TAPAUS TAKAMETSÄ Toiminnallinen metsälähettiläsvierailu. Teksti: Kristiina Tiainen Kuvitus: Varpu Määttänen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAPAUS TAKAMETSÄ Toiminnallinen metsälähettiläsvierailu. Teksti: Kristiina Tiainen Kuvitus: Varpu Määttänen"

Transkriptio

1 TAPAUS TAKAMETSÄ Toiminnallinen metsälähettiläsvierailu Teksti: Kristiina Tiainen Kuvitus: Varpu Määttänen

2 Sisällys: Lukijalle... 3 Ympäristökasvatusta draaman keinoin... 4 Draaman ohjaamisesta... 6 Ennakkotehtävät... 7 TAPAUS TAKAMETSÄ - TOIMINNALLINEN METSÄLÄHETTILÄSVIERAILU... 8 ALOITUS: Mennään metsään... 8 AIHEEN KÄSITTELY: Tapaus takametsä LOPETUS: Miten tämä liittyy minuun? Liitteet

3 Lukijalle Luonto- Liitto järjestää kouluille maksuttomia ilmasto-, metsä-, peto- ja Itämeri- teemaisia kouluvierailuja. Luonto- Liiton kouluttamat lähettiläät ovat vuosien varrella kiertäneet ympäri Suomea peruskouluissa, lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa pitämässä teemallisia oppitunteja. Metsäaiheiset kouluvierailut on suunnattu yläkoulujen 8.- ja 9.- luokkalaisille. Metsälähettiläs- vierailu tukee koulujen ympäristökasvatustyötä, lisää oppilaiden tietoisuutta metsäasioista sekä rohkaisee heitä osallistumaan omaa lähiympäristöään koskevaan keskusteluun. Kädessäsi on Luonto- Liiton uusi, toiminnallinen metsälähettiläsvierailumateriaali. Toiminnallisen kouluvierailuohjelman muoto on prosessidraama, jonka kehyskertomuksena on draamatarina erään kuvitteellisen 8.- luokkalaisen suhteesta omaan lähimetsäänsä. Ohjelman aikana saadaan tietoa metsistä sekä niiden hoidosta ja suojelusta draaman aidonkaltaisten tilanteiden myötä. Välillä herkistytään eläytymällä metsän rooliin sekä tarinan eri henkilöiden tilanteisiin ja tunteisiin. Koko kouluvierailuohjelman ajan pyritään houkuttelemaan oppilaita pohtimaan omia arvojaan ja asenteitaan saatuihin tietoihin ja tunteisiin pohjautuen. Lopuksi etsitään yhdessä vaihtoehtoisia ratkaisuja ja tuodaan aihe omakohtaiseen arkipäiväiseen toimintaan. Prosessidraaman myötä tehdyt harjoitteet voivat auttaa oppilaita löytämään uusia puolia niin itsestään, toisistaan kuin käsiteltävästä aiheesta. Draaman kautta opitut kommunikaatiotaidot (aktiivinen kuuntelu, itsensä ilmaiseminen, dialogi), tunnetaidot, yhteistyötaidot, kriittinen ajattelu, ongelmanratkaisutaidot sekä epävarmuuden ja ristiriitaisuuksien sietäminen ovat juuri niitä taitoja, joilla nykypäivän haastavia ongelmia voidaan yhteisvoimin ratkaista. Tämä materiaali on laadittu osana EU:n Youth in Action - hanketta. Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. Suomessa Youth in Action - ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa CIMO, joka on kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio. Lämmin kiitos Jaana Hiltuselle ja Raquel Benmerguille draamatarinan kommentoinnista sekä isosta inspiraatiosta! Antoisia hetkiä metsädraaman parissa kaikille! 3

4 Ympäristökasvatusta draaman keinoin Kaikessa ympäristökasvatuksellisessa toiminnassa tavoitteena on ympäristövastuullisuus eli halu ja kyky osallistua ympäristöongelmien ratkaisemiseen. Ympäristövastuullisille henkilöille tutkitusti yhteisiä piirteitä ovat ympäristöherkkyys, ympäristöystävälliset arvot ja asenteet sekä tietoisuus ympäristöasioista. Tärkeitä ovat myös luottamus omiin kykyihin ja vaikutusmahdollisuuksiin sekä aidot konkreettiset kyvyt ja vaikuttamisen mahdollisuudet. Näitä kaikkia ympäristövastuullisuuden osa- alueita voidaan vahvistaa draaman keinoin. Draaman maailmaan astuttaessa tehdään osallistujien kesken yhteinen draamasopimus. Sen myötä luodaan yhdessä arkinormeista poikkeava tila, jossa leikki ja heittäytyminen on sallittua. Tässä tilassa soveltavan draaman menetelmät antavat mahdollisuuden toisaalta irrotella luovasti ja toisaalta tutkia hankaliakin aiheita syvällisemmin eri näkökulmista. Draamaprosessin kautta koettu taide- elämys voi herkistää ja koskettaa arjen keskellä sekä pysähdyttää pohtimaan tunteiden nostattamia asenteita ja arvoja. Tällainen havahtuminen saattaa tarjota mahdollisuuden muutokseen kohti kestävämpiä elämäntapoja ja toimintaa. Draaman etuihin kuuluu myös se, että yhteisen draamasopimuksen myötä voidaan ottaa erilaisia rooleja ja kohdata toiset avoimesti ilman oman henkilöhistorian painolastia. Draamametodit työtapana voivat siis osaltaan edistää myös suvaitsevaisuutta ja ennakkoluulottomuutta. Arvopohjaisia asioita käsiteltäessä nimenomaan ennakkoluuloton toisen ihmisen kohtaaminen ja toisen eriävien mielipiteiden suvaitseminen ovat toiminnan ytimessä. Draaman avulla oppiminen perustuu siihen, että osallistujat vertaavat draaman myötä koettua maailmaa omaan arkitodellisuuteensa ja jäsentävät näin maailmankuvaansa uudelleen käyttäen hyväksi omia ja ryhmän muiden jäsenten aikaisempia kokemuksia ja tietoja. Kokemuksellisen oppimiskäsityksen mukaan jokainen oppija tuo oppimiseen mukanaan omat ainutlaatuiset kokemuksensa, jotka parhaimmillaan monipuolistavat ja laajentavat oppimisen kohteena olevia asioita. 4

5 Tärkeä osa ympäristövastuullisuuteen kasvamista on rohkaistua ilmaisemaan omia ajatuksiaan ja mielipiteitään. Draaman avulla voidaan turvallisesti kokeilla omien mielipiteiden muodostamista, erilaisissa ristiriitaisissa tilanteissa toimimista sekä konkreettisia vaikuttamisen keinoja. Kun asettuu itse kehollaan ja äänellään tekemään, itseilmaisu rohkaistuu ja kehittyy kuin huomaamatta. Draamametodit voivatkin vahvistaa nuorten itsetuntoa ja auttaa uskomaan omiin kykyihin vaikuttaa. Tekemisen ja kokeilemisen myötä nuorten kyvyt ja mahdollisuudet toimia kasvavat myös aidosti, jolloin myös valtautumisen prosessi etenee. Yksi tämän kouluvierailun tärkeimmistä tavoitteista onkin oppilaiden kannustaminen aktiiviseen kansalaisuuteen eli vaikuttamaan omaa elämäänsä koskeviin asioihin, kuten oman lähiluonnon kohtaloon. Sosiokulttuurisen innostamisen idean mukaan ihmisyys on kykyä dialogiseen eli vastavuoroiseen suhteeseen maailman kanssa. Ihminen on lähtökohtaisesti luova, itseään toteuttava ja kulttuuriaan uudistava. Pohja- ajatuksena innostamisen ja soveltavan draaman kanssa työskentelyssä on pyrkimys antaa ihmiselle tilaa sekä kuulluksi tulemisen mahdollisuus. Tämän kouluvierailuohjelman muodoksi valikoitui prosessidraama eli draamatarina. Prosessidraamassa ohjaaja ja oppilaat luovat yhdessä fiktiivisen tarinan, joka etenee erilaisten osallistavien harjoitusten avulla tehden näin tarinan maailman näkyväksi. Ryhmän jäsenet toimivat sekä tarinan kertojina että henkilöhahmoina, jolloin oppilaat saavat tilanteesta omakohtaisen kokemuksen useammasta eri näkökulmasta. Prosessidraamassa keskeisiä ovatkin nimenomaan ristiriitaiset ja jännitteitä sisältävät tilanteet. Näissä tilanteissa opitaan toimimaan yhdessä pyrkimättä kuitenkaan yhteisymmärrykseen niiden ratkaisuissa. Prosessidraamassa kaikki läsnäolijat ovat osallistujia; ulkopuolisia katsojia ei ole. Osallistujilta ei vaadita mitään aiempaa kokemusta draamatyöskentelystä. Lähteet: Hiltunen, Jaana & Konivuori, Heli 2005: Vihreä draama Ventola, Marja- Riitta & Renlund, Micke (toim.) 2005: Draamaa ja teatteria yhteisöissä 5

6 Draaman ohjaamisesta Ohjaajan tärkein ominaisuus on innostuneisuus aihetta kohtaan. Innostus tarttuu, kun kouluun saadaan motivoitunut vierailija, joka tulee pitämään tuntia itselleen tärkeästä aiheesta. Ohjaaja välittää omia ympäristömyönteisiä arvojaan ja asenteitaan oppilaisiin omalla esimerkillään. Draaman ohjaajalla on etupäässä johdattelijan rooli. Tarina on runko, jonka puitteissa oppilaat luovat ryhmästä lähtevää tietotaitoa jakamalla toisilleen elämyksen ja oppimiskokemuksen. Kouluvierailuohjelman pääasiallinen tarkoitus on houkutella oppilaita pohtimaan omia arvojaan ja asenteitaan sekä kokemaan, että heillä itsellään on kyky vaikuttaa. Tämä tarkoittaa, että myös ohjaustilanteen tulisi olla mahdollisimman dialoginen eli vastavuoroinen. Ohjelman myötä ryhmästä saattaa esimerkiksi nousta yllättäviäkin tarjouksia tai ehdotuksia, jolloin niitä ei saa ohittaa. Kaikkien ajatusten ja kommenttien tulee olla aidosti sallittuja, eli ne tulee huomioida jollakin tapaa. Ohjaajan vastuulla on kuitenkin ryhmän johdattaminen turvallisesti tarinan vaiheiden läpi niin, että aikaa jää myös ratkaisujen pohdintaan. Yksi ohjaajan keskeisistä tehtävistä on siis pitää aikataulusta huolta. On tärkeää, että ohjaaja kokee olonsa kotoisaksi ohjaamansa tarinan parissa. Ohjelmaa saa siis mieluusti muokata itsensä näköiseksi, jos jokin harjoitus tai sanavalinta ei tunnu omaan suuhun sopivalta. Jotta ohjaaja voisi ohjaustilanteessa olla rento ja nauttia tekemisestään, kannattaa vierailuun valmistautua hyvissä ajoin. Ennen kouluvierailua ohjaaja on yhteydessä luokan opettajaan ja sopii vierailuun liittyvistä asioista. Onnistuneen vierailun kannalta on hyvä antaa ohjelman ja sen sisällön hiukan hautua mielessään, jotta aikaa jää myös mahdollisten omien kysymysten heräämiseen. On kuitenkin syytä muistaa, että vaikka hyvä valmistelu on tärkeää, myös improvisaatiolle kannattaa jättää hieman tilaa! Yhteysopettajan kanssa sovittavat asiat: Oppilasmäärä, luokka- aste ja oppitunti. Muut mahdolliset asiat, joita luokasta on hyvä tietää ennakkoon. Kaksoisoppitunti tulee voida pitää yhteen ilman välituntia (90 min). Luokkahuoneessa tulee saada työnnettyä pulpetit sivuun. Luokkahuoneesta tulee löytyä muut tarvittavat välineet (liitutaulu tms., kaiuttimet, videotykki). Opettajan tulee olla läsnä kouluvierailun aikana mm. työrauhan varmistamiseksi. Yhteysopettajan puhelinnumero. Ennakkotehtävä ei pakollinen. Ennen vierailua tehtävät valmistelutyöt: Tarvittavien materiaalien ja rekvisiitan hankinta. o Ohjelmassa voi käyttää sellaista rekvisiittaa, jota sattuu kotoa löytymään (hattuja, kravatteja, pipoja, silmälaseja, liivejä, huiveja jne). o Jokaiselle roolihahmolle tulee varata jokin oma merkki. Kehystarinan ulkoa opettelu niin, että sen kertominen onnistuu suurin piirtein omin sanoin. Lunttilappua voi toki käyttää muistin tukena. Omien hahmojen eli metsurin ja kunnanjohtajan kokeileminen etukäteen. Millaiset hahmot ohjaaja haluaa näistä kahdesta luoda? 6

7 Ennakkotehtävät Opettajalle voi halutessaan lähettää ennakkoon pohdittavaksi kouluvierailun teemaan virittävän tehtävän. Ennakkotehtävä ei ole välttämätön ohjelman onnistumisen kannalta, mutta se johdattelee luokan metsäkysymysten äärelle ja helpottaa näin draamatarinan aihepiiriin heittäytymistä kouluvierailun aikana. Ennakkotehtäväksi sopii esimerkiksi jokin seuraavista: 1. Jaa luokan liitutaulu kahteen yhtä suureen osaan ja pyydä oppilaita keräämään toiselle puolen taulua vanhan monimuotoisen metsän ja toiselle talousmetsän tuntomerkkejä. Tehtävän voi toteuttaa piirtämällä. Keskustelkaa vanhan metsän merkityksestä. (Kesto yhteensä 5 15 min.) 2. Tehkää luokan kanssa lyhyt retki koulun lähimetsään ja tutkikaa sen moni- muotoisuutta Luonto- Liiton yksinkertaisten tehtävien avulla: (Kesto yhteensä min.) 3. Katsokaa yhdessä Metsän tarina - elokuva (ohjaus Ville Suhonen ja Kim Saarniluoto) ja keskustelkaa vanhan metsän merkityksestä. (Kesto yhteensä noin 90 min.) Hyvää taustatietoa metsistä: Savisaari, Hanna (toim.) 2006: Metsän ääni Luonto- Liiton opas metsiin ja metsien suojeluun (www.luontoliitto.fi/metsa/kuvat/metsan_aani.pdf) 7

8 TAPAUS TAKAMETSÄ - TOIMINNALLINEN METSÄLÄHETTILÄSVIERAILU Kesto: 90 min Kohderyhmä: Yläkouluikäiset Ryhmäkoko: 6 24 oppilasta Tarvikkeet koululla: tarpeeksi tilaa esim. luokkahuone, josta saa pulpetit sivuun videotykki ja kaiuttimet fläppi- tai liitutaulu & tusseja tai liituja. Tarvikkeet ohjaajalla mukana: metsäkuvat (PowerPoint) metsänäänet (MP3) jokin sopiva musiikkikappale (esim. Soul Captain Band: Suurempi puu) paikallislehden juttu roolimerkit 10 kpl (hattuja, kravatteja, silmälaseja, liivejä, kompassi tms.) roolikortit (ks. liitteet) käpy, oksa tms. Luonto- Liiton esitteitä. Opettajan on oltava kouluvierailijan pitämällä tunnilla läsnä koko vierailun ajan. Opettaja voi olla mukana tuntia sivusta seuraten tai keskusteluun ja harjoitteisiin osallistuen. Tästä kannattaa sopia etukäteen. Alkuvalmistelut Ennen oppilaiden saapumista luokkaan ohjaaja voi laittaa metsänääniä soimaan ja heijastaa taustalle vaihtuvia metsäkuvia videotykiltä. Äänet ja kuvat eivät ole välttämättömiä, mutta auttavat luomaan tunnelmaa. Pulpetit siirretään sivuun. Aloitetaan piirissä istumalla. Ohjaaja esittelee itsensä ja Luonto- Liiton lyhyesti ja kertoo, miksi tekee metsävierailuja. Sitten ohjaaja kertoo vierailun kulusta ja pelisäännöistä: v Tunnilla tutkitaan metsäaihetta, tarkemmin ottaen lähimetsiä ja niiden merkitystä. Tehdään pienryhmissä erilaisia toiminnallisia ja ilmaisun harjoitteita. v Harjoitteiden tekeminen onnistuu kaikilta; ei ole oikeaa tai väärää tapaa tehdä. v Vierailusta saa irti sitä enemmän, mitä rohkeammin on mukana. v Avoin ja hyväksyvä ilmapiiri on tärkeä, kaikkia mielipiteitä kunnioitetaan. Ohjaajan kanssa ei tarvitse olla samaa mieltä. v Ohjelman kesto on 90 minuuttia yhteen putkeen. Taukoja ei pidetä. v Puhelimet laitetaan äänettömälle ja reppuihin. 8

9 ALOITUS: Mennään metsään 15 min Karhumyyrä- venyttely Seistään piirissä ja venytetään kädet korkealle ilmaan niin pitkälle kuin saadaan. Karhu on nukkunut monta kuukautta pesässään, ja nyt herätessään se haluaa venytellä mahdollisimman suuresti. Seuraavaksi otetaan mahdollisimman pieni asento aivan kyykyssä kädet polvien ympärillä. Naamankin voi laittaa ruttuun niin kuin myyrä, joka kulkee maan alla eikä halua saada multaa suuhunsa. Sitten vaihdetaan taas karhuun. Nyt voi avata silmät ja suunkin niin isoksi kuin mahdollista. Sitten vuorotellaan nopeammin, niin että tulee lämmin: myyrä, karhu, myyrä, karhu! Ilves ja kauriit Seistään piirissä. Ohjaaja pyytää osallistujia valitsemaan ryhmästä kaksi henkilöä. Muille ei kerrota, kenet kukin valitsee. Ohjaajaa ei saa valita. Eläydytään ilvekseksi, joka väijyy näitä kahta valittua kaurista. Miten ilvekset liikkuvat? Yritetään siis liikkua salakavalasti ja vaanien! Kun ohjaaja sanoo hep, lähdetään liikkeelle ja yritetään pysyä yhtä kaukana molemmista kauriista niin, ettei kumpikaan pääse karkuun. Lopuksi ohjaaja voi kehottaa ilvestä nappaamaan toisen kauriin kiinni. Teerikukot soitimella Palataan takaisin piiriin. Ohjaaja pyytää jälleen osallistujia valitsemaan kaksi uutta henkilöä ryhmästä. Eläydytään nyt soitimella olevaksi teerikukoksi, joka haluaa seistä aivan suon keskipisteessä. Otetaan hyvä kukkoileva ryhti! Liikutaan kuin oltaisiin koko suon komeimpia kukkoja! Kun ohjaaja sanoo hep, lähdetään liikkeelle ja yritetään pysyä näiden kahden valituksi tulleen kilpailevan teerikukon välissä. Mielipidejanat ja haastattelut Tehdään tilan poikki näkymätön mielipidejana, johon asetutaan seisomaan siihen kohtaan mikä on oma mielipide suhteessa annettuihin väittämiin. Toisessa päässä huonetta on täysin samaa mieltä ja toisessa täysin eri mieltä. Väliin tulevat kaikki harmaan sävyt. Nyt haetaan ihan omaa mielipidettä, eli ei tarvitse mennä kaverin viereen. Välillä ohjaaja voi ottaa käteensä kuvitteellisen mikrofonin ja käydä haastattelemassa muutamia ääripäiden edustajia tai sellaisia, jotka haluavat kommentoida valitsemaansa paikkaa. Väitteet: Suomalaisilla on erityinen suhde metsään. Minulla on erityinen suhde metsään. Metsien suojelu on myös ihmisen suojelua. Pyrin käyttämään paperia mahdollisimman säästäväisesti. (Tässä ohjaaja voi kysellä mikrofoninsa kanssa paperinsäästövinkkejä) Patsaat Mietitään yhdessä, miksi metsät ovat tärkeitä. Mikä on metsien merkitys? Mitä metsistä saadaan? Mikä on metsän arvo? Ohjaaja kirjoittaa ajatukset ylös taululle. Lähdetään sitten kävelemään tilassa musiikin tahtiin. Kun ohjaaja pysäyttää musiikin ja huutaa jonkin taululle kirjoitetun asian, muodostetaan sanattomasti viereisten kahden tai kolmen henkilön kanssa patsas, joka kuvaa kyseistä metsän tärkeää tehtävää. 9

