KERAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Aineosio Eri oppiaineiden opetussuunnitelmat Koulutuslautakunta hyväksynyt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KERAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2004. Aineosio Eri oppiaineiden opetussuunnitelmat Koulutuslautakunta hyväksynyt 14.12."

Transkriptio

1 KERAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2004 Aineosio Eri oppiaineiden opetussuunnitelmat Koulutuslautakunta hyväksynyt / 113

2 2 SISÄLLYSLUETTELO 7.1. Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet Äidinkieli ja kirjallisuus...9 Suomi äidinkielenä... 9 Muu oppilaan äidinkieli Suomi toisena kielenä Vieraat kielet A-kieli...33 A1-englanti A2-saksa B-kieli...50 B1-ruotsi VALINNAINEN KIELI...54 B2-saksa B2-ranska Matematiikka Ympäristö- ja luonnontieto Biologia ja maantieto...79 Biologia Maantieto Fysiikka ja kemia...94 Fysiikka Kemia Terveystieto Uskonto Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät Evankelisluterilainen uskonto Ortodoksinen uskonto Elämänkatsomustieto Historia Yhteiskuntaoppi Musiikki Kuvataide Käsityö Liikunta Kotitalous Valinnaiset aineet Oppilaanohjaus...185

3 3 AINEOSIO Yleistä Aineosion opetussuunnitelma rakentuu seuraavasti: Kunnan opetussuunnitelma pohjautuu perusopetuksen valtakunnallisiin perusteisiin. Perusteisiin kirjattuja tavoitteita ja sisältöjä tulee noudattaa joka kunnassa. Opetussuunnitelman perusteiden oppiainekohtaiset tavoitteet ja sisällöt on kunnan opetussuunnitelmassa jaettu eri vuosiluokille. Kunta voi lisätä ja tarkentaa kuntakohtaisesti tavoitteita sekä sisältöjä, mutta niitä ei kuitenkaan voida vähentää suhteessa perusteisiin. Joissakin kohdissa perusteet ovat tavoitteiltaan ja sisältöalueiltaan niin laajat ja tarkat, että kuntakohtaista osuutta ei ole laadittu. Tämä koskee useimmiten vuosiluokkia 1-2, jotka muodostavat Keravalla yhtenäisen opintokokonaisuuden. Perusopetuksen yleinen osa ja aineosio ovat yksi kokonaisuus. Yleinen osa kuvaa opetuksen järjestämisen lähtökohdat ja miten opetus toteutetaan, aineosio kunkin oppiaineen keskeiset tavoitteet ja sisällöt. Aineosiota ei tule tarkastella vain yksittäisen oppiaineen ja kulloinkin opetettavan vuosiluokan osalta, vaan opettajan tulee olla tietoinen opettamiensa oppiaineiden / opettamansa oppiaineen muodostamasta kokonaisuudesta sisällöt, tavoitteet, hyvän osaamisen kuvaukset ja päättöarvioinnin kriteerit. Valtakunnallisissa perusteissa on määritelty, että opetussuunnitelmasta tulee ilmetä opetuksen sisällöt vuosiluokittain eri oppiaineissa. Keravan kuntakohtainen opetussuunnitelma jakaa eri oppiaineiden keskeiset sisällöt eri vuosiluokille kunnan päättämällä tavalla poikkeuksena 1-2 vuosiluokat, jotka on kuntakohtaisessa opetussuunnitelmassa määritelty yhtenäiseksi opintokokonaisuudeksi. Opetuksen tavoitteita on Keravan kuntakohtaisessa opetussuunnitelmassa osin yhdistetty koskemaan kahta eri vuosiluokkaa päällekkäisyyden välttämiseksi. Kunnan opetussuunnitelma on ensisijainen suhteessa oppikirjaan. Mikäli käytössä oleva oppikirja ei sisällä kyseisen vuosiluokan keskeisiä sisältöjä kaikilta osin, opetuksessa käytetään muuta aineistoa. Tavoitteiden ja sisältöjen jatkuvuus Opetussuunnitelma on koulun toimintaa keskeisesti ohjaava asiakirja. Vuosiluokille asetetut tavoitteet ja sisällöt määräävät sen ajankohdan, mihin mennessä viimeistään ko. asioita on käsiteltävä. Asioita voidaan mahdollisuuksien mukaan käsitellä aiemminkin sekä syventää myöhemmin. Eri oppiaineiden keskeisissä sisällöissä ei määritellä jonkin opetettavan asian tapaa (esim. alustavasti, ennakoiden, täydentäen jne.), koska opetusjärjestelyissä oppilaan ikätaso huomioon ottaminen on yksi keskeinen tekijä. Jotta opinnoissa voidaan edetä systemaattisesti oppilaan mahdollisesti vaihtaessa koulua, tulee vuosiluokkien tavoitteet ja sisällöt opiskella määrättynä vuonna.

4 4 Kielitaidon tasojen kuvausasteikko Kuvausasteikko on Suomessa laadittu sovellus asteikoista, jotka sisältyvät Euroopan neuvoston toimesta kehitettyyn Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteiseen eurooppalaiseen viitekehykseen. Kielitaidon tasojen kuvausasteikko on keskeinen kielten oppimista, opetusta ja arviointia ohjaava lähtökohta. Kielitaidon eri osa-alueiden kuullun ymmärtäminen, puhuminen, luetun ymmärtäminen, kirjoittaminen - osaamisen tasoa arvioidaan seuraavien taitotasojen mukaan: Taitotasot A1 Suppea viestintä kaikkein tutuimmissa tilanteissa A1.1 Kielitaidon alkeiden hallinta A1.2 Kehittyvä alkeiskielitaito A1.3 Toimiva alkeiskielitaito A2 Välittömän sosiaalisen kanssakäymisen perustarpeet ja lyhyt kerronta A2.1 Peruskielitaidon alkuvaihe A2.2 Kehittyvä peruskielitaito B1 Selviytyminen arkielämässä B1.1 Toimiva peruskielitaito B1.2 Sujuva peruskielitaito B2 Selviytyminen säännöllisessä kanssakäymisessä syntyperäisten kanssa B2.1 Itsenäisen kielitaidon perustaso B2.2 Toimiva itsenäinen kielitaito C1-C2 Selviytyminen monissa vaativissa kielenkäyttötilanteissa C1.1 Taitavan kielitaidon perustaso Arviontiasteikkojen eri taitotasojen tarkemmat kuvaukset ovat aineosion liitteenä. Lisäksi koulutusviraston www-sivuilla olevassa opetussuunnitelmassa on linkki opetushallituksen sivulle, josta löytyvät vastaavat kielitaidon arviointiasteikot. Tieto- ja viestintätekniikka Opetussuunnitelman yleisen osan liitteenä olevassa tieto- ja viestintätekniikan strategiassa on vuosiluokittaisia suositustasoja tietotekniikan käytön oppimiseen. Nämä suositustasot ohjaavat tietotekniikan hyödyntämistä ja perustaitojen opettamista useassa eri oppiaineessa erityisesti äidinkielessä ja kirjallisuudessa.

5 Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet OPS-perusteet: Opetus voi olla ainejakoista tai eheytettyä. Opetuksen eheyttämisen tavoitteena on ohjata tarkastelemaan ilmiöitä eri tiedonalojen näkökulmista rakentaen kokonaisuuksia ja korostaen yleisiä kasvatuksellisia ja koulutuksellisia päämääriä. Aihekokonaisuudet ovat sellaisia kasvatus- ja opetustyön keskeisiä painoalueita, joiden tavoitteet ja sisällöt sisältyvät useisiin oppiaineisiin. Ne ovat kasvatusta ja opetusta eheyttäviä teemoja. Niiden kautta vastataan myös ajan koulutushaasteisiin. Aihekokonaisuudet kuvataan tässä kohdassa, mutta ne toteutuvat eri oppiaineissa niille luonteenomaisista näkökulmista oppilaan kehitysvaiheen edellyttämällä tavalla. Opetussuunnitelmaa laadittaessa aihekokonaisuudet tulee sisällyttää yhteisiin ja valinnaisiin oppiaineisiin sekä yhteisiin tapahtumiin, ja niiden tulee näkyä koulun toimintakulttuurissa. 1. IHMISENÄ KASVAMINEN Koko opetuksen kattavan Ihmisenä kasvaminen -aihekokonaisuuden päämääränä on tukea oppilaan kokonaisvaltaista kasvua ja elämän hallinnan kehittymistä. Tavoitteena on luoda kasvuympäristö, joka tukee toisaalta yksilöllisyyden ja terveen itsetunnon ja toisaalta tasa-arvoon ja suvaitsevaisuuteen pohjautuvan yhteisöllisyyden kehitystä. oppii ymmärtämään omaa fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvuaan sekä omaa ainutkertaisuuttaan arvioimaan toimintansa eettisyyttä ja tunnistamaan oikean ja väärän tunnistamaan esteettisten kokemusten tärkeyden elämänlaadulle tunnistamaan oman oppimistyylinsä ja kehittämään itseään oppijana toimimaan ryhmän ja yhteisön jäsenenä. fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen kasvuun vaikuttavia tekijöitä, tunteiden tunnistaminen ja käsittely, vireyteen ja luovuuteen vaikuttavia tekijöitä oikeudenmukaisuus, tasa-arvo esteettinen havainnointi ja esteettisten ilmiöiden tulkinta opiskelutaidot ja pitkäjänteinen, tavoitteellinen itsensä kehittäminen toisten huomioon ottaminen, oikeudet, velvollisuudet ja vastuut ryhmässä, erilaisia yhteistoimintatapoja. 2. KULTTUURI-IDENTITEETTI JA KANSAINVÄLISYYS Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys -aihekokonaisuuden päämääränä on auttaa oppilasta ymmärtämään suomalaisen ja eurooppalaisen kulttuuri-identiteetin olemusta, löytämään oma kulttuuri-identiteettinsä sekä kehittämään valmiuksiaan kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen ja kansainvälisyyteen.

