Toimintakyvyn arvioinnin kehittäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakyvyn arvioinnin kehittäminen"

Transkriptio

1 TIETEESSÄ TIINA TELAKIVI neurologian dosentti, asiantuntijalääkäri Kela, terveysosasto Toimintakyvyn arvioinnin kehittäminen Lääkäri tarvitsee tietoa potilaan toimintakyvystä ja sen muutoksista sekä hoidon, kuntoutuksen, hoitoketjun toiminnan että tutkimustyön näkökulmasta. Vain lääkäri voi arvioida, voiko potilaan toimintakyvyn muutos johtua sairaudesta ja voiko hoito parantaa toimintakykyä. Mittaustapojen tulisi olla yhtenäisiä, päteviä, toistettavia ja ymmärrettävissä samalla tavoin potilaan hoitopaikasta riippumatta. Toimintakyky on eräs sähköisen sairauskertomuksen ydintiedoista. Kaksi viimeaikaista toimintakyvyn arvioinnin kehittämishanketta on koonnut tietoa helposti saatavilla olevaan muotoon käytännön lääkärintyön avuksi. Kansainvälinen toimintakykyluokitus ICF on viitekehyksenä käyttökelpoinen, sillä sen näkökulma käsittää myös toimintaympäristön ja yksilön ominaisuudet. VERTAISARVIOITU VV Toimintakyvyn arviointimenetelmien määrä on kasvussa. Menetelmiä on kehitetty sairauksien tai elinjärjestelmien tutkimiseksi erikoisalakohtaisesti. Osa vaatii kapea-alaista kliinistä ja teknistä osaamista, edellyttää kaupallista käyttölisenssiä, moniammatillisen tiimin käyttömahdollisuuksia tai työelämän tuntemusta. Silti kliinisessä vastaanottotilanteessa tehdyt toimintakykyarviot ovat arvokkaita lääkärintyössä. Taudinmääritys ja oireiden luokittelu on lääketieteellisen hoidon tarpeen arvion lähtökohta. Potilas tulee usein tietoiseksi sairaudestaan toimintakyvyn muutoksia aiheuttavien oireiden kautta. Esimerkkeinä ovat vaikeus puhua tai ottaa huomioon oikealta tulevaa liikennettä äkillisessä aivohalvauksessa, tai vaikeus keskittyä, muistaa ja suunnitella asioita alkavaan dementiaan tai masennukseen liittyen. Potilas hakeutuu tutkimuksiin huomatessaan, ettei pysty osallistumaan harrastuksiin tai suoriutumaan päivärutiineistaan. Sairauksien diagnostisissa kriteereissä on usein luettelo sairauden vaikutuksesta häiriintyvistä toiminnoista. Tietoa toimintakyvyn muutoksesta tarvitaan myös potilaan hoidon tavoitteiden ja keston määrittelyssä. Tilapäinen tai pitkäaikainen toimintakyvyn heikentyminen voi seurata mistä tahansa sairaudesta tai vammasta. Lonkan tekonivelen asentaminen, kaihileikkaus tai masennuksen lääkehoito tähtäävät kaikki toimintakyvyn palauttamiseen ja potilaan pärjäämiseen kotonaan, työssään ja sosiaalisessa elämässään. Toimintakyvyn esteet pitää tunnistaa, sillä ellei niitä huomata, ei toimenpiteitä niiden poistamiseksi tai korjaamiseksikaan voida suunnitella. Tilakuvaus on tärkeä apuväline tähän, mutta se ei kuitenkaan ole toimintakykyarvio. Lääkärin tekemää toimintakyvyn arviota voidaan ja usein tuleekin täydentää erityistyöntekijöiden lausunnoilla, mutta ne eivät voi korvata sitä. Merkityksellisiä kysymyksiä toimintakyvystä on useita. Aiheutuuko potilaan toimintakyvyn häiriö sairaudesta? Miten toimintakykyesteet vaikeuttavat juuri tämän potilaan jokapäiväistä selviytymistä? Mikä on hänen elämänaikainen paras toimintakykynsä? Miten se on muuttunut? Voidaanko toimintakyvyn esteet poistaa hoidolla, kuntoutuksella tai apuvälineillä? Onko toimintakyky kohenemassa, heikkenemässä vai vakaa? Vaihteleeko se ajan kuluessa? Millä tiheydellä? Miltä osa-alueelta? Miten tärkeä osa-alue on potilaani työn kannalta? Mikä este on ratkaiseva hänen asumisensa ja liikkumisensa järjestelyjen kannalta? Mikä on toimintakyvyn ennuste? Laissa terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994) todetaan, että lääkäri tekee taudinmäärityksen. Lääkärillä on koulutuksensa pohjalta kykyä arvioida, voiko sairaus johtaa tietynlaiseen elinvaurioon tai psyykkiseen oireiluun ja voivatko nämä puolestaan heikentää toimin- 3127

