Training. Strategisen johtamisen perusteet. Rupert Beinhauer, René Wenzel (FHJ) train.eu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Training. Strategisen johtamisen perusteet. Rupert Beinhauer, René Wenzel (FHJ) www.strategy train.eu"

Transkriptio

1 Strategy Train Moduuli II Luku 1 Tekijät Koulutus materiaalia verkossa Small Enterprise Strategic Development Training Strategia analyysi Strategisen johtamisen perusteet Rupert Beinhauer, René Wenzel (FHJ) train.eu Euroopan komissio on tukenut tätä projektia taloudellisesti. Tämä julkaisu heijastaa vain tekijöidensä mielipiteitä, eikä komissio ole vastuussa siitä, miten julkaisun tietoja käytetään.

2 Sisällysluettelo Moduuli II. Strategia analyysi Luku 1: Strategisen johtamisen perusteet Luvun kuvaus... 3 Avainsanat... 3 Oppimistavoite... 3 Lukuun käytettävä aika... 3 Johdanto Toimintaperiaatteet, visio ja missio Mitä ovat toimintaperiaatteet, visio ja missio? Miksi yrityksen tulisi ottaa käyttöön toimintaperiaatteet? Mihin yrityksen vision tulisi keskittyä? Miten yhdistää yrityksen visio ja toimintaperiaatteet? Esimerkkitapaus... 8 Yhteenveto luvun pääkohdista Liiketoimintastrategian käsite ja sen laajuus sekä strategisen johtamisen osa alueet Mitkä ovat strategisen johtamisen keskeiset osa alueet? Miksi strategista johtamista tarvitaan? Mistä löytää työkaluja liiketoimintastrategian toteuttamiseen? Miten valita strategia? Esimerkkitapaus Yhteenveto luvun pääkohdista Yhteenveto oppimistavoitteista Lähdeluettelo Kirjat ja artikkelit Internet sivut Module II Unit 1 2

3 Moduuli II. Strategia analyysi Luku 1: Strategisen johtamisen perusteet Luvun kuvaus Avainsanat Toimintaperiaatteet, visio, missio, toiminta ajatus, strategia analyysi, strategian valinta, strategian toteutus Oppimistavoite Ensimmäisessä luvussa kerrataan strategiaan kuuluvat keskeiset käsitteet, kuten visio, missio ja yrityksen arvot sekä käsitellään klassisia ulkoisten ja sisäisten tekijöiden analyysimenetelmiä. Tämän jälkeen koulutusohjelmassa keskitytään kehittyneempiin metodeihin ja työkaluihin. Koulutusohjelmassa analysoidaan käsitteitä ja liiketoimintastrategian laajuutta, mukaan lukien skenaarion rakentaminen ja eri vaihtoehdot strategian muodostamiseen ja sen toteuttamisen arviointiin. Koulutusohjelmassa arvioidaan kriittisesti strategisen johtamisen keskeisiä osa alueita ja pohditaan, missä yhteydessä niitä voidaan parhaiten soveltaa. Lopuksi koulutusohjelmassa keskitytään eri strategiavaihtoehtoihin (erikoistuminen, diversifiointi, integraatio) ja strategia analyysin soveltamiseen pk yritysten tasolla. Lukuun käytettävä aika Luvun suorittamiseen menee noin 90 minuuttia. Johdanto Strategiassa on kyse voittamisesta. Strategia ei ole yksityiskohtainen suunnitelma tai ohjekokoelma; se on yhdistävä tekijä, joka tuottaa yhtenäisyyttä ja antaa suunnan yksilön tai organisaation toiminnalle ja päätöksille. Strateginen johtaminen voidaan nähdä myös yhdistävänä lenkkinä yrityksen ja sen ympäristön välillä. Tämä luku esittelee strategiseen johtamiseen kuuluvia tärkeitä termejä, kuten yrityksen toimintaperiaatteet, visio ja missio. Luvussa kuvataan myös strategisen johtamisen tärkeitä osa alueita. 1.1 Toimintaperiaatteet, visio ja missio Avainsanat Toimintaperiaatteet, visio, missio, toiminta ajatus, yrityksen periaate Johdanto Yrityksen toimintaperiaatteet sisältävät kirjalliset julkilausumat yrityksen päämääristä, keskeisistä arvoista, toiminta alueista ja yrityksen konkreettisista tavoitteista. Nykyään noin 90 prosentilla kaikista yrityksistä on käytössä toimintaperiaatteet (Müller Stewens & Lechner Module II Unit 1 3

4 2005). Toimintaperiaatteiden muodostaminen onkin yksi suosituimmista johtamisen konsepteista nykyään. Visio on yrityksesi ohjaava periaate. Termi missio saattaa usein korvata termin visio, mikä vähentää yrityksesi mahdollisuuksia erilaistua (differointi). Toisin sanoen missio ei ole tulevaisuuteen suuntautunut Mitä ovat toimintaperiaatteet, visio ja missio? Yrityksen toimintaperiaatteet sisältävät yrityksen kaikki ne periaatteet, jotka jaetaan yrityksen kaikkien sidosryhmien kanssa joko kirjallisessa muodossa tai joskus suusanallisesti. Yrityksen periaatteet sanelevat yrityksessä vallitsevat ja ulkoisen ympäristön kanssa toimittaessa vallitsevat käyttäytymisperiaatteet. Yrityksen periaatteet ilmentävät visiota, yrityksen arvoja, normeja ja ihanteita, jotka yhdessä muodostavat yrityskulttuurin. Yrityksen toimintaperiaatteiden muotoilemisen avulla johto yrittää organisoida yritystä kokonaisuutena ja laatia yhtenäiset säännöt. Siitä huolimatta, yrityksen toimintaperiaatteiden EI tulisi koostua jäykästä kokoelmasta yrityksen pääperiaatteita, vaan niiden tulisi välittää tiettyä ajattelutapaa, jonka mukaan työntekijöiden tulisi toimia kohdatessaan erilaisia yrityksen ulkoisia ja sisäisiä tilanteita. Yrityksen toimintaperiaatteiden tulisi auttaa arvioimaan erilaisten tilanteiden tärkeys yrityksen henkilökunnan motivaation ja sitoutumisen kannalta. Kun yrityksen toimintaperiaatteet on laadittu, tulisi päättää yrityksen strategian suunnasta ja sisällöstä. Visio ja missio ovat työkaluja, jotka auttavat yrityksen toimintaperiaatteiden muotoilemisessa. Yrityksen toimintaperiaatteet ovat tekijä, joka antaa yritykselle selkeän suunnan. Nykyään moniin liikeideoihin viitataan visioina. Niihin tulisi kuitenkin viitata visioina vain, jos yritys esittää kehityksensä tulevaisuuteen liittyviä tekijöitä. Toisin sanoen: visio määrittelee, mitä yrityksen olemassaololla halutaan pohjimmiltaan tavoitella (Müller Stewens & Lechner, 2005). Hyvälle visiolle on tunnusomaista kolme asiaa: Vision ei pitäisi keskittyä ainoastaan yhteisöön, vaan sen tulisi olla suunnattu jokaisen yrityksen työntekijän hyödyksi. Hyvä visio voi auttaa vähentämään kompleksisuutta ja se voi tehdä ympäristöstä tehtyjen havaintojen käsittelyn ja luokittelun paljon selkeämmäksi niin, että saadaan aikaan haluttu suuntautuminen ja järjestys. Vision tulisi motivoida työntekijöitä. Hyvä visio perustuu näkemykselle yrityksestä pitkällä aikavälillä ja saa siten aikaan turvallisuutta, jatkuvuutta ja vakautta. Toiminta ajatus kertoo yrityksen tarkoituksen. Se koostuu tyypillisesti yrityksen tavoitteiden ilmaisemisesta ja hyvin usein se yleisesti ottaen määrittelee yrityksen harjoittaman liiketoiminnan. (Strateginen) missio ilmaisee keskeiset syyt yrityksen olemassaololle ja sen toiminnallaan tavoittelemat edut kaikille sidosryhmille. Niinpä, jos missio hahmottelee, mitä yritys haluaa saavuttaa lyhyellä aikavälillä, niin yrityksen visio luo näkymän yrityksen mahdollisesta tulevaisuudesta pitkällä tähtäimellä. Module II Unit 1 4