6 6 oppii tuntemaan ja arvostamaan omaa henkistä ja aineellista kulttuuriperintöään ja näkemään suomalaisen kulttuuri-identiteetin osana alkuperäistä, pohjoismaista ja eurooppalaista kulttuuria ymmärtämään oman kulttuurinsa juuria ja monimuotoisuutta sekä näkemään oman sukupolvensa aikaisempien sukupolvien elämäntavan jatkajana ja kehittäjänä tutustumaan muihin kulttuureihin ja elämänkatsomuksiin ja saa valmiuksia toimia monikulttuurisessa yhteisössä ja kansainvälisessä yhteistyössä ymmärtämään kulttuuri-identiteetin osatekijöitä ja niiden merkitystä yksilölle ja yhteisölle. oma kulttuuri, kotiseudun kulttuuri, suomalaisuus, pohjoismaalaisuus ja eurooppalaisuus muita kulttuureita ja monikulttuurisuus ihmisoikeudet ja ihmisryhmien välisen luottamuksen, keskinäisen arvostuksen ja onnistuneen yhteistyön edellytyksiä kansainvälisyys eri elämänalueilla ja taidot toimia kansainvälisessä vuorovaikutuksessa tapakulttuurien merkitys. 3. VIESTINTÄ JA MEDIATAITO Viestintä- ja mediataito -aihekokonaisuuden päämääränä on kehittää ilmaisu- ja vuorovaikutustaitoja, edistää median aseman ja merkityksen ymmärtämistä sekä kehittää median käyttötaitoja. Viestintätaidoista painotetaan osallistuvaa, vuorovaikutuksellista ja yhteisöllistä viestintää. Mediataitoja tulee harjoitella sekä viestien vastaanottajana että tuottajana. oppii ilmaisemaan itseään monipuolisesti ja vastuullisesti sekä tulkitsemaan muiden viestintää kehittämään tiedonhallintataitojaan sekä vertailemaan, valikoimaan ja hyödyntämään hankkimaansa tietoa suhtautumaan kriittisesti median välittämiin sisältöihin ja pohtimaan niihin liittyviä eettisiä ja esteettisiä arvoja viestinnässä tuottamaan ja välittämään viestejä ja käyttämään mediaa tarkoituksenmukaisesti käyttämään viestinnän ja median välineitä tiedonhankinnassa, -välittämisessä sekä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. omien ajatusten ja tunteiden ilmaisu, erilaiset ilmaisukielet ja niiden käyttö eri tilanteissa viestien sisällön ja tarkoituksen erittely ja tulkinta, viestintäympäristön muuttuminen ja monimediaalisuus median rooli ja vaikutukset yhteiskunnassa, median kuvaaman maailman suhde todellisuuteen yhteistyö median kanssa lähdekritiikki, tietoturva ja sananvapaus viestintätekniset välineet ja niiden monipuolinen käyttö sekä verkkoetiikka.

7 7 4. OSALLISTUVA KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys -aihekokonaisuuden päämääränä on auttaa oppilasta hahmottamaan yhteiskuntaa eri toimijoiden näkökulmista ja kehittää osallistumisessa tarvittavia valmiuksia sekä luoda pohjaa yrittäjämäisille toimintatavoille. Koulun oppimiskulttuurin ja toimintatapojen tulee tukea oppilaan kehittymistä omatoimiseksi, aloitteelliseksi, päämäärätietoiseksi, yhteistyökykyiseksi ja osallistuvaksi kansalaiseksi sekä tukea oppilasta muodostamaan realistinen kuva omista vaikutusmahdollisuuksistaan. oppii ymmärtämään kouluyhteisön, julkisen sektorin, elinkeinoelämän ja järjestöjen merkitystä, toimintaa ja tarpeita yhteiskunnan toimivuuden näkökulmasta muodostamaan oman kriittisen mielipiteen erilaista asiantuntijuutta hyödyntäen osallistumaan tarkoituksenmukaisella tavalla ja ottamaan vastuuta yhteisten asioiden hoidosta omassa kouluyhteisössä ja paikallisyhteisössä kohtaamaan ja käsittelemään muutoksia, epävarmuutta ja ristiriitoja sekä toimimaan yritteliäästi ja aloitteellisesti toimimaan innovatiivisesti ja pitkäjänteisesti päämäärän saavuttamiseksi sekä arvioimaan omaa toimintaansa ja sen vaikutuksia tuntemaan työelämää ja yritystoimintaa sekä ymmärtämään näiden merkityksen yksilölle ja yhteiskunnalle. perustietoja kouluyhteisön, julkisen sektorin, elinkeinoelämän ja järjestöjen toiminnasta sekä työnjaosta demokratian merkitys yhteisössä ja yhteiskunnassa erilaisia osallistumis- ja vaikuttamiskeinoja kansalaisyhteiskunnassa verkostoituminen oman ja yhteisen hyvinvoinnin edistämiseksi osallistuminen ja vaikuttaminen omassa koulussa ja elinympäristössä sekä oman toiminnan vaikuttavuuden arviointi yrittäjyys ja sen merkitys yhteiskunnalle, perustietoja yrittäjyydestä ammattina sekä työelämään tutustuminen. 5. VASTUU YMPÄRISTÖSTÄ, HYVINVOINNISTA JA KESTÄVÄSTÄ TULEVAISUUDESTA Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta -aihekokonaisuuden päämääränä on lisätä oppilaan valmiuksia ja motivaatiota toimia ympäristön ja ihmisen hyvinvoinnin puolesta. Perusopetuksen tavoitteena on kasvattaa ympäristötietoisia, kestävään elämäntapaan sitoutuneita kansalaisia. Koulun tulee opettaa tulevaisuusajattelua ja tulevaisuuden rakentamista ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestäville ratkaisuille. oppii ymmärtämään ympäristönsuojelun välttämättömyyden ja ihmisen hyvinvoinnin edellytykset ja niiden välisen yhteyden havaitsemaan ympäristössä ja ihmisten hyvinvoinnissa tapahtuvia muutoksia, selvittämään syitä ja seurauksia sekä toimimaan elinympäristön hyväksi ja hyvinvoinnin lisäämiseksi arvioimaan oman kulutuksensa ja arkikäytäntöjensä vaikutuksia ja omaksumaan kestävän kehityksen edellyttämiä toimintatapoja

8 8 edistämään hyvinvointia omassa yhteisössä sekä ymmärtämään hyvinvoinnin uhkia ja mahdollisuuksia globaalilla tasolla ymmärtämään, että yksilö rakentaa valinnoillaan sekä omaa tulevaisuuttaan että yhteistä tulevaisuuttamme, ja toimimaan rakentavasti kestävän tulevaisuuden puolesta. ekologisesti, taloudellisesti, kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestävä kehitys omassa koulussa ja elinympäristössä yksilön ja yhteisön vastuu elinympäristön tilasta ja ihmisten hyvinvoinnista ympäristöarvot ja kestävä elämäntapa ekotehokkuus tuotannossa ja yhteiskunnassa sekä arjen toimintavoissa, tuotteen elinkaari oman talouden hallinta ja kulutuskäyttäytyminen, kuluttajan vaikuttamiskeinot toivottava tulevaisuus ja sen edellyttämät valinnat ja toiminta. 6. TURVALLISUUS JA LIIKENNE Turvallisuus ja liikenne -aihekokonaisuuden päämääränä on auttaa oppilasta ymmärtämään turvallisuuden fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia ulottuvuuksia sekä opastaa vastuulliseen käyttäytymiseen. Perusopetuksen tulee antaa oppilaalle ikäkauteen liittyvät valmiudet toimia erilaisissa toimintaympäristöissä ja tilanteissa turvallisuutta edistäen. oppii tunnistamaan turvallisuus- ja terveysriskejä, ennakoimaan ja välttämään vaaratilanteita sekä toimimaan terveyttä ja turvallisuutta edistävästi edistämään väkivallattomuutta ja toimimaan kiusaamistilanteissa rakentavasti toimimaan onnettomuus- ja kriisitilanteissa tarkoituksenmukaisesti toimimaan vastuullisesti ja turvallisesti liikenteessä vaikuttamaan liikenneympäristön ja muun toimintaympäristön turvallisuuteen tuntemaan yhteiskunnan hyvinvointipalveluja. onnettomuuksilta, päihteiltä ja rikollisuudelta suojautuminen omassa elinympäristössä työturvallisuus ja ympäristöturvallisuus terveyttä, turvallisuutta, väkivallattomuutta ja rauhaa edistäviä toimintamalleja väkivallan ulottuvuudet lähiyhteisössä ja yhteiskunnassa keskeiset liikennesäännöt ja erilaiset liikenneympäristöt muut huomioiva liikennekäyttäytyminen, liikenneympäristön turvallisuus ja turvalaitteet lähiympäristön vaaranpaikkojen kartoittaminen ja turvallisuuden parantaminen turvallisuutta edistävät palvelut kodin ja koulun yhteistyö turvallisuuden edistämisessä.