2 KIRJALLISUUTTA 1 Matikainen E, Aro T, Huunan- Seppälä A, Kivekäs J, Kujala S, Tola S, toim. Toimintakyky. Arviointi ja kliininen käyttö. Helsinki: Duodecim Iserrnhagen SJ. Functional Capacity Evaluation: Rationale, procedure, utility of the kinesiophysical approach. J of Occupational Rehabilitation 1992;2: Hart DL, Isernhagen SJ, Matheson LN. Guidelines for Functional capacity evaluation for persons with medical conditions. J of Orthopaedic and Sports Physical Therapy 1993;18: Soer, van der Schans CP, Groothoff JP ym. Towards consensus in operational demands in functional capacity evaluation. A delphi survey. J of Occupational Rehabilitation 2008;18:4: Matheson L. The functional capacity evaluation. In Andersson G, Demeter S, Smith G, toim. Kirjassa: Disability evaluation, 2. Painos. Chicago, IL: Mosby Yearbook Weinmann S, Kleffmann A, Föhres F. Psychische Merkmalprofile zur beruflichen Eingliederung Behinderter. Das öffentliche Gesundheitswesen, 1991;53: IMBA työkyvyn ja työn vaatimusten arviointi- ja dokumentointiväline (2004a, 2004b ja 2004c). Vaativuusmääreet. Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö. Helsinki.www.vamlas.fi/ote. 8 Laurinkari J, Poutanen VM, Nevalainen M. Imba ja Melba työkyvyn arviointivälineiden toimivuus Suomessa. Tutkimus välineiden käyttäjien kokemuksista. Kuntoutus 2010;33: Tuomi K, Ilmarinen J, Jahkola M, Katajarinne L, Tulkki A. Työkykyindeksi. 2. korj. painos. Työterveyshuolto 19. Helsinki: Työterveyslaitos de Zwart, BC, Frings-Dresen, MHW, van Duivenbooden JC.Testretest reliability of the Work Ability Index questionaire. Occup Med 2002;52: Virta L, Lahtela K. Henkilökohtaisen toimintakyvyn arviointimenetelmän soveltuvuus suomalaiseen käytäntöön: keskeiset havainnot PCAmenetelmästä (Personal Capability Assessment). Kela, Sosiaali- ja terveysturvan selosteita 46/2005, Helsinki. liite.nsf/net/ ek/$ File/Seloste4.pdf?openElement. 12 FACULTAS toimintakyvyn arviointi. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ja työeläkevakuuttajat TELA Toimintakyky vai työkyky? Tola S. Duodecim 2008;124: Facultas,mielialaahäriöt.www. terveysportti.fi/kotisivut/docs/f /mielialahairiot.pdf. takykyä. Sairauden vaikutus on aina yksilöllinen. Vaikutus riippuu ainakin potilaan iästä, perhetilanteesta, asumisoloista, työstä, sairauden vaikeusasteesta tai vaiheesta ja siitä, onko potilaalla muita sairauksia. Potilasta pitkäaikaisesti hoitavalla lääkärillä on usein parhaat edellytykset kokonaisvaltaisen arvion tekemiseen. Toimintakykyä tarkastelevat hankkeet, tutkimus- ja luokitusjärjestelmät Toimintakyvyn arvioinnista on ilmestynyt suomenkielinen oppikirja (1). Kaksi hankekokonaisuutta, Facultas (vuosina ) ja Toimia (vuosina ) on tarkastellut toimintakykyä. Facultas antoi suuntaviivoja lääkärin tekemään toimintakykyarvioon sosiaalivakuutuksen kannalta haasteellisissa sairauksissa. TOIMIA:n tarkoituksena on tuottaa valtakunnallinen, moniammatillinen tietokanta yhtenäistämään toimintakyvyn mittaustapoja ja käsitteitä. Työelämään ja ammatteihin liittyviä toimintakyvyn arviointijärjestelmiä on käytössä Euroopan eri maissa, Kanadassa, Australiassa ja Yhdysvalloissa. Yhdysvalloissa Functional Capacity Evaluation (FCE) nimikkeellä on kehitetty menetelmä (2,3,4,5), jossa otetaan huomioon yksilön terveydentilan ja ominaisuuksien lisäksi työympäristö ja henkilökohtaiset tekijät. Ammatti selvitetään fyysisen kuormittavuuden näkökulmasta. Sitten arvioidaan työssä tarpeelliset fyysiset toiminnot. Euroopassa on käytössä useita vastaavia menetelmiä, joista Suomeen tuotu mm. IMBA ja MELBA (6,7,8). IM- BA:ssa arvioidaan tutkittavan toimintakykyä ja osaamista ja vastaavasti työn edellytyksiä ja olosuhteita. MELBA:ssa on kyse psykososiaalisesta osaamisesta, mm. kognitiivisista ja psykomotorisista taidoista, jälleen työn edellyttämiin ns. avainpätevyyksiin sovellettuna. Suomessa kehitetty työkykyindeksi (9,10) on henkilön oma arvio työkyvystään ja ennustaa työkyvyn lisäksi myös myöhempää toimintakykyä, kuolleisuutta ja sairastavuutta. Kaikki edellä mainitut arviointimenetelmät liittyvät tiiviisti työelämään ja edellyttävät, että tutkittavalla on ammatti tai ainakin, että hän on ollut ansiotyössä. Yleinen toimintakyvyn arviointi PCA Iso-Britanniasta lähtöisin olevaa PCA-menetelmää (Personal Capability Assessment) on käytetty Suomessa vakuutusjärjestelmän tarvitsemien toimintakykyarvioiden apuna vuodesta Tutkimuksen tekee siihen koulutettu lääkäri, joka ei ole potilasta hoitava lääkäri. Tutkittava vastaa etukäteen lomakkeella kysymyksiin toimintakyvystään. Lääkäri arvioi tutkittavan toimintakyvyn samanlaisella kyselylomakkeella. Lääkärillä on käytössään lääketieteelliset taustatiedot. Hän haastattelee niiden pohjalta potilaan ja tekee suunnatun kliinisen tutkimuksen keskittyen elinjärjestelmiin, joiden toimintaesteitä on ilmennyt (selkäkipupotilaalla selän tilakuvaus, olkapään kiertäjäkalvosinoireyhtymässä olkapään kliininen tutkimus jne.) Kantansa muodostettuaan lääkäri perustelee sen tutkittavalle, mikäli hänen käsityksensä eroaa tutkittavan arviosta. PCA-lomakkeella on kysymyksiä 14 somaattisesta toiminnosta (mm. käveleminen, seisominen, portaissa käveleminen, käden ja sormien käyttö). Lääkäri tekee tarvittaessa lisäksi psyykkisen ja kognitiivisen toimintakyvyn arvioinnin (25 kysymystä, joihin lääkäri vastaa, mm. jokapäiväinen elämä, arjessa selviytyminen, stressinsietokyky, suhde muihin ihmisiin). PCA:ssa ei selvitetä tutkittavan koulutusta, ammattia tai työn sisältöä. Tarkoitus on kuvata sitä, miten henkilö selviytyy kotielämässä ja harrastuksissa, millaisia toimintaesteitä tai toimintatavan muutoksia on ilmennyt ja johtuvatko ne sairaudesta. Lopuksi lääkäri tekee arvionsa ja johtopäätöksensä edellä esitettyjen selvitysten pohjalta ja perustelee ne myös tutkittavalle. PCA:n etuna ovat jokapäiväisten toimintojen helppo ymmärrettävyys ja sen läpinäkyvyys. Tutkimus voidaan tehdä tavanomaisen vastaanoton olosuhteissa ilman erityislaitteita. Suomalaisen PCA:n käyttöä arvioineen selvityksen (11) mukaan 87 % tutkittavista katsoi, että kysymykset olivat selviä ja ymmärrettäviä, vaikka osa niistä ei sopinutkaan omaan tilanteeseen. Tutkittavista 14 % piti tutkimusta erittäin tärkeänä, 41 % jossain määrin tarpeellisena ja 31 % piti tarpeellisena, vaikka käsiteltiin jo tuttuja asioita. Facultas-projekti Duodecimin ja Työeläkelaitosten liiton (TELA) käynnistämän hankkeen tarkoituksena oli yhdenmukaistaa ja kehittää lääkärin tekemää toimintakyvyn arviointia ja siten parantaa lääkä- 3128

