KUNTOUTUKSEN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNTOUTUKSEN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO"

Transkriptio

1 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALA KUNTOUTUKSEN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA (90 OPINTOPISTETTÄ) Hyväksytty Metropolia ammattikorkeakoulun hallituksessa

2 SISÄLLYS 2 1. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto 2. Kuntoutuksen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tausta 3. Koulutuksen pedagogiset lähtökohdat ja opintojen toteutus 4. Koulutuksen rakenne 5. Opintojen kuvaus 5.1. Kuntoutuksen kehittämisosaaminen Kuntoutuksen muuttuvat paradigmat Tutkimus- ja kehitystyömenetelmät kuntoutuksen kehittämisessä Tiedon hankinta ja hallinta kuntoutuksen asiantuntijatoiminnassa Uudistuva kuntoutusverkosto Rajapintoja ylittävä kuntoutus ja kuntoutuksen toimintaprosessien kehittäminen 5.2. Kuntoutuksen johtamisosaaminen Ammatillinen kasvu ja itsensä johtaminen Kuntoutuksen johtamisen tietoperusta ja työvälineet Kuntoutustoiminnan tuloksellisuuden arviointi Strateginen ja toiminnan johtaminen Työhyvinvointia tukeva johtaminen Liiketoimintaosaaminen ja yrittäjyys 5.3. Opinnäytetyö 5.4. Vapaasti valittavat opinnot

3 1 YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 3 Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on tarkoitettu jo työelämässä oleville korkeakoulututkinnon suorittaneille, jotka haluavat syventää ja laajentaa erikoisosaamistaan. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Kuntoutuksen koulutusohjelma on tarkoitettu terveys- tai sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille, joilla on vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta. (Laki 351/2003 ja 411/ sekä asetus 352/2003 ja 423/ ) Tutkintonimike määräytyy opiskelijan aikaisemman tutkinnon mukaan, johon liitetään määre yamk. Metropolia ammattikorkeakoulussa on mahdollisuus suorittaa Kuntoutuksen koulutusohjelmassa seuraavat tutkinnot: apuvälineteknikko, yamk; fysioterapeutti, yamk; geronomi, yamk; jalkaterapeutti, yamk; osteopaatti, yamk; sairaanhoitaja, yamk; sosionomi, yamk; terveydenhoitaja, yamk tai toimintaterapeutti, yamk. Englanninkielinen tutkintonimike on Master of Health Care. Ylempien ammattikorkeakoulutukintojen laajuus on opintopistettä riippuen sitä edeltävän perustutkinnon laajuudesta. Kuntoutuksen ylempi ammattikorkeakoulututkinto on 90 opintopistettä. Yksi opintopiste vastaa 27 tuntia opiskelijan työtä. Opintojen kesto on 1½ vuotta ja lähiopetusta on 2-3 päivää kuukaudessa. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvat syventävät ammattiopinnot, vapaasti valittavat opinnot ja opinnäytetyö. Asetuksen mukaan syventävien ammattiopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle mahdollisuus syventää teorian soveltamista käytäntöön, analyyttisiä taitoja, projektin johtamisen sekä tutkimus- ja kehitystyöhön osallistumisen taitoja ja sosiaalisia taitoja. Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa kykyä soveltaa tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen sekä valmiutta itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön. Tutkintoon johtavien opintojen yleisenä tavoitteena on antaa opiskelijalle: 1. työelämän kehittämisen edellyttämät laajat ja syvälliset tiedot asianomaiselta alalta sekä tarvittavat teoreettiset tiedot asianomaisen alan vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä toimimista varten; 2. syvällinen kuvaus asianomaisesta alasta, asemasta työelämässä ja yhteiskunnallisesta merkityksestä sekä valmius asianomaisen alan tutkimustiedon ja ammattikäytännön kehityksen seuraamiseen ja erittelyyn; 3. valmiudet elinikäiseen oppimiseen ja jatkuvaan oman ammattitaidon kehittämiseen; 4. työelämässä vaadittava hyvä viestintä- ja kielitaito; sekä 5. kansainvälisen vuorovaikutuksen ja ammatillisen toiminnan edellyttämät valmiudet. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa asiantuntijuuden syventymisen lisäksi ns. yleistä osaamista eli kompetensseja. Näitä ovat mm. itsensä kehittäminen, eettinen osaaminen, viestintäja vuorovaikutusosaaminen, kehittämistoiminnan osaaminen, organisaatio- ja yhteiskuntaosaaminen sekä kansainvälisyysosaaminen. (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto

4 2. KUNTOUTUKSEN YLEMMÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINNON TAUSTA 4 Kuntoutusalalla on tarpeen uudistaa palvelutuotannon mallia, osoittaa oman työn vaikuttavuus sekä tehostaa teknologian haltuunottoa ja käyttöä. Metropolialueelle on tärkeää tuottaa monipuolisia korjaavia ja ennaltaehkäiseviä kuntoutuspalveluja. Haasteena kuntoutuksessa on asiakkaan aseman parantaminen luomalla osallistavia toimintatapoja. Tämä edellyttää ratkaisujen hakemista yksilön ja lähiyhteisön voimavaroista sekä ympäristön ja elinolojen kehittämistä yhdessä asiakkaan kanssa. Kuntoutus nähdään koulutusohjelmassa yksilöllisenä, yhteisöllisenä ja yhteiskunnallisena muutosprosessina. Muutosprosesissa keskeistä on asiakkaan hyöty, yhteisille rajapinnoille rakentuva toiminta ja kehittävä johtaminen. Väestön ikääntyminen, sosiaali- ja terveysalan moniongelmaisten asiakkaiden määrän kasvu ja toiminta- ja työkyvyn ongelmat ovat väestön terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmasta merkittäviä haasteita. Kuntoutuksen erityisenä tarpeena on kehittää ikääntyneen työvoiman, pitkäaikaistyöttömien, syrjäytymisvaarassa olevien nuorten, kaikenikäisten vaikeavammaisten, mielenterveys- ja päihdeongelmaisten ja vanhusväestön kuntoutusta. Kuntoutuksen alueella on monimuotoisia työtehtäviä, jotka edellyttävät tutkimuksellista kehittämisja johtamisosaamista. Koulutusohjelman suorittaneet sijoittuvat erilaisiin oman alan kehittämis-, erityisasiantuntija- ja johtotehtäviin. Kuntoutusalalla on mahdollisuus sijoittua niin julkiselle, yksityiselle kuin kolmannelle sektorille. 3. KOULUTUKSEN PEDAGOGISET LÄHTÖKOHDAT JA OPINTOJEN TOTEUTUS Pedagogiset lähtökohdat Opintojen suunnittelu ja toteuttaminen perustuu yhteiskehittelyyn, jossa toimijoina ovat opiskelijat, opettajat ja työelämän edustajat. Tarkoituksena on luoda autenttisuuteen pyrkiviä oppimistilanteita. Näiden avulla mahdollistetaan työelämän monisäikeisten ja kerroksellisten muutosten hahmottaminen kuntoutuksen palvelujen johtamisessa ja kehittämisessä. Koulutuksessa monipuolisten työelämäsuhteiden lisäksi voimavarana on opiskelijoiden työkokemus. Opiskelu on luonteeltaan yksilöllisen sekä yhteisöllisen osaamisen vahvistamista ja pohdintaa. Koko koulutusprosessin ajan toimitaan tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa. Opinnot toteutetaan yhdistelmäopetuksena. Oppimistilanteet koostuvat seminaareista, verkkoopinnoista sekä yksin ja ryhmissä tehdyistä oppimistehtävistä ja asiantuntijaesityksistä. Ohjausmenetelminä käytetään yksilö-, ryhmä- ja vertaisohjausta. Metropolia ammattikorkeakoulu on solminut kumppanuuteen perustuvan yhteistyöverkoston Arcadan, Lahden ja Laurean ammattikorkeakoulujen kanssa. Koulutuksen sisältöjä ja toteutusta on suunniteltu yhdessä ja verkostossa toimivien ammattikorkeakoulujen opettajat osallistuvat opintojen toteutukseen. Arcada huolehtii etenkin ruotsinkielisten opiskelijoiden ohjauksesta. Opintojen hyväksilukeminen Hyväksilukemisen perusteena noudatetaan opetusministeriön ohjetta vuodelta 2007: Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen korkeakouluissa. Ohjeistuksessa sovelletaan elinikäisen oppimisen periaatetta. Korkeakouluun hakeneella ja siellä opiskelevalla on mahdollisuus hakea aiemmin suoritettujen opintojen ja hankitun osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä tai miten osaaminen on hankittu. Opiskelijan velvollisuutena on osoittaa hankkimansa osaaminen. Opintojen arviointi Opintojen arviointi on ohjaavaa, kehittävää ja jatkuvaa. Opintojaksojen hyväksymisen edellytyksenä on siihen kuuluvien osioiden suorittaminen hyväksytysti opetus- ja toteutussuunnitelmien mukaisesti. Arvioinnissa käytetään arvosanoja kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1) ja hylätty (0). Joidenkin opintojaksojen kohdalla voidaan käyttää myös arvosanaa hyväksytty/hylätty.

5 4. KOULUTUKSEN RAKENNE 5 Opetussuunnitelma on ns. juonneopetussuunnitelma. Ohjelma koostuu neljästä pääjuonteesta, jotka ovat Kuntoutuksen kehittämisosaaminen 25 opintopistettä, Kuntoutuksen johtamisosaaminen 30 op, Opinnäytetyö 30 op ja Vapaasti valittavat opinnot 5 op. Opinnot ja niiden sijoittuminen eri lukukausille on esitetty taulukossa 1. Taulukko 1. Kuntoutuksen ylemmän amk-tutkinnon rakenne Juonne 1. lukukausi 2. lukukausi 3. lukukausi Kuntoutuksen kehittämisosaaminen 25op Kuntoutus yksilöllisenä, yhteisöllisenä ja yhteiskunnallisena muutosprosessina. Teoreettinen ja menetelmällinen osaaminen ennakoida ja arvioida kansallisia ja kansainvälisiä kuntoutuksen haasteita ja kehittää kuntoutustoimintaa. Kuntoutuksen johtamisosaaminen 30 op Kuntoutuksen johtamisosaaminen organisaatioissa, esimiestyössä ja osaamisen vahvistamisessa. Eettinen osaaminen. Opinnäytetyö 30 op Kuntoutuksen muuttuvat paradigmat 4op Tutkimus- ja kehitystyömenetelmät kuntoutuksen kehittämisessä 5op Tiedon hankinta ja hallinta kuntoutuksen asiantuntijatoiminnassa 3op Ammatillinen kasvu Uudistuva kuntoutusverkosto 3op Tutkimus- ja kehitystyömenetelmät kuntoutuksen kehittämisessä 5op ja itsensä johtaminen Kuntoutuksen johtamisen Kuntoutustoiminnan tietoperusta ja työvälineet tuloksellisuuden arviointi 6op 3 op Strateginen ja toiminnan johtaminen 5 op Rajapintoja ylittävä kuntoutustoiminta ja kuntoutuksen toimintaprosessien kehittäminen 5 op 5 op Työhyvinvointia tukeva johtaminen 5 op Liiketoimintaosaaminen ja yrittäjyys 6 op Opinnäytetyö 5 op Opinnäytetyö 12 op Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte 13 op Vapaasti valittavat opinnot 5op Kuntoutuksen asiantuntijuutta tukeva osaaminen. Vapaasti valittavat opinnot 5 op Yhteensä 90 op 30 op 30 op 30 op

6 6 5. OPINTOJEN KUVAUS KUNTOUTUKSEN KEHITTÄMISOSAAMINEN 25 op Juonteen teemat Kuntoutus yksilöllisenä ja yhteisöllisenä yhteiskunnallisena muutosprosessina Teoreettinen ja menetelmällinen osaaminen ennakoida ja arvioida kansallisia ja kansainvälisiä kuntoutuksen haasteita ja kehittää kuntoutustoimintaa Juonteen tavoitteet Opiskelija osaa ennakoida ja arvioida monialaisesti yksilöllistä, yhteisöllistä ja yhteiskunnallista kuntoutustarvetta alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti edistää kuntoutumista yhdistäen asiakkaan ja asiantuntijoiden näkemykset parhaaseen ajantasaiseen tutkimustietoon innovoida, suunnitella, toteuttaa ja arvioida kuntoutuksen kehittämistoimintaa kehittää kuntoutumista edistäviä ja vahvistavia kuntoutuspalveluja ja kuntoutuksen toimintaprosesseja sekä ympäristöjä monialaisissa verkostoissa Juonne koostuu seuraavista opintojaksoista Kuntoutuksen muuttuvat paradigmat 4op Tiedon hankinta ja hallinta kuntoutuksen asiantuntijatoiminnassa 3op Tutkimus- ja kehitystyömenetelmät kuntoutuksen kehittämisessä 5op +5 op Uudistuva kuntoutusverkosto 3op Rajapintoja ylittävä kuntoutustoiminta ja kuntoutuksen toimintaprosessien kehittäminen 5 op Kuntoutuksen muuttuvat paradigmat 4 op Opiskelija jäsentää kuntoutuksen kehitysvaiheet ja niiden merkityksen asiakkaiden kannalta käytännön toiminnassa ja tulevaisuuden kuntoutustoiminnan suuntaamisessa. Opiskelija pystyy soveltamaan kuntoutuksen käsitteistöä ja teorioita ja arvioi niiden käyttökelpoisuutta monialaisessa yhteistyössä. Opiskelija soveltaa kuntoutustoiminnassa alansa arvoperustaa ja ammattieettisiä periaatteita asiantuntijana ja työelämän kehittäjänä. Kuntoutuksen olemus ja taustaoletukset eri aikoina ja erilaisissa konteksteissa Kuntoutuksen käsitteet, mallit ja teoriat Kuntoutumista ohjaavia käyttöteorioita Kuntoutuksen etiikka Tiedon hankinta ja hallinta kuntoutuksen asiantuntijatoiminnassa 3op Opiskelija tunnistaa kuntoutustoiminnassa tarvitsemansa tiedontarpeet ja kehittyy hakemaan tarvitsemaansa tietoa tehokkaasti. Opiskelija arvioi näyttöön perustuvaa kuntoutustoimintaa ja tietolähteitä kriittisesti. Opiskelija liittää uuden tiedon omiin pohjatietoihinsa ja arvojärjestelmäänsä sekä käyttää tietoa vastuullisesti kuntoutuksessa toimivien parhaaksi. Opiskelija syventäää valmiuksiaan jakaa jo olemassaolevaa tietoaan oman sekä työ- ja oppimisyhteisönsä osaamisen kehittämiseksi. Opiskelijan taito työstää ja muokata tietoa suulliseksi ja kirjalliseksi kuntoutusalan asiantuntijaesitykseksi kehittyy.

7 Tietämyksen hallinta; tiedot, taidot, osaaminen, organisaatioviestintä, inhimillinen pääoma, aineeton omaisuus yksilöiden ja organisaation oppimisen tuloksena Kuntoutuksen keskeiset tietokannat ja sähköiset dokumentit Näyttöön perustuva kuntoutustyö Tieteellinen ja asiakirjakirjoittaminen, kirjallinen ja suullinen viestintä 7 Tutkimus- ja kehitystyömenetelmät kuntoutuksen kehittämisessä 5+5 op Tavoitteet Opiskelija tunnistaa tutkimus- ja kehittämismenetelmälliset osaamistarpeensa ja syventää menetelmäosaamistaan. Osaa hyödyntää ennakointi- ja arviointimenelmiä yksilöllisen, yhteisöllisen ja yhteiskunnallisen kuntoutustarpeen kartoitustyössä. Opiskelija soveltaa valitsemaansa menetelmää kuntoutuspalvelujen ja kuntoutuksen toimintaprosessien kehitys- ja tutkimustyössään. Kyky arvioida kehitys- ja tutkimustyön pätevyyttä syvenee. Kuntoutusalan kehitys- ja tutkimustyö; tiedettä ja taikaa Tutkimus- ja kehitystyön strategiat ja menetelmät Aineiston hankinnan ja analyysin menetelmät osana kehitys- ja tutkimusprosessia Ennakointi- ja arviointimenetelmät Uudistuva kuntoutusverkosto 3op Opiskelija syventää ymmärrystään kuntoutusverkoston muodostumisesta sen perusteella millaisena kuntoutus nähdään; kuntoutuminen yksilön ja ympäristön muutosprosessina, kuntoutus yhteiskunnallisena toimintajärjestelmänä tai kuntoutus tavoitteiden ja toimenpiteiden kokonaisuutena. Kyky arvioida näin syntyneiden verkostojen merkitystä ja niihin liittyviä kehittämishaasteita erilaisten asiakkaiden ja asiakasryhmien kuntoutumisessa syvenee. Opiskelija muodostaa toimivan yhteistyöverkoston omassa toimintaympäristössään. Kuntoutusverkosto yksilön ja ympäristön muutosprosessina Kuntoutusverkosto lakien, asetusten ja yhteiskunnallisten sopimusten määrittelemänä järjestelmänä Kuntoutusverkosto tavoitteiden ja toimenpiteiden kokonaisuutena Erilaisten asiakkaiden ja erilaisissa toimintaympäristöissä työskentelevien kuntoutusverkosto Saavutettavuus, esteettömyys, osallisuus ja osallistuvuus Edeltävät opinnot Kuntoutuksen muuttuvat paradigmat Rajapintoja ylittävä kuntoutustoiminta ja kuntoutuksen toimintaprosessien kehittäminen 5 op Opiskelija kehittää monialaisen tiedon avulla eri alojen yhteisillä rajapinnoilla tapahtuvaa kuntoutusverkoston toimintaa, missä korostuu asiakkaan osallisuus sekä monialainen ja moniammatillinen yhteistoiminta asiakkaan kanssa. Opiskelijan valmiudet ympäristöön vaikuttavien ja kuntoutujan osallisuutta vahvistavien toimintaprosessien kehittämiseen lisääntyvät. Opiskelija syventää osaamistaan kuntoutuksen tuloksellisuuden arvioinnissa yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan tasoilla. Opiskelija kehittää hyviä kuntoutuskäytäntöjä verkostossaan.

8 Asiakkaan kuntoutumisprosessin kehittäminen rajapintoja ylittäen monialaisessa verkostossaprojekti (Projektin suunnittelu, toteutus ja arviointi) 8 Edeltävät opinnot Kuntoutuksen muuttuvat paradigmat Uudistuva kuntoutusverkosto Tutkimus- ja kehitystyömenetelmät kuntoutuksen kehittämisessä KUNTOUTUKSEN JOHTAMISOSAAMINEN 30 op Juonteen teemat Kuntoutuksen johtamisosaaminen organisaatioissa, esimiestyössä ja osaamisen vahvistamisessa Eettinen osaaminen Juonteen tavoitteet Opiskelija osaa tunnistaa omat johtamisvalmiutensa hyödyntää strategisen ja operatiivisen johtamisen periaatteita soveltaa erilaisia johtamismalleja ja hyödyntää niitä organisaation erityispiirteiden mukaisesti tunnistaa yhteistyössä organisaation kehittämistarpeita organisoida yhteisöllisesti työyhteisön toiminnan vastaamaan ennakoituja tarpeita tukea työyhteisöä muutoksissa ja tavoitteellisessa osaamisen vahvistamisessa Juonne koostuu seuraavista opintojaksoista Ammatillinen kasvu ja itsensä johtaminen 5 op Kuntoutuksen johtamisen tietoperusta ja työvälineet 6 op Kuntoutustoiminnan tuloksellisuuden arviointi 3 op Strateginen ja toiminnan johtaminen 5op Liiketoimintaosaaminen ja yrittäjyys 6 op Työhyvinvointia tukeva johtaminen 5 op Ammatillinen kasvu ja itsensä johtaminen 5 op Opiskelija arvioi omia vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan sekä laatii omiin kehittämishaasteisiin vastaavan kehittymissuunnitelman. Opiskelija kehittää osaamistaan yksilöllisesti ja yhteisöllisesti sekä jakaa oppimaansa työyhteisössä. Opiskelija arvioi itsensä johtamista ja asiantuntijaosaamista osana yhteisöä. Opiskelija huolehtii omasta fyysisestä, henkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnistaan. Opiskelija sisäistää elinikäisen oppimisen osaksi ammatillista kehittymistään. Portfoliotyöskentely, urakehitys, voimaantuminen, reflektio, käytännön harkinta Yksilöllinen ja yhteisöllinen asiantuntijuus Suoritustapa ja arviointi Vertaistuki, mentorointi, tuutorointi, Portfolio, HOPS. Arviointi hyväksytty/hylätty. Kuntoutuksen johtamisen tietoperusta ja työvälineet 6 op Opiskelija syventää tietojaan muuttuvasta johtamisesta ja arvioi eri johtamismallien soveltuvuutta uudistuvassa kuntoutustoiminnassa. Opiskelija valitsee ja käyttää tarkoituksenmukaisia

9 menetelmiä johtamisessa ja kehitystyössä. Opiskelija toimii tietoisesti eettisten periaatteiden mukaisesti. 9 Johtamisteoriat ja niiden kehittyminen ja muuttuminen Asiakkuuden, kuntoutustoiminnan ja muun terveydenhuollon järjestelmät Eettisyys kuntoutuksen johtamisessa Johtamisen työvälineet Projektin hallinta kehitystyössä Kuntoutustoiminnan tuloksellisuuden arviointi 3 op Opiskelija arvioi kuntoutustoiminnan kokonaisuutta ja tuloksellisuutta sekä soveltaa tietoa omassa päätöksenteossaan. Opiskelija syventää valmiuksiaan ennakoida ja tunnistaa muutoksen merkkejä kuntoutustoiminnan rakenteiden ja tuottamistapojen kehittämiseksi. Kuntoutustoiminnan tuloksellisuuden arviointi Ennakointi Kuntoutustoiminnan haasteet yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmista Hyvän kuntoutuskäytännön kehittäminen Jatkuva laadun parantaminen Strateginen ja toiminnan johtaminen 5 op Opiskelija hallitsee hyvän johtamiskäytännön. Opiskelija kehittyy organisaation strategiaa tukevan henkilöstön kehittämisessä ja osaamisen johtamisessa. Opiskelijan kyky suhteuttaa oma toimintansa alueelliisiin ja kansainvälisiin tarpeisiin, muutoksiin ja ennakointiin syvenee. Opiskelija osaa soveltaa kestävän kehityksen periaatteita omassa toiminnassaan ja tuntee organisaationsa yhteiskuntavastuun. Organisaatio- ja johtamisajattelu sekä uudistuvat ohjausjärjestelmät Kansallinen ja kansainvälinen sosiaali- ja terveyspolitiikka Henkilöstösuunnittelu ja -kehittäminen Osaamisen johtaminen ja ydinosaamisen tunnistaminen Toiminnan suunnittelu ja kehittäminen Viranomaistoiminnan periaatteet (julkisuus, hallintoasioiden käsittely) Työhyvinvointia tukeva johtaminen 5 op Tavoitteet Opiskelijan kyky soveltaa työhyvinvointia tukevan johtamisen periaatteita vahvistuu. Opiskelija kehittyy edistämään ja vahvistamaan työhyvinvointia tukevaa yksilöiden ja organisaatioiden toimintaa. Työhyvinvointia ja työterveyttä vahvistavat tekijät (yksilö- ja yhteisötasolla) Työhyvinvoinnin johtaminen Moninaisuusjohtaminen ja -osaaminen työyhteisö- ja yksilö tasolla Muutosjohtaminen

10 10 Liiketoimintaosaaminen ja yrittäjyys 6 op Opiskelija ymmärtää kansantalouden muuttuvaa toimintaympäristöä ja sen yhteyttä kuntoutukseen. Opiskelija tuntee liiketoimintaa ohjaavat periaatteet julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla. Opiskelija tunnistaa taloushallinnon haasteet, osaa ennakoida muutoksia ja soveltaa taloushallinnon periaatteita omassa työssään. Opiskelija perehtyy yrittäjyyteen kuntoutusalalla Opiskelija syventää osaamistaan julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin palvelutuotannossa. Terveystalous ja sen ohjaus ja valvonta Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen vaikutukset palvelutuotantoon Yrityksen talousprosessi ja kustannuslaskenta Asiantuntijuuden markkinointi ja tuotteistaminen Markkinointi ja asiakastyytyväisyyden varmistaminen Tuottavuus, tehokkuus ja vaikuttavuus ja niiden arviointi kuntoutuksessa Kustannus-hyöty- ja kustannus-vaikuttavuusanalyysi Resurssien optimaalinen allokointi niukkuuden vallitessa OPINNÄYTETYÖ 30 op Opinnäytetyö on työelämässä ja työelämän kanssa toteutuva vaiheittain etenevä tutkimuksellinen kehitystyö. Tavoitteet Opiskelija osaa valita tarkoituksenmukaisia tutkimuksellisia strategioita kuntoutuksen yksilöllisen, yhteisöllisen ja yhteiskunnallisen muutosprosessien vahvistamisessa toteuttaa kehittämishankkeen innovatiivisesti ja taloudellisesti arvioida kehittämistoiminnan aikaansaaman muutoksen yksilöllistä, yhteisöllistä ja yhteiskunnallista hyötyä Opinnäytetyön etenemisen vaiheet: Aiheanalyysi ja suunnittelu Toteutus Arviointi ja julkistaminen, sisältää kypysyysnäytteen joka voi olla lehdistötiedote, yrityksen sisäinen tiedote, essee tai artikkeli. Arviointi Opinnäytetyö 1-5 Kypsyysnäyte hyväksytty/hylätty VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 5 OP Kuntoutuksen asiantuntijuutta tukevan osaamisen vahvistuminen Opiskelija suunnittelee vapaasti valittavat opinnot omien oppimistarpeittensa mukaisesti. Opinnot voivat koostua mm. koulutuspäivistä, konferensseista, kansainvälisestä toiminnasta, aikaisemmin suoritetuista opinnoista tai muista korkeakouluissa suoritetuista opinnoista.

11 KIRJALLISUUTTA opintojaksoittain: (täsmennetään toteutussuunnitelmissa, vaadittava kirjallisuus ja ns. tukea antava kirjallisuus) Kuntoutuksen muuttuvat paradigmat WHO Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus (ICF) 2001 Honkasalo, M-L & kangas, I & Seppälä, U-M (toim.) Sairas, potilas, omainen. Näkökulmia sairauden kokemiseen. 11 DPI Position Paper on the Definition of Disability; Aalto, A-M. (toim.) kannattaako kuntoutus? Stakes. Paatero, H Kuntoutusselonteot kuntoutuspolitiikan välineenä. Kuntoutus 25, 4, 3-4. Hänninen, V. & Valkonen, J. 8toim.) Kunnon tarinoita. Tarinallinen näkökulma kuntoutukseen. Kuntoutussäätiö. Helsinki. Karjalainen, V Verkoston lupaus: tutkimus aikuisasiakkaan palveluverkoston rakentamisesta. Stakes. Helsinki Kallanranta T, Rissanen P, Vilkkumaa I (toim.) (2001) Kuntoutus. Duodecim Wiman, Ronald: Kumpaa pitäisi kuntouttaa ihmistä vai yhteiskuntaa? (Toim.) Vappu Karjalainen, Ilpo Vilkkumaa Kuntoutus kanssamme. Stakes, 2004 Rissanen, P. & Kallanranta, T. & Suikkanen, A. /toim.) Kuntoutus. Duodecim, I osa Kokko, R-L 2003 Asiakas kuntoutuksen yhteistyöryhmässä. Institutionaalisen kohtaamisen jännitteitä. Kuntoutussäätiö. Harry Finkenflügel, Ivan Wolffers, Robbert Huijsman: The Evidence Base for CBR: A Literature Review. International Journal of Rehabilitation Research, 2005, nro 28 Vehmas, S Vammaisuus: johdatus historiaan, teoriaan ja etiikkaan. Gaudeamus. Tiedonhallinta ja hankinta kuntoutuksen asiantuntijatoiminnassa Bury T & Mead J, 1998, Evidence-based Healthcare: A Practical Guide for Therapists. Butterworth- Heinemann, Oxford Helewa,A & Walker,J 2000 Critical Evaluation of Research in Physical Rehabilitation: towards evidencebased practice, Saunders, Philadelphia Taylor, C Evidence-based practice for occupational therapists. Oxford:Blacwell Science. Discenso, A. ym Evidence-based Nursing. Mosby. Metteri, A. (toim.) Syntyykö luottamusta? Saiarstaminen, kansalainen ja palvelujärjestelmä. Edita. Tutkimusmenetelmät kuntoutuksen kehittämisessä Aatola, J. & Valli, R. (toinen painos) Ikkunoita tutkimusmetodeihin I. Metodin valinta ja aineiston keruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. Jyväskylä:Ps-kustannus. Aaltola, J. & Valli, R. (toinen painos) Ikkunoita tutkimusmetodeihin II. Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin. Jyväskylä:Ps-Kustannus Järvikoski A, Härkäpää K, Nouko-Juvonen S 2001 Monia teitä kuntoutuksen arviointiin. Tutkimuksia 69. Helsinki: Kuntoutussäätiö Kuntoutuksen tutkimuksen kehittämisohjelma 2003, STM Julkaisuja 2003:19 Robson C 2001 Käytännön arvioinnin perusteet. Tammi Tuomi, J. & Sarajärvi, A Laadullinen tutkimus ja sisällön analyysi. Helsinki:Tammi.

12 Aalto, A-M Kannattaako kuntoutus? Asiantuntijakatsaus eräiden kuntoutusmuotojen vaikuttavuudesta. Stakes.Helsinki. Kuntoutus, Impakti yms lehtien viisi vuosikertaa Kielhofner G Research in occupational therapy. Methods of inquiry for enhanhancing practice. Philadelpia: F.A.Davis comp. Carpenter, C. & Suto, M Qualitative research for occupational and physical therapists. Oxford:Blacwell Publishing.. 12 Uudistuva kuntoutusverkosto Metteri, A. (toim.) Asiakkaan ääntä kuunneelleen. kitkakohdista kehittämisehdotuksiin. Nouko-Juvonen, S. (toim.) Hyvinvointivaltion palveluketjut. Tammi. Onnismaa, J. & Pasanen. H. & Spanger T Ohjaus ammattina ja tieteenalana. PS-kustannus. Osa I ja osa II. Rajapintoja ylittävä kuntoutustoiminta ja kuntoutuksen toimintaprosessien kehittäminen Robson C Käytännön arvioinnin perusteet. Tammi. Järvikoski, A. & Härkäpää, K. & Nouko-Juvonen, S. (toim.) Monia teitä kuntoutuksen arviointiin. Kuntoutussäätiö. Rahkonen, O. & Lahelma, E. (toim.) Elämänkaari ja terveys. Gaudeamus. Ammatillinen kasvu ja itsensä johtaminen Brown, G. & Esdaile, S.A. & Ryan, S.E Becoming advanced healthcare practitioner. Edinburg:Butterworth Heinemann. Kuntoutuksen johtamisen tietoperusta ja työvälineet Kuntoutustoiminnan tuloksellisuuden arviointi Paasio, P Vaikuttavuuden arvioinnin rakenne ja mahdollisuus sosiaalialalla. Stakes työpapereita 2003/303. Strateginen ja toiminnan johtaminen Viitala, R Johda osaamista. osaamisen johtaminen teoriasta käytäntöön. Helsinki: Otava. Liiketoimintaosaaminen ja yrittäjyys Alhola Lauslahti: Taloutta johtamista varten esimiehille ja asiantuntijoille. Edita, Helsinki 2005 Koskela Rousu: Kansantalous tutuksi. Wsoy, Helsinki Kovalainen Simonen: Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys. Wsoy, Juva 1996 Mäntyranta et al. (toim): Terveyspalveluiden suunnittelu. Gummerus, Jyväskylä 2004 Viitala Jylhä: Liiketoimintaosaaminen menestyvän yritystoiminnan perusta. Edita, Helsinki Korhonen - Vuoria (toim.) : Potilas, lääkäri, hoitaja. Wsoy 1997 Sintonen Pekurinen - Linnakko : Terveystaloustiede. Wsoy, Porvoo Suomen kuntaliitto 1995 Perusterveydenhuollon Tuote-projektin raportti 2, Taloudellisen ohjauksen vaihtoehtoja Työhyvinvointia tukeva johtaminen Arikoski, J & Sallinen, M 2007 Vastarinnasta vastarannalle johda muutos taitavasti. Työterveyslaitos, Helsinki Hottinen, V Työhyvinvoinnin johtaminen ja työyhteisön valmentaminen. Työterveyslaitos, Helsinki Visti, A & Härkönen, L-K 2005 Mosaiikki - erilaisuus vahvuudeksi. Tasa-arvo- ja moninaisuustyön ABC. Tykes-raportteja 42, Helsinki

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan keskus Suoritettava tutkinto Tutkintonimike Fysioterapeutti (ylempi AMK) Sairaanhoitaja (ylempi AMK)

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan AMK-osaamisen kompetenssit 2010 Sosiaalialan eettinen on sisäistänyt sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS

YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS Master s Degree Programme in Entrepreneurial and Business Competence YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS 90 op OPS 2014 2016 Tradenomi (ylempi amk) Koulutuksesta valmistuu tradenomi (ylempi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Hämeen Ammattikorkeakoulu KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Sijoittuminen työelämään Koulutus on tarkoitettu henkilöille jotka toimivat kulttuuri- ja taidetoiminnan asiantuntija - ja

Lisätiedot

Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta

Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta TAMK, Sosionomikoulutus, 17ASO ENNAKKOTEHTÄVÄ 1 TAMMIKUU 2017 Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta Tämän ennakkotehtävän tavoitteena on tehdä näkyväksi

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen YAMK-koulutuksen toteutuksen arviointi Hannele Laaksonen

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen YAMK-koulutuksen toteutuksen arviointi Hannele Laaksonen Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen YAMK-koulutuksen toteutuksen arviointi Hannele Laaksonen TIIVISTELMÄ Sosiaali- ja terveysalan johtamisen YAMK-koulutus alkoi Tampereen ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan?

Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan? Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan? Ritva Jakku-Sihvonen projektinjohtaja, Vokke-projekti, Helsingin yliopisto Maisterin tutkinto voimassa olevan asetuksen mukaan Pääaineen hyvä tuntemus, sivuaineiden

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa. Teemu Rantanen 7.3.2012

Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa. Teemu Rantanen 7.3.2012 Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa Teemu Rantanen 7.3.2012 Taustaa YAMK-tutkinto edelleen kohtuullisen uusi ja paikoin heikosti tunnettu > Tarvitaan myös tutkimustietoa

Lisätiedot

Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015

Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015 1 ( 5) Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015 Eduskunta Sosiaali- ja terveysvaliokunta Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkoston lausunto hallituksen esitykseen (HE 354/2014 vp) laiksi sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

Lisätiedot

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE Sisällys AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT)... 3 Mitä on AHOT?... 3 Millaisesta osaamisesta AHOTointia voi hakea?... 4 Osaamisen osoittaminen,

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN TOIMINTAMALLI VISIOMME VUOTEEN 2019 Tavoitteenamme on, että hoitotyön yhteisömme on alueellisesti vetovoimainen

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Poikkitieteellinen maisteriohjelma vastaamaan hyvinvointialan haasteisiin

Poikkitieteellinen maisteriohjelma vastaamaan hyvinvointialan haasteisiin Poikkitieteellinen maisteriohjelma vastaamaan hyvinvointialan haasteisiin Hyvinvointia yhteistuumin seminaari 1.12.2005 Professori Tampereen yliopiston Porin yksikkö 12/7/2005 1 Tampereen yliopiston Porin

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2012 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2012 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus Media-alan monimuotototeutuksessa syvennyt kuvalliseen viestintään. Opinnoissasi paneudut kuvalliseen ilmaisuun ja visuaaliseen viestintään soveltamalla

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

MILLÄ RAVITSEMUSOSAAMISELLA

MILLÄ RAVITSEMUSOSAAMISELLA MILLÄ RAVITSEMUSOSAAMISELLA RUOKASI VALMISTETAAN Enni Mertanen 31.3.2011 1 Suomalainen koulutusjärjestelmä Ruoanvalmistajilla pitäisi olla toisen asteen tutkinto Ruokapalvelujen esimiestehtävissä toimivilla

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Haapajärven ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT...

Lisätiedot

Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3)

Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3) code name 1 2 sum YARKA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 80 YARKA15AYRK01-1000 Rakentamistalous 20 YRK0101 Strateginen johtaminen ja talous 5 5

Lisätiedot

7.11.2014. Sosiaali- ja terveysministeriö

7.11.2014. Sosiaali- ja terveysministeriö 1 7.11.2014 Sosiaali- ja terveysministeriö SUOMEN GERONOMILIITON LAUSUNTO LUONNOKSESTA, JOKA KOSKEE HALLITUKSEN ESITYSTÄ LAIKSI SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKI- LÖISTÄ JA ERÄIDEN SIIHEN LIITTYVIEN LAKIEN

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella on yrityksen johtajalta edellytettävä yrityksen strategisen johtamisen

Lisätiedot

Kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun arviointipassi

Kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun arviointipassi Kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun arviointipassi Sisällysluettelo JOHDANTO OSAAMISEN KEHITTYMINEN ARVIOINNIT: JAMKin yhteiset osaamiset Sosiaali- ja terveysalan yhteiset osaamiset Kuntoutusohjauksen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

LAPSI-, NUORISO- JA PERHESOSIAALITYÖN ERIKOISALAN KOULUTUS

LAPSI-, NUORISO- JA PERHESOSIAALITYÖN ERIKOISALAN KOULUTUS LAPSI-, NUORISO- JA PERHESOSIAALITYÖN ERIKOISALAN KOULUTUS JA LASTENSUOJELUPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN Lastensuojelun kehittämisverkosto 17.8.2016 Merja Anis UUDET SOSIAALITYÖN ERIKOISTUMISKOULUTUKSET ALKAMASSA

Lisätiedot

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Työelämäyhteistyöpäivä 6.9.2012 Arja Oikarinen 1 Luennon sisältö: Ammattitaitoa edistävä harjoittelu Mitä on

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖOHJE YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

OPINNÄYTETYÖOHJE YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO OPINNÄYTETYÖOHJE YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 16.3.2005 2 SISÄLTÖ 1. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö 2. Opinnäytetyöprosessi 3. Opinnäytetyön arviointi 4. Opinnäytetyön julkaiseminen

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä Liiketalouden koulut tusohjelma, Porvoo, aikuiset Liiketalouden koulutusohjelma pähkinänkuoressa Liiketalouden koulutusohjelman profiili Koulutuksen tavoitteet Ammatillinenn kasvu Opetussuunnitelma Liiketalouden

Lisätiedot

OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Oman työn tavoitteellinen suunnittelu ja toteuttaminen sosiaalisista

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Reformi puheesta nostettua

Reformi puheesta nostettua Reformi puheesta nostettua Ammatillisen koulutuksen tavoitteet Kohottaa ja ylläpitää väestön ammatillista osaamista Antaa mahdollisuus ammattitaidon osoittamiseen sen hankkimistavasta riippumatta Kehittää

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT. Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa

LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT. Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa I TEHTÄVÄN ASETTELU Työelämälähtöisyys: opinnäytetyö hyödyttää työelämää, kehittää

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5).5.2015 Tämä asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus Työpaja 4 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle 15.4.2015 Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Tutkinnon

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KOULUTUS

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KOULUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KOULUTUS HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA Koulutusjohtaja Koulutusohjelmavastaava Opintosihteerit: Eija Heikkinen Anna-Leena Eklund Sirkka-Liisa Niskanen, ylempi AMK-tutkinto Anna-Maija

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Tutkinnon osan nimi ja laajuus: 2.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus, 20 osp. Pakollinen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Portfoliotyöskentely sosiaali- ja terveydenhuollon johtajan pätevyys opinnoissa sekä erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritutkinnoissa

Portfoliotyöskentely sosiaali- ja terveydenhuollon johtajan pätevyys opinnoissa sekä erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritutkinnoissa Päivitetty 30.6.2011 Portfoliotyöskentely sosiaali- ja terveydenhuollon johtajan pätevyys opinnoissa sekä erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritutkinnoissa Ohjeita tuutorille ja koulutettavalle Taustaa

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Opetussuunnitelma 1 (6) YLEISTIEDOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma Opintojen laajuus on 90 opintopistettä, ja ohjeaika

Lisätiedot

KOHTI LAADUKASTA TUTKINTOA

KOHTI LAADUKASTA TUTKINTOA ESR AHOT-KATSAUS A M M A T T I K O R K E A K O U L U J E N K I E L T E N J A V I E S T I N N Ä N V A S T U U O P E T T A J I E N T A P A A M I N E N 7. 2. 2 0 1 1 A N N E L I A I R O L A KOHTI LAADUKASTA

Lisätiedot

Fysioterapeuttiopiskelijan arviointipassi

Fysioterapeuttiopiskelijan arviointipassi Fysioterapeuttiopiskelijan arviointipassi Sisällysluettelo JOHDANTO OSAAMISEN KEHITTYMINEN ARVIOINNIT: JAMKin yhteiset osaamiset Sosiaali- ja terveysalan yhteiset osaamiset Fysioterapian ammattikohtaiset

Lisätiedot

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3)

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3) code name 1 2 sum YATJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 85 YATJA15AYTJ01-1000 Toimintaympäristön muutos 10 YTJ0101 Societal Change

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Kätilö (AMK) Opintojen kesto nuorisokoulutuksessa on 4,5 vuotta ja laajuus

Lisätiedot

Tietoasiantuntijoiden osaamisen kehittyminen, kontekstina hanketoiminta ja moniammatillinen yhteistyö

Tietoasiantuntijoiden osaamisen kehittyminen, kontekstina hanketoiminta ja moniammatillinen yhteistyö Tietoasiantuntijoiden osaamisen kehittyminen, kontekstina hanketoiminta ja moniammatillinen yhteistyö Informaatiotutkimuksen yhdistyksen seminaari 13.11.2015 Hanna Lahtinen Sisältö 1. Taustaa 2. Tutkimuksen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Uudistuva insinöörikoulutus. Seija Ristimäki

Uudistuva insinöörikoulutus. Seija Ristimäki Uudistuva insinöörikoulutus Seija Ristimäki Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Toimipaikat sijaitsevat Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla Neljä koulutusalaa: kulttuuri liiketalous sosiaali-

Lisätiedot

OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA

OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖN TEKIJÄT TERO LUOKKANEN JA SINI OTTELIN OPINNÄYTETYÖN OHJAAJAT: LEHTORI, TUTKINTOVASTAAVA RAIJA RAJALA,

Lisätiedot

Sairaanhoitajakoulutus (SHHTNU15A8)

Sairaanhoitajakoulutus (SHHTNU15A8) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sairaanhoitajakoulutus (SHHTNU15A8) SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Sairaanhoitajan työnä on hoitaa eri-ikäisiä ihmisiä ja edistää väestön terveyttä. Sairaanhoitaja toimii sosiaali-

Lisätiedot

Toimintaterapeuttiopiskelijan arviointipassi

Toimintaterapeuttiopiskelijan arviointipassi Toimintaterapeuttiopiskelijan arviointipassi Kuvitus: Suvi Harvisalo Sisällysluettelo JOHDANTO OSAAMISEN KEHITTYMINEN ARVIOINNIT: JAMKin yhteiset osaamiset Sosiaali- ja terveysalan yhteiset osaamiset Toimintaterapeutin

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto: Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto: Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Esityksen aihe JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Mirja Immonen, koulutuspäällikkö 1 PERUSTIETOJA 2010 Opiskelijamäärä 8490, tutkinto opiskelijoita 6789 Suoritetut tutkinnot v. 2010 yhteensä 1634 Amk tutkintoja

Lisätiedot

Innovaatioammattikorkeakoulun. lähtökohdat. Sinimaaria Ranki

Innovaatioammattikorkeakoulun. lähtökohdat. Sinimaaria Ranki Innovaatioammattikorkeakoulun strategiset lähtökohdat Sinimaaria Ranki 2.9.2008 1 Taustalla vaikuttavat talouden muutosvoimat Informaatiokumous Ennuste: puolet maailmankaupasta immateriaalikauppaa Tuotanto

Lisätiedot

UEF EXECUTIVE MBA. aducate.fi JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN facebook.com/weaducate

UEF EXECUTIVE MBA. aducate.fi JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN facebook.com/weaducate UEF EXECUTIVE MBA JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN KOULUTUSOHJELMA aducate.fi @weaducate facebook.com/weaducate UEF EMBA-opinnot SMART AT WORK Kenelle: Itä-Suomen yliopiston UEF EMBA -koulutusohjelma on tarkoitettu

Lisätiedot

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea

Lisätiedot

Laatutyö opinnäytetyön kehittämisessä Case Stadia

Laatutyö opinnäytetyön kehittämisessä Case Stadia Laatutyö opinnäytetyön kehittämisessä Case Stadia Työseminaari 24.11.2005 Taru Ruotsalainen Sosiaali- ja terveysala Hoitotyö ja ensihoito Kuntoutus Erityisalat Sosiaaliala Hoitotyö Apuvälinetekniikka Bioanalytiikka

Lisätiedot

AMHA eli Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

AMHA eli Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä AMHA eli Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä Miten tähän on tultu? Mikä muuttuu? Historiaa. Ammattitaitovaatimus ja koulutus kulkeneet käsi kädessä 1991 SOSTL esitti terv- ja sos.huollon ammatinharjoittamiseen

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TYÖVALTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2011. Lahden ammattikorkeakoulu Aikuiskoulutus Sosiaali- ja terveysala

OPINTO-OPAS 2011. Lahden ammattikorkeakoulu Aikuiskoulutus Sosiaali- ja terveysala OPINTO-OPAS 2011 Lahden ammattikorkeakoulu Aikuiskoulutus Sosiaali- ja terveysala Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot 30 op Työyhteisön johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla Fysioterapian,

Lisätiedot

Metropolia, Sosionomi (ylempi amk) VERSIO muutokset mahdollisia! Lukukausi-ohjelma: syksy 2012 Opiskelijaryhmä SO412S6 (1.

Metropolia, Sosionomi (ylempi amk) VERSIO muutokset mahdollisia! Lukukausi-ohjelma: syksy 2012 Opiskelijaryhmä SO412S6 (1. 1 Metropolia, Sosionomi (ylempi amk) VERSIO 7.6.2012 muutokset mahdollisia! Lukukausi-ohjelma: syksy 2012 Opiskelijaryhmä SO412S6 (1.lukukausi) Syksyn ohjelmassa yhteensä 20 op + 10 op ONT-työ: opintojaksoille

Lisätiedot

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla 2 Johdanto Tämän hoitotyön toimintaohjelman tavoitteena on toimia suunnannäyttäjänä alueelliselle kehittämiselle ja yhteistyölle ennakoiden tulevia

Lisätiedot

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma 2014-2017 Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op I Kieli- ja viestintäopinnot sekä orientoivat opinnot, 20 op: KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk

Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk Haavahoidon erikoistumiskoulutuksen valtakunnalliseen verkostoon kuuluu Salla Seppänen (koordinointi), Päivi Virkki Savonia-amk, Ansa Iivanainen, Mamk,

Lisätiedot

12.6.2014 AHOTOINTI TERVEYSPALVELUT-TUTKINTOKOKONAISUUDEN YAMK-TUTKINNOISSA

12.6.2014 AHOTOINTI TERVEYSPALVELUT-TUTKINTOKOKONAISUUDEN YAMK-TUTKINNOISSA [ASIAKIRJAN NIMI] [nro] 1(5) [Nimen täydenne] AHOTOINTI TERVEYSPALVELUT-TUTKINTOKOKONAISUUDEN YAMK-TUTKINNOISSA AHOT tarkoittaa aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Tutkintoon johtavan

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Kulttuurituottaja (ylempi AMK) Opetussuunnitelma 2009-2010

Kulttuurituottaja (ylempi AMK) Opetussuunnitelma 2009-2010 Opetussuunnitelma 2009-2010 opetussuunnitelma Lukuvuosi 2009-2010 Ammattikorkeakouluopinnoista annetussa laissa (351/2003) ja asetuksessa (352/2003) ja niitä koskevissa muutossäädöksissä (411/10.6.2005

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen koulutusohjelma, 60 op

Maaseudun kehittämisen koulutusohjelma, 60 op YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO Maaseudun kehittämisen koulutusohjelma, 60 op TKUVA OPPIMINEN MUUTOKSEN JOHTAMINEN MAASEUTU YRITTÄMINEN KESTÄVÄ KEHITYS Tavoitteena henkilökohtainen kehittyminen Ylemmän

Lisätiedot

TUTKINTOJEN UUDISTUKSEEN LIITTYVÄ OSAAMISPERUSTEISUUS PEDAGOGISEN KULTTUURIN MUUTTAJANA

TUTKINTOJEN UUDISTUKSEEN LIITTYVÄ OSAAMISPERUSTEISUUS PEDAGOGISEN KULTTUURIN MUUTTAJANA TUTKINTOJEN UUDISTUKSEEN LIITTYVÄ OSAAMISPERUSTEISUUS PEDAGOGISEN KULTTUURIN MUUTTAJANA Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos Tutkintojärjestelmän kehittämisen

Lisätiedot

TYÖELÄMÄ. Työelämä. AMK-jatkotutkinto. 2.aste/työelämä. AMK-tutkinto. Työelämä. Erikoisammattitutkinto. Työelämä. Ammattitutkinto.

TYÖELÄMÄ. Työelämä. AMK-jatkotutkinto. 2.aste/työelämä. AMK-tutkinto. Työelämä. Erikoisammattitutkinto. Työelämä. Ammattitutkinto. yöelämä AMK-jatkotutkinto 2.aste/työelämä AMK-tutkinto yöelämä Erikoisammattitutkinto YÖELÄMÄ yöelämä Ammattitutkinto Perusopetus Perustutkinto Aikaisemmat opinnot yökokemus Itseopiskeltu tieto ja taito

Lisätiedot

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa Osaamisperusteisuutta vahvistamassa 18.12.2015 opetusneuvos Hanna Autere ja yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Tutkintojärjestelmän kehittämisen tahtotila (TUTKE 2) osaamisperusteisuus työelämälähtöisyys

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa 8.4.2016 Kati Lounema yksikön päällikkö, opetusneuvos, Opetushallitus Säädökset Tutkinnon perusteet Valmentavan koulutuksen perusteet Koulutuksen

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA

HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA P8315SJ Yhteisöpedagogi ylempi Opiskelijan nimi: OPINTOJEN ETENEMINEN OPINTOJAKSOITTAIN YDINOSAAMISEN OPINTOJAKSOT, 30 op Nuorisokasvatuksen muuttuvat toimintaympäristöt

Lisätiedot

SOSNET: Muutosjohtaminen sosiaalityössä. Sanna Lähteinen Arja Kilpeläinen Tea Teppo

SOSNET: Muutosjohtaminen sosiaalityössä. Sanna Lähteinen Arja Kilpeläinen Tea Teppo SOSNET: Muutosjohtaminen sosiaalityössä Sanna Lähteinen Arja Kilpeläinen Tea Teppo Muutosjohtamisen ensimmäinen kurssi (2010) Tekijänä ja opettajana professori Marjaana Seppänen Lapin yliopistosta Osa

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen on merkittävä julkishallinnon johtajien osaamisen sisältöalue.

Osaamisen johtaminen on merkittävä julkishallinnon johtajien osaamisen sisältöalue. Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla Osaamisen johtaminen on merkittävä julkishallinnon johtajien osaamisen sisältöalue. 1 1. Koulutus- ja kehittämistoiminta

Lisätiedot