9 9 7. IHMINEN JA TEKNOLOGIA Ihminen ja teknologia -aihekokonaisuuden päämääränä on auttaa oppilasta ymmärtämään ihmisen suhdetta teknologiaan ja auttaa näkemään teknologian merkitys arkielämässämme. Perusopetuksen tulee tarjota perustietoa teknologiasta, sen kehittämisestä ja vaikutuksista, opastaa järkeviin valintoihin ja johdattaa pohtimaan teknologiaan liittyviä eettisiä, moraalisia ja tasa-arvokysymyksiä. Opetuksessa tulee kehittää välineiden, laitteiden ja koneiden toimintaperiaatteiden ymmärtämistä ja opettaa niiden käyttöä. oppii ymmärtämään teknologiaa, sen kehittämistä ja vaikutuksia eri elämänalueilla, yhteiskunnan eri sektoreilla ja ympäristössä käyttämään teknologiaa vastuullisesti käyttämään tietoteknisiä laitteita ja ohjelmia sekä tietoverkkoja erilaisiin tarkoituksiin ottamaan kantaa teknologisiin valintoihin ja arvioimaan tämän päivän teknologiaan liittyvien päätösten vaikutuksia tulevaisuuteen. teknologia arkielämässä, yhteiskunnassa ja paikallisessa tuotantoelämässä teknologian kehitys ja kehitykseen vaikuttavia tekijöitä eri kulttuureissa, eri elämänalueilla eri aikakausina teknologisten ideoiden kehittäminen, mallintaminen, arviointi ja tuotteiden elinkaari tietotekniikan ja tietoverkkojen käyttö teknologiaan liittyvät eettiset, moraaliset, hyvinvointi- ja tasa-arvokysymykset tulevaisuuden yhteiskunta ja teknologia. 7.2 Äidinkieli ja kirjallisuus OPS-perusteet: Suomi äidinkielenä Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen perustehtävänä on kiinnostuttaa oppilas kielestä, kirjallisuudesta ja vuorovaikutuksesta. Opetuksen tulee perustua yhteisölliseen näkemykseen kielestä: yhteisön jäsenyys ja osallisuus tietoon syntyvät, kun oppii käyttämään kieltä yhteisön tavoin. Opetuksen tulee perustua myös oppilaiden kielellisiin ja kulttuurisiin taitoihin ja kokemuksiin ja tarjota mahdollisuuksia monipuoliseen viestintään, lukemiseen ja kirjoittamiseen, joiden avulla oppilas rakentaa identiteettiään ja itsetuntoaan. Tavoitteena on, että oppilaasta tulee aktiivinen ja eettisesti vastuullinen viestijä sekä lukija, joka pääsee osalliseksi kulttuurista sekä osallistuu ja vaikuttaa yhteiskuntaan. Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa opitaan käsitteitä, joilla kielentää maailmaa ja omaa ajattelua: oppilas saa keinoja todellisuuden jäsentämiseen mutta myös mahdollisuuksia irrota siitä, rakentaa uusia maailmoja ja kytkeä asioita uusiin yhteyksiin. Äidinkieli ja kirjallisuus on tieto-, taito- ja taideaine, joka saa sisältöaineksensa kieli- ja kirjallisuustieteestä sekä viestintätieteistä. Oppiaineen pohjalla on laaja tekstikäsitys: tekstit ovat puhuttuja ja kirjoitettuja, kuvitteellisia ja asiatekstejä, sanallisia, kuvallisia, äänellisiä ja graafisia sekä näiden tekstityyppien yhdistelmiä. Opetuksessa on otettava huomioon, että oppilaan äidinkieli on oppimisen perusta: kieli on oppilaalle sekä oppimisen kohde että väline. Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tehtävä on suunnitelmallisesti kehittää kieleen pohjautuvia opiskelu- ja vuorovaikutustaitoja.

10 10 Äidinkielen oppiminen kattaa laajasti kielen osa-alueet ja tehtävät. Opetuksen tulee kehittää tietoa kielestä ja kirjallisuudesta sekä vuorovaikutustaitoja uusissa ja yhä vaativammissa kielenkäyttö- ja viestintätilanteissa. Yleistä Äidinkieli on keskeinen ajattelun, elämänhallinnan ja oppimisen väline. Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaan ajattelua, ilmaisua, sosiaalisten suhteiden ja maailmankuvan muodostumista sekä oppilaan kulttuuri-identiteettiä. Tavoitteena on, että oppilaasta tulee aktiivinen viestijä, joka osallistuu ja vaikuttaa yhteisössään. Lisäksi äidinkielellä ja kirjallisuudella on tärkeä yleissivistävä tehtävä. Äidinkieli ja kirjallisuus on tieto-, taito- ja taideaine, joka saa sisältöaineksensa kieli- ja kirjallisuustieteestä sekä viestintätieteistä. Oppiaineen pohjalla on laaja tekstikäsitys. Tekstit ovat puhuttuja ja kirjoitettuja: kuvitteellisia ja asiatekstejä, sanallisia, kuvallisia, äänellisiä ja graafisia sekä näiden yhdistelmiä; painettuja ja verkkotekstejä. Äidinkielen oppiminen on kokonaisvaltaista. Se koostuu toisiinsa kietoutuneista prosesseista, joissa tietoisuus kielestä ja sen mahdollisuuksista lisääntyy ja syvenee uusissa ja yhä vaativammissa kielenkäyttö- ja viestintätilanteissa. Äidinkielen taitoa kartutetaan myös muiden aineiden opetuksessa. Oppimisympäristöt Äidinkieltä tulee opiskella mahdollisuuksien mukaan myös luokkatilojen ulkopuolella, esim. kirjastoissa, teattereissa, museoissa ja lehtien toimituksissa. Oppilaalle on annettava tilaisuus atk-välineiden, ohjelmien, internetin ja sähköpostiyhteyksien käyttöön. Vierailukohteita valittaessa on otettava huomioon myös keravalaiset kulttuurikohteet ja tapahtumat. Työskentelytavat Äidinkielessä ja kirjallisuudessa oppilasta harjaannutetaan työskentelemään itsenäisesti ja ryhmän jäsenenä. Tavoitteena on, että oppilas oppii kuuntelemalla ja lukemalla sekä tekstiä ja kuvaa. Hänen on myös kyettävä analysoimaan kuvallista ja äänellistä esitystä sekä opittava ilmaisemaan ja perustelemaan mielipiteitään pienessä ja suuressa ryhmässä. Häntä totutetaan etsimään tietoa itsenäisesti ja kriittisesti ja tuottamaan erityyppisiä tekstejä. Työskentelytavoissa otetaan huomioon myös, että kieli on ajattelun, vuorovaikutuksen, itsensä ja asiansa ilmaisun sekä ilmaisutaidon väline. Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet Ihmisenä kasvaminen liittyy luonnollisesti myös äidinkielen ja kirjallisuuden opiskeluun. Kaikkien luokka-asteitten oppiaineitten sisällöissä kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys sekä viestintä- ja mediataito liittyvät toisiinsa. Kriittinen lukutaito ja kielellisen vaikuttamisen taidon kehittäminen luovat pohjaa aktiiviseksi kansalaiseksi kasvamiseen. Kieli on oleellinen vaikuttamisen väline. Käsiteltävien ja tuotettujen tekstien välityksellä oppilaat voivat lähestyä ja ottaa kantaa ajankohtaisiin kysymyksiin, mm. kestävään kehitykseen.

11 11 OPS- perusteet: VUOSILUOKAT 1 2 Vuosiluokkien 1 2 äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen keskeinen tehtävä on jatkaa jo kotona, varhaiskasvatuksessa, erityisesti esiopetuksessa, alkanutta kielen oppimista. Opetuksen tulee olla kokonaisvaltaista, kaikki kielen osa-alueet kattavaa oppilaan arkeen liittyvää suullista ja kirjallista kommunikaatiota, joka tukee oppilaan yksilöllistä kielenoppimista. Opetuksessa on otettava huomioon, että oppilaat voivat olla oppimisprosessissaan hyvin eri vaiheissa. Oppilaan vuorovaikutustaidot karttuvat tottuu koulun vuorovaikutustilanteisiin oppii kuuntelemaan keskittyen oppii kysymään ja vastaamaan sekä kertomaan omia tietojaan, kokemuksiaan, ajatuksiaan ja mielipiteitään kehittää kielellistä ja fyysistä kokonaisilmaisuaan. Oppilaan luku- ja kirjoitustaidot kehittyvät oppii lukemisen ja kirjoittamisen perustekniikat sekä niiden opettelussa tarpeellisia käsitteitä; hän oppii ymmärtämään harjoittelun sekä säännöllisen lukemisen ja kirjoittamisen merkityksen kehittää luku- ja kirjoitustaitoaan, myös medialukutaitoaan, sekä viestintävalmiuksiaan tietoteknisessä oppimisympäristössä oppii tarkkailemaan itseään lukijana ja kirjoittajana oppii vähitellen omaa tekstiään kirjoittaessaan ottamaan huomioon kirjoitettua kieltä koskevia sopimuksia. Oppilaan suhde kirjallisuuteen ja kieleen rakentuu tutustuu kuunnellessaan ja lukiessaan kirjoitettuun kielimuotoon, hänen sana- ja ilmaisuvarastonsa ja mielikuvituksensa rikastuvat, hän saa aineksia ajatteluunsa ja ilmaisuunsa opettelee valitsemaan itseään kiinnostavaa luettavaa ja lukee lukutaitoaan vastaavia kirjoja tottuu tarkastelemaan kieltä, sen merkityksiä ja muotoja tottuu siihen, että teksteistä puhutaan myös käyttämällä sellaisia käsitteitä kuten äänne, kirjain, tavu, sana, lause, lopetusmerkki, otsikko, teksti ja kuva. Vuorovaikutustaidot suullista ja kirjallista ilmaisua erilaisissa koulun vuorovaikutustilanteissa, pari-, pienryhmä- ja luokkakeskusteluja keskittyvää, tarkkaa ja päättelevää kuuntelemista kuullun, nähdyn, koetun ja luetun työstämistä improvisoinnin, kerronnan, leikin ja draaman avulla, myös muihin taideaineisiin integroiden Lukeminen ja kirjoittaminen lukemista ja kirjoittamista monipuolisesti päivittäin painettujen ja sähköisten tekstien avaamista yhdessä keskustellen

