OPS 1 / KAARINAN KAUPUNKI Sivistyslautakunta. Perusopetuksen opetussuunnitelma vuosiluokat 1 9

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPS 1 / 2004. KAARINAN KAUPUNKI Sivistyslautakunta. Perusopetuksen opetussuunnitelma vuosiluokat 1 9"

Transkriptio

1 OPS 1 / 2004 KAARINAN KAUPUNKI Sivistyslautakunta Perusopetuksen opetussuunnitelma vuosiluokat 1 9

2 KAARINAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA POPS Kaarina Käyttöönotto Versio 1/ 2004

3 Sisällysluettelo 1.Opetussuunnitelma Opetussuunnitelman laatiminen Opetussuunnitelmaan sisältyvät seikat 1 2 Opetuksen järjestämisen lähtökohdat Arvopohja Perusopetuksen tavoitteet ja tehtävä Perusopetuksen rakenne, Kaarinan perusopetuksen tuntijako ja kieliohjelma 6 3 Opetuksen toteuttaminen Oppimiskäsitys Oppimisympäristö, toimintakulttuuri ja opetuksen mahdollinen painottaminen Työtavat 13 4 Opiskelun yleinen tuki Kodin ja koulun välinen yhteistyö Suunnitelma oppilashuollon ja siihen liittyvän yhteistyön järjestämiseksi Oppimissuunnitelma Ohjaustoiminta opiskelun tukena ja suunnitelma työelämään tutustumisen järjestelyistä Kerhotoiminnan järjestäminen Tukiopetuksen järjestäminen 25 5 Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetus Erityisopetuksen järjestämisen periaatteet 27 6 Eri kieli ja kulttuuriryhmien opetus Romanit Viittomakieliset Maahanmuuttajat 31 7 Oppimistavoitteet ja opetuksen keskeiset sisällöt Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet Äidinkielten ja toisen kotimaisen kielen opiskelu Äidinkieli ja kirjallisuus Toinen kotimainen kieli Vieraat kielet Matematiikka Ympäristö ja luonnontieto Biologia ja maantieto 109

4 7.9 Fysiikka ja Kemia Terveystieto Uskonto Elämänkatsomustieto Historia Yhteiskuntaoppi Musiikki Kuvataide Käsityö Liikunta Kotitalous Valinnaisaineiden opetus Oppilaan arviointi ja sen perustuminen hyvän osaamisen kuvauksiin Tietostrategia Tieto ja viestintätekniikan käyttötaidot Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi Koulutuksen arviointi Yhteistyö esiopetuksen ja muun perusopetuksen kanssa 208 LIITTEET

5 Luku 1 Opetussuunnitelma 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen Kaarinan kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma on laadittu Opetushallituksen antamien opetussuunnitelman perusteiden pohjalta. Opetuksen järjestäjällä, eli Kaarinan kaupungilla, on vastuu opetussuunnitelman laadinnasta ja kehittämisestä. Opetussuunnitelmassa päätetään perusopetuksen kasvatus ja opetustyöstä ja täsmennetään perusteissa määriteltyjä tavoitteita ja sisältöjä sekä muita opetuksen järjestämiseen liittyviä seikkoja. Valtakunnalliset ja paikalliset perusopetusta koskevat päätökset muodostavat perusopetusta ohjaavan kokonaisuuden. Nämä päätökset ovat perusopetuslaki ja asetus valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta esi ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet opetuksen järjestäjän hyväksymä opetussuunnitelma opetussuunnitelmaan perustuva perusopetusasetuksen 9. :n mukainen vuosittainen suunnitelma. Opettajan tulee työssään noudattaa Kaarinan kaupungin vahvistamaa opetussuunnitelmaa. Lisäopetuksen opetussuunnitelma laaditaan lukuvuoden aikana ja otetaan käyttöön Opetussuunnitelmaan sisältyvät seikat Perusopetuksen opetussuunnitelmasta tulee ilmetä seuraavat seikat sen mukaan kuin opetuksen järjestäminen edellyttää: arvot ja toiminta ajatus yleiset kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet kieliohjelma noudatettava paikallinen tuntijako toimintakulttuurin, oppimisympäristön ja työtapojen kuvaukset opetuksen mahdolliset painotukset, kielikylpy tai vieraskielinen opetus opetuksen mahdollinen eheyttäminen aihekokonaisuuksien toteuttaminen opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain eri oppiaineissa tai opintokokonaisuuksittain vuosiluokkiin jakamattomassa opetuksessa 1

6 valinnaisaineiden opetus tavoitteet oppilaan käyttäytymiselle yhteistyö esiopetuksen ja muun perusopetuksen kanssa kodin ja koulun yhteistyö yhteistyö muiden tahojen kanssa oppilashuollon suunnitelma ja siihen liittyvän yhteistyön järjestäminen oppimissuunnitelman laatimisen periaatteet ohjaustoiminta opiskelun tukena ja työelämään tutustumisen järjestelyt kerhotoiminnan järjestäminen tukiopetuksen järjestäminen erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetus eri kieli ja kulttuuriryhmiin kuuluvien oppilaiden opetus oppilaan arviointi ja sen perustuminen hyvän osaamisen kuvauksiin ja päättöarvioinnin kriteereihin opinnoissa etenemisen periaatteet todistukset tietostrategia toiminnan arviointi ja jatkuva kehittäminen. 2

7 Luku 2 2 Opetuksen järjestämisen lähtökohdat 2.1 Arvopohja Kaarinan perusopetuksen arvot perustuvat kansallisiin opetussuunnitelman perusteisiin, perusopetuslakiin, Kaarina strategiaan vuosille sekä vanhempien että koulujen yhteiseen arvokeskusteluun. Arvot näkyvät kasvatuksen ja opetuksen tavoitteissa ja sisällöissä sekä heijastuvat koulujen jokapäi väiseen toimintaan. Kaarinan kaupungin perusopetusta ohjaavat arvot ovat: oikeudenmukaisuus ja tasa arvo rehellisyys, avoimuus ja inhimillisyys yhteistyö, suvaitsevaisuus ja muiden huomioon ottaminen kestävä kehitys ja ympäristön kunnioittaminen Arvoihin perustuvat ihanteet ja arvostukset luovat perustan koulujen toimintakulttuurille. Kaarinan perusopetuksessa arvostetaan turvallisuutta, tervettä itsetuntoa, vastuuntuntoa ja yhteisöllisyyttä. Kaarinan kaupungin perusopetuksen toiminta ajatuksena on antaa oppilaalle mahdollisuudet monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen itsetunnon kehittymiseen sekä edellytykset (tiedot, taidot ja asenteet) elinikäiseen oppimiseen. Perusopetuksen avulla lisätään alueellista ja yksilöiden välistä tasa arvoa. Opetuksessa otetaan huomioon erilaiset oppijat ja edistetään sukupuolten välistä tasa arvoa antamalla tytöille ja pojille valmiudet toimia yhtäläisin oikeuksin ja velvollisuuksin yhteiskunnassa sekä työ ja perhe elämässä. Perusopetuksessa eri oppiaineiden opetus on poliittisesti sitoutumatonta ja uskonnollisesti tunnustuksetonta. 3

8 2.2 Perusopetuksen tavoitteet ja tehtävä Perusopetuksen yleiset kansalliset tavoitteet määritellään Perusopetuslaissa: 2 Opetuksen tavoitteet Tässä laissa tarkoitetun opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Lisäksi esiopetuksen tavoitteena on osana varhaiskasvatusta parantaa lasten oppimisedellytyksiä. Opetuksen tulee edistää sivistystä ja tasa arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä osallistua koulutukseen ja muutoin kehittää itseään elämänsä aikana. Opetuksen tavoitteena on lisäksi turvata riittävä yhdenvertaisuus koulutuksessa koko maan alueella. Paikalliset tavoitteet konkretisoivat, tarkentavat sekä tuovat paikallista ja ajan kohtaista näkökulmaa perusopetuksen kasvatus ja opetustavoitteisiin. Kaarinan perusopetuksen tavoitteena on kansallisten tavoitteiden lisäksi kasvattaa oppilaista elinikäiseen opiskeluun ja oppimiseen myönteisesti suhtautuvia, oikeudenmukaisuutta, rehellisyyttä ja suvaitsevaisuutta arvostavia, terveitä ja tietoisia valintoja tekeviä, taitavia, osaavia yksilöitä ja tietoyhteiskunnan kansalaisia. Perusopetus on osa koulutuksen perusturvaa. Sillä on sekä kasvatus että opetustehtävä. Sen tehtävänä on toisaalta tarjota yksilölle mahdollisuus hankkia yleissivistystä ja suorittaa oppivelvollisuus ja toisaalta antaa yhteiskunnalle väline kehittää sivistyksellistä pääomaa sekä lisätä yhteisöllisyyttä ja tasa arvoa. Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen itsetunnon kehittymiseen, jotta oppilas voi hankkia elämässä tarvitsemiaan tietoja ja taitoja, saada valmiudet jatko opintoihin ja osallistuvana kansalaisena kehittää demokraattista yhteiskuntaa. Perusopetuksen on myös tuettava jokaisen oppilaan kielellistä ja kulttuurista identiteettiä sekä äidinkielen kehitystä. Tavoitteena on myös herättää halu elinikäiseen oppimiseen. Yhteiskunnan jatkuvuuden varmistamiseksi ja tulevaisuuden rakentamiseksi perusopetuksen tehtävänä on siirtää kulttuuriperintöä sukupolvelta toiselle, kartuttaa tarvittavaa tietoa ja osaamista sekä lisätä tietoisuutta yhteiskunnan perustana olevista arvoista ja toimintatavoista. Sen tehtävänä on myös kehittää kykyä arvioida asioita kriittisesti, luoda uutta kulttuuria sekä uudistaa ajattelu ja toimintatapoja. Vuosiluokkien 1 2 opetuksessa tulee ottaa huomioon varhaiskasvatuksen, erityisesti esiopetuksen antamat valmiudet. Esi ja perusopetuksesta on takennettava ehyt ja johdonmukainen kokonaisuus. Alimpien vuosiluokkien erityisenä tehtävänä on kehittää valmiuksia myöhempää työskentelyä ja oppimista varten. Vuosiluokat 8 9 muodostavat perusopetuksen päättövaiheen, jonka tehtävänä on myös ohjata oppilasta jatko opintoihin ja kehittää valmiuksia toimia yhteiskunnassa ja työelämässä. (OPS perusteet) 4

