Voimassa alkaen.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Voimassa 19.8.2015 alkaen."

Transkriptio

1 Koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman yhteinen osa 2015

2 Voimassa alkaen.

3 Sisällysluettelo 1. SAMIedun opetussuunnitelman yhteinen osa Ammatillisen koulutuksen tehtävät ja tavoitteet SAMIedun keskeiset arvot ja strategiset tavoitteet Pedagoginen johtaminen Laadunhallinta Tiedotuskanavat Henkilöstön hyvinvointi ja kehittyminen Opetuksen toteuttaminen ja sisällöt Yhteistyö ympäröivien yhteisöjen kanssa Työturvallisuus Oppimisympäristöt Tasa-arvosuunnitelma Elinikäisen oppimisen avaintaidot Tutkinnon suorittaminen ammatillisena peruskoulutuksena Opetussuunnitelmat ammatillisessa peruskoulutuksessa Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma; opiskelijan yksilöllinen ja joustava opintopolku Työssäoppiminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Opiskelijan arviointi ammatillisessa perustutkinnossa Oppimisen arviointi Osaamisen arviointi Todistukset Tutkinnon suorittaminen näyttötutkintona Aikuisten kolmivaiheinen henkilökohtaistaminen Tutkinnon suorittaminen oppisopimuskoulutuksena Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus, VALMA Muu koulutus Maahanmuuttajien ja eri kieli- ja kulttuuriryhmien opiskelijoiden opetuksen järjestämisen periaatteet Opetuksen tuki Opinto-ohjaus Kodin ja oppilaitoksen välinen yhteistyö Opiskelijahuolto Opiskelijakunta Erityisopetus SAMIssa Koulutuksen järjestäjän keinot puuttua opiskelun soveltumattomuuteen Yhteisen osan liitteet Liite 1 Henkilöstön kehittämissuunnitelma Liite 2 Työturvallisuus ammatillisessa koulutuksessa Liite 3 Hyvinvointisuunnitelmat; järjestyssäännöt ja asuntolan säännöt, kriisisuunnitelma, päihdestrategiat Liite 4 TVT-toimintasuunnitelma Liite 5 Henkilökohtaistaminen Liite 6 Maahanmuuttajataustaisten sekä ulkomaalaisten opiskelijoiden koulutuksen järjestämissuunnitelma Liite 7 MAMU kielitaidon kartoitus Liite 8 Opinto-ohjaussuunnitelma Liite 9 Aikuisten opinto-ohjaus Liite 10 Opiskeluhuoltosunnitelma Liite 11 Erityisopetuksen suunnitelma Liite 12 Opiskelijakuntatoiminta

4 1. SAMIedun opetussuunnitelman yhteinen osa Savonlinnan ammatti- ja aikuisopistossa on kannustava ja välittävä oppimisilmapiiri, jossa tuetaan elinikäistä oppimista ja ohjataan kehittymistä ammatintaitajaksi. Opetussuunnitelman yhteisessä osassa määritellään kaikille tutkinnoille yhteiset periaatteet ja menettelytavat pohjautuen sekä tutkinnonperusteisiin, että koulutuksen järjestäjän keskeisiin arvoihin. Opetussuunnitelman yhteinen osa on ohjeistuksena opettajille, opiskelijoille ja työelämän edustajille. Opetussuunnitelman yhteisessä osassa kuvataan menettelytavat, jotka muodostavat toiminnan sisäisen laadun ja mahdollistavat jatkuvan kehittymisen. 1.1 Ammatillisen koulutuksen tehtävät ja tavoitteet Lain mukaan ammatillisen peruskoulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille ammatillisen perustutkinnon edellyttämä osaaminen ja ammattitaito sekä valmiuksia yrittäjyyteen. Lisäksi koulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa jatko-opintovalmiuksien, ammatillisen kehittymisen, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja (L 787/ ). Lain mukaan ammatillisella aikuiskoulutuksella tarkoitetaan ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia, näyttötutkintoina suoritettavia ammatillisia perustutkintoja, ammattitutkintoja ja erikoisammattitutkintoja samoin kuin niihin valmistavaa koulutusta sekä muuta kuin näyttötutkintoon valmistavaa ammatillista lisäkoulutusta. Tarkoituksena on ylläpitää ja kohottaa aikuisväestön ammatillista osaamista, antaa opiskelijoille valmiuksia itsenäisen ammatin harjoittamiseen, kehittää työelämää ja edistää työllisyyttä sekä tukea elinikäistä oppimista. Lisäksi pyritään edistämään tutkintojen ja niiden osien suorittamista. Näyttötutkintona suoritettavassa ammatillisessa perustutkinnossa osoitetaan lain mukaan ammattitaidon saavuttamisen edellyttämät tiedot ja taidot. Tutkintoon valmistavaa koulutusta järjestettäessä sen sisällöstä päättää oppilaitos tutkinnon perusteiden mukaisesti. (L631/1998) Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto arvioi jatkuvasti koulutuksen tuloksellisuutta ja laatua oppimisen edistämiseksi. Oppilaitos tukee opiskelijamyönteistä kehitystä ja vahvistaa opiskelijan tervettä itsetuntoa. Koulutuksen läpäisyasteen nostaminen edellyttää tehokkaita toimenpiteitä keskeyttämisen vähentämiseksi. Hyvän oppimis- ja työilmapiirin luominen, opintoihin perehdyttäminen, opiskelijan yksilöllisen ja joustavan opintopolun toteuttaminen, eri opetusmenetelmien hyödyntäminen sekä erilaisten työelämälähtöisten oppimisympäristöjen ja mahdollisuuksien tarjoaminen vähentävät keskeyttämistä ja tehostavat läpäisyä. 4 Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto

5 1.2 SAMIedun keskeiset arvot ja strategiset tavoitteet Visio SAMIedu on pedagogisesti ja ammatillisesti vahva sekä alueellisesti laajapohjainen koulutuksen järjestäjä. Vain oppijoista voi tulla mestareita. Toiminta-ajatus Kuntayhtymän koulutuspalvelujen tarkoituksena on tukea opiskelijan ammatillista, yleissivistävää ja persoonallisuuden kasvua sekä kouluttaa ammattitaitoista henkilöstöä työelämän muuttuviin tarpeisiin. Lisäksi tavoitteena on turvata koulutuksen monipuolinen alueellinen saatavuus, kehittää työelämää ja yrittäjyyttä sekä vastata työelämän osaamistarpeisiin, edistää kansainvälistymistä ja kestävän kehityksen periaatteita. Arvoperusta Savonlinnan ammatti- ja aikuisopistossa vallitsee kannustava ja välittävä oppimisilmapiiri, jossa tuetaan elinikäistä oppimista ja ohjataan kehittymistä ammatintaitajaksi. Savonlinnan ammatti- ja aikuisopistossa on välittävä ja vuorovaikutteinen työilmapiiri, jossa ammattitaitoinen henkilöstö kumppanuuksien kautta kehittää omaa työtään ja työelämän osaamista. Oppimiskäsitys SAMIn koulutuspalvelujen viitekehys on sosiokonstruktivistisessa oppimiskäsityksessä. Sen mukaan tieto rakentuu vuorovaikutuksessa toisten oppijoiden kanssa. Tutkinnon perusteet koostuvat laajoista työelämän prosesseista, joiden ymmärtäminen vaatii laajaa tieto- ja kokemuspohjaa. Opetusmenetelmät valitaan niin, että ne mahdollistavat tutkivan oppimisen ja yhteiselle reflektiolle annetaan aikaa. Myös opettajien kollegiaalisuudelle perustuva työorientaatio tukee sosiokonstruktivistista oppimisnäkemystä. Oppimiskäsitys ohjaa pedagogista kehitystyötä ja opetussuunnitelmatyötä, jota tehdään kollegiaalisissa ryhmissä. Oppimista koskevat päätavoitteet Uudenlaisten yhteistyömallien ja verkostojen rakentaminen, opetuksen laadun turvaaminen sekä koulutusjärjestelmän rakenteiden joustavaksi tekeminen SAMIn palveluorganisaation vetovoiman, uudistumiskyvyn, asiantuntijuuden ja verkostomaisuuden vahvistaminen Koulutuksen eri rahoitusmuotojen maksimaalinen hyödyntäminen sekä elinikäisen oppimisen tarpeiden ja tavoitteiden huomioon ottaminen Kaikkien toiminnallisten rakenteiden ja prosessien tehokas sekä kohdennettu hyödyntäminen muuttuvissa taloussuhdanteissa Oppiva koulutusorganisaatio, joka pystyy toteuttamaan koulutusta jatkuvasti kehittyvissä oppimisympäristöissä Jokainen opettaja osallistuu työelämäjaksolle strategiakauden aikana. Koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman yhteinen osa 5

