TALOUSARVIO 2015 TALOUSARVIOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen esitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSARVIO 2015 TALOUSARVIOSUUNNITELMA 2016 2017. Kaupunginhallituksen esitys"

Transkriptio

1 TALOUSARVIO 2015 TALOUSARVIOSUUNNITELMA

2

3 SISÄLLYSLUETTELO Kokkolan kaupungin strategia Kokkolan kaupungin vuoden 2015 talousarvion lähtökohdat...5 Talousarvion tiivistelmä...7 Toiminnalliset tavoitteet...14 Keskeisten yhtiöiden tavoitteet...28 Käyttötalous...38 Tarkastuslautakunta...43 Keskusvaalilautakunta...45 Kaupungin johtaminen...47 Kaupunginkanslia...48 Talous- ja tietohallintopalvelut...49 Elinkeino- ja kaupunkikehitys...50 Suunnittelu- ja aluekehitys...51 Käyttövaraus...52 Alueellinen pelastustoimi / Kokkola...53 Henkilöstöpalvelut...54 Työllisyyspalvelut...55 Ympäristöterveydenhuolto...69 Sosiaali- ja terveystoimi / hallinto...71 Sosiaali- ja vammaishuolto...72 Vanhusten palvelut...73 Terveyspalvelut...74 Opetus- ja kasvatuslautakunta/sivistyskeskus...94 Varhaiskasvatuspalvelut...95 Perusopetus...96 Lukio ja muu toinen aste...98 Kokkolan seudun opisto Karlebynejdens institut...99 Kulttuuri- ja nuorisolautakunta; yhteiset menot ja Kieppi Kulttuuripalvelut Kirjastopalvelut Museopalvelut Nuorisopalvelut Liikuntalautakunta Teknisen toimen hallinto ja tukipalvelut Yhdyskuntateknisten palvelujen vastuualue Tilapalvelujen vastuualue Kaavoituspalvelut Maa- ja vesialueiden hallinta Rakennusvalvontapalvelut Ympäristöpalvelut Maaseutulautakunta Pelastuslautakunta Kokkolan Vesi Työplus Investoinnit Avustukset 2015, kaupunginhallitus...176

4

5 KOKKOLAN KAUPUNGIN STRATEGIA Kokkolan kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupungin strategian Kaupungin strategia on koko kaupunkikonsernia koskeva strategia, jossa määritellään kehittämisen suunta huomioon ottaen toimintaympäristön muutokset. Lautakuntien talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitysten tulee pohjautua strategiaan sekä talouden, että toiminnallisten tavoitteiden osalta. Muuttuva toimintaympäristö Tulevaisuuden muutoksista johtuen kaupungin laaja-alaisen elinvoimapolitiikan merkitys kasvaa kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta. Kokkolan seudun suhteellisen kilpailukykyaseman merkittävä paraneminen viime vuosituhannen lopun jälkeen antaakin pohjaa jatkaa elinvoima- ja kilpailukykytekijöiden strategisille päämäärille. Nähtävissä olevia trendejä ovat kaupunkiseutujen merkityksen kasvaminen sekä koulutus- ja osaamisvaatimusten lisääntyminen. Kuntien roolien erilaistumien tulee jatkumaan. Suomen julkisen talouden kestävyysvaje, laman seuraukset ja merkittävä elinkeinoelämän rakenteellinen murros aiheuttavat kuntien talouden merkittävän kiristymisen. Jatkuvasti lisääntyneitä kuntien velvoitteita ei pystytä hoitamaan. Valtion tuleekin aidosti vähentää kuntien tehtäviä ja velvoitteita. Tilannetta tiukentaa vielä edellä todettu väestön nopea vanheneminen. Niukkenevaan talouteen sopeutuminen edellyttää toimintojen uudelleen arviointia, uusia asiakaslähtöisiä toimintatapoja, palvelujen tuottamista yhdessä asiakkaiden kanssa sekä uusien teknologioiden käyttöön ottoa. Kuntarakenne, -yhteistyö ja palvelujenjärjestämis- sekä tuotantomallit ovat uudistumassa. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämismallit muuttuvat. Visio 2025: Kokkolassa parasta aikaa Elinvoimainen, merellinen ja kaksikielinen Kokkola tarjoaa asukaslähtöiset palvelut ja viihtyisän elinympäristön. Kaupungin menestys perustuu kansainvälisyyteen, korkealuokkaiseen osaamiseen, kulttuuriin, logistiikkaan ja monipuoliseen elinkeinotoimintaan kärkenään kemia Strategiset päämäärät näkökulmittain Elinvoimainen ja kilpailukyinen kaupunki Vetovoimainen kaupunki Yrittämisen olosuhteita aktiivisesti luova ja joustava elinkeinopolitiikka Kansainvälisesti kilpailukykyinen logistinen keskus Osaava ja oppiva kaupunki Hyvinvoiva kuntalainen Hyvä elämänlaatu, terveys ja aktiivinen kuntalainen Viihtyisä ja turvallinen elinympäristö Palvelujen järjestäminen ja konserniohjaus Vahva ja dynaaminen kunta palvelujen järjestäjänä ja tuottajana Toimivat ja tehokkaat palveluiden järjestämistavat ja palveluprosessit Toimiva omistajaohjaus ja konsernirakenne Talous, osaaminen, henkilöstö Kestävä kuntatalous Osaava johto ja motivoitunut henkilöstö Vetovoimainen työnantajakuva Talousarvio 2015 ja talousarviosuunnitelma

6 Kunnat toimivat nopeasti muuttuvassa maailmassa. Aiempaa tärkeämmäksi on tullut analysoida menneisyyttä, nykyisyyttä ja tulevaa sekä varautua tuleviin muutoksiin. Kuntastrategiassa tehdään valintoja tärkeiden asioiden välillä. Kunta määrittelee pitkän tähtäimen tavoitteensa, strategiset päämäärät. Hyvin laadittu ja hyvä strategia antaa pohjaa tuleville päätöksille, budjeteille ja erillisille ohjelmille. Kunnan strategia kattaa koko kuntakonsernin ja ohjaa kaupungin toimintaa suhteessa keskeisiin kumppaneihin. Strategia kertoo kuntalaisille ja eri organisaatioille kaupungin tahtotilan. Strategian hyväksymisen jälkeen alkaa työ, sen toteuttaminen. Strategia elää, kun siitä viestitään ja se kuuluu puheissa ja teoissa. Talousarvio ja taloussuunnitelma ovat keskeisiä strategian toteuttamisen välineitä. Väestö ja työllisyys Kaupungin väestökehitys on ollut viime vuodet hyvällä kasvu-uralla. Vuonna 2013 kaupungin asukasmäärä kasvoi 258 asukkaan verran luvulla Kokkolan asukasluku on lisääntynyt yli 3 000:lla. Vuodenvaihteessa 2013/2014 asukkaita oli Väestöstä suomenkielisiä oli (50,8 %), äidinkielenään ruotsia puhuvia oli (13,1 %) ja muunkielisiä 1211 (2,6 %). Muunkielisten määrä on kolminkertaistunut 2000-luvulla. Tämä johtuu pitkälti ulkomaalaisten opiskelijoiden määrän lisääntymisestä. Ruotsia äidinkielenään puhuvien määrä on ollut hienoisessa laskussa niin absoluuttisesti kuin suhteellisestikin. Vuoden 2014 syyskuun loppuun mennessä Kokkolan väestömäärä on kasvanut noin 200 asukkaalla. Tilastokeskus julkaisi syksyllä 2012 vuoteen 2040 saakka ulottuvan väestöennusteen. Väestöennuste perustuu havaintoihin syntyvyyden, kuolevuuden ja muuttoliikkeen menneestä kehityksestä. Niitä laadittaessa ei oteta huomioon taloudellisten, sosiaalisten eikä muiden yhteiskunta- tai aluepoliittisten päätösten mahdollisia vaikutuksia tulevaan väestönkehitykseen. Laskelmat ilmaisevat lähinnä sen, mihin kehitys johtaa, jos se jatkuu nykyisellään. Ennustetta tarkasteltaessa tulee ottaa huomioon, että se perustuu muutaman edellisvuoden kehitykseen. Kehitys on Kokkolassa ollut viime vuosina hyvää kaikilla väestönkehitykseen vaikuttavilla osa-alueilla. Väestöennusteen (trendilaskelma) mukaan Kokkolan asukasluku kehittyy vuoteen 2040 seuraavasti: Vuosi (31.12.) asukkaita 2013 (toteutunut) Ennusteen mukaan väestömäärä kasvaa 2010-luvulla keskimäärin vajaalla 320 asukkaalla vuosittain ja pienentyy tasaisesti 2020-luvulla keskimäärin 250 ja 2030-luvulla 150 asukkaaseen. Tänä vuonna kasvussa päästäneen lähelle tavoitteen lukuja. Laajemmin katsottuna ollaan kuitenkin hieman jäljessä ennusteen kasvukehityksestä. Tilastokeskus on laatinut myös vaihtoehtoisen ennusteen, ns. omavaraislaskelman. Laskelmassa otetaan huomioon ainoastaan luonnollinen väestönkasvu eli syntyvyyden ja kuolleisuuden kehitys. Laskelman mukaan vuonna 2040 asukkaita on Kokkolan väestöllinen huoltosuhde on tällä hetkellä ( ) 61,0 ja koko maan 55,8. Väestöennusteen mukaan vuonna 2020 vastaavat luvut ovat 70,6 ja 64,4 sekä vuonna Talousarvio 2015 ja talousarviosuunnitelma

7 74,0 ja 71,2. Väestöllinen huoltosuhde kuvaa lasten (0 14v) ja vanhusten (65+) määrän suhdetta 100 työikäistä (15 64 v.) kohden. Kokkolan väestön ikärakenne on edelleen edullinen suhteessa koko maahan. Ikärakenteesta johtuen syntyvyys pysyy vielä pitkään lähes nykytasolla. 1 6-vuotiaiden määrä (varhaiskasvatus) tulee kasvamaan (noin 3,5 %) 2020 luvun alkupuoliskoon saakka laskeakseen vuosikymmenen lopulla. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan 7 15-vuotiaiden (perusopetus) määrä kasvaa muuta maata nopeammin. Vuoteen 2015 mennessä kasvu on noin 17 % vuotiaiden määrä on ollut laskussa ja laskee edelleen vuoteen 2017 saakka, jonka jälkeen kasvua on vuoteen 2025 saakka nykytilanteeseen verrattuna 6 %. henkilöä ALLE KOULUIKÄISTEN JA KOULUIKÄISTEN MÄÄRÄN KEHITYS KOKKOLASSA v v. 0-6 v vuosi Työikäisten osuus (19 64-vuotiaat) koko väestöstä on tällä hetkellä 57,0 %. Vuoteen 2020 mennessä osuus laskee noin 54 prosenttiin. Vanhusten määrä kasvaa voimakkaasti. 65 vuotta täyttäneitä on tällä hetkellä (2013) eli 19,2 % väestöstä. Vuonna 2015 osuus on 20 % (9 715) ja 22 % (10 947) vuonna vuotta täyttäneiden määrä on tällä hetkellä yli Määrä on vuonna 2015 yli 4 000, vuonna 2020 noin ja vuonna 2040 yli Vanhusten suhteellinen osuus koko väestöstä on hiukan pienempi Kokkolassa kuin maassa keskimäärin vuosi henkilöä VANHUSIKÄRYHMIEN KEHITYS KOKKOLASSA v v v Talousarvio 2015 ja talousarviosuunnitelma

8 Vuonna 2013 syntyi 595 lasta. Vuoden 2014 ennakkotietojen perusteella syntyvyys noussee noin 630 lapseen. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan syntyvyys pysyisi yli 600 koko ennustekauden. Kuolleiden määrä on vuosittain runsaat 400. Kuolleisuus on hienoisessa kasvussa väestön ikärakenteen vanhetessa. Muuttoliike oli tappiollinen koko 1990-luvun ja 2000-luvun alkupuolen. Lähtömuutto kiihtyi kansantalouden hyvinä aikoina. Ihmiset muuttivat töihin ja opiskelemaan etelän kasvukeskuksiin. Muuttotase on 2000-luvulla kuitenkin muuttunut paremmaksi ja on ollut tasapainossa ja aivan viime vuosina selvästi plussalla positiivisen maahan muuton ansiosta. Myönteinen väestökehitys jatkuu lähivuosina. Syntyvyyden ja kuolleisuuden erotus ns. omavaraiskasvu on noin 200 kuluvan vuosikymmenen loppupuolella. Tätä on käytetty taloussuunnitelman asukaskohtaisia lukuja laskettaessa. VÄESTÖNMUUTOKSET KOKKOLASSA syntyneet kuolleet kokonaisnettomuutto kokonaismuutos Työttömyys on kääntynyt nousuun taloudellisen taantuman seurauksena kolmen viime vuoden aikana. Syyskuun 2014 työttömyysaste oli Kokkolassa 10,4 %, kun se oli vuotta aikaisemmin 8,9 %. Tilanne Kokkolassa on kuitenkin parempi kuin koko maassa keskimäärin. Koko maan työttömyysaste oli 2014 syyskuussa 12,0 % luvun puolivälin laman jälkeen Kokkolan työpaikat ovat nettomääräisesti lisääntyneet lähes ja siitä 2000 luvulla noin 3 500:lla. Taantumajaksoista Kokkola on selvinnyt suhteellisen hyvin monipuolisen elinkeinojakautuman ansiosta. Työpaikkojen suurin kasvu on tapahtunut lähinnä terveydenhuollossa. Pitkään jatkunut työpaikkojen kasvu on pysähtynyt taantuman vaikutuksesta parin viime vuoden aikana. Vuoden 2012 (viimeisin käytössä oleva tieto) lopussa Kokkolassa oli työpaikkoja Verrattuna edelliseen vuoteen työpaikkojen muutos on kuitenkin lähes olematon huomioon ottaen edellisvuoteen tehdyt tilastointikorjaukset. Teollisuuden työpaikat ovat vuoden aikana jopa hieman lisääntyneet. Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuote laski tilastokeskuksen mukaan vuonna ,2 % ja tänä vuonna bkt:n kasvuprosentin ennustetaan olevan 0,0. Suomen talouden omien rakenneongelmien lisäksi yksi syy vaimeaan alkuvuoden talouskehitykseen lienee Ukrainan kriisin kärjistyminen, siitä seuranneet pakotteet ja vastapakotteet, sekä lisääntynyt epävarmuus tulevaisuuden näkymiin. Kriisin pitkittyessä epäsuorat vaikutukset Suomen talouteen ovat toteutuessaan merkittävät. Muu kansainvälinen talous näyttää palanneen vakaammalle kasvu-uralle. Yhdysvalloissa talouskasvun ennakoidaan jatkuvan lähivuodet kolmen prosentin tuntumassa ja euroalueellakin kasvu palautunee yhden prosentin lukemiin. Voimakkainta kasvu lienee Saksassa ja Espanjassa, erot euroalueen maiden välillä ovat kuitenkin hyvin suuret. 4 Talousarvio 2015 ja talousarviosuunnitelma

9 Kuntien tilanne Vuonna 2015 Suomen talouskasvun arvioidaan laajapohjaistuvan ja piristyvän, vaikka ennustelaitosten kasvuluvut ovatkin hyvin vaatimattomia (0,5 1,5 %). Yksityisen kulutuksen ennustetaan kääntyvän hienoiseen kasvuun, vaikka kotitalouksien reaalitulot polkevat paikallaan. Ennakoitua suhdannekäännettä ajaa eteenpäin erityisesti viennin ja investointien piristyminen. Viennin kasvuksi odotetaan 4 prosenttia. Tuotannon odotetaan lisääntyvän teollisuudessa, rakentamisessa ja palveluissakin yli prosentin. Talouden piristymisestä huolimatta työmarkkinoiden tilanne on edelleen heikko. Työttömyyden odotetaan pysyvän yhä entisellä, varsin korkealla tasollaan, eikä työllisyysasteeseenkaan odoteta merkittäviä parannuksia. Kuluttajahintojen arvioidaan nousevan 1,5 prosenttia. Pelkästään kulutusverojen kiristykset nostavat kuluttajahintaindeksiä noin puoli prosenttiyksikköä vuonna Kunta-alan virka- ja työehtoneuvotteluissa saavutettiin asti ulottuva sopimus. Sopimuskauden aikana kuntien palkkakustannukset kasvavat varsin maltillisesti. Ensi vuoden sopimuskorotusten kustannusvaikutus on keskimäärin 0,6 prosenttia. Palkkasummanmuutoksen arviointia vaikeuttaa tänä ja ensi vuonna toteutettava kunnallisten liikelaitosten ja ammattikorkeakoulujen yhtiöittäminen. Kuntatyönantajan sosiaalivakuutusmaksujen taso suhteessa palkkasummaan säilyy tänä ja ensi vuonna 30 prosentissa. Kuntien verotilitykset yhteensä kasvoivat vuonna 2013 peräti 6,8 prosenttia. Tänä vuonna verotilitysten kasvuvauhti hiipuu Kuntaliiton veroennustekehikon mukaan reippaasti viime vuoden poikkeuksellisen (20,6 mrd ) korkealta tasolta. Kunnallisverontilitysten ennustetaan kasvavan vuonna ,2 prosenttia. Ensi vuonna kuntien yhteisöveron jako-osuuteen tulee 75 miljoonan euron korotus työmarkkinauudistukseen liittyvien lisäkustannusten kompensoimiseksi kunnille. Yhteisöveroa tilitetään kunnille 1,47 miljardia euroa. Kiinteistöveron tilitykset nousevat kiinteistöverouudistustyön vuoksi vuonna 2014 reippaasti. Tilitysten määrän arvioidaan lisääntyvän yli 10 prosenttia, noin 1,5 mrd euroon. Ensi vuonna kiinteistöveroa arvioidaan kertyvän noin 4 % enemmän. KOKKOLAN KAUPUNGIN VUODEN 2015 TALOUSARVION LÄHTÖKOHDAT Vuoden 2014 talouden kehitys Kokkolan kaupungin kehitys on ollut kohtuullista. Työllisyys on hieman heikentynyt, mutta työttömyysaste on edelleen alle maan keskiarvon. Kokkola on välttynyt suurilta yksittäisiltä muutoksilta työpaikkakehityksessä. Asukasmäärä on kasvanut edelleen. Kokkolan kaupungin talous on heikentynyt, kuten kuntatalous yleensäkin. Verotulot ja valtionosuudet ovat kehittyneet ennakoidusti, mutta ne eivät riitä kattamaan nykyistä kustannus- ja palvelutasoa. Menojen kasvu on tulokehitykseen nähden liian voimakasta. Tehdyillä sopeuttamistoimenpiteillä on kyetty hillitsemään henkilöstömenojen kasvua. Tänä vuonna hyväksytyllä toimitilaohjelmalla pyritään parantamaan kaupungin kiinteistöjen käyttöastetta sekä optimoimaan tilojen määrää ja laatua. Osavuosikatsauksen perusteella tehdyn tilinpäätösennusteen mukaan vuoden 2014 (kaupunki ja liikelaitokset yhteensä) tulos on ylijäämäinen eli selvästi talousarviota parempi. Kaupunkitoiminnan tulos on tavoitteita huonompi, mutta liikelaitokset (erityisesti Satama ja Vesi) tulouttavat kaupungille ennakoitua enemmän euroja. Vuoden 2013 tilinpäätöksen mukaan taseessa oli kumulatiivista ylijäämää 10,89 milj. euroa. Mikäli vuoden 2014 tulos toteutuu ennusteen mukaisena, ylijäämä kasvaa hieman. Vuoden 2015 talousarvio ja suunnitelmavuodet Vuoden 2015 talousarvion laadintaa on vaikeuttanut olennaisesti se, ettei kaupungin menoja ole sopeuttamisohjelmasta huolimatta saatu supistettua tulojen edellyttämälle tasolle. Talousarvio 2015 ja talousarviosuunnitelma

10 Kokkolan tulopohja ei kestä nykyistä menokehitystä eikä säädettyjä uusia velvoitteita. Valtion päättämät mittavat valtionosuusleikkaukset ovat heikentäneet tulopohjaa olennaisesti. Niiden vaikutus on vuosina Kokkolan talouteen 57,1 milj. euroa. Vuonna 2014 vähennys on 9,7 milj. euroa ja se nousee asteittain siten, että vuonna 2017 se on 12,2 milj. euroa. Pitkittynyt taantuma on heikentänyt verotulokehitystä. Valtionosuusuudistus on kasvattaa Kokkolan osuutta, mutta muut leikkaukset ja lisätehtävät syövät kasvua. Toiminnan sopeuttaminen näin merkittävään muutokseen edellyttää pitkäjänteistä sopeuttamisohjelmaa, jossa kaupungin palveluverkko ja palvelutaso määritellään kestävästi. Toiminta ja palvelutuotanto tulee sopeuttaa käytettävissä oleviin resursseihin, jolloin palvelujen priorisointi ja painopisteiden määrittely on välttämätöntä. Lisäksi tulopohjaa joudutaan vahvistamaan veronkorotuksilla. Tämä on välttämätöntä myös siksi, että pakolliset investoinnit voidaan hoitaa siten, että lainakanta pysyy siedettävällä tasolla. Talouden tasapainottamiseksi toteutetaan sopeuttamisohjelma hallitusti vuoteen 2017 ja lisäksi vahvistetaan tulopohjaa korottamalla kiinteistöveroja vuonna 2016 ja kunnallisveroa vuonna Välttämättömät investoinnit lisäävät edelleen lainanottoa. Toteuttamista odottavat useat jo päätetyt kouluhankkeet. Lisäksi mm. terveyskeskussairaalan ja urheilutalon investoinnit ovat suuruudeltaan kumpikin 10 miljoonan euron kokoluokkaa. Talousarvion perusteena olevat verotulot on arvioitu vuodelle 2015 siten, että tuloveroprosenttia nostetaan 0,5 %:lla eli tuloveroprosentti vuonna 2015 on 21,00 % Kiinteistöveroja korotetaan vuonna 2016 siten, että yleinen kiinteistöveroprosentti nousee 1,35 %:iin (+0,1 %) ja vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,75 %:iin (+0,15 %) ja muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistövero 1,20 %:iin (+ 0,2 %). Investointitaso on taloussuunnitelman vuoden 2014 tasolla eli nettomääräisesti noin 29,5 milj.euroa. Investointisuunnitelmaan sisältyvät vain jo päätetyt tai välttämättömät kohteet. Investoinnit joudutaan rahoittamaan edelleen lähivuosina kokonaan tai lähes kokonaan uudella lainanotolla. Investointien toteutuksen yhteydessä tulee selvittää erilaiset rahoitusmallit. Kaupungin liikelaitoksista Kokkolan Energia ja Kokkolan Satama yhtiöitetään vuoden 2015 alusta. Liikelaitos Työplussan toimintaa ei vielä vuonna 2015 siirretä yhtiömuotoiseksi toiminnaksi. Liikelaitosten tuloutuksella on ollut keskeinen vaikutus kaupungin talouteen. Tuloutusten kokonaismäärä on viime vuosina vaihdellut 5 8 milj.euron välillä. Vuonna 2015 tapahtuu merkittävä tuottojen lasku. Energia- ja Satamayhtiöt maksavat kaupungille jatkossa osinkoja toimintansa tuloksesta (aikaisintaan v. 2016), maanvuokraa, takausprovisioita ja kiinteistöveroja. Nykytilanteeseen verrattuna tuloutus em. yhtiöiltä ja liikelaitoksilta (Kokkolan Vesi ja Työplus) yhteensä jää vuonna 2015 arviolta 3,5 milj. euroon eli vähintään puolittuu. Tämä vastaa 0,5 tuloveroprosentin tuottoa. Virallinen tulos (kaupunki ja liikelaitokset) on vuonna ,2 milj. euroa, vuonna ,8 milj. euroa ja vuonna ,4 milj. euroa. Huolimatta veronkorotuksista kaupungin tulos ei siis seuraavien kolmen tilikauden osalta ole ylijäämäinen. Taseen kumulatiivisen yli-/alijäämän määrä riippuu keskeisesti Energiayhtiön liiketoimintakaupan arvonmäärityksestä. Ilman satunnaisen myyntivoiton kirjausta vuodelle 2014, kääntyy tase alijäämäiseksi viimeistään vuonna Kuntalain mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). 6 Talousarvio 2015 ja talousarviosuunnitelma

11 Sopeuttamisohjelma Kokkolan kaupungin tulee laatia sopeuttamisohjelma talouden tasapainottamiseksi siten, että suunnittelukauden aikana tulos saadaan ylijäämäiseksi. Vuoden aikana on toteutettu talouden sopeuttamisohjelmaa, jonka avulla toiminta saataisiin vastaamaan kaupungin tulopohjaa. Sopeuttamisohjelman laadinnan yhteydessä toimialat ovat esittäneet sekä lyhyen että pitkän tähtäimen toimenpiteitä, jotka sopeuttamisohjelman johtoryhmä on hyväksynyt jatkovalmistelua varten. Toimenpiteiden toteutus jatkuu tehostetusti ja entistä suurempia rakennemuutoksia pitää toteuttaa. Vuodelle 2015 on kaupunginhallitukseen alaiseen käyttövaraukseen tehty 1,3 milj. euron vähennys, joka toteutetaan erikseen sovittavilla toimenpiteillä (ks. käyttövarauksen perusteluteksti). TALOUSARVION TIIVISTELMÄ Vuoden 2015 talousarvion mukaiset toimintatuotot ilman liikelaitoksia ovat euroa. Muutos vuoteen 2014 on euroa. Toimintamenot ovat euroa. Muutos vuodesta 2014 on euroa. Toimintakate on euroa, muutos vuodesta 2014 on euroa. Vuoden 2015 verotulot on arvioitu euroksi ja ne nousevat vuoden 2014 talousarviosta euroa. Vuoden 2014 kunnallisverotuoton arvioidaan olevan euroa, yhteisöveron euroa ja kiinteistöveron euroa. Valtionosuuksia arvioidaan saatavan euroa, joka on euroa enemmän kuin vuoden 2014 talousarviossa. Verotulotalouden mukainen vuosikate on euroa ja tilikauden tulokseksi jää poistojen jälkeen euroa. Liikelaitosten yhteinen tulos on euroa poistojen sekä peruspääoman tuoton euron jälkeen. Virallisen tuloslaskelman (sisältäen liikelaitokset) mukainen vuosikate on euroa. Tilikauden alijäämä on euroa. Investointeihin on budjetoitu euroa, josta investointiavustuksilla ja myyntituloilla katetaan euroa. Vuosien nettoinvestoinnit ovat yhteensä euroa. Liikelaitokset nettoinvestoivat yhteensä euroa vuonna 2015 ja euroa suunnitelmakaudella TULOSLASKELMA JA RAHOITUSLASKELMA Verotulot Talousarvio perustuu 21,00 %:n tuloveroprosenttiin vuonna Tuloveroa korotetaan 0,5 prosenttiyksiköllä. Talousarvioon sisältyy kiinteistöverojen korotus vuodelle Kiinteistöveroa peritään seuraavien prosenttien mukaan: vakituiset asuinrakennukset 0,60 0,60 0,75 0,75 muut kuin vakituiset asuinrakennukset 1,00 1,00 1,20 1,20 yleinen kiinteistövero 1,25 1,25 1,35 1,35 yleishyödylliset yhteisöt 0,00 0,00 0,00 0,00 rakentamattomat tontit 2,50 2,50 2,50 2,50 voimalaitokset 1,40 1,40 1,40 1,40 Talousarvio 2015 ja talousarviosuunnitelma

12 Verotulot ja valtionosuudet on arvioitu seuraavasti: Verotulot ( ) Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Kunnan tulovero Yhteisövero Kiinteistövero Verotulot yhteensä Valtionosuudet (1 000 ) Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Peruspalvelut Tasaus/verotulot Tasaus/Järjestelmämuutos Opetus ja kulttuuri/muut vos. Valtionosuudet yhteensä Rahoitustuotot ja -kulut Kaupungille liikelaitoksilta tuloutettava peruspääoman tuotto on euroa. Kertymä jakaantuu liikelaitoksittain seuraavasti: Tuloutus / Peruspääoman tuloutus Yhteensä Kokkolan Vesi Työplus Yhteensä Muissa rahoitustuotoissa ja -kuluissa merkittävimmän erän muodostavat verotilitysten hyvitettävät ja perittävät korot. Korkokuluissa on varauduttu uusien lainojen osalta noin 1,25 prosentin keskikorkotasoon. Rahoituslaskelma Kaupungin (ilman liikelaitoksia) pitkäaikaisten lainojen lyhennykset ovat 36,0 milj. euroa. Näiden lyhennysten ja investointien rahoittamiseen tarvitaan uutta pitkäaikaista lainaa 68,5 milj. euroa. Liikelaitokset ottavat pitkäaikaista lainaa 4,0 milj. euroa vuonna 2015 ja 5,0 milj. euroa suunnitelmakaudella. Vuonna 2015 lainoja lyhennetään 0,98 milj. euroa. Koko kaupungin pitkäaikaisten lainojen lyhennykset ovat vuonna 2015 yhteensä 36,9 milj. euroa ja uutta lainaa otetaan 72,5 milj. euroa. Virallisessa tulos- ja rahoituslaskelmassa yhdistetään kaupungin lisäksi Vesilaitoksen sekä Työplussan taloussuunnitelmien mukaiset tulos- ja rahoituslaskelmat. 8 Talousarvio 2015 ja talousarviosuunnitelma

13 KOKKOLAN KAUPUNKI* EUR TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS Toimintatulot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustulot- ja menot Korkotulot Peruspääoman tuotto Ylimääräinen tuloutus Muut rahoitustulot Korkomenot Muut rahoitusmenot Rahoitustulot- ja menot Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden tulos Poistoeron muutos 133 Varausten muutos 0 Rahastojen muutos -31 Tilikauden yli- tai alijäämä Talousarvio 2015 ja talousarviosuunnitelma

14 KOKKOLAN KAUPUNKI K A U P U N K I * TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointim Pysyvien vastaavien luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten vähennys Antolainasaamisten lisäys Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaik. lainojen lisäys/vähennys Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien m Vaihto-omaisuuden muutokset Saamisten muutokset Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Talousarvio 2015 ja talousarviosuunnitelma

15 KOKKOLAN KAUPUNKI K A U P U N K I ** TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Ulkoinen RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointim Fuusioinvestointi netto Pysyvien vastaavien luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten vähennykset Antolainasaamisten lisäykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaik. lainojen muutokset Oman pääoman muutokset Liittymismaksujen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien m Vaihto-omaisuuden muutokset Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Talousarvio 2015 ja talousarviosuunnitelma

16 Tuloslaskelma TA 2015 Kaupunki ilman Liikelaitokset Yhteensä liikelaitoksia (sisäiset erät vähennetty) Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Vuokratulot Muut tulot Valmistus omaan käyttöön Toiminamenot Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot Henkilösivumenot Eläkemenot Muut henkilösivumenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavara Avustukset Vuokramenot Muut toimintamenot Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustulot- ja menot Korkotulot Korvaus peruspääomasta Muut rahoitustulot Korkomenot Muut rahoitusmenot Vuosikate Poistot Varausten- ja poistoeron muutos Poistoeron muutos Varausten muutos 0 0 Tilikauden tulos Talousarvio 2015 ja talousarviosuunnitelma

17 LIIKELAITOSTEN VAIKUTUS KAUPUNGIN TOIMINNAN RAHOITUKSEEN Talousarvio 2015 Eliminoinnit Kunnan rahoitusosa Kaupunki Liikelaitokset Kaupunki Liikelaitokset (sisäiset erät yhteensä vähennetty) Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset erät 0 Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta 0 Ulkoiset investointimenot Peruspääoman lisäys Rahoitusosuudet ulk. investointimenoihin Pysyvien vastaavien ulkoiset luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset 0 Antolainasaamisten vähennys (sisäiset) Antolainasaam. lisäys sis. liittymismaksut Lainakannan muutokset 0 Pitkäaikaisten lainojen lisäys (sisäiset) Pitkäaikaisten lainojen vähennys (sisäiset) Lyhytaik. lainojen lisäys/vähennys , Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset 0 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 0 Saamisten muutokset 0 Korottomien velkojen muutos Liittymismaksujen muutos 0 0 Rahoituksen rahavirta , Vaikutus maksuvalmiuteen Talousarvio 2015 ja talousarviosuunnitelma

18 Strateginen päämäärä / Kriittiset menestystekijät TOIMINNALLISET TAVOITTEET Mittarit KAUPUNGINHALLITUS JA KESKUSHALLINTO ELINVOIMAINEN JA KILPAILU- KYKYINEN KAUPUNKI Vetovoimainen kaupunki Liikunnan ja kulttuurin tarjonta Aktiivinen kaupunkielämä Kehittyvä kaupunkikeskus Merellisyyden hyödyntäminen Yrittämisen olosuhteita aktiivisesti luova ja joustava elinkeinopolitiikka Keskusta-alueen hankkeiden eteenpäin vieminen Kaupungin ja keskusta-alueen yrittäjien yhteistyö keskustan kaupallisen vetovoiman kasvattamiseksi Toimenpiteet näkyvyyden parantamiseksi Edistetään alueen korkeatasoisen ja monipuolisen kulttuurin tunnettavuutta alueen vetovoimaisuuden vahvistamiseksi Alueen matkailullinen ja Kokous Kokkolan markkinointi Keskustaajaman yleiskaavan 2030 eteneminen Kokkolan seudun ja Pietarsaaren seudun kehittymisen tukeminen kehitysvyöhykkeenä, hankkeiden käynnistäminen Työmatkaliikunnan edistäminen Hyvä yritysympäristö, kaupunki joustava ja aktiivinen elinkeinotoimija ja elinkeinojen edistäjä Suurteollisuusalueen kehittäminen Kansainvälisesti kilpailukyinen logistinen keskus Sataman kehittäminen Hyvä saavutettavuus ja monipuoliset liikenneyhteydet KIP:n alueen toiminnallisuuden kehittäminen ja kansainvälinen markkinointi Elinkeino-ohjelman (strategian) toteutuksen käynnistäminen Verkosto-organisaation toiminnan kehittäminen ja yhteistyönlisääminen Kosek:n ja Matkailun yhteistyömallin käytännön vakiinnuttaminen Satamaväylän ruoppauksen käynnistyminen 14 metrin syvyyteen nopealla aikataululla. Pohjanmaan radan peruskorjauksen eteneminen aikataulun mukaisesti. Lentoaseman ja lentoliikenteen toiminnan turvaaminen Osaava ja oppiva kaupunki Koulutuksen kehittyminen kaikilla asteilla Ammattikorkeakoulun ja yliopistokeskuksen kehittyminen Matkakeskushanke ja ratapiha-alueen järjestelyt Tuetaan alueen osaamis- ja kehittämisyksiköiden yhteistyön ja työnjaon vahvistumista sekä kansainvälistymistä Yliopistokeskuksen strategisten kehittämiskohteiden tukeminen Ammattikorkeakoulun kilpailukyvyn ja toimintaedellytysten vahvistaminen 14 Talousarvio 2015 ja talousarviosuunnitelma

19 Strateginen päämäärä / Kriittiset menestystekijät Koulutuksen ja tutkimuksen volyymi Alueellinen, kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö KESTÄVÄ TALOUS Kestävä kuntatalous Terveen talouden ja toiminnan edellytysten parantaminen Ajantasainen sopeuttamisohjelma Tuottavuuden ja vaikuttavuuden kehitys Toiminnan ohjaus ja suunnitelmallisuus Mittarit Luonnonvarakeskuksen yksikön saaminen ja sijoittuminen kampusalueelle Uuden EU ohjelmakauden kaupungin strategiaa tukevien hankkeiden rahoitus Kokkola Kajaani Mikkeli (Witera) hankkeiden käynnistäminen Sopeuttamisohjelman toimeenpano Palvelujen kustannustasossa pääsy alle vertailukuntien Tukipalveluiden koordinointi ja toimivuus Talouden- ja toiminnanohjausjärjestelmien kehittäminen ja hyödyntäminen Taloussuunnittelun kehittäminen joustavaksi ja pitkäjänteiseksi Tavoitteellinen toimintatavan edistäminen (esimiehet) Osaava johto ja motivoitunut henkilöstö Henkilöstöohjelman päivittäminen Laaditaan strategiaa tukeva henkilöstösuunnitelma Toimivat työyhteisöt ja motivoitunut, osaava henkilöstö Kannustava johtaminen HYVINVOIVA KUNTALAINEN Hyvä elämänlaatu, terveys ja aktiivinen kuntalainen Osallistuva ja vastuullinen kuntalainen Kunta luo edellytykset hyvän elämän laadun ja terveyden ylläpitämiseen Aktiivinen kuntalaisviestintä Kuntapalveluihin tyytyväiset asukkaat Hyvä työllisyys Kehitetään johtamisen osaamista: kehityskeskusteluprosessi ja koko organisaation koulutussuunnitelma Kehitetään osaamista: esimiestyön, muutosjohtamisen ja työyhteisötaitojen valmennukset Hyvinvointikertomuksen ja hyvinvointisuunnitelman aiheuttamat toimenpiteet Toimialojen hyvinvointiprosessien yhteistyö Viestinnän ajankohtaisuuden lisääminen ja muutoksen tukeminen viestinnällisin keinoin, esim. sähköinen uutuuskirje/ verkkolehti Henkilöstön viestinnällisten valmiuksien kehittäminen Käyttäjäkyselyt ja palautteet Käyttäjä- ja asiakasraatien toiminta Työllisyyden hoito Pitkäaikatyöttömien korkea aktivointiaste Viihtyisä ja turvallinen elinympäristö Monipuoliset asumisvaihtoehdot Viihtyisä, turvallisuutta ja terveyttä edistävä elinympäristö Kestävän kehityksen mukaiset ratkaisut Tonttitarjonta Yleiskaavoituksen ja asemakaavoituksen edistyminen niin, että tavoite voi toteutua Hyvä vuokra-asuntotarjonta koko kaupungin alueella Pyöräilykaupunkiohjelman toteuttaminen Janssonin alueen hankkeen edistyminen Talousarvio 2015 ja talousarviosuunnitelma

20 Strateginen päämäärä / Kriittiset menestystekijät PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN JA KONSERNIOHJAUS Vahva ja dynaaminen kunta palvelujen järjestäjänä ja tuottajana Kaupunki palvelujen järjestäjänä ja rahoittajana Kaupunki kustannustehokkaiden palvelujen järjestäjänä Mittarit Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiesityksen mukaisen tuotantoalueen organisoinnin valmistelun vetäminen Kaupungin aloitteen mukaisen kuntarakenneselvityksen 1. vaiheen valmistumisen jälkeen päätettävien jatkotoimenpiteiden käynnistäminen Kumppanuuksien ja yhteistyöverkostojen vahvistaminen kaupungin strategian mukaisesti. Sote kuntayhtymän perussopimuksen valmisteluun vaikuttaminen Kustannustehokkuuden parantamiseksi vaihtoehtoisten järjestämis- ja tuottamistapojen selvittäminen, palveluprosessien uudistaminen Palvelusuunnitelma ja hankintojen osaamien Laajentuneen hankintayhteistyön käytännön vakiinnuttaminen Strategian toteutumisen seuranta ja arviointi USO hankkeeseen osallistuminen ja sen hyödyntäminen kaupungin johtamisen kehittämisessä, kestävän talouden johtamisessa sekä kunnan uuden roolin selkeyttämisessä ja sen mukaisissa toimintamalleissa. Toimivat ja tehokkaat palveluiden järjestämistavat ja palveluprosessit Asiakaslähtöinen ja osallistava palveluiden organisointi Tehokas palveluverkosto Toimiva omistajaohjaus ja konsernirakenne Konserniohjauksen parantaminen Liikelaitosten yhtiöittäminen Palveluverkostojen arviointi ja tarkistukset osana sopeuttamisohjelmaa Kaupungintalon peruskorjauksen suunnittelu työn ja palvelujen edellyttäminen toimintamallien mukaisesti Tilaohjelman jatkuva päivittäminen Sähköisen asioinnin kehittäminen Konsernihallinnon organisaation tarkistaminen strategian mukaiseksi Konsernijohtamisen, omistajaohjauksen, konserniohjauksen ja hallinnon kehittäminen Uusien yhtiöiden konserniohjauksen tehokkaiden toimintamallien käyttöön otto ja vakiinnuttaminen 16 Talousarvio 2015 ja talousarviosuunnitelma

21 Strateginen päämäärä / Kriittiset menestystekijät Mittarit YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNTA ELINVOIMAINEN JA KILPAILU- KYKYINEN KAUPUNKI Yrittämisen olosuhteita aktiivisesti luova ja joustava elinkeinopolitiikka Hyvä yritysympäristö, kaupunki joustava ja aktiivinen elinkeinotoimija ja elinkeinojen edistäjä HYVINVOIVA KUNTALAINEN Eläinlääkintäpalvelut turvataan koko yhteistoiminta-alueella, oikea resursointi. Asianmukainen valvonta ja neuvonta Mittarina eläinlääkintähuollon palveluiden tarjonta ja kehitys Viihtyisä ja turvallinen elinympäristö Viihtyisä, turvallisuutta ja terveyttä edistävä elinympäristö Vahva ja dynaaminen kunta palvelujen järjestäjänä ja tuottajana Kaupunki kustannustehokkaiden palvelujen järjestäjäkuntana Valvontasuunnitelma toteutetaan ja arvioidaan. Valvontatyö suoritetaan lainsäädännön ja laatujärjestelmän mukaisesti. Ympäristöterveydenhuollon palvelut tuotetaan lainsäädännön vaatimusten mukaisesti laadullisesti ja määrällisesti samanlaisina koko yhteistoiminta-alueella. Ympäristöterveydenhuollon toimitilatarvetta tarkastellaan. Talousveden jatkuvan valvonnan näytteenotto ja uimahallien vesinäytteiden otto ulkoistetaan vuoden 2015 alusta. Vapautuneet resurssit kohdistetaan suunnitelmallisiin tarkastuksiin. PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN JA KONSERNIOHJAUS Toimivat ja tehokkaat palveluiden järjestämistavat ja palveluprosessit Asiakaslähtöinen ja osallistava palvelujen organisointi TALOUS, OSAAMINEN, HENKILÖSTÖ Kestävä kuntatalous Tuottavuuden ja vaikuttavuuden kehitys Osaava johto ja motivoitunut henkilöstö Toimivat työyhteisöt ja motivoitunut, osaava henkilöstö Mittarina ympäristöterveydenhuollon kustannuskehitys Nettisivuja kehitetään ja päivitetään jatkuvasti. Eri tiedotuskanavia hyödynnetään tehokkaasti. Valvontaprojekteista tiedotetaan. Toteutetaan asiakastyytyväisyyskyselyitä säännöllisesti. Elintarvikevalvonnan tarkastustietojen julkistamisjärjestelmä (Oiva) laajenee vaiheittain kaikkiin elintarvikealan yrityksiin vuoden 2015 aikana. Valvontasuunnitelma toteutetaan ja sitä arvoidaan. Laatujärjestelmää päivitetään jatkuvasti. Jatkokoulutus on suunnitelmallista ja tarvelähtöistä. Yhteistyö oppilaitosten kanssa toimii. Talousarvio 2015 ja talousarviosuunnitelma

22 Strateginen päämäärä / Kriittiset menestystekijät Mittarit SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA HYVINVOIVA KUNTALAINEN Hyvä elämänlaatu, terveys ja aktiivinen kuntalainen Kunta luo edellytykset hyvän elämänlaadun ja terveyden ylläpitämiseen Hyödynnetään Tea-viisarin antamia tietoja terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen suunnittelussa. Edistetään tavoitteellisesti kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä sekä arvioidaan työn toteutumista osana kunnan poikkitoiminnallista hyvinvointijohtamista. Tässä työssä hyödynnetään työvälineenä hyvinvointikertomusta. Osallistuva ja vastuullinen kuntalainen Aktiivinen kuntalaisviestintä PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN JA KONSERNIOHJAUS Toimivat ja tehokkaat palvelujen järjestämistavat ja palveluprosessit Tehokas palveluverkosto Vaikuttavien palveluketjujen ja -prosessien kehittäminen TALOUS, OSAAMINEN, HENKILÖSTÖ Osaava johto ja motivoitunut henkilöstö Kannustava johtaminen Toimivat työyhteisöt ja motivoitunut, osaava henkilöstö Vetovoimainen työnantajakuva Kilpailukykyinen työnantajapolitiikka ja aktiivinen rekrytointi Kestävä kuntatalous Terveen talouden ja toiminnan edellytysten parantaminen Toimiva ja ennakoiva talousohjaus Siirretään painopistettä varhaisen tuen antamiseen ja ennaltaehkäisevään toimintaan sekä lisätään kuntouttavaa työotetta Kehitetään kuntalaisten ja asiakkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia palvelujen järjestämiseen Otetaan käyttöön kattava sähköinen asiakaspalautejärjestelmä. Laajennetaan sähköistä asiointia. Kehitetään sosiaali- ja terveystoimeen toimiva laadun, talouden sekä toimintojen seuranta- ja palautejärjestelmä. Toimenpiteitä ovat mm. johdon raportointijärjestelmän käyttöönotto sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittäminen sosiaali- ja terveystoimen integraation lisääminen. Kustannuskehitys on koko ajan maltillisempaa kuin maassa keskimäärin. Valmistaudutaan sosiaali- ja terveydenhuollon integraation toteutumiseen suunnitelmakauden lopulla Kuntalaiset saavat laadukkaita sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja oikea-aikaisesti oikeassa paikassa ja hoidon porrastus toimii hyvin. Palveluohjauskeskusta vahvistetaan. Henkilöstön osaamista kehitetään suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti (systemaattinen osaamisen arviointi ja täydennyskoulutussuunnittelu). Huolehditaan siitä, että sairauspoissaolot vähentyvät. Hyödynnetään henkilöstökyselyn tuloksia. Otetaan käyttöön sähköinen henkilöstöpalautejärjestelmä mm. kesätyöntekijöiden palautteen keräämiseksi. Henkilöstösuunnittelua, -seurantaa ja raportointia kehitetään. Kehitetään henkilöstön perehdyttämistä ja kehitetään varahenkilöjärjestelmää. Toteutetaan sopeuttamisohjelmaa ja arvioidaan sen tuloksia. Kehitetään talousarviosuunnittelua. Kehitetään toimiva laadun, talouden sekä toimintojen seuranta- ja palautejärjestelmää. Palvelujen tuotteistamista jatketaan. 18 Talousarvio 2015 ja talousarviosuunnitelma

23 Strateginen päämäärä / Kriittiset menestystekijät Mittarit SIVISTYSKESKUS JA OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA ELINVOIMAINEN JA KILPAILU- KYKYINEN KAUPUNKI Osaava ja oppiva kaupunki HYVINVOIVA KUNTALAINEN Hyvä elämänlaatu, terveys ja aktiivinen kuntalainen Sivistystoimen ja sen vastuualueiden kehittäminen etenee kaupungin strategian ja toimialan sekä vastuualueiden kehittämissuunnitelmien pohjalta. Palvelu- ja toimintaolosuhteet kehittyvät investointisuunnitelmien mukaan perustuen ennakointiin, vastuualueiden yhteistyöhön ja alan edelläkävijyyteen. Varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden investoinneilla edistetään kasvatuksen ja opetuksen uudistumista sekä laajaa moniammatillista yhteistyötä. Varhaiskasvatuksen palvelujen laatu ja saatavuus järjestetään muuttuvan lainsäädännön mukaisesti. Perusopetuksen laatu ja saatavuus turvataan ja sitä arvioidaan laatukriteerien mukaisesti. Kasvatuksen jatkumoa vahvistetaan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen välillä sekä perusopetuksen yhtenäisyyden parantamisella. Lukiokoulutusta kehitetään omana koulutusmuotonaan yhteistyössä alueen toisen asteen koulutuksen kanssa. Suomenkielisen lukiokoulutuksen palveluverkon uudistamistyö etenee suunnitelmallisesti. Palveluiden tuottamisessa otetaan huomion kaupunginosien ja kieliryhmien tarpeet. Sähköisiä asiakas- ja hallintopalveluja laajennetaan. Kuntalais- ja asiakaspalautetta kerätään järjestelmällisesti vastuualueilla ja palveluyksiköissä toiminnan kehittämiseksi. PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN JA KONSERNIOHJAUS Toimivat ja tehokkaat palveluiden järjestämistavat ja palveluprosessit TALOUS, OSAAMINEN, HENKILÖSTÖ Kestävä kuntatalous Osaava johto ja motivoitunut henkilöstö Sosiaalista kestävää kehitystä tuetaan syrjäytymisen ehkäisemisellä. Yhteisöllisyyttä edistetään yhteistyöllä toimialojen ja vastuualueiden kesken sekä hyvinvointia edistävien toimijoiden kanssa. Asiakaslähtöisyyttä palvelujen suunnittelussa ja kehittämisessä lisätään. Sivistystoimen organisaation uudistamisen suunnittelu käynnistetään. Toimialan sisäistä yhteistyötä lisätään ja palveluprosesseja uudistetaan. Alueellisen ja valtakunnallisen yhteistyön pohjana on tavoitteellinen verkostoyhteistyö. Käyttötalouden menot pysyvät sopeuttamisohjelman tasolla. Toimialan investointisuunnitelmilla pyritään yhteisiin hankkeisiin, investointien taloudellisuuteen ja oikea-aikaiseen toteutumiseen. Kehittämishankkeiden hakeminen on aktiivista. Kehittämistyö rahoitetaan hankerahoituksella ja vaikuttavuutta seurataan säännöllisesti. Henkilöstön rekrytointi on tuloksellista. Henkilöstön täydennyskoulutus on tarvelähtöistä ja koordinoitua. Mentorointi- ja työnohjauskäytäntöjä kehitetään edelleen. Työpaikkaselvityksiä jatketaan. Yhteistoiminnallista ja osallistavaa johtamista edistetään ja kehittämiskeskustelut käydään säännöllisesti. Työolosuhteita kehitetään työhyvinvointisuunnitelmien mukaisesti. Talousarvio 2015 ja talousarviosuunnitelma

24 Strateginen päämäärä / Kriittiset menestystekijät Mittarit KULTTUURI- JA NUORISOLAUTAKUNTA ELINVOIMAINEN JA KILPAILU- KYKYINEN KAUPUNKI Vetovoimainen kaupunki Osaava ja oppiva kaupunki HYVINVOIVA KUNTALAINEN Hyvä elämänlaatu terveys ja aktiivinen kuntalainen Viihtyisä ja turvallinen elinympäristö Turvataan kulttuuri- ja nuorisopalvelujen sekä kaupunkilaisten oman harrastustoiminnan olosuhteet Vastuualueiden toiminta pidetään tasolla, jolla varmistetaan nykyisen, maakuntakeskustasoisen palvelutason säilyttäminen. Palvelutason mittareina vertailu edellisen vuoden palveluihin, niiden määrään ja laatuun, sekä palvelujen käyttöön Vuoden 2015 tavoitteina ovat lautakunnan vastuualueiden tapahtumayhteistyön kehittäminen sekä tapahtumakeskusinvestoinnin edistäminen kaupungin hallinnossa. Kehitetään eri kuntalaisryhmien osallisuutta kulttuuri- ja nuorisopalveluihin Vastuualueet tiivistävät yhteistyötään eri asukasryhmien hyvinvointia edistävien palvelujen tuottamisessa. Vuonna 2015 mittarina palvelujen kehitys lasten ja nuorten ikäluokissa PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN JA KONSERNIOHJAUS Vahva ja dynaaminen kunta palvelujen järjestäjänä ja tuottajana Toimivat ja tehokkaat palveluiden järjestämistavat ja palveluprosessit TALOUS, OSAAMINEN, HENKILÖSTÖ Kestävä kuntatalous Osaava johto ja motivitunut henkilöstö Kuntalaisten osallisuutta palvelujen suunnittelussa ja kehittämisessä lisätään. Mittarina osallisuutta edistävien kehittämishankkeiden ja niihin osallistuneiden kuntalaisten määrä Syvennetään sivistystoimen vastuualueiden yhteistoimintaa ja valmistaudutaan prosessiorganisaatioon Lautakunnan alaiset vastuualueet kehittävät keskinäistä yhteistyötään sekä yhteistyötä sivistystoimen muiden vastuualueiden kanssa. Tavoitteena on joustava siirtyminen toimialan prosesseihin perustuvaan organisaatiomalliin. Lautakunnan vastuualueet ovat aktiivisia sähköisten palvelujen soveltamisessa. Vuoden 2015 mittareina vastuualueiden edistyminen yhteistoiminnallisessa työskentelyssä sekä sähköisten palvelujen käyttöönotossa Vahvistetaan vastuualueiden taloudellista sopeutumiskykyä ja henkilöstön työhyvinvointia Vastuualueet jatkavat perehdyttämis- ja mentorointitoimintaansa sekä muuta henkilöstön työhyvinvointiin ja osaamiseen tähtäävä kehittämistään. Vuoden 2015 mittareina em. toimintaan osallistuneen henkilöstön määrä 20 Talousarvio 2015 ja talousarviosuunnitelma

25 Strateginen päämäärä / Kriittiset menestystekijät LIIKUNTALAUTAKUNTA ELINVOIMAINEN JA KILPAILU- KYKYINEN KAUPUNKI Vetovoimainen kaupunki Osaava ja oppiva kaupunki HYVINVOIVA KUNTALAINEN Hyvä elämänlaatu terveys ja aktiivinen kuntalainen Viihtyisä ja turvallinen elinympäristö Mittarit Liikuntapalvelujen ja -olosuhteiden turvaaminen ja kehittäminen Ylläpidetään ja kehitetään monipuoliset ja helposti saavutettavat liikuntapalvelut ja olosuhteet kaikenikäisille. Palvelutason mittareina vertailu edellisen vuoden palveluihin, niiden määrään ja laatuun, sekä palvelujen käyttöön Vuoden 2015 tavoitteina ovat kehittämissuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen sekä olosuhdetyön edistäminen. Kehitetään terveysliikunnan palveluketjut ja lisätään eri kuntalaisryhmien osallisuutta liikuntapalveluihin Laajassa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa kehitetään terveysliikunnan palveluketjut ja prosessit (esim. liikuntaneuvonta). Tuetaan erityisesti lasten ja nuorten sekä perheiden yhdenvertaista liikunnan harrastamista kehittämällä matalan kynnyksen palveluita. PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN JA KONSERNIOHJAUS Vahva ja dynaaminen kunta palvelujen järjestäjänä ja tuottajana Toimivat ja tehokkaat palveluiden järjestämistavat ja palveluprosessit TALOUS, OSAAMINEN, HENKILÖSTÖ Kestävä kuntatalous Osaava johto ja motivitunut henkilöstö Kuntalaisten osallisuutta palvelujen suunnittelussa ja kehittämisessä lisätään. Edistetään monialaisesti kävelyä ja pyöräilyä kulkumuotona ja turvataan ulkoilu- ja lähiliikuntaolosuhteet Mittareina palvelujen käyttömäärät ja palaute Syvennetään yhteistoimintaa lautakunnan palvelujen kehittämiseksi Vastuualue lisää yhteistyötään sivistystoimen muiden vastuualueiden kanssa sekä kehittää yhteisiä hankkeita ja palveluja kaupungin muiden toimialojen ja eri organisaatioiden kanssa. Vastuualue kehittää aktiivisesti sähköisten palvelujen soveltamista. Vuoden 2015 mittareina vastuualueen edistyminen yhteistoiminnallisessa työskentelyssä sekä sähköisten palvelujen käyttöönotossa. Vahvistetaan lautakunnan taloudellista sopeutumiskykyä ja henkilöstön työhyvinvointia Vastuualue jatkaa perehdyttämis- ja mentorointitoimintaansa sekä muuta henkilöstön työhyvinvointiin ja osaamiseen tähtäävä kehittämistään. Vuoden 2015 mittareina em. toimintaan osallistuneen henkilöstön määrä Talousarvio 2015 ja talousarviosuunnitelma

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / Liikuntapalvelujen näkökulma

Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / Liikuntapalvelujen näkökulma Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / näkökulma Vetovoimainen kaupunki Liikunnan ja kulttuurin tarjonta Aktiivinen kaupunkielämä Kehittyvä kaupunkikeskus Merellisyyden hyödyntäminen kaupunkitasoiset

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Luonnos Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Ympäristöterveyslautakunta Kokkolan kaupungin strategian rakenne (BSC) Toimivat palvelujen järjestämistavat Strategiset päämäärät Kriittiset

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / Kirjastopalvelujen näkökulma

Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / Kirjastopalvelujen näkökulma Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / näkökulma Vetovoimainen kaupunki - Liikunnan ja kulttuurin tarjonta - Aktiivinen kaupunkielämä - Kehittyvä kaupunkikeskus - Liikunnan ja kulttuurin näkyvyys

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSARVIOSUUNNITELMA 2015 2016

TALOUSARVIO 2014 TALOUSARVIOSUUNNITELMA 2015 2016 TALOUSARVIO 2014 TALOUSARVIOSUUNNITELMA 2015 2016 Kokkolan kaupunginvaltuusto 16.12.2013 122 SISÄLLYSLUETTELO Kokkolan kaupungin strategia 2013 2017...1 Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät...5 Kokkolan

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 ltjk 25.9.2014 Joensuun Vesi liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia 1.9.2014 voimaan

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / Kulttuuripalvelujen näkökulma Strateginen

Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / Kulttuuripalvelujen näkökulma Strateginen Elinvoimainen kilpailukykyinen kaupunki / näkökulma Strateginen pää toimenpiteet Vetovoimainen kaupunki - Liikunnan kulttuurin tarjonta - Aktiivinen kaupunkielämä - Kehittyvä kaupunkikeskus - Merellisyyden

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu kriittinen tavoitteet ja hankkeet Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Monikulttuurisuuden edistäminen ja hyödyntäminen Monikulttuurisuusohjelman

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 TALOUSSUUNNITELMA 2017 2018. Kaupunginhallituksen esitys

TALOUSARVIO 2016 TALOUSSUUNNITELMA 2017 2018. Kaupunginhallituksen esitys TALOUSARVIO 2016 TALOUSSUUNNITELMA 2017 2018 SISÄLLYSLUETTELO Kokkolan kaupungin strategia 2013 2017... 1 Kokkolan kaupungin vuoden 2016 talousarvion lähtökohdat... 7 Toiminnalliset tavoitteet... 15 Keskeisten

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa.

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa. Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu ; tavoitteet ja Kulttuurin ja liikunnan edelläkävijyys Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa. (8/2010)

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

KOKKOLASSA PARASTA AIKAA Kokkolan kaupungin strategia 2013 2017

KOKKOLASSA PARASTA AIKAA Kokkolan kaupungin strategia 2013 2017 KOKKOLASSA PARASTA AIKAA Kokkolan kaupungin strategia 2013 2017 Sisältö Kokkolan visio 2025... 3 Johdanto... 3 Muuttuva toimintaympäristö... 5 Strategiset näkökulmat... 7 Käsitteet... 9 Näkökulmat... 11-17

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 215,7 % 2, % 4,5 % 1, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Toimintakulut 36,75 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,13 mrd. Henkilösivukulut 4,88 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-17

Varhaiskasvatuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-17 kehittämissuunnitelma 2014-17 Kokkolan varhaiskasvatuspalvelujen visio Varhaiskasvatuksesta hyvä alku lapsen kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle. Kokkolan varhaiskasvatuspalvelujen missio Varhaiskasvatuspalvelumme

Lisätiedot

Valtuustoseminaari 11 10. 2011.

Valtuustoseminaari 11 10. 2011. Valtuustoseminaari 11.10.201110 Vuoden 2012 talousarvion lähtökohdat Talouden näkymät heikentyneet kesän jälkeen ja epävarmuus lisääntynyt. Valtion budjetti tehty tietyin t i kasvuodotuksin, k mutta silti

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät 15.2.2012 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Talousnäkymät maailmalla ja Suomessa Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2012 Laitos Julkaisu- ajankohta BKT muutos

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle Elinvoimainen oppiva kaupunkiseutu tavoitteet Kulttuurin liikunnan edelläkävijyys Ohjelma fyysisten olosuhteiden kehittämiseksi nuorisotoimen lautakunnan liikuntalautakunnan toimialalla Järjestö- harrastustoiminnan

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat. Talousarvion 2004 rahoituslaskelma

RAHOITUSOSA. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat. Talousarvion 2004 rahoituslaskelma 151 RAHOITUSOSA 152 153 RAHOITUSOSA Talousarvion rahoitusosaan kootaan käyttötalous-, tuloslaskelma - ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 37 TULOSSUUNNITELMA 38 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.5. 1 JOHDANTO Henkilöstöohjelmalla tuetaan Kokkolan kaupunkistrategian toteuttamista. Henkilöstöohjelmalla tuodaan näkyväksi kaupunkistrategian

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Kokkolan Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintasuunnitelma 2014 2017

Kokkolan Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintasuunnitelma 2014 2017 Kokkolan Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintasuunnitelma 2014 2017 VISIO Kokkolan kaupungin visio Kokkolassa parasta aikaa, kuvastaa hyvin myös sosiaali- ja terveyspalveluiden tavoitetilaa ja visiota

Lisätiedot

Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013

Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013 Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013 Investointien rahoitus v. 2015-2025 Tulevien vuosien välttämättömien investointien aiheuttamaan rahankäyttöön voidaan varautua kassan riittävyyden osalta ottamalla

Lisätiedot

tulevaisuuden näkymät

tulevaisuuden näkymät Kaupungin taloustilanne ja tulevaisuuden näkymät 3.2.2011 Rahoitusjohtaja Tapio Korhonen Talousnäkymät maailmalla ja Suomessa Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2011 Julkaisuajankohta BKT muutos Inflaatio

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Tiedotustilaisuus 12.2.2014 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2012 ja 2013

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 31.5.2015 Väestö 0,00 Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.448, josta Lieksassa 12.052, Nurmeksessa 8.049 ja Valtimolla 2.347 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.111. Toukokuussa Nurmeksen

Lisätiedot

Hattula - Hämeenlinna Janakkala

Hattula - Hämeenlinna Janakkala Hattula - Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden nykytilatarkastelua 5.2.2014 Riitta Ekuri 5.2.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 RAHOITUSOSA

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 RAHOITUSOSA TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä Kaupunginhallitus 10.11.2014 TP13 TA14 TPE14 TE-ehd15 TA15 TS16 TS17 TS18 TOIMINTATUOTOT ulk. 54 938 394 54 714 021 54 278 135 49 982 333 48 746 164 46 636 204 48 026 075

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Hattula Hämeenlinna Janakkala

Hattula Hämeenlinna Janakkala Hattula Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden tarkastelua Riitta Ekuri 24.4.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013 luvut tilinpäätösaikataulut

Lisätiedot

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Talouspalvelut liikelaitos jakaantuu hankintapalvelut -palveluyksikköön sekä

Lisätiedot