9 2.2.1 Vuosiluokat 1 2 Perusopetuksen kahden ensimmäisen vuoden aikana jatketaan esiopetuksessa aloitettua oppilaan taitojen ja valmiuksien kehittämistä. Oppilaan minäkäsitys ja suhde toisiin oppilaisiin ja koulun aikuisiin muovautuu vuorovaikutuksen, oppimis tilanteiden ja vapaan toiminnan (välitunnit) tuloksena. Opettajan ja koulun tehtävänä on luoda oppimisen edellytyksiä, oppimistilanteita ja kiinnostavia oppimisen haasteita sisältävä koulun toimintakulttuuri, joka tukee jokaisen oppilaan kokonaisvaltaista kehittymistä. Myöhemmän opiskelun kannalta keskeisten taitojen (luku ja kirjoitustaito, kieli ja viestintätaidot, laskutaito, oppimis ja työskentelytaidot, sosiaaliset taidot, oma toimisuus ja vastuullisuus) kehittämiseen kiinnitetään huomiota kaikkien oppiai neiden tunneilla. Alkuopetuksen päättövaiheessa oppilas: on tutustunut paikalliseen kulttuuriin ja historiaan tuntee eri taidemuotoja tuntee vastuuta omasta ympäristöstään ja on tutustunut kestävän kehityksen periaatteisiin on harjoittanut tiedon hankkimista eri lähteistä erottaa oikean ja väärän tuntee hyvän käytöksen periaatteet (toisten huomioiminen, käyt täytymissäännöt) ja soveltaa niitä omassa toiminnassaan tuntee terveelliset elämäntavat (riittävä lepo, liikunta, oikeanlaiset ravintotottumukset) on saanut kehittää omaa luovuuttaan on kasvanut yhteisöllisyyteen ja osaa liikkua turvallisesti liikenteessä (jalankulkijana, pyöräilijänä, julkisen liikenteen käyttäjänä, vesillä). 5

10 2.3 Perusopetuksen rakenne, Kaarinan perusopetuksen tuntijako ja kieliohjelma Perusopetus on opetussuunnitelmallisesti yhtenäinen kokonaisuus. Opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt määritellään opetussuunnitelman perusteissa oppiaineittain tai aineryhmittäin tuntijaon (A 1435/ , 6 ) mukaisten nivelkohtien välisille osioille. Kunkin osion päätteeksi on laadittu oppilaan hyvän osaamisen kuvaus (8.1). Taide ja taitoaineiden (musiikki, kuvataide, käsityö, liikunta) opetuksen tavoitteet, keskeiset sisällöt, hyvän osaamisen kuvaukset sekä päättöarvioinnin kriteerit on laadittu oppiainekohtaisille vähimmäistuntimäärille. K aarinan kaupungin hyväksymässä opetussuunnitelmassa tuntijako sekä opetuksen tavoitteet ja sisällöt sekä hyvän osaamisen kuvaukset määritellään vuosiluokittain tai oppiaineesta riippuen jaksotetusti eri vuosiluokille valtioneuvoston asetuksen ja opetussuunnitelman perusteiden pohjalta. Mikäli opetussuunnitelmassa on päätetty, että oppilas voi edetä vuosiluokkiin jaetun oppimäärän sijasta oman opinto ohjelmansa mukaisesti, määritellään tuntijako sekä opetuksen tavoitteet ja sisällöt opintokokonaisuuksille. Opintokokonaisuudet muodostetaan valtioneuvoston määrittelemien oppiaineiden ja aineryhmien osioiden pohjalta. Osiot voidaan tarvittaessa jakaa kahdeksi tai useammaksi opintokokonaisuudeksi, joita voidaan myös yhdistää eri oppiaineiden ja aineryhmien kesken eheytetyiksi opintokokonaisuuksiksi. Opetussuunnitelmassa on määrättävä, mitkä opintokokonaisuudet ovat oppilaalle pakollisia ja mitkä valinnaisia. Oppilaan opintojen etenemistä ja opintokokonaisuuksien suorittamista tulee seurata järjestelmällisesti. Mikäli yhdysluokkaopetuksessa yhdysluokan eri vuosiluokilla on joissakin oppiaineissa erilaiset viikkotuntimäärät, oppiaineiden vuosiviikkotunnit voidaan myös jakaa osiin ja siten tasata oppiaineiden opetustunnit Tuntijako Valtioneuvosto antoi asetuksen perusopetuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista sekä tuntijaosta. Opetuksen valtakunnallisissa tavoitteissa korostetaan koulun sivistystehtävän ohella kasvatuksellisia tavoitteita, oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tasa arvon kunnioittamiseen. Perusopetuslain 9 mukaan perusopetuksen oppimäärä on laajuudeltaan yhdeksänvuotinen. Esiopetus ja lisäopetus kestävät yhden vuoden. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä sekä Opetusministeriön luvalla toimivassa vieraskielisessä opetuksessa esiopetus voi kestää kaksi vuotta. Perusopetuslaki ei enää jaa perusopetusta erikseen ala asteeseen ja yläastee seen. Lakia laadittaessa rajan poistamista perusteltiin seuraavasti: jako haittaa peruskoulun kokonaisvaltaista kehittämistä raja ala ja yläasteen välillä on toiminnallisesti liian jyrkkä ala ja yläasteen koulut eivät toimi riittävällä tavalla yhteistyössä keskenään 6

11 siirtyminen luokanopetuksesta aineenopetukseen aiheuttaa osalle oppilaista ongelmia, jotka voivat ilmetä oppimisvaikeuksina tai häiriökäyttäytymisenä. Valtioneuvoston päätös perusopetuksen tuntijaosta määrittelee minimituntimäärät oppiaineittain sekä tuntijaon tarkistuspisteet, joihin opetussuunnitelmassa määritellään kullekin oppiaineelle hyvän osaamisen kuvaus arvioinnin yhtenäistämiseksi. Tuntijako ei määrittele oppiainekohtaista enimmäistuntimäärää koulupäivän enimmäispituus määritellään perusopetusasetuksessa. Perusopetusasetuksen 3 mukaan perusopetusta annetaan oppilaalle eri vuosiluokilla työviikkojen aikana keskimäärin vähintään: vuosiluokilla 19, vuosiluokilla 23, vuosiluokilla > vuosiluokilla 30 tuntia. Esiopetusta annetaan vähintään 700 tuntia vuodessa ja lisäopetusta vähintään 1100 tuntia vuodessa. Perusopetuksen valmistavaa opetusta annetaan 6 10 vuotiaille vähintään 450 ja tätä vanhemmille vähintään 500 tuntia. Opetukseen käytettävä aika jaetaan tarkoituksenmukaisiksi opetusjaksoiksi opetukseen tulee käyttää tuntia kohti vähintään 45 minuuttia. Oppilaan työpäivien pituus voi olla enintään: esiopetuksessa, 1. ja 2. luokalla enintään 5 oppituntia muina vuosina enintään 7 oppituntia Tarkoituksenmukaisuussyistä voi oppilaan työpäivä olla vuosiluokilla 7 9 väliaikaisesti pidempi.. Kaarinan kaupungin perusopetuksen tuntijako määrittelee kuhunkin oppiaineeseen käytettävän vähimmäistuntimäärän vuosiluokittain. Osittain koulukohtaisesti ratkaistavaksi jätetään taito ja taideaineiden tuntimäärä kullakin vuosiluokalla sekä vuosiluokilla 7 9 mahdollisuus oppiaineiden tuntimäärien sovittamiseen eri vuosiluokille. Tuntijakopäätös on kouluja sitova ratkaisu, jolla mahdollistetaan opetussuunnitelmallinen yhdenmukaisuus ja yhtenäisen perusopetuksen toteutuminen Kaarinan kaupungissa. 7

12 OPPIAINE yht Äidinkieli ja kirjallisuus A KIELI B KIELI 6 6 Matematiikka Ympäristöoppi Biologia ja maantieto Fysiikka ja Kemia Terveystieto Uskonto Historia ja yhteiskuntaoppi Musiikki Kuvataide Käsityö Liikunta Taide ja taitoaineet yht Kotitalous 3 3 Oppilaanohjaus 2 2 Valinnaiset aineet YHT Vapaaehtoinen A kieli Kieliohjelma Taulukko. Kaarinan perusopetuksen tuntijako Kaarinan perusopetus tarjoaa oppilaalle mahdollisuudet monipuoliseen kielten opiskeluun kolmannelta vuosiluokalta alkaen. Jokainen oppilas opiskelee perusopetuksen aikana vähintään kahta kieltä. A1 EN/RU/ SA A2 RU/EN B RU B2 SA/RA/ yht Taulukko. Kieliohjelma: tuntimäärät ja vuosiluokat A1 kieli Kieltä opiskellaan kaikille yhteisenä aineena kolmannelta vuosiluokalta alkaen yhteensä kuusitoista vuosiviikkotuntia. (huoltaja) voi valita A1 kielekseen englannin, ruotsin tai saksan kielen. A2 kieli (vapaaehtoinen) Vapaaehtoista A2 kieltä (ruotsi, englanti) opiskellaan neljänneltä vuosiluokalta alkaen ja valinnaisena aineena 8. ja 9. vuosiluokalla yhteensä kaksitoista vuosiviikkotuntia. Vapaaehtoisen kielen opiskelu voidaan aloittaa koululla, mikäli kielen valitsee yhteensä vähintään 14 oppilasta. A1 ja vastaavan A2 kielen hyvän osaamisen kriteerit vastaavat toisiaan vuosiluokilla 6 ja 9. 8

13 B kieli Kieltä (ruotsi, englanti) opiskellaan vuosiluokilla 7 9 yhteensä kuusi vuosiviikkotuntia ja opiskelun tavoitteena on kielen perustaitojen saavuttaminen. B2 kieli (valinnainen) Kieliä (ranska, saksa, venäjä tai muu ao. koulun opetussuunnitelmassa oleva kieli) opiskellaan vuosiluokilla 7 9 valinnaisena aineena ja opiskelu painottuu puheviestintään kaikkein tavainomaisimmissa tilanteissa (johdantona myöhemmille kieliopinnoille). Kouluilla on mahdollisuus tutustuttaa oppilaita kolmannella luokalla alkavaan vieraaseen kieleen (EN, RU tai SA) kahdella ensimmäisellä vuosiluokalla muiden oppiaineiden tunneilla liittyen käsiteltäviin sisältöihin tai teemoihin. Kaarinan lukio tarjoaa jatkomahdollisuuden kaikille perusopetuksessa aloitetuille A ja B kielen opinnoille. Siirtymäsäännös: Lukuvuonna A2 kieltä opiskelllaan neljännellä vuosiluokalla 1, viidennellä luokalla luokalla 2 ja kuudennella luokalla 2 vuosiviikkotuntia. Koulun kieliohjelma vahvistetaan vuosisuunnitelmassa. 9

14 Luku 3 3 Opetuksen toteuttaminen 3.1 Oppimiskäsitys Kaarinan perusopetuksen opetussuunnitelma on laadittu perustuen oppimiskäsitykseen, jossa oppiminen ymmärretään yksilölliseksi ja yhteisölliseksi tietojen ja taitojen rakennusprosessiksi, jonka kautta syntyy kulttuurinen osallisuus. Oppiminen tapahtuu tavoitteellisena opiskeluna erilaisissa tilanteissa itsenäisesti, opettajan ohjauksessa sekä vuorovaikutuksessa opettajan ja vertaisryhmän kanssa. Opittavana on uuden tiedon ja uusien taitojen lisäksi oppimis ja työskentelytavat, jotka ovat elinikäisen oppimisen välineitä. Oppiminen on seurausta oppilaan aktiivisesta toiminnasta, jossa hän aiempien tietorakenteidensa pohjalta käsittelee ja tulkitsee opittavaa ainesta. Uusien tietojen ja taitojen lisäksi opittavana on myös oppimis ja työskentelytavat. Koska oppiminen on tilannesidonnaista, kiinnitetään oppimisympäristöön ja sen monipuolisuuteen erityistä huomiota. Jokaisella oppilaalla on oma luontainen oppimistyylinsä. Koulun tehtävänä on tarjota oppilaalle kiinnostavia ja haasteellisia oppimistilanteita ja ongelmia, jotka kehittävät yleisiä oppimaan oppimisen valmiuksia (esim. eri oppimistyylien joustavaa käyttöä). Kahdella ensimmäisellä vuosiluokalla oppimistilanteissa korostuvat sekä itsenäisyys että sosiaaliset vuorovaikutustaidot. ta ohjataan oman oppimistyylinsä hyödyntämiseen (oppijan myönteisen minäkuvan vahvistaminen) sekä vahvistetaan hänen kykyään eri oppimistyylien joustavana käyttäjänä. Oppilaan itseohjautuvuuden kehittymistä tuetaan haasteellisilla ja motivoivilla oppimistehtävillä ja tilanteilla. ymmärtää, että hänellä on mahdollisuus vaikuttaa omaan oppimiseensa. 10

15 3.2 Oppimisympäristö, toimintakulttuuri ja opetuksen mahdollinen painottaminen Kaarinan kaupunki määrittelee tässä opetussuunnitelmassa hyvän oppimisympäristön ja koulun toimintakulttuurin kuvauksen koko perusopetukselle. Kuvauksen tavoitteena on huomion kiinnittäminen oppimisympäristön ja toimintakulttuurin merkitykseen laadukkaalle oppimiselle. Kuva 1. Koulun oppimisympäristö Kaarinan perusopetuksen hyvän oppimisympäristön ja toimintakulttuurin kriteerit: 1. Koulun tilat ja kouluympäristö ovat esteettisesti miellyttävät. 2. Koulun tilat sekä oppilaiden että opettajien käytettävissä olevat välineet ja materiaalit mahdollistavat monipuolisten ja ajanmukaisten oppimis ja opetusmenetelmien käytön. 3. Oppilailla ja opettajilla on mahdollisuus hyödyntää monipuolisia kirjastopalveluja. 4. Oppimisympäristö tukee oppilaiden itsenäistä opiskelua ja aktiivisuutta. 5. Oppilailla on mahdollisuus tieto ja viestintätekniikan hyväksikäyttöön opiskelussaan. 11

16 6. Koulun fyysinen ympäristö ja koulun käytänteet tukevat oppilaan oppimismotivaatiota, itseohjautuvuutta ja luovuutta. 7. Koulussa vallitsee kiireetön, rohkaiseva ja myönteinen ilmapiiri. 8. Koulun kulttuuri tukee opettajien ja oppilaiden välistä (sekä opettajien että oppilaiden keskinäistä) vuorovaikutusta. Oppilailla on mahdollisuus osallistua oppimisympäristöään ja heitä itseään koskevaan päätöksentekoon. 9. Koulun tilat, ympäristö ja toimintakulttuuri tukevat oppilaiden terveyttä kiinnittämällä huomiota työn ergonomiaan (esim. vaihtelevat työmenetelmät ja pisteet, oppilaalle oikean kokoiset kalusteet jne.) sekä tarjoamalla luontevia mahdollisuuksia liikuntaan ja viihtymiseen. 10.Koulu huolehtii suunnitelmallisesti oppilaiden hyvinvoinnista ja turvallisuudesta: koululla on erillinen turvallisuussuunnitelma (sisältäen kriisisuunnitelman), ohjelma koulukiusaamisen ennaltaehkäisyyn ja siihen puuttumiseen sekä oppilashuollon toimintasuunnitelma sekä vuosittain tarkistettavat järjestyssäännöt. Kuvio. Koulun toimintakulttuurin rakentuminen Opetuksen mahdollinen painottaminen Perusopetuksen ohjausjärjestelmä antaa kolme periaatteellista mahdollisuutta opetuksen painotukseen: rakenteellinen painottaminen (kunta tai koulukohtainen), oppilaan valintoihin perustuva painottaminen ja toiminnallinen aihekokonaisuuksiin tai teema alueisiin liittyvä eheyttävä painottaminen. Rakenteellinen painottaminen perustuu opetussuunnitelmaan (erityisesti tuntijakoon) liittyviin ratkaisuihin. Kaarinan kaupunki on omilla päätöksillään lisännyt oppilaiden vähimmäistuntimäärää äidinkielen ja kirjallisuuden, matematiikan, biologian ja maantiedon, historian ja yhteiskuntaopin sekä taito ja taideaineiden osalta. Koulukohtaisesti ratkaistavaksi jää vuosiluokilla 1 6 taideaineiden välillä tapahtuva mahdollinen painot 12

17 taminen sekä vuosiluokilla 7 9 valinnaisainetarjonnan ja oppilaan valintojen kautta tapahtuva painottaminen. Toiminnallinen painottaminen on koulukohtainen ratkaisu, joka perustana on paikallinen osaaminen (henkilökunta, sidosryhmät) sekä koulun ja vanhempien välinen arvokeskustelu. Koulun toiminnallinen painotus määritellään koulun vuosisuunnitelmassa. 3.3 Työtavat Perusopetuksessan oppiminen on seurausta oppilaan aktiivisesta toiminnasta, jossa hän aiempien tietorakenteidensa pohjalta käsittelee ja tulkitsee opittavaa ainesta. Uusien tietojen ja taitojen lisäksi opittavana on myös oppimis ja työskentelytavat. Koska oppiminen on tilannesidonnaista, kiinnitetään oppimisympäristöön ja sen monipuolisuuteen erityistä huomiota. Opetuksessa käytetään oppiaineelle ominaisia menetelmiä ja monipuolisia työtapoja, joiden avulla tuetaan ja ohjataan oppilaan oppimista. Työtapojen tehtävänä on kehittää oppimisen, ajattelun ja ongelmanratkaisun taitoja, työskentelytaitoja ja sosiaalisia taitoja sekä aktiivista osallistumista. Työtapojen tulee edistää tieto ja viestintätekniikan taitojen kehittymistä. Työtapojen tulee antaa mahdollisuuksia myös eri ikäkausille ominaiseen luovaan toimintaan, elämyksiin ja leikkiin. Opettaja valitsee työtavat. Hänen tehtävänään on opettaa ja ohjata sekä yksittäisen oppilaan että koko ryhmän oppimista ja työskentelyä. Työtapojen valinnan perusteita ovat, että ne virittävät halun oppia ottavat huomioon oppimisen prosessuaalisen ja tavoitteellisen luonteen aktivoivat työskentelemään tavoitteellisesti edistävät jäsentyneen tietorakenteen muodostumista sekä taitojen oppimista ja niissä harjaantumista kehittävät tiedon hankkimisen, soveltamisen ja arvioimisen taitoja tukevat oppilaiden keskinäisessä vuorovaikutuksessa tapahtuvaa oppimista edistävät sosiaalista joustavuutta, kykyä toimia rakentavassa yhteistyössä sekä vastuun kantamista toisista kehittävät valmiuksia ottaa vastuuta omasta oppimisesta, arvioida sitä sekä hankkia palautetta oman toiminnan reflektointia varten auttavat oppilasta tiedostamaan omaa oppimistaan sekä mahdollisuuksiaan vaikuttaa siihen kehittävät oppilaan oppimisstrategioita ja taitoja soveltaa niitä uusissa tilanteissa. 13

18 Oppilaiden erilaiset oppimistyylit ja sekä tyttöjen ja poikien väliset että yksilölliset kehityserot ja taustat tulee ottaa huomioon. Jokaisella oppilaalla on oma luontainen oppimistyylinsä. Koulun tehtävänä on tarjota oppilaalle kiinnostavia ja haasteellisia oppimistilanteita ja ongelmia, jotka kehittävät yleisiä oppimaan oppimisen valmiuksia (esim. eri oppimistyylien joustavaa käyttöä). Toteutettaessa opetusta yhdysluokissa tai yhdessä esiopetusryhmän kanssa on otettava huomioon myös eri vuosiluokkien tavoitteet ja omaleimaisuus. Kahdella ensimmäisellä vuosiluokalla oppimistilanteissa korostuvat sekä itsenäisyys että sosiaaliset vuorovaikutustaidot. ta ohjataan oman oppimistyylinsä hyödyntämiseen (oppijan myönteisen minäkuvan vahvistaminen) sekä vahvistetaan hänen kykyään eri oppimistyylien joustavana käyttäjänä. ymmärtää, että hänellä on mahdollisuus vaikuttaa omaan oppimiseensa. Jotta eri oppilaiden vahvuudet oppijoina aktivoituisivat jo perusopetuksen ensimmäisinä vuosina, opettaja ohjaa oppimista monipuolisin työmenetelmin (konkreettinen kokeilu, tutkiminen, aktiivinen osallistuminen, luova toiminta, leikki). Oppilaan kehitystaso (valmiudet ja osaaminen) ja oppimistyylit ovat perustana opetuksen eriyttämiselle. Työtavan valinnassa opettajan ammattitaito ja monipuolinen pedagoginen osaaminen korostuvat. Tiedon rakenne, opiskeltava aine tai eheyttävän teeman luonne, lasten osaaminen sekä moninaiset tilanne ja olosuhdetekijät vaikuttavat työtavan valintaan. Näkökulmasta riippuen työtavat voidaan luokitella esim. alla olevan kaavion mukaisesti. Lapsilähtöisyys, lapsikeskeisyys Roolileikit Tekstistä oppimaan oppiminen Harjoitustehtävät Tietokonetyöskentely Demonstraatio Esitelmät Esitykset Vierailut Yhteistoiminnallisuus Projektityöskentely Näyttelyt Tutkimus Työpistetyöskentely Kokeiden tekeminen Roolileikit Draama Simulaatiot Leikit, pelit Rakentelu Sokraattinen keskustelu Opettajajohtoisuus Esittävä opetus/ opettajan kerronta Havainnollistaminen Demonstraatio Videot/TV Kuvio1. Opiskelussa käytettäviä työtapoja / Ensimmäiset kouluvuodet, Opetushallitus Työtapojen valinnalla opettaja määrittelee millaisia taitoja ja millaista osaamista oppilaalle kehittyy. Ryhmässä työskentely (yhteistoiminnallisuus) ja oppilaskeskeisten työmenetelmien käyttö kehittää tiedollisen osaamisen ohella oppilaan sosiaalisia taitoja. Vastaavasti jokainen oppilas tarvitsee yksilölliseen työskentelyyn tarvittavia taitoja, keskittymiskykyä, hiljaista työskentelyä, itsenäistä tiedonhankintaa ja oman tiedon rakentamista. Opettajajohtoisilla menetelmillä opettaja voi tehokkaasti välittää oppilaalle tiedollisia perusasioita ja käsitteitä ja omalla kerronnallaan elävöittää ja rikastuttaa opiskelua, auttaa oppilasta tiedon jäsentämiseen sekä kokonaisuuksien ja riippuvuussuhteiden havaitsemiseen. 14

19 POPS KAARINA 1/2004 Luku 4 4 Opiskelun yleinen tuki 4.1 Kodin ja koulun välinen yhteistyö Koululla on lakisääteinen (perusopetuslaki 1998/628) velvollisuus yhteistyöhön lapsen huoltajien kanssa. Yhteistyön tarkoitus määritellään perusopetusasetuksessa: Opetus ja kasvatus tulee järjestää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa siten, että jokainen oppilas saa oman kehitystasonsa ja tarpeidensa mukaista opetusta, ohjausta ja tukea. Perusopetusasetus 2001/1435 Kodin ja koulun yhteistyöllä tarkoitetaan yhdessä suunniteltua ja toteutettua toimintaa yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Kaarinan perusopetuksessa kodin ja koulun yhteistyön tavoitteena on kodin ja koulun kasvatustehtävän, oppilaan oppimisen sekä oppilaan hyvinvoinnin ja oppilaan turvallisuuden tukeminen. Jotta kodin ja koulun toiminta olisi yhteistyötä, tarvitaan vuorovaikutusta, dialogia vanhempien ja koulun välillä. Eri näkökulmien yhdistäminen ja eri kasvattajien ja opettajien roolien ymmärtäminen luovat perustan menestyksekkäälle ja tavoitteelliselle yhteistoiminnalle. Hyvän kodin ja koulun yhteistyön kuvauksella pyritään määrittelemään kriteerit yhteistyön arvioinnille ja ohjaamaan koulun ja kodin välistä vuoropuhelua. Hyvän kodin ja koulun välisen yhteistyön kuvaus: Oppilaalla ja hänen huoltajillaan on mahdollisuus tutustua kouluun, koulun toimintakulttuuriin ja käytänteisiin ennen varsinaista koulun aloittamista. Oppilaan huoltajilla on mahdollisuus keskustella oman lapsensa koulunkäyntiin liittyvistä asioista lapsen kaikkien opettajien kanssa halutessaan. Koulu tarjoaa ja järjestää tilanteita, jolloin huoltajilla on mahdollisuus keskustella koko koulun toimintakulttuuriin, kasvatukseen ja opetukseen liittyvistä asioista.

20 Koulu tiedottaa koulumaailmassa tapahtuvista pedagogisista muutoksista ja kehitystrendeistä ja niiden mahdollisista vaikutuksista lasten koulunkäyntiin ja opiskeluun. Koulun ja kodin yhteistyön periaatteet, tavoitteet, pelisäännöt ja toimintatavat sovitaan yhdessä, molempien osapuolten näkemyksiä kunnioittaen. Koulu toimii yhteistyön käynnistäjänä ja tarjoaa vanhemmille mahdollisuuksia myös vanhempien keskinäisiin tapaamisiin. Vanhemmilla on mahdollisuus perehtyä koulun opetussuunnitelmaan ja sen perusteisiin. Esiopetuksen ja perusopetuksen kahden ensimmäisen vuosiluokan aikana luodaan perusta menestyksekkäälle kodin ja koulun väliselle yhteistyölle. Koulun tehtävänä on tutustuttaa sekä lapsi että hänen vanhempansa koulun toimintaan ja toimintakulttuuriin sekä käynnistää vuoropuhelu lapsen koulunkäyntiin liittyvistä asioista. Koulun aloittamiseen liittyy runsaasti tiedotettavaa, mutta keskeiseksi yhteistyön tavoitteeksi tulee nostaa itse yhteistyötapojen ja toimintaperiaatteiden sekä pelisääntöjen luominen. Kaarinan kaupungin perusopetuksessa toteutettavia kodin ja koulun yhteistyömuotoja ovat esim. vanhempainillat kehittämis ja arviointikeskustelut leirikoulut ja opintoretket työpaikkakäynnit opettajan ja vanhempien välinen yhteydenpito (neuvottelut, viestit) teema ja tapahtumapäivät vanhempainyhdistystoiminta juhlat jne Kodin ja koulun yhteistyön muodot ja periaatteet määritellään koulun vuosisuunnitelmaan sisältyvässä koulun toimintakulttuurin kuvauksessa. 4.2 Suunnitelma oppilashuollon ja siihen liittyvän yhteistyön järjestämiseksi Tässä opetussuunnitelmassa oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä, ylläpitämistä ja niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. huolto on myös oppimisvaikeuksia sekä terveydellisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia ongelmia ehkäisevää ja korjaavaa toimintaa. huollon perustuslakiin perustuvana 16

21 tehtävänä on taata kaikille oppilaille tasavertaiset mahdollisuudet oppimiseen ja koulunkäyntiin. huoltoa toteuttavat kouluissa rehtorit, opettajat kouluterveydenhuollon työntekijät, psykologit, koulukuraattorit, koululääkärit sekä oppilaan oppimista, hyvinvointia ja kuntoutusta edistävät työntekijät. huollon lainsäädännöllinen tausta ja kunnan velvollisuudet määritellään Perustuslaissa, Lastensuojelulaissa, Perusopetuslaissa sekä Kansanterveyslaissa asetuksineen. Säädökset rajaavat palvelujen järjestämisen eri hallinnonalojen velvollisuuksiksi, mikä osaltaan aiheuttaa hajanaisuutta ja ongelmia. Ongelmien vähentämiseksi ja yhtenäisen kokonaiskuvan luomiseksi tarvitaan moniammatillista yhteistyötä (esim. oppilashuoltotyöryhmä) ja erityisesti selkeitä toimintaohjeita ja käytäntöjä. Säädökset määrittelevät myös toimintatapoja. Kansanterveyslaki (kouluterveydenhoito) ja lastensuojelulaki (koulupsykologi ja kuraattori) määrittelevät kunnan velvollisuudet ja osin myös oppilashuollon työntekijöiden toimintatavat. Lakisääteisten tehtävien hoitamiseksi kunta määrittelee oppilashuollon tehtäväalueet ja toimijat sekä tarvittavat yhteistyömuodot ja toimintaperiaatteet. Tässä opetussuunnitelmassa määritellään Kaarinan kaupungin oppilashuollon ja moniammatillisen yhteistyön tavoitteet, toimintaperiaatteet ja hyvän oppilashuoltotyöryhmän toiminnan kuvaus huollon tavoitteet Kaiken oppilashuollollisen toiminnan lähtökohtana on ennaltaehkäistä oppilaan psyykkiseen ja fyysiseen terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia uhkaavien tekijöiden vaikutus, tunnistaa oppimisvaikeudet ja tukea yksilöllistä oppimaan oppimista. Ennaltaehkäisevän funktion ohella oppilashuolto pyrkii korjaamaan em. tekijöistä aiheutuneita ongelmia ja ohjaamaan oppilasta ja hänen huoltajiaan tarvittavan kuntoutuksen saamiseksi Kouluterveydenhoito, koulupsykologi ja koulukuraattori oppilashuollon toimijoina Kouluterveydenhuollon tavoitteena on tukea ja edistää oppilaan tervettä kasvua ja kehitystä. Kouluterveydenhuollon keskeisin toimija on kouluterveydenhoitaja, joka: pitää säännölliset vastaanotot koululla tekee terveystarkastukset oppilaille ohjaa oppilaita tarvittaviin tutkimuksiin ja hoitoon koululääkärille sekä erikoislääkäreille ja muihin terveydenhuollon toimipisteisiin toimii yhteistyössä opettajien ja muiden oppilashuollon työntekijöiden kanssa ohjaa oppilaita yhdessä opinto ohjaajan kanssa oppilaan koulunkäyntiin ja ammatinvalintaan liittyvissä kysymyksissä antaa rokotusohjelman mukaiset rokotukset sekä 17

22 osallistuu terveyskasvatuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen yhteistyössä opettajien kanssa. Koululääkäri tekee määräaikaistarkastukset ja pitää ajanvarauksella vastaanottoa koululla. Terveyskeskuksessa tapahtuva koululaisten hammashoito käsittää ehkäisevän ja korjaavan hoidon sekä mahdollisesti tarvittavan oikomishoidon. Koululaiset kutsutaan hoitoon arvioidun tarpeen mukaan yksilöllisin kutsuvälein. Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (17 ) on määritelty terveydenhoitajia koskeva salassapitosäännös. Potilaslain 13 mukaan potilasasiakirjoihin sisältyvät tiedot ovat salassa pidettäviä ja tällaisia tietoja saa antaa sivullisille vain asianomaisen kirjallisella suostumuksella tai samassa lainkohdassa mainituin edellytyksin. Koulupsykologi auttaa ja tukee oppilaita, heidän perhettään ja opettajia kasvatukseen, kehitykseen ja oppimiseen liittyvissä asioissa. Oman asiantuntemuksensa kautta koulupsykologi tukee kokonaisvaltaisesti oppilaan kasvua ja kehitystä auttaa erityisopetuksen oppilaiden henkilökohtaisten opetusjärjestelyjen suunnittelussa auttaa oppilaita, joilla on oppimiseen liittyviä vaikeuksia ohjaa oppilaita tarvittaessa jatkotutkimuksiin, hoitoon ja kuntoutukseen tekee oppilaan koulunkäyntiin ja oppimiseen liittyviä tutkimuksia ja arviointia konsultoi opettajia ja muuta oppilashuollon henkilöstöä ohjaa ja antaa neuvoja oppilaiden vanhemmille osallistuu oppilashuoltotyöryhmien toimintaan sekä tukee kouluyhteisön toiminnan kehittämistä yhteistyössä opettajakunnan kanssa. Koulukuraattorin työn tavoitteena on tukea koulun opetus ja kasvatustyötä ja turvata oppilaiden koulunkäynnin sosiaalisia edellytyksiä sekä edistää heidän kasvuaan, kehitystään ja toimintakykyään. Koulukuraattori selvittää erilaisia sosiaalisia ongelmatilanteita käy yksilöllisiä ja yhteisöllisiä keskusteluja selvittää oppilaan tarvitsemien yksilöllisten opetusjärjestelyjen mahdollisuuksia luo tarvittavia sosiaalisia tukiverkostoja ohjaa oppilaita tarvittaessa jatkohoitoon 18

23 tukee opettajia ja koko kouluyhteisöä vaikeiden sosiaalisten ongelmatilanteiden selvittelyssä ja ratkaisemisessa tekee yhteistyötä oppilaan ja hänen sosiaalisen verkostonsa vanhempien, opettajien sekä muiden oppilashuollon toimijoiden kanssa osallistuu kouluyhteisön kehittämiseen sekä erityisoppilaiden opetusjärjestelyjen suunnitteluun ja seurantaan huoltoryhmä huoltotyöryhmä toimii yhteistyössä oppilaan vanhempien kanssa. huoltotyöryhmän toiminnan tavoitteena on mahdollistaa moniammatillisen yhteistyön avulla oppilaan kokonaistilanteen arviointi ja sopia tarvittavista tukitoimista ja työnjaosta hänen koulunkäyntiinsä ja oppimiseensa liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi. Koulujen oppilashuoltotyöryhmät kokoontuvat säännöllisesti tai sovitusti ja ryhmän kokoonpano määritellään koulukohtaisesti. huoltotyöryhmän tehtävänä on: laatia koulun omaan tarpeeseen perustuva oppilashuollon toimintamalli tai oppilashuollon toimintasuunnitelma sopia koulun käytännöt ja toimintaperiaatteet koordinoida eri oppilashuollon toimijoiden, opettajien ja huoltajien yhteistyötä oppilashuollollisissa asioissa sopia oppilashuollollisista toimenpiteistä, neuvotteluista, yhteydenpidosta, tarvittavista tukitoimista ja työnjaosta auttaa opettajia ja huoltajia (konsultaatio) herättää keskustelua koulun käytänteiden ja koulun toimintakulttuurin vaikutuksista oppilaiden hyvinvointiin. huoltotyöryhmä toimii perusopetuslain 40 mukaisten salassapitosäännösten mukaisesti. Edellä mainituissa laissa tarkoitetut henkilöt saavat kuitenkin salassapitovelvollisuuden estämättä antaa toisilleen sekä koulutuksesta vastaaville viranomaisille opetuksen asianmukaisen järjestämisen edellyttämät välttämättömät tiedot. Lastensuojelulain 7 mahdollistaa koulukuraattorien ja psykologien oppilasta koskevien tietojen esittämisen toiselle salassapitovelvolliselle silloin, kun kyse on oppilaille taattavasta riittävästä tuesta ja ohjauksesta koulunkäynnin ja oppilaan kehitykseen liittyvien sosiaalisten ja psyykkisten vaikeuksien poistamiseksi. 19

24 4.3 Oppimissuunnitelma Oppimissuunnitelma on oppilaan opiskelun toteuttamissuunnitelma, jonka tarkoituksena on vahvistaa oppilaan sitoutumista omaan opiskeluunsa. Oppimissuunnitelman avulla yksilöllistetään opetusta ja annetaan oppilaan huoltajille paremmat edellytykset oppilaan koulutyön tukemiseen. Suunnitelman laatimisen päävastuu on oppilaan opettajalla, mutta valmisteluvastuu on, oppilaan taitojen kehittyessä, yhä enemmän oppilaalla itsellään. Oppimissuunnitelma voidaan laatia kaikille oppilaille tai vain niille oppilaille, jotka tarvitsevat erityisesti opetuksen yksilöllistämistä. Oppimissuunnitelma sisältää: oppilaan opinto ohjelman mahdolliset valinnaiset opinnot ja opiskelun erityiset painoalueet mahdolliset opiskelun tukitoimet Oppimissuunnitelma voi sisältää myös tavoitteet oppilaan suoritustasolle eri oppiaineissa sekä ne keinot, joilla opetussuunnitelman tavoitteet on tarkoitus saavuttaa. Ensimmäisen luokan oppimissuunnitelma rakentuu lapsen esiopetuksen suunnitelman pohjalle, mikäli sellainen on hänelle tehty. Erityisopetukseen siirretyille oppilaille laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), joka korvaa oppilaan oppimissuunnitelman. 4.4 Ohjaustoiminta opiskelun tukena ja suunnitelma työelämään tutustumisen järjestelyistä Kaikkien koulun opettajien tehtävänä on ohjata oppilaita oppiaineiden opiskelussa, auttaa häntä kehittämään omia oppimaan oppimisen taitojaan ja oppimisen valmiuksiaan sekä ehkäistä opintoihin liittyvien vaikeuksien syntymistä. Jokaisen opettajan ja koulussa toimivan aikuisen tehtävänä on omalla toiminnallaan ja yhteistyössä muiden lasten kanssa toimivien kanssa tukea lapsen persoonallisuuden kasvua ja kehitystä. Oppilaalle ja hänen huoltajilleen annetaan tietoa opetuksen työtavoista, valintamahdollisuuksista ja niiden merkityksestä oppilaan oppimiselle ja tulevaisuudelle. Huoltajalle järjestetään tilaisuuksia, joissa he voivat neuvotella opettajan ja vuosiluokilla 7 9 myös oppilaanohjaajan kanssa oppilaan opintoihin liittyvistä asioista. Koulun ennaltaehkäisevällä toiminnalla ja ohjauksella tuetaan erityisesti niitä oppilaita, joilla on oppimiseen liittyviä vaikeuksia tai jotka ovat vaarassa jäädä koulutuksen tai työelämän ulkopuolelle perusopetuksen jälkeen. 20

25 4.4.1 Oppilaanohjaus Kaarinassa Kaarinassa oppilaan ohjauksessa on keskeistä oppilaan henkilökohtainen ohjaaminen ja työelämä tiedon lisääminen. Oppilaanohjauksen tehtävänä on tukea oppilaan kasvua ja kehitystä siten, että oppilas kykenee edistämään opiskeluvalmiuksiaan ja sosiaalista kypsymistään sekä kehittämään elämänsuunnittelunkannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Ohjauksen tuella oppilas tekee omiin kykyihinsä ja kiinnostuksiinsa perustuvia opiskelua, koulutusta, arkielämää ja elämänuraa koskevia ratkaisuja. Oppilaanohjauksen tarkoituksena on edistää koulutyön tuloksellisuutta, lisätä hyvinvointia koulussa sekä ehkäistä syrjäytymistä. Sen avulla edistetään myös koulutuksellista, etnistä ja sukupuolten välistä tasaarvoa. Oppilaan turvallista siirtymistä opintopolun nivelvaiheissa tulee tukea oppilaanohjaajien ja toisen asteen oppilaitosten ohjauksesta vastaavien opinto ohjaajien sekä opettajien välisellä yhteistyöllä, joka ylittää oppilaitosten ja kouluasteiden väliset rajat. Tavoitteet Oppii itsenäisyyteen, vastuullisuuteen ja itsetuntemukseen Oppii yhteistyö ja vuorovaikutustaitoja Oppii kehittämään oppimisvalmiuksiaan ja tunnistamaan oppimisvaikeuksi aan sekä etsimään apua ongelmatilanteissa Oppii tuntemaan erilaiset oppimistyylit Oppii kehittämään opiskelutaitojaan ja oman toiminnan arviointitaitojaan Saa tukea ja ohjausta siirtyessään koulutuksen eri nivelvaiheissa perusopetuksen sisällä ja perusopetuksen päättövaiheessa Oppii etsimään tietoja ja hankkimaan taitoja opiskelua, tulevaisuutta sekä elämää koskevia suunnitelmia ja valintoja varten käyttäen myös tieto ja viestintäteknologian tarjoamia mahdollisuuksia Oppii kehittämään päätöksentekotaitojaan sekä toteuttamaan ja arvioimaan tulevaisuudensuunnitelmiaan Saa tukea ja ohjausta ammatillisessa suuntautumisessa, myös sukupuolirajat ylittävissä oppiaine, koulutus ja ammatinvalinnoissa Oppii hankkimaan tietoa yhteiskunnasta, työelämästä ja yrittäjyydestä sekä kasvamaan monikulttuurisuuteen ja kansainvälisyyteen 21

26 4.4.2 Vuosiluokat 1 2 Oppilaanohjauksen prosessiluonteesta johtuen oppilaanohjauksen opetussuun nitelman sisältöjä käsitellään kaikilla vuosiluokilla koulun opetussuunnitelman ja oppilaan kehitystason mukaisesti painottaen. Oppilaanohjauksen tavoitteena on edistää oppilaan opiskeluvalmiuksien kehit tymistä ja tukea hänen sosiaalista kasvuaan sekä osaltaan estää oppimisvaike uksien syntymistä. Sujuvan opiskelun turvaamiseksi ohjauksen on tuettava oppi lasta opiskelutaitojen kehittämisessä. ta tulee ohjata vastuulliseen suh tautumistapaan koulutyötä ja tehtäviä kohtaan. Ohjauksen avulla oppilas oppii käyttämään monipuolisia työtapoja ja hankkimaan tietoa erilaisista tietolähteistä. Oppilaanohjausta toteutetaan vuosiluokkien 1 2 aikana eri oppiaineiden opetuk sen ja koulun muun toiminnan yhteydessä. Oppilaan ohjauksesta vastaa luo kanopettaja Vuosiluokat 3 6 Vuosiluokkien 3 6 aikana oppilaanohjauksen tehtävänä on ohjata oppilasta itsenäistymiseen ja vastuullisuuteen koulutyössä ja tehtävien tekemisessä. ta ohjataan myös hänen tehdessään ainevalintoja perusopetuksen aikana ja nivelvaiheissa. Vuosiluokkien 3 6 aikana aloitetaan tutustuminen ammatteihin ja työelämään. ta tuetaan ja ohjataan oppiaineiden opiskelu ja työskentelytaitojen omaksumisessa ja oman toiminnan arvioinnissa. Itsearviointitaitoja harjoitellaan joka oppiaineessa. Aineenopettaja ohjaa itsearviointia antamalla rakentavaa palautetta, käyttämällä erilaisia opetusmenetelmiä vuorotellen huomioiden erilaiset oppimistavat. Työelämään tutustuminen aloitetaan ensin koulun sisältä (siistijät, keittäjät, huoltomies, terveydenhoitaja jne.) ja kotipiirin töistä ja ammateista. Kieli ja käsityövalinnoista ohjataan sekä oppilaita ja heidän huoltajiaan. Ohjauksen tehtävänä on lisäksi ohjata oppilaita kehittämään tiedonhankinnan valmiuksia ja käyttämään monipuolisia työtapoja. ta ohjataan myös yhteistoiminnallisuuteen ja toisten ihmisten huomioon ottamiseen. Oppilaanohjausta toteutetaan vuosiluokkien 3 6 aikana pääasiassa eri oppiaineiden opetuksen ja koulun muun toiminnan yhteydessä. Ohjaukseen varataan oppitunteja opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla. Lisäksi oppilaan saa henkilökohtaista ohjausta opiskelunsa ja valintojensa tueksi sekä erilaisissa arkielämän kysymyksissä. Oppilaan ohjauksesta vastaa luokanvalvoja yhdessä erityisopettajan kanssa vuosiluokat 7 9 Perusopetuksen 7 9 vuosiluokkien oppilaanohjaus järjestetään siten, että se tarjoaa oppilaalle kokonaisuuden, joka muodostuu: luokkamuotoisesta ohjauksesta yksilöllisiin kysymyksiin syventyvästä henkilökohtaisesta ohjauksesta sosiaaliseen vuorovaikutukseen perustuvasta pienryhmäohjauksesta työelämään tutustumisesta 22

27 Oppilaalle järjestetään henkilökohtaista ohjausta, jolloin oppilaalla on mahdollisuus keskustella opintoihinsa, koulutus ja ammatinvalintoihinsa sekä elämäntilanteeseensa liittyvistä kysymyksistä. Oppilaalle järjestetään pienryhmäohjausta, jonka aikana hän oppii ryhmässä käsittelemään kaikille yhteisiä tai kunkin ryhmään osallistuvan opiskelijan henkilökohtaisia, muiden oppilaiden kanssa jaettavissa olevia ohjauksellisia kysymyksiä. Perusopetuksen päättövaiheessa oppilasta ohjataan ja tuetaan jatkoopiskeluvalinnoissa sekä ohjata käyttämään yhteiskunnan tarjoamia ohjaus, neuvontaja tietopalveluita. Oppilaalle järjestetään mahdollisuus tutustua työhallinnon tarjoamiin tieto, neuvonta ja ohjauspalveluihin. Työ ja elinkeinoelämän sekä koulun välisen yhteistyön tavoitteena on, että oppilas hankkii tietoa ammattialoista, ammateista ja työelämästä sekä saa virikkeitä yrittäjyydestä. Tämän yhteistyön keskeisen osan muodostavat työelämän edustajien vierailut luokkatunneilla, työpaikkakäynnit, projektityöt, eri alojen tiedotusmateriaalien käyttö ja työelämään tutustuminen (TET). Oppilaalle järjestetään työelämään tutustumisjaksoja koulutus ja ammatinvalintojensa perustaksi ja työn arvostuksen lisäämiseksi. voi hankkia omakohtaisia kokemuksia työelämästä ja ammateista aidoissa työympäristöissä. Työelämään tutustumisen yhteydessä oppilaalle järjestetään mahdollisuus arvioida hankkimiaan tietoja ja kokemuksia. Koulun vuosisuunnitelmassa määritellään työelämän tutustumisen järjestelyt Luokkamuotoinen ohjaus Vuosiluokka:7 Vuosiviikkotunnit: 0,5 Tavoitteet ja keskeiset sisällöt Luokkamuotoisessa ohjauksessa käsitellään kaikkia oppilaita koskevia yhteisiä asioita. 7. vuosiluokalla luokkamuotoisen ohjauksen sisällöt painottuvat ihmisenä kasvamiseen ja opiskelutaidon parantamiseen 0.5 kurssia : muodostaa kokonaiskäsityksen opetuksesta ja koulun toiminta tavoista tutustuu uuteen ympäristöön, kouluyhteisöön ja ryhmässä toimimiseen oppii itsenäisyyteen, vastuullisuuteen ja itsetuntemukseen oppii yhteistyö ja vuorovaikutustaitoja oppii kehittämään oppimisvalmiuksiaan ja tunnistamaan mahdollisisa oppimisvaikeuksiaan sekä etsimään apua ongelmatilanteissa oppii tuntemaan erilaiset oppimistyylit sekä oppii kehittämään opiskelutaitojaan ja oman toiminnan arviointitaitojaan oppilas tutustuu työelämään yhden päivän ajan Vuosiluokka:8 Vuosiviikkotunnit: 0,5 Tavoitteet ja keskeiset sisällöt Kahdeksannella vuosiluokalla luokkamuotoisen ohjauksen sisällöt painottuvat työelämätiedon lisäämiseen sekä omien kyky 23

28 jen tunnistamiseen 0.5 kurssia (mm. TETsuunnittelu, paikan hankkiminen) : tutustuu eri ammattialoihin oppii etsimään tietoja ja hankkimaan taitoja opiskelua, tulevaisuutta sekä elämää koskevia suunnitelmia ja valintoja varten käyttäen myös tieto ja viestintäteknologian tarjoamia mahdollisuuksia oppii kehittämään päätöksentekotaitojaan sekä toteuttamaan ja arvioimaan tulevaisuudensuunnitelmiaan syventää itsearviointitaitojaan Vuosiluokka:9 Vuosiviikkotunnit: 1 Tavoitteet ja keskeiset sisällöt 9. vuosiluokalla luokkamuotoisen ohjauksen sisällöt painottuvat työelämä ja yrittäjätietouden lisäämiseen ja oman opintopolun suunnitteluun (jatko opintoihin hakeutumisesta tiedottamiseen, ohjaamiseen ja neuvontaan). lisää tietojaan eri ammattialoista ja työelämästä monipuolisesti kirjoja, videoita, eri alojen ammattilaisia apuna käyttäen sekä yritys ja ammattioppilaitos vierailujen avulla sekä kahden TET viikon suunnittelulla ja harjoittelupaikan hankinnalla tuntee Suomen koulutusjärjestelmän pääpiirteet harjoittelee tiedonhakua eri jatkoopiskelumahdollisuuksista, yhteiskunnasta, työelämästä ja yrittäjyydestä tutustutuu työhallinnon tarjoamiin tieto, neuvonta ja ohjauspalveluihin kehittää itsearviointi ja päätöksentekotaitojaan sekä toteuttaa ja arvioi omia tulevaisuudensuunnitelmiaan saa tukea ja ohjausta ammatillisessa suuntautumisessa, myös sukupuolirajat ylittävissä oppiaine, koulutus ja ammatinvalinnoissa kasvaa monikulttuurisuuteen ja kansainvälisyyteen. saa mahdollisuuden tutustua kansainvälisiin opiskelu ja työmahdollisuuksiin mm. tieto ja viestintäteknologiaa hyväksikäyttäen että esitteiden avulla Henkilökohtainen ohjaus ppilaiden henkilökohtainen ja pienryhmäohjaus tapahtuu yksilöllisten tarpeiden pohjalta. Jokaiselle 7. ja 9. luokkalaiselle varataan vähintään yksi ohja Ouskerta lukuvuodessa. 24

29 4.5 Kerhotoiminnan järjestäminen Koulun opetustyön sekä kodin ja koulun kasvatustyön tukemiseksi järjestetään oppilaalle vapaaehtoista kerhotoimintaa. Kerhotoiminnan tarkoituksena on edistää myönteisten harrastusten viriämistä sekä antaa oppilaalle mahdollisuus muuhunkin kuin tavanomaiseen koulutyöhön turvallisessa ja rauhallisessa ympäristössä. Kerhotoiminnan tavoitteet: kodin ja koulun kasvatustyön tukeminen lasten ja nuorten osallisuuden lisääminen mahdollisuuden antaminen sosiaalisten taitojen kehittämiseen ja yhteisöllisyyteen kasvamiseen mahdollisuuden antaminen onnistumisen ja osaamisen kokemukseen luovan toiminnan ja ajattelun kehittäminen lasten ja nuorten kannustaminen tuottamaan omaa kulttuuriaan mahdollisuus oppilaan tuntemisen lisäämiseen harrastuneisuuden tukeminen ja myönteisten harrastusten edistäminen Koulun järjestämä kerhotoiminta on suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa, jonka resurssit, periaatteet, tavoitteet ja käytännöt määritellään koulun vuosisuunnitelmassa. Kaarinan kaupungin koulut tukevat lapsille ja nuorille järjestettyä koulun ulkopuolista kerho ja harrastustoimintaa kukin omien edellytystensä mukaan. Vakiintuneet yhteistyön muodot eri toimijoiden (esim. yhteisöt, urheiluseurat, nuorisotoimi, jne.) kanssa määritellään koulun vuosisuunnitelmassa. 4.6 Tukiopetuksen järjestäminen Perusopetuksen oppilaan oikeus tukiopetukseen on määritelty sekä Perusopetuslaissa että Opetussuunnitelman perusteissa. Perusopetuslain 16 mukaan opinnoissa tilapäisesti jälkeen jääneille tai muutoin erityistä tukea tarvitseville tulee antaa tukiopetusta. Tukiopetus on eriyttämisen muoto, jolle ovat ominaisia yksilölliset tehtävät, yksilöllinen ajankäyttö ja ohjaus. Tukiopetus tulee aloittaa heti, kun oppimisvaikeudet on havaittu, jotta oppilas ei jäisi pysyvästi jälkeen opinnoissaan. Ennen kuin oppilaan menestyminen oppiaineessa tai aineryhmässä arvioidaan heikoksi, hänellä tulee olla mahdollisuus osallistua tukiopetukseen. Aloitteen tukiopetuksen antamisesta oppilaalle tekee ensisijaisesti opettaja. Tukiopetusta on pyrittävä järjestämään yhteisymmärryksessä oppilaan huoltajien kanssa, ja heille tulee antaa tietoa tukiopetuksen järjestämisestä. 25

GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 1 LUKU OPETUSSUUNNITELMA... 5 1. 1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 1. 2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 6 2 LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 7 2. 1 PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA 1 HARVIALAN KOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 1. OPETUSSUUNNITELMA 4 JOHDANTO 2 Käsillä oleva opetussuunnitelma koostuu Opetushallituksen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista,

Lisätiedot

1 Opetussuunnitelma 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman sisältö

1 Opetussuunnitelma 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman sisältö 1 Opetussuunnitelma 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman sisältö 2 Opetuksen järjestämisen lähtökohdat 2.1 Perusopetuksen arvopohja 2.2 Perusopetuksen arvot 2.3 Perusopetuksen tehtävä

Lisätiedot

KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Koulutuslautakunnan hyväksymä 15.4.2004, 50 ja Kasvatus- ja opetuslautakunnan hyväksymä 17.8.2006, 56 Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta 23.8.2007,

Lisätiedot

KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Koulutuslautakunnan hyväksymä 15.4.2004, 50 ja Kasvatus- ja opetuslautakunnan hyväksymä 17.8.2006, 56 Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta 23.8.2007,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI SAMPOLAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

TAMPEREEN KAUPUNKI SAMPOLAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TAMPEREEN KAUPUNKI SAMPOLAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Koulutuslautakunnan hyväksymä 15.4.2004, 50 Koulun rehtorin hyväksymä 31.7.2008, 289. Voimassa lukuvuonna 2008-2009. Viimeisimmät muutokset:

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI SAMPOLAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

TAMPEREEN KAUPUNKI SAMPOLAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TAMPEREEN KAUPUNKI SAMPOLAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Koulutuslautakunnan hyväksymä 15.4.2004, 50 Koulun rehtorin hyväksymä 30.8.2007, 501 Viimeisimmät muutokset: Lasten ja nuorten palvelujen

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2004. 1. luku Opetussuunnitelma. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman sisältö

LAITILAN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2004. 1. luku Opetussuunnitelma. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman sisältö 1 LAITILAN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2004 1. luku Opetussuunnitelma 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman sisältö 2. luku Opetuksen järjestämisen lähtökohdat 2.1 Perusopetuksen

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA

KIRKKONUMMEN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA KIRKKONUMMEN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA 2004 1 LUKU OPETUSSUUNNITELMA... 4 1. 1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 4 1. 2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 5 2 LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 6 2.

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 Oppivelvollisille tarkoitetun perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet Lisäopetuksen

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

ÄHTÄRIN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA ÄHTÄRIN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Ähtärin sivistyslautakunta 22.06.2011 44 OPETUSHALLITUS ÄHTÄRIN KAUPUNKI ÄHTÄRIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2011 1. luku Opetussuunnitelma

Lisätiedot

REISJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

REISJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA REISJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA SISÄLTÖ 1. OPETUSSUUNNITELMA... 3 2. PERUSOPETUKSEN ARVOPOHJA... 3 3. PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ... 4 4. PERUSOPETUKSEN RAKENNE... 5 5. PERUSOPETUKSEN TOTEUTTAMINEN...

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 SEKÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 SEKÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 SEKÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Koulutuslautakunta 23.08.2005 16.03.2006 27.04.2006 23.01.2007 14.02.2007

Lisätiedot

POHJOISREITIN OPETUSSUUNNITELMA. Yhdessä sovussa toimien toinen toistamme kunnioittaen sekä kannustaen opimme, työstä iloiten.

POHJOISREITIN OPETUSSUUNNITELMA. Yhdessä sovussa toimien toinen toistamme kunnioittaen sekä kannustaen opimme, työstä iloiten. 1 POHJOISREITIN OPETUSSUUNNITELMA Yhdessä sovussa toimien toinen toistamme kunnioittaen sekä kannustaen opimme, työstä iloiten. Rohkeasti työhön tartumme ja vastuuta kannamme; siten suuriksi kasvamme.

Lisätiedot

RISTINARKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

RISTINARKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA RISTINARKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA Koulutuslautakunnan hyväksymä 15.4.2004, 50 Muutos: Kasvatus- ja opetuslautakunta 17.8.2006, 56, 2.3.6 Kieliohjelma ja perusopetusalueiden A-kielten polut Rehtori Pekka

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA OPETUSHALLITUS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Opetussuunnitelma............................. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman

Lisätiedot

SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty Sivistystoimen lautakunta 14.6.2004 86 Voimassa 3. - 7. luokilla 1.8.2004 alkaen 8. luokilla

Lisätiedot

PÖYTYÄN PERUSOPETUKSEN OPETUS- SUUNNITELMA

PÖYTYÄN PERUSOPETUKSEN OPETUS- SUUNNITELMA PÖYTYÄN PERUSOPETUKSEN OPETUS- SUUNNITELMA Hyväksytty lautakunnassa 28.5.2008 Muutokset hyväksytty 28.10.2009 Elisenvaaran koulun osalta päivitetty syyskuussa 2011 (muutokset/lisäykset punaisella) 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2012 Sisällys 1 luku Opetussuunnitelma... 3 1. 1 Opetussuunnitelman laatiminen... 3 1. 2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2 luku Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA (VUOSILUOKAT 1 9)

RAISION KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA (VUOSILUOKAT 1 9) RAISION KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA (VUOSILUOKAT 1 9) PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 soveltaen ja Raision kaupungin perusopetuksen (vuosiluokat 1-9) opetussuunnitelman

Lisätiedot

KANTVIKIN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

KANTVIKIN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA KANTVIKIN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2011 2 Sisällysluettelo 1. LUKU OPETUSSUUNNITELMA... 1 1. 1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 1 1. 2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 2 2. LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN

Lisätiedot

EURAN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

EURAN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA EURAN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Kasvatus- ja opetuslautakunta 8.6.2011 55 Kasvatus- ja opetuslautakunta 14.12.2011 98 Kasvatus- ja opetuslautakunta 13.6.2012 50 Määräys 1/011/2004 Määräys

Lisätiedot

Kustavin ja Taivassalon kuntien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet vuosiluokille 3-9

Kustavin ja Taivassalon kuntien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet vuosiluokille 3-9 Kustavin ja Taivassalon kuntien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet vuosiluokille 3-9 1 / 144 Sisällysluettelo: Kustavin ja Taivassalon kuntien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet...1 vuosiluokille

Lisätiedot

Köyliön kunnan PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

Köyliön kunnan PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Köyliön kunnan PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA päivitetty 26.9.2012 1 Sisällys 1. Opetussuunnitelma... 4 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö... 5 2. Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. vuosiluokat 1-9

KANNUKSEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. vuosiluokat 1-9 KANNUKSEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA vuosiluokat 1-9 01.08.2012 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Opetussuunnitelma 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman sisältö 2. Opetuksen

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 Opetussuunnitelma... 4 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2 Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2008 1 LUKU OPETUSSUUNNITELMA... 4 1. 1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 4 1. 2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 5 2 LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 6 2.

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9

NOUSIAISTEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 1 NOUSIAISTEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Opetussuunnitelma hyväksytty koulutuslautakunnassa 29.8.2011 80 Liitteet hyväksytty koulutuslautakunnassa 20.9.2011 97 2 NOUSIAISTEN

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot