumpun koko NIMIKILVEN TIEDOT Kappaleen koko Pumpun koko 6" 1,5" 18" 4,5" 8" 2,0" 20" 5,0" 10" 2,5" 24" 6,0" 12" 3,0" 700 mm 6,0" 14" 3,5" 30" 7,5" 16" 4,0" 36" 9,0" Kappaleen koko Jokaisessa Goulds-pumpussa on nimikilpi, jossa kerrotaan tietoja pumpusta, muun muassa sen hydraulisista ominaisuuksista. AF-pumpun nimikilpi on kiinnitetty laakeripesään. Huomaa pumppukoon ilmaisutapa: Poisto X Imu - Juoksupyörän halkaisija tuumina (Esimerkiksi 20"X 20"-20", katso kuva 1). Tilatessasi varaosia sinun tulee kertoa pumpun malli, koko, sarjanumero ja tarvittavien osien numerot. Lisätietoja löytyy tästä käyttöoppaasta. 12 Kuva 1

13 PUMPUN VASTAANOTTAMINEN Tarkista pumppu heti kun olet ottanut sen toimituksen vastaan. Tarkista huolellisesti, että kaikki on kunnossa. Kirjaa huomautukset vaurioituneista tai puuttuvista osista kuittiin ja rahtikirjaan. Lähetä kaikki vaatimukset kuljetusliikkeen välityksellä mahdollisimman nopeasti. Varastoinnin vaatimukset Lyhytaikainen: (Alle 6 kuukautta) Gouldsin tavanomainen pakkaustapa on "via a skid". Tällainen pakkaus on suunniteltu suojaamaan pumppua vain kuljetuksen aikana. Säilytä pumppua lähetyksen vastaanottamisen jälkeen katetussa ja kuivassa tilassa. Pitkäaikainen: (Yli 6 kuukautta) Gouldsin pitkäaikaispakkaus on "via crating" (laatikkopakkaus). Laakerit ja koneistetut pinnat vaativat tällöin tiettyä varastointikäsittelyä. Pyöritä akselia useita kierroksia joka kolmas kuukausi. Lisätietoja pitkäaikaisesta varastoinnista löytyy pumppumootorien valmistajien käyttöoppaista. Säilytä katetussa ja kuivassa tilassa. Huomautus: Pitkäaikaisen varastoinnin vaatima suojauskäsittely voidaan hankkia pumpulle jo alkuperäisen tilauksen yhteydessä. Purkaminen pakkauksesta Pumppua pakkauksesta purettaessa tulee noudattaa huolellisuutta. Jos toimitus ei ole tapahtunut ongelmattomasti ja lähetysasiakirjojen mukaisesti, kirjaa huomautukset vauriosta tai puutteista sekä vastaanottokuittiin että rahtikirjaan. Esitä kaikki vaatimuksesi kuljetusliikkeelle välittömästi. Pumpun käyttöohjeet ja käyttäjäopas sisältyvät toimitukseen ÄLÄ HÄVITÄ OHJEITA. Käsittely VAROITUS Pumppu ja sen osat ovat raskaita. Virheellinen nostaminen ja tukeminen purkamisvaiheessa saattaa aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai vaurioittaa pumppua. Noudata huolellisuutta pumppuja siirtäessäsi. Nostolaitteen tulee voida riittävästi tukea koko pakkausrakennelmaa. Nosta koottua laitetta jalustassa olevista nostorei'istä. Jos moottori, juoksupyörät ja suojus ovat paikoillaan, varmista ettei nostoköysi tai -ketju joudu kosketuksiin näiden osien kanssa. Tarvittaessa poista suojus tai käytä levitystankoa vaurioiden välttämiseksi. Jos moottori toimitetaan erikseen, käytä moottorissa olevia rengaspultteja tai nostokorvakkeita nostaaksesi moottorin pumpun jalustalle (Kuvissa 2 ja 3 on esimerkkejä oikeista nostotekniikoista). 2 Kuva 2 Kuva 3 13

14 ASENNUKSEN JA KÄYTÖN TARKISTUSLISTA Malli AF VALMIS NIMIKIRJAIMET KUVAUS SIVU NO. Käyttäjäopas luettu ja ymmärretty 1~69 Sijaintitaso 15 Laitteen jalusta 15 ~ 19 Moottorin pyörimisen tarkistus CW ---CCW Komponenttien perustasapainotus tehty 21 ~ 28 Kiilahihnan jännitys ja moottorin tasapainotus valm. 21 ohj. muk. Kytkimen tasapainotus valm. ohj. muk. 23 Putkisto asennettu ja tasapainotus uudelleen 21,22,36 tarkistettu Mek. tiiviste säädetty valm. ohj. muk. Valm. opas Tiivisteen huuhtelu kytketty 33,34 Juoksupyörän tasapainotus ja välys asetettu 26 ~ 28 tuumaa/sivu Pumpun akseli pyörii vapaasti 32 Laakerien tyypit ja voitelu 12,32,39 Kiilahihnan kytkinsuojukset asennettu 60,61 Moottorin sähkökytkennät Valm. opas 14

