TAPAUS TAKAMETSÄ Toiminnallinen metsälähettiläsvierailu. Teksti: Kristiina Tiainen Kuvitus: Varpu Määttänen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAPAUS TAKAMETSÄ Toiminnallinen metsälähettiläsvierailu. Teksti: Kristiina Tiainen Kuvitus: Varpu Määttänen"

Transkriptio

1 TAPAUS TAKAMETSÄ Toiminnallinen metsälähettiläsvierailu Teksti: Kristiina Tiainen Kuvitus: Varpu Määttänen

2 Sisällys: Lukijalle... 3 Ympäristökasvatusta draaman keinoin... 4 Draaman ohjaamisesta... 6 Ennakkotehtävät... 7 TAPAUS TAKAMETSÄ - TOIMINNALLINEN METSÄLÄHETTILÄSVIERAILU... 8 ALOITUS: Mennään metsään... 8 AIHEEN KÄSITTELY: Tapaus takametsä LOPETUS: Miten tämä liittyy minuun? Liitteet

3 Lukijalle Luonto- Liitto järjestää kouluille maksuttomia ilmasto-, metsä-, peto- ja Itämeri- teemaisia kouluvierailuja. Luonto- Liiton kouluttamat lähettiläät ovat vuosien varrella kiertäneet ympäri Suomea peruskouluissa, lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa pitämässä teemallisia oppitunteja. Metsäaiheiset kouluvierailut on suunnattu yläkoulujen 8.- ja 9.- luokkalaisille. Metsälähettiläs- vierailu tukee koulujen ympäristökasvatustyötä, lisää oppilaiden tietoisuutta metsäasioista sekä rohkaisee heitä osallistumaan omaa lähiympäristöään koskevaan keskusteluun. Kädessäsi on Luonto- Liiton uusi, toiminnallinen metsälähettiläsvierailumateriaali. Toiminnallisen kouluvierailuohjelman muoto on prosessidraama, jonka kehyskertomuksena on draamatarina erään kuvitteellisen 8.- luokkalaisen suhteesta omaan lähimetsäänsä. Ohjelman aikana saadaan tietoa metsistä sekä niiden hoidosta ja suojelusta draaman aidonkaltaisten tilanteiden myötä. Välillä herkistytään eläytymällä metsän rooliin sekä tarinan eri henkilöiden tilanteisiin ja tunteisiin. Koko kouluvierailuohjelman ajan pyritään houkuttelemaan oppilaita pohtimaan omia arvojaan ja asenteitaan saatuihin tietoihin ja tunteisiin pohjautuen. Lopuksi etsitään yhdessä vaihtoehtoisia ratkaisuja ja tuodaan aihe omakohtaiseen arkipäiväiseen toimintaan. Prosessidraaman myötä tehdyt harjoitteet voivat auttaa oppilaita löytämään uusia puolia niin itsestään, toisistaan kuin käsiteltävästä aiheesta. Draaman kautta opitut kommunikaatiotaidot (aktiivinen kuuntelu, itsensä ilmaiseminen, dialogi), tunnetaidot, yhteistyötaidot, kriittinen ajattelu, ongelmanratkaisutaidot sekä epävarmuuden ja ristiriitaisuuksien sietäminen ovat juuri niitä taitoja, joilla nykypäivän haastavia ongelmia voidaan yhteisvoimin ratkaista. Tämä materiaali on laadittu osana EU:n Youth in Action - hanketta. Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. Suomessa Youth in Action - ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa CIMO, joka on kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio. Lämmin kiitos Jaana Hiltuselle ja Raquel Benmerguille draamatarinan kommentoinnista sekä isosta inspiraatiosta! Antoisia hetkiä metsädraaman parissa kaikille! 3

4 Ympäristökasvatusta draaman keinoin Kaikessa ympäristökasvatuksellisessa toiminnassa tavoitteena on ympäristövastuullisuus eli halu ja kyky osallistua ympäristöongelmien ratkaisemiseen. Ympäristövastuullisille henkilöille tutkitusti yhteisiä piirteitä ovat ympäristöherkkyys, ympäristöystävälliset arvot ja asenteet sekä tietoisuus ympäristöasioista. Tärkeitä ovat myös luottamus omiin kykyihin ja vaikutusmahdollisuuksiin sekä aidot konkreettiset kyvyt ja vaikuttamisen mahdollisuudet. Näitä kaikkia ympäristövastuullisuuden osa- alueita voidaan vahvistaa draaman keinoin. Draaman maailmaan astuttaessa tehdään osallistujien kesken yhteinen draamasopimus. Sen myötä luodaan yhdessä arkinormeista poikkeava tila, jossa leikki ja heittäytyminen on sallittua. Tässä tilassa soveltavan draaman menetelmät antavat mahdollisuuden toisaalta irrotella luovasti ja toisaalta tutkia hankaliakin aiheita syvällisemmin eri näkökulmista. Draamaprosessin kautta koettu taide- elämys voi herkistää ja koskettaa arjen keskellä sekä pysähdyttää pohtimaan tunteiden nostattamia asenteita ja arvoja. Tällainen havahtuminen saattaa tarjota mahdollisuuden muutokseen kohti kestävämpiä elämäntapoja ja toimintaa. Draaman etuihin kuuluu myös se, että yhteisen draamasopimuksen myötä voidaan ottaa erilaisia rooleja ja kohdata toiset avoimesti ilman oman henkilöhistorian painolastia. Draamametodit työtapana voivat siis osaltaan edistää myös suvaitsevaisuutta ja ennakkoluulottomuutta. Arvopohjaisia asioita käsiteltäessä nimenomaan ennakkoluuloton toisen ihmisen kohtaaminen ja toisen eriävien mielipiteiden suvaitseminen ovat toiminnan ytimessä. Draaman avulla oppiminen perustuu siihen, että osallistujat vertaavat draaman myötä koettua maailmaa omaan arkitodellisuuteensa ja jäsentävät näin maailmankuvaansa uudelleen käyttäen hyväksi omia ja ryhmän muiden jäsenten aikaisempia kokemuksia ja tietoja. Kokemuksellisen oppimiskäsityksen mukaan jokainen oppija tuo oppimiseen mukanaan omat ainutlaatuiset kokemuksensa, jotka parhaimmillaan monipuolistavat ja laajentavat oppimisen kohteena olevia asioita. 4

5 Tärkeä osa ympäristövastuullisuuteen kasvamista on rohkaistua ilmaisemaan omia ajatuksiaan ja mielipiteitään. Draaman avulla voidaan turvallisesti kokeilla omien mielipiteiden muodostamista, erilaisissa ristiriitaisissa tilanteissa toimimista sekä konkreettisia vaikuttamisen keinoja. Kun asettuu itse kehollaan ja äänellään tekemään, itseilmaisu rohkaistuu ja kehittyy kuin huomaamatta. Draamametodit voivatkin vahvistaa nuorten itsetuntoa ja auttaa uskomaan omiin kykyihin vaikuttaa. Tekemisen ja kokeilemisen myötä nuorten kyvyt ja mahdollisuudet toimia kasvavat myös aidosti, jolloin myös valtautumisen prosessi etenee. Yksi tämän kouluvierailun tärkeimmistä tavoitteista onkin oppilaiden kannustaminen aktiiviseen kansalaisuuteen eli vaikuttamaan omaa elämäänsä koskeviin asioihin, kuten oman lähiluonnon kohtaloon. Sosiokulttuurisen innostamisen idean mukaan ihmisyys on kykyä dialogiseen eli vastavuoroiseen suhteeseen maailman kanssa. Ihminen on lähtökohtaisesti luova, itseään toteuttava ja kulttuuriaan uudistava. Pohja- ajatuksena innostamisen ja soveltavan draaman kanssa työskentelyssä on pyrkimys antaa ihmiselle tilaa sekä kuulluksi tulemisen mahdollisuus. Tämän kouluvierailuohjelman muodoksi valikoitui prosessidraama eli draamatarina. Prosessidraamassa ohjaaja ja oppilaat luovat yhdessä fiktiivisen tarinan, joka etenee erilaisten osallistavien harjoitusten avulla tehden näin tarinan maailman näkyväksi. Ryhmän jäsenet toimivat sekä tarinan kertojina että henkilöhahmoina, jolloin oppilaat saavat tilanteesta omakohtaisen kokemuksen useammasta eri näkökulmasta. Prosessidraamassa keskeisiä ovatkin nimenomaan ristiriitaiset ja jännitteitä sisältävät tilanteet. Näissä tilanteissa opitaan toimimaan yhdessä pyrkimättä kuitenkaan yhteisymmärrykseen niiden ratkaisuissa. Prosessidraamassa kaikki läsnäolijat ovat osallistujia; ulkopuolisia katsojia ei ole. Osallistujilta ei vaadita mitään aiempaa kokemusta draamatyöskentelystä. Lähteet: Hiltunen, Jaana & Konivuori, Heli 2005: Vihreä draama Ventola, Marja- Riitta & Renlund, Micke (toim.) 2005: Draamaa ja teatteria yhteisöissä 5

6 Draaman ohjaamisesta Ohjaajan tärkein ominaisuus on innostuneisuus aihetta kohtaan. Innostus tarttuu, kun kouluun saadaan motivoitunut vierailija, joka tulee pitämään tuntia itselleen tärkeästä aiheesta. Ohjaaja välittää omia ympäristömyönteisiä arvojaan ja asenteitaan oppilaisiin omalla esimerkillään. Draaman ohjaajalla on etupäässä johdattelijan rooli. Tarina on runko, jonka puitteissa oppilaat luovat ryhmästä lähtevää tietotaitoa jakamalla toisilleen elämyksen ja oppimiskokemuksen. Kouluvierailuohjelman pääasiallinen tarkoitus on houkutella oppilaita pohtimaan omia arvojaan ja asenteitaan sekä kokemaan, että heillä itsellään on kyky vaikuttaa. Tämä tarkoittaa, että myös ohjaustilanteen tulisi olla mahdollisimman dialoginen eli vastavuoroinen. Ohjelman myötä ryhmästä saattaa esimerkiksi nousta yllättäviäkin tarjouksia tai ehdotuksia, jolloin niitä ei saa ohittaa. Kaikkien ajatusten ja kommenttien tulee olla aidosti sallittuja, eli ne tulee huomioida jollakin tapaa. Ohjaajan vastuulla on kuitenkin ryhmän johdattaminen turvallisesti tarinan vaiheiden läpi niin, että aikaa jää myös ratkaisujen pohdintaan. Yksi ohjaajan keskeisistä tehtävistä on siis pitää aikataulusta huolta. On tärkeää, että ohjaaja kokee olonsa kotoisaksi ohjaamansa tarinan parissa. Ohjelmaa saa siis mieluusti muokata itsensä näköiseksi, jos jokin harjoitus tai sanavalinta ei tunnu omaan suuhun sopivalta. Jotta ohjaaja voisi ohjaustilanteessa olla rento ja nauttia tekemisestään, kannattaa vierailuun valmistautua hyvissä ajoin. Ennen kouluvierailua ohjaaja on yhteydessä luokan opettajaan ja sopii vierailuun liittyvistä asioista. Onnistuneen vierailun kannalta on hyvä antaa ohjelman ja sen sisällön hiukan hautua mielessään, jotta aikaa jää myös mahdollisten omien kysymysten heräämiseen. On kuitenkin syytä muistaa, että vaikka hyvä valmistelu on tärkeää, myös improvisaatiolle kannattaa jättää hieman tilaa! Yhteysopettajan kanssa sovittavat asiat: Oppilasmäärä, luokka- aste ja oppitunti. Muut mahdolliset asiat, joita luokasta on hyvä tietää ennakkoon. Kaksoisoppitunti tulee voida pitää yhteen ilman välituntia (90 min). Luokkahuoneessa tulee saada työnnettyä pulpetit sivuun. Luokkahuoneesta tulee löytyä muut tarvittavat välineet (liitutaulu tms., kaiuttimet, videotykki). Opettajan tulee olla läsnä kouluvierailun aikana mm. työrauhan varmistamiseksi. Yhteysopettajan puhelinnumero. Ennakkotehtävä ei pakollinen. Ennen vierailua tehtävät valmistelutyöt: Tarvittavien materiaalien ja rekvisiitan hankinta. o Ohjelmassa voi käyttää sellaista rekvisiittaa, jota sattuu kotoa löytymään (hattuja, kravatteja, pipoja, silmälaseja, liivejä, huiveja jne). o Jokaiselle roolihahmolle tulee varata jokin oma merkki. Kehystarinan ulkoa opettelu niin, että sen kertominen onnistuu suurin piirtein omin sanoin. Lunttilappua voi toki käyttää muistin tukena. Omien hahmojen eli metsurin ja kunnanjohtajan kokeileminen etukäteen. Millaiset hahmot ohjaaja haluaa näistä kahdesta luoda? 6

7 Ennakkotehtävät Opettajalle voi halutessaan lähettää ennakkoon pohdittavaksi kouluvierailun teemaan virittävän tehtävän. Ennakkotehtävä ei ole välttämätön ohjelman onnistumisen kannalta, mutta se johdattelee luokan metsäkysymysten äärelle ja helpottaa näin draamatarinan aihepiiriin heittäytymistä kouluvierailun aikana. Ennakkotehtäväksi sopii esimerkiksi jokin seuraavista: 1. Jaa luokan liitutaulu kahteen yhtä suureen osaan ja pyydä oppilaita keräämään toiselle puolen taulua vanhan monimuotoisen metsän ja toiselle talousmetsän tuntomerkkejä. Tehtävän voi toteuttaa piirtämällä. Keskustelkaa vanhan metsän merkityksestä. (Kesto yhteensä 5 15 min.) 2. Tehkää luokan kanssa lyhyt retki koulun lähimetsään ja tutkikaa sen moni- muotoisuutta Luonto- Liiton yksinkertaisten tehtävien avulla: (Kesto yhteensä min.) 3. Katsokaa yhdessä Metsän tarina - elokuva (ohjaus Ville Suhonen ja Kim Saarniluoto) ja keskustelkaa vanhan metsän merkityksestä. (Kesto yhteensä noin 90 min.) Hyvää taustatietoa metsistä: Savisaari, Hanna (toim.) 2006: Metsän ääni Luonto- Liiton opas metsiin ja metsien suojeluun (www.luontoliitto.fi/metsa/kuvat/metsan_aani.pdf) 7

8 TAPAUS TAKAMETSÄ - TOIMINNALLINEN METSÄLÄHETTILÄSVIERAILU Kesto: 90 min Kohderyhmä: Yläkouluikäiset Ryhmäkoko: 6 24 oppilasta Tarvikkeet koululla: tarpeeksi tilaa esim. luokkahuone, josta saa pulpetit sivuun videotykki ja kaiuttimet fläppi- tai liitutaulu & tusseja tai liituja. Tarvikkeet ohjaajalla mukana: metsäkuvat (PowerPoint) metsänäänet (MP3) jokin sopiva musiikkikappale (esim. Soul Captain Band: Suurempi puu) paikallislehden juttu roolimerkit 10 kpl (hattuja, kravatteja, silmälaseja, liivejä, kompassi tms.) roolikortit (ks. liitteet) käpy, oksa tms. Luonto- Liiton esitteitä. Opettajan on oltava kouluvierailijan pitämällä tunnilla läsnä koko vierailun ajan. Opettaja voi olla mukana tuntia sivusta seuraten tai keskusteluun ja harjoitteisiin osallistuen. Tästä kannattaa sopia etukäteen. Alkuvalmistelut Ennen oppilaiden saapumista luokkaan ohjaaja voi laittaa metsänääniä soimaan ja heijastaa taustalle vaihtuvia metsäkuvia videotykiltä. Äänet ja kuvat eivät ole välttämättömiä, mutta auttavat luomaan tunnelmaa. Pulpetit siirretään sivuun. Aloitetaan piirissä istumalla. Ohjaaja esittelee itsensä ja Luonto- Liiton lyhyesti ja kertoo, miksi tekee metsävierailuja. Sitten ohjaaja kertoo vierailun kulusta ja pelisäännöistä: v Tunnilla tutkitaan metsäaihetta, tarkemmin ottaen lähimetsiä ja niiden merkitystä. Tehdään pienryhmissä erilaisia toiminnallisia ja ilmaisun harjoitteita. v Harjoitteiden tekeminen onnistuu kaikilta; ei ole oikeaa tai väärää tapaa tehdä. v Vierailusta saa irti sitä enemmän, mitä rohkeammin on mukana. v Avoin ja hyväksyvä ilmapiiri on tärkeä, kaikkia mielipiteitä kunnioitetaan. Ohjaajan kanssa ei tarvitse olla samaa mieltä. v Ohjelman kesto on 90 minuuttia yhteen putkeen. Taukoja ei pidetä. v Puhelimet laitetaan äänettömälle ja reppuihin. 8

9 ALOITUS: Mennään metsään 15 min Karhumyyrä- venyttely Seistään piirissä ja venytetään kädet korkealle ilmaan niin pitkälle kuin saadaan. Karhu on nukkunut monta kuukautta pesässään, ja nyt herätessään se haluaa venytellä mahdollisimman suuresti. Seuraavaksi otetaan mahdollisimman pieni asento aivan kyykyssä kädet polvien ympärillä. Naamankin voi laittaa ruttuun niin kuin myyrä, joka kulkee maan alla eikä halua saada multaa suuhunsa. Sitten vaihdetaan taas karhuun. Nyt voi avata silmät ja suunkin niin isoksi kuin mahdollista. Sitten vuorotellaan nopeammin, niin että tulee lämmin: myyrä, karhu, myyrä, karhu! Ilves ja kauriit Seistään piirissä. Ohjaaja pyytää osallistujia valitsemaan ryhmästä kaksi henkilöä. Muille ei kerrota, kenet kukin valitsee. Ohjaajaa ei saa valita. Eläydytään ilvekseksi, joka väijyy näitä kahta valittua kaurista. Miten ilvekset liikkuvat? Yritetään siis liikkua salakavalasti ja vaanien! Kun ohjaaja sanoo hep, lähdetään liikkeelle ja yritetään pysyä yhtä kaukana molemmista kauriista niin, ettei kumpikaan pääse karkuun. Lopuksi ohjaaja voi kehottaa ilvestä nappaamaan toisen kauriin kiinni. Teerikukot soitimella Palataan takaisin piiriin. Ohjaaja pyytää jälleen osallistujia valitsemaan kaksi uutta henkilöä ryhmästä. Eläydytään nyt soitimella olevaksi teerikukoksi, joka haluaa seistä aivan suon keskipisteessä. Otetaan hyvä kukkoileva ryhti! Liikutaan kuin oltaisiin koko suon komeimpia kukkoja! Kun ohjaaja sanoo hep, lähdetään liikkeelle ja yritetään pysyä näiden kahden valituksi tulleen kilpailevan teerikukon välissä. Mielipidejanat ja haastattelut Tehdään tilan poikki näkymätön mielipidejana, johon asetutaan seisomaan siihen kohtaan mikä on oma mielipide suhteessa annettuihin väittämiin. Toisessa päässä huonetta on täysin samaa mieltä ja toisessa täysin eri mieltä. Väliin tulevat kaikki harmaan sävyt. Nyt haetaan ihan omaa mielipidettä, eli ei tarvitse mennä kaverin viereen. Välillä ohjaaja voi ottaa käteensä kuvitteellisen mikrofonin ja käydä haastattelemassa muutamia ääripäiden edustajia tai sellaisia, jotka haluavat kommentoida valitsemaansa paikkaa. Väitteet: Suomalaisilla on erityinen suhde metsään. Minulla on erityinen suhde metsään. Metsien suojelu on myös ihmisen suojelua. Pyrin käyttämään paperia mahdollisimman säästäväisesti. (Tässä ohjaaja voi kysellä mikrofoninsa kanssa paperinsäästövinkkejä) Patsaat Mietitään yhdessä, miksi metsät ovat tärkeitä. Mikä on metsien merkitys? Mitä metsistä saadaan? Mikä on metsän arvo? Ohjaaja kirjoittaa ajatukset ylös taululle. Lähdetään sitten kävelemään tilassa musiikin tahtiin. Kun ohjaaja pysäyttää musiikin ja huutaa jonkin taululle kirjoitetun asian, muodostetaan sanattomasti viereisten kahden tai kolmen henkilön kanssa patsas, joka kuvaa kyseistä metsän tärkeää tehtävää. 9

10 v Tavoite: Lämmitellään kehoa ja lisätään sitä kautta uskallusta käyttää omaa kehoa monipuolisesti. Harjoitellaan jo hieman roolin ottoa eläytymällä helppoihin hahmoihin, kuten eläimiin. Virittäydytään miettimään omaa suhdetta metsään. AIHEEN KÄSITTELY: Tapaus takametsä 45 min v Istutaan piirissä lattialla. v Draamasopimus: Draamatarinassa välillä ohjaaja ja välillä oppilaat eläytyvät johonkin rooliin. Draamamerkki viestii, että joku on roolissa eikä ilmaise silloin omia vaan roolihahmon mielipiteitä. v Keksitään päähenkilölle ja hänen kaverilleen yhdessä nimet (tässä Olivia ja Peter). 25 min Millainen metsä? Ohjaaja aloittaa tarinan: Tässä tarinassa tutustumme 8.- luokkalaiseen Oliviaan. Hän asuu pienessä kaupungissa pientaloalueella keltaisessa rivitalossa. Aivan hänen kotinsa takapihalta alkaa metsäalue, joka rajautuu pieneen järveen. Joka aamu Olivia kävelee takametsän läpi bussipysäkille ja matkustaa kouluun. Takametsän läpi kulkee myös lyhin oikoreitti Olivian parhaan kaverin Peterin luo. Oikoreittiä kulkiessa täytyy kuitenkin hypätä metrin levyisen puron yli ja välillä kengät kastuvat, joten aina Olivia ei valitse tätä reittiä. Satunnaisen ohikulkijan mielestä tämä tavallinen takametsä saattaa ehkä näyttää mitättömältä, mutta Olivialle se on kaikkein tärkein paikka, sillä hän on liikkunut siellä aivan pikkulapsesta lähtien. Keskustelu: Millainen metsä tämä on? Jos metsä on oikein vanha ja monipuolinen, mitä siellä voisi kasvaa? Keväällä? Kesällä? Syksyllä? v Tavoite: Otetaan tarinan metsä omaksi luomalla se itse. Still- kuvat Muodostetaan ryhmissä (3 4 hlö) liikkumattomia still- kuvia Olivian muistojen albumiin tärkeistä hetkistä, joita hän on varttuessaan metsässä kokenut. Viimeisimmät nuoruuden kuvat ovat varmaan kännykkäkameran kuvia. Jokainen ryhmä tekee yhden kuvan. Kuvat voivat olla mukavia tai ikäviä hetkiä lapsuudesta tai nuoruudesta. Ohjaaja esittelee Olivian ja Peterin roolimerkit. Kaikkien ei tarvitse esittää ihmisiä, vaan osa voi olla vaikka kiviä tai puita. Pienen harjoittelun jälkeen katsotaan yhdessä kaikkien ryhmien kuvat. Yleisön kannattaa sulkea silmät aina kuvien välissä ja avata ne vasta, kun vuorossa oleva ryhmä huutaa: Valmis! 10

11 v Tavoite: Eläydytään päähenkilön Olivian hahmoon ammentamalla omasta kokemusmaailmasta metsäisiä aktiviteetteja. Samalla huomataan, kuinka monipuolista tekemistä metsästä löytyy ja havaitaan lähimetsän merkitys. Paikallislehti Palataan takaisin piiriin ja tarina jatkuu: Eräänä päivänä Olivialla ja Peterillä on ollut tärkeä matikan koe. Olivialla koe ei ole mennyt kovinkaan hyvin, Peterillä taas vähän paremmin. He ovat kuitenkin molemmat tyytyväisiä, että koe on nyt ohi. Kokeen jälkeen Olivia ja Peter menevät iloisin mielin kahvilaan hengailemaan. Kahvilassa he huomaavat pöydällä lojuvan paikallislehden otsikon: Metsistä kipeästi kaivattuja tuloja kunnalle Hiisikallion takametsä hakataan. Ohjaaja heittää uutisen piirin keskelle. Yksi oppilaista voi lukea uutisen. Uutisen voi samalla myös heijastaa seinälle. Keskustelu: Mitä Olivian ja Peterin mielessä mahtoi liikkua, kun he lukivat uutisen? v Tavoite: Yllättävä käänne eli koukku, joka saa osallistujat kiinnostumaan tarinasta. Esitellään konfliktitilanne. Olivian uni Matkalla kahvilasta kotiin Olivia kulkee takametsän läpi, kuten aina. (Ohjaaja voi kuvailla, millaisten paikkojen ohi Olivia kävelee käyttäen niitä elementtejä, joita syntyi ensimmäisessä ryhmäkeskustelussa.) Hän on uutisesta vähän hämillään. (Käytetään sanoja, joita nuoret itse tarjosivat keskustelussa.) Olivia huomaa, että jalat kuljettavat häntä kuin huomaamatta kohti hänen lapsuutensa suosikkipaikkaa metsässä jättimäiselle kiipeilykivelle. Lapsuuden iso kivi ei näytäkään enää yhtä järkälemäiseltä kuin pienenä, ja sille kiipeäminenkin onnistuu nyt ihan parilla askeleella. Kiven päällä kasvaa pehmeä kerros seinäsammalta, ja keväinen aurinko paistaa oksiston läpi mukavan lämpimästi. Ei kulu aikaakaan, kun Olivia nukahtaa kivelle metsän rauhoittavat äänet korvissaan. Tehdään metsän äänimaisema silmät kiinni piirissä istuen. Ohjaaja neuvoo aluksi, että ääntä voi tuottaa sekä suullaan että kehollaan. Ohjaaja antaa ryhmän itse päättää, milloin äänimaisema tulee päätökseen. Sitten katsotaan Olivian uni. Jokainen voi valita, millainen puu haluaa olla ja missä haluaa kasvaa. Tehdään tilaan metsä seisten kaikki puina silmät kiinni ja toistetaan äsken harjoiteltua äänimaisemaa. Ohjaaja roolissa metsurina (roolimerkki) keskeyttää metsänäänet moottorisahan äänellä ja merkitsee kaadettavat puut koskettamalla. Hän jättää vain muutaman puun pystyyn. Metsuri kertoo puita merkitessään faktoja harjoittamastaan metsänhoitotavasta: Drnnn, drnnn. Jaa, se on päätehakkuu eli mehtää vaan sitten matalaks! Perinteisellä tyylillä kaikki maan tasalle ja hakkuutähteet kantoineen polttoon ja energiaksi. Pitääpä muistaa jättää ne pari lakisääteistä runkoa pystyyn, ettei tule sitten sanomista. Ohjaaja tulee pois roolista ja kertoo, että kaadettujen puiden tulee mennä sivuun. Nyt jäljelle jääneet puut yrittävät muodostaa saman äänimaiseman uudelleen. 11

12 Palataan takaisin piiriin ja keskustellaan: Miltä tuntui olla puuna metsässä? Miltä jäljelle jäävistä puista tuntui? Kuka ajaa kasvien ja eläinten asiaa, niillä kun ei ole omaa ääntä mielipiteensä ilmaisuun? Onko avohakkuille olemassa vaihtoehtoja? v Tavoite: Eläydytään metsän tunnelmaan äänien avulla. Kuvitellaan, miten metsä katoaa ja muuttuu hakkuuaukioksi, mistä äänetkin ovat kadonneet. Voidaan myös keskustella avohakkuun ja jatkuvan kasvatuksen eroista. 20 min Tiedotustilaisuus Kuten paikallislehden uutisessa luki, seuraavana päivänä kunnantalolla järjestetään tiedotustilaisuus. Ohjaaja jakaa pienryhmille (2 3 hlö) näkökulmakortit ja hahmojen roolimerkit. Ryhmät keskustelevat ensin hetken keskenään siitä, millaisia kysymyksiä tai väittämiä heidän roolihenkilöllään voisi aiheesta olla, ja päättävät sitten, kuka edustaa heidän hahmoaan tiedotustilaisuudessa. Muut voivat auttaa ja kuiskailla neuvoja vieressä. Ohjaaja roolissa kunnanjohtajana (roolimerkki) avaa tiedotustilaisuuden saapumalla paikalle: Tervetuloa tähän tiedotustilaisuuteen! Minä olen Kimmo Kunnanisä, ja tänään keskustelemme Hiisikallion takametsän hakkuusta. Kunnanjohtaja johtaa keskustelua kertoen, että ryhmien edustajat saavat puheenvuoron viittaamalla. Aina puheenvuoron aluksi on syytä esitellä itsensä. Ohjaaja yrittää johdattaa hahmot väittelyyn. Mikäli väittelyä ei synny, kunnanjohtaja voi itse sanoa muutaman provokatiivisen väittämän, kuten: Kyllähän kaikki toivovat kuitenkin uutta ostoskeskus- palvelutaloa tähän kuntaan, tai Kaikki ovat varmasti yhtä mieltä siitä, että tällaiset turhat joutomaat tulee välittömästi lyödä rahoiksi, tai Ei täällä voida jokaista ötökkää ja möngertäjää ruveta suojelemaan! Kun jokainen hahmo on saanut vähintään kerran sanoa sanottavansa, kunnanjohtaja lopettaa tilaisuuden sanomalla: Kiitos mielenkiinnostanne, tiedotustilaisuus on päättynyt. v Tavoite: Eri intressiryhmien kantojen esiin tuominen. Harjoitellaan oman mielipiteen ilmaisemista ja perustelemista. 12

13 Pois roolista Palataan piiriin ja tullaan pois roolista ravistelemalla kehoa hetki. Lisäksi kätellään jompaakumpaa vierustoveria ja kerrotaan oma nimi ja lempiruoka. Näin muistetaan, keitä ollaan, eikä rooli unohdu päälle. LOPETUS: Miten tämä liittyy minuun? 30 min 20 min Miten minä voin vaikuttaa? Tähän päättyi tarinamme. Tämä oli keksitty tarina, mutta valitettavasti vastaavanlaisia tilanteita tapahtuu myös oikeasti. Jollekin ihmiselle tärkeä metsä aina välillä kaadetaan. Metsiä kaadetaan joko siksi, että puuaines halutaan myydä ja saada rahaa, tai koska metsän paikalle halutaan rakentaa jotakin. Tehdään ryhmissä (3 4 hlö) liikkuva kuva aiheesta: Jos sinun oma lähimetsäsi olisi uhattuna, kuka/ketkä voisivat ryhtyä toimiin metsän pelastamiseksi ja miten? Mikä voisi olla ensimmäinen askel, jolla muutos saataisiin alulle? Keneen tulee vedota? Miten? Kuvassa saa olla liikettä ja ääntä, ehkä jopa muutama repliikki. Pienen harjoittelun jälkeen katsotaan kuvat samaan tapaan kuin still- kuvat, sulkien silmät aina kuvien välissä. Tarvittaessa ohjaaja voi pyytää repliikkejä tai ajatusääniä koskettamalla hahmoja olkapäähän, jos kuva ei muuten aukea yleisölle. Kuvien jälkeen ohjaaja kerää liitu- tai fläppitaululle ajatuksia: Mitä kaikkia vaikuttamisen keinoja tässä nähtiin? Mitä muita keinoja on vaikuttaa? Mitkä eri tahot voivat vaikuttaa lähimetsien kohtaloon? 13

14 Ohjaaja voi varmistaa, että jokaiselta kolmelta yhteiskunnan sektorilta löytyy jotain vaikuttamisen keinoja: valtiollinen eli julkinen sektori, taloudellinen eli yksityinen ja kansalaisyhteiskunta eli ns. kolmas sektori. Mitkä näistä listatuista vaikuttamisen keinoista ovat mahdollisia yläkouluikäiselle? v Tavoite: Pohditaan ja ideoidaan yhdessä kansalaisvaikuttamisen kanavia ja keinoja. Aktiivisen kansalaisuuden ja yhteistyön merkityksen esiintuominen. 10 min Mitä jäin pohtimaan? Vierailun lopuksi istutaan takaisin piiriin ja tehdään jossain muodossa pieni fiilis- ja lupauskierros: Tehdään lupaus metsän puolesta. Mitä konkreettista sinä aiot tehdä metsien hyväksi? Teko voi olla jokin pieni arkinen asia, sillä pienet teot kasautuvat ajan myötä suuriksi. Kun sinä näytät lähipiirillesi hyvää esimerkkiä, myös muut alkavat tehdä hyviä tekoja, ja sillä on jo iso vaikutus. Lupaa jotain konkreettista ja kerro, miten ja milloin aiot lupauksesi toteuttaa. Valitse yksi seuraavista vaihtoehdoista jäljellä olevasta ajasta riippuen: Jos on kiire: Iso paperi ja kyniä piirin keskelle. Kirjoitetaan lupaukset yhteiselle paperille ja jätetään luokan seinälle. Jos on kiire: Tuija Toimittaja tulee haastattelemaan oppilaita työpajasta. Millaisen sitaatin haluaisit sanoa tästä työpajasta? Mikä jäi päällimmäiseksi mieleen? Yksi lause riittää vastaukseksi. Jos on aikaa: Käpy tms. kiertää ringissä ja jokainen kertoo vuorollaan, mitä jäi pohtimaan. Tai: yksi oivallus koetusta ja lupaus metsän hyväksi. Sillä, jolla on käpy kädessään, on myös puheenvuoro. Muut kuuntelevat rauhassa. Jos on aikaa: Hetken merkitseminen. Mene tilassa paikkaan, jossa koit jonkin oivalluksen tämän työpajan aikana. Kun ohjaaja koskettaa olkapäätäsi, kerro yhdellä lauseella oivalluksestasi tai siitä, mitä jäit pohtimaan. v Tavoite: Varmistetaan, että jokainen saa vielä lopuksi äänensä jollakin tapaa edes hetkeksi kuuluviin. Lupauksen tekeminen vie koetun mukaan omaan elämään ja arkeen. 14

15 Liitteet PAPERINKULUTUKSESTA Muutamia tapoja vähentää omaa paperinkulutusta: v Ei mainoksia, kiitos! - tarra oveen tai postilaatikkoon v oma kankainen kauppakassi mukaan ostoksille v tulostaminen paperin molemmin puolin ja kaksi sivua arkille v kankainen käsipyyhe paperisten sijaan v ei kertakäyttöastioita v mahdollisimman vähän pakatut tuotteet v kirjasto lehtien lukemiseen ja kirjojen lainaamiseen v kierrätyspaperi vessassa, postikorteissa, kansioissa, tulostuksessa jne. v nestekartonkipakkaukset kiertoon. v 1 kg sanoma- tai aikakauslehtipaperia vaatii 100 kg luonnonvaroja: 65 kg vettä, 30 kg ilmaa ja 3 kg puuta sekä apukemikaaleja. v Suomalaiset kuluttavat paperia vuodessa 200 kg henkilöä kohden. METSÄN ARVO v Itseisarvo v Elämää ylläpitävä mekanismi o fotosynteesi o veden kierto o energian kierto o biodiversiteetti v Resurssi o puuntuotanto sellu/paperi energiakäyttö sahatavara/puumateriaali o riista, marjat, sienet, yrtit o luontomatkailu v Virkistyskäyttö o lähimetsät o retkeily o luonnonharrastus o luontoliikunta o leikkipaikka o metsän hyvinvointivaikutukset fyysiset psyykkiset v Luovuuden lähde v Pyhä paikka 15

16 Tuija Toimittaja Paikallisuutisista Pitää kunnan taloudellista kehitystä tärkeänä. Uskoo, että uusi ostoskeskus-palvelutalo tuo kuntaan kaivattuja työpaikkoja. Huolissaan kunnan hyvin korkeasta työttömyysprosentista (17%). Paikallisen metsänhoitoyhdistyksen edustaja Kannattaa metsänhoidossa tehokasta perinteistä avohakkuumenetelmää. Tietää, että takametsän hyvästä hakkuukypsästä puustosta kunta tienaa noin per hehtaari. Korostaa, että karuilla kasvupaikoilla viihtyvä mänty kasvaa tukkipuun mittoihin Etelä-Suomessa 80 vuodessa eli kyse on kuitenkin uusiutuvasta luonnonvarasta! Mieti, mikä on pääviestisi ja miten perustelet oman kantasi! Mieti, mikä on pääviestisi ja miten perustelet oman kantasi! Eläkeläinen Haltioissaan uudesta ostoskeskus-palvelutalosta! Toivoo, että sen yhteyteen tulee myös uimahalli! Huolissaan kunnan terveyspalveluiden näivettymisestä. Harmittelee, että pieni eläke riittää vain kuuteen käyntiin viereisen kunnan uimahallissa. Perhepäivähoitaja Huolissaan lähimetsänsä puolesta. Toimii perhepäivähoitajana kodissaan takametsän liepeillä ja vie hoitolapsia lähes joka päivä metsään leikkimään. Marjastaa ja sienestää myös itse takametsässä. Mieti, mikä on pääviestisi ja miten perustelet oman kantasi! Mieti, mikä on pääviestisi ja miten perustelet oman kantasi! 16

17 Luontovalokuvaaja Epäilee, että takametsän ranta-haavikossa saattaa pesiä liito-orava (Pteromys volans), joka on Suomessa vaarantunut, luonnon-suojelulain nojalla rauhoitettu laji. Valokuvasi liito-oravan papanoita viime syksynä erään vanhan haavan juurella. Haluaisi intohimoisesti saada kuvan liito-oravasta, mutta ei ole vielä ikinä onnistunut näkemään tätä arkaa ja harvinaista yöliikkujaa. Paikallisen luonnonsuojeluyhdistyksen edustaja Korostaa, että kyseessä on vanha ja siksi luontoarvoiltaan arvokas metsä; paljon hyvää lahopuuta, jossa monet harvinaisetkin lajit viihtyvät. Tietää, että takametsän moni-muotoisuus heikkenee dramaattisesti, mikäli metsää aletaan hoitaa eli harvennushakata ja vanhoja lahopuita poistetaan avohakkuista puhumattakaan. Mieti mikä on pääviestisi ja miten perustelet oman kantasi! Mieti mikä on pääviestisi ja miten perustelet oman kantasi! Matkailuyrittäjä Vie turisteja kalastamaan takametsään rajautuvalle järvelle. Tuntee hyvin jatkuvan kasvatuksen menetelmän ja on sen puolestapuhuja. Jatkuva kasvatus: hakkuilla poimitaan metsästä vain järeimmät tukkipuut sekä huonolaatuiset puuyksilöt. Hyvälaatuiset, vielä kasvussaan olevat puut sääste- tään, samoin tai-met. Avohakkuita ei ekologisiin ja taloudellisiin perusteisiin nojautuen tehdä Mieti, mikä on pääviestisi ja miten perustelet oman kantasi! 17

18 18

Sanomalehtiviikko. Sanomalehtiviikon 2014 tehtäväehdotuksia

Sanomalehtiviikko. Sanomalehtiviikon 2014 tehtäväehdotuksia Sanomalehtiviikko Sanomalehtiviikon 2014 tehtäväehdotuksia Esiopetukseen, 3. 7.2.2014 ala- ja yläkouluun sekä lukioon ja ammatilliseen oppilaitokseen Sanomalehtiviikko: esiopetus Vastatkaa vuoronperään

Lisätiedot

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus.

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. Ympäristö a. Tässä jaksossa ympäristö rakennetaan pedagogiikkaa tukevien periaatteiden mukaisesti ja

Lisätiedot

lehtipajaan! Opettajan aineisto

lehtipajaan! Opettajan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Opettajan aineisto Opettajalle Ennen kuin ryhdyt lehtipajaan lue myös oppilaan aineisto Lehtipaja on tarkoitettu tt 3.-6.-luokkalaisille l ill Voit käyttää aineistoa myös 1.-2.-luokkalaisille,

Lisätiedot

Kokemuksia Unesco-projektista

Kokemuksia Unesco-projektista Kokemuksia Unesco-projektista Puheviestinnän harjoitusten tavoitteet Kuuden oppitunnin mittaisen jakson aikana asetin tavoitteiksi seuraavia oppimis- ja kasvatustavoitteita: Oppilas oppii esittämään omia

Lisätiedot

Unelmien työ (90 min)

Unelmien työ (90 min) Unelmien työ (90 ) Oppitunti on mahdollista toteuttaa myös 45 uutissa. Tällöin toteutetaan kohdat 1, 2 ja 3 (lyhennettyinä) sekä Unelmien työpaikan yksilötyöskentelyosuus (15 ). Voit soveltaa tehtävän

Lisätiedot

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2.

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2. Kuka on arvokas? Jotta voisimme ymmärtää muiden arvon, on meidän ymmärrettävä myös oma arvomme. Jos ei pidä itseään arvokkaana on vaikea myös oppia arvostamaan muita ihmisiä, lähellä tai kaukana olevia.

Lisätiedot

TOIMINNALLINEN ESIOPETUS HENNA HEINONEN UITTAMON PÄIVÄHOITOYKSIKKÖ TURKU

TOIMINNALLINEN ESIOPETUS HENNA HEINONEN UITTAMON PÄIVÄHOITOYKSIKKÖ TURKU TOIMINNALLINEN ESIOPETUS HENNA HEINONEN UITTAMON PÄIVÄHOITOYKSIKKÖ TURKU Toiminnallinen esiopetus on: Toiminnallinen esiopetus on tekemällä oppimista. Vahvistaa vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, sekä

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Sanomalehtiviikko. KAUKOPUTKI LÖYTÄÄ UUTISET Tehtäväpaketti 1. 2.-luokkalaisille. Lähde uutisseikkailuun toimittaja Simo Siiven opastuksella

Sanomalehtiviikko. KAUKOPUTKI LÖYTÄÄ UUTISET Tehtäväpaketti 1. 2.-luokkalaisille. Lähde uutisseikkailuun toimittaja Simo Siiven opastuksella Sanomalehtiviikko KAUKOPUTKI LÖYTÄÄ UUTISET Tehtäväpaketti 1. -luokkalaisille Lähde uutisseikkailuun toimittaja Simo Siiven opastuksella MA Tänään katsomme ja kuuntelemme sanomalehteä. 1. Paljonko sanomalehti

Lisätiedot

Mummon tyttö Draamatarina Kurvi-hankkeen kohtaamispaja

Mummon tyttö Draamatarina Kurvi-hankkeen kohtaamispaja Mummon tyttö Draamatarina Kurvi-hankkeen kohtaamispaja Käsikirjoitus: Onni Sarvela ja Jouni Piekkari Tavoitteet: Eläytyä yhteen mahdolliseen maahanmuuttajanuoren tarinaan, joka pohjautuu elävän elämän

Lisätiedot

AAMUNAVAUKSEN TEEMA: LIIKUNTA RAVINTO LEPO MUU, MIKÄ? AIHE: KESTO: VIIKON HAASTE (huomioi valitsemanne teema): AAMUNAVAUKSEEN TARVITTAVAT VÄLINEET:

AAMUNAVAUKSEN TEEMA: LIIKUNTA RAVINTO LEPO MUU, MIKÄ? AIHE: KESTO: VIIKON HAASTE (huomioi valitsemanne teema): AAMUNAVAUKSEEN TARVITTAVAT VÄLINEET: AAMUNAVAUKSEN TEEMA: LIIKUNTA RAVINTO LEPO MUU, MIKÄ? AIHE: KESTO: VIIKON HAASTE (huomioi valitsemanne teema): AAMUNAVAUKSEEN TARVITTAVAT VÄLINEET: Hyvää huomenta kaikille! Tänään puhutaan kouluruokailusta.

Lisätiedot

D R A A M A T Y Ö P A J O I S S A O N T I L A A I D E O I L L E J A P E R S O O N I L L E

D R A A M A T Y Ö P A J O I S S A O N T I L A A I D E O I L L E J A P E R S O O N I L L E D R A A M A T Y Ö P A J O I S S A O N T I L A A I D E O I L L E J A P E R S O O N I L L E Draamatyöpajassa ryhmä ideoi ja tuottaa synopsiksen pohjalta musiikkiteatteriesityksen käsikirjoituksen. Käsikirjoitus

Lisätiedot

MaTänään otamme selvää, minkälaista sanomalehteä luemme.

MaTänään otamme selvää, minkälaista sanomalehteä luemme. MaTänään otamme selvää, minkälaista sanomalehteä luemme. Etsi lehdestä vastaukset seuraaviin kysymyksiin: a) Mikä on lehden nimi? b) Mikä on lehden ilmestymisnumero? c) Kuka on lehden päätoimittaja? d)

Lisätiedot

ENNAKKOTEHTÄVÄT / JAKSO A VALMISTAUTUMINEN. Otteita vetäjän ohjeista

ENNAKKOTEHTÄVÄT / JAKSO A VALMISTAUTUMINEN. Otteita vetäjän ohjeista 1 Otteita vetäjän ohjeista ENNAKKOTEHTÄVÄT / JAKSO A Tarkista että o aikataulut on sovittu ja koulutustila on varattu o osallistujat ovat saaneet kutsun ajoissa o sinulla on nimilista, jonka avulla sijoitat

Lisätiedot

Carmen Brecheis Michelle Cheng Johanna Järvelä Anna Kantanen

Carmen Brecheis Michelle Cheng Johanna Järvelä Anna Kantanen Carmen Brecheis Michelle Cheng Johanna Järvelä Anna Kantanen Onko Villa Breda koti vai laitos? Tietysti sen pitäisi olla koti! avulias persoonallinen lepoa-antava kutsuva interaktiivinen active aktiivinen?

Lisätiedot

METSÄVISA 2001. 12 p. 1. Nimeä lajit. Määritä metsätyypit. b c. g h. 5-8 cm. Nimi. Koulu. Kunta. metsätyyppi: metsätyyppi:

METSÄVISA 2001. 12 p. 1. Nimeä lajit. Määritä metsätyypit. b c. g h. 5-8 cm. Nimi. Koulu. Kunta. metsätyyppi: metsätyyppi: METSÄVISA 2001 1. Nimeä lajit. Määritä metsätyypit. 1 Nimi Koulu Kunta a b c d metsätyyppi: e f g h 5-8 cm i metsätyyppi: j 2. Tunnista suurpetojen jäljet. a b c d Esimerkki 3. Rastita oikeat vastaukset,

Lisätiedot

TEATTERILLISET MENETELMÄT TYÖNOHJAUKSEN VÄLINEENÄ: Kokemuksia Sopimusvuori Ry:stä ja Tredea Oy:stä

TEATTERILLISET MENETELMÄT TYÖNOHJAUKSEN VÄLINEENÄ: Kokemuksia Sopimusvuori Ry:stä ja Tredea Oy:stä 1 TEATTERILLISET MENETELMÄT TYÖNOHJAUKSEN VÄLINEENÄ: Kokemuksia Sopimusvuori Ry:stä ja Tredea Oy:stä Teatteri-ilmaisun ohjaajat Riku Laakkonen & Arttu Haapalainen 2 SOPIMUSVUORI RY Sosiaalipsykiatrisia

Lisätiedot

Tehtäviä ja vinkkejä koulun tutustumispäivään

Tehtäviä ja vinkkejä koulun tutustumispäivään Tehtäviä ja vinkkejä koulun tutustumispäivään Koulun tutustumispäivä Vinkkejä opettajalle Varaa oppilaille lyijykynät, kumit ja puuvärit (keltainen, sininen, punainen, ruskea). Kouluun ja omaan uuteen

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Eväitä elämään lähiluonnosta hanke Toimintatuokiokortti

Eväitä elämään lähiluonnosta hanke Toimintatuokiokortti Aihe 3 4. luokkien elämyspäivä Rantokankaalla Tavoitteet edistää ryhmäytymistä yhteistoiminnallisilla aktiviteeteilla luontoelämysten kokeminen Kohderyhmä ja koko 9 10-vuotiaat oppilaat, 36 lasta ja neljä

Lisätiedot

Lasten mielipiteiden kuuleminen

Lasten mielipiteiden kuuleminen Lasten mielipiteiden kuuleminen Tämän materiaalin tarkoituksena on antaa ohjaajille menetelmiä lasten mielipiteiden kuulemiseen. Harjoitusten avulla kerho ja harrastustoimintaa pystytään kehittämään entisestään

Lisätiedot

John Steinbeck HIIRIÄ JA IHMISIÄ DRAAMATEHTÄVÄT. Heli Alku, Disa Kamula, Virpi Matala

John Steinbeck HIIRIÄ JA IHMISIÄ DRAAMATEHTÄVÄT. Heli Alku, Disa Kamula, Virpi Matala John Steinbeck HIIRIÄ JA IHMISIÄ DRAAMATEHTÄVÄT Heli Alku, Disa Kamula, Virpi Matala Ennen näiden harjoitusten tekemistä opiskelijoiden olisi hyvä tuntea näytelmän tarina. Voitte esimerkiksi käydä katsomassa

Lisätiedot

Tehtävät. tunteisiin liittyvät tehtävät 1 8. Tunteet kehossani. ilo viha jännitys häpeä ahdistus onnellisuus

Tehtävät. tunteisiin liittyvät tehtävät 1 8. Tunteet kehossani. ilo viha jännitys häpeä ahdistus onnellisuus Tehtävät tunteisiin liittyvät tehtävät 1 8 1 Tunteet kehossani Kirjoita tai piirrä, missä seuraavassa listatut tunteet tuntuvat kehossasi ilo viha jännitys häpeä ahdistus onnellisuus Mukailtu lähde: mielenterveystalo.fi

Lisätiedot

Miten me teemme arjesta antoisampaa?

Miten me teemme arjesta antoisampaa? Miten me teemme arjesta antoisampaa? Varhaiskasvatuksen johtajuusfoorumi Jyväskylä 25.-26.3.2015 Rinnakkaissessio 26.3.2015 Hanna Rousku / varhaiskasvatuksen esimies, Masku kasv.. kandidaatti (KM-opiskelija),

Lisätiedot

Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä.

Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä. Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä. 3. Kuinka monta sivua tämän päivän lehdessä on? 2. Kumpaan suuntaan sanomalehti repeää paremmin, alhaalta ylös vai sivulta sivulle? Laita rasti oikean

Lisätiedot

Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ovat seuraavat:

Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ovat seuraavat: Maailma muuttuu - miten koulun pitäisi muuttua? Minkälaista osaamista lapset/ nuoret tarvitsevat tulevaisuudessa? Valtioneuvosto on päättänyt perusopetuksen valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijaon. Niiden

Lisätiedot

SEISKALUOKKA. Itsetuntemus ja sukupuoli

SEISKALUOKKA. Itsetuntemus ja sukupuoli SEISKALUOKKA Itsetuntemus ja sukupuoli Tavoite ja toteutus Tunnin tavoitteena on, että oppilaat pohtivat sukupuolen vaikutusta kykyjensä ja mielenkiinnon kohteidensa muotoutumisessa. Tarkastelun kohteena

Lisätiedot

Yksinkertaista, museopedagoginen kulttuurikasvatuskokonaisuus Opettajan oheismateriaali esiopetukselle. ja 1. luokille

Yksinkertaista, museopedagoginen kulttuurikasvatuskokonaisuus Opettajan oheismateriaali esiopetukselle. ja 1. luokille Yksinkertaista, museopedagoginen kulttuurikasvatuskokonaisuus Opettajan oheismateriaali esiopetukselle. ja 1. luokille Satutunti tuntisuunnitelma Aihe: Esimerkiksi äidinkieli, kuvataide Kesto 45 min Tarvikkeet:

Lisätiedot

Lapset Hittivideon tekijöinä - menetelmä musiikkivideoiden tekemiseen koululuokassa

Lapset Hittivideon tekijöinä - menetelmä musiikkivideoiden tekemiseen koululuokassa Lapset Hittivideon tekijöinä - menetelmä musiikkivideoiden tekemiseen koululuokassa Antti Haaranen, Valveen elokuvakoulu 18.11.2010 GRAFIIKKA: HENNA TOPPI Hittivideo lyhyesti - Elokuva- ja mediakasvatuksen

Lisätiedot

Mobiilit luontorastit

Mobiilit luontorastit Mobiilit luontorastit Kesto: Riippuu reitin pituudesta Kenelle: alakoulu Missä: ulkona Milloin: kevät ja syksy Tarvikkeet: älypuhelin / tablettitietokone (muistiinpanovälineet) Eräpassin osio: jokamiehen

Lisätiedot

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja Esittäytyminen Helpottaa tulevan päivän kulkua. Oppilaat saavat lyhyesti tietoa päivästä. Ohjaajat ja oppilaat näkevät jatkossa toistensa nimet nimilapuista, ja voivat kutsua toisiaan nimillä. Maalarinteippi,

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmä. Viestintä

Palveluverkkotyöryhmä. Viestintä + Palveluverkkotyöryhmä Viestintä + Sisältö n Ymmärrämmekö sidosryhmiä? n Ymmärretäänkö meitä? n Mistä sidosryhmät saavat tietoa palveluverkkoasioista ja keneltä? n Mikä voi mennä pieleen jos viestintävastuu

Lisätiedot

1. Oppilaat (ja ope) etsivät ja leikkaavat lehdestä itseään kiinnostavan kuvan. (Ihminen, eläin, esine, )

1. Oppilaat (ja ope) etsivät ja leikkaavat lehdestä itseään kiinnostavan kuvan. (Ihminen, eläin, esine, ) ALAKOULUT Luokat 1 2 Kuvasta tarinaksi Tarvikkeet: Sanoma- ja aikakauslehtiä, sakset 1. Oppilaat (ja ope) etsivät ja leikkaavat lehdestä itseään kiinnostavan kuvan. (Ihminen, eläin, esine, ) 2. Oppilaat

Lisätiedot

1. Helppo ja hauska pöytäteatteri

1. Helppo ja hauska pöytäteatteri 1. Helppo ja hauska pöytäteatteri Nukketeatteri inspiroi ja rikastuttaa niin lasten kuin aikuisten mielikuvitusta. Pöytäteatteri on yksi nukketeatterin muoto. Pöytäteatteria esitetään sananmukaisesti pöydän

Lisätiedot

Valmistelut: Aseta kartiot numerojärjestykseen pienimmästä suurimpaan (alkeisopiskelu) tai sekalaiseen järjestykseen (pidemmälle edenneet oppilaat).

Valmistelut: Aseta kartiot numerojärjestykseen pienimmästä suurimpaan (alkeisopiskelu) tai sekalaiseen järjestykseen (pidemmälle edenneet oppilaat). Laske kymmeneen Tavoite: Oppilaat osaavat laskea yhdestä kymmeneen ja kymmenestä yhteen. Osallistujamäärä: Vähintään 10 oppilasta kartioita, joissa on numerot yhdestä kymmeneen. (Käytä 0-numeroidun kartion

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

PANSION KOULUN OPS PORTAAT

PANSION KOULUN OPS PORTAAT SYKSY 2012 TULEVAISUUDE N KOULU Kyselyt huoltajille, oppilaille ja opettajille SYKSY 2013 KOULUARJEN KEHITTÄMINEN Kyselyn tulosten hyödyntäminen VESO 16.11 Koulun toimintakulttu uri Mikä arjessa sujuu

Lisätiedot

Kolikon tie Koululaistehtävät

Kolikon tie Koululaistehtävät Kolikon tie Koululaistehtävät I Tehtävät ennen Heureka-vierailua Rahojen ja Suomen Rahapajan historia 1. Ota selvää missä ja milloin raha otettiin ensimmäisen kerran käyttöön. 2. Minkälaisia ensimmäiset

Lisätiedot

Matkalla yhteiseen osallisuuteen - kohti uudenlaista toimintakulttuuria. Elina Kataja & Erika Niemi

Matkalla yhteiseen osallisuuteen - kohti uudenlaista toimintakulttuuria. Elina Kataja & Erika Niemi Matkalla yhteiseen osallisuuteen - kohti uudenlaista toimintakulttuuria Elina Kataja & Erika Niemi Mitä osallisuus tarkoittaa? Kohtaamista, kunnioittavaa vuorovaikutusta, äänen antamista, mielipiteiden

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN Tähän vihkoon on koottu kysymyksiä, jotka auttavat sinua miettimään omaa vointiasi. Vihkon kysymykset auttavat sinua myös miettimään, millaista apua

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian lähestymistapa elämyspedagogiikassa. Kaisa Pietilä 28.1.2016

Kognitiivisen psykoterapian lähestymistapa elämyspedagogiikassa. Kaisa Pietilä 28.1.2016 K Kognitiivisen psykoterapian lähestymistapa elämyspedagogiikassa Kaisa Pietilä 28.1.2016 Työpajan lähtökohdat Jokaisella on mahdollisuus lisätä työhönsä terapeuttisia elementtejä kysyä ja kyseenalaistaa

Lisätiedot

Kirjakettu/Hopeakettu tehtävät

Kirjakettu/Hopeakettu tehtävät Kirjakettu/Hopeakettu tehtävät Päähenkilöön liittyvät tehtävät 1. Vertaile itseäsi ja kirjan päähenkilöä. Mitä teissä on samaa, mitä erilaista? 2. Kirjoita kirje valitsemallesi kirjan henkilölle. 3. Kuvittele,

Lisätiedot

Irmeli Halinen Saatesanat... 13. Aluksi... 15. Kertojat... 20. OSA 1 Koulun tehtävät ja kasvatuksen päämäärät

Irmeli Halinen Saatesanat... 13. Aluksi... 15. Kertojat... 20. OSA 1 Koulun tehtävät ja kasvatuksen päämäärät Sisältö Irmeli Halinen Saatesanat... 13 Aluksi... 15 Kertojat... 20 OSA 1 Koulun tehtävät ja kasvatuksen päämäärät Tulevaisuuden haasteet huomioiva koulu... 26 Kulttuurinen eetos... 28 Koulutuksen taustatekijät...29

Lisätiedot

Ympäristöetsiväohjaaja -työpaja. Ympäristökasvatuspäivät Helsingissä 7.10.2010

Ympäristöetsiväohjaaja -työpaja. Ympäristökasvatuspäivät Helsingissä 7.10.2010 Ympäristöetsiväohjaaja -työpaja Ympäristökasvatuspäivät Helsingissä 7.10.2010 Tervetuloa! Luonto-Liiton pikaesittely Ympäristöetsivätoiminnan esittely Tutustumme kirjaan: Mystisen liskon etsijät - luontotehtäviä

Lisätiedot

lehtipajaan! Oppilaan aineisto

lehtipajaan! Oppilaan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Oppilaan aineisto OSA 1: Tietoa sanomalehdestä Mikä on lehtipaja? Tässä lehtipajassa opit tekemään uutisia Luokkanne on Aamulehti junior -lehden toimitus it Saat oman ammatin ja

Lisätiedot

ELÄVÄ VEISTOS -TAIDEPAJA OPETTAJAN OPAS

ELÄVÄ VEISTOS -TAIDEPAJA OPETTAJAN OPAS ELÄVÄ VEISTOS -TAIDEPAJA OPETTAJAN OPAS Elävä veistos -taidepaja Elävä veistos -taidepajan teemoina ovat ihmiskeho, liike ja roolit. Työskentelymuodot ovat leikillisiä ja pajan sisältö suhteutetaan lasten

Lisätiedot

1. Valitse jokin neljästä tarinasta ja tulosta lapsen kuva. Jos tulostusmahdollisuutta ei ole, voit etsiä kuvan esim. lehdestä.

1. Valitse jokin neljästä tarinasta ja tulosta lapsen kuva. Jos tulostusmahdollisuutta ei ole, voit etsiä kuvan esim. lehdestä. OHJEET TUOKION TOTEUTTAMISTA VARTEN Tarvitset - tarinan ja kuvan - joko seinälle kiinnitettävät rastitehtävät ja niihin liittyvät materiaalit tai jokaiselle lapselle oman tehtäväpaperin - piirustuspaperia

Lisätiedot

Harjoitustehtävä 1. Kiviä ja muita

Harjoitustehtävä 1. Kiviä ja muita Harjoitus 1. Kiviä ja muita Tehtävä 1. Jos kivet voisivat puhua Oppilaat saavat etsiä mieleisensä kiven. Tehtävä voidaan myös toteuttaa kotinä, jolloin oppilaat ottavat mukaan kiven kotoaan. - Mistä löysit

Lisätiedot

TUKEVASTI ALKUUN, VAHVASTI KASVUUN -HANKE Riikka Pallari, opiskelija Oulun seudun ammattikorkeakoulu

TUKEVASTI ALKUUN, VAHVASTI KASVUUN -HANKE Riikka Pallari, opiskelija Oulun seudun ammattikorkeakoulu 52 TUKEVASTI ALKUUN, VAHVASTI KASVUUN -HANKE Riikka Pallari, opiskelija Oulun seudun ammattikorkeakoulu Kvartti-malli MURROSIKÄÄN TULEVAN LAPSEN VANHEMMUUS Tavoitteena: - vanhemmat pohtivat vanhemmuutta

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

Ohjevihko on tuotettu YVI- hankkeessa.

Ohjevihko on tuotettu YVI- hankkeessa. Kuvat ClipArt Yrittäjyyskasvatus oppimisen perustana -ohjevihkonen on tarkoitettu yleissivistävän opettajankoulutuksen opiskelijoiden ja ohjaajien käyttöön. Materiaali on mahdollista saada myös PowerPoint

Lisätiedot

OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI

OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI Alakoulun tehtävävihko Tämän vihkon omistaa: Luokka: Listassa on 70 eri tehtävävaihtoehtoa. Yhdestä kirjasta tehdään yksi tehtävä. Sovi opettajan kanssa minkä tehtävän

Lisätiedot

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? kaunis pimeä viileä rauhallinen raikas virkistävä ikävä Viihdyn täällä. ruma valoisa lämmin levoton tunkkainen unettava kiinnostava Haluan pois täältä! CC Kirsi

Lisätiedot

LUKUDIPLOMIEN TEHTÄVÄT. Ideoita opettajille

LUKUDIPLOMIEN TEHTÄVÄT. Ideoita opettajille LUKUDIPLOMIEN TEHTÄVÄT Ideoita opettajille Päähenkilöön liittyvät tehtävät 1. Piirrä kuva kirjan päähenkilöstä. Kirjoita henkilöstä luonnekuvaus. 2. Tee ja kirjoita postikortti jollekin kirjan henkilölle.

Lisätiedot

Sisällöt liikkeelle. Kaisa Mikkola 25.11.2014

Sisällöt liikkeelle. Kaisa Mikkola 25.11.2014 Sisällöt liikkeelle Kaisa Mikkola 25.11.2014 Alma 360 Alma 360 on sisältötoimisto, jossa tehdään tavoitteista totta. Videot ovat oleellinen osa monikanavaista sisällöntuotantoa. Kuukaudessa toteutetaan

Lisätiedot

Sanomalehtiviikko. UUTINEN KERTOO TARINAN Tehtäväpaketti 5. 6.-luokkalaisille. Lähde uutisseikkailuun toimittaja Simo Siiven opastuksella

Sanomalehtiviikko. UUTINEN KERTOO TARINAN Tehtäväpaketti 5. 6.-luokkalaisille. Lähde uutisseikkailuun toimittaja Simo Siiven opastuksella Sanomalehtiviikko UUTINEN KERTOO TARINAN Tehtäväpaketti 5. 6.-luokkalaisille Lähde uutisseikkailuun toimittaja Simo Siiven opastuksella MA Tänään etsimme sanomalehdestä tarinoita. 1. Etsi lehdestäsi mielenkiintoinen

Lisätiedot

Papu-sammakko seikkailee ympäri Suomea ja opettaa viittomia

Papu-sammakko seikkailee ympäri Suomea ja opettaa viittomia Papu-sammakko seikkailee ympäri Suomea ja opettaa viittomia Papu-sammakko on Kehitysvammaliiton hanke, jossa leikkimielinen pehmohahmo vie eteenpäin tärkeitä viestintä- ja tunneasioita. Sammakko matkustaa

Lisätiedot

LAPPUTEHTÄVÄT. Annan oppilaiden ottaa sattumanvaraisesti kummastakin pinkasta yhdet laput.

LAPPUTEHTÄVÄT. Annan oppilaiden ottaa sattumanvaraisesti kummastakin pinkasta yhdet laput. LAPPUTEHTÄVÄT LAPPUHAHMO Tee lappuja kahdelle eriväriselle paperille, niin että kirjoitat toisen väriseen lappunippuun vain adjektiiveja ja toisen värisiin lappuihin objekteja. Annan oppilaiden ottaa sattumanvaraisesti

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely

Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely Johdanto Tämä diaesitys ohjaa työyhteisöä lisäämään yhteistä ymmärrystä toimintaan liittyvistä muutoksista ja vähentämään muutoksiin liittyviä pelkoja.

Lisätiedot

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ!

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! Nuortenillan toiminta-ajatus ja tavoite Kahden eri seurakunnan nuoret kohtaavat toisiaan ja tutustuvat seurakuntien nuorisotoimintaan, jakavat kokemuksia, ideoita,

Lisätiedot

Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan.

Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan. Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan. Tunteet voivat olla miellyttäviä tai epämiellyttäviä ja ne muuttuvat ja vaihtuvat.

Lisätiedot

ESIINTYMINEN. Laura Elo Cambiare p. 040 748 7884 laura@johtajuustaito.fi

ESIINTYMINEN. Laura Elo Cambiare p. 040 748 7884 laura@johtajuustaito.fi ESIINTYMINEN Laura Elo Cambiare p. 040 748 7884 laura@johtajuustaito.fi Jännitys hyvä renki huono isäntä Kumpi kuvaa sinua? Jännitys auttaa minua. Jännitys lamaannuttaa ja vaikeuttaa esillä oloani. Jännitys

Lisätiedot

PUU PALAA PAKKO VAIHTAA HUHUU-LEIKKI

PUU PALAA PAKKO VAIHTAA HUHUU-LEIKKI PUU PALAA PAKKO VAIHTAA HUHUU-LEIKKI PUU PALAA PAKKO VAIHTAA Keskellä on yksi leikkijä ilman omaa pesää. Ilman omaa pesää oleva leikkijä huutaa: Puu palaa, pakko vaihtaa!. Pesissä olevat leikkijät vaihtavat

Lisätiedot

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen-

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Käydään läpi kotitehtävä Mieti lomakkeen avulla asioita jotka toimivat hyvin elämässäsi joihin toivoisit muutosta. Asioita, joita haluaisit muuttaa elämässäsi voidaan

Lisätiedot

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi Akuliinan tarina Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi muuten kerennyt kouluun. Oli matikan

Lisätiedot

Lasten luovuuden rohkaisu ja tarinallisuuden merkitys siinä kuvataideopettajan silmin

Lasten luovuuden rohkaisu ja tarinallisuuden merkitys siinä kuvataideopettajan silmin Lasten luovuuden rohkaisu ja tarinallisuuden merkitys siinä kuvataideopettajan silmin Vattumadon talo päiväkotiprojekti eskareille Valoveistos ja Varjoteatteri Merja Isomaa-James, Tuija Mettinen LÄHTÖTILANNE

Lisätiedot

Turvataidon nettimateriaali

Turvataidon nettimateriaali Turvataidon nettimateriaali TuTa hanke 3.12.2014 Pirjo Lahtinen, Elina Ristimäki, Helvi, Iines Hemmilä, Marjo Kokko, Eveliina Loijas, Anna Boman, Iiris Aalto Taustaa Onerva Mäen koulussa turvataitokasvatusta

Lisätiedot

PU:NC Participants United: New Citizens

PU:NC Participants United: New Citizens PU:NC Participants United: New Citizens 2013 PU:NC Participants United: New Citizens * Kolmas Loimaan teatterin (Suomi) & County Limerick Youth Theatren (Irlanti) yhteinen Youth in Action projekti * CIMOn

Lisätiedot

Asumisen suunnitelmani. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa

Asumisen suunnitelmani. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa Asumisen suunnitelmani Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa Asumisen suunnitelmani Jos suunnittelet muuttoa, on hyödyllistä pohtia etukäteen, millaiset asiat ovat sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Viestiseinä ideoita vuorovaikutuksen lisäämiseen ja opetuksen monipuolistamiseen luennoilla

Viestiseinä ideoita vuorovaikutuksen lisäämiseen ja opetuksen monipuolistamiseen luennoilla Viestiseinä ideoita vuorovaikutuksen lisäämiseen ja opetuksen monipuolistamiseen luennoilla Anette Lundström & Emma Kostiainen, Agora Center, Jyväskylän yliopisto 1 Viestiseinä on virtuaalinen viestintäväline,

Lisätiedot

Kokemusten Keinu. Huoltajalle. Ohjeita Kokemusten Keinun käyttöön

Kokemusten Keinu. Huoltajalle. Ohjeita Kokemusten Keinun käyttöön Liite 2 Ohjeita n käyttöön Huoltajalle 1. Varaa tarpeeksi kiireetöntä aikaa. 2. Valitse ympäristö, jossa sinä ja lapsesi pystytte keskittymään kysymyksiin. 3. Mukauta kysymysten sanamuodot omalle lapsellesi

Lisätiedot

Tuen tarpeen tunnistaminen. Lukemisen ja kirjoittamisen ryhmäarviointi. Esitysohjeet opettajalle. toinen luokka syksy

Tuen tarpeen tunnistaminen. Lukemisen ja kirjoittamisen ryhmäarviointi. Esitysohjeet opettajalle. toinen luokka syksy Tuen tarpeen tunnistaminen Lukemisen ja kirjoittamisen ryhmäarviointi toinen luokka syksy Esitysohjeet opettajalle arvioinnin yleisiä periaatteita Tutustu ennen tehtävien esittämistä ohjeisiin ja materiaaliin

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

AINA KANNATTAA YRITTÄÄ

AINA KANNATTAA YRITTÄÄ AINA KANNATTAA YRITTÄÄ www.yrittajat.fi futureimagebank.com futureimagebank.com futureimagebank.com AINA KANNATTAA YRITTÄÄ ohjeita esityksen pitäjälle futureimagebank.com futureimagebank.com futureimagebank.com

Lisätiedot

Tulevaisuusverstas. Toiminnallinen tehtävä

Tulevaisuusverstas. Toiminnallinen tehtävä Toiminnallinen tehtävä Tulevaisuusverstas Tulevaisuusverstaassa pohditaan omaa roolia ja toimintaa kestävän kehityksen edistämisessä. Lisäksi tavoitteena on oppia tulevaisuusajattelua: ymmärtää, että nykyiset

Lisätiedot

Monitoimijaisena yhteistyönä alueen lasten ja nuorten kanssa toimivien eri ammattiryhmien, kolmannen sektorin tahojen sekä nuorten kanssa

Monitoimijaisena yhteistyönä alueen lasten ja nuorten kanssa toimivien eri ammattiryhmien, kolmannen sektorin tahojen sekä nuorten kanssa Monitoimijaisena yhteistyönä alueen lasten ja nuorten kanssa toimivien eri ammattiryhmien, kolmannen sektorin tahojen sekä nuorten kanssa 1 Aluksi esittäytymiskierros ja nimilista kiertämään Valintojen

Lisätiedot

portfolion ohjeet ja arviointi

portfolion ohjeet ja arviointi 2015 portfolion ohjeet ja arviointi EIJA ARVOLA (5.10.2015) 2 Sisällysluettelo 1. TYÖPORTFOLIO (ei palauteta opettajalle)... 3 2. NÄYTEPORTFOLIO (palautetaan opettajalle)... 3 3. NÄYTEPORTFOLION SISÄLLÖN

Lisätiedot

Luentokurssi Matematiikka ja luonnontieteet yhteiskunnassa (13.3.-8.5.2014)

Luentokurssi Matematiikka ja luonnontieteet yhteiskunnassa (13.3.-8.5.2014) Luentokurssi Matematiikka ja luonnontieteet yhteiskunnassa (13.3.-8.5.2014) Yhteistyöprojekti yhtiön DS Smith Packaking Oy:n ja Lielahden yläkoulun kanssa Tekijät: Hilla Saarela, Sanna Kellokoski ja Esa

Lisätiedot

Osoite. Kansalaisuus Äidinkieli. Vanhempien / huoltajan luona Jos vain toisen huoltajan luona, kumman? Yksin omassa asunnossa Muuten, miten?

Osoite. Kansalaisuus Äidinkieli. Vanhempien / huoltajan luona Jos vain toisen huoltajan luona, kumman? Yksin omassa asunnossa Muuten, miten? TULOHAASTATTELULOMAKE Tämän lomakkeen tarkoituksena on helpottaa opiskelusi aloitusta ja suunnittelua. Luokanvalvojasi keskustelee kanssasi lomakkeen kysymyksistä ja perehdyttää Sinut ammatillisiin opintoihin.

Lisätiedot

Lapsen kannustaminen arjessa ja haasteiden kääntäminen taidoiksi. Anne Kuusisto, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Suomen Sydänliitto ry

Lapsen kannustaminen arjessa ja haasteiden kääntäminen taidoiksi. Anne Kuusisto, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Suomen Sydänliitto ry Lapsen kannustaminen arjessa ja haasteiden kääntäminen taidoiksi Anne Kuusisto, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Suomen Sydänliitto ry Luennon sisältö Lapsen kannustaminen Erilaiset tavat kannustaa

Lisätiedot

PORTFOLIO-OHJEET. 1. Periodi. Lukuvuosi 2006-07 FyKeMaTT -aineet

PORTFOLIO-OHJEET. 1. Periodi. Lukuvuosi 2006-07 FyKeMaTT -aineet PORTFOLIO-OHJEET Lukuvuosi 2006-07 FyKeMaTT -aineet 1. Periodi portfolioryhmä, keskustelu, kirjoitus (2-3 sivua) Palautuspäivä: ennen keskustelua tai viimeistään 20.10.2006 klo 16:00 Perusharjoittelun

Lisätiedot

VIRVATULIKYSELY 12-13-VUOTIAILLE, kevät 2013

VIRVATULIKYSELY 12-13-VUOTIAILLE, kevät 2013 VIRVATULIKYSELY 12-13-VUOTIAILLE, kevät 2013 1. Perustiedot a) Ikä 12 vuotta 67 % 6 13 vuotta 33 % 3 b) Kuinka monetta vuotta olet oppilaana kuvataidekoulussa? 1. vuotta 22 % 2 3. vuotta 11 % 1 4. vuotta

Lisätiedot

LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN. Kiertokapula 2013

LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN. Kiertokapula 2013 Nuukuusviikko 2013 LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN KÄYTTÖ Nuukuusviikko vko 16 TEEMAVIIKKO, JOLLE ON TÄNÄ VUONNA VALITTU TEEMAKSI LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN KÄYTTÖ NUUKUUSVIIKOLLA NOSTETAAN TÄRKEÄÄ KESTÄVÄN

Lisätiedot

Yhteisöteatteria Perhonjokilaaksossa

Yhteisöteatteria Perhonjokilaaksossa Yhteisöteatteria Perhonjokilaaksossa AIKATAULU VIRITÄ! -tapahtumista Perhonjokilaakson alueella Aikataulu päivittyy edelleen riippuen kunkin yhteisön toiveista ja tarpeista. Osa tilaisuuksista on avoimia,

Lisätiedot

LASTEN OIKEUDET. Setan Transtukipiste. Oikeudesta olla prinssi tai prinsessa tai miettiä vielä

LASTEN OIKEUDET. Setan Transtukipiste. Oikeudesta olla prinssi tai prinsessa tai miettiä vielä LASTEN OIKEUDET Setan Transtukipiste Oikeudesta olla prinssi tai prinsessa tai miettiä vielä >> SUKUPUOLEN MONINAISUUS ON JOIDENKIN LASTEN OMINAISUUS Joskus lapsi haluaa olla välillä poika ja välillä tyttö.

Lisätiedot

Kaari-työhyvinvointikysely - esimiehen opas

Kaari-työhyvinvointikysely - esimiehen opas Kaari-työhyvinvointikysely - esimiehen opas Valmistaudu kyselyyn vinkkilista esimiehelle vinkkilista työyhteisölle Valmistaudu kyselyyn - vinkkilista esimiehelle Missä tilaisuudessa/palaverissa työyhteisönne

Lisätiedot

TURVATAITOKOULUTUS 2012-2013 LOPPUTYÖ: Sosiodraama

TURVATAITOKOULUTUS 2012-2013 LOPPUTYÖ: Sosiodraama TURVATAITOKOULUTUS 2012-2013 LOPPUTYÖ: Sosiodraama Tekijät: Auli Siltanen, Vaajakosken päiväkoti, erityislastentarhanopettaja Eva Iisakka, Haapaniemen päiväkoti, lastenhoitaja Sanna Leppänen, Linnan päiväkoti,

Lisätiedot

Metsän taikaa luontopolkureppu

Metsän taikaa luontopolkureppu Metsän taikaa luontopolkureppu Kohderyhmä 0.-3. luokka Tämä reppu sisältää kahden tunnin metsäaiheisen retkiohjelman ohjeen sekä tarvittavat välineet omatoimiselle luontoretkelle. Reppua saa lainata päiväksi

Lisätiedot

Musiikkivideon viestit

Musiikkivideon viestit Musiikkivideon viestit - mediakasvatusmateriaali yläkouluille, lukioille ja toisen asteen ammatillisille oppilaitoksille Otsikko / Etusivu Nuorten Akatemia Note www.nuortenakatemia.fi/note Musiikkivideon

Lisätiedot

Musiikkipäiväkirjani: Kuunnellaan ääniä ja musiikkia (LM1) Kuunnellaan ja nimetään ääniä, joita eri materiaaleilla voidaan saada aikaan.

Musiikkipäiväkirjani: Kuunnellaan ääniä ja musiikkia (LM1) Kuunnellaan ja nimetään ääniä, joita eri materiaaleilla voidaan saada aikaan. Musiikkipäiväkirjani: Kuunnellaan ääniä ja musiikkia (LM1) Kuunnellaan ja nimetään ääniä, joita eri materiaaleilla voidaan saada aikaan. Musiikkipäiväkirjani: Kuunnellaan ääniä ja musiikkia (LM1) Kuunnellaan

Lisätiedot

Kohti innostavaa mediakasvatusta nuorisotyössä

Kohti innostavaa mediakasvatusta nuorisotyössä Kohti innostavaa mediakasvatusta nuorisotyössä Pro gradu -tutkielma Heli Heino Vaikuttamaan pyrkivä mediasisältö Mediakasvatus Nuorisotyö Sosiaalipedagogiikka / sosiokulttuurinen innostaminen Osallisuus,

Lisätiedot

Tärkeät paikat. Jaa muistoja yhdessä sukulaisen tai ystävän kanssa. Kerro lapsuutesi tärkeistä paikoista. Leikkaa tästä kysymyskortit!

Tärkeät paikat. Jaa muistoja yhdessä sukulaisen tai ystävän kanssa. Kerro lapsuutesi tärkeistä paikoista. Leikkaa tästä kysymyskortit! LUONNOS Sukumuistelupeli Tärkeät paikat Jaa muistoja yhdessä sukulaisen tai ystävän kanssa. Kerro lapsuutesi tärkeistä paikoista. Leikkaa tästä kysymyskortit! Voit myös keksiä itse lisää kysymyksiä! Jokainen

Lisätiedot

Lasten urheilun tärkeät asiat

Lasten urheilun tärkeät asiat Lasten urheilun tärkeät asiat 1) Pohdi itsenäisesti, mitkä arvot *) ohjaavat sinun toimintaasi työskennellessäsi lasten ohjaajana ja valmentajana. 2) Kirjoita yksi asia per tarralappu *) Meille jokaiselle

Lisätiedot

KOTIVENYTTELYOHJELMA REIDEN TAKAOSAN LIHAKSET REIDEN LÄHENTÄJÄT PAKARALIHAKSET

KOTIVENYTTELYOHJELMA REIDEN TAKAOSAN LIHAKSET REIDEN LÄHENTÄJÄT PAKARALIHAKSET KOTIVENYTTELYOHJELMA REIDEN TAKAOSAN LIHAKSET Ojenna toinen jalka suoraksi eteen ja pidä toinen jalka koukistettuna vieressä. Nojaa ylävartaloa eteen kohti venytettävää jalkaa. Pidä selkä suorana.tunne

Lisätiedot

Kuolemmeko JÄTTEISIIMME?

Kuolemmeko JÄTTEISIIMME? Kuolemmeko JÄTTEISIIMME? Mieti ensin kaksi kertaa heitätkö roskat luontoon. Tiesitkö, että yksi veteen heitetty tupakka saastuttaa 7 litraa vettä? Kuolemmeko jätteisiimme? Kännykkä vaihtoon uutta ostattaessa,

Lisätiedot

Erilaisia osallisuusmenetelmiä

Erilaisia osallisuusmenetelmiä Erilaisia osallisuusmenetelmiä Rauna Nerelli, Suomen Lasten Parlamentti Tässä on muutamia menetelmiä, joita voi käyttää lasten kanssa ryhmässä toimittaessa, kun halutaan vahvistaa lasten osallisuutta ja

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

, Onneksi on omaishoitaja. Mistä voimia arkeen?

, Onneksi on omaishoitaja. Mistä voimia arkeen? 17.4.2012, Onneksi on omaishoitaja Mistä voimia arkeen? Teemat joita käsittelen Voimia vapaa-ajasta Voimia itsestä Voimia läheisistä Luvan antaminen itselle Omaishoitajan hyvinvointi Omaishoitajan on tärkeää

Lisätiedot

Robertin tarina - opettajan materiaali

Robertin tarina - opettajan materiaali Robertin tarina - opettajan materiaali Opettaja, tämä materiaali on suunniteltu avuksesi. Voit hyödyntää materiaalin joko kokonaan tai osittain. Materiaali soveltuu käytettäväksi sekä luokkatilassa että

Lisätiedot