Tarjouspyyntö Toimenpideohjelma psykososiaalisen hyvinvoinnin ja elämänhallintataitojen edistämiseksi sekä kiusaamisen vähentämiseksi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tarjouspyyntö 24.06.2013. Toimenpideohjelma psykososiaalisen hyvinvoinnin ja elämänhallintataitojen edistämiseksi sekä kiusaamisen vähentämiseksi"

Transkriptio

1 Tarjouspyyntö OKM/22/240/ Viite Asia Toimenpideohjelma psykososiaalisen hyvinvoinnin ja elämänhallintataitojen edistämiseksi sekä kiusaamisen vähentämiseksi Tarjouspyyntö ohjelman kehittämisestä, toteutuksesta, arvioinnista ja levittämisestä Opetus- ja kulttuuriministeriö (jäljempänä "tilaaja") pyytää Teiltä tarjousta psykososiaalisen hyvinvoinnin ja elämänhallintataitojen edistämisen sekä kiusaamisen vähentämisen toimenpideohjelman kehittämisestä, toteutuksesta, arvioinnista ja sen levittämisestä. 1. TARJOUSPYYNNÖN TAUSTA JA KOHDE Hankinnan kohteena on tilaajan psykososiaalisen hyvinvoinnin ja elämänhallintataitojen edistämisen sekä kiusaamisen vähentämisen toimenpideohjelman ( ) kehittäminen, sen vaikuttavuuden arviointi ja ohjelman levittäminen suomalaisiin toisen asteen oppilaitoksiin. Siirtymä perusopetuksesta toiseen asteen koulutukseen on nuorelle monella tavalla haastava elämänvaihe. Toisella asteella opiskelevien ongelmista nostetaan yhteiskunnallisessa keskustelussa usein esiin koulu-uupumus, masentuneisuus ja yksinäisyys. Kouluterveyskyselyn mukaan nämä ovatkin hälyttävän tavallisia ongelmia toisen asteen opiskelijoiden keskuudessa. Lukiolaisista 11 prosenttia ja ammattikoululaisista 7 prosenttia kokee koulu-uupumusta. Vastaavat luvut masentuneisuuden osalta ovat 10 prosenttia (lukio) ja 12 prosenttia (ammattikoulu). Lukiolaisista 8 prosentilla ja ammatillisissa oppilaitoksilla opiskelevilla 7 prosentilla ei ole yhtään läheistä ystävää. Toisella asteella opiskelevat pojat ovat tyttöjä yksinäisempiä, kun taas tyttöjen keskuudessa esiintyy poikia enemmän kouluuupumusta ja masennusta. Suomalaisten poikien on havaittu olevan tyttöjä emotionaalisesti yksinäisempiä jo 10 vuoden iässä. Kouluterveyskyselyn mukaan lukiossa opiskelevat tytöt ovat ammattikoulua käyviä tyttöjä uupuneempia, mutta vähemmän masentuneita. Sosiaalisen ahdistuneisuuden on todettu lisääntyvän

2 OKM/22/240/ (6) yläkoulussa siten, että 7. luokkalaisista 19 prosenttia, mutta 9. luokan oppilaista jo 27 prosenttia ylittivät sen kliinisen rajan. Kyseisillä ongelmilla on taipumus kasautua samoille henkilöille ja etenkin yhdessä esiintyessään ne luovat pohjaa syrjäytymiskehitykselle. Koulu-uupumuksen on todettu lisäävän riskiä sairastua masennukseen useammin kuin masennuksen johtavan koulu-uupumukseen suomalaisilla vuotiailla. Toisen asteen oppilaitoksissa opiskelevien kokemuksia vertaissuhteista (ystävät, kaveriporukat, laajempi ikätoverien yhteisö) on tutkittu huomattavasti vähemmän kuin perusopetuksen oppilaiden vastaavia. Esimerkiksi oppilaiden välisen kiusaamisen tutkimus ja aiheesta käyty keskustelu on liittynyt enimmäkseen perusasteen kouluihin. Kiusaamista esiintyy kuitenkin myös toiseen asteen oppilaitoksissa. Kouluterveyskyselyn aineiston mukaan lukion 1. ja 2. luokan oppilaista 2 prosenttia kertoo kiusaavansa toisia toistuvasti (kerran viikossa tai useammin) ja 1 prosentti kertoo joutuvansa toistuvasti kiusatuksi. Vastaavat osuudet ovat ammatillisissa oppilaitoksissa 4 prosenttia (muita kiusaavat) ja 4 prosenttia (kiusatut). Hälyttävää on, että peräti 91 prosenttia kiusaamista kokeneista lukiolaisista ja 74 prosenttia ammattikoululaisista kertoo, ettei kiusaamiseen ei ole puututtu koulun aikuisten toimesta. Myös kokemukset sukupuolisesta häirinnästä ovat Kouluterveyskyselyn mukaan melko yleisiä lukiolaisten (41 prosenttia oppilaista) ja ammattikoululaisten (45 prosenttia oppilaista) keskuudessa. Prosenttiosuudet voivat pitää sisällään myös koulun ulkopuolella ja internetissä tapahtuvaa sukupuolista häirintää. Elämänhallinta voidaan nähdä eräänlaisena syrjäytymisen vastakohtana. Elämänhallinta on luottamusta siihen, että henkilö voi itse ohjata elämäänsä myös vastoinkäymisiä ja ongelmia kohdatessaan. Elämänhallinta sisältää mm. jokapäiväiseen elämään liittyviä asioita, kuten ajankäyttö, rahankäyttö, nautintoaineiden näyttö (tupakka, alkoholi, huumeet), nukkuminen, liikunta ja syöminen, joista huolehtiminen saattaa ehkäistä ongelmien syntymistä tai ainakin vähentää ongelmien vaikutuksia. Hankkeen tarkoituksena on edistää psykososiaalista hyvinvointia, elämänhallintataitoja ja vähentää kiusaamista toisen asteen koulutuksessa. Hankinnan kohteena on tutkimusperustaisen toimenpideohjelman kehittäminen toisen asteen koulutukseen sopivaksi sekä tämän jälkeen ohjelman vakiinnuttaminen toisen asteen oppilaitosten käyttöön. Nuorten ongelmien ja oireilun taustalla on monia yhteiskunnan ja perheen muutoksia. Sosiaaliset tukiverkostot ovat harvenneet ja kaupallinen media tuo nuorten terveyden kannalta ristiriitaisia tarpeita ja odotuksia. Elämänhallinnan, vanhemmuuden tukeminen, kodin ja koulun yhteistyön edistäminen moniarvoistuvassa ja - kulttuuristuvassa yhteiskunnassa on entistä suurempi haaste kouluille ja oppilaitoksille. Tavoitteena on kehittää tutkimustietoon perustuva, nykyaikainen ja kansainvälisesti korkeatasoinen nuorten hyvinvointia, elämänhallintataitoja sekä kiusaamista vähentävä interventio-ohjelma, jonka toimenpiteiden vaikuttavuutta tutkitaan. Kyseisellä toimenpideohjelmalla tuetaan myös uuden opiskelijahuoltolain toimeenpanoa, joka annettiin ja joka ehdotetaan tulevaksi voimaan elokuussa Lain keskeisenä tavoitteena on laajentaa opiskelijahuollon palvelut toiselle asteelle, vahvistaa yhteisöllistä opiskelijahuoltoa, vahvistaa opiskeluhuollon toteuttamista ja johtamista toiminnallisena kokonaisuutena ja monialaisena yhteistyönä. Lisäksi tavoitteena on tarjota oppilaille ja opiskelijoille matalan kynnyksen tukea sekä helpottaa opettajan työtä.

3 OKM/22/240/ (6) Innovatiivisen toimenpideohjelman kehittämiseen, kokeilemiseen ja arviointiin liittyy vahva tieteellinen tutkimusperusteisuus. Toimenpideohjelma tulee tarjota kaikille toisen asteen oppilaitoksille arviolta vuoden 2018 loppuun mennessä niin, että kyseiset oppilaitokset voivat ottaa sen maksutta käyttöönsä, hyödyntää ohjelman verkkosivustoja ja että kaikki ohjelmaan sisältyvä materiaali on saatavissa/tulostettavissa internetportaalissa. Täten ohjelman levittämisestä ei saa aiheutua lisäkustannuksia oppilaitoksille. Toimenpideohjelman toteutusta linjaa hanketta varten perustettava tilaajan asettama ohjausryhmä, jolle valitun toimittajan tulee säännöllisesti raportoida työn etenemisestä ohjausryhmän päättämällä tavalla ja aikataululla. Ohjausryhmään nimetään sekä opetusja kulttuuriministeriön että hankkeen toteuttajan edustajat. Osatarjoukset eivät ole sallittuja tämän tarjouskilpailun yhteydessä, vaan tilaaja hakee yhtä kokonaisvastuullista toimintaohjelman toteuttajaa. Tarjoajan on tarjottava palveluja ohjelman koko kokonaisuuden toteuttamiseen itse tai ennalta määrittämiensä alihankkijoiden toimesta. Kyseessä on yhteisrahoitteinen hanke. Tarjouksen tekijän tulee liittää tarjoukseensa esitys rahoitusosuudesta, jolla tarjoaja on valmis osallistumaan hankkeen kustannuksiin. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusosuus hankkeessa voi olla enintään arviolta noin 4 milj. euroa. 2. SOPIMUSKAUSI JA OPTIOT Sopimuskausi alkaa sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Tavoitteena on allekirjoittaa sopimus alkaen, ja sopimuskausi päättyy arviolta Hankintapäätös tehdään arviolta viikolla 33. Opetus- ja kulttuuriministeriö varaa oikeuden tilata palvelun tarjoajalta toimenpideohjelman kehittämiseen, koulutusformaattiin, ja ohjelman arviointiin liittyviä lisäpalveluita. Tarjouksen liitteenä on hankkeen tärkeimmät sopimusehdot. Tarjoajan tulee hyväksyä sopimusehdot neuvottelujen pohjaksi. 3. ILMOITUS- JA HANKINTAMENETTELY Julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) 8 :n 1 momentin 6 kohdan mukaan lakia ei sovelleta sellaisiin palveluhankintoihin, jotka koskevat tutkimus- ja kehittämispalveluita, paitsi jos niistä saatava hyöty koituu yksinomaan hankintayksikölle sen toiminnassa käytettäväksi ja hankintayksikkö korvaa suoritetun palvelun kokonaisuudessaan. Hankintalakia koskevassa hallituksen esityksessä (HE 50/2006) todetaan, että soveltamisalasta olisivat poissuljettuja esimerkiksi julkisten tiedeyhteisöjen, kuten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten, ja yksityisten tahojen yhteisesti rahoittamat tutkimusohjelmat. Lain alaan kuuluvia tehtäviä olisivat puolestaan alihankintatyyppiset, hankintayksikön täysin maksamat ja yksinomaan hankintayksikön omaan käyttöön tuleva työ, esimerkiksi jo markkinoilla olevat tavanomaiset konsultointipalvelut.

4 OKM/22/240/ (6) Suunnitteilla olevassa hankkeessa kehitetään toimenpideohjelma psykososiaalisen hyvinvoinnin ja elämänhallintataitojen edistämiseksi sekä kiusaamisen ja sen vaikutusten vähentämiseksi toisen asteen oppilaitoksissa. Tavoitteena on luoda koko oppilaitoksen ohjelma, jossa opiskelijoille suunnatut ennaltaehkäisevät ja kohdennetut toimenpiteet vähentävät opiskelijoiden syrjäytymisriskiä ja opiskeluhuollon kuormittumista. Kyseessä oleva toimenpideohjelma kohdistuu toisen asteen oppilaisiin ja sen toteuttaminen hyödyttää laajasti koko lukio- ja ammatillisen koulutuksen kenttää, opiskelijoita ja heidän huoltajiaan, opettajia, koulutuksen järjestäjiä, opetushallintoa ja yliopistollisen tutkimuksen kenttää. Toimenpidekokonaisuuden kehittämiseen tulee liittymään vahva tieteellinen tutkimusosuus. Lisäksi hankkeen loppupuolella toteutetaan vaikuttavuustutkimus, jossa tarkastellaan kehitetyn toimenpidekokonaisuuden toimivuutta ja sillä saavutettavia tuloksia toisen asteen oppilaitoksissa. Tutkimustuloksia julkaistaan kotimaisissa ja kansainvälisissä tiedejulkaisuissa sekä soveltajille suunnatuilla foorumeilla. Tarkoituksena on, että opetus- ja kulttuuriministeriön lisäksi myös toimenpideohjelman kehittämisestä vastaava taho osallistuu hankkeen kustannuksiin. Kyseessä on yhteisrahoitteinen hanke. Edellä todetuista syistä hankinta jää hankintalain soveltamisalan ulkopuolelle lain 8 :n 1 momentin 6 kohdan perusteella, joten siihen ei sovelleta hankintalakia. Hankinnassa noudatetaan tämän johdosta kevennettyä kilpailutusmenettelyä. Tarjouspyyntö julkaistaan Helsingin Sanomissa sekä opetus- ja kulttuuriministeriön internet-sivuilla. Tarjouspyyntö toimitetaan erikseen myös kaikille yliopistoille. Opetus- ja kulttuuriministeriö valitsee tarjouskilpailun perusteella hankkeelle toteuttajan kohdassa 7 kuvatuilla perusteilla. Mikäli saaduista tarjouksista yksikään ei vastaa tarjouspyyntöä tilaajan edellyttämällä tavalla taikka olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, ettei tilaaja voi hyödyntää tarjouskilpailun tuloksia, tilaaja voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan. Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Tarjouspyyntö on saatavissa suomen kielellä. Tarjoajan halutessa asiakirjat muulla kielellä kääntäminen ja siitä aiheutuvat kustannukset ovat tarjoajan itsensä vastattavina. 4. YHTEYDENPITO JA LISÄTIEDOT TARJOUSKILPAILUN AIKANA Tarjouspyyntöön liittyvät suomenkieliset lisäkysymykset pyydetään jättämään klo mennessä erillisenä word-tiedostona sähköpostitse osoitteella Kysymykset ja niiden vastaukset lähetetään mennessä samansisältöisinä kaikille, jotka ovat ilmoittaneet yhteystietonsa em. sähköpostiosoitteeseen. Tarjoaja on velvollinen huomioimaan kysymykset ja niihin annetut vastaukset sekä käyttämään hyväkseen mahdollisesti täsmennettyjä tietoja tarjousta antaessaan. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun takaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei voida vastata.

5 OKM/22/240/ (6) 5. TARJOUKSEN LAATIMINEN Tarjouksen voi laatia vapaamuotoisesti, mutta tarjouksen tulee ehdottomasti sisältää vähintään seuraavat tiedot: 1. Selvitys hankkeeseen nimettävien henkilöiden osaamisesta ja kokemuksesta (CVlomakkeet) Henkilön osaamisen kuvaukseen tulee sisältyä tiedot henkilön tutkinnoista, työkokemuksesta, aihealueeseen liittyvistä tieteellisistä referee-julkaisuista, kielitaidosta sekä kuvaus kokemuksesta erilaisista tutkimus- ja kehityshankkeista. 2. Vapaamuotoinen selvitys hallinnollisista resursseista 3. Alustava toteutussuunnitelma. Suunnitelmassa tulee kuvata ainakin seuraavat tiedot: a. toimenpidekokonaisuuden sisältö b. toimenpideohjelman kehittämisen ja levittämisen aikataulu c. kuvaus ohjelman pilotoinnista ja vaikuttavuuden arvioinnista d. kuvaus ohjelman valtakunnallisesta levittämisestä e. tieto siitä, mistä tehtävistä kukin toteutukseen osallistuvista henkilöistä vastaa sekä työmääräarvio, johon sisältyy selvitys kunkin toteutukseen osallistuvan henkilön arvioidusta ajankäytöstä hankkeessa 4. Selvitys hankkeen kustannuksista kululajeittain eriteltynä (nimetyn henkilöstön palkat, matkakustannukset, laitekulut jne.) sekä esitys rahoitusosuudesta, jolla tarjoaja on valmis osallistumaan hankkeen kustannuksiin. 5. Selvitys käytettävistä alihankkijoista Tarjous sekä pyydetyt selvitykset annetaan suomen kielellä. 6. TARJOUSTEN JÄTTÄMINEN Tilaajalle osoitettu tarjous liitteineen on toimitettava suljetussa kirjekuoressa kahtena (2) kappaleena ja allekirjoitettuina viimeistään perjantaina klo mennessä opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamoon, postiosoite Opetus- ja kulttuuriministeriö, PL 29, VALTIONEUVOSTO, käyntiosoite Meritullinkatu 10, Helsinki. Kirjekuoreen on merkittävä "Tarjous toimenpideohjelma elämänhallintataitojen edistämiseksi Dnro 22/240/2013". Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei oteta huomioon. 7. TARJOUSTEN VALINTAPERUSTEET JA VERTAILU Opetus- ja kulttuuriministeriö valitsee saaduista tarjouksista tarjouksen (sopimuskumppanin) kokonaisarvion perusteella. Arvioinnissa tullaan painottamaan erityisesti seuraavia vertailuperusteita:

6 OKM/22/240/ (6) 1. Tarjotun henkilöstön osaaminen ja kokemus Vertailussa tullaan arvostamaan erityisesti tarjouksessa nimetyn henkilöstön kokemusta ja tieteellisiä näyttöjä hankkeen kohdealueelta sekä kokemusta vastaavantyyppisistä valtakunnallisista ja pitkäkestoisista tutkimus- ja kehittämisprojekteista, joihin on sisältynyt projektin kehittäminen, toteuttaminen, arviointi ja hallinnointi. 2. Toteutussuunnitelman laatu Suunnitelman vertailussa tullaan arvostamaan suunnitelman yksityiskohtaisuutta (yksityiskohtaisuuden osalta arvostetaan suunnitelman täsmällisyyttä ja konkreettisuutta) ja kehittyneisyyttä (kehittyneisyyden osalta arvostetaan suunnitelman toteuttamiskelpoisuutta ja innovatiivisuutta), jotka osoittavat tarjouspyynnössä kuvatun hankinnan kohteen syvällistä ymmärtämistä. Edellä mainitun lisäksi vertailussa arvostetaan suunnitelmasta ilmenevää ohjelman selkeää vaiheistusta ja aikataulutusta sekä selkeää työnjakoa ohjelman toteutukseen nimettyjen henkilöiden välillä. 3. Hinta 8. ALLEKIRJOITUKSET Ylijohtajan sijainen, Johtaja Jari Rajanen Opetusneuvos Aki Tornberg Liitteet Jakelu Liite 1: sopimusluonnos Helsingin yliopisto Itä-Suomen yliopisto Jyväskylän yliopisto Lapin Yliopisto Oulun Yliopisto Tampereen yliopisto Turun yliopisto Vaasan yliopisto Åbo Akademi

7 1 LUONNOS YHTEISTYÖSOPIMUS Toimenpideohjelma psykososiaalisen hyvinvoinnin ja elämänhallintataitojen edistämiseksi sekä kiusaamisen vähentämiseksi

8 2 1. OSAPUOLET Opetus- ja kulttuuriministeriö, jäljempänä OKM. ja XX 2. SOPIMUKSEN TAUSTA Nuorten ongelmien ja oireilun taustalla on monia yhteiskunnan ja perheen muutoksia. Sosiaaliset tukiverkostot ovat harvenneet ja kaupallinen media tuo nuorten terveyden kannalta ristiriitaisia tarpeita ja odotuksia. Elämänhallinnan, vanhemmuuden tukeminen, kodin ja koulun yhteistyön edistäminen moniarvoistuvassa ja -kulttuuristuvassa yhteiskunnassa on entistä suurempi haaste kouluille ja oppilaitoksille. Tutkimusten mukaan viidesosa nuorista voi aiempaa huonommin, ja heille kasautuu vakavia ongelmia. Esimerkiksi masennuksen takia sairaseläkkeelle jäävien nuorten määrä on kasvussa. Osa nuorista kärsii myös taloudellisen taantuman seurauksista. Ongelmat näkyvät muun muassa aiempaa huonompina työttömyyslukuina. Nuorten työttömyysluvut ja maksuhäiriöt ovat kaksinkertaistuneet vuosina Myös kiusaaminen ja vuotiaiden humalajuominen ovat lisääntyneet. Lisäksi nykynuoret tapaavat vanhempiaan harvemmin kuin vielä 1990-luvulla. Nuoria kiinnostaa työnteko edelleen. Se ei ole kuitenkaan samassa määrin elämän sisältö kuin muilla sukupolvilla, mutta se kiinnostaa ja sitä pidetään tärkeänä. Nuorten arjessa on tapahtunut viime vuosina paljon hyviäkin muutoksia. Esimerkiksi raskauden keskeytysten ja klamydiatartuntojen määrä sekä itsemurhat ovat vähentyneet. Yli 25-vuotiaista yli kaksi kolmasosaa on suorittanut ammatillisen tai korkeakoulututkinnon. Lisäksi nuoret ovat aiempaa halukkaampia vaikuttamaan yhteiskunnan asioihin. 3. SOPIMUKSEN KOHDE JA TAVOITTEET Tämän sopimuksen tarkoituksena on sopijapuolten yhteistyöllä kehittää tutkimustietoon perustuva, nykyaikainen ja kansainvälisesti korkeatasoinen nuorten hyvinvointia, elämänhallintataitoja sekä kiusaamista vähentävä interventio-ohjelma, jonka toimenpiteiden vaikuttavuutta tutkitaan. Tarkoituksena on laajentaa psykososiaalista hyvinvointia, edistää elämänhallintataitoja ja vähentää kiusaamista myös toisen asteen koulutuksessa. Sopimuksen kohteena on toimenpideohjelman kehittäminen toisen asteen koulutukseen sopivaksi sekä tämän jälkeen ohjelman vakiinnuttaminen toisen asteen oppilaitosten käyttöön.

9 3 Hankkeen tarkemmat tutkimukselliset sisällöt, aikataulu, tavoitteet ja toimenpideohjelman levittämistä koskevat periaatteet on määritelty sopimuksen liitteenä 1 olevassa hankesuunnitelmassa. Osapuolet sitoutuvat siihen, että toimenpideohjelman käyttöönottaminen suomalaisissa toisen asteen oppilaitoksissa on oppilaitoksille maksutonta tämän sopimuksen voimassaolon ajan. Sekä opetus- ja kulttuuriministeriö että XX osallistuvat hankkeen kustannuksiin seuraavasti 4. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKA Sopimus astuu voimaan allekirjoitushetkellä ja päättyy Sopimus voidaan päättää ennenaikaisesti kohtien 7, 8.3 ja 11 mukaisesti. Ne sopimusehdot, jotka luonteensa vuoksi on tarkoitettu pysymään voimassa, jäävät voimaan sopimuksen muuten päätyttyä. Tällaisia ovat ainakin salassapitoa ja immateriaalioikeuksia koskevat sopimusehdot. 5. YHTEISET VELVOITTEET 5.1 Ohjausryhmä Hankkeella on ohjausryhmä, joka kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii opetus- ja kulttuuriministeriön edustajana ja sihteerinä palveluntarjoajan nimeämä edustaja. Jäseninä ryhmässä on kolme Opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämää edustajaa ja kolme palveluntarjoajan nimeämää edustajaa. Ohjausryhmän kokoukset pidetään pääsääntöisesti Helsingissä. Ohjausryhmä ei voi muuttaa Sopimusta. Ohjausryhmä voi muuttaa liitettä 1 Hankesuunnitelma yhteisellä päätöksellä sekä nimetä uudet yhteyshenkilöt. Yhteyshenkilöt: OKM:n nimeämänä edustajana opetusneuvos Jussi Pihkala. XX:n nimeämänä edustajana 5.2 Viestintäperiaatteet Sopijapuolet sitoutuvat tiedottamaan hankkeesta yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaisesti. Periaatteiden pohjalta laaditaan tiedostussuunnitelma. Viestintäperiaatteina noudatetaan muun muassa sitä, että lähtökohtaisesti OKM hyväksyy kaikki tiedotteet ja merkittävimmät linjaukset ennen niiden julkaisua.

10 4 Kommenttien antaminen tiedotussuunnitelman periaatteiden mukaan on mahdollista molemmille osapuolille jatkuvasti hankkeen kestäessä. Kaikista annetuista lausunnoista tulee kuitenkin antaa tieto toiselle osapuolelle. Osapuolet järjestävät erikseen sovittuja tiedotustilaisuuksia, antavat haastatteluja ja kirjoittavat muun muassa lehdistölle tiedotteita ja artikkeleja. Osapuolten viestintäyksiköt osallistuvat tiedottamiseen mahdollisuuksien mukaan siten kuin erikseen sovitaan. 6. OSAPUOLTEN VELVOITTEET JA VASTUUT 6.1. Palveluntarjoajan velvoitteet ja vastuut Palveluntarjoaja vastaa kokonaisuuden kehittämisestä ja toteutuksesta Sopimuksen ja sen liitteiden mukaisesti. Hankkeen eteneminen ja sisältövaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Hankesuunnitelma. Hankkeen on valmistuttava sopimuksen päättymisajankohtaan mennessä. Muiden tulosten on valmistuttava liitteenä 1 olevassa hankesuunnitelmassa määritellyssä aikataulussa. Palveluntarjoajan on raportoitava hankkeen edistymisestä OKM:n yhteyshenkilölle siten kuin tässä Sopimuksessa ja sen liitteissä on tarkemmin määritelty. Palveluntarjoajan tehtäviin kuuluu hankkeen verkkosivustojen ylläpitäminen. Verkkosivut luodaan palveluntarjoajan ympäristöön ja OKM linkittää sivut omille sivuilleen. OKM:n yhteyshenkilö saa käyttöoikeudet ympäristöön. 6.2 OKM:n velvoitteet ja vastuut OKM:llä on ohjaava rooli, jonka puitteissa OKM:llä on oikeus päättää tarvittaessa esimerkiksi kokonaisuuden etenemistavasta ja yksityiskohdista. OKM:n tehtävänä on antaa palautetta tehdystä työstä. OKM:n on lisäksi annettava palveluntarjoajalle riittävät ja oikeat tiedot hankkeen suorittamista varten hankesuunnitelmassa sovitun aikataulun mukaisesti. 6.3 Alihankinnat Osapuoli voi käyttää tehtäviensä suorittamiseen alihankkijoita. Osapuoli vastaa käyttämiensä alihankkijoiden työstä kuin omistaan. Osapuolen on huolehdittava siitä, että alihankkija noudattaa tässä sopimuksessa sovittuja ehtoja ja velvoitteita. Osapuolen on ilmoitettava toisen osapuolen hyväksyttäväksi käyttämänsä keskeiset alihankkijat ennen kuin alihankkija ryhtyy suorittamaan hankkeeseen kuuluvia tehtäviä. Perustellusta syystä toinen osapuoli voi kieltäytyä hyväksymästä alihankkijaa.

11 5 7. HANKKEESEEN OSALLISTUVA HENKILÖSTÖ Hankkeen toteuttamiseen osallistuvat tutkijat ja asiantuntijat on nimetty hankesuunnitelmassa. Muiden tutkijoiden ja asiantuntijoiden käyttämisestä tulee sopia erikseen OKM:n kanssa. Palveluntarjoajalla ei ole oikeutta vaihtaa hankkeeseen nimettyjä edellä tarkoitettuja henkilöitä kesken sopimuskauden ilman OKM:n suostumusta. Mikäli nimetty asiantuntija ei ole käytettävissä hankkeen toteuttamiseen, osapuolet pyrkivät sopimaan korvaavan asiantuntijan osallistumisesta hankkeen toteuttamiseen. Korvaavalla asiantuntijalla tulee olla vastaava pätevyys ja ammattitaito kuin korvattavalla asiantuntijalla. OKM:llä on oikeus purkaa sopimus toteuttamatta olevilta osin, jos korvaavaa vastaavantasoista asiantuntijaa ei ole osoitettavissa hankkeen toteuttamiseen ja asiantuntijan puuttuminen vaarantaa hankkeen toteutuksen sellaisena kuin se oli alun perin tarkoitus toteuttaa. 8. IMMATERIAALI- JA KÄYTTÖOIKEUDET 8.1 Tutkimusmateriaali Hankkeen lopputuloksena syntyvän tutkimusmateriaalin tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet jäävät palveluntarjoajalle. OKM:llä on palveluntarjoajan oikeuksien sitä rajoittamatta vapaa, rajoittamaton ja ikuinen käyttö-, muokkaus-, kopiointi-, luovutus- ja siirto-oikeus kaikkeen tutkimusmateriaaliin ilman eri korvausta kaikessa OKM:n toiminnassa. 8.2 Opetusmateriaali ja sen oheismateriaali sekä koulutusformaatti Hankkeen lopputuloksena syntyvien opetusmateriaalien ja sen oheismateriaalin sekä koulutusformaatin ja muiden tulosten tekijänoikeus ja immateriaalioikeudet siirtyvät OKM:lle niiden luontihetkellä. Palveluntarjoajalla on OKM:n oikeuksien sitä rajoittamatta vapaa ja rajoittamaton käyttö- ja muokkausoikeus kaikkiin edellä mainittuihin tuloksiin ilman eri korvausta kaikessa palveluntarjoajan toiminnassa.

12 6 Toimenpideohjelman valmistuttua OKM luovuttaa palveluntarjoajalle ilman eri korvausta maailmanlaajuisen oikeuden käyttää edellä mainittuja tuloksia kaupalliseen toimintaan. Palveluntarjoajalla on oikeus luovuttaa tuloksiin kohdistuvia käyttöoikeuksia hyödyntäjille Suomen ulkopuolella. Palveluntarjoaja voi vapaasti neuvotella ja sopia hyödyntäjien kanssa ehdoista, joilla se luovuttaa käyttöoikeuksia tuloksiin. Palveluntarjoajalla on oikeus muokata tuloksia vapaasti, esimerkiksi kääntää niitä eri kielille. Palveluntarjoaja sitoutuu ohjaamaan vähintään 50 % hyödyntäjiltä saamastaan lisenssi- ja muista tuloista toimenpideohjelman kansalliseen kehittämiseen ja ylläpitämiseen. Palveluntarjoajan tulee ilmoittaa OKM:lle kunkin vuoden mennessä kuluneen vuoden aikana tehdyistä sopimuksista, lisenssi- ja muista tuloista sekä niiden kohdentamisesta toimenpideohjelman kehittämiseen ja ylläpitämiseen. Hankkeen valmistuttua sopijapuolet laativat erillisen sopimuksen, jossa yksilöidään tarkemmin palveluntarjoajan oikeuksien laajuus sekä sen kohteet. 8.3 Kolmannen osapuolen materiaalit Osapuoli vastaa siitä, etteivät hänen toimittamansa lopputulokset sopimuksen mukaisesti käytettyinä loukkaa kolmansien osapuolten tekijänoikeutta tai muita immateriaalioikeuksia. Lopputulokset luonut osapuoli vastaa siitä, ettei lopputuloksiin kohdistuvista immateriaalioikeuksia koskevista vaatimuksista tai velvoitteista aiheudu lopputuloksia käyttävälle sopijapuolelle oikeudenkäyntikuluja eikä vahingonkorvaustai muita kolmannelle osapuolelle maksettavia kustannuksia tai muita vastuita kolmatta osapuolta kohtaan. Mikäli osapuolet toteavat tai lainvoimaisella päätöksellä todetaan, että sopimuksen mukaisten lopputulosten käyttö loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia, lopputulokset luonut osapuoli muuttaa lopputulosta siten, ettei sen käyttö enää loukkaa kolmannen oikeuksia. Vaihtoehtoisesti lopputulokset luonut osapuoli voi kustannuksellaan hankkia lopputulosten käyttämiseen tarvittavat oikeudet. Mikäli kumpikaan vaihtoehdoista ei ole mahdollinen, osapuoli, jonka käyttöoikeus ei toteudu sopimuksen mukaisena, voi purkaa sopimuksen immateriaalioikeutta loukkaavilta osin. 9. HANKKEEN RAHOITUS OKM:n rahoitus hankkeelle on ja palveluntarjoajan. Kumpikin osapuoli vastaa hankkeen kustannuksista korkeintaan sille osoitettuun rahoitusosuuteen saakka. Palveluntarjoajalla ei ole oikeutta laskuttaa tässä sopimuksessa mainitun rahoitusosuuden lisäksi muita kuluja (esim. matkakuluja) OKM:ltä.

13 7 OKM:n rahoitusosuus maksetaan laskua vastaan kymmenessä yhtä suuressa erässä, joista kukin on suuruudeltaan... Ensimmäinen erä maksetaan viivytyksettä Sopimuksen allekirjoittamispäivän jälkeen, ja muut erät kunkin ohjausryhmän kokouksen jälkeen (ensimmäinen kokous keväällä 2014). Ohjausryhmän kokouksissa arvioidaan palveluntarjoajan laatima sisältö- ja talousraportti sekä hankesuunnitelman mukaiset tulokset. OKM maksaa edellä kuvatut erät hyväksyttyään palveluntarjoajan laatiman sisällöllisen ja taloudellisen raportoinnin ja tulokset. Maksusuunnitelmaa voidaan OKM:n niin harkitessa täsmentää, mikäli kustannukset vaihtelevat sopimuskauden aikana. Laskujen maksuehto on 21 päivää netto, viivästyskorko määräytyy korkolain (633/1982) mukaisesti. OKM:n verkkolaskuosoite on: Y-tunnus: OVT-tunnus: Verkkolaskuoperaattori: Itella Information Logistics Oy Itellan operaattorivälittäjätunnus: VAHINGONKORVAUS Vahingonkorvauksen enimmäismäärä on viisikymmentä (50) prosenttia kohdassa 9 mainituista hankkeen kokonaiskustannuksista.. Osapuolilla ei ole velvollisuutta korvata välillisiä vahinkoja. 11. SOPIMUKSEN PURKAMINEN JA IRTISANOMINEN 11.1 Irtisanominen OKM:llä on oikeus irtisanoa sopimus päättymään kolmen kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen perustellusta syystä, jollainen on esimerkiksi tilanne, jossa eduskunta ei myönnä tarvittavia määrärahoja. Irtisanomisilmoitus tehdään kirjallisesti. Mikäli sopimus irtisanotaan, OKM maksaa jo hyväksytysti suoritetusta osasta korvauksen irtisanomispäivään tai muuhun yhteisesti sovittavaan päivään saakka. Palveluntarjoajalla ei ole irtisanomisoikeutta Purkaminen

14 8 Kumpikin osapuoli saa purkaa Sopimuksen, mikäli sen täyttäminen todetun ylivoimaisen esteen jatkumisen vuoksi viivästyy yli 30 päivää. OKM voi aina purkaa Sopimuksen edellä mainitusta määräajasta riippumatta, mikäli viivästymisellä on oleellinen merkitys. OKM on oikeutettu purkamaan sopimuksen välittömästi kirjallisella ilmoituksella palveluntarjoajalle, mikäli tämä rikkoo Kohdassa 12 määriteltyjä salassapito- ja turvallisuussäännöksiä. Kumpikin osapuoli saa purkaa sopimuksen kokonaan tai osittain, jos toinen osapuoli on olennaisesti rikkonut sopimusvelvoitteitaan. Jos rikkomus on korjattavissa, osapuoli voi purkaa sopimuksen vain, jos rikkomus on toistuva tai rikkomukseen syyllistynyt osapuoli ei ole korjannut rikkomustaan kohtuullisessa ajassa siitä, kun toinen osapuoli on kirjallisesti huomauttanut rikkomuksesta. Olennaisena sopimusrikkomuksena pidetään muun muassa sitä, ettei sopijapuolen suoritus vastaa sovittua ja virhe on vähäistä suurempi eikä virhettä toisen sopijapuolen huomautuksesta huolimatta viipymättä korjata tai jos sopimuksen luonne huomioiden suoritus viivästyy olennaisesti tai viivästykset tai virheet ovat toistuvia. Jos sopimus purkautuu em. purkuperusteiden takia, on sopijapuolella oikeus vahingonkorvaukseen kohdan 9 mukaisesti. Mikäli sopimus puretaan, OKM maksaa jo hyväksytysti suoritetusta osasta korvauksen purkamispäivään tai muuhun yhteisesti sovittavaan päivään saakka. 12. SALASSAPITO Palveluntarjoaja on velvollinen huolehtimaan tarkoin tietoturvasta ja luottamuksellisten asiakirjojen salassapidosta siten kuin viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) ja muussa lainsäädännössä säädetään. 13. SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN Sopimuksen saa siirtää vain toisen sopijapuolen kirjallisella luvalla kolmannelle osapuolelle. 14. RIITOJEN RATKAISEMINEN JA SOVELLETTAVA LAKI Tähän sopimukseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti keskinäisin neuvotteluin. Ellei sovintoon päästä, asia ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

15 9 15. SOPIMUSKAPPALEET JA ALLEKIRJOITUKSET Tämä sopimus on laadittu kahtena (2) samasanaisena kappaleena, yksi molemmille osapuolelle.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Poikkitien yritysalueen esirakentaminen Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää vertailuhintatarjoustanne Poikkitien yritysalueen esirakentamiseen liittyvistä töistä tämän

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Tervanokan ruoppaus, Järvenpään kaupunki 2 Hankinnan yksilöinti 3 Hankintamenettely Järvenpään kaupungin Kaupunkitekniikka pyytää kokonaishintatarjoustanne, Tervanokan ruoppaukseen

Lisätiedot

15.7.2011. 1. Ruokailutason on oltava yhdellä kädellä liikuteltavissa. 2. Helposti siivottava hyvän hygienian säilyttämiseksi.

15.7.2011. 1. Ruokailutason on oltava yhdellä kädellä liikuteltavissa. 2. Helposti siivottava hyvän hygienian säilyttämiseksi. POTILASPÖYTIEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne Peruspalvelukeskus Oiva -liikelaitoksen (Asiakas) Salpakankaan vuodeosaston (Terveystie 4, Hollola) potilaspöytien hankinnasta. 1 HANKINTAMENETTELY Hankintamenettelynä

Lisätiedot

SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA

SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA Liite 3 Sopimusmalli SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Juupajoen kunta (jäljempänä myös Tilaaja ) Y-tunnus: Osoite: Tilaajan yhteyshenkilö

Lisätiedot

Y-tunnus Yhteystiedot. Yhteystiedot

Y-tunnus Yhteystiedot. Yhteystiedot 1 (6) Procurement training & counseling services SOPIMUS ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN HANKINNASTA 1. SOPIJAPUOLET Tilaaja: Palveluntarjoaja: Hankintayksikkö Y-tunnus Yhteystiedot Nimi Y-tunnus Yhteystiedot

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Tietokonepäätteet Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi Joulukuu 2012. Ohutpäätteiden

Lisätiedot

HAUTAUSPALVELUJEN JA VAINAJIEN SIIRTOKULJETUSTEN HANKINTA

HAUTAUSPALVELUJEN JA VAINAJIEN SIIRTOKULJETUSTEN HANKINTA HAUTAUSPALVELUJEN JA VAINAJIEN SIIRTOKULJETUSTEN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 7.11.2017 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti seuraavissa liitteissä:

Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti seuraavissa liitteissä: HELSINGIN YHTEISLYSEON KALUSTEIDEN HANKINTA Maanviljelyslyseon osakeyhtiö/helsingin yhteislyseo (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavaan 10.3.2017 lähetetyn hankintailmoituksen

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. VÄLINEHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää Hilmailmoituskanavassa 2.10.2014 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET Perusturvakuntayhtymä Karviainen pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 15.10.2015 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta 1. Hankinnan tausta ja tavoitteet Kyseessä on Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten ja Kokkolan kaupungin

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin.

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. Etelä-Savon maakuntaliitto on 14 eteläsavolaisen

Lisätiedot

1 / 5. Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet

1 / 5. Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet 1 / 5 SOPIMUS Helsinki-lähettiläsvalmennuksen mentorointi 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet Tilaaja Helsingin kaupunki, Oiva Akatemia -liikelaitos

Lisätiedot

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Järvenpään kaupungin työkonepalvelut 2014-2015 2 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne tarvitsemiensa yksikköhintaperusteisten työkonepalveluiden

Lisätiedot

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle 2015-2016. 1

Lisätiedot

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus 1 SUUN TERVEYDENHUOLLON ANESTESIAPALVELUN HANKINTA 1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Osoite: Helsingin kaupungin terveyskeskus PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki ja xxxxxxx (jäljempänä

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. TILINTARKASTUSPALVELUJEN HANKINTA Helsingin seurakuntayhtymä (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 09.04.2015 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut 1(5) TARJOUSPYYNTÖ: Liedon kunnan vammaispalvelulain (VPL) ja sosiaalihuoltolain (SHL) mukaisten kuljetuspalveluiden sekä sotainvalidien kuljetuspalveluiden kilpailutus 1. Hankinnan kohde 2. Sopimuskausi

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista.

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista. Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät Nämä ovat DC Net Works Oy:n (jäljempänä Toimittaja) tuottamissa hankintapalveluissa käytetyt yleiset sopimusehdot. Sopimus syntyy Tilaajan ja Toimittajan välillä Tilaajan

Lisätiedot

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa Sopimus lastensuojelulain mukaisesta ympärivuorokautisesta hoidosta. 1. Sopijapuolet Tilaaja PL 85 45101 Kouvola Y-tunnus 0161075-9 Yhteyshenkilö Palvelupäällikkö Sanna-Riitta Junnonen PL 85 45101 Kouvola

Lisätiedot

KUUMA seutu liikelaitos (y tunnus 0127485-5) Kauppakaari 1-3 C 04200 Kerava

KUUMA seutu liikelaitos (y tunnus 0127485-5) Kauppakaari 1-3 C 04200 Kerava 1 SOPIMUS KUUMA -seutu liikelaitos tilaajana ja Oy toimittajana ovat tehneet seuraavan sopimuksen koskien Paikallisen kehittämisen ja lähidemokratian toimintamalli projektia. 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Tilaaja:

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Sivu 1 / 6 Tarjouspyyntö 22.6.2015 MAARAKENNUSSIMULAATTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT LIITE 2 SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT Tilaaja: Vaihtoehtoisesti: Sipoon kunta PL 7 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Helena Räsänen, palvelujohtaja

Lisätiedot

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat yhteisiä kuntapalveluja nimellä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva pyytää tarjoustanne kotihoidon kauppapalvelun hankinnasta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

Liite 2 tarjouspyyntöön H098-16, HEL Sydämen ultraäänitutkimuslaitteet vaativaan kardiologiseen käyttöön

Liite 2 tarjouspyyntöön H098-16, HEL Sydämen ultraäänitutkimuslaitteet vaativaan kardiologiseen käyttöön 1 (6) 1 SYDÄMEN ULTRAÄÄNITUTKIMUSLAITTEET VAATIVAAN KARDIOLOGISEEN KÄYTTÖÖN LUONNOS 1.1. Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto PL 6000 00099 Helsingin kaupunki Y-tunnus:

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Rakennusvirasto

HELSINGIN KAUPUNKI Rakennusvirasto 2 (8) Sisältö 1 SOPIJAPUOLET 4 1.1 Tilaaja 4 1.2 Toimittaja 4 2 SOPIMUKSEN KOHDE 4 3 ASIAKIRJAT 4 4 SOPIMUKSEN SYNTYMINEN JA KAUSI 5 5 ALIHANKKIJAT 5 6 PALVELUNTUOTTAJALLE MAKSETTAAVAT KORVAUKSET 5 7.1.

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 1 TARJOUSPYYNTÖ OMPELUKONEIDEN JA SAUMUREIDEN KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnan eri toimipisteisiin hankittujen ompelukoneiden

Lisätiedot

Sopimus Nurmeksen kaupungin, Lieksan kaupungin, Juukan kunnan ja Valtimon kunnan kuntarakenneselvitys

Sopimus Nurmeksen kaupungin, Lieksan kaupungin, Juukan kunnan ja Valtimon kunnan kuntarakenneselvitys Sopimus Nurmeksen kaupungin, Lieksan kaupungin, Juukan kunnan ja Valtimon kunnan kuntarakenneselvitys 28.11.2013 FCG KONSULTOINTI OY 26.11.2013 P23155 Kuntarakenneselvitys 2 Sisällys 1. Sopijapuolet...

Lisätiedot

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Hankinnan kohde.

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Hankinnan kohde. TERVEYSASEMAPÄIVYSTYSPALVELUT Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilmailmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Perusturvalautakunta 29.9.2014 YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Palvelunkuvaus.

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Palvelunkuvaus. SANELUJÄRJESTELMÄ JA SANELUNPURKUPALVELU Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 10.2.2017 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille TARJOUSPYYN TÖ 29.5.2015 Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki

Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki Säteilyturvakeskus (jäljempänä STUK) (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta):

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta): Tarjouspyyntö 1 (5) YDINLAITOSTEN SÄHKÖJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN SEKÄ OHJELMISTOPOHJAISTEN AUTOMAATIOJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN ARVIOINTIA KOSKEVAT ASIANTUNTIJAPALVELUT Säteilyturvakeskus (jäljempänä

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja.

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin tytäryhteisöiden taloustoimintojen hoito.

Lisätiedot

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUIDEN KILPAILUTUS MUISTILIITTO ry (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilmailmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa.

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa. 16.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ MASTONOSTIMESTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen käytetystä siististä mastonostimesta tarjouspyyntöliitteen mukaisesti. Tarjous koskee kaupungin kulttuuritalolle (Kalevankatu

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ AIKUISTEN PERUSOPETUKSEN E-OPPIMATERIAALIEN TOTEUTUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ AIKUISTEN PERUSOPETUKSEN E-OPPIMATERIAALIEN TOTEUTUKSESTA TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ AIKUISTEN PERUSOPETUKSEN E-OPPIMATERIAALIEN TOTEUTUKSESTA Opetushallitus (jatkossa myös hankintayksikkö ) pyytää tarjoustanne Hankintailmoitukset.fi -ilmoituskanavassa

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015 TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015 Tarjouspyyntö Pihtiputaan pesulan pyykkikuljetuksista Pihtipudas- Viitasaari- Pihtipudas viisi (5) kertaa viikossa sekä Pihtiputaalla kolme (3) kertaa viikossa. 1. Yleistä Viitasaaren

Lisätiedot

Tampereen liikenteen tilannekuva. Puitesopimus LUONNOS

Tampereen liikenteen tilannekuva. Puitesopimus LUONNOS Tampereen liikenteen tilannekuva Puitesopimus LUONNOS 29.6.2015 1 Sisällys 1 Sopijapuolet... 2 2 Sopimuksen tausta, tarkoitus ja kohde... 2 3 Sopimuksen voimaantulo ja sopimuskausi... 3 4 Sopimuksen irtisanominen...

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut PALVELUHANKINTOJEN 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ Dnro 3556/ /2011 Päiväys

Espoon kaupungin hankintapalvelut PALVELUHANKINTOJEN 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ Dnro 3556/ /2011 Päiväys Espoon kaupungin hankintapalvelut PALVELUHANKINTOJEN 1 (6) HELMET-KIRJASTOJEN AINEISTON PERINTÄPALVELUJEN HANKINTA Espoon kaupungin hankintapalvelut järjestää tarjouskilpailun HelMet-kirjaston perintäpalvelusta

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012 VIRVE-PÄÄTELAITTEIDEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Espoo), Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Vantaa) ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Saila Machere, p ,

Yhteyshenkilö: Saila Machere, p , LIITE 3 SOPIMUSLUONNOS MARKKINOINTISTRATEGIATYÖN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt 1.1. Helsingin kaupunginkanslia Elinkeino-osaston kaupunkimarkkinointiyksikkö (jäljempänä Tilaaja) Y-tunnus 0201256-6

Lisätiedot

PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016

PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016 Tarjouspyyntö 1 (5) PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016 1 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne pienten ja kiireellisten katuvalaistuskohteiden suunnittelusta.

Lisätiedot

Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden suunnitelmatarkastukset

Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden suunnitelmatarkastukset Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden suunnitelmatarkastukset Säteilyturvakeskus (jäljempänä STUK) (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) OPETUSVIRASTO 15.4.2015

HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) OPETUSVIRASTO 15.4.2015 HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) SOPIMUSLUONNOS, ERIKOISIKKUNOIDEN PESUPALVELU 1. Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin kaupungin opetusvirasto, PL 3000, 00099 Helsingin kaupunki jäljempänä Tilaaja

Lisätiedot

Osa A: Vartiointipalvelu Karkkilan kaupungin alueella Osa B: Vartiointipalvelu Vihdin kunnan (pääosin Nummelan) alueella

Osa A: Vartiointipalvelu Karkkilan kaupungin alueella Osa B: Vartiointipalvelu Vihdin kunnan (pääosin Nummelan) alueella VARTOINTIPALVELUN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 24.10.2017 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

K/7/ /2017 Kaavoituksen ja kunnallistekniikan suunnittelupalveluiden puitesopimus 2018%2020

K/7/ /2017 Kaavoituksen ja kunnallistekniikan suunnittelupalveluiden puitesopimus 2018%2020 Asia K/7/02.08.00.06/2017 Kaavoituksen ja kunnallistekniikan suunnittelupalveluiden puitesopimus 2018%2020 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Imatran kaupunki / Kaupunkirakenne ja kunnallistekniikka.

Lisätiedot

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta TARJOUSPYYNTÖ Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta Hankintayksikkö Oulun kaupunki/rakennusvalvonta y-tunnus: 0187690-1 Solistinkatu 2, Oulu, PL 83,

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on jäljempänä tarkemmin määritelty hoitajatyövoima.

Hankinnan kohteena on jäljempänä tarkemmin määritelty hoitajatyövoima. HOITAJATYÖVOIMAN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 29.9.2016 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana.

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana. TARJOUSPYYNTÖ 20.1.2011 MAL-VERKOSTON VERKKOSIVUSTON TOTEUTTAMINEN Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne hallinnoimansa kansallisen MAL-verkoston verkkosivuston toteuttamisesta. Pyydämme

Lisätiedot

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017)

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle

Lisätiedot

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v.

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v. Alustava Tarjouspyyntö 1 (6) Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle 1.6.2017(tavoite) - 31.8.2022 + optio 3.v. Sisällys 1 Hankinnan taustaa... 2 2 Palvelun kuvaus... 2

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS. Valkeakosken kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL Valkeakoski Y tunnus

SOPIMUSLUONNOS. Valkeakosken kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL Valkeakoski Y tunnus 1 ( 6) SOPIMUSLUONNOS Valkeakosken kaupungin strategiatyön konsultointi Sopijaosapuolet Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y tunnus Sopimuksen yhteyshenkilöt Valkeakosken kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite

Lisätiedot

SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA

SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA LIITE 5A SOPIMUS SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Jyväskylän yliopisto Pl 35 40014 Jyväskylän yliopisto (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1 / 7 EU-KYNNYSARVON YLITTÄVÄ HANKINTA. 13.11.2014 Dnro 25/021/2014 OPETUSHALLITUKSEN PAINOPALVELUJEN HANKINTA

TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1 / 7 EU-KYNNYSARVON YLITTÄVÄ HANKINTA. 13.11.2014 Dnro 25/021/2014 OPETUSHALLITUKSEN PAINOPALVELUJEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1 / 7 EU-KYNNYSARVON YLITTÄVÄ HANKINTA 13.11.2014 Dnro 25/021/2014 OPETUSHALLITUKSEN PAINOPALVELUJEN HANKINTA 1. Tarjouspyynnön kohde 2. Hankintayksikkö 3. Yhteyshenkilö Opetushallitus

Lisätiedot

ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA. Tarjous tulee antaa tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA. Tarjous tulee antaa tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. TARJOUSPYYNTÖ 1(5) ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Tarjouspyynnön liitteet Sopimuskausi Hankintapäätös Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoonlahden koulujen

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p. LIITE 2 SOPIMUS SOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA VIIKONLOPPU- JA ARKIPYHÄILTOIHIN 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie

Lisätiedot

Valionrannan kumppanuuskaavan suunnittelusopimus

Valionrannan kumppanuuskaavan suunnittelusopimus 1 (5) Valionrannan kumppanuuskaavan suunnittelusopimus 1. Sopimuksen osapuolet Toimittajat Tilaajat 2. Hankkeen yhteyshenkilöt Tilaajan yhteyshenkilö: Rovaniemen kaupunki Toimittajan (jäljempänä ryhmän)

Lisätiedot

Lupapiste-palvelujen Palvelusopimus

Lupapiste-palvelujen Palvelusopimus 2027/02.08.00.00.00/2016 Lupapiste-palvelujen Palvelusopimus Solita Oy Arkadiankatu 2, 00100 Helsinki Åkerlundinkatu 11, 33100 Tampere Torikatu 18, 90100 Oulu 1060155-5 31.10.2016 2 (6) 1 SOPIMUSOSAPUOLET

Lisätiedot

Hankinnan tavoitteena on järjestää päihteidenkäyttäjille laadukkaat ja vaikuttavat laitosvieroitus- ja laitoskuntoutuspalvelut.

Hankinnan tavoitteena on järjestää päihteidenkäyttäjille laadukkaat ja vaikuttavat laitosvieroitus- ja laitoskuntoutuspalvelut. PÄIHDEPALVELUJEN HANKINTA / LAITOSVIEROITUS JA LAITOSKUNTOUTUS Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 7.6.2016 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

Hankintasopimusluonnos

Hankintasopimusluonnos Tarjouspyyntö 1(5) Hankintasopimusluonnos SOPIMUS [x]palveluiden TUOTTAMISESTA 1. OSAPUOLET TILAAJA Oulun kaupunki / [x] (jäljempänä Tilaaja ) Y-tunnus: 0187690-1 PL 1 90015 Oulun kaupunki Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

LIITE 3: SOPIMUSLUONNOS KARTTAPOHJAISEN ARKKITEHTUURIHAKUPALVELUN TOTEUTUKSEN HANKINNASTA

LIITE 3: SOPIMUSLUONNOS KARTTAPOHJAISEN ARKKITEHTUURIHAKUPALVELUN TOTEUTUKSEN HANKINNASTA LIITE 3: SOPIMUSLUONNOS KARTTAPOHJAISEN ARKKITEHTUURIHAKUPALVELUN TOTEUTUKSEN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Palveluntuottaja:

Lisätiedot

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS Lisenssisopimus 1 (5) REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämä lisenssisopimus ( Sopimus ) on tehty seuraavien osapuolten välillä: 1. Trainer4You Revolution Oy, y-tunnus 2623516 6, Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Tilaajan yhteyshenkilö:

Tilaajan yhteyshenkilö: Sopimusmalli 1 SOPIMUS UIMAOPETUSPALVELUN TUOTTAMISESTA Sopimusosapuolet Yritys (jäljempänä palveluntuottaja) Osoite ja Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut (jäljempänä tilaaja) Jäljempänä termillä sopimusosapuoli

Lisätiedot

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL 23 06101 Porvoo Y-tunnus 1061512-1. Asiakkaan yhteyshenkilö

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL 23 06101 Porvoo Y-tunnus 1061512-1. Asiakkaan yhteyshenkilö Sopimusluonnos 1 (6) Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi Sopijaosapuolet Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus Sopimuksen yhteyshenkilöt Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite PL 23

Lisätiedot

Päiväys 58200 KERIMÄKI 3.2.2009 1. Viite: KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUT

Päiväys 58200 KERIMÄKI 3.2.2009 1. Viite: KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUT 58200 KERIMÄKI 3.2.2009 1. Viite: KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUT Asia: TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUS- PALVELUISTA Tarjous pyydetään kuntalain 72 :n mukaisesta hallinnon

Lisätiedot

SAIRAALASÄNKYJEN JA APUVÄLINEIDEN HUOLTOPALVELUT 1 HANKINTAMENETTELY 2 HANKINNAN KOHDE

SAIRAALASÄNKYJEN JA APUVÄLINEIDEN HUOLTOPALVELUT 1 HANKINTAMENETTELY 2 HANKINNAN KOHDE SAIRAALASÄNKYJEN JA APUVÄLINEIDEN HUOLTOPALVELUT Pyydämme tarjoustanne Peruspalvelukeskus Oiva -liikelaitoksen (Asiakas) sairaalasänkyjen ja apuvälineiden huoltopalveluista kokonaispalveluna. Kokonaispalvelu

Lisätiedot

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti.

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) AJANVARAUS- JA KÄYTÖNHALLINTAOHJELMISTON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupunginkirjaston asiakaskoneille (noin 200 kpl) hankittavasta ajanvaraus-

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS: PUHDISTAMOLIETTEEN KUIVAUKSEN LAITEHANKINTA. Molemmat Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet

SOPIMUSLUONNOS: PUHDISTAMOLIETTEEN KUIVAUKSEN LAITEHANKINTA. Molemmat Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet LIITE 7: Sopimusluonnos 0(5) SOPIMUSLUONNOS: PUHDISTAMOLIETTEEN KUIVAUKSEN LAITEHANKINTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Toimittaja:

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy Kiinteistöosakeyhtiö Otaniemen Laurea Kiinteistö Oy Tikkurilan Laurea II

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy Kiinteistöosakeyhtiö Otaniemen Laurea Kiinteistö Oy Tikkurilan Laurea II TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA 1. HANKINNAN TAVOITE JA KOHDE 1.1. Tarjouspyynnön rakenne Hankintayksikkö Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg

SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg Medbit Oy 1 SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT-12-2014 1 SOPIJAPUOLET Tilaaja: Raision sosiaali- ja terveyskeskus Y- tunnus: 0204428-5 Osoite: PL 100, 20201 RAISIO Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 (5) Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 16.5.2014

Helsingin kaupunki 1 (5) Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 16.5.2014 Helsingin kaupunki 1 (5) Tarjouspyyntö helsinkiläisten liikkumistottumuksia koskevasta henkilöhaastattelusta HEL 2014-006054 T 02 08 02 00 1. Tarjouspyynnön kohde Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston

Lisätiedot

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi TARJOUSPYYNTÖ 1 / 6 Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi 29.8.2016 Imatran kaupunki Virastokatu 2, 55100 Imatra Vaihde: 020 617 111 Faksi: 020

Lisätiedot

Tämän sopimuksen kohteena on projekti Kulttuuripalvelujen talouden ja toiminnan vertailutiedosto IV.

Tämän sopimuksen kohteena on projekti Kulttuuripalvelujen talouden ja toiminnan vertailutiedosto IV. SOPIMUS 1(4) 15.3.2017 KULTTUURIPALVELUJEN TALOUDEN JA TOIMINNAN VERTAILUTIEDOSTO IV PROJEKTI 1 Sopimuksen kohde ja tarkoitus Tämän sopimuksen kohteena on projekti Kulttuuripalvelujen talouden ja toiminnan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014

TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014 TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014 Tarjouspyyntö siivouspalveluiden hoitamisesta Pihtiputaan Muurasjärven koulun-, Muurasjärven neuvolan sekä Muurasjärven kotipalvelun tiloihin. 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja

Lisätiedot

Liite4/Keskeiset sopimusehdot

Liite4/Keskeiset sopimusehdot KAUPPAPALVELU Liite4/Keskeiset sopimusehdot Sopimuksen osapuolet Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva Y-tunnus 0129261-5 Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Yhteyshenkilö: Minna Koivumäki Vanhustyön päällikkö

Lisätiedot

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 TARJOUSPYYNTÖ Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön kohde... 2 1.2 Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen... 2 2. Sopimuskausi... 2 3. Tarjousten valinta

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 09.04.2013.

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS H Ruotsinkielisten nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kilpailuttaminen

SOPIMUSLUONNOS H Ruotsinkielisten nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kilpailuttaminen Sopimus H053-16 1 (8) SOPIMUSLUONNOS H053-16 Ruotsinkielisten nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kilpailuttaminen 1 Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Osoite: Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus,

Lisätiedot

Sopimus mittausalueen ylläpitäjän tehtävistä ja vastuista NO. XX [Osapuoli] ja FINGRID OYJ

Sopimus mittausalueen ylläpitäjän tehtävistä ja vastuista NO. XX [Osapuoli] ja FINGRID OYJ Sopimus mittausalueen ylläpitäjän tehtävistä ja vastuista NO. XX [Osapuoli] ja FINGRID OYJ 2 (5) Sisällys 1 Osapuolet... 3 2 Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3 Mittausalueet... 3 4 Mittausalueen ylläpitäjän

Lisätiedot

Hankintasopimuksen tavoitteena on tilaajan tapaturma-, matkustus-, vastuu- ja laite- ja ryhmähenkivakuutusten hankinta sopimuskaudeksi.

Hankintasopimuksen tavoitteena on tilaajan tapaturma-, matkustus-, vastuu- ja laite- ja ryhmähenkivakuutusten hankinta sopimuskaudeksi. VAKUUTUSPALVELUN HANKINTA Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu Oy (jäljempänä Tilaaja tai Haaga-Helia ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen

Lisätiedot

VD/9119/02.08.00.00/2014

VD/9119/02.08.00.00/2014 VD/9119/02.08.00.00/2014 Vaarallisia kemikaaleja käsittelevien ja/tai varastoivien laitosten onnettomuuksien vaikutuksien arviointi kaavoituksen näkökulmasta Veromiehen ja Pakkalan alueella selvitystyön

Lisätiedot

SOPIMUS. Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) (jäljempänä Tilaaja) xxosasto PL VALTIONEUVOSTO

SOPIMUS. Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) (jäljempänä Tilaaja) xxosasto PL VALTIONEUVOSTO SOPIMUS [x.x.201x] [Drno xx/xx/2015] LIITE 5 SOPIMUS [X-PALVELUN] HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) (jäljempänä Tilaaja) xxosasto PL 30 00230 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti:

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti: KOTALAN JA KURJENKYLÄN ALUEEN OSTOPALVELULIIKENNE 1. HANKINTAYKSIKKÖ JA YHTEYSHENKILÖ Hankintayksikkö Virtain kaupunki Sivistyslautakunta Virtaintie 26 34800 VIRRAT Y-tunnus: 0206333-9 2. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354 RUOKOLAHDEN KUNTA 1 TARJOUSPYYNTÖ 1. Tarjouspyynnön kohde 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Ruokolahden kunta/tekninen osasto. Tarjouspyynnön kohteena ovat: 1. Kasvitarhan alueen tasaustyöt,

Lisätiedot