5 1.1.2 Miksi yrityksen tulisi ottaa käyttöön toimintaperiaatteet? Yrityksen toimintaperiaatteiden päätehtävä on ilmaista yrittäjien tai johdon visiota, jotta kaikki työntekijät ponnistelisivat kohti samaa päämäärää. Toimintaperiaatteiden päätavoitteena tulisi olla (Müller Stewens & Lechner, 2005): selkeys ja työtekijöiden ohjaaminen, tietoisuuden luominen yrityksen kohtaamista ongelmista ja rohkaiseminen ratkaisujen kehittämiseen, työntekijöiden auttaminen kasvattamaan sitoutumistaan ja jatkuvuuden aikaansaaminen, yrityksen kaikkien osastojen välisen kommunikaation ja yhteistoiminnan helpottaminen, yrityksen identiteetin luominen ja yrityksen palveleminen tarjoamalla liiketoiminnalle selkeät suuntaviivat. Visio tukee yritystäsi eri tavoilla: Visio luo toivoa ja saa työntekijöiden voimavarat liikkeelle. Visio saa aikaan positiivista energiaa. Visio helpottaa johdon asettamien tavoitteiden saavuttamista. Viimeiseksi, visio tukee yrityksesi jatkuvuutta. Toisaalta missio auttaa yritystäsi löytämään oman suuntansa liiketoimintaympäristössä. Missio toimii inspiraationlähteenä heijastamalla ryhmän arvoja ja uskomuksia, kun se on toimintaan suuntautunut ja, mikä tärkeintä, realistinen. Tavallisesti sellaisia käsitteitä kuin missio ei ole tarkoitettu vain yrityksen työntekijöille vaan myös suurelle yleisölle. Niinpä missio toimiikin tärkeänä työkaluna yrityksen imagon kehittämisessä. Käytä jonkin aikaa miettiäksesi, mitä olet tehnyt yrityksessäsi toimintaperiaatteiden käyttöön ottamiseksi. Oletko koskaan ottanut yrityksesi käyttöön toimintaperiaatteita? Jos olet, niin miten yrityksesi työntekijät reagoivat niihin? Lähes jokaisessa yrityksessä tulisi luoda ja ottaa käyttöön toimintaperiaatteet. Niiden ei tulisi ilmaista vain johdon ja liikeyrityksen omistajien näkemyksiä vaan niiden täytyy olla myös jokaisen yrityksen työntekijän hyväksymiä ja noudattamia. Ne tulisi laatia kirjalliseen muotoon ja, mikä kaikkein tärkeintä, kaikkien tulisi olla jatkuvasti tietoisia niistä Mihin yrityksen vision tulisi keskittyä? Tehokkaat visiot ovat kokonaisvaltaisia ja niiden päätavoitteena on löytää ihanteellinen, harmoninen tasapaino kaikkien olennaisten sidosryhmien kanssa. Tästä johtuen yrityksen vision tulisi olla suunnattu laaja alaiselle joukolle. Visio on siksi tärkeä yrityksen kaikille osastoille ja sidosryhmille. Visio ei ole kiveen hakattu vaan sitä voidaan tarvittaessa soveltaa yrityksen kohtaamien tilanteiden mukaan. Tulee kuitenkin pitää mielessä, että vision pääperiaatteiden tulisi pysyä muuttumattomina. Vision tulisi olla motivoiva ja antaa yritykselle suunta ja sen toiminnalle tarkoitus pelkän rahan teon ja voiton maksimoinnin lisäksi. (Grant, 2002) Module II Unit 1 5

6 1.1.4 Miten yhdistää yrityksen visio ja toimintaperiaatteet? On tärkeää ymmärtää, että vision ja mission kehittäminen riippuvat pääasiassa (yrityksen omistajana) omaksumistasi uskomuksista, päämääristä ja ympäristöstä ja että visio ja missio ovat tavoitteita, jotka ovat yhteydessä muiden strategisten tavoitteiden, kuten voiton maksimoinnin, kanssa. Alla oleva kuvio näyttää, miten määrälliset tekijät ja laadulliset tekijät, kuten visio, muodostavat keskinäisessä vuorovaikutuksessaan strategisen johtamisen periaatteet. Kuva 1: Strategisen johtamisen kehys Pidä mielessä, että vankan vision muodostaminen on olennainen asia, jos toiveena on yrityksen ylläpitäminen pitkällä tähtäimellä. Seuraavat askeleet auttavat yrityksesi vision ja mission muodostamisessa: Ensimmäinen askel on tehdä selväksi, mitkä ovat päämääräsi ja mitä periaatteita haluat sisällyttää yrityksen arvoihin. Seuraava askel on kirjoittaa visiosi ja yrityksen missio paperille. Huolehdi, että: o olet niin tarkka kuin mahdollista, o osoitat täsmällisesti mikä on tärkeää ja miksi, o välität tunnetta tarkoituksenmukaisuudesta, o keskityt tulevaisuuteen ja heijastat sinun ja työntekijöidesi (ja muiden sidosryhmien) jakamia arvoja sekä o käytät kuvia havainnollistamaan ajatuksiasi. Module II Unit 1 6

7 Olisi myös hyvä ajatus tehdä yrityksen visiosta ja missiosta julkisia. Se voi auttaa asiakkaitasi, tavarantoimittajia ja muita sidosryhmiä saamaan tärkeää tietoa yrityksestäsi. Pelkkä yrityksen vision kirjoittaminen paperille ei vielä riitä. Paljon tärkeämpää on toimia yrityksesi vision ja mission mukaisesti. Myös työntekijöiden tulisi toimia niiden mukaisesti, muuten yrityksen vision laatimisella ei ole mitään merkitystä. Visio, kuten myös toiminta ajatus, on luotu pitkän aikavälin perustalle ja heijastaa yrityksen imagoa pitkällä tähtäimellä. Sen vuoksi tulisi pitää huolta, että pääperiaatteet pysyvät muuttumattomina, vaikka yrityksen visiota voidaankin vapaasti soveltaa eri tavalla eri olosuhteissa ja tilanteissa. HARJOITUS: Onko yritykselläsi jo visio ja toiminta ajatus? Jos ei, koeta laatia ensimmäinen versio visiosta ja toiminta ajatuksesta huomioiden edellä mainitut periaatteet. Jos yritykselläsi on jo visio ja toiminta ajatus, tarkastele niitä edellä mainittujen periaatteiden valossa ja muokkaa niitä tarvittaessa. Yrityksen toimintaperiaatteiden kehittäminen on tehtävä, johon voi mennä useita kuukausia. Alla muutamia vinkkejä, jotka auttavat yrityksesi toimintaperiaatteiden laatimisessa: Konseptia on helpompi toteuttaa, jos kehitysprosessiin otetaan mukaan ryhmä johtajia ja/tai työntekijöitä. Kehitysprosessiin tulisi ottaa mukaan eri ikäisiä työntekijöitä hierarkian eri tasoilta ja eri ammattiryhmistä ja monenlaisista tehtävistä. Kehitysprosessi ei kulje ylhäältä alas eikä alhaalta ylös vaan kattaa kaiken. Johto laittaa prosessin liikkeelle ja asettaa toimintaperiaatteiden kehittämiselle aikarajan ja tavoitteet sekä huolehtii myös, että kaikkien kehitysprosessiin suoraan liittymättömien työntekijöiden mielipiteet otetaan huomioon. Toimintaperiaatteiden kehittäminen voi tapahtua kolmessa vaiheessa: (Lombrisser & Abplanap 2005) I Vaihe: Lähtötilanteen kokonaisanalyysi: Ensimmäisessä vaiheessa analysoidaan lähtötilanne. Projektin menestyksen takaamiseksi on tärkeää analysoida seuraavat osa alueet: Yrityksen ympäristö: Yrityksen ympäristön analysointiin kuuluu keskustelu mahdollisuuksista, uhista ja trendeistä sekä niiden vaikutuksista tärkeimpiin sidosryhmiin. Yritys: Yrityksen vahvuudet ja heikkoudet sekä niiden vaikutukset tärkeimmille sidosryhmille. Sidosryhmät: Tärkeimpien sidosryhmien ja niiden päähuolenaiheiden ja vaikuttamismahdollisuuksien tunnistaminen. Moraalisuuden käsite: Moraalisuuden käsite asettaa rajat yrityksen toimintaperiaatteille. Johtajien moraaliarvoilla voi olla valtava vaikutus toimintaperiaatteiden toteutumisessa. Moraalisuuden käsitteen alustava selventäminen auttaa välttämään keskusteluja tai väittelyjä yrityksen periaatteista jokaisen yksittäisen päätöksen yhteydessä. Module II Unit 1 7

