OAJ:n ehdotukset uudelle hallitukselle. Nuorisonavigaattori. Miten varmistetaan jokaisen nuoren koulutukseen pääsy ja osaaminen?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OAJ:n ehdotukset uudelle hallitukselle. Nuorisonavigaattori. Miten varmistetaan jokaisen nuoren koulutukseen pääsy ja osaaminen?"

Transkriptio

1 OAJ:n ehdotukset uudelle hallitukselle Nuorisonavigaattori Miten varmistetaan jokaisen nuoren koulutukseen pääsy ja osaaminen?

2 Taataan jokaiselle nuorelle oikeus yhdenvertaiseen ja laadukkaaseen koulutukseen Mistä nuoriso navigaattorissa on kyse? Tilannekuva Korkea osaaminen on Suomen kivijalka. Se takaa menestymisen myös suurten rakennemuutosten edessä. Pienellä maalla ei ole varaa hukata ainuttakaan nuorta, joka voi antaa osaamisensa tämän yhteiskunnan käyttöön. Nuoret pitää saattaa aikuisuuteen turvallisten kasvattajien, innostavien opettajien ja osaavien kouluttajien ohjaamana. Osaamistason nostaminen edellyttää tason nousua, mitä ei ole Suomessa tapahtunut vuosikymmeniin. Peruskoulun varassa olevien nuorten määrä on pysynyt vakiintuneena viimeiset kolmekymmentä vuotta.¹ Vuonna 211 Suomessa oli lähes 5 syrjäytynyttä nuorta, lähes yhden ikäluokan verran. Yli 8 prosenttia heistä ei koskaan suorita peruskoulun jälkeistä tutkintoa.² Keväällä 214 perusopetuksen päättäneistä jäi toisen asteen yhteishaun valintojen ulkopuolelle 3 6 nuorta. Heistä osa valittiin samana vuonna opiskelemaan täydennyshaussa tai valmistavassa koulutuksessa.³ Nuoria myös poistuu työmarkkinoilta ennenaikaisesti; joka päivä kahdeksan nuorta jää työkyvyttömyyseläkkeelle, eli noin viisi prosenttia ikäluokasta vuositasolla laskettuna. Me OAJ:ssä uskomme, että on tehokkainta työllisyyspolitiikkaa ja parasta sosiaaliturvaa, jota yhteiskunta voi nuorisolleen taata. Koulut ja oppilaitokset joutuvat kuitenkin jatkuvasti taistelemaan toimintansa perusedellytyksistä, kun nuorten tuki ja resurssit ohjataan koulujen ulkopuolelle. Oppilaitos on nuoren yhteiskunnallisen elämän keskus, josta käsin muu tarvittava tuki löytyy. Tavoitteena tulee olla, että jokainen nuori siirtyy peruskoulun jälkeen ensisijaisesti koulutukseen ja saa sen suorittamiseen tarvittavat edellytykset ja tuen yhdeltä luukulta. Suomi tarvitsee nuoret terveinä töihin koulutuksen kautta, ja me opettajat haluamme antaa siihen panoksemme. Nuorisotakuussa ensisijaiseksi Nuorisotakuu oli päättyvän vaalikauden iso hallinnon rajat ylittävä hanke, nyt on päätettävä miten sitä jatketaan. Nuorisonavigaattorin tavoitteena on tuoda OAJ:n malli nuorisotakuun jatkoksi. Navigaattori esittää konkreettisia ratkaisuja nuorten koulutuksen kehittämiseksi tulevalla hallituskaudella. Nuorisotakuun toimimisen edellytyksenä on, että koulutuksen saavutettavuus ja laatu turvataan koko maassa. Koulutuksen merkitys ja tarve kasvaa Suorittavien töiden tarjonta vähenee rajusti työelämän rakennemuutoksen vuoksi. Vuosittain lakkaa 4 ammattia. Työelämä vaatii jokaiselta vähintään toisen asteen ta. Koulutuksella pidennetään työuria Koulutus on investointi, joka pidentää tutkitusti työuria sekä ennustaa matalampaa työttömyyttä ja parempaa terveydentilaa läpi elämän. Koulutus on erityisen tehokas ratkaisu syrjäytymisen ehkäisemiseen. Suomen talous ei kestä leikkauksia Koulutuksesta on leikattu päättyneellä vaalikaudella noin 1,5 miljardia euroa. Leikkaukset vaarantavat yhteiskunnallisen kehityksen ja kilpailukyvyn, ja suomalainen osaamistaso heikkenee. Nuorten syrjäytyminen maksaa yhteiskunnalle 3 miljoonaa euroa vuodessa. Tuottavuutta voidaan kuitenkin parantaa, kun se tehdään viisaasti. Tiekartta OAJ:n ehdotukset Nuorille oikeus Eri kieli- ja kulttuuritaustaisten jatko-opintovalmiudet kuntoon Tuki ja ohjaus riittäväksi Nuoret pitää saattaa aikuisuuteen turvallisten kasvattajien, innostavien opettajien ja osaavien kouluttajien ohjaamana. Olli Luukkainen puheenjohtaja Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Tukiopinto-ohjauksesta uusi tuen muoto Portti auki jatko-opintoihin Vähemmän katkoksia nivelvaiheisiin Alueellinen koulutuksen järjestämissuunnitelma 2 Nuorisonavigaattori / OAJ 215 Nuorisonavigaattori / OAJ 215 3

3 Ehkäistään kaikin keinoin nuorten syrjäytymistä moniammatillisesti ja hallinnon rajat ylittäen Nuorille oikeus Eri kieli- ja kulttuuri taustaisten 6 jatko-opintovalmiudet kuntoon % Jokaiselle nuorelle taataan subjektiivinen oikeus perusopetuksen jälkeiseen paikkaan, ja kunnille säädetään vastuu nuorten ohjauksesta. Oppilaan oikeus ja kunnan vastuu ovat voimassa vuoden ajan peruskoulun oppimäärän suorittamisesta. Koulutus ehkäisee huono-osaisuutta ja lisää hyvinvointia Pojat Tytöt Pojat Tytöt Pojat Tytöt Toimeentulotuki Peruskoulu Psyykenlääkkeet tai psykiatrinen erikoissairaanhoito Keskiaste Tuomittu rikoksesta Lukio tai korkeakoulu Kuvio 1. Toimeentulotukea saaneiden, psyykenlääkkeitä tai psykiatrisen erikoissairaanhoidon palveluita käyttäneiden sekä rikoksista tuomittujen osuudet vuonna 1987 syntyneiden ikäluokasta sukupuolen ja asteen mukaan. Ilman 3 toisen asteen tutkintoa olevilla alle 21-vuotiailla on paljon ongelmia. Yli puolet heistä on elänyt toimeentulotuen varassa. 2 Puolet tytöistä on kärsinyt psyykkisistä ongelmista, ja kolmannes pojista on tuomittu rikoksesta.⁴ (Kuvio 1) Kustannukset 1 nuorten syrjäytymisestä ovat yhteiskunnalle 3 miljoonaa euroa joka vuosi. Jokaiselle nuorelle taataan oikeus paikkaan perusopetuksen jälkeisissä muodoissa. Ensisijaisena tavoitteena on siirtyminen toisen asteen koulutukseen opiskelijan valintojen mukaisesti. Opiskelupaikan hakeminen 1,2 ja opintojen aloittaminen perusopetuksen jälkeisessä koulutuksessa säädetään nuorelle velvoittavaksi. Jos opinnot keskeytyvät ensimmäisen vuoden aikana, kunnille olisi säädöstason vastuu ohjata nuorta ja osoittaa nuorelle opiskelupaikka. Tämä ohjaus- ja opiskelupaikan osoitusvelvoite on voimassa vuoden ajan peruskoulun oppimäärän 1,suorittamisesta. Perustellusta syystä oppilas voi hakea lykkäystä opiskelupaikan hakemiseen ja vastaanottamiseen. i,8 Nykyiset vaihtoehdot peruskoulun jälkeen Tutkintoon johtava toisen asteen : lukio ja ammatillinen Peruskoulutuksen lisäopetus: 1-luokat Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava Kansanopistojen pitkät linjat Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava Lukiokoulutukseen valmistava Työpajat % Eri kieli- ja kulttuuritaustaisten nuorten syrjäytymistä ehkäistään turvaamalla riittävä suomen tai ruotsin kielen opetus. Kielitaidon riittävä kehittyminen mahdollistetaan uudella kielitasoperustaisella opiskelumallilla Maahanmuuttajanuorten vaara syrjäytyä on muita suurempi Muut kielet Suomi, ruotsi tai saame Kuvio 2. Syrjäytyneiden osuus vuotiaista, äidinkielen mukaan (vain perusasteen, ei työtä, ei opiskelupaikkaa, ei alle 7-vuotiaita lapsia). Lähde: Tilastokeskus: työssäkäyntitilasto. 4 Vieraskielisistä suomalaisista nuorista kolmannes on syrjäytyneitä. Tämä luku vastaa neljännestä (23 %) kaikista syrjäytyneistä nuorista.⁵ 3 2 Suomen väestössä eri kieli- ja kulttuuritaustaisten määrä kasvaa kiihtyvällä vauhdilla. Myös toisen polven maahanmuuttajien määrä on lisääntynyt. Suomen tai ruotsin kielen opiskelu on avainasemassa koulutukseen pääsemisessä ja työllistymisessä. 1 Maahanmuuttajaoppilailla on kunnasta riippuen erilaiset mahdollisuudet saada suomi tai ruotsi toisena kielenä -opetusta. Joissakin pienissä kunnissa sitä ei saa lainkaan⁶. Perusopetuksessa lapsi tai nuori integroidaan usein liian nopeasti kielen yleisopetuksen ryhmään eikä kielenopiskelun tuki ole välttämättä riittävää, minkä vuoksi tarvitaan yksilöllisempää kielenopiskelua. Suomi tai ruotsi toisena kielenä -opetuksen toteuttamiseen rakennetaan yleisen, tehostetun ja erityisen kielenopiskelun malli. Eri kieli- ja kulttuuritaustaisille lapsille ja nuorille laaditaan valtakunnalliset kielitasotestit, joiden perusteella he pääsevät kielitasonsa mukaiseen suomi tai ruotsi toisena kielenä -opetusryhmään. Tässä mallissa oppilas siirtyy tasolta seuraavalle ja lopulta yleisopetukseen oppimissuunnitelman ja arvioinnin pohjalta. 4 Nuorisonavigaattori / OAJ 215 Nuorisonavigaattori / OAJ 215 5

4 Turvataan kaikille riittävä ohjaus, oppilashuolto ja tuki opintojen suorittamiseen 3 Tuki ja ohjaus riittäväksi 4 Tukiopinto-ohjauksesta uusi tuen muoto henkilöä Vähennetään koulutuksen keskeyttämistä säätämällä ohjattavien enimmäismääräksi 2 ja lisäämällä lukiolakiin opiskelijan oikeus saada tarpeen mukaan erityisopetusta Tarvitaan tuhat uutta opinto-ohjaajaa Opoja nyt Opoja, tavoite luokka Lukio Ammatillinen oppilasta opiskelijaa opiskelijaa Kuvio 3. Nykyinen ja tavoitteellinen opintoohjaajien määrä sekä opiskelijoiden lukumäärä perusopetuksessa, lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa. Noin 5 % lukiolaisista kärsii oppimisvaikeuksista. Heillä ei ole tällä hetkellä oikeutta erityis- tai tukiopetukseen. Nuorille suunnatun ammatillisen koulutuksen keskeyttää 8,5 % opiskelijoista eli 1 nuorta. Vain yhdellä kymmenestä syynä keskeyttämiseen on sektorin vaihto.⁷ Ammatillisen koulutuksen aloittaneista 23 prosenttia ei ole 9,5 vuodessa suorittanut tutkintoa.⁸ Lukiolaisilla ei ole oikeutta erityisopetukseen toisin kuin ammatillisen koulutuksen opiskelijoilla. Erityisopetuksen tarve on kiistaton. Osa lukiokoulutuksen järjestäjistä on lainsäädännön puutteista huolimatta järjestänyt erityisopetusta. Tämä on tarkoittanut käytännössä lukitestien järjestämistä, ylioppilastutkintoa varten tarvittavien lukilausuntojen laatimista sekä opiskelutekniikoiden opettamista. Opinto-ohjauksen resurssit ovat puutteelliset kaikilla asteilla (kuvio 3). Yhdellä opinto-ohjaajalla saattaa olla jopa tuhat ohjattavaa. Toisen asteen koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten määrää voidaan vähentää säätämällä, että yhdellä opinto-ohjaajalla voi olla enimmillään 2 ohjattavaa. Sekä peruskoululaisille että toisen asteen opiskelijoille on säädettävä ryhmämuotoisen ohjauksen lisäksi oikeus saada yksilöllistä opinto-ohjausta tarpeen mukaisesti. Säädetään oppilaan oikeudesta tukiopintoohjaukseen. Sen tavoitteena on varmistaa, että oppilas saa riittävän yksilöllisen tuen opinto-ohjaajan ja erityisopettajan yhteistyöllä. Oikeus ulottuu peruskoulun yläluokilta toisen asteen koulutuksen ensimmäisen vuoden loppuun. Miehet Perusaste Keskiaste Alempi Ylempi Naiset Perusaste Keskiaste Alempi Ylempi Oppilas on oikeutettu tukiopinto-ohjaukseen toisen asteen 1. vuoden loppuun saakka, mikäli opettajat ja opintoohjaaja havaitsevat perusopetuksen vuosiluokkien 7 8 aikana oppilaalla tarpeen yksilöllisempään ohjaukseen. Tarve tukiopinto-ohjaukselle 5 voi johtua esimerkiksi koulunkäynnin motivaatio-ongelmista, jatko-opinto- ja urasuunnitelmien puutteesta tai arviosta, että oppilaalla on heikot mahdollisuudet saada toisen asteen opiskelupaikka. Perusasteen varaan jääneiden työura kolmanneksen muita lyhyempi vuotta Työvuodet 1 Työttömyysvuodet Perusopetuksen tavoitteena on tuottaa jokaiselle nuorelle valmiudet jatko-opintoihin. Kevään 214 yhteishaussa 15 nuorta jätti kokonaan hakematta ja 13 nuorta ei tullut valituksi tutkintoon johtavaan koulutukseen.¹⁰ Tämä uusi tuen muoto takaa sitä tarvitsevalle oppilaalle oikeuden opinto-ohjaajaan ja erityisopettajaan, jotka kulkevat nuoren rinnalla. Oppilas saa yksilöllistä opinto-ohjausta ja tukea opiskeluun. Oppilaan urasuunnittelutaitoja vahvistetaan ja hänen kanssaan laaditaan - ja urasuunnitelma. Häntä autetaan tarvittaessa löytämään tukea järjestöjen, nuorisotoimen, terveystoimen ja sosiaalitoimen palveluista. Nuorta ohjataan myös hyödyntämään työvoimapalvelujen tuottamia ohjauspalveluja. Oppilaan päästyä peruskoulun jälkeiseen koulutukseen tukiopinto-ohjaus jatkuu edelleen ensimmäisen opintovuoden ajan varmistaen yhteistyössä uuden oppilaitoksen opintoohjaajan kanssa, että nuoren opinnot sujuvat. Mikäli jatkoopinnot eivät toteudu, tukiopinto-ohjaus auttaa oppilasta toteuttamaan varasuunnitelmia. Kuvio vuotiaan työ- ja työttömyysvuosien odotearvo (21) asteen mukaan.⁹ 6 Nuorisonavigaattori / OAJ 215 Nuorisonavigaattori / OAJ 215 7

5 Turvataan mahdollisuudet jatko-opintoihin toiselta asteelta eteenpäin 5 Portti auki jatko-opintoihin 6 Vähemmän katkoksia nivelvaiheisiin Nuorten jatkomahdollisuuksia ei saa vaarantaa lyhentämällä ammatillisen koulutuksen pituutta tai siirtämällä oppimista työpaikoille. Oppisopimusta kehitetään nuorille paremmin soveltuvaksi. Yhä useammalla korkeakouluopiskelijalla ammatillinen tausta Korkea yhteensä Yliopisto AMK aikuis AMK nuorten % Kuvio 5. Ammatillisen koulutuksen tai kaksoistutkinnon suorittaneiden osuus korkeaasteen opinnot aloittaneista 213.¹¹ Kolmannes ammattikorkeakoulun aloittavista nuorista on käynyt ammatillisen koulutuksen. Niillä ammatillisen koulutuksen käyneillä, jotka eivät ole hakeutuneet täydennyskoulutukseen tai jatko-opintoihin, on muita aikuisia heikommat ongelmanratkaisutaidot.¹² Työssäoppimisen minimi on jo nykyisellään 3 osaamispistettä (osp), eikä ylärajaa ole asetettu. Koko kolmen vuoden tutkinnon laajuus on 18 osp. Opiskelemalla 1 kolmivuotisen 2 ammatillisen 3 4perustutkin- non nuori saa laaja-alaisen ammatillisen perusosaamisen 5 ja samalla jatko-opintokelpoisuuden. Ammatillisen koulutuksen lyhentäminen nykyisestä kolmesta vuodesta kahteen vuoteen sekä nuorten laajamittainen oppisopimus heikentäisivät osaamispohjaa. Sitä murentaisi myös 2+1-malli, jossa työelämä vastaa yhden vuoden tavoitteista. Alan edellyttämät perustaidot, oman osaamisen kehittämisen valmiudet ja jatko-opintokelpoisuus pitää saavuttaa kaikissa muodoissa. Työmarkkinoiden murroksessa suorittavien töiden määrä vähenee ja oppimaanoppimisen ja luovan ongelmanratkaisun taitojen merkitys korostuu entisestään. Joustava opintopolku rakentuu opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman ja opiskelun tarkoituksenmukaisen toteuttamisen pohjalle. Oppilaitoksen tuki ja opetta jien ohjaus niin oppilaitoksessa kuin työpaikalla varmistavat laadukkaan 8 oppimisen. Oppisopimus 7 soveltuu parhaiten aikuisille ja sellaisille nuorille, jotka ovat itseohjautuvia. Oppisopimuskoulutuksen tulee perustua 6 henkilökohtaiseen opiskeluohjelmaan, joka on laadittu opetussuunnitelman tai näyttötutkintojen perusteiden 5 mukaan. Oppisopimuksen on jatkossakin perustuttava työsopimukseen. Samalla rahojen ja vastuiden on kuljettava 4 käsi kädessä Varmistetaan katkeamaton polku lukiosta korkeakoulutukseen. Luodaan malli, jossa täysiikäisyyden kynnyksellä oleva ikäluokka kohdataan moniammatillisesti ja varmistetaan, että jokaisella nuorella on tarvittavat eväät ja tuki aikuisuuteen astumiseen. Vain kolmannes uusista ylioppilaista jatkaa välittömästi opintojaan Ei hakenut opiskelemaan 19 % Haki, ei saanut paikkaa 45 % Sai opiskelupaikan 36 % Kuvio 6. Opiskelupaikan saaneet, hakeneet ja hakematta jättäneet uudet ylioppilaat vuonna 213.¹⁴ Opiskelijavalintauudistuksen myötä välivuotta harkitsevien uusien ylioppilaiden määrä on noussut viidenneksestä neljännekseen.¹³ Uusien ylioppilaiden työttömyysaste on ollut jatkuvassa kasvussa koko nuorisotakuun ajan. Varusmiespalvelus aiheuttaa jopa kaksi välivuotta opintojen jatkamiseen. Kutsunnat ovat tällä hetkellä viimeinen etappi, jossa tavoitetaan kokonaisuudessaan koko nuorten miesten ikäluokka, mutta nuorille naisille ei vastaavaa tarkastelupistettä ole. Opiskelijavalintauudistusten tavoitteena on ollut taata useammalle nuorelle paikka sekä sujuvoittaa opintojen kulkua ja alanvaihtoa. OAJ:n mukaan opiskelijavalintajärjestelmiä on kehitettävä niin, että ne tukevat opiskelijoiden nopeaa siirtymistä, eivätkä jätä ketään ulkopuolelle. Ilman opiskelupaikkaa jääneille varmistetaan opinto-ohjaus. On syytä myös selvittää 18 vuotta täyttäville miehille ja naisille järjestettäviä kansalaiskutsuntoja, jotka järjestetään yhteistyössä eri viranomaisten kanssa. Tavoitteena on tarjota nuorelle laadukas palvelutapaaminen, jonka jälkeen nuori ohjataan yksilöllisten tarpeiden pohjalta opinto- ja ura ohjauk seen, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin tai etsivän nuorisotyön piiriin. Kansalaiskutsuntojen toimintamalli rakennetaan olemassa olevien käytänteiden ja hyväksi koet tujen toimintamallien pohjalta. Lisäksi selvitetään, tulisiko toisen ja kolmannen asteen koulutuksen nivelvaihe sujuvammaksi, jos varusmiespalveluksen aloittaminen siirrettäisiin maaliskuulle ja syyskuulle Nuorisonavigaattori / OAJ 215 Nuorisonavigaattori / OAJ

6 Varmistetaan koulutuksen saavutettavuus koko 4 Suomessa 2 7 Alueellinen koulutuksen järjestämissuunnitelma Toisen asteen koulutuksen rahoitusta uudistetaan koulutukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Järjestämisverkkoa tarkastellaan maakuntaliitoissa laadittavien alueellisten koulutuksen järjestämissuunnitelmien pohjalta. Tällöin opetukseen panostetaan aiempaa enemmän ja kustannustehokkuutta haetaan tukipalveluista. Koulutukseen sijoitetusta eurosta enää 6 senttiä opetukseen % Lähde: OPH Kiinteistö- ja tukipalvelujen kustannukset ovat kasvaneet jatkuvasti, ja opetukselle koulutuksen eurosta on jäänyt enää 6 senttiä. Kymmenen vuotta sitten ammatilliseen koulutukseen sijoitetusta eurosta meni 7 % opetukseen, nyt enää puolet. Koulutusjärjestelmämme on jo nyt tehokas. Suomen julkisista menoista koulutukseen kuluu 12,2 %. Osuus on OECDmaiden keskiarvon alapuolella, vaikka suomalainen järjestelmä perustuu julkiseen rahoitukseen enemmän kuin missään muualla.¹⁵ Vaikka edellisen hallituksen rakenne- ja rahoitusuudistuspaketti hylättiin eduskunnassa, on mietittävä toteuttamiskelpoisia keinoja kustannusten hillitsemiseksi niin, että opetuksen osuus turvataan. Jotta vahingolliset leikkaukset muun muassa yksikköhintaan voidaan välttää, on löydettävä tapoja tehdä asioita uudella tavalla ja kannustettava toiminnan kehittämiseen. Keinoja ovat muun muassa järjestämisverkon maltillinen tiivistäminen ja opiskeluaikojen lyhentäminen opiskelijan aikaisemmin hankittua osaamista tunnistamalla tai ohjaamalla hänet mahdollisuuksien mukaan näyttötutkintoon. Koulutuksen rahoitukseen olisi mahdollista saada lisää pitkäjänteisyyttä luopumalla osasta pirstaleista hankerahoitusta. Sivistystoimen palveluiden synergiaedut eri asteiden välillä (esimerkiksi ammatillinen, aikuis ja ammattikorkeakoulut) on etsittävä, jotta voidaan käyttää yhteisiä tiloja, laitteita ja hallintoa. Näillä toimilla kustannuksia voidaan alentaa jopa 2 miljoonalla eurolla. OAJ:n tavoitteena on varmistaa koulutuksen saavutettavuus. Järjestäjäverkon kokonaisuutta tulisi tarkastella alueellisella tasolla, jossa on paras asiantuntemus. Kuntia sitovan alueellisen koulutuksen järjestäjäsuunnitelman laatiminen annetaan maakuntaliittojen tehtäväksi. Maakuntaliittoja velvoitetaan asettamaan riippumattomat selvityshenkilöt tekemään maakunnittain esitykset sekä lukio- että ammatillisen koulutuksen järjestämisverkosta. Opiskelupaikkojen riittävyyden varmistamiseksi tarvitaan aloituspaikkojen valtakunnallista tarkastelua ja paikkojen siirtämistä sinne, missä nuoret asuvat. Pienten yksiköiden olemassaolo on taattava myös harvaan asutuilla alueilla saavutettavuuden turvaamiseksi Toisen asteen rahoitusjärjestelmien tulisi kannustaa koulutuksen järjestäjiä huolehtimaan koko ikäluokan kouluttamisesta 1 ja keskeyttämisten vähentämisestä. Rahoitusjärjestelmien pitäisi myös nopeuttaa opiskeluaikaa ja siirtymistä koulutuksesta työelämään. Rahoituksessa keskeisiä periaatteita ovat koulutuksen laadun, vaikuttavuuden, tehokkuuden ja taloudellisuuden parantaminen sekä tuloksellisuusrahoituksen osuuden maltillinen lisääminen. Yksikköhinta tulisi maksaa suoraan valtiolta koulutuksen järjestäjälle. Perusrahoituksen on kannustettava ohjaamaan opiskelijaa suorittamaan tutkinto loppuun. Suoritusrahoituksen on otettava huomioon koulutuksen laatu ja laadun ylläpitämiseen liittyvät mahdollisuudet, kuten opetuksen ja ohjauksen määrät. 8 Järjestäjäverkon tarkastelumalli OKM Maakuntaliitto OKM Perusrahoituksen osuus on pidettävä riittävän suurena 27 % 3 % Valtakunnallinen ohjeistus Koulutuspaikkojen tarvearvio Alueellinen järjestämissuunnitelma: koulutuksen järjestäjäverkkoesitys toimipisteineen Opetusalan henkilöstön ja muutosturvan tarvearvio Maakuntaliittojen esitysten valtakunnallinen kokonaistarkastelu Järjestämislupaedellytysten arviointi ja koordinointi Neuvottelumenettely, mikäli OKM esittää muutoksia alueellisiin järjestämissuunnitelmiin Muutoksenhakumahdollisuus OKM päätökseen 8 % 2 % 1 1 Peruskoulu Lukio Ammatillinen perus Kuvio 7. Opetuksen osuus oppilaitosten kustannuksista asteittain vuosina 22 ja 213. Ammatillisen koulutuksen rahoituksen on tunnistettava jatkossa tutkinnon suorittaminen osissa. Perinteisistä laskentapäivistä on luovuttava. Muun muassa nämä merkitsevät suuria muutoksia rahoitusjärjestelmään. Lukiokoulutuksen rahoitus ei sen sijaan tarvitse isoa muutosta, sillä järjestelmä on jo nykyisellään tehokas ja edullinen. Eduskunnassa keväällä kaatuneen lakiesityksen pohjalta voidaan luoda toimiva esitys kasvattamalla perusrahoituksen osuutta merkittävästi ja muuttamalla pienten lukioiden lisä tukemaan saavutettavuutta. Vastaavasti vaikuttavuus- ja suoritusrahoituksen osuuksia pienennetään. Ammatillinen 7 % 9 % Kuvio 8. OAJ:n malli ammatillisen ja lukiokoulutuksen rahoitukseen. Vaikuttavuusrahoitus Suoritusrahoitus Perusrahoitus Lukio 1 Nuorisonavigaattori / OAJ 215 Nuorisonavigaattori / OAJ

7 Lähteet ¹ OKM (214). Kansallisen osaamisperustan vahvistaminen. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 214:19. ² TEM (211). Nuoret työmarkkinoiden ulkopuolella. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 12/211. ³ TEM (215). Nuoristotakuutyöryhmän loppuraportti ja suositukset jatkotoimiksi. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 19/215. ⁴ Tilastot koskevat vuoden 1987 syntymäkohorttia. Lähde: Paananen ym. (212). Lasten ja nuorten hyvinvointi Kansallinen syntymäkohortti tutkimusaineiston valossa. Raportti 52/212. ⁵ Myrskylä, P. (212) EVA Analyysi: Hukassa Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? ⁶ OPH (212). Suomi ja ruotsi toisena kielenä -opetuksen sekä perusopetuksen loppuvaiheessa Suomeen muuttaneiden opetuksen järjestäminen. ⁷ Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutuksen keskeyttäminen [verkkojulkaisu] Helsinki: Tilastokeskus. ⁸ Suomen virallinen tilasto (SVT): Opintojen kulku [verkkojulkaisu] Helsinki: Tilastokeskus. ⁹ Tilastokeskus (212). Koulutustaso selittää työurien pituutta. ¹⁰ TEM (215). Nuorisotakuutyöryhmän loppuraportti ja suositukset jatkotoimiksi. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 19/215. ¹¹ Tilastokeskus. Koulutukseen hakeutuminen vuonna 213. ¹² PIAAC (213). Kansainvälisen aikuistutkimuksen ensituloksia. ¹³ TAT (215). Kun koulu loppuu tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista (tiivistelmä). ¹⁴ Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutukseen hakeutuminen [verkkojulkaisu] Helsinki:Tilastokeskus. ¹⁵ OPH (214). Muistio: Education at a Glance 214. Kysy lisää Heljä Misukka, johtaja Nina Lahtinen, kehittämispäällikkö Suvi Pulkkinen, poliittinen sihteeri Lue netistä OAJ vaikuttaa Nuorisonavigaattori Seuraa somessa #nuorisonavigaattori Facebook /oajry Youtube /oajvideot Opetusalan ammattijärjestö OAJ Kannen kuvitus Pietari Posti, taitto ja grafiikat maija kauppila 12 Nuorisonavigaattori / OAJ 215

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä SUOMI Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop sekä Ammatillinen erityisopetus kansallisen raportin yhteenveto European Agency for Development in Special Needs

Lisätiedot

Kokoomuksen eduskuntaryhmän PAREMPI KOULU. -raportti

Kokoomuksen eduskuntaryhmän PAREMPI KOULU. -raportti Kokoomuksen eduskuntaryhmän PAREMPI KOULU -raportti SISÄLLYSLUETTELO s. 3 s. 4-5 s. 6-11 s. 12 s. 14 s. 16 s. 18 s. 22 s. 24 s. 26 s. 26 s. 27 s. 27 Johdanto 10 Keskeisintä askelta koulutuksen kehittämiseksi

Lisätiedot

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Dnro TEM066:00/2011 TEM/1740/00.04.01/2011 12.3.2013 Jakelussa mainituille Asia: NUORISOTAKUUN TOTEUTUS Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Arvoisa vastaanottaja, Me allekirjoittaneet

Lisätiedot

Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 2016

Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 2016 Koulutus ja tutkimus vuosina 211 216 Kehittämissuunnitelma Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 212:1 Koulutus ja tutkimus vuosina 211 216 Kehittämissuunnitelma Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja

Lisätiedot

Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista. ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho

Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista. ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista ja ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho 26.6.2013 2 1. ANALYYSIN TOTEUTTAMINEN Tämä selvitys on tehty Hyria Oy:n Mosaiikki

Lisätiedot

Vihreiden koulutuspoliittinen ohjelma TASA-ARVOISIN KOULUTUS, OSAAVIN KANSA

Vihreiden koulutuspoliittinen ohjelma TASA-ARVOISIN KOULUTUS, OSAAVIN KANSA Vihreät De Gröna Vihreiden periaateohjelma 2012-2020: Koulutus tarjoaa välineitä osallistua yhteiskuntaan ja työelämään. Kaikilla on oikeus laadukkaaseen ja maksuttomaan koulutukseen perhetaustasta ja

Lisätiedot

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset. EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset. EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Huhtikuu

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien perusopetus

Aikuisten maahanmuuttajien perusopetus Aikuisten maahanmuuttajien perusopetus Kehittämisehdotukset Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2014:23 Aikuisten maahanmuuttajien perusopetus Kehittämisehdotukset Opetus-

Lisätiedot

Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma

Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Opetusministeriö Undervisningsministeriet Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Taustamuistio Opetusministeriön monisteita 2004:1 Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Taustamuistio

Lisätiedot

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015

Lisätiedot

R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry:n asiakkaiden kokemukset nuorisotakuusta

R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry:n asiakkaiden kokemukset nuorisotakuusta R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry:n asiakkaiden kokemukset nuorisotakuusta Lahti, Julia 2015 Laurea Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry:n asiakkaiden kokemukset nuorisotakuusta

Lisätiedot

Toisen asteen koulutuksen kehittäminen Hämeenlinnan seudulla

Toisen asteen koulutuksen kehittäminen Hämeenlinnan seudulla Toisen asteen koulutuksen kehittäminen Hämeenlinnan seudulla Toisen asteen koulutuksen kehittäminen Hämeenlinnan seudulla Neuvottelu- ja valmisteluryhmä 2009 Suomen Kuntaliitto Hämeenlinnan kaupunki Helsinki

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN TYÖLLISYYSSTRATEGIA

KESKI-POHJANMAAN TYÖLLISYYSSTRATEGIA KESKI-POHJANMAAN TYÖLLISYYSSTRATEGIA 2020 kohti keskipohjalaista työllisyyteen perustuvaa hyvinvointia Toimittaneet Ilkka Rintala ja Saara Lång Sisällysluettelo ESIPUHE... 1 TYÖLLISYYDEN KOKONAISKUVA KESKI-POHJANMAALLA...

Lisätiedot

AKU-projekti Väliraportti

AKU-projekti Väliraportti AKU-projekti Väliraportti Peruskoulun päättäneiden, 15 17-vuotiaiden, ilman opiskelupaikkaa olevien sekä varhaisessa vaiheessa ammatillisen opiskelun keskeyttäneiden nuorten ohjaus- ja seurantaprojekti

Lisätiedot

1. TOIMEKSIANTO JA SEN TAUSTA

1. TOIMEKSIANTO JA SEN TAUSTA TYÖMINISTERIÖ 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMEKSIANTO JA SEN TAUSTA 2 1.1. Osaamista, työuria ja tasa-arvoa koskevat haasteet 2 1.2. Kansainvälinen näkökulma 3 1.3. Valmisteluryhmän tehtävä ja kokoonpano

Lisätiedot

OSAAMISTA YKSILÖLLISILLÄ POLUILLA

OSAAMISTA YKSILÖLLISILLÄ POLUILLA AVARTAJAT-HANKE OSAAMISTA YKSILÖLLISILLÄ POLUILLA Opinnollistaminen osana oppilaitos työpaja-yhteistyötä AVARTAJAT-HANKE OSAAMISTA YKSILÖLLISILLÄ POLUILLA Opinnollistaminen osana oppilaitos työpaja-yhteistyötä

Lisätiedot

NUORTEN VERKOSTOITUVA SEUTUKUNTA NUVES- PROJEKTI LOPPURAPORTTI. Kaisu Lager-Ruuti. suunnittelija. NUVES-projekti

NUORTEN VERKOSTOITUVA SEUTUKUNTA NUVES- PROJEKTI LOPPURAPORTTI. Kaisu Lager-Ruuti. suunnittelija. NUVES-projekti NUORTEN VERKOSTOITUVA SEUTUKUNTA NUVES- PROJEKTI LOPPURAPORTTI Kaisu Lager-Ruuti suunnittelija NUVES-projekti TAMPERE PIRKKALA KANGASALA NOKIA LEMPÄÄLÄ YLÖJÄRVI VESILAHTI TIIVISTELMÄ Tiivistelmässä on

Lisätiedot

Puheen vuoro 4/2004. Muutoksessa on mahdollisuus osaamisella turvallisuutta muutokseen. SAK:n koulutuspoliittinen puheenvuoro

Puheen vuoro 4/2004. Muutoksessa on mahdollisuus osaamisella turvallisuutta muutokseen. SAK:n koulutuspoliittinen puheenvuoro Puheen vuoro 4/2004 Muutoksessa on mahdollisuus osaamisella turvallisuutta muutokseen SAK:n koulutuspoliittinen puheenvuoro SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ Lisätietoja: Saana Siekkinen puh. (09)

Lisätiedot

päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA!

päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA! päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA! Toimituskunta: Matti Mäkelä (puheenjohtaja), VaSkooli-projekti, Turun ammatti-instituutti Mia Haapasaari, kansallinen teematyöhanke, Turun ammatti-instituutti

Lisätiedot

Ei paikoillanne, vaan valmiit, hep!

Ei paikoillanne, vaan valmiit, hep! Opetusministeriö Koulutus Undervisningsministeriet Ei paikoillanne, vaan valmiit, hep! Koulutukseen siirtymistä ja tutkinnon suorittamista pohtineen työryhmän muistio Opetusministeriön työryhmämuistioita

Lisätiedot

Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers. Suomen maaraportti

Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers. Suomen maaraportti Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers Suomen maaraportti KESÄKUU 2003 JOHDANTO Tämä raportti on Suomen maaraportti OECD:n opettajahankkeeseen "Attracting, developing and retaining effective

Lisätiedot

ELÄMÄNHALLINTAKURSSIN PILOTOINTI AMMATTIOPISTO LIVIASSA

ELÄMÄNHALLINTAKURSSIN PILOTOINTI AMMATTIOPISTO LIVIASSA Opinnäytetyö (YAMK) Sosiaalialan koulutusohjelma Hyvinvointipalvelut 2013 Janna Aksela ELÄMÄNHALLINTAKURSSIN PILOTOINTI AMMATTIOPISTO LIVIASSA OPINNÄYTETYÖ (YAMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan

Lisätiedot

NUORISOTAKUU PORVOOSSA. Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä Hyviksen teettämä selvitys. Laatija: Maria Malin

NUORISOTAKUU PORVOOSSA. Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä Hyviksen teettämä selvitys. Laatija: Maria Malin NUORISOTAKUU PORVOOSSA Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä Hyviksen teettämä selvitys Laatija: Maria Malin 9.8.2013 Sivistyslautakunta 29.8.2013 1 Sisältö 1 Taustaa... 3 2 Porvoon kaupungin rooli...

Lisätiedot

NUORET MIEHET TYÖELÄMÄÄN MITÄ PALVELUJA JA TOIMENPITEITÄ TARVITAAN TE-TOIMISTOISSA

NUORET MIEHET TYÖELÄMÄÄN MITÄ PALVELUJA JA TOIMENPITEITÄ TARVITAAN TE-TOIMISTOISSA Raportti 27.5.2009 NUORET MIEHET TYÖELÄMÄÄN MITÄ PALVELUJA JA TOIMENPITEITÄ TARVITAAN TE-TOIMISTOISSA Nuoret miehet työelämään työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriö 2 Sisällysluettelo Tiivistelmä...

Lisätiedot

Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia. Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti

Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia. Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 15/2014 MATTI TUUSA SARI PITKÄNEN RIIKKA SHEMEIKKA JOHANNA

Lisätiedot

Nuorisotakuu työpajatoiminnan mahdollisuutena ja haasteena

Nuorisotakuu työpajatoiminnan mahdollisuutena ja haasteena Nuorisotakuu työpajatoiminnan mahdollisuutena ja haasteena Anu Hellesuo Tampereen yliopisto Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Pori Sosiaalityön pro gradu-tutkielma Syyskuu 2014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Lisätiedot

1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI. Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010

1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI. Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010 1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010 1.2.2010 2(20) Sisällys: I Johdanto 3 II Työelämäryhmän esitykset 6 1. Toimenpiteitä työkyvyn edistämiseksi 6 A)

Lisätiedot

KOULUTUSOPAS 2012. Ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus sekä vapaa sivistystyö. Oppaat ja käsikirjat 2011-10

KOULUTUSOPAS 2012. Ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus sekä vapaa sivistystyö. Oppaat ja käsikirjat 2011-10 KOULUTUSOPAS 2012 Ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus sekä vapaa sivistystyö Oppaat ja käsikirjat 2011-10 MITEN KOULUTUKSEEN HAETAAN? KOULUTUSOPAS 2012 AMMATILLINEN KOULUTUS JA LUKIOKOULUTUS SEKÄ VAPAA

Lisätiedot

Suomi osaamisen kasvu-uralle

Suomi osaamisen kasvu-uralle Suomi osaamisen kasvu-uralle Ehdotus tutkintotavoitteista 2020-luvulle Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2015:14 2 Opetus- ja kulttuuriministeriölle Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu Koulutuskeskus Salpauksen oppisopimuskoulutuksessa

Nuorten yhteiskuntatakuu Koulutuskeskus Salpauksen oppisopimuskoulutuksessa Nuorten yhteiskuntatakuu Koulutuskeskus Salpauksen oppisopimuskoulutuksessa Alaikäisen opiskelijan oppisopimuksen erityispiirteet Kari, Heidi 2014 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Nuorten yhteiskuntatakuu

Lisätiedot