Virka-apu Puolustusvoimien kakkostehtävä s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Virka-apu Puolustusvoimien kakkostehtävä s. 3-9. www.mil.fi/porpr"

Transkriptio

1 Virka-apu Puolustusvoimien kakkostehtävä s Heinä

2 PORIN PRIKAATIN TIEDOTUSLEHTI Toimitus SÄKYLÄ JULKAISIJA Porin Prikaati ja Porin Rykmentin Porin Prikaatin Kilta TOIMITUSNEUVOSTO Puheenjohtaja eversti Eero Pyötsiä Jäsenet: Killan pj. Jorma Koivisto Killan vpj. Raimo Salo PÄÄTOIMITTAJA eversti Sakari Wallinmaa puh. (02) TOIMITUSSIHTEERI kapteeni Matti Vihurila puh. (02) TOIMITTAJA jääkäri Jani-Patrik Siikarla AVUSTAJAT Ursula Lehtivuori puh Kari Nummila puh. (02) Jorma Pihlava puh Erkki Saarinen puh Asko Tanhuanpää puh Samuli Vahteristo puh Tapio Vallin puh. (02) SIVU 10 Porin Prikaatissa komentajanvaihto SIVU 18 Entinen Porilainen Tomi Saarinen Kansi: Ratsastava poliisi osallistui toukokuun lopulla Säkylässä järjestettyyn kriisinhallintaharjoitukseen. Ratsupoliisit ja tulevat rauhanturvaajat partioivat yhdessä kuvitteellisella kriisialueella. Kuva: Matti Vihurila 2 TAITTO Simo Nummi puh mainosnummi.inet.fi TALOUDENHOITAJA OSOITTEENMUUTOKSET Tmi Tilistö Seppo Luoto puh. (02) PANKKI Nordea, Säkylä KIRJAPAINO Eura Print Oy s. 4 s. 7 s. 8 s. 9 s. 12 s. 13 s. 14 s. 17 s. 20 s. 22 s. 23 s. 24 s. 26 s. 28 s. 30 s. 33 s. 36 s. 38 Turvallisuutta suomalaisille Porin Prikaati ojentaa auttavan kätensä Yhteiskunnan mittaamaton reservi Sini-vihreä yhteistoiminta pelaa Ala-Satakunnassa Uuden komentajan linjauksia Porilaisen päiväkirja Tapahtumia Positiivisuudella pärjää Ratsupoliisit ja sotilaat yhteisharjoituksissa Ylennykset ja kunniamerkit Iso pala mitalista kuuluu muille Reserviläisten kuntotutkimus alkoi Säkylästä Miehistöön kaivataan vielä lisää vapaaehtoisia Kehitysvammaiset mukana omalla kurssillaan Kilta toimii Viherhiukkaset Komentajien vaihtuessa Kronikat

3 h e i n ä 2008 heinä PÄÄKIRJOITUS Muiden viranomaisten tukena Kuten tässä lehdessä on aiemmin kerrottu, puolustusvoimilla on uuden lain mukaan kolme tehtävää. Porin Prikaatin osuus ykkös- ja kolmostehtävissä on varsin näkyvä. Sotilaallisen maanpuolustuksen valmiutta Porin Prikaati tuottaa varusmieskoulutuksella, kertausja vapaaehtoisen maanpuolustuksen harjoituksilla sekä kriisiajan suunnitelmilla ja muilla valmisteluilla. Puolustusvoimien osallistumisessa kansainväliseen sotilaalliseen kriisinhallintaan Porin Prikaati on avainpelaaja. Prikaati perustaa kriisinhallintajoukkomme sekä vastaa niiden kansallisen johtamisesta ja tuesta. Tässä numerossa tarkastellaan tarkemmin puolustusvoimien kakkostehtävää, muiden viranomaisten tukemista. Yleisimmin kyse on virka-avun antamisesta. Yhteiskunnan nykyaikaisissa kriiseissä eri viranomaiset voivat joutua tekemisiin sellaisten turvallisuustilanteiden kanssa, joiden ratkaisemiseen tarvitaan puolustusvoimien erityistaitoja ja resursseja. Tärkeää on myös puolustusvoimien kyky tuottaa suuria ja vaikeissa olosuhteissa toimimaan kykeneviä osastoja tuntiluokan varoitusajalla. Lisäksi puolustusvoimien suuria materiaalimääriä ja erityiskuljetuskapasiteettia voidaan hyödyntää. Harvoin sattuvia erityistilanteita varten ei kannata kehittää vastaavia suorituskykyjä esimerkiksi poliisille tai palokunnille. On kaikkien etu, että puolustusvoimat tarjoaa tarvittaessa erityiskykyjään muiden viranomaisten käyttöön. Jotta virka-aputehtävien hoitaminen ei vie kohtuuttomasti resursseja muilta tehtäviltä, pyyntö esitetään ja päätös virkaavusta tehdään melko korkealla tasolla. Porin Prikaati ei siis itsenäisesti päätä virka-avusta, vaan se saa tehtävän ylemmältä esikunnalta. On muistettava, että Porin Prikaatin resurssit on mitoitettu yllä kerrottuihin ykkös- ja kolmostehtäviin ja virka-apu pysäyttää usein jonkin niihin liittyvän toiminnon. Kun tarkastellaan nykyaikaista varusmiespalvelusta, aikataulun tiukkuus ja koulutuksen nousujohteisuus eivät salli pitkiä suunnittelemattomia pausseja. Porin Prikaati noudattaa tiukkaa linjaa sellaisten pyyntöjen suhteen, jotka veisivät varusmiehiämme, henkilökuntaamme ja kalustoamme pois ydintehtävästään, vaikka pyyntö sinänsä olisikin ymmärrettävä ja tavoite yleishyödyllinen. Virka-avun kohdalla tilanne on kuitenkin selkeä: kun tehtävä saadaan yleensä Länsi-Suomen Sotilasläänin Esikunnasta, toiminta käynnistyy välittömästi. Viime joulukuussa itsenäisyyspäivän alla lähetimme muutamassa tunnissa käskystä osaston osallistumaan Nokian vesikriisin vastatoimenpiteisiin. Vesiperävaunut sekä järjestelmälliseen toimintaan tottunut ja itsensä huoltamaan kykenevä osasto olivat avainasemassa autettaessa väestöä vesiongelmissa. Osa virka-aputehtävistä sisältää turvallisuusriskin henkilöstölle. Tällöin ei käytetä varusmiehiä, vaan Porin Prikaatista lähtevät liikkeelle juuri kyseisen tyyppisiin tehtäviin koulutetut henkilöt erityiskaluston kanssa. Raskaasti panssaroitujen ajoneuvojen käyttö suojana ja räjähteiden raivaamiskyky ovat esimerkkejä tällaisista tehtävistä. Kun Porin Prikaatista lähtee osasto virka-aputehtävään, sen johtaja ilmoittautuu virka-apupyynnön esittäneen viranomaisen paikallisjohtajalle, esimerkiksi poliisin kenttäjohtajalle. Kyseinen viranomainen antaa tehtävän ja toimivaltuudet sekä johtaa tehtävän suoritusta. Porin Prikaatin asiantuntijoiden tehtävä on suosittaa resurssimme parhaita käyttötapoja ja kertoa mahdollisista rajoitteista. Johtamisvastuun mukaisesti myös tiedottamisvastuu on toimintaa johtavalla viranomaisella. Niinpä Porin Prikaati ei aina voi vastata kovin yksityiskohtaisesti medialta tuleviin kysymyksiin tietyn virka-aputehtävän luonteesta tai vaiheesta. Toimittaessa esimerkiksi poliisin ja pelastusviranomaisten kanssa yhteistyössä virka-aputehtävissä saadaan myös tietoa muiden turvallisuusviranomaisten toimintatavoista ja kalustosta. Tästä on hyötyä kehitettäessä omia kriisivalmiuksiamme ja niihin tähtäävää koulutusta. Toisaalta Porin Prikaati tukee esimerkiksi poliisien koulutusta, jotta kenttäjohtajat ja muu poliisihenkilöstö tuntisivat paremmin erityisresurssiemme suorituskyvyn. Vastaavasti kyseiset viranomaiset tarjoavat mielihyvin tietotaitoaan ja erityisosaamistaan Porin Prikaatin käyttöön. Tästä säännöllisenä esimerkkinä on Porin Prikaatin saama tuki alokkaiden palvelukseen astumispäivänä. Yksittäisenä tapahtumana mainittakoon myös ratsastavan poliisin osallistuminen kriisinhallintaharjoitukseemme Säkylän keskustassa toukokuussa. Virka-apu velvoittaa Porin Prikaatia pitämään yllä jatkuvaa valmiutta ja ajoittain se myös muuttaa suunniteltuja toimintojamme. Saatavat hyödyt ovat kuitenkin hyvä korvaus näistä vaatimuksista. Antamalla virka-apua osallistumme yhteiskunnan rauhan ajan turvallisuuskriisien hoitoon ja osoitamme samalla tarpeellisuutemme osana maanpuolustuksen kokonaisuutta. Eversti Sakari Wallinmaa päätoimittaja 3

4 Puolustusvoimat osana kansalaisten turvallisuutta Teksti: Samuli Vahteristo Kuvat: Samuli Vahteristo, Matti Vihurila Puolustusvoimat kuuluu yhteiskunnan peruspilareihin. Sen laissa määrättyihin tehtäviin on kirjattu tuottaa turvallisuutta jokaiselle suomalaiselle. Joskus kansalaisten arjen turvallisuus saattaa järkkyä äkillisesti ja yllättäen. Silloin puolustusvoimien osaava henkilöstö ja erityiskalusto tukevat pyydettäessä muita turvallisuudesta vastaavia viranomaistahoja. Konkreettinen esimerkki virka-avusta koettiin Nokian vesikriisin yhteydessä. Silloin mm. maavoimien maakuntakomppaniat lievensivät kansalaisten hätää järjestämällä vedenjakelun. 4

5 Puolustusvoimien lakisääteisistä tehtävistä muiden viranomaisten tukeminen on nostettu toiseksi tärkeimmäksi tehtäväksi Suomen sotilaallisen puolustuksen jälkeen. Maavoimien Esikunnan operatiivisen osaston päällikön eversti Kari Veijalaisen mukaan virka-avulla tarkoitetaan puolustusvoimien poliisille tai muille viranomaisille näiden pyynnöstä antamaa resurssien tilapäistä käyttöä toisen osapuolen toimialaan kuuluvien tehtävien toteuttamiseksi silloin, kun vastuuviranomaisen omat voimavarat ovat riittämättömät tai tarvitaan puolustusvoimien erikoishenkilöstöä ja -välineistöä. - Tyypillisimpiä muiden viranomaisten tukemistehtäviä maavoimille ovat sotilasräjähteiden raivaaminen, kadonneiden henkilöiden etsintä ja osallistuminen pelastustoimintaan, esimerkiksi metsäpalojen jälkisammutukseen tai onnettomuuspaikan eristämiseen. NH90- helikopterien saamisen myötä maavoimien virka-apukyky kasvaa lähitulevaisuudessa merkittävästi etenkin etsintä-, meripelastus- ja palonsammutustehtävissä, Veijalainen sanoo. Virka-apupyynnöt käsitellään tapauskohtaisesti Eri turvallisuustoimijoiden keskinäisessä yhteistyössä hyödynnetään kaikkien voimavaroja ja osaamista. Veijalaisen mukaan sama periaate toimii maavoimien ja muiden puolustushaarojen sisällä sekä joukko-osastoissa, joilla on erilaista kykyä esimerkiksi henkilöstön ja kaluston suhteen avustaa viranomaisia. Maavoimien Esikunta johtaa maavoimien tavanomaisen virka-avun sekä vastaa maa-alueella tapahtuvan tavanomaisen virka-avun ja siihen rinnastettavien velvoitteiden toteutuksen yhteensovittamisesta puolustusvoimissa. - Resurssit riippuvat hyvin pitkälle siitä, minkä tyyppisiä joukkoja varuskunnassa tai joukko-osastossa koulutetaan. Esimerkiksi Pioneerirykmentissä koulutetaan erilaisia joukkoja ja erilaisella kalustolla kuin Viestirykmentissä. Operatiivisten sotilasläänien esikunnat ylläpitävät resurssiluetteloita alueellaan tai hallussaan olevista suorituskyvyistä, joita voidaan käyttää erikseen pyydettäessä muiden viranomaisten toiminnan tukemiseksi. Näin meillä on parempi kyky lähettää virka-aputehtävään parasta erikoisosaamista, Veijalainen sanoo. Hän on kaivanut esiin tilastot, jotka kertovat yhteistyön tärkeydestä. Vuoden 2008 alusta maavoimat on suorittanut muiden viranomaisten tukemisteh- täviä useita kertoja. Sotilasräjähteitä on raivattu yli 60 tehtävässä. Metsäpalojen jälkisammutuksiin on varuskunnista lähtenyt virka-apuosastoja 15 kertaa. Kadonneen henkilön etsintätehtäviin on osallistuttu 10 kertaa. Virka-avun antaminen ratkaistaan Veijalaisen mukaan aina tapauskohtaisesti. - Virka-avun saamisen perusteena on tilanteen tai tapahtuman yllättävyys tai tilapäisyys. Näin ollen esimerkiksi vuosittain järjestettävät tapahtumat eivät automaattisesti ole edellytys puolustusvoimien virka-avun saamiseksi. Virka-aputehtävässä toimitaan pyytävän viranomaisen toimivaltuuksilla ja johtamana. Yhteistoiminta tiivistyy Turvallisuusympäristö ja viranomaisorganisaatiot muuttuvat kaiken aikaa. Koko ajan on huolehdittava siitä, ettei mitään notkahdusta pääse syntymään. Keskeistä Veijalaisen mukaan on harjoitella, kouluttaa ja oppia yhdessä, myös virheistä vastaisuuden varalle. - Yhteistoiminta eri viranomaisten välillä tulee jatkossa tiivistymään entisestään Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen strategian (YETTS) periaatteiden mukaisesti. Esimerkkeinä voidaan mainita maavoimien maakuntakomppanioiden käyttö Nokian vedenjakelussa tai varusmiehistä muodostettujen virka-apuosastojen käyttö Kiinan Kansantasavallan maanjäristyksen uhrien auttamiseen liittyen, missä tarkastettiin ja pakattiin onnettomuusalueille lähetettävät telttaa ja huopaa, Veijalainen kertoo. FAKTAA Laki puolustusvoimista (551/ 2007) määrittää puolustusvoimien tehtäväksi muiden viranomaisten tukemisen, joka käsittää: a) virka-avun antamisen yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi, terrorismirikosten estämiseksi ja keskeyttämiseksi sekä muuksi yhteiskunnan turvaamiseksi b) pelastustoimintaan osallistumisen antamalla käytettäväksi pelastustoimintaan tarvittavaa kalustoa, henkilöstöä ja asiantuntijapalveluita c) osallistumisen avun antamiseen toiselle valtiolle terrori-iskun, luonnononnettomuuden, suuronnettomuuden tai muun vastaavan tapahtuman johdosta. Puolustusvoimien lakisääteisiä muiden viranomaisten tukemiseen liittyviä virka-avun antamiseen rinnastettavia velvoitteita ovat mm. osallistuminen pelastustoimintaan, sotilasräjähteiden raivaaminen ja meripelastustoiminta. 5

