Sastamalan oppilaitokset opiskelijan opas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sastamalan oppilaitokset opiskelijan opas 2014-2015"

Transkriptio

1 Sastamalan oppilaitokset opiskelijan opas

2 SISÄLLYS 1. OPINTOJEN JAKSOTUS... 3 Lukuvuoden koulupäivät ja lomat AMMATILLISEN TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 3 Ammatillisen tutkinnon muodostuminen 120 ov... 3 Opintojen suoritusaika... 4 Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)... 4 Opintojen mukauttaminen... 4 Opinnoista vapauttaminen... 4 Osaamisen tunnustaminen... 5 Työssäoppiminen... 5 Ammattiosaamisen näytöt... 5 Opinnäyte... 6 Ammattilukio OPINTOJEN ARVIOINTI, POISSAOLOTILANTEET SEKÄ... 6 TUTKINTOTODISTUKSET... 6 Arvioinnin perusteet ja arviointiasteikko... 6 Arvioinnin kohteet teoriaopetuksessa... 7 Arvioinnin kohteet käytännön työn opetuksessa... 7 Arviointi erityisopetuksessa... 7 Hylätyt opintojaksot ja niiden uusiminen... 7 Opintojen etenemisen seuraaminen... 8 Arvioinnin oikaiseminen... 8 Poissaolojen vaikutus arviointiin... 8 Toimenpiteet poissaolotilanteissa... 8 Tutkintotodistus... 9 Erotodistus OPISKELIJAPALVELUT JA OPISKELUHUOLTO Opiskelijapalvelut... 9 Ryhmänohjaaja... 9 Opinto-ohjaaja Koulutusohjaaja Kuntoutusohjaaja Erityisopetuksesta vastaavat opettajat Muut tukitoimet opiskelijoille POP: puuttuvien opintojen paikka Kodin ja koulun välinen yhteistyö Toimistopalvelut Opiskelija-asuntola Opiskeluhuolto Opiskeluterveydenhuolto Psykologi- ja kuraattoripalvelut MUUTA OPISKELUUN LIITTYVÄÄ Lävistykset Opiskelijoiden vakuutusturva Kustannukset Opiskelijakortit Ruokailu

3 Kelan opintososiaaliset etuudet Tupakointi, alkoholi ja huumeet Rikkomukset ja niiden seuraamukset Työsuojelu ja -turvallisuus Kriisinhallinta Opintojen keskeyttäminen ja eroaminen oppilaitoksesta OPISKELIJATOIMINTA Tutortoiminta Amiskunta/opiskelijakunta Kerhot ja vapaa-ajantoiminta Saku ry:n toiminta Skills Finland ry Kansainvälinen toiminta LIITTEET Liite Sastamalan oppilaitosten järjestyssäännöt Liite Sastamalan koulutuskuntayhtymän tietojärjestelmien ja tieto verkon käyttösäännöt

4 1. OPINTOJEN JAKSOTUS Lukuvuoden koulupäivät ja lomat Jakso Aika Syyslukukausi Kevätlukukausi Syysloma, vko (poikkeukset Kosol*) Joululoma Talviloma, vko Pääsiäinen Vappu pe *Poikkeukset Karkun kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitoksessa eli syysloma sote 12 b, sote 12 c, sote 13 d ja sote 13 e viikolla 43. Oppitunnin pituus on 60 minuuttia, johon sisältyy enintään 15 minuutin välitunti. Työnopetuksessa kahteen 60 minuutin oppituntiin sisältyy yksi 15 minuutin välitunti. Henkilöstön yhteystiedot löytyvät osoitteesta kohdasta yhteystiedot, puhelinluettelo. Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa: 2. AMMATILLISEN TUTKINNON MUODOSTUMINEN Ammatillisen tutkinnon muodostuminen 120 ov Ammatillisen tutkinnon osat 90 ov pakolliset tutkinnon osat koulutusohjelmaopinnot valinnaiset tutkinnon osat

5 Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 20 ov äidinkieli 4 ov matematiikka 3 ov englanti 2 ov ruotsi 1 ov fysiikka 1 ov kemia 1 ov yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto 1 ov liikunta 1 ov terveystieto 1 ov taide ja kulttuuri 1 ov valinnaisia osia 4 ov Vapaasti valittavat opinnot 10 ov Lukuvuoden aikana opiskelijalle kertyy n. 40 opintoviikkoa. Perustutkinto koostuu tutkinnon osista. Tutkintotodistuksen saannin edellytyksenä on, että kaikki tutkintoon vaaditut tutkinnonosat on suoritettu hyväksytysti. Tämä edellyttää, että opiskelija aktiivisesti seuraa, että kaikki opinnot tulevat suoritetuksi opiskelusuunnitelman mukaisesti. Opetussuunnitelmassa määrätään opinnoista, joiden suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä opinnoissa etenemiseen. Opintojen suoritusaika Ammatillisen perustutkinnon (120 ov) suorittaminen kestää pääsääntöisesti kolme vuotta. Opintojen enimmäissuoritusaika on neljä vuotta. Opiskelun jatkuminen neljännelle vuodelle voi johtua esim. suorittamattomista opinnoista (hylätyt opinnot). (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/98, 41.) Neljännen vuoden opiskelusta tehdään erillinen suunnitelma ja opiskeluaika määritellään suorittamattomien opintojaksojen mukaan siten, että opiskelu on päätoimista. Opintosuoritusten puuttuminen voi aiheuttaa myös etenemisesteen. Näissä tapauksissa opiskelijan puuttuvien opintojen suorittaminen suunnitellaan yksilöllisesti. Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) Ryhmänohjaaja huolehtii, että jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma eli HOPS. Se tehdään opetussuunnitelman ja opiskelijan omien tavoitteiden sekä valintojen perusteella. HOPS voi pitää sisällään erilaisia opintojen suoritustapoja ja tavoitteita, opintojen ajoitusta sekä työssäoppimista. HOPSia tarkennetaan lukuvuosittain opintojen edetessä. Opintojen mukauttaminen Erityisopetusta tarvitsevalle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma eli HOJKS. Opiskelijalle voidaan myös tarvittaessa yksilöllistää opintojen tavoitteita mukauttamalla. Mukauttaminen voi vaikuttaa jatko-opintoihin. Opinto-ohjaajalta ja opettajalta saa tietoa mukautuksen periaatteista. Lähihoitajakoulutuksessa keskeisiä ammattitaitovaatimuksia (esim. lääkehoito) ei voi mukauttaa. Opinnoista vapauttaminen Jos opiskelija on aloittanut opintonsa 18 vuotta täytettyään, hän voi anoa vapautusta liikunnan, terveystiedon sekä taiteen ja kulttuurin opinnoista. 4

6 Osaamisen tunnustaminen Opiskelijan aikaisemmin muualla suoritettuja opintoja ja työkokemusta, jotka ovat tavoitteiltaan ja keskeisiltä sisällöiltään opetussuunnitelman mukaisia, voidaan hyväksyä perustutkinnon sisältämiin opintoihin, jolloin vältetään opintojen päällekkäisyyttä ja lyhennetään joissakin tapauksissa opiskeluaikaa. Tätä kutsutaan osaamisen tunnustamiseksi. Osaamista voidaan tunnustaa muista ammatillisista opinnoista, lukio-opinnoista, työkokemuksesta, ulkomailla suoritetuista opinnoista, opinnoista avoimessa korkeakoulussa, opinnoista kansalais- ja työväenopistosta tms. sekä ohjatusta harrastustoiminnasta. Osaamisen tunnustamista varten tarvitaan todistus, josta käy selville opiskelijan osaaminen sekä suoritusajankohta ja paikka. Aikaisemmin suoritettu osaaminen on aina opinnollistettava. Lukion päättötodistuksesta tunnustettuja kokonaisuuksia voi korottaa ammatillisen tutkinnon arviointikriteereiden mukaisiksi kerran määrättyinä uusintakoepäivinä ennalta sovitusti. Työssäoppiminen Ammatillisten perustutkintojen opintoihin sisältyy opetussuunnitelman mukaista työssäoppimista vähintään 20 ov. Työssäoppimisen tavoitteena on, että opiskelija oppii osan tutkintoon kuuluvasta ammattitaidosta ja opetussuunnitelman tavoitteista todellisessa työympäristössä ja sen säännöillä. Työssäoppimispaikkojen kanssa laaditaan aina kirjallinen sopimus, jossa määritellään jakson tavoitteet, sisällöt ja muut jaksoon liittyvät asiat. Työssäoppimisen aikana jakson vastuuopettaja huolehtii yhteistyössä työpaikkaohjaajan kanssa työssäoppijan ohjaamisesta oppimistavoitteiden saavuttamiseksi. Oppilaitos tukee ulkomailla tapahtuvaa työssäoppimista. Koulutuksen ylläpitäjä on vakuuttanut opiskelijat työtapaturman varalle. Tämä vakuutus on voimassa myös työssäoppimisjakson aikana, mikäli opiskelija ei saa palkkaa. Oppilaitos maksaa nuorisoasteen opiskelijalle ateriakorvausta 2,80 euroa/työpäivä, mikäli opiskelija joutuu maksamaan itse aterioinnin työssäoppimispaikassa. Saadakseen ateriakorvauksen on opiskelijan merkittävä IBAN-tilinumero oikein wilma-järjestelmän ateriakorvaushakemukseen ja palautettava työssäoppimisen päiväkirja. Työssäoppimisesta merkitään päättötodistukseen laajuus, mutta erillistä arvosanaa ei anneta, koska työssäoppimisen aikana hankittu osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä. Ammattiosaamisen näytöt Ammatilliseen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa ammattiosaamisen näytöt ovat osa koulutusta ja sijoittuvat koko koulutuksen ajalle. Ammattiosaamisen näytöt annetaan kaikista ammatillisten opintojen tutkinnon osista (90 ov). Ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia ja vapaasti valittavia opintoja ei arvioida näytöillä. Ammattiosaamisen näyttöön ei voi mennä ennen kuin siinä arvioitavat teoriaopinnot on suoritettu ja työssäoppiminen on hyväksytysti suoritettu. Näyttöä varten hankittavat valmiudet sekä asiat opiskellaan kontaktiopetuksessa oppilaitoksessa ja tutkintotodistuksen saaminen edellyttää sekä hyväksyttyjä opintosuorituksia että hyväksyttyjä näyttöjä. 5

