KUNTOUTUKSEN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNTOUTUKSEN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO"

Transkriptio

1 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALA KUNTOUTUKSEN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA (90 OPINTOPISTETTÄ) Hyväksytty Metropolia ammattikorkeakoulun hallituksessa

2 SISÄLLYS 2 1. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto 2. Kuntoutuksen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tausta 3. Koulutuksen pedagogiset lähtökohdat ja opintojen toteutus 4. Koulutuksen rakenne 5. Opintojen kuvaus 5.1. Kuntoutuksen kehittämisosaaminen Kuntoutuksen muuttuvat paradigmat Tutkimus- ja kehitystyömenetelmät kuntoutuksen kehittämisessä Tiedon hankinta ja hallinta kuntoutuksen asiantuntijatoiminnassa Uudistuva kuntoutusverkosto Rajapintoja ylittävä kuntoutus ja kuntoutuksen toimintaprosessien kehittäminen 5.2. Kuntoutuksen johtamisosaaminen Ammatillinen kasvu ja itsensä johtaminen Kuntoutuksen johtamisen tietoperusta ja työvälineet Kuntoutustoiminnan tuloksellisuuden arviointi Strateginen ja toiminnan johtaminen Työhyvinvointia tukeva johtaminen Liiketoimintaosaaminen ja yrittäjyys 5.3. Opinnäytetyö 5.4. Vapaasti valittavat opinnot

3 1 YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 3 Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on tarkoitettu jo työelämässä oleville korkeakoulututkinnon suorittaneille, jotka haluavat syventää ja laajentaa erikoisosaamistaan. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Kuntoutuksen koulutusohjelma on tarkoitettu terveys- tai sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille, joilla on vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta. (Laki 351/2003 ja 411/ sekä asetus 352/2003 ja 423/ ) Tutkintonimike määräytyy opiskelijan aikaisemman tutkinnon mukaan, johon liitetään määre yamk. Metropolia ammattikorkeakoulussa on mahdollisuus suorittaa Kuntoutuksen koulutusohjelmassa seuraavat tutkinnot: apuvälineteknikko, yamk; fysioterapeutti, yamk; geronomi, yamk; jalkaterapeutti, yamk; osteopaatti, yamk; sairaanhoitaja, yamk; sosionomi, yamk; terveydenhoitaja, yamk tai toimintaterapeutti, yamk. Englanninkielinen tutkintonimike on Master of Health Care. Ylempien ammattikorkeakoulutukintojen laajuus on opintopistettä riippuen sitä edeltävän perustutkinnon laajuudesta. Kuntoutuksen ylempi ammattikorkeakoulututkinto on 90 opintopistettä. Yksi opintopiste vastaa 27 tuntia opiskelijan työtä. Opintojen kesto on 1½ vuotta ja lähiopetusta on 2-3 päivää kuukaudessa. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvat syventävät ammattiopinnot, vapaasti valittavat opinnot ja opinnäytetyö. Asetuksen mukaan syventävien ammattiopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle mahdollisuus syventää teorian soveltamista käytäntöön, analyyttisiä taitoja, projektin johtamisen sekä tutkimus- ja kehitystyöhön osallistumisen taitoja ja sosiaalisia taitoja. Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa kykyä soveltaa tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen sekä valmiutta itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön. Tutkintoon johtavien opintojen yleisenä tavoitteena on antaa opiskelijalle: 1. työelämän kehittämisen edellyttämät laajat ja syvälliset tiedot asianomaiselta alalta sekä tarvittavat teoreettiset tiedot asianomaisen alan vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä toimimista varten; 2. syvällinen kuvaus asianomaisesta alasta, asemasta työelämässä ja yhteiskunnallisesta merkityksestä sekä valmius asianomaisen alan tutkimustiedon ja ammattikäytännön kehityksen seuraamiseen ja erittelyyn; 3. valmiudet elinikäiseen oppimiseen ja jatkuvaan oman ammattitaidon kehittämiseen; 4. työelämässä vaadittava hyvä viestintä- ja kielitaito; sekä 5. kansainvälisen vuorovaikutuksen ja ammatillisen toiminnan edellyttämät valmiudet. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa asiantuntijuuden syventymisen lisäksi ns. yleistä osaamista eli kompetensseja. Näitä ovat mm. itsensä kehittäminen, eettinen osaaminen, viestintäja vuorovaikutusosaaminen, kehittämistoiminnan osaaminen, organisaatio- ja yhteiskuntaosaaminen sekä kansainvälisyysosaaminen. (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto

4 2. KUNTOUTUKSEN YLEMMÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINNON TAUSTA 4 Kuntoutusalalla on tarpeen uudistaa palvelutuotannon mallia, osoittaa oman työn vaikuttavuus sekä tehostaa teknologian haltuunottoa ja käyttöä. Metropolialueelle on tärkeää tuottaa monipuolisia korjaavia ja ennaltaehkäiseviä kuntoutuspalveluja. Haasteena kuntoutuksessa on asiakkaan aseman parantaminen luomalla osallistavia toimintatapoja. Tämä edellyttää ratkaisujen hakemista yksilön ja lähiyhteisön voimavaroista sekä ympäristön ja elinolojen kehittämistä yhdessä asiakkaan kanssa. Kuntoutus nähdään koulutusohjelmassa yksilöllisenä, yhteisöllisenä ja yhteiskunnallisena muutosprosessina. Muutosprosesissa keskeistä on asiakkaan hyöty, yhteisille rajapinnoille rakentuva toiminta ja kehittävä johtaminen. Väestön ikääntyminen, sosiaali- ja terveysalan moniongelmaisten asiakkaiden määrän kasvu ja toiminta- ja työkyvyn ongelmat ovat väestön terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmasta merkittäviä haasteita. Kuntoutuksen erityisenä tarpeena on kehittää ikääntyneen työvoiman, pitkäaikaistyöttömien, syrjäytymisvaarassa olevien nuorten, kaikenikäisten vaikeavammaisten, mielenterveys- ja päihdeongelmaisten ja vanhusväestön kuntoutusta. Kuntoutuksen alueella on monimuotoisia työtehtäviä, jotka edellyttävät tutkimuksellista kehittämisja johtamisosaamista. Koulutusohjelman suorittaneet sijoittuvat erilaisiin oman alan kehittämis-, erityisasiantuntija- ja johtotehtäviin. Kuntoutusalalla on mahdollisuus sijoittua niin julkiselle, yksityiselle kuin kolmannelle sektorille. 3. KOULUTUKSEN PEDAGOGISET LÄHTÖKOHDAT JA OPINTOJEN TOTEUTUS Pedagogiset lähtökohdat Opintojen suunnittelu ja toteuttaminen perustuu yhteiskehittelyyn, jossa toimijoina ovat opiskelijat, opettajat ja työelämän edustajat. Tarkoituksena on luoda autenttisuuteen pyrkiviä oppimistilanteita. Näiden avulla mahdollistetaan työelämän monisäikeisten ja kerroksellisten muutosten hahmottaminen kuntoutuksen palvelujen johtamisessa ja kehittämisessä. Koulutuksessa monipuolisten työelämäsuhteiden lisäksi voimavarana on opiskelijoiden työkokemus. Opiskelu on luonteeltaan yksilöllisen sekä yhteisöllisen osaamisen vahvistamista ja pohdintaa. Koko koulutusprosessin ajan toimitaan tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa. Opinnot toteutetaan yhdistelmäopetuksena. Oppimistilanteet koostuvat seminaareista, verkkoopinnoista sekä yksin ja ryhmissä tehdyistä oppimistehtävistä ja asiantuntijaesityksistä. Ohjausmenetelminä käytetään yksilö-, ryhmä- ja vertaisohjausta. Metropolia ammattikorkeakoulu on solminut kumppanuuteen perustuvan yhteistyöverkoston Arcadan, Lahden ja Laurean ammattikorkeakoulujen kanssa. Koulutuksen sisältöjä ja toteutusta on suunniteltu yhdessä ja verkostossa toimivien ammattikorkeakoulujen opettajat osallistuvat opintojen toteutukseen. Arcada huolehtii etenkin ruotsinkielisten opiskelijoiden ohjauksesta. Opintojen hyväksilukeminen Hyväksilukemisen perusteena noudatetaan opetusministeriön ohjetta vuodelta 2007: Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen korkeakouluissa. Ohjeistuksessa sovelletaan elinikäisen oppimisen periaatetta. Korkeakouluun hakeneella ja siellä opiskelevalla on mahdollisuus hakea aiemmin suoritettujen opintojen ja hankitun osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä tai miten osaaminen on hankittu. Opiskelijan velvollisuutena on osoittaa hankkimansa osaaminen. Opintojen arviointi Opintojen arviointi on ohjaavaa, kehittävää ja jatkuvaa. Opintojaksojen hyväksymisen edellytyksenä on siihen kuuluvien osioiden suorittaminen hyväksytysti opetus- ja toteutussuunnitelmien mukaisesti. Arvioinnissa käytetään arvosanoja kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1) ja hylätty (0). Joidenkin opintojaksojen kohdalla voidaan käyttää myös arvosanaa hyväksytty/hylätty.

5 4. KOULUTUKSEN RAKENNE 5 Opetussuunnitelma on ns. juonneopetussuunnitelma. Ohjelma koostuu neljästä pääjuonteesta, jotka ovat Kuntoutuksen kehittämisosaaminen 25 opintopistettä, Kuntoutuksen johtamisosaaminen 30 op, Opinnäytetyö 30 op ja Vapaasti valittavat opinnot 5 op. Opinnot ja niiden sijoittuminen eri lukukausille on esitetty taulukossa 1. Taulukko 1. Kuntoutuksen ylemmän amk-tutkinnon rakenne Juonne 1. lukukausi 2. lukukausi 3. lukukausi Kuntoutuksen kehittämisosaaminen 25op Kuntoutus yksilöllisenä, yhteisöllisenä ja yhteiskunnallisena muutosprosessina. Teoreettinen ja menetelmällinen osaaminen ennakoida ja arvioida kansallisia ja kansainvälisiä kuntoutuksen haasteita ja kehittää kuntoutustoimintaa. Kuntoutuksen johtamisosaaminen 30 op Kuntoutuksen johtamisosaaminen organisaatioissa, esimiestyössä ja osaamisen vahvistamisessa. Eettinen osaaminen. Opinnäytetyö 30 op Kuntoutuksen muuttuvat paradigmat 4op Tutkimus- ja kehitystyömenetelmät kuntoutuksen kehittämisessä 5op Tiedon hankinta ja hallinta kuntoutuksen asiantuntijatoiminnassa 3op Ammatillinen kasvu Uudistuva kuntoutusverkosto 3op Tutkimus- ja kehitystyömenetelmät kuntoutuksen kehittämisessä 5op ja itsensä johtaminen Kuntoutuksen johtamisen Kuntoutustoiminnan tietoperusta ja työvälineet tuloksellisuuden arviointi 6op 3 op Strateginen ja toiminnan johtaminen 5 op Rajapintoja ylittävä kuntoutustoiminta ja kuntoutuksen toimintaprosessien kehittäminen 5 op 5 op Työhyvinvointia tukeva johtaminen 5 op Liiketoimintaosaaminen ja yrittäjyys 6 op Opinnäytetyö 5 op Opinnäytetyö 12 op Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte 13 op Vapaasti valittavat opinnot 5op Kuntoutuksen asiantuntijuutta tukeva osaaminen. Vapaasti valittavat opinnot 5 op Yhteensä 90 op 30 op 30 op 30 op

6 6 5. OPINTOJEN KUVAUS KUNTOUTUKSEN KEHITTÄMISOSAAMINEN 25 op Juonteen teemat Kuntoutus yksilöllisenä ja yhteisöllisenä yhteiskunnallisena muutosprosessina Teoreettinen ja menetelmällinen osaaminen ennakoida ja arvioida kansallisia ja kansainvälisiä kuntoutuksen haasteita ja kehittää kuntoutustoimintaa Juonteen tavoitteet Opiskelija osaa ennakoida ja arvioida monialaisesti yksilöllistä, yhteisöllistä ja yhteiskunnallista kuntoutustarvetta alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti edistää kuntoutumista yhdistäen asiakkaan ja asiantuntijoiden näkemykset parhaaseen ajantasaiseen tutkimustietoon innovoida, suunnitella, toteuttaa ja arvioida kuntoutuksen kehittämistoimintaa kehittää kuntoutumista edistäviä ja vahvistavia kuntoutuspalveluja ja kuntoutuksen toimintaprosesseja sekä ympäristöjä monialaisissa verkostoissa Juonne koostuu seuraavista opintojaksoista Kuntoutuksen muuttuvat paradigmat 4op Tiedon hankinta ja hallinta kuntoutuksen asiantuntijatoiminnassa 3op Tutkimus- ja kehitystyömenetelmät kuntoutuksen kehittämisessä 5op +5 op Uudistuva kuntoutusverkosto 3op Rajapintoja ylittävä kuntoutustoiminta ja kuntoutuksen toimintaprosessien kehittäminen 5 op Kuntoutuksen muuttuvat paradigmat 4 op Opiskelija jäsentää kuntoutuksen kehitysvaiheet ja niiden merkityksen asiakkaiden kannalta käytännön toiminnassa ja tulevaisuuden kuntoutustoiminnan suuntaamisessa. Opiskelija pystyy soveltamaan kuntoutuksen käsitteistöä ja teorioita ja arvioi niiden käyttökelpoisuutta monialaisessa yhteistyössä. Opiskelija soveltaa kuntoutustoiminnassa alansa arvoperustaa ja ammattieettisiä periaatteita asiantuntijana ja työelämän kehittäjänä. Kuntoutuksen olemus ja taustaoletukset eri aikoina ja erilaisissa konteksteissa Kuntoutuksen käsitteet, mallit ja teoriat Kuntoutumista ohjaavia käyttöteorioita Kuntoutuksen etiikka Tiedon hankinta ja hallinta kuntoutuksen asiantuntijatoiminnassa 3op Opiskelija tunnistaa kuntoutustoiminnassa tarvitsemansa tiedontarpeet ja kehittyy hakemaan tarvitsemaansa tietoa tehokkaasti. Opiskelija arvioi näyttöön perustuvaa kuntoutustoimintaa ja tietolähteitä kriittisesti. Opiskelija liittää uuden tiedon omiin pohjatietoihinsa ja arvojärjestelmäänsä sekä käyttää tietoa vastuullisesti kuntoutuksessa toimivien parhaaksi. Opiskelija syventäää valmiuksiaan jakaa jo olemassaolevaa tietoaan oman sekä työ- ja oppimisyhteisönsä osaamisen kehittämiseksi. Opiskelijan taito työstää ja muokata tietoa suulliseksi ja kirjalliseksi kuntoutusalan asiantuntijaesitykseksi kehittyy.

7 Tietämyksen hallinta; tiedot, taidot, osaaminen, organisaatioviestintä, inhimillinen pääoma, aineeton omaisuus yksilöiden ja organisaation oppimisen tuloksena Kuntoutuksen keskeiset tietokannat ja sähköiset dokumentit Näyttöön perustuva kuntoutustyö Tieteellinen ja asiakirjakirjoittaminen, kirjallinen ja suullinen viestintä 7 Tutkimus- ja kehitystyömenetelmät kuntoutuksen kehittämisessä 5+5 op Tavoitteet Opiskelija tunnistaa tutkimus- ja kehittämismenetelmälliset osaamistarpeensa ja syventää menetelmäosaamistaan. Osaa hyödyntää ennakointi- ja arviointimenelmiä yksilöllisen, yhteisöllisen ja yhteiskunnallisen kuntoutustarpeen kartoitustyössä. Opiskelija soveltaa valitsemaansa menetelmää kuntoutuspalvelujen ja kuntoutuksen toimintaprosessien kehitys- ja tutkimustyössään. Kyky arvioida kehitys- ja tutkimustyön pätevyyttä syvenee. Kuntoutusalan kehitys- ja tutkimustyö; tiedettä ja taikaa Tutkimus- ja kehitystyön strategiat ja menetelmät Aineiston hankinnan ja analyysin menetelmät osana kehitys- ja tutkimusprosessia Ennakointi- ja arviointimenetelmät Uudistuva kuntoutusverkosto 3op Opiskelija syventää ymmärrystään kuntoutusverkoston muodostumisesta sen perusteella millaisena kuntoutus nähdään; kuntoutuminen yksilön ja ympäristön muutosprosessina, kuntoutus yhteiskunnallisena toimintajärjestelmänä tai kuntoutus tavoitteiden ja toimenpiteiden kokonaisuutena. Kyky arvioida näin syntyneiden verkostojen merkitystä ja niihin liittyviä kehittämishaasteita erilaisten asiakkaiden ja asiakasryhmien kuntoutumisessa syvenee. Opiskelija muodostaa toimivan yhteistyöverkoston omassa toimintaympäristössään. Kuntoutusverkosto yksilön ja ympäristön muutosprosessina Kuntoutusverkosto lakien, asetusten ja yhteiskunnallisten sopimusten määrittelemänä järjestelmänä Kuntoutusverkosto tavoitteiden ja toimenpiteiden kokonaisuutena Erilaisten asiakkaiden ja erilaisissa toimintaympäristöissä työskentelevien kuntoutusverkosto Saavutettavuus, esteettömyys, osallisuus ja osallistuvuus Edeltävät opinnot Kuntoutuksen muuttuvat paradigmat Rajapintoja ylittävä kuntoutustoiminta ja kuntoutuksen toimintaprosessien kehittäminen 5 op Opiskelija kehittää monialaisen tiedon avulla eri alojen yhteisillä rajapinnoilla tapahtuvaa kuntoutusverkoston toimintaa, missä korostuu asiakkaan osallisuus sekä monialainen ja moniammatillinen yhteistoiminta asiakkaan kanssa. Opiskelijan valmiudet ympäristöön vaikuttavien ja kuntoutujan osallisuutta vahvistavien toimintaprosessien kehittämiseen lisääntyvät. Opiskelija syventää osaamistaan kuntoutuksen tuloksellisuuden arvioinnissa yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan tasoilla. Opiskelija kehittää hyviä kuntoutuskäytäntöjä verkostossaan.

8 Asiakkaan kuntoutumisprosessin kehittäminen rajapintoja ylittäen monialaisessa verkostossaprojekti (Projektin suunnittelu, toteutus ja arviointi) 8 Edeltävät opinnot Kuntoutuksen muuttuvat paradigmat Uudistuva kuntoutusverkosto Tutkimus- ja kehitystyömenetelmät kuntoutuksen kehittämisessä KUNTOUTUKSEN JOHTAMISOSAAMINEN 30 op Juonteen teemat Kuntoutuksen johtamisosaaminen organisaatioissa, esimiestyössä ja osaamisen vahvistamisessa Eettinen osaaminen Juonteen tavoitteet Opiskelija osaa tunnistaa omat johtamisvalmiutensa hyödyntää strategisen ja operatiivisen johtamisen periaatteita soveltaa erilaisia johtamismalleja ja hyödyntää niitä organisaation erityispiirteiden mukaisesti tunnistaa yhteistyössä organisaation kehittämistarpeita organisoida yhteisöllisesti työyhteisön toiminnan vastaamaan ennakoituja tarpeita tukea työyhteisöä muutoksissa ja tavoitteellisessa osaamisen vahvistamisessa Juonne koostuu seuraavista opintojaksoista Ammatillinen kasvu ja itsensä johtaminen 5 op Kuntoutuksen johtamisen tietoperusta ja työvälineet 6 op Kuntoutustoiminnan tuloksellisuuden arviointi 3 op Strateginen ja toiminnan johtaminen 5op Liiketoimintaosaaminen ja yrittäjyys 6 op Työhyvinvointia tukeva johtaminen 5 op Ammatillinen kasvu ja itsensä johtaminen 5 op Opiskelija arvioi omia vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan sekä laatii omiin kehittämishaasteisiin vastaavan kehittymissuunnitelman. Opiskelija kehittää osaamistaan yksilöllisesti ja yhteisöllisesti sekä jakaa oppimaansa työyhteisössä. Opiskelija arvioi itsensä johtamista ja asiantuntijaosaamista osana yhteisöä. Opiskelija huolehtii omasta fyysisestä, henkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnistaan. Opiskelija sisäistää elinikäisen oppimisen osaksi ammatillista kehittymistään. Portfoliotyöskentely, urakehitys, voimaantuminen, reflektio, käytännön harkinta Yksilöllinen ja yhteisöllinen asiantuntijuus Suoritustapa ja arviointi Vertaistuki, mentorointi, tuutorointi, Portfolio, HOPS. Arviointi hyväksytty/hylätty. Kuntoutuksen johtamisen tietoperusta ja työvälineet 6 op Opiskelija syventää tietojaan muuttuvasta johtamisesta ja arvioi eri johtamismallien soveltuvuutta uudistuvassa kuntoutustoiminnassa. Opiskelija valitsee ja käyttää tarkoituksenmukaisia

9 menetelmiä johtamisessa ja kehitystyössä. Opiskelija toimii tietoisesti eettisten periaatteiden mukaisesti. 9 Johtamisteoriat ja niiden kehittyminen ja muuttuminen Asiakkuuden, kuntoutustoiminnan ja muun terveydenhuollon järjestelmät Eettisyys kuntoutuksen johtamisessa Johtamisen työvälineet Projektin hallinta kehitystyössä Kuntoutustoiminnan tuloksellisuuden arviointi 3 op Opiskelija arvioi kuntoutustoiminnan kokonaisuutta ja tuloksellisuutta sekä soveltaa tietoa omassa päätöksenteossaan. Opiskelija syventää valmiuksiaan ennakoida ja tunnistaa muutoksen merkkejä kuntoutustoiminnan rakenteiden ja tuottamistapojen kehittämiseksi. Kuntoutustoiminnan tuloksellisuuden arviointi Ennakointi Kuntoutustoiminnan haasteet yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmista Hyvän kuntoutuskäytännön kehittäminen Jatkuva laadun parantaminen Strateginen ja toiminnan johtaminen 5 op Opiskelija hallitsee hyvän johtamiskäytännön. Opiskelija kehittyy organisaation strategiaa tukevan henkilöstön kehittämisessä ja osaamisen johtamisessa. Opiskelijan kyky suhteuttaa oma toimintansa alueelliisiin ja kansainvälisiin tarpeisiin, muutoksiin ja ennakointiin syvenee. Opiskelija osaa soveltaa kestävän kehityksen periaatteita omassa toiminnassaan ja tuntee organisaationsa yhteiskuntavastuun. Organisaatio- ja johtamisajattelu sekä uudistuvat ohjausjärjestelmät Kansallinen ja kansainvälinen sosiaali- ja terveyspolitiikka Henkilöstösuunnittelu ja -kehittäminen Osaamisen johtaminen ja ydinosaamisen tunnistaminen Toiminnan suunnittelu ja kehittäminen Viranomaistoiminnan periaatteet (julkisuus, hallintoasioiden käsittely) Työhyvinvointia tukeva johtaminen 5 op Tavoitteet Opiskelijan kyky soveltaa työhyvinvointia tukevan johtamisen periaatteita vahvistuu. Opiskelija kehittyy edistämään ja vahvistamaan työhyvinvointia tukevaa yksilöiden ja organisaatioiden toimintaa. Työhyvinvointia ja työterveyttä vahvistavat tekijät (yksilö- ja yhteisötasolla) Työhyvinvoinnin johtaminen Moninaisuusjohtaminen ja -osaaminen työyhteisö- ja yksilö tasolla Muutosjohtaminen

10 10 Liiketoimintaosaaminen ja yrittäjyys 6 op Opiskelija ymmärtää kansantalouden muuttuvaa toimintaympäristöä ja sen yhteyttä kuntoutukseen. Opiskelija tuntee liiketoimintaa ohjaavat periaatteet julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla. Opiskelija tunnistaa taloushallinnon haasteet, osaa ennakoida muutoksia ja soveltaa taloushallinnon periaatteita omassa työssään. Opiskelija perehtyy yrittäjyyteen kuntoutusalalla Opiskelija syventää osaamistaan julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin palvelutuotannossa. Terveystalous ja sen ohjaus ja valvonta Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen vaikutukset palvelutuotantoon Yrityksen talousprosessi ja kustannuslaskenta Asiantuntijuuden markkinointi ja tuotteistaminen Markkinointi ja asiakastyytyväisyyden varmistaminen Tuottavuus, tehokkuus ja vaikuttavuus ja niiden arviointi kuntoutuksessa Kustannus-hyöty- ja kustannus-vaikuttavuusanalyysi Resurssien optimaalinen allokointi niukkuuden vallitessa OPINNÄYTETYÖ 30 op Opinnäytetyö on työelämässä ja työelämän kanssa toteutuva vaiheittain etenevä tutkimuksellinen kehitystyö. Tavoitteet Opiskelija osaa valita tarkoituksenmukaisia tutkimuksellisia strategioita kuntoutuksen yksilöllisen, yhteisöllisen ja yhteiskunnallisen muutosprosessien vahvistamisessa toteuttaa kehittämishankkeen innovatiivisesti ja taloudellisesti arvioida kehittämistoiminnan aikaansaaman muutoksen yksilöllistä, yhteisöllistä ja yhteiskunnallista hyötyä Opinnäytetyön etenemisen vaiheet: Aiheanalyysi ja suunnittelu Toteutus Arviointi ja julkistaminen, sisältää kypysyysnäytteen joka voi olla lehdistötiedote, yrityksen sisäinen tiedote, essee tai artikkeli. Arviointi Opinnäytetyö 1-5 Kypsyysnäyte hyväksytty/hylätty VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 5 OP Kuntoutuksen asiantuntijuutta tukevan osaamisen vahvistuminen Opiskelija suunnittelee vapaasti valittavat opinnot omien oppimistarpeittensa mukaisesti. Opinnot voivat koostua mm. koulutuspäivistä, konferensseista, kansainvälisestä toiminnasta, aikaisemmin suoritetuista opinnoista tai muista korkeakouluissa suoritetuista opinnoista.

11 KIRJALLISUUTTA opintojaksoittain: (täsmennetään toteutussuunnitelmissa, vaadittava kirjallisuus ja ns. tukea antava kirjallisuus) Kuntoutuksen muuttuvat paradigmat WHO Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus (ICF) 2001 Honkasalo, M-L & kangas, I & Seppälä, U-M (toim.) Sairas, potilas, omainen. Näkökulmia sairauden kokemiseen. 11 DPI Position Paper on the Definition of Disability; Aalto, A-M. (toim.) kannattaako kuntoutus? Stakes. Paatero, H Kuntoutusselonteot kuntoutuspolitiikan välineenä. Kuntoutus 25, 4, 3-4. Hänninen, V. & Valkonen, J. 8toim.) Kunnon tarinoita. Tarinallinen näkökulma kuntoutukseen. Kuntoutussäätiö. Helsinki. Karjalainen, V Verkoston lupaus: tutkimus aikuisasiakkaan palveluverkoston rakentamisesta. Stakes. Helsinki Kallanranta T, Rissanen P, Vilkkumaa I (toim.) (2001) Kuntoutus. Duodecim Wiman, Ronald: Kumpaa pitäisi kuntouttaa ihmistä vai yhteiskuntaa? (Toim.) Vappu Karjalainen, Ilpo Vilkkumaa Kuntoutus kanssamme. Stakes, 2004 Rissanen, P. & Kallanranta, T. & Suikkanen, A. /toim.) Kuntoutus. Duodecim, I osa Kokko, R-L 2003 Asiakas kuntoutuksen yhteistyöryhmässä. Institutionaalisen kohtaamisen jännitteitä. Kuntoutussäätiö. Harry Finkenflügel, Ivan Wolffers, Robbert Huijsman: The Evidence Base for CBR: A Literature Review. International Journal of Rehabilitation Research, 2005, nro 28 Vehmas, S Vammaisuus: johdatus historiaan, teoriaan ja etiikkaan. Gaudeamus. Tiedonhallinta ja hankinta kuntoutuksen asiantuntijatoiminnassa Bury T & Mead J, 1998, Evidence-based Healthcare: A Practical Guide for Therapists. Butterworth- Heinemann, Oxford Helewa,A & Walker,J 2000 Critical Evaluation of Research in Physical Rehabilitation: towards evidencebased practice, Saunders, Philadelphia Taylor, C Evidence-based practice for occupational therapists. Oxford:Blacwell Science. Discenso, A. ym Evidence-based Nursing. Mosby. Metteri, A. (toim.) Syntyykö luottamusta? Saiarstaminen, kansalainen ja palvelujärjestelmä. Edita. Tutkimusmenetelmät kuntoutuksen kehittämisessä Aatola, J. & Valli, R. (toinen painos) Ikkunoita tutkimusmetodeihin I. Metodin valinta ja aineiston keruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. Jyväskylä:Ps-kustannus. Aaltola, J. & Valli, R. (toinen painos) Ikkunoita tutkimusmetodeihin II. Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin. Jyväskylä:Ps-Kustannus Järvikoski A, Härkäpää K, Nouko-Juvonen S 2001 Monia teitä kuntoutuksen arviointiin. Tutkimuksia 69. Helsinki: Kuntoutussäätiö Kuntoutuksen tutkimuksen kehittämisohjelma 2003, STM Julkaisuja 2003:19 Robson C 2001 Käytännön arvioinnin perusteet. Tammi Tuomi, J. & Sarajärvi, A Laadullinen tutkimus ja sisällön analyysi. Helsinki:Tammi.

12 Aalto, A-M Kannattaako kuntoutus? Asiantuntijakatsaus eräiden kuntoutusmuotojen vaikuttavuudesta. Stakes.Helsinki. Kuntoutus, Impakti yms lehtien viisi vuosikertaa Kielhofner G Research in occupational therapy. Methods of inquiry for enhanhancing practice. Philadelpia: F.A.Davis comp. Carpenter, C. & Suto, M Qualitative research for occupational and physical therapists. Oxford:Blacwell Publishing.. 12 Uudistuva kuntoutusverkosto Metteri, A. (toim.) Asiakkaan ääntä kuunneelleen. kitkakohdista kehittämisehdotuksiin. Nouko-Juvonen, S. (toim.) Hyvinvointivaltion palveluketjut. Tammi. Onnismaa, J. & Pasanen. H. & Spanger T Ohjaus ammattina ja tieteenalana. PS-kustannus. Osa I ja osa II. Rajapintoja ylittävä kuntoutustoiminta ja kuntoutuksen toimintaprosessien kehittäminen Robson C Käytännön arvioinnin perusteet. Tammi. Järvikoski, A. & Härkäpää, K. & Nouko-Juvonen, S. (toim.) Monia teitä kuntoutuksen arviointiin. Kuntoutussäätiö. Rahkonen, O. & Lahelma, E. (toim.) Elämänkaari ja terveys. Gaudeamus. Ammatillinen kasvu ja itsensä johtaminen Brown, G. & Esdaile, S.A. & Ryan, S.E Becoming advanced healthcare practitioner. Edinburg:Butterworth Heinemann. Kuntoutuksen johtamisen tietoperusta ja työvälineet Kuntoutustoiminnan tuloksellisuuden arviointi Paasio, P Vaikuttavuuden arvioinnin rakenne ja mahdollisuus sosiaalialalla. Stakes työpapereita 2003/303. Strateginen ja toiminnan johtaminen Viitala, R Johda osaamista. osaamisen johtaminen teoriasta käytäntöön. Helsinki: Otava. Liiketoimintaosaaminen ja yrittäjyys Alhola Lauslahti: Taloutta johtamista varten esimiehille ja asiantuntijoille. Edita, Helsinki 2005 Koskela Rousu: Kansantalous tutuksi. Wsoy, Helsinki Kovalainen Simonen: Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys. Wsoy, Juva 1996 Mäntyranta et al. (toim): Terveyspalveluiden suunnittelu. Gummerus, Jyväskylä 2004 Viitala Jylhä: Liiketoimintaosaaminen menestyvän yritystoiminnan perusta. Edita, Helsinki Korhonen - Vuoria (toim.) : Potilas, lääkäri, hoitaja. Wsoy 1997 Sintonen Pekurinen - Linnakko : Terveystaloustiede. Wsoy, Porvoo Suomen kuntaliitto 1995 Perusterveydenhuollon Tuote-projektin raportti 2, Taloudellisen ohjauksen vaihtoehtoja Työhyvinvointia tukeva johtaminen Arikoski, J & Sallinen, M 2007 Vastarinnasta vastarannalle johda muutos taitavasti. Työterveyslaitos, Helsinki Hottinen, V Työhyvinvoinnin johtaminen ja työyhteisön valmentaminen. Työterveyslaitos, Helsinki Visti, A & Härkönen, L-K 2005 Mosaiikki - erilaisuus vahvuudeksi. Tasa-arvo- ja moninaisuustyön ABC. Tykes-raportteja 42, Helsinki

KUNTOUTUS (YLEMPI AMK) Opintojen laajuus 90 op

KUNTOUTUS (YLEMPI AMK) Opintojen laajuus 90 op 1 KUNTOUTUS (YLEMPI AMK) OPETUSSUUNNITELMA 2015-2016 Opintojen laajuus 90 op SISÄLLYS 2 1 Kuntoutus (ylempi amk) Työelämäosaamisen vahvistaminen Koulutuksen suunnittelu Osaamisperustainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Koulutusohjelman tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto

Suoritettava tutkinto OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, ikäosaaminen Suoritettava tutkinto Suomalaisen väestön ikääntyminen näkyy sekä eliniän pidentymisenä että ikääntyneiden väestöosuuden kasvuna. Ikääntyvä

Lisätiedot

Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille. Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi

Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille. Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi Korkeakoulututkintojen sijoittaminen kansalliseen viitekehykseen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen

OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen opinnoissa syvennät johtamisen eri osa-alueiden

Lisätiedot

Sosiaalialan AMK -verkosto

Sosiaalialan AMK -verkosto 1 Sosiaalialan AMK -verkosto Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkosto 15.4.2010 Esitys sosionomi (AMK) tutkinnon kompetensseista Tämä esitys sisältää a) ehdotuksen sosiaalialan koulutusohjelmassa suoritetun

Lisätiedot

YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS

YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS Master s Degree Programme in Entrepreneurial and Business Competence YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS 90 op OPS 2014 2016 Tradenomi (ylempi amk) Koulutuksesta valmistuu tradenomi (ylempi

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan AMK-osaamisen kompetenssit 2010 Sosiaalialan eettinen on sisäistänyt sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO. Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma.

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO. Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma 90 op Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Hämeen Ammattikorkeakoulu KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Sijoittuminen työelämään Koulutus on tarkoitettu henkilöille jotka toimivat kulttuuri- ja taidetoiminnan asiantuntija - ja

Lisätiedot

OPINTO-OPAS (YLEINEN OSA) 2011 2013

OPINTO-OPAS (YLEINEN OSA) 2011 2013 OPINTO-OPAS (YLEINEN OSA) 2011 2013 Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma (90 op) Tradenomi (ylempi AMK) 2.3.2011 Liiketalous Kuopio 2 Koulutuksen lähtökohdat Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta

Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta TAMK, Sosionomikoulutus, 17ASO ENNAKKOTEHTÄVÄ 1 TAMMIKUU 2017 Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta Tämän ennakkotehtävän tavoitteena on tehdä näkyväksi

Lisätiedot

Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK

Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK Aluksi Pääkaupunkiseudulla useita sosiaalialalle kouluttavia ammattikorkeakouluja Diak, Laurea,

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma pähkinänkuoressa Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Metropolia ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelma Mervi Nyman Koulutusohjelman toteutuksen lähtökohdat Koulutusohjelman opetussuunnitelma perustuu

Lisätiedot

VAASAN SEUDUN SOSIAALIALAN OPETUS- JA TUTKIMUSKLINIKKA

VAASAN SEUDUN SOSIAALIALAN OPETUS- JA TUTKIMUSKLINIKKA VAASAN SEUDUN SOSIAALIALAN OPETUS- JA TUTKIMUSKLINIKKA Harjoittelujaksot Vaasan ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelmassa lukuvuonna 2014 2015 Kompetenssit koulutuksen eri vaiheissa Harjoittelut

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä huhtikuuta 2014. 282/2014 Valtioneuvoston asetus. Poliisiammattikorkeakoulusta

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä huhtikuuta 2014. 282/2014 Valtioneuvoston asetus. Poliisiammattikorkeakoulusta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 4 päivänä huhtikuuta 2014 282/2014 Valtioneuvoston asetus Poliisiammattikorkeakoulusta Annettu Helsingissä 3 päivänä huhtikuuta 2014 Valtioneuvoston päätöksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen YAMK-koulutuksen toteutuksen arviointi Hannele Laaksonen

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen YAMK-koulutuksen toteutuksen arviointi Hannele Laaksonen Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen YAMK-koulutuksen toteutuksen arviointi Hannele Laaksonen TIIVISTELMÄ Sosiaali- ja terveysalan johtamisen YAMK-koulutus alkoi Tampereen ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan osaaminen 31.1.2019 terveydenhoitajia koulutetaan tulevaisuuden

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Opetussuunnitelma Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus >> Opintojaksoluettelo >> Opintojen suoritusjärjestys

Lisätiedot

Tekijä: Pirkko Jokinen. Osaamisen arviointi

Tekijä: Pirkko Jokinen. Osaamisen arviointi Tekijä: Pirkko Jokinen Osaamisen arviointi Arviointi kohdistuu Osaamisen eli pätevyyden arviointiin = tutkinnon edellyttämät oppimistulokset (learning outcomes) Arvioidaan tiedot, taidot ja asenteet Opintojakson

Lisätiedot

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI oppisopimustyyppinen koulutus Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa. Teemu Rantanen 7.3.2012

Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa. Teemu Rantanen 7.3.2012 Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa Teemu Rantanen 7.3.2012 Taustaa YAMK-tutkinto edelleen kohtuullisen uusi ja paikoin heikosti tunnettu > Tarvitaan myös tutkimustietoa

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus

OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus Erityiskasvatuksen erikoistumisopinnot 30 op Sosiaalialan erikoistumisopinnot/ Erityiskasvatuksen erikoistumisopinnot ERITYISKASVATUS

Lisätiedot

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi 13 14 Hyvä opiskelija! Tervetuloa opiskelemaan Oulun Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.

Lisätiedot

Kliinisen asiantuntijan koulutusohjelma 90 op

Kliinisen asiantuntijan koulutusohjelma 90 op Kliinisen asiantuntijan koulutusohjelma 90 op Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus Oulun seudun ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan yksikössä Yliopettajat: Lea Rissanen Pirkko

Lisätiedot

Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015

Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015 1 ( 5) Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015 Eduskunta Sosiaali- ja terveysvaliokunta Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkoston lausunto hallituksen esitykseen (HE 354/2014 vp) laiksi sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma 90 op. Hakijan opas. Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma 90 op. Hakijan opas. Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma 90 op Hakijan opas Tradenomi (ylempi AMK) Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus Media-alan monimuotototeutuksessa syvennyt kuvalliseen viestintään. Opinnoissasi paneudut kuvalliseen ilmaisuun ja visuaaliseen viestintään soveltamalla

Lisätiedot

Poikkitieteellinen maisteriohjelma vastaamaan hyvinvointialan haasteisiin

Poikkitieteellinen maisteriohjelma vastaamaan hyvinvointialan haasteisiin Poikkitieteellinen maisteriohjelma vastaamaan hyvinvointialan haasteisiin Hyvinvointia yhteistuumin seminaari 1.12.2005 Professori Tampereen yliopiston Porin yksikkö 12/7/2005 1 Tampereen yliopiston Porin

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010 2011

OPINTO-OPAS 2010 2011 OPINTO-OPAS 2010 2011 Lahden ammattikorkeakoulu Aikuiskoulutus Sosiaali- ja terveysala Fysioterapian, hoitotyön ja sosiaalialan koulutusohjelma 210 op Opistoasteen tutkinnon täydentäminen AMK-tutkinnoksi

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

Tiedote 23.6.2009 TERVETULOA AIKUISOPISKELIJAKSI HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMAAN

Tiedote 23.6.2009 TERVETULOA AIKUISOPISKELIJAKSI HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMAAN Tiedote 23.6.2009 TERVETULOA AIKUISOPISKELIJAKSI HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMAAN Sinut on hyväksytty aikuisopiskelijaksi Metropolia -ammattikorkeakoulun hoitotyön koulutusohjelmaan suorittamaan sairaanhoitaja

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN TOIMINTAMALLI VISIOMME VUOTEEN 2019 Tavoitteenamme on, että hoitotyön yhteisömme on alueellisesti vetovoimainen

Lisätiedot

Autenttisuutta arviointiin

Autenttisuutta arviointiin Autenttisuutta arviointiin Laadun arvioinnin toteutuminen YAMKkoulutusohjelmissa Päivi Huotari, Salla Sipari & Liisa Vanhanen-Nuutinen Raportointi: vahvuudet, kehittämisalueet ja hyvät käytänteet Arviointikriteeristön

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Huippuosaajana toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Sosionomi (ylempi ammattikorkeakoulututkinto)

Sosionomi (ylempi ammattikorkeakoulututkinto) 1 DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Sosionomi (ylempi ammattikorkeakoulututkinto) OPETUSSUUNNITELMA 90 op Päihteet ja syrjäytyminen (Päsy) Hyväksytty Diakin johtoryhmässä 3.11.2015 Hyväksytty Diakin hallituksessa

Lisätiedot

7.11.2014. Sosiaali- ja terveysministeriö

7.11.2014. Sosiaali- ja terveysministeriö 1 7.11.2014 Sosiaali- ja terveysministeriö SUOMEN GERONOMILIITON LAUSUNTO LUONNOKSESTA, JOKA KOSKEE HALLITUKSEN ESITYSTÄ LAIKSI SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKI- LÖISTÄ JA ERÄIDEN SIIHEN LIITTYVIEN LAKIEN

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

Työelämäläheisyys ja tutkimuksellisuus ylemmän amktutkinnon. Teemu Rantanen yliopettaja 31.10.2008

Työelämäläheisyys ja tutkimuksellisuus ylemmän amktutkinnon. Teemu Rantanen yliopettaja 31.10.2008 Työelämäläheisyys ja tutkimuksellisuus ylemmän amktutkinnon opinnäytetöissä Teemu Rantanen yliopettaja 31.10.2008 aiheita Tutkimuksen ja kehittämisen suhde Laatusuositukset ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetöille

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos Fysioterapian, hoitotyön ja sosiaalialan koulutusohjelmat Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Opinto-opas

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

KOLMANNEN SEKTORIN TOIMINTAKENTÄT SOSIONOMIEN AMK AMMATILLISEN KASVUN OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ

KOLMANNEN SEKTORIN TOIMINTAKENTÄT SOSIONOMIEN AMK AMMATILLISEN KASVUN OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ KOLMANNEN SEKTORIN TOIMINTAKENTÄT SOSIONOMIEN AMK AMMATILLISEN KASVUN OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ Sosiaalipedagoginen työote tarkastelussa 1 Johdanto 1.1 Tutkimuksen tarkoitus, kohteet ja tehtävät 1.2 Tutkimusongelmat

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Työelämäyhteistyöpäivä 6.9.2012 Arja Oikarinen 1 Luennon sisältö: Ammattitaitoa edistävä harjoittelu Mitä on

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu vuonna 2020

Laurea-ammattikorkeakoulu vuonna 2020 LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU V I S I O 2 0 2 0 Metropolialueen hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn kansainvälinen kehittäjä 30.1.2014 Jouni Koski www.laurea.fi Laurea-ammattikorkeakoulu vuonna 2020 Metropolialueen

Lisätiedot

LAPSI-, NUORISO- JA PERHESOSIAALITYÖN ERIKOISALAN KOULUTUS

LAPSI-, NUORISO- JA PERHESOSIAALITYÖN ERIKOISALAN KOULUTUS LAPSI-, NUORISO- JA PERHESOSIAALITYÖN ERIKOISALAN KOULUTUS JA LASTENSUOJELUPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN Lastensuojelun kehittämisverkosto 17.8.2016 Merja Anis UUDET SOSIAALITYÖN ERIKOISTUMISKOULUTUKSET ALKAMASSA

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ, KAIKILLE VALINNAINEN PAIKALLINEN TUTKINNON OSA, 10 OV 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Suunnittelee ja toteuttaa projektin. Suunnittelu, toteutus

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

Palveluohjauksen Palveluohjauksen ammatilliset erikoistumisopinnot ammatilliset erikoistumisopinnot 30 op 30 op

Palveluohjauksen Palveluohjauksen ammatilliset erikoistumisopinnot ammatilliset erikoistumisopinnot 30 op 30 op Palveluohjauksen Palveluohjauksen ammatilliset erikoistumisopinnot ammatilliset erikoistumisopinnot 30 op 30 op 17.1. 12.12.2008 Palveluohjaaminen on sosiaali- ja terveysalalla käytetty asiakaslähtöinen

Lisätiedot

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS)

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS) YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS) S I S Ä L T Ö I Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon osat ja muodostuminen ---------------------------------------- 3 II Yritysjohtamisen

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella on yrityksen johtajalta edellytettävä yrityksen strategisen johtamisen

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖOHJE YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

OPINNÄYTETYÖOHJE YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO OPINNÄYTETYÖOHJE YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 16.3.2005 2 SISÄLTÖ 1. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö 2. Opinnäytetyöprosessi 3. Opinnäytetyön arviointi 4. Opinnäytetyön julkaiseminen

Lisätiedot

Fysioterapian, Hoitotyön ja Sosiaalialan koulutusohjelmat Opistoasteen tutkinnon pohjalta AMK-tutkintoon johtava koulutus OPINTO-OPAS 2007 2008

Fysioterapian, Hoitotyön ja Sosiaalialan koulutusohjelmat Opistoasteen tutkinnon pohjalta AMK-tutkintoon johtava koulutus OPINTO-OPAS 2007 2008 OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos Fysioterapian, Hoitotyön ja Sosiaalialan koulutusohjelmat Opistoasteen tutkinnon pohjalta AMK-tutkintoon johtava koulutus

Lisätiedot

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä Liiketalouden koulut tusohjelma, Porvoo, aikuiset Liiketalouden koulutusohjelma pähkinänkuoressa Liiketalouden koulutusohjelman profiili Koulutuksen tavoitteet Ammatillinenn kasvu Opetussuunnitelma Liiketalouden

Lisätiedot

Puutarhaterapia ja Coach koulutus 30 op

Puutarhaterapia ja Coach koulutus 30 op VALKOINEN TALO PARTNER GREEN DESIGN - PALVELUT Puutarhaterapia ja Coach koulutus 30 op Lataa esite (pdf) Aika ja paikka 5.6. 6.6.2014 Jyväskylä Tule ja ihastu vihreään Koulutuksen tavoitteet ja lähtökohdat

Lisätiedot

KUNTOUTUKSEN ERITYISPÄTEVYYS --- SUUNNITELMA JA HAKEMUS ---

KUNTOUTUKSEN ERITYISPÄTEVYYS --- SUUNNITELMA JA HAKEMUS --- KUNTOUTUKSEN ERITYISPÄTEVYYS --- SUUNNITELMA JA HAKEMUS --- Henkilötiedot 1. Nimi Henkilötunnus Työosoite Työpuhelimet Kotiosoite Kotipuhelimet Sähköpostit Koulutus 2. Oppiarvot (LL, LKT/LT, dos./prof.

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen uudistaminen ja työn vaatimukset Koulutuksella ja osaamisella on työkykyä ylläpitävä ja rakentava vaikutus, joka osaltaan

Lisätiedot

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Opetussuunnitelma 1 (6) YLEISTIEDOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma Opintojen laajuus on 90 opintopistettä, ja ohjeaika

Lisätiedot

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Tutkintojärjestelmän/perusteiden kehittämisen tahtotila

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT

TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT Vakanssi: Palvelualuejohtaja Perustehtävä: Johtaa ja kehittää palvelualuettaan/palvelualueitaan kokonaisvaltaisesti ja strategian mukaisesti koko

Lisätiedot

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Elokuu 2012 Suomen toiseksi suurin ammattikorkeakoulu sijaitsee Kaupin kampuksella yli 10 000

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Pankki- ja rahoituspalvelut 10 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

Tradenomit työmarkkinoilla

Tradenomit työmarkkinoilla Tradenomit työmarkkinoilla Uudistu ja uudista 2011 Johanna Tuovinen asiamies, koulutus-, työvoima- ja elinkeinopolitiikka Tradenomiliitto TRAL ry Minkälaista osaamista tarvitaan? Yleinen osaaminen korostuu

Lisätiedot

DUAALIMALLIHANKE. Teemu Rantanen Laurea-amk 4.12.08

DUAALIMALLIHANKE. Teemu Rantanen Laurea-amk 4.12.08 DUAALIMALLIHANKE Teemu Rantanen Laurea-amk 4.12.08 Taustaa Kiinnostuksen kohteena ovat ammatillisen ja tieteellisen korkeakoulutuksen tehtävät ja työnjako ylempien korkeakoulututkintojen osalta Keskeinen

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 19.11.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Tunnista ja tunnusta osaaminen. Kohtaus 31.1.2015

Tunnista ja tunnusta osaaminen. Kohtaus 31.1.2015 Tunnista ja tunnusta osaaminen Kohtaus Väittämiä Muualla kuin koulussa tai työelämässä hankittu osaaminen on turhaa On samantekevää, mitä jokainen meistä partiossa oppii Kouluissa ja oppilaitoksessa arvostetaan

Lisätiedot

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015. Opetusneuvos Ulla Aunola Ammatillinen peruskoulutus

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015. Opetusneuvos Ulla Aunola Ammatillinen peruskoulutus Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015 Opetusneuvos Ulla Aunola Ammatillinen peruskoulutus Lait ja asetukset, tutkintojen perusteet ja muut määräykset voimaan 1.8.2015

Lisätiedot

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus 1 4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden

Lisätiedot

Sairaanhoitajakoulutus (SHHTNU15A8)

Sairaanhoitajakoulutus (SHHTNU15A8) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sairaanhoitajakoulutus (SHHTNU15A8) SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Sairaanhoitajan työnä on hoitaa eri-ikäisiä ihmisiä ja edistää väestön terveyttä. Sairaanhoitaja toimii sosiaali-

Lisätiedot

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa.

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa. 1 Sosiaali- ja terveysalan tutkintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille OSAAMISEN TUNNISTAMINEN LÄHIHOITAJAN AMMATTITAITO - perustuu Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2010 ammatillisen

Lisätiedot

Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla

Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla Käsitteellisesti osaamisen johtaminen määritellään organisaation strategiaan perustuvaksi osaamisen kehittämiseksi, joka

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Uusi valokuva -erikoistumisopinnot Opinto-opas 2006-2007 UUSI VALOKUVA -ERIKOISTUMISOPINNOT 30 OP Erikoistumisopinnot

Lisätiedot

Liiketalouden koulutusohjelma, Porvoo, aikuiset

Liiketalouden koulutusohjelma, Porvoo, aikuiset Liiketalouden koulutusohjelma, Porvoo, aikuiset Koulutusohjelma pähkinänkuoressa Koulutusohjelman profiili Koulutuksen tavoitteet Ammatillinen kasvu Lukukausiteemat Opetussuunnitelma Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2013 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Kannattavaa kumppanuutta kuntouttavalla työotteella Alice Pekkala Kartanonväki-koti www.kartanonvaki.fi

Kannattavaa kumppanuutta kuntouttavalla työotteella Alice Pekkala Kartanonväki-koti www.kartanonvaki.fi Kannattavaa kumppanuutta kuntouttavalla työotteella Alice Pekkala Kartanonväki-koti www.kartanonvaki.fi Kuntoutus Kartanonväessä Hyvään hoitoon kuuluu aina kuntoutus Huonokuntoisellakin avuttomalla vanhuksella

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

KANSANTERVEYSTIETEEN KOULUTUS

KANSANTERVEYSTIETEEN KOULUTUS KANSANTERVEYSTIETEEN KOULUTUS KANSANTERVEYSTIETEEN TUTKINTOJEN TAVOITTEET Koulutus tähtää terveystieteiden kandidaatin (TtK, alempi korkeakoulututkinto) ja terveystieteiden maisterin (TtM, ylempi korkeakoulututkinto)

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KOULUTUS

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KOULUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KOULUTUS HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA Koulutusjohtaja Koulutusohjelmavastaava Opintosihteerit: Eija Heikkinen Anna-Leena Eklund Sirkka-Liisa Niskanen, ylempi AMK-tutkinto Anna-Maija

Lisätiedot

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3)

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3) code name 1 2 sum YATJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 85 YATJA15AYTJ01-1000 Toimintaympäristön muutos 10 YTJ0101 Societal Change

Lisätiedot

Kulttuurituottaja (ylempi AMK) Opetussuunnitelma 2009-2010

Kulttuurituottaja (ylempi AMK) Opetussuunnitelma 2009-2010 Opetussuunnitelma 2009-2010 opetussuunnitelma Lukuvuosi 2009-2010 Ammattikorkeakouluopinnoista annetussa laissa (351/2003) ja asetuksessa (352/2003) ja niitä koskevissa muutossäädöksissä (411/10.6.2005

Lisätiedot

LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT. Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa

LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT. Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa I TEHTÄVÄN ASETTELU Työelämälähtöisyys: opinnäytetyö hyödyttää työelämää, kehittää

Lisätiedot

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014 Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus Opettajuuden tulevaisuuden taitoja Sisältö- ja pedagoginen tietous: aineenhallinta, monipuoliset opetusmenetelmät

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

Torstai 14.1.2010 Klo. 16.30-19.45 Metropolian tietojärjetelmät Päivi Setälä

Torstai 14.1.2010 Klo. 16.30-19.45 Metropolian tietojärjetelmät Päivi Setälä Lukujärjestys viikoille 2 ja 3 Viikko 2 (Muutoksia lukujärjestyksessä) Tiistai 12.1.2010 Klo 15.00-16.00 Aikuiskoulutuksen avajaiset Klo 16.00-18.00 Orientaatio opintoihin, tutor Maj-Lis Vänskä Ennen avajaisia

Lisätiedot

Uudistuva insinöörikoulutus. Seija Ristimäki

Uudistuva insinöörikoulutus. Seija Ristimäki Uudistuva insinöörikoulutus Seija Ristimäki Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Toimipaikat sijaitsevat Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla Neljä koulutusalaa: kulttuuri liiketalous sosiaali-

Lisätiedot