3 TIETEESSÄ 15 Goldman HH, Skodol AE, Lave TR. Revising Axis V for DSM-IV: A review of measures of social functioning. The American Journal of Psychiatry 1992;149: Käypä hoito -suositus. Kaksisuuntainen mielialahäiriö, toimintakyvyn arviointi. Duodecim 2008;124: Airaksinen O, Brox JI, Cedraschi C, Hildebrandt J. European guidelines for the management of chronic nonspecific low back pain. Eur Spine J 2006;15: Käypä hoito. Aikuisten alaselkäsairaudet. Lääkäriseura Duodecimin ja Suomen fysiatriyhdistyksen asettama työryhmä Folstein MF, Folstein SE, McHugh PR. Mini-mental state: a practical method for grading the cognitive state of patients for clinician. J Psychiat Res 1975;12: Finne-Soveri H, Noro A, Heimonen S, Voutilainen P. Toimintakyvyn kognitiivisen ulottuvuuden arviointi osana tuen ja palvelujen tarpeen arviointia. Gerontologia 2008;4: Telakivi T, Rapeli P, Kaarne T, Hillbom M. Päihdeongelmaisen neurologisen ja kognitivisen toimintakyvyn hyvä arviointikäytäntö. Suom Lääkäril 2010;65: Smolander J, Hurri H. Toiminta- ja työkyvyn fyysisten arviointi- ja mittausmenetelmien kartoittaminen ICF-luokituksen aihealueella liikkuminen. Toiminta- ja työkyvyn edellytyksiä arvioiva testistö-viitekehyksenä WHO:n kansainvälisen toimintakykyluokituksen (ICF) suoritukset -osaalue. Aiheita 25, Helsinki: Stakes, ICF Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus (WHO). Stakes Ohjeita ja luokituksia 2004:4. 24 International code of functioning, disability and health. Children and youth version. WHO Paltamaa J, Karhula M, Suomela- Markkanen T, Autti-Rämö I. Hyvän kuntoutuskäytännön perusta. Käytännön ja tutkimustiedon analyysistä suosituksiin vaikeavammaisten kuntoutuksen kehittämishankkeessa. Helsinki: Kela Harra T, Aralinna V, Heikkilä M, Korkiatupa R, Löytöniemi K, Onkalo-Okkonen R. Kohti toimintakyvyn kokonaisvaltaista arviointia. Duodecim 2006;122: Rauch A, Cieza A, Stucki G. How to apply the international classification of functioning, disability and health (ICF) for rehabilitation management in clinical practice. Eur J Phys Rehabil Med 2008;44: rinlausuntoja eräissä sosiaalivakuutuksen kannalta haasteellisissa tai tavallisissa sairauksissa tai oirekokonaisuuksissa (12,13). Facultas määritteli toimintakyvyn seuraavasti: toimintakyky on lääketieteellinen käsite, joka kuvaa ihmisen kykyä reagoida ympäristöönsä ja toimia siinä. Tarkasteltavina olivat mielialahäiriöt, alaselkä- ja niskasairaudet, suurten nivelten sairaudet ja krooninen kipu. Työryhmissä oli yleis- ja erikoislääkäreitä sekä vakuutuslääkäreitä. Pyrkimyksenä oli antaa apuvälineitä kliinistä työtä tekevälle lääkärille hoitoa ja kuntoutusta sekä lausuntotyötä silmälläpitäen. Suositukset perustuivat sekä tieteelliseen näyttöön että kokemukseen ja niiden tarkoitus oli myös yhdenmukaistaa arviointikäytäntöjä. Mielialahäiriöitä koskevan suosituksen (14) lähtökohta on se, että potilaan toimintakyvyn heikkenemä ilmenee useilla eri elämän alueilla, työn ohella perhe-elämässä ja vapaa-ajan toiminnoissa ja itsestä huolehtimisessa. Samalla tulisi ottaa huomioon mielialahäiriöille ominainen toimintakyvyn vaihtelu ja kuvata, kuinka se ilmenee tämän potilaan elämässä. Vertailu tehdään aiempaan parhaaseen toimintakykyyn, otetaan huomioon potilaan elämänhistoria ja perhe-elämä, sosiaaliset suhteet, työhistoria ja koulutus. Yksi toimintakykyarvio ei ole riittävä, vaan pitkäaikaisen toimintakyvyn ja sen ennusteen arvio edellyttää seurantaa. Työryhmä suositteli mielialahäiriöissä toimintakykymittarina SOFAS-asteikkoa (15), jossa psyykkinen, sosiaalinen ja työhön liittyvä toimintakyky arvioidaan erikseen. Mittaria on suositeltu myös kaksisuuntaisen mielialahäiriön Käypä hoito -suosituksessa (16). Selkäpotilaan toimintakykyarviossa tärkein työväline oli laaja-alainen niskan ja selän kliininen tutkimus, tilakuvaus ja sen seuranta. Potilaan psykososiaalisen tilanteen ja mielialasekä vireystilan kuvaamista pidettiin tärkeänä, samoin sairauskäyttäytymisen ja potilaan ympäristötekijöiden arviointia. Tällainen arviointi on käyttökelpoinen myös valittaessa kuntoutustapaa. Se parantaa työhön paluun ennustetta, kuten myöhemmissä alaselkäkivun hoitoon liittyvissä suosituksissakin todetaan (17,18). Suosituksessa esiteltiin myös tärkeimmät alaselkä- ja niskakipupotilaan toimintakyvyn arvioinnin mittarit. Kroonisen kivun suosituksessa tähdennettiin, että toimintakykyarvio tehdään aina osana hoidon vaikutuksen arviointia. Pitkäaikaisarviot toimintakyvystä ajoitetaan vasta asianmukaisen hoidon jälkeen. Suositusten punaisena lankana oli sairauden vaikutus potilaan toimintamahdollisuuksiin usealla eri elämänalueella. Lääkärin tehtävänä on vetää yhteen sekä kliinisen tutkimuksen että anamneesin perusteella saatavat tiedot potilaan toimintakyvystä ja kuvata ne ytimekkäästi, käytännönläheisesti ja yleistajuisesti. Suositukset on julkaistu Terveysportissa sekä TELA:n sivuilla (www.tela.fi), jossa ne ovat kaikkien käytettävissä. Toimia-hanke Toimia-hanke (Toimintakyvyn mittaamisen ja arvioinnin kansallinen asiantuntijaverkosto) käynnistettiin vuonna 2007 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (silloin Kansanterveyslaitoksen) vetämänä. Mukana ovat mm. sosiaali- ja terveysministeriö, Kuntaliitto, Keva ja Kela. Hanke kartoitti alan kehitystyötä tekeviä asiantuntijoita ja laitoksia ja keräsi keskeisiä toimintakyvyn mittareita, joiden soveltuvuutta eri käyttötarkoituksiin arvioitiin. Valtakunnallisen verkostoitumisen välinein pyritään tässäkin yhdenmukaistamaan arviointikäytäntöjä ja lisäämään tietoa mittarien käytettävyydestä, luotettavuudesta ja rajoituksista. Periaatteena on se, että toimintakyvyn arvioinnin tulisi voida olla yhdenmukaista ajasta, paikasta ja mittaajasta riippumatta, jotta tuloksia voidaan verrata potilaan hoidon eri vaiheissa ja eri työpisteissä. Hoidossa ja kuntoutuksessa käytetään suurta joukkoa mittaustapoja, joista kaikkia ei ole kehitetty siihen yhteyteen, missä niitä käytetään. Tästä on esimerkkinä muistiseulana Suomessa yleisesti työikäisillä käytetty MMSE (Mini Mental State Examination) -mittari. Se on alun perin kehitetty vanhuuspsykiatrian tarpeisiin, eikä tähän käyttötarkoitukseen kehitettynä sovellu alle 55-vuotiaiden arviointiin (19). Sen sijaan mittari soveltuu erittäin hyvin käytettäväksi iäkkäiden palvelutarpeen arvion osana (20). Hanke kokosi työryhmät arvioimaan toimintakykyä neljällä osa-alueella: vaikeavammaisilla, vanhuksilla, työikäisillä ja väestötutkimuksessa. Viides ryhmä selvitti terminologiaa ja luokituksia. Painotus ei ollut vain lääketietees- 3129