15 ASENNUS ASENNUKSEN VALMISTELU SIJOITUSPAIKKA JALUSTAN ASENNUKSET PUTKIRIPUSTUSTEN ASENNUKSET PUTKIEN LIITTÄMINEN MOOTTORIN TASAPAINOTUSTOIMENPITEET JUOKSUPYÖRÄN KOHDISTAMINEN PYÖRIMISEN TARKISTUS ASENNUKSEN VALMISTELU AF-pumppuyksiköt toimitetaan yleensä täydellisesti koottuina. Tarkista koko yksikön kaikki pultit ja mutterit ja varmista, että ne ovat turvallisesti kiinni. Mikäli tarpeellista, asenna ja säädä moottorin komponentit valmistajan ohjeiden mukaisesti. Laitteet, jotka toimivat mahdollisesti räjähdysherkässä ympäristössä, tulee asentaa seuraavien ohjeiden mukaisesti. Kaikkien asennettavien laitteiden tulee olla asianmukaisesti maadoitettuja odottamattomien staattisen sähkön purkausten ehkäisemiseksi. Ellei näin tehdä, staattisen sähkön purkaus saattaa tapahtua kun pumppu tyhjennetään ja puretaan huoltotarkoituksia varten. 3 SIJOITUSPAIKKA AF-pumppu tulee sijoittaa puhtaaseen, kuivaan, tulvimiselta suojattuun paikkaan. Sijoituspaikalla tulisi olla riittävästi tilaa pumpun toiminnalle, huollolle, tarkistukselle ja korjaamiselle mukaan lukien täydellinen purkaminen ja laitteiden käsittely. Pumpussa tulisi olla puhdasta nestettä tiivisteiden voitelemiseksi. Pumpun tulee olla asennettu siten, että se mahdollistaa mahdollisimman tehokkaan putkituksen. Tämän ohjeen kattamat pumput voivat olla malliltaan joko putkijärjestelmään ripustettavia, jousipulteilla kiinnitettäviä tai olla valuun upotettavilla ankkuripulteilla kiinteästi jalustaan kiinnitettäviä. Pumpun jalustan tulee olla riittävän massiivinen absorboidakseen kaikki värähtelyt ja muodostaakseen kiinteän, tukevan alustan pumppuyksikölle siinä määrin, että pitkänkään ajan kuluessa laite ei pääse liikkumaan tai siirtymään paikaltaan. Ankkuripulteilla ja valuun upotettavilla pulteilla varustetut jalustat ovat yleensä sementtisiä, ja ankkuripultit on valettu niihin kiinteästi pitämään pumpun paikallaan. Yleisimmin käytetyt pohjapultit ovat hylsytyyppisiä (Kuva 4) ja J-tyyppisiä (Kuva 5). PULTTI SEINÄ POHJALEVY VÄLILEVYT HOLKKI Kuva 4 Kumpikin kiinnitys mahdollistaa pumpun liikuttamisen lopullisessa asennusvaiheessa. Ankkuripultit tulisi sijoittaa sementtiin pumpun asennuspiirroksessa olevan mallipohjan mukaisesti. Holkkityypin pultin 15

16 yläosan tulisi olla tilapäisesti suojattuna sementtiä valettaessa, jotta sementti ei tarttuisi pulttiin. Valuun upotettavat pultit sijoitetaan paikoilleen pumpun asennuspiirroksessa olevien reikien mittojen mukaisesti. Pultin läpimitta riippuu reiän koosta ja sen tulee olla 1/8" ¼" jalustan reikää pienempi. Lisätietoja jousikiinnitteisistä jalustoista löytyy seuraavasta. J-PULTTI SEINÄ POHJALEVY VÄLILEVYET Kuva 5 JALUSTA-ASENNUKSET Valuun upotettava jalusta Kun laite on otettu vastaan ja pumppu moottoreineen on kiinnitetty jalustaan, koko yksikkö tulee sijoittaa paikalleen kytkinpuolikkaat tai kiilahihnat irrotettuina (kuva 6). Kytkimiä ei saa kytkeä uudelleen ennen kuin kaikki tasapainotustoimenpiteet on tehty valmiiksi. Seuraavassa esitetään suositeltavat toimenpiteet kytkinten kohdistamiseksi. ALUSLEVYT TAI KIILAT ALUSLEVYT TAI KIILAT Kuva 7 Kuva 6 1. Jalustan tulee tukeutua suorakulmion muotoisiin metallisiin kappaleisiin tai kiiloihin, jotka ovat muodoltaan loivasti kartion muotoisia. Jokaisen perustuspultin molemmilla puolilla tulee olla levyt tai kiilat. Valua varten alustan ja laitteen jalustan välissä tulee olla noin 3/4" 1 1/2":n suuruinen välys (kuva 7). 2. Säädä aluslevyjen tai kiilojen korkeutta kunnes pumpun akselit, moottori ja jalusta ovat vaakasuorassa asennossa. Tarkista, että kytkinpinnat sekä pumpun imu- ja poistolaipat ovat asennukseen nähden pysty- ja vaakasuorissa asennoissa. Varmista, etteivät pumpun sisäiset osat hankaa toisiaan. Jos on tarpeen, korjaa tilanne säätämällä aluslevyjen tai -kiilojen korkeutta sopivaksi. Useimmissa tapauksissa tehdasasetusten mukainen tasapainotus saavutetaan pelkästään asettamalla välilevyt paikoilleen jalustan alle. Pumpusta lähtevät poistoputket vaativat itsenäisen tuennan jotta estetään osien väliset liialliset jännitteet ja saadaan pumpun ja moottorin välinen tasapainotus oikeaksi. 3. Jalusta saa olla enintään 0,125 tuumaa (3 mm) alustaa pitempi ja 0,0875 tuumaa (1,5 mm) alustaa leveämpi. Perinteisillä perustapulteilla kiinnitettävissä jalustoissa ankkuripulttien molemmilla puolilla on kiilat varmistamassa, että jalusta on suorassa. Pumpun jalustan kiinnityspulttien läpimitan tulee olla 1/8" ¼" pienempi kuin jalustassa olevien pultinreikien halkaisija (reikien koko näkyy asennuspiirustuksessa). 4. Puhdista jalustan valua vasten asettuvat pinnat. Älä käytä öljypohjaisia puhdistusaineita, sillä laasti ei tartu kunnolla öljyiseen pintaan. Noudata valulaastin valmistajan käyttöohjeita. 5. Rakenna valun ympärille sulkuseinä ja kastele perustus läpimäräksi (kuva 8). 16