6 1.3 Pedagoginen johtaminen Pedagogisen johtamisen kehittyviä työkäytäntöjä ovat osaamisklusterit ja kollegiaaliset tiimit. Savonlinnan ammattija aikuisopistossa koulutusalat on jaettu kolmeen eri toimialaan (PAKU-, SOTE- ja TELLU). Toimialat ja niiden osaamisklusterit on esitetty kuviossa 2. Osaamisklustereiden ja kollegiaalisten tiimien avulla tuetaan vaihtoehtoisia opiskelumuotojen ja opintopolkujen toteutumista sekä pyritään ehkäisemään keskeyttämistä. Ydinosaamista tukevat ja kehittävät toimintaprosessit ovat opetussuunnitelmatyö, henkilökohtaistaminen, työelämäyhteistyö, pedagoginen johtaminen ja asiantuntijapalvelut. Näitä kaikkia tarkastellaan neljästä eri näkökulmasta: prosessit-, uudistuminen-, vaikuttavuus-, ja resurssinäkökulmasta. Pedagogisen strategian laatimisesta vastaa johtoryhmä, joka asiakkuuden huomioiden asettaa vuositasolla tavoitteet ja mittarit sekä kriittiset menestystekijät toiminnalle. Operatiivisella tasolla pedagogisen strategian toteuttamisesta vastaavat koulutuspäälliköt apulaisrehtorin ohjauksessa. Toimijoina operatiivisella tasolla ovat tutkintokoordinaattorit, asiantuntijapalvelut ja opetushenkilöstöstä muodostetut kollegiaaliset tiimit. Pedagogisen strategian laatimisessa ja toteuttamisessa on sidosryhmäasiantuntijana mm. ammatilliset neuvottelukunnat, ammattiosaamisen näyttöjen toimikunta, elinkeinoelämä, oppilaitoskumppanit sekä moniammatillinen yhteistyöverkosto. Yhteistoiminnallisuutta edistetään kaikin tavoin. Yhteistoiminnallisuus pitää sisällään kollegiaaliset käytännöt, joita tuetaan pedagogisella johtajuudella. Perustehtävälle asetettuja tavoitteita määritetään kollegiaalisissa tiimeissä. Tavoitteet konkretisoidaan prosessien kautta. Pedagoginen johtajuus on toiminnan suunnittelua, toteuttamista ja jatkuvaa arviointia. Pedagogiseen johtajuuteen liittyy aina oppimisen, osaamisen ja osallistumisen edistäminen. Pedagoginen johtajuus on vuorovaikutuksellinen suhde, jossa muutokset nousevat yhteisistä tavoitteista. Pedagoginen johtajuus on valmentavaa johtamista, jossa kehitetään koko oppilaitoksen henkilöstön osaamisen strategisia tavoitteita kohti. Opettaja on oman työnsä pedagoginen johtaja, opettajien moniosaajuutta ja pedagogisten taitojen kehittämistä tuetaan eri menetelmin pohjautuen henkilökohtaisiin kehityskeskusteluihin. Yhteisvastuullisuuden merkitystä lisätään kollegiaalisille tiimeille opetuksen laadun ja tuloksellisuuden suhteen. 6 Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto

7 PAKUtoimiala TELLUtoimiala SOTEtoimiala LIIKETALOUS- JA KULTTUURIALA Käsi- ja taideteollisuusalan pt Liiketalouden pt Tieto- ja viestintätekniikan pt Isännöinnin at Taloushallinnon at Yrittäjän at Markkinointiviestinnän at Myynnin at Kaupan esimiehen eat Tieto- ja viestintätekniikan at Teatterialan at Sisustusalan at Käsityöntekijän at OSAAMISKLUSTERIT TOIMIALOITTAIN MATKAILU- JA RAVINTOLAPALVELUT Hotelli-, ravintola- ja cateringalan pt Kotityö- ja puhdistuspalvelujen pt Matkailualan pt Luonto- ja ympäristöalan pt, luonto-ohjaaja Kalatalouden pt Talouskoulu Laitoshuoltajan at Ravintolakokin at Tarjoilijan at Matkailun ohjelmapalvelujen at Erä- ja luonto-oppaan at Kalastusoppaan at Kalanviljelijän at Baarimestarin eat Majoitus- ja ravitsemisalan esimiehen eat Siivoustyönohjaajan eat KULJETUS RAKENTAMINEN TEKNOLOGIA Autoalan pt Logistiikan pt Metsäalan pt Henkilöautomekaanikon at Bioenergia-alan at Metsämestarin eat Metsätalousyrittäjän at Luontokartoittajan eat Puualan pt Rakennusalan pt Veneenrakennuksen pt Talotekniikan pt Kiinteistöpalvelujen pt Luonto- ja ympäristöalan pt (er) Talonrakennusalan at Putkiasentajan at Prosessiteollisuuden pt HYVINVOINTI HOITO JA HUOLENPITO NIVEL Kauneudenhoitoalan pt Hiusalan pt Hierojan at Hierojan eat Jalkojenhoidon at KUVIO 1 SAMIn toimialat ja osaamisklusterit. Sosiaali- ja terveysalan pt Kehitysvamma-alan at Koulunkäynnin aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen at Perhepäivähoitajan at Työvalmennuksen eat Vanhustyön eat Tieto- ja tietoliikennetekniikan pt Sähkö- ja automaatioasentajan pt Kone- ja metallialan pt Hitsaajan at Koneistajan at Levytekniikan at Koneenasentajan at VALMA Koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman yhteinen osa 7

8 8 Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto

9 1.4 Laadunhallinta Savonlinnan ammatti- ja aikuisopistossa laadunhallinta perustuu opetusministeriön vahvistamaan ammatillisen koulutuksen laadunhallintasuositukseen, ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen yhteiseen eurooppalaiseen viitekehykseen CQAF (Common Quality Assurance Framework), BSC-mittaristoon sekä jatkuvan laadunparantamisen toimintamalliin (mm. Demingin laatuympyrä, PDSA). Tasapainoisen onnistumisen ja tuloksellisuusarvioinnin perusteena ovat määrällisen ja laadullisen arvioinnin sekä erilaisten trendi- ja vertaistietojen kokoaminen. Ydin- ja avainprosessien tavoitteet ja arvioinnin mittarit kootaan tavoitekorteille, jotka jaetaan laatu- ja tuloskorteiksi. 1. SAMI-prosessit (keltainen laatukortti) jäsentyvät 5 eri avainprosessin laadullisiin kehittämistavoitteisiin, jotka johdetaan SAMIn CQAF-mallia soveltaen. 2. SAMI- uudistuminen (sininen laatukortti) jäsentyy opiskelija-, asiakas-, työelämä-, ja henkilöstöpalautteiden osalta 7 eri tavoitealueeseen. 3. SAMI-resurssit (vihreä tuloskortti) jäsentyvät talouden, henkilöstön ja tilojen osalta 8 eri tavoitteeseen. 4. SAMI-vaikuttavuus (oranssi tuloskortti) jäsentyy opetusministeriön tulosrahoitusmittareiden mukaan 12 yksittäiseen tavoitteeseen. Opiskelija-, asiakas- ja kumppanipalautejärjestelmät OPIX palautteet, ammatillinen peruskoulutus (tulo-, olo-, päättö- ja topkyselyt), AIPAL -palautteet tutkinnonsuorittajille, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto (valmistavan koulutuksen palaute ja päättöpalaute), OPAL -palautteet työvoimapoliittinen koulutus (välipalaute ja päättöpalaute), LIPAL -lisä- ja täydennyskoulutuksen palaute. Lisäksi kerätään asiakaspalautteita maksullisen palvelutoiminnan asiakkailta (autokorjaamo, parturi-kampaamo, kosmetologipalvelut, opetusravintola jne.). Opiskelijapalautteita kerätään kaikilta opiskelijoilta / tutkinnon suorittajilta vähintään kerran lukukaudessa, palautteiden vastaamiseen ohjaamisesta vastaa ammatillisessa peruskoulutuksessa ryhmänohjaaja / muiden koulutusten osalta koulutuksesta vastaava opettaja. Palautteiden kerääminen ja niiden hyödyntäminen osana koulutuksen kehittämistä on kuvattu tarkemmin toiminta- ja laatujärjestelmässä. Palautteiden kerääminen ja tuloksien sekä kehittämistoimenpiteiden käsittely yhdessä opiskelijoiden kanssa nähdään tärkeänä osana opiskelijoiden oppimisprosessia ja työelämätaitojen kehittymistä. Palautteiden tuloksia hyödynnetään oppilaitoksen kehittämistoiminnassa. Palautteille on määritelty hälytys- ja kiitosrajat, joiden puitteissa johtoryhmä toimii. Kiitosraja; kun ryhmäkohtaisten palautteiden keskiarvo on 4,00 tai yli. Hälytysraja kun yksittäinen vastaus on 3,00 tai alle. Tuloksen ollessa alle hälytysrajan, tekee koulutusalan johtotiimi yhdessä opetushenkilöstön kanssa selvityksen niistä toimista joihin aiotaan ryhtyä. Päättöpalautteiden osalta hyvistä tuloksista maksetaan kollegiaaliselle tiimille rahallinen korvaus, joka on sidottu palautteiden ryhmäkohtaiseen keskiarvoon ja vastausprosenttiin. Itsearviointi ja ulkoinen arviointi Koulutuksen itsearviointia on SAMIssa toteutettu vuodesta 2009 lähtien. Itsearvioinnin keskeisiksi työkäytännöiksi ovat muodostuneet opetus- ja oppimisprosessin auditoinnit ja niiden osana pedagogiset katselmukset sekä toimitilakatselmukset. Opetus- ja oppimisprosessin auditoinnissa opiskelijat, opetushenkilöstö ja oppilaitoksen pedagoginen johto osal- Koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman yhteinen osa 9

