Tarjouspyyntö Toimenpideohjelma psykososiaalisen hyvinvoinnin ja elämänhallintataitojen edistämiseksi sekä kiusaamisen vähentämiseksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tarjouspyyntö 24.06.2013. Toimenpideohjelma psykososiaalisen hyvinvoinnin ja elämänhallintataitojen edistämiseksi sekä kiusaamisen vähentämiseksi"

Transkriptio

1 Tarjouspyyntö OKM/22/240/ Viite Asia Toimenpideohjelma psykososiaalisen hyvinvoinnin ja elämänhallintataitojen edistämiseksi sekä kiusaamisen vähentämiseksi Tarjouspyyntö ohjelman kehittämisestä, toteutuksesta, arvioinnista ja levittämisestä Opetus- ja kulttuuriministeriö (jäljempänä "tilaaja") pyytää Teiltä tarjousta psykososiaalisen hyvinvoinnin ja elämänhallintataitojen edistämisen sekä kiusaamisen vähentämisen toimenpideohjelman kehittämisestä, toteutuksesta, arvioinnista ja sen levittämisestä. 1. TARJOUSPYYNNÖN TAUSTA JA KOHDE Hankinnan kohteena on tilaajan psykososiaalisen hyvinvoinnin ja elämänhallintataitojen edistämisen sekä kiusaamisen vähentämisen toimenpideohjelman ( ) kehittäminen, sen vaikuttavuuden arviointi ja ohjelman levittäminen suomalaisiin toisen asteen oppilaitoksiin. Siirtymä perusopetuksesta toiseen asteen koulutukseen on nuorelle monella tavalla haastava elämänvaihe. Toisella asteella opiskelevien ongelmista nostetaan yhteiskunnallisessa keskustelussa usein esiin koulu-uupumus, masentuneisuus ja yksinäisyys. Kouluterveyskyselyn mukaan nämä ovatkin hälyttävän tavallisia ongelmia toisen asteen opiskelijoiden keskuudessa. Lukiolaisista 11 prosenttia ja ammattikoululaisista 7 prosenttia kokee koulu-uupumusta. Vastaavat luvut masentuneisuuden osalta ovat 10 prosenttia (lukio) ja 12 prosenttia (ammattikoulu). Lukiolaisista 8 prosentilla ja ammatillisissa oppilaitoksilla opiskelevilla 7 prosentilla ei ole yhtään läheistä ystävää. Toisella asteella opiskelevat pojat ovat tyttöjä yksinäisempiä, kun taas tyttöjen keskuudessa esiintyy poikia enemmän kouluuupumusta ja masennusta. Suomalaisten poikien on havaittu olevan tyttöjä emotionaalisesti yksinäisempiä jo 10 vuoden iässä. Kouluterveyskyselyn mukaan lukiossa opiskelevat tytöt ovat ammattikoulua käyviä tyttöjä uupuneempia, mutta vähemmän masentuneita. Sosiaalisen ahdistuneisuuden on todettu lisääntyvän

2 OKM/22/240/ (6) yläkoulussa siten, että 7. luokkalaisista 19 prosenttia, mutta 9. luokan oppilaista jo 27 prosenttia ylittivät sen kliinisen rajan. Kyseisillä ongelmilla on taipumus kasautua samoille henkilöille ja etenkin yhdessä esiintyessään ne luovat pohjaa syrjäytymiskehitykselle. Koulu-uupumuksen on todettu lisäävän riskiä sairastua masennukseen useammin kuin masennuksen johtavan koulu-uupumukseen suomalaisilla vuotiailla. Toisen asteen oppilaitoksissa opiskelevien kokemuksia vertaissuhteista (ystävät, kaveriporukat, laajempi ikätoverien yhteisö) on tutkittu huomattavasti vähemmän kuin perusopetuksen oppilaiden vastaavia. Esimerkiksi oppilaiden välisen kiusaamisen tutkimus ja aiheesta käyty keskustelu on liittynyt enimmäkseen perusasteen kouluihin. Kiusaamista esiintyy kuitenkin myös toiseen asteen oppilaitoksissa. Kouluterveyskyselyn aineiston mukaan lukion 1. ja 2. luokan oppilaista 2 prosenttia kertoo kiusaavansa toisia toistuvasti (kerran viikossa tai useammin) ja 1 prosentti kertoo joutuvansa toistuvasti kiusatuksi. Vastaavat osuudet ovat ammatillisissa oppilaitoksissa 4 prosenttia (muita kiusaavat) ja 4 prosenttia (kiusatut). Hälyttävää on, että peräti 91 prosenttia kiusaamista kokeneista lukiolaisista ja 74 prosenttia ammattikoululaisista kertoo, ettei kiusaamiseen ei ole puututtu koulun aikuisten toimesta. Myös kokemukset sukupuolisesta häirinnästä ovat Kouluterveyskyselyn mukaan melko yleisiä lukiolaisten (41 prosenttia oppilaista) ja ammattikoululaisten (45 prosenttia oppilaista) keskuudessa. Prosenttiosuudet voivat pitää sisällään myös koulun ulkopuolella ja internetissä tapahtuvaa sukupuolista häirintää. Elämänhallinta voidaan nähdä eräänlaisena syrjäytymisen vastakohtana. Elämänhallinta on luottamusta siihen, että henkilö voi itse ohjata elämäänsä myös vastoinkäymisiä ja ongelmia kohdatessaan. Elämänhallinta sisältää mm. jokapäiväiseen elämään liittyviä asioita, kuten ajankäyttö, rahankäyttö, nautintoaineiden näyttö (tupakka, alkoholi, huumeet), nukkuminen, liikunta ja syöminen, joista huolehtiminen saattaa ehkäistä ongelmien syntymistä tai ainakin vähentää ongelmien vaikutuksia. Hankkeen tarkoituksena on edistää psykososiaalista hyvinvointia, elämänhallintataitoja ja vähentää kiusaamista toisen asteen koulutuksessa. Hankinnan kohteena on tutkimusperustaisen toimenpideohjelman kehittäminen toisen asteen koulutukseen sopivaksi sekä tämän jälkeen ohjelman vakiinnuttaminen toisen asteen oppilaitosten käyttöön. Nuorten ongelmien ja oireilun taustalla on monia yhteiskunnan ja perheen muutoksia. Sosiaaliset tukiverkostot ovat harvenneet ja kaupallinen media tuo nuorten terveyden kannalta ristiriitaisia tarpeita ja odotuksia. Elämänhallinnan, vanhemmuuden tukeminen, kodin ja koulun yhteistyön edistäminen moniarvoistuvassa ja - kulttuuristuvassa yhteiskunnassa on entistä suurempi haaste kouluille ja oppilaitoksille. Tavoitteena on kehittää tutkimustietoon perustuva, nykyaikainen ja kansainvälisesti korkeatasoinen nuorten hyvinvointia, elämänhallintataitoja sekä kiusaamista vähentävä interventio-ohjelma, jonka toimenpiteiden vaikuttavuutta tutkitaan. Kyseisellä toimenpideohjelmalla tuetaan myös uuden opiskelijahuoltolain toimeenpanoa, joka annettiin ja joka ehdotetaan tulevaksi voimaan elokuussa Lain keskeisenä tavoitteena on laajentaa opiskelijahuollon palvelut toiselle asteelle, vahvistaa yhteisöllistä opiskelijahuoltoa, vahvistaa opiskeluhuollon toteuttamista ja johtamista toiminnallisena kokonaisuutena ja monialaisena yhteistyönä. Lisäksi tavoitteena on tarjota oppilaille ja opiskelijoille matalan kynnyksen tukea sekä helpottaa opettajan työtä.