17 POHJALEVY PULTTI LAASTI GROUT SEINÄ PERUSTUS. Kuva 8 6. Kaada valulaastia jalustan valureikien läpi sulkuseinämän yläreunan tasalle saakka. Poista ilmakuplat laastista putlaamalla, käyttämällä tärytintä tai pumppaamalla laasti paikalleen. Työssä on suositeltavaa käyttää kutistumatonta laastia. VASTESANKAJOUSET Kuva Anna laastin kuivua. 8. Täytä loput jalustasta valulaastilla. Poista ilmakuplat kuten edellä (kuva 9). PULTTI POHJALEVY jalustaan kiinnitettyä pidätintä vasten. Pysäytinmutteri rajoittaa jalustan ylöspäin suuntautuvaa liikettä tilanteissa, joissa pumpun jalustaa vasten kohdistuva paine vähenee järjestelmän jäähtyessä. Vastamutteri estää pysäytinmutteria pyörimästä normaaleissa pumppausolosuhteissa, kun pumpun jalusta painuu alas lämpölaajenemisen vaikutuksesta. Säätöruuvin pidätin muodostaa säätöruuvin kärjen vastaisen laakeripinnan ja pitää ruuvin pään kiinteästi paikallaan. 3 SEINÄ LAASTI PERUSTUS Kuva 9 SÄÄTÖRUUVI VASTAMUTTERI PYSÄYTINMUTTERI JOUSENPIDÄTIN PULTIT JA MUTTERIT 9. Anna laastin kuivua vähintään 48 tuntia. 10. Kiristä perustuspultit. Jousiperustainen jalusta Kuvassa 10 näkyy jousikiinnitteiselle jalustalle asennettu kiilahihnavetoinen AF-pumppu. Vastesankajousiperustaiset jalustat voidaan asentaa niin, että pumppu pysyy suorassa käytön aikaisesta lämpöputkien laajenemisesta aiheutuvasta pystysuuntaisesta liikkeestä huolimatta. Seuraavassa esitetään lyhyt kuvaus vastesankajousituksen komponenteista ja niiden toiminnasta (katso kuva 11). Jousen kiristäminen ja höllentäminen tapahtuu säätöruuvin avulla. Ruuvin kiertäminen saa säätömutterin liikkumaan pystysuorassa suunnassa, mikä muuttaa jousen painetta pumpun Kuva 11 Säätöruuvi on öljytty valmiiksi tehtaalla, mutta pumpun asennuksen yhteydessä ruuvi on voideltava uudelleen suojarasvalla. Jouset ja muut metalliosat tulee käsitellä ruosteensuoja-aineella ja säätöruuvin suojakotelo voiteluöljyllä. JOUSI JOUSIKOTELO (HITSATTU KIINNI JALUSTAAN) SÄÄTÖRUUVI MUTTERISARJA ÖLJYVOITELU SÄÄTÖRUUVIN PIDÄTIN Seuraavien toimenpiteiden avulla pumpun jalusta säädetään jousien avulla suoraan asentoon: 17

18 1. Aseta tukikappaleet pumpun jalustan alle, jokaisen jousikotelon läheisyyteen, ja asettele jalusta vaakasuoraan asentoon tukikappaleiden varaan. Akselin ollessa paikallaan pystyputken ja kulmayhteen laippojen välissä tulisi olla pieni (noin 1/16":n suuruinen) välys (kuva 12). Asennuspiirroksesta saattaa ilmetä jokaisen jousen kireyden säätämiseen tarvittava keskimääräinen säätöruuvin kierrosmäärä, erityisesti jos pumppuyksikköä kannattamaan käytetään useampaa kuin (neljää) jousta. Jousta koskevat mitat selviävät tarvittaessa taulukosta 1. LAIPAN PULTIT 1/16" 4. Kierrä säätöruuveja kunnes pumpun jalustan alaosa on korkeudeltaan juuri kunkin metallikappaleen yläpinnan tasolla. Kierrä seuraavaksi jokaista ruuvia tasan yhtä paljon kunnes pumpun laippa ja tiiviste ovat alle 1/32":n päässä putken laipasta. Tarkka säätö on tarpeen, jotta pumppu pysyisi suorassa ja sen paino jakaantuisi tasaisesti eri jousien varaan. Kun jouset on säädetty ja pumpun paino on niiden päällä, jalustan pitäisi olla irti tukikappaleista ja vaakasuorassa asennossa. 5. Tarkista juoksupyörän ja pumpun kulmayhteen kohdistus. Korjaa tarvittaessa kohdistusta säätämällä jousia tai käyttämällä välilevyjä. KAPPALEET 2. Kiinnitä useita laipan pultteja, jotta laipat olisi helppo kohdistaa toisiinsa. VAROITUS Älä kiristä pultteja. Kuva Aseta säätöruuvien pidikkeet, kun säätöruuvin pää on reiässä, vaakasuoran lämpölaajenemisen suuntaisiksi. Tämä mahdollistaa vaadittavan vaakasuoran liikkeen ilman että säätöruuvin mutterit osuvat jousikoteloon. Varmista, että säätöruuvin pidikkeen ja pumpun jalustan välillä on riittävä välys pystysuuntaista lämpölaajenemista varten. Tämä välys näkyy yleensä pumpun asennuspiirustuksessa. HUOMAUTUS: Jokainen jousi kantaa osansa pumppuyksikön painosta, mutta yleensä kaikkiin jousiin kohdistuva paine ei ole samansuuruinen. Jokaisessa jousikotelossa on pieni "ikkuna", josta on mahdollista tarkistaa jousikierukan kireys. Tämä osoittaa jouseen kohdistuvan suhteellisen paineen. HUOMAUTUS: Jos laippojen välinen välys on enemmän kuin 1/32", pienennä välystä säätöruuvien avulla. Jos välys on 1/32" tai vähemmän, säätöä ei tarvitse tehdä. 6. Kiristä pystyputken laipan pultit, tarkista kohdistus ja kytke vaakasuoran putken laippa kulmayhteeseen. Pumppuyksikön tulisi olla suorassa eikä juoksupyörä saisi hangata kulmayhteen seinämiin, kun akselia pyöritetään käsin. 7. Kierrä jokainen pysäytinmutteri alas, jotta ne koskettavat kevyesti jousenpidättimeen. Lukitse pysäytinmutterit paikoilleen kiertämällä vastamutterit alas tiukasti vasten pysäytinmuttereita. 8. Tarkista jokaisessa jousikotelossa olevien jousien kierrevälykset. Kierrevälyksen tulee olla riittävä, jotta alaspäin suuntautuva lämpölaajeneminen ei aiheuttaisi jousen kierteiden painumista täysin toisiaan vasten. HUOMAUTUS: Öljyvoiteluisten pumppujen vaakasuora asento on tarkistettava lämpölaajenemisen aikana. Öljyn lisääminen laakeripesään saattaa olla tarpeen jotta Jousen koko Langan koko Jousen mitta Säätöruuvin koko Paineen muutos täydellä kierroksella 1,812" 1140 #/in. 1-1/2"-6 UNC 190 # 2,750" 344,73 kg/in. 1-1/2"-6 UNC 127 # 3,532" 254,01 kg/in. 1-1/2"-6 UNC 93 # 4 1,00" 453,59 kg/in. 2"-4-1/2 UNC 222 # 5,375" 60,33 kg/in. ¾"-10 UNC 13 # Taulukko 1 18