7 Opinnäyte Opintoihin sisältyy opinnäytetyö. Opiskelija suunnittelee ja tekee omaa osaamistaan kokoavan opinnäytteen, joka voi olla esimerkiksi tuote, työnäyte, portfolio tai esitys. Opinnäytetyön voi suorittaa yksin tai ryhmässä ja sen tulisi palvella työelämän tarpeita. Opinnäyte tehdään opintojen loppuvaiheessa ja sen tarkoituksena on kehittää tiedonhankintataitoja ja omatoimisuutta sekä syventää ammatinhallintaa. Lisäksi tavoitteena on, että opiskelija tunnistaa keskeiset ammatilliset vahvuutensa ja kehittää opinnäytettä tehdessään luovuuttaan ja innovatiivisuuttaan sekä edistää ammatillista kasvuaan. Ammattilukio Ammattilukiolaisille on laadittu oma oppaansa. 3. OPINTOJEN ARVIOINTI, POISSAOLOTILANTEET SEKÄ TUTKINTOTODISTUKSET Arvioinnin perusteet ja arviointiasteikko Ammatillisessa koulutuksessa arviointi jakautuu oppimisen arviointiin ja osaamisen arviointiin. Opettaja selvittää arvioinnin perusteet aina opintojakson alussa. Arviointikriteerit on määritelty tutkinnon perusteissa. Oppimista arvioidaan koko opiskelun ajan antamalla suullista ja/tai kirjallista palautetta. Sen avulla saa tietää mitä pitää vielä oppia. Palautteen avulla opiskelijaa tuetaan ja ohjataan mahdollisimman hyviin suorituksiin. Samalla opitaan myös itse arvioimaan omaa oppimista. Osaamisen arviointi puolestaan on sitä, miten hyvin opiskelija saavuttaa tutkinnon ammattitaitovaatimukset tai tavoitteet. Ammatillisten tutkinnon osien ammattitaito arvioidaan ammattiosaamisen näytöillä ja muulla osaamisen arvioinnilla esim. kokeilla ja tehdyillä töillä. Tutkinnon osan arvosanaa annettaessa on painotettava loppuvaiheen osaamista. Jos tutkinnon osaa on opettanut useampi kuin yksi opettaja, arvosanan antamisesta vastaavat opettajat yhdessä. Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat arvioidaan pelkästään muun arvioinnin perusteella, niissä ei ole näyttöjä. Arviointiin vaikuttaa myös hyvä käyttäytyminen, myönteinen asenne opiskeluun ja koulu- ja työyhteisöön, huolellisuus ja järjestelmällisyys, vastuuntunto ja aktiivisuus opinnoissa. Säännöllisellä osallistumisella opetukseen varmistaa oppimisensa ja sitä kautta hyvät tulokset. Vapaasti valittavat opinnot voidaan opiskelijan suostumuksella hyväksyä suoritetuksi ilman arvosanaa (A811/ ). Tämä koskee myös muualla suoritettuja ja opiskelijalle hyväksi luettavia vapaasti valittavia opintoja, joista ei aina ole saatavissa arvosanaa. Myös arvosanalla arvioidut suoritukset voidaan opiskelijan suostumuksella merkitä opintosuoritusotteeseen merkinnällä S (suoritettu). Opiskelijan hyväksytyt suoritukset arvioidaan käyttäen asteikkoa: kiitettävä 3 hyvä 2 tyydyttävä 1 6

8 Tutkintotodistuksen saamiseksi opiskelijalla tulee olla kaikista tutkinnon osista vähintään tyydyttävä arvosana. Arvioinnin kohteet teoriaopetuksessa Arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan koetulokset, tuntiosaaminen, osoitettu aktiivisuus opetuksen aikana ja annettujen kotitehtävien ja harjoitustöiden suorittaminen. Opetettavaan aineeseen oleellisesti kuuluvien tehtävien tekemättä jättäminen voi estää hyväksyttävän arvosanan saamisen. Runsaat poissaolot voivat aiheuttaa sen, ettei osaamista kerry ja ko. kurssia ei voida arvioida lainkaan. Arvioinnin kohteet käytännön työn opetuksessa Tutkinnon perusteissa on tutkinnonosittain esitetty arvioinnin kohteet eli mitä arvioidaan ja arviointikriteerit eli mitä opiskelija osaa kiitettävän, hyvän tai tyydyttävän tasoilla. Arviointi kohdistuu työprosessin hallintaan työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallintaan työn perustana olevan tiedon hallintaan Arvioinnissa otetaan huomioon myös oppiminen ja ongelmanratkaisu, luotettavuus, vuorovaikutus ja yhteistyö, ammattietiikka, terveys, turvallisuus, toimintakyky ja aloitekyky, yrittäjyys, kestävä kehitys ja tiedonhankinta. Arviointi erityisopetuksessa Opiskelija saa tutkintotodistuksen, vaikka tutkinnon tavoitteita olisikin mukautettu. Mukautetuita tavoitteista tulee todistukseen merkinnät ko. aineiden kohdalle. Mukautettujen tavoitteiden mukaan suoritettu koulutus saattaa vaikuttaa jatko-opintoihin pääsyyn. Hylätyt opintojaksot ja niiden uusiminen Opiskelijalla on vastuu opintojen suorittamisesta. Mikäli opiskelija saa jostakin opintojaksosta hylätyn arvosanan, hänen tulee mahdollisimman pian keskustella ko. aineen opettajan kanssa, miten hylätty opintojakso suoritetaan. Uusintakoepäivinä opiskelija voi suorittaa hylättyjä kokeita. Uusintakokeeseen tulee ilmoittautua erillisellä lomakkeella vähintään viikkoa ennen koetta. Jos opintojakson hylkääminen johtuu käytännön harjoituksen vähyydestä tai osaamista ei muuten esim. poissaolojen vuoksi voida arvioida niin opiskelija voi joutua suorittamaan koko jakson uudestaan. Käytännössä tämä voi tarkoittaa sitä, että opiskelijan valmistuminen siirtyy esim. neljännelle opiskeluvuodelle. Lisäksi suorittamattomat opinnot voivat estää esim. työssäoppimisjaksolle pääsemisen, jos opiskelijalle ei ole kertynyt riittävästi osaamista työssäoppimisjaksolla tehtävien opintojen suorittamiseen. Mikäli opiskelijan suoritus on hylätty vielä kahden uusintakokeen jälkeen, on opiskelijan osallistuttava lisäopetukseen tai annettava lisänäyttöjä osaamisestaan tapauskohtaisesti. Opettaja vie asian käsiteltäväksi oppilaitoksen tukitiimiin, jossa yhdessä mietitään tukitoimia. Hylätyt suoritukset voivat vaikuttaa siihen, että valmistuminen siirtyy. Hylätty ammattiosaamisen näyttö voidaan uusia ko. opettajan asettamana aikana. 7

9 Opintojen etenemisen seuraaminen Opiskelija on velvollinen seuraamaan opintojensa etenemistä. Opintojen etenemistä opiskelija ja huoltaja voivat seurata wilma-järjestelmän kautta internetissä. Opintojen enenemisen seurantaan saa apua ryhmänohjaajalta, opinto-ohjaajalta ja koulutusohjaajalta. Opintosuoritusotteesta voit seurata opiskelun aikana opintojesi etenemistä. Huom! Päättävien ryhmien opintojen suoritukset tulee olla tehtynä mennessä. Tämän päivämäärän jälkeiset suoritukset siirtyvät seuraavan lukuvuoden arvioinneiksi. Arvioinnin oikaiseminen Opiskelijalla on oikeus saada tieto häneen sovelletuista arviointiperusteista. Jos hän on tyytymätön saamaansa arvosanaan, hän voi pyytää oikaisua arvioinnin suorittaneelta opettajalta tai opettajilta. Opettajan päätökseen tyytymätön opiskelija voi 14 vrk:n kuluessa arvioinnista tiedon saatuaan pyytää opintojen etenemistä tai tutkinnon suorittamista koskevan arvioinnin uusimista kirjallisesti apulaisrehtorilta, joka päättää uudesta arvioinnista yhdessä opiskelijan opettajan kanssa. Opinto-, näyttö- ja tutkintosuorituksensa arviointiin tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen suullisesti tai kirjallisesti oikaisua arvioinnin suorittaneelta opettajalta taikka muulta arvioinnista päätöksen tehneeltä henkilöltä tai apulaisrehtorilta. Oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin opiskelijalla on ollut tilaisuus saada arvioinnin tulokset sekä arviointiperusteiden soveltaminen omalta kohdaltaan tietoonsa. Jos opiskelija on tyytymätön oikaisupyynnöstä tehtyyn päätökseen, hän voi hakea kirjallisesti arviointiin oikaisua monialaiselta toimielimeltä. Tämä hakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun opiskelijalla on ollut mahdollisuus saada vastaus oikaisupyyntöön. Toimielin voi velvoittaa tekemään uuden arvioinnin, jos se katsoo, että arviointipäätös on virheellinen. Poissaolojen vaikutus arviointiin Hyväksyttyjä poissaoloja ovat apulaisrehtorin, koulutuspäällikön, ryhmänohjaajan tai aineenopettajan kanssa etukäteen sovitut poissaolot, todistettu sairaus tai tapauskohtaisesti muu ennakoimaton tilanne. Kaikki muut poissaolot ovat luvattomia. Hyväksytystäkin syystä poissa olleen opiskelijan opinnot voidaan jättää arvioimatta, jos opettaja katsoo, että hänen antamansa näytöt eivät riitä oikeudenmukaisen arvioinnin suorittamiseen. Jokaiseen etukäteen tiedossa olevaan poissaoloon on kysyttävä lupa. Luvattomat poissaolot ovat osa ns. jatkuvaa näyttöä ja ammattialalla työntekijältä vaadittavaa luotettavuutta. Nämä vaikuttavat kurssin arviointiin alentavasti. Myös hyväksyttävästä syystä johtuvat poissaolot (esim. sairauspoissaolot) voivat johtaa kurssin uusimiseen, jollei vaadittavaa osaamista muuten saavuteta. Toimenpiteet poissaolotilanteissa Ammattioppilaitoksessa noudatetaan työelämässä yleisesti käytössä olevia poissaolosääntöjä, joiden mukaan työntekijän (opiskelijan) tulee aina ilmoittaa poissaolostaan omalle esimiehelleen (ryhmänohjaajalle). Jos opiskelija sairastuu tai joutuu äkillisen syyn vuoksi muuten olemaan poissa koulusta, tulee hänen/hänen huoltajansa ilmoittaa siitä omalle ryhmänohjaajalle tai muulle opettajalle. Ilmoituksen voi tehdä myös wilma-järjestelmän kautta. 8

10 1. Jos opiskelija sairastuu, tulee hänen hankkia luotettava todistus. Luotettavan todistuksen voi antaa terveydenhuollon ammattilainen ja alle 18-vuotiaalle lisäksi huoltaja. Myös alle 18-vuotiaan opiskelijan tulee toimittaa terveydenhuollon ammattilaisen kirjoittama todistus, mikäli yhtäjaksoinen poissaolo kestää yli kolme päivää. 2. Jos opiskelijalla on tärkeitä asioita tai välttämättömiä menoja, kuten esimerkiksi insinööriajo/teoriakoe tai erikoislääkärikäynnit, joita ei voi hoitaa kouluajan ulkopuolella, hänen tulee anoa poissaoloon lupaa etukäteen seuraavan ohjeen mukaan jos poissaolo kestää yksittäisiä tunteja, lupa pyydetään niiltä opettajilta, jotka opiskelijaa silloin opettavat jos poissaolo kestää 1 3 päivää, tulee opiskelijan pyytää lupa kirjallisesti omalta ryhmänohjaajalta jos poissaolo kestää yli 3 päivää, lupa anotaan kirjallisesti erillisellä lomakkeella koulutuspäälliköltä. Mieti aina tarkkaan, onko poissaolo välttämätön. Poissaolot vaikuttavat opintosuorituksiin ja voivat pitkittää valmistumistasi ammattiin! Lomamatkat suositellaan ajoittamaan koulujen loma-aikoihin / viikonloppuihin. Poissaolot voivat vaikuttaa myös opintososiaalisiin etuuksiin. Oppilaitos on velvollinen ilmoittamaan poissaoloista Kelaan. Tutkintotodistus Kun opiskelija on suorittanut hyväksytysti kaikki tutkintoon kuuluvat opinnot, hän saa virallisen tutkintotodistuksen, joka sisältää päättö- ja näyttötodistuksen. Lisäksi opiskelija voi saada pyytäessään kansainvälisen liitteen. Virallisen käännöksen todistuksesta opiskelija hankkii itse. Erotodistus Opiskelija saa erotodistuksen, mikäli hän eroaa oppilaitoksesta ennen kuin hän on suorittanut kaikki ammatillisen perustutkinnon tutkinnon osat. Erotodistuksen liitteenä on todistus suoritetuista opinnoista (opintokortti). 4. OPISKELIJAPALVELUT JA OPISKELUHUOLTO 4.1 Opiskelijapalvelut Sastamalan oppilaitosten opiskelijapalveluilla tarkoitetaan palveluja, joiden tavoitteena on tukea opiskelijaa monin tavoin oppimisessa ja omaan elämäntilanteeseen liittyvissä asioissa. Ryhmänohjaaja Ryhmänohjaaja toimii opiskelijan lähimpänä tukena opintojen ajan. Ryhmänohjaajat ovat yhteydessä opiskelijan huoltajiin ja tiedottavat opiskelijan opintojen etenemisestä huoltajille puhelimitse, kirjallisesti tai sähköisesti (wilma-järjestelmän kautta). 9

11 Opinto-ohjaaja Opinto-ohjaaja vastaa opinto-ohjauksesta yhteistyössä ryhmänohjaajan kanssa. Opintoohjaaja: auttaa opintojen suunnittelussa ohjaa aikaisempien opintojen ja työkokemuksen kautta hankitun osaamisen tunnustamisessa ohjaa opintoihin liittyvien valintojen teossa keskustelee opiskelijan kanssa opintojen etenemiseen liittyvistä pulmista ja ratkaisumahdollisuuksista tiedottaa jatko-opintomahdollisuuksista ja ohjaa koulutukseen hakeutumisessa neuvoo työpaikan haussa ja antaa tietoa työskentelystä ulkomailla Tuija Penkkimäki Eija Uotila Vammalan ammattikoulu Karkun kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitos Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitos Koulutusohjaaja Koulutusohjaajan puoleen voit kääntyä esimerkiksi henkilökohtaisissa opiskeluun liittyvissä ongelmissa kuten keskittyminen, poissaolot, opiskeluvaikeudet, huolet, jännittäminen, jaksaminen tai motivaation puute. Koulutusohjaajan kanssa voit työstää myös omaan elämänhallintaan ja työelämään liittyviä asioita. Aija Ylivakeri Tiina Kylväjä Vammalan ammattikoulu Karkun kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitos Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitos Kuntoutusohjaaja Kuntoutusohjaaja tukee konkreettisesti opiskelijoita opinnoissa, mm. atto-aineiden suorittamisessa sekä työssäoppimispaikkojen hakemisessa. Kuntoutusohjaajalta opiskelijat ja heidän huoltajansa voivat pyytää tukea kuntoutusasioihin, esimerkiksi nuoren kuntoutusrahan hakemiseen. Lisäksi kuntoutusohjaaja etsii erityisopiskelijoiden kanssa keinoja opintojen suorittamiseksi. Liisa-Maija Yliniitty Sastamalan oppilaitokset 10

12 Erityisopetuksesta vastaavat opettajat Erityisopetuksesta vastaavat opettajat suunnittelevat ja järjestävät opiskelijoille tarpeellisia tukitoimia. Huoltajien luvalla voidaan aikaisemmista kouluista saaduilla siirtotiedoilla kartoittaa tuen tarvetta. Oppilaitoksen tukitiimi Oppilaitoksen tukitiimin tehtävänä on tukea opiskelijan opintojen etenemistä oppimisen tuen näkökulmasta ja tehdä yhteistyötä ryhmänohjaajien sekä muiden opettajien kanssa opiskelijoiden tukemiseksi. Oppilaitoksen tukitiimin muodostavat opinto-ohjaaja, koulutusohjaaja, kuntoutusohjaaja sekä erityisopetuksesta vastaavat opettajat. Muut tukitoimet opiskelijoille Opiskelijalla on oikeus saada tukiopetusta sekä tarvittaessa erityisopiskelijana lisäopetusta. Opintojen alussa järjestetään kaikille uusille opiskelijoille matematiikan, kielten ja äidinkielen lähtötasotesti. Jos opiskelija on poissa koulusta luvattomasti, niin oikeutta tukiopetukseen ei synny. POP: puuttuvien opintojen paikka Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa puuttuvia opintojaan oppilaitosten ohjaajien tukemana. Opintojen suorittamisesta POP:ssa sovitaan aina erikseen kyseisen aineen opettajan kanssa. POP:ssa voi mm. tehdä korvaustehtäviä ja valmistautua kokeisiin. Kodin ja koulun välinen yhteistyö Yhteistyötä kodin ja koulun välillä tehdään nuoren kasvun ja kehityksen sekä opiskelun tukemiseksi. Ryhmänohjaajat ovat yhteydessä opiskelijan huoltajiin esimerkiksi silloin, kun poissaoloja on runsaasti tai heidän on muutoin hyvä tietää opiskelijan kuulumisia. Myös muu henkilökunta tekee yhteistyötä kotien kanssa. Mikäli huoltajalla on huoli nuoren opinnoista, hän voi ottaa yhteyttä oppilaitoksen henkilökuntaan. Lukuvuoden aikana järjestettäviin tilaisuuksiin, kuten kotiväen iltaan, ovat opiskelijan huoltajat ja läheiset tervetulleita. Toimistopalvelut Oppilaitosten opintotoimistot palvelevat opiskelijoita erilaisissa opiskeluun liittyvissä asioissa, kuten Kelan opintososiaalisten etuuksien hakemisessa. Opiskelijahallinnon suunnittelija ja opintosihteerit auttavat opiskelijoita sekä huoltajia eduverkon sekä wilma-järjestelmän käytössä. Heiltä voi tilata myös opiskelutodistuksia sekä opintosuoritusotteita. Vammalan ammattikoulu Toimisto/vaihde on avoinna ma-to klo 8:00 15:30, pe ja aattopäivinä klo 8:00 14:30 Palvelusihteeri Tuula Laine-Korvenperä, Opiskelijahallinnon suunnittelija Marja Hakala Ratakatu 36 Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitos opintosihteeri Pirjo Ihantola 11

13 Sastamalankatu 2 Karkun kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitos opintosihteeri Jari Hannus Tulluntie 30 Opiskelija-asuntola Asuntolan asukkaiksi valitaan ensisijaisesti alaikäisiä opiskelijoita, joiden kulkeminen kotoa oppilaitoksiin ei ole mahdollista, tai asuminen vuokra-asunnossa nuoresta iästä johtuen olisi ongelmallista. Asuntolapaikka on maksuton ja asuntolat sijaitsevat oppilaitosten välittömässä läheisyydessä. Asunnot ovat soluasuntoja ja huoneet ovat kalustettuja. Asuntolaohjaajat Jaana Heino Pirkko Kovero Vammalan ammattikoulu Karkun kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitos Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitos 4.2 Opiskeluhuolto Opiskeluhuollolla tarkoitetaan lain edellyttämiä opiskeluhuoltopalveluja. Ammatillisen koulutuksen opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, fyysistä ja psyykkistä terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia sekä huolehtia oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista, terveellisyydestä ja turvallisuudesta. Ennaltaehkäisy on opiskeluhuoltotoiminnan painopisteenä. Opiskeluhuoltopalveluja ovat opiskeluterveydenhuollon palvelut sekä psykologi- ja kuraattoripalvelut. Opiskeluterveydenhuolto Opiskeluterveydenhuollon tehtävänä on huolehtia kokonaisvaltaisesti oppilaitoksen opiskelijoiden terveydestä. Tavoitteena on edistää opiskelijan hyvinvointia, tukea terveyttä ja edistää työkykyä. Terveydenhoitaja ohjaa opiskelijaa terveydenhuollollisissa asioissa, suorittaa ennalta ehkäisevää terveydenhuoltoa, antaa apua sairastapauksissa ja tapaturmissa sekä ohjaa tarvittaessa jatkotutkimuksiin koululääkärille. Terveydenhoitajat Lotta Harjunmaa Katja Touronen Vammalan ammattikoulu Karkun kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitos Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitos 12

14 Vastaanottoaikojen ulkopuolella tavoitat terveydenhoitajan puhelimitse, sähköpostilla tai wilma-järjestelmän kautta. Psykologi- ja kuraattoripalvelut Psykologi- ja kuraattoripalveluista vastaa Sastamalan kaupunki. Uuden opiskelijahuoltolain mukaisia palveluja organisoidaan parhaillaan. Ajantasaista tietoa tulevista palveluista saa terveydenhoitajalta tai koulutusohjaajalta sekä palveluista tiedotetaan wilma-järjestelmän kautta. 5. MUUTA OPISKELUUN LIITTYVÄÄ Lävistykset Jos opiskelijalla on kasvojen alueen lävistyksiä, pitää hänen keskustella ammatinopettajan kanssa lävistysten mahdollisesti aiheuttamasta työturvallisuusvaarasta tai hygieniasäännöksistä. Lisäksi on keskusteltava mahdollisista liikuntatunteihin liittyvistä riskeistä liikunnan opettajan kanssa. Mikäli lävistys aiheuttaa työturvallisuusriskin tai on hygieniasäännösten vastainen, on se joko poistettava työtuntien ajaksi tai vaikeasti poistettava lävistyskoru on peitettävä. Opiskelijoiden vakuutusturva Opiskelija on vakuutettu oppilaitoksen puolesta seuraavasti: Tapaturmavakuutus kattaa itse työssäoppimistilanteessa ja työpaikalla sattuneet tapaturmat sekä kotimaassa että ulkomailla. Tapaturmavakuutus kattaa lisäksi tapaturmat matkalla kotoa/asunnolta suoraan oppilaitokseen/yksikköön sekä kotoa/asunnolta työssäoppimispaikalle ja takaisin. Vakuutus kattaa myös tapaturmat, jotka sattuvat varsinaisella kouluajalla, opetuksen aikana, liikuntatunneilla, välitunneilla sekä otettaessa osaa opetussuunnitelman puitteissa järjestettäviin yhteisiin tilaisuuksiin esim. urheilusuorituksiin, opintomatkoihin, käynteihin näyttelyissä, museoissa, tehtaissa jne. Kansainvälisyystoiminnan puitteissa tehtävillä matkoilla oppilaitos vakuuttaa opiskelijat erikseen tapaturman varalta. Matkatavaravakuutuksesta on jokaisen opiskelijan huolehdittava erikseen. Tapaturman sattuessa sinun on välittömästi ilmoitettava asiasta ryhmänohjaajalle ja oppilaitoksen toimistoon opiskelijahallinnon suunnittelijalle/opintosihteerille. Tapaturmasta tehdään tapaturmailmoitus, jonka oppilaitos toimittaa vakuutusyhtiölle. Vakuutus ei kata vapaa-ajalla tapahtuneita tapaturmia. Viime kädessä korvauksista päättää vakuutusyhtiö Pohjola. Kustannukset Opiskelu on opiskelijalle maksutonta. Opiskelija joutuu kuitenkin kustantamaan oppikirjat, opiskeluvälineet ja työasut. Ilman oppikirjoja, opiskeluvälineitä ja asianmukaista työasua ei tunneille voi osallistua. Ryhmänohjaajasi ja opettajat tiedottavat tarvittavista varusteista ja niiden yhteishankinnasta opiskelusi alkaessa. Liikuntatunneille on varattava asianmukaiset varusteet. 13

15 Opiskelijakortit Opiskelijakortin voi hankkia liittymällä Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKI ry:n jäseneksi. Kortilla saa VR:n ja Matkahuollon alennukset sekä muita alennuksia ja etuja. Eduista lisätietoa internetistä: Opiskelijakortin saa myös liittymällä Suomen Opiskelija-Allianssi Osku ry:n jäseneksi. Tähänkin korttiin liittyy VR:n ja Matkahuollon alennusten lisäksi myös muita etuja. Lisätietoja osoitteesta Ruokailu Opiskelijat saavat maksuttoman lounaan koulupäivinä. Maksuton ateria ei kuulu aikuisille, jotka suorittavat tutkintonsa aikuisten näyttötutkintona eikä työvoimapoliittisessa koulutuksessa eikä oppisopimuskoulutuksessa oleville opiskelijoille. Mikäli opiskelija tarvitsee erityisruokavaliota, hänen tulee ottaa yhteyttä keittiöhenkilökuntaan ja toimittaa erityisruokavaliosta lääkärintodistus. Kelan opintososiaaliset etuudet Tupakointi, alkoholi ja huumeet Tupakkalain (698/2010) mukaan tupakointi ja tupakointituotteiden (mm. nuuska) käyttö on ehdottomasti kielletty ammatillista koulutusta antavien oppilaitosten sisätiloissa ja opiskelijaasuntolassa sekä niiden käytössä olevilla ulkoalueilla. Alkoholin ja huumeiden hallussapito, käyttäminen ja niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen oppilaitoksessa ja sen alueella on kielletty. Henkilökunnalla on velvollisuus puuttua tilanteisiin, joissa järjestyssääntöjä rikotaan. Rikkomukset ja niiden seuraamukset Opiskelijan rikkoessa oppilaitoksen tai opiskelija-asuntolan järjestyssääntöjä, opiskelijan kanssa keskustellaan tapahtuneesta. Mikäli keskustelu opiskelijan kanssa ei ole auttanut ja opiskelija rikkoo järjestystä, harjoittaa opinnoissaan vilppiä tai käyttäytyy muuten epäasiallisesti, häntä voidaan kurinpidollisesti rangaista. Kurinpitorangaistuksia ovat kirjallinen varoitus ja opiskelijan erottaminen oppilaitoksesta enintään yhdeksi vuodeksi sekä opiskelijan erottaminen opiskelija-asuntolasta määräajaksi tai kokonaan. Ennen opiskelijan määräaikaista erottamista oppilaitoksesta, opiskelija-asuntolasta erottamista ja kirjallisen varoituksen antamista on rangaistukseen syynä olevasta teosta tai laiminlyönnistä tehtävä kirjallinen selvitys ja kuultava opiskelijaa. Ennen opiskelijan erottamista oppilaitoksesta tai opiskelija-asuntolasta on kuultava myös alaikäisen opiskelijan huoltajaa. Rangaistuksista annetaan aina kirjallinen päätös. Päätös toimitetaan kirjallisena alaikäisen opiskelijan huoltajalle. Jos opiskelija on tutkimuksen alaisena rikoksesta, voidaan hänet pidättää opiskelusta tutkimuksen ajaksi, jos se opiskelijan tekemäksi epäiltyyn rikokseen tai siihen liittyviin seikkoihin nähden on perusteltua. Opetusta häiritsevä opiskelija voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka oppilaitoksen järjestämästä tilaisuudesta. 14

16 Opiskelijan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään jäljellä olevan työpäivän ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen opiskelijan tai oppilaitoksessa tai muussa opetustilassa työskentelevän henkilön turvallisuus kärsii opiskelijan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi taikka opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti opiskelijan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi. Sastamalan oppilaitosten järjestyssäännöt ovat tämän oppaan liitteenä. Asuntolan järjestyssäännöt jaetaan asuntolassa asuville sekä heidän huoltajilleen. Työsuojelu ja -turvallisuus Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 630/ :n mukaan opiskelijoilla on oikeus turvalliseen ympäristöön. Oikeus turvalliseen ympäristöön kattaa fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ympäristön. Koulutuksen järjestäjällä on osaltaan velvollisuus toimia niin, että oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön toteutuu sekä oppilaitoksessa että työssäoppimisjakson aikana. Työssäoppimisjakson alussa tehdyllä hyvällä perehdyttämisellä ennaltaehkäistään turhia onnettomuuksia. Laki määrää myös opiskelijalle / työntekijälle velvollisuuksia ja oikeuksia. Tapaturmien ehkäisemiseksi jokaisen opiskelijan on noudatettava annettuja ohjeita ja määräyksiä, joita työturvallisuuden ylläpitämiseksi annetaan. Lisäksi tulee noudattaa turvallisuuden ja terveyden edellyttämää järjestystä ja siisteyttä sekä oltava työssään huolellinen ja varovainen. Vakuutus ei korvaa vahinkoja, jos työturvallisuusohjeita ei ole noudatettu. Älä käynnistä luvatta koneita ja laitteita, joiden toiminnasta ja kunnosta sinulla ei ole etukäteen tietoa. Tahallisesti aiheutetusta koneen tai laitteen rikkoutumisesta ja vamman aiheuttamisesta on seurauksena korvausvelvollisuus. Tapaturman sattuessa ilmoita asiasta ensi tilassa opettajallesi. Muista asiallinen työvaatetus ja käytä aina työn vaatimia suojavarusteita! Jokaisella ammattialalla on omat työturvallisuutta koskevat asiat, joita käsitellään ammatinopetuksen yhteydessä. Kriisinhallinta Sastamalan oppilaitoksissa toimii kriisiryhmä, joka kriisitilanteen sattuessa tarjoaa keskusteluapua opiskelijoille yksin tai ryhmässä. Kriisiryhmä järjestää tarvittaessa mahdollisuuden jälkipuintiin. Sastamalan oppilaitosten kriisiryhmän kutsuu koolle rehtori Anna-Leena Kivipuro, Opintojen keskeyttäminen ja eroaminen oppilaitoksesta Opintojen keskeyttäminen tarkoittaa määräaikaista taukoa opinnoissa, jonka jälkeen opinnot jatkuvat. Opiskelija voi keskeyttää opintonsa: varusmiespalveluksen äitiysloman sairauden tai sen hoidon muun hyväksyttävän syyn perusteella 15

17 Opinnot keskeytetään aina määräajaksi. Kun keskeyttämisaika on ohi, opiskelija saapuu opiskelemaan tai ottaa yhteyttä oppilaitokseen muuttuneen tilanteen johdosta. Opinnot voi pääsääntöisesti keskeyttää enintään yhden lukuvuoden ajaksi. Opiskelija voi erota oppilaitoksesta, kun hän on täysi-ikäinen. Alaikäinen opiskelija tarvitsee eroilmoitukseen huoltajansa allekirjoituksen. Ennen eroamista/keskeyttämistä opiskelijan on neuvoteltava opinto-ohjaajan tai koulutusohjaajan kanssa ryhmänohjaajan tai koulutuspäällikön kanssa palautettava koulun omaisuus, kuten avaimet, työkalut ja työasu Opiskelija ei voi lähteä oppilaitoksesta ilmoittamatta kenellekään! 6. OPISKELIJATOIMINTA Tutortoiminta Lukuvuosittain koulutetaan lähes jokaiselta koulutusalalta muutama opiskelija oppilaitoksen tutorin sekä asuntolatutorin tehtäviin. Tuutorit voivat osallistua uusien opiskelijoiden vastaanottamiseen ja perehdyttämiseen. He toimivat tarvittaessa oppaina sekä esittelevät oppilaitosta erilaisille vieraille. Tuutorit voivat olla opinto-ohjaajan apuna erilaisissa tiedottamis- ja markkinointitapahtumissa. Osallistuminen tuutortoimintaan voidaan lukea hyväksi vapaasti valittaviin opintoihin. Tuutortoimintaa ohjaavat koulutusohjaaja, opinto-ohjaaja ja asuntolaohjaaja. Amiskunta/opiskelijakunta Oppilaitoksissa on opiskelijakuntatoimintaa, josta käytetään Vammalan ammattikoulussa ja Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksessa nimeä amiskunta. Jokaiselta luokalta valitaan edustaja amiskunnan/opiskelijakunnan hallitukseen. Jokainen opiskelija on opiskelijakunnan jäsen. Toiminnasta vastaavat koulutusohjaajat. Kerhot ja vapaa-ajantoiminta Kuntayhtymä järjestää kerho- ja vapaa-aikatoimintaa opiskelijoiden toiveet huomioiden. Vapaa-aikatoimintaa ohjaavat asuntolaohjaajat, opettajat sekä koulutusohjaajat. Kerhoista ja vapaa-ajantoiminnasta ilmoitetaan mm. wilmassa, info-tv:ssä sekä facebookissa. Saku ry:n toiminta SAKU ry:n (Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto) opiskelijapalvelujen tavoitteena on opiskelijan hyvinvoinnin tukeminen, aktiiviseksi kansalaiseksi ja järjestötoimi- 16

18 jaksi kasvattaminen, opiskelukyvyn edistäminen, liikunnallisen ja aktiivisen elämäntavan kehittymisen tukeminen sekä yhteiskuntavastuullisuuteen kasvattaminen ja sen edistäminen liikunnan ja kulttuurin keinoin. SAKU ry järjestää mm. SAKUstars-kulttuurikilpailut, joissa ammattiin opiskelevat ympäri Suomen näyttävät osaamisensa mm. musiikissa, tanssissa, kuvataiteissa, valokuvauksessa jne. Lisätietoa osoitteessa: Skills Finland ry Skills Finland ry on yhdistys, joka pyrkii edistämään kotimaisen ammatillisen koulutuksen ja osaamisen arvostusta. Yhdistys järjestää mm. vuosittaiset ammatillisten oppilaitosten ammattitaidon SM-kilpailut. Oppilaitoksen opiskelijat voivat osallistua Skills Finland ry:n toimintaan mm. lähtemällä mukaan kilpailutoimintaan. Lisätietoa osoitteesta: Kansainvälinen toiminta Kansainväliset työssäoppimisjaksot on mahdollista toteuttaa oppilaitoksissamme. Kansainvälisistä asioista vastaavalta voi kysyä lisätietoa kansainvälisestä työssäoppimisesta. LIITTEET Liite 1. Sastamalan oppilaitosten järjestyssäännöt 1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TAVOITE Järjestyssääntöjen tavoitteena on fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti turvallinen, viihtyisä sekä oppimisen kannalta tuloksellinen opiskelu- ja työympäristö. 2. OPPILAITOKSEN JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN SOVELTAMISALUE Järjestyssäännöt koskevat Sastamalan oppilaitosten opiskelijoita. Lisäksi on noudatettava koulutusalakohtaisia toimintaohjeita ja turvallisuusmääräyksiä sekä viranomaisten antamia määräyksiä. Järjestyssäännöt ovat voimassa Sastamalan oppilaitoksissa. Niitä on noudatettava opiskeluaikana, joka määräytyy työjärjestyksen ja/tai henkilökohtaisen työjärjestyksen mukaisesti Järjestyssäännöt koskevat myös oppilaitoksen järjestämiä varsinaisen opiskeluajan ulkopuolella pidettäviä tilaisuuksia ja opiskelijoiden koulun tiloissa järjestämiä tapahtumia, joissa opiskelijat edustavat oppilaitosta. Opiskeluun välittömästi liittyväksi tilaisuudeksi katsotaan oppilaitoksen järjestämä tilaisuus oppilaitoksen alueen ulkopuolella kouluaikana sekä oppilaitoksen toimesta sen alueella järjestetty tilaisuus kouluajan ulkopuolella. 17

19 Opetussuunnitelman mukaisessa opiskelussa työpaikoilla opiskelijat noudattavat työpaikan toimintaohjeita ja määräyksiä sekä hyviä käytöstapoja. Oppilaitosasuntolassa on omat järjestyssäännöt. 3. OPISKELIJAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET Opiskelija oikeudet ja velvollisuudet määritellään laissa ammatillisesta koulutuksesta (630/98) sekä tämän lain muutoksista (479/03, 471/05 sekä 951/11) ja laissa ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/98) sekä tämän lain muutoksista 973/09, 1210/00, 1392/01, 480/03, 1013/05) Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Opiskelijan tulee noudattaa järjestyssääntöjä sekä opetukseen, työturvallisuuteen, ergonomiaan, kestävään kehitykseen ja käyttäytymiseen liittyviä ohjeita. Opiskelijalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta ja opinto-ohjausta sekä velvollisuus osallistua kaikkeen siihen opetukseen, joka kuuluu hänen opintoihinsa. Opiskelijan tulee suorittaa opintonsa enintään yhtä vuotta opintojen laajuudeksi määriteltyä aikaa pidemmässä ajassa, jollei opiskelijalle perustellusta syystä myönnetä suoritusaikaan pidennystä. Opiskelija, joka ei ole suorittanut opintojaan mainitussa ajassa, katsotaan eronneeksi. Eronneeksi katsotaan myös sellainen opiskelija, joka pätevää syytä ilmoittamatta on poissa opetuksesta, jos on ilmeistä, ettei hänen tarkoituksenaan ole jatkaa opintoja. 4. PÄIVITTÄISEN TYÖSKENTELYN ERI TILANTEET Opiskelijan on osallistuttava kaikkeen opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen ja niihin liittyviin siivous- ja järjestystehtäviin sekä oppilaitoksen muuhun toimintaan, ellei hänelle ole erityisestä syystä myönnetty vapautusta (L. 630/98 34 ). Poissaolokäytänteistä annetaan erillinen ohjeistus. Oppitunnit alkavat ja päättyvät täsmällisesti lukujärjestyksessä ilmoitettuna ajankohtana, ellei opettaja opetusjärjestelyiden kohdalla muuta poikkeavaa ilmoita. Työssäoppimispaikoilla noudatetaan työpaikan työaikoja. Opiskelijan on noudatettava erillisiä tietoturvaohjeita ja tietoverkon käyttösääntöjä. Opetusta häiritsevä opiskelija voidaan poistaa opetustilanteesta jäljellä olevan oppitunnin ajaksi tai enintään jäljellä olevan työpäivän ajaksi. Opiskelijan poistamisesta ja sen syystä tehdään merkintä päiväkirjaan. Ruokailussa noudatetaan hyviä ruokailutapoja ja henkilökunnan antamia ohjeita sekä ruokailuaikoja. Nuorisoasteen opiskelijalla on oikeus yhteen maksuttomaan ateriaa päivässä ja hänen on tarvittaessa osoitettava siihen oikeutensa. Opiskelijalla on oltava oppilaitoksen ohjeiden mukaiset työasut, suojapäähineet, työjalkineet, urheiluvarusteet ja tunneilla tarvittavat opiskelutarvikkeet. Liikuttaessa oppilaitoksen piha- ja tiealueilla on noudatettava nopeusrajoituksia ja muita annettuja ohjeita. Pysäköinti suoritetaan sille varatuilla alueilla. 18

20 Oppilaitoksen eri ammattialoilla on noudatettava kyseisen alan tilojen käytöstä annettuja ohjeita. Opiskelijan on korvattava kustannukset aiheuttamastaan turhasta hälytyksestä. Opiskeluun sekä ruokailuun varatuissa tiloissa tulee ulkovaatteet ja päähineet riisua.. Soittimien ja matkapuhelimen käyttö sekä pelien pelaaminen on kielletty opetukseen liittyvien tilaisuuksien aikana. Matkapuhelimella tai muulla välineellä kuvaaminen koulun oppimisympäristöissä koulupäivän aikana on kielletty ilman erillistä lupaa. Luvan myöntää rehtori. Opiskelijan on noudatettava erillisiä tietoturvaohjeita ja tietoverkon käyttösääntöjä. Sastamalan oppilaitoksen kaikilla jäsenillä on oikeus työrauhaan. Oppilaitoksen alueella noudatetaan yleisesti hyväksyttyjä käyttäytymistapoja. Henkinen ja fyysinen kiusaaminen, uhkailu, väkivaltainen käyttäytyminen, opiskelun estäminen, häirintä sekä rasistinen tai muuten loukkaava käyttäytyminen ja pukeutuminen on kielletty. Teräaseiden ja muiden aseiden hallussapito, säilyttäminen ja käyttäminen oppilaitoksen alueella on kielletty. Opiskeluun liittyviä työkaluja voidaan käyttää opetustilanteessa. Jokainen opiskelija on osaltaan vastuussa opiskelu- ja työyhteisön ilmapiiristä sekä hyvinvoinnista ja on velvollinen ilmoittamaan henkilöstölle, mikäli havaitsee jotain poikkeavaa. 5. TUPAKOINTI JA PÄIHTEET Alkoholin ja huumeiden hallussapito ja käyttäminen sekä niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen on kielletty. Jokainen opiskelija ja henkilöstöön kuuluva on velvollinen puuttumaan asiaan, jos tekee alkoholin tai huumeiden käyttöön liittyviä havaintoja. Koulutuksenjärjestäjä voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on perusteltua aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa tai, että opiskelijalla on riippuvuus huumeista (951/11 34). Tupakka ja tupakkatuotteiden (mm. nuuska) käyttö on oppilaitoksen alueella kielletty tupakkalain (639/76) ja asetuksen (700/06) nojalla. Edelleen tupakointi on kielletty tupakkalain (693/76 12) perusteella siten, ettei tupakansavu pääse kulkeutumaan ilmastointikanavien, avoimien ikkunoiden, ovien tai muiden aukkojen kautta niille sisäalueille, joilla tupakointi on kielletty. 6. TURVALLISUUS JA TAPATURMAT Työturvallisuusmääräyksiä ja ohjeita on ehdottomasti noudatettava ja tarvittavat suojavälineet on pidettävä käyttökelpoisina ja helposti saatavilla. Opiskelijoiden velvollisuus on ilmoittaa havaitsemistaan työturvallisuuteen liittyvistä puutteista välittömästi oppilaitoksen henkilökunnalle. 19

21 Opiskelijalla on oltava käytettävissä asianmukaiset suojavälineet. Mikäli opiskelija ei ohjeista huolimatta suostu käyttämään suojavälineitä Opetushallituksen, työsuojeluviranomaisten ja oppilaitoksen ohjeiden mukaisesti, opettajan on estettävä opiskelijan työskentely tapaturmalle alttiilla työpaikalla. Työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävässä koulutuksessa opiskelijan työturvallisuudesta vastaa työnantaja. Tapaturman sattuessa asiasta on ilmoitettava välittömästi opettajalle, terveydenhoitajalle tai muulle henkilökuntaan kuuluvalle. Mahdollisuuksien mukaan annetaan ensiapu ja ohjataan tarvittaessa jatkohoitoon. Tapaturmasta tehdään aina tapaturmailmoitus opiskelijahallinnon suunnittelijan avustamana. Opiskelijan on noudatettava hätätilanteessa pelastussuunnitelman ohjeita. 7. OPPILAITOSTEN OMAISUUS Oppilaitosten omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti ja tarve- sekä raaka-aineita säästeliäästi. Omaisuuden vahingoittamisesta tai katoamisesta aiheutuva korvausvelvollisuus määräytyy vahingonkorvauslain mukaisesti. Oppilaitoksen omaisuudeksi katsotaan kaikki kiinteä ja irtainomaisuus (mm. luokkien ja työopetuksen kalusto, opetusvälineet, koneet, laitteet, pukukaapit). Mikäli opiskelija tahallaan vahingoittaa oppilaitosten omistamaa tai sen haltuun uskottua tai yhteisön jäsenten omaisuutta, hänen on korvattava se vahingonkorvauslain (412/74) mukaan. Jos vahinko on kahden tai useamman aiheuttama, tekijät vastaavat vahingon korvaamisesta yhteisvastuullisesti. Oppilaitosten omaisuuden lainaamiseen on aina saatava lupa asianomaisesta omaisuudesta vastaavalta henkilöltä. 8. TYÖRAUHA JA KURINPITO Järjestyssääntöjen rikkomisesta aiheutuvista seuraamuksissa noudatetaan, mitä on säädetty laissa ammatillisesta koulutuksesta (630/98) ja sen perusteella annetuissa asetuksissa sekä lakimuutoksissa (479/03, 471/05, 951/2011) ja laissa ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/98) sekä tämän lain muutoksista 973/09, 1210/00, 1392/01, 480/03, 1013/05) sekä näistä laesta annettuihin asetuksiin. Sastamalan oppilaitoksissa turvataan järjestyssäännöillä kaikille turvallinen ja hyvä fyysinen, psyykkinen sekä sosiaalinen oppimis- ja työympäristö. 8.1 JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN RIKKOMINEN Opiskelijalle voidaan antaa kirjallinen varoitus, jos hän: 1) häiritsee opetusta; 2) käyttäytyy väkivaltaisesti tai uhkaavasti; 3) menettelee vilpillisesti tai muuten rikkoo oppilaitoksen järjestystä; 20

