Training. Strategisen johtamisen perusteet. Rupert Beinhauer, René Wenzel (FHJ) train.eu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Training. Strategisen johtamisen perusteet. Rupert Beinhauer, René Wenzel (FHJ) www.strategy train.eu"

Transkriptio

1 Strategy Train Moduuli II Luku 1 Tekijät Koulutus materiaalia verkossa Small Enterprise Strategic Development Training Strategia analyysi Strategisen johtamisen perusteet Rupert Beinhauer, René Wenzel (FHJ) train.eu Euroopan komissio on tukenut tätä projektia taloudellisesti. Tämä julkaisu heijastaa vain tekijöidensä mielipiteitä, eikä komissio ole vastuussa siitä, miten julkaisun tietoja käytetään.

2 Sisällysluettelo Moduuli II. Strategia analyysi Luku 1: Strategisen johtamisen perusteet Luvun kuvaus... 3 Avainsanat... 3 Oppimistavoite... 3 Lukuun käytettävä aika... 3 Johdanto Toimintaperiaatteet, visio ja missio Mitä ovat toimintaperiaatteet, visio ja missio? Miksi yrityksen tulisi ottaa käyttöön toimintaperiaatteet? Mihin yrityksen vision tulisi keskittyä? Miten yhdistää yrityksen visio ja toimintaperiaatteet? Esimerkkitapaus... 8 Yhteenveto luvun pääkohdista Liiketoimintastrategian käsite ja sen laajuus sekä strategisen johtamisen osa alueet Mitkä ovat strategisen johtamisen keskeiset osa alueet? Miksi strategista johtamista tarvitaan? Mistä löytää työkaluja liiketoimintastrategian toteuttamiseen? Miten valita strategia? Esimerkkitapaus Yhteenveto luvun pääkohdista Yhteenveto oppimistavoitteista Lähdeluettelo Kirjat ja artikkelit Internet sivut Module II Unit 1 2

3 Moduuli II. Strategia analyysi Luku 1: Strategisen johtamisen perusteet Luvun kuvaus Avainsanat Toimintaperiaatteet, visio, missio, toiminta ajatus, strategia analyysi, strategian valinta, strategian toteutus Oppimistavoite Ensimmäisessä luvussa kerrataan strategiaan kuuluvat keskeiset käsitteet, kuten visio, missio ja yrityksen arvot sekä käsitellään klassisia ulkoisten ja sisäisten tekijöiden analyysimenetelmiä. Tämän jälkeen koulutusohjelmassa keskitytään kehittyneempiin metodeihin ja työkaluihin. Koulutusohjelmassa analysoidaan käsitteitä ja liiketoimintastrategian laajuutta, mukaan lukien skenaarion rakentaminen ja eri vaihtoehdot strategian muodostamiseen ja sen toteuttamisen arviointiin. Koulutusohjelmassa arvioidaan kriittisesti strategisen johtamisen keskeisiä osa alueita ja pohditaan, missä yhteydessä niitä voidaan parhaiten soveltaa. Lopuksi koulutusohjelmassa keskitytään eri strategiavaihtoehtoihin (erikoistuminen, diversifiointi, integraatio) ja strategia analyysin soveltamiseen pk yritysten tasolla. Lukuun käytettävä aika Luvun suorittamiseen menee noin 90 minuuttia. Johdanto Strategiassa on kyse voittamisesta. Strategia ei ole yksityiskohtainen suunnitelma tai ohjekokoelma; se on yhdistävä tekijä, joka tuottaa yhtenäisyyttä ja antaa suunnan yksilön tai organisaation toiminnalle ja päätöksille. Strateginen johtaminen voidaan nähdä myös yhdistävänä lenkkinä yrityksen ja sen ympäristön välillä. Tämä luku esittelee strategiseen johtamiseen kuuluvia tärkeitä termejä, kuten yrityksen toimintaperiaatteet, visio ja missio. Luvussa kuvataan myös strategisen johtamisen tärkeitä osa alueita. 1.1 Toimintaperiaatteet, visio ja missio Avainsanat Toimintaperiaatteet, visio, missio, toiminta ajatus, yrityksen periaate Johdanto Yrityksen toimintaperiaatteet sisältävät kirjalliset julkilausumat yrityksen päämääristä, keskeisistä arvoista, toiminta alueista ja yrityksen konkreettisista tavoitteista. Nykyään noin 90 prosentilla kaikista yrityksistä on käytössä toimintaperiaatteet (Müller Stewens & Lechner Module II Unit 1 3

4 2005). Toimintaperiaatteiden muodostaminen onkin yksi suosituimmista johtamisen konsepteista nykyään. Visio on yrityksesi ohjaava periaate. Termi missio saattaa usein korvata termin visio, mikä vähentää yrityksesi mahdollisuuksia erilaistua (differointi). Toisin sanoen missio ei ole tulevaisuuteen suuntautunut Mitä ovat toimintaperiaatteet, visio ja missio? Yrityksen toimintaperiaatteet sisältävät yrityksen kaikki ne periaatteet, jotka jaetaan yrityksen kaikkien sidosryhmien kanssa joko kirjallisessa muodossa tai joskus suusanallisesti. Yrityksen periaatteet sanelevat yrityksessä vallitsevat ja ulkoisen ympäristön kanssa toimittaessa vallitsevat käyttäytymisperiaatteet. Yrityksen periaatteet ilmentävät visiota, yrityksen arvoja, normeja ja ihanteita, jotka yhdessä muodostavat yrityskulttuurin. Yrityksen toimintaperiaatteiden muotoilemisen avulla johto yrittää organisoida yritystä kokonaisuutena ja laatia yhtenäiset säännöt. Siitä huolimatta, yrityksen toimintaperiaatteiden EI tulisi koostua jäykästä kokoelmasta yrityksen pääperiaatteita, vaan niiden tulisi välittää tiettyä ajattelutapaa, jonka mukaan työntekijöiden tulisi toimia kohdatessaan erilaisia yrityksen ulkoisia ja sisäisiä tilanteita. Yrityksen toimintaperiaatteiden tulisi auttaa arvioimaan erilaisten tilanteiden tärkeys yrityksen henkilökunnan motivaation ja sitoutumisen kannalta. Kun yrityksen toimintaperiaatteet on laadittu, tulisi päättää yrityksen strategian suunnasta ja sisällöstä. Visio ja missio ovat työkaluja, jotka auttavat yrityksen toimintaperiaatteiden muotoilemisessa. Yrityksen toimintaperiaatteet ovat tekijä, joka antaa yritykselle selkeän suunnan. Nykyään moniin liikeideoihin viitataan visioina. Niihin tulisi kuitenkin viitata visioina vain, jos yritys esittää kehityksensä tulevaisuuteen liittyviä tekijöitä. Toisin sanoen: visio määrittelee, mitä yrityksen olemassaololla halutaan pohjimmiltaan tavoitella (Müller Stewens & Lechner, 2005). Hyvälle visiolle on tunnusomaista kolme asiaa: Vision ei pitäisi keskittyä ainoastaan yhteisöön, vaan sen tulisi olla suunnattu jokaisen yrityksen työntekijän hyödyksi. Hyvä visio voi auttaa vähentämään kompleksisuutta ja se voi tehdä ympäristöstä tehtyjen havaintojen käsittelyn ja luokittelun paljon selkeämmäksi niin, että saadaan aikaan haluttu suuntautuminen ja järjestys. Vision tulisi motivoida työntekijöitä. Hyvä visio perustuu näkemykselle yrityksestä pitkällä aikavälillä ja saa siten aikaan turvallisuutta, jatkuvuutta ja vakautta. Toiminta ajatus kertoo yrityksen tarkoituksen. Se koostuu tyypillisesti yrityksen tavoitteiden ilmaisemisesta ja hyvin usein se yleisesti ottaen määrittelee yrityksen harjoittaman liiketoiminnan. (Strateginen) missio ilmaisee keskeiset syyt yrityksen olemassaololle ja sen toiminnallaan tavoittelemat edut kaikille sidosryhmille. Niinpä, jos missio hahmottelee, mitä yritys haluaa saavuttaa lyhyellä aikavälillä, niin yrityksen visio luo näkymän yrityksen mahdollisesta tulevaisuudesta pitkällä tähtäimellä. Module II Unit 1 4