19 varmistettaisiin ylempien laakerien riittävä voitelu. Jalustan pinnan suuntainen, oikeaa öljytasoa kuvaavan linjan leikkaava viiva kuvaa oikeaa öljytasoa laakeripesän korkeimmalla kohdalla. Kyseisestä pisteestä vedetty vaakasuora viiva ilmaisee oikean öljytason tarkastuslasissa. Järjestelmää tulisi käyttää normaalilämpötilassa ennen kuin säätöruuvien kiinnittimet valetaan kiinteästi paikoilleen. Jotkut asiakkaat käyttävät pumppujaan kiinnittämättä säätöruuvien kiinnitystä valamalla. Mikäli kannatinjousi joudutaan poistamaan suojakotelostaan on seuraavia turvallisuusohjeita tarkoin noudatettava: 5. Jos jousi vaihdetaan järjestelmän ollessa kuuma, pysäytinmutteria ei tule säätää ennen kuin järjestelmä on jäähtynyt. 6. Jousien tulee antaa työntää jalusta takaisin kylmäasentoonsa. Kuvassa 13 näkyy vaihtoehtoinen rasvalla täytetty vastesankajousi. Vakiojousen ja rasvalla täytetyn jousen ero on siinä, että jälkimmäisessä on rasvanippa ja rasvatiiviste. Rasvalla täytetyn vastesankajousen säätäminen tapahtuu samalla tavoin kuin vakiojousen. SÄÄTÖRUUVI 1. Varmista, että jousi on löysätty. Jos jousta ei voida löysätä säätöruuvin avulla, turvallisin menettelytapa on poistaa pleksilasinen kuori ja leikata jousikierukat polttoleikkaamalla. 2. Poista pultit tai kantaruuvit, joilla jousenpidätin on kiinnitetty jousikoteloon, ja nosta koko jousirakennelma ulos kotelosta. 3. Pumpun ollessa kytkettynä järjestelmään jousta irrotettaessa lähellä irrotettavaa jousta pumpun jalustan alla tulee olla tukilevy, kunnes jousi on asennettu uudelleen paikalleen ja säädetty asianmukaisesti. Pumpun jalustan vääntyminen vaikuttaa pumpun kohdistukseen, 4. ja komponenttien paino aiheuttaa vääntymistä todennäköisimmin silloin, jos pumppu on kytketty jäykkään putkistojärjestelmään. RASVALIITÄNTÄ VASTAMUTTERI PYSÄYTINMUTTERI JOUSENPIDÄTIN PULTIT JA MUTTERIT JOUSI OUSIKOTELO(HITSATTU KIINNI JALUSTAAN) TIIVISTEEN SUOJALEVY RASVATIIVISTE SÄÄTÖRUUVI MUTTERISARJA ÖLJYVOITELU SÄÄTÖRUUVIN PIDÄTIN Kuva 13 3 PUTKIRIPUSTUSASENNUKSET Putkiston kannatinjärjestelmien suunnittelun vaatimukset 1. Putkiston kannatinjärjestelmien tulee noudattaa Hydraulic Instituten, ASME/ANSI, DIN-vaatimuksia ja tavanomaisia rakentamiskäytäntöjä. HUOMAUTUS: Pumpun juoksupyörään ja akseliin käsiksi pääseminen vaatii vaakaputken osan irrottamista. Tätä varten putkessa tulee olla erityinen lisäkappale (katso kuva 14). 2. Putkiston tulee olla riittävän jäykkä, jotta vältytään epätoivotuilta pumpputärinöiltä. 3. Putkiston suunnittelussa tulee ottaa huomioon lämpölaajeneminen. 4. Lisätietoja pumppupainoista löytyy asennuspiirustuksesta. Lisäkappale Ylälaippa 5. Sallitut kuormitukset selviävät pumpun laippakuormituspiirustuksesta. 6. Noudata moottorin valmistajan kulmarajoituksia ja lämmönvaihtelusta aiheutuvan liikkeen vaikutuksia koskevia suosituksia. Alalaippa Kuva 14 19

20 Pumpun asentaminen putkistoon 1. Liitä kulmayhteen ylempi laippa pystysuoraan putkeen ja kiristä laippapultit. 2. Tarkista juoksupyörän välys kulmayhteessä/ kotelossa varmistaaksesi, että se on hyvin keskitetty käyttäen periaatetta, jonka mukaan siivekkeen vähimmäisvälys on ainakin puolet enimmäisvälyksestä. Katso lisätietoja juoksupyörän tarkistuslistalta sivulla 28 tässä käyttöoppaassa. 5. Asenna riippuvassa ratkaisussa moottori vasta sen jälkeen, kun pumppu on kytketty putkistoon. Varmista, että moottorin akseli on samansuuntainen kuin pumpun akseli vaaka- ja pystytasossa (katso kuva 16). 3. Kiinnitä vaakasuuntainen putki tai lisäkappale kulmayhteen alempaan laippaan ja kiristä laippapultit. 4. Tarkista, että pumppu on vaakasuorassa. Pumpun tulee olla vähemmän kuin 1/2 astetta vinossa vaakasuorasta asennosta, jotta laakerit eivät kärsisi öljynpuutteesta (katso kuva 15). Varmista, ettei lämpölaajeneminen pääse muuttamaan tätä kulmaa sallittua suuremmaksi. Kuva 16 Tulee olla vähemmän kuin 1/2 astetta Liioiteltu 6. Jos pumppuyksikkö on suoravetoinen ja käyttää suoraan moottorin akselia, asennuksessa on noudatettava moottorinakselin valmistajan käyttöohjeita. HUOMAUTUS: PUTKILAIPPOJEN TULEE OLLA YHDENSUUNTAISET PUMPUN LAIPPOJEN KANSSA ENNEN PULTTIEN KIRISTÄMISTÄ. Jos laipat eivät ole samansuuntaiset, pintojen pakottaminen samansuuntaisiksi pultteja kiristämällä aiheuttaa pumppuun liiallisia jännityksiä. Kuva 15 Yleistä Älä milloinkaan pakota pumpun ja putkien laippoja väkisin vastakkain. Tämä saattaa synnyttää pumppuyksikköön vaarallisia jännityksiä ja aiheuttaa tasapainotusongelmia pumpun ja sen moottorin välille. Putkiston jännitteet haittaavat pumpun toimintaa ja voivat aiheuttaa ruumiinvammoja ja laitteistovaurioita. PUTKIEN LIITTÄMINEN Hydraulic Institute, Detroit Road, Cleveland OH Ohjeisiin on perehdyttävä ennen pumpun asentamista. VAROITUS Älä milloinkaan pakota pumpun ja putkien laippoja väkisin vastakkain. Tämä saattaa synnyttää pumppuyksikköön vaarallisia jännityksiä ja aiheuttaa tasapainotusongelmia pumpun ja sen moottorin välille. Putkiston jännitteet haittaavat pumpun toimintaa ja voivat aiheuttaa ruumiinvammoja ja laitteistovaurioita. Ohjeita putkiston liittämiseen saa oppaasta "Hydraulic Institutes Standards", jota voi tilata osoitteesta: 20

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri Metallilevysarja Z Master Commercial 000 -sarjan ajoleikkuri Mallinro: 5-4790 Form No. 78-59 Rev A Asennusohjeet Huomaa: Pidä leikkuupöydän hihna asennettuna tämän sarjan asennuksen aikana. Sarjan asennus

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein paitsi S42 malli. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

Pyörivä lämmönsiirrin EURA jaettu roottori, koko 50 53

Pyörivä lämmönsiirrin EURA jaettu roottori, koko 50 53 Toimitettavat Koko 50 53 toimitetaan aina kahtena osana ja roottori jaettuna, katso kuvaa 2. Mittausnipat 1835 Kuva 1 Kuva 2 Mitta- ja painotiedot 3348 ø D Huoltotila D/2 Nosto ja kuljetus Kunkin laiteryhmän

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä (esim. asennettu

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä (esim. asennettu

Lisätiedot

Jarruakseli, -vipu ja -holkki, vaihteistokotelo, lukitusruuvi sekä kahdeksan ruuvia

Jarruakseli, -vipu ja -holkki, vaihteistokotelo, lukitusruuvi sekä kahdeksan ruuvia RAKENNUSOHJE Jarruakseli, -vipu ja -holkki, vaihteistokotelo, lukitusruuvi sekä kahdeksan ruuvia 251 Lehden nro 60 mukana sait 13 uutta radio-ohjattavan F2007-autosi osaa. Osat ovat vaihteistokotelo, jarruakseli,

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

KUNTOPYÖRÄ KÄYTTÖOHJE

KUNTOPYÖRÄ KÄYTTÖOHJE KUNTOPYÖRÄ 903 KÄYTTÖOHJE KÄYTTÖOHJEET ) Malli 903 on tarkoitettu kuntosalien ja kuntoilukeskusten spinning-ryhmille. Siinä on kiinteän rattaan käyttämä vapaaratas, ja sitä saa käyttää vain ammattilaisen

Lisätiedot

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin:

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin: Näin asennat SUKA90S suihkukaapin: Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

Asennus. Ruohonkeräinsarja 68 cm:n DPA-kelaleikkuri Reelmaster 3100-D -sarjan ajoyksiköihin. Irralliset osat. Asennusohjeet.

Asennus. Ruohonkeräinsarja 68 cm:n DPA-kelaleikkuri Reelmaster 3100-D -sarjan ajoyksiköihin. Irralliset osat. Asennusohjeet. Form No. 3377-296 Rev C Ruohonkeräinsarja 68 cm:n DPA-kelaleikkuri Reelmaster 300-D -sarjan ajoyksiköihin Mallinro: 0385 Asennusohjeet Asennus Irralliset osat Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

Pyörivä lämmönsiirrin EQRB Jaettu roottori, koot eq- 056, 068, 079, 090

Pyörivä lämmönsiirrin EQRB Jaettu roottori, koot eq- 056, 068, 079, 090 Toimitusyksiköt Koot 056, 068, 079 ja 090 toimitetaan aina kahtena osana ja roottori jaettuna, ks. kuva 2. Mittausyhteet 1830 1835 Fig. 1 Kuva 2 Mitat ja painot Nosto ja kuljetus 3352 Huoltotila D/2 Kunkin

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

ROD -tyypin Sulkusyötin

ROD -tyypin Sulkusyötin Standardi: Q/HFJ02027-2000 ROD -tyypin Sulkusyötin KÄYTTÖOHJE Suomen Imurikeskus Oy Puh. 02-576 700-1 - SISÄLTÖ 1. RAKENNE... 3 2. TOIMINTAPERIAATE JA KÄYTTÖTARKOITUS4 3. TUOTTEEN PIIRTEET... 4 4. TYYPPISELITYS...

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Sulky maalikelkka 1200

Sulky maalikelkka 1200 Form No. 3355 5 Rev C Sulky maalikelkka 00 Mallinrosta 403 6000000 alkaen Käyttöopas Rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.toro.com. Käännös alkutekstistä (FI) Sisältö Sivu Johdanto....................................

Lisätiedot

Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot

Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot Pikaopas 00825-0116-4601, versio AA Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot XC-option asennusohjeet Pikaopas Turvallisuusviestit Tässä asiakirjassa esitetyt toimenpiteet ja ohjeet voivat vaatia erityisiä

Lisätiedot

CENTER DESIGN. Asennusohjeet 1. MITTAKUVAT ILOXAIR OY. Piilipuunkatu RAISIO. ILOXAIR OY Huomisen ilmanvaihto Sivu 1/6

CENTER DESIGN. Asennusohjeet 1. MITTAKUVAT ILOXAIR OY. Piilipuunkatu RAISIO.  ILOXAIR OY Huomisen ilmanvaihto Sivu 1/6 ILOXAIR OY Huomisen ilmanvaihto Sivu 1/6 CENTER Asennusohjeet DESIGN 1. MITTAKUVAT ILOXAIR OY Piilipuunkatu 11 21200 RAISIO Asennettaessa Design - kupua vinoon sisäkattoon, tulee rakentaa ns. oikaisulaatikko,

Lisätiedot

HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje

HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0601050/1 IM-P060-04 ST Issue 1 HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Käyttö 6. Huolto 7. Varaosat IM-P060-04 ST Issue

Lisätiedot

AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje

AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1492050/1 IM-P149-13 ST Issue 1 AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta

Lisätiedot

1. Turvaohjeet 18 2. Toimintoselostus ja rakenne 20 3. Asennus ja käyttöönotto 21 4. Huolto 29 5. Vianetsintä 30

1. Turvaohjeet 18 2. Toimintoselostus ja rakenne 20 3. Asennus ja käyttöönotto 21 4. Huolto 29 5. Vianetsintä 30 Sisältö Sisältö 1. Turvaohjeet 18 2. Toimintoselostus ja rakenne 20 3. Asennus ja käyttöönotto 21 4. Huolto 29 5. Vianetsintä 30 VAROITUS! Ohjeet oikeaan asennukseen ja tarkoituksenmukaiseen käyttöön.

Lisätiedot

80IO KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin

80IO KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin 80IO Varoitukset...51 Osat...52 Koukun asentaminen EASY SET

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

Elfa Kirena Oy Heloittajankatu 4, Lahti asennusohje. (ver ) Vivia

Elfa Kirena Oy Heloittajankatu 4, Lahti  asennusohje. (ver ) Vivia Elfa Kirena Oy Heloittajankatu 4, 15520 Lahti info.finland@elfa.com www.kirena.com asennusohje (ver 17.05.2016) Vivia Yleistä asennuksesta ja asennuspaikasta Asennusohjeessa on kuvattu Kirena Vivia -liukuovi

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä.

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271 Tyyppi 3271 Tyyppi 3271-5 Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä Tyyppi 3271-52 Kuva 1 Tyypin 3271 toimilaitteet Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI Painos: lokakuu 2004

Lisätiedot

CASALL XTR700 INDOOR BIKE -PYÖRÄ KÄYTTÖOHJE

CASALL XTR700 INDOOR BIKE -PYÖRÄ KÄYTTÖOHJE 9004 CASALL XTR700 INDOOR BIKE -PYÖRÄ KÄYTTÖOHJE KÄYTTOOHJEET ) Casall XTR700 -malli on tarkoitettu kuntosalien ja kuntoilukeskusten Indoor Bike -ryhmille sekä kotikäyttöön. Siinä on kiinteän rattaan käyttämä

Lisätiedot

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design)

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) Installation instructions, accessories Ohje nro 31399510 Versio 1.0 Osa nro 31260698 Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) IMG-378205 Volvo Car Corporation Sähkötoiminen moottorinlämmitin,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Omni-Tract-hakasjärjestelmä

KÄYTTÖOHJE. Omni-Tract-hakasjärjestelmä KÄYTTÖOHJE Omni-Tract-hakasjärjestelmä JÄLLEENMYYJÄ Mediplast Fenno Oy Tähtäinkuja 9, 01530 Vantaa Asiakaspalvelu 09 276 360 mediplast.info@mediplast.com www.mediplast.com 1 SISÄLLYS Sisällys Sivu Tärkeää...

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW LISÄVARUSTEVASTUKSEN ASENNUSOHJE KAUKORA OY Kaukora Oy 2015 Jäspi kattilavastus 6kW Asentajan ohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää 4 Turvallisuustiedot 4 Sähköasennukset 4 2 Takuuehdot

Lisätiedot

SCdefault. 900 Asennusohje

SCdefault. 900 Asennusohje SCdefault 900 Asennusohje SITdefault Sport-alusta MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces 12

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

Koristepaneeli, ulkopuoli

Koristepaneeli, ulkopuoli Ohje nro Versio Osa nro 31265210 1.2 31265211 Koristepaneeli, ulkopuoli IMG-275024 Sivu 1 / 13 Varuste A0000162 IMG-239446 IMG-239980 IMG-239663 A0000177 A0000214 M0000232 IMG-275023 Sivu 2 / 13 JOHDANTO

Lisätiedot

Emolevyn kannen poistaminen

Emolevyn kannen poistaminen Aiemmin asennetut muisti- ja liitäntäkortit voidaan helposti poistaa seuraavilla sivuilla olevien ohjeiden mukaisesti. 1 Katkaise tulostimen virta. 2 Irrota virtajohto. 3 Irrota rinnakkais- tai Ethernet-kaapeli

Lisätiedot

STIGA VILLA 92 M 107 M

STIGA VILLA 92 M 107 M STIGA VILLA 92 M 107 M 8211-3037-03 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R Z X Y 11. 12. W V 3 SUOMI FI SYMBOLIT Koneeseen on kiinnitetty seuraavat symbolit, joiden tarkoitus on muistuttaa

Lisätiedot

Näin asennat. suihkukulman: SK-850

Näin asennat. suihkukulman: SK-850 Näin asennat suihkukulman: SK-850 Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

Päällirakenteen kiinnitys. Kiinnitys apurungon etuosassa

Päällirakenteen kiinnitys. Kiinnitys apurungon etuosassa Kiinnitys apurungon etuosassa Kiinnitys apurungon etuosassa Lisätietoa kiinnityksen valinnasta on asiakirjassa Apurungon valinta ja kiinnitys. Rungon etuosassa on 4 erityyppistä päällirakenteen kiinnikettä:

Lisätiedot

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET PAGE 19 ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA (OSA N:O 34131) EMC direktiivi 89/336/EEC ja korjattu 91/263/EEC & 92/31/EEC Standardit EN55014:1987, IEC 801-2, IEC 801-4, IEC 801-3 Matalajännite

Lisätiedot

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B Kuva 1 Tyyppi 44-6B Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI Painos huhtikuu 2003 SISÄLLYS SISÄLLYS Sivu 1 Rakenne ja toiminta.......................... 4 2 Asennus................................

Lisätiedot

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. ление

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. ление Sarjat 31000, 31001, 31002, 31100, 31101, 31102, 31200, 31201, 31202, 41000, 41001, 41002, 411, 41101, 41102 ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 1. Yleistä ление Lue tämä ohje läpi huolellisesti ennen venttiilin

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 407947-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Juoksumaton huolto-ohje

Juoksumaton huolto-ohje Juoksumaton huolto-ohje Maton huoltaminen on tärkeää Matto on juoksumaton tärkein osa. Sen kunnossa pitäminen takaa sen, että laite toimii moitteettomasti vuosikausia eteenpäin. Säännöllisin väliajoin

Lisätiedot

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen Yksityiskohtaiset ohjeet, Fiat Doblò paketti- / farmari ajoneuvot (263) 1,6 D Multijet ContiTech kertoo, miten vältät virheet hihnanvaihdon yhteydessä

Lisätiedot

STIGA COLLECTOR 30" B KÄYTTÖOHJEET 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B KÄYTTÖOHJEET 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B KÄYTTÖOHJEET 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. FI SUOMI TURVAOHJEET 1. Älä anna sellaisten henkilöiden

Lisätiedot

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 Laser 635 nm IP 54 auto man man AquaPro DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 LV 121 LT 128 RO 135 BG 142 GR 149 58 Lue käyttöohje kokonaan.

Lisätiedot

Skidplate, takapuskuri

Skidplate, takapuskuri Installation instructions, accessories Ohje nro 31265633 Versio 1.3 Osa nro 31265630, 30756290, 31316484, 31316485, 31316074, 31316075 Skidplate, takapuskuri IMG-340000 Volvo Car Corporation Skidplate,

Lisätiedot

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 VAROITUKSET Tarkasta öljymäärät seuraavasti: 1. moottorin öljymäärä, varmista että moottorin öljymäärä on riittävä. Moottori rikkoutuu jos öljyä on liian vähän. 2.

Lisätiedot

PFISTERER ASENNUSOHJE TENSOREX C+

PFISTERER ASENNUSOHJE TENSOREX C+ ASENNUSOHJE TENSOREX C+ TENSOREX C+ on uusi raitio- ja rautatielinjojen lankojen automaattinen jousikiristyslaite. TENSOREX-tuotteet ovat saatavana vain Pfistereriltä. TYYPIN A kiinnityskannatin O- ja

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

Pyörivä lämmönsiirrin EURA, 20 53

Pyörivä lämmönsiirrin EURA, 20 53 Pyörivä lämmönsiirrin EURA, 0 5 Kuva Perussäätö Vakionopeusroottori: Tarkista, että roottori pyörii oikeaan suuntaan. Pyörimissuunta on merkitty vaippaan. Jos käytetään puhtaaksipuhallussektoria, sen asetuskulma

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3).

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3). Asennus Kuntolaite toimitetaan lähes valmiiksi asennettuna. Asennukseen vaaditaan kaksi henkilöä. Mukana toimitettujen työkalujen ja rasvan lisäksi asennuksessa tarvitaan ristipääruuvimeisseliä. 1. Toisen

Lisätiedot

A3S paljetiivistetty sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje

A3S paljetiivistetty sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1326050/3 IM-P132-11 ST Issue 3 A3S paljetiivistetty sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Käyttö 6. Huolto 7. Varaosat

Lisätiedot

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja Savunpoistopuhaltimien oikean huollon varmistamiseksi tämä ohje tulee toimittaa käyttäjälle.

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Kattokiskot. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Ohje nro Versio Osa nro

Installation instructions, accessories. Kattokiskot. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Ohje nro Versio Osa nro Ohje nro Versio Osa nro 8685942 1.0 Kattokiskot J8401014 Sivu 1 / 10 Varuste A0000162 A0000161 J8401006 Sivu 2 / 10 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset ja varoitustekstit

Lisätiedot

NENTUOTETUKIp.0400244780

NENTUOTETUKIp.0400244780 PÄÄTÄI STUMAKORKEUSENNENASENNUSTA! TEKNI NENTUOTETUKIp.0400244780 SCHWAB ASENNUSOHJE Ennen asennusta: Tarkista, ettei tuotteessa ole kuljetuksen aikana tulleita halkeamia tai kolhuja. Märkätilassa elementti

Lisätiedot

Asennus. Johdinsarja Workman HDX-D -työajoneuvo, nelipyöräveto ja lava VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet

Asennus. Johdinsarja Workman HDX-D -työajoneuvo, nelipyöräveto ja lava VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet Form No. Johdinsarja Workman HDX-D -työajoneuvo, nelipyöräveto ja lava Mallinro: 132-6774 3405-657 Rev B Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus Tämä tuote sisältää kemikaaleja,

Lisätiedot

SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO

SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO Käyttö-jaasennusohjeet FDL654 FDL954 Liesikupu SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO Valmistajaeiole vastuussa virheellisestä taiväärästä asennuksesta aiheutuneista vahingoista. Vähimmäisturvaetäisyyskeittotasonjaliesikuvun

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Lumiketju. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 14 R7700468

Installation instructions, accessories. Lumiketju. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 14 R7700468 Installation instructions, accessories Ohje nro 30664147 Versio 1.0 Osa nro Lumiketju R7700468 Volvo Car Corporation Lumiketju- 30664147 - V1.0 Sivu 1 / 14 Varuste A0000162 R7700458 Sivu 2 / 14 R7700448

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ

TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ SISÄLLYSLUETTELO: TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ...1 ENNEN KUIN ALOITAT...2 KOKOAMINEN...4 SÄÄDÖT...15 KAAPELIKAAVIO...17 ONGELMANRATKAISU JA HUOLTO...18 OSA LISTA...19 RÄJÄYTYSKUVAT...20 TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje

SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje 0765050/2 IM-P076-07 ST Issue 2 SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet SM21 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto

Lisätiedot

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje 1(11) Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje Ohje koskee mittarimallia 162LxG (686-18B-L1-G3-084) 1. Merkinnät ja ulkopuoliset osat 1. LCD-näyttö 2. Optinen liitäntä 3. Mittarin numero 4. Mittarin

Lisätiedot

Kokoaminen. Pura kone pakkauksesta. Renkaat Asenna takapyörät napoihin asennettujen pyörämuttereiden avulla.

Kokoaminen. Pura kone pakkauksesta. Renkaat Asenna takapyörät napoihin asennettujen pyörämuttereiden avulla. Kokoamisohjeet: 9689995/BZ7C and 9689996/BZ4C Koneet, joissa on jokin seuraavista leikkuulaitteista: 96899945 TRD6B TunnelRam-leikkuulaite 96899946 TRD7B TunnelRam-leikkuulaite 96899950 CD6B Combi-leikkuulaite

Lisätiedot

BPT13 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje

BPT13 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1229250/ 4 IM-P122-02 ST Issue 4 BPT13 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje BPT13A ja BPT13AX BPT13UA BPT13S ja BPT13SX BPT13US 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

EF70-200mm f/4l USM FIN. Käyttöohjeet

EF70-200mm f/4l USM FIN. Käyttöohjeet EF70-200mm f/4l USM FIN Käyttöohjeet Kiitämme Canon-tuotteen hankinnasta. Canon EF70-200mm f/4l USM -objektiivi on Canon EOS -kameroille kehitetty pienikokoinen, tehokas telezoom-objektiivi. USM on lyhennys

Lisätiedot

Betonin sahausjärjestelmä. KÄYTTÖOHJEKIRJA. ICS, Blount Europe SA Rue Emile Francqui 5 B-1435 Mont-Saint-Guibert BELGIA. www.icsbestway.

Betonin sahausjärjestelmä. KÄYTTÖOHJEKIRJA. ICS, Blount Europe SA Rue Emile Francqui 5 B-1435 Mont-Saint-Guibert BELGIA. www.icsbestway. Betonin sahausjärjestelmä. KÄYTTÖOHJEKIRJA ICS, Blount Europe SA Rue Emile Francqui 5 B-1435 Mont-Saint-Guibert BELGIA www.icsbestway.com www.icsbestway.com 1 Sisältö TURVAOHJEITA 3 SAHAN TEKNIKEN ERITTELY

Lisätiedot

Asennus. Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet

Asennus. Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo Mallinro: 136-1199 Form No. 3407-726 Rev A Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka Kalifornian

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

Käämikytkimet, tyyppiä UB moottoriohjaimilla, tyyppiä BUE ja BUL. Asennus- ja käyttöönotto-ohjeet

Käämikytkimet, tyyppiä UB moottoriohjaimilla, tyyppiä BUE ja BUL. Asennus- ja käyttöönotto-ohjeet Käämikytkimet, tyyppiä UB moottoriohjaimilla, tyyppiä BUE ja BUL Asennus- ja käyttöönotto-ohjeet Tätä ohjetta ei saa kopioida ilman meidän kirjallista lupaamme eikä sisältöä saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle

Lisätiedot

SLM - Lineaarinen rakohajotin SLM. Lineaarinen rakohajotin

SLM - Lineaarinen rakohajotin SLM. Lineaarinen rakohajotin SLM Lineaarinen rakohajotin Tuloilmalaitteen vaaka- tai pystysuuntainen ilmasuihku, sopii myös poistoilmalle. Asennettavissa kattoon tai seinään. Voidaan asentaa seinästä seinään jatkuvana nauhana. Säädettävä

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel.

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel. LUMILINKO TR-270 Käyttö- ja huolto-ohjekirja J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127 Koivukoskentie 2 varilasteel@pp.nic.fi 69950 PERHO www. varilasteel.com 1 Sisällysluettelo 1. Käyttötarkoitus

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault SCdefault 900 Asennusohje SITdefault MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Ulosvedettävä suksen-/lumilaudanpitimet Accessories Part No. Date Instruction

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot