2. Yleistä Tilojen suunnittelun lähtökohtana on käytettävä päivähoitoryhmien ja henkilökunnan sekä toiminnan vaatimuksia.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2. Yleistä Tilojen suunnittelun lähtökohtana on käytettävä päivähoitoryhmien ja henkilökunnan sekä toiminnan vaatimuksia."

Transkriptio

1 Terveydensuojelu Terveydensuojelujärjestys PÄIVÄHOITOYMPÄRISTÖN VAATIMUKSET 1. Johdanto Terveydensuojelulain tarkoituksena on suojella ihmistä elinympäristöstä aiheutuvilta terveyshaitoilta sekä edistää ja ylläpitää ympäristön terveellisyyttä. Päivähoitoympäristön suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä on tämän huomioon ottaminen erityisen tärkeää, sillä lapset ovat aikuisväestöä herkempiä elinympäristöstä aiheutuville terveyshaitoille. Tuoteturvallisuuslain mukaan mm. kuluttajapalvelujen tulee olla turvallisia. Päivähoitotoiminta voidaan rinnastaa kuluttajapalveluksi, jolloin toiminnanharjoittajaa eli päivähoitopalvelujen tuottajaa voidaan pitää tuoteturvallisuuslain nojalla vastuullisena tarjoamiensa palvelujen turvallisuudesta. Tähän Porvoon, Askolan ja Pornaisten kuntien terveydensuojelujärjestykseen on kirjattu vähimmäisvaatimukset päivähoitoympäristölle. Vaatimuksia sovelletaan terveydensuojelulain 13 :n mukaisten ilmoitusten käsittelyssä sekä olemassa olevien päiväkotien tai vastaavien valvonnassa. Koulujen iltapäiväkerhojen osalta tätä terveydensuojelujärjestystä sovelletaan vain osittain (Terveydensuojelun ohjekirje). Perhepäivähoitoon ei tätä terveydensuojelujärjestystä sovelleta. Tekstissä on viittaukset virallisiin ohjeisiin ym., mikäli asiasta on olemassa tarkempia ohje- tai raja-arvoja. Tässä terveydensuojelujärjestyksessä esitetyistä vähimmäisvaatimuksista voidaan poiketa vain perustellusta syystä. 2. Yleistä Tilojen suunnittelun lähtökohtana on käytettävä päivähoitoryhmien ja henkilökunnan sekä toiminnan vaatimuksia. Mitoituksen perusteena tulee käyttää tiloissa samanaikaisesti hoidettavien lasten määrää.

2 3. Sijoitusalue - Sijoituspaikan liikenteesta aiheutuva melu ja ilman epäpuhtaudet eivät saa aiheuttaa terveyshaittaa eikä liikenne saa aiheuttaa turvallisuusriskiä päiväkotitoiminnalle (Valtioneuvoston päätös meluntason ohjearvoista 993 /1992, Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta 711/2001) - Sijoitusalueen lähialueiden teollisesta toiminnasta johtuvat melupäästöt tai ilman ja maaperän epäpuhtaudet eivät saa aiheuttaa terveyshaittaa päiväkodin käyttäjille (Valtioneuvoston päätös meluntason ohjearvoista 993 /1992, Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta 711/2001, Ympäristöministeriön muistio 5 /1994: Saastuneet maa-alueet ja niiden käsittely Suomessa) - Päiväkotia ei saa sijoittaa terveydelle haitallisten kemikaalien varastointitilojen eikä kemikaalikuljetusreittien läheisyyteen - Allergiapäiväkodin sijoituspaikan valinnassa on otettava huomioon alueen kasvillisuus ja niiden aiheuttamien allergioiden yleisyys - Päiväkodin toiminnasta aiheutuvan melun lisääntyminen ja liikenteen haitat eivät saa aiheuttaa naapurustolle terveyshaittaa 4. Päiväkodin lähiympäristö ja leikkipiha - Henkilöliikenteen reitit päiväkotiin sekä leikkipiha on suunniteltava siten, ettei päiväkotitoimintaan liittyvät tavara- ym. kuljetukset aiheuta turvallisuusriskiä - Päiväkodin läheisyyteen on varattava riittävästi paikoitustilaa lasten tuontia ja hakua silmälläpitäen - Leikkipihan puuston kunto ei saa aiheuttaa turvallisuusriskiä. Leikkipihalla ei saa olla myrkyllisiä kasveja ja mahdollisuuksien mukaan myös voimakkaasti allergisoivat kasvit on poistettava - Leikkipihan pintamaa ei saa aiheuttaa pölyhaittaa. Pihamaan kivet ja kalliot eivät saa aiheuttaa turvallisuusriskiä - Pihan leikkivälineiden ja niiden alustojen tulee olla turvallisuusstandardien (SFS 1176 ja 1177) mukaiset. Leikkivälineiden kunnossapidosta on huolehdittava. Leikkivälineitä on oltava riittävästi lapsimäärään nähden. Niiden on myöskin oltava virikkeellisiä sekä soveltuvia ao. lasten ikäkauden motoriset valmiudet huomioon ottaen - Leikkipihan tulee olla käyttökelpoinen ympärivuotisesti. Lumen sulamisvedet, sadevedet, jää, lumi ja maan pintakerroksen laatu (mm. nurmikon osuus) on huomioitava pihan suunnittelussa ja

3 rakentamisessa - Pihavalaistuksen on oltava riittävä huomioon ottaen päiväkodin aukioloajat, lasten valvonta ja pihan turvallisuus - Leikkipiha on ympäröitävä aidalla. Porttien ja aitarakennelmien tulee olla turvalliset sekä sellaiset, että lapset eivät pääse henkilökunnan huomaamatta poistumaan leikkipihan alueelta - Leikkipihan tulee olla riittävän tilava ja sellainen, että lapsille taataan mahdollisuus ulkoiluun säästä riippumatta. Pihalla tulee olla sateelta, tuulelta ja suoralta auringon paisteelta suojattuja alueita - Pihalla tulee olla lukittavat varastotilat lastenrattaita, pihaleluja ja pihan huoltoon käytettäviä laitteita ja tarvikkeita varten - Ulko-ovien kohdalla tulee olla vähintään lumiesteet, mutta sisäänkäynnin ja raput peittävä katos on suositeltava. Ulkorappujen tulee olla turvalliset. - Pihan sellainen käyttö, josta voi aiheutua päiväkoti lapsille terveyshaittaa, on estettävä. Hiekkalaatikot on tarvittaessa suojattava ja portit lukittava. 5. Päiväkotitilat - Uutta päiväkotikiinteistöä suunniteltaessa ja rakennettaessa tulee käyttää Sisäilmastoluokitus asiakirjaa ohjeena muiden rakentamiseen liittyvien asiakirjojen ohessa. Suunnittelun tavoitearvona suositellaan käyttämään vähintään luokkaa S2. - Päiväkotitilojen ilmanvaihdon tulee olla vähintään rakentamismääräyskokoelman D2 mukainen. Suositellaan ikkunatuuletusmahdollisuuden järjestämistä. - Ilmanvaihtokanavat- ja laitteistot tulee puhdistaa säännöllisesti (Sisäasiainministeriön asetus ilmanvaihtokanavien ja laitteistojen puhdistamisesta 802/2001) - Pintamateriaalien on oltava turvalliset (mm. lattiat eivät saa olla liukkaat), helposti puhtaana pidettävät, siivousta kestävät ja terveelliset. Suositellaan käyttämään M1-luokiteltuja pintamateriaaleja - Rakenteiden ja kalusteiden tulee olla turvalliset. Portaikot on varustettava turvaportein ja liukuestein. Päiväkotitiloissa ei tulisi olla parvia eikä raskaita ovia. Rakenteissa ei saa olla teräviä kulmia tai aukkoja tms., joista voisi aiheutua loukkaantumisvaaraa. Tilat eivät saa olla siinä määrin sokkeloiset, että valvonta vaikeutuu.

4 - Päiväkotilasta kohden on varattava hyötyalaa 5-10 m ² / lapsi (poislukien keittiö, käytävät, WC:t, eteistilat ja varastot). Tilojen tulee olla jaettavissa eri toimintoja varten (lepo, leikki, työskentely, ruokailu) - Jokaista alkavaa kymmentä lasta kohden on varattava vähintään yksi WC-istuin ja käsienpesuallas. Käsienpesupisteiden yhteyteen on varattava kertakäyttökäsipyyhkeet - Päiväkodissa tulee olla riittävän tilava märkäeteinen tai vastaava kuravaatteiden pesupaikka ja mahdollisuus vaatteiden kuivaamiseen - Mikäli hoidetaan alle 3-vuotiaita lapsia, on päiväkodissa oltava vaipanvaihtotilat ja pyllynpesuallas - Päiväkodissa on oltava vähintään yksi vesipisteellä, kaatoaltaalla, ilmanvaihdolla ja kuivauskierukalla varustettu lukittava siivouskomero. Komeroon on tarvittaessa varattava tilaa myös siivousvaunulle, siivousvälineille sekä siivouksen tarvitsemille koneille. Komerossa on mahduttava puhdistamaan ja huoltamaan siivousvälineet. - Henkilökunnalle on varattava asianmukaiset peseytymis- ja sosiaalitilat - Päiväkotitilojen yleisvalaistuksen on oltava vähintään 300 luxia. Lukemista varten on varattava kohdevalot. - Ikkunapinta-alaa on oltava vähintään 10% lattiapinta-alasta riittävän luonnonvalon varmistamiseksi - Rakenteiden melueristyksen tulee olla riittävä, kun otetaan huomioon ulkoa tuleva ja huoneista toiseen kulkeutuva melu. LVI- ym. laitteistot eivät saa aiheuttaa häiritsevää melua. Suositellaan akustoimaan seinä- ja kattopintoja vähintään lattian pinta-alan verran ja sijoittamaan akustointi kolmelle pinnalle riittävän äänenvaimennuksen saavuttamiseksi (Sosiaali- ja terveysministeriön voimassa oleva ohje, Asuntojen ja muiden oleskelutilojen fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset tekijät, Rakentamismääräyskokoelma C1: Ääneneristys ja meluntorjunta rakennuksessa) - Päiväkotihuoneistossa on oltava riittävästi jäteastioita, joiden säännöllisestä tyhjennyksestä huolehditaan. Jäteastiat on sijoitettava ja varusteltava siten, ettei niistä aiheudu lapsille terveyshaittaa. - Sähkölaitteista, pistorasioista ym. ei saa aiheutua tapaturmariskiä. Päiväkotitiloista on oltava hätäpoistumistiet. - Leikkivälineiden tulee täyttää lelujen turvallisuudesta säädetyssä laissa annetut vaatimukset (287/1997). Lelut eivät saa olla allergisoivia. Ne täytyy pestä ja huoltaa säännöllisesti.

5 - Kullekin lapselle on varattava tarvittaessa henkilökohtaiset vuodevaatteet. Vuodevaatteiden tulee kestää vähintään 60 o C:n vesipesu. - Päiväkotitilojen lämpöolosuhteiden, kosteuden ja vedon tulee täyttää Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeen 1995 mukaiset terveydelliset vaatimukset (Stm:n ohje ks. ed) - Päiväkotitilojen sisäilman tulee täyttää terveydelliset vaatimukset (Stm:n ohje 1995 ks. ed ). Tiloissa ei saa olla esim. vieraita hajuja. Uusien päiväkotikiinteistöjen osalta radonin ennaltaehkäisy tulee ottaa huomioon suunnittelussa ja rakentamisessa. Maanvastaisissa tiloissa tulee suorittaa sisäilman radon-pitoisuuden mittaus. - Päiväkotitilojen muusta käytöstä ei saa aiheutua terveysvaaraa päiväkotilapsille 6. Muuta huomioon otettavaa - Keittiön ja ruokailun osalta on noudatettava terveydensuojelulakia ja elintarvikehuoneistolle ja elintarvikkeiden käsittelylle erikseen annettua terveydensuojelumääräystä - Talousveden osalta noudatettava Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksia talousveden laatuvaatimuksista (461 / 2000 ja 401/ 2001) - Jätevesien osalta on noudatettava mm. ympäristönsuojelulain nojalla annettuja jäteveden käsittelyvaatimuksia ja kunnallisia ohjeita jätevesien käsittelystä haja-asutusalueella 7. Lakisääteiset ilmoitukset Uudisrakennus: - Tilojen perustamisesta / käyttöönotosta sekä päiväkotitiloissa tai toiminnassa tapahtuvista olennaisista muutoksista tulee tehdä ilmoitus terveydensuojeluviranomaiselle hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista Päiväkodin perustaminen olemassa olevaan kiinteistöön: - Päiväkotihuoneiston käyttöönotosta sekä päiväkotitiloissa tai toiminnassa tapahtuvista olennaisista muutoksista tulee tehdä kirjallinen ilmoitus terveydensuojeluviranomaiselle hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista - Tarvittaessa on haettava lupaa käyttötarkoituksen muutokseen kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta - Päiväkotihuoneiston käyttöönotosta on tehtävä ilmoitus kunnan

6 paloviranomaisille Lainsäädäntö: Terveydensuojelulaki (763/1994 & muutokset) 2, 13, 26, 27 ja 51 Terveydensuojeluasetus (1280/1994 & muutokset) 3 ja 15 Tuoteturvallisuuslaki (914/1986 & muutokset) 1, 1a ja 3

PERUSTAMISOHJE PÄIVÄHOITOPAIKAN PERUSTAMINEN. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Tuusula

PERUSTAMISOHJE PÄIVÄHOITOPAIKAN PERUSTAMINEN. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Tuusula Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Tuusula PERUSTAMISOHJE PÄIVÄHOITOPAIKAN PERUSTAMINEN Terveydensuojelulain tarkoituksena on suojella ihmistä elinympäristöstä aiheutuvilta terveyshaitoilta

Lisätiedot

LASTEN PÄIVÄHOITOTILOJEN SUUNNITTELUOHJE 26.1.2010

LASTEN PÄIVÄHOITOTILOJEN SUUNNITTELUOHJE 26.1.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LASTEN PÄIVÄHOITOTILOJEN SUUNNITTELUOHJE 26.1.2010 Terveydensuojelulain tarkoituksena on väestön ja yksilön terveyden ylläpitäminen ja edistäminen sekä ennalta ehkäistä, vähentää ja

Lisätiedot

LASTEN PÄIVÄKOTIEN JA -KERHOJEN SEKÄ LEIKKIPUISTORAKENNUSTEN SUUNNITTELUOHJEET

LASTEN PÄIVÄKOTIEN JA -KERHOJEN SEKÄ LEIKKIPUISTORAKENNUSTEN SUUNNITTELUOHJEET VANTAAN KAUPUNKI OHJE YMPÄRISTÖKESKUS Versio 1.2 /10.5.2012 1(5) LASTEN PÄIVÄKOTIEN JA -KERHOJEN SEKÄ LEIKKIPUISTORAKENNUSTEN SUUNNITTELUOHJEET Tähän ohjeeseen on koottu ne vaatimukset ja suositukset,

Lisätiedot

Ohjeita lasten päivähoitotilojen suunnitteluun

Ohjeita lasten päivähoitotilojen suunnitteluun KOKKOLAN KAUPUNKI OHJE 1(9) Ohjeita lasten päivähoitotilojen suunnitteluun Keski-Pohjanmaan ympäristöterveyslautakunta 11.12.2013 66 Sisällys Johdanto... 1 Päivähoito- ja vastaavien lastenhoitotiloja koskevien

Lisätiedot

ELINTARVIKEHUONEISTOJEN VAATIMUKSET

ELINTARVIKEHUONEISTOJEN VAATIMUKSET ELINTARVIKEHUONEISTOJEN VAATIMUKSET Porvoon kaupungin terveydensuojelu 2011 Sisältö 1 Johdanto... 4 2 Elintarvikehuoneistosta ilmoittaminen... 4 3 Suunnittelussa huomioitavaa... 5 4 Rakenteelliset vaatimukset...

Lisätiedot

Päivähoito- ja kerhotilojen suunnittelu. Espoon seudun ympäristöterveys Ohje 9.1.2013

Päivähoito- ja kerhotilojen suunnittelu. Espoon seudun ympäristöterveys Ohje 9.1.2013 Päivähoito- ja kerhotilojen suunnittelu Espoon seudun ympäristöterveys Ohje 9.1.2013 ESPOON KAUPUNKI OHJE 2 (12) ESPOON SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYS PÄIVÄHOITO- JA KERHOTILOJEN SUUNNITTELU 16.1.2009 / 1.9.2013

Lisätiedot

Lasten päivähoitotilojen suunnitteluohjeita Päiväkodit

Lasten päivähoitotilojen suunnitteluohjeita Päiväkodit Tampereen kaupunki Tilaajaryhmä Lasten päivähoitotilojen suunnitteluohjeita Päiväkodit Ympäristöä koskevat vaatimukset Päiväkodin sijaintipaikkaa suunniteltaessa tulee selvittää, onko alueen mahdollinen

Lisätiedot

OHJEITA KOKOONTUMISHUONEISTON PERUSTAJALLE

OHJEITA KOKOONTUMISHUONEISTON PERUSTAJALLE TAMPEREEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVALVONTA www.tampere.fi/ytoteto/yva OHJEITA KOKOONTUMISHUONEISTON PERUSTAJALLE Mikä on julkinen huvi- ja kokoontumishuoneisto? Ilmoitusvelvollisuus Julkinen huvi- tai kokoontumishuoneisto

Lisätiedot

Elintarvikehuoneiston rakenteelliset vaatimukset

Elintarvikehuoneiston rakenteelliset vaatimukset Elintarvikehuoneiston rakenteelliset vaatimukset JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Elintarvikehuoneiston rakenteelliset vaatimukset 1 Sisältö 1 Tilojen suunnittelu... 2 2 Työskentelytilat... 2 3 Kylmäsäilytys

Lisätiedot

TERVEYDENSUOJELUJÄRJESTYS

TERVEYDENSUOJELUJÄRJESTYS Ympäristölautakunta 28.8.2014 74 liite 3 1 TERVEYDENSUOJELUJÄRJESTYS MIKKELIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT MIKKELIN KAUPUNGIN, MÄNTYHARJUN, KANGASNIEMEN HIRVENSALMEN JA PERTUNMAAN KUNNAT Ympäristölautakunta

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Kuva: Bart Braafhart SALLAN KUNTA Kunnanvaltuusto 15.11.2012 47 SISÄLTÖ 1. LUKU: YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 1 1 Tavoite... 1 2 Määräysten antaminen ja valvonta... 1 3 Määräysten

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELU- MÄÄRÄYKSET. Vantaan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt määräykset 28.1.2013 38

VANTAAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELU- MÄÄRÄYKSET. Vantaan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt määräykset 28.1.2013 38 VANTAAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELU- MÄÄRÄYKSET Vantaan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt määräykset 28.1.2013 38 Määräykset tulevat voimaan 1.3.2013 Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1 Soveltamisala

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

ESPOON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 (33) ESPOON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Valtuusto Voimaan 2 (33) LUKIJALLE Mitä ympäristönsuojelumääräykset ovat ja ketä ne koskevat? Espoon kaupungin ympäristönsuojelumääräykset sisältävät

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Luonnos

YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Luonnos YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Luonnos Kuva: Bart Braafhart SALLAN KUNTA Kunnanvaltuusto?.?.2010 SISÄLTÖ 1. LUKU: YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 1 1 Tavoite... 1 2 Määräysten antaminen ja valvonta... 1 3 Määräysten

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS 2008. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 30.06.2008, 43

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS 2008. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 30.06.2008, 43 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS 2008 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 30.06.2008, 43 Pentti Väisänen Aimo Karvonen Seija Kärkkäinen puheenjohtaja puheenjohtaja 46 pöytäkirjanpitäjä Marja-Leena våg pöytäkirjantarkastaja

Lisätiedot

Tampereen kaupungin ympäristönsuojelumääräykset

Tampereen kaupungin ympäristönsuojelumääräykset Tampereen kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 2 Tampereen kaupunginvaltuuston päätös 27.5.2013. Nämä ympäristönsuojelumääräykset tulevat voimaan 1.7.2013, ja niillä kumotaan aiemmat, 1.1.2007 voimaan

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGINVALTUUSTO 20.3.2006 KAUNIAISTEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

KAUNIAISTEN KAUPUNGINVALTUUSTO 20.3.2006 KAUNIAISTEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET KAUNIAISTEN KAUPUNGINVALTUUSTO 20.3.2006 KAUNIAISTEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET LUKIJALLE Mitä ympäristönsuojelumääräykset ovat ja ketä ne koskevat? Kauniaisten kaupungin ympäristönsuojelumääräykset

Lisätiedot

Pirkkalan ympäristönsuojelumääräykset

Pirkkalan ympäristönsuojelumääräykset Pirkkalan ympäristönsuojelumääräykset Pirkkalan kunnanvaltuusto 21.10.2013 (121 ) Sisällysluettelo 1 LUKU Yleiset määräykset...2 1 Tavoite 2 Ympäristönsuojelumääräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten

Lisätiedot

Määräysten noudattamista valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Määräysten noudattamista valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Kaupunginvaltuusto 25.4.2005/62 KERAVAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä

Lisätiedot

1 Tavoite 2 Ympäristönsuojelumääräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin 4 Erityiset paikalliset olosuhteet

1 Tavoite 2 Ympäristönsuojelumääräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin 4 Erityiset paikalliset olosuhteet LEMPÄÄLÄN KUNNANYMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 11.6.2007 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 2 LUKU JÄTEVEDET 1 Tavoite 2 Ympäristönsuojelumääräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen

Lisätiedot

HANGON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

HANGON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET HANGON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Soveltamisala ja tavoite... 4 2 Määräysten valvonta... 4 3 Paikalliset olosuhteet ja määritelmät...

Lisätiedot

Polvijärven kunnanvaltuusto on antanut nämä ympäristönsuojelumääräykset ympäristönsuojelulain 19 ':n perusteella.

Polvijärven kunnanvaltuusto on antanut nämä ympäristönsuojelumääräykset ympäristönsuojelulain 19 ':n perusteella. 1 POLVIJÄRVEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRYKSET Polvijärven kunnanvaltuusto hyväksynyt 20.4.2006 18 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 ' Soveltamisala ja tavoite Ympäristönsuojelulain (86/2000) säännösten ja

Lisätiedot

1 Tavoite 2 Ympäristönsuojelumääräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin 4 Erityiset paikalliset olosuhteet

1 Tavoite 2 Ympäristönsuojelumääräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin 4 Erityiset paikalliset olosuhteet 1 JUUPAJOEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 2. LUKU JÄTEVEDET 1 Tavoite 2 Ympäristönsuojelumääräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KERAVAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Hyväksytty: 13.12.2010 Voimaantulo: 1.2.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 4 YLEISTÄ... 4 1 SOVELTAMISALA... 4 2 RAKENTAMISTAPAOHJEET...

Lisätiedot

Tampereen kaupungin rakennusjärjestys

Tampereen kaupungin rakennusjärjestys Tampereen kaupungin rakennusjärjestys 2 Tampereen kaupunginvaltuuston päätös 18.8.2014. Rakennusjärjestys tulee voimaan 1.10.2014 ja sillä kumotaan aiempi, 19.10.2000 voimaan tullut rakennusjärjestys.

Lisätiedot

SYSMÄN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET JA NIIDEN PERUSTELUT

SYSMÄN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET JA NIIDEN PERUSTELUT SYSMÄN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET JA NIIDEN PERUSTELUT Teknisen lautakunnan lupajaosto 4.12.2007 45 Kunnanhallitus 28.1.2008 22 Kunnanvaltuusto 4.2.2008 6 SYSMÄN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1.1.2002

HOLLOLAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1.1.2002 2 HOLLOLAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1.1.2002 I LUKU YLEISTÄ 1 Rakennusjärjestyksen tehtävä 2 Kunnan rakennusvalvontaviranomainen 3 Rakentamistapaohjeet II LUKU RAKENTAMINEN, LUVANVARAI- SUUDEN HELPOTUKSET

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYS 2002. Lumijoki

RAKENNUSJÄRJESTYS 2002. Lumijoki RAKENNUSJÄRJESTYS 2002 Lumijoki 22.08.2002 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ 1.1 Tavoite 1.2 Soveltamisala 1.3 Rakennusvalvontaviranomainen 2. LUPAJÄRJESTELMÄT 2.1 Rakentamisen luvat ja ilmoitusmenettely 2.2

Lisätiedot

1 Tavoite 2 Ympäristönsuojelumääräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin 4 Erityiset paikalliset olosuhteet

1 Tavoite 2 Ympäristönsuojelumääräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin 4 Erityiset paikalliset olosuhteet YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 2 LUKU JÄTEVEDET 1 Tavoite 2 Ympäristönsuojelumääräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde

Lisätiedot

1. YLEISTÄ 4 1.1 Tavoite 4 1.2 Soveltamisala 4 1.3 Rakennusvalvontaviranomainen 4

1. YLEISTÄ 4 1.1 Tavoite 4 1.2 Soveltamisala 4 1.3 Rakennusvalvontaviranomainen 4 N KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS käsittelyt: Valvontalautakunta 13.5.2008 Kunnanhallitus 9.6.2008 Kunnanvaltuuston hyväksymispäätös 16.6.2008 Voimaantulo: 19.8.2008 2 Sisällysluettelo 1. YLESTÄ 4 1.1 Tavoite

Lisätiedot