5 1.1.2 Miksi yrityksen tulisi ottaa käyttöön toimintaperiaatteet? Yrityksen toimintaperiaatteiden päätehtävä on ilmaista yrittäjien tai johdon visiota, jotta kaikki työntekijät ponnistelisivat kohti samaa päämäärää. Toimintaperiaatteiden päätavoitteena tulisi olla (Müller Stewens & Lechner, 2005): selkeys ja työtekijöiden ohjaaminen, tietoisuuden luominen yrityksen kohtaamista ongelmista ja rohkaiseminen ratkaisujen kehittämiseen, työntekijöiden auttaminen kasvattamaan sitoutumistaan ja jatkuvuuden aikaansaaminen, yrityksen kaikkien osastojen välisen kommunikaation ja yhteistoiminnan helpottaminen, yrityksen identiteetin luominen ja yrityksen palveleminen tarjoamalla liiketoiminnalle selkeät suuntaviivat. Visio tukee yritystäsi eri tavoilla: Visio luo toivoa ja saa työntekijöiden voimavarat liikkeelle. Visio saa aikaan positiivista energiaa. Visio helpottaa johdon asettamien tavoitteiden saavuttamista. Viimeiseksi, visio tukee yrityksesi jatkuvuutta. Toisaalta missio auttaa yritystäsi löytämään oman suuntansa liiketoimintaympäristössä. Missio toimii inspiraationlähteenä heijastamalla ryhmän arvoja ja uskomuksia, kun se on toimintaan suuntautunut ja, mikä tärkeintä, realistinen. Tavallisesti sellaisia käsitteitä kuin missio ei ole tarkoitettu vain yrityksen työntekijöille vaan myös suurelle yleisölle. Niinpä missio toimiikin tärkeänä työkaluna yrityksen imagon kehittämisessä. Käytä jonkin aikaa miettiäksesi, mitä olet tehnyt yrityksessäsi toimintaperiaatteiden käyttöön ottamiseksi. Oletko koskaan ottanut yrityksesi käyttöön toimintaperiaatteita? Jos olet, niin miten yrityksesi työntekijät reagoivat niihin? Lähes jokaisessa yrityksessä tulisi luoda ja ottaa käyttöön toimintaperiaatteet. Niiden ei tulisi ilmaista vain johdon ja liikeyrityksen omistajien näkemyksiä vaan niiden täytyy olla myös jokaisen yrityksen työntekijän hyväksymiä ja noudattamia. Ne tulisi laatia kirjalliseen muotoon ja, mikä kaikkein tärkeintä, kaikkien tulisi olla jatkuvasti tietoisia niistä Mihin yrityksen vision tulisi keskittyä? Tehokkaat visiot ovat kokonaisvaltaisia ja niiden päätavoitteena on löytää ihanteellinen, harmoninen tasapaino kaikkien olennaisten sidosryhmien kanssa. Tästä johtuen yrityksen vision tulisi olla suunnattu laaja alaiselle joukolle. Visio on siksi tärkeä yrityksen kaikille osastoille ja sidosryhmille. Visio ei ole kiveen hakattu vaan sitä voidaan tarvittaessa soveltaa yrityksen kohtaamien tilanteiden mukaan. Tulee kuitenkin pitää mielessä, että vision pääperiaatteiden tulisi pysyä muuttumattomina. Vision tulisi olla motivoiva ja antaa yritykselle suunta ja sen toiminnalle tarkoitus pelkän rahan teon ja voiton maksimoinnin lisäksi. (Grant, 2002) Module II Unit 1 5

6 1.1.4 Miten yhdistää yrityksen visio ja toimintaperiaatteet? On tärkeää ymmärtää, että vision ja mission kehittäminen riippuvat pääasiassa (yrityksen omistajana) omaksumistasi uskomuksista, päämääristä ja ympäristöstä ja että visio ja missio ovat tavoitteita, jotka ovat yhteydessä muiden strategisten tavoitteiden, kuten voiton maksimoinnin, kanssa. Alla oleva kuvio näyttää, miten määrälliset tekijät ja laadulliset tekijät, kuten visio, muodostavat keskinäisessä vuorovaikutuksessaan strategisen johtamisen periaatteet. Kuva 1: Strategisen johtamisen kehys Pidä mielessä, että vankan vision muodostaminen on olennainen asia, jos toiveena on yrityksen ylläpitäminen pitkällä tähtäimellä. Seuraavat askeleet auttavat yrityksesi vision ja mission muodostamisessa: Ensimmäinen askel on tehdä selväksi, mitkä ovat päämääräsi ja mitä periaatteita haluat sisällyttää yrityksen arvoihin. Seuraava askel on kirjoittaa visiosi ja yrityksen missio paperille. Huolehdi, että: o olet niin tarkka kuin mahdollista, o osoitat täsmällisesti mikä on tärkeää ja miksi, o välität tunnetta tarkoituksenmukaisuudesta, o keskityt tulevaisuuteen ja heijastat sinun ja työntekijöidesi (ja muiden sidosryhmien) jakamia arvoja sekä o käytät kuvia havainnollistamaan ajatuksiasi. Module II Unit 1 6

7 Olisi myös hyvä ajatus tehdä yrityksen visiosta ja missiosta julkisia. Se voi auttaa asiakkaitasi, tavarantoimittajia ja muita sidosryhmiä saamaan tärkeää tietoa yrityksestäsi. Pelkkä yrityksen vision kirjoittaminen paperille ei vielä riitä. Paljon tärkeämpää on toimia yrityksesi vision ja mission mukaisesti. Myös työntekijöiden tulisi toimia niiden mukaisesti, muuten yrityksen vision laatimisella ei ole mitään merkitystä. Visio, kuten myös toiminta ajatus, on luotu pitkän aikavälin perustalle ja heijastaa yrityksen imagoa pitkällä tähtäimellä. Sen vuoksi tulisi pitää huolta, että pääperiaatteet pysyvät muuttumattomina, vaikka yrityksen visiota voidaankin vapaasti soveltaa eri tavalla eri olosuhteissa ja tilanteissa. HARJOITUS: Onko yritykselläsi jo visio ja toiminta ajatus? Jos ei, koeta laatia ensimmäinen versio visiosta ja toiminta ajatuksesta huomioiden edellä mainitut periaatteet. Jos yritykselläsi on jo visio ja toiminta ajatus, tarkastele niitä edellä mainittujen periaatteiden valossa ja muokkaa niitä tarvittaessa. Yrityksen toimintaperiaatteiden kehittäminen on tehtävä, johon voi mennä useita kuukausia. Alla muutamia vinkkejä, jotka auttavat yrityksesi toimintaperiaatteiden laatimisessa: Konseptia on helpompi toteuttaa, jos kehitysprosessiin otetaan mukaan ryhmä johtajia ja/tai työntekijöitä. Kehitysprosessiin tulisi ottaa mukaan eri ikäisiä työntekijöitä hierarkian eri tasoilta ja eri ammattiryhmistä ja monenlaisista tehtävistä. Kehitysprosessi ei kulje ylhäältä alas eikä alhaalta ylös vaan kattaa kaiken. Johto laittaa prosessin liikkeelle ja asettaa toimintaperiaatteiden kehittämiselle aikarajan ja tavoitteet sekä huolehtii myös, että kaikkien kehitysprosessiin suoraan liittymättömien työntekijöiden mielipiteet otetaan huomioon. Toimintaperiaatteiden kehittäminen voi tapahtua kolmessa vaiheessa: (Lombrisser & Abplanap 2005) I Vaihe: Lähtötilanteen kokonaisanalyysi: Ensimmäisessä vaiheessa analysoidaan lähtötilanne. Projektin menestyksen takaamiseksi on tärkeää analysoida seuraavat osa alueet: Yrityksen ympäristö: Yrityksen ympäristön analysointiin kuuluu keskustelu mahdollisuuksista, uhista ja trendeistä sekä niiden vaikutuksista tärkeimpiin sidosryhmiin. Yritys: Yrityksen vahvuudet ja heikkoudet sekä niiden vaikutukset tärkeimmille sidosryhmille. Sidosryhmät: Tärkeimpien sidosryhmien ja niiden päähuolenaiheiden ja vaikuttamismahdollisuuksien tunnistaminen. Moraalisuuden käsite: Moraalisuuden käsite asettaa rajat yrityksen toimintaperiaatteille. Johtajien moraaliarvoilla voi olla valtava vaikutus toimintaperiaatteiden toteutumisessa. Moraalisuuden käsitteen alustava selventäminen auttaa välttämään keskusteluja tai väittelyjä yrityksen periaatteista jokaisen yksittäisen päätöksen yhteydessä. Module II Unit 1 7

8 II Vaihe: Kokonaissuunnitelma yrityksen toimintaperiaatteista: Johdon nimittämää työryhmää ohjaa kahdesta kolmeen ytimekästä periaatetta, jotka pätevät kaikkiin pääsidosryhmiin (asiakkaisiin, työntekijöihin, omistajaan/omistajiin ja ympäristöön). Työryhmässä jokainen osallistuja analysoi ja kehittää konseptin suuntaviivoja itsenäisesti. Myöhemmin seuraavassa keskustelussa osallistujat esittävät kommenttinsa, tarpeensa ja kehitysehdotuksensa. Tavoitteena on saavuttaa yksimielisyys kaikista käsitteistä. Tämä on toisen vaiheen kaikkein tärkein askel. Yrityksen toimintaperiaatteet sisältävät usein vain liike elämälle tyypillisiä arvoja, kuten asiakaslähtöisyys, palvelu, tehokkuus jne. Kannattaa kuitenkin pitää mielessä, että käyttämällä emotionaalisia arvoja, kuten reiluus, harmonia, luottamus jne., voi saada työntekijöissä aikaan positiivista asennoitumista. III Vaihe: Toiminnasta päättäminen ja osastot: Yrityksen vision toteuttaminen edellyttää, että kaikkien tasojen työntekijät ovat kehittämisprosessissa mukana työryhminä. Tietystä osaalueesta tai toiminnosta vastuussa oleva henkilö kehittää vastuualueelleen toimintaperiaatteet yhteistyössä muiden johtotason henkilöiden (ja mahdollisesti muiden työntekijöiden) kanssa. Prosessissa tulee saada vastaus seuraaviin kysymyksiin: Mitä yrityksen toimintaperiaatteet merkitsevät meidän osastollemme/yksiköllemme/toiminnollemme? Minkälaisia toimia ja toimenpiteitä yksiköltämme/osastoltamme/toiminnoltamme vaaditaan toimintaperiaatteiden toteuttamiseksi? Lisäksi on suositeltavaa, että yrityksen kaikille sidosryhmille tuottamat edut on selvästi määritelty. Lopuksi, toimintaperiaatteiden kehittämisessä yrityksellesi tulisi keskittyä enemmän itse matkaan (eli itse kehitysprosessiin) kuin lopputulokseen (eli kirjalliseen dokumenttiin) Esimerkkitapaus Tässä osassa käsitellään kahden teollisuusalalla toimivan yrityksen visioita. Ensimmäinen osa on lyhyt kuvaus yrityksestä ja toinen osa sisältää vastaavasti sen toimintaajatuksen. Molemmat esimerkit ovat peräisin sivustolta josta löytyy esimerkkejä myös muiden yritysten toiminta ajatuksista. Hubbs Machine & Manufacturing, Inc. Kuvaus: Hubbs Machine & Manufacturing, Inc. sijaitsee Cedar Hillsissä, Missourin osa valtiossa Yhdysvalloissa. Hubbs Machine & Manufacturing, Inc. on teollisuudenalan yritys, joka valmistaa ja jakelee tarkassa teollisuusmittauksessa käytettäviä tähyksiä ja lisälaitteita. Hubbs Machine & Manufacturing, Inc. valmistaa laserseuraimia, kuva ja teodoliittimittausjärjestelmiä sekä muita koordinaattimittausjärjestelmiä ja valmistaa tilaustyönä tehtäviä tähyksiä ja kiinnikkeitä. Toiminta ajatus: Hubbs Machine & Manufacturing, Inc. suunnittelee, kehittää, valmistaa talon sisällä, varastoi ja myy optisia tähyksiä ja lisälaitteita tarkkoihin teollisuuden mittausjärjestelmiin, kuten tietokoneavusteisiin teodoliittimittausjärjestelmiin, kuvamittausjärjestelmiin, laserseuraimiin ja muihin uusiin mittausjärjestelmiin. Lisäksi tuemme uusien mittausjärjestelmien kehittämistä. Module II Unit 1 8