10 v Tavoite: Lämmitellään kehoa ja lisätään sitä kautta uskallusta käyttää omaa kehoa monipuolisesti. Harjoitellaan jo hieman roolin ottoa eläytymällä helppoihin hahmoihin, kuten eläimiin. Virittäydytään miettimään omaa suhdetta metsään. AIHEEN KÄSITTELY: Tapaus takametsä 45 min v Istutaan piirissä lattialla. v Draamasopimus: Draamatarinassa välillä ohjaaja ja välillä oppilaat eläytyvät johonkin rooliin. Draamamerkki viestii, että joku on roolissa eikä ilmaise silloin omia vaan roolihahmon mielipiteitä. v Keksitään päähenkilölle ja hänen kaverilleen yhdessä nimet (tässä Olivia ja Peter). 25 min Millainen metsä? Ohjaaja aloittaa tarinan: Tässä tarinassa tutustumme 8.- luokkalaiseen Oliviaan. Hän asuu pienessä kaupungissa pientaloalueella keltaisessa rivitalossa. Aivan hänen kotinsa takapihalta alkaa metsäalue, joka rajautuu pieneen järveen. Joka aamu Olivia kävelee takametsän läpi bussipysäkille ja matkustaa kouluun. Takametsän läpi kulkee myös lyhin oikoreitti Olivian parhaan kaverin Peterin luo. Oikoreittiä kulkiessa täytyy kuitenkin hypätä metrin levyisen puron yli ja välillä kengät kastuvat, joten aina Olivia ei valitse tätä reittiä. Satunnaisen ohikulkijan mielestä tämä tavallinen takametsä saattaa ehkä näyttää mitättömältä, mutta Olivialle se on kaikkein tärkein paikka, sillä hän on liikkunut siellä aivan pikkulapsesta lähtien. Keskustelu: Millainen metsä tämä on? Jos metsä on oikein vanha ja monipuolinen, mitä siellä voisi kasvaa? Keväällä? Kesällä? Syksyllä? v Tavoite: Otetaan tarinan metsä omaksi luomalla se itse. Still- kuvat Muodostetaan ryhmissä (3 4 hlö) liikkumattomia still- kuvia Olivian muistojen albumiin tärkeistä hetkistä, joita hän on varttuessaan metsässä kokenut. Viimeisimmät nuoruuden kuvat ovat varmaan kännykkäkameran kuvia. Jokainen ryhmä tekee yhden kuvan. Kuvat voivat olla mukavia tai ikäviä hetkiä lapsuudesta tai nuoruudesta. Ohjaaja esittelee Olivian ja Peterin roolimerkit. Kaikkien ei tarvitse esittää ihmisiä, vaan osa voi olla vaikka kiviä tai puita. Pienen harjoittelun jälkeen katsotaan yhdessä kaikkien ryhmien kuvat. Yleisön kannattaa sulkea silmät aina kuvien välissä ja avata ne vasta, kun vuorossa oleva ryhmä huutaa: Valmis! 10

11 v Tavoite: Eläydytään päähenkilön Olivian hahmoon ammentamalla omasta kokemusmaailmasta metsäisiä aktiviteetteja. Samalla huomataan, kuinka monipuolista tekemistä metsästä löytyy ja havaitaan lähimetsän merkitys. Paikallislehti Palataan takaisin piiriin ja tarina jatkuu: Eräänä päivänä Olivialla ja Peterillä on ollut tärkeä matikan koe. Olivialla koe ei ole mennyt kovinkaan hyvin, Peterillä taas vähän paremmin. He ovat kuitenkin molemmat tyytyväisiä, että koe on nyt ohi. Kokeen jälkeen Olivia ja Peter menevät iloisin mielin kahvilaan hengailemaan. Kahvilassa he huomaavat pöydällä lojuvan paikallislehden otsikon: Metsistä kipeästi kaivattuja tuloja kunnalle Hiisikallion takametsä hakataan. Ohjaaja heittää uutisen piirin keskelle. Yksi oppilaista voi lukea uutisen. Uutisen voi samalla myös heijastaa seinälle. Keskustelu: Mitä Olivian ja Peterin mielessä mahtoi liikkua, kun he lukivat uutisen? v Tavoite: Yllättävä käänne eli koukku, joka saa osallistujat kiinnostumaan tarinasta. Esitellään konfliktitilanne. Olivian uni Matkalla kahvilasta kotiin Olivia kulkee takametsän läpi, kuten aina. (Ohjaaja voi kuvailla, millaisten paikkojen ohi Olivia kävelee käyttäen niitä elementtejä, joita syntyi ensimmäisessä ryhmäkeskustelussa.) Hän on uutisesta vähän hämillään. (Käytetään sanoja, joita nuoret itse tarjosivat keskustelussa.) Olivia huomaa, että jalat kuljettavat häntä kuin huomaamatta kohti hänen lapsuutensa suosikkipaikkaa metsässä jättimäiselle kiipeilykivelle. Lapsuuden iso kivi ei näytäkään enää yhtä järkälemäiseltä kuin pienenä, ja sille kiipeäminenkin onnistuu nyt ihan parilla askeleella. Kiven päällä kasvaa pehmeä kerros seinäsammalta, ja keväinen aurinko paistaa oksiston läpi mukavan lämpimästi. Ei kulu aikaakaan, kun Olivia nukahtaa kivelle metsän rauhoittavat äänet korvissaan. Tehdään metsän äänimaisema silmät kiinni piirissä istuen. Ohjaaja neuvoo aluksi, että ääntä voi tuottaa sekä suullaan että kehollaan. Ohjaaja antaa ryhmän itse päättää, milloin äänimaisema tulee päätökseen. Sitten katsotaan Olivian uni. Jokainen voi valita, millainen puu haluaa olla ja missä haluaa kasvaa. Tehdään tilaan metsä seisten kaikki puina silmät kiinni ja toistetaan äsken harjoiteltua äänimaisemaa. Ohjaaja roolissa metsurina (roolimerkki) keskeyttää metsänäänet moottorisahan äänellä ja merkitsee kaadettavat puut koskettamalla. Hän jättää vain muutaman puun pystyyn. Metsuri kertoo puita merkitessään faktoja harjoittamastaan metsänhoitotavasta: Drnnn, drnnn. Jaa, se on päätehakkuu eli mehtää vaan sitten matalaks! Perinteisellä tyylillä kaikki maan tasalle ja hakkuutähteet kantoineen polttoon ja energiaksi. Pitääpä muistaa jättää ne pari lakisääteistä runkoa pystyyn, ettei tule sitten sanomista. Ohjaaja tulee pois roolista ja kertoo, että kaadettujen puiden tulee mennä sivuun. Nyt jäljelle jääneet puut yrittävät muodostaa saman äänimaiseman uudelleen. 11

12 Palataan takaisin piiriin ja keskustellaan: Miltä tuntui olla puuna metsässä? Miltä jäljelle jäävistä puista tuntui? Kuka ajaa kasvien ja eläinten asiaa, niillä kun ei ole omaa ääntä mielipiteensä ilmaisuun? Onko avohakkuille olemassa vaihtoehtoja? v Tavoite: Eläydytään metsän tunnelmaan äänien avulla. Kuvitellaan, miten metsä katoaa ja muuttuu hakkuuaukioksi, mistä äänetkin ovat kadonneet. Voidaan myös keskustella avohakkuun ja jatkuvan kasvatuksen eroista. 20 min Tiedotustilaisuus Kuten paikallislehden uutisessa luki, seuraavana päivänä kunnantalolla järjestetään tiedotustilaisuus. Ohjaaja jakaa pienryhmille (2 3 hlö) näkökulmakortit ja hahmojen roolimerkit. Ryhmät keskustelevat ensin hetken keskenään siitä, millaisia kysymyksiä tai väittämiä heidän roolihenkilöllään voisi aiheesta olla, ja päättävät sitten, kuka edustaa heidän hahmoaan tiedotustilaisuudessa. Muut voivat auttaa ja kuiskailla neuvoja vieressä. Ohjaaja roolissa kunnanjohtajana (roolimerkki) avaa tiedotustilaisuuden saapumalla paikalle: Tervetuloa tähän tiedotustilaisuuteen! Minä olen Kimmo Kunnanisä, ja tänään keskustelemme Hiisikallion takametsän hakkuusta. Kunnanjohtaja johtaa keskustelua kertoen, että ryhmien edustajat saavat puheenvuoron viittaamalla. Aina puheenvuoron aluksi on syytä esitellä itsensä. Ohjaaja yrittää johdattaa hahmot väittelyyn. Mikäli väittelyä ei synny, kunnanjohtaja voi itse sanoa muutaman provokatiivisen väittämän, kuten: Kyllähän kaikki toivovat kuitenkin uutta ostoskeskus- palvelutaloa tähän kuntaan, tai Kaikki ovat varmasti yhtä mieltä siitä, että tällaiset turhat joutomaat tulee välittömästi lyödä rahoiksi, tai Ei täällä voida jokaista ötökkää ja möngertäjää ruveta suojelemaan! Kun jokainen hahmo on saanut vähintään kerran sanoa sanottavansa, kunnanjohtaja lopettaa tilaisuuden sanomalla: Kiitos mielenkiinnostanne, tiedotustilaisuus on päättynyt. v Tavoite: Eri intressiryhmien kantojen esiin tuominen. Harjoitellaan oman mielipiteen ilmaisemista ja perustelemista. 12

13 Pois roolista Palataan piiriin ja tullaan pois roolista ravistelemalla kehoa hetki. Lisäksi kätellään jompaakumpaa vierustoveria ja kerrotaan oma nimi ja lempiruoka. Näin muistetaan, keitä ollaan, eikä rooli unohdu päälle. LOPETUS: Miten tämä liittyy minuun? 30 min 20 min Miten minä voin vaikuttaa? Tähän päättyi tarinamme. Tämä oli keksitty tarina, mutta valitettavasti vastaavanlaisia tilanteita tapahtuu myös oikeasti. Jollekin ihmiselle tärkeä metsä aina välillä kaadetaan. Metsiä kaadetaan joko siksi, että puuaines halutaan myydä ja saada rahaa, tai koska metsän paikalle halutaan rakentaa jotakin. Tehdään ryhmissä (3 4 hlö) liikkuva kuva aiheesta: Jos sinun oma lähimetsäsi olisi uhattuna, kuka/ketkä voisivat ryhtyä toimiin metsän pelastamiseksi ja miten? Mikä voisi olla ensimmäinen askel, jolla muutos saataisiin alulle? Keneen tulee vedota? Miten? Kuvassa saa olla liikettä ja ääntä, ehkä jopa muutama repliikki. Pienen harjoittelun jälkeen katsotaan kuvat samaan tapaan kuin still- kuvat, sulkien silmät aina kuvien välissä. Tarvittaessa ohjaaja voi pyytää repliikkejä tai ajatusääniä koskettamalla hahmoja olkapäähän, jos kuva ei muuten aukea yleisölle. Kuvien jälkeen ohjaaja kerää liitu- tai fläppitaululle ajatuksia: Mitä kaikkia vaikuttamisen keinoja tässä nähtiin? Mitä muita keinoja on vaikuttaa? Mitkä eri tahot voivat vaikuttaa lähimetsien kohtaloon? 13

14 Ohjaaja voi varmistaa, että jokaiselta kolmelta yhteiskunnan sektorilta löytyy jotain vaikuttamisen keinoja: valtiollinen eli julkinen sektori, taloudellinen eli yksityinen ja kansalaisyhteiskunta eli ns. kolmas sektori. Mitkä näistä listatuista vaikuttamisen keinoista ovat mahdollisia yläkouluikäiselle? v Tavoite: Pohditaan ja ideoidaan yhdessä kansalaisvaikuttamisen kanavia ja keinoja. Aktiivisen kansalaisuuden ja yhteistyön merkityksen esiintuominen. 10 min Mitä jäin pohtimaan? Vierailun lopuksi istutaan takaisin piiriin ja tehdään jossain muodossa pieni fiilis- ja lupauskierros: Tehdään lupaus metsän puolesta. Mitä konkreettista sinä aiot tehdä metsien hyväksi? Teko voi olla jokin pieni arkinen asia, sillä pienet teot kasautuvat ajan myötä suuriksi. Kun sinä näytät lähipiirillesi hyvää esimerkkiä, myös muut alkavat tehdä hyviä tekoja, ja sillä on jo iso vaikutus. Lupaa jotain konkreettista ja kerro, miten ja milloin aiot lupauksesi toteuttaa. Valitse yksi seuraavista vaihtoehdoista jäljellä olevasta ajasta riippuen: Jos on kiire: Iso paperi ja kyniä piirin keskelle. Kirjoitetaan lupaukset yhteiselle paperille ja jätetään luokan seinälle. Jos on kiire: Tuija Toimittaja tulee haastattelemaan oppilaita työpajasta. Millaisen sitaatin haluaisit sanoa tästä työpajasta? Mikä jäi päällimmäiseksi mieleen? Yksi lause riittää vastaukseksi. Jos on aikaa: Käpy tms. kiertää ringissä ja jokainen kertoo vuorollaan, mitä jäi pohtimaan. Tai: yksi oivallus koetusta ja lupaus metsän hyväksi. Sillä, jolla on käpy kädessään, on myös puheenvuoro. Muut kuuntelevat rauhassa. Jos on aikaa: Hetken merkitseminen. Mene tilassa paikkaan, jossa koit jonkin oivalluksen tämän työpajan aikana. Kun ohjaaja koskettaa olkapäätäsi, kerro yhdellä lauseella oivalluksestasi tai siitä, mitä jäit pohtimaan. v Tavoite: Varmistetaan, että jokainen saa vielä lopuksi äänensä jollakin tapaa edes hetkeksi kuuluviin. Lupauksen tekeminen vie koetun mukaan omaan elämään ja arkeen. 14

15 Liitteet PAPERINKULUTUKSESTA Muutamia tapoja vähentää omaa paperinkulutusta: v Ei mainoksia, kiitos! - tarra oveen tai postilaatikkoon v oma kankainen kauppakassi mukaan ostoksille v tulostaminen paperin molemmin puolin ja kaksi sivua arkille v kankainen käsipyyhe paperisten sijaan v ei kertakäyttöastioita v mahdollisimman vähän pakatut tuotteet v kirjasto lehtien lukemiseen ja kirjojen lainaamiseen v kierrätyspaperi vessassa, postikorteissa, kansioissa, tulostuksessa jne. v nestekartonkipakkaukset kiertoon. v 1 kg sanoma- tai aikakauslehtipaperia vaatii 100 kg luonnonvaroja: 65 kg vettä, 30 kg ilmaa ja 3 kg puuta sekä apukemikaaleja. v Suomalaiset kuluttavat paperia vuodessa 200 kg henkilöä kohden. METSÄN ARVO v Itseisarvo v Elämää ylläpitävä mekanismi o fotosynteesi o veden kierto o energian kierto o biodiversiteetti v Resurssi o puuntuotanto sellu/paperi energiakäyttö sahatavara/puumateriaali o riista, marjat, sienet, yrtit o luontomatkailu v Virkistyskäyttö o lähimetsät o retkeily o luonnonharrastus o luontoliikunta o leikkipaikka o metsän hyvinvointivaikutukset fyysiset psyykkiset v Luovuuden lähde v Pyhä paikka 15

16 Tuija Toimittaja Paikallisuutisista Pitää kunnan taloudellista kehitystä tärkeänä. Uskoo, että uusi ostoskeskus-palvelutalo tuo kuntaan kaivattuja työpaikkoja. Huolissaan kunnan hyvin korkeasta työttömyysprosentista (17%). Paikallisen metsänhoitoyhdistyksen edustaja Kannattaa metsänhoidossa tehokasta perinteistä avohakkuumenetelmää. Tietää, että takametsän hyvästä hakkuukypsästä puustosta kunta tienaa noin per hehtaari. Korostaa, että karuilla kasvupaikoilla viihtyvä mänty kasvaa tukkipuun mittoihin Etelä-Suomessa 80 vuodessa eli kyse on kuitenkin uusiutuvasta luonnonvarasta! Mieti, mikä on pääviestisi ja miten perustelet oman kantasi! Mieti, mikä on pääviestisi ja miten perustelet oman kantasi! Eläkeläinen Haltioissaan uudesta ostoskeskus-palvelutalosta! Toivoo, että sen yhteyteen tulee myös uimahalli! Huolissaan kunnan terveyspalveluiden näivettymisestä. Harmittelee, että pieni eläke riittää vain kuuteen käyntiin viereisen kunnan uimahallissa. Perhepäivähoitaja Huolissaan lähimetsänsä puolesta. Toimii perhepäivähoitajana kodissaan takametsän liepeillä ja vie hoitolapsia lähes joka päivä metsään leikkimään. Marjastaa ja sienestää myös itse takametsässä. Mieti, mikä on pääviestisi ja miten perustelet oman kantasi! Mieti, mikä on pääviestisi ja miten perustelet oman kantasi! 16

17 Luontovalokuvaaja Epäilee, että takametsän ranta-haavikossa saattaa pesiä liito-orava (Pteromys volans), joka on Suomessa vaarantunut, luonnon-suojelulain nojalla rauhoitettu laji. Valokuvasi liito-oravan papanoita viime syksynä erään vanhan haavan juurella. Haluaisi intohimoisesti saada kuvan liito-oravasta, mutta ei ole vielä ikinä onnistunut näkemään tätä arkaa ja harvinaista yöliikkujaa. Paikallisen luonnonsuojeluyhdistyksen edustaja Korostaa, että kyseessä on vanha ja siksi luontoarvoiltaan arvokas metsä; paljon hyvää lahopuuta, jossa monet harvinaisetkin lajit viihtyvät. Tietää, että takametsän moni-muotoisuus heikkenee dramaattisesti, mikäli metsää aletaan hoitaa eli harvennushakata ja vanhoja lahopuita poistetaan avohakkuista puhumattakaan. Mieti mikä on pääviestisi ja miten perustelet oman kantasi! Mieti mikä on pääviestisi ja miten perustelet oman kantasi! Matkailuyrittäjä Vie turisteja kalastamaan takametsään rajautuvalle järvelle. Tuntee hyvin jatkuvan kasvatuksen menetelmän ja on sen puolestapuhuja. Jatkuva kasvatus: hakkuilla poimitaan metsästä vain järeimmät tukkipuut sekä huonolaatuiset puuyksilöt. Hyvälaatuiset, vielä kasvussaan olevat puut sääste- tään, samoin tai-met. Avohakkuita ei ekologisiin ja taloudellisiin perusteisiin nojautuen tehdä Mieti, mikä on pääviestisi ja miten perustelet oman kantasi! 17

18 18

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus.

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. Ympäristö a. Tässä jaksossa ympäristö rakennetaan pedagogiikkaa tukevien periaatteiden mukaisesti ja

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Innostunut oppilaskunta. Koulutus peruskoulun oppilaskuntatoiminnan ohjaajille

Innostunut oppilaskunta. Koulutus peruskoulun oppilaskuntatoiminnan ohjaajille Innostunut oppilaskunta Koulutus peruskoulun oppilaskuntatoiminnan ohjaajille Tervetuloa! 2,5 tuntia Kaksi osiota Vaikuttavat oppilaat Kannustavat aikuiset Teemaan johdattavat videot sekä keskustelu- ja

Lisätiedot

Tehtävät. tunteisiin liittyvät tehtävät 1 8. Tunteet kehossani. ilo viha jännitys häpeä ahdistus onnellisuus

Tehtävät. tunteisiin liittyvät tehtävät 1 8. Tunteet kehossani. ilo viha jännitys häpeä ahdistus onnellisuus Tehtävät tunteisiin liittyvät tehtävät 1 8 1 Tunteet kehossani Kirjoita tai piirrä, missä seuraavassa listatut tunteet tuntuvat kehossasi ilo viha jännitys häpeä ahdistus onnellisuus Mukailtu lähde: mielenterveystalo.fi

Lisätiedot

Eväitä elämään lähiluonnosta hanke Toimintatuokiokortti

Eväitä elämään lähiluonnosta hanke Toimintatuokiokortti Aihe 3 4. luokkien elämyspäivä Rantokankaalla Tavoitteet edistää ryhmäytymistä yhteistoiminnallisilla aktiviteeteilla luontoelämysten kokeminen Kohderyhmä ja koko 9 10-vuotiaat oppilaat, 36 lasta ja neljä

Lisätiedot

AAMUNAVAUKSEN TEEMA: LIIKUNTA RAVINTO LEPO MUU, MIKÄ? AIHE: KESTO: VIIKON HAASTE (huomioi valitsemanne teema): AAMUNAVAUKSEEN TARVITTAVAT VÄLINEET:

AAMUNAVAUKSEN TEEMA: LIIKUNTA RAVINTO LEPO MUU, MIKÄ? AIHE: KESTO: VIIKON HAASTE (huomioi valitsemanne teema): AAMUNAVAUKSEEN TARVITTAVAT VÄLINEET: AAMUNAVAUKSEN TEEMA: LIIKUNTA RAVINTO LEPO MUU, MIKÄ? AIHE: KESTO: VIIKON HAASTE (huomioi valitsemanne teema): AAMUNAVAUKSEEN TARVITTAVAT VÄLINEET: Hyvää huomenta kaikille! Tänään puhutaan kouluruokailusta.

Lisätiedot

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja Esittäytyminen Helpottaa tulevan päivän kulkua. Oppilaat saavat lyhyesti tietoa päivästä. Ohjaajat ja oppilaat näkevät jatkossa toistensa nimet nimilapuista, ja voivat kutsua toisiaan nimillä. Maalarinteippi,

Lisätiedot

PANSION KOULUN OPS PORTAAT

PANSION KOULUN OPS PORTAAT SYKSY 2012 TULEVAISUUDE N KOULU Kyselyt huoltajille, oppilaille ja opettajille SYKSY 2013 KOULUARJEN KEHITTÄMINEN Kyselyn tulosten hyödyntäminen VESO 16.11 Koulun toimintakulttu uri Mikä arjessa sujuu

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian lähestymistapa elämyspedagogiikassa. Kaisa Pietilä 28.1.2016

Kognitiivisen psykoterapian lähestymistapa elämyspedagogiikassa. Kaisa Pietilä 28.1.2016 K Kognitiivisen psykoterapian lähestymistapa elämyspedagogiikassa Kaisa Pietilä 28.1.2016 Työpajan lähtökohdat Jokaisella on mahdollisuus lisätä työhönsä terapeuttisia elementtejä kysyä ja kyseenalaistaa

Lisätiedot

Millainen maailmani pitäisi olla?

Millainen maailmani pitäisi olla? Millainen maailmani pitäisi olla? Luomme itsellemme huomaamattamme paineita keräämällä mieleen asioita joiden pitäisi olla toisin kuin ne ovat. Tällä aiheutamme itsellemme paitsi tyytymättömyyttä mutta

Lisätiedot

Valmistelut: Aseta kartiot numerojärjestykseen pienimmästä suurimpaan (alkeisopiskelu) tai sekalaiseen järjestykseen (pidemmälle edenneet oppilaat).

Valmistelut: Aseta kartiot numerojärjestykseen pienimmästä suurimpaan (alkeisopiskelu) tai sekalaiseen järjestykseen (pidemmälle edenneet oppilaat). Laske kymmeneen Tavoite: Oppilaat osaavat laskea yhdestä kymmeneen ja kymmenestä yhteen. Osallistujamäärä: Vähintään 10 oppilasta kartioita, joissa on numerot yhdestä kymmeneen. (Käytä 0-numeroidun kartion

Lisätiedot

Matkalla yhteiseen osallisuuteen - kohti uudenlaista toimintakulttuuria. Elina Kataja & Erika Niemi

Matkalla yhteiseen osallisuuteen - kohti uudenlaista toimintakulttuuria. Elina Kataja & Erika Niemi Matkalla yhteiseen osallisuuteen - kohti uudenlaista toimintakulttuuria Elina Kataja & Erika Niemi Mitä osallisuus tarkoittaa? Kohtaamista, kunnioittavaa vuorovaikutusta, äänen antamista, mielipiteiden

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

1. Valitse jokin neljästä tarinasta ja tulosta lapsen kuva. Jos tulostusmahdollisuutta ei ole, voit etsiä kuvan esim. lehdestä.

1. Valitse jokin neljästä tarinasta ja tulosta lapsen kuva. Jos tulostusmahdollisuutta ei ole, voit etsiä kuvan esim. lehdestä. OHJEET TUOKION TOTEUTTAMISTA VARTEN Tarvitset - tarinan ja kuvan - joko seinälle kiinnitettävät rastitehtävät ja niihin liittyvät materiaalit tai jokaiselle lapselle oman tehtäväpaperin - piirustuspaperia

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? kaunis pimeä viileä rauhallinen raikas virkistävä ikävä Viihdyn täällä. ruma valoisa lämmin levoton tunkkainen unettava kiinnostava Haluan pois täältä! CC Kirsi

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan.

Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan. Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan. Tunteet voivat olla miellyttäviä tai epämiellyttäviä ja ne muuttuvat ja vaihtuvat.

Lisätiedot

lehtipajaan! Oppilaan aineisto

lehtipajaan! Oppilaan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Oppilaan aineisto OSA 1: Tietoa sanomalehdestä Mikä on lehtipaja? Tässä lehtipajassa opit tekemään uutisia Luokkanne on Aamulehti junior -lehden toimitus it Saat oman ammatin ja

Lisätiedot

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ!

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! Nuortenillan toiminta-ajatus ja tavoite Kahden eri seurakunnan nuoret kohtaavat toisiaan ja tutustuvat seurakuntien nuorisotoimintaan, jakavat kokemuksia, ideoita,

Lisätiedot

Myönteisen muistelun kortit. Suomen Mielenterveysseura

Myönteisen muistelun kortit. Suomen Mielenterveysseura Myönteisen muistelun kortit Muistelulla voidaan vahvistaa ja lisätä ikäihmisten mielen hyvinvointia. Myönteisen muistelun korteilla vahvistetaan hyvää oloa tarinoimalla mukavista muistoista, selviytymistaidoista,

Lisätiedot

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan.

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan. KYLLÄ, JA Onnistut yrittämässäsi ja saavutat enemmän kuin odotit, enemmän kuin kukaan osasi odottaa. KYLLÄ, MUTTA Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen asia menee vikaan. EI, MUTTA Et

Lisätiedot

LEIKKIKOONTI. Espoo, Helsinki ja Vantaa sekä ohjaajat

LEIKKIKOONTI. Espoo, Helsinki ja Vantaa sekä ohjaajat LEIKKIKOONTI Espoo, Helsinki ja Vantaa sekä ohjaajat 21.5.2014 ESITYKSEN JÄSENTELY 1. Leikin filosofisia lähtökohtia 2. Leikki ja oppiminen 3. Leikki ja didaktiikka 4. Leikki ja pedagogiikka 5. Leikin

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi Akuliinan tarina Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi muuten kerennyt kouluun. Oli matikan

Lisätiedot

Asumisen suunnitelmani. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa

Asumisen suunnitelmani. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa Asumisen suunnitelmani Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa Asumisen suunnitelmani Jos suunnittelet muuttoa, on hyödyllistä pohtia etukäteen, millaiset asiat ovat sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen-

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Käydään läpi kotitehtävä Mieti lomakkeen avulla asioita jotka toimivat hyvin elämässäsi joihin toivoisit muutosta. Asioita, joita haluaisit muuttaa elämässäsi voidaan

Lisätiedot

OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI

OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI Alakoulun tehtävävihko Tämän vihkon omistaa: Luokka: Listassa on 70 eri tehtävävaihtoehtoa. Yhdestä kirjasta tehdään yksi tehtävä. Sovi opettajan kanssa minkä tehtävän

Lisätiedot

Tehtävät. Elämänpolku opettaa. Selviytymistyylejä on monia. 114 ole oman elämäsi tähti

Tehtävät. Elämänpolku opettaa. Selviytymistyylejä on monia. 114 ole oman elämäsi tähti Tehtävät 1 Elämänpolku opettaa A. Miten olet selvinnyt vaikeista hetkistä elämässäsi? Voit palata tarkastelemaan ensimmäisessä luvussa piirtämääsi elämänjanaa ja pohtia tehtävää sen avulla. B. Kirjoita

Lisätiedot

8. LAPSEN OIKEUDET JA KESTÄVÄ KEHITYS

8. LAPSEN OIKEUDET JA KESTÄVÄ KEHITYS 87 8. LAPSEN OIKEUDET JA KESTÄVÄ KEHITYS Lapsella on oikeus hänen ruumiillisen, henkisen, hengellisen, moraalisen ja sosiaalisen kehityksensä kannalta riittävään elintasoon. Artikla 27 Ihmisen erilaiset

Lisätiedot

, Onneksi on omaishoitaja. Mistä voimia arkeen?

, Onneksi on omaishoitaja. Mistä voimia arkeen? 17.4.2012, Onneksi on omaishoitaja Mistä voimia arkeen? Teemat joita käsittelen Voimia vapaa-ajasta Voimia itsestä Voimia läheisistä Luvan antaminen itselle Omaishoitajan hyvinvointi Omaishoitajan on tärkeää

Lisätiedot

Ryhmämallitusohje 2016

Ryhmämallitusohje 2016 LUONTAISET TAIPUMUKSET Ryhmämallitusohje 2016 Kalevi Sipinen RYHMÄMALLITUSOHJEITA: VAIHE 1 Mallittamalla otetaan tietoiseen käyttöön olemassa olevia taitoja/mestaruutta LUONTAISET TAIPUMUKSET RYHMÄMALLITUS:

Lisätiedot

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS Miten kohtelet muita? Ihmiset ovat samanarvoisia Vastuu ja omatunto Missä Jumala on? Opettajalle TAVOITE Oppilas saa keskustelujen ja tekstien kautta mahdollisuuden muodostaa ja syventää käsityksiään ihmisyydestä

Lisätiedot

Miksi lasten vanhemmat tarvitsevat liikuntaa? Fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseksi Psyykkisen terveyden ylläpitämiseksi Sosiaaliset suhteet

Miksi lasten vanhemmat tarvitsevat liikuntaa? Fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseksi Psyykkisen terveyden ylläpitämiseksi Sosiaaliset suhteet Miksi lapset tarvitsevat liikuntaa? Selviytyäkseen jokapäiväisen elämän tarpeista ja vaatimuksista Päivittäisen hyvinvoinnin tueksi Saavuttaakseen uusien asioiden oppimiseen vaadittavia edellytyksiä Terveyden

Lisätiedot

HARJOITUKSIA VERBITYYPISTÄ 4

HARJOITUKSIA VERBITYYPISTÄ 4 HARJOITUKSIA VERBITYYPISTÄ 4 Verbityypin 4 tuntomerkit: - perusmuodon lopussa on -ata/ätä, joskus -ota, -ötä, -uta, -ytä: luvata: lupaan, pelätä: pelkäät, tuhota: tuhoaa, haluta: haluamme, älytä: älyää

Lisätiedot

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN PUHUMISEN HARJOITUSTESTI Tehtävä 1 KERTOMINEN Kerro, mitä teet, kun sinua jännittää. Sinulla on kaksi minuuttia aikaa miettiä, mitä sanot ja 1,5 minuuttia aikaa puhua. Aloita puhuminen, kun kuulet kehotuksen

Lisätiedot

PORTFOLIO-OHJEET. 1. Periodi. Lukuvuosi 2006-07 FyKeMaTT -aineet

PORTFOLIO-OHJEET. 1. Periodi. Lukuvuosi 2006-07 FyKeMaTT -aineet PORTFOLIO-OHJEET Lukuvuosi 2006-07 FyKeMaTT -aineet 1. Periodi portfolioryhmä, keskustelu, kirjoitus (2-3 sivua) Palautuspäivä: ennen keskustelua tai viimeistään 20.10.2006 klo 16:00 Perusharjoittelun

Lisätiedot

CAREER LEARNING AS A SUCCESS FACTOR FOR LIFELONG LEARNING. Opettajapaneelin keskustelutilaisuuksien 2. kierroksen opas

CAREER LEARNING AS A SUCCESS FACTOR FOR LIFELONG LEARNING. Opettajapaneelin keskustelutilaisuuksien 2. kierroksen opas CAREER LEARNING AS A SUCCESS FACTOR FOR LIFELONG LEARNING Opettajapaneelin keskustelutilaisuuksien 2. kierroksen opas SISÄLTÖ Sivu Johdanto 1 Ehdotettu malli opettajapaneelin keskustelutilaisuuteen 2 2

Lisätiedot

Mitä olet aina halunnut tietää tupakoinnin lopettamisesta. mutta et ole uskaltanut kysyä

Mitä olet aina halunnut tietää tupakoinnin lopettamisesta. mutta et ole uskaltanut kysyä Mitä olet aina halunnut tietää tupakoinnin lopettamisesta mutta et ole uskaltanut kysyä 1 2 Tuumasta toimeen Mielessäsi on ehkä käynyt tupakoinnin lopettaminen. Lopettamisprosessiin ja omiin tupakointitapoihisi

Lisätiedot

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset 1. Ohjaustyylit on hyvä tunnistaa itselleen ominaiset tavat ohjata opiskelijoita. on hyvä osata joustavasti muuttaa ohjaustyyliään erilaisiin tilanteisiin ja erilaisille opiskelijoille sopivaksi. Seuraavaksi

Lisätiedot

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu 2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu Jokaisella lapsella tulisi olla itsestään kuva yksilönä joka ei tarvitse ulkopuolista hyväksyntää ympäristöstään. Heillä

Lisätiedot

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI VASU TAVOITTEET Tasapainoinen, tyytyväinen ja hyvinvoiva lapsi Lapsen tulee tuntea, että hänestä välitetään Haluamme välittää lapselle tunteen, että maailma on hyvä ja siihen uskaltaa kasvaa VIHREÄ LIPPU

Lisätiedot

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava 10-12 asiantuntijaluentoa vuosittain 1 000 osallistujaa Teemoina mm. työnhaun uudet tuulet, työnantajien

Lisätiedot

Harjoite 2: Psyykkinen lajianalyysi urheilijan tekemänä

Harjoite 2: Psyykkinen lajianalyysi urheilijan tekemänä Harjoite 2: Psyykkinen lajianalyysi urheilijan tekemänä 30-60 minuuttia ryhmätöinä tai yksin, Harjoituslomakkeet ja kynät voi suorittaa osissa Tavoitteet Pohtia, minkälaisia ominaisuuksia ja taitoja omassa

Lisätiedot

HYP on lyhenne sanoista Huomioivaa Yhdessäoloa Päivittäin HYP on asenne ja yhdessäolotapa:

HYP on lyhenne sanoista Huomioivaa Yhdessäoloa Päivittäin HYP on asenne ja yhdessäolotapa: Huomioivaa Yhdessäoloa Päivittäin ihmisille, jotka ovat vaarassa jäädä yksin HYP jakson käynnistyskokous Tutustu myös opasvihkoon Sheridan Forster: Huomioivan yhdessäolon malli HYP Mikä HYP on HYP on lyhenne

Lisätiedot

TEHTÄVIÄ SATUUN PEUKALOINEN

TEHTÄVIÄ SATUUN PEUKALOINEN 1 TEHTÄVIÄ SATUUN PEUKALOINEN A) Sisältökysymykset: 1. Miksi pojan nimeksi tuli Peukaloinen? 2. Millainen Peukaloinen oli lapsena? 3. Miten Peukaloinen ohjasi hevosta oikeaan paikkaan? 4. Mitä vastaan

Lisätiedot

KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA TOIMINTAKULTTUURI

KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA TOIMINTAKULTTUURI KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA TOIMINTAKULTTUURI L U O N N O S P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A N P E R U S T E I K S I 2 0 1 4 ( 1 4. 1 1. 2 0 1 2 ) KOULUN TOIMINTAKULTTUURI Historiallisesti

Lisätiedot

Fiktion käsitteet tutuiksi. Oppitunnit 1 4

Fiktion käsitteet tutuiksi. Oppitunnit 1 4 Oppitunnit 1 4 Oppituntien kulku 1. oppitunti 2. oppitunti 3. oppitunti 4. oppitunti Fiktion käsitteet tutuiksi 1. Oppia fiktion käsitteiden hyödyntämistä kaunokirjallisten tekstien avaamisessa. 2. Oppia

Lisätiedot

TERVETULOA VOK-1 KOULUTUKSEEN!

TERVETULOA VOK-1 KOULUTUKSEEN! TERVETULOA VOK-1 KOULUTUKSEEN! Keskeisenä tavoitteena tason 1 koulutuksessa on luoda valmentajille ja ohjaajille perusta yksittäisen harjoituskerran laadukkaaseen toteuttamiseen. Vuonna 2016 uudistetussa

Lisätiedot

A! PEDA INTRO (5 op)

A! PEDA INTRO (5 op) A! PEDA INTRO (5 op) LP 1: Minä yliopisto-opettajana Oppimispalvelut Yliopistopedagoginen koulutus Miia Leppänen (SCI) ja Päivi Kinnunen (BIZ) 3.2.2016 Ohjaajat ja yhteystiedot Miia Leppänen Asiantuntija

Lisätiedot

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu?

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Oppimispäiväkirjablogi Hannu Hämäläinen oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Parhaimmillaan oppimispäiväkirja toimii oppilaan oppimisen arvioinnin työkaluna. Pahimmillaan se tekee

Lisätiedot

Kim Polamo T:mi Tarinapakki

Kim Polamo T:mi Tarinapakki Kim Polamo T:mi Tarinapakki Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Tässä esitteessä on konkreettisia esimerkkejä työnohjaus -formaatin vaikutuksista. Haluan antaa oikeaa tietoa päätösten

Lisätiedot

MILLAISIA JUTTUVINKKEJÄ JA TIEDOTTEITA

MILLAISIA JUTTUVINKKEJÄ JA TIEDOTTEITA MILLAISIA JUTTUVINKKEJÄ JA TIEDOTTEITA Viestintä- ja markkinointiseminaari 2.-3.6.2015 Kari Ikonen twitter @IkonenKari 3.6.2015 Alma Aluemedia Maakuntalehdet Alma Aluemedia 4 maakuntalehteä 14 tilattavaa

Lisätiedot

TYÖHAASTATTELU- OPAS

TYÖHAASTATTELU- OPAS TYÖHAASTATTELU- OPAS Työhaastattelu Työhaastattelu on työnhakijan ja rekrytoivan tahon vuorovaikutteinen kohtaaminen. Haastattelussa käydään yleensä läpi sekä työnhakijan persoonaan että ammattitaitoon

Lisätiedot

Paritreenejä. Lausetyypit

Paritreenejä. Lausetyypit Paritreenejä Lausetyypit Keskustele parin kanssa, kysy parilta! Omasta mielestäni olen Minun perhe on Minun suku on Minun äiti on Minun isä on Minun koti on Minun lempiruoka on Minun suosikkilaulaja on

Lisätiedot

Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus

Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus Missä Neuvokas perhe työvälineet ja ideologia voivat auttaa ammattilaista? Asiakas ei ymmärrä miten tärkeä

Lisätiedot

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset 2014-2015: Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisessa tärkeää: Katse, ääni, kehon kieli Älä pelkää ottaa vaikeita asioita puheeksi: puhu suoraan,

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTON OPINTOPIIRIKORTIT

HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTON OPINTOPIIRIKORTIT HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTON OPINTOPIIRIKORTIT Tähän korttipakkaan on koottu apukeinoja opinto-piirityöskentelyä varten. Voitte noudattaa ohjeita järjestelmällisesti tai soveltaa niitä vapaasti haluamallanne

Lisätiedot

DOKKINO OPETUSMATERIAALI 2016 NOUSE TAKAISIN YLÖS, TEFIK! Elokuvan esittely:

DOKKINO OPETUSMATERIAALI 2016 NOUSE TAKAISIN YLÖS, TEFIK! Elokuvan esittely: lasten ja nuorten dokumenttielokuvatapahtuma DOKKINO OPETUSMATERIAALI 2016 NOUSE TAKAISIN YLÖS, TEFIK! Elokuvan esittely: 10-vuotias Tefik on kotoisin Kosovosta mutta asuu tällä hetkellä perheensä kanssa

Lisätiedot

Tehtävät. ravintoon liittyvät tehtävät 1 4. Opiskelijaelämä ja ruokailu. Oma ruokarytmini. Minkä haluaisin olevan toisin? Oletko tunnesyöjä?

Tehtävät. ravintoon liittyvät tehtävät 1 4. Opiskelijaelämä ja ruokailu. Oma ruokarytmini. Minkä haluaisin olevan toisin? Oletko tunnesyöjä? Tehtävät 1 ravintoon liittyvät tehtävät 1 4 Opiskelijaelämä ja ruokailu Pohdi, miten ruokailusi on muuttunut opintojen aloittamisen jälkeen. 2 Oma ruokarytmini Millainen on oma ruokarytmisi? Oletko huomannut

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO, BIOLOGIAN LAITOS Puututkimus

OULUN YLIOPISTO, BIOLOGIAN LAITOS Puututkimus OULUN YLIOPISTO, BIOLOGIAN LAITOS Puututkimus Puu on yksilö, lajinsa edustaja, eliöyhteisönsä jäsen, esteettinen näky ja paljon muuta. Tässä harjoituksessa lähestytään puuta monipuolisesti ja harjoitellaan

Lisätiedot

2c Valokuvaa ekosysteemipalveluja

2c Valokuvaa ekosysteemipalveluja 2c Valokuvaa ekosysteemipalveluja Tavoite: Oppilaat oppivat löytämään ja tunnistamaan ekosysteemipalveluja Vaikeusaste: vaikea Aineisto: - Jokaiselle ryhmälle digikamera tai puhelinkamera - Kannettava

Lisätiedot

Lapsen kielen kehitys II. Kielen ja puheen kehityksen tukeminen. www.eksote.fi

Lapsen kielen kehitys II. Kielen ja puheen kehityksen tukeminen. www.eksote.fi Lapsen kielen kehitys II Kielen ja puheen kehityksen tukeminen www.eksote.fi Lapsi- ja nuorisovastaanotto Puheterapia 2010 PUHUMAAN OPPIMINEN Puhe on ihmisen tärkein ilmaisun väline. Pieni lapsi oppii

Lisätiedot

Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille. Johanna Syrjänen, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry 19.2.2014 1

Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille. Johanna Syrjänen, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry 19.2.2014 1 Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille 19.2.2014 1 Linkki-toiminta Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n Murkkuneuvola hanke (RAY-rahoitus 2011-2015) Tavoitteet: 1. 12-18 vuotiaiden lasten

Lisätiedot

Pienten ryhmien toimiva vuorovaikutus pedagogiseksi voimavaraksi KOULUN TOIMINTAKULTTUURIN KEHITTÄMINEN NUMMENPAKAN KOULU AURAJOEN YKSIKKÖ

Pienten ryhmien toimiva vuorovaikutus pedagogiseksi voimavaraksi KOULUN TOIMINTAKULTTUURIN KEHITTÄMINEN NUMMENPAKAN KOULU AURAJOEN YKSIKKÖ Pienten ryhmien toimiva vuorovaikutus pedagogiseksi voimavaraksi KOULUN TOIMINTAKULTTUURIN KEHITTÄMINEN 2015-2016 NUMMENPAKAN KOULU AURAJOEN YKSIKKÖ Kehittämistoiminnan tavoitteet Kaikkien luokan oppilaiden

Lisätiedot

Suomen kielen itseopiskelumateriaali

Suomen kielen itseopiskelumateriaali Selma Selkokielisyyttä maahanmuuttajille (OPH) Suomen kielen itseopiskelumateriaali Nimi: Ryhmätunnus: Tutkinto: Tämä opiskelumateriaali liittyy alakohtaiseen lähiopetuspäivään. Kun olet osallistunut lähiopetukseen

Lisätiedot

Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä

Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä Lomake annetaan etukäteen huoltajille mietittäväksi. Lomakkeen lopussa on lapsen kehitystä suojaavia tekijöitä kotona ja koulussa, ja

Lisätiedot

Nam, mistä tätä saa? Asiakaskohtaaminen myyntitapahtumassa

Nam, mistä tätä saa? Asiakaskohtaaminen myyntitapahtumassa Tiistai 23.8.2016 Balentor Oy - Dokumentin ja sen liitteiden sisältämän tiedon tai tietojen osan levittäminen, siirtäminen, julkaiseminen, kopioiminen, saattaminen yleisön saataviin, uudelleen tuottaminen

Lisätiedot

Eväitä elämään lähiluonnosta hanke Toimintatuokiokortti

Eväitä elämään lähiluonnosta hanke Toimintatuokiokortti Aihe 3. luokan koulupäivä metsässä Tavoitteet englanti: verbit, luontosanasto, värit matematiikka: mittayksiköt ja geometria ympäristötieto: jokamiehenoikeudet käytetään kaikkia aisteja luonnon havainnoimisessa

Lisätiedot

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Kuolevan potilaan kohtaaminen Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Mikä tämän esityksen tavoite on? Saada neuvoja kuolevan ihmisen kohtaamiseen. Saada

Lisätiedot

LUKUKORTIT Lukukorteista on moneksi Toiminnallista matematiikkaa 1.-6. luokille. Riikka Lyytikäinen Liikkuva koulu Helsinki 2016

LUKUKORTIT Lukukorteista on moneksi Toiminnallista matematiikkaa 1.-6. luokille. Riikka Lyytikäinen Liikkuva koulu Helsinki 2016 LUKUKORTIT Lukukorteista on moneksi Toiminnallista matematiikkaa 1.-6. luokille Riikka Lyytikäinen Liikkuva koulu Helsinki 2016 Lukujonot Tarvikkeet: siniset ja vihreät lukukortit Toteutus: yksin, pareittain,

Lisätiedot

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena.

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena. 13.4.6 Uskonto Islam Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan uskonnon yhteisten tavoitteiden ja sisältökuvausten sekä eri

Lisätiedot

KESKIVIIKKO 14.9.2011. Ryhmätyö 1. asioille. aikaa tähän. Ei meillä ole. omaltakannalta: Onko pakko? saatu jo

KESKIVIIKKO 14.9.2011. Ryhmätyö 1. asioille. aikaa tähän. Ei meillä ole. omaltakannalta: Onko pakko? saatu jo EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA III KESKIVIIKKO 14.9.2011 Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. Ryhmätyö 1 Ensimmäisessä ryhmätyössä osallistujat

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

Tunnin sisältö, mitä harjoitellaan: Liikkumisen taidot, kävely, juoksu, hyppääminen, harppaus, liukuminen, kinkkaaminen

Tunnin sisältö, mitä harjoitellaan: Liikkumisen taidot, kävely, juoksu, hyppääminen, harppaus, liukuminen, kinkkaaminen Läntinen ja Pohjoinen ydinneliö Minna Lehtivuori-Ahonen S2 lto Haaga-Kaarela PHVA Leena Kettukangas-Seiriö Pelimannin ala-aste Valmistava opetus 1.-3. Elina Kaidesoja Maunulan ala-aste Erityisluokanopettaja

Lisätiedot

PIENI RETKI KUVAAN. Ohjeita kuvataiteen katsomiseen ja edelleen työstämiseen

PIENI RETKI KUVAAN. Ohjeita kuvataiteen katsomiseen ja edelleen työstämiseen PIENI RETKI KUVAAN Ohjeita kuvataiteen katsomiseen ja edelleen työstämiseen Sovella kohderyhmän ja iän mukaan. Perusasioita voidaan käsitellä jo ennen näyttelykäyntiä esim. teosluettelon kanssa. PERUSASIAT

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Esimerkkikysymyksiä: Tulitko pyörällä kouluun? Syötkö lähes päivittäin koulussa välipalan? Käytkö päivittäin välitunnilla ulkona?

Esimerkkikysymyksiä: Tulitko pyörällä kouluun? Syötkö lähes päivittäin koulussa välipalan? Käytkö päivittäin välitunnilla ulkona? 1 Idealaboratorio on työpaja, jossa nuoret pääsevät itse ideoimaan koulun toimintakulttuuria. Työpaja on suunniteltu 15-60 hengelle ja ideointi tapahtuu 4-5 oppilaan ryhmissä. 60-90 minuuttia kestävän

Lisätiedot

Osallistu kilpailuun Kesän 2017 parhaalle tapahtumalle nimi?

Osallistu kilpailuun Kesän 2017 parhaalle tapahtumalle nimi? Osallistu kilpailuun Kesän 2017 parhaalle tapahtumalle nimi? Kesäkuussa 2017 Lappeenrannassa nähdään ja koetaan sirkusta, kansantanssia ja teatteria lasten ja nuorten esittämänä, kun Nurtsi-nuorisosirkusfestivaali,

Lisätiedot

ALUEELLISET TYÖPAJAT. Ulla Ilomäki-Keisala

ALUEELLISET TYÖPAJAT. Ulla Ilomäki-Keisala ALUEELLISET TYÖPAJAT Alueellisten työpajojen työskentelylle on tunnusomaista: 1. Osallistava ja vuorovaikutteinen kouluttaminen opsprosessin käynnistämiseen ja ohjaamiseen, 2. Uusien toimintatapojen etsiminen

Lisätiedot

Suunnittele ja toteuta lukuhetki!

Suunnittele ja toteuta lukuhetki! Minä luen sinulle -kampanja (2017) Suunnittele ja toteuta lukuhetki! Tietoa ja vinkkejä oppilaitoksille ja vammais- ja vanhustyön yksiköille Hyvä lukija, Selkokieli - yhteinen kieli tämä pieni opas tarjoaa

Lisätiedot

E Eläydy kuunteluun ja katso koko ajan puhujaan. A Asetu toisen asemaan ja tilanteeseen

E Eläydy kuunteluun ja katso koko ajan puhujaan. A Asetu toisen asemaan ja tilanteeseen HEARS -MALLI H Hyvä kuunteluasento E Eläydy kuunteluun ja katso koko ajan puhujaan A Asetu toisen asemaan ja tilanteeseen R Reagoi ilmeilläsi; jos toinen näyttää surulliselle ole surullinen. Jos toinen

Lisätiedot

ORTODOKSIUSKONTO VUOSILUOKAT 1-2

ORTODOKSIUSKONTO VUOSILUOKAT 1-2 ORTODOKSIUSKONTO VUOSILUOKAT 1-2 Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 1-2 Vuosiluokilla 1-2 uskonnon opetuksen tehtävänä on ohjata oppilaita tuntemaan ja arvostamaan omaa uskonnollista ja katsomuksellista

Lisätiedot

TOP 4 Tehokkaimmat liikkuvuusharjoitteet

TOP 4 Tehokkaimmat liikkuvuusharjoitteet TOP 4 Tehokkaimmat liikkuvuusharjoitteet Miksi minun tulisi parantaa liikkuvuuttani? Hyvä liikkuvuus on valtavan tärkeä ominaisuus kaikille, jotka välittävät fyysisestä terveydestään ja/tai suorituskyvystään.

Lisätiedot

Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava

Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava JAKSON❶TAVOITTEET 1. Tutustu jaksoon 1. Kotona, koulussa ja kaupungissa. Mikä aiheista kiinnostaa sinua eniten? 2. Merkitse rastilla tärkein tavoitteesi tässä jaksossa.

Lisätiedot

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen ELÄMÄN HALLINTA & HYVÄ ARKI ITSEVARMA URHEILIJA MYÖNTEINEN ASENNE MOTIVAATIO & TAVOITTEEN ASETTAMINEN Myönteinen asenne Pidä hyvää huolta sisäisestä lapsestasi,

Lisätiedot

Isäryhmän ohjaajalle. Perustietoa ryhmämenetelmän käytöstä, ryhmäilmiöistä ja ryhmänohjaajana toimimisesta

Isäryhmän ohjaajalle. Perustietoa ryhmämenetelmän käytöstä, ryhmäilmiöistä ja ryhmänohjaajana toimimisesta Isäryhmän ohjaajalle Perustietoa ryhmämenetelmän käytöstä, ryhmäilmiöistä ja ryhmänohjaajana toimimisesta Miksi ryhmään? Ryhmään kuuluminen on yksilölle tärkeää, sen avulla rakennetaan identiteettiä ->

Lisätiedot

Kysely kotona asuville kehitysvammaisille. Seutu III

Kysely kotona asuville kehitysvammaisille. Seutu III Kysely kotona asuville kehitysvammaisille Seutu III Tietoja Vastausmäärä seuduittain 80 60 40 20 0 Seutu I Seutu II Seutu III Kaikki vastaukset 70 44 41 Seutu I Seutu II Seutu III Yhteensä Kotona asuvat

Lisätiedot

Oppimispäiväkirja Nimi:

Oppimispäiväkirja Nimi: Oppimispäiväkirja Nimi: Tässä projektissa tavoitteena on Lisätään ymmärrystä siitä, millaista on asettua vieraaseen kulttuuriin. Viron kielen, kulttuurin ja tarinoiden tarkastelu luo lähtökohdan tavoitteen

Lisätiedot

Mobiilit luontorastit lukiolaisille

Mobiilit luontorastit lukiolaisille Mobiilit luontorastit lukiolaisille Kesto: riippuu reitin pituudesta Kenelle: lukio Missä: ulkona Milloin: kevät ja syksy Tarvikkeet: älypuhelin/tablet-tietokone (muistiinpanovälineet) Eräpassin osio:

Lisätiedot

Ohje työpaikkaohjaajalle

Ohje työpaikkaohjaajalle Ohje työpaikkaohjaajalle oppisopimusopiskelijan ammattitaidon arvioinnista Vain oppilaista voi tulla mestareita. (intialainen sananlasku) AJATUKSIA OPPISOPIMUSOPISKELIJAN AMMATTITAIDON KEHITTYMISEN ARVIOINNISTA

Lisätiedot

Papuri.papunet.net. Oma ääni kuuluviin! Näin teet oman radio-ohjelman

Papuri.papunet.net. Oma ääni kuuluviin! Näin teet oman radio-ohjelman Papuri.papunet.net Oma ääni kuuluviin! Näin teet oman radio-ohjelman Tiesitkö, että kuka tahansa voi tehdä itse oman radio-ohjelman internetiin? Tässä kirjassa kerrotaan, miten se onnistuu. Saat ohjeet

Lisätiedot

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun:

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun: Lapsen oma KIRJA Lapsen oma kirja Työkirja on tarkoitettu lapsen ja työntekijän yhteiseksi työvälineeksi. Lapselle kerrotaan, että hän saa piirtää ja kirjoittaa kirjaan asioita, joita hän haluaa jakaa

Lisätiedot

9.-luokkalaisen kulttuurikansio

9.-luokkalaisen kulttuurikansio 9.-luokkalaisen kulttuurikansio Kokoa kulttuurikansioon puolen vuoden ajan kulttuurielämyksiäsi. Kulttuurikansio palautetaan opettajalle 31.3. 2009. Liimaa pääsyliput kansioon! Pakolliset sivut Huom! -

Lisätiedot

MINÄ MUUTAN. Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle

MINÄ MUUTAN. Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle MINÄ MUUTAN Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle Kirsi Timonen, projektityöntekijä Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2010-2012 MINÄ MUUTAN Olet suuren muutoksen edessä. Uuteen kotiin

Lisätiedot

Saatko kerätä jokamiehenoikeudella sammalta ja jäkälää?

Saatko kerätä jokamiehenoikeudella sammalta ja jäkälää? Saatko kerätä jokamiehenoikeudella sammalta ja jäkälää? Vastaus: Ei Tiesitkö: Sammaleen ja jäkälän keruu vaatii maanomistajan luvan. Vastasitko oikein? Jatka matkaa seuraavalle rastille nilkoista kiinni

Lisätiedot

Tutkija, maailma tarvitsee sinua!

Tutkija, maailma tarvitsee sinua! Tutkija, maailma tarvitsee sinua! Yleistajuistamisen perusteet VNK-SELVITYSTOIMINNAN VIESTINTÄ- JA HYÖDYNTÄJÄDIALOGIN KOULUTUSTYÖPAJA 17.11. LIISA MAYOW, KASKAS MEDIA Mitä jos maailman kaikki ongelmat

Lisätiedot

KANSALAISOPISTO TARJOAA TIETOA, TAITOA JA ELÄMYKSIÄ!

KANSALAISOPISTO TARJOAA TIETOA, TAITOA JA ELÄMYKSIÄ! ILOA VÄREISTÄ JA LUONNOSTA Päivämäärät 8.3.-7.6.2017 Kellonaika keskiviikkoisin klo 10.00-14.15 Piritan grafiikan luokka, Hämeentie 34 (Vanha valkoinen kaksikerroksinen kivitalo City-marketin vieressä).

Lisätiedot

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TAVOITTEET Annetaan tietoa ja valmiuksia työnhakuun liittyvistä taidoista ja menetelmistä, mukaan lukien simuloitu työhaastattelu. Työnhakuun liittyvien

Lisätiedot