10 listuvat yhdessä koulutuksen arviointiin ja kehittämiseen. Itsearviointia toteutetaan suunnitelmallisesti, auditoitavat tutkinnot valitaan lukuvuodeksi kerrallaan. Auditointien aikataulu ja sisällöt sekä tulokset on tarkemmin kuvattu toiminta- ja laatujärjestelmässä TOLA. SAMIedussa osallistutaan aktiivisesti myös toiminnan ulkoiseen arviointiin, josta osoituksena mm. opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämät 3 laatupalkintoa (2003, 2007 ja 2011). 1.5 Tiedotuskanavat Ulkoisille asiakkaille SAMIn www-sivut Sosiaalinen media (Facebook, Youtube, Flickr, Linkedln) Opiskelijoille ja henkilökunnalle Opiskelijatietojen hallintajärjestelmänä käytössä on Starsoft multiprimus oppilashallintojärjestelmä, Kurre työjärjestysohjelma sekä Wilma webliittymä. Opettajat ja opiskelijat (sekä opiskelijoiden huoltajat) käyttävät työskentelyssään Wilmaa. Opiskelijatietojen hallintajärjestelmiä käytetään opetuksen järjestämisen organisointiin ja seurantaan, opiskelijoiden henkilö- ja opiskelutietojen sekä koulunkäyntiä koskevien päätösten ylläpitoon, opettajien tietojen sekä opetustarjonnan hallinnointiin. Moodle 2 -verkko-oppimisympäristö https://moodle2.samiedu.fi/ Office 365 -pilvipalvelu https://login. microsoftonline.com SAMIssa Office 365 -pilvipalvelu on kaikkien opiskelijoiden ja koko henkilöstön käytössä. Pilvipalvelussa on rajattomasti tallennustilaa ja uusimmat Office-sovellusversiot (Word, Exel, PowerPoint) myös kotikoneille ladattaviksi. Tiedostojen jakaminen on helppoa ja tiedostoja voidaan muokata yhtä aikaa muiden kanssa. SAMInet on henkilöstön sisäinen intra, joka toimii organisaation sisäisenä tiedotuskanavana sekä kollegiaalisten tiimien työskentely alustana. https://saminet. samiedu.fi TOLA Toiminta- ja laatujärjestelmässä on kuvattu toimintaa määrittävät tärkeimmät ohjeistukset, prosessikuvaukset ja dokumentit. TOLA on rakennettu IMSohjelmiston alustalle. fi/ims_tuotanto 10 Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto

11 1.6 Henkilöstön hyvinvointi ja kehittyminen Vuosittain vahvistettavien toiminta- ja taloussuunnitelmien osana vahvistetaan henkilöstön koulutukseen käytettävät voimavarat. Painopisteet vaihtelevat strategisten tavoitteiden mukaisesti. Ammattitaitoinen henkilöstö on oppilaitoksen tärkein voimavara. Henkilöstöstrategiaan on kirjattu osaamisen painopistealueiksi osaamisen kartoitus ja arviointi, innovaatiot ja oppiminen sekä kollegiaalinen työ. Henkilöstöstrategian mukaan henkilöstön osaamista vahvistetaan tekemällä vuosittain osaamiskartoituksia ja työn vaativuuden arviointia. Esimiesten kanssa käytävissä ryhmäkehityskeskusteluissa sekä kollegiaalisen tiimin osaamismatriisien päivityksen yhteydessä, kollegiaalisen tiimin ja henkilön kehittämistarpeet tulevat julki ja kirjatuiksi. Hyviä palvelu- ja työkäytäntöjä levitetään järjestelmällisesti kaikkien niitä tarvitsevien käyttöön. Osaamisen kehittymistä seurataan henkilöstöraportilla, laatukortilla ja kehityskeskusteluilla. Oppilaitoksessa on yhteisiä kehittämispäiviä, joissa keskitytään yleisiin kehittämiskohteisiin, kuten opetussuunnitelmatyöhön, kehittämishankkeiden kautta luotaviin toimintatapoihin sekä oppimisympäristöjen muutoksiin. Monialaisella oppilaitoksella on lisäksi toimiala- ja koulutusalakohtaisia kehittämistarpeita, jotka tulevat esille toimialakohtaisissa kartoituksissa. Vuosittain vahvistetaan SAMIn henkilöstökoulutustarjonta. Koulutusta järjestetään yhteistyössä OPH:n, ammatillisten opettajakorkeakoulujen ja muiden täydennyskoulutusta järjestävien oppilaitosten kanssa sekä maakunnallisesti eri oppilaitosten kanssa. Henkilöstökoulutuksessa hyödynnetään valtakunnallisesti koulutukseen osoitettuja varoja. Erillisrahoitteisten hankkeiden avulla voidaan järjestää lisäkoulutusta eri aihealueista niin opetus- kuin muullekin henkilöstölle. Työyhteisössä on mahdollisuus itsensä kehittämiseen ja ammatillisen osaamisen päivittämiseen. Henkilöstön omaehtoista koulutusta tuetaan henkilöstöstrategian mukaisesti esimerkiksi huomioimalla työsuunnitelmissa lähijaksot siten, että koulutuksiin osallistuminen mahdollistuu. Henkilöstön työhyvinvoinnin osana on osaamisen varmistaminen. Työhyvinvointia tuetaan lisäksi mm. liikunta- ja virkistysmäärärahoilla, liikunta- ja kuntosalien käytöllä sekä työterveyshuollolla. Työhyvinvointia kartoitetaan TOB kyselyllä. Tärkeimmät kehittämiskohteet oppilaitostasolla määritellään osaamiskartoitusten kautta. (Liite 1. Henkilöstön kehittämissuunnitelma) Koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman yhteinen osa 11

12 2. Opetuksen toteuttaminen ja sisällöt 2.1 Yhteistyö ympäröivien yhteisöjen kanssa Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto tekee tiivistä yhteistyötä Savonlinnan seudun perusopetuksen toimijoiden kanssa. Opinto-ohjaajat esittelevät SAMIn koulutustarjontaa opiskelijoiden kanssa vanhempainilloissa. He antavat yksilöllistä opinto-ohjausta perusopetuksen oppilaille ja heidän huoltajilleen. Seudun perusopetuksen oppilaita kutsutaan SAMIin tutustumaan ammatilliseen koulutukseen 8- ja 9-viikoille sekä työelämän tutustumisjaksolle, TET:iin. SAMIssa järjestetään myös Taitaja9-kisa seudun perusopetuksen yhdeksäsluokkalaisille. Nivelvaiheessa eli siirryttäessä perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen opinto-ohjaajat, koulukuraattori ja erityisopetuksen koordinaattori tekevät yhteistyötä perusopetuksen oppilaanohjaajien ja erityisopettajien kanssa. Toisen asteen oppilaitokset tekevät yhteistyötä valtakunnallisissa kehittämishankkeissa. Seudullisesti toisen asteen oppilaitosten yhteistoimintaa kutsutaan Mun juttu toiminnaksi. Itä-Savon koulutuskuntayhtymä ja Savonlinnan kaupunki ovat solmineet yhteistoimintasopimuksen, johon muut toisen asteen oppilaitokset ovat voineet liittyä. Toisen asteen koulutuksen neuvottelukunta (koulutuksen järjestäjät) kokoontuu kaksi kertaa vuodessa sopimaan yhteistyön linjauksista.oppilaitosten edustajista koostuva Mun juttu - seuturyhmä kokoontuu pari kertaa lukukaudessa neuvottelemaan yhteistyön mahdollistavista ja ajankohtaisista operatiivisista asioista kuten koulupäivien ja jaksojen ajankohdista. Henkilöstön lisäkoulutusta ja benchmarkingia järjestetään muiden ammatillisten oppilaitosten kanssa. Ammatillisen peruskoulutuksen osalta opiskelijoiden OPIX-palautejärjestelmä toimii ja kehittyy toisen asteen koulutuksenjärjestäjien verkostossa. SAMIlla ja Mikkelin ammattikorkeakoululla on yhteistyösopimuksia koulutusyhteistyöstä. Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot ovat toistaiseksi maksuttomia SAMIn opiskelijoille. Yhteistyö työelämän kanssa SAMIssa on laadittu kumppanuuksien kehittämissuunnitelma vuodesta 2009, jonka avulla kehitetään systemaattisesti yhteistyötä alueellisten, seudullisten, kansallisten ja kansainvälisten kumppanuuksien kanssa. Kumppanuudet toteuttavat ja kehittävät yksilöllisiä opintopolkuja. Opiskelijan työssäoppimista määritetään kumppanuussopimuksilla. Koulutuksen kehittämistä tehdään tiiviissä yhteistyössä työelämän toimijoiden kanssa, mikä toteutuu erityisesti seutufoorumin, ammatillisten neuvottelukuntien, ammattiosaamisen näyttöjen toimikunnan ja tutkintotoimikuntien kautta. Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävää toteuttamalla voidaan tuottaa palvelutuotteita, jotka liittyvät yksilön tai yrityksen / työorganisaation osaamisen kehittämiseen ja osaamisvajeiden arviointiin. Työelämässä tapahtuvat muutokset, kuten osaamisvaatimusten kasvaminen, työtehtävien ja tehtäväsisältöjen vaihtuvuuden lisääntyminen, toimenkuvien muuttuminen sekä innovaatiotoiminnan merkityksen kasvu asettavat kasvavia haasteita ammatillisten koulutuspalveluiden laadulle ja tarjonnalle. Koulutustarpeen ennakointi, monipuolinen koulutustarjonta, tiivis yhteistyö työelämän kanssa, opettajien työelämäjaksot sekä työelämälähtöiset opetus- ja järjestämissuunnitelmat vastaavat näihin haasteisiin. 12 Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto

13 2.2 Työturvallisuus Opettajat perehdyttävät opiskelijat opintojen alussa yleisiin oppilaitosympäristön turvallisuustekijöihin. Näitä tekijöitä ovat esimerkiksi poistumistiet oppilaitoksen tiloista ja poistumisteiden merkinnät, toiminta poikkeustilanteissa sekä turvallisuusjärjestelyt kuten esimerkiksi ensiapu- ja palontorjuntavalmiuden ylläpito. Nämä asiat käyvät yksityiskohtaisemmin ilmi kunkin koulutusyksikön Pelastus- ja turvallisuussuunnitelmasta. Moniin tutkintoihin sisältyy työturvallisuuskorttikoulutus, joka antaa perustiedot ja taidot työturvallisuusasioihin. Ammatillisten opintojen yhteydessä opiskellaan työturvallisuuteen liittyvät alakohtaiset erityiskysymykset sekä alan työturvallisuusasioita koskevat säädökset. Useimmilla aloilla on tarjolla työturvallisuusasioiden opetukseen soveltuvia oppaita ja muuta opetusmateriaalia. Työpaikoilla työtehtävien yhteydessä tapahtuvan opiskelun (työssäoppiminen) osalta työturvallisuudesta vastaa työpaikan työnantaja. Myös koulutuksen järjestäjälle ja opiskelijalle on määritelty vastuita turvallisen työskentely-ympäristön toteutumisesta. Työturvallisuusvastuun jakautumisesta, työturvallisuutta koskevista säädöksistä ja niiden keskeisimmistä sisällöistä on koottu yhteisen osan liitteeseen 2. (Liite 2. työturvallisuus ammatillisessa koulutuksessa.) 2.3 Oppimisympäristöt SAMIssa oppimisympäristöillä tarkoitetaan fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia ympäristöjä, jotka sijaitsevat niin SAMIssa, verkko-oppimisympäristöissä tai työssäoppimispaikoilla. Oppimisympäristöjen tulee tukea ja edistää opiskelijan kasvua, oppimista ja terveyttä. Fyysinen oppimisympäristö sisältää tilat, laitteet, koneet ja turvallisuusmääräykset sekä teknisen oppimisympäristön työtavat ja menetelmät. Fyysisissä oppimisympäristöt ovat muuttumassa yhä enemmissä määrin avoimiin oppimisympäristöihin luokkahuoneista sekä kiinteistä seinistä muunneltaviin ja joustaviin rakenteisiin. Näemme tärkeäksi sen, että oppiminen tapahtuu aidoissa työympäristöissä ja työtilanteissa, jossa keskeistä on ammattitaidon hankkiminen. Psyykkiseen oppimisympäristöön liittyvät opiskelijan emotionaaliset ja kognitiiviset tekijät. Tällöin huomioidaan opiskelijan elämäntilanne, kypsyys ja yksilöllisen ohjauksen tarve. Opiskelija on vuorovaikutuksessa opettajien, opiskelutovereiden ja muiden tahojen kanssa. Vuorovaikutus on osa psyykkistä oppimisympäristöä. Kriisisuunnitelma ohjaa henkilökuntaa toimimaan yhtenäisesti ja tasa-arvoisesti hankalissa tilanteissa. (Liite 3 Hyvinvointisuunnitelmat; järjestyssäännöt ja asuntolan säännöt, kriisisuunnitelma, päihdestrategiat) Sosiaalinen oppimisympäristö sisältää opettajien ja opiskelijoiden väliset suhteet, tiimikulttuurin, työntekijöiden välisen keskustelukulttuurin, didaktisen oppimisympäristön arviointi- ja ohjaustilanteineen, opetussuunnitelman sekä oppimistehtävät. Koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman yhteinen osa 13

14 2.4 Tasa-arvosuunnitelma Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys on huomioitu Savonlinnan ammatti- ja aikuisopistossa luomalla jokaiselle opiskelijalle sukupuolesta, asuinpaikasta, iästä, kielestä ja taloudellisesta asemasta riippumatta tasa-arvoiset opiskelumahdollisuudet. Opiskelijavalinnat tehdään valtakunnallisen yhteishaun määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Koulutus toteutetaan yhteistyössä ammatillisten oppilaitosten, lukioiden ja työelämän kanssa. Opetuksessa käytetään monipuolisia opetusmenetelmiä ja opiskelutapoja, joiden avulla edistetään opiskelijoiden yksilöllisten oppimistavoitteiden saavuttamista ja valinnan mahdollisuuksia. Eri tutkinnoissa mahdollistetaan sukupuolesta riippumatta opiskelijalle tasa-arvoiset mahdollisuudet edetä yksilöllisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. SAMIn erilaiset oppimisympäristöt mahdollistavat tasapuolisesti opiskelijoiden monipuolisen ammatillisen osaamisen sekä työelämään ja jatko-opintoihin sijoittumisen. Kaikkien opiskelijoiden arvioinnissa, osaamisen tunnustamisessa sekä ammattiosaamisen näytöissä noudatetaan tässä opetussuunnitelman yhteisessä osassa olevia yhtenäisiä ohjeita. Seksuaalisen häirinnän ja sukupuolen perusteella tapahtuvan häirinnän ehkäisemiseen on toimenpideohjeet SAMIn kriisisuunnitelmassa. Tasa-arvosuunnitelma on osa opetussuunnitelmaa, ja sitä tarkennetaan vähintään kolmen vuoden välein. Oppilaitoksen sisäisessä opinto-ohjauksessa opiskelijoita kannustetaan ennakkoluulottomiin valintoihin opinnoissa. Opinto-ohjausta antavilla henkilöillä on oikeus tasa-arvokysymyksiä käsittelevään koulutukseen. Oppilaitoksen valintakokeiden laatijoina ja tarkastajina tulee olla mahdollisuuksien mukaan sekä naisia että miehiä. Opiskelijavalinnoista vastaavien tulee huolehtia siitä, että valintakoekysymykset tai valintakriteerit eivät suosi tai syrji kumpaakaan sukupuolta. Tehtävien ja testien laatijan varmistaa, että eri kulttuuritaustaisilla hakijoilla on yhdenvertaiset suoriutumisedellytykset. Opetussuunnitelmia kehitettäessä sekä oppikirjoja ja muuta oppimateriaalia valittaessa on otettava huomioon niin usein kuin mahdollista molempien sukupuolten näkökulmat. Koulutuksen järjestäjä on vastuussa siitä, ettei opetuksessa käytetä opetussuunnitelman perusteiden, lakien, asetusten tai muiden säännösten vastaisia oppimateriaaleja tai opetustapoja. Tasa-arvon edistämistä opetustilanteissa sekä opetushenkilöstön kykyä tunnistaa ja korjata omaa syrjivää käyttäytymistään tulee kehittää. Tasa-arvo-ongelmiin voidaan puuttua myös työnohjauksella ja henkilöstökoulutuksella. Toimenpiteet: Opiskelijavalinnoista vastaavat henkilöt huolehtivat siitä, että mahdollisille hakijoille annettava informaatio suunnataan tasapuolisesti molemmille sukupuolille ja että siinä kannustetaan hakeutumaan aloille, joilla oma sukupuoli on vähemmistönä. Valintakoekysymykset tai valintakriteerit eivät saa suosia eivätkä syrjiä kumpaakaan sukupuolta, ja niissä on mahdollisuuksien mukaan otettava huomioon eri sukupuolten näkökulma. Tehtävien ja testien laatijan varmistaa, että eri kulttuuritaustaisilla hakijoilla on yhdenvertaiset suoriutumisedellytykset. Opinto-ohjauksen kanssa työskenteleville henkilöille järjestetään koulutusta ja annetaan tietoa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisen mahdollisuuksista. Opiskelijoiden oikeusturvaksi luodaan selkeä ohjeisto suosimis- ja syrjintätapauksia varten. Ohjeistosta ilmenee, millä keinoin syrjintään voi puuttua ja kenen puoleen opiskelija voi kääntyä. Yksikköjen esimiehet huolehtivat, että opiskelijoille tarkoitettua menettelytapaohjetta häirintätapauksien varalta on yksiköissä saatavilla. 14 Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto

15 Koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman yhteinen osa 15

16 2.5 Elinikäisen oppimisen avaintaidot Elinikäisen oppimisen avaintaidot sisältyvät ammatillisten tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksiin ja yhteisten tutkinnon osien osaamistavoitteisiin sekä niiden arviointikriteereihin. Avaintaitojen tavoitteena on tukea sellaisen osaamisen kehittymistä, jota tarvitaan jatkuvassa oppimisessa, työelämäntilanteissa selviytymisessä ja tulevaisuuden uusissa haasteissa. Avaintaidoilla on suuri merkitys yksilön elämän laatuun ja persoonallisuuden kehittymiseen. Savonlinnan ammatti- ja aikuisopistossa tuetaan opiskelijan elinikäistä oppimista erityisesti opiskelijan tai tutkinnon suorittajan yksilöllisessä opiskelusuunnitelmassa kuvatuilla ratkaisuilla. Oppiminen ja ongelmanratkaisu Opiskelija tai tutkinnon suorittaja suunnittelee toimintaansa sekä kehittää itseään ja työtään. Hän arvioi omaa osaamistaan. Hän ratkaisee työssään ongelmia sekä tekee valintoja ja päätöksiä. Hän toimii työssään joustavasti, innovatiivisesti ja uutta luovasti. Hän hankkii tietoa, jäsentää, arvioi ja soveltaa sitä. Savonlinnan ammatti- ja aikuisopistossa oppimisympäristöjen pedagogiikassa tavoitellaan vuorovaikutteista ja yhteistyötä tukevaa toimintakulttuuria, jossa toteutuu opiskelijoiden oman oppimisen arviointi ja mahdollistetaan opiskelijan oppimisprosessin tukeminen eri menetelmin. Vuorovaikutus ja yhteistyö Savonlinnan ammatti- ja aikuisopistossa opiskelijalla on mahdollisuus osallistua oppilaskunta- ja tutortoimintaan sekä kansainväliseen toimintaan. Oppilaitoksessa oppiminen perustuu sosiokonstruktivistiseen oppimiskäsitykseen, jossa painottuu vuorovaikutteinen yhteistyö sekä opiskelijoiden ja opettajien välinen kannustava ja positiivinen oppimisilmapiiri. Ammattietiikka Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii työssään ammatin arvoperustan mukaisesti. Hän sitoutuu työhönsä ja toimii vastuullisesti noudattaen tehtyjä sopimuksia ja ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa. Savonlinnan ammatti- ja aikuisopistossa opiskelijan tai tutkinnon suorittajan yksilöllistä valinnan mahdollisuutta korostetaan. Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto on päihteetön ja savuton oppilaitos, joka tukee terveellisiä elämäntapoja. Turvallisuuden ja terveyden edistäminen on huomioitu oppilaitoksen järjestyssäännöissä ja toimialojen työturvallisuusohjeissa. Opiskelijan on mahdollisuus valita kilpaurheilua tukeva yksilöllinen opintopolku. Aloitekyky ja yrittäjyys Savonlinnan ammatti- ja aikuisopistossa opiskelijoiden osallisuuteen panostetaan opiskelijakuntatoiminnan kautta. Opiskelijakuntatoiminnan ohjaukseen nimetään oppilaitoksesta vuosittain vastuuhenkilö. Oppilaitoksen johtoryhmä/johto kuulee säännöllisesti opiskelijakuntaa. Tutoropiskelijoiden toimintaan panostetaan. Aloitekykyä ja yrittäjyyttä tuetaan mahdollistamalla opiskelijalle yksilölliset valinnat ja mm. painottamalla yrittäjyyttä tukevia valintoja osana opintoja. Kestävä kehitys Kestävä kehitys on määritelty valtakunnallisissa tutkinnon perusteissa. SAMIssa kestävän kehityksen tavoitteet ja sisällöt 16 Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto

17 on integroitu eri alojen opetussuunnitelmiin. Henkilöstö huomioi omassa toiminnassaan kestävän kehityksen olemalla esimerkkinä SAMIn opiskelijoille. SAMIn henkilöstö ja opiskelijat toimivat kestävien arvojen mukaisesti ja se näkyy arjen käytännöissä. Oppimisympäristöissä hyödynnetään ammattialan kestävän kehityksen työkäytäntöjä ja teknologisia ratkaisuja. Opiskelija tai tutkinnon suorittaja huomioi toiminnassaan kestävän kehityksen ekologiset, taloudelliset, sosiaaliset sekä kulttuuriset periaatteet. Lisäksi hän noudattaa alan työtehtävissä kestävän kehityksen säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia. Savonlinnan ammatti- ja aikuisopistossa kestävä kehitys on integroitu osaksi laadunhallintaa ja sen edistämisestä on päätetty Ammattiopistostrategiassa Oppilaitoksella on kestävän kehityksen ohjausryhmä, jossa on edustus SAMIn eri henkilöstöryhmistä sekä opiskelijakunnasta. Ohjausryhmä määrittää ammattiopistostragialinjausten sekä Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiön kestävän kehityksen sertifioinnin kriteerien pohjalta kestävän kehityksen vuosittaiset ohjelmat. Estetiikka Opiskelija tai tutkinnon suorittaja ottaa toiminnassaan huomioon oman alansa esteettiset tekijät. Hän edistää tai ylläpitää työympäristönsä viihtyisyyttä ja muuta esteettisyyttä. Savonlinnan ammatti- ja aikuisopistossa esteettisyyttä tuetaan kannustamalla kulttuurikilpailuihin osallistumisessa sekä huomioidaan esteettisyys koulu- ja oppimisympäristön pedagogisessa suunnittelussa. Viestintä ja mediaosaaminen Opiskelijoiden valmiuksia kehitetään siten, että he kykenevät opiskelemaan verkko-oppimisympäristössä, käyttämään Wilmaa ja osaavat käyttää perustyövälineohjelmia sekä laitteita. Tavoitteena on, että opiskelija osaa valmistuttuaan toimia oman alan työtehtävissä ja käyttää omalla alalla oleellisia ohjelmistoja, sovelluksia ja laitteita. (Liite 4. TVT-toimintasuunnitelma) Matematiikka ja luonnontieteet Opiskelija tai tutkinnon suorittaja käyttää peruslaskutoimituksia työssä vaadittavien ja arkipäivän laskutehtävien ratkaisemisessa. Hän käyttää esim. kaavoja, kuvaajia, kuvioita ja tilastoja ammattitehtävien ja - ongelmien ratkaisemisessa ja hän soveltaa fysiikan ja kemian lainalaisuuksiin perustuvia menetelmiä ja toimintatapoja työssään. Teknologia ja tietotekniikka Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön osalta keskeiset tavoitteet ja kehittymissuunnitelma on linjattu oppilaitoksen TVT-toimintasuunnitelmassa Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto toimii TVT:n kehittämisyhteistyössä muiden toisen asteen oppilaitosten kanssa ja Itä-Suomen yliopiston koulutusja kehittämiskeskus Aducaten kanssa. Pääasiallinen yhteistyömuoto on erilaiset pedagogiset kehittämishankkeet. Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen opetuksessa ja oppimisessa edellyttää uutta ajattelua pedagogisissa toimintatavoissa. Johdon, tietohallinnon ja osaaminen on avainasemassa. Verkossa tapahtuva tiedon hakeminen ja jakaminen sekä medialukutaito ovat painopistealueita kaikilla ammattialoilla. Oppijoilta edellytetään kykyä reflektoida omaa oppimistaan ja osaamistaan niin suullisesti, kirjallisesti kuin TVT-apuvälineitä käyttäen. Opiskelijoille taataan opintojen aikana riittävät valmiudet ajanmukaisten ja oppilaitokseen hankittujen laitteiden, ohjelmistojen ja ympäristöjen oppimiseen. Olennaista on opiskelijan kyky hyödyntää tekniikkaa oppimista tukevalla tavalla. (Liite 4. TVT-toimintasuunnitelma) Koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman yhteinen osa 17

18 Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit Savonlinnan ammatti- ja aikuisopistossa kannustamme opiskelijoita ja henkilökuntaa kehittämään kansainvälisyystaitoja. Pidämme yllä kansainvälisiä kontakteja eurooppalaisten ja venäläisten oppilaitosten kanssa. Näiden kontaktien ja hankerahoituksen avulla voimme tarjota opiskelijoille mahdollisuuksia lähteä työssäoppimaan ulkomaille tai kehittää kansainvälisyystaitoja SAMIn omissa työpajoissa Savonlinnaan tulleiden vaihto-opiskelijoiden kanssa. Opiskelijan on mahdollista työssäoppimisen lisäksi suorittaa osia opinnoista kansainvälisessä vaihdossa ja osallistua kansainvälisiin ammattitaitokilpailuihin. Tarkemmin kansainvälinen toiminta on kuvattu oppilaitoksen kansainvälisyys toimintasuunnitelmassa. Maahanmuuttajaopetus ja maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden integrointi ryhmiin kannustaa opiskelijoita kohtaamaan eri kulttuureista tulevia. Opiskelijan esteettisyyttä tuetaan kannustamalla opiskelijoita kulttuurikilpailuihin osallistumisessa sekä huomioidaan esteettisyys koulu- ja oppimisympäristön suunnittelussa. 3. Tutkinnon suorittaminen ammatillisena peruskoulutuksena Ammatillisena peruskoulutuksena suoritettu ammatillinen perustutkinto sisältää ammatillisia tutkinnon osia, yhteisiä tutkinnon osia ja vapaasti valittavia tutkinnon osia. Tutkintoon tai siihen sisältyvään osaamisalaan sisältyy vähintään yksi pakollinen ammatillinen tutkinnon osa ja vähintään yksi valinnainen ammatillinen tutkinnon osa. Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä, opiskelija voi yksilöllisesti valita tutkinnon osia siten, että tutkinnon laajuus ylittää 180 osaamispistettä. Ammatillisessa peruskoulutuksessa vuoden aikana keskimäärin saavutettu osaaminen vastaa 60 osaamispistettä ja koulutus on järjestettävä siten, että opiskelija voi suorittaa tutkinnon sen laajuutta vastaavassa ajassa (3 vuotta). Tutkinnon osien osaamispisteet määräytyvät osaamisen kattavuuden, vaikeusasteen ja merkittävyyden mukaan suhteessa koko tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin ja osaamistavoitteisiin. Ammatillisen peruskoulutukseen hakeutuminen, koulutuksen suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi sekä eri toimijoiden vastuut on kuvattu toiminta- ja laatujärjestelmässä TOLA. Opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan toteutetaan opetus, ohjaus ja arviointi tarvittavine tukitoimineen. Opiskelijalle mahdollistetaan joustavat tavat suorittaa koko tutkinto tai suorittaa osatutkinto ja palata koulutukseen myöhemmin. Opetusmenetelmät valitaan oppimistavoitteiden ja opiskelijoiden oppimisvalmiuksien kannalta tarkoituksenmukaisesti. Opettaja vastaa myös opiskelijan itsenäisten opintopolkujen etenemisestä siten, että opiskelutehtävät suunnitellaan, opiskelijoiden työskentelyä ohjataan ja tavoittei- 18 Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto

19 den saavuttamista arvioidaan suhteessa tavoiteltavaan osaamiseen. Monipuoliset opiskelumenetelmät sekä työssäoppiminen ja työelämäyhteistyön kehittäminen (mm. ammatilliset neuvottelukunnat ja projektit työelämän kanssa) ovat kiinteä osa oppimisprosessia. Ammatillinen osaaminen nähdään teorian ja käytännön taitojen integroituneena kokonaisuutena, joka näkyy sujuvana toimintana, käytännön taitoina ja kykynä ratkaista ongelmia työtilanteissa. Opetuksen toteuttamisessa painotetaan työpaikalla tapahtuvaa oppimisen lisäämistä kaikissa tutkinnoissa. Koulutus voidaan toteuttaa lähi-, verkko- ja monimuoto-opetuksena, oppisopimuskoulutuksena tai muutoin työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä. Koulutuksessa pyritään tavoitteellisesti opintokokonaisuuksien hallintaan. Opinnot toteutetaan 6-jaksojärjestelmässä. Näin opiskelijalle järjestyy mahdollisuus laajentaa ja monipuolistaa opintojaan valinnaisuuksien avulla yli tutkinto- ja oppilaitosrajojen. 3.1 Opetussuunnitelmat ammatillisessa peruskoulutuksessa Savonlinnan ammatti- ja aikuisopistossa koulutuksen järjestäjäkohtaiset opetussuunnitelmat laaditaan tutkinnoittain. Opetussuunnitelman yhteinen osa on pohjana kaikille laadittaville koulutuksen järjestäjäkohtaisille opetussuunnitelmille. SAMI-tasoisesti opetussuunnitelmatyöstä vastaa apulaisrehtori, jokainen kollegiaalinen tiimi vastaa oman alansa tutkintokohtaisten opetussuunnitelmien laatimisesta, päivittämisestä ja kehittämisestä. Alakohtaiset ammatilliset neuvottelukunnat osallistuvat aktiivisesti opetussuunnitelmatyöhön ja tuovat esiin alueelliset ja paikalliset tarpeet. Opetussuunnitelmat tarkistetaan vuosittain keväällä. Kuntayhtymän johtaja/ rehtori hyväksyy opetussuunnitelmat. Ammattiosaamisen näyttösuunnitelmat hyväksyy ammattiosaamisen näyttöjen toimikunta. Lisätietoa: Opetussuunnitelmatyön prosessi on kuvattu toiminta- ja laatujärjestelmässä TOLA. 3.2 Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma; opiskelijan yksilöllinen ja joustava opintopolku Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatii ja päivittää ryhmänohjaaja ja tarvittaessa opinto-ohjaaja yhdessä opiskelijan kanssa. Henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa määritellään opiskelijakohtaisesti osaamisen tavoitteet, oppimismenetelmät, tutkinnon osien suorittaminen, suoritustavat ja ajoitus sekä osaamisen arviointi. Siihen merkitään opiskelijakohtaisesti osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, opiskelun etenemismahdollisuus osaamisen tunnustamisen jälkeen, opiskelijan valinnaiset tutkinnon osat sekä työssäoppiminen, työssäoppimispaikat ja -ajat. Opiskelijalla on mahdollisuus rakentaa henkilökohtainen opintopolku, joka tukee opiskelijan työllistymistä, jatko-opintoja sekä henkistä kasvua ja motivaatiota. Oppimisen arviointi dokumentoidaan myös henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa tulee huomioida myös opiskeluvalmiuksien erilaisuus. (Liite 5. henkilökohtaistaminen) Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma kirjataan Wilmaan ja sitä tulee päivittää koko opintojen ajan. Tarkemmin henkilökohtaisten opiskelusuunnitelmien laadintaperiaatteet ja eri toimijoiden vastuut on kuvattu osana ammatillisen peruskoulutuksen toteutus prosessia, toiminta- ja laatujärjestelmässä TOLA. Koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman yhteinen osa 19

20 Opettaja Opiskelija Työpaikkaohjaaja Ennen Aikana Jälkeen -opiskelijakohtaisten tavoitteiden laatiminen -työssäoppimispaikan kartoitus ja opiskelijoiden ohjaus työssäoppimispaikan valinnassa -opiskelijan ja työpaikkaohjaajan perehdytys -sopimukset -perehtyminen työssäoppimisen tavoitteisiin ja suunnitelman tekeminen -sopivan työssäoppimispaikan etsiminen ja siihen tutustuminen - perehtyy opiskelijan oppimistavoitteisiin -muun henkilökunnan tiedottaminen työssäoppimisjaksosta -oman ohjausosaamisen päivittäminen -Valmistelee oppimistavoitteiden mukaiset työtehtävät, työvuorot -yhteyden pitäminen opiskelijaan sähköinen päiväkirja: wilma/ blogi -ohjaa ja tukee opiskelijaa ja työpaikkaohjaajaa -tarvittaessa oppimistavoitteiden täsmennys -vastuu omasta oppimisesta -työskentelee tavoitteiden mukaisissa työtehtävissä -noudattaa työssäoppimispaikan sääntöjä -itsearvioi päivittäin omaa oppimistaan suhteessa tavoitteisiin --> oppimispäiväkirja -perehdyttää opiskelijan työpaikkaan ja sääntöihin -luo opiskelijalle mahdollisuudet työskentelyyn tavoitteiden mukaisissa työtehtävissä -antaa opiskelijalle ohjausta ja palautetta KUVIO 2 Työssäoppimisen ohjausprosessi ja eri osapuolien vastuut -oppimisen/osaamisen arviointi ja dokumentointi -OPIX top-palaute työssäoppimisen jälkeen. Tiedottaminen sekä vastaamaan ohjaaminen opiskelijat / top-ohjaajat -itsearvioi omaa oppimistaan suhteessa tavoitteisiin - OPIX top-palaute. Topin jälkeen opiskelija antaa palautetta Wilmassa -arvioi opiskelijan oppimista/osaamista -OPIX top-palaute / SA- MIn top-ohjaajat blogin tai SAMIedun nettisivujen kautta 20 Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto

21 3.3 Työssäoppiminen Työssäoppiminen on työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä muutoin kuin oppisopimuskoulutuksena toteutettavaa tavoitteellista ja ohjattua koulutusta. Ammatillisena peruskoulutuksena suoritettavan perustutkinnon tulee sisältää osaamisen hankkimista työssäoppimisen kautta vähintään 30 osp. Työssäoppiminen on tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua opiskelua alan työpaikalla. Työpaikalla on kiinnitettävä erityistä huomiota ohjaukseen ja valvontaan sekä palautteen antamiseen. Työssäoppiminen suunnitellaan yhdessä paikallisten työelämän edustajien kanssa, ja siinä otetaan huomioon alueelliset ja paikalliset työelämän tarpeet ja mahdollisuudet sekä opiskeltava ala ja itsensä työllistämisen mahdollisuudet. Työssäoppimisen laajuus, sisältö ja ajankohta määritellään opiskelijan yksilöllisten tavoitteiden sekä mahdollisuuksien mukaisesti hänen henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa. Opiskelija voi suorittaa työssäoppimisen myös ulkomailla. näytöstä työelämässä tekee ohjaava opettaja jokaisesta työssäoppimisesta ja se tallennetaan Wilmaan ennen työssäoppimisjakson alkua. Sopimuksessa määritellään: Sopimuksessa sovitaan työpaikalla tapahtuvan koulutuksen osalta opintojen tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä sekä arvioinnista. Määritetään työssäoppimisen kesto, opiskelijan työpaikkaohjaaja sekä työturvallisuutta määrittävät tekijät. Työssäoppimisen aikana opiskelijalla on oikeus opintotukeen, kouluruokailuun sekä koulumatkatukeen. Työssäoppiminen voi olla myös palkallista. Tällöin opiskelijan on selvitettävä sen vaikutus opintotukeen. Opiskelijakohtaisen sopimuksen allekirjoittaa opettaja, työpaikkaohjaaja sekä opiskelija. Sopimusta tehdään kolme kappaletta yksi kullekin osapuolelle. 1.Yhteistyösopimus (puitesopimus) Työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävä koulutus perustuu Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston ja työpaikan väliseen kirjalliseen yhteistyösopimukseen (puitesopimus), jonka hyväksyy koulutuspäällikkö tai tutkintokoordinaattori siten kun koulutusalalla on sovittu. Sopimuksen laatiminen edellyttää, että työpaikalla on käytettävissä tutkinnon perusteiden kannalta riittävästi tuotantoja palvelutoimintaa, tarpeelliset työvälineet sekä ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevää henkilökuntaa, josta voidaan nimetä opiskelijan vastuullinen työpaikkaohjaaja. 2. Opiskelijakohtainen sopimus Opiskelijakohtaisen sopimuksen työssäoppimisesta ja/tai ammattiosaamisen Koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman yhteinen osa 21

22 3.4 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Savonlinnan ammatti- ja aikuisopistossa osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen menettelytavat toteutuvat opiskelijoiden henkilökohtaisten opiskelusuunnitelmien yhteydessä. Osaamisen tunnistamiseksi käydään arviointikeskustelu, johon osallistuvat opiskelija ja opettaja / opettajat. Opetussuunnitelma perusteisissa perustutkinnoissa osaamisen tunnustamisella tulee välttää opintojen päällekkäisyyttä ja lyhentää opiskeluaikaa. Mikäli osaamisen tunnistamisessa tutkinnon osalle asetetut tavoitteet tai osa tavoitteista todetaan saavutetuiksi, osaaminen tunnustetaan. Osaamisen tunnustaminen kirjataan opiskelijan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Osaamisen tunnustamisella korvataan tai luetaan hyväksi suoritettavaan tutkintoon kuuluvia opintoja. Osaamista voidaan hankkia monin eri tavoin ja eri aikoina. Oppimista tapahtuu virallisessa koulutuksessa oppilaitoksessa, mutta myös työelämässä, perheen piirissä, harrastusten parissa sekä tiedonvälityksen kautta ja niitä käyttämällä tapahtuvana ns. arki- oppimisena (Toiminta- ja laatujärjestelmä TOLA, OPH arvioinnin opas 2015,16). Osaamisen tunnustamisella korvatut tutkinnon osat merkitään tutkintotodistukseen. Aikaisemmin hankitulle osaamiselle ei voida asettaa mitään yleistä aikarajaa, jota ennen hankittua osaamista ei voitaisi tunnustaa, mutta osaamisen ajantasaisuus voidaan tarkistaa. Tarvittaessa opiskelijan on osoitettava osaamisensa vastaavuus suoritettavan tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin ja tavoitteisiin. Suoritetuilla toisen ammatillisen perustutkinnon opinnoilla ja lukio-opinnoilla korvataan tavoitteiltaan ja sisällöltään vastaavat yhteiset tutkinnon osat, vapaasti valittavat tutkinnon osat ja ammatillisiin opintoihin sisältyvät muut valinnaiset tutkinnon osat. Osaamisen tunnustamisesta vastaa kyseisten opintojen opettaja/ opettajat. Opinto-ohjaajat tiedottavat opiskelijoille OPO-infossa opintojen alussa osaamisen tunnustamisen mahdollisuudesta ja käytänteistä SAMIssa. Opintoohjaaja tunnistaa ja tunnustaa tutkinnon perusteiden mukaisesti yhteiset tutkinnon osat, vapaasti valittavat tutkinnon osat sekä kokonaiset ammatilliset tutkinnon osat. Muutoin ammatin opettaja tunnistaa ja tunnustaa ammatilliset opinnot. Tutkintotodistuksen arvosanan saamiseksi on osaaminen osoitettava tutkinnon osista, joista ei ole arvosanaa ja muutoin hankitusta koko tutkinnon osan kattavasta osaamisesta. Ammatillisten tutkinnon osien arvioinnissa hyödynnetään ammattiosaamisen näyttöjä. Osaamisen tunnustamisella korvattujen tai hyväksi luettujen tutkinnon osien arvosanoja voi korottaa koulutuksen aikana. Korotukset koulutuksen päätyttyä tehdään yksityisopiskelijana. Osaamisen tunnustaminen on osa opiskelijan arviointia ja sitä koskevat samat säädökset kuin muutakin opiskelijan arviointia. 22 Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto

23 3.5 Opiskelijan arviointi ammatillisessa perustutkinnossa Laissa ammatillisesta koulutuksesta (L 630/1998, 787/2014, 24 a.) on opiskelijan arviointi määritelty siten, että opiskelijan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään opiskelijan edellytyksiä itsearviointiin, annetaan tietoa opiskelijan osaamisesta sekä varmistetaan tutkinnon tai opetussuunnitelman perusteiden ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttaminen. Opiskelijoiden oppimista ja osaamista tulee arvioida monipuolisesti ja riittävän usein koulutuksen aikana. Arvosanat tutkintotodistukseen, joka sisältää päättö- ja näyttötodistuksen, annetaan kaikista tutkinnon perusteiden mukaisista tutkinnon osista. Näyttötodistukseen arvosana tulee ammattiosaamisen näytöstä. Päättötodistuksen arvosana määräytyy ammattiosaamisen näytön ja mahdollisen muun osaamisen arvioinnin pohjalta. Tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella. Vapaasti valittavat tutkinnon osat voidaan arvioida ilman arvosanaa. Vapaasti valittavista tutkinnon osista merkitään tutkinnon osat, niiden nimet ja laajuudet sekä arvosana asteikolla 1 3 silloin, kun vapaasti valittavat tutkinnon osat ovat ammatillisia tai paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvia tutkinnon osia, yhteisten tutkinnon osien osa-alueita tai lukio-opintoja. Muissa vapaasti valittavissa tutkinnon osissa voidaan osaaminen arvioida arvosanalla hyväksytty (A 811/1998, muutos 329/2015) 10 :n perusteella. Tämä koskee myös muualla suoritettuja vapaasti valittavia tutkinnon osia, joista arvosanaa ei aina ole saatavissa Oppimisen arviointi Laissa ammatillisesta peruskoulutuksesta on säädetty oppimisen arviointi (L 630/1998, 787/2014, 24 b ). Sen mukaan oppimista arvioidaan antamalla opiskelijalle suullista tai kirjallista palautetta. Opetuksesta vastaavan opettajan ja opettajien, työssäoppimisen aikana työpaikkaohjaajan, tehtävänä on arvioida opiskelijan oppimista. Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava koko tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksista / osaamistavoitteista, osatakseen tehdä sen työn, joka tutkinnon osaan sisältyy. Ensisijaisesti oppimisen arviointi on oppimisen etenemisen seuraamista ja opiskelijan osaamisen kehittymistä ja palautteen antamista lähinnä suullisesti. Oppimisen etenemistä seurataan tukemalla, motivoimalla ja ohjaamalla opiskelijaa tutkinnon osien ammattitaitovaatimusten / osaamistavoitteiden saavuttamisessa ja opiskelijan itsearviointitaitojen kehittymisessä. Numeerista arviointia ei oppimisen arvioinnissa tarvita. Palautteella tuetaan ja ohjataan opiskelijaa mahdollisimman hyviin suorituksiin tuomalla esille opiskelijan vahvuudet. Oppimisen arvioinnin perusteella tehdään tarvittavat muutokset opiskelijan opetukseen ja oppimisen tukemiseen parempiin oppimistuloksiin pääsemiseksi. Opettaja seuraa oppimisen etenemistä ja varmistaa, että opiskelijat ovat oppineet asiat ainakin tyydyttävällä tasolla, ennen kuin osoittavat osaamisensa. Oppimisen arviointi dokumentoidaan HOPSiin Wilma-alustalle. Oppimisen arvioinnissa käytetään merkintää S=suoritettu tai SK=suoritus kesken. Koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman yhteinen osa 23

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN LOGISTIIKKA-ALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN LOGISTIIKKA-ALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN LOGISTIIKKA-ALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA HELTECH 1.8.2009 SISÄLLYS SISÄLLYS... 1 JOHDANTO... 5 OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Rehtori hyväksynyt 10.9.2012, 89. Voimaantulo 1.8.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON KESKEISET ARVOT... 3 3 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma Toimistopalvelun ja tietohallinnon koulutusohjelma Taloushallinnon koulutusohjelma Liiketalouden

Lisätiedot

Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma

Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma Kauneudenhoitoalan perustutkinto Kosmetologin koulutusohjelma, kosmetologi Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma Kosmetologin koulutusohjelma Kauneudenhoitoalan perustutkinnon

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyn perustutkinnon, datanomin opetussuunnitelma

Tietojenkäsittelyn perustutkinnon, datanomin opetussuunnitelma Tietojenkäsittelyn perustutkinto Informaatioteknologiapalvelujen ja markkinoinnin koulutusohjelma, datanomi Tietojenkäsittelyn perustutkinnon, datanomin opetussuunnitelma Informaatioteknologiapalvelujen

Lisätiedot

Suunnitteluassistentin perustutkinnon opetussuunnitelma

Suunnitteluassistentin perustutkinnon opetussuunnitelma Suunnitteluassistentin perustutkinto Teknisen suunnittelun koulutusohjelma, suunnitteluassistentti Suunnitteluassistentin perustutkinnon opetussuunnitelma Teknisen suunnittelun koulutusohjelma, suunnitteluassistentti

Lisätiedot

Vaatetusalan perustutkinnon, opetussuunnitelma

Vaatetusalan perustutkinnon, opetussuunnitelma Vaatetusalan perustutkinto Pukuompelijan koulutusohjelma, pukuompelija Vaatturintyön koulutusohjelma, vaatturi Vaatetusalan perustutkinnon, opetussuunnitelma Pukuompelijan koulutusohjelma, pukuompelija

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 6 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 6 2.1 Arvot... 6 2.2 Missio... 7 2.3 Visio... 7

Lisätiedot

Catering-alan perustutkinnon opetussuunnitelma

Catering-alan perustutkinnon opetussuunnitelma Catering-alan perustutkinto Ruoka- ja asiakaspalvelun koulutusohjelma, palveluvastaava Suurtalouden ruokatuotannon koulutusohjelma, suurtalouskokki Catering-alan perustutkinnon opetussuunnitelma Ruoka-

Lisätiedot

Talotekniikan perustutkinnon opetussuunnitelma

Talotekniikan perustutkinnon opetussuunnitelma Talotekniikan perustutkinto LVI-asennuksen koulutusohjelma, LVI-asentaja LVI-asennuksen koulutusohjelma, kiinteistönhoitaja Talotekniikan perustutkinnon opetussuunnitelma LVI-asennuksen koulutusohjelma,

Lisätiedot

Kemiantekniikan perustutkinnon, prosessinhoitajan opetussuunnitelma

Kemiantekniikan perustutkinnon, prosessinhoitajan opetussuunnitelma Kemiantekniikan perustutkinto Kemiantekniikan koulutusohjelma, prosessinhoitaja Kemiantekniikan perustutkinnon, prosessinhoitajan opetussuunnitelma kemiantekniikan koulutusohjelma Kemiantekniikan perustutkinnon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja tietohallinnan koulutusohjelma Ensihoidon koulutusohjelma Kuntoutuksen koulutusohjelma Lasten ja nuorten hoidon

Lisätiedot

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarha-alan perustutkinto, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarhatuotannon koulutusohjelma Viheralan koulutusohjelma Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio... 2 2.3 Visio... 2 3. KOULUTUKSELLE ASETETUT

Lisätiedot

ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI

ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio... 2 2.3 Visio... 2 3. KOULUTUKSELLE

Lisätiedot

VAAO HIUSALAN PERUSTUTKINTO PARTURI-KAMPAAJA 120 OV HIUSALAN PERUSTUTKINTO, PARTURI-KAMPAAJA

VAAO HIUSALAN PERUSTUTKINTO PARTURI-KAMPAAJA 120 OV HIUSALAN PERUSTUTKINTO, PARTURI-KAMPAAJA HIUSALAN PERUSTUTKINTO, PARTURI-KAMPAAJA VAAO OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA 2 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 6 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 6 2.1 Arvot... 6 2.2 Missio...

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO, KOKKI

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO, KOKKI HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO, KOKKI 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio... 2 2.3 Visio... 2 3. KOULUTUKSELLE

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI

TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 7 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 7 2.1 Arvot... 7 2.2 Missio... 8 2.3 Visio... 8 3. KOULUTUKSELLE

Lisätiedot

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori Lukijalle Seurakuntaopiston koulutuksen järjestäjänä ja oppilaitosten ylläpitäjänä toimii Kirkkopalvelut ry. Kirkkopalvelut on monialainen toimija, joka palvelee seurakuntia ja järjestöjä, kouluttaa tulevaisuuden

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 7 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 7 2.1 Arvot... 7 2.2 Missio... 8 2.3 Visio... 8 3. KOULUTUKSELLE

Lisätiedot

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, SÄHKÖASENTAJA, AUTOMAATIOASENTAJA

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, SÄHKÖASENTAJA, AUTOMAATIOASENTAJA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, SÄHKÖASENTAJA, AUTOMAATIOASENTAJA 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio...

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO

AUTOALAN PERUSTUTKINTO AUTOALAN PERUSTUTKINTO 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 4 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 4 2.1 Arvot... 4 2.2 Missio... 5 2.3 Visio... 5 3. KOULUTUKSELLE ASETETUT TEHTÄVÄT, TAVOITTEET

Lisätiedot

Pvm, diaarinumero tai pykälä. OPH:n määräykset OPH:n määräys M 32/011/2005, 30.9.2005 OPH:n määräykset tutkintojen ja koulutusten perusteista

Pvm, diaarinumero tai pykälä. OPH:n määräykset OPH:n määräys M 32/011/2005, 30.9.2005 OPH:n määräykset tutkintojen ja koulutusten perusteista Opetussuunnitelman yhteinen osa 2008 2 Opetussuunnitelman yhteinen osa Opetussuunnitelmaan liittyvät tiedot Opetussuunnitelmaan liittyvät tiedot Pvm, diaarinumero tai pykälä OPH:n määräykset OPH:n määräys

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA 1 OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Hyväksytty SSKKY johtoryhmässä 6.2.2014 2 TAKUULLA PARHAITA TEKIJÖITÄ 3 SISÄLLYS OSA I KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN TAUSTALINJAUKSET 1 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KANSALLINEN

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet Opetussuunnitelman yhteisen osan liite 2. painos Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 4 1 ARVIOINNIN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 5 2 ARVIOINNISTA

Lisätiedot

Sosiaali ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkintona

Sosiaali ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkintona 2013 Sosiaali ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkintona Ammatillisten tutkinnon osien muutokset 2013/ Tutkinnon perusteet 2010 Hyväksytty Seurakuntaopiston johtoryhmässä 24.5.2013 1 SISÄLLYS 1 SEURAKUNTAOPISTON

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VANHUSTYÖN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 GRAAFISEN SUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUVA- JA MEDIATAITEEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VALOKUVAUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS

Lisätiedot