Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet"

Transkriptio

1 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Malli AF (6 ~36 ) MXR-laakerit 2001 Goulds Pumps, Inc. Goulds Pumps

2 Pumpun turvallisuusohjeet Turvavarusteet: Eristetyt työkäsineet kun käsitellään kuumia laakereita tai käytetään laakerinlämmitintä Vahvatekoiset työkäsineet kun käsitellään teräväsärmäisiä osia, erityisesti juoksupyöriä Suojalasit (sivusuojilla varustetut) silmien suojaksi, erityisesti konepaja-alueilla Teräsvahvisteiset kengät jalkojen suojaksi koneenosia, raskaita työkaluja jne. käsiteltäessä Muut henkilökohtaiset suojavarusteet suojaamaan vaaratilanteilta ja myrkyllisiltä nesteiltä Kytkinsuojukset: Älä milloinkaan käytä pumppua ilman että kiilahihnan suojus on asianmukaisesti paikalleen asennettuna Laipalliset liitännät: Älä milloinkaan liitä pumppua putkistoon väkisin Käytä vain oikean kokoisia ja oikeasta materiaalista tehtyjä kiinnikkeitä Varmista ettei kiinnikkeitä puutu Käyttö: Älä käytä laitetta vähimmäismäärää pienemmällä virtauksella tai poistoputket suljettuina Älä avaa tyhjennys- tai poistoventtiileitä äläkä poista tulppia järjestelmän ollessa paineistettuna Turvallisuus huoltotöissä: Katkaise aina virta Varmista, että pumppu on kytketty irti järjestelmästä ja siitä on poistettu paine ennen pumpun purkamista, tulppien poistamista tai putkien irrottamista Käytä asianmukaisia nosto- ja tukilaitteita välttääksesi vakavat vammat Käytä asianmukaisia puhdistusmenetelmiä Tutustu yrityksen turvallisuusohjeisiin ja noudata niitä Älä milloinkaan käytä kuumentamista juoksupyörän irrottamiseksi Noudata kaikkia pumpun käyttöohjeissa olevia varoituksia Varo ruostuneita tai löysiä kiinnikkeitä Turvamääritykset Nämä pumput on suunniteltu turvallisiksi ja luotettaviksi käyttää kun käytössä ja huoltotoimenpiteissä noudatetaan tässä käyttäjäoppaassa esitettyjä ohjeita. Pumppu on paineistettu laite, jossa on pyöriviä osia jotka voivat olla vaarallisia. Käyttäjien ja huoltohenkilöstön tulee ymmärtää tämä ja noudattaa turvaohjeita. Goulds pumps ei ole vastuussa fyysisistä vammoista, vaurioista tai viivästyksistä, jotka aiheutuvat tämän käyttäjäoppaan ohjeiden noudattamatta jättämisestä. Seuraavia symboleja käytetään osoittamaan erityistä huomiota vaativia kohtia: Sähköinen vaara. Kytkettäessä laitetta sähkövirtaan tulee noudattaa erityistä varovaisuutta Varoitus. Toimintaohje, menettelytapa tai vastaava, jota ei ole oikein noudatettu, saattaa aiheuttaa ruumiinvamman tai hengen menetyksen Huomio. Toimintaohje, menettelytapa tai vastaava, jota ei ole oikein noudatettu, saattaa vaurioittaa laitetta ATEX. Jos laitetta asennetaan mahdollisesti räjähdysherkässä ympäristössä noudattamatta näitä ohjeita, tämä saattaa aiheuttaa ruumiinvamman tai laitteen vaurioitumisen

3 ESIPUHE Tässä käyttäjäoppaassa esitetään ohjeet Goulds Axial Flow (AF) -pumppumallin asentamiseksi, käyttämiseksi ja huoltamiseksi. Tämä käyttäjäopas kattaa vakiotuotteen. Erityisvaihtoehtoja varten toimitetaan täydentäviä ohjeita. Tämä käyttäjäopas on luettava ja sen sisältö ymmärrettävä ennen asennusta ja käytön aloittamista. Gouldsin pumppujen suunnittelu, raaka-aineet ja valmistajan ammattitaito mahdollistavat pumppujen pitkäaikaisen ongelmattoman toiminnan. Minkä tahansa mekaanisen laitteen käyttöikää ja virheetöntä toimintaa voidaan kuitenkin parantaa oikealla käytöllä, asianmukaisella asennuksella, määräaikaisilla tarkastuksilla, toiminnan seurannalla ja huolellisella hoidolla. Tämä käyttäjäopas on tehty auttamaan käyttäjiä ymmärtämään laitteen toimintaa sekä noudattamaan oikeita menetelmiä näiden pumppujen asentamisessa, käytössä ja hoidossa. Goulds pumps ei ole vastuussa fyysisistä vammoista, vaurioista tai viivästyksistä, jotka aiheutuvat tämän käyttäjäoppaan asennus- käyttö ja hoito-ohjeiden noudattamatta jättämisestä. Takuu on voimassa vain käytettäessä alkuperäisiä Goulds-osia. Muiden kuin ohjeessa määritettyjen välineiden käyttäminen laitetta huollettaessa poistaa takuun, ellei toimenpiteelle ole ennakolta saatu Goulds Pumps Inc:n kirjallista hyväksyntää. Asianmukaisen asennuksen varmistamiseksi on suositeltavaa, että työ tapahtuu valtuutetun Gouldsin edustajan valvonnassa. Käyttäjäoppaan lisäkappaleita on saatavana ottamalla yhteyttä paikalliseen Gouldsedustajaan tai soittamalla numeroon TÄMÄN KÄYTTÄJÄOPPAAN OHJEET Oikea asennus Käyttöönottotoimenpiteet Laitteen käyttö Säännöllinen huolto Pumpun perushuolto Vianmääritys Varaosien tilaaminen

4 Kun pumppuyksikkö asennetaan mahdollisesti räjähdysherkkään ympäristöön, Ex-symbolin jälkeisiä ohjeita on noudatettava. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa ruumiinvammoja tai vaurioittaa laitetta. Mikäli käyttäjällä on mitä tahansa näihin vaatimuksiin liittyviä kysymyksiä tai jos laitteeseen tehdään muutoksia, on syytä ottaa yhteyttä Gouldsin edustajaan ennen työhön ryhtymistä. Yleiset varotoimet Älä milloinkaan käytä kuumentamista juoksupyörän irrottamiseksi. Putkiin jäänyt neste saattaa aiheuttaa räjähdyksen. Älä milloinkaan käytä kuumentamista pumpun osien irrottamiseksi, sillä putkiin jäänyt neste saattaa aiheuttaa räjähdyksen. Älä milloinkaan käytä pumppua ilman että kytkinsuojus on oikein asennettuna. Älä milloinkaan käytä pumppua olosuhteissa, jotka alittavat sille myyntiehdoissa asetetut rajat. Älä milloinkaan käynnistä pumppua ilman asianmukaista esitäyttöä tai oikeaa nestetasoa automaattisesti esitäyttyvissä pumpuissa. Älä milloinkaan käytä pumppua suositellun vähimmäisvirtaustason alittavilla arvoilla tai kuivana. Katkaise aina moottorin virransyöttö ennen pumpun huoltotöiden aloittamista. Älä milloinkaan käytä pumppua ilman että turvavarusteet ovat asennettuina. Älä milloinkaan käytä pumppua kun poistoventtiili on suljettuna. Älä milloinkaan käytä pumppua kun imuventtiili on suljettuna. Älä muuta huoltoehtoja ilman valtuutetun Gouldsin edustajan hyväksyntää. Räjähdysvaaran ehkäiseminen ATEX-symboliin liittyviä ohjeita tulee noudattaa tarkasti, jotta voitaisiin välttää räjähdysonnettomuudet räjähdysherkkiä kaasuja ja/tai pölyä sisältävissä olosuhteissa. ATEX-sertifikaatti on Euroopassa käytettävä direktiivi ei-sähköisten ja sähköisten laitteiden Euroopassa tapahtuvaan asennukseen. ATEC-vaatimukset eivät rajoitu Eurooppaan, ja ne muodostavat käyttökelpoisen ohjeen missä tahansa mahdollisesti räjähdysherkässä ympäristössä tapahtuviin laiteasennuksiin. ATEX-erityisvaatimukset Kaikkia tässä käyttäjäoppaassa esitettyjä asennus- ja käyttöohjeita tulee tarkoin noudattaa. Lisäksi tulee huolehtia siitä, että laitetta hoidetaan huolellisesti. Tämä kattaa seuraavat rajoittumatta kuitenkaan niihin: 1. pumpun ja pumpattavan nesteen lämpötilan tarkkaileminen 2. laakerien voitelusta huolehtiminen 3. huolehtiminen siitä, että pumppua käytetään sille tarkoitetulla hydraulisella tasolla

