ERÄJÄRVEN SOSIAALI- JA TERVEYSHUOLLON LÄHIPALVELUT / HAMMASHOITAJAN VAKANSSIN MUUTTAMINEN SUUHYGIENISTIKSI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ERÄJÄRVEN SOSIAALI- JA TERVEYSHUOLLON LÄHIPALVELUT / HAMMASHOITAJAN VAKANSSIN MUUTTAMINEN SUUHYGIENISTIKSI"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus ERÄJÄRVEN SOSIAALI- JA TERVEYSHUOLLON LÄHIPALVELUT / HAMMASHOITAJAN VAKANSSIN MUUTTAMINEN SUUHYGIENISTIKSI Kaupunginhallitus Oriveden kaupungin talouden tasapainotusohjelmassa esitetään osana lää käri pal ve lu jen turvaamista myös Eräjärven terveysaseman toimintojen muut tamis ta on suunniteltu sosiaali- ja terveydenhuollon lähipalvelupisteeksi. Yk si keskeinen tekijä suunniteltuun muutokseen on se, että lääkäreitä on lä hes mahdotonta saada työskentelemään yhden henkilön toimipisteessä. Muutos tarkoittaa sitä, että lääkäreiden vastaanottotoiminta keskitetään Orive den terveysasemalle ja Eräjärvellä tarjotaan muuta sosiaali- ja ter vey denhuol lon palvelua, joka tukee vanhusten kotona asumista (mm. neu vo la pal velut, kotihoito, vanhuspalveluiden fysioterapeutti/sairaanhoitaja ym. vas taanotot sovitusti). Lääkäripalveluja voidaan Eräjärvellä tuottaa erikseen so vit tavi na ns. teemapäivinä, esim. kouluterveydenhuollon järjestämiseksi. Eräjärven terveysaseman hammaslääkärin vakanssi on haussa men nes sä ja jos virka saadaan täytettyä, hammaslääkäri toimii Eräjärvellä. Mi kä li virkaa ei saada täytettyä, vakanssia varten varattu määräraha käy tetään suun terveydenhuollon ostopalveluihin Tampereen mallin mukaisesti. Erä jär ven hammashoitopalveluja on hammaslääkärin puuttumisen vuoksi aja tel tu laajennettavaksi alkaen muuttamalla ham mas hoi ta jan vakans si suuhygienistiksi. Tällöin suuhygienistin palveluja voidaan tar jo ta koko kaupungin alueelle. Vaihtoehtoisena toimintamallina on ham mas hoi don pal ve lu jen säilyminen ennallaan, mikäli ham mas lää kä ri Eräjärvelle saadaan. Todetaan se, että Eräjärven sosiaali- ja terveyshuollon lähipalveluihin esi tettä vä muutos perustuu edellä esitettyihin tekijöihin, ei siihen että Orivesi siirtyy ensi vuoden alusta Tampere-Orivesi sosiaali- ja terveydenhuollon yh teistoi min ta-alu eel le. Näiden palvelujen uudelleenjärjestämistä ja supistamista koskevat kuntalain 27 ja 29 :ien sekä hallintolain 41 :n mukaiset tiedotus- ja kuu le mis ti laisuu det on pidetty Orivesi-Tampere yhteistoiminta-alueen esit te ly ti lai suuksien yhteydessä 4.6. Talviaisten kylätalolla, Eräjärven koululla ja Oriveden kaupungintalolla. Tilaisuuksissa on annettuja tietoja asian käsittelyn lähtökohdista, tavoitteista ja vaikutuksista. Tilaisuuksien jär jes tä mi ses tä on tiedotettu Oriveden Sanomissa, kaupungintalon il moi tustau lul la ja kaupungin internet-sivuilla. Mielipiteitä asiasta on voinut jättää kello mennessä kirjallisesti ja sähköpostitse. Mielipiteitä ovat jättäneet: Eräjärven Ke hit tä mis yh dis tys ry (EKY), Seppo

2 Grön qvist ja Marjatta Jokipolvi. Edel lä olevat mielipiteet on liitteenä kokouk seen osallistuville. Eräjärven sosiaali- ja terveydenhuollon lähipalvelujen toimintamallin muutok sel la on tavoite järjestää sellaiset sosiaali- ja terveyspalvelut, jotka on tar koi tuk sen mu kais ta järjestää Eräjärven toimipisteessä ja jotka tukevat paikal lis ten asukkaiden hyvinvointia. Tällä esitetyllä toimimallilla pystytään edis tä mä mään EKY:n mielipiteeessä esitettyjä asioita. EKY:n mielipiteessä yli ko ros te taan lääkärivastaanottotoiminnan merkitystä sosiaali- ja ter veyspal ve lu jen järjestämistä Eräjärvellä. Mm. reseptien uusiminen onnistuu myös il man, että Eräjärvellä toimii lääkäri. Sähköisen reseptin voi uusia tervey den huol lon tai apteekin kautta ja käsittelyaika on noin 8 päivää. Seppo Grönqvistin mielipiteen osalta todetaan, että kansanterveyslain mukai set terveydenhuollon palvelut Oriveden kaupungin osalta järjestää saakka Kangasalan yhteistoiminta-alue ja alkaen Tampe reen yhteistoiminta-alue. Yhteistoiminta-alueet ovat kunta- ja pal ve lu raken ne uu dis tus lain sää dän nön mukaisia ja näissä on yhteinen toi mie lin/toimie li met jotka vastaavat palvelujen järjestämisestä. Näin ollen mielipiteessä esi tet ty Oriveden sote-jaosto ei ole kansanterveyslain mukainen palveluista vas taa va toimielin. Grönqvistin mielipiteessä esittämä näkemys on pe rus teeton. Marjatta Jokipolven mielipiteen osalta todetaan, että Eräjärvellä lää kä ri palve lu jen järjestäminen edelleen on vaikeaa, koska lääkärien saa ta vuus, ja varsin kin yhden lääkärin työpisteisiin, on ollut erittäin hankalaa. Oriveden terveys ase mal la pystytään Erä jär ven terveysasemaa laaja-alaisemmin tur vaamaan kuntalaisen lääkärikäyntiin liittyvät muutkin pal ve lut (mm. la bo ra torio, röntgen) jopa samalla matkalla/käynnillä. Näin saavutetaan toi min nal lista hyötyä sekä lääkäreille että asiakkaille. Todetaan, että Eräjärven lää kä ripal ve lu jen järjestäminen ei sisälly kaupunginhallituksen linjaukseen, jon ka perusteella Tampere kilpailuttaa Oriveden lääkäripalvelut. Mikäli val tuus to päättää, että lääkärin vastaanottoa jatkossa pidetään Eräjärvellä, tulee täl tä osin ohjeistaa Tampereen kilpailutusta uudelleen. Tämä aiheuttaisi lisäksi lääkärien lisäresurssitarpeen Orivedellä. Taloudelliset säästöt eivät ole keskeisin perustelu Eräjärven sosiaali- ja terveyshuollon lähipalvelujen uudelleen järjestelylle viitaten selosteosan perusteihin. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää, että valtuusto päät tää 1. muuttaa Eräjärven terveysaseman palvelut sosiaali- ja terveydenhuollon lä hi pal ve lu pis teek si alkaen, jolloin lääkäripalvelut tuotetaan Ori veden terveysasemalla. 2. esittää Tampereen kaupungille, että Eräjärven hammashoitajan vakanssi muu te taan suuhygienistiksi alkaen, mikäli Eräjärven ham mas hoi to-

3 laan ei asti avoinna olevassa haussa saada hammaslääkäriä. Asias ta on käyty alustavia neuvotteluja Tampereen kaupungin edustajien kans sa, joiden näkemys on samansuuntainen. Jos hammaslääkäri saadaan, säi lyy hammashoitajan vakanssi ennallaan. Päätös: Päätösehdotuksen kohdasta yksi käydyn keskustelun aikana Marita Palomäki ehdotti Marjo Mäkinen-Aakulan kannattamana, että Eräjärven terveysaseman palvelut pidetään ennallaan. Koska pohjaehdotukseen oli tehty kannatettu muutosehdotus, puheenjohtaja totesi, että asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan ehdotuksen äänestystavasta: äänestys suoritetaan käsien nostolla. Kaupunginjohtajan pohjaehdotusta kannatti kuusi jäsentä (Jussi Viljanen, Jussi Järvinen, Kaarina Jokinen, Jussi Ketola, Nina Lahtinen ja Pekka Tuhkanen). Marita Palomäen ehdotusta kannatti kaksi jäsentä (Marjo Mäkinen-Aakula ja Marita Palomäki). Puheenjohtaja totesi kaupunginjohtajan pohjaehdotuksen tulleen äänin 6-2 hyväksytyksi. Marjo Mäkinen-Aakula ilmoitti päätöksestä eriavän mielipiteen. Päätösehdotuksen kohta kaksi hyväksyttiin. Kaupunginjohtajan kokouksessa tekemä ehdotus: Kaupunginhallitus esittää, että valtuusto päättää valtuuttaa kaupunginhallituksen täytäntöönpanemaan edellä olevan kohdan kaksi jälkeen, kun on tiedossa saadaanko hammaslääkärin virka täytettyä. Ehdotus hyväksyttiin. Merkittiin, että sosiaali- ja terveysjohtaja Tuija Peurala ja talousjohtaja Marjatta Lilja olivat asiantuntijoina paikalla asian käsittelyn aikana. Kokouksessa pidettiin kahvitauko klo Kaupunginvaltuusto Mielipiteet on jaettu liitteenä. Päätös: Aluksi kaupunginjohtaja Juha Kuusisto esitteli asian taustaa ja sisältöä. Keskustelun aikana valtuutettu Marjo Mäkinen-Aakula teki kaupunginhallituksen päätösehdotuksen 1.-kohtaan seuraavan muutosesityksen: "Valtuusto päättää muuttaa Eräjärven terveysaseman palvelut sosiaali- ja

4 terveydenhuollon lähipalvelupisteeksi alkaen sisältäen lääkäripalvelun kerran viikossa. Palvelu tuotetaan ostopalveluna tai virkalääkärin toimesta." Keskustelun aikana Marko Mäkinen-Aakulan esitystä kannattivat Heikki Lähteenmäki, Anne Kahelin, Veikko Laamanen, Juha Haikka ja Paavo Koivunen. Keskustelun aikana valtuutettu Sari Simontaival esitti Oriveden Kokoomuksen valtuustoryhmän nimissä seuraavan ponsiesityksen: "Tampereen kaupungin suorittaman lääkäreiden kilpailuttamisen yhteydessä selvitetään mahdollisuus työaikajärjestelyiden avulla jatkaa lääkäripalveluita Eräjärvellä." Valtuutettu Sari Simontaival ilmoitti myöhemmin keskustelun jatkuessa peruuttavansa ponsiesityksen. Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana asiasta on tehty seuraavat esitykset: - valtuutettu Marjatta Jokipolven muutosehdotus (edellisen pykälän yhteydessä): "Eräjärven lääkäritarve mukaan kilpailutukseen Tampereen kanssa." Valtuutettu Marjatta Jokipolvi ilmoitti tässä vaiheessa peruuttavansa ehdotuksensa. - valtuutettu Marjo Mäkinen-Aakulan muutosehdotus kaupunginhallituksen ehdotuksen 1.-kohtaan : "Valtuusto päättää muuttaa Eräjärven terveysaseman palvelut sosiaali- ja terveydenhuollon lähipalvelupisteeksi alkaen sisältäen lääkäripalvelun kerran viikossa. Palvelu tuotetaan ostopalveluna tai virkalääkärin toimesta." Valtuutettu Marjo Mäkinen-Aakulan ehdotusta ovat kannattaneet valtuutetut Heikki Lähteenmäki, Anne Kahelin, Veikko Laamanen, Juha Haikka ja Paavo Koivunen. - valtuutettu Sari Simontaipaleen Oriveden Kokoomuksen nimissä tekemä ponsiesitys, jonka hän keskustelun myöhemmässä vaiheessa peruutti. Puheenjohtaja totesi, että koska valtuutettu Marjo Mäkinen-Aakula on tehnyt kaupunginhallituksen päätösehdotuksen 1.-kohdasta poikkeavan kannatetun ehdotuksen, asiasta on äänestettävä. Puheenjohtajan esityksestä äänestystavaksi hyväksyttiin nimenhuutoäänestys ja äänestysjärjestyksestä seuraavaa: "Ne valtuutetut, jotka kannattavat kaupunginhallituksen päätösehdotusta, äänestävät JAA ja ne valtuutetut, jotka ovat Marjo Mäkinen-Aakulan ehdotuksen kannalla, äänestävät EI." Äänestyksessä annettiin 22 JAA-ääntä ja 13 EI-ääntä, yhteensä 35 ääntä.

5 Äänetysluettelo on pöytäkirjan liitteenä. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen ehdotus 1.-kohdan osalta on tullut hyväksytyksi valtuuston päätökseksi. Muilta kohdilta kaupunginhallituksen ehdotukset hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin, että sosiaali- ja terveysjohtaja Tuija Peurala, ylilääkäri Teppo Unkila ja talousjohtaja Marjatta Lilja olivat asiantuntijoina paikalla asian käsittelyn aikana. Puheenjohtaja keskeytti kokouksen klo väliseksi ajaksi. Kaupunginhallitus 313 Eräjärven hammaslääkärin vakanssi on ollut haettavana men nes sä ja Kangasalan johtavalta ylihammaslääkäriltä saadun tiedon mukaan vakans sia ei ole määräaikana hakenut kukaan. Valtuuston päätöksen mukaisesti kaupunginvaltuusto on päättänyt esittää Tam pe reen kaupungille, että Eräjärven hammashoitajan vakanssi muutetaan suu hy gienis tik si alkaen, mikäli Eräjärven hammashoitolaan ei asti avoinna olevassa haussa saada hammaslääkäriä. Koska hammaslääkäriä ei ole saatu, niin kaupunginhallituksen on syytä käsi tel lä asia ja tehdä Tampereen kaupungille esitys Eräjärvellä toimivan hammas hoi ta jan vakanssin muuttamisesta suuhygienistiksi. Asiassa on alus tavas ti ennakoitu näin toimittavaksi Oriveden kaupungin vuoden 2014 pal velu tar ve sel vi tyk sen ja talousarviolaadinnan yhteydessä. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää 1. todeta, että Eräjärven hammashoitolaan ei ole saatu mennessä avoin na olleessa haussa palkattua hammaslääkäriä, 2. esittää Tampereen kaupungille, että Eräjärvellä toimivan hammashoitajan va kans si muutettaisiin alkaen suuhygienistiksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Merkittiin, että kaupunginhallituksen jäsen Anne Kahelin poistui es teel li senä (intressijäävi) kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 252

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 252 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 252 Kaupunginvaltuusto AIKA 24.11.2014 klo 13:00-18:07 PAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 416. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 416. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 416 Kaupunginhallitus AIKA 09.06.2014 klo 15:00-16:45 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 152 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29 Kaupunginvaltuusto AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 17 Kokouksen avaaminen 32 18 Kokouksen

Lisätiedot

Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen

Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen Kaupunginhallitus 268 17.11.2014 Kaupunginhallitus 281 01.12.2014 Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen 1840/00.01/2014 Khall 17.11.2014 268 Valmistelija: kaupunginjohtaja,

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. -----

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. ----- Kaupunginvaltuusto 38 21.02.2013 Kaupunginhallitus 115 11.03.2013 Ympäristölautakunta 68 14.05.2013 Kaupunginhallitus 240 27.05.2013 Kaupunginvaltuusto 91 13.06.2013 Kaupunginhallitus 314 12.08.2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 143. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 143. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 143 Kaupunginhallitus AIKA 02.03.2015 klo 15:00-18:40 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 60 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 21.06.2010 kello 18:00-21:10 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 39 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 266. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 266. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 266 Kaupunginhallitus AIKA 30.03.2015 klo 15:00-17:59 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntajaon kehittämisen tavoitteet

Kuntajaon kehittämisen tavoitteet Kaupunginhallitus 162 08.06.2015 Valtuusto 33 29.06.2015 Kuntarakenneselvityksen jatkotoimenpiteet 174/00.01.00/2014 KH 08.06.2015 162 Selvityksen taustaa Meneillään oleva kuntajakoselvitys perustuu kuntarakennelain

Lisätiedot

VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kaupunginhallitus 257 27.10.2014 Kaupunginhallitus 269 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 77 24.11.2014 VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kaupunginhallitus 27.10.2014 257 Kuntalain

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla Tekninen lautakunta 173 24.10.2013 Kaupunginhallitus 427 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 119 14.11.2013 Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen

Lisätiedot

VUODEN 2014 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016

VUODEN 2014 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Kaupunginhallitus 332 07.10.2013 Kaupunginhallitus 341 21.10.2013 Kaupunginhallitus 349 04.11.2013 VUODEN 2014 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Kaupunginhallitus 07.10.2013 332 Kuntalain

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 148

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 148 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 148 Kaupunginvaltuusto AIKA 07.09.2015 klo 18:00-18:57 PAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 Perusturvalautakunta Aika 28.04.2015 klo 12:00-16:16 Paikka Kiteen perusturvalakeskuksen hallintorakennus, Savikontie 15, 82500 Kitee Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 7/2013 1 Kunnanvaltuusto 14.11.2013 AKA 18:00-19:33 PAKKA Valtuustosali OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 18:00-19:33 Jäsen Ala-Hiiro Olavi 18:00-19:33

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Aika 15.04.2015 klo 15:00-18:23 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Tuikkanen Tuija puheenjohtaja Poissa 51

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

ORIVEDEN KOTIKOIVU OY / SÄRKÄNTIE 20:N PALVELUTALOHANKKEEN KORKOTUKILAINAN TAKAUS / RAKENTAMISHANKKEEN SIIRTÄMINEN ORIVEDEN KAUPUNGILLE

ORIVEDEN KOTIKOIVU OY / SÄRKÄNTIE 20:N PALVELUTALOHANKKEEN KORKOTUKILAINAN TAKAUS / RAKENTAMISHANKKEEN SIIRTÄMINEN ORIVEDEN KAUPUNGILLE Kaupunginhallitus 80 16.03.2015 Kaupunginhallitus 96 30.03.2015 Kaupunginvaltuusto 13 07.04.2015 Kaupunginhallitus 145 11.05.2015 ORIVEDEN KOTIKOIVU OY / SÄRKÄNTIE 20:N PALVELUTALOHANKKEEN KORKOTUKILAINAN

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 5/2013 120. Kunnanvaltuusto 26.08.2013. Aika 26.08.2013 klo 17:00-17:45. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 5/2013 120. Kunnanvaltuusto 26.08.2013. Aika 26.08.2013 klo 17:00-17:45. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 5/2013 120 Kunnanvaltuusto 26.08.2013 Aika 26.08.2013 klo 17:00-17:45 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 64 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48) Aika 16.03.2015 klo 17:00-18:16 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja, puheenjohtaja Kunelius Jari

Lisätiedot

Kunnanhallitus 291 18.11.2013 Kunnanhallitus 299 28.11.2013 Kunnanhallitus 321 13.12.2013

Kunnanhallitus 291 18.11.2013 Kunnanhallitus 299 28.11.2013 Kunnanhallitus 321 13.12.2013 Kunnanhallitus 291 18.11.2013 Kunnanhallitus 299 28.11.2013 Kunnanhallitus 321 13.12.2013 Esitys Selänteen yhtymähallitukselle Kärsämäen kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden vaihtoehtoisten tuottamistapojen

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika 06.05.2014 klo 17:05-21:00 Paikka Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Läsnäolleet Poti Jorma puheenjohtaja

Lisätiedot

Tarmo Salosen oikaisuvaatimus Levi Magic Oy:n laskun maksamista koskevaan päätökseen/khalls 27.3.2012 6

Tarmo Salosen oikaisuvaatimus Levi Magic Oy:n laskun maksamista koskevaan päätökseen/khalls 27.3.2012 6 Kunnanhallitus 80 16.03.2015 Tarmo Salosen oikaisuvaatimus Levi Magic Oy:n laskun maksamista koskevaan päätökseen/khalls 27.3.2012 6 43/10.00.02/2012 Khall 80 Kunnanhallitus on kokouksessaan 27.3.2012

Lisätiedot

Talous- ja palkanlaskentapalveluiden siirtäminen Kuntien Taitoa Oy:lle

Talous- ja palkanlaskentapalveluiden siirtäminen Kuntien Taitoa Oy:lle Kunnanhallitus 267 08.09.2014 Kunnanhallitus 359 01.12.2014 Kunnanhallitus 28 19.01.2015 Talous- ja palkanlaskentapalveluiden siirtäminen Kuntien Taitoa Oy:lle 477/02.00/2014 Kunnanhallitus 08.09.2014

Lisätiedot