6 Me reagoimme pyyntöön välittömästi. Meillä on aina valmiudessa 25 mie- hen virka-apuosasto, jota johtaa ammattialiupseeri. Periaate on, ettei varusmiehiä lähetetä vaaralli- seen tehtävään. 6

7 Porin Prikaati ojentaa auttavan kätensä Teksti: Samuli Vahteristo Porin Prikaati osallistuu vuosittain keskimäärin 30 virka-aputehtävään. Ne tulevat Länsi-Suomen Sotilasläänin Esikunnasta, jonne eri viranomaiset osaavat automaattisesti pyynnöt osoittaa. - Me reagoimme pyyntöön välittömästi. Meillä on aina valmiudessa 25 miehen virka-apuosasto, jota johtaa ammattialiupseeri. Osaston kokoonpano ja kalusto on pyynnössä mainittu hyvin yksityiskohtaisesti, joten henkilöstöä ja kalustoa muutetaan tarvetta vastaavaksi. Periaate on, ettei varusmiehiä lähetetä vaaralliseen tehtävään, sanoo Porin Prikaatin operatiivisen valmiussektorin johtaja, majuri Kimmo Levander. Hänen mukaansa tyypillisiä tehtäviä ovat olleet kadonneen henkilön etsintä, metsäpalojen jälkisammutus ja liikenteen ohjaus onnettomuuspaikalla. - Varsinkin Etelä-Satakunnassa pyromaanin sytyttämien metsäpalojen jälkivartiointi, kytevien pesäkkeiden sammutus ja letkulinjojen purku ovat työllistäneet varusmiehiä melkoisesti. Olemme avustaneet sammutushenkilöstöä myös juomaveden saannin ja muonituksen osalta. - Muutama vuosi sitten järjestimme myrskytuhojen sähkönjakelun katkoksesta kärsiville maitotiloille voimakoneita. Viime talvena valmistauduimme räjäyttämään hyydejääpatoja Kokemäenjoen suistosta. Onneksi tilanne laukesi, sillä kokeneellekin henkilöstölle jääpadot ovat arvaamattomia ja työ on hengenvaarallista, Levander kertoo esimerkkitapauksista. Vuosittain lähiseudun viranomaiset harjoittelevat yhdessä ja etenkin poliisiviranomaisten kanssa yhteistyö on hyvin tiivistä. - Poliisi ja sotilaspoliisit suorittavat yhdessä liikennevalvontaa: puhallustestejä, nopeudentarkkailua ja ajoittain myös huumevalvontaa. Pasi-kuljetuspanssariajoneuvo on muutamaan otteeseen ollut poliisin käytössä ampumavälikohtauksen rauhoittamistilanteessa. Prikaatissa on noin 900 ajoneuvoa, henkilöä liikkuu päivittäin, aina voi sattua ja tapahtua. SUURONNETTOMUUSHARJOITUS Pasi ja säiliöajoneuvo olivat törmänneet toisiinsa. Mukana harjoituksessa oli kaikki viranomaistahot. Yllättävän hyvin toiminta sujui ja pienistä havaituista puutteista otamme opiksi, majuri Kimmo Levander kertoo. 7

8 Yhteiskunnan mittaamaton reservi Teksti: Matti Vihurila Kuva: Samuli Vahteristo - Meillä on materiaalia, miesvoimaa, ajoneuvoja, meri- ja ilmakuljetuskykyä, suojelutiedustelukapasiteettia. Poliisin ei tarvitse ostaa omia panssariajoneuvoja, koska se saa ne meiltä tueksi. Virka-avussa lähtökohtana on, että se viranomainen, jonka vastuulle tehtävä kuuluu, myös johtaa toimintaa, puolustusvoimain komentaja, amiraali Juhani Kaskeala tiivistää. Vuoden alusta muille viranomaisille annettava virka-apu on ollut puolustusvoimien kakkostehtävä. 8 Nykyisellään puolustusvoimien tehtävät on puristettu kolmeen entisten yhdeksän sijasta. - Oman maan ja kansan puolustaminen on tietysti ykköstehtävä. Valmisteluvaiheessa kansainvälisen sotilaallisen kriisinhallinnan ja muille viranomaisille annettavan virka-avun välinen järjestys herätti epätietoisuutta poliitikoissa. Silloisen puolustusministerin Seppo Kääriäisen kanssa asia kammettiin siten, että virka-apu on selkeä kakkonen, sillä se liittyy oman maan turvallisuuteen, Kaskeala valottaa valmistelua. Komentajan mielestä puolustusvoimat on jopa vähätellyt sitä osaamista, materiaalia ja kapasiteettia, mitä se voi tarjota muiden viranomaisten tueksi. Hän arvelee ilmassa olleen pelkoa myös siitä, että sotilaat tarjoamansa tuen lisäksi ottaisivat johtovastuun tilanteesta. - Heti alkuun tämä kiellettiin kategorisesti. Se viranomainen, jonka vastuualueeseen tehtävä kuuluu - poliisille terrorismi ja rikollisuuden torjunta, rajavartioviranomaisille rajojemme koske- mattomuus, palo- ja pelastusviranomaisille omansa vastaa toiminnasta. Me olemme tämmöinen yhteiskunnan mittaamaton reservi, amiraali Kaskeala painottaa. Suomi on viranomaisyhteistyön mallimaa Puolustusvoimat on kautta aikojen antanut virka-apua, joten mistään uudesta asiasta ei ole kysymys. Viimeaikaiset tapahtumat ovat kuitenkin pakottaneet miettimään, miten sitä voitaisiin tehostaa. Tsunami-katastrofin jälkeen pääesikunta kartoitti, millä eri tavoin puolustusvoimat voi tukea yhteiskuntaa ja muita viranomaisia. Listaan kertyi yli 60 asiakokonaisuutta. Tämän jälkeen katsottiin, miten ne peilaavat erilaisiin kriisitilanteisiin, vaikkapa luonnonkatastrofeihin tai ihmisen aiheuttamiin kriiseihin. Tässä matriisissa sitten todettiin, että puolustusvoimilla on paljon annettavaa yhteiskunnalle ja sen jäsenille. Kysymys on myös kustannustehokkuudesta. - Muiden viranomaisten on hyvä ymmärtää, ettei kannata rakentaa päällekkäisyyksiä, käyttää resursseja sellaiseen, mitä valtakunnassa jo on ja joka tulee meiltä puhelinsoitolla. Emmekä me tue pelkästään valtion viranomaisia vaan myös kuntia esimerkiksi metsäpaloissa tai siltojen rakentamisessa, Kaskeala sanoo. Suomalainen viranomaisyhteistyö saa osakseen ihailua rajojemme ulkopuolella. Kaskeala kertoo esimerkin. - Meillä puolustusvoimat vastaa merija ilmatilannekuvista, jotka me jaamme ikään kuin ilmaiseksi muille viranomaisille. Amerikkalainen tulee ja ihmettelee, miten tämä voi toimia: kaikki viranomaiset puhaltavat yhteen hiileen ja joku koordinoi. Eikö teille tule reviiriristiriitoja ja kuka tämän maksaa, hän kysyy. Meillä on lähtökohtana se, että jokainen vastaa omista kustannuksistaan ja asiat hoidetaan niin, että kansantalouden kokonaisedun mukaisesti asiat hoituvat kustannustehokkaasti.

9 Sini-vihreä yhteistoiminta pelaa Ala-Satakunnassa Kokemäen kihlakunnan poliisilaitoksen ja Porin Prikaatin yhteistoiminnan keskeisimpänä muotona on virka-avun antaminen ja pyytäminen puolin ja toisin. Yhteistoiminta on muodostunut vuosien saatossa joustavaksi, vaikka se edellyttääkin tiettyjen muotomääräysten noudattamista. Poliisi on pyytänyt prikaatilta käyttöönsä pääasiassa erikoiskalustoa, mitä sillä itsellään ei ole. Tämähän onkin virka-apu-ajattelun yksi keskeisistä periaatteista: eri viranomaisten on turha hankkia päällekkäistä kalustoa vaan lainata niitä keskenään. Kalustoa on tarvittu mm. kiireellisten ja vaarallisten virkatehtävien suorittamiseksi. Tämän lisäksi poliisilla on ollut mahdollisuus saada prikaatilta henkilöstöapua esim. kadonneen henkilön löytämiseksi. Viime vuosien aikana poliisi on pyytänyt prikaatilta esimerkiksi Pasi-kuljetuspanssariajoneuvoa käyttäjineen erittäin vaarallisten tilanteiden turvaamiseksi. Viimeksi Pasia tarvittiin syksyllä 2007, kun poliisi otti kiinni vakavaan väkivaltarikokseen syyllistyneen henkilön harjavaltalaisen moottoripyöräjengin kerhotiloista. Kiinniottotilanteessa kuljetuspanssariajoneuvo oli keskeinen turvallisuustekijä poliisin ja kohdehenkilön välillä. Huumausainerikosten tutkinnassa prikaatin ja Kokemäen poliisin yhteistoiminta on ollut niin ikään tiivistä. Poliisi on saanut virka-apupyynnön perusteella prikaatin huumekoiria etsintätehtäville. Mainittakoon, että erään kerran poliisi turvautui myös prikaatin kuorma-autoon suuren huumeviljelmän kuljetuksessa. Huumausaineasioissa poliisi on ollut myös virka-avun antajana, kun prikaatissa on suoritettu palvelukseentulotarkastuksia. Näillä tarkastuksilla on tärkeä signaalivaikutus palvelukseenastuville varusmiehille: puolustusvoimilla on nollatoleranssi huumeiden suhteen. Liikenteenvalvonnassa poliisi ja prikaatin sotilaspoliisit ovat tehneet yhteistyötä, jolla on pyritty vaikuttamaan aina ajankohtaiseen teemaan eli varusmiesten liikennekäyttäytymiseen ja -turvallisuuteen. Poliisin näkökulmasta viranomaisten välinen yhteistyö koetaan erittäin tärkeäksi, koska poliisin omat henkilöstö- ja kalustoresurssit ovat rajalliset. Kokemäen kihlakunnan poliisilaitos sulautuu osaksi Satakunnan poliisilaitosta. Toivomuksena on, että Porin Prikaatin ja poliisin välinen yhteistyö jatkuu yhtä tiiviinä ja joustavana kuin aiemmin. Yhteisenä tavoitteenamme on turvallisen elin- ja työympäristön tuottaminen alueemme väestölle. Kirjoittaja, komisario Matti Salonen työskentelee Kokemäen kihlakunnan poliisilaitoksella. 9

10 Porin Prikaati Pyötsiän komentoon Teksti ja kuvat: Samuli Vahteristo Prikaatikenraali Markku Nikkilä luovutti kesäkuun 30. päivä prikaatin lipun ja komentajan tehtävät eversti Eero Pyötsiälle. Vaihtokatselmus ja joukkojen ohimarssi olivat tavanomaista näyttävämmät, sillä paikalle oli saapunut veteraanien lisäksi noin 300 prikaatin yhteistyökumppania ja tukijaa. Juhlapäivä alkoi seppeleenlaskulla Säkylän sankarihaudalla, minkä jälkeen perinteisin menoin upseerikerholla paljastettiin prikaatikenraali Nikkilän nimikirjoitus ja valokuvataulu. Puolustusministeriön kansallisen puolustuspolitiikan yksikön johtajaksi nimitetty Nikkilä tunnusti paraatijoukolle jättävänsä prikaatin haikein mielin. Hänen komentajakaudellaan Porilaiset ovat kokeneet positiivisen latauksen unohtumattomia hetkiä, mutta myös synkkiä hetkiä, joita reaalimaailma eteen tuo. Nikkilä sanoi tuntevansa väistyvänä komentajana ylpeyttä Porilaisten yhteisistä saavutuksista. - Tänä päivänä Porin Prikaati seisoo maavoimien iskujoukkojen kärkikaartissa. Uskallan väittää, että olemme nousseet valtakunnallisessa näkyvyydessä jopa ykkössijalle. Prikaatille Nikkilä halusi jättää perinnöksi kaksi asiaa, joita hän painotti komentajakautenaan. Kaikilla sotilailla on Nikkilän mukaan sama päätehtävä alokkaasta prikaatikenraaliin. - Tuo tehtävä kuuluu: Ole hyvä sotilas ja pidä hyvää huolta alaisistasi. Haluan, että sotilaallisesta ilmeestä pidetään kynsin hampain kiinni ja että jokainen esimies muistaa asettaa alaisten hyvinvoinnin oman etunsa edelle. Uskon, että seuraajani jakaa nämä ajatukset. Puheensa päätteeksi Nikkilä osoitti kiitoksensa sotien veteraaneille siitä, että Porilaiset voivat pitää paraatin itsenäi-

11 sessä Suomessa oman tahdon mukaan. Eversti Eero Pyötsiään teki vaikutuksen paikalle saapunut prikaatin yhteistyökumppanien ja tukijoiden suuri joukko. - Toivon sydämestäni, että edeltäjieni aikana syntynyt avoin ja hyvä ilmapiiri prikaatin sekä ympäröivän yhteiskunnan välillä jatkuu myös tulevaisuudessa. Ilman tätä prikaatin menestyksellinen toiminta ei ole mahdollista. Pyötsiä sanoi tuntevansa uutta tehtävää vastaanottaessaan nöyryyttä ja ylpeyttä. - Nikkilän jättämät saappaat ovat suuret. Se polku, jota niillä tulee kulkea, on kuitenkin hyvin tasoitettu. Varusmiehiä Pyötsiä muistutti koulutuksellisista tavoitteista ja asevelvollisuuden pitkäkestoisuudesta. - Tällä viikolla kotiutuvien asevelvollisuusaika on vasta alkumetreillään. Te olette saaneet perusteet toimia sodan ajan joukkonne eri tehtävissä. Näitä oppeja tullaan tulevina vuosina soveltamaan kertausharjoituksissa ja kriisinhallintaoperaatioissa. Päivän juhlallisuudet jatkuivat ohimarssin jälkeen muonituskeskuksessa, missä prikaatin työntekijät lahjoittivat Nikkilälle muistolahjan ja monet yhteistyökumppaneista muistivat puolustusministeriöön siirtyvää prikaatikenraalia. Eri tilaisuuksien musiikista vastasi tuttuun korkeaan taiteelliseen tapaansa Satakunnan Sotilassoittokunta. UUSI ISÄNTÄPARI. Virpi ja Markku Nikkilä tekivät tilaa Maarit ja Eero Pyötsiälle. KOMENTAJAN NIMIKIRJOITUS. Vanhan perinteen mukaisesti paljastettiin upseerikerholla prikaatikenraali Markku Nikkilän nimikirjoitus. MARSSI JATKUU. Ryhdikkäät Porilaiset ohimarssissa. Koulutus jatkuu ja prikaati toteuttaa ainoana joukkoosastona Puolustusvoimien kaikkia kolmea päätehtävää. VASTUUN VAIHTO. Porin Prikaatin lipun vaihto kädestä käteen sinetöi prikaatin komennon vaihtumisen eversti Eero Pyötsiälle. 11

12 Heinäkuun alussa Porin Prikaatin komentajuuden vastaanottaneen eversti Eero Pyötsiän ensituntuma Porilaisista on vuodelta 1984, kun silloinen kadetti osallistui kurssinsa mukana Säkylänharjun ampuma-alueella järjestetylle ampumaleirille. Nyt, liki 25 vuotta myöhemmin maavoimien valmiusyhtymän komentajuus on 46-vuotiaalle everstille yllättävä, mutta mieluisa tehtävä. Varsinkin, kun Porin Prikaati ainoana valmiusyhtymänä toteuttaa puolustusvoimien kaikkia kolmea päätehtävää. Porin Prikaatin uusi komentaja, eversti Eero Pyötsiä: Katse tulevaisuuden tarjoamiin mahdollisuuksiin Teksti ja kuva: Matti Vihurila 12 - En osannut toivoakaan tulla määrätyksi Porin Prikaatin kaltaisen joukkoosaston komentajaksi. Tiedostan varsin selvästi, että prikaatikenraali Nikkilältä jää tänne suuret saappaat, jotka taatusti tuntuvat aluksi isoilta, Eero Pyötsiä tunnustaa. Aiemmin mm. puolustusvoimain komentajan adjutanttina ja viimeksi Pääesikunnassa strategisen suunnittelusektorin johtajana toiminut Pyötsiä on tottunut haasteellisiin tehtäviin. - Tapanani on katsoa tulevaisuuteen ja hakea kaikissa asioissa enemminkin mahdollisuuksia kuin esteitä tai haittoja. Viimeisimmässä tehtävässään eversti Pyötsiä työsti puolustusvoimien kehittämissuunnitelmaa. Hän näkee, että myös tulevaisuudessa tarve muutoksiin on hyvin ilmeinen. - Meidän tulee löytää uusia tapoja tehdä nykyisiä asioita, Pyötsiä tiivistää. Pelataan vain yhteen maaliin Toukokuussa järjestetty kaksipäiväinen tutustumiskäynti Huovinrinteelle antoi tulevalle komentajalle hyvän ensivaikutelman uudesta työympäristöstä ja sen henkilöstöstä. - Huovinrinteellä on tekemisen meininki, ja ihmiset ymmärtävät prikaatin olemassaolon merkityksen, Pyötsiä sanoo. Oman roolinsa hän näkee samankaltaisena kuin valmentaja, joka sparraa joukkuettaan entistä parempiin suorituksiin. - Pidän tärkeänä, että joukkueessa kaikki pelaavat vain yhteen maaliin, eversti kuvailee.

13 CURRICULUM VITAE PYÖTSIÄ, Eero Tapio Syntynyt Kouvolassa Puoliso Maarit Pyötsiä Lapset Hilla 1990, Jere 1996 Kadettikoulu Opetusupseeri, Karjalan Prikaati Opetusupseeri ja varapäällikkö, Reserviupseerikoulu Sotakorkeakoulu Opettaja, Taktiikan laitos, Maanpuolustuskorkeakoulu Osastoesiupseeri, Operatiivinen osasto, Pääesikunta Puolustusvoimain komentajan adjutantti Kaartin Pataljoonan komentaja, Kaartin Jääkärirykmentti Opiskelija, Harvard University, USA Yleissihteeri, Turvallisuus- ja puolustusasiain komitea Strategisen suunnittelusektorin johtaja, Pääesikunta Porin Prikaatin komentaja 2008 Luutnantti 1984 Yliluutnantti 1986 Kapteeni 1990 Majuri 1993 Everstiluutnantti 2000 Eversti luokan Vapaudenristi, SL RI, Sam Kielitaito: suomi, ruotsi, ranska, englanti Pyötsiä on reppukomentaja, jonka perhe, kustannuspäällikkönä työskentelevä vaimo ja kaksi lasta, jää asumaan Espooseen. Uusi komentaja lupaa olla viikolla käytettävissä 24 tuntia, mutta toivoo viikonloppuisin mahdollisuutta omien pattereidensa lataamiseen. Metsäsätysharrastus vie hänet syksyisin lintujahtiin Lappiin. Kesäisin Pyötsiän matka taittuu, aina kun mahdollista, moottoripyörällä. Tällä hetkellä häntä kiidättää 750-kuutioinen Suzuki. Porin Prikaatiin siirtyneet Aliupseeri Arto Kauppinen Suunnittelija Timo Henriksson Kersantti Ville Kössi Insinööriluutnantti Joni Leinonen Kersantti Tomi Koskinen Vänrikki Matti Kortesmäki Vänrikki Janne Uoti Vänrikki Jarkko Huovila Varastomies Soile Kumlander Ylikersantti Vesa Savela Alikersantti Henri Ailio Alikersantti Tatu Jokila Ylikersantti Perttu Fihlman Vänrikki Ville Piispanen Vänrikki Aatu Tuukkanen Vänrikki Pyry Piiparinen Vänrikki Tuomas Kara Vänrikki Jussi Salminen Vänrikki Tuomo Mäkitalo Alikersantti Aleksi Haapsaari Korpraali Ville Nevalainen Saaristomeren Meripuolustusalueelta: Kersantti Timo Kärri Suomenlahden Meripuolustusalueelta: Yliluutnantti Markus Koivisto Kersantti Toni Hinkkanen Maanpuolustuskorkeakoulusta: Yliluutnantti Aki Hugg Yliluutnantti Jani Hurri Yliluutnantti Petteri Kauppinen Yliluutnantti Lauri Kohva Yliluutnantti Janne Kivelä Yliluutnantti Juha Mäkinen Yliluutnantti Ilkka Mäki-Ullakko Yliluutnantti Toivo Pollock Yliluutnantti Anna Puolakka Yliluutnantti Marko Saarela Yliluutnantti Teemu Savolainen Yliluutnantti Tomi Veijalainen Pääesikunnasta: Eversti Eero Pyötsiä PORILAISEN PÄIVÄKIRJA Uudenmaan Prikaatista: Ylikersantti Matti Kurkela Porin Prikaatista siirtyneet IN MEMORIAM Reserviin: Kersantti Miro Manninen Kersantti Jori Jäntti Kapteeni Jorma Koivisto Kersantti Arto Saastamoinen Kersantti Aleksi Lavonen Kersantti Miro Manninen Luutnantti Pasi Halonen Toimistosihteeri Mirja Hakala Insinöörieverstiluutnantti Erkki Hellman Korpraali Tommi Keränen Vänrikki Mikko Isotalo Vänrikki Johan Isotupa Kersantti Klaus Mustonen Vänrikki Johannes Boberg Vänrikki Olli Rintamäki Merivoimien Esikuntaan: Kapteeni Tapani Linnamaa Puolustusministeriöön: Prikaatikenraali Markku Nikkilä Tykistöprikaatiin: Everstiluutnantti Janne Oksanen Säkylän hyväksi Säkylän kunnanhallitus myönsi pronssisen Säkylän hyväksi -mitalin prikaatikenraali Markku Nikkilälle. Mitali luovutettiin hänelle komentajanvaihdoksen yhteydessä

14 Tapahtumia Teksti: Matti Vihurila Kuvat: Samuli Vahteristo ja Jani-Patrik Siikarla ARVOKAS TUNNUSTUS. Pohjoismaisen taisteluosaston päätöskatselmus järjestettiin kesäkuun lopulla, jolloin taisteluosaston 221 suomalaissotilaan puoli vuotta kestänyt valmiusaika päättyi. Katselmuksen yhteydessä puolustusvoimain komentaja jakoi 4.6. myöntämänsä Sotilasansiomitalit kolmelle taisteluosaston rauhanturvaajalle. Kersantti Jukka Haikosen (oikealla) rintapeilessä killuvat mitalit kertovat osallistumisesta aikaisemmin kolmeen kriisinhallintaoperaatioon. Vuoden palvelus Pohjoismaisessa taisteluosastossa voidaan hyvällä syyllä lukea hänen neljänneksi operaatiokseen. 14 PALJONKO PAINAA? Satakunnan aluetoimisto järjesti ensimmäistä kertaa naisten vapaaehtoisen asepalveluksen valintatilaisuuden Huovinrinteellä maaliskuussa. Runsaat 20 satakuntalaista nuorta naista oli mukana kuulemassa ja vähän kokemassakin, mitä mahdollinen asepalvelus tuo tullessaan.

15 PRÄTKÄN SARVISSA. Runsaat 160 koululaista Porin seudulta ja Loimaalta tutustui Huovinrinteen elämänmenoon toukokuussa järjestetyssä koululaisvierailussa. Armeijan kaluston lisäksi vieraille esiteltiin myös varusmiesten majoitus- ja koulutusolosuhteita. Päivä huipentui Huovinrinteen mäntykankailla järjestettyyn taistelunäytökseen. ENTISET, NYKYINEN JA TULEVA. Porin Prikaatin komentajia neljältä eri vuosikymmeneltä tutustui Porilaisten nykymenoon toukokuussa 92-vuotiaan kenraaliluutnantti Erkki Setälän (kuvassa keskellä) johdolla. Vasemmalla ensimmäisellä tutustumiskäynnillään ollut tuleva komentaja, eversti Eero Pyötsiä, eversti Markku Aherto, prikaatikenraali Olli Nepponen, kenraaliluutnantti Setälä, kenraalimajuri Arto Räty ja prikaatikenraali Markku Nikkilä. Prikaatia komentanut kenraalimajuri Olli Rekola oli estynyt saapumasta kokoontumiseen. ASEVELJIEN MUISTOLLE. Lähes 50 lähialueen veteraania oli kunniavieraina Kansallisen veteraanipäivän edellä prikaatissa järjestetyssä tilaisuudessa. Esikunnan viereisellä Kunniapolulla hiljennyttiin sodan aikaisten joukko-osastojen muistopaasilla äärellä muistelemaan yhteisiä, kovia kokemuksia ja itsenäisyytemme puolesta kaatuneita aseveljiä. 15

16 Vuoden kiltalehti 2007 Porilainen Teksti: Maanpuolustuskiltojen liitto Kuva: Matti Vihurila Maanpuolustuskiltojen liitto valitsee vuosittain Vuoden kiltalehti -tunnustuksella palkittavan kiltalehden. Tänä vuonna Vuoden kiltalehti kunniakirja myönnettiin monipuoliselle, laadukkaalle ja ammattitaidolla tehdylle kilta- ja joukko-osastolehti Porilaiselle. Porilaista julkaisevat Porin Prikaati sekä Porin Rykmentin Porin Prikaatin Kilta ry. Lehden päätoimittaja on eversti Sakari Wallinmaa. Lehden ansioina mainittiin mm. selkeä, ilmava ja silmälle mukava taitto, hyvä kuvien käyttö taitossa, laadukkaat kuvat, loistavat henkilökuvat, mielenkiintoiset artikkelit kiinnostavat myös varsinaisen kohderyhmän ulkopuolisia, otsakkeet kutsuvat lukemaan, kirjoitustyyli on lukijaläheinen, selkeä fontti, jämäkkä paperilaatu, lehdestä paistaa tekemisen suunnitelmallisuus, panostus ja ammattitaito. Ensimmäisen kunniamainnan Vuoden kiltalehti -sarjassa sai Rannikon Puolustaja ja toisen kunniamaininnan Kaartin Jääkäri. MPKL toimittaa kiltalehtiin kutsun vuoden kiltalehti -kilpailuun ja lehden toimitus valitsee edellisvuoden lehdistä yhden numeron, jolla osallistuu kilpailuun. Voittajalehden valinnassa käytetään selkeää kriteeristöä pisteytyksineen. SOTILASVARUSTEITA SÄKYLÄSTÄ KEVYEMMIN KULJET ASFALTILLA TULE OSTOKSILLE! SOTILASVARUSTERMYYMÄLÄ ON TÄYNNÄ army-varusteita Suomesta, Nato-maista ym. maastojalkineita, maasto- ja pakkaspukuja, kenttäpaitoja, molskihousuja, vöitä, lakkeja, pilottitakkeja, makuupusseja, sadevarusteita, maiharitakkeja, villapaitoja, naamioverkkoja, merkkejä, ym. TALVI- JA JATKOSOTAMUSEO, SOTILASVARUSTEMYYMÄLÄ Avoinna: ti-pe 10-17, la Köörnummi, Säkylä TURKU puh. (02) MYÖS POSTIMYYNTI TILAA ILMAINEN ESITE 16 Puh. (02) fax (02)

17 ALOKKAITA IKÄVÄ. Aliupseerikurssilaiset Eeva Paukku ja Janne Järvinen odottavat innolla pääsyä ryhmänjohtajan vaativiin tehtäviin. Positiivisuudella pärjää Teksti ja kuva: Jani-Patrik Siikarla Somerolta kotoisin oleva 20-vuotias Janne Järvinen on yksi viime tammikuun saapumiserän varusmieshistä, joka on saanut ryhmänjohtajakoulutuksen. Kranaatinheitinkomppanian tulenjohtolinjan oppilas odotti malttamattomana aliupseerikoulutuksen päättymistä ja uusien alokkaiden saapumista. Tulevana esimiehenä hänen tavoitteenaan on olla asiallinen ja hyvä ryhmänjohtaja. Siviilissä automekaanikoksi kouluttautunut Järvinen on mielestään pystynyt hyödyntämään ammattitaitoaan koulutuksessa. Hänen mielestään koulutus on ollut tiukkaa mutta antoisaa. - Onhan aliupseerikurssi rankka ja vaativa, mutta positiivisella asenteella ja palvelustovereiden tuella kyllä pärjää. Varsinkin leireillä huomasin, miten ryhmähenki ja yhdessä tekemisen meininki korostuivat, Järvinen mietiskelee. Viestikomppanian aliupseerikurssilla palveleva 20-vuotias korpraali Eeva Paukku on koulutukseltaan ylioppilas. Nousiaisista kotoisin oleva nuori nainen kärsi alokasaikanaan molemmissa jaloissa olleista marssimurtumista, muttei antanut periksi. - Kurssi on sujunut hyvin. AuK-marssilla tuli todistettua, että me naisetkin pärjäämme tiukoissakin paikoissa. Vaikka olenkin Viestikomppanian lyhin varusmies, asennetta kyllä löytyy, Paukku naureskelee. Molemmat aliupseerikurssilaiset ovat palvelleet samoissa yksiköissä alokasajoista alkaen. Toiveissa on jatkaa ryhmänjohtajina niissä edelleenkin, mutta lopullinen sijoituspaikka selviää vasta kurssin lopulla. Kummankaan tie ei johtanut Reserviupseerikouluun Haminaa, muttei tuo tunnu heitä vaivaavan. - Mitä sitä turhaan Haminaan, kun viihdyn hyvin täällä Säkylässäkin, Janne Järvinen toteaa. Positiivinen ryhmänjohtaja on parempi ryhmänjohtaja Sekä Järvinen että Paukku odottavat tulevaa alikersantti-ylennystä ja tulevien alokkaiden koulutusta. - Olemme tehneet kovasti töitä kurssin eteen ja pikkuhiljaa on aika päästä näyttämään, mitä olemme täällä oppineet. Heinäkuun alokkaiden ensimmäiset päivät ovat arvatenkin vaikeita, kun he yrittävät totutella armeijan arkeen. Silloin meidän ryhmänjohtajien tulee olla heidän tukenaan ja opastajinaan. Yritämme olla positiivisia esimiehiä, jotta meihin olisi helpompi turvautua, parivaljakko vakuuttaa. Korpraali Eeva Paukun suunnitelmissa on opintojen jatkaminen asepalveluksen päätyttyä. Oppilas Janne Järvinen puolestaan arveli hakeutuvansa töihin saatuaan passin kouraan ensi tammikuussa. - Töihin olisi tarkoitus mennä, mutta mihin maahan, se on vielä hakusessa. Olen aikaisemmin asunut vuosia Ruotsissa, minne palaaminen on yksi vaihtoehdoista. Aamuja on kuitenkin vielä sen verran jäljellä, että asiaa ehtii rauhassa miettimään, Järvinen sanoo. Molemmat ovat vankasti sitä mieltä, että armeijassa hankitusta johtajakoulutuksesta ja -kokemuksesta on hyötyä myös reservissä. 17

18 Tomi Saarinen oppi pitämään armeijasta Musiikkipäälliköllä on kokemusta Porilaisesta Teksti: Asko Tanhuanpää Kuvat: Elina Saarinen 18 Tomi Saarinen kuuluu niihin suomalaisiin, joille armeijaan lähtö oli itsestäänselvyys. Saarisen tapauksessa siitäkin huolimatta, että hän pelkäsi menettävänsä puolustusvoimien leivissä kaiken sen elämän, minkä oli ehtinyt saada kasaan.saarinen myöntää olleensa väärässä. -Astuessani palvelukseen Huovinrinteelle ajattelin, että joudun uhraamaan koko henkilökohtaisen elämäni. Pari seuraavaa kuukautta menivät sitten sopeutuessa, mutta loppu oli jo varsin mukavaa aikaa. - Armeijassa pystyy vaikuttamaan ihan samalla tavalla kuin oikeassakin elämässä siihen, miten itsellä menee. Jo aika varhaisessa halusin päästä paikkaan, mistä olisi eniten hyötyä niin itselleni kuin puolustusvoimillekin, Saarinen painottaa. Jos vielä joskus taistelulähetiksi Polkupyöräilyn alamäkiajoa ja moottoripyöräilyä harrastava Tomi Saarinen sanoo hymyssä suin, että ihan nappiin ei valinta kuitenkaan mennyt. Hän vakuuttaa viihtyneensä hyvin tiedottajan apulaisena, mutta jokin jäi silti kaivelemaan. - Harmittaa, kun en hakenut taistelu- Yleisradion nuorille aikuisille kohdistaman YleX:n musiikkipäällikkö Tomi Saarinen on hankkinut toimittajakokemusta myös Porilaisesta. Hän toimi vuosituhannen alussa puolen vuoden ajan Porin Prikaatin tiedottajan apulaisena. lähettikoulutukseen, missä olisin saanut ajaa enduropyörällä. Jos saisin nyt työnantajalta neljä kuukautta palkallista lomaa, niin lähtisin heti uudestaan armeijan leipiin ja toteuttaisin haaveeni. Euran Kauttualta kotoisin oleva Saarinen oli alunperin menossa musiikkiharrastuksensa ajamana palvelukseen Pansioon ja käytännössä Laivaston Soittokuntaan, mutta se kuuluisa sattuma astui tässäkin tapauksessa peliin ja alokas Saarinen löysi itsensä Säkylästä. - Hain heti lukion jälkeen harjoittelijaksi Ylen Porin toimitukseen ja pääsin sisään. Alkuperäisen suunnitelman mukaan minun piti olla siellä vain muutama kuukausi, mutta pesti venyikin reilun kahden vuoden mittaiseksi. Lykkäysten jälkeen palveluspaikka oli vaihtunut Säkyläksi, enkä viitsinyt enää ruveta säätämään paikan kanssa. - Siinä tilanteessa Ruotuväkikin olisi varmasti ollut mahdollinen, miettii Saarinen. Sekä haastavaa että leppoisaa Lääkintämiehen peruskoulutuksen saanut Tomi Saarinen kehuu Porin Prikaatin tiedottajan apulaisena viettämäänsä aikaa samalla sekä haastavaksi että leppoisaksi. Eteen tuli Saarisen mukaan aika isojakin pamppuja, mutta hän kieltää liiat jännittämiset. - Näin jälkikäteen ajatellen parasta koko hommassa taisi olla valokuvauksen opettelu, sittemmin siitä on tullut jopa harrastus. Yhden kerran tein mokankin, kun otin jostain vieraasta kuvaa esikunnan edessä olevan patsaan luona. Taisin olla aamuväsynyt, sillä patsaalta jäi pää pois. Yritin lisätä sen fotoshopissa, mutta tuloksetta. Tiedottajan apulaisen varustukseen kuului myös kännykkä, jota kantaja sai poikkeuksellisesti myös käyttää. - Taisin jossain vaiheessa olla jo itse-

19 kin aika herra siellä tontilla. Yhdenkin kerran marssin kännykkä korvalla kohti kuntotaloa, enkä reagoinut ollenkaan alokkaita riviin pistäneen ylikersantin kehotukseen pysähtyä. Näytin vain sinistä merkkiä rinnassani ja annoin ymmärtää, että unohda koko juttu. - Jälkeenpäin minulle tuli vähän paha mieli sen ylikersantin puolesta, olihan hän menettänyt minun takiani auktoriteettiaan alokkaiden edessä. Hain kaverin käsiini ja pyysin anteeksi, Saarinen paljastaa. Armeija antoi hyviä kavereita Tomi Saarisen työtilat löytyivätvmtk: n tilojen vierestä ja sieltä ovat mieleen jääneet myös parhaat varusmiesaikaiset tuttavat. - VMTK:n puheenjohtaja Miikka Autio on valmistunut lakimieheksi ja työskentelee nyt Helsingissä, pitäisi varmaan ottaa yhteyttä. Puustisen Pekka oli puolestaan toimikunnan sihteeri. Nykyisin pappina Eurassa toimivan Katilan Riston tunsin jo lapsuudestani. - Hyviä kavereita jäi myös vuoden 2003 Nordic Peace -harjoituksesta, missä olin tiedottajana kertaamassa. Sen keikan jälkeen ollaan soiteltu ainakin Turun Sanomien kirjeenvaihtajana Brysselissä työskentelevän Tuomas Murajan eli entisen Kainulaisen kanssa, nykyinen reservin alikersantti selvittää. Dave Lindolmin bändin rumpali YleX:n musiikkipäällikön oma musiikkiharrastus alkoi jo seitsenvuotiaana pojantappina Kauttualla. Soittimeksi valikoituivat lyömäsoittimet, joita Saarinen on paukutellut lukuisten eri bändien lisäksi myös Tampereen konservatorion puhallinorkesterissa. - Kokemusta taisi tulla koneteknosta humppaan asti. Kalikat jäivät kuitenkin naulaan kaksi ja puoli vuotta sitten, kun lopetin Dave Lindholmin bändissä. - Oma soittoura antoi kieltämättä hyvän pohjan nykyiseen työhön, Tomi Saarinen miettii. Iskelmä ei ole populaarimusiikkia Mitä musiikkipäällikkö sitten tekee? Saarisen mukaan vastaa käytännössä kaikesta YleX:n kanavalla soivasta musiikista. Armeijassa pystyy vaikuttamaan ihan samalla tavalla kuin oikeassakin elämässä siihen, miten itsellä menee. - Musiikki, joka soi kanavalla aamusta iltakuuteen asti on lähes sataprosenttisesti minun vastuullani, mutta musiikkia ei voi kuitenkaan sanoa minun näköisekseni. Mitään absoluuttista totuutta ei tosiaankaan ole olemassa, vakuuttaa Saarinen. - Musiikkivalinnoissa kuunnellaan niin kuulijapalautetta kuin kerran viikossa kokoontuvaa soittolistaraatiakin, hän valottaa. Isommaksi linjaksi valintojen takana Tomi Saarinen nostaa muun muassa YleX:n kohderyhmän eli nuoret aikuiset. Määräävä tekijä on myös linjaus, jonka mukaan YleX on uuden populaarimusiikin kanava. - Itse ajattelen niin, että iskelmä ei ole populaarimusiikkia, vapaa-ajallaan musiikkia laidasta laitaan kuunteleva Saarinen ilmoittaa. 19

20 Ratsupoliisit ja sotilaat yhteisharjoituksissa Säkylässä Teksti ja kuvat: Matti Vihurila 20 Suomen ratsastava poliisi lähes kokonaisuudessaan osallistui Porin Prikaatin Säkylässä järjestämään kriisinhallintaharjoitukseen toukokuun lopulla. Kolmen päivän ajan yhdeksän ratsukkoa Helsingistä ja kaksi Turusta harjoitteli yhdessä vaativiin kriisinhallintatehtäviin koulutettavien sotilaiden kanssa mm. väkijoukon hallintaa ja yhteispartiointia. Molempien osapuolten kokemukset yhteistoiminnasta olivat erittäin positiiviset. Yleinen käsitys ratsastavasta poliisista lienee pr-painotteinen, mutta totuus on toisenlainen. Ratsastava poliisi tekee tavanomaista poliisityötä siinä missä moottoroiduilla välineillä liikkuvat kollegansa. - Kun me olemme hevosten kanssa partiossa esimerkiksi kauppatorilla viikonlopun iltoina, siellä ei ole yhtään nahistelua, Turun ratsupoliisikaksikko kertoo kookkaan hevosen ja sillä liikkuvan poliisimiehen vaikuttavuudesta. Komisario Timo Elasvuon johdolla ratsupoliisit osallistuivat mm. Säkylän torilla järjestettyyn harjoitteluun. Kriisinhallintatehtäviin koulutettavat varusmiehet harjoittelivat toritapahtuman suojaamista ja ratsastava poliisi esitti kuvitteellisen kriisialueen paikallispoliisia. Poliisien ja sotilaiden yhteistoimin torilla häärineet mielenosoittajat ohjattiin rauhanomaisesti, mutta määrätietoisesti pois alueelta. Tiukempi tilanne oli edessä seuraavana paivänä, kun puolustusvoimien harjoitusalueella järjestetyssä tilanteessa vastassa olikin väkivaltaisesti mellakoiva joukko. Suojavälinein varustautuneet poliisit ja heidän ratsunsa saivat tehdä tosissaan töitä, jotta tulenarka tilanne saatiin laukaistua rauhanomaisesti. Samalla tuli nähdyksi, miten mellakoiva maaliosasto sai jalat alleen, kun ratsupoliisit laukkasivat rivistönä heitä kohden. Kookkaalla eläimellä ja sitä ohjaavalla poliisimiehellä on ihmeellisen rauhoittava vaikutus kuumanakin käyvään asiakkaaseen.

21 Ratsastava poliisi Ratsupoliisi on Helsingin poliisilaitoksen vanhin toiminnassa oleva yksikkö, perustettu v Ratsupoliisi valvoo järjestystä yleensä Pasilan piirin alueella, mutta tarvittaessa muuallakin Helsingissä. Pääkaupungin lisäksi Turussa työskentelee kaksi ratsupoliisia. Ratsupoliisi näkyy usein esim. yleisötilaisuuksissa, konserteissa ja urheilukilpailuissa. Noin 80 % työajasta on partiointia ratsain. Helsingin ratsastavalla poliisilla on 10 hevosta, joiden keski-ikä on n. 13 vuotta. Hevoset ostetaan vapailta markkinoilta 6-10 vuoden ikäisinä ja peruskoulutettuina. Hevosen on oltava terve, selväpäinen ja helppo käsitellä. Hevonen otetaan ennen ostoa koekäyttöön ja eläinlääkäri tarkastaa sen perusteellisesti. Hevosen ensimmäinen nimikkoratsastaja on kokenut poliisi, jolla riittää taitoa ja malttia totuttaa se liikenteeseen ja työhön. Sisäänajon kesto riippuu paljon hevosesta. Ratsupoliisiksi pääsemisen edellytyksenä on poliisin peruskoulutus. Ratsastustaito ei ole hakiessa välttämätön, mutta se katsotaan tietenkin eduksi. Ratsastusharjoitusten aiheita ovat mm. kouluratsastus, esteratsastus ja tottelevaisuus. Tottelevaisuuskoulutuksessa harjoitellaan hevoselle luonnostaan vaikeita tehtäviä, esimerkiksi hulmuavia lippuja, ilmapalloja ja kahisevia pressuja. Lähde: Poliisin internet-sivut TYÖPARI. Komisario Timo Elasvuo yhdessä ratsunsa kanssa muodostaa vakuuttavan työparin. 21

22 Ylennykset ja kunniamerkit Porin Prikaatissa ja suomalaisissa kriisinhallintajoukoissa Ylennykset Insinöörieverstiluutnantiksi: Insinöörimajuri Erkki Juhani Hellman, Rymättylä Majuriksi: Kapteeni Pasi Juhani Lehtonen, Säkylä Insinöörimajuriksi: Insinöörikapteeni Jorma Antero Latvajärvi, Luvia Kapteeniksi: Yliluutnantti Matti Juhani Asplund, Alastaro Yliluutnantti Teemu Olavi Hassi, Raisio Yliluutnantti Sini Johanna Kouri, Turku Yliluutnantti Antti Sakari Rajahalme, Turku Yliluutnantti Timo Veli Juhani Lehtimäki, Kiukainen Yliluutnantti Ilpo Matti Myllykangas, Säkylä Yliluutnantti Jouni Kalevi Mäentaus, Säkylä Yliluutnantti Juha Tapio Rantanen, Säkylä Yliluutnantti Harri Juhani Sallinen, Harjavalta Yliluutnantti Kari Erik Salo, Rauma Yliluutnantti Soini Juhani Valtonen, Eura Yliluutnantti Matti Aukusti Vihurila, Loimaa Teknikkokapteeniksi: Teknikkoyliluutnantti Esa Sakari Viili, Lieto Yliluutnantiksi: Luutnantti Joni Petteri Ala-Ristaniemi, Köyliö Luutnantti Kimmo Olavi Heino, Säkylä Luutnantti Marko Petteri Lintunen, Vampula Luutnantti Antti Juha Ilmari Muhonen, Säkylä Luutnantti Jani Kalevi Puljujärvi, Vampula Luutnantti Jari Juhani Ruski, Kiukainen Luutnantti Klaus Juha Henrikki Tapio, Turku Luutnantti Jarmo Matteus Metsävainio, Loviisa Kunniamerkit Sotilasansiomitali Luutnantti Jouko Juhani Haanpää, Köyliö Aliluutnantti Lauri Akseli Alfred Halonen, Suomalainen Kriisinhallintajoukko Tshadissa, (Helsinki) Yliluutnantti Arno Henrik Söderholm, Suomalainen Kriisinhallintajoukko Tshadissa, (Helsinki) Kersantti Joonas Veikko Iivari Lampi, Pohjoismainen taisteluosasto, (Rauma) Kersantti Jukka Pekka Haikonen, Pohjoismainen taisteluosasto, (Tampere) Yliluutnantti Katri Emilia Teho, Pohjoismainen taisteluosasto, (Orivesi) Everstiluutnantti evp. Olli Niemensivu, Eurajoki Suomen Leijonan I luokan ritarimerkki Majuri Jarmo Matias Keskinen, Hämeenlinna Majuri Erkki Matti Olavi Viljakainen, Säkylä Suomen Valkoisen Ruusun ritarimerkki Majuri Mikko Sakari Kaipainen, Säkylä Suomen Leijonan ritarimerkki Kapteeni Jari Erik Ojala, Säkylä Suomen Valkoisen Ruusun ansioristi Yliluutnantti Kari Tapani Ojanen, Rauma Yliluutnantti Tommi Olavi Seppälä, Rusko Suomen Leijonan ansioristi Luutnantti Pekka Olavi Kaski, Kiikka Luutnantti Heikki Juhani Mäkelä, Säkylä Sosiaalikuraattori Maija Kyllikki Ruotsalainen, Eura Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali Varastonhoitaja Vesa Antero Tamminen, Säkylä Suomen Valkoisen Ruusun mitali Varastomies Ilpo Uolevi Murtonen, Vammala 3.luokan Vapaudenristi Everstiluutnantti Petri Matti Mikael Mattila, Suomalainen Kriisinhallintajoukko Afganistanissa, (Riihimäki) Valtion virka-ansiomerkki Luutnantti evp. Erkki Artturi Kaunisto, Eura Luutnantti evp. Vesa Sakari Kynnysmaa, Köyliö Luutnantti Pekka Olavi Välimäki, Raisio Kunniamerkit Säkylän Vaatetuskorjaamolla Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali Vanhempi asentaja Timo Neittamo, Köyliö Suomen Valkoisen Ruusun mitali Tekstiilihuoltaja Kristiina Kleemola, Säkylä Tekstiilihuoltaja Helga Kuusisto, Säkylä Tekstiilihuoltaja Leena Leinonen, Säkylä Tekstiilihuoltaja Tuija Meriläinen, Köyliö Korjausompelija Katri Mäkinen, Eura Kunniamerkit Säkylän muonituskeskuksessa Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali Kokki Jaana Maarit Leppänen, Säkylä Ravitsemistyönjohtaja Tuula Maria Ruohomaa, Säkylä Suomen Valkoisen Ruusun mitali Ravitsemistyöntekijä Arja Irmeli Valli, Säkylä

23 Sotilasansiomitali Jouko Haanpäälle: Iso pala mitalista kuuluu muille Teksti ja kuva: Samuli Vahteristo Puolustusvoimain komentaja myönsi lippujuhlan päivänä sotilasansiomitalin 159 henkilölle. Mitalin saajien joukossa oli Porin Prikaatin Kriisihallintakeskuksen Koulutuskomppanian yksikköupseeri, luutnantti Jouko Haanpää. Mitali myönnetään puolustusvoimien palveluksessa oleville tunnustuksen osoituksena erityisestä kunnostautumisesta palveluksessa, erityisestä neuvokkuudesta tai aloitteellisuudesta taikka pelottomasta toiminnasta vaaratilanteessa. Sotilasansiomitali lämmittää Haanpään mieltä. Sotilaiden keskuudessa mitali on erittäin arvostettu, koska vuosittain sitä myönnetään vain parille kolmelle henkilölle joukko-osastossa. - Esimiehet ovat arvostaneet työtäni, mutta lohkaisen ison palan mitalista Porin Prikaatin henkilöstön saumattomalle yhteistyölle. Haanpään mielestä kukaan ei onnistu työssään yksin, eikä joukko-osaston arjessa ole sarjakuvamaisia sankareita. - Saan työssäni loistavaa tukea prikaatin huollon eri sektoreilta. Jokainen tukee työssään toistaan, olipa kyseessä kansainvälisten rotaatioiden koulutuskalusto, huolto tai yhteistyö niiden kouluttajien kanssa, jotka ammattimaisesti antavat maailman eri kolkkiin lähteville rauhanturvaajille vankan käsityksen siitä, että heistä huolehditaan. Haanpään tehtävänä on huolehtia vuoden aikana lähes kansainvälisiin tehtäviin lähtevän henkilöin koulutuskalustosta, majoittumisesta ja huollosta. Haanpää kokee olevansa mielityössä, vaikka aikataulut luovat työhön ajoittain koviakin paineita. - Yhteen hiileen puhaltamalla tiukoistakin aikatauluista selvitään. Ennakointi on kaikessa toiminnassa välttämätöntä. Pahinta olisi, jos joutuisin juuttumaan toimistotyöhön. Nyt saan liikkua alati eri paikoissa ja työ on vaihtelevaa. Köyliön Kepolan kylässä asuva Haanpää viettää mielellään vapaa-aikaansa perheen parissa. Vaimo, kolme tenavaa, omakotitalo ja koko vuodeksi Säkylän Isosaaresta vuokrattu mökki pitävät miehen siviilissäkin liikkeellä. ARVOSTETTU MITALI. Lomalta tavoitettu Jouko Haanpää esittelee Sotilasansiomitalia kotipihallaan Köyliössä. 23

Maavoimien muutos ja paikallisjoukot

Maavoimien muutos ja paikallisjoukot j~~îçáã~í= Maavoimien muutos ja paikallisjoukot Maavoimien komentaja kenraaliluutnantti Raimo Jyväsjärvi Maavoimien SA-joukkojen määrän muutos 450000 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000

Lisätiedot

M PELTOLA Olli Puolustusvoimien logistiikkala 15:11,2 +0,0. M TUHKALAINEN Janne Kainuun prikaati 15:13,3 +2,1

M PELTOLA Olli Puolustusvoimien logistiikkala 15:11,2 +0,0. M TUHKALAINEN Janne Kainuun prikaati 15:13,3 +2,1 Hiihdon sotilaiden SM-kilpailut Sodankylässä TULOKSET Maastohiihto 22.3.2017 Miehet 45v M45 1. 7 PELTOLA Olli Puolustusvoimien logistiikkala 15:11,2 +0,0 M45 2. 4 TUHKALAINEN Janne Kainuun prikaati 15:13,3

Lisätiedot

NAISET RANKING Netta Miettinen 1995 Avoin 81,85 55,0 26,85 17 Lahti

NAISET RANKING Netta Miettinen 1995 Avoin 81,85 55,0 26,85 17 Lahti NAISET RANKING 2016 Naisilla voittaa pienempi erotus Miehillä suurempi erotus 60 Hanna Rantala 1982 Avoin 52,10 35,0 17,10 52 Tampere 20.8.2016 60 Hanna Rantala 1982 Avoin 52,00 35,0 17,00 51 Lahti 9.10.2016

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

Ikäluokka Painoluokka Vaaka Nimi / Synt 1. nosto 2. nosto 3. nosto Tulos Paikkakunta N 57 52,05 Hanna Rantala / 82 85,0 90,0 90,0 Tampere 26.8.

Ikäluokka Painoluokka Vaaka Nimi / Synt 1. nosto 2. nosto 3. nosto Tulos Paikkakunta N 57 52,05 Hanna Rantala / 82 85,0 90,0 90,0 Tampere 26.8. MAKSIMIRANKING 2017 N 57 52,05 Hanna Rantala / 82 85,0 90,0 90,0 Tampere 26.8.2017 N 52 50,2 Johanna Forsström / 88 65,0 70,0 72,5 72,5 Rauma 15.4.2017 N 63 61,70 Anne Heikkilä / 78 65,0 72,5 80,0 72,5

Lisätiedot

Säkylä-CC SM Kierrosajat 7 Riiheläinen Riku (A)

Säkylä-CC SM Kierrosajat 7 Riiheläinen Riku (A) 1 (142) 7 Riiheläinen Riku (A) 1 15:13,08 0:20,84 2 14:52,24 0:00,00 3 15:05,58 0:13,34 2 (142) 8 Eriksson Toni (A) 1 13:55,64 2 14:01,00 0:00,00 3 14:08,72 0:07,72 4 14:16,29 0:15,29 5 14:53,03 0:52,03

Lisätiedot

Suomen suurin maanpuolustusjärjestö. Jäsenkysely puolustusmenojen säästöistä ja puolustusvoimauudistuksesta

Suomen suurin maanpuolustusjärjestö. Jäsenkysely puolustusmenojen säästöistä ja puolustusvoimauudistuksesta Suomen suurin maanpuolustusjärjestö Jäsenkysely puolustusmenojen säästöistä ja puolustusvoimauudistuksesta Jäsenkyselyn toteutus Reserviläisliiton jäsenkysely toteutettiin 19.-26.3. välisenä aikana webropol-kyselysovelluksella.

Lisätiedot

IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S V E R

IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S V E R IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 5 V E R 1 0. 3 Hallitus 2014 Pekka Mertakorpi, pj. 040-5176044 Tapani Peltola, vpj 044-2899226 Sami Ahola, siht 040-085 9670 Jouni Laurikainen,

Lisätiedot

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija Junila Sandra Tampereen Talviuimarit 13:20 4. 26,53 1 Virta Sini Katismaan Avantouimarit 13:20 2. 32,13 2 B Miehet 20-29 v. Heinämäki Janne Apian

Lisätiedot

Sija Nimi Kaupunki Syntymävuosi Ikäluokka Paino Tanko Ero Tulos 1 60 Nita Viitanen Pori ,10 40,0 1,27 23

Sija Nimi Kaupunki Syntymävuosi Ikäluokka Paino Tanko Ero Tulos 1 60 Nita Viitanen Pori ,10 40,0 1,27 23 18.3.2017 Pori 1 60 Nita Viitanen Pori 18.3.2017 1998 20 58,10 40,0 1,27 23 1 90 Kalevi Lampinen Pori 18.3.2017 1943 60 80,30 82,5 2,20 10 1 90 Mika Turkia Pori 18.3.2017 1977 Avoin 80,40 82,5 2,10 25

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

Ilmakiväärin ja -pistoolin AM-kilpailut

Ilmakiväärin ja -pistoolin AM-kilpailut Turku 07. - 19:03:27 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N16 1. Elina Takku PuKu 93 96 90 96 375 AE 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N18 1. Maria Liewendahl ÅSSF 95 92 97 98 382 2. Essi Laitinen TSA 92 95 97 95 379

Lisätiedot

Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag. Kotziadimos Thomas. Waldén Jari- Pekka. Leppänen Kim Lindström Tuomo.

Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag. Kotziadimos Thomas. Waldén Jari- Pekka. Leppänen Kim Lindström Tuomo. Sijoitus Kilpailu % Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag 1 100,0000 939,2404 124 Nousiainen Lauri 2 97,6396 917,0707 127 Nurmi Seppo Karjala A 3 95,4658 896,6531 104 Manni Matti

Lisätiedot

Sija Nimi Kaupunki Syntymävuosi Ikäluokka Paino Tanko Ero Tulos 1 60 Nita Viitanen Pori ,10 40,0 1,27 23

Sija Nimi Kaupunki Syntymävuosi Ikäluokka Paino Tanko Ero Tulos 1 60 Nita Viitanen Pori ,10 40,0 1,27 23 18.3.2017 Pori 1 60 Nita Viitanen Pori 18.3.2017 1998 20 58,10 40,0 1,27 23 1 90 Kalevi Lampinen Pori 18.3.2017 1943 60 80,30 82,5 2,20 10 1 90 Mika Turkia Pori 18.3.2017 1977 Avoin 80,40 82,5 2,10 25

Lisätiedot

TULOKSET Sandels 5/22/ :16:04 PM Pisteet yhteensä Tehtävä Ammunnan tulokset Tulos / Aika Pisteet

TULOKSET Sandels 5/22/ :16:04 PM Pisteet yhteensä Tehtävä Ammunnan tulokset Tulos / Aika Pisteet Sij. XXIX SANDELS-JOTOS 21.-22.5.2016 5/22/2016 12:16:04 PM NumeroJoukkue Pisteet yhteensä Tehtävä Ammunnan tulokset Tulos / Aika Pisteet 1 1 12 Kuopion Reserviläiset 170.95 vänrikki Kettunen Jukka alikersant

Lisätiedot

Stormin Avoin Teräsmieskisa

Stormin Avoin Teräsmieskisa Miehet yleinen 1. 49 Vastaranta, Mikko TriStadi 00:04:26 00:36:04 00:52:18 +00:00:00 2. 31 Lampainen, Markus Turun 00:04:42 00:36:36 00:53:54 +00:01:36 Urheiluliitto 3. 23 Ruotinen, Jukka Rekolan Raikas00:04:39

Lisätiedot

Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015

Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015 Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015 TALVEN 2015 TULOKSIA 1. Kerhon omat kilpailut Sarjakilpailut: Miehet: 1. Tomi Ojanperä 56 pistettä 2. Arto Männistö 50 pistettä 3. Mikko Väänänen 49 pistettä Naiset:

Lisätiedot

Hämeen Aluemestaruuskilpailut ruutiaseilla (p, pk)

Hämeen Aluemestaruuskilpailut ruutiaseilla (p, pk) TUA:n Ruskeekiven Ampumarata, Akaa 02. - 25m Pienoispistooli 60 ls, sarja M50 1. Petri Viljanen K-64 92 97 96 285 95 91 91 277 562 2. Raine Järvinen K-64 81 85 84 250 91 90 90 271 521 3. Petri Sorsa LAS

Lisätiedot

Kaiken varalta. harvinaisempien turvallisuustarpeiden saavuttamisessa. Naisten voimavarojen ja

Kaiken varalta. harvinaisempien turvallisuustarpeiden saavuttamisessa. Naisten voimavarojen ja Kaiken varalta harvinaisempien turvallisuustarpeiden saavuttamisessa. Naisten voimavarojen ja taitojen hyödyntäminen suunnitelmallisesti normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa tukee yhteiskunnan

Lisätiedot

SML:N POHJANMAAN PIIRIN PM-KILPAILUT ÄHTÄRISSÄ

SML:N POHJANMAAN PIIRIN PM-KILPAILUT ÄHTÄRISSÄ SML: POHJAMAA PIIRI PM-KILPAILUT ÄHTÄRISSÄ 19.7.2015 TULOKSET METSÄSTYSLUODIKKO Alkuk. Loppuk. Yhteensä 1. Raja Tiia Jalasjärvi 80 73 153 1. Rauma Sami VS-VA 94 90 184 2. Seppälä Lauri Orismala 92 86 178

Lisätiedot

Lounais-Suomen aluemestaruuskilpailu 2011

Lounais-Suomen aluemestaruuskilpailu 2011 Säkylä 03. - 17:04:04 25m Pienoispistooli 20 ls, sarja 12T 1. Tuomas Lammintausta KaA 91 97 188 188 2. Casper Corell KaA 90 86 176 176 25m Pienoispistooli 10 ls, sarja N 1. Ritva Lapinniemi SA 566 566

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Joukkue: Sininen Valkoinen x x num. num. x x x x x :00 x x Erä

Joukkue: Sininen Valkoinen x x num. num. x x x x x :00 x x Erä 10:00 Paikka: Tampere Pvm: 23.01.2016 jäähy jäähy lisä Sin Valk Merkinnät Ottelu # 13 10:00 Sininen Valkoinen x x num. num. x x x x x 0 0 15:00 x x 0 0 1. Erä TaUrSuk UrSuk 12:54 x x 0 0 holding 9:09 x

Lisätiedot

Sac 9, cyclocross, Lattomeri Cyclocross. M-yleinen. 1. Miika Salminen KoiIs Teemu Salonen PoTa M-40

Sac 9, cyclocross, Lattomeri Cyclocross. M-yleinen. 1. Miika Salminen KoiIs Teemu Salonen PoTa M-40 Sac 9, cyclocross, Lattomeri 17.10 2015 Cyclocross M-yleinen 1. Miika Salminen KoiIs 33.14 2. Teemu Salonen PoTa 33.38 M-40 1. Jyrki Lepistö PoTa 36.02 M-65 1. Veijo Kari PoTa 20.39 Naiset 1. Tuula Lepistö

Lisätiedot

N10 1 Tiisa Paukku AlvajRy - - - - - 20-20 16-56 2 Pinja Kilpeläinen - - - - - - - 16 20-36

N10 1 Tiisa Paukku AlvajRy - - - - - 20-20 16-56 2 Pinja Kilpeläinen - - - - - - - 16 20-36 RIDE CYCLE STORE CUP 2012 Tulokset 10/10 osakilpailun jälkeen, sarjoissa N/M10-14 ja joukkuekilpailussa 9/9 osakilpailun jälkeen Pisteet määräytyvät seuraavasti: 20, 16, 14, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,

Lisätiedot

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Hallitus Pekka Mertakorpi, pj. 040-5176044 Tapani Peltola, vpj 044-2899226 Sami Ahola,

Lisätiedot

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A)

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 (129) 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 3:12,46 0:24,17 2 2:48,29 0:00,00 1 2:38,80 2 2:40,66 0:00,00 3 2:45,05 0:04,39 4 8:44,45 6:03,79 1 2:36,81 2 2:42,99 0:02,31 3 2:41,95 0:01,27 4 2:42,56 0:01,88 5

Lisätiedot

SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi

SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi 2.-3.9.2016 Miehet pistebogey Hcp # Pelaaja Oppilaitos Slope Out In Tulos CBA +/- EGA 1 Koskinen Henry Turun ammatti-instituutti 32 14 21 35-0.5 Kyllä 2 Palsi

Lisätiedot

Palo- ja pelastushenkilöstön SM-pilkkikilpailut 2017 Vaasa Brand och räddningspersonalens FM-pilktävlingar 2017 Vasa

Palo- ja pelastushenkilöstön SM-pilkkikilpailut 2017 Vaasa Brand och räddningspersonalens FM-pilktävlingar 2017 Vasa Vaasa Brand och räddningspersonalens FM-pilktävlingar 2017 Vasa Mukana myös: Pilk Kings, Vaasa Vaasa, 14.3.2017 Osallistujat: 83 kilpailijaa / 16 joukkuetta Yleinen miessarja 38 kilpailijaa 1. Petri Luoma-Keturi

Lisätiedot

Motocrossin Suomenmestarit

Motocrossin Suomenmestarit Motocrossin Suomenmestarit 125 250 500 1954 1. Rein Raimo 2. Carl-Gustaf Wendelin 3. Olle Helander 1955 1. Rein Raimo 2. 3. 1956 1. Kiviranta Olli-Kalevi Honkala Tarkko 2. 3. 1957 1. Kiukkonen Osmo Rein

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja 50 Osanottajia yhteensä 49 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Thure Seppo Suur-Savon SB 50 191 94 97 2 9 9 2 Riihiluoma Tapio

Lisätiedot

Länsi-Suomen läänin mestaruuskilpailut 2015

Länsi-Suomen läänin mestaruuskilpailut 2015 Nokian Ampumarata 28.06.2015 19:09:48 SML-Luodikko erä 1, sunnuntai 28.6.2015 klo 09:00-09:25 1 Jani Lindgren KS M 5 Tapio Silen PH M 2 Ari Lindstedt PH M 6 Kari Äikäs KS M 3 Janne Koivumäki Po M 7 Kari

Lisätiedot

Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta

Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta Nimi Yhdistys Tulos 10:t napa 9:t 1. Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT 191 12 2 7 2. Pöllänen Janne Sastamalan RT 188

Lisätiedot

Sukunimi Etunimi Piiri Sarja Alkuk Lopp uk.

Sukunimi Etunimi Piiri Sarja Alkuk Lopp uk. Tulokset Länsi-Suomen mestaruuskilpailu Kurikka La 22.7.2017 Metsästys trap Sukunimi Etunimi Piiri Sarja Alkuk Lopp uk. Tulos 1 Rauma Sami Po M 23 21 44 2 Hietamäki Eero Sa M 23 20 43 3 Virtanen Mikko

Lisätiedot

EURA EURAJOKI. Ryskettä Lounais-Suomen metsiin -hanke Lasse Rantala,

EURA EURAJOKI. Ryskettä Lounais-Suomen metsiin -hanke Lasse Rantala, EURA METSÄNHOITOTÖITÄ TARJOAVAT TOIMIJAT Raivaustyöt, taimikonhoito, nuoren metsän hoito, puiden kaato yms. pienet moottorisahatyöt, istutustyö A&E Metsäpalvelu Antti Markkula 0405528097 aemetsapalvelu@gmail.com

Lisätiedot

Joukkue: Rangaistuspallo

Joukkue: Rangaistuspallo 10:30 pallo jäähy jäähy lisä Sin Valk Merkinnät Ottelu # 1 10:30 Aika Sin Valk Maali Syöttäjä Sininen Valkoinen x x num. num. x x x x x 0 0 12:19 x 11 2 0 1 HäSu TaUrSuk 11:28 x 9 10 0 2 8:53 x x 0 2 Valk.

Lisätiedot

Nuoret alle 12 1 Karvanen Eino Pansion Peto 534. Nuoret alle15 1 Hurttila Juho Pilkki

Nuoret alle 12 1 Karvanen Eino Pansion Peto 534. Nuoret alle15 1 Hurttila Juho Pilkki L-S Vapaa-ajankalastajien PM-pilkki 2015 Säkylä / Kristalliranta 15.2.2015. Järjesti NSUK Henkilökohtaiset tulokset Naiset joukk saalis 1 Leino Leena Kankaanp KS 1814 2 Karvanen Maarit Pansion Peto 1772

Lisätiedot

TULOKSET Sandels 5/17/2015 12:53:16 PM Pisteet yhteensä Tehtävä Ammunnan tulokset Tulos / Aika Pisteet

TULOKSET Sandels 5/17/2015 12:53:16 PM Pisteet yhteensä Tehtävä Ammunnan tulokset Tulos / Aika Pisteet Sij. XXVIII SANDELS-JOTOS 16.-17.5.2015 5/17/2015 12:53:16 PM NumeroJoukkue Pisteet yhteensä Tehtävä Ammunnan tulokset Tulos / Aika Pisteet 1 1 46 ARU feat. TamRU 120.61 yliluutnan Kotipelto Tapio alikersant

Lisätiedot

KARATE SM2012 TULOKSET. Miehet, -67kg. 1. Petri Toivanen, Kuopion Karateseura 2. Jukka Koivunen, Salon Ippon 3. Lauri Makkonen, Kuopion Karateseura

KARATE SM2012 TULOKSET. Miehet, -67kg. 1. Petri Toivanen, Kuopion Karateseura 2. Jukka Koivunen, Salon Ippon 3. Lauri Makkonen, Kuopion Karateseura KARATE SM2012 TULOKSET Miehet, -67kg 1. Petri Toivanen, Kuopion Karateseura 2. Jukka Koivunen, Salon Ippon 3. Lauri Makkonen, Kuopion Karateseura Miehet, -75kg 1. Amgad Mahmoud, Helsingin Renshin-Kan 2.

Lisätiedot

AJOTAITOKISA Kuorma-auto Kesäpäivät 2013, Kajaani

AJOTAITOKISA Kuorma-auto Kesäpäivät 2013, Kajaani AJOTAITOKISA Kuorma-auto Kesäpäivät 2013, Kajaani 1 Tapani Kalliomäki Pori 060 390 2 Sami Leppänen Parikkala 035 700 3 Jarmo Kauppinen Mänttä 064 765 4 Pentti Ignatius Joensuu 039 965 5 Risto Ruuth Kouvola

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Leppiniemi Jarmo 3 Sitoutumattomat - 2757 4601,00 valittu 2 Akaan-Penttilä Eero 8 Kokoomus 794 3793,00 valittu 3 Hakala Lotta 4 Sitoutumattomat - 557

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

SML HIRVI PM Jurvan Metsästysseura ry

SML HIRVI PM Jurvan Metsästysseura ry SML HIRVI PM Jurvan Metsästysseura ry. 1.4.-17 M Seura Sarja Nro. Alkuk. Loppuk. Uus. Yhteensä 1 Autio Mikko 91 95 186 2 Parkkamäki Jukka 89 90 179 3 Luomala Arto 94 84 178 4 Passi Mika 89 87 176 5 Kivelä

Lisätiedot

Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen

Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen http://kesa.sporttisaitti.com Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen 28.06.2014 Päivitetty Lopputulokset 28.6.2014 20:46 Sarja M 1 54 MARKO HOLOPAINEN M PK 19 22 41 0 2 61 JUHA HEIKKILÄ M PK 20 18 38 1

Lisätiedot

PORKVU. TPU Turku - 4-6. Tampere. Riihimäki - 3-1. Vanginvartijat - 8-1 - 2-2. Tampere - 3-6 - 2-2 - 7-1. Tampere - 3-7. Riihimäki.

PORKVU. TPU Turku - 4-6. Tampere. Riihimäki - 3-1. Vanginvartijat - 8-1 - 2-2. Tampere - 3-6 - 2-2 - 7-1. Tampere - 3-7. Riihimäki. OTTELUT 11.2.2016 Jääkiekko 9. Viranomaisturnaus Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue LOHKO A 5 10.2.2016 08:00 PORKVU - TPU Turku 0-10 6 10.2.2016 09:00 7 10.2.2016 10:00 Vanginvartijat PORKVU

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 36 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT Y 187 94 93 3 6 9 2 Palo Timo Porvoon

Lisätiedot

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen KUNTO+ NAISET kisailijan nimi syntymä vuosi ikäsarja paikkakunta kilpailija numero Helena Laaksonen 1966 yleinen Tampere 300 Tiina Penttilä-Metso 1966 yleinen triva, Nokia 301 Maria Laine 1982 yleinen

Lisätiedot

SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset

SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset 1(5) SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset Rullaluistelu 300m, miehet 1)Tommi Lahti If Femman 50,7 1) Jukka Korpi Kristiinan Urheilijat 31,2 1) Urmas Leirost Lahden

Lisätiedot

Turun Osuuskaupan Edustajistovaali VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2

Turun Osuuskaupan Edustajistovaali VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2 21.3.2012 Turun Osuuskaupan Edustajistovaali 2012 05.03.12 14.03.12 VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2 Lista N 1 316 Lehikoinen Jouni 269 3,049.00 Valittu 2 330 Virtanen Leena 214 1,524.50 Valittu

Lisätiedot

Hassen Lohdutusmaratoonin ( ) tulokset. Maraton

Hassen Lohdutusmaratoonin ( ) tulokset. Maraton Hassen Lohdutusmaratoonin (26.09.2015) tulokset Maraton 1.Borenius Henrik 3.21.20 (M alle 40/1) 2.Laasonen Lauri 3.44.57 (M 60/1) 3.Ollila Veikko 3.52.29 (M 60/2) 4.Perttula Mikko 3.56.44 (M 50/1) 5.Tanskanen

Lisätiedot

TULOKSET Pohjoismainen metsästysammunta Pohjoismainen metsästysammunta SM-2012 Nilsiä

TULOKSET Pohjoismainen metsästysammunta Pohjoismainen metsästysammunta SM-2012 Nilsiä TULOKSET Pohjoismainen metsästysammunta Pohjoismainen metsästysammunta SM-0 Nilsiä 7:3 HIRVI etunimi sukunimi seura lopputulos ratko 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 30 3 3 33 34 35 36 37

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Meurasalo Antti Pohjois-Savon RT Y 193 98 95 4 10 5 2 Tiihonen Tommi

Lisätiedot

SM-Kilpaonki-2010 Saimaan Kanava Järj. Lahden OnkiTeam

SM-Kilpaonki-2010 Saimaan Kanava Järj. Lahden OnkiTeam SM-Kilpaonki-2010 Saimaan Kanava 18-19.7.2010 Järj. Lahden OnkiTeam Erä1 Erä2 Sij Kilpailija Seura Sarja Paikka Paino Pist Paikka Paino Pist. Yht.paino Yht.Pist. 1 Lasse Laukkarinen Fish m D67 1781 1 E86

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A)

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A) 16.8.2014 17:16:25 1 (134) 1 Piippola Pauli (Classic A) 1 2:22,60 0:19,74 2 2:02,86 0:00,00 3 2:54,59 0:51,73 16.8.2014 17:16:25 2 (134) 3 Väkeväinen Tom (Classic A) 1 2:09,60 2 2:33,70 0:09,43 3 2:24,27

Lisätiedot

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat EDUSKUNTA RIKSDAGEN Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 1991 2014 Valtiontilintarkastajat t ja varapuheenjohtajat valtiopäivittäin 1991 1991 Mattila, Kalevi /kesk 1992 Mattila,

Lisätiedot

Kokonaistilanne. Page 1

Kokonaistilanne. Page 1 Jyväskylä Liiton erikoiskilpailu Keuruu Tervaken kilpailu Hutunki Syyskisa Äänekoski Syyskynnöt Jyväskylä Valmet erikoinen Hutunki Talven odotus Jyväskylä Silver open Äänekoski X-Games Keuruu Kaamoskaadot

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani Sijoitus Etunimi Sukunimi Joukkue Tulos 1 Seppo Lehtonen Jokilaakso 104 / 2 40 2 Kai Rimpineva Imatra 002 39 3 Matti Syvälä Tampere 005 36

Lisätiedot

City-Sport kisa Kemi. Pohjan Jousi ry (18m PoJo) Keila- ja Tennishalli, Kemi, Juniorit 15

City-Sport kisa Kemi. Pohjan Jousi ry (18m PoJo) Keila- ja Tennishalli, Kemi, Juniorit 15 Juniorit 15 Sija Kilpailija Maa/Seura Karsinta Semifinaali Finaali 1 SMOLANDER Lauri FI030 PoJo 548-01 -Vapaa- 6 2 JÄÄRNI Aleksi FI045 ToJa 545-02 6 2 3 AHO Akseli FI030 PoJo 538-03 2 -Vapaa- 1/10 Pudotus-

Lisätiedot

Lopputulokset Perinnekivääri 300m makuu lks. RESUL:n avoimet "Pystykorva" - perinneaseen SM-kilpailut. Kilpailutoimisto.

Lopputulokset Perinnekivääri 300m makuu lks. RESUL:n avoimet Pystykorva - perinneaseen SM-kilpailut. Kilpailutoimisto. D t 1 76 Salovaara Pilvi Pir 85 108 193 2 54 kers Lauri Teija P-Poh 79 73 152 Osallistujia: 2 Sivu 1 / 4 H t 1 47 alik Kuikka Petrus E-Kar 129 127 256 2 72 alik Rautio Jouko P-Poh 123 130 253 3 62 alik

Lisätiedot

PELAAJAT JOUKKUEITTAIN Kausi

PELAAJAT JOUKKUEITTAIN Kausi PELAAJAT JOUKKUEITTAIN Kausi 2013-14 HAUSBANDY Snipers Porski RSB Yhteensä Ahde Kimmo HausBandy 1+2 3+0 x 2 4 2 6 0 Hakkola Jani HausBandy 0+0 ei pel. x 1 0 0 0 0 Helminen Tommi HausBandy 2+0 ei pel. x

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 39 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Suominen Hannu Kankaanpään Seudun RT Y 192 94 98 6 6 8 2 Meurasalo

Lisätiedot

Hassen 6/10 Tervasaari-hölkkämaratoonin tulokset ( ) Maraton

Hassen 6/10 Tervasaari-hölkkämaratoonin tulokset ( ) Maraton Hassen 6/10 Tervasaari-hölkkämaratoonin tulokset (07.03.2015) Maraton 1.Ollila Veikko 3.37.40 (M 60/1) 2.Saarinen Janne 3.54.09 (M alle 40/1) 3.Kemiläinen Juha 4.10.53 (M 55/1) 4.Palenius Juha 4.18.58

Lisätiedot

VARA-AMIRAALI OIVA TAPIO KOIVISTO

VARA-AMIRAALI OIVA TAPIO KOIVISTO 8 Suomen Sota tieteellisen Seuran uudet kunniajäsenet VARA-AMIRAALI OIVA TAPIO KOIVISTO Vara-amiraali Oiva Koiviston koko sotilas ura keskittyy laivaston ja merivoimien virkaportaisiin. Jo 18-vuotiaana

Lisätiedot

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet 1. Sosiaali- ja terveysryhmä Aulis Laaksonen, pj. Pori Terttu Nordman Eija Kuokka Hanna-Leena Markki Harjavalta Jaana Karrimaa Eero Mattsson Pomarkku

Lisätiedot

Lopputulokset. HÄTILÄ 13 Hätilä SRA Etelä-Häme Luokka: Joukkuekilpailu. Tulostettu: lauantai 6.7.2013 17:18:18

Lopputulokset. HÄTILÄ 13 Hätilä SRA Etelä-Häme Luokka: Joukkuekilpailu. Tulostettu: lauantai 6.7.2013 17:18:18 Luokka: Joukkuekilpailu Tulostettu: lauantai 6.7.2013 17:18:18 Sijoitus JoukkueID JoukkueNimi Yhteispisteet Kilpailu % Jäsenet Pisteet 1 3 VAU 1324,7205 100,0000 Heino Kari 686,1939 Lee Kenny 638,5266

Lisätiedot

Jyväskiepin luistelu 21.1.2012 10 km Myl

Jyväskiepin luistelu 21.1.2012 10 km Myl Jyväskiepin luistelu 21.1.2012 Myl 1 Antero Kotijärvi KuLs Myl 17:23,0 2 Jarkko Koponen Epäsuunta Myl 17:24,0 M-cupissa 3 Lauri Pohjola Epäsuunta Myl 18:38,0 4 Marko Tölli Epäsuunta Myl 18:38,0 5 Toni

Lisätiedot

SML HIRVI Jurvan Metsästysseura ry. 2017

SML HIRVI Jurvan Metsästysseura ry. 2017 SML HIRVI Jurvan Metsästysseura ry. 2017 M Seura Sarja Nro. Alkuk. Loppuk. Uus. Yhteensä 1 Luomala Arto 88 91 179 2 Autio Mikko 86 87 173 3 Peltola Jarkko 88 83 171 4 Ristimäki Juha 83 87 170 5 Parkkamäki

Lisätiedot

PERINNEASE SM 2014 SANTAHAMINA Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta

PERINNEASE SM 2014 SANTAHAMINA Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta 20 Smolander Åke 94 Rasku Hannu 22 Toivanen Jouni 95 Rasku Jukka 24 Soini Jukka 98 Fred Christer 25 Partanen Pentti 99 Salo Sakari 27 Ruotsalainen

Lisätiedot

Hassen Lokamaratooonin ( ) tulokset. Maraton

Hassen Lokamaratooonin ( ) tulokset. Maraton Hassen Lokamaratooonin (03.10.2015) tulokset Maraton 1.Ollila Veikko 3.49.06 (M 60/1) 2.Shelepen Viatseslav 3.52.13 (M 50/1) 3.Tetri Eino 3.54.10 (M 50/2) 4.Bäckström Miikka 3.57.26 (M alle 40/1) 5.Tints

Lisätiedot

Hämeen Aluemestaruuskilpailut 2011

Hämeen Aluemestaruuskilpailut 2011 Nokian Ampumarata 03. - 04.09.2011 04.09.2011 22:10:56 50m Kivääri 3x40 ls, sarja Y 1. Teemu Lipponen NoSA 99 99 100 99 397 86 92 89 90 357 97 97 97 92 383 1137 2. Antti Raittinen LamAs 96 98 98 97 389

Lisätiedot

S E U R A E N N Ä T Y K S E T

S E U R A E N N Ä T Y K S E T S E U R A E N N Ä T Y K S E T Pojat 9 40m 6.20 se, pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 60m 8.86 pe Elmer Vauhkonen 2015 12.8. Iisalmi 100m 14.58 pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 150m 21.76

Lisätiedot

Hämeen Aluemestaruuskilpailut 2013 (pk, lm)

Hämeen Aluemestaruuskilpailut 2013 (pk, lm) TUA:n Ruskeenkiven Ampumarata Akaa 31.08-01.09.2013 14:35:42 50m Kivääri 60 ls, makuu, sarja Y 1. Antti Raittinen LamAS 100 98100 99 98 96 591 2. Teemu Lipponen NoSA 99100 96 96 97 98 586 3. Jussi Hölli

Lisätiedot

Lahti Bowl. LAHDEN KEILAHALLI Launeenkatu 5, Lahti, Date: 31/10/2015 Time: 17:22. Best team details

Lahti Bowl. LAHDEN KEILAHALLI Launeenkatu 5, Lahti, Date: 31/10/2015 Time: 17:22. Best team details Lahti Bowl LAHDEN KEILAHALLI Launeenkatu 5, Lahti, +358440420300 Date: 31/10/2015 Time: 17:22 Best team details Tournament: Miesten Liittomylly 2015 Event: Alkukilpailu Squads: Maanantai 26.10 kello 18.00,

Lisätiedot

Eurooppalainen metsästysammunta Yhdistelmäkilpailu

Eurooppalainen metsästysammunta Yhdistelmäkilpailu Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund Kansainvälisten lajien SM-kilpailut 2016 Mäntsälän Ampumaurheilukeskus Hirvihaarantie 725 HIRVIHAARA Eurooppalainen metsästysammunta 29.5.2016 Yhdistelmäkilpailu

Lisätiedot

PELAAJAT JOUKKUEITTAIN

PELAAJAT JOUKKUEITTAIN PELAAJAT JOUKKUEITTAIN AMIGOS Tenuskebat Kotipojat Porski Kone MP Rohellus Kone MP Porski Kotipojat Rohellus Tenuskebat Kone MP Porski Yhteensä 19 pelaajaa Semi Finaali O M S Y J Hassinen Mikko AMIGOS

Lisätiedot

SAUL SM -rullahiihdot /Nokia: Tulokset Kunto-Pirkat

SAUL SM -rullahiihdot /Nokia: Tulokset Kunto-Pirkat SAUL SM -rullahiihdot 11.9.2016/Nokia: Tulokset Kunto-Pirkat (Kaikissa sarjoissa ensiksi sprinttimatka, sitten pitkä matka ja joukkuekilpailu: Sija Nimi Seura Loppuaika Ero) M30H Miehet 30 vuotta 7.2 km

Lisätiedot

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00 H6 (Lähti: 6 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 6. Sorsa Aleksi Pihkan 23.2 2. Hakuli Tommi KeU 24.02 +50 3. Pietiläinen Aleksi Pihkan 26.54 +3.42 4. Koikkalainen Severi Pihkan 2.46 +4.34 5. Koivisto Antton KeU

Lisätiedot

Lounais-Suomen aluemestaruuskilpailut

Lounais-Suomen aluemestaruuskilpailut Säkylä 02. - 17:31:44 50m Kivääri 60 ls, makuu, sarja M 1. Jesse Forstén SA 99 98 100 98 99 99 593 2. Sami Koskela SA 100 98 100 96 96 99 589 3. Jouko Forstén SäSA 98 94 100 98 97 98 585 4. Juha Rinta-Keturi

Lisätiedot

# Pelaaja Seura Yhteensä

# Pelaaja Seura Yhteensä Teerenpeli Tour 2015 kokonaistilanne - 3 parasta tulosta lasketaan mukaan SCR # Pelaaja Seura 1 2 3 4 5 6 Yhteensä 1 El- Ghaoui Mohamed MeG 79 86 80 84 243 2 Lehtikangas Jari LG 85 76 85 85 246 3 Lindqvist

Lisätiedot

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia.

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. LAUSEEN KIRJOITTAMINEN Peruslause aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. minä - täti - ja - setä - asua Kemi Valtakatu Minun täti ja setä asuvat

Lisätiedot

PM-RANNALTAONKIMESTARUUSKILPAILUN TULOKSET KYLÄSAARI

PM-RANNALTAONKIMESTARUUSKILPAILUN TULOKSET KYLÄSAARI PM-RANNALTAONKIMESTARUUSKILPAILUN TULOKSET KYLÄSAARI 18.6.2017 NUORET ALLE 12 V 1. LAURI ÅMAN NUMMI-PUSULAN KALASEURA 255 2. ANNA ÅMAN NUMMI-PUSULAN KALASEURA 80 NUORET ALLE 15 V. 1. MIRO VALTANEN NUMMI-PUSULAN

Lisätiedot

SM-KILPAILUT 25.4.2015 HÄRMÄSSÄ ROAD HOUSE / POWERPARK JUNIOR MEN LEFT 80 KG 1. MYLLÄRI, JUSSI. JURVAN URHEILIJAT 2. PÄIVÄRANTA, MIIKA.

SM-KILPAILUT 25.4.2015 HÄRMÄSSÄ ROAD HOUSE / POWERPARK JUNIOR MEN LEFT 80 KG 1. MYLLÄRI, JUSSI. JURVAN URHEILIJAT 2. PÄIVÄRANTA, MIIKA. SM-KILPAILUT 25.4.2015 HÄRMÄSSÄ ROAD HOUSE / POWERPARK JUNIOR MEN LEFT 80 KG 1. MYLLÄRI, JUSSI. JURVAN URHEILIJAT 2. PÄIVÄRANTA, MIIKA. DTF 3. HALKOSAARI, LASSI. POWER BULL RY 4. HIRVIMÄKI, ANTERO. JURVAN

Lisätiedot

XV SKAL TALOUDELLISUUSAJO JYVÄSKYLÄSSÄ 9.9.2006. Auto. Ford Connect 1,980 13,86 5,051 2,551 1,000

XV SKAL TALOUDELLISUUSAJO JYVÄSKYLÄSSÄ 9.9.2006. Auto. Ford Connect 1,980 13,86 5,051 2,551 1,000 Sija. Luokka 1 Pakettiautot enintään 2000kg I 1. 3. Käyttöauto Oy Jyväskylä Risto Vainio Ilkka Mansala 2. 18. Markku Lehisto Jaakko Riikonen Raimo Alm 3. 9. Markku Lehisto Markku Lehisto Juha Tammisto

Lisätiedot

L-S AMkisat ilmapistooli ja -kivääri 2011

L-S AMkisat ilmapistooli ja -kivääri 2011 Turku 05. - 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N 1. Hanna Pitkänen KaA 99 98 98 99 394 28x 2. Elin Liewendahl ÅSSF 99 96 99 100 394 25x 3. Jenni Leppänen V-SA 94 97 97 97 385 4. Hanna Nivus KaA 94 97 96 97 384

Lisätiedot

Reservin ampumamestaruuskilpailut

Reservin ampumamestaruuskilpailut Kouvola Tyrri 14. - 16.08.2015 50m Kivääri makuu erä 1, sunnuntai 16.8.2015 klo 09:00-11:45 HUOM! Pelkän 3x20ls kilpailun ampuma-aika 2h KOE ls 8:45 KILPAILU ALKAA 9:00 6 yliv Markku Haklin V-S H60 7 korpr

Lisätiedot

PELAAJAT JOUKKUEITTAIN

PELAAJAT JOUKKUEITTAIN PELAAJAT JOUKKUEITTAIN AMIGOS Kone MP HyZä Porski Tenuskebat Rockottajat Kotipojat Yhteensä 15 pelaajaa O M S Y J Intke Niko AMIGOS 0+0 0+0 0+0 0+0 0+1 0+1 6 0 2 2 0 Hassinen Mikko AMIGOS ei pel. ei pel.

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruus 2012

Hämeen aluemestaruus 2012 Aitovuori, Tampere 07. - 11.09.2012 14:24:07 Vapaapistooli, sarja Y 1. Ari Huhtamäki P-HA 94 86 84 90 90 95 539 2. Jussi Saari P-HA 90 88 89 89 86 85 527 3. Petri Viljanen K-64 88 92 81 77 87 81 506 4.

Lisätiedot

SVA mestaruuskilpailu 2013

SVA mestaruuskilpailu 2013 Säkylä 14. - 16.06.2013 17:39:43 50m Pistooli, sarja Y45 1. Petri Viljanen K-64 84 86 90 85 345 2. Kimmo Loponen K-UAS 80 86 85 83 334 3. Markku Kumin LovAS 82 85 78 81 326 4. Petri Leppänen HlAS 74 66

Lisätiedot

07:00 Raahe 2 NIC-863 (53) 02:00 Lidl purku 1. 04:30 Lidl purku pakaste. 18:00 Turku paluu 20:00 LAHTI PALUU 20:00 20:00 LAHTI PALUU

07:00 Raahe 2 NIC-863 (53) 02:00 Lidl purku 1. 04:30 Lidl purku pakaste. 18:00 Turku paluu 20:00 LAHTI PALUU 20:00 20:00 LAHTI PALUU Työvuorot vko 50 Kuljetusliike Ilmari Lehtonen Oy AINASSAARI MIKA 13.12 14.12 15.12 16.12 17.12 04.12.2015 08:49:24 18.12 19.12 ALAHÄIVÄLÄ JANNE ARVOLA JANNE ARVOLA JUHO EKDAHL SAMULI EKDAHL JOUKO HAUTAMÄKI21:00

Lisätiedot

Arvi Tiinuksen Muistokilpailut XIX

Arvi Tiinuksen Muistokilpailut XIX Hirvialhon koulu Akaa Viiala 12. - 15:20:34 10m Ilmakivääri 60 ls, sarja Y 1. Pekka Raittinen LamAs 98 97 99 97 95 94 580 2. Antti Mäkelä PuKu 99 97 97 92 97 95 577 3. Antti Raittinen LamAs 92 94 97 94

Lisätiedot

SVA mestaruuskilpailu 2013

SVA mestaruuskilpailu 2013 Säkylä 14. - 16.06.2013 18:05:40 50m Pistooli, sarja Y45 1. Petri Viljanen K-64 84 86 90 85 345 2. Kimmo Loponen K-UAS 80 86 85 83 334 3. Markku Kumin LovAS 82 85 78 81 326 4. Petri Leppänen HlAS 74 66

Lisätiedot

Yleinen laituripilkki Halkosaari 31.10.2009

Yleinen laituripilkki Halkosaari 31.10.2009 Yleinen laituripilkki Halkosaari 31.10.2009 Naiset Miehet 60 1. Mirja Huotilainen 146 1. Kyösti Härkönen 238 2. Marketta Mustonen 96 2. Ari Myller 207 3. Varpu Korhonen 26 3. Esko Huhtaniemi 189 4. Tuija

Lisätiedot

Kalastuspisteuistelu

Kalastuspisteuistelu HSVU Tulostettu 3.8.2013 Sivut 1 / 21 12 Tomi Kekki, Jari Kekki, Jani Träff 8945 hauki 5460 8945 8945 1 3 Topi & Mika Salo 8800 hauki 6370 8800 8800 2 8 Timo Ikola, Markku Pitkäranta 8595 8595 8595 3 1

Lisätiedot

PANK ry:n toimielimet 2016

PANK ry:n toimielimet 2016 PANK ry:n toimielimet 2016 HALLITUS Ville Alatyppö ville.alatyppo@hel.fi Kuntaliitto/Helsingin kaupunki, pj. Lars Forstén lars.forsten@lemminkainen.com INFRA ry/asfalttijaosto/lemminkäinen Infra Oy, vpj

Lisätiedot

Pienten lasten kerho Tiukuset

Pienten lasten kerho Tiukuset Pienten lasten kerho Tiukuset Kerhotoiminnan varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 Oi, kaikki tiukuset helähtäkää, maailman aikuiset herättäkää! On lapsilla ikävä leikkimään, he kaipaavat syliä hyvää. (Inkeri

Lisätiedot

Laki. poliisilain muuttamisesta

Laki. poliisilain muuttamisesta Laki poliisilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan poliisilain (872/2011) 2 luvun 17 :n 4 momentti ja 9 luvun 10 :n 1 momentin 4 kohta, sellaisena kuin niistä on 2 luvun 17 :n 4 momentti

Lisätiedot

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta 1 / 5 KV-2012 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24 Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. 2 Aho Maria toimistosihteeri 3 Ailio kapteeni evp

Lisätiedot