12 12 äänne-kirjain-vastaavuuden runsasta harjoittelua kirjoitetun kielen ja yleispuhekielen harjoittelua sanojen tunnistamista edeten lyhyistä sanoista kohti outoja, pitkiä sanoja; vähittäinen siirtyminen ääneen lukemisesta myös äänettömään lukemiseen tekstin ymmärtämistä parantaviin strategioihin tutustumista ja niiden käyttöä puheen purkamista sanoiksi, tavuiksi ja äänteiksi; sanojen kirjoittamisen harjoittelua kirjainmuotojen piirtämistä, isojen ja pienten tekstauskirjainten sekä kirjoituskirjainten opettelua ja kirjainten yhdistämistä (kirjainmallit, numerot ja välimerkit liitteenä) oikean kynäotteen ja tarkoituksenmukainen kirjoitusasennon, silmän ja käden koordinaation sekä myös tietokoneella kirjoittamisen opettelua oikeinkirjoitusta sana- ja lausetasolla: sanavälit ja sanan jakaminen eri riveille, isot alkukirjaimet tutuissa nimissä ja lauseiden alussa, lauseiden lopetusmerkit ja niiden käyttö omissa teksteissä omiin arkikokemuksiin, havaintoihin, mielipiteisiin ja mielikuvitukseen perustuvien tekstien tuottamista niin, että päähuomio on sisällössä ja luomisen ilossa Kirjallisuus ja kieli kaunokirjallisuutta ja muita tekstejä opettajan luentaa kuunnellen, kuvia katsellen ja vähitellen itse lukien kirjojen lukemista ja käsittelyä niin, että keskeistä on elämyksellisyys ja lukukokemusten jakaminen; kirjallisuuden käyttämistä virikkeenä luovassa toiminnassa kirjallista keskustelua, jonka yhteydessä käsitteet päähenkilö, tapahtuma-aika ja -paikka sekä juoni; luetun liittämistä omaan elämään, aiemmin luettuun, kuultuun ja nähtyyn kirjaston käytön opettelua kielen ja sen muotojen ja merkitysten havainnointia KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 2. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ Oppilaan vuorovaikutustaidot ovat kehittyneet niin, että hän on tottunut ilmaisemaan itseään suullisesti: hän osaa kertoa pienelle ryhmälle havainnoistaan ja kokemuksistaan niin, että kuulijat pystyvät seuraamaan kerrontaa osaa toimia tarkoituksenmukaisesti arkipäivän puhetilanteissa, seuraa opettajan ja muiden oppilaiden kerrontaa ja keskustelua ja pyrkii puhujana vastavuoroisuuteen; keskustelussa hän reagoi kuulemaansa omilla ajatuksillaan ja kysymyksillä osallistuu keskittyen ilmaisuharjoituksiin. Oppilaan luku- ja kirjoitustaito on kehittynyt niin, että hän on edennyt alkavan lukemisen vaiheesta perustekniikan vahvistumisen vaiheeseen; hänen lukemisensa on niin sujuvaa, että hän selviää ikäkaudelleen tarkoitettujen tekstien lukemisesta on alkanut jo tarkkailla lukiessaan, ymmärtääkö hän lukemaansa; hän pystyy jo tekemään päätelmiä lukemastaan osaa ilmaista itseään myös kirjallisesti niin, että hän selviää oman arkensa kirjoittamistilanteista, hän osaa myös käyttää mielikuvitusta kirjoittaessaan osaa käsin kirjoittaessaan jo sitoa kirjaimia toisiinsa; hän osaa tuottaa omaa tekstiä myös tietokoneella osaa kirjoittaa helppoja ja tuttuja sanoja jo lähes virheettömästi ja on alkanut käyttää lauseissa lopetusmerkkejä ja lauseen alussa isoa kirjainta.

13 13 Oppilaan suhde kirjallisuuteen ja kieleen on rakentunut niin, että hän etsii itselleen sopivaa ja mieluisaa luettavaa; hän käyttää lukutaitoaan viihtymiseen ja myös löytääkseen tietoa on lukenut ainakin muutamia, lukutaitoaan vastaavia lastenkirjoja, ja hänen medialukutaitonsa riittää ikäkaudelle suunnattujen ohjelmien seuraamiseen käyttämiseen pystyy tekemään ikäkaudelleen ominaisia havaintoja kielestä: hän rohkaistuu erittelemään sanojen tavuja äännerakennetta, riimittelemään ja pohtimaan sanojen merkityksiä ja muotoja; hän osaa luetella kirjaimet aakkosjärjestyksessä ja osaa käyttää aakkosjärjestystä on tottunut kielestä ja teksteistä puhuessaan käyttämään opetettuja käsitteitä. VUOSILUOKAT 3 5 Vuosiluokkien 3 5 äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen keskeinen tehtävä on äidinkielen perustaitojen oppiminen. Opetuksen tavoitteena on sujuvan luku- ja kirjoitustekniikan oppiminen, luetun ymmärtämisen syventäminen ja tiedonhankintataitojen kartuttaminen. ta ohjataan kuuntelemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan erityyppisiä tekstejä. Kirjallisuuden lukemisella ja monipuolisella kirjoittamisella on näinä vuosina itseisarvoa, mutta niillä tuetaan myös oppilaan lukutaidon, ilmaisuvarojen, mielikuvituksen ja luovuuden kehittymistä. ta harjaannutetaan myös oman lukukokemuksen jakamiseen ja käsittelemiseen. VUOSILUOKKA 3 oppii erilaisissa viestintätilanteissa aktiivisen kuuntelijan ja viestijän taitoja oppii lukemaan sujuvasti erilaisia tekstejä opettelee etsimään tietoja erityyppisistä ikäkaudelleen sopivista lähteistä rohkenee ja osaa rakentaa erilaisia tekstejä sekä suullisesti että kirjallisesti varmentaa oikeinkirjoitustaitoaan kehittää taitoaan ilmaista itseään lukee paljon ja monipuolisesti lasten- ja nuortenkirjallisuutta VUOSILUOKKA 3 Yhteisöllisyys- ja vuorovaikutustaidot esiintyminen arkipäivän tilanteissa kohteliaisuus erilaisissa kommunikointitilanteissa ennalta valmistetut tehtävät ja niiden esittäminen ilmaisuharjoittelua Tekstien lukeminen, tulkinta ja käyttötaidot ymmärtävän lukemisen kehittäminen; erilaisia tekstejä, yhteisiä ja valinnaisia kokonaisia teoksia luettuina ja kuunneltuina draama- ja proosakatkelmia, runoja, satuja, tietotekstejä luettujen tekstien analysointia eri menetelmin

14 14 tiedonhankintatehtäviä kirjalliset ja suulliset ohjeet kirjaston käyttö ääneen lukemisen monipuolinen harjoittaminen äänettömästi lukemisen lisääminen tietotekniikan, ja viestintävälineiden hyödyntäminen Tekstin tuottamistaidot selkeä, opetettu käsiala oikeinkirjoitus pienimuotoisia tutkielmia läheisistä aihepiireistä esitelmiä päiväkirjoja omia tarinoita pieniä puheita, väittelyitä fakta / fiktio oman tekstin arviointia yksin ja yhdessä kirjakieli ja puhekieli Kielitietous sanaluokat (subst., adj., verbi) yhdyssanat päättömerkit pilkku luettelossa yleisnimi / erisnimi lausetaju (täydellinen lause / vaillinainen lause) lause, virke lauseenmuodostus suora esitys (vuorosanaviiva) kirjakieli / puhekieli VUOSILUOKKA 4 rohkaistuu osallistumaan keskusteluihin ja pyrkii ottamaan vastaanottajaa huomioon omassa viestinnässään tottuu tarkkailemaan ja arvioimaan itseään lukijana ; tutustuu erilaisiin lukutapoihin ja harjaantuu käyttämään luetun ymmärtämistä parantavia keinoja laajentaa ja täsmentää sanavarastoaan ; tottuu arvioimaan omaa ilmaisuaan oppii valitsemaan itselleen kiinnostavaa ja sopivaa luettavaa; säilyttää positiivisen asenteensa lukemiseen laajentaa kotiseututuntemustaan äidinkielen kannalta ( esim. kulttuuri, perinne, kirjallisuus, museot ja nimistö)

