Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa"

Transkriptio

1 Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla Saku Airosmaa

2 Sisällysluettelo 1 Lähtökohta: Mistä tehokkuus syntyy? 5 2 Tavoitteiden määrittely 8 3 Mitä tehdään ICT:n mahdollisuudet Missä ollaan suhteessa muihin Suomen vahvuudet ja heikkoudet Verkkopalveluiden kehittäminen: Transaktionaaliset ja yhdistetyt verkkopalvelut Verkkopalvelujen käyttöasteen parantaminen Infrastruktuurin kehittäminen Kansalaisten osallistumisen tukeminen ja kehittäminen Informaation saatavuus Julkinen sähköinen keskustelu Sähköisten asiointipalveluiden kehittäminen Sähköinen prosessointi rutiinitapausten käsittelyssä Kansalaisportaalit Sähköisten terveydenhoitopalveluiden kehittäminen Sähköiset potilastietorekisterit Sähköinen itsehoito Sähköisten koulutuspalveluiden kehittäminen Työllistämispalveluiden kehittäminen Etätyön ja virtuaalisen yhteistyön kehittäminen Julkishallinnon ostotoiminnan kehittäminen Ostoportaaliratkaisut Ostotoiminnan prosessien optimointi Kuntien sähköisten palvelujen ja Kunta-IT:n kehittäminen 26 4 Miten tehdään miten saada tehokkaampaa ICT:tä Julkisen sektorin tyypilliset ICT-säästöohjelmat Tehokkaampi ICT-tuotteiden ja palveluiden ostaminen ICT-ostotoiminta ja riippuvuuksien hallinta Buy once -periaate Päällekkäisten järjestelmien yhdistäminen ja ratkaisujen jakaminen Palveluita jakamisessa edetään yleensä vaiheittain Järjestelmien kopioiminen vai todellinen jakaminen? Kehityshankkeiden riskienhallinta iteratiivisuuden kautta Palvelupohjaiset ratkaisut Avoimen lähdekoodin ratkaisut Web-orientoitunut arkkitehtuuri Kehityshankkeiden kriteerien kiristyminen 33 5 Raportin tarkoitus ja taustatiedot 35 2

3 Yhteenveto Tehokkuuden laaja-alainen strateginen kehittäminen perustuu pitkälti oikeanlaiseen johtamiseen, ei teknologiaan. ICT-ratkaisut voivat kuitenkin oikein käytettynä parantaa tehokkuutta merkittävästi automatisoimalla ja vähentämällä toistavaa, rutiiniomaista työtä. Väestön ikääntyessä ja työntekijöiden vähentyessä on pakko keksiä tapoja tuottaa palveluita pienemmällä määrällä työntekijöitä. Toiminnan automatisointi ja ICT ovat avainasemassa näiden muutosten toteuttamisessa ja tarjoavat runsaasti mahdollisuuksia toiminnan tehokkuuden kehittämiseen. ICT-ratkaisut eivät kuitenkaan ole ainoa tapa parantaa tehokkuutta ja panostaminen ICTratkaisuihin ei johda automaattisesti parempaan tehokkuuteen. Akateeminen tutkimus ja käytännön kokemukset eivät ole löytäneet johdonmukaista yhteyttä ICT-panostuksien ja tehokkuuden parantumisen välillä joissakin tapauksissa tehokkuus paranee, toisissa ei. Onnistuneille hankkeille on tyypillistä keskittyminen käytännön toimintaan ja sen muuttamiseen, siihen miten oikea käytännön työ saadaan tehtyä helpommin ja nopeammin. Näissä hankkeissa ICT-ratkaisu on tekijä, joka mahdollistaa toiminnan muutoksen, ei pääasia. Tämän vuoksi itse toiminnan ja käytännön työn johtaminen ja kehittäminen ovat avainasemassa tehokkuuden kehittämisessä. Tehokkuuden kehittäminen vaatii johdonmukaista tavotteiden määrittelyä, mittaamista, resurssien kohdistamista parhaiten tuottaville alueille ja toiminnan koordinointia päällekkäisen toiminnan minimoimiseksi. Ongelman ratkaisu ei vaadi uusia tai monimutkaisia menetelmiä, vaan olemassaolevien ja todistettujen menetelmien johdonmukaista käyttämistä. Menetelmien käyttöönotto ja oikea soveltavinen vaativat aktiivista johtamista ja resursseja pelkät määritelmät paperilla eivät riitä. Julkishallinnon palvelujen lisäksi myös ICT-ratkaisuja ja muita tukitoimintoja voidaan tuottaa tehokkaammin, erityisesti keskittämällä ja karsimalla päällekkäisiä järjestelmiä ja ratkaisuja. Tällä hetkellä erilaiset julkishallinnon yksiköt tekevät monin paikoin hyvin samankaltaisia asioita, toisistaan tietämättä. Tämän toiminnan koordinointi ja päällekkäisyyksien karsiminen on enimmäkseen johtamis- ja organisointikysymys, ei teknologia- tai menetelmäkysymys. ICT-hankkeet ovat myös hyvin riskipitoisia: Usein aikataulut eivät pidä, budjetit ylittyvät, lopputulokset ovat odotuksia huonompia ja rakennetun järjestelmän kanssa eläminen on jatkuvaa hampaiden kiristelyä. Tavoiteltujen hyötyjen toteutuminen on epäselvää ja hyötyjen toteutumista ei usein edes seurata. Pahimmillaan dramaattisia epäonnistumisia käsitellään julkisessa mediassa. Riskit johtuvat hankkeiden monimutkaisuudesta ja tämän vuoksi hankkeita ja niiden kustannuksia on erittäin vaikeaa suunnitella ja ennakoida tarkasti. Usein todelliset kustannukset tiedetään vasta kun ratkaisu on valmis ja vasta tässä vaiheessa saadaan todellinen käsitys siitä, mitä rahalla saatiin. 3

4 Näiden riskien hallinta on ICT-johtamisen keskeinen kysymys: Toisaalta on hallittava yksittäisiin hankkeisiin liittyviä riskejä pilkkomalla niitä pienempiin kokonaisuuksiin ja etenemällä vaiheittain. Toisaalta on hallittava hankesalkun kokonaisriskiä: Ihanteellisesti hankesalkussa on suurin osa varsin suoraviivaisia kehityshankkeita ja vain muutama kunnianhimoinen, korkean riskin hanke. Tällaista riskien hallintaa ei pystytä tekemään ilman keskitettyä, hyvin toimivaa hankehallintaa. ICT-ratkaisujen ostaminen ja kokonaiskustannusten hallinta on oma ongelmakenttänsä: ICT-ratkaisun ostaminen ei ole samanlainen kertaluontoinen tapahtuma kuin kaupan hyllyltä valitun tuotteen ostaminen, josta maksetaan kerran ja saadaan valmis tuote käteen. Sen sijaan ICT-ratkaisun ostaminen merkitsee yleensä sitoutumista jatkuvaan kustannukseen määrittelemättömäksi ajaksi, ilman täydellistä varmuutta siitä mitä rahalla saadaan ja kuinka paljon kokonaisuus tulee maksamaan. Lisäksi ratkaisusta luopuminen tulevaisuudessa yleensä maksaa enemmän kuin järjestelmän alkuperäinen rakentaminen. Tämän vuoksi erilaisten riippuvuuksien ja sopimusten hallinta on keskeinen osa ICT-ratkaisujen kustannusten hallintaa. Monimutkaisuudestaan huolimatta ICT-ratkaisut luovat runsaasti mahdollisuuksia joita tulee hyödyntää, mutta halliten ja koordinoidusti, ei vain kaatamalla rahaa erilaisiin ICThankkeisiin ilman kunnollista ymmärrystä siitä mitä hankkeista saadaan irti. Tässä raportissa on käyty läpi näitä mahdollisuuksia alueittain ja nostettu esiin konkreettisia esimerkkejä ICT:n hyödyllisestä käytöstä. Näissä esimerkeissä ICT-ratkaisu tuottaa harvoin merkittäviä etuja yksinään, vaan tulokset saavutetaan yleensä yhdistelmästä organisaation, prosessin ja teknologian kehitystä. Raportissa on myös käsitelty tapoja tehdä ICT-ratkaisuja entistä tehokkaammin. Toimintojen keskittäminen, palveluiden jakaminen ja päällekkäisyyksien poistaminen ovat avainasemassa tehokkuuden parantamisessa: Eri julkishallinnon organisaatioissa tehdään paljolti hyvin samankaltaisia asioita, kukin omilla ratkaisuillaan. Päällekkäisten ratkaisujen vähentämiseen pyrkivät projektit ovat usein vaikeita, mutta ne tarjoavat suurimman potentiaalin pitkän aikavälin pysyviin tehokkuusparannuksiin. 4

5 1 Lähtökohta: Mistä tehokkuus syntyy? Teoriassa tehokkuus on sitä että tehdään oikeita asioita ja tehdään asioita oikein. Oikeiden asioiden tekeminen tarkoittaa että tehdään asioita, jotka ovat arvokkaita ja joilla ylipäätänsä voidaan päästä haluttuun lopputulokseen. Asioiden tekeminen oikein viittaa siihen, että käytetyt panostukset tuottavat mahdollisimman suuren tuloksen, eli hyvän hyötysuhteen. Toimintaa suunniteltaessa näitä asioita on usein hyödyllistä ajatella kahtena eri kysymyksenä. Käytännössä tehokkuuden tavoitteluun liittyy useita hankaloittavia tekijöitä: Tavoitteen määrittely. Ensin tulisi päästä yhteisymmärrykseen siitä, mitä halutaan saada aikaan. Tavoitteita on yleensä monia, ne voivat olla päälekkäisiä tai toimia toisiaan vastaan (esim. kustannus vs. laatu) ja niiden painotuksista ja tärkeysjärjestyksestä ollaan usein erimielisiä. Tavoitteiden mittaaminen. Pelkkä tavoitteen määrittely yleisellä tasolla ei riitä, vaan tavoitteita on pystyttävä mittaamaan yksikäsitteisesti, jotta etenemistä voidaan seurata. Mittareilla määritellään mitä on onnistuminen. Asioiden mittaamisesta ja siitä mitä ja miten mitataan on usein paljon erimielisyyttä. Panostusten suhteuttaminen tavotteisiin. Vaikka tavoitteet ja niiden mittarit saataisiin määriteltyä, panostuksista joiden kautta tavotteisiin pyritään ei välttämättä ole selvyyttä tai yksimielisyyttä. Usein on erilaisia näkemyksiä siitä kuinka paljon kunkin tavotteen saavuttamiseksi olisi panostettava. Oikeiden kehityshankkeiden valinta. Yleensä erilaiset kehittämishankkeet ja ajatukset kilpailevat keskenään ja on paljon erimielisyyttä siitä mikä hanke toisi suurimman hyödyn suhteessa vaadittaviin panostuksiin. Hankkeita on aina enemmän kuin mitä pystytään tekemään joten priorisointi on vaikeudesta huolimatta välttämätöntä. Hankkeiden suunnittelu ja arviointi. Käsitys hankkeiden vaatimista panostuksista on harvoin täydellinen ja usein hankkeiden suuruus aliarvioidaan siinä vaiheessa kun hanketta myydään päättäjille. Päättäjän näkökulmasta on usein äärimmäisen vaikeaa saada realistinen kuva hankkeen suunnitelmien realistisuudesta ja todellisesta koosta. Ratkaisujen myymisen korostuminen. Usein kehityshankkeiden kautta myydään jonkinlaista ratkaisua (esim. ohjelmistoa, toimintatapaa, palvelua tms.) ja myyjän ensisijainen tavoite on saada oma ratkaisu myytyä. Varsinaisen tavoitteen saavuttaminen ei yleensä ole ensisijainen henkilökohtainen tavoite myyjälle. Kehityshankkeiden seuranta. Hankkeita ei useinkaan johdonmukaisesti ja jatkuvasti seurata sen jälkeen kun hanke on käynnistetty. Kustannuksia ei seurata hankkeen edistyessä ja jälkikäteen on usein epäselvää saavutettiinko määriteltyjä tavotteita. Lisäksi hankkeiden edustajat yleensä pyrkivät esittämään hankkeen mahdollisimman positiivisessa valossa, mikä vääristää hankkeiden seurantaa. Kehityshankkeiden lopettaminen. Usein hankkeet itse luovat tarpeen jatkokehitykselle ja myyjän näkökulmasta on tärkeintä saada hanke aluksi käyntiin, jotta sitä voidaan myöhemmin jatkaa. Koska millä tahansa hankkeella on oma kannattajajoukkonsa, niin on usein äärimmäisen vaikeaa lopettaa kehityshankkeita. Perusongelma on, että ICT-hankkeissa enimmäkseen rakennetaan uusia asioita ja siten luodaan koko ajan lisää työtä (lisää ylläpidettävää, lisää opeteltavaa, jatkokehitystarpeita 5

6 jne.), kun taas tehokkuuden parantaminen useimmiten vaatii, että jotain vähennetään vähemmän työtä, vähemmän järjestelmiä ja niin edelleen. Näiden käytännön ongelmien takia oikein toimiva hankehallinta on perusedellytys tehokkuuden kehittämiselle. Allaoleva yksinkertainen malli kuvaa perusasiat, joita jokaiselle kehityshankkeelle pitäisi määritellä. Malli on yksinkertainen, mutta havainnot julkishallinnon ICT-hankkeista osoittavat, ettei mallia aina noudateta: Hankkeilla ei ole välttämättä määriteltyjä, mitattavia tavotteita tai niiden toteutumista ei seurata. Hankkeiden panostukset eivät myöskään ole aina suhteessa saavutettaviin tehokkuushyötyihin. Pahimmillaan valittu ratkaisu ja toteutustapa eivät voi teoriassakaan johtaa haluttuihin tavotteisiin, esimerkiksi koska ratkaisu on valittu ennen kuin edes ajatellaan mitä ollaan kehittämässä. Kaikilla julkishallinnon kehityshankkeilla tulisi olla mitattavat, yksikäsitteiset tavoitteet joiden kautta voidaan arvioida hankkeen etenemistä ja onnistumista. Hankkeiden rahalliset panostukset tulee esittää näiden tavotteiden yhteydessä, jotta suhde panostuksen ja odotettavan hyödyn välillä tulee mahdollisimman selväksi. Havaintojemme mukaan julkisella sektorilla tehdään kyllä hankehallintaa, mutta eri paikoissa ja vaihtelevin tavoin. Nykyinen hankehallinta on hajaantunutta ja ei ole aina pystynyt varmistamaan, että hankkeita voisi verrata toisiinsa järkevästi tai että hankkeilla on selvät hyötytavoitteet. Julkishallinnon tulisi kasvattaa panostuksia ja resurssointia keskitettyyn hankehallintaan ja kehitystoiminnan strategiseen johtamiseen. Asioiden johtaminen ja ohjaaminen vaatii ihmisiä, pelkät dokumentit ja poliittiset säädokset eivät riitä. Keskitetyn hankehallinnan tehtävänä on arvioida, priorisoida ja seurata hankkeita ja varmistaa että hankkeet palvelevat asetettuja strategisia tavotteita. Hankehallinnan tulee olla suorassa yhteydessä hankkeiden rahoituksesta vastaaviin tahoihin, jotta sen työ yhdistyy resurssejen kohdistamiseen ja hankkeet jotka eivät palvele strategisia tavoitteita 6

7 pystytään pysäyttämään. Keskitetyn hankehallinnan tulee toimia itsenäisesti hankkeen edustajista ja toteuttajista ja arvioida riippumattomasti hankkeita ja niiden etenemistä. Itse kehitystoiminta ja hankkeiden toteutus on kuitenkin järkevää säilyttää lähellä sitä toimintaa, jota ollaan kehittämässä, eli itse virastossa tms. joka palvelua tuottaa. 7

8 2 Tavoitteiden määrittely Tavotteiden määrittelyssä oleellisinta on tavotteiden ja mittareiden tasapainottaminen, jotta ei osaoptimoitaisi toimintaa vain yhden muuttujaan suhteen. Tyypillisesti tämä tarkoittaa vain rahan mittaamista, laadun ja muiden vastaavien pehmeiden tekijöiden kustannuksella. Todellinen tehokkuuden parantuminen tarkoittaa kuitenkin että samoilla tai vähemmillä resursseilla (raha yms.) saadaan parempi lopputulos (laatu, hyöty yms.). Tavotteiden määrittelyn ei tarvitse olla rakenteiltaan monimutkaista. Perinteiset tavoitejohtamisen mallit, kuten Kaplanin ja Nortonin tasapainotettu pistekortti (Balanced Scorecard, ks. Alla oleva kuva) toimivat hyvin. Tasapainotetun pistekortin neljä perusnäkökulmaa: Asiakas, sisäiset prosessit, työntekijöiden kehitys ja kustannukset. Myös mittarit on hyvä pitää yksinkertaisina ongelma on yleensä että mittareita ei käytetä johdonmukaisesti, ei niinkään että itse mittarien pitäisi olla kehittyneempiä. Hyvä ensimmäinen askel on ensin ottaa joukko yksinkertaisia palvelumittareita käyttöön ja lähteä kehittämään monimutkaisempia mittareita, kun ensimmäinen vaihe on saatu toteutettua suurimmalle osalle julkisista palveluista. Julkisille palveluille tulisi määritellä tasapainotetut mittarit, joiden kautta seurataan palveluiden kustannuksia, laatua ja tuotettuja tuloksia. 8

9 Alla joitakin esimerkkejä mahdollisista yksinkertaisista mittareista julkisille palveluille: Asiakas Asiakastyytyväisyys Aika, joka asiakkaalta kuluu asian hoitamiseen Työntekijöiden kehitys Työntekijöiden tyytyväisyys Työntekijöiden vaihtuvuus Sisäiset prosessit % asiakkaista jotka pystyvät tekemään kaiken itsepalveluna / sähköisesti % asiakaskontakteista, jotka eivät vaadi jatkotoimenpiteitä (selvitetty ensimmäisellä kerralla) Kustannukset Vaadittava henkilöstö / Asiakaspopulaatio Palveluiden keskimääräinen yksikkökustannus Tavotteiden asettamisessa voidaan myös hyödyntää ulkoisten tahojen tekemiä mittauksia, kuten YK:n E-Government Readiness Index mittausta. Ulkoisiin mittauksiin liittyy kuitenkin muutamia ongelma: Ulkoiset mittarit sisältävät usein osia, joita ei nähdä omiksi strategisiksi tavoitteiksi. Ulkoiset mittaukset tehdään usein liian harvoin (harvemmin kuin kerran vuodessa), jotta kehitystä voitaisiin aktiviisesti seurata pelkästään niiden avulla. Ulkoiset mittaukset voivat kuitenkin auttaa tavoitteiden ja mittareiden määrittelyssä. 9

10 3 Mitä tehdään ICT:n mahdollisuudet Tässä kappaleessa käsitellään alueittain ICT:n tarjoamia mahdollisuuksia tukea julkisen sektorin tehokkuuden kehitystä. Joissakin tapauksissa teknologian mahdollisuudet ovat suuremmat, toisissa rajallisemmat. Yleisesti on tärkeä ymmärtää että pelkkä ICT-ratkaisu harvoin tuo suurta muutosta johonkin reaalimaailman ilmiöön. Parhaimmat uudistuksen saavutetaan yleensä yhdistelmästä prosessien ja organisaation kehittämistä, joiden yksi mahdollistava tekijä on teknologinen ratkaisu. 3.1 Missä ollaan suhteessa muihin Julkisessa keskustelussa on laajasti nostettu esiin Suomen tietoyhteiskuntaohjelman epäonnistuminen. Tämä näkyy myös suomen sijoitusten heikkenemisessä kansainvälisissä vertailumittauksissa, joissa tutkitaan eri maiden valmiuksia tuottaa, tukea ja hyödyntää ICT-palveluita. Allaolevassa kuvassa näkyy, miten Suomen sijoitus on muuttunut vuosina 2004 ja 2005 tehdyistä mittauksista viimeisiin mittauksiin. Suomen sijotukset ja YK E-Government Readiness 2005 Economist Intelligence Unit E- Readiness 2005 CapGemini e- Government Benchmark Online availability CapGemini e- Government Benchmark Sophistication Suomi Suomi Kuten ylläolevasta kuvasta näkyy, Suomi ei ole missään vaiheessa ollut aivan terävimmässä kärjessä näissä mittauksissa ja viimeisten vuosien aikana jäänyt hieman jälkeen yleisestä kehityksestä. Samaan aikaan erityisesti Ruotsi on pysynyt koko ajan näiden mittausten huipulla ja muut pohjoismaat ja Alankomaat ovat joissakin mittauksissa ohittaneet Suomen. Seuraavissa kuvissa nähdään tilanne maiden välillä ajalta ja ajalta

11 Suomen ja keskeisten vertailumaiden sijoitus eri mittauksissa Economist YK E- Intelligence Unit Government E-Readiness Readiness CapGemini e- Government Benchmark Online availability CapGemini e- Government Benchmark Sophistication CapGemini e- Government Benchmark e-procurement Ruotsi Tanska Norja Alankomaat Suomi Suomen ja keskeisten vertailumaiden sijoitus eri mittauksissa YK E-Government Readiness 2005 Economist Intelligence Unit E- Readiness 2005 CapGemini e- Government Benchmark Online availability CapGemini e- Government Benchmark Sophistication Ruotsi Tanska Norja Alankomaat Suomi Ylläolevissa kuvissa näkyvät eri maiden sijoitukset eri mittauksissa kahtena eri ajanjaksona, joiden kautta saa varsin hyvän yleiskuvan Suomen ja muiden maiden asemasta. CapGeminin e-procurement mittausta ei tehty vuonna 2004, minkä vuoksi sitä ei ole alemmassa kuvassa. 11

12 On luonnollista että eri mittauksissa saadaan hieman erilaisia tuloksia, koska eri tutkimuksissa mitataan erilaisia asioita eri tavoin. Tämän vuoksi maita vertailtaessa on katsottava yksittäisten tulosten sijaan kokonaiskuvaa. Lisäksi jos halutaan seurata kehitystä, täytyy katsoa saman mittauksen tuloksia eri aikoina, ei yhden mittauksen tuloksia menneisyydessä ja toisen mittauksen tuloksia nykyhetkellä. On aina mahdollista löytää yksittäinen tutkimustulos, jossa Suomi tai joku muu maa on menestynyt erityisen hyvin tai huonosti, mutta se ei kerro koko totuutta. Hyvä esimerkki tästä on Brookingsin E-Governance Study vuodelta 2008, jossa Ruotsi on sijalla 72, vaikka muissa tämän alueen mittauksissa Ruotsi johdonmukaisesti kymmenen parhaan maan joukossa. Toisaalta on katsottava mitä erilaisten mittausten ja indeksien takana on, jos haluaa ymmärtää mistä erot syntyvät ja missä konkreettisissa asioissa Suomen vahvuudet ja heikkoudet ovat. 3.2 Suomen vahvuudet ja heikkoudet YK:n E-Government Readiness mittaus ja Economist Intelligence Unitin E-Readiness Index ovat maailmanlaajuisesti arvostetuimpia mittareita tällä alueella. Allaolevissa kuvissa näkyy Suomen ja vertailumaiden sijoitus näiden mittausten taustalla olevissa osatekijöissä. YK E-Government Readiness-indeksin osatekijät ja E-Participation Ruotsi Tanska Norja Alankomaat Suomi YK Web Measure Index 2008 YK Infrastructure Index 2008 YK Human Capital Index 2008 YK E- Participation Index 2008 Ylläolevassa kuvassa Web Measure Index mittaa julkishallinnon verkkopalveluiden kehittyneisyyttä, Infrastructure Index tietoteknologisen infrastruktuurin levinneisyyttä ja käyttöä, Human Capital Index koulutusta ja inhimillistä pääomaa ja E-Participation Index kansalaisten mahdollisuuksia saada tietoa ja osallistua julkishallinnon toimintaan ja päätöksentekoon. 12

13 Economist Intelligence Unit E-Readiness-indeksin osatekijät Ruotsi Tanska Norja Alankomaat Suomi 7.0 Connectivity Business Environment Social and Cultural Environment Legal Government Environment Policy and Vis ion Consumer and Business Adoption Ylläolevassa kuvassa Connectivity mittaa internet-yhteyksien levinneisyyttä, Business Environment yrityksille suotuisaa ympäristöä, Social and Cultural Environment yleistä kulttuuriympäristöä, Legal Environment lakiympäristöä, Government and Policy Vision hallituksen toimia tietoyhteiskunnan edistämiseksi ja Consumer ja Business Adoption yksilöiden ja yritysten tietotekniikan käytön laajuutta. Kuten kuvista näkyy, vaikka maiden sijoitukset eroavat jonkin verran, monissa mitatuissa asioissa erot ovat varsin pieniä. YK:n mittauksessa merkittävimmät erot ovat tarjotuissa verkkopalvelujen laadussa ja kansalaisten osallistamisessa. Myös infrastruktuurin laajuudessa Suomi on jonkin verran muita pohjoismaita jäljessä. Economist Intelligence Unitin mittauksessa suurimmat erot ovat siinä miten hallituksen toimet tukevat tietoyhteiskunnan kehitystä ja siinä miten laajasti kansalaiset ja yritykset käyttävät tietotekniikkaa ja tietoteknisiä palveluita. Lisäksi vaikuttaa siltä, että Suomen yleinen vauraus ja hyvinvointi ovat varsin samalla tasolla muiden pohjoismaiden kanssa, kuten esim. Legatumin Prosperity Index-mittaus osoitti: 13

14 Tämänkaltaisten mittausten merkitystä ja arvoa on myös kyseenalaistettu (esimerkiksi The curse of the benchmark: an assessment of the validity and value of e-government comparisons, Onkin järkevää aina kysyä minkä vuoksi jossakin mittauksessa esiin tullut heikkous on tärkeää korjata ei ole itsestäänselvää, että jokainen mitattava asia on merkittävä. Toisaalta on merkittäviä asioita, jotka eivät näy näissä mittauksissa millään tavalla. Hyvä esimerkki tästä on käynnissä oleva väestön ikärakenteen muutos ja siitä seuraava tarve tehostaa julkisen sektorin toimintaa työntekijöiden määrän vähentyessä. Ensisijainen haaste on pystyä säilyttämään hyvä yleinen hyvinvoinnin taso tästä muutoksesta huolimatta ja toiminnan tehostaminen on keskeinen keino hyvinvoinnin säilyttämiseksi. Erilaisten kansainvälisten vertailumittausten perusteella ei tulisi automaattisesti käynnistää erilaisia kehitystoimenpiteitä ja vertailumittauksen tuloksia ei tulisi käyttää perusteena kehityshankkeelle. Kehityshankkeen täytyy pystyä osoittamaan arvonsa itsenäisesti, todellisten hyötyjen kautta. Parempi sijoitus kansainvälisissä mittauksissa on vain seuraus todellisista hyödyistä, ei itse tarkoitus. Tehostamistoiminnan kommunikoinnissa on hyödyllistä korostaa pyrkimystä säilyttää nykyinen hyvinvoinnin taso ja parantaa sitä entisestään. Nämä tulisivat olla pääasiallisia mitattavia tavotteita ja kustannussäästöt ja tehostaminen vain keinoja, joilla tämä saadaan aikaan muuttuvassa maailmassa. 3.3 Verkkopalveluiden kehittäminen: Transaktionaaliset ja yhdistetyt verkkopalvelut YK:n E-Government Readiness Indexin yksi päätekijä on Web Measure Index, joka mittaa julkishallinnon verkkopalvelujen tasoa. Verkkopalveluiden kehityksessä ydinasia ei ole useinkaan luoda täysin uusia verkkopalveluita, vaan pikemminkin nostaa 14

15 olemassaolevien verkkopalvelujen tasoa. Allaolevassa kuvassa on Web Measure Indexissä käytettyt arviointitasot (yksityiskohtaisempi kuvaus YK:n raportissa). Raportin keskinen havainto on, että yksinkertaisten sivujen ja esim. lomakkeiden lataamisen lisäksi muilla pohjoismailla on enemmän todellisia transaktionaalisia palveluja ja yhdistettyjä palveluja. Transaktionaalisilla verkkopalveluilla tarkoitetaan palveluita, jossa koko palvelutapahtuma voidaan hoitaa sähköisesti ja erillistä yhteydenottoa virastoon tms. ei tarvita. Transaktionaalisten palveluiden kehitys on avainasemassa myös tehokkuuden kehityksen näkökulmasta, koska palvelutapahtumien automatisointi vähentää tarvittavan manuaalisen työn määrää ja sitä kautta tarvittavan työvoiman määrää. Transaktionaalisten verkkopalvelujen hyötyjen mittaaminen on yleensä kohtalaisen suoraviivaista. Transaktionaalisten verkkopalvelujen jälkeen seuraava kehitysvaihe on yhdistetyt verkkopalvelut, jossa palvelut pystyvät jakamaan tietoa keskenään ja palveluiden taustalla olevaa infrastruktuuria on integroitu. Tämä vähentää tarvetta syöttää esim. henkilötietoja erikseen jokaiseen palveluun ja yleensäkin ajatus on että yhteen palveluun syötetyt tiedot ovat käytettävissä muissa palveluissa. Yhdistettyjen verkkopalvelujen suhde tehokkuuteen on monimutkaisempi: On yleensä helpompi ymmärtää miten transaktionaalisen palvelun kehitys johtaa parempaan tehokkuuteen, mutta tietojen jakamisesta syntyvä tehokkuushyöty ei ole yhtä selvä koska Tiedon jakamiseen liittyvien integraatioiden kehittäminen ja ylläpito on usein hyvin kallista ja Integraatioiden rakentaminen ei useinkaan vähennä järjestelmien ja ratkaisujen määrää, vaan lisää niiden monimutkaisuutta. Tämä ei tarkoita etteikö tiedon siirtymisestä integraation kautta olisi hyötyä, vaan että hyödyt eivät ole aina ole riittävän suuria suhteessa panostuksiin. Tämä saattaa johtaa siihen, että odotetut hyödyt eivät toteudu tai toteutuvat vasta hyvin pitkällä aikavälillä. Esimerkiksi KanTa-hankkeen vaikeudet ovat hyvä esimerkki tiedon jakamiseen liittyvien hankkeiden monimutkaisuudesta ja käytännön hankaluuksista. Yhdistetyt verkkopalvelut tuovat uusia mahdollisuuksia ja ovat käyttäjän näkökulmasta miellyttäviä, mutta tehokkuuden kehittämisen näkökulmasta ne tarkoittavat joskus ylilaatua. Tämän riskin välttämiseksi integraatiopohjaisilla ratkaisuilla saavutettu hyöty 15

16 täytyy olla erityisen selvä näihin hankkeisiin lähdettäessä (esim. kuinka paljon vähemmän ihmisiä tarvitaan manuaaliseen työhön tai mikä muu asia vähenee integraation seurauksena). Tehokkuuden kehittämisessä kannattaa painottaa transaktionaalisten palvelujen kehittämistä, jotka suoraan vähentävät manuaalisen työn määrää. Korkeammille tähtäävien, integrointiin ja tiedon jakamiseen perustuvien hankkeiden panostuksia kannattaa rajoittaa suurien riskien vuoksi ja varmistua että silloin kun niihin ryhdytään, hyödyt ovat erittäin selviä. Keskitetyn hankehallinnan tulisi käyttää YK:n Web Measure Indeksin mallia palveluiden luokitteluun ja johdonmukaisesti tukea palveluiden kehitystä kohti suurempaa transaktionaalisuutta. Tätä korkeammilla tasolla hankehallinnan tavoite on kuitenkin rajoittaa riskiä, eli varmistaa ettei käynnissä ole liian monta liian kunnianhimoista ja riskipitoista hanketta. Suurin osa kehitystoiminnasta tulisi olla suoraviivaista, yksinkertaista ja riskeiltään pienempää toimintaa, joka pyrkii ratkaisemaan jonkin hyvin määritellyn ongelman. 3.4 Verkkopalvelujen käyttöasteen parantaminen YK:n E-Government Survey ja Economist Intelligence Unit nostavat yhdeksi ongelmaksi myös verkkopalvelujen alhaisen käyttöasteen: Useissa tapauksissa on kehitetty kallis ja teoriassa hyvä verkkopalvelu, mutta hyvin pieni osa väestöstä käyttää sitä. Tyypillisiä ongelmia ovat Vaikea löydettävyys: Asiakkaat eivät tiedä että palvelu on olemassa tai eivät löydä sitä. Huono käytettävyys tai palvelun epäselvyys: Asiakkaat eivät ole varmoja kuinka palvelua käytetään tai onko tehtävä onnistunut ja joutuvat ottamaan yhteyttä virastoon tms. perinteisesti. Kiinnostuksen ja henkilökohtaisen hyödyn puute: Asiakkaat eivät jaksa opetella käyttämään uusia palveluita ja eivät hyödy mitään sähköisten palvelujen käyttämisestä. Luottamuksen puute sähköisiin palveluihin: Asiakkaat eivät usko että sähköinen palvelu toimii tai että sinne syötyetyt tiedot ovat turvassa. Näiden ongelmien analysointi ja korjaaminen on yleensä kohtalaisen suoraviivaista, kunhan ongelmaa katsotaan kokonaisuutena eikä vain esim. teknisestä näkökulmasta. Käytännön ongelma on usein että olemassaolevien palveluiden kehittäminen ja parantaminen priorisoidaan kokonaan uusien palvelujen kehittämisen alapuolelle. Usein puutteet ovat palvelujen markkinoinnissa ja siinä, että henkilöt eivät joko saa tai koe saavansa mitään henkilökohtaista hyötyä. Tätä käsitystä voidaan muuttaa markkinoinnilla ja konkreettisilla toimenpiteillä, kuten palvelumaksuilla joita asiakas joutuu maksamaan vain perinteisestä palvelusta ja jotka voi säästää käyttämällä sähköistä palvelua. 16

17 Olemassaolevien palveluiden käyttöasteen parantaminen tulisi olla korkealla prioriteetilla suhteessa uusien palveluiden kehitykseen, jotta käytetyistä investoinneista saataisiin mahdollisimman paljon hyötyä. Alhaisen käyttöasteen verkkopalveluiden kehityshankkeiden keskeinen tavoite tulisi olla käyttöasteen parantaminen. Merkittävän uuden toiminnallisuuden kehittämistä verkkopalveluille, jonka nykyinen käyttö on vähäistä on harkittava tarkasti. Vähintäänkin on ymmärrettävä ja hyväksyttävä syyt nykyisen käytön vähäisyydelle. Olemassaolevan toiminnallisuuden laadullinen parantaminen (esim. käytettävyyden kehittäminen) tai muut toimenpiteet jotka tähtäävät käyttöasteen parantumiseen (markkinointi tms.) ovat usein hyödyllisempiä kuin uuden toiminnallisuuden kehittäminen. Kun verkkopalvelu on toimiva ja tuo todellista taloudellista hyötyä, sen käyttöasteen nostamista tulisi tukea myös rahallisilla kannustimilla. Nämä voivat olla joko palkintoja (esim. pieni ylimääräinen verovähennys jos teet veroilmoituksen sähköisesti) tai rangaistuksia (palvelumaksu, jos et käytä sähköistä palvelua tms.). Suhteellisen pieniäkin rahallisia kannustimia voi hyödyntää palvelujen markkinoinnissa. 3.5 Infrastruktuurin kehittäminen Suomi on myös jonkin verran muita pohjoismaita jäljessä ICT-infrastruktuurin kehityksessä. Eroja on havainnollistettu allaolevassa kuvassa: YK E-Readiness 2008 Infrastruktuuri-indeksin osatekijät Ruotsi Tanska Norja Alankomaat Suomi 0 Internet-liittymiä 100 henkeä kohden Henkilökohtaisia tietokoneita 100 henkeä kohden Mobiililiittymiä 100 henkeä kohden Kiinteitä puhelinyhteyksiä 100 henkeä kohden Laajakaistayhteyksiä 100 henkeä kohden Suurimmat erot ovat internetin käytössä, henkilökohtaisten tietokoneiden määrässä ja kiinteiden puhelinlinjojen määrässä. Näistä kahdella ensimmäisellä on suurin vaikutus verkkopalvelujen käyttöön. Huomattavaa on myös että itse asiassa laajakaistaliittymien määrässä ei ole suurta ero pohjoismaiden välillä, vaikka julkisessa keskustelussa nimenomaan laajakaistaliittymien määrä on usein nostettu kynnyskysymykseksi. 17

18 Internet-käytön kasvattaminen ei ole välttämättä aivan suoraviivaista, koska populaatiolla joka ei vielä käytä internetiä saattaa olla muitakin rajoituksia, kuten köyhyys, alhaisempi koulutustaso, vajaavainen kielitaito ja niin edelleen. Ratkaisut tulee suunnata nimenomaan tämän populaation tarpeisiin ja ratkaisujen käytännön toimivuutta on vaikeaa arvioida etukäteen: Käytännön kokeilut ja pilotointi ovat välttämättömiä, jotta löydetään toimivat keinot. Mahdollisuuksia ovat esimerkiksi julkiset internet-pisteet, internet-liittymien ja tietokoneiden oston tukeminen (verohelpotukset yms.), koulutuksen lisääminen esim. kansalaisopistojen ja kirjastojen kautta ja niin edelleen. Todennäköisesti ongelmaan ei kuitenkaan ole helppoa ratkaisua ja saattaa olla järkevää kiinnittää huomio siihen joukkoon ihmisiä joiden internetin käyttöä voidaan tukea kohtalaisen pienin panostuksin. Pitkällä tähtäimellä aika korjaa tämän ongelman, koska erittäin suuri osa nuorista käyttää internetiä. Internet-käytön tukemiseen suunnattavia panostuksia tulisi rajoittaa, koska pitkällä tähtäimellä ongelma korjaantuu itsestään ja suurta osaa niistä jotka eivät tänä päivänä käytä Internetiä ei välttämättä voida auttaa julkishallinnon keinoin. Rajallisempia panostuksia voidaan kuitenkin kokeilla ja mikäli ne osoittautuvat onnistuneiksi käytännön pilotoinnin kautta, niitä voidaan soveltaa laajemminkin. 3.6 Kansalaisten osallistumisen tukeminen ja kehittäminen YK:n E-Government Surveyn yksi havaintoja oli, että Suomessa kansailaisten osallistuminen sähköisten kanavien kautta (E-Participation) on alhainen suhteessa muihin pohjoismaihin. Osallistumisen kehittämisellä ei välttämättä ole suoraa vaikutusta tehokkuuden parantumiseen, joten panostukset siihen kannattaa pitää rajallisina. Rajallisillakin panostuksillä voidaan kuitenkin tukea merkittävästi osallistumista Informaation saatavuus Osallistumisen perusedellytys on, että julkinen informaatio on saatavissa ja ymmärrettävässä muodossa. Ongelma on toisaalta puutteellinen läpinäkyvyys, mutta ennen kaikkea vaikeus löytää informaatiota ja käyttää sitä. Esimerkki: Mihin kunta kuluttaa rahaa? Kuntien julkaisemista talousarvioista on usein erittäin vaikeaa saada yleiskuvaa siitä, mitä kunta painottaa minkäkin verran ja mihin kunnan rahat kuluvat. Jotta talousarviot olisivat hyödyllisiä laajemmalle yleisölle, tarvittaisiin erillinen työvaihe, jossa talousarvion sisältö kansanomaistettaisiin. Viestinnän vaikeaselkoisuus vähentää kansalaisten kiinnostusta. Tehokas viestintä vaatii että 1) ymmärretään kansalaisten kiinnostuksen kohteet ja 2) pystytään yksinkertaistamaan ja kuvaamaan tieto visuaalisesti (graafit, vertailut, kevyet analyysit jne.). Joukoille suunnattu viestintä on parhaimmillaan yhdistelmä viihdettä ja informaatiota. Viestinnän kanssa yhteistyö median kanssa on hyödyllistä ja sähköisen informaation lähteitä tulee tukea muun median kautta (TV, radio, lehdistö jne.). Myös informaation 18

19 esittäjän persoona on erittäin tärkeä ja pystyy vaikuttamaan ratkaisevasti viestin kiinnostavuuteen. Esimerkiksi Sampo-pankin pääekonomisti Lauri Uotila on hyvä esimerkki toimivasta persoonasta esittämässä näennäisesti kuivaa tietoa. Mahdollinen politiikkasuositus Julkishallinto tarvitsee yhden tai useampia politiikasta ja puolueista riippumatonta analyytikkoa, joiden tehtävä on kommunikoida julkishallinnon toimista kansantajuisesti. Tämä valtion oma mediapersoona yksinkertaistaa ja yleistajuistaa tietoa ja kertoo kansalaisille julkishallinnosta heitä kiinnostavalla tavalla niin internetin kuin muidenkin medioiden kautta. Toimen onnistuminen mitataan kansalaisten kiinnostuksella tätä viestintää kohtaan. Keskeistä tässä toimessa on poliittinen riippumattomuus, jotta esim. puolueiden intressit ja politiikalle ominainen varovaisuus viestinnässä eivät haittaisi tehtävän suorittamista Julkinen sähköinen keskustelu Julkista keskustelua käydään Internetissä koko ajan, mutta julkishallinto ei itse osallistu siihen kovinkaan paljon, eikä pyri hyödyntämään tätä keskustelua millään tavoin. Keskustelu käydään olemassa olevilla foorumeilla, eikä julkishallinnon olekaan välttämättä järkevää perustaa omaa foorumiaan, vaan mennä sinne missä kansalaiset jo ovat. Keskustelussa on huomioitavaa, että hyödyllinen julkinen keskustelu ei synny itsestään, vaan sitä pitää pyrkiä synnyttämään ja mahdollisesti ohjailemaan. Käytännössä tämä tarkoittaa, että keskustelufoorumeilla pyritään avaamaan keskusteluja, jotka ovat julkishallinnolle tärkeitä ja ne pyritään tekemään sillä tavoin, että ne kiinnostavat kansalaisia. Tämän sähköisen keskustelun on järkevää toimia yhdessä edellisessä luvussa kuvatun viestintästrategian kanssa, osana julkishallinnon brandin rakentamista keskusteluissa voi viitata esim. televisiossa esitettyyn informaatioon ja kysyä kansalaisten mielipiteitä asiasta. Julkishallinnon ei kannata perustaa omaa sähköistä vuorovaikutuskanavaa kansalaisten aktivoimiseksi, eikä tehdä investointeja teknologisiin ratkaisuihin. Sen sijaan kannattaa käyttää olemassa olevia kanavia ja keskustelufoorumeita, joita esimerkiksi Yleisradio ja yksityiset toimijat ovat jo kehittäneet. Tekninen alusta ei ole oleellinen, vaan keskustelun sisältö. Tätä voidaan käyttää myös julkishallinnon brandin rakentamiseen: Julkishallinto voi ilmoittaa aloittavansa toiminnan tietyissä internetin verkkopalveluissa ja siten osoittaa olevansa ajan hermolla. 3.7 Sähköisten asiointipalveluiden kehittäminen Hallinnollisten palveluiden (verot, luvat, todistukset, selvitykset, lausunnot jne.) kehittäminen on periaatteessa hyvin suoraviivaista: 1. Selvitetään mitkä palvelut vaativat eniten työvoimaa ja muita resursseja näissä on suurin potentiaali tehokkuusparannuksille. 19

20 2. Selvitetään kuinka vaikeaa tämän työvoiman osittainen korvaaminen prosesseja kehittämällä ja automatisoimalla olisi. 3. Tehdään ne hankkeet, joissa hyötypotentiaali on suurin ja automatisointi helpointa. Tällä tavoin analysoidut hankkeet voidaan sijoittaa allaolevan kaltaiseen priorisointimatriisiin. Käytännössä tämänkaltaisen arvion tekeminen perustuu toimivaan hankehallintaan: Keskitetyn hankehallinnan tulisi pitää yllä tämän kaltaista kuvaa ja siten pyrkiä suuntaamaan resurssit mahdollisimman hyvin tuottaviin kohteisiin. Oleellista on myös, että mahdollisia kehitys hankkeita tulisi jatkuvasti olla huomattavasti enemmän kuin mitä pystytään tekemään. Jos kaikki ehdotetut hankkeet tehdään, tehdään lähes varmasti suuri joukko hankkeita, joiden hyöty on hyvin rajallinen. Sähköisen asioinnin palveluiden kehityksessä tulisi edetä yksinkertaisesti ja johdonmukaisesti keskitetyn hankehallinnan kautta. Työssä tulisi seurata olemassaolevia ja yleisesti tunnettuja prosessien kehittämismenetelmiä ja työn hallinnassa ei tarvita mitään uutta ja innovatiivista menetelmää, joka pitäisi erikseen kehittää tätä tarvetta varten. Sähköisestä asioinnista Suomessa on jo joitakin hyviä esimerkkejä, kuten sähköinen veroilmoitus, joka on yksi voittajaehdokkaista European egovernment Awards 2009 kilpailussa (http://www.epractice.eu/awards). Ydinkysymys onkin, kuinka tämänkaltaisia palveluja kehitetään johdonmukaisesti ja vastaavia hyötyjä saavutetaan yksittäisiä onnistumisia laajemmin. 20

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN - TIE TULOKSIIN Urpo Jalava & Kari J Keinonen 2008 Koulutus Käyttöoikeustiedot Tämän materiaalin sisältö on suojattu tekijänoikeuslain, muiden asiaa käsittelevien lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Strategisten IT-investointien ongelmat ja epäonnistumisen aiheuttavat syyt

Strategisten IT-investointien ongelmat ja epäonnistumisen aiheuttavat syyt Strategisten IT-investointien ongelmat ja epäonnistumisen aiheuttavat syyt Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Tapio Mattila 2009 Laskentatoimen ja rahoituksen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini raportteja 76 H E L S I N K I 2 0 1 1 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini Tuomo Alasoini Hyvinvointia työstä Kuinka työelämää voi kehittää kestävällä

Lisätiedot

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Julkaistu vuonna 2005 osana HIMA Hinnoittelumallit asiakassuhteessa projektia Sisältö Lukijalle...3 Oppaan keskeisiä käsitteitä... 5 Miksi

Lisätiedot

Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko

Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko Maria Solakivi Matti Virén Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö K A K S KUNTIEN HENKILÖSTÖ, TEHOKKUUS

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö

IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö "Terve järki riittää kaikkeen projektitoimintaan mutta se ei ihan aina riitä" Suunnitteluoppaan

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura Verkkomarkkinointiopas Verkkomarkkinointiopas Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille Toni Haatainen Mika Heikura Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TEM raportteja 25/2014

TEM raportteja 25/2014 TEM raportteja 25/2014 Kuva median murroksesta - Mitä käy kasvulle ja työpaikoille? Timo Argillander - Virpi Martikainen - Jari Muikku Elinkeino- ja innovaatio-osasto 20.10.2014 Käyntiosoite Aleksanterinkatu

Lisätiedot

Palvelut ja tuottavuus

Palvelut ja tuottavuus Palvelut ja tuottavuus Saara A. Brax Teknologiakatsaus 204/2007 Palvelut ja tuottavuus Saara A. Brax Teknologiakatsaus 204/2007 Helsinki 2007 Tekes rahoitusta ja asiantuntemusta Tekes on tutkimus- ja kehitystyön

Lisätiedot

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni 2015 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni

Lisätiedot

Tarvitsetko trubaduuria? hank-and-moody@live.com. Tuomo Sinkkonen

Tarvitsetko trubaduuria? hank-and-moody@live.com. Tuomo Sinkkonen Tarvitsetko trubaduuria? hank-and-moody@live.com Tuomo Sinkkonen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2011 Tiivistelmä 10.3.2011 Liiketalouden koulutusohjelma Tekijä tai tekijät Tuomo Sinkkonen Opinnäytetyön

Lisätiedot

Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa

Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa Delfoi Akatemia Lähteenmäki Heli Koivumäki Tanja lokakuu 2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. Aluksi 2 2. Mitä muutos on? 2 3. Muutosjohtamisen teoriaa 3 4. Miten johtamisella

Lisätiedot

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA SISÄLLYS ESIPUHE.......................................................................................3

Lisätiedot

EUSE Toolkit. Tuetun työllistymisen työkalupakki

EUSE Toolkit. Tuetun työllistymisen työkalupakki EUSE Toolkit Tuetun työllistymisen työkalupakki EUSE Toolkit Tuetun työllistymisen työkalupakki Alkuperäisteos: EUSE TOOLKIT Alkuperäisteoksen suomennettu versio: EUSE Tuetun työllistymisen työkalupakki

Lisätiedot

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

Käyttäjälähtöiset tilat. Uutta ajattelua tilojen suunnitteluun

Käyttäjälähtöiset tilat. Uutta ajattelua tilojen suunnitteluun Käyttäjälähtöiset tilat Uutta ajattelua tilojen suunnitteluun ISBN 978-952-457-531-7 Toimitustyö, graafinen suunnittelu ja taitto: Teonsana Oy Paino: Kirjapaino Markprint Oy Kannen kuva: Jari Härkönen

Lisätiedot

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A.

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. 8:2014 Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen Heini Maijanen ja Pirkko Haikara Euroopan maaseudun kehittämisen

Lisätiedot

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk

Lisätiedot

Ideasta kasvuyritykseksi

Ideasta kasvuyritykseksi McKinsey & Company Ideasta kasvuyritykseksi Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen Werner Söderström Osakeyhtiö Helsinki Copyright 1999 McKinsey & Company Englanninkielisestä alkuteoksesta Starting

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö

STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö Johanna Mononen Pro gradu -tutkielma Sosiaalihallintotiede Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Toukokuu 2013 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA JOHTAMISEN LAITOS

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA JOHTAMISEN LAITOS VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA JOHTAMISEN LAITOS Marina Kinnunen MUUTOSPROSESSI JA SEN HALLITSEMINEN Case vaaratapahtumien raportointijärjestelmän käyttöönottoprosessi Vaasan keskussairaalassa

Lisätiedot