22 4) kieltäytyy 34 a :ssä tarkoitetun huumausainetestiä koskevan todistuksen esittämisestä; taikka 5) on 34 a :ssä tarkoitetun selvityksen perusteella käyttänyt huumausaineita muihin kuin lääkinnällisiin tarkoituksiin siten, että hänen toimintakykynsä on heikentynyt. Jos teko tai laiminlyönti on vakava tai jos opiskelija jatkaa 1 momentissa tarkoitettua epäasiallista käyttäytymistä kirjallisen varoituksen saatuaan, hänet voidaan erottaa oppilaitoksesta määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi sekä erottaa asuntolasta määräajaksi tai opintojen jäljellä olevaksi ajaksi. Opetusta häiritsevä, väkivaltaisesti tai uhkaavasti käyttäytyvä tai toisen henkeä tai terveyttä vaarantava opiskelija voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka oppilaitoksen järjestämästä tilaisuudesta. Opiskelijan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään kolmen työpäivän ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen opiskelijan tai oppilaitoksessa tai muussa opetustilassa työskentelevän turvallisuus kärsii opiskelijan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi taikka opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti opiskelijan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi. Jos opiskelija kieltäytyy 32 a :n 1 momentissa tarkoitetuista terveydentilan toteamiseksi suoritettavista tarkastuksista ja tutkimuksista, häneltä voidaan pidättää oikeus opiskeluun siihen asti, kunnes hän suostuu tarvittaviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin. Jos opiskelija kieltäytyy 32 a :n 4 momentissa tarkoitetusta rikosrekisteriotteen nähtäväksi antamisesta, häneltä voidaan pidättää oikeus opiskeluun siihen asti, kunnes hän suostuu toimittamaan rikosrekisteriotteen nähtäväksi. Aina, jos opiskelija joudutaan ohjaamaan opetus- tai muista tiloista fyysisiä keinoja käyttäen, on siitä tehtävä kirjallinen selvitys koulutuksen järjestäjälle. Selvityksen allekirjoittavat molemmat tapahtuman selvittämiseen osallistuneet. Asiasta tiedotetaan alaikäisen opiskelijan huoltajaa. Opintosuorituksissa vilpillisiä keinoja käyttävän opiskelijan suoritukset jätetään arvioimatta ja asiasta kuullaan opiskelijaa sekä alle 18-vuotiaan huoltajaa. Vilpistä tehdään kirjallinen selvitys kurinpitomenettelyä varten. Päihteiden vaikutuksen alaisena oleva opiskelija ohjataan terveydenhoitajan / koulutusohjaajan/apulaisrehtorin/rehtorin luokse. Opiskelija poistetaan asianmukaisesti oppilaitoksen alueelta ja siitä tehdään kirjallinen merkintä opiskelijahallintojärjestelmään. Alaikäisen huoltajaa tiedotetaan asiasta. Asia viedään käsiteltäväksi tukitiimiin, jossa kuullaan opiskelijaa ja alle 18-vuotiaan huoltajaa sekä päätetään mahdollisesta hoitoonohjauksesta. Kiusaamistapaukset käsitellään ensin asianomaisten henkilöiden kanssa, ryhmänohjaajan tai asian havainneen henkilön johdolla. Opiskelijan kuulemisesta ja asian selvittämisestä tehdään kirjallinen raportti mahdollista kurinpitomenettelyä varten. Toimenpiteistä ilmoitetaan aina alle 18-vuotiaan opiskelijan huoltajalle KURINPITOMENETTELY JA TOIMIJAT 21

23 Suullinen varoitus; opettaja/ryhmänohjaaja tarvittaessa koulutuspäällikkö, apulaisrehtori tai rehtori Keskustelu opiskelijan kanssa ja suullinen varoitus, joka kirjataan opiskelijahallintojärjestelmään. Kirjallinen varoitus: rehtori Kirjallisen varoituksen antaminen oppilaitoksen järjestyssääntöjen rikkomisesta: Kirjallinen varoitus annetaan, jos opiskelijaa on varoitettu suullisesti ja hän edelleen jatkaa toimintaansa järjestyssääntöjen vastaisesti, hänelle annetaan kirjallinen varoitus. Ennen varoituksen antamista tapahtuneesta kuullaan asianosaisia sekä alle 18- vuotiaan huoltajaa/huoltajia. Määräaikainen erottaminen: monijäseninen toimielin Rikkomuksen ollessa vakava tai kirjallinen varoitus ei johda toivottuun tulokseen, voidaan opiskelija erottaa määräajaksi enintään yhdeksi vuodeksi. Mikäli rikkomus on erittäin vakava, voidaan opiskelija erottaa määräajaksi oppilaitoksesta ilman edeltävää varoitusmenettelyä. Ennen määräaikaista erottamista järjestetään tilaisuus, jossa opiskelijaa ja alle 18- vuotiaan opiskelijan huoltajaa sekä opetus- ja muuta henkilöstöä kuullaan. Tilaisuudesta laaditaan kirjallinen muistio, jonka allekirjoittavat kaikki tilaisuuden osallistujat. Päätöksen erottamisesta tekee monijäseninen toimielin. Jos opiskelijaa vastaan on vireillä syyte yleisessä tuomioistuimessa, ei häntä vastaan saa samasta syystä aloittaa tai jatkaa ammattioppilaitoksen kurinpitomenettelyä. Opiskelijan saa kuitenkin erottaa määräajaksi tai erottaa opiskelija-asuntolasta määräajaksi tai jäljellä olevien opintojen ajaksi, jos se opiskelijan tekemän rikoksen tai siihen liittyvien seikkojen perusteella on perusteltua. Jos tuomioistuin on tuominnut opiskelijan rangaistukseen, ei hänelle saa samasta syystä määrätä ammattioppilaitoksen rangaistusta. Opiskelija ja hänen huoltajansa voivat hakea Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta muutosta päätökseen, joka koskee opiskelijan määräaikaista erottamista tai koulutuksesta pidättämistä rikostutkinnan ajaksi. Opiskeluoikeuden peruuttaminen ja palauttaminen: monijäseninen toimielin (Sastamalan oppilaitoksissa koskee lähihoitajakoulutusta) Opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta päättää koulutuksen järjestäjän asettama monijäseninen toimielin. Toimielimessä on koulutuksen järjestäjän, opiskelijahuollon, opettajien, työelämän ja opiskelijoiden edustus. Ennen opiskeluoikeuden peruuttamista koskevan päätöksen tekemistä on hankittava asiaa koskeva tarpeellinen asiantuntija- ja muu selvitys sekä varattava opiskelijalle ja hänen huoltajalleen tilaisuus tulla kuulluksi. 22

Sastamalan oppilaitosten järjestyssäännöt

Sastamalan oppilaitosten järjestyssäännöt Sastamalan oppilaitosten järjestyssäännöt 1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TAVOITE Järjestyssääntöjen tavoitteena on fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti turvallinen, viihtyisä sekä oppimisen kannalta tuloksellinen

Lisätiedot

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ Hallitus 3.5.2015 64 1 1 Järjestyssäännön tarkoitus Järjestyssääntö luo edellytykset opiskelun kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden saavuttamiselle

Lisätiedot

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Voimaan 28.8.2014 sisältävät opiskelijan tai harjoittelijan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia määräyksiä, joiden lähtökohtana ovat ammatillisesta

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta.

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta. Arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma on osa Raahen Porvari- ja Kauppakoulun 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa Opetushallituksen määräyksiin perustuvien liiketalouden perustutkinnon (Dno

Lisätiedot

Keudan järjestyssääntö Hyväksytty yhtymähallituksessa

Keudan järjestyssääntö Hyväksytty yhtymähallituksessa Keudan järjestyssääntö Hyväksytty yhtymähallituksessa 19.4.2012 Järjestyssääntöjen soveltaminen 1. Järjestyssäännöt on tehty yhteisiksi pelisäännöiksemme, jotka luovat viihtyisyyttä, turvallisuutta ja

Lisätiedot

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ Hallitus 6.9.2016 102 1 1 Järjestyssäännön tarkoitus Järjestyssääntö luo edellytykset opiskelun kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden saavuttamiselle

Lisätiedot

Järjestyssääntöjen soveltaminen Kontiolahden kunnassa

Järjestyssääntöjen soveltaminen Kontiolahden kunnassa 1 (5) Kasvatus- ja koulutuslautakunta 28.10.2015 KONTIOLAHDEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Järjestyssääntöjen tehtävänä on luoda perusta koulutyön kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden

Lisätiedot

Sastamalan oppilaitokset opiskelijan opas 2015-2016

Sastamalan oppilaitokset opiskelijan opas 2015-2016 Sastamalan oppilaitokset opiskelijan opas 2015-2016 SISÄLLYS 1. OPINTOJEN JAKSOTUS... 3 Lukuvuoden 2015 2016 koulupäivät ja lomat... 3 2. AMMATILLISEN TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 3 2.1 Ammatillinen tutkinto,

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot

Asuntolan järjestyssäännöt

Asuntolan järjestyssäännöt Asuntolan järjestyssäännöt Koulutuksen järjestäjä on päättänyt näistä järjestyssäännöistä 26.1.2016 ja ne ovat voimassa 1.2.2016 alkaen toistaiseksi. Järjestyssääntöjen valmisteluvaiheessa on kuultu sekä

Lisätiedot

Kirjaaminen tai päätös Kirjataan (LL 26 a, Ilmoitetaan alaikäisen opiskelijan huoltajalle. 1 mom.). ja ryhmänohjaajalle. Rehtori tekee päätöksen

Kirjaaminen tai päätös Kirjataan (LL 26 a, Ilmoitetaan alaikäisen opiskelijan huoltajalle. 1 mom.). ja ryhmänohjaajalle. Rehtori tekee päätöksen Liite Askolan lukion suunnitelmaan kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä toimintatavoista: Menettelytavat rike- ja häiriötilanteessa, asioiden selvittämisvastuut, työnjako sekä kuulemis-

Lisätiedot

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Järjestyssääntöjä sovelletaan Jyväskylän ammattiopistossa (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998/35 ), johon kuuluvana pidetään opetuksen käytössä olevia

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa 12.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan antamalla opiskelijalle suullista tai

Lisätiedot

Arvioinnin uusiminen, arvosanojen korottaminen, arvioinnin oikaiseminen, todistukset ja kv-liitteet M.Lahdenkauppi

Arvioinnin uusiminen, arvosanojen korottaminen, arvioinnin oikaiseminen, todistukset ja kv-liitteet M.Lahdenkauppi Arvioinnin uusiminen, arvosanojen korottaminen, arvioinnin oikaiseminen, todistukset ja kv-liitteet 7.2.2013 M.Lahdenkauppi Opintosuoritusten uusiminen ja arvosanojen korottaminen (A 603/2005, 12 ) Opiskelijalle,

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Mäntyharjun lukion järjestyssääntö

Mäntyharjun lukion järjestyssääntö Mäntyharjun lukion järjestyssääntö Lukion työskentelyä ohjaavat lukiolaki, lukioasetus, opetushallituksen ohjeet, koulutoimen toimintasääntö ja järjestyssäännöt. Järjestyssääntöjen tavoitteena on turvata

Lisätiedot

Arvioinnin uusiminen, arvosanojen korottaminen ja arvioinnin oikaisu

Arvioinnin uusiminen, arvosanojen korottaminen ja arvioinnin oikaisu Arvioinnin uusiminen, arvosanojen korottaminen ja arvioinnin oikaisu 2011 Opintosuoritusten uusiminen ja arvosanojen korottaminen (A 603/2005, 12 ) Opiskelijalle. joka ei ole suorittanut tutkintoon kuuluvia

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa

Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa Perusopetuslaki ja asetus Lain säätää aina eduskunta, asetuksen

Lisätiedot

Opetustoimen muutoksenhaku

Opetustoimen muutoksenhaku Opetustoimen muutoksenhaku Perusopetuksen muutoksenhaku (hallintolainkäyttölaki) Opetuksen järjestäjän päätös: PL 13 Uskonto ja elämänkatsomustieto 30 pv KHO = korkein hal-lintooikeus Opetuksen järjestäjän

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen 19.3.2015 Messukeskus Aira Rajamäki, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus Oppimisen

Lisätiedot

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia.

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. LIITE 1 (5) 18.10.2013 OAJ:N ESITYS SÄÄNNÖSMUUTOKSIKSI PYKÄLÄMUODOSSA Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. 4 a Erikoissairaanhoidossa olevan oppivelvollisen

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

ARVIOINTI ARVIOINNIN OPPAASSA

ARVIOINTI ARVIOINNIN OPPAASSA ARVIOINTI ARVIOINNIN OPPAASSA Ammatillinen peruskoulutus 21.3.2013 Arvioinnin opas, sisältö Luvut A ja B samansisältöisiä: Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINNIN KOKONAISUUS Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

OPISKELIJAN ARVIOINNIN KOKONAISUUS Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen OPISKELIJAN ARVIOINNIN KOKONAISUUS Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 11.11.2009 Osaamisen tunnistaminen selvitetään ennen kyseisten opintojen alkamista, mitä ja millaista osaamista opiskelijalla

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset

Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998,

Lisätiedot

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA Määräys 90/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ ARVIOINNIN PERUSLÄHTÖKOHTIA Arviointikriteerit ovat kirjalliset, jotka toimitetaan työpaikalle Arvioinnin perustana on aina etukäteen sovitut tavoitteet Arvioinnin

Lisätiedot

syksy 2016 Mitä tarkoittaa osaamisen tunnustaminen, OSTU?

syksy 2016 Mitä tarkoittaa osaamisen tunnustaminen, OSTU? syksy 2016 Mitä tarkoittaa, OSTU? Osaamisen tunnistamisessa on kyse siitä, että selvitetään, mitä opiskelija osaa opintoja aloittaessaan. Opettajan velvollisuus on aina ennen uuden tutkinnon osan aloittamista

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI UUSISSA PERUSTUTKINNON PERUSTEISSA

OPISKELIJAN ARVIOINTI UUSISSA PERUSTUTKINNON PERUSTEISSA OPISKELIJAN ARVIOINTI UUSISSA PERUSTUTKINNON PERUSTEISSA 2011 Arviointiasteikon muutos - miksi? asteikko T1, T2, H3, H4, K5 -> T1, H2,K3 ammattiosaamisen näyttöjen myötä opiskelijan osaamisen arviointi

Lisätiedot

Huoltajalle ilmoitus Wilma-viestillä

Huoltajalle ilmoitus Wilma-viestillä KURINPITO LUKIOSSA Häiritsevä käytös Luokasta /muusta opetustilasta poistaminen jäljellä olevan oppitunnin ajaksi Keskustellaan opiskelijan kanssa Huoltajalle ilmoitus Wilma-viestillä Wilma Opettaja/rehtori

Lisätiedot

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä.

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä. Kalevankankaan koulu Henkilökuntakokous 25.5.2011 TURVALLINEN OPISKELUYMPÄRISTÖ JA JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE Perusopetuslain 29 :n mukaan opetukseen osallistuvilla

Lisätiedot

Turvallisuusalan perustutkinto. Tutkinto- ja koulutusohjelmakohtainen ammattiosaamisen näyttöjen. toteuttamis- ja arviointisuunnitelma

Turvallisuusalan perustutkinto. Tutkinto- ja koulutusohjelmakohtainen ammattiosaamisen näyttöjen. toteuttamis- ja arviointisuunnitelma ammattiosaamisen näytöt 1 (8) Turvallisuusalan perustutkinto Tutkinto- ja koulutusohjelmakohtainen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma Suunnitelma on hyväksytty Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa 2011 Osaamisen arviointi (1) Osaaminen (oppimisen tulosta) arvioidaan mahdollisimman aidoissa työelämän

Lisätiedot

Muutoksenhaku opetustoimessa. Perusopetus, lukio- ja ammatillinen koulutus

Muutoksenhaku opetustoimessa. Perusopetus, lukio- ja ammatillinen koulutus Muutoksenhaku opetustoimessa Perusopetus, lukio- ja ammatillinen koulutus Oikeus- ja koulutuspalvelu Law point Ay 1.1.2014 Muutosten yleiset perusteet 1.1.2016 Hallinnollinen muutoksenhaku ollut helppo

Lisätiedot

Muutoksenhaku opetustoimessa. Perusopetus, lukio- ja ammatillinen koulutus

Muutoksenhaku opetustoimessa. Perusopetus, lukio- ja ammatillinen koulutus Muutoksenhaku opetustoimessa Perusopetus, lukio- ja ammatillinen koulutus Oikeus- ja koulutuspalvelu Law point Ay 1.1.2014 Perusopetuksen muutoksenhaku (hallintolainkäyttölaki) Opetuksen järjestäjän päätös:

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 206-207 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 62 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit www.imatranyhteislukio.fi

Lisätiedot

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA TIEDOTE 1(5) TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA 1.8.2015 Tutkinnon perusteet muuttuvat valtakunnallisesti syksyllä 2015, ja kaikki oppilaitoksen opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkintonsa

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 2017-2018 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 1621 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998, 8 ) Koulutuksen järjestäjä päättää näyttötutkintoon valmistavan

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

5.2 Opiskelijakortit Kelan opintososiaaliset etuudet Ruokailu Kustannukset Tupakointi, alkoholi ja huumeet...

5.2 Opiskelijakortit Kelan opintososiaaliset etuudet Ruokailu Kustannukset Tupakointi, alkoholi ja huumeet... SISÄLLYS 1. OPINTOJEN JAKSOTUS... 3 Lukuvuoden 2017 2018 koulupäivät ja lomat... 3 2. AMMATILLISEN TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 3 2.1 Ammatillinen tutkinto, 180 osaamispistettä... 3 2.2 Henkilökohtainen

Lisätiedot

Miten sora-lainsäädäntö otetaan vastaan koulutuksen kentällä? Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät XI

Miten sora-lainsäädäntö otetaan vastaan koulutuksen kentällä? Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät XI Miten sora-lainsäädäntö otetaan vastaan koulutuksen kentällä? Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät XI 30.11-1.12.2011 Hellevi Lassila Toimialajohtaja Koulutuskeskus Sedu Koulutuksen

Lisätiedot

AMMATTIOPISTO LAPPIAN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

AMMATTIOPISTO LAPPIAN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT AMMATTIOPISTO LAPPIAN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1 Oikeus turvalliseen oppimisympäristöön Jokaisella oppilaitosyhteisön jäsenellä, opiskelijoilla, opettajilla, henkilökunnalla sekä vierailijoilla on oikeus turvalliseen

Lisätiedot

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Sisältö 1. Suomen koulutusjärjestelmä 2. Ammattitaidon hankkiminen (näyttötutkinto ja ammatillinen peruskoulutus) 3. Arviointi KORKEAKOULUTUTKINTO

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

Liite 7: Yh 17.6.2015 Liite Jr 16.6.2015 Asuntolatoiminta

Liite 7: Yh 17.6.2015 Liite Jr 16.6.2015 Asuntolatoiminta Asuntolatoiminta SISÄLLYSLUETTELO 1. Lähtökohdat... 3 2. Asuntolatoiminnan toimintasuunnitelma / vuosikello... 3 3. Asukasvalinnat... 3 4. Asuntolatoiminnan kehittäminen... 4 5. PKKY:n asuntoloiden toimintaohjeet...

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa M. Lahdenkauppi

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa M. Lahdenkauppi Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa 7.2.2013 M. Lahdenkauppi Osaamisen arviointi (1) Osaaminen (oppimisen tulos) arvioidaan mahdollisimman

Lisätiedot

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TI 1.2.2011 TYÖSSÄ OPPIMISEN OHJAAMINEN 8.00 -> Linjastoaamiainen (ruokala, Rustholli) 9.00 -> Työpaikkaohjaajan tietoperusta 9.30 -> Oppimis- ja

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI PERUSTUTKINNON PERUSTEISSA

OPISKELIJAN ARVIOINTI PERUSTUTKINNON PERUSTEISSA OPISKELIJAN ARVIOINTI PERUSTUTKINNON PERUSTEISSA 2012 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Kehityskeskustelulomake

Kehityskeskustelulomake Kehityskeskustelulomake Täytetty: PERUSTIEDOT Henkilötiedot Nimi: Syntymäaika: Osoite: Puhelin: E-mail: Huoltajan yhteystiedot: Opiskelu Ryhmänohjaajan/luokanvalvojan nimi: Mitkä asiat ovat hyvin elämässäsi

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä elokuuta 2011. 951/2011 Laki. ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä elokuuta 2011. 951/2011 Laki. ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 16 päivänä elokuuta 2011 951/2011 Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Naantalissa 12 päivänä elokuuta 2011 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA Voimassa 1.11.2014 alkaen 1 KOULUN ALUE, TILAT JA KOULUMATKAT Koulun alueena pidetään koulurakennusta, koulun pihaa sekä kaikkia,

Lisätiedot

LAKI AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA HALLITUKSEN ESITYS ERITYISOPETUS JA VALMENTAVAT KOULUTUKSET

LAKI AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA HALLITUKSEN ESITYS ERITYISOPETUS JA VALMENTAVAT KOULUTUKSET LAKI AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA HALLITUKSEN ESITYS ERITYISOPETUS JA VALMENTAVAT KOULUTUKSET 6.4.2017 Uudistus voimaan 1.1.2018 Hallituksen esitys eduskunnalle huhtikuussa 2017 Eduskuntakäsittely keväällä

Lisätiedot

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 31.1.2000 Yleistä 1 Koulun alue on kortteli 57-YO. Koulun piha-alue on koulukiinteistön, Rantatien sekä koulun kentän erottama alue. 2 Kouluajaksi katsotaan

Lisätiedot

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET Ammatillisen tutkinnon suorittamista ja ammatillista koulutusta koskevat yleiset siirtymäsäännökset Vuoden 2018 alusta

Lisätiedot

LAADITTU EHDOTUS 9.1.2010 5/2007 LR PN ja ML

LAADITTU EHDOTUS 9.1.2010 5/2007 LR PN ja ML MENETTELYOHJE 2.7 1.2 11/09 1 (8) 4.2.7 Arviointi 1 Menettelyohjeen tarkoitus Forssan ammatti-instituutin opiskelijan arviointia koskevan menettelyohjeen tarkoitus on luoda eri koulutusaloille yhtenäinen

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Sisältö Mitä muuta merkitään?

Sisältö Mitä muuta merkitään? HOKSin rakenne Asetuksen (673/2017, 9 ) kohta Koulutuksen järjestäjä merkitsee opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan ainakin seuraavat tiedot: 1) suoritettava tutkinto tai valmentava

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta /2015 Laki. ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta /2015 Laki. ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2015 246/2015 Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 Eduskunnan

Lisätiedot

Ilmoitetaan huoltajalle sähköisen yhteydenpitovälineen kautta.

Ilmoitetaan huoltajalle sähköisen yhteydenpitovälineen kautta. Kasvatuskeskustelut ja kurinpidollisten keinojen käyttö LIITE 18 KOLA 11.4.2017 Kurinpitomenettely Toimintatapa ja kuuleminen Ilmoittaminen Kirjaaminen Toimivalta ja muuta Kasvatuskeskustelu PoL 35 a (Kurinpitotoimet)

Lisätiedot

VVoimaa. Voimaan JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Omnia Koulutus

VVoimaa. Voimaan JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Omnia Koulutus VVoimaa Voimaan 1.7.2017 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Omnia Koulutus 1 (4) Omnian Koulutuksen järjestyssäännöt sisältävät opiskelijan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia määräyksiä,

Lisätiedot

Koulutuskeskus Sedu Asuntolan järjestyssäännöt

Koulutuskeskus Sedu Asuntolan järjestyssäännöt Koulutuskeskus Sedu Asuntolan järjestyssäännöt Käsitelty Sedun johtoryhmässä 59 22.05.2015 Hyväksytty Seinäjoen koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksessa 67 22.06.2015 Sisällys 1 Järjestyssääntöjen tavoitteet...

Lisätiedot

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin kokonaisuus arvioinnin periaatteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen oppimisen

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT A. YLEISET SÄÄNNÖT 1. Järjestyssäännöillä edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Lisätiedot

Järjestyssäännöt. Järjestyssääntöjen tarkoitus. Yleiset järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt. Järjestyssääntöjen tarkoitus. Yleiset järjestyssäännöt Järjestyssäännöt 1 (5) Järjestyssäännöt Järjestyssääntöjen tarkoitus Järjestyssäännöt on tarkoitettu Ammattiopisto Luovin opiskelijoille ja henkilökunnalle sekä oppilaitoksen alueella vieraileville. Järjestyssäännöt

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE. Opiskeluoikeuden ja kurinpitoasioiden toimielin. JEDU SORA toimikunta

TOIMINTAOHJE. Opiskeluoikeuden ja kurinpitoasioiden toimielin. JEDU SORA toimikunta TOIMINTAOHJE Opiskeluoikeuden ja kurinpitoasioiden toimielin JEDU SORA toimikunta Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, JEDU Toimintaohje on hyväksytty yhtymähallituksessa 11.12.2014 1 Yleistä Ammatillisen

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys

Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys Opso ry:n syysseminaari 29.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Henkilökohtaistaminen 1.8.2015 alkaen Valtioneuvoston asetus 794/2015,

Lisätiedot

LIITE 1 1(3) AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET MUUT MÄÄRÄYKSET

LIITE 1 1(3) AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET MUUT MÄÄRÄYKSET LIITE 1 1(3) AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET - - - 5 MUUT MÄÄRÄYKSET 5.6 Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö 5.7 Opiskelijahuolto Sen lisäksi, mitä laissa ammatillisesta

Lisätiedot

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla:

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: Lukioasetus 6.11.1998/810 Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: 1 luku Opetus 1 Opetuksen määrä Opetusta eri oppiaineissa ja opinto-ohjausta

Lisätiedot

Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen

Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen (1) Opiskelijalle tulee järjestää mahdollisuus näytön tai muun osaamisen osoittamisen uusintaan tai hyväksytyn

Lisätiedot

Opiskelijan poissaoloja ja eronneeksi katsomista koskeva menettelyohje (aikuiset)

Opiskelijan poissaoloja ja eronneeksi katsomista koskeva menettelyohje (aikuiset) Ohje 1 (4) Opiskelijan poissaoloja ja eronneeksi katsomista koskeva menettelyohje (aikuiset) Koulutuksen tavoitteet Ammatillisen koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille laadukasta opetusta ammattitaidon

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Annamaija Aro ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA 0 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA Toimitilahuoltajan perustutkinto Hyväksytty Bovallius- ammattiopiston ja koulutuskeskus Agricolan Pieksämäen ammatillisen koulutuksen toimielimessä 29.3.2011. 1

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4. Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.2015 Opetusneuvos, M. Lahdenkauppi Tutkintojärjestelmän kehittämisen

Lisätiedot

Pag e. Lukion työskentelyä ohjaavat lukiolaki, lukioasetus, opetushallituksen ohjeet, koulutoimen toimintasääntö ja järjestyssäännöt.

Pag e. Lukion työskentelyä ohjaavat lukiolaki, lukioasetus, opetushallituksen ohjeet, koulutoimen toimintasääntö ja järjestyssäännöt. Liit 6 Mäntyharjun lukion järjstyssääntö Lukion työskntlyä ohjaavat lukiolaki, lukioastus, optushallituksn ohjt, koulutoimn toimintasääntö ja järjstyssäännöt. Järjstyssääntöjn tavoittna on turvata kouluyhtisön

Lisätiedot

OPISKELIJAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

OPISKELIJAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET SYKSY 2013 OPISKELIJAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998 muutoksineen, 5 luku) 26 Opiskelijaksi hakeutuminen Opiskelijaksi pyrkivällä on oikeus vapaasti hakeutua haluamaansa

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

09.01.2012. Säännös Päätös Ratkaisuvalta Delegointi/ vastuuviranomainen 9 1 koulutuksen järjestämisluvan hakeminen. koulutuksen.

09.01.2012. Säännös Päätös Ratkaisuvalta Delegointi/ vastuuviranomainen 9 1 koulutuksen järjestämisluvan hakeminen. koulutuksen. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä 09.01.2012 LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAISTEN VIRANOMAISTEHTÄVIEN RATKAISUVALLAN DELEGOINNIT Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998 ja sen muutokset Säännös Päätös Ratkaisuvalta

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

1. Johdanto... 3 2. Järjestyssääntöjen tavoitteet... 3 3. Järjestyssääntöjen soveltaminen... 3 4. WinNovan toiminta-alue ja toimitilat... 3 5.

1. Johdanto... 3 2. Järjestyssääntöjen tavoitteet... 3 3. Järjestyssääntöjen soveltaminen... 3 4. WinNovan toiminta-alue ja toimitilat... 3 5. JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1. Johdanto... 3 2. Järjestyssääntöjen tavoitteet... 3 3. Järjestyssääntöjen soveltaminen... 3 4. WinNovan toiminta-alue ja toimitilat... 3 5. Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet...

Lisätiedot

KURINPIDOLLISET TOIMENPITEET DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULUSSA

KURINPIDOLLISET TOIMENPITEET DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULUSSA KURINPIDOLLISET TOIMENPITEET DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULUSSA Hyväksytty Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 10062016 Kurinpitomenettelyt Diakissa ovat: A. Opetustilanteesta poistaminen Opetusta

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien.

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien. OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Dnro 28/011/2004 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava Päivämäärä 27.8.2004 Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Tutkintotoimikunnat AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! oppilaan huoltajille. Huoltajalle tulee varata mahdollisuus

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! oppilaan huoltajille. Huoltajalle tulee varata mahdollisuus PUUTTUMINEN JA OJENTAMINEN PERUSOPETUKSESSA (LIITE POL 29 JA 35-36 ) PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! HÄIRITSEE OPETUSTA TAI MUUTOIN oppilaan huoltajille koulun opettaja

Lisätiedot

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM!

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! 1 (6) PUUTTUMINEN JA OJENTAMINEN PERUSOPETUKSESSA Kasvatuskeskustelu ensisijaisena toimena, kun oppilas häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä, menettelee vilpillisesti tai kohtelee muita

Lisätiedot

Opetusneuvos Pirjo Väyrynen Perehdytystilaisuus Helsinki, Oulu

Opetusneuvos Pirjo Väyrynen Perehdytystilaisuus Helsinki, Oulu OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI: TIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ Millaista tietoa arviointijärjestelmä tuottaa oppimistuloksia logistiikan, sosiaali- ja terveysalan, kone- ja metallialan sekä hotelli-

Lisätiedot