15 15 VUOSILUOKKA 4 Yhteisöllisyys- ja vuorovaikutustaidot luontevan ja asiallisen esiintymisen harjoittelua kohteliaisuus erilaisissa kommunikointitilanteissa keskustelua ja väittelyä Tekstien lukeminen, tulkinta ja käyttötaidot teoksen juonen käsittelyä kirjaston aineiston ryhmittelyyn ja sisältöihin tutustumista Tekstin tuottamistaidot asiatekstejä erilaisista lähteistä kirjallisen työn suunnittelua Kielitietous sanaluokat (numeraali, partikkeli ja pronomini) adjektiivien vertailumuodot verbin persoonamuodot verbin pääluokat (aktiivi, passiivi) nominatiivialkuiset yhdyssanat lause- ja virketajun harjoittelua (pää- ja sivulause; pilkku niiden välissä) ison ja pienen alkukirjaimen käyttö suora esitys (vuorosanaviiva) VUOSILUOKKA 5 oppii toimimaan tekstiympäristöissä, joissa sanat, kuvat, äänet ja vastaanottaja ovat vuorovaikutuksessa oppii valitsemaan sopivaa luettavaa eri tarkoituksiin; tottuu pohtimaan ja ilmaisemaan tekstien herättämiä ajatuksia sekä siltaamaan niitä omaan elämäänsä ja ympäristöönsä oppii kirjoittamaan sujuvasti käsin, saa kokemuksia kirjoitelmien tuottamisesta tekstinkäsittelyohjelmalla ja oppii käyttämään viestinnän välineitä kasvattaa kiinnostustaan kielen toimintaan; hän oppii ymmärtämään kieliopillisen kuvauksen perusteita ja havaitsemaan ympäristössään puhuttavat eri kielet ja antamaan niille arvon oppii perustietoja mediasta ja hyödyntää viestintävälineitä tavoitteellisesti. VUOSILUOKKA 5 Yhteisöllisyys- ja vuorovaikutustaidot perustellun mielipiteen esittäminen kohteliaisuus erilaisissa kommunikointitilanteissa

16 16 Tekstien lukeminen, tulkinta ja käyttötaidot itsenäinen, omaehtoinen lukeminen yksinkertaisia tiedonhakuja tietoverkoista, kirjaston käyttö Tekstin tuottamistaidot tarkennetaan selkeä käsiala (vaaditaan käsialakirjoitus ainakin äidinkielessä) pienimuotoisia näytelmätekstejä tekstin jäsentely tiivistelmä prosessikirjoittamisen harjoittelu Kielitietous ison ja pienen alkukirjaimen käyttö päättövälimerkit ja pilkun käyttö sanaluokat suoraesitys (kaksoispiste, lainausmerkit) verbin aikamuodot (preesens, imperfekti) sijamuodot (nominatiivi, genetiivi, partitiivi) genetiivialkusia yhdyssanoja lauseen jäsenistä predikaatti, subjekti, objekti OPS-perusteet: KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 5. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ Oppilaan vuorovaikutustaidot ovat kehittyneet niin, että hän rohkenee ilmaista itseään sekä suullisesti että kirjallisesti erilaisissa tilanteissa ja haluaa kehittää ilmaisu- ja vuorovaikutustaitojaan; hän osaa käyttää puheenvuoron keskustelutilanteessa kertoo ja kuvailee omia havaintojaan ja ajatuksiaan sekä vertailee niitä toisten havaintoihin; hän pystyy jo omassa viestinnässään jonkin verran ottamaan huomioon viestintätilanteen ja -välineen ja pyrkii siihen, että hänen oma viestinsä on ymmärrettävä ja saavuttaa vastaanottajan osaa kuunnella toisten ajatuksia ja osaa myös muodostaa omia mielipiteitä ja pyrkii perustelemaan niitä; hän on tottunut arvioimaan kuulemaansa ja lukemaansa osaa tehdä puhutussa ja kirjoitetussa tekstissä käytetyistä keinoista viestin sisältöä ja viestintätilannetta koskevia päätelmiä pystyy pitämään tutulle yleisölle pienimuotoisen, selkeän suullisen esityksen; hän osallistuu aktiivisesti ilmaisuharjoituksiin. Oppilaan taito tulkita ja hyödyntää erilaisia tekstejä on kehittynyt niin, että hän on saavuttanut sujuvan peruslukutaidon osaa käyttää luetun ymmärtämistä parantavia strategioita tuntee tiedonhankinnan päävaiheet on tottunut käyttämään kirjastoa ja pystyy etsimään tarvitsemaansa tietoa painetuista ja sähköisistä lähteistä löytää pääasiat, myös teksteistä, joissa on sanoja, ääntä ja kuvia erottaa mielipiteen ikäisilleen sopivasta tekstistä ja pohtii tekstin luotettavuutta ja merkitystä itselleen käyttää lukutaitoaan sekä hyödykseen että huvikseen.

17 17 Oppilaan taito tuottaa tekstejä ja hyödyntää niitä eri tarkoituksiin on kehittynyt niin, että hän osaa tuottaa kirjallisesti ja suullisesti erilaisia tekstejä kuten kertomuksen, kuvauksen ja ohjeen suunnittelee ja ideoi tekstinsä sisältöä ja pystyy rakentamaan tietoon, kokemukseen ja mielikuvitukseen perustuvia tekstejä; hänen kirjoitelmissaan on havaittavissa kirjoittajan oma ääni ja laajeneva sanavarasto ymmärtää lauserakenteiden ja kappalejaon merkityksen tekstin jäsentämisessä ja osaa käyttää tietoaan kronologisesti etenevää tekstiä suunnitellessaan ja tuottaessaan; hän osaa käyttää teksteissään vaihtelevasti erimittaisia lauseita ja yhdistää niitä melko sujuvasti osaa tekstata, ja hänelle on kehittynyt luettava sidosteinen käsiala osaa tuottaa tekstiä myös tekstinkäsittelyohjelmilla hallitsee oikeinkirjoituksesta perusasiat ison ja pienen alkukirjaimen käytössä ja yhdyssanojen muodostamisessa, käyttää oikein lopetusmerkkejä ja on tottunut käyttämään myös muita välimerkkejä. Oppilaan suhde kieleen, kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin on kehittynyt niin, että hän hyödyntää kielellisiä havaintojaan ja taitojaan omien ja muiden tekstien ymmärtämisessä ja tuottamisessa on tottunut tarkastelemaan tekstiä kokonaisuutena ja erottelemaan sen osia, osaa etsiä ja luokitella tekstien sanoja eri perustein ja ryhmitellä sanoja merkityksen ja taivutuksen perusteella sanaluokkiin tietää, että verbeillä voi ilmaista aikaa ja persoonaa hahmottaa yksinkertaisen tekstin lauseista subjektin ja predikaatin sekä hahmottaa lauseen tekstin osaksi tuntee puhutun ja kirjoitetun kielimuodon eroja ja hyödyntää niiden työnjakoa jo omassa ilmaisussaan on lukenut luokan yhteiset kokonaisteokset, runsaasti lyhyitä tekstejä ja erilaisia valinnaisia kirjoja ja työstänyt niitä eri menetelmin pystyy valitsemaan itselleen mieluista luettavaa ja osaa kuvailla itseään lukijana; hän laajentaa lukemalla tietämystään, saa elämyksiä ja kehittää mielikuvitustaan on tutustunut myös elokuvan, teatterin ja muun median keinoin rakennettuun fiktioon. VUOSILUOKAT 6 9 Vuosiluokilla 6 9 äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen ydintehtävä on laajentaa oppilaan tekstitaitoja lähipiirissä tarvittavista taidoista kohti yleiskielen ja oppilaalle uusien tekstilajien vaatimuksia. Pyrkimys on, että oppilas tulee entistä tietoisemmaksi tavoitteistaan ja itsestään kielenkäyttäjänä. Hän kehittyy tekstien erittelijänä ja kriittisenä tulkitsijana ja pystyy tuottamaan erityppisissä viestintätilanteissa tarvitsemiaan tekstejä. Opetuksen tehtävänä on kannustaa oppilasta lukemaan ja arvioimaan kirjallisuutta, myös erilaisia median tekstejä. Opetus ohjaa oppilasta hankkimaan yleissivistävää tietoa kirjallisuudesta ja innostaa häntä tutkimaan kieltä. VUOSILUOKKA 6 hyödyntää luovia kykyjään äidinkielen eri osa-alueiden opiskelussa oppii arvostamaan ja arvioimaan omaa työtään ja sen tuloksia pyrkii omalta osaltaan luomaan vuorovaikutukselle myönteistä ilmapiiriä oppii erilaisissa viestintätilanteissa aktiivisen kuuntelijan ja viestijän taitoja rohkaistuu osallistumaan keskusteluihin ja pyrkii ottamaan vastaanottajan huomioon viestinnässään osallistuu ilmaisuharjoituksiin

18 18 tutustuu mahdollisuuksien mukaan kotiseudun kulttuuriin esim. kotiseutumuseo, taidemuseo, teatterit, sirkusperinne, keravalaiset taiteilijat suhtautuu myönteisesti lukemiseen ja oppii löytämään itselleen kiinnostavaa ja sopivaa luettavaa tunnistaa eri tekstilajit kehittyy aktiiviseksi ja kriittiseksi lukijaksi laajentaa tietoa mediasta sen mahdollisuuksista oppii hakemaan tietoa erityyppisistä lähteistä oppii kirjoittamaan sujuvasti käsin kehittää kirjallisia ja suullisia taitojaan monipuolisemmiksi osaa hyödyntää oppimaansa kielitietoa ottaa huomioon teksteissään tilanteen, viestintävälineen ja vastaanottajan oppii perustiedot kielen rakenteesta, vaihtelusta ja muuttumisesta VUOSILUOKKA 6 Yhteisöllisyys ja vuorovaikutustaidot muodollisten ja epämuodollisten puhetilanteiden harjoittelu puheenvuoron käyttäminen erityyppisissä keskusteluissa ja väittelyissä kohteliaisuus erilaisissa kommunikointitilanteissa improvisointia ja roolin esittämistä näytelmissä kotiseudun kulttuuritapahtumiin tutustumista Tekstien lukeminen, tulkinta- ja käyttötaidot kaunokirjallisuuteen tutustumista: klassisia draama- ja proosakatkelmia, myytillisiä tarinoita, uusia ja klassisia nuortenkirjoja ja yhteisiä ja valinnaisia kokonaisteoksia luettuina ja kuunneltuina kaunokirjallisuuden lajit (romaani, näytelmä ja runot) kirjallisuuden peruskäsitteet (esim. aihe, juoni, henkilöt, miljöö) tietotekstin tiivistäminen tieto- ja mediatekstit (tietosanakirjat, lehtiartikkelit, uutinen, verkkotekstit) tiedon haku erityyppisistä lähteistä kirjaston käyttö tietotekniikan ja viestintävälineiden hyödyntäminen Tekstin tuottamistaidot asiatekstin tuottaminen erityyppisiä tietolähteitä, työtapoja ja välineitä käyttäen kaunokirjallisten tekstien kirjoittaminen (juoni, käännekohdat, henkilö- ja luontokuvaus käsialan kehittäminen tekstin otsikointi ja kappalejako opitun kielitiedon soveltaminen esitysten pitäminen (esim. puhe, alustus, dialogi, esitelmä) draamakäsikirjoituksen laadinta tekstien arviointi yksin ja ryhmässä fakta- ja fiktiotekstien tunnistaminen prosessikirjoittaminen

19 19 Kielitietous lause- ja virke (pää- ja sivulauseet, pilkku, päättömerkit) lauseenjäsenet (predikaatti, subjekti, objekti) verbin pääluokat (aktiivi ja passiivi) ja aikamuodot sijamuodot (nominatiivi, genetiivi, partitiivi ja paikallissijat adjektiivin vertailumuodot isot ja pienet alkukirjaimet oikeinkirjoituksen kannalta suoran esitys (lainausmerkit, kaksoispiste, johtolause, repliikki) yhdyssanojen muodostamisperiaatteet VUOSILUOKKA 7 pyrkii suojelemaan vuorovaikutukselle myönteistä ilmapiiriä kehittää vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojaan ja tiedostaa näiden taitojen merkityksen harjaannuttaa aktiivista ja kriittistä luku- ja kuuntelutaitoaan varmentaa tekstilajien tuntemustaan ja vaihtelee lukutapaansa tekstilajien mukaan oppii faktan ja fiktion eroja ja yhtäläisyyksiä oppii hyödyntämään monenlaisia tietolähteitä pyrkii valitsemaan tekstejä tuottaessaan tekstityyppiin ja tilanteeseen sopivan kielimuodon kehittyy monipuoliseksi tekstien tekijäksi ymmärtää kielikuvien merkityksen sanavaraston monipuolistamisessa ottaa huomioon teksteissään tilanteen, viestintävälineen ja vastaanottajan varmentaa perustietojaan kielen rakenteesta tutustuu mahdollisuuksien mukaan lähiseudun kulttuuriin esim. kotiseutumuseo, taidemuseo, teatterit, sirkusperinne VUOSILUOKKA 7 Yhteisöllisyys ja vuorovaikutustaidot keskusteluharjoituksia ja puheenvuorojen pitämistä yksin ja ryhmissä kohteliaisuus erilaisissa kommunikointitilanteissa esitelmien pitämistä, selostuksia, haastatteluja kerronnan harjoittelua erilaisten ilmaisutapojen harjoittelua mahdollisten museo- ja teatterikäyntien kokemusten jakamista Tekstien lukeminen, tulkinta- ja käyttötaidot muistiinpanojen tekemistä ja yksinkertaisten lähdemerkintöjen opettelua tietojen hakua eri lähteistä (erilaiset hakuteokset, internet, media, haastattelut) kirjaston käyttö lukuprosessin syventämistä ja varmentamista kaunokirjallisuuteen tutustumista: uusia ja klassisia nuortenkirjoja, novelleja, näytelmäkatkelmia, runoja ( esim. Risto Rasa, Kaarina Kolu ja Ilpo Tiihonen)

20 20 yhteisiä ja valinnaisia kokonaisteoksia luettuina aktiivisen ja päättelevän lukemisen menetelmiä: lukupiiri, lukupäiväkirjat, henkilökartat, lukukortit, keskustelut, dramatisoinnit kerronnan rakenteet (takauma, aikasuhteet, kertoja, näkökulma) kirjallisuuden peruskäsitteiden varmentamista runon keinoja ( runon puhuja ja kielikuva) draaman peruskäsitteet (näytös, kohtaus, monologi, dialogi, repliikki) erilaisten tekstien jäsentelyä (esim. faktatekstit) mediatekstien käsittelyä (uutinen. elokuva, sarjafilmit) Tekstien tuottamistaidot selkeän käsialan varmentaminen tekstinkäsittelytaitojen syventäminen oman tekstin rakenteen vahvistamista (tekstin asemointi, jaksotus, virke- ja lauserakenne, välimerkkien käyttö, suora ja epäsuora esitys, ajan ilmaiseminen) tekstilajin mukainen kielimuodon valinta suullisten ja kirjallisten kertomusten tuottamista (kuvauksia, haastatteluja, selostuksia, uutisia, dialogeja) aineistopohjaisen kirjoitelman harjoittelua Kielitietous sanaluokkien tuntemuksen syventämistä verbin aikamuotojen kertaamista ja niiden käyttöön perehtymistä kaikkien sijamuotojen opettelua (niiden ilmaisutehtävien tarkkailua ja vertailua vieraisiin kieliin subjektin, predikaatin ja objektin kertaamista virke ja välimerkit (rinnasteisuus ja alisteisuus) suoran esityksen kertaamista välimerkkien kannalta (kaksoispiste, lainausmerkki, päättömerkkien ja pilkun järjestys lainausmerkkiin nähden) oikean kielimuodon valinta käyttöympäristön ja tilanteen kannalta yhdyssanojen muodostamisen periaatteita VUOSILUOKKA 8 kehittää mielipiteen esittämis- ja perustelutaitojaan (esim. lähettämällä mielipidekirjoituksen paikallislehteen) oppii ottamaan viestinnässään huomioon tilanteen, ympäristön, viestintävälineen ja vastaanottajan havaitsee verbaalisen ja nonverbaalisen viestinnän tilanteessa monipuolistaa lukuharrastustaan kehittää lukutekniikkaansa oppii tuntemaan maailmankirjallisuuden klassikoita tutustuu elokuvaan saa käsityksen median kyvystä tuottaa mielikuvia ja muokata maailmankuvaa ja ohjata ihmisten valintoja harjaantuu medioiden ja niiden kielen kriittiseen tarkasteluun

21 21 oppii tunnistamaan ja käyttämään erilaisia kielellisen vaikuttamisen keinoja lisää tuntemustaan kielen, erityisesti lauseen, rakenteesta ja pystyy soveltamaan tietojaan myös oikeinkirjoituksensa kohentamiseen tajuaa, että kirjakieltä, yleiskieltä ja puhekieltä käytetään erilaisissa viestintäympäristöissä VUOSILUOKKA 8 Yhteisöllisyys- ja vuorovaikutustaidot viestintärohkeuden yleistä vahvistamista oman mielipiteen suullisen esittämisen ja perustelun harjoittelua ja erilaisiin perustelutapoihin tutustumista verbaalisten ja nonverbaalisten viestin tarkastelua erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa ja ympäristöissä (esim. vieraissa kulttuureissa) erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin tutustumista (esim. väittely, keskustelu, haastattelu) kohteliaisuus erilaisissa kommunikointitilanteissa kirjallisuuskeskusteluun osallistumista tiedotusvälineisiin ja niiden vaikutuksiin ja merkityksiin tutustumista esim. erilaisten lukija-, katselija- ja kuuntelijatutkimuksien avulla paikallisteatterien esitysten seuraamista mahdollisuuksien mukaan Tekstien lukeminen, tulkinta- ja käyttötaidot ikäkaudelle sopiviin maailmankirjallisuuden klassikoihin tutustumista (romaanit, runot, novellit) kaunokirjallisuuden alalajeihin perehtymistä (jännitys-, kauhu-, tieteis-, fantasia- ja nuortenkirjallisuus) luettujen teosten lajityyppilähtöistä erittelyä lukukokemusten arviointia ja erittelyjä kirjoittaen ja keskustellen sanoma- ja aikakauslehtien eri tekstilajien tarkastelua (artikkeli, reportaasi, pääkirjoitus, kolumni) elokuvan eri laji- ja henkilötyyppien sekä rakenteen erittelyä kirjallisuuden käsitteiden käyttöä ja soveltamista Tekstin tuottamistaidot tekstin jäsentelyn harjoittelua erilaisten mielipidetekstien laatimista (esim. yleisönosastokirjoitus ja arvostelu) kertomuksen ja kuvailun keinoihin tutustumista (kuvaus, synonyymi, vertaus, metafora) muistiinpanotekniikan opettelua erilaisten asiatekstien harjoittelua (esim. aineistopohjainen kirjoitelma ja referaatti) eri kirjallisuudenlajeihin perustuvien fiktiivisten tekstien kirjoittamista (jännitys-, kauhu-, tieteis- ja fantasiakertomuksia) kirjoittamista käsin ja tietotekniikkaa käyttäen Kielitietous verbiopin kertaamista verbin modusten tunnistamisen, käytön ja merkityksien sekä tyylierojen harjoittelua ja analysointia

22 22 kaikkien lauseenjäsenten tunnistamista ja merkitystehtävien tarkastelua prototyyppisessä lauseessa kielenhuoltoasioiden kertaamista ja syventämistä puhe- ja kirjakielen erojen havainnointia (esim. omistusliite, aktiivin ja passiivin ero, predikaatin ja subjektin kongruenssi) VUOSILUOKKA 9 haluaa ja rohkenee ilmaista itseään suullisesti ja kirjallisesti sekä ryhmän jäsenenä että yksin pystyy toimimaan keskustelu-, neuvottelu- ja kokoustilanteissa osoittaa kuuntelemisen taitoa ottaa huomioon viestintätilanteen, vastaanottajan ja välineen kielimuotoa valitessaan haluaa osallistua paikalliseen ja valtakunnalliseen kulttuuritarjontaan ylläpitää ja kehittää lukuharrastustaan oppii tuntemaan suomalaista kansanrunoutta, Suomen kirjallisuuden vaiheita ja suomalaisia klassikoita sekä nykykirjailijoiden teoksia unohtamatta keravalaisia ja lähiseudun kirjailijoita oppii tekstien tyylikaudet saa perustietoa suomen kielen historiasta, muuttumisesta ja kehittelystä perehtyy mediatekstien olennaisiin piirteisiin ja keinoihin pystyy laatimaan suullisia ja kirjallisia tekstejä eri tarkoituksiin osaa tuottaa tekstinsä sekä käsin että tekstinkäsittelyohjelmalla ja kykenee muutenkin hyödyntämään työskentelyssään tietotekniikkaa ja viestintävälineitä saa tietoa suomen kielen rakenteesta, vaihtelusta, sanastosta ja nimistöstä osaa sijoittaa suomen kielen kielisukulaisten joukkoon ja pohtii suomen kielen asemaa maailman kielten joukossa varmentaa oikeinkirjoitustaitojaan yhteiskunnan vaatimusten mukaiseksi oppii ymmärtämään kielen ja kulttuurin vuorovaikutuksen sekä äidinkielen merkityksen ihmiselle VUOSILUOKKA 9 Yhteisöllisyys- ja vuorovaikutustaidot viestintärohkeuden vahvistamista (pienistä tilannepuheista laajoihin esitelmiin) muodollisten ja epämuodollisten puhetilanteiden harjoittelua (esim. neuvottelu, kokous, väittely, alustus, puheen pitäminen, perustellun mielipiteen esittäminen, palautteen antaminen ja vastaanottaminen) tilanteeseen sopivan kielimuodon valitsemista kohteliaisuus erilaisissa kommunikointitilanteissa kansanrunouden ja kirjallisuuden maailmaan eläytymistä ( esim. pedagogisen draaman avulla) koulun teematapahtumiin ja juhliin osallistumista oman kunnan kulttuuriin tutustumista, kokemusten erittelyä ja jakamista (museot, teatteri, erilaiset tapahtumat) mediankäyttötottumusten ja taitojen seuraamista ja median kriittistä arviointia

23 23 Tekstien lukeminen, tulkinta- ja käyttötaidot suomalaisen kirjallisuuden vaiheisiin ja merkkiteoksiin tutustumista (Agricola, Runeberg, Kivi, Linna) Kalevalaan ja muuhun kansanperinteeseen perehtymistä kirjallisuuden tyylisuuntien (romantiikka, realismi, uusromantiikka ja modernismi) tuntomerkkien opettelua runon tyylikeinojen tunnistamista (alkusointu, elollistaminen, loppusointu, metafora, runon minä, symboli, säe, säkeistö, teema, toisto, vertaus) ja perinteisen ja modernin runon vertailua suullisen kansanperinteen erittelyä (myytit, loitsut, sananlaskut, vitsit, lyyriset ja eeppiset kansanrunot) paikallisten kirjailijoiden tuotantoon tutustumista (esim. Juhani Peltonen, Ilpo Tiihonen) kielen alueelliseen ja sosiaaliseen vaihteluun ja tehokeinoihin tutustumista (tutkimukset kotiseudun kielestä ja nimistöstä) media- ja verkkoteksteihin tutustumista (sanoma- ja aikakauslehdet, juttutyypit, verkkotekstit, sähköposti) opittujen tiedonhankintataitojen syventämistä Tekstien tuottamistaidot monipuolisten tiedonhankintataitojen harjoittelua, valitsemista ja tietolähteen merkitsemisen opettelua asiatekstin suunnittelua ja rakentamista (jäsentely, aloitus- ja lopetustapoja, eri kohderyhmien huomiointi) aineistopohjaisen kirjoitelman laatimista (referointi, aloitus, käsittely, lopetus) asioimiskirjoituksen harjoittelua (raportti, hakemus, kokouskutsu, pöytäkirja, puhe, kirje) oman projektityön laatimista (esim. kirjallisuustutkielma tai esitelmä, kollaasi, portfolio, äänitys tai videoesitys) kirjoitelmien oikeakielisyyden varmentamista kirjoittamista käsin ja tietotekniikkaa hyödyntäen luovan kirjoittamisen harjoittelua (tarkoituksenmukainen ja persoonallinen tyyli) mediatekstin laatimista (uutinen, kolumni, haastattelu, artikkeli, pakina, sähköposti) puhe-esityksen pitämistä ja havainnollistamisen harjoittelua Kielitietous oikeinkirjoituksen perusasioiden kertausta (isot ja pienet alkukirjaimet, yhdyssanat, virke, välimerkit, lukusanat, lyhenteitten ja vierassanojen merkitseminen) kielen rakenteiden kertausta verbien nominaalimuotojen ja lauseenvastikkeiden tunnistamista ja käyttöä tietoa äidinkielen merkityksestä tietoa maailman kielistä ja suomen lähi- ja etäsukukielistä OPS-perusteet: PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 Oppilaan vuorovaikutustaidot ovat kehittyneet niin, että hän haluaa ja rohkenee ilmaista itseään kirjallisesti ja suullisesti sekä ryhmän jäsenenä että yksin esiintyessään osoittaa päättelevän ja arvioivan kuuntelemisen taitoa

Korjattu 9.6.2005 HELSINGIN KRISTILLISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA -OPPIAINEOSUUS

Korjattu 9.6.2005 HELSINGIN KRISTILLISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA -OPPIAINEOSUUS Korjattu 9.6.2005 HELSINGIN KRISTILLISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA -OPPIAINEOSUUS 2 Sisällys 7 Opetuksen tavoitteet ja sisällöt... 3 7.1 Aihekokonaisuudet ja opetuksen eheyttäminen... 3 7.1.1 Opetuksen

Lisätiedot

Kansi: Mukaelma Hannu Hyrskeen Järvenpää tunnuksesta, Marja Rosti 2005 Ulkoasu: Minca Wallius, Heidi Strandén

Kansi: Mukaelma Hannu Hyrskeen Järvenpää tunnuksesta, Marja Rosti 2005 Ulkoasu: Minca Wallius, Heidi Strandén Koulutuslautakunta hyväksynyt 17.8.2004 Kansi: Mukaelma Hannu Hyrskeen Järvenpää tunnuksesta, Marja Rosti 2005 Ulkoasu: Minca Wallius, Heidi Strandén SISÄLLYSLUETTELO Oppiaineosa 1 EHEYTTÄMINEN JA AIHEKOKONAISUUDET...

Lisätiedot

HELSINGIN UUSI YHTEISKOULU Peruskoulun opetussuunnitelma Oppiaineosiot

HELSINGIN UUSI YHTEISKOULU Peruskoulun opetussuunnitelma Oppiaineosiot HELSINGIN UUSI YHTEISKOULU Peruskoulun opetussuunnitelma Oppiaineosiot 1 Sisällysluettelo 10. OPETUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ...4 10.1 AIHEKOKONAISUUDET JA OPETUKSEN EHEYTTÄMINEN...4 10.1.1. Ihmisenä kasvaminen...5

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNGIN PERUSKOULUN OPETUSSUUNNITELMA, AINEET Sisällysluettelo II OPETUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT 2

SOMERON KAUPUNGIN PERUSKOULUN OPETUSSUUNNITELMA, AINEET Sisällysluettelo II OPETUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT 2 1 SOMERON KAUPUNGIN PERUSKOULUN OPETUSSUUNNITELMA, AINEET Sisällysluettelo II OPETUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT 2 9. AIHEKOKONAISUUDET JA OPETUKSEN EHEYTTÄMINEN 2 9.1. Ihmisenä kasvaminen 2 9.2. Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on hyväksynyt 16.5.2006. Kannen kuva: Vihdin museo / Niuhalan vanha kansakoulu, rakennettu 1874

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on hyväksynyt 16.5.2006. Kannen kuva: Vihdin museo / Niuhalan vanha kansakoulu, rakennettu 1874 Kasvatus- ja koulutuslautakunta on hyväksynyt 16.5.2006. Kannen kuva: Vihdin museo / Niuhalan vanha kansakoulu, rakennettu 1874 Toimittaneet: Tuula Ahola, Pirjo Leväniemi Vihdin kunnan opetussuunnitelman

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPPIAINEKOHTAISET OPETUSSUUNNITELMAT

PERUSOPETUKSEN OPPIAINEKOHTAISET OPETUSSUUNNITELMAT PRP PPH P ulunsalon kunta ÄY 6.2 Äidinkieli ja kirjallisuus 1 6.3 Vieraat kielet ja toinen kotimainen kieli 32 6.4. atematiikka 54 6.5 Ympäristö- ja luonnontieto 74 6.6. Biologia ja maantieto 86 6.7 Fysiikka

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN 1-9 LUOKKIEN OPETUS- SUUNNITELMA

SODANKYLÄN KUNNAN 1-9 LUOKKIEN OPETUS- SUUNNITELMA SODANKYLÄN KUNNAN 1-9 LUOKKIEN OPETUS- SUUNNITELMA Hyväksytty: Sivistysltk 08.06.2011 64 Voimaantulo: 01.08.2011 2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 4 PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

Jyväskylän normaalikoulun esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelma

Jyväskylän normaalikoulun esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelma Jyväskylän normaalikoulun esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelma Vahvistettu kasvatustieteiden tiedekuntaneuvoston kokouksessa.. 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto...5 2. Arvoperusta ja toiminta-ajatus...5

Lisätiedot

Kaikille yhteisenä A1-kielenä opiskellaan englannin kieltä. Kielen opetus aloitetaan viimeistään 3. vuosiluokalla.

Kaikille yhteisenä A1-kielenä opiskellaan englannin kieltä. Kielen opetus aloitetaan viimeistään 3. vuosiluokalla. 1. Perusopetuksen arvot ja toiminta-ajatus Perusopetuksen arvopohjana ovat ihmisoikeudet, tasa-arvo, demokratia, luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön elinkelpoisuuden säilyttäminen sekä monikulttuurisuuden

Lisätiedot

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma Toukokuu 2005 Hyväksytty klk..2005 Käyn peruskoulua Tuusniemellä, tulen aamulla kouluun iloisella mielellä. Opin viisautta vanhaa ja tietoa uutta, olen

Lisätiedot

1-2 LUOKKIEN (ALKUOPETUKSEN) OPETUSSUUNNITELMA

1-2 LUOKKIEN (ALKUOPETUKSEN) OPETUSSUUNNITELMA 1-2 LUOKKIEN (ALKUOPETUKSEN) OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYS PERUSOPETUKSEN ARVOT PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ KASVATUKSEN JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT EHEYTTÄMINEN

Lisätiedot

Opetussuunnitelma Toivakan peruskoulujen luokille 1-9

Opetussuunnitelma Toivakan peruskoulujen luokille 1-9 Opetussuunnitelma Toivakan peruskoulujen luokille 1-9 Sisältö Arvot ja toiminta-ajatus... 6 1. Yleiset kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet... 7 1.1 Myönteinen minäkuva... 7 1.2 Oppimisen ilo... 7 1.3 Taitojen

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA OPETUSSUUNNITELMA LUOKILLE 3.-9.

KOLARIN KUNTA OPETUSSUUNNITELMA LUOKILLE 3.-9. KOLARIN KUNTA OPETUSSUUNNITELMA LUOKILLE 3.-9. Sivltk 15.8.2005 35 1 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 2 1. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat 1.1. Arvot ja toiminta-ajatus 2 1.2. Yleiset kasvatuksen ja opetuksen

Lisätiedot

Keskuskoulun opetussuunnitelma

Keskuskoulun opetussuunnitelma Keskuskoulun opetussuunnitelma OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA 1. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...2 1.1 Koulun arvot...2 1.2 Kasvatuksen ja opetuksen yleiset tavoitteet...2 1.3 Keskuskoulun tehtävä

Lisätiedot

7.3 Opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain. 7.3.1 Äidinkieli ja kirjallisuus

7.3 Opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain. 7.3.1 Äidinkieli ja kirjallisuus 7.3 Opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain 68 Opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain eri oppiaineissa ovat oppilaan arvioinnin perusta kullakin vuosiluokalla. Opetus on mahdollista

Lisätiedot

3-9 LUOKKIEN OPPIAINESISÄLLÖT JA AIHEKOKONAISUUDET... ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 3 TOINEN KOTIMAINEN KIELI... 12 VIERAAT KIELET...

3-9 LUOKKIEN OPPIAINESISÄLLÖT JA AIHEKOKONAISUUDET... ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 3 TOINEN KOTIMAINEN KIELI... 12 VIERAAT KIELET... 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 3-9 LUOKKIEN OPPIAINESISÄLLÖT JA AIHEKOKONAISUUDET... ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 3 TOINEN KOTIMAINEN KIELI... 12 VIERAAT KIELET... 14 MATEMATIIKKA... 23 YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIETO...

Lisätiedot

7. Oppimistavoitteet ja opetuksen keskeiset sisällöt

7. Oppimistavoitteet ja opetuksen keskeiset sisällöt Osa 2 7. Oppimistavoitteet ja opetuksen keskeiset sisällöt 7.1 Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet O petus voi olla ainejakoista tai eheytettyä, jolloin tavoitteena on ohjata oppilaita tarkastelemaan ilmiöitä

Lisätiedot

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 1 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS VUOSILUOKAT 1-2 TAVOITTEET Äidinkielen opiskelun yleistavoitteena on, että oppilaan ilmaisuhalu ja -rohkeus herää, vahvistuu ja kehittyy. Hän kuuntelee keskittyen ja eläytyen

Lisätiedot

OSA II OPETUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT. Strömbergin koulu Opetussuunnitelma

OSA II OPETUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT. Strömbergin koulu Opetussuunnitelma OSA II OPETUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT Strömbergin koulu Opetussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO OSA II 1. OPETUKSEN EHEYTTÄMINEN JA AIHEKOKONAISUUDET...3 1.1. OPETUKSEN EHEYTTÄMINEN...3 1.2. AIHEKOKONAISUUDET...4

Lisätiedot

Ikkalan koulun ops 2005

Ikkalan koulun ops 2005 PDF-XChange w w w.m m pro.fi Vahvista napsauttamalla "OSTA" PDF-XChange w w w.m m pro.fi Vahvista napsauttamalla "OSTA" Ikkalan koulun ops 2005 Sisällysluettelo Johdanto 1 Arvot ja toiminta-ajatus 2 Yleiset

Lisätiedot

KERIMÄEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN VUOSILUOKKIEN 7-9 OPETUSSUUNNITELMA

KERIMÄEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN VUOSILUOKKIEN 7-9 OPETUSSUUNNITELMA KERIMÄEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN VUOSILUOKKIEN 7-9 OPETUSSUUNNITELMA Kerimäen kunnan perusopetuksen vuosiluokkien 7-9 opetussuunnitelma OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. luku Opetuksen tehtävä ja yleiset tavoitteet

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA YLISTARON YLÄASTE

OPETUSSUUNNITELMA YLISTARON YLÄASTE OPETUSSUUNNITELMA YLISTARON YLÄASTE 2009 1 SISÄLLYS 1 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 3 2 OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 4 2.1 Perusopetuksen mukaiset opetuksen tavoitteet...4 2.2 Perusopetuksen arvopohja..5

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelma Tavoitteet ja oppisisällöt vuosiluokilla 3-9

Perusopetuksen opetussuunnitelma Tavoitteet ja oppisisällöt vuosiluokilla 3-9 Perusopetuksen opetussuunnitelma Tavoitteet ja oppisisällöt vuosiluokilla 3-9 Hyväksytty opetuslautakunnassa 7.8.2007 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 ARVOT JA TOIMINTA-AJATUS... 5 2 YLEISET KASVATUKSEN JA OPETUKSEN

Lisätiedot

LOPEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

LOPEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA LOPEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Voimaan 1.8.2005 Käsitelty 10.8.2005 (Sivla 55) Muutettu 20.10.2005 (Sivla 75) Muutettu 14.12.2006 (Sivla 76) Muutettu 28.6.2007 (Sivla 54) Muutettu 7.5.2008

Lisätiedot

LOPEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

LOPEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA LOPEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Voimaan 1.8.2005 Käsitelty 10.8.2005 (Sivla 55) Muutettu 20.10.2005 (Sivla 75) Muutettu 14.12.2006 (Sivla 76) Muutettu 28.6.2007 (Sivla 54) Muutettu 7.5.2008

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKAT 3 9. Tulevaisuuden tekijöille elämän eväät

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKAT 3 9. Tulevaisuuden tekijöille elämän eväät PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKAT 3 9 Tulevaisuuden tekijöille elämän eväät 2 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 4 1.1 Yleistä...4 1.2 Kuntakohtaisen opetussuunnitelman ja koulukohtaisten opetussuunnitelmien

Lisätiedot

SeutuOPS 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9. Kannonkoski Karstula Kivijärvi Kyyjärvi Pylkönmäki Saarijärvi

SeutuOPS 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9. Kannonkoski Karstula Kivijärvi Kyyjärvi Pylkönmäki Saarijärvi SeutuOPS 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Kannonkoski Karstula Kivijärvi Kyyjärvi Pylkönmäki Saarijärvi 1. painos ISBN 951-96218-4-9 Toimittanut Elise Tarvainen Gummerus Kirjapaino

Lisätiedot

Langinkosken koulu 7. - 9. LUOKAN OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014

Langinkosken koulu 7. - 9. LUOKAN OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014 Langinkosken koulu 7. - 9. LUOKAN OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO KOULUMME TEHTÄVÄ 3 OPETUSSUUNNITELMAN PAINOPISTEALUEET 4 YHTEISTYÖ MUUN PERUSOPETUKSEN KANSSA 5 YHTEISTYÖ KOTIEN

Lisätiedot

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta ja nuoresta. Koulu vastaa oppilaan kasvatuksesta ja oppimisesta koulu-yhteisön

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKAT 3 9

PELKOSENNIEMEN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKAT 3 9 Opetussuunnitelma hyväksytty sivistyslautakunnassa 08.05.2006 17 1 PELKOSENNIEMEN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKAT 3 9 1. OPETUSSUUNNITELMA 1.1. Opetussuunnitelman laatiminen Pelkosenniemen

Lisätiedot