4 28 Grill E, Stucki G. Criteria for validating comprehensive ICF core sets and developing brief ICF core set versions. J Rehabil Med 2011;43: Gradinger F, Cieza A, Stucki A ym. Part 1. International classification of functioning, disability and health (ICF) core sets for persons with sleep disorders: Results of the consensus process integrating evidence from preparatory studies. Sleep Medicine 2011;12: Brage S, Donceel P, Falez F. Development of ICF core set for disability evaluation in social security. Disabil Rehabil 2008;30: Østerås N, Brage S, Garrat A ym. Functional ability in a population: normative survey data and reliability for the ICFbased Norwegian function assessment scale. BMC Public Health 2007;7: Østerås N, Guldbrandsen P, Kann IC, Brage S. Structured functional assessments in general practice increased the use of part-time sick leave: A cluster randomized controlled trial. Scandinavian J of Public Health 2010;38: TAULUKKO 2. TAULUKKO 1. Kansainvälisen toimintakykyluokituksen (International code of functioning, disability and health, ICF) käsitteet. Toimintakyky ja toimintarajoitteet Ruumiin rakenteet ja toiminnot (s, b) Suoritukset ja osallistuminen (d) Kontekstuaaliset tekijät Ympäristötekijät (e) Yksilötekijät Unihäiriöihin liittyvät keskeiset toimintakyvyn osa-alueet kansainvälisen toimintakykyluokituksen (ICF) mukaan. ICF-koodi Osa-alue: Kehon toiminnot b134 Unitoiminnot (unen määrä, nukahtaminen, unitilan ylläpitäminen, unen laatu, unisyklitoiminnot) b130 Henkinen energia ja viettitoiminnot b140 Tarkkaavuustoiminnot b110 Tietoisuustoiminnot (sisältää tajunnan menetyksen ja vireystilan) b440 Hengitystoiminnot Osa-alue: Ruumiin rakenteet s110 Aivojen rakenteet s430 Hengitysjärjestelmän rakenteet s330 Nielun rakenne Osa-alue: Suoritukset ja osallistuminen d160 Tarkkaavuuden kohdentaminen d475 Ajaminen (ajoneuvolla ajaminen) d240 Stressin ja muiden psyykkisten vaateiden käsitteleminen d230 Päivittäin toistuvien tehtävien ja toimintojen suorittaminen Osa-alue: Ympäristötekijät e310 Lähiperhe e580 Terveyspalvelut, hallinto ja -politiikka e355 Terveydenhuollon ammattihenkilöt sä. Mukana on ollut edustus myös mm. työvoimahallinnosta, sosiaalitieteistä ja väestötutkimuksesta. Ryhmät valmistelivat ja kokosivat keskeiset toimintakykyä kuvaavat mittarit osa-alueilta päivittyvään tietokantaan (www.toimia.fi). Hankkeessa selvitettiin mittarien soveltuvuus ja pätevyys käyttötarkoitukseensa. Sieltä on saatavissa useimpien mittarien lomakkeet ja tietoa niiden käytössä mahdollisesti tarvittavasta koulutuksesta tai laitteistoista. Mukana on myös eräitä suosituksia menettelytavoista toimintakyvyn mittaamisessa (21). Terminologisen ryhmän päämääränä on yhtenäistää käytettyjä käsitteitä ja viitekehykseksi valitun ICF-luokituksen nimikkeiden liittäminen ( siltaaminen ) valituissa mittareissa käytettyihin käsitteisiin. Näin voidaan hakea ja seurata tietoa strukturoidusta potilaskertomuksesta. Yhteisellä käsitteistöllä varmistetaan, että potilaan siirtyessä eri hoitopisteissä ymmärretään hoidon ja kuntoutuksen päämäärät samoin ja mitataan saman osa-alueen ilmiötä. Mittareita voidaan myös kuvata ICF-viitekehyksen pohjalta, kuten jo aiemmin on tehty (22). Kansainvälinen toimintakykyluokitus (ICF) viitekehyksenä WHO hyväksyi vuonna 2001 Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälisen luokituksen (ICF, 23). Se kuvaa yksilön terveydentilaan liittyviä toimintaedellytyksiä ottaen huomioon myös ympäristön vaikutukset. Ruumiin rakenteiden ja toimintojen lisäksi arvioidaan myös yksilön kykyä suorituksiin ja osallistumiseen. Luokituksen koodit tarjoavat mahdollisuuden tiedon varastoimiseen, tuottamiseen konekielisenä ja poimimiseen sairauskertomuksesta. Se mahdollistaa myös tiedon luotettavan siirron maasta toiseen hoitotilanteissa. Luokitus on suomennettu vuonna Siitä on myöhemmin kehitetty lasten ja nuorten toimintakyvyn arviointiin käytettävä versio (24). Kansainvälisen toimintakykyluokituksen osa-alueet näkyvät taulukosta 1. Toimintakykyä ei nähdä yksinomaan sairauden seuraukseksi tai yksilön ominaisuudeksi. Asiaan vaikuttavat myös olosuhteet, esimerkiksi ympäristön konkreettiset esteet tai selviytymisvälineiden saatavuus. Suoritus voi muuttua vakioidussa ympäristössä mitatusta, kun se tehdään potilaan elinympäristön olosuhteissa. Muokkaamalla ympäristöä, kuten työvälineitä tai liikkumismahdollisuuksia, voidaan muokata yksilöiden toimintakykyä, vaikka sairaus tai sen tila ei muuttuisikaan. Luokitus on käytössä palvelutarpeen arvioiden apuvälineenä mm. Saksassa ja kuntoutusarvioiden luokituksena Suomessa (25). Ruotsissa sitä käytetään apuna sosiaalivakuutuksen (Försäkringskassan) etuuksiin liittyvissä toi- 3130

5 TIETEESSÄ TAULUKKO 3. Keskeiset kansainvälisen toimintakykyluokituksen (ICF) toiminnot sosiaalivakuutukseen liittyvässä toimintakyvyn arvioinnissa (30). ICF koodi b164 Vaativat kognitiiviset toiminnot b280 Kivun aistiminen b455 Rasituskestävyystoiminnot (hengityksen ja verenkierron, immuunijärjestelmän toiminta) d110 Katseleminen d115 Kuunteleminen d155 Taitojen hankkiminen d160 Tarkkaavuuden kohdentaminen d210 Yksittäisten tehtävien tekeminen d220 Useiden tehtävien tekeminen d230 Päivittäin toistuvien tehtävien ja toimien suorittaminen d240 Stressin ja muiden psyykkisten vaateiden käsitteleminen d399 Kommunikointi (suullinen ja kirjallinen) d410 Asennon vaihtaminen d415 Asennon ylläpitäminen d430 Nostaminen ja kantaminen d440 Käden hienomotorinen käyttäminen d445 Käden ja käsivarren käyttäminen d450 Käveleminen d470 Kulkuneuvojen käyttäminen (matkustaminen) d598 Itsestä huolehtiminen d720 Henkilöiden välinen monimuotoinen vuorovaikutus SIDONNAISUUDET Kirjoittaja on ilmoittanut sidonnaisuutensa seuraavasti (ICMJE:n lomake): Tiina Telakivi on ottanut osaa sekä Facultas- että TOIMIA-projekteihin. Vain lääkäri voi arvioida, voiko potilaan toimintakyvyn muutos johtua sairaudesta ja voiko hoito parantaa toimintakykyä. mintakykyarvioissa. Luokitusta on suositeltu viitekehykseksi mm. toimintaterapeutin tekemiin toimintakykyarvioihin Suomessakin (26). ICF-luokituksessa on yli toimintoa. Suurin kritiikki on ollut sen huono käytettävyys käytännön ja kliinisen tutkimuksen näkökulmasta. On siis ollut tarpeen valikoida siitä osa-alueita, jotka kuvaavat tietyn sairauden kannalta keskeisiä ( ydin ) toimintoja. ICF:n viitekehystä voidaan käyttää mm. kuntoutuksessa suuntaamaan huomio asiakkaan arkipäivään ja ympäristöön terapian toteuttajakeskeisyyden sijaan (27). Ydintoimintojen tieteelliset validaatiokriteerit on määritelty (28). Toimintonimikettä pidetään keskeisenä, jos se kuvaa usein todettua ongelmaa tätä sairautta sairastavilla potilailla, mittaa päätetapahtumaa kliinisissä tutkimuksissa taikka tulee esille keskeisenä alan asiantuntijoiden pohdinnassa. Toiminnot, jotka eivät ole tarpeen hoitostrategioita laadittaessa tai hoidon tulosta arvioitaessa, jätetään pois. Tuloksena on listoja, joita voidaan soveltaa yksittäisten potilaiden ongelmien ja tarpeiden kartoittamiseen akuuttihoidossa, seurannassa ja kuntoutusprosessin tuloksellisuuden sekä toimintakyvyn ennusteen arvioinnissa. ICF-luokitukseen perustuvia ydintoimintoja on koottu useista yleisistä sairauksista, kuten reuma, aivohalvaus tai radiusmurtuma. Esimerkkinä unihäiriöihin liittyvä lyhyt listaus (29), taulukko 2. Euroopan sosiaalivakuutusalalla toimivien lääkärien yhdistys (European union of medicine in assurance and social security) on vastaavan menettelyn avulla tuottanut ydintoimintolistauksen sosiaalivakuutuksessa (30). Tuloksena oli 20 toimintoa, joista 5 kuvasi ruumiin toimintoja ja 15 suorituksia ja osallistumista. Lopullinen lista toiminnoista on taulukossa 3. Vastaanottotyössä nämä listat ovat muistilappu, jonka avulla voidaan ottaa huomioon potilaan toimintakyky keskeisillä osa-alueilla. Yleislääkärin käyttöön kehitetyn ICF-pohjaisen lomakkeen (31) on osoitettu myös tarkentavan johtopäätöksiä mm. sairauspäivärahaan liittyvissä arvioinneissa (32). Pohdinta Käyttämällä päteviä, tarkoitukseen soveltuvia mittareita voidaan toimintakykyä siis kuvata numeerisesti ja käyttää luokituksia pelkistetyn konekielisen tiedon tuottamiseen ja poimimiseen strukturoiduista sairauskertomuksista. Tämä ei kuitenkaan yksinään riitä johtopäätösten tekemiseen. Kuten ICF-järjestelmän viitekehys osoittaa, myös yksilölliset, henkilökohtaiset tekijät ja ympäristö vaikuttavat potilaan toimintakykyyn, joten arvion tulee aina sisältää tietoa myös testauslaboratorion ulkopuolisista, potilaan arkielämän olosuhteista. Lääkärin tutkimukseen perustuvan tilakuvauksen nojalla voidaan myös tehdä toimintakyvystä olettamuksia ja ennusteita. Kuitenkin vasta tieto potilaan arkipäivästä ja siinä esiintyvistä toimintaesteistä antaa lopulliset suuntaviivat hoidolle ja kuntoutukselle, hoitopaikan valinnalle sekä koulutus- tai työmahdollisuuksien arvioinnille. Jotta potilas voisi osallistua ja motivoitua hoitonsa ja kuntoutuksensa suunnitteluun ja sen toteutukseen, on hänelle arkipäivän käsittein selitettävä mittausten tulokset. Lääkärin arviot ovat potilaalle tärkeitä, ne muistetaan ja niillä on vaikutusta hänen hoitomyöntyvyydel- 3131

6 leen ja kuntoutusmotivaatiolleen. Sosiaalivakuutuksen tarvitsemat tiedot toimintakyvystä ovat sairauskertomuksessa valmiina ja sieltä noudettavissa, jos lääkäri on hoitoprosessin yhteydessä ne muistiin merkinnyt edellä esitetysti. Tähän tähtää myös se, että toimintakyky tulee olemaan ydintieto sähköisessä sairauskertomuksessa. Lopulta edellä kuvatuin periaattein tehdyn toimintakyvyn arvioinnin ottaminen tavaksi hoitoprosessissa helpottaa myös lääkärintodistuksen laatimista ja vähentää niiden korjaamisen ja täydentämisen tarvetta. English summary > in english Assessment of functional ability as part of a physician s clinical routine 3132

7 TIETEESSÄ TIINA TELAKIVI Docent in Neurology, Advisory Medical Officer The Social Insurance Institution of Finland, Health Department ENGLISH SUMMARY Assessment of functional ability as part of a physician s clinical routine A structured, comprehensive description pertaining to the patient s functional capacity is a valuable tool for treatment or rehabilitation planning and for assuring continuity of treatment from one treatment location or from one point of time to another. Such information is also pivotal to clinical research. According to national legislation, only a doctor can diagnose an illness or a medical condition. A physician s skills are therefore called for to decide whether a change in the functional ability of a patient is a consequence of that illness or disease and to make a prognosis regarding treatment effects on the patient s functional state. The methods of such assessments should be standardized, valid and repeatable. The results should be interpreted similarly regardless of where the patient is treated. The functional capacity of a patient will be core information in the electronic patient record currently under development. Two recent national projects dedicated to health-related functional assessment are described. The projects, Facultas by the Finnish Medical Society Duodecim and the Finnish Pension Alliance (TELA), and TOIMIA ( to function ), operated by the Finnish Institute of Health and Welfare with participation of the Ministry of Social Affairs and Health, Union of Local Authorities, Local Government Pensions Institution (Keva) and the Social Security Institution (Kela), among others, have targeted the goals mentioned above. Facultas has addressed the most common or challenging diseases or symptoms relevant to claiming long-term disability benefits. TOIMIA has launched a permanent national database of recommended tools of functional ability measurement including some guidelines pertaining to the conditions of such measurement and recommendation of tools for epidemiological research and terminology in this field. The WHO s International Code of Functioning, Disability and Health (ICF) is a useful frame of reference and a classification system for multiple purposes, such as need for rehabilitation or assessment for the purpose of social insurance benefits. Its uses are discussed. 3132a

Työikäisten kognitiivisen toimintakyvyn hyvä arviointikäytäntö

Työikäisten kognitiivisen toimintakyvyn hyvä arviointikäytäntö 1 Työikäisten kognitiivisen toimintakyvyn hyvä arviointikäytäntö Suosituksen laatijat: Kuikka Pekka, PsL, neuropsykologi, Paajanen Teemu, PsM, psykologi, Kivekäs Teija, LT, psykiatrian dosentti, Vuokko

Lisätiedot

Aikuisten geneeriset elämänlaatumittarit terveys- ja hyvinvointitutkimuksessa sekä terveys- ja kuntoutuspalvelujen vaikutusten arvioinnissa

Aikuisten geneeriset elämänlaatumittarit terveys- ja hyvinvointitutkimuksessa sekä terveys- ja kuntoutuspalvelujen vaikutusten arvioinnissa 1 Aikuisten geneeriset elämänlaatumittarit terveys- ja hyvinvointitutkimuksessa sekä terveys- ja kuntoutuspalvelujen vaikutusten arvioinnissa Suosituksen laatijat: Aalto Anna-Mari, Korpilahti Ulla, Sainio

Lisätiedot

Asiakaslähtöisen sähköpyörätuolien ja - mopojen käytön seurannan tekijät

Asiakaslähtöisen sähköpyörätuolien ja - mopojen käytön seurannan tekijät Pia Yli-Kankahila Asiakaslähtöisen sähköpyörätuolien ja - mopojen käytön seurannan tekijät Metropolia Ammattikorkeakoulu Fysioterapeutti YAMK Kuntoutuksen koulutusohjelma Opinnäytetyö 28.1.2013 Tiivistelmä

Lisätiedot

AIVOHALVAUKSEEN SAIRASTUNEIDEN TERVEYTEEN LIITTYVÄ ELÄMÄNLAATU JA KUNTOUTUKSEN VAIKUTTAVUUS

AIVOHALVAUKSEEN SAIRASTUNEIDEN TERVEYTEEN LIITTYVÄ ELÄMÄNLAATU JA KUNTOUTUKSEN VAIKUTTAVUUS AIVOHALVAUKSEEN SAIRASTUNEIDEN TERVEYTEEN LIITTYVÄ ELÄMÄNLAATU JA KUNTOUTUKSEN VAIKUTTAVUUS Manu Leppikangas Pro gradu -tutkielma Kansanterveystiede Itä-Suomen yliopisto Kansanterveystieteen yksikkö ja

Lisätiedot

Lukijalle. kiittää suositukset laatineita asiantuntijalääkäreitä arvokkaasta työpanoksesta ja lopputuloksesta.

Lukijalle. kiittää suositukset laatineita asiantuntijalääkäreitä arvokkaasta työpanoksesta ja lopputuloksesta. Krooninen kipu Lukijalle Krooninen kipu Lääkärin työssä potilaan toimintakyvyn parantaminen ja ylläpito on keskeinen tavoite. Tämä tavoite korostuu kroonisissa ja uusiutuvissa sairauksissa, joissa täydellinen

Lisätiedot

Anna Jalonen Kaisu Karivainio Sanna Kuusisto Jamila Ruuskanen NOPEAN ALKUKARTOITUKSEN ASTA-LOMAKKEISTO Asumispalvelusäätiö ASPA:n ASTA TM

Anna Jalonen Kaisu Karivainio Sanna Kuusisto Jamila Ruuskanen NOPEAN ALKUKARTOITUKSEN ASTA-LOMAKKEISTO Asumispalvelusäätiö ASPA:n ASTA TM Anna Jalonen Kaisu Karivainio Sanna Kuusisto Jamila Ruuskanen NOPEAN ALKUKARTOITUKSEN ASTA-LOMAKKEISTO Asumispalvelusäätiö ASPA:n ASTA TM -lomakkeiston muokkaaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Sosionomi

Lisätiedot

Kuntoutus on määritelty ihmisen tai ihmisten

Kuntoutus on määritelty ihmisen tai ihmisten Kehitysvammaisuus Matti Koivikko ja Ilona Autti-Rämö Mitä on kehitysvammaisen hyvä kuntoutus? Kehitysvammaisen tasavertainen mukautuminen yhteiskuntaan edellyttää niiden tekijöiden tunnistamista, jotka

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN NÄKEMYKSIÄ VAMMAISPAL- VELUN SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJUUDESTA

SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN NÄKEMYKSIÄ VAMMAISPAL- VELUN SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJUUDESTA SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN NÄKEMYKSIÄ VAMMAISPAL- VELUN SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJUUDESTA - esimerkkinä henkilökohtaisen avun päätöksentekoprosessi Minna Heikkinen Pro gradu tutkielma Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Heikkokuntoisten kotona asuvien ikäihmisten palvelujen käyttö, omaishoito ja kuntoutus

Heikkokuntoisten kotona asuvien ikäihmisten palvelujen käyttö, omaishoito ja kuntoutus 2014 Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 131 Sari Kehusmaa Hoidon menoja hillitsemässä Heikkokuntoisten kotona asuvien ikäihmisten palvelujen käyttö, omaishoito ja kuntoutus Sosiaali- ja terveysturvan

Lisätiedot

Opas toimintakyvyn mittarin arviointiin TOIMIA-verkostossa (1.0) 1.6.2014

Opas toimintakyvyn mittarin arviointiin TOIMIA-verkostossa (1.0) 1.6.2014 Opas toimintakyvyn mittarin arviointiin TOIMIA-verkostossa (1.0) 1.6.2014 Kirjoittajat: Heli Valkeinen, Erikoistutkija, TtT, Terveyden ja hyvinvoinninlaitos Heidi Anttila, Erikoistutkija, TtT, Terveyden

Lisätiedot

Marja-Leena Viinamäki

Marja-Leena Viinamäki Marja-Leena Viinamäki LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ALUEELLISEN APUVÄLINEKESKUKSEN TOIMINNAN ARVIOINTIA Apuvälinealan asiantuntijoiden työn sisällön painotus, laatusuosituksen toteutuminen ja kustannuskehitys

Lisätiedot

Päivystyspotilaiden kiireellisyysluokittelut Suomessa erilaiset kuin Ruotsissa

Päivystyspotilaiden kiireellisyysluokittelut Suomessa erilaiset kuin Ruotsissa tieteessä Raija Malmström vastaava ylilääkäri, klinikkaryhmän johtaja HYKS päivystys ja valvonta -klinikkaryhmä raija.malmstrom@hus.fi Eva Kiura tieteellinen toimittaja THL, Terveydenhuollon menetelmien

Lisätiedot

KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE

KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE Riikka Loikkanen Opinnäytetyö, kevät 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma

Lisätiedot

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS 7.4.2015 Kiviranta T, Sätilä H, Suhonen-Polvi H, Kilpinen-Loisa P, Mäenpää H Sisällysluettelo 1. Taustaa 2. Lapsen ja nuoren kehityksen tukemisen ja kuntoutumisen yleisiä

Lisätiedot

MÄ TULIN EHKÄ EVÄITÄ HAKEMAAN JATKOO AATELLEN

MÄ TULIN EHKÄ EVÄITÄ HAKEMAAN JATKOO AATELLEN MÄ TULIN EHKÄ EVÄITÄ HAKEMAAN JATKOO AATELLEN Kaksisuuntaisen mielialahäiriön hallintakurssille osallistuneiden mielenterveyskuntoutujien kokemuksia kurssista. Sanna Korhonen Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA

YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA Kouluterveydenhoitajien kokemuksia nuoren syömishäiriöpotilaan tukemisesta ja tuen antamiseen liittyvistä voimavaroista Lapin sairaanhoitopiirissä Tuija Mikkonen Opinnäytetyö,

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma Outi Silén AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖPOTILAAN KOTIUTUSVAIHEEN OHJAUKSEN KEHITTÄMINEN Opasvihko kotiutuvalle potilaalle Opinnäytetyö Tammikuu 2009

Lisätiedot

Psykoosisairauksiin liittyvä fyysinen sairastavuus ja toimintakyvyn rajoitukset

Psykoosisairauksiin liittyvä fyysinen sairastavuus ja toimintakyvyn rajoitukset tieteessä Satu Viertiö FT, tutkija satu.viertio@thl.fi Jonna Perälä LL, tutkija Samuli I. Saarni LT, FT, dosentti, erikoistutkija apulaisylilääkäri HUS, psykiatrian toimiala Helsingin yliopisto Krista

Lisätiedot

Selkä- ja niskakuntoutujien terveyteen liittyvä elämänlaatu ja psykososiaaliset tekijät

Selkä- ja niskakuntoutujien terveyteen liittyvä elämänlaatu ja psykososiaaliset tekijät Selkä- ja niskakuntoutujien terveyteen liittyvä elämänlaatu ja psykososiaaliset tekijät Eija Väänänen, 0127695 Pro gradu -tutkielma kevät 2013 Kuntoutustiede Lapin yliopisto Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

KusTAnTAJA: suomalainen Lääkäriseura Duodecim KIRJOITTAJAT: Paula Vainiomäki, Arja Helin salmivaara, Doris Holmberg Marttila, Päivi Meriranta, Markku

KusTAnTAJA: suomalainen Lääkäriseura Duodecim KIRJOITTAJAT: Paula Vainiomäki, Arja Helin salmivaara, Doris Holmberg Marttila, Päivi Meriranta, Markku Kuva: istockphoto KusTAnTAJA: suomalainen Lääkäriseura Duodecim KIRJOITTAJAT: Paula Vainiomäki, Arja Helin salmivaara, Doris Holmberg Marttila, Päivi Meriranta, Markku Timonen KIeLenTARKIsTus: niko Haarala

Lisätiedot

Kuntoutussäätiö. Yli 60-vuotiaiden sepelvaltimotautia sairastavien avokuntoutuksen kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi (Sydän 60+)

Kuntoutussäätiö. Yli 60-vuotiaiden sepelvaltimotautia sairastavien avokuntoutuksen kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi (Sydän 60+) Yli 60-vuotiaiden sepelvaltimotautia sairastavien avokuntoutuksen kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi (Sydän 60+) Kuntoutussäätiö Juhani Julkunen Piia Pietilä Mila Gustavsson-Lilius Risto Sala Tuula

Lisätiedot

POLION SAIRASTANEIDEN SELVIYTYMINEN PÄIVITTÄISISTÄ TOIMINNOISTA

POLION SAIRASTANEIDEN SELVIYTYMINEN PÄIVITTÄISISTÄ TOIMINNOISTA POLION SAIRASTANEIDEN SELVIYTYMINEN PÄIVITTÄISISTÄ TOIMINNOISTA Eija Tenhunen Gerontologia ja kansanterveys Jyväskylän yliopisto Terveystieteiden laitos Kevät 2009 1 Tiivistelmä POLION SAIRASTANEIDEN SELVIYTYMINEN

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖITÄ SAIRASTAVIEN NUORTEN JA AIKUISTEN KUNTOUTUSKURSSIEN PALVELULINJA Nuorten kuntoutuskurssit,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Terveydenhoitaja lapsen mielenterveyden edistäjänä neuvolan vastaanotolla

Terveydenhoitaja lapsen mielenterveyden edistäjänä neuvolan vastaanotolla Riikka Aho, Laura Blomberg Terveydenhoitaja lapsen mielenterveyden edistäjänä neuvolan vastaanotolla Metropolia Ammattikorkeakoulu Terveydenhoitaja (AMK) Hoitotyön koulutusohjelma Opinnäytetyö 10.6.2014

Lisätiedot

ASPERGER-HENKILÖIDEN MÄÄRÄ JA ASIAK- KUUS UUDENMAAN KUNTIEN NÄKÖKULMASTA

ASPERGER-HENKILÖIDEN MÄÄRÄ JA ASIAK- KUUS UUDENMAAN KUNTIEN NÄKÖKULMASTA ASPERGER-HENKILÖIDEN MÄÄRÄ JA ASIAK- KUUS UUDENMAAN KUNTIEN NÄKÖKULMASTA Johanna Sinkkonen Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia ammattikorkeakoulu, Diak Etelä Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi

Lisätiedot

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 36 Sinikka Soini, TuATTL Jussi Vahtera,TuATTL Marjut Joki, TuATTL Jukka Aaltonen, Tutsp Liisa Bifeldt, Tutsp Seija Lähteenmäki, Tutsp Antero Utriainen, Tutsp Psykososiaalisen

Lisätiedot

Hyvä kuntoutuskäytäntö

Hyvä kuntoutuskäytäntö Hyvä kuntoutuskäytäntö Invalidiliiton sitoumus erityisesti vaikeasti vammaisten asiakkaiden kuntoutuspalvelujen laadun jatkuvaksi parantamiseksi Invalidiliitto ry Invalidiliiton julkaisuja, 1998 ISBN 952-9615-41-8

Lisätiedot

ACTA KUNTOUTUMISTA EDISTÄVÄ HOITAJAN TOIMINTA JA SEN JOHTAMINEN PITKÄAIKAISESSA LAITOSHOIDOSSA UNIVERSITATIS OULUENSIS D 1060.

ACTA KUNTOUTUMISTA EDISTÄVÄ HOITAJAN TOIMINTA JA SEN JOHTAMINEN PITKÄAIKAISESSA LAITOSHOIDOSSA UNIVERSITATIS OULUENSIS D 1060. OULU 2010 D 1060 ACTA Pia Vähäkangas UNIVERSITATIS OULUENSIS D MEDICA KUNTOUTUMISTA EDISTÄVÄ HOITAJAN TOIMINTA JA SEN JOHTAMINEN PITKÄAIKAISESSA LAITOSHOIDOSSA LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA, TERVEYSTIETEIDEN

Lisätiedot