3 OKM/22/240/ (6) Innovatiivisen toimenpideohjelman kehittämiseen, kokeilemiseen ja arviointiin liittyy vahva tieteellinen tutkimusperusteisuus. Toimenpideohjelma tulee tarjota kaikille toisen asteen oppilaitoksille arviolta vuoden 2018 loppuun mennessä niin, että kyseiset oppilaitokset voivat ottaa sen maksutta käyttöönsä, hyödyntää ohjelman verkkosivustoja ja että kaikki ohjelmaan sisältyvä materiaali on saatavissa/tulostettavissa internetportaalissa. Täten ohjelman levittämisestä ei saa aiheutua lisäkustannuksia oppilaitoksille. Toimenpideohjelman toteutusta linjaa hanketta varten perustettava tilaajan asettama ohjausryhmä, jolle valitun toimittajan tulee säännöllisesti raportoida työn etenemisestä ohjausryhmän päättämällä tavalla ja aikataululla. Ohjausryhmään nimetään sekä opetusja kulttuuriministeriön että hankkeen toteuttajan edustajat. Osatarjoukset eivät ole sallittuja tämän tarjouskilpailun yhteydessä, vaan tilaaja hakee yhtä kokonaisvastuullista toimintaohjelman toteuttajaa. Tarjoajan on tarjottava palveluja ohjelman koko kokonaisuuden toteuttamiseen itse tai ennalta määrittämiensä alihankkijoiden toimesta. Kyseessä on yhteisrahoitteinen hanke. Tarjouksen tekijän tulee liittää tarjoukseensa esitys rahoitusosuudesta, jolla tarjoaja on valmis osallistumaan hankkeen kustannuksiin. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusosuus hankkeessa voi olla enintään arviolta noin 4 milj. euroa. 2. SOPIMUSKAUSI JA OPTIOT Sopimuskausi alkaa sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Tavoitteena on allekirjoittaa sopimus alkaen, ja sopimuskausi päättyy arviolta Hankintapäätös tehdään arviolta viikolla 33. Opetus- ja kulttuuriministeriö varaa oikeuden tilata palvelun tarjoajalta toimenpideohjelman kehittämiseen, koulutusformaattiin, ja ohjelman arviointiin liittyviä lisäpalveluita. Tarjouksen liitteenä on hankkeen tärkeimmät sopimusehdot. Tarjoajan tulee hyväksyä sopimusehdot neuvottelujen pohjaksi. 3. ILMOITUS- JA HANKINTAMENETTELY Julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) 8 :n 1 momentin 6 kohdan mukaan lakia ei sovelleta sellaisiin palveluhankintoihin, jotka koskevat tutkimus- ja kehittämispalveluita, paitsi jos niistä saatava hyöty koituu yksinomaan hankintayksikölle sen toiminnassa käytettäväksi ja hankintayksikkö korvaa suoritetun palvelun kokonaisuudessaan. Hankintalakia koskevassa hallituksen esityksessä (HE 50/2006) todetaan, että soveltamisalasta olisivat poissuljettuja esimerkiksi julkisten tiedeyhteisöjen, kuten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten, ja yksityisten tahojen yhteisesti rahoittamat tutkimusohjelmat. Lain alaan kuuluvia tehtäviä olisivat puolestaan alihankintatyyppiset, hankintayksikön täysin maksamat ja yksinomaan hankintayksikön omaan käyttöön tuleva työ, esimerkiksi jo markkinoilla olevat tavanomaiset konsultointipalvelut.

4 OKM/22/240/ (6) Suunnitteilla olevassa hankkeessa kehitetään toimenpideohjelma psykososiaalisen hyvinvoinnin ja elämänhallintataitojen edistämiseksi sekä kiusaamisen ja sen vaikutusten vähentämiseksi toisen asteen oppilaitoksissa. Tavoitteena on luoda koko oppilaitoksen ohjelma, jossa opiskelijoille suunnatut ennaltaehkäisevät ja kohdennetut toimenpiteet vähentävät opiskelijoiden syrjäytymisriskiä ja opiskeluhuollon kuormittumista. Kyseessä oleva toimenpideohjelma kohdistuu toisen asteen oppilaisiin ja sen toteuttaminen hyödyttää laajasti koko lukio- ja ammatillisen koulutuksen kenttää, opiskelijoita ja heidän huoltajiaan, opettajia, koulutuksen järjestäjiä, opetushallintoa ja yliopistollisen tutkimuksen kenttää. Toimenpidekokonaisuuden kehittämiseen tulee liittymään vahva tieteellinen tutkimusosuus. Lisäksi hankkeen loppupuolella toteutetaan vaikuttavuustutkimus, jossa tarkastellaan kehitetyn toimenpidekokonaisuuden toimivuutta ja sillä saavutettavia tuloksia toisen asteen oppilaitoksissa. Tutkimustuloksia julkaistaan kotimaisissa ja kansainvälisissä tiedejulkaisuissa sekä soveltajille suunnatuilla foorumeilla. Tarkoituksena on, että opetus- ja kulttuuriministeriön lisäksi myös toimenpideohjelman kehittämisestä vastaava taho osallistuu hankkeen kustannuksiin. Kyseessä on yhteisrahoitteinen hanke. Edellä todetuista syistä hankinta jää hankintalain soveltamisalan ulkopuolelle lain 8 :n 1 momentin 6 kohdan perusteella, joten siihen ei sovelleta hankintalakia. Hankinnassa noudatetaan tämän johdosta kevennettyä kilpailutusmenettelyä. Tarjouspyyntö julkaistaan Helsingin Sanomissa sekä opetus- ja kulttuuriministeriön internet-sivuilla. Tarjouspyyntö toimitetaan erikseen myös kaikille yliopistoille. Opetus- ja kulttuuriministeriö valitsee tarjouskilpailun perusteella hankkeelle toteuttajan kohdassa 7 kuvatuilla perusteilla. Mikäli saaduista tarjouksista yksikään ei vastaa tarjouspyyntöä tilaajan edellyttämällä tavalla taikka olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, ettei tilaaja voi hyödyntää tarjouskilpailun tuloksia, tilaaja voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan. Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Tarjouspyyntö on saatavissa suomen kielellä. Tarjoajan halutessa asiakirjat muulla kielellä kääntäminen ja siitä aiheutuvat kustannukset ovat tarjoajan itsensä vastattavina. 4. YHTEYDENPITO JA LISÄTIEDOT TARJOUSKILPAILUN AIKANA Tarjouspyyntöön liittyvät suomenkieliset lisäkysymykset pyydetään jättämään klo mennessä erillisenä word-tiedostona sähköpostitse osoitteella Kysymykset ja niiden vastaukset lähetetään mennessä samansisältöisinä kaikille, jotka ovat ilmoittaneet yhteystietonsa em. sähköpostiosoitteeseen. Tarjoaja on velvollinen huomioimaan kysymykset ja niihin annetut vastaukset sekä käyttämään hyväkseen mahdollisesti täsmennettyjä tietoja tarjousta antaessaan. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun takaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei voida vastata.

5 OKM/22/240/ (6) 5. TARJOUKSEN LAATIMINEN Tarjouksen voi laatia vapaamuotoisesti, mutta tarjouksen tulee ehdottomasti sisältää vähintään seuraavat tiedot: 1. Selvitys hankkeeseen nimettävien henkilöiden osaamisesta ja kokemuksesta (CVlomakkeet) Henkilön osaamisen kuvaukseen tulee sisältyä tiedot henkilön tutkinnoista, työkokemuksesta, aihealueeseen liittyvistä tieteellisistä referee-julkaisuista, kielitaidosta sekä kuvaus kokemuksesta erilaisista tutkimus- ja kehityshankkeista. 2. Vapaamuotoinen selvitys hallinnollisista resursseista 3. Alustava toteutussuunnitelma. Suunnitelmassa tulee kuvata ainakin seuraavat tiedot: a. toimenpidekokonaisuuden sisältö b. toimenpideohjelman kehittämisen ja levittämisen aikataulu c. kuvaus ohjelman pilotoinnista ja vaikuttavuuden arvioinnista d. kuvaus ohjelman valtakunnallisesta levittämisestä e. tieto siitä, mistä tehtävistä kukin toteutukseen osallistuvista henkilöistä vastaa sekä työmääräarvio, johon sisältyy selvitys kunkin toteutukseen osallistuvan henkilön arvioidusta ajankäytöstä hankkeessa 4. Selvitys hankkeen kustannuksista kululajeittain eriteltynä (nimetyn henkilöstön palkat, matkakustannukset, laitekulut jne.) sekä esitys rahoitusosuudesta, jolla tarjoaja on valmis osallistumaan hankkeen kustannuksiin. 5. Selvitys käytettävistä alihankkijoista Tarjous sekä pyydetyt selvitykset annetaan suomen kielellä. 6. TARJOUSTEN JÄTTÄMINEN Tilaajalle osoitettu tarjous liitteineen on toimitettava suljetussa kirjekuoressa kahtena (2) kappaleena ja allekirjoitettuina viimeistään perjantaina klo mennessä opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamoon, postiosoite Opetus- ja kulttuuriministeriö, PL 29, VALTIONEUVOSTO, käyntiosoite Meritullinkatu 10, Helsinki. Kirjekuoreen on merkittävä "Tarjous toimenpideohjelma elämänhallintataitojen edistämiseksi Dnro 22/240/2013". Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei oteta huomioon. 7. TARJOUSTEN VALINTAPERUSTEET JA VERTAILU Opetus- ja kulttuuriministeriö valitsee saaduista tarjouksista tarjouksen (sopimuskumppanin) kokonaisarvion perusteella. Arvioinnissa tullaan painottamaan erityisesti seuraavia vertailuperusteita:

6 OKM/22/240/ (6) 1. Tarjotun henkilöstön osaaminen ja kokemus Vertailussa tullaan arvostamaan erityisesti tarjouksessa nimetyn henkilöstön kokemusta ja tieteellisiä näyttöjä hankkeen kohdealueelta sekä kokemusta vastaavantyyppisistä valtakunnallisista ja pitkäkestoisista tutkimus- ja kehittämisprojekteista, joihin on sisältynyt projektin kehittäminen, toteuttaminen, arviointi ja hallinnointi. 2. Toteutussuunnitelman laatu Suunnitelman vertailussa tullaan arvostamaan suunnitelman yksityiskohtaisuutta (yksityiskohtaisuuden osalta arvostetaan suunnitelman täsmällisyyttä ja konkreettisuutta) ja kehittyneisyyttä (kehittyneisyyden osalta arvostetaan suunnitelman toteuttamiskelpoisuutta ja innovatiivisuutta), jotka osoittavat tarjouspyynnössä kuvatun hankinnan kohteen syvällistä ymmärtämistä. Edellä mainitun lisäksi vertailussa arvostetaan suunnitelmasta ilmenevää ohjelman selkeää vaiheistusta ja aikataulutusta sekä selkeää työnjakoa ohjelman toteutukseen nimettyjen henkilöiden välillä. 3. Hinta 8. ALLEKIRJOITUKSET Ylijohtajan sijainen, Johtaja Jari Rajanen Opetusneuvos Aki Tornberg Liitteet Jakelu Liite 1: sopimusluonnos Helsingin yliopisto Itä-Suomen yliopisto Jyväskylän yliopisto Lapin Yliopisto Oulun Yliopisto Tampereen yliopisto Turun yliopisto Vaasan yliopisto Åbo Akademi

7 1 LUONNOS YHTEISTYÖSOPIMUS Toimenpideohjelma psykososiaalisen hyvinvoinnin ja elämänhallintataitojen edistämiseksi sekä kiusaamisen vähentämiseksi

8 2 1. OSAPUOLET Opetus- ja kulttuuriministeriö, jäljempänä OKM. ja XX 2. SOPIMUKSEN TAUSTA Nuorten ongelmien ja oireilun taustalla on monia yhteiskunnan ja perheen muutoksia. Sosiaaliset tukiverkostot ovat harvenneet ja kaupallinen media tuo nuorten terveyden kannalta ristiriitaisia tarpeita ja odotuksia. Elämänhallinnan, vanhemmuuden tukeminen, kodin ja koulun yhteistyön edistäminen moniarvoistuvassa ja -kulttuuristuvassa yhteiskunnassa on entistä suurempi haaste kouluille ja oppilaitoksille. Tutkimusten mukaan viidesosa nuorista voi aiempaa huonommin, ja heille kasautuu vakavia ongelmia. Esimerkiksi masennuksen takia sairaseläkkeelle jäävien nuorten määrä on kasvussa. Osa nuorista kärsii myös taloudellisen taantuman seurauksista. Ongelmat näkyvät muun muassa aiempaa huonompina työttömyyslukuina. Nuorten työttömyysluvut ja maksuhäiriöt ovat kaksinkertaistuneet vuosina Myös kiusaaminen ja vuotiaiden humalajuominen ovat lisääntyneet. Lisäksi nykynuoret tapaavat vanhempiaan harvemmin kuin vielä 1990-luvulla. Nuoria kiinnostaa työnteko edelleen. Se ei ole kuitenkaan samassa määrin elämän sisältö kuin muilla sukupolvilla, mutta se kiinnostaa ja sitä pidetään tärkeänä. Nuorten arjessa on tapahtunut viime vuosina paljon hyviäkin muutoksia. Esimerkiksi raskauden keskeytysten ja klamydiatartuntojen määrä sekä itsemurhat ovat vähentyneet. Yli 25-vuotiaista yli kaksi kolmasosaa on suorittanut ammatillisen tai korkeakoulututkinnon. Lisäksi nuoret ovat aiempaa halukkaampia vaikuttamaan yhteiskunnan asioihin. 3. SOPIMUKSEN KOHDE JA TAVOITTEET Tämän sopimuksen tarkoituksena on sopijapuolten yhteistyöllä kehittää tutkimustietoon perustuva, nykyaikainen ja kansainvälisesti korkeatasoinen nuorten hyvinvointia, elämänhallintataitoja sekä kiusaamista vähentävä interventio-ohjelma, jonka toimenpiteiden vaikuttavuutta tutkitaan. Tarkoituksena on laajentaa psykososiaalista hyvinvointia, edistää elämänhallintataitoja ja vähentää kiusaamista myös toisen asteen koulutuksessa. Sopimuksen kohteena on toimenpideohjelman kehittäminen toisen asteen koulutukseen sopivaksi sekä tämän jälkeen ohjelman vakiinnuttaminen toisen asteen oppilaitosten käyttöön.

9 3 Hankkeen tarkemmat tutkimukselliset sisällöt, aikataulu, tavoitteet ja toimenpideohjelman levittämistä koskevat periaatteet on määritelty sopimuksen liitteenä 1 olevassa hankesuunnitelmassa. Osapuolet sitoutuvat siihen, että toimenpideohjelman käyttöönottaminen suomalaisissa toisen asteen oppilaitoksissa on oppilaitoksille maksutonta tämän sopimuksen voimassaolon ajan. Sekä opetus- ja kulttuuriministeriö että XX osallistuvat hankkeen kustannuksiin seuraavasti 4. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKA Sopimus astuu voimaan allekirjoitushetkellä ja päättyy Sopimus voidaan päättää ennenaikaisesti kohtien 7, 8.3 ja 11 mukaisesti. Ne sopimusehdot, jotka luonteensa vuoksi on tarkoitettu pysymään voimassa, jäävät voimaan sopimuksen muuten päätyttyä. Tällaisia ovat ainakin salassapitoa ja immateriaalioikeuksia koskevat sopimusehdot. 5. YHTEISET VELVOITTEET 5.1 Ohjausryhmä Hankkeella on ohjausryhmä, joka kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii opetus- ja kulttuuriministeriön edustajana ja sihteerinä palveluntarjoajan nimeämä edustaja. Jäseninä ryhmässä on kolme Opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämää edustajaa ja kolme palveluntarjoajan nimeämää edustajaa. Ohjausryhmän kokoukset pidetään pääsääntöisesti Helsingissä. Ohjausryhmä ei voi muuttaa Sopimusta. Ohjausryhmä voi muuttaa liitettä 1 Hankesuunnitelma yhteisellä päätöksellä sekä nimetä uudet yhteyshenkilöt. Yhteyshenkilöt: OKM:n nimeämänä edustajana opetusneuvos Jussi Pihkala. XX:n nimeämänä edustajana 5.2 Viestintäperiaatteet Sopijapuolet sitoutuvat tiedottamaan hankkeesta yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaisesti. Periaatteiden pohjalta laaditaan tiedostussuunnitelma. Viestintäperiaatteina noudatetaan muun muassa sitä, että lähtökohtaisesti OKM hyväksyy kaikki tiedotteet ja merkittävimmät linjaukset ennen niiden julkaisua.

10 4 Kommenttien antaminen tiedotussuunnitelman periaatteiden mukaan on mahdollista molemmille osapuolille jatkuvasti hankkeen kestäessä. Kaikista annetuista lausunnoista tulee kuitenkin antaa tieto toiselle osapuolelle. Osapuolet järjestävät erikseen sovittuja tiedotustilaisuuksia, antavat haastatteluja ja kirjoittavat muun muassa lehdistölle tiedotteita ja artikkeleja. Osapuolten viestintäyksiköt osallistuvat tiedottamiseen mahdollisuuksien mukaan siten kuin erikseen sovitaan. 6. OSAPUOLTEN VELVOITTEET JA VASTUUT 6.1. Palveluntarjoajan velvoitteet ja vastuut Palveluntarjoaja vastaa kokonaisuuden kehittämisestä ja toteutuksesta Sopimuksen ja sen liitteiden mukaisesti. Hankkeen eteneminen ja sisältövaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Hankesuunnitelma. Hankkeen on valmistuttava sopimuksen päättymisajankohtaan mennessä. Muiden tulosten on valmistuttava liitteenä 1 olevassa hankesuunnitelmassa määritellyssä aikataulussa. Palveluntarjoajan on raportoitava hankkeen edistymisestä OKM:n yhteyshenkilölle siten kuin tässä Sopimuksessa ja sen liitteissä on tarkemmin määritelty. Palveluntarjoajan tehtäviin kuuluu hankkeen verkkosivustojen ylläpitäminen. Verkkosivut luodaan palveluntarjoajan ympäristöön ja OKM linkittää sivut omille sivuilleen. OKM:n yhteyshenkilö saa käyttöoikeudet ympäristöön. 6.2 OKM:n velvoitteet ja vastuut OKM:llä on ohjaava rooli, jonka puitteissa OKM:llä on oikeus päättää tarvittaessa esimerkiksi kokonaisuuden etenemistavasta ja yksityiskohdista. OKM:n tehtävänä on antaa palautetta tehdystä työstä. OKM:n on lisäksi annettava palveluntarjoajalle riittävät ja oikeat tiedot hankkeen suorittamista varten hankesuunnitelmassa sovitun aikataulun mukaisesti. 6.3 Alihankinnat Osapuoli voi käyttää tehtäviensä suorittamiseen alihankkijoita. Osapuoli vastaa käyttämiensä alihankkijoiden työstä kuin omistaan. Osapuolen on huolehdittava siitä, että alihankkija noudattaa tässä sopimuksessa sovittuja ehtoja ja velvoitteita. Osapuolen on ilmoitettava toisen osapuolen hyväksyttäväksi käyttämänsä keskeiset alihankkijat ennen kuin alihankkija ryhtyy suorittamaan hankkeeseen kuuluvia tehtäviä. Perustellusta syystä toinen osapuoli voi kieltäytyä hyväksymästä alihankkijaa.

11 5 7. HANKKEESEEN OSALLISTUVA HENKILÖSTÖ Hankkeen toteuttamiseen osallistuvat tutkijat ja asiantuntijat on nimetty hankesuunnitelmassa. Muiden tutkijoiden ja asiantuntijoiden käyttämisestä tulee sopia erikseen OKM:n kanssa. Palveluntarjoajalla ei ole oikeutta vaihtaa hankkeeseen nimettyjä edellä tarkoitettuja henkilöitä kesken sopimuskauden ilman OKM:n suostumusta. Mikäli nimetty asiantuntija ei ole käytettävissä hankkeen toteuttamiseen, osapuolet pyrkivät sopimaan korvaavan asiantuntijan osallistumisesta hankkeen toteuttamiseen. Korvaavalla asiantuntijalla tulee olla vastaava pätevyys ja ammattitaito kuin korvattavalla asiantuntijalla. OKM:llä on oikeus purkaa sopimus toteuttamatta olevilta osin, jos korvaavaa vastaavantasoista asiantuntijaa ei ole osoitettavissa hankkeen toteuttamiseen ja asiantuntijan puuttuminen vaarantaa hankkeen toteutuksen sellaisena kuin se oli alun perin tarkoitus toteuttaa. 8. IMMATERIAALI- JA KÄYTTÖOIKEUDET 8.1 Tutkimusmateriaali Hankkeen lopputuloksena syntyvän tutkimusmateriaalin tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet jäävät palveluntarjoajalle. OKM:llä on palveluntarjoajan oikeuksien sitä rajoittamatta vapaa, rajoittamaton ja ikuinen käyttö-, muokkaus-, kopiointi-, luovutus- ja siirto-oikeus kaikkeen tutkimusmateriaaliin ilman eri korvausta kaikessa OKM:n toiminnassa. 8.2 Opetusmateriaali ja sen oheismateriaali sekä koulutusformaatti Hankkeen lopputuloksena syntyvien opetusmateriaalien ja sen oheismateriaalin sekä koulutusformaatin ja muiden tulosten tekijänoikeus ja immateriaalioikeudet siirtyvät OKM:lle niiden luontihetkellä. Palveluntarjoajalla on OKM:n oikeuksien sitä rajoittamatta vapaa ja rajoittamaton käyttö- ja muokkausoikeus kaikkiin edellä mainittuihin tuloksiin ilman eri korvausta kaikessa palveluntarjoajan toiminnassa.

12 6 Toimenpideohjelman valmistuttua OKM luovuttaa palveluntarjoajalle ilman eri korvausta maailmanlaajuisen oikeuden käyttää edellä mainittuja tuloksia kaupalliseen toimintaan. Palveluntarjoajalla on oikeus luovuttaa tuloksiin kohdistuvia käyttöoikeuksia hyödyntäjille Suomen ulkopuolella. Palveluntarjoaja voi vapaasti neuvotella ja sopia hyödyntäjien kanssa ehdoista, joilla se luovuttaa käyttöoikeuksia tuloksiin. Palveluntarjoajalla on oikeus muokata tuloksia vapaasti, esimerkiksi kääntää niitä eri kielille. Palveluntarjoaja sitoutuu ohjaamaan vähintään 50 % hyödyntäjiltä saamastaan lisenssi- ja muista tuloista toimenpideohjelman kansalliseen kehittämiseen ja ylläpitämiseen. Palveluntarjoajan tulee ilmoittaa OKM:lle kunkin vuoden mennessä kuluneen vuoden aikana tehdyistä sopimuksista, lisenssi- ja muista tuloista sekä niiden kohdentamisesta toimenpideohjelman kehittämiseen ja ylläpitämiseen. Hankkeen valmistuttua sopijapuolet laativat erillisen sopimuksen, jossa yksilöidään tarkemmin palveluntarjoajan oikeuksien laajuus sekä sen kohteet. 8.3 Kolmannen osapuolen materiaalit Osapuoli vastaa siitä, etteivät hänen toimittamansa lopputulokset sopimuksen mukaisesti käytettyinä loukkaa kolmansien osapuolten tekijänoikeutta tai muita immateriaalioikeuksia. Lopputulokset luonut osapuoli vastaa siitä, ettei lopputuloksiin kohdistuvista immateriaalioikeuksia koskevista vaatimuksista tai velvoitteista aiheudu lopputuloksia käyttävälle sopijapuolelle oikeudenkäyntikuluja eikä vahingonkorvaustai muita kolmannelle osapuolelle maksettavia kustannuksia tai muita vastuita kolmatta osapuolta kohtaan. Mikäli osapuolet toteavat tai lainvoimaisella päätöksellä todetaan, että sopimuksen mukaisten lopputulosten käyttö loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia, lopputulokset luonut osapuoli muuttaa lopputulosta siten, ettei sen käyttö enää loukkaa kolmannen oikeuksia. Vaihtoehtoisesti lopputulokset luonut osapuoli voi kustannuksellaan hankkia lopputulosten käyttämiseen tarvittavat oikeudet. Mikäli kumpikaan vaihtoehdoista ei ole mahdollinen, osapuoli, jonka käyttöoikeus ei toteudu sopimuksen mukaisena, voi purkaa sopimuksen immateriaalioikeutta loukkaavilta osin. 9. HANKKEEN RAHOITUS OKM:n rahoitus hankkeelle on ja palveluntarjoajan. Kumpikin osapuoli vastaa hankkeen kustannuksista korkeintaan sille osoitettuun rahoitusosuuteen saakka. Palveluntarjoajalla ei ole oikeutta laskuttaa tässä sopimuksessa mainitun rahoitusosuuden lisäksi muita kuluja (esim. matkakuluja) OKM:ltä.

13 7 OKM:n rahoitusosuus maksetaan laskua vastaan kymmenessä yhtä suuressa erässä, joista kukin on suuruudeltaan... Ensimmäinen erä maksetaan viivytyksettä Sopimuksen allekirjoittamispäivän jälkeen, ja muut erät kunkin ohjausryhmän kokouksen jälkeen (ensimmäinen kokous keväällä 2014). Ohjausryhmän kokouksissa arvioidaan palveluntarjoajan laatima sisältö- ja talousraportti sekä hankesuunnitelman mukaiset tulokset. OKM maksaa edellä kuvatut erät hyväksyttyään palveluntarjoajan laatiman sisällöllisen ja taloudellisen raportoinnin ja tulokset. Maksusuunnitelmaa voidaan OKM:n niin harkitessa täsmentää, mikäli kustannukset vaihtelevat sopimuskauden aikana. Laskujen maksuehto on 21 päivää netto, viivästyskorko määräytyy korkolain (633/1982) mukaisesti. OKM:n verkkolaskuosoite on: Y-tunnus: OVT-tunnus: Verkkolaskuoperaattori: Itella Information Logistics Oy Itellan operaattorivälittäjätunnus: VAHINGONKORVAUS Vahingonkorvauksen enimmäismäärä on viisikymmentä (50) prosenttia kohdassa 9 mainituista hankkeen kokonaiskustannuksista.. Osapuolilla ei ole velvollisuutta korvata välillisiä vahinkoja. 11. SOPIMUKSEN PURKAMINEN JA IRTISANOMINEN 11.1 Irtisanominen OKM:llä on oikeus irtisanoa sopimus päättymään kolmen kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen perustellusta syystä, jollainen on esimerkiksi tilanne, jossa eduskunta ei myönnä tarvittavia määrärahoja. Irtisanomisilmoitus tehdään kirjallisesti. Mikäli sopimus irtisanotaan, OKM maksaa jo hyväksytysti suoritetusta osasta korvauksen irtisanomispäivään tai muuhun yhteisesti sovittavaan päivään saakka. Palveluntarjoajalla ei ole irtisanomisoikeutta Purkaminen

14 8 Kumpikin osapuoli saa purkaa Sopimuksen, mikäli sen täyttäminen todetun ylivoimaisen esteen jatkumisen vuoksi viivästyy yli 30 päivää. OKM voi aina purkaa Sopimuksen edellä mainitusta määräajasta riippumatta, mikäli viivästymisellä on oleellinen merkitys. OKM on oikeutettu purkamaan sopimuksen välittömästi kirjallisella ilmoituksella palveluntarjoajalle, mikäli tämä rikkoo Kohdassa 12 määriteltyjä salassapito- ja turvallisuussäännöksiä. Kumpikin osapuoli saa purkaa sopimuksen kokonaan tai osittain, jos toinen osapuoli on olennaisesti rikkonut sopimusvelvoitteitaan. Jos rikkomus on korjattavissa, osapuoli voi purkaa sopimuksen vain, jos rikkomus on toistuva tai rikkomukseen syyllistynyt osapuoli ei ole korjannut rikkomustaan kohtuullisessa ajassa siitä, kun toinen osapuoli on kirjallisesti huomauttanut rikkomuksesta. Olennaisena sopimusrikkomuksena pidetään muun muassa sitä, ettei sopijapuolen suoritus vastaa sovittua ja virhe on vähäistä suurempi eikä virhettä toisen sopijapuolen huomautuksesta huolimatta viipymättä korjata tai jos sopimuksen luonne huomioiden suoritus viivästyy olennaisesti tai viivästykset tai virheet ovat toistuvia. Jos sopimus purkautuu em. purkuperusteiden takia, on sopijapuolella oikeus vahingonkorvaukseen kohdan 9 mukaisesti. Mikäli sopimus puretaan, OKM maksaa jo hyväksytysti suoritetusta osasta korvauksen purkamispäivään tai muuhun yhteisesti sovittavaan päivään saakka. 12. SALASSAPITO Palveluntarjoaja on velvollinen huolehtimaan tarkoin tietoturvasta ja luottamuksellisten asiakirjojen salassapidosta siten kuin viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) ja muussa lainsäädännössä säädetään. 13. SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN Sopimuksen saa siirtää vain toisen sopijapuolen kirjallisella luvalla kolmannelle osapuolelle. 14. RIITOJEN RATKAISEMINEN JA SOVELLETTAVA LAKI Tähän sopimukseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti keskinäisin neuvotteluin. Ellei sovintoon päästä, asia ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

15 9 15. SOPIMUSKAPPALEET JA ALLEKIRJOITUKSET Tämä sopimus on laadittu kahtena (2) samasanaisena kappaleena, yksi molemmille osapuolelle.

SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA

SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA Liite 3 Sopimusmalli SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Juupajoen kunta (jäljempänä myös Tilaaja ) Y-tunnus: Osoite: Tilaajan yhteyshenkilö

Lisätiedot

Y-tunnus Yhteystiedot. Yhteystiedot

Y-tunnus Yhteystiedot. Yhteystiedot 1 (6) Procurement training & counseling services SOPIMUS ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN HANKINNASTA 1. SOPIJAPUOLET Tilaaja: Palveluntarjoaja: Hankintayksikkö Y-tunnus Yhteystiedot Nimi Y-tunnus Yhteystiedot

Lisätiedot

1 / 5. Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet

1 / 5. Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet 1 / 5 SOPIMUS Helsinki-lähettiläsvalmennuksen mentorointi 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet Tilaaja Helsingin kaupunki, Oiva Akatemia -liikelaitos

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 1 TARJOUSPYYNTÖ OMPELUKONEIDEN JA SAUMUREIDEN KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnan eri toimipisteisiin hankittujen ompelukoneiden

Lisätiedot

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista.

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista. Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät Nämä ovat DC Net Works Oy:n (jäljempänä Toimittaja) tuottamissa hankintapalveluissa käytetyt yleiset sopimusehdot. Sopimus syntyy Tilaajan ja Toimittajan välillä Tilaajan

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT LIITE 2 SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT Tilaaja: Vaihtoehtoisesti: Sipoon kunta PL 7 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Helena Räsänen, palvelujohtaja

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja.

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin tytäryhteisöiden taloustoimintojen hoito.

Lisätiedot

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUIDEN KILPAILUTUS MUISTILIITTO ry (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilmailmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Perusturvalautakunta 29.9.2014 YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta):

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta): Tarjouspyyntö 1 (5) YDINLAITOSTEN SÄHKÖJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN SEKÄ OHJELMISTOPOHJAISTEN AUTOMAATIOJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN ARVIOINTIA KOSKEVAT ASIANTUNTIJAPALVELUT Säteilyturvakeskus (jäljempänä

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki

Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki Säteilyturvakeskus (jäljempänä STUK) (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva pyytää tarjoustanne kotihoidon kauppapalvelun hankinnasta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa.

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa. 16.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ MASTONOSTIMESTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen käytetystä siististä mastonostimesta tarjouspyyntöliitteen mukaisesti. Tarjous koskee kaupungin kulttuuritalolle (Kalevankatu

Lisätiedot

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Palvelunkuvaus.

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Palvelunkuvaus. SANELUJÄRJESTELMÄ JA SANELUNPURKUPALVELU Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 10.2.2017 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta TARJOUSPYYNTÖ Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta Hankintayksikkö Oulun kaupunki/rakennusvalvonta y-tunnus: 0187690-1 Solistinkatu 2, Oulu, PL 83,

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012 VIRVE-PÄÄTELAITTEIDEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Espoo), Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Vantaa) ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat

Lisätiedot

Hankintasopimusluonnos

Hankintasopimusluonnos Tarjouspyyntö 1(5) Hankintasopimusluonnos SOPIMUS [x]palveluiden TUOTTAMISESTA 1. OSAPUOLET TILAAJA Oulun kaupunki / [x] (jäljempänä Tilaaja ) Y-tunnus: 0187690-1 PL 1 90015 Oulun kaupunki Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti.

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) AJANVARAUS- JA KÄYTÖNHALLINTAOHJELMISTON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupunginkirjaston asiakaskoneille (noin 200 kpl) hankittavasta ajanvaraus-

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p. LIITE 2 SOPIMUS SOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA VIIKONLOPPU- JA ARKIPYHÄILTOIHIN 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017)

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle

Lisätiedot

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v.

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v. Alustava Tarjouspyyntö 1 (6) Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle 1.6.2017(tavoite) - 31.8.2022 + optio 3.v. Sisällys 1 Hankinnan taustaa... 2 2 Palvelun kuvaus... 2

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354 RUOKOLAHDEN KUNTA 1 TARJOUSPYYNTÖ 1. Tarjouspyynnön kohde 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Ruokolahden kunta/tekninen osasto. Tarjouspyynnön kohteena ovat: 1. Kasvitarhan alueen tasaustyöt,

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on jäljempänä tarkemmin määritelty hoitajatyövoima.

Hankinnan kohteena on jäljempänä tarkemmin määritelty hoitajatyövoima. HOITAJATYÖVOIMAN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 29.9.2016 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

Hankinnan tavoitteena on järjestää päihteidenkäyttäjille laadukkaat ja vaikuttavat laitosvieroitus- ja laitoskuntoutuspalvelut.

Hankinnan tavoitteena on järjestää päihteidenkäyttäjille laadukkaat ja vaikuttavat laitosvieroitus- ja laitoskuntoutuspalvelut. PÄIHDEPALVELUJEN HANKINTA / LAITOSVIEROITUS JA LAITOSKUNTOUTUS Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 7.6.2016 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi TARJOUSPYYNTÖ 1 / 6 Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi 29.8.2016 Imatran kaupunki Virastokatu 2, 55100 Imatra Vaihde: 020 617 111 Faksi: 020

Lisätiedot

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti:

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti: KOTALAN JA KURJENKYLÄN ALUEEN OSTOPALVELULIIKENNE 1. HANKINTAYKSIKKÖ JA YHTEYSHENKILÖ Hankintayksikkö Virtain kaupunki Sivistyslautakunta Virtaintie 26 34800 VIRRAT Y-tunnus: 0206333-9 2. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 TARJOUSPYYNTÖ Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön kohde... 2 1.2 Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen... 2 2. Sopimuskausi... 2 3. Tarjousten valinta

Lisätiedot

LV-TYÖT JA TARVIKKEET

LV-TYÖT JA TARVIKKEET 29.1.2016 Sivu 1/5 Dnro: 22/2016 Tilaaja: Tila- ja aluepalvelut Juttilantie 1 14200 TURENKI Hanke: Janakkalan kunnan LV-työt ja niissä käytettävät tarvikkeet 4.4.2016 3.4.2019 + 1 optiovuosi LV-TYÖT JA

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA

NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA 1 SOPIJAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT 1.1 Tilaaja Nurmijärven kunta (jäljempänä Tilaaja) < osoite > < Y-tunnus > 1.2 Toimittaja

Lisätiedot

Tekijänoikeussopimukset

Tekijänoikeussopimukset Tekijänoikeussopimukset Virtuaaliamk:n yhteyshenkilöpäivät Helsinki 11.2.2004 Ari Koivumaa ari.koivumaa[at]ulapland.fi 1. Opm:n sopimusmallit sopimus työntekijän kanssa tekijän työ- tai virkatehtävänä

Lisätiedot

Liite4/Keskeiset sopimusehdot

Liite4/Keskeiset sopimusehdot KAUPPAPALVELU Liite4/Keskeiset sopimusehdot Sopimuksen osapuolet Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva Y-tunnus 0129261-5 Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Yhteyshenkilö: Minna Koivumäki Vanhustyön päällikkö

Lisätiedot

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet 1 LIEDON KUNTA Tekniset ja ympäristöpalvelut PL 24 21421 Lieto TARJOUSPYYNTÖ VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE 2014-2015 1. Hankinnan kohde 2. Hankinnan sisältö 2.1. Hoidettavat viheralueet

Lisätiedot

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO JA INNOFACTOR OYJ 16.6.2014 3815172.3 SISÄLLYSLUETTELO JÄLLEENMYYNTISOPIMUS... 3 OSAPUOLET... 3 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS...

Lisätiedot

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli')

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli') SOPIMUS VUOKRASOPIMUKSEN SIIRROSTA 1. SOPIJAPUOLET 1.1. Turun Teknologiakiinteistöt Oy (Y-tunnus: 2349955-3) Tykistökatu 6 B, Biocity 20520 Turku (jäljempänä 'Teknologiakiinteistöt') 1.2. Turun Yliopisto

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

SOPIMUS. Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) (jäljempänä Tilaaja) xxosasto PL VALTIONEUVOSTO

SOPIMUS. Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) (jäljempänä Tilaaja) xxosasto PL VALTIONEUVOSTO SOPIMUS [x.x.201x] [Drno xx/xx/2015] LIITE 5 SOPIMUS [X-PALVELUN] HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) (jäljempänä Tilaaja) xxosasto PL 30 00230 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

Klaukkalan ja Kirkonkylän jätevedenpuhdistamoilta syntyy linkokuivattua ja suotonauhakuivattua mädätettyä ja mädättämätöntä lietettä.

Klaukkalan ja Kirkonkylän jätevedenpuhdistamoilta syntyy linkokuivattua ja suotonauhakuivattua mädätettyä ja mädättämätöntä lietettä. 05.01.2016 1(6) TARJOUSPYYNTÖ JÄTEVESILIETTEEN JATKOKÄSITTELYSTÄ Nurmijärven kunnan hankintapalvelut / Nurmijärven Vesi pyytää (myöhemmin tilaaja) tarjoustanne linkokuivatun ja suotonauhakuivatun jätevesilietteen

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 11.11.2015 TARJOUSPYYNTÖ KAIVINKONETÖISTÄ Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia kaivinkonetöistä 1.1.2016 31.12.2017. Kohde

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5.

Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5. SOPIMUS 1(7) SOPIMUS Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5.2020 Sisällysluettelo 1 SOPIJAPUOLET... 2

Lisätiedot

PERHERYHMÄKOTI SOPIMUSLUONNOS

PERHERYHMÄKOTI SOPIMUSLUONNOS LIITE 4 PERHERYHMÄKOTI SOPIMUSLUONNOS 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Sipoon kunta PL 7, 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Yhteyshenkilö: Palveluntuottaja:? Y-tunnus: Yhteyshenkilö: Perheryhmäkoti

Lisätiedot

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella:

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella: KOULULAISKULJETUKSET OSTOLIIKENNESOPIMUS 1. Sopijapuolet Ostaja: Kunta............................................... Yhteystiedot:......................................... Ostajan edustaja:......................................

Lisätiedot

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön Kainuun maakunta -kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ 64/2008 1 (6) Tarjouspyyntö EU Kynnysarvon ylittävä hankinta Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun

Lisätiedot

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut 1(6) TARJOUSPYYNTÖ KIINTEISTÖJEN ULKOALUEIDEN HOIDOSTA 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne kiinteistöjen ulkoalueiden hoidosta tarjouspyyntöasiakirjoista selviävällä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TIEDONJYVÄ-LEHTEÄ KOSKEVA TARJOUSPYYNTÖ HANKINNAN NIMI

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TIEDONJYVÄ-LEHTEÄ KOSKEVA TARJOUSPYYNTÖ HANKINNAN NIMI 0 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TIEDONJYVÄ-LEHTEÄ KOSKEVA TARJOUSPYYNTÖ HANKINNAN NIMI Jyväskylän yliopisto/yliopistopalvelut pyytää tarjoustanrie tarjouspyynnön ja liitteiden mukaisista (offset-) painotuo tteista.

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 TARJOAJAN KELPOISUUS...

Lisätiedot

Kahvilapalvelut ja infopisteen hoito

Kahvilapalvelut ja infopisteen hoito 1/9 64014 Kahvilapalvelut ja infopisteen hoito 1. : Markku Auvinen Suomi puh. +358 206323190 fax markku.auvinen@aanekoski.fi : : : Asukaslukumme 31.12.2015 oli 19 635 liian suuri, vaan sopiva, ihmisen

Lisätiedot

Hankintasopimuksen tavoitteena on tilaajan tapaturma-, matkustus-, vastuu- ja laite- ja ryhmähenkivakuutusten hankinta sopimuskaudeksi.

Hankintasopimuksen tavoitteena on tilaajan tapaturma-, matkustus-, vastuu- ja laite- ja ryhmähenkivakuutusten hankinta sopimuskaudeksi. VAKUUTUSPALVELUN HANKINTA Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu Oy (jäljempänä Tilaaja tai Haaga-Helia ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on Immunologian analysaattori. Kohde ja sitä koskevat vähimmäisvaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1.

Hankinnan kohteena on Immunologian analysaattori. Kohde ja sitä koskevat vähimmäisvaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1. Tarjouspyyntö JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Dnro 632/2/31/2013 24. 06. 2013 HANKINNAN NIMI Hankintayksikkö Liikuntatieteellinen tiedekunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma ilmoituskanavassa 24.06.2013

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

Sopimus selvitys- ja tutkimustoiminnan asiantuntijapalvelusta ( )

Sopimus selvitys- ja tutkimustoiminnan asiantuntijapalvelusta ( ) VNK/ /48/2017 Asia Sopimus selvitys- ja tutkimustoiminnan asiantuntijapalvelusta ( ) Sopimusehdot 1. Sopijapuolet Valtioneuvoston kanslia (jäljempänä asiakas) PL 23 00023 Valtioneuvosto sekä (jäljempänä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8)

TARJOUSPYYNTÖ HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8) HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8) 1 HEUREKAN AV-HANKINTA Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 23.6.2016 sähköisessä tietokannassa www.hankintailmoitukset.fi. Tiedekeskussäätiö järjestää tarjouskilpailun

Lisätiedot

Tarjouspyyntö (luonnos)

Tarjouspyyntö (luonnos) 6.7.2016 Sivu 1/6 Hankintayksikkö Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä Hankinnan kohde Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä (KTO) pyytää tarjoustanne pesulapalveluista. Vaatimukset

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus 17.05.2016 12:02 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-013550

Lisätiedot

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Tutkimusyhteistyösopimus

Tutkimusyhteistyösopimus Tutkimusyhteistyösopimus 1/5 1 Sopijapuolet Yrkeshögskolan Novia/Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi (y-tunnus 2059910-2), Wolffskavägen 35 B, 65200, Vasa, (jäljempänä Novia ) ja Turun kaupunki (y-tunnus: 0204819-8),

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Perusturvakuntayhtymä Karviaisen hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista ja tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävistä

Tarjouspyyntö Perusturvakuntayhtymä Karviaisen hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista ja tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävistä Tarjouspyyntö Perusturvakuntayhtymä Karviaisen hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista ja tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävistä Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tarkastuslautakunta pyytää tarjousta

Lisätiedot

Tarjouspyyntö: Toisen asteen ammatillisen koulutuksen tutkimus ja vaikuttavuusarviointi/zoomi-hanke

Tarjouspyyntö: Toisen asteen ammatillisen koulutuksen tutkimus ja vaikuttavuusarviointi/zoomi-hanke TARJOUSPYYNTÖ 1 (9) dno 50/021/2016 Tarjouspyyntö: Toisen asteen ammatillisen koulutuksen tutkimus ja vaikuttavuusarviointi/zoomi-hanke 1. Hankinnan kohde (jatkossa myös hankintayksikkö ) pyytää tarjoustanne

Lisätiedot

Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta

Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta Tarjouspyyntö pp.kk.2015 Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta 1 Tarjouskilpailun järjestäjä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama ammatillisen osaamisen ja työelämän

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 KH&I-YSE 2000 26.1.2000 1(6) KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 1 Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kiinteistönhoidossa ja kiinteistöjen isännöinnissä toimeksisaajan

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Nurmijärven kunnan tietoliikennepalveluista

Tarjouspyyntö Nurmijärven kunnan tietoliikennepalveluista 1(5) Tarjouspyyntö Nurmijärven kunnan tietoliikennepalveluista Nurmijärven kunnan pyytää tarjoustanne toimipisteet yhdistävästä tietoliikenneratkaisusta. Sopimuskausi alkaa 10.10.2014 tai sitten kun sopimus

Lisätiedot

Liite 3. Puitesopimusmalli

Liite 3. Puitesopimusmalli PUITESOPIMUS 1. PUITESOPIMUSTOIMITTAJA Pankkiyhteys: Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: 2. TILAAJA Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: Tukholmankatu 2, 3. kerros, 00250 Helsinki 3. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Palvelusopimus. joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään. liittymisestä

Palvelusopimus. joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään. liittymisestä Palvelusopimus joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään liittymisestä LUONNOS 05032015 Toimittaja TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy Y- tunnus 2560184-9 Bertel Jungin aukio 5 02600 ESPOO Toimittajan

Lisätiedot

KORKEA-ASTEEN OPPILAITOSTEN KAPASITEETIN VAHVISTAMISEN TUKIOHJELMAN (KORKEAKOULU-IKI) HALLINNOINTIPALVELU

KORKEA-ASTEEN OPPILAITOSTEN KAPASITEETIN VAHVISTAMISEN TUKIOHJELMAN (KORKEAKOULU-IKI) HALLINNOINTIPALVELU Ulkoasiainministeriö Kehityspoliittinen osasto ESITYS YHTEISTYÖSTÄ Helsinki 15.9.2009 KORKEA-ASTEEN OPPILAITOSTEN KAPASITEETIN VAHVISTAMISEN TUKIOHJELMAN (KORKEAKOULU-IKI) HALLINNOINTIPALVELU 1. Hankinnan

Lisätiedot

Tarjouspyyntö monitoimilaitteista

Tarjouspyyntö monitoimilaitteista Sivu 1 / 5 Tarjouspyyntö monitoimilaitteista Tilaaja Epilepsialiito ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki Y-tunnus: 0221136-2 Hankintamenettely Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Hankinnasta

Lisätiedot

Ydinlaitosten luvanhaltijoiden/luvanhakijoiden johtamisjärjestelmien arviointi ja valvonnan kehittäminen

Ydinlaitosten luvanhaltijoiden/luvanhakijoiden johtamisjärjestelmien arviointi ja valvonnan kehittäminen Tarjouspyyntö 1 (6) Ydinlaitosten luvanhaltijoiden/luvanhakijoiden johtamisjärjestelmien arviointi ja valvonnan kehittäminen Säteilyturvakeskus (jäljempänä STUK) (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö

Lisätiedot

Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta.

Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Espoon henkilöstölehden tuottaminen Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta. 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Hankinnalla tullaan

Lisätiedot

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 Hankintayksikkö Espoon kaupunki,., 02070 ESPOON KAUPUNKI. Tarjouspyyntö Espoon Kaupunkitekniikka-liikelaitos pyytää tarjoustanne viheralueiden rakentamiseen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n pankkipalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Liite 2 10

Tekninen lautakunta Liite 2 10 Tekninen lautakunta 31.1.2017 Liite 2 10 04.01.2017 1/11 89432 Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja Postiosoite Postitoimipaikka Mikkeli Postinumero 50100 Maa Suomi Carita Hakkarainen +358 447942667

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) ALLE 65-VUOTIAIDEN MONISAIRAIDEN ASIAKKAIDEN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Helsingin kaupungin hankintakeskus yhteistyönä

Lisätiedot

Sopimus Kotihoidon kehittämishankkeen konsultointipalvelujen tuottamisesta. Espoon kaupunki jäljempänä Tilaaja Osoite Y-tunnus:

Sopimus Kotihoidon kehittämishankkeen konsultointipalvelujen tuottamisesta. Espoon kaupunki jäljempänä Tilaaja Osoite Y-tunnus: TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 5 1 (7) Sopimus Kotihoidon kehittämishankkeen konsultointipalvelujen tuottamisesta 1. Sopijaosapuolet Espoon kaupunki jäljempänä Tilaaja Osoite Y-tunnus: 0101263-6 ja Yritys jäljempänä

Lisätiedot

Tarjouksen tulee olla voimassa jättämispäivästä helmikuun 2016 loppuun.

Tarjouksen tulee olla voimassa jättämispäivästä helmikuun 2016 loppuun. Perusturvakeskus TARJOUSPYYNTÖ PÄIVÄHOIDON OSTOPALVELUSTA Oulaisten kaupungin perusturvalautakunta pyytää tarjousta ostopalveluna hankittavasta lasten päivähoidosta päiväkotihoidon osalta ajalle 1.1.2016-31.12.2017

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

LUONNOS LIITE 6 SOPIMUS OPPILASKULJETUSTEN SEKÄ PALVELU- JA ASIOINTILIIKENTEEN HANKINNASTA

LUONNOS LIITE 6 SOPIMUS OPPILASKULJETUSTEN SEKÄ PALVELU- JA ASIOINTILIIKENTEEN HANKINNASTA LUONNOS LIITE 6 SOPIMUS OPPILASKULJETUSTEN SEKÄ PALVELU- JA ASIOINTILIIKENTEEN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Lopen kunta (jäljempänä Tilaaja ) Y-tunnus: 0150919-1 Tilaajan yhteyshenkilö

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 25.9.2012

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 25.9.2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 25.9.2012 JANAKKALAN KUNNAN MAASTOMITTAUSLAITTEIDEN HANKINTA Pyydämme sitovaa tarjoustanne koskien Janakkalan kunnan Tekniikka ja ympäristön maankäytön tulosalueelle hankittavista maastomittauslaitteista

Lisätiedot

SopimusLUONNOS viisumipalveluista

SopimusLUONNOS viisumipalveluista SOPIMUSLUONNOS 1/5 LIITE 3 SopimusLUONNOS viisumipalveluista 1. Sopijapuolet Tilaaja Toimittaja 0159216-7 Virastokatu 2, 55100 Imatra Sopimusyhdyshenkilö Yritys Oy Y-tunnus Sopimusyhdyshenkilö Etunimi

Lisätiedot

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ.

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ. 1. SOVELTAMISALA Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan elinkeinonharjoittajien väliseen Palveluiden kauppaan. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. 2. MÄÄRITELMÄT Dokumentaatio

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SUOMEN- JA RUOTSINKIELISIIN PERUSKOULUIHIN HANKITTAVISTA OPPIKIRJOISTA

TARJOUSPYYNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SUOMEN- JA RUOTSINKIELISIIN PERUSKOULUIHIN HANKITTAVISTA OPPIKIRJOISTA TARJOUSPYYNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SUOMEN- JA RUOTSINKIELISIIN PERUSKOULUIHIN HANKITTAVISTA OPPIKIRJOISTA 1 2 Kirkkonummen kunta 2.2.2010 Sivistyspalvelut TARJOUSPYYNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SUOMEN- JA RUOTSINKIELISIIN

Lisätiedot

1 (5) SOPIMUS Kansalaisen osallistumisympäristön kysely- ja lausumispalvelun konsulttityö

1 (5) SOPIMUS Kansalaisen osallistumisympäristön kysely- ja lausumispalvelun konsulttityö 1 (5) SOPIMUS Kansalaisen osallistumisympäristön kysely- ja lausumispalvelun konsulttityö PROJEKTINHALLINTAPALVELUT 1 SOPIJAPUOLET Asiakas Oikeusministeriö, demokratia- ja kieliasioiden yksikkö Y- tunnus

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 20.11.2014

TARJOUSPYYNTÖ 20.11.2014 YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TARJOUSPYYNTÖ 20.11.2014 Sivu 1/11 Tilaaja: Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä PL 30 74101 IISALMI Hanke: Asevelikatu 4 toimitilojen muutostyöt TARJOUSPYYNTÖ 20.11.2014 Sivu 2/11

Lisätiedot

Sopimus koskee Nurmijärven kunnan kouluterveydenhuollon tarvitsemia optikon ja silmälääkärin suorittamia näöntutkimuspalveluja.

Sopimus koskee Nurmijärven kunnan kouluterveydenhuollon tarvitsemia optikon ja silmälääkärin suorittamia näöntutkimuspalveluja. SOPIMUS NÄÖNTUTKIMUSPALVELUN HANKINNASTA KOULUTERVEYDENHUOLTOON 1. Sopijaosapuolet Tilaaja: Nurmijärven kunta Keskustie 2 B/PL 37 01901 Nurmijärvi Y-tunnus: 9014643-2 Yhteyshenkilöt: Sopimusasiat: hankintajohtaja

Lisätiedot

Helsingin kaupungin rakennusvirasto vuokraa määräajaksi kioskin.

Helsingin kaupungin rakennusvirasto vuokraa määräajaksi kioskin. Vuokralle tarjotaan kioski vuokraa määräajaksi kioskin. Vuokranantaja haluaa tukea pienyrittäjyyttä ilman tarpeettomia alihankkijoita ja siksi vuokra-alueella tapahtuvan toiminnan järjestäminen alihankintana

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA TERVOLAN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 19.12.2016 TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA Tarjous pyydetään kuntalain 14. luvun mukaisesta hallinnon ja

Lisätiedot

SUUN TERVEYDENHUOLLON KUVANTAMISPALVELUJEN SEKÄ SUUKIRURGIAN JA PARODONTOLOGIAN ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRI- PALVELUJEN HANKINTA

SUUN TERVEYDENHUOLLON KUVANTAMISPALVELUJEN SEKÄ SUUKIRURGIAN JA PARODONTOLOGIAN ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRI- PALVELUJEN HANKINTA SUUN TERVEYDENHUOLLON KUVANTAMISPALVELUJEN SEKÄ SUUKIRURGIAN JA PARODONTOLOGIAN ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRI- PALVELUJEN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 16.11.2015 TARJOUSPYYNTÖ MAA-AINESTEN TOIMITTAMISESTA Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia maa-ainesten toimittamisesta

Lisätiedot

Palveluntarjoaja: XXX, (jäljempänä Palveluntarjoaja) Y-tunnus: XXX Osoite: XXX Yhteyshenkilö: XXX sähköpostiosoite: XXX puh.: XXX

Palveluntarjoaja: XXX, (jäljempänä Palveluntarjoaja) Y-tunnus: XXX Osoite: XXX Yhteyshenkilö: XXX sähköpostiosoite: XXX puh.: XXX JANAKKALAN KUNTA METSÄOMAISUUDEN HOITO SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja: Janakkalan kunta, (jäljempänä Tilaaja) Y-tunnus: 0147510-4 Osoite: Juttilantie 1, 14200 Turenki Yhteyshenkilö: XXX sähköpostiosoite: XXX

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 16/2014/MSI Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1 Pienhankinnat...

Lisätiedot