8 II Vaihe: Kokonaissuunnitelma yrityksen toimintaperiaatteista: Johdon nimittämää työryhmää ohjaa kahdesta kolmeen ytimekästä periaatetta, jotka pätevät kaikkiin pääsidosryhmiin (asiakkaisiin, työntekijöihin, omistajaan/omistajiin ja ympäristöön). Työryhmässä jokainen osallistuja analysoi ja kehittää konseptin suuntaviivoja itsenäisesti. Myöhemmin seuraavassa keskustelussa osallistujat esittävät kommenttinsa, tarpeensa ja kehitysehdotuksensa. Tavoitteena on saavuttaa yksimielisyys kaikista käsitteistä. Tämä on toisen vaiheen kaikkein tärkein askel. Yrityksen toimintaperiaatteet sisältävät usein vain liike elämälle tyypillisiä arvoja, kuten asiakaslähtöisyys, palvelu, tehokkuus jne. Kannattaa kuitenkin pitää mielessä, että käyttämällä emotionaalisia arvoja, kuten reiluus, harmonia, luottamus jne., voi saada työntekijöissä aikaan positiivista asennoitumista. III Vaihe: Toiminnasta päättäminen ja osastot: Yrityksen vision toteuttaminen edellyttää, että kaikkien tasojen työntekijät ovat kehittämisprosessissa mukana työryhminä. Tietystä osaalueesta tai toiminnosta vastuussa oleva henkilö kehittää vastuualueelleen toimintaperiaatteet yhteistyössä muiden johtotason henkilöiden (ja mahdollisesti muiden työntekijöiden) kanssa. Prosessissa tulee saada vastaus seuraaviin kysymyksiin: Mitä yrityksen toimintaperiaatteet merkitsevät meidän osastollemme/yksiköllemme/toiminnollemme? Minkälaisia toimia ja toimenpiteitä yksiköltämme/osastoltamme/toiminnoltamme vaaditaan toimintaperiaatteiden toteuttamiseksi? Lisäksi on suositeltavaa, että yrityksen kaikille sidosryhmille tuottamat edut on selvästi määritelty. Lopuksi, toimintaperiaatteiden kehittämisessä yrityksellesi tulisi keskittyä enemmän itse matkaan (eli itse kehitysprosessiin) kuin lopputulokseen (eli kirjalliseen dokumenttiin) Esimerkkitapaus Tässä osassa käsitellään kahden teollisuusalalla toimivan yrityksen visioita. Ensimmäinen osa on lyhyt kuvaus yrityksestä ja toinen osa sisältää vastaavasti sen toimintaajatuksen. Molemmat esimerkit ovat peräisin sivustolta josta löytyy esimerkkejä myös muiden yritysten toiminta ajatuksista. Hubbs Machine & Manufacturing, Inc. Kuvaus: Hubbs Machine & Manufacturing, Inc. sijaitsee Cedar Hillsissä, Missourin osa valtiossa Yhdysvalloissa. Hubbs Machine & Manufacturing, Inc. on teollisuudenalan yritys, joka valmistaa ja jakelee tarkassa teollisuusmittauksessa käytettäviä tähyksiä ja lisälaitteita. Hubbs Machine & Manufacturing, Inc. valmistaa laserseuraimia, kuva ja teodoliittimittausjärjestelmiä sekä muita koordinaattimittausjärjestelmiä ja valmistaa tilaustyönä tehtäviä tähyksiä ja kiinnikkeitä. Toiminta ajatus: Hubbs Machine & Manufacturing, Inc. suunnittelee, kehittää, valmistaa talon sisällä, varastoi ja myy optisia tähyksiä ja lisälaitteita tarkkoihin teollisuuden mittausjärjestelmiin, kuten tietokoneavusteisiin teodoliittimittausjärjestelmiin, kuvamittausjärjestelmiin, laserseuraimiin ja muihin uusiin mittausjärjestelmiin. Lisäksi tuemme uusien mittausjärjestelmien kehittämistä. Module II Unit 1 8

9 Ymmärrämme ja arvostamme niitä lukuisia haasteita liittyen tarkkuuteen, kompleksisuuteen ja aikarajoituksiin, joita järjestelmien käyttäjät kohtaavat. Tuemme järjestelmien käyttäjiä ja autamme heitä pysymään aikataulussa parhaan kykymme mukaan. Tarjoamme tavallisten valmiiden tuotteiden lisäksi monipuolisia ja erikoisvalmisteisia juuri sinun projektiasi varten tilaustyönä tehtäviä tuotteita. Hubbs Machine & Manufacturing, Inc. on arvokas työkalu loppukäyttäjälleen, sillä se ei valmista ja tarjoa vain tavallisia tuotteita vaan myös standardista poikkeavia, pienissä erissä saatavia ja vaativia tuotteita. Hubbs Machine & Manufacturing, Inc on yksi monista välttämättömistä vaiheista tapahtumaketjussa, jota projektisi menestyksekäs loppuun saattaminen edellyttää. Teemme parhaamme tuon menestyksekkään lopputuloksen aikaansaamisessa. Peterson Manufacturing Company, Inc. Kuvaus: Peterson Manufacturing Company, Inc tarjoaa saman katon alla metallin valmistus ja viimeistelypalveluja. Yrityksen asiakkaat tulevat sellaisilta aloilta kuin raaka aineen käsittely, raskas rakentaminen, rautatieteollisuus, maatalous ja lääketiede. Yrityksen asiakkaita ovat myös valtion urakoitsijat ja materiaalinkäsittelylaitteiden valmistajat. Yrityksen palveluihin kuuluvat mm. puristusmuovaus, rullataivutus, sertifioitu hitsaus ja asennuspalvelu, vaativat puristustyöt, koneellinen asennus ja CNC koneistus. Toiminta ajatus: Peterson Manufacturing Company, Inc. on metallinvalmistaja, jonka perusoletuksena on, että todellisten, asiakkaille odotettua enemmän arvoa tuottavien tuotteiden ja palveluiden tarjoamisella on suuri itseisarvo ja se on henkilökohtaisesti ja taloudellisesti palkitsevaa. Me Petersonilla menestymme, koska meidän asiakkaamme menestyvät. Olemme osa paljon suurempaa yhteisöä, johon nähden olemme pakotettuja toimimaan vastuuntuntoisesti. Toimimme vastuuntuntoisesti auttaessamme suojelemaan ympäristöämme, tarjoamalla reiluja taloudellisia mahdollisuuksia, työskennellessämme turvallisuus huomioon ottaen ja huomioimalla yksilön kaikissa liiketoimissamme. Keskitymme pääasiassa teräksen valmistukseen ja asennuksiin käyttäen paksua levyterästä (.25 +) ja/tai rakenneteräskomponentteja, kuten teräspalkkeja, U tankoja, kulmatankoja ja rakenneputkia. Palveluihimme kuuluvat joustavat toimitusajat, tarvittaessa valmistus tilaustyönä, valmistus halpatuotantoon, asiakaskohtainen toimitusaikataulu ja hallinnollinen tuki. Ylläpidämme vakaata liiketoimintaydintä patentoiduissa tuotteissa, jotka markkinoidaan ja myydään suoraan loppukäyttäjälle. Liiketoimintamme ytimessä ovat materiaalinkäsittelylaitteet, kuten terästelineet, teollisuusvaunut ja muut raaka aineen käsittelyyn liittyvät erikoisvalmisteiset tuotteet. Tarjoamme sopimusvalmisteisia tuotteita (tilausvalmistuksena) käyttäen samoja taitoja ja välineitä. Ylläpidämme siten toimintaamme monilla markkinoilla mukaan lukien rakennuslaitteet, maatalouden tuotantovälineet, autoteollisuus ja muut, jotka myyvät, valmistavat tai varastoivat raskasmetallimateriaaleja, kuitenkaan pelkästään näihin rajoittumatta. Lyhyesti sanottuna yrityksemme on kestävä ja sopeutuu yksittäisillä aloilla tapahtuviin nousu ja laskusuhdanteisiin niin, että asiakkaamme voivat luottaa meihin niin hyvinä kuin huonoina aikoina. Module II Unit 1 9