9 Ymmärrämme ja arvostamme niitä lukuisia haasteita liittyen tarkkuuteen, kompleksisuuteen ja aikarajoituksiin, joita järjestelmien käyttäjät kohtaavat. Tuemme järjestelmien käyttäjiä ja autamme heitä pysymään aikataulussa parhaan kykymme mukaan. Tarjoamme tavallisten valmiiden tuotteiden lisäksi monipuolisia ja erikoisvalmisteisia juuri sinun projektiasi varten tilaustyönä tehtäviä tuotteita. Hubbs Machine & Manufacturing, Inc. on arvokas työkalu loppukäyttäjälleen, sillä se ei valmista ja tarjoa vain tavallisia tuotteita vaan myös standardista poikkeavia, pienissä erissä saatavia ja vaativia tuotteita. Hubbs Machine & Manufacturing, Inc on yksi monista välttämättömistä vaiheista tapahtumaketjussa, jota projektisi menestyksekäs loppuun saattaminen edellyttää. Teemme parhaamme tuon menestyksekkään lopputuloksen aikaansaamisessa. Peterson Manufacturing Company, Inc. Kuvaus: Peterson Manufacturing Company, Inc tarjoaa saman katon alla metallin valmistus ja viimeistelypalveluja. Yrityksen asiakkaat tulevat sellaisilta aloilta kuin raaka aineen käsittely, raskas rakentaminen, rautatieteollisuus, maatalous ja lääketiede. Yrityksen asiakkaita ovat myös valtion urakoitsijat ja materiaalinkäsittelylaitteiden valmistajat. Yrityksen palveluihin kuuluvat mm. puristusmuovaus, rullataivutus, sertifioitu hitsaus ja asennuspalvelu, vaativat puristustyöt, koneellinen asennus ja CNC koneistus. Toiminta ajatus: Peterson Manufacturing Company, Inc. on metallinvalmistaja, jonka perusoletuksena on, että todellisten, asiakkaille odotettua enemmän arvoa tuottavien tuotteiden ja palveluiden tarjoamisella on suuri itseisarvo ja se on henkilökohtaisesti ja taloudellisesti palkitsevaa. Me Petersonilla menestymme, koska meidän asiakkaamme menestyvät. Olemme osa paljon suurempaa yhteisöä, johon nähden olemme pakotettuja toimimaan vastuuntuntoisesti. Toimimme vastuuntuntoisesti auttaessamme suojelemaan ympäristöämme, tarjoamalla reiluja taloudellisia mahdollisuuksia, työskennellessämme turvallisuus huomioon ottaen ja huomioimalla yksilön kaikissa liiketoimissamme. Keskitymme pääasiassa teräksen valmistukseen ja asennuksiin käyttäen paksua levyterästä (.25 +) ja/tai rakenneteräskomponentteja, kuten teräspalkkeja, U tankoja, kulmatankoja ja rakenneputkia. Palveluihimme kuuluvat joustavat toimitusajat, tarvittaessa valmistus tilaustyönä, valmistus halpatuotantoon, asiakaskohtainen toimitusaikataulu ja hallinnollinen tuki. Ylläpidämme vakaata liiketoimintaydintä patentoiduissa tuotteissa, jotka markkinoidaan ja myydään suoraan loppukäyttäjälle. Liiketoimintamme ytimessä ovat materiaalinkäsittelylaitteet, kuten terästelineet, teollisuusvaunut ja muut raaka aineen käsittelyyn liittyvät erikoisvalmisteiset tuotteet. Tarjoamme sopimusvalmisteisia tuotteita (tilausvalmistuksena) käyttäen samoja taitoja ja välineitä. Ylläpidämme siten toimintaamme monilla markkinoilla mukaan lukien rakennuslaitteet, maatalouden tuotantovälineet, autoteollisuus ja muut, jotka myyvät, valmistavat tai varastoivat raskasmetallimateriaaleja, kuitenkaan pelkästään näihin rajoittumatta. Lyhyesti sanottuna yrityksemme on kestävä ja sopeutuu yksittäisillä aloilla tapahtuviin nousu ja laskusuhdanteisiin niin, että asiakkaamme voivat luottaa meihin niin hyvinä kuin huonoina aikoina. Module II Unit 1 9

10 Yhteenveto luvun pääkohdista Visio ja missio ovat työkaluja, jotka voivat auttaa muodostamaan yrityksesi toimintaperiaatteet, joiden tulisi antaa yrityksellesi päämäärä ja suunta. Yrityksen olemassaolon pohjimmainen tavoite ilmaistaan visiossa. Nykyään monia liikeideoita kutsutaan visioiksi, mutta niin ei pitäisi tehdä, elleivät ne keskity yrityksen tulevaisuuteen. Siksi on hyvin tärkeää, että sinulla on näkemys yrityksesi tulevaisuudesta ja päämääristä ja sinun tulisi mukauttaa toimesi niiden mukaan. Tehokkaat yritysvisiot ovat kokonaisvaltaisia ja voivat auttaa löytämään optimaalisen ja harmonisen tasapainon kaikkien tärkeimpien sidosryhmien kanssa. Yrityksen toimintaperiaatteet edustavat niitä yrityksen periaatteita, jotka ovat joko kirjallisina tai jaetaan suusanallisesti kaikkien sidosryhmien kanssa. Ne voidaan esittää yrityksen toimintaajatuksen muodossa. Yrityksen periaatteet määräävät käyttäytymissäännöt yrityksen sisällä, mutta myös työntekijöiden toimiessa ulkoisen ympäristön kanssa. Siksi on hyvin tärkeää ottaa yrityksessäsi käyttöön toimintaperiaatteet, joita johdon ja jokaisen yrityksesi työntekijän tulisi heijastaa. Toimintaperiaatteet tulisi laatia kirjalliseen muotoon, mutta kaikkein tärkeintä on varmistaa, että yrityksessäsi jokainen käyttää niitä kaikkina aikoina. 1.2 Liiketoimintastrategian käsite ja sen laajuus sekä strategisen johtamisen osa alueet Avainsanat Strategia, taktiikat, strategia analyysi, strategian valinta, strategian toteutus Johdanto Monien liike elämän menestystarinoiden perusaineksia ovat olleet perusteellisesti laaditut ja tehokkaasti toteutetut strategiat. Taktiikat keskittyvät taisteluiden voittamiseksi tarvittaviin siirtoihin, mutta strategia keskittyy koko sodan voittamiseen (Grant, 2002). Niinpä strategiat suuntautuvat pitkälle tulevaisuuteen, kun taas taktiikat keskittyvät ympäristön muutoksiin lyhyellä aikavälillä. Strateginen johtaminen on tärkeä askel johtamiskonseptien kehityksessä, sillä strategisen johtamisen konseptia on helppo toteuttaa. Sitä sovelletaan myös käytännössä, sillä lähes kaikki yritykset käyttävät strategisen johtamisen konsepteja. Useimmat strategiset toimet koostuvat kolmesta tärkeästä vaiheesta: (1) strategia analyysista, (2) strategian valinnasta ja (3) strategian toteutuksesta Mitkä ovat strategisen johtamisen keskeiset osa alueet? Seuraavat kohdat sisältävä määritelmän strategisen johtamisen käsitteestä ja liiketoimintastrategian laajuudesta. Tulisi siis toimia seuraavien periaatteiden mukaisesti: Strategian ei tulisi tukahduttaa johdon ja yrityksen työntekijöiden aloitteita, luovuutta eikä ammattitaitoa. Module II Unit 1 10

11 Yrittäjän ja ylimmän johdon jäsenten täytyy olla rohkeita ja luovia ottaakseen pääajatuksensa ja siitä johtuvat toimintamääräykset käyttöön eri toiminnoissa, alueellisissa yksiköissä ja liikekumppaneiden kesken kulloisenkin tilanteen sanelemien ehtojen mukaisesti. Strategiaa täytyy noudattaa jatkuvasti, kun taas taktiikat ovat lyhyellä aikavälillä suoritettavia kiireisiä tehtäviä tähdättäessä kohti tärkeämpiä päämääriä. Strategia tarkoittaa toimimista laajemmassa perspektiivissä samalla, kun pyritään saavuttamaan lyhyen aikavälin osatavoitteita ja tuloksia. Strategialle ei ole olemassa selkeää määritelmää ja todennäköisesti sitä ei koskaan saadakaan, sillä käytännössä strategia ja toimintasuunnitelmat ovat usein kietoutuneet yhteen ja siten vaikuttavat jatkuvasti toisiinsa. Kolme tärkeää strategisen johtamisen osa aluetta voivat auttaa yritystäsi toimimaan tehokkaasti. Ne ovat (Daschmann 1996): 1) Strategia analyysi Strategia analyysi auttaa ymmärtämään yrityksesi strategisen aseman. On tärkeää analysoida muutoksia ympäristössä ja selvittää, miten ne voivat vaikuttaa sinuun ja työntekijöihisi. Strategia analyysi tähtää kuvan luomiseen niistä keskeisistä tekijöistä, joilla voi olla vaikutusta yrityksesi suorituskykyyn nyt ja tulevaisuudessa. Jos strategia analyysi suoritetaan oikealla tavalla, se voi auttaa valitsemaan sopivan strategian. Alla käsitellään lyhyesti joitakin strategia analyysin keskeisiä tekijöitä. Niiden ymmärtäminen voi auttaa sinua voittamaan vaikeudet. (a) Ympäristö: Yrityksesi ei voi tulla toimeen ilman vuorovaikutusta monimutkaisen kaupallisen, taloudellisen, poliittisen, teknologisen, kulttuurisen ja sosiaalisen ympäristön kanssa. Yrityksesi kohtaa muutoksia ympäristössä ja niiden vaikutusten täysi ymmärtäminen on tärkeää strategisen suunnitelmasi muodostamisessa. Kyseisiä ulkoisia vaikutuksia kutsutaan uhiksi ja heikkouksiksi, ja ne ovat osa SWOT analyysia, jota käsitellään myöhemmässä moduulissa. (b) Organisaation resurssit: Organisaation resurssit muodostuvat sisäisistä vaikutuksista. Yrityksesi strategista toimintakykyä voidaan pitää yrityksen vahvuuksina ja heikkouksina, jotka voivat myös olla osa yrityksesi SWOT analyysia (käsitellään luvussa III). (c) Eri sidosryhmien odotukset: Yrityksesi kehitys riippuu myös sidosryhmien odotuksista. Niiden uskomukset ja oletukset muodostavat yrityksesi kulttuurin. Esimerkiksi: kahden eri osaston johtajat voivat ajattelutavoillaan antaa erilaisen vaikutelman yrityksen strategiasta, vaikka he kohtaavat samat ympäristöolosuhteet. Niinpä, yrityksesi sidosryhmät vaikuttavat monella tapaa ja niiden strategiaasi kohdistuvan vaikutuksen voimakkuus riippuu kulloisenkin sidosryhmän vaikutusvallasta (eli mitä suurempi vaikutusvalta yrityksen yksittäisellä osastolla on, sitä vahvempi on sen vaikutus strategia analyysiin). Module II Unit 1 11

12 Yrityksesi strategia analyysin lähtökohtana tulisi olla edellä mainittujen keskeisten tekijöiden eli yrityksesi ympäristön, resurssien sekä yrityksesi kulttuurisen ja poliittisen kehyksen muodostamien odotusten ja tavoitteiden mietiskely. 2) Strategian valinta Strategia analyysin jälkeen yritykselle valitaan strategia. Strategian valinta määritellään parhaimman mahdollisen toimintatavan valinnaksi, joka perustuu tarjolla olevien strategisten vaihtoehtojen arvioinnille. 3) Strategian toteutus Viimeinen askel, strategian toteutus, määritellään tavaksi, jolla strategia muutetaan toimiksi. Strategian toteuttaminen edellyttää huolellista suunnittelua ja yrityksesi resurssien asianmukaista keskittämistä, mahdollisten organisaatiorakenteen muutosten varovaista käsittelyä ja tehokasta muutosjohtamista. Strategian toteuttaminen voidaan toteuttaa useammassa vaiheessa Miksi strategista johtamista tarvitaan? Strategian muodostamisessa täytyy ottaa huomioon monia asioita. Ympäristö muuttuu koko ajan, joten täytyy pohtia kykeneekö yritys selviämään muutoksista ympäristössään. Ympäristön muutosten seurauksena organisaation vahvuudet voivat muuttua ajan kuluessa. Niinpä tulisi miettiä, tuleeko yrityksen nykyinen vahvuus olemaan sen vahvuus erilaisissa olosuhteissa. Tämän lisäksi täytyy huomioida yrityksen sidosryhmät, sillä niillä on omat päämääränsä. Niiden tavoitteiden tietäminen auttaa ymmärtämään niiden käyttäytymistä ja niiden vaikutusta nyt ja tulevaisuudessa vallitsevissa olosuhteissa. Näiden tekijöiden huomioiminen auttaa sinua oman liiketoimintastrategiasi luomisessa, ja juuri tässä tarvitset strategisen johtamisen taitoja. Strateginen johtaminen on jäsennetty menetelmä strategian kehittämistä, toimeenpanemista ja arviointia varten Mistä löytää työkaluja liiketoimintastrategian toteuttamiseen? Strategian laatiminen koostuu neljästä periaatteesta: (Hinterhuber 1996): Yrittäjä tai yrityksen johto eivät voi luoda mitään tyhjästä. Heidän täytyy ottaa huomioon yrityksen nykyiset olosuhteet ja muuttaa niitä, mikäli mahdollista. Strategian laatiminen alkaa strategisen lähtökohdan analysoinnilla, mikä tarkoittaa yrityksen vahvuuksien ja heikkouksien sekä ympäristön luomien mahdollisuuksien ja uhkien havainnointia (SWOTanalyysi). Strategisten liiketoimintayksiköiden asema ja yrityksen kokonaisasema ympäristössään määräytyy sen kyvystä: o luoda tuotteita tai palveluja, jotka vastaavat tehokkaasti tiettyjen asiakkaiden tarpeisiin, o tarjota työntekijöille pysyvä ja mielekäs työ ja reilu korvaus ajastaan sekä Module II Unit 1 12

13 o saada käyttöönsä kaikki tarvittavat resurssit ja komponentit tavarantoimittajilta luoden molemmille osapuolille (eli yritykselle ja tavarantoimittajille) hyvät toimintaolosuhteet. Kolmantena periaatteena on keskittyminen olennaisiin taitoihin ja resurssien kohdentaminen sekä yrityksen lähtötilanteesta haluttuun tavoitteeseen pääsemistä edesauttavien päävaiheiden luokittelu aikajärjestyksen mukaan. Strategian viimeinen ratkaiseva osa alue sisältää niiden kriteerien ja standardien määrittelyn, joita voidaan käyttää laaditun strategian menestyksen mittaamisessa ja arvioinnissa ja joiden avulla voidaan verrata strategian toteutumista suunniteltujen tavoitteiden toteutumiseen nähden. Vuosittaisen strategisen suunnittelutyön sisältämä suunnitteluvaihe kestää tavallisesti useita kuukausia, koska se toimii tulevien toiminnallisten vuosisuunnitelmien ja budjettien perustana. Jos strateginen suunnittelu vakiinnutetaan menettelytavaksi ja sitä toteutetaan osana johdon vastuita, työntekijöitä voidaan rohkaista kyseenalaistamaan keskeisiä kohtia ja auttaa löytämään heidän kysymyksiinsä vastaus. Kuten edellä esitettiin, strateginen johtaminen koostuu kolmesta osa alueesta: strategiaanalyysi, strategian valinta ja strategian toteutus. Strategia analyysin jälkeen, jota käsitellään yksityiskohtaisesti seuraavassa kahdessa moduulissa ( Sisäinen ympäristö ja Ulkoinen ympäristö ), on aika valita strategia Miten valita strategia? Oikeanlainen strateginen johtaminen on hyvin tärkeää yrityksesi kannalta. Yrityksesi menestys riippuu siitä, miten sovellat oppimaasi. Seuraavat pääperiaatteet auttavat oikeanlaisen strategisen johtamistavan käyttöön ottamisessa ja oikeiden strategisten valintojen tekemissä: Strategian valintaprosessissa täytyy ottaa huomioon seuraavat seikat: (a) Ensinnäkin, mitkä strategisista vaihtoehdoistasi perustuvat organisaation vahvuuksille, auttavat heikkouksien voittamisessa ja käyttämään tilaisuudet hyödyksi auttaen samalla vähentämään tai väistämään yrityksesi kohtaamia uhkia? Tätä periaatetta nimitetään strategiseksi yhteensopivuudeksi tai strategian sopivuudeksi. On kuitenkin tärkeää huomioida myös muita asioita, esim. miten laajasti valittua strategiaa voidaan toteuttaa? Voisiko arvioitujen taloudellisten resurssien määrä kasvaa? Onko varastossa riittävä määrä tavaraa saatavilla oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa? Onko osaavia työntekijöitä tarpeeksi? Vaikka nämä ehdot täyttyisivät, onko valinta sidosryhmien kannalta hyväksyttävä? (b) Strategian valinta: Pidä mielessä, että valittavana on useampi kuin yksi strategia. Ei ole olemassa oikeaa tai väärää valintaa, koska kaikki valinnat sisältävät aina erilaisia uhkia ja heikkouksia. Kun strategia on valittu, voidaan siirtyä strategian toteutusvaiheeseen, joka koostuu seuraavista askeleista. (Anwander 2002): Module II Unit 1 13

14 (a) Suunnittelu ja resurssien kohdentaminen: Strategian toteutukseen kuuluu resurssisuunnittelua. Mitkä keskeiset tehtävät täytyy toteuttaa ja miten resurssien käyttöä täytyy säädellä? Millä aikataululla se tehdään ja kuka on siitä vastuussa? (b) Organisaation rakenne ja organisaatiosuunnittelu: Yrityksen strategiassa tapahtuvat muutokset edellyttävät usein muutoksia yrityksen rakenteessa. Joissakin tapauksissa johtamisjärjestelmää saatetaan joutua säätämään. (c) Strategisen muutoksen johtaminen: Myös strategista muutosta täytyy johtaa. Strategisen muutosjohtamisen on todennäköisesti käsiteltävä niin organisaation uudelleenrakentumista kuin myös päivittäisten rutiinien ja organisaation kulttuuristen aspektien muuttumista sekä muutoksen tiellä olevien poliittisten esteiden voittamista Esimerkkitapaus Maastopyöriä valmistavassa yrityksessä, X Treme ltd:ssä, päätetään kirjata kaikki yrityksen strategiset toimet. Yrityksessä aletaan kirjata kaikki yrityksen nykyiseen asemaan liittyvät toimet. Jokaiselle listatulle yksittäiselle toimelle annetaan sitä mittaava luku. Ensiksi analysoidaan yrityksen nykytilanne. Yrityksen taseet analysoidaan ja käydään läpi, suoritetaan työntekijöiden arviointi, tavoite/suoritus vertailu sekä luodaan katsaus yrityksen sesonkien aikaiseen asiakaskuntaan. Menetelmä toistetaan tulevaisuuden suunnitelmien varalta ja suunnitelman vertaamiseksi todellisuuteen. Suunnitelman vertaamisessa todellisuuteen odotuksia verrataan nykytilanteeseen. Tulevaisuuden suunnittelua koskeviin strategisiin toimiin voi kuulua strategiatyöryhmä, tuotearviointia sekä budjetti ja markkinointitoimia. Suunnitelmien todellisuuteen vertaamista koskevat strategiset toimet voivat olla arviointikeskusteluja, budjettitoimia, tavoitteiden ja suoritusten vertailua ja tuotearviointia. Yhteenveto luvun pääkohdista Liiketoimintastrategiaa laatiessa tulisi pitää kiinni seuraavista neljästä pääperiaatteesta: Module II Unit 1 14

15 Strategian ei tulisi tukahduttaa johdon ja yrityksen työntekijöiden aloitteita, luovuutta eikä ammattitaitoa. Yrityksen omistajan ja johtajan täytyy olla tarpeeksi luovia ja rohkeita ottaakseen pääajatuksensa ja toimintamääräykset käyttöön eri toiminnoissa, alueellisissa yksiköissä ja liikekumppaneiden kesken tilanteen vaatimukset huomioon ottaen. Strategian laatiminen on pitkän aikavälin tehtävä ja strategiaa täytyy noudattaa jatkuvasti. Taktiikat sen sijaan ovat kiireisiä, lyhyen aikavälin tehtäviä, jota ei saa laiminlyödä, jos tavoitteena on saavuttaa yrityksen isommat päämäärät. Strategian avulla katsotaan asioita laajemmasta perspektiivistä hoitaen samalla tehokkaasti lyhyen aikavälin tehtäviä. Strategia analyysi antaa yleiskuvan niistä päätekijöistä, jotka voivat vaikuttaa yrityksen suoriutumiseen nyt ja tulevaisuudessa. Strategian valinnalla tarkoitetaan parhaan mahdollisen menettelytavan valitsemista, joka perustuu strategisten vaihtoehtojen arvioinnille. Lopuksi, strategian toteutus määritellään tavaksi, jolla strategia muutetaan toimiksi. Yhteenveto oppimistavoitteista Tässä luvussa käsiteltiin strategisen johtamisen perusteita. Luvussa opittiin, miten kehittää yritykselle toimintaperiaatteet ja toteuttaa niitä niin, että yrityksen työntekijät voivat omaksua niiden sisältämät periaatteet. Tämän jälkeen käsiteltiin yrityksen visiota ja toiminta ajatusta sekä näytettiin, miten laatia yritykselle visio ja toimintaajatus muutamassa vaiheessa. Sen jälkeen perehdyttiin liiketoimintastrategian laajuuteen ja siihen liittyviin käsitteisiin sekä luotiin yleiskuva liiketoimintastrategioiden tärkeistä periaatteista. Viimeiseksi esitettiin strategisen johtamisen keskeiset osa alueet: strategiaanalyysi, strategian valinta ja strategian toteutus. Module II Unit 1 15

16 Lähdeluettelo Kirjat ja artikkelit Anwander A. (2002): Strategien erfolgreich verwirklichen 2 nd edition. Springer: Berlin. Daschmann H. A. (1996): Erfolge planen. Beck: Munich. Grant, R.M. (2002): Contemporary strategy analysis 4 th edition. Blackwell Publishers: Malden. Hinterhuber H.H. (1996): Strategische Unternehmensführung: I. Strategisches Denken. 6th edition. Walter de Gruyter: Berlin. Lombriser R., Abplanap P.A. (2005): Strategisches Management 5th edition. Versus: Zürich. Müller Stewens G.; Lechner C. (2005): Strategisches Management 3rd edition. Schäffer Poeschel: Stuttgart Schmalzer T., Schweiger C., Wenzel R. (2008): Business Excellence for Start ups: Leitfaden zum Aufbau von Führungsstrukturen in Wachstumsunternehmen. FH JOANNEUM: Graz. Internet sivut MissionStatements.com: Ideas and Inspirations for defining your own mission statement. Online at (Assessed on 15, 10, 2009). Module II Unit 1 16

Training. Strategian muodostaminen. Liiketoiminnan kehittäminen. www.strategy train.eu

Training. Strategian muodostaminen. Liiketoiminnan kehittäminen. www.strategy train.eu Strategy Train Moduuli IV Luku 8 Tekijät Koulutus materiaalia verkossa Small Enterprise Strategic Development Training Strategian muodostaminen Liiketoiminnan kehittäminen Rumyana Grozeva (REDA) www.strategy

Lisätiedot

Training. Käyttöönoton strategia. Strategian käyttöönotto. www.strategy train.eu

Training. Käyttöönoton strategia. Strategian käyttöönotto. www.strategy train.eu Strategy Train Moduuli V Luku 9 Tekijät Koulutus materiaalia verkossa Small Enterprise Strategic Development Training Käyttöönoton strategia Strategian käyttöönotto Rumyana Grozeva (REDA) www.strategy

Lisätiedot

Training. Strategian muodostaminen. Liiketoimintatason strategia. Maria Helena Antunes (AIDLEARN) www.strategy train.eu

Training. Strategian muodostaminen. Liiketoimintatason strategia. Maria Helena Antunes (AIDLEARN) www.strategy train.eu Strategy Train Moduuli IV Luku 4 Tekijät Koulutus materiaalia verkossa Small Enterprise Strategic Development Training Strategian muodostaminen Liiketoimintatason strategia Maria Helena Antunes (AIDLEARN)

Lisätiedot

Training. Strategian muodostaminen. Pk yritysten diversifiointi. www.strategy train.eu

Training. Strategian muodostaminen. Pk yritysten diversifiointi. www.strategy train.eu Strategy Train Moduuli IV Luku 7 Tekijät Koulutus materiaalia verkossa Small Enterprise Strategic Development Training Strategian muodostaminen Pk yritysten diversifiointi Rumyana Grozeva (REDA) www.strategy

Lisätiedot

Johtamisen kehittäminen itsearvioinnin avulla

Johtamisen kehittäminen itsearvioinnin avulla Tampereen ammattikorkeakoulu, ylempi amk-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Raine Nuolikoski Opinnäytetyö Johtamisen kehittäminen itsearvioinnin avulla Työn ohjaaja lehtori,

Lisätiedot

BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES

BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible

Lisätiedot

0 ESIPUHE 5. 2 KOULUTUKSEN LAATU 11 2.1 Mahdollisia määritelmiä 11 2.2 Teoriaa lyhyesti 11 2.3 RADAR 15

0 ESIPUHE 5. 2 KOULUTUKSEN LAATU 11 2.1 Mahdollisia määritelmiä 11 2.2 Teoriaa lyhyesti 11 2.3 RADAR 15 1 Sisällysluettelo 0 ESIPUHE 5 1 JOHDANTO 7 1.1 Miksi ohjekirja koulun laatujärjestelmästä 7 1.2 Miksi ottaa käyttöön laatujärjestelmä koulussa 7 1.3 Kuka voi tehdä aloitteen koulun laadun kehittämisestä

Lisätiedot

Arvot ja arvojohtaminen esimiestyössä Case ISS Palvelut Oy. Pirita Tossavainen

Arvot ja arvojohtaminen esimiestyössä Case ISS Palvelut Oy. Pirita Tossavainen Arvot ja arvojohtaminen esimiestyössä Case ISS Palvelut Oy Pirita Tossavainen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2013 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma 7.11.2013 Tekijä Pirita Tossavainen

Lisätiedot

Ulla Mäkinen HENKILÖSTÖJOHTAMINEN KANSAINVÄLISESSÄ YRITYKSESSÄ

Ulla Mäkinen HENKILÖSTÖJOHTAMINEN KANSAINVÄLISESSÄ YRITYKSESSÄ Ulla Mäkinen HENKILÖSTÖJOHTAMINEN KANSAINVÄLISESSÄ YRITYKSESSÄ Liiketalous ja matkailu 2011 1 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous ja matkailu TIIVISTELMÄ Tekijä Ulla Mäkinen Opinnäytetyön nimi Henkilöstöjohtaminen

Lisätiedot

ERP-järjestelmän hankintaprosessin vaikutus järjestelmän käyttöönottoon

ERP-järjestelmän hankintaprosessin vaikutus järjestelmän käyttöönottoon Jari Böhm ERP-järjestelmän hankintaprosessin vaikutus järjestelmän käyttöönottoon Tietojärjestelmätieteen pro gradu -tutkielma 9.10.2007 Jyväskylän yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Jyväskylä

Lisätiedot

Innovatiivisten tuotteiden kysynnän ennustamisen laadulliset mallit

Innovatiivisten tuotteiden kysynnän ennustamisen laadulliset mallit TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Toimitusketjun johtaminen Innovatiivisten tuotteiden kysynnän ennustamisen laadulliset mallit Qualitative methods of demand forecasting for innovative products Kandidaatintyö

Lisätiedot

Tuotekehityksen haasteet projektiliiketoiminnassa Issues of Product Development from the Viewpoint of Project-based Organisations

Tuotekehityksen haasteet projektiliiketoiminnassa Issues of Product Development from the Viewpoint of Project-based Organisations 25.5.2009 TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS90A0050 Kandidaatintyö ja seminaari Tuotekehityksen haasteet projektiliiketoiminnassa Issues of Product Development from the Viewpoint

Lisätiedot

PROJEKTISALKUN JOHTAMISEN LIIKETOIMINNALLISET HYÖDYT

PROJEKTISALKUN JOHTAMISEN LIIKETOIMINNALLISET HYÖDYT Karoliina Niiranen PROJEKTISALKUN JOHTAMISEN LIIKETOIMINNALLISET HYÖDYT Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 14.5.2014 Tekijä(t) Karoliina Niiranen

Lisätiedot

Valmentavan johtamisen hankkeen edistyminen asiantuntijapalveluorganisaatiossa

Valmentavan johtamisen hankkeen edistyminen asiantuntijapalveluorganisaatiossa Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Valmentavan johtamisen hankkeen edistyminen asiantuntijapalveluorganisaatiossa Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Suvi Kulmala 2014 Johtamisen laitos

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Muutosvastarinta uuden tietojärjestelmän käyttöönoton yhteydessä. Anne Jokinen

Muutosvastarinta uuden tietojärjestelmän käyttöönoton yhteydessä. Anne Jokinen Muutosvastarinta uuden tietojärjestelmän käyttöönoton yhteydessä Anne Jokinen Tampereen yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Tietojenkäsittelyoppi Pro gradu -tutkielma Joulukuu 2005 i Tampereen

Lisätiedot

SUOMALAISTEN JOUKKUEURHEILUYRITYSTEN MENESTYSTEKIJÄT. laitoksen. laitosneuvoston kokouksessa / 2003 hyväksytty. arvosanalla

SUOMALAISTEN JOUKKUEURHEILUYRITYSTEN MENESTYSTEKIJÄT. laitoksen. laitosneuvoston kokouksessa / 2003 hyväksytty. arvosanalla HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU Markkinoinnin laitos Yrittäjyys ja pk-yritysten johtaminen SUOMALAISTEN JOUKKUEURHEILUYRITYSTEN MENESTYSTEKIJÄT Yrittäjyys ja pk-yritysten johtaminen Pro gradu -tutkielma Henri

Lisätiedot

Korkean teknologian B-to-B - tuotteen lanseeraus

Korkean teknologian B-to-B - tuotteen lanseeraus TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Korkean teknologian B-to-B - tuotteen lanseeraus Yrityksen johtaminen Pro gradu tutkielma Kesäkuu 2014 Ohjaaja: Helena Forsman Heikki Ojanen TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot

Asiakkuuspääoman arvon määrittäminen

Asiakkuuspääoman arvon määrittäminen LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden osasto Laskentatoimi Kauppatieteiden kandidaatin tutkielma Asiakkuuspääoman arvon määrittäminen 11.05.2006 Tekijä: Opponoija: Ohjaaja: Anna Rautiola

Lisätiedot

MARKKINOINTISUUNNITELMA UUDELLE TUOTERYHMÄLLE

MARKKINOINTISUUNNITELMA UUDELLE TUOTERYHMÄLLE MARKKINOINTISUUNNITELMA UUDELLE TUOTERYHMÄLLE Case: Vaakatalo Oy LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous Markkinointi Opinnäytetyö Kevät 2009 Tuuli Tuominen Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous TUOMINEN,

Lisätiedot

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA Matti Toivonen & Tiina Ramstedt-Sen & Ari-Veikko Anttiroiko PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA KUPERA-hankkeen raportti Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Tampere 2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

BUDJETOINTI STRATEGISEN SUUNNITTELUN TUKENA

BUDJETOINTI STRATEGISEN SUUNNITTELUN TUKENA BUDJETOINTI STRATEGISEN SUUNNITTELUN TUKENA Case Berner Oy LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinnon suuntautumisvaihtoehto Opinnäytetyö Syksy 2010 Janne Lankila Lahden ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta ULKOMAALAISEN RAHOITUSYHTIÖN ETABLOITUMINEN SUOMEN MARKKINOILLE YRITYS X:N NÄKÖKULMASTA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta ULKOMAALAISEN RAHOITUSYHTIÖN ETABLOITUMINEN SUOMEN MARKKINOILLE YRITYS X:N NÄKÖKULMASTA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta ULKOMAALAISEN RAHOITUSYHTIÖN ETABLOITUMINEN SUOMEN MARKKINOILLE YRITYS X:N NÄKÖKULMASTA Pro gradu -tutkielma Yrityksen taloustieteiden pääaineryhmä laskentatoimi

Lisätiedot

KOHTI YHDENVERTAISEMPIA KULTTUURIPALVELUITA

KOHTI YHDENVERTAISEMPIA KULTTUURIPALVELUITA KOHTI YHDENVERTAISEMPIA KULTTUURIPALVELUITA www.britishcouncil.org SISÄLLYS 1. ALUKSI 3 2. JOHDANTO 4 3. MITEN LUODAAN YHDENVERTAISUUSSTRATEGIA 6 3.1. Kieli ja käsitteet 6 3.2. Miksi panostaa organisaation

Lisätiedot

Analytiikan hyödyntäminen liiketoiminnassa

Analytiikan hyödyntäminen liiketoiminnassa TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Kustannusjohtaminen Analytiikan hyödyntäminen liiketoiminnassa Utilization of analytics in business Kandidaatintyö Joonas Heikelä Olli Pirskanen TIIVISTELMÄ Tekijä: Joonas Heikelä,

Lisätiedot

PROJEKTIT MUUTOSJOHTAMISEN VÄLINEENÄ

PROJEKTIT MUUTOSJOHTAMISEN VÄLINEENÄ TAMPEREEN YLIOPISTO Yhdyskuntatieteiden laitos PROJEKTIT MUUTOSJOHTAMISEN VÄLINEENÄ Kunnallispolitiikka Pro gradu -tutkielma Kesäkuu 2007 Ohjaaja: Arto Haveri Noora Lindfors TAMPEREEN YLIOPISTO Yhdyskuntatieteiden

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden osasto

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden osasto LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden osasto 90661K Kandidaatintutkielma Johtaminen ja organisaatiot Henkilöstön vahvuudet ja niiden kehittäminen Etelä-Karjalan Osuuspankissa 22.2.2006 LTY/KATI

Lisätiedot

Monimuotoisuuden johtamisen koulutusopas

Monimuotoisuuden johtamisen koulutusopas Monimuotoisuuden johtamisen koulutusopas Laatijat: Marion Keil, Badrudin Amershi, Stephen Holmes, Hans Jablonski, Erika Lüthi, Kazuma Matoba, Angelika Plett ja Kailash von Unruh (International Society

Lisätiedot

Talouden taantuman vaikutus osaamisen kehittämiseen Suomessa toimivissa pankeissa vuosina 2008-2009. Jenni Ketto-Pirttimaa ja Petra Salminen

Talouden taantuman vaikutus osaamisen kehittämiseen Suomessa toimivissa pankeissa vuosina 2008-2009. Jenni Ketto-Pirttimaa ja Petra Salminen Talouden taantuman vaikutus osaamisen kehittämiseen Suomessa toimivissa pankeissa vuosina 2008-2009 Jenni Ketto-Pirttimaa ja Petra Salminen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2009 Tiivistelmä 25.11.2009

Lisätiedot

BENCHMARKING-MENETELMÄN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN ENERGIANHALLINNAN TYÖKALUN TOTEUTUKSEN SUUNNITTELUSSA

BENCHMARKING-MENETELMÄN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN ENERGIANHALLINNAN TYÖKALUN TOTEUTUKSEN SUUNNITTELUSSA BENCHMARKING-MENETELMÄN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN ENERGIANHALLINNAN TYÖKALUN TOTEUTUKSEN SUUNNITTELUSSA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Sähköinen liiketoiminta Opinnäytetyö Syksy

Lisätiedot