5 ATEX-määritys Jotta pumppuyksikkö (pumppu, sinetti, kytkin, moottori ja pumpun tarvikkeet) voitaisiin sertifioida käytettäväksi ATEXmääritetyssä ympäristössä, asianmukaisten ATEX-määritysten tulee olla näkyvissä. ATEX-tarra on kiinnitetty pumppuun tai sen kiinnitysjalustaan. Tyypillinen tarra näyttää tällaiselta: II 2 G/D X CE ja Ex-tekstit ovat osoitus ATEX-määritysten noudattamisesta. Suoraan näiden symbolien alapuolella oleva koodi näyttää seuraavalta: II Group Category 2 G/D Ympäristössä esiintyy kaasua ja pölyä X Lämpötilaluokka, voi olla välillä T1 T6 (katso seuraavaa taulukkoa) Enimmäiskäyttölämpötila vaadittavan T-luokituksen saavuttamiseksi T-luokitus standardin EN mukaan Enimmäispintalämpötila Celsius-asteina Enimmäisprosessilämpötila Celsius-asteina T T2 T3 T4 T5 T Laitteeseen merkityn koodiluokituksen tulee olla laitteelle määritetyn asennusympäristön mukainen. Ellei tämä ehto täyty, ota yhteyttä omaan ITT/Goulds-edustajaasi ennen laitteen käyttämistä. Käyttötarkoitus ATEX-vastaavuus on voimassa vain, kun pumppuyksikköä käytetään oman käyttötarkoituksensa mukaisessa käytössä. Kaikkia tämän käyttäjäoppaan ohjeita tulee jatkuvasti noudattaa. Pumppuyksikön käyttö, asennus ja huolto kaikilla sellaisilla tavoilla, joita ei käsitellä tässä käyttäjäoppaassa, saattaa aiheuttaa vakavia ruumiinvammoja tai vaurioittaa laitetta. Tämä koskee myös kaikkia laitteeseen tehtyjä muutoksia tai sellaisten osien käyttämistä, jotka eivät ole ITT/Gouldsin toimittamia. Kaikissa laitteen suunniteltua käyttöä koskevissa kysymyksissä käyttäjän tulee ottaa yhteyttä ITT/Gouldsin edustajaan ennen käytön aloittamista.

6 TÄMÄ SIVU ON TIETOISESTI JÄTETTY TYHJÄKSI

7 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 9 TURVALLISUUS Luku 1 11 YLEISTÄ TIETOA 2 15 ASENNUS 3 31 KÄYTTÖ 4 37 ENNALTAEHKÄISEVÄ HUOLTO 5 45 PURKAMINEN JA KOKOAMINEN 6 67 VARAOSAT 7 69 LIITE 1 8

8 TÄMÄ SIVU ON TIETOISESTI JÄTETTY TYHJÄKSI

9 TURVALLISUUS MÄÄRITELMÄT...9 YLEISET VAROTOIMET...10 Axial flow -pumput ovat paineistettuja laitteita, joissa on pyöriviä osia jotka voivat olla vaarallisia. Ne on suunniteltu turvallisiksi ja luotettaviksi käyttää kun käytössä ja huoltotoimenpiteissä noudatetaan tässä käyttöoppaassa esitettyjä ohjeita. Pumppuja ei saa käyttää nopeuksilla, työpaineilla, poistopaineilla tai lämpötiloissa, jotka ovat alkuperäisissä käyttöehdoissa määritettyjä korkeampia eikä muiden kuin ehdoissa määritettyjen nesteiden pumppaamiseen ilman ITT Industries, Goulds Pumps Inc:n kirjallista lupaa. Käyttäjien ja huoltohenkilöstön tulee ymmärtää ja noudattaa näitä turvamäärityksiä. ITT Industries, Goulds Pumps, Inc. ei ole vastuussa fyysisistä vammoista, vaurioista tai viivästyksistä, jotka aiheutuvat tämän käyttäjäoppaan ohjeiden noudattamatta jättämisestä. MÄÄRITELMÄT HUOMIO Sanaa Huomio käytetään ilmaisemaan sellaisen riskin olemassaoloa joka voi aiheuttaa vähäisen ruumiinvamman tai omaisuusvahingon, mikäli varoituksen noudattamista laiminlyödään. HUOMAUTUS: Toimintamalli, ehto tai vastaava, joka on tärkeää ottaa huomioon. ESIMERKKEJÄ VAROITUS Pumppua ei saa milloinkaan käyttää ilman että kiilahihnan tai kytkimen suojus on oikein asennettu. 1 Kaikkialla tässä käyttäjäoppaassa sanat Varoitus, Huomio, ja Huomautus ilmaisevat toimenpiteitä tai tilanteita, jotka vaativat käyttäjältä erityistä tarkkuutta: VAROITUS Sanaa Varoitus käytetään ilmaisemaan sellaisen riskin olemassaoloa joka voi aiheuttaa ruumiinvamman, kuoleman tai merkittävän omaisuusvahingon, mikäli varoituksen noudattamista laiminlyödään. HUOMIO Virtauksen katkeaminen tai putken tukkeutuma saattaa aiheuttaa kavitaatiota ja pumpun vaurioitumisen. HUOMAUTUS: Oikea asennus varmistaa pumpun pitkän käyttöiän. 9

10 YLEISET VAROTOIMET VAROITUS Tässä käyttäjäoppaassa esitettyjen toimintamallien noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa ruumiinvamman. Älä milloinkaan käytä kuumentamista juoksupyörän irrottamiseksi. Putkiin jäänyt neste saattaa aiheuttaa räjähdyksen. Älä milloinkaan käytä kuumentamista pumpun osien irrottamiseksi, sillä putkiin jäänyt neste saattaa aiheuttaa räjähdyksen. Älä milloinkaan käytä pumppua ilman että kiilahihna tai kytkinsuojus on oikein asennettuna. Älä milloinkaan käytä pumppua olosuhteissa, jotka alittavat sille myyntiehdoissa asetetut rajat. Älä milloinkaan käynnistä pumppua ilman asianmukaista esitäyttöä (sopiva neste pumpussa). Älä milloinkaan käytä pumppua teholla, joka on vähemmän kuin 75 % tai enemmän kuin 115 % pumpun parhaasta tehoalueesta (Best Efficiency Point, B.E.P), sillä näillä alueilla AF-pumput toimivat epävakaasti. Katkaise aina moottorin virransyöttö ennen huoltotöiden aloittamista. Älä milloinkaan käytä pumppua ilman että turvavarusteet ovat asennettuina. Älä milloinkaan käytä pumppua kun imuventtiili on suljettuna. Älä milloinkaan käytä pumppua kun poistoventtiili on suljettuna. Älä muuta huoltoehtoja ilman valtuutetun Gouldsin edustajan hyväksyntää. 10

11 YLEISTÄ TIETOA PUMPUN KUVAUS NIMILAATASSA OLEVAT TIEDOT PUMPUN VASTAANOTTAMINEN ASENNUKSEN JA KÄYTÖN TARKISTUSLISTA PUMPUN KUVAUS AF-pumppu synnyttää nestevirtauksen juoksupyörän pyörivien siipien työntö- tai nostovaikutuksen avulla. Aksiaalivirtauspumput kehittävät voimakkaita virtauksia alhaisessa paineessa, mikä on ihanteellista uudelleenkierrätys-, höyrystys- ja generaattorien jäähdytysjärjestelmissä. AF:ssä on kulmayhde, joka suuntaa virtauksen imupesän lävitse pumpun poistopään kautta ulos. Pumppua voidaan käyttää ylätai päätyimuasetuksilla asiakkaan tarpeista riippuvasti. AF-malli pohjautuu (kuudelle) käyttöpäälle ja (kahdelletoista) hydrauliselle pumppukoolle. Ensimmäiset (kolme) käyttöpäätä on varustettu kuulalaakerein, muissa on kartion muotoiset ja pallomaiset rullalaakerit. Tyypit ryhmitellään seuraavasti: Käyttö puoli Sisempi laakerointi Ulompi laakerointi Pumpun koko 1MXR Kuula (2) Viisto- kuula 6", 8", 10" 2MXR Kuula (2) Viisto- kuula 12", 14" 3MXR Kuula (2) Viisto- kuula 16", 18" 4MXR Pallomainen rulla Kartiorulla 20", 24" 5MXR Pallomainen rulla Kartiorulla 700 mm, 30" 6MXR Pallomainen rulla Kartiorulla 36" Kulmayhde Kulmayhde on varustettu 150# suorilla imu- ja poistolaipoilla, ja sen takaosassa on aukko back-pullout-osalle. Back-pullout-osa koostuu laakeripesästä, akselista ja juoksupyörästä. Kulmayhteessä on valetut jalat jalustaan kiinnittämistä varten tai se voidaan kytkeä suoraan putkistoon. Valinnaisesti kulmayhteen mukana toimitetaan erillinen sisäputki. Erillinen sisäputki (Valinnainen) Mahdollistaa pitemmän käyttöiän suojaamalla kulmayhdettä tai vaippaa eroosion ja korroosion vaikutuksilta. Uurrettu sisus parantaa sitkeiden nesteiden pumpattavuutta. Back-Pullout - back-pullout-osa perustuu (kuuteen) aikaisemmin listattuun käyttöpäätyyn. Yksikkö koostuu laakeripesästä, laakereista, tiivistepesän kannesta, lukkomuttereista, pulttien aluslevyistä, öljyn sokkelotiivisteistä, akselista, akselin holkista (ja tiivisteistä), öljyrenkaasta (20" ~36"), juoksupyörästä, kiiloista, akselin aluslevystä sekä etu- ja takajaloista. Tiivistepesän suojus Valetulla tiivistepesän suojuksella suljetaan kulmayhteen takaosa ja luodaan asennusalusta mekaaniselle tiivisteelle tai tiivistepesälle ja kiristyslaipalle. Kannen sisäpuolella on koneistettu tasainen pinta, jonka (kolme-) tai (neljä)pulttinen rakenne mahdollistaa tiivistepesän tai vakiokokoisen mekaanisen tiivistyskasetin käytön. Mekaanista tiivistettä käytettäessä kannessa oleva kartionmuotoinen aukko auttaa poistamaan hiukkasia tiivisteen alueelta. Kansi on varustettu säätökorvakkeilla, jotka mahdollistavat akselin ja juoksupyörän keskittämisen kulmayhteen sisällä. Mekaanisen tiivisteen sovitin (Valinnainen) Valinnaista sovitinta käytetään, kun mekaaninen tiiviste vaatii rajoitinholkin. Rajoitinholkki toimitetaan mekaanisen tiivisteen mukana. Tiivistepesä/holkki Valettu tiivistepesä on erillään kulmayhteestä ja tiivistepesän suojuksesta. Tiivistepesän mukana toimitetaan vaihdettava akselin holkki, joka kiinnitetään akseliin kiilan avulla. Toimitukseen sisältyy viisi liukurengasta ja huuhtelurengas akselialueen tiivistämiseksi. Tiivisteiden voitelu tapahtuu kahden virtausaukon kautta. Tiivisteiden säätö tapahtuu kiristyslaipan avulla. Tiivistepesä voidaan myös tarvittaessa muuttaa sellaiseksi, että mekaanisen tiivisteen käyttö on mahdollista. Kotelo Kuluvaksi suunniteltu kotelo toimitetaan 700 mm ja 36" koon pumpuissa. Kotelon keskittäminen suhteessa juoksupyörään tapahtuu säätökorvakkeiden avulla. Kotelossa on 150# laipat kulmayhteeseen asentamista varten ja se toimitetaan valinnaisella sisäputkella. Juoksupyörä Valetussa juoksupyörässä on (neljä) kiinteää siivekettä. Se on koneistettu siten, että se on helppo asentaa akseliin. Juoksupyörä on säädetty 0 tai 5 asteen kulmaan, pyörimään myötä- tai vastapäivään ja ylä- tai läpi-imua varten. Juoksupyörä pysyy paikallaan akselin aluslevyn ja pulttien avulla. 700 mm:n ja 36":n juoksupyörät toimitetaan 11 2

12 varustettuina peitelevyillä ja o-renkailla, jotka eristävät juoksupyörän pumpattavasta aineesta. Tiivistys estää syöpymistä ja mahdollistaa juoksupyörän helpon vaihtamisen. Juoksupyörä on tasapainotettu dynaamisesti (kahdessa tasossa) ISO 1940-määritysten mukaisesti arvoon G-16. Akseli Akseli on asennettu ulokekannatteisesti pumpun kulmayhteen sisään, jolloin sisäpuolisia laakereita ei tarvita. Akseli on suunniteltu kestämään pientä taipumista, sietämään korkeita kriittisiä nopeuksia ja kestämään syöpymistä. Akselit on tehty helposti asennettaviksi yhteen juoksupyörän kanssa. Tiivistepesän kanssa käytettäessä akselin mukana tulee vaihdettava akselin holkki. Laakerit Säteittäinen sisempi laakerointi absorboi akselin säteittäiskuormaa ja kohdistaa pumpunakselin oikein. Pumpun koosta riippuvasti siinä käytetään kuulalaakereita tai pallomaisia rullalaakereita. Ulkopuolinen painelaakeri absorboi juoksupyörän pitkittäispaineita ja se on tyypiltään joko viistokulmalaakeri tai kartiorullalaakeri pumpun koon mukaisesti. Voitelu tapahtuu öljykylvyllä tai rasvalla asiakkaan vaatimuksien mukaisesti. Öljynjäähdytys (Valinnainen) Öljynjäähdytys on valinnainen vaihtoehto 12" ja sitä laajemmissa kokoluokissa. Laakeripesän sisään asennettu kierukkaputki huolehtii vedenkierrosta öljykylvyn jäähdyttämiseksi. Kierukkaputki on asennettu laakeripesän pohjaan irrotettavan pohjalevyn ja tiivisteen avulla. Öljynjäähdytystä käytetään silloin, kun prosessointilämpötilat aiheuttavat hyvin voimakasta lämmönmuodostusta laakeripesässä ja laakereissa. Laitteistokokoonpanot ja moottorit Useimmat AFpumpuista ovat kiilahihnavetoisia vaihtelevien kiertonopeuksien mahdollistamiseksi. Kiilahihnaveto voi olla toiminnaltaan rinnakkainen, yläpuolinen, alapuolinen tai pystysuuntainen. Pumput voidaan myös varustaa alennusvaihteilla ja/tai puoliakseleilla suoravetoisuuden mahdollistamiseksi. Suurin kappalekoko suurin kiinteän kappaleen koko, joka läpäisee AF-pumpun, riippuu pumpun koosta. Seuraavassa suurimmat kappalekoot jokaiselle pumppumallille: Pumpun koko NIMIKILVEN TIEDOT Kappaleen koko Pumpun koko 6" 1,5" 18" 4,5" 8" 2,0" 20" 5,0" 10" 2,5" 24" 6,0" 12" 3,0" 700 mm 6,0" 14" 3,5" 30" 7,5" 16" 4,0" 36" 9,0" Kappaleen koko Jokaisessa Goulds-pumpussa on nimikilpi, jossa kerrotaan tietoja pumpusta, muun muassa sen hydraulisista ominaisuuksista. AF-pumpun nimikilpi on kiinnitetty laakeripesään. Huomaa pumppukoon ilmaisutapa: Poisto X Imu - Juoksupyörän halkaisija tuumina (Esimerkiksi 20"X 20"-20", katso kuva 1). Tilatessasi varaosia sinun tulee kertoa pumpun malli, koko, sarjanumero ja tarvittavien osien numerot. Lisätietoja löytyy tästä käyttöoppaasta. 12 Kuva 1

13 PUMPUN VASTAANOTTAMINEN Tarkista pumppu heti kun olet ottanut sen toimituksen vastaan. Tarkista huolellisesti, että kaikki on kunnossa. Kirjaa huomautukset vaurioituneista tai puuttuvista osista kuittiin ja rahtikirjaan. Lähetä kaikki vaatimukset kuljetusliikkeen välityksellä mahdollisimman nopeasti. Varastoinnin vaatimukset Lyhytaikainen: (Alle 6 kuukautta) Gouldsin tavanomainen pakkaustapa on "via a skid". Tällainen pakkaus on suunniteltu suojaamaan pumppua vain kuljetuksen aikana. Säilytä pumppua lähetyksen vastaanottamisen jälkeen katetussa ja kuivassa tilassa. Pitkäaikainen: (Yli 6 kuukautta) Gouldsin pitkäaikaispakkaus on "via crating" (laatikkopakkaus). Laakerit ja koneistetut pinnat vaativat tällöin tiettyä varastointikäsittelyä. Pyöritä akselia useita kierroksia joka kolmas kuukausi. Lisätietoja pitkäaikaisesta varastoinnista löytyy pumppumootorien valmistajien käyttöoppaista. Säilytä katetussa ja kuivassa tilassa. Huomautus: Pitkäaikaisen varastoinnin vaatima suojauskäsittely voidaan hankkia pumpulle jo alkuperäisen tilauksen yhteydessä. Purkaminen pakkauksesta Pumppua pakkauksesta purettaessa tulee noudattaa huolellisuutta. Jos toimitus ei ole tapahtunut ongelmattomasti ja lähetysasiakirjojen mukaisesti, kirjaa huomautukset vauriosta tai puutteista sekä vastaanottokuittiin että rahtikirjaan. Esitä kaikki vaatimuksesi kuljetusliikkeelle välittömästi. Pumpun käyttöohjeet ja käyttäjäopas sisältyvät toimitukseen ÄLÄ HÄVITÄ OHJEITA. Käsittely VAROITUS Pumppu ja sen osat ovat raskaita. Virheellinen nostaminen ja tukeminen purkamisvaiheessa saattaa aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai vaurioittaa pumppua. Noudata huolellisuutta pumppuja siirtäessäsi. Nostolaitteen tulee voida riittävästi tukea koko pakkausrakennelmaa. Nosta koottua laitetta jalustassa olevista nostorei'istä. Jos moottori, juoksupyörät ja suojus ovat paikoillaan, varmista ettei nostoköysi tai -ketju joudu kosketuksiin näiden osien kanssa. Tarvittaessa poista suojus tai käytä levitystankoa vaurioiden välttämiseksi. Jos moottori toimitetaan erikseen, käytä moottorissa olevia rengaspultteja tai nostokorvakkeita nostaaksesi moottorin pumpun jalustalle (Kuvissa 2 ja 3 on esimerkkejä oikeista nostotekniikoista). 2 Kuva 2 Kuva 3 13

14 ASENNUKSEN JA KÄYTÖN TARKISTUSLISTA Malli AF VALMIS NIMIKIRJAIMET KUVAUS SIVU NO. Käyttäjäopas luettu ja ymmärretty 1~69 Sijaintitaso 15 Laitteen jalusta 15 ~ 19 Moottorin pyörimisen tarkistus CW ---CCW Komponenttien perustasapainotus tehty 21 ~ 28 Kiilahihnan jännitys ja moottorin tasapainotus valm. 21 ohj. muk. Kytkimen tasapainotus valm. ohj. muk. 23 Putkisto asennettu ja tasapainotus uudelleen 21,22,36 tarkistettu Mek. tiiviste säädetty valm. ohj. muk. Valm. opas Tiivisteen huuhtelu kytketty 33,34 Juoksupyörän tasapainotus ja välys asetettu 26 ~ 28 tuumaa/sivu Pumpun akseli pyörii vapaasti 32 Laakerien tyypit ja voitelu 12,32,39 Kiilahihnan kytkinsuojukset asennettu 60,61 Moottorin sähkökytkennät Valm. opas 14

15 ASENNUS ASENNUKSEN VALMISTELU SIJOITUSPAIKKA JALUSTAN ASENNUKSET PUTKIRIPUSTUSTEN ASENNUKSET PUTKIEN LIITTÄMINEN MOOTTORIN TASAPAINOTUSTOIMENPITEET JUOKSUPYÖRÄN KOHDISTAMINEN PYÖRIMISEN TARKISTUS ASENNUKSEN VALMISTELU AF-pumppuyksiköt toimitetaan yleensä täydellisesti koottuina. Tarkista koko yksikön kaikki pultit ja mutterit ja varmista, että ne ovat turvallisesti kiinni. Mikäli tarpeellista, asenna ja säädä moottorin komponentit valmistajan ohjeiden mukaisesti. Laitteet, jotka toimivat mahdollisesti räjähdysherkässä ympäristössä, tulee asentaa seuraavien ohjeiden mukaisesti. Kaikkien asennettavien laitteiden tulee olla asianmukaisesti maadoitettuja odottamattomien staattisen sähkön purkausten ehkäisemiseksi. Ellei näin tehdä, staattisen sähkön purkaus saattaa tapahtua kun pumppu tyhjennetään ja puretaan huoltotarkoituksia varten. 3 SIJOITUSPAIKKA AF-pumppu tulee sijoittaa puhtaaseen, kuivaan, tulvimiselta suojattuun paikkaan. Sijoituspaikalla tulisi olla riittävästi tilaa pumpun toiminnalle, huollolle, tarkistukselle ja korjaamiselle mukaan lukien täydellinen purkaminen ja laitteiden käsittely. Pumpussa tulisi olla puhdasta nestettä tiivisteiden voitelemiseksi. Pumpun tulee olla asennettu siten, että se mahdollistaa mahdollisimman tehokkaan putkituksen. Tämän ohjeen kattamat pumput voivat olla malliltaan joko putkijärjestelmään ripustettavia, jousipulteilla kiinnitettäviä tai olla valuun upotettavilla ankkuripulteilla kiinteästi jalustaan kiinnitettäviä. Pumpun jalustan tulee olla riittävän massiivinen absorboidakseen kaikki värähtelyt ja muodostaakseen kiinteän, tukevan alustan pumppuyksikölle siinä määrin, että pitkänkään ajan kuluessa laite ei pääse liikkumaan tai siirtymään paikaltaan. Ankkuripulteilla ja valuun upotettavilla pulteilla varustetut jalustat ovat yleensä sementtisiä, ja ankkuripultit on valettu niihin kiinteästi pitämään pumpun paikallaan. Yleisimmin käytetyt pohjapultit ovat hylsytyyppisiä (Kuva 4) ja J-tyyppisiä (Kuva 5). PULTTI SEINÄ POHJALEVY VÄLILEVYT HOLKKI Kuva 4 Kumpikin kiinnitys mahdollistaa pumpun liikuttamisen lopullisessa asennusvaiheessa. Ankkuripultit tulisi sijoittaa sementtiin pumpun asennuspiirroksessa olevan mallipohjan mukaisesti. Holkkityypin pultin 15

16 yläosan tulisi olla tilapäisesti suojattuna sementtiä valettaessa, jotta sementti ei tarttuisi pulttiin. Valuun upotettavat pultit sijoitetaan paikoilleen pumpun asennuspiirroksessa olevien reikien mittojen mukaisesti. Pultin läpimitta riippuu reiän koosta ja sen tulee olla 1/8" ¼" jalustan reikää pienempi. Lisätietoja jousikiinnitteisistä jalustoista löytyy seuraavasta. J-PULTTI SEINÄ POHJALEVY VÄLILEVYET Kuva 5 JALUSTA-ASENNUKSET Valuun upotettava jalusta Kun laite on otettu vastaan ja pumppu moottoreineen on kiinnitetty jalustaan, koko yksikkö tulee sijoittaa paikalleen kytkinpuolikkaat tai kiilahihnat irrotettuina (kuva 6). Kytkimiä ei saa kytkeä uudelleen ennen kuin kaikki tasapainotustoimenpiteet on tehty valmiiksi. Seuraavassa esitetään suositeltavat toimenpiteet kytkinten kohdistamiseksi. ALUSLEVYT TAI KIILAT ALUSLEVYT TAI KIILAT Kuva 7 Kuva 6 1. Jalustan tulee tukeutua suorakulmion muotoisiin metallisiin kappaleisiin tai kiiloihin, jotka ovat muodoltaan loivasti kartion muotoisia. Jokaisen perustuspultin molemmilla puolilla tulee olla levyt tai kiilat. Valua varten alustan ja laitteen jalustan välissä tulee olla noin 3/4" 1 1/2":n suuruinen välys (kuva 7). 2. Säädä aluslevyjen tai kiilojen korkeutta kunnes pumpun akselit, moottori ja jalusta ovat vaakasuorassa asennossa. Tarkista, että kytkinpinnat sekä pumpun imu- ja poistolaipat ovat asennukseen nähden pysty- ja vaakasuorissa asennoissa. Varmista, etteivät pumpun sisäiset osat hankaa toisiaan. Jos on tarpeen, korjaa tilanne säätämällä aluslevyjen tai -kiilojen korkeutta sopivaksi. Useimmissa tapauksissa tehdasasetusten mukainen tasapainotus saavutetaan pelkästään asettamalla välilevyt paikoilleen jalustan alle. Pumpusta lähtevät poistoputket vaativat itsenäisen tuennan jotta estetään osien väliset liialliset jännitteet ja saadaan pumpun ja moottorin välinen tasapainotus oikeaksi. 3. Jalusta saa olla enintään 0,125 tuumaa (3 mm) alustaa pitempi ja 0,0875 tuumaa (1,5 mm) alustaa leveämpi. Perinteisillä perustapulteilla kiinnitettävissä jalustoissa ankkuripulttien molemmilla puolilla on kiilat varmistamassa, että jalusta on suorassa. Pumpun jalustan kiinnityspulttien läpimitan tulee olla 1/8" ¼" pienempi kuin jalustassa olevien pultinreikien halkaisija (reikien koko näkyy asennuspiirustuksessa). 4. Puhdista jalustan valua vasten asettuvat pinnat. Älä käytä öljypohjaisia puhdistusaineita, sillä laasti ei tartu kunnolla öljyiseen pintaan. Noudata valulaastin valmistajan käyttöohjeita. 5. Rakenna valun ympärille sulkuseinä ja kastele perustus läpimäräksi (kuva 8). 16

17 POHJALEVY PULTTI LAASTI GROUT SEINÄ PERUSTUS. Kuva 8 6. Kaada valulaastia jalustan valureikien läpi sulkuseinämän yläreunan tasalle saakka. Poista ilmakuplat laastista putlaamalla, käyttämällä tärytintä tai pumppaamalla laasti paikalleen. Työssä on suositeltavaa käyttää kutistumatonta laastia. VASTESANKAJOUSET Kuva Anna laastin kuivua. 8. Täytä loput jalustasta valulaastilla. Poista ilmakuplat kuten edellä (kuva 9). PULTTI POHJALEVY jalustaan kiinnitettyä pidätintä vasten. Pysäytinmutteri rajoittaa jalustan ylöspäin suuntautuvaa liikettä tilanteissa, joissa pumpun jalustaa vasten kohdistuva paine vähenee järjestelmän jäähtyessä. Vastamutteri estää pysäytinmutteria pyörimästä normaaleissa pumppausolosuhteissa, kun pumpun jalusta painuu alas lämpölaajenemisen vaikutuksesta. Säätöruuvin pidätin muodostaa säätöruuvin kärjen vastaisen laakeripinnan ja pitää ruuvin pään kiinteästi paikallaan. 3 SEINÄ LAASTI PERUSTUS Kuva 9 SÄÄTÖRUUVI VASTAMUTTERI PYSÄYTINMUTTERI JOUSENPIDÄTIN PULTIT JA MUTTERIT 9. Anna laastin kuivua vähintään 48 tuntia. 10. Kiristä perustuspultit. Jousiperustainen jalusta Kuvassa 10 näkyy jousikiinnitteiselle jalustalle asennettu kiilahihnavetoinen AF-pumppu. Vastesankajousiperustaiset jalustat voidaan asentaa niin, että pumppu pysyy suorassa käytön aikaisesta lämpöputkien laajenemisesta aiheutuvasta pystysuuntaisesta liikkeestä huolimatta. Seuraavassa esitetään lyhyt kuvaus vastesankajousituksen komponenteista ja niiden toiminnasta (katso kuva 11). Jousen kiristäminen ja höllentäminen tapahtuu säätöruuvin avulla. Ruuvin kiertäminen saa säätömutterin liikkumaan pystysuorassa suunnassa, mikä muuttaa jousen painetta pumpun Kuva 11 Säätöruuvi on öljytty valmiiksi tehtaalla, mutta pumpun asennuksen yhteydessä ruuvi on voideltava uudelleen suojarasvalla. Jouset ja muut metalliosat tulee käsitellä ruosteensuoja-aineella ja säätöruuvin suojakotelo voiteluöljyllä. JOUSI JOUSIKOTELO (HITSATTU KIINNI JALUSTAAN) SÄÄTÖRUUVI MUTTERISARJA ÖLJYVOITELU SÄÄTÖRUUVIN PIDÄTIN Seuraavien toimenpiteiden avulla pumpun jalusta säädetään jousien avulla suoraan asentoon: 17

18 1. Aseta tukikappaleet pumpun jalustan alle, jokaisen jousikotelon läheisyyteen, ja asettele jalusta vaakasuoraan asentoon tukikappaleiden varaan. Akselin ollessa paikallaan pystyputken ja kulmayhteen laippojen välissä tulisi olla pieni (noin 1/16":n suuruinen) välys (kuva 12). Asennuspiirroksesta saattaa ilmetä jokaisen jousen kireyden säätämiseen tarvittava keskimääräinen säätöruuvin kierrosmäärä, erityisesti jos pumppuyksikköä kannattamaan käytetään useampaa kuin (neljää) jousta. Jousta koskevat mitat selviävät tarvittaessa taulukosta 1. LAIPAN PULTIT 1/16" 4. Kierrä säätöruuveja kunnes pumpun jalustan alaosa on korkeudeltaan juuri kunkin metallikappaleen yläpinnan tasolla. Kierrä seuraavaksi jokaista ruuvia tasan yhtä paljon kunnes pumpun laippa ja tiiviste ovat alle 1/32":n päässä putken laipasta. Tarkka säätö on tarpeen, jotta pumppu pysyisi suorassa ja sen paino jakaantuisi tasaisesti eri jousien varaan. Kun jouset on säädetty ja pumpun paino on niiden päällä, jalustan pitäisi olla irti tukikappaleista ja vaakasuorassa asennossa. 5. Tarkista juoksupyörän ja pumpun kulmayhteen kohdistus. Korjaa tarvittaessa kohdistusta säätämällä jousia tai käyttämällä välilevyjä. KAPPALEET 2. Kiinnitä useita laipan pultteja, jotta laipat olisi helppo kohdistaa toisiinsa. VAROITUS Älä kiristä pultteja. Kuva Aseta säätöruuvien pidikkeet, kun säätöruuvin pää on reiässä, vaakasuoran lämpölaajenemisen suuntaisiksi. Tämä mahdollistaa vaadittavan vaakasuoran liikkeen ilman että säätöruuvin mutterit osuvat jousikoteloon. Varmista, että säätöruuvin pidikkeen ja pumpun jalustan välillä on riittävä välys pystysuuntaista lämpölaajenemista varten. Tämä välys näkyy yleensä pumpun asennuspiirustuksessa. HUOMAUTUS: Jokainen jousi kantaa osansa pumppuyksikön painosta, mutta yleensä kaikkiin jousiin kohdistuva paine ei ole samansuuruinen. Jokaisessa jousikotelossa on pieni "ikkuna", josta on mahdollista tarkistaa jousikierukan kireys. Tämä osoittaa jouseen kohdistuvan suhteellisen paineen. HUOMAUTUS: Jos laippojen välinen välys on enemmän kuin 1/32", pienennä välystä säätöruuvien avulla. Jos välys on 1/32" tai vähemmän, säätöä ei tarvitse tehdä. 6. Kiristä pystyputken laipan pultit, tarkista kohdistus ja kytke vaakasuoran putken laippa kulmayhteeseen. Pumppuyksikön tulisi olla suorassa eikä juoksupyörä saisi hangata kulmayhteen seinämiin, kun akselia pyöritetään käsin. 7. Kierrä jokainen pysäytinmutteri alas, jotta ne koskettavat kevyesti jousenpidättimeen. Lukitse pysäytinmutterit paikoilleen kiertämällä vastamutterit alas tiukasti vasten pysäytinmuttereita. 8. Tarkista jokaisessa jousikotelossa olevien jousien kierrevälykset. Kierrevälyksen tulee olla riittävä, jotta alaspäin suuntautuva lämpölaajeneminen ei aiheuttaisi jousen kierteiden painumista täysin toisiaan vasten. HUOMAUTUS: Öljyvoiteluisten pumppujen vaakasuora asento on tarkistettava lämpölaajenemisen aikana. Öljyn lisääminen laakeripesään saattaa olla tarpeen jotta Jousen koko Langan koko Jousen mitta Säätöruuvin koko Paineen muutos täydellä kierroksella 1,812" 1140 #/in. 1-1/2"-6 UNC 190 # 2,750" 344,73 kg/in. 1-1/2"-6 UNC 127 # 3,532" 254,01 kg/in. 1-1/2"-6 UNC 93 # 4 1,00" 453,59 kg/in. 2"-4-1/2 UNC 222 # 5,375" 60,33 kg/in. ¾"-10 UNC 13 # Taulukko 1 18

19 varmistettaisiin ylempien laakerien riittävä voitelu. Jalustan pinnan suuntainen, oikeaa öljytasoa kuvaavan linjan leikkaava viiva kuvaa oikeaa öljytasoa laakeripesän korkeimmalla kohdalla. Kyseisestä pisteestä vedetty vaakasuora viiva ilmaisee oikean öljytason tarkastuslasissa. Järjestelmää tulisi käyttää normaalilämpötilassa ennen kuin säätöruuvien kiinnittimet valetaan kiinteästi paikoilleen. Jotkut asiakkaat käyttävät pumppujaan kiinnittämättä säätöruuvien kiinnitystä valamalla. Mikäli kannatinjousi joudutaan poistamaan suojakotelostaan on seuraavia turvallisuusohjeita tarkoin noudatettava: 5. Jos jousi vaihdetaan järjestelmän ollessa kuuma, pysäytinmutteria ei tule säätää ennen kuin järjestelmä on jäähtynyt. 6. Jousien tulee antaa työntää jalusta takaisin kylmäasentoonsa. Kuvassa 13 näkyy vaihtoehtoinen rasvalla täytetty vastesankajousi. Vakiojousen ja rasvalla täytetyn jousen ero on siinä, että jälkimmäisessä on rasvanippa ja rasvatiiviste. Rasvalla täytetyn vastesankajousen säätäminen tapahtuu samalla tavoin kuin vakiojousen. SÄÄTÖRUUVI 1. Varmista, että jousi on löysätty. Jos jousta ei voida löysätä säätöruuvin avulla, turvallisin menettelytapa on poistaa pleksilasinen kuori ja leikata jousikierukat polttoleikkaamalla. 2. Poista pultit tai kantaruuvit, joilla jousenpidätin on kiinnitetty jousikoteloon, ja nosta koko jousirakennelma ulos kotelosta. 3. Pumpun ollessa kytkettynä järjestelmään jousta irrotettaessa lähellä irrotettavaa jousta pumpun jalustan alla tulee olla tukilevy, kunnes jousi on asennettu uudelleen paikalleen ja säädetty asianmukaisesti. Pumpun jalustan vääntyminen vaikuttaa pumpun kohdistukseen, 4. ja komponenttien paino aiheuttaa vääntymistä todennäköisimmin silloin, jos pumppu on kytketty jäykkään putkistojärjestelmään. RASVALIITÄNTÄ VASTAMUTTERI PYSÄYTINMUTTERI JOUSENPIDÄTIN PULTIT JA MUTTERIT JOUSI OUSIKOTELO(HITSATTU KIINNI JALUSTAAN) TIIVISTEEN SUOJALEVY RASVATIIVISTE SÄÄTÖRUUVI MUTTERISARJA ÖLJYVOITELU SÄÄTÖRUUVIN PIDÄTIN Kuva 13 3 PUTKIRIPUSTUSASENNUKSET Putkiston kannatinjärjestelmien suunnittelun vaatimukset 1. Putkiston kannatinjärjestelmien tulee noudattaa Hydraulic Instituten, ASME/ANSI, DIN-vaatimuksia ja tavanomaisia rakentamiskäytäntöjä. HUOMAUTUS: Pumpun juoksupyörään ja akseliin käsiksi pääseminen vaatii vaakaputken osan irrottamista. Tätä varten putkessa tulee olla erityinen lisäkappale (katso kuva 14). 2. Putkiston tulee olla riittävän jäykkä, jotta vältytään epätoivotuilta pumpputärinöiltä. 3. Putkiston suunnittelussa tulee ottaa huomioon lämpölaajeneminen. 4. Lisätietoja pumppupainoista löytyy asennuspiirustuksesta. Lisäkappale Ylälaippa 5. Sallitut kuormitukset selviävät pumpun laippakuormituspiirustuksesta. 6. Noudata moottorin valmistajan kulmarajoituksia ja lämmönvaihtelusta aiheutuvan liikkeen vaikutuksia koskevia suosituksia. Alalaippa Kuva 14 19

20 Pumpun asentaminen putkistoon 1. Liitä kulmayhteen ylempi laippa pystysuoraan putkeen ja kiristä laippapultit. 2. Tarkista juoksupyörän välys kulmayhteessä/ kotelossa varmistaaksesi, että se on hyvin keskitetty käyttäen periaatetta, jonka mukaan siivekkeen vähimmäisvälys on ainakin puolet enimmäisvälyksestä. Katso lisätietoja juoksupyörän tarkistuslistalta sivulla 28 tässä käyttöoppaassa. 5. Asenna riippuvassa ratkaisussa moottori vasta sen jälkeen, kun pumppu on kytketty putkistoon. Varmista, että moottorin akseli on samansuuntainen kuin pumpun akseli vaaka- ja pystytasossa (katso kuva 16). 3. Kiinnitä vaakasuuntainen putki tai lisäkappale kulmayhteen alempaan laippaan ja kiristä laippapultit. 4. Tarkista, että pumppu on vaakasuorassa. Pumpun tulee olla vähemmän kuin 1/2 astetta vinossa vaakasuorasta asennosta, jotta laakerit eivät kärsisi öljynpuutteesta (katso kuva 15). Varmista, ettei lämpölaajeneminen pääse muuttamaan tätä kulmaa sallittua suuremmaksi. Kuva 16 Tulee olla vähemmän kuin 1/2 astetta Liioiteltu 6. Jos pumppuyksikkö on suoravetoinen ja käyttää suoraan moottorin akselia, asennuksessa on noudatettava moottorinakselin valmistajan käyttöohjeita. HUOMAUTUS: PUTKILAIPPOJEN TULEE OLLA YHDENSUUNTAISET PUMPUN LAIPPOJEN KANSSA ENNEN PULTTIEN KIRISTÄMISTÄ. Jos laipat eivät ole samansuuntaiset, pintojen pakottaminen samansuuntaisiksi pultteja kiristämällä aiheuttaa pumppuun liiallisia jännityksiä. Kuva 15 Yleistä Älä milloinkaan pakota pumpun ja putkien laippoja väkisin vastakkain. Tämä saattaa synnyttää pumppuyksikköön vaarallisia jännityksiä ja aiheuttaa tasapainotusongelmia pumpun ja sen moottorin välille. Putkiston jännitteet haittaavat pumpun toimintaa ja voivat aiheuttaa ruumiinvammoja ja laitteistovaurioita. PUTKIEN LIITTÄMINEN Hydraulic Institute, Detroit Road, Cleveland OH Ohjeisiin on perehdyttävä ennen pumpun asentamista. VAROITUS Älä milloinkaan pakota pumpun ja putkien laippoja väkisin vastakkain. Tämä saattaa synnyttää pumppuyksikköön vaarallisia jännityksiä ja aiheuttaa tasapainotusongelmia pumpun ja sen moottorin välille. Putkiston jännitteet haittaavat pumpun toimintaa ja voivat aiheuttaa ruumiinvammoja ja laitteistovaurioita. Ohjeita putkiston liittämiseen saa oppaasta "Hydraulic Institutes Standards", jota voi tilata osoitteesta: 20

Asennus-, käyttö- ja huolto-opas

Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Goulds Pumps Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Model 3600, API 610 10th Edition (ISO 13709) Sisällysluettelo Sisällysluettelo Johdanto ja turvallisuus...4 Johdanto...4 Toimituksen tarkistaminen...4 Tuotteen

Lisätiedot

VARAOSAT SUOSITELTAVAT VARAOSAT

VARAOSAT SUOSITELTAVAT VARAOSAT VARAOSAT SUOSITELTAVAT VARAOSAT...................... 109 VAIHDETTAVUUS............................ 110 LIITE I Voitelun muuttaminen.............. 117 LIITE II Goulds ANSI B15.1 -kytkinsuojusten asennusohjeet.................

Lisätiedot

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje SG11 SG13 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi SISÄLLYSLUETTELO Käyttöohje SG11- ja SG13-kantojyrsimet Johdanto... 2 Asiakkaalle... 2

Lisätiedot

Käyttö- ja huoltoohjekirja

Käyttö- ja huoltoohjekirja Käyttö- ja huoltoohjekirja Lämmönvaihtimella varustetut moottorit Keskikokoiset dieselmoottorit Beta 43, Beta 50 & Beta 60 1.9.2010 Moottorin tiedot TÄRKEÄÄ: Täytä lomakkeen tiedot ostohetkellä siitä on

Lisätiedot

Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto... 3 8 ensimmäisen

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Rider 15T Käyttöohje Rider 15T AWD Rider 15Ts AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto...

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Käyttöohje Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO

Lisätiedot

M4.15 M4.17. Käyttöopas

M4.15 M4.17. Käyttöopas M4.15 M4.17 Käyttöopas VD01047 M4.17 Käyttöopas M4.15 M4.17 Sarjanumerot Vetus moottorinumero: Mitsubishi: Vaihteiston sarjanumero: Merkitse tähän sarjanumerot. Tämä yksinkertaistaa huoltopalvelulle tehtyjen

Lisätiedot

DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA

DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA tuotteensa valitsemisesta. Lue tämä ohjekirja huolellisesti ennen kuin ajat ajoneuvolla ensimmäistä kertaa. Se sisältää ajoneuvoosi käyttöön liittyvää tietoa, ehdotuksia ja varotoimia,

Lisätiedot

Käyttöohje SMB 70 SMB 70 E. Lue tarkkaan tämä käyttöohje ja varmista, että olet ymmärtänyt sisällön ennen kuin käytät piensahaa.

Käyttöohje SMB 70 SMB 70 E. Lue tarkkaan tämä käyttöohje ja varmista, että olet ymmärtänyt sisällön ennen kuin käytät piensahaa. Käyttöohje SMB 70 SMB 70 E Lue tarkkaan tämä käyttöohje ja varmista, että olet ymmärtänyt sisällön ennen kuin käytät piensahaa. Suomi SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Tunnukset... 4 Varoitusmerkit... 4 Turvamääräykset...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SRM-222ES VAROITUS

KÄYTTÖOHJE SRM-222ES VAROITUS 1Kansi SUOMI KÄYTTÖOHJE SRM-222ES VAROITUS LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLA JA NOUDATA LAITTEEN TUR- VALLISUUTTA KOSKEVIA OHJEITA. OHJEIDEN LAIMINLYÖNTI VOI AIHEUTTAA VAKAVIA VAHINKOJA. Tärkeitä tietoja 2Tärkeitä

Lisätiedot

SPECIALIZED PYÖRÄN OMISTAJAN OPAS

SPECIALIZED PYÖRÄN OMISTAJAN OPAS SPECIALIZED PYÖRÄN OMISTAJAN OPAS Pyörän Omistajan Opas 9:s painos, 2007 Tämä opas täyttää EN Standardit 14764, 14765, 14766 ja 14781. TÄRKEÄÄ: Tämä opas sisältää tärkeitä tietoja, jotka koskevat pyörän

Lisätiedot

Rider 16. Käyttöohje 101 91 33-11. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Rider 16. Käyttöohje 101 91 33-11. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Rider 16 Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. 101 91 33-11 SISÄLTÖ Käyttöohje Rider 16 Johdanto... 2 Ajo ja kuljetus yleisellä tiellä... 2 Hinaus...

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C VMBMA220

Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C VMBMA220 Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C 2 Sisällys Asennusohje... 5 1 Tärkeää tietoa/turvamääräykset...5 1.1 Kylmäaine... 5 1.2 Sähköliitäntä... 5 1.3 Käyttöönotto... 5 2 Lämpöpumpun tiedot...6

Lisätiedot

56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA MALLIN NUMERO HT2400E

56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA MALLIN NUMERO HT2400E FI Suomeksi KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI MALLIN NUMERO HT2400E VAROITUS: Tapaturmariskin pienentämiseksi käyttäjän täytyy lukea ja ymmärtää tämä käsikirja

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. APRILIA SR 50 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2931432

Käyttöoppaasi. APRILIA SR 50 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2931432 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöohjekirja JC 3000 4000. kylvölannoitin. Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa! NO: 98674304 C 26.01.10 TUME-AGRI OY

Käyttöohjekirja JC 3000 4000. kylvölannoitin. Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa! NO: 98674304 C 26.01.10 TUME-AGRI OY 1 TUME-AGRI OY NO: 98674304 C 26.01.10 Käyttöohjekirja JC 3000 4000 kylvölannoitin Alkaen valmistusnumerosta JJ 49140 Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa! 2 EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus TUME-AGRI

Lisätiedot

545167627 Rev. 3 12/15/07 BRW

545167627 Rev. 3 12/15/07 BRW GB FR INSTRUCTION MANUAL IMPORTANT INFORMATION: Please read these instructions carefully and make sure you understand them before using this unit. Retain these instructions for future reference. MANUEL

Lisätiedot

JUOKSUMATON käyttöopas HERCULES 30

JUOKSUMATON käyttöopas HERCULES 30 JUOKSUMATON käyttöopas HERCULES 30 No.720201 SISÄLTÖ Sivu Takuu 1 Yleiset turvallisuusohjeet 2 Erityisesti huomiotavat varoitukset 3 Asennus 4 Pakkauksen purkaminen & Asennus 5 Asennuskaavio (1) 6 Osaluettelo

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA D4. D50. D8. D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany 33 Uusi HATZ dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin vain määrättyyn

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany 33 Uusi HATZ -dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin

Lisätiedot

Ohjekirja FI Teollisuus- / Prosessipuhaltimet (käännös) Operating Instructions EN Industrial Process Fans (Translation of the Original)

Ohjekirja FI Teollisuus- / Prosessipuhaltimet (käännös) Operating Instructions EN Industrial Process Fans (Translation of the Original) Ohjekirja FI Teollisuus- / Prosessipuhaltimet (käännös) Operating Instructions EN Industrial Process Fans (Translation of the Original) BA-IPF 14.5 11/2011 DE-2/23 Sisällysluettelo 1. Tärkeitä tietoja

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MB3197-FI-B

KÄYTTÖOHJE MB3197-FI-B KÄYTTÖOHJE FI -B Johdanto Onnittelut uuden pyörätuolin johdosta! Laatu ja toimivuus ovat kaikkien Handicare-sarjan pyörätuolien perusominaisuuksia. Oman turvallisuutesi vuoksi ja jotta saisit kaiken hyödyn

Lisätiedot

Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri

Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet Käännetty englannista Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Esittely... 1.1 Tietoja tästä oppaasta... 1.2 Tärkeitä tietoja käyttäjälle... 1.3 Määräyksiä

Lisätiedot

Käyttö- ja huolto-ohje. HADEF Sähköketjutalja malli 62/05

Käyttö- ja huolto-ohje. HADEF Sähköketjutalja malli 62/05 5.52.420.21.15.0 Painos 16.06.2009 Käyttö- ja huolto-ohje _ HADEF Sähköketjutalja malli 62/05 Tämän asiakirjan edelleen luovuttaminen ja monistaminen sekä sen sisällön hyväksikäyttö ja tiedoksi antaminen

Lisätiedot

Junkkari PUMPPUHAPOTIN

Junkkari PUMPPUHAPOTIN Junkkari PUMPPUHAPOTIN HP-5 HP-20 PUMP04SU KÄYTTÖOHJE- JA VARAOSALUETTELO 62375 YLIHÄRMÄ FINLAND TEL. +358-(0)6-4835111 FAX +358-(0)6-4846401 SIVU 1 SISÄLLYSLUETTELO 2 2 ARVOISA ASIAKAS 2 2.1 Varoitusmerkki

Lisätiedot

Käyttöohje 326R X-SERIES. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje 326R X-SERIES. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje 326R -SERIES Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset VAROITUS Huolimaton tai virheellinen käyttö saattaa aiheuttaa

Lisätiedot

sampo SR1046X R O S E N L E W HARVESTERI Käyttöohje Sampo-Rosenlew Oy PL 50 28101 PORI

sampo SR1046X R O S E N L E W HARVESTERI Käyttöohje Sampo-Rosenlew Oy PL 50 28101 PORI sampo R O S E N L E W SR1046X HARVESTERI Käyttöohje Sampo-Rosenlew Oy PL 50 28101 PORI ALKUSANAT Tämän kirjan tarkoituksena on auttaa käyttäjää tutustumaan harvesteriin. On tärkeää, että harvesterin käyttäjä

Lisätiedot

www.actsafe.se 1 Copyright ActSafe Systems AB Jakelija:

www.actsafe.se 1 Copyright ActSafe Systems AB Jakelija: Jakelija: Copyright ActSafe Systems AB Act Safe Systems AB Sagbäcksvägen 13 SE-437 31 Lindome Ruotsi Puhelin +46 31 65 56 60 Faksi + +46 31 65 56 69 info@ actsafe.se www.actsafe.se www.actsafe.se 1 Copyright

Lisätiedot

Kokoamis- ja käyttöohje. belluno

Kokoamis- ja käyttöohje. belluno Kokoamis- ja käyttöohje belluno Hyvä asiakkaamme, Ostaessanne Bock hoitosängyn, olette hankkineet erittäin turvallisen ja toiminnoiltaan monipuolisen tuotteen, jonka käyttöikä on pitkä. Sähkösäätöiset

Lisätiedot