10 Yhteenveto luvun pääkohdista Visio ja missio ovat työkaluja, jotka voivat auttaa muodostamaan yrityksesi toimintaperiaatteet, joiden tulisi antaa yrityksellesi päämäärä ja suunta. Yrityksen olemassaolon pohjimmainen tavoite ilmaistaan visiossa. Nykyään monia liikeideoita kutsutaan visioiksi, mutta niin ei pitäisi tehdä, elleivät ne keskity yrityksen tulevaisuuteen. Siksi on hyvin tärkeää, että sinulla on näkemys yrityksesi tulevaisuudesta ja päämääristä ja sinun tulisi mukauttaa toimesi niiden mukaan. Tehokkaat yritysvisiot ovat kokonaisvaltaisia ja voivat auttaa löytämään optimaalisen ja harmonisen tasapainon kaikkien tärkeimpien sidosryhmien kanssa. Yrityksen toimintaperiaatteet edustavat niitä yrityksen periaatteita, jotka ovat joko kirjallisina tai jaetaan suusanallisesti kaikkien sidosryhmien kanssa. Ne voidaan esittää yrityksen toimintaajatuksen muodossa. Yrityksen periaatteet määräävät käyttäytymissäännöt yrityksen sisällä, mutta myös työntekijöiden toimiessa ulkoisen ympäristön kanssa. Siksi on hyvin tärkeää ottaa yrityksessäsi käyttöön toimintaperiaatteet, joita johdon ja jokaisen yrityksesi työntekijän tulisi heijastaa. Toimintaperiaatteet tulisi laatia kirjalliseen muotoon, mutta kaikkein tärkeintä on varmistaa, että yrityksessäsi jokainen käyttää niitä kaikkina aikoina. 1.2 Liiketoimintastrategian käsite ja sen laajuus sekä strategisen johtamisen osa alueet Avainsanat Strategia, taktiikat, strategia analyysi, strategian valinta, strategian toteutus Johdanto Monien liike elämän menestystarinoiden perusaineksia ovat olleet perusteellisesti laaditut ja tehokkaasti toteutetut strategiat. Taktiikat keskittyvät taisteluiden voittamiseksi tarvittaviin siirtoihin, mutta strategia keskittyy koko sodan voittamiseen (Grant, 2002). Niinpä strategiat suuntautuvat pitkälle tulevaisuuteen, kun taas taktiikat keskittyvät ympäristön muutoksiin lyhyellä aikavälillä. Strateginen johtaminen on tärkeä askel johtamiskonseptien kehityksessä, sillä strategisen johtamisen konseptia on helppo toteuttaa. Sitä sovelletaan myös käytännössä, sillä lähes kaikki yritykset käyttävät strategisen johtamisen konsepteja. Useimmat strategiset toimet koostuvat kolmesta tärkeästä vaiheesta: (1) strategia analyysista, (2) strategian valinnasta ja (3) strategian toteutuksesta Mitkä ovat strategisen johtamisen keskeiset osa alueet? Seuraavat kohdat sisältävä määritelmän strategisen johtamisen käsitteestä ja liiketoimintastrategian laajuudesta. Tulisi siis toimia seuraavien periaatteiden mukaisesti: Strategian ei tulisi tukahduttaa johdon ja yrityksen työntekijöiden aloitteita, luovuutta eikä ammattitaitoa. Module II Unit 1 10

11 Yrittäjän ja ylimmän johdon jäsenten täytyy olla rohkeita ja luovia ottaakseen pääajatuksensa ja siitä johtuvat toimintamääräykset käyttöön eri toiminnoissa, alueellisissa yksiköissä ja liikekumppaneiden kesken kulloisenkin tilanteen sanelemien ehtojen mukaisesti. Strategiaa täytyy noudattaa jatkuvasti, kun taas taktiikat ovat lyhyellä aikavälillä suoritettavia kiireisiä tehtäviä tähdättäessä kohti tärkeämpiä päämääriä. Strategia tarkoittaa toimimista laajemmassa perspektiivissä samalla, kun pyritään saavuttamaan lyhyen aikavälin osatavoitteita ja tuloksia. Strategialle ei ole olemassa selkeää määritelmää ja todennäköisesti sitä ei koskaan saadakaan, sillä käytännössä strategia ja toimintasuunnitelmat ovat usein kietoutuneet yhteen ja siten vaikuttavat jatkuvasti toisiinsa. Kolme tärkeää strategisen johtamisen osa aluetta voivat auttaa yritystäsi toimimaan tehokkaasti. Ne ovat (Daschmann 1996): 1) Strategia analyysi Strategia analyysi auttaa ymmärtämään yrityksesi strategisen aseman. On tärkeää analysoida muutoksia ympäristössä ja selvittää, miten ne voivat vaikuttaa sinuun ja työntekijöihisi. Strategia analyysi tähtää kuvan luomiseen niistä keskeisistä tekijöistä, joilla voi olla vaikutusta yrityksesi suorituskykyyn nyt ja tulevaisuudessa. Jos strategia analyysi suoritetaan oikealla tavalla, se voi auttaa valitsemaan sopivan strategian. Alla käsitellään lyhyesti joitakin strategia analyysin keskeisiä tekijöitä. Niiden ymmärtäminen voi auttaa sinua voittamaan vaikeudet. (a) Ympäristö: Yrityksesi ei voi tulla toimeen ilman vuorovaikutusta monimutkaisen kaupallisen, taloudellisen, poliittisen, teknologisen, kulttuurisen ja sosiaalisen ympäristön kanssa. Yrityksesi kohtaa muutoksia ympäristössä ja niiden vaikutusten täysi ymmärtäminen on tärkeää strategisen suunnitelmasi muodostamisessa. Kyseisiä ulkoisia vaikutuksia kutsutaan uhiksi ja heikkouksiksi, ja ne ovat osa SWOT analyysia, jota käsitellään myöhemmässä moduulissa. (b) Organisaation resurssit: Organisaation resurssit muodostuvat sisäisistä vaikutuksista. Yrityksesi strategista toimintakykyä voidaan pitää yrityksen vahvuuksina ja heikkouksina, jotka voivat myös olla osa yrityksesi SWOT analyysia (käsitellään luvussa III). (c) Eri sidosryhmien odotukset: Yrityksesi kehitys riippuu myös sidosryhmien odotuksista. Niiden uskomukset ja oletukset muodostavat yrityksesi kulttuurin. Esimerkiksi: kahden eri osaston johtajat voivat ajattelutavoillaan antaa erilaisen vaikutelman yrityksen strategiasta, vaikka he kohtaavat samat ympäristöolosuhteet. Niinpä, yrityksesi sidosryhmät vaikuttavat monella tapaa ja niiden strategiaasi kohdistuvan vaikutuksen voimakkuus riippuu kulloisenkin sidosryhmän vaikutusvallasta (eli mitä suurempi vaikutusvalta yrityksen yksittäisellä osastolla on, sitä vahvempi on sen vaikutus strategia analyysiin). Module II Unit 1 11

12 Yrityksesi strategia analyysin lähtökohtana tulisi olla edellä mainittujen keskeisten tekijöiden eli yrityksesi ympäristön, resurssien sekä yrityksesi kulttuurisen ja poliittisen kehyksen muodostamien odotusten ja tavoitteiden mietiskely. 2) Strategian valinta Strategia analyysin jälkeen yritykselle valitaan strategia. Strategian valinta määritellään parhaimman mahdollisen toimintatavan valinnaksi, joka perustuu tarjolla olevien strategisten vaihtoehtojen arvioinnille. 3) Strategian toteutus Viimeinen askel, strategian toteutus, määritellään tavaksi, jolla strategia muutetaan toimiksi. Strategian toteuttaminen edellyttää huolellista suunnittelua ja yrityksesi resurssien asianmukaista keskittämistä, mahdollisten organisaatiorakenteen muutosten varovaista käsittelyä ja tehokasta muutosjohtamista. Strategian toteuttaminen voidaan toteuttaa useammassa vaiheessa Miksi strategista johtamista tarvitaan? Strategian muodostamisessa täytyy ottaa huomioon monia asioita. Ympäristö muuttuu koko ajan, joten täytyy pohtia kykeneekö yritys selviämään muutoksista ympäristössään. Ympäristön muutosten seurauksena organisaation vahvuudet voivat muuttua ajan kuluessa. Niinpä tulisi miettiä, tuleeko yrityksen nykyinen vahvuus olemaan sen vahvuus erilaisissa olosuhteissa. Tämän lisäksi täytyy huomioida yrityksen sidosryhmät, sillä niillä on omat päämääränsä. Niiden tavoitteiden tietäminen auttaa ymmärtämään niiden käyttäytymistä ja niiden vaikutusta nyt ja tulevaisuudessa vallitsevissa olosuhteissa. Näiden tekijöiden huomioiminen auttaa sinua oman liiketoimintastrategiasi luomisessa, ja juuri tässä tarvitset strategisen johtamisen taitoja. Strateginen johtaminen on jäsennetty menetelmä strategian kehittämistä, toimeenpanemista ja arviointia varten Mistä löytää työkaluja liiketoimintastrategian toteuttamiseen? Strategian laatiminen koostuu neljästä periaatteesta: (Hinterhuber 1996): Yrittäjä tai yrityksen johto eivät voi luoda mitään tyhjästä. Heidän täytyy ottaa huomioon yrityksen nykyiset olosuhteet ja muuttaa niitä, mikäli mahdollista. Strategian laatiminen alkaa strategisen lähtökohdan analysoinnilla, mikä tarkoittaa yrityksen vahvuuksien ja heikkouksien sekä ympäristön luomien mahdollisuuksien ja uhkien havainnointia (SWOTanalyysi). Strategisten liiketoimintayksiköiden asema ja yrityksen kokonaisasema ympäristössään määräytyy sen kyvystä: o luoda tuotteita tai palveluja, jotka vastaavat tehokkaasti tiettyjen asiakkaiden tarpeisiin, o tarjota työntekijöille pysyvä ja mielekäs työ ja reilu korvaus ajastaan sekä Module II Unit 1 12

13 o saada käyttöönsä kaikki tarvittavat resurssit ja komponentit tavarantoimittajilta luoden molemmille osapuolille (eli yritykselle ja tavarantoimittajille) hyvät toimintaolosuhteet. Kolmantena periaatteena on keskittyminen olennaisiin taitoihin ja resurssien kohdentaminen sekä yrityksen lähtötilanteesta haluttuun tavoitteeseen pääsemistä edesauttavien päävaiheiden luokittelu aikajärjestyksen mukaan. Strategian viimeinen ratkaiseva osa alue sisältää niiden kriteerien ja standardien määrittelyn, joita voidaan käyttää laaditun strategian menestyksen mittaamisessa ja arvioinnissa ja joiden avulla voidaan verrata strategian toteutumista suunniteltujen tavoitteiden toteutumiseen nähden. Vuosittaisen strategisen suunnittelutyön sisältämä suunnitteluvaihe kestää tavallisesti useita kuukausia, koska se toimii tulevien toiminnallisten vuosisuunnitelmien ja budjettien perustana. Jos strateginen suunnittelu vakiinnutetaan menettelytavaksi ja sitä toteutetaan osana johdon vastuita, työntekijöitä voidaan rohkaista kyseenalaistamaan keskeisiä kohtia ja auttaa löytämään heidän kysymyksiinsä vastaus. Kuten edellä esitettiin, strateginen johtaminen koostuu kolmesta osa alueesta: strategiaanalyysi, strategian valinta ja strategian toteutus. Strategia analyysin jälkeen, jota käsitellään yksityiskohtaisesti seuraavassa kahdessa moduulissa ( Sisäinen ympäristö ja Ulkoinen ympäristö ), on aika valita strategia Miten valita strategia? Oikeanlainen strateginen johtaminen on hyvin tärkeää yrityksesi kannalta. Yrityksesi menestys riippuu siitä, miten sovellat oppimaasi. Seuraavat pääperiaatteet auttavat oikeanlaisen strategisen johtamistavan käyttöön ottamisessa ja oikeiden strategisten valintojen tekemissä: Strategian valintaprosessissa täytyy ottaa huomioon seuraavat seikat: (a) Ensinnäkin, mitkä strategisista vaihtoehdoistasi perustuvat organisaation vahvuuksille, auttavat heikkouksien voittamisessa ja käyttämään tilaisuudet hyödyksi auttaen samalla vähentämään tai väistämään yrityksesi kohtaamia uhkia? Tätä periaatetta nimitetään strategiseksi yhteensopivuudeksi tai strategian sopivuudeksi. On kuitenkin tärkeää huomioida myös muita asioita, esim. miten laajasti valittua strategiaa voidaan toteuttaa? Voisiko arvioitujen taloudellisten resurssien määrä kasvaa? Onko varastossa riittävä määrä tavaraa saatavilla oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa? Onko osaavia työntekijöitä tarpeeksi? Vaikka nämä ehdot täyttyisivät, onko valinta sidosryhmien kannalta hyväksyttävä? (b) Strategian valinta: Pidä mielessä, että valittavana on useampi kuin yksi strategia. Ei ole olemassa oikeaa tai väärää valintaa, koska kaikki valinnat sisältävät aina erilaisia uhkia ja heikkouksia. Kun strategia on valittu, voidaan siirtyä strategian toteutusvaiheeseen, joka koostuu seuraavista askeleista. (Anwander 2002): Module II Unit 1 13

14 (a) Suunnittelu ja resurssien kohdentaminen: Strategian toteutukseen kuuluu resurssisuunnittelua. Mitkä keskeiset tehtävät täytyy toteuttaa ja miten resurssien käyttöä täytyy säädellä? Millä aikataululla se tehdään ja kuka on siitä vastuussa? (b) Organisaation rakenne ja organisaatiosuunnittelu: Yrityksen strategiassa tapahtuvat muutokset edellyttävät usein muutoksia yrityksen rakenteessa. Joissakin tapauksissa johtamisjärjestelmää saatetaan joutua säätämään. (c) Strategisen muutoksen johtaminen: Myös strategista muutosta täytyy johtaa. Strategisen muutosjohtamisen on todennäköisesti käsiteltävä niin organisaation uudelleenrakentumista kuin myös päivittäisten rutiinien ja organisaation kulttuuristen aspektien muuttumista sekä muutoksen tiellä olevien poliittisten esteiden voittamista Esimerkkitapaus Maastopyöriä valmistavassa yrityksessä, X Treme ltd:ssä, päätetään kirjata kaikki yrityksen strategiset toimet. Yrityksessä aletaan kirjata kaikki yrityksen nykyiseen asemaan liittyvät toimet. Jokaiselle listatulle yksittäiselle toimelle annetaan sitä mittaava luku. Ensiksi analysoidaan yrityksen nykytilanne. Yrityksen taseet analysoidaan ja käydään läpi, suoritetaan työntekijöiden arviointi, tavoite/suoritus vertailu sekä luodaan katsaus yrityksen sesonkien aikaiseen asiakaskuntaan. Menetelmä toistetaan tulevaisuuden suunnitelmien varalta ja suunnitelman vertaamiseksi todellisuuteen. Suunnitelman vertaamisessa todellisuuteen odotuksia verrataan nykytilanteeseen. Tulevaisuuden suunnittelua koskeviin strategisiin toimiin voi kuulua strategiatyöryhmä, tuotearviointia sekä budjetti ja markkinointitoimia. Suunnitelmien todellisuuteen vertaamista koskevat strategiset toimet voivat olla arviointikeskusteluja, budjettitoimia, tavoitteiden ja suoritusten vertailua ja tuotearviointia. Yhteenveto luvun pääkohdista Liiketoimintastrategiaa laatiessa tulisi pitää kiinni seuraavista neljästä pääperiaatteesta: Module II Unit 1 14

15 Strategian ei tulisi tukahduttaa johdon ja yrityksen työntekijöiden aloitteita, luovuutta eikä ammattitaitoa. Yrityksen omistajan ja johtajan täytyy olla tarpeeksi luovia ja rohkeita ottaakseen pääajatuksensa ja toimintamääräykset käyttöön eri toiminnoissa, alueellisissa yksiköissä ja liikekumppaneiden kesken tilanteen vaatimukset huomioon ottaen. Strategian laatiminen on pitkän aikavälin tehtävä ja strategiaa täytyy noudattaa jatkuvasti. Taktiikat sen sijaan ovat kiireisiä, lyhyen aikavälin tehtäviä, jota ei saa laiminlyödä, jos tavoitteena on saavuttaa yrityksen isommat päämäärät. Strategian avulla katsotaan asioita laajemmasta perspektiivistä hoitaen samalla tehokkaasti lyhyen aikavälin tehtäviä. Strategia analyysi antaa yleiskuvan niistä päätekijöistä, jotka voivat vaikuttaa yrityksen suoriutumiseen nyt ja tulevaisuudessa. Strategian valinnalla tarkoitetaan parhaan mahdollisen menettelytavan valitsemista, joka perustuu strategisten vaihtoehtojen arvioinnille. Lopuksi, strategian toteutus määritellään tavaksi, jolla strategia muutetaan toimiksi. Yhteenveto oppimistavoitteista Tässä luvussa käsiteltiin strategisen johtamisen perusteita. Luvussa opittiin, miten kehittää yritykselle toimintaperiaatteet ja toteuttaa niitä niin, että yrityksen työntekijät voivat omaksua niiden sisältämät periaatteet. Tämän jälkeen käsiteltiin yrityksen visiota ja toiminta ajatusta sekä näytettiin, miten laatia yritykselle visio ja toimintaajatus muutamassa vaiheessa. Sen jälkeen perehdyttiin liiketoimintastrategian laajuuteen ja siihen liittyviin käsitteisiin sekä luotiin yleiskuva liiketoimintastrategioiden tärkeistä periaatteista. Viimeiseksi esitettiin strategisen johtamisen keskeiset osa alueet: strategiaanalyysi, strategian valinta ja strategian toteutus. Module II Unit 1 15

16 Lähdeluettelo Kirjat ja artikkelit Anwander A. (2002): Strategien erfolgreich verwirklichen 2 nd edition. Springer: Berlin. Daschmann H. A. (1996): Erfolge planen. Beck: Munich. Grant, R.M. (2002): Contemporary strategy analysis 4 th edition. Blackwell Publishers: Malden. Hinterhuber H.H. (1996): Strategische Unternehmensführung: I. Strategisches Denken. 6th edition. Walter de Gruyter: Berlin. Lombriser R., Abplanap P.A. (2005): Strategisches Management 5th edition. Versus: Zürich. Müller Stewens G.; Lechner C. (2005): Strategisches Management 3rd edition. Schäffer Poeschel: Stuttgart Schmalzer T., Schweiger C., Wenzel R. (2008): Business Excellence for Start ups: Leitfaden zum Aufbau von Führungsstrukturen in Wachstumsunternehmen. FH JOANNEUM: Graz. Internet sivut MissionStatements.com: Ideas and Inspirations for defining your own mission statement. Online at (Assessed on 15, 10, 2009). Module II Unit 1 16

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu Riitta Konkola 26.4.2016 Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö; omistajat Helsinki, Espoo, Vantaa,

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Strateginen ketteryys

Strateginen ketteryys Strateginen ketteryys Strategisen ketteryyden ja herkkyyden rakentaminen organisaatioon ForeC Advisors Asko Horttanainen 1.9.2012 STRATEGINEN KETTERYYS STRATEGINEN KETTERYYS tarkoittaa kykyä tehdä tosiaikaisia

Lisätiedot

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto 28.3.2014 Mitä on ennakointi? SUUNNITTELU ENNAKOINTI VERKOSTOI- TUMINEN TULEVAI- SUUDEN- TUTKIMUS Lähde: Euroopan

Lisätiedot

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6 Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 1 4/19/201 6 Mihin meitä korkeakoulusektorilla ja koulutuksessa yleisesti haastetaan? Hallituksen yksi strateginen painopiste: Osaaminen ja

Lisätiedot

JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ. KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15

JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ. KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15 1 JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15 Long-range planning does not deal with the future decisions, but with

Lisätiedot

Valmetin tie eteenpäin

Valmetin tie eteenpäin Valmetin tie eteenpäin 31. heinäkuuta 2014 Pasi Laine, toimitusjohtaja Agenda 1 2 Valmetin tie eteenpäin Taloudelliset tavoitteet 2 July 31, 2014 Valmet Valmetin tie eteenpäin: strategia uudelleenhyväksytty

Lisätiedot

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Lean ajattelu: Kaikki valmennuksemme perustuvat ajatukseen: yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa keskinäistä luottamusta luo positiivisen

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Fokusprosessia ohjeet

Fokusprosessia ohjeet Fokusprosessia Ohjeet ennen Fokusprosessia Tulokset ovat nyt valmiit ja edessä on prosessin tärkein osa, nimittäin työilmapiirinne kohentaminen. Aivan ensimmäiseksi teidän tulisi keskustella tuloksista

Lisätiedot

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Sara Lukkarinen, Motiva Oy

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Sara Lukkarinen, Motiva Oy Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua Sara Lukkarinen, Motiva Oy Alustuksen sisältö Kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmat eli SUMPit, mistä kyse? Mitä

Lisätiedot

OSA I Strategia miksi ja miten

OSA I Strategia miksi ja miten SISÄLLYS ESIPUHE...11 SAATESANAT KOLMANTEEN PAINOKSEEN...14 OSA I Strategia miksi ja miten 1. STRATEGIAN TAUSTATEKIJÄT...17 Organisaatiot ovat olemassa asiakkaitaan varten...17 Hinta määräytyy markkinoilla...18

Lisätiedot

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan?

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Raila Oksanen 1.9.2016 Page 1 Monikäyttöisyyden lähtökohta CAF on tarkoitettu helppokäyttöiseksi työkaluksi julkisen sektorin organisaatioiden

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

Vuosi ISO 9001 ja 14001:2015 julkaisusta sertifioijan kokemuksia Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä

Vuosi ISO 9001 ja 14001:2015 julkaisusta sertifioijan kokemuksia Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä 7.9.2016 Seppo Salo, Pääarvioija 1 Tänään iskemme käsiksi näihin Agenda Siirtymäajan toimenpiteet ja mitä päivittäminen vaatii Tärkeimmät muutokset ja

Lisätiedot

Lionsklubin strategian teko-ohje. Ossi Eloholma

Lionsklubin strategian teko-ohje. Ossi Eloholma Lionsklubin strategian teko-ohje Ossi Eloholma 2010 2 Lionsklubin strategian teko-ohje Johdanto Sana strategia on peräisin antiikin Kreikasta 510 eaa, jolloin heimon johdossa oli Strategos, jonka tärkein

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5).5.2015 Tämä asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

Arvot ja eettinen johtaminen

Arvot ja eettinen johtaminen Arvot ja eettinen johtaminen Erika Heiskanen +358 40 7466798 erika.heiskanen@juuriharja.fi Juuriharja Consulting Group Oy Eettinen strategia Eettinen johtaminen Eettinen kulttuuri Valmennamme kestävään

Lisätiedot

Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas

Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas 1 (6) Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas Sisällys Mikä on toimintajärjestelmä... 2 Hyvä toimintajärjestelmä... 3 Hyödyt... 3 Toimintajärjestelmän rakentaminen... 4 Autamme sinua... 6 Business

Lisätiedot

Ryhmämallitusohje 2016

Ryhmämallitusohje 2016 LUONTAISET TAIPUMUKSET Ryhmämallitusohje 2016 Kalevi Sipinen RYHMÄMALLITUSOHJEITA: VAIHE 1 Mallittamalla otetaan tietoiseen käyttöön olemassa olevia taitoja/mestaruutta LUONTAISET TAIPUMUKSET RYHMÄMALLITUS:

Lisätiedot

W. Chan Kim Renée Mauborgne SINISEN MEREN STRATEGIA

W. Chan Kim Renée Mauborgne SINISEN MEREN STRATEGIA W. Chan Kim Renée Mauborgne SINISEN MEREN STRATEGIA Talentum Helsinki 2005 Ystävyydelle ja perheillemme, jotka lisäävät mielekkyyttä maailmaamme. The title of the original edition is Blue Ocean Strategy

Lisätiedot

KUKA JOHTAA KORKEAKOULUOPETUKSEN KEHITTÄMISTÄ? Johtaja Hannu Sirén Yliopisto-opetuksen johtamisen seminaari

KUKA JOHTAA KORKEAKOULUOPETUKSEN KEHITTÄMISTÄ? Johtaja Hannu Sirén Yliopisto-opetuksen johtamisen seminaari KUKA JOHTAA KORKEAKOULUOPETUKSEN KEHITTÄMISTÄ? Johtaja Hannu Sirén Yliopisto-opetuksen johtamisen seminaari 17.3.2009 KORKEAKOULUJEN STRATEGIATYÖ Korkeakoulut uudistavat strategiansa vuonna 2010 käytäviin

Lisätiedot

Toimiva työyhteisö DEMO

Toimiva työyhteisö DEMO Toimiva työyhteisö DEMO 7.9.6 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Toimiva työyhteisö DEMO Sivu / 8 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ Toimiva työyhteisö raportti muodostuu kahdesta osa alueesta:

Lisätiedot

N-PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN STRATEGIA JA HANKKEET

N-PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN STRATEGIA JA HANKKEET N-PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN STRATEGIA JA HANKKEET 2012-2013 2/5 SISÄLLYSLUETTELO 1. Missio 2. Nykytila-analyysi ja johtopäätökset analyyseista 3. Pelikenttä 4. Visio 5. Päämäärät 6. Menestyskonsepti 7.

Lisätiedot

EI KENENKÄÄN ASIAKAS - Tuleeko asiakas kohdatuksi ja kuulluksi?

EI KENENKÄÄN ASIAKAS - Tuleeko asiakas kohdatuksi ja kuulluksi? EI KENENKÄÄN ASIAKAS - Tuleeko asiakas kohdatuksi ja kuulluksi? Lastensuojelun foorumi 5.5.2009 Mirva Makkonen ja Tuula Kivistö-Pyhtilä Oulun seudun lastensuojelun kehittämisyksikkö 1 Ei kenenkään asiakas

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a MAAHANMUUTTOVIRASTON Strateg a 2013 2017 VISIO 2017 Maahanmuutosta kansalaisuuteen johtava asiantuntija, yhteistyökumppani ja palveluosaaja. Maahanmuuttovirasto on johtava toimija oleskeluluvan käsittelystä

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Maine tulee nostaa hallituksen ja johdon agendalle Hallituksen ja johdon tärkein tehtävä on yrityksen

Lisätiedot

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Kirjastonjohtajat 23.9.2010 Ydinkysymykset Mitä varten organisaatio on olemassa? (missio) Millaista tulevaisuutta tavoittelemme? (visio) Kuinka saavutamme

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Tulevaisuuden johtajan osaamisprofiili Pohdintaa erityisesti strategisen johtamisen näkökulmasta

Tulevaisuuden johtajan osaamisprofiili Pohdintaa erityisesti strategisen johtamisen näkökulmasta Tulevaisuuden johtajan osaamisprofiili Pohdintaa erityisesti strategisen johtamisen näkökulmasta Suomalaista sotea rakentamassa Lapin sairaanhoitopiiri Rovaniemi KTT, dos. Mikko Luoma 19.5.2016 Kuka? Mikko

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1.

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

Ei näyttöä tai puheen tasolla

Ei näyttöä tai puheen tasolla Jyväskylän yliopisto 1(5) Dokumenteilla tarkoitetaan suuntaa ohjaavia asiakirjoja, strategioita ja linjauksia. Keskeisiä ovat vain ko. auditointikohdetta koskevat ja ohjaavat dokumentit. Dokumentit voivat

Lisätiedot

Pohjois-Savon kulttuuriympäristöohjelman

Pohjois-Savon kulttuuriympäristöohjelman Pohjois-Savon kulttuuriympäristöohjelman päivitys Pohjois-Savon kulttuuriympäristön hoitoohjelman päivittäminen lähtökohtana saadaan näkemys kulttuuriympäristön tilasta ja tarvittavista toimenpiteistä

Lisätiedot

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Terve! Pieni, nopea kysely kiitos! Lyhyt katsaus osallistujiin

Lisätiedot

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus)

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus) Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen 2012 2014 (pohjaehdotus) Arviointilomakkeiden tarkoitus Kunkin vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Opas tasapainoiseen johtamiseen

Opas tasapainoiseen johtamiseen Opas tasapainoiseen johtamiseen Miten johdat, kun haluat onnistua muutoksissa? Sisältö Mitä opas antaa s. 3 Tätä kaikkea johtaminen on s. 4 Johtajan vaa assa kolme kuppia s. 5 Tasapainottamisen pelikenttä

Lisätiedot

Adaptiivinen potilasturvallisuuden johtaminen. Terveysteknologia-messut 2014 Jouko Heikkilä, Elina Pietikäinen ja Teemu Reiman

Adaptiivinen potilasturvallisuuden johtaminen. Terveysteknologia-messut 2014 Jouko Heikkilä, Elina Pietikäinen ja Teemu Reiman Adaptiivinen potilasturvallisuuden johtaminen Terveysteknologia-messut 2014 Jouko Heikkilä, Elina Pietikäinen ja Teemu Reiman 2 Potilasturvallisuus ei ole itsestäänselvyys Potilasturvallisuuden järjestelmällinen

Lisätiedot

Staran strategia onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät Timo Martiskainen

Staran strategia onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät Timo Martiskainen Staran strategia 2011-2012 - onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät 31.10. - 1.11.2011 Timo Martiskainen Toiminta-ajatus Tuotamme rakennusalan, ympäristönhoidon

Lisätiedot

Liiketoiminnan johtaminen

Liiketoiminnan johtaminen MaitoManageri johtaminen ja johtajuus-kysely Liiketoiminnan johtaminen 1. Osaan määrittää yrityksellemme tulevaisuuden vision (tavoitetilan) 2. Viestin siten, että kaikki tilalla työskentelevät ovat tietoisia

Lisätiedot

KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO

KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO Karl-Magnus Spiik Ky KK-itsearvio 1 KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO KYSYMYKSET Lomakkeessa on 35 kohtaa. Rengasta se vaihtoehto, joka kuvaa toimintatapaasi parhaiten. 1. Tuen avainhenkilöitteni ammatillista

Lisätiedot

Toimeenpano ja Seuranta - CHAMP III työpaja Turku 27.10.2010 Pekka Salminen

Toimeenpano ja Seuranta - CHAMP III työpaja Turku 27.10.2010 Pekka Salminen Toimeenpano ja Seuranta - CHAMP III työpaja Turku 27.10.2010 Pekka Salminen Toimeenpanon ja seurannan lähtökohtia Toimeenpano perustuu: Toimintasuunnitelmaan, Organisaatiorakenteeseen, Viestintään ja

Lisätiedot

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen.

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Tutkittua tietoa & punnittuja näkemyksiä. Osallistu, innostu

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

Hankkeistaminen Webinaari Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1)

Hankkeistaminen Webinaari Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1) Hankkeistaminen Webinaari 24.11.2015 Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1) Ulkopuolisen rahoituksen konteksti AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN KONTEKSTI: STRATEGIAT, LINJAUKSET, KEHITTÄMISTARPEET, RESURSSIT,

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

Mitä on RAY:n seuranta?

Mitä on RAY:n seuranta? Mitä on RAY:n seuranta? Tulokset näkyviin järjestöjen eduksi Janne Jalava seurantapäällikkö, dosentti RAY/avustusosasto 1 Myös seurannan lähtökohta löytyy laista 21 Rahapeliyhteisön valvontatehtävä Rahapeliyhteisön

Lisätiedot

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi Kohti vähäpäästöistä Suomea Espoon tulevaisuusfoorumi 27.1.2010 Mitä tulevaisuusselonteko sisältää? Tavoite: vähäpäästöinen Suomi TuSessa hahmotellaan polkuja kohti hyvinvoivaa ja vähäpäästöistä yhteiskuntaa

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.3 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.3 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen Yrittäjän ammattitutkinto 3.3 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen Dnro 53/011/2012 1 A. Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen... 3 1.0 Yleisesittely... 3 1.1 Aineiston käyttö... 3 1.2 Tutkintosuorituksen

Lisätiedot

maineen johtaminen Maine menestystekijä Aula, P. & Heinonen, J. (2002)

maineen johtaminen Maine menestystekijä Aula, P. & Heinonen, J. (2002) maineen johtaminen Maine menestystekijä Aula, P. & Heinonen, J. (2002) maineen johtaminen Mainejohtamisen prosessi maineanalyysi liiketoiminnan tavoitteet mainestrategia maineen taktiikka mainedialogi

Lisätiedot

Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi. Ohje. v.0.7

Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi. Ohje. v.0.7 Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi Ohje v.0.7 Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi XX.XX.201X 2 (13) Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessin vaiheet... 3 2.1. Vaihe

Lisätiedot

MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN RISKIENHAL- LINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVON- NASTA

MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN RISKIENHAL- LINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVON- NASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Omistusyhteisöille Luottolaitoksille MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN RISKIENHAL- LINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVON- NASTA Rahoitustarkastus antaa luottolaitostoiminnasta annetun lain

Lisätiedot

Ketterän. Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT

Ketterän. Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT Ketterän Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT Talentum Helsinki 2010 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-1505-0 Kansi: Jarkko Nikkanen Taitto:

Lisätiedot

Arjen elämyksistä globaalia bisnestä klo 12 alkaen

Arjen elämyksistä globaalia bisnestä klo 12 alkaen Arjen elämyksistä globaalia bisnestä 29.1.2015 klo 12 alkaen Oulun Kaupunginteatteri, Pikisali #northernserviceday Yhteinen ymmärrys asiakkaan kanssa ja oman organisaation sisällä Oulu 29.1.2015 Marja

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän ammattitutkinto 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Dnro 53/011/2012 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 1 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 A. Yritystoiminnan suunnittelu...

Lisätiedot

KUNNAN MAINEEN JA ELINVOIMAN JOHTAMINEN Kaukolämpöpäivät , Mikkeli. Timo Halonen kaupunginjohtaja, Mikkeli VTM, väitöstilaisuus 2.9.

KUNNAN MAINEEN JA ELINVOIMAN JOHTAMINEN Kaukolämpöpäivät , Mikkeli. Timo Halonen kaupunginjohtaja, Mikkeli VTM, väitöstilaisuus 2.9. KUNNAN MAINEEN JA ELINVOIMAN JOHTAMINEN Kaukolämpöpäivät 24.-25.8.2016, Mikkeli Timo Halonen kaupunginjohtaja, Mikkeli VTM, väitöstilaisuus 2.9.2016 Unelmayhteiskunta (Jensen) Tulevaisuuden maailmassa

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos www.ttl.fi Ihmisten innostava johtaminen Jalmari Heikkonen, johtava asiantuntija 3.6.2014 Jalmari Heikkonen Työterveyslaitos www.ttl.fi Oikeudenmukaisuus Jaon oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

Attendon Visio & Arvot

Attendon Visio & Arvot Attendon Visio & Arvot Se, miten huolehdimme hoivaa tarvitsevista ihmisistä, osoittaa millainen on yhteiskunta, jossa elämme. Attendon rooli yhteiskunnassa Pohjoismaissa on kunniakkaat perinteet kansalaistensa

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA ALUEELLISEN KIRJASTOSTRATEGIAN LAATIMISEEN. Jyväskylä 27.10.2005. Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto

NÄKÖKULMIA ALUEELLISEN KIRJASTOSTRATEGIAN LAATIMISEEN. Jyväskylä 27.10.2005. Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto NÄKÖKULMIA ALUEELLISEN KIRJASTOSTRATEGIAN LAATIMISEEN Jyväskylä 27.10.2005 Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto LIISA NIINIKANGAS LIISA.NIINIKANGAS@LIGHTHOUSE.FI WWW.LIGHTHOUSE.FI

Lisätiedot

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 Kemijärven Yrittäjät ry VISIO Kemijärven Yrittäjät ry tavoittelee vahvaa tulevaisuutta hoitamalla rakentavalla yhteistyöllä yrittäjyyden asiat kuntoon. Kemijärven Yrittäjät ry

Lisätiedot

Hankearvioinnin kehikko - käsitteet

Hankearvioinnin kehikko - käsitteet Hankearvioinnin kehikko - käsitteet Yhteiskuntataloudellinen analyysi = Kannattavuuslaskelma + Vaikutusten analysointi + Toteuttavuuden arviointi Vaikutusten analyysissa tuodaan esiin erityisesti ne hyödyt

Lisätiedot

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Vastausten ja tulosten luotettavuus Vastaukset 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Luotettavuusnäkökohdat Kokemukset ja soveltamisesimerkit

Lisätiedot

Hanketoiminnan ja hankkeiden vaikuttavuuden edistäminen

Hanketoiminnan ja hankkeiden vaikuttavuuden edistäminen Ammatillisen peruskoulutuksen syksyn 2013 valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus 26.02.2014 Hanketoiminnan ja hankkeiden vaikuttavuuden edistäminen Opetusneuvos Leena.koski@oph.fi www.oph.fi Vaikuttavuus

Lisätiedot

LASSE KURKILAHTI JA TOIVO ÄIJÖ. Selviydy. Kriisistä kilpailuetuun suomalaisella johtamismallilla

LASSE KURKILAHTI JA TOIVO ÄIJÖ. Selviydy. Kriisistä kilpailuetuun suomalaisella johtamismallilla LASSE KURKILAHTI JA TOIVO ÄIJÖ Selviydy tai sukella Kriisistä kilpailuetuun suomalaisella johtamismallilla TALENTUM HELSINKI 2011 Copyright 2011 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kustantaja: Talentum Media

Lisätiedot

JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET

JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET Palaute Ajankäyttö Työhyvinvointi Myynti Yhteistyö Työyhteisötaidot Kehityskeskustelu Esimiestaidot Asiakaspalvelu Vuorovaikutus Rekrytointi Tutkimukset ja kartoitukset Vaativat

Lisätiedot

Muutosmentori esimiestyön ja työyhteisön tukena

Muutosmentori esimiestyön ja työyhteisön tukena Tervetuloa Lahteen! Muutosmentori esimiestyön ja työyhteisön tukena Muutos on mahdollisuus 21.10.2015 Työhyvinvointipäällikkö Päivi Maisonlahti Strategisen työhyvinvoinnin osa-alueet (Aura & Saarikoski,

Lisätiedot

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE Pyydämme palauttamaan täytetyn lomakkeen osoitteeseen laatu@chamber.fi. Tarkastettava tilintarkastaja Laaduntarkastaja Laadunvalvontajärjestelmän kartoitus

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA Johdanto Tietosuojapolitiikassa kuvataan henkilöön liittyvien henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten tietojen käytön periaatteet ja menetelmät

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Harjoitust. Harjoitusten sisältö

Harjoitust. Harjoitusten sisältö Harjoitust yö Harjoitusten sisältö Investoinnin kannattavuus Vapaat rahavirrat ja tuottovaade Tilinpäätösanalyysi SWOT-analyysi Yrityksen tulevaisuus Investoinnin kannattavuus Tilinpäätösanalyysi

Lisätiedot

Kiitos... 13 Esipuhe... 15 Kirjoittaja... 17 Johdanto: globalisaatio ja sen asettamat haasteet kansainvälistyville yrityksille...

Kiitos... 13 Esipuhe... 15 Kirjoittaja... 17 Johdanto: globalisaatio ja sen asettamat haasteet kansainvälistyville yrityksille... Sisällys Kiitos................................................ 13 Esipuhe.............................................. 15 Kirjoittaja............................................. 17 Johdanto: globalisaatio

Lisätiedot

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta. Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta. Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta Harjoitteen tavoitteet ja hyödyt Harjoitteen tavoitteena on varmistaa, että

Lisätiedot

Johtamisen kehitysloikka

Johtamisen kehitysloikka Johtamisen kehitysloikka Mikä? VIA Leadership in Action -kehitysohjelma keskittyy oman vastuualueen kehittämiseen operatiivisesta ja strategisesta näkökulmasta. Ihmisten johtamisen haasteisiin vastaaminen

Lisätiedot

Oped exo -uraohjauksen työkalun rakentamista. Leena Jokinen

Oped exo -uraohjauksen työkalun rakentamista. Leena Jokinen Oped exo -uraohjauksen työkalun rakentamista Leena Jokinen 31.3.2006 Osaamisen ennakoinnin prosessi SWOT Asiakasanalyysi Kilpailijaanalyysi Henkilöstöhaastattelut Skenaariot Visio Kompetenssit Strategia

Lisätiedot

UUSIX. Työkaluja INWORK hankkeesta

UUSIX. Työkaluja INWORK hankkeesta UUSIX Työkaluja INWORK hankkeesta Anna-Maija Nisula Tutkijatohtori, projekti päällikkö Lappeenrannan yliopiston kauppakorkeakoulu Technology Business Research Center (TBRC) anna-maija.nisula@lut.fi INWORK

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä Euroopan tilintarkastustuomioistuin on Euroopan unionin toimielin, joka perussopimuksen mukaan perustettiin huolehtimaan unionin varojen tarkastamisesta.

Lisätiedot

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa.

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa. Vertaisarviointikriteerit Arviointialue: Kansainvälisyystoiminta ja strategia versio 1.0./13.9.2016 Kansainvälisen toiminnan suunnittelu 1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen

Lisätiedot

Kuntajakoselvittämisen mahdollisuudet ja haasteet Kuntamarkkinat klo kh. 3.1.

Kuntajakoselvittämisen mahdollisuudet ja haasteet Kuntamarkkinat klo kh. 3.1. Kuntajakoselvittämisen mahdollisuudet ja haasteet Kuntamarkkinat 12.9. klo 13.00-13.45 kh. 3.1. Markus Pauni: Avaus (3 min) Kari Prättälä: Kuntajakoselvitykset kuntauudistuksessa (10 min) Markus Pauni:

Lisätiedot

MARKO KESTI. Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen

MARKO KESTI. Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen MARKO KESTI Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen TALENTUM Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja tekijä Kansi: Ea Söderberg Taitto: NotePad ISBN: 978-952-14-1508-1 Kariston Kirjapaino

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Mitkä tekijät selittävät sosiaalisen yrityksen perustamista ja tukevat sen menestymisen mahdollisuuksia? alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Näkökulma Miten sosiaalinen yritys

Lisätiedot

Miten varmistaa laboratoriotoiminnan hyvä laatu nyt ja tulevaisuudessa. Tuija Sinervo FINAS akkreditointipalvelu

Miten varmistaa laboratoriotoiminnan hyvä laatu nyt ja tulevaisuudessa. Tuija Sinervo FINAS akkreditointipalvelu Miten varmistaa laboratoriotoiminnan hyvä laatu nyt ja tulevaisuudessa Tuija Sinervo FINAS akkreditointipalvelu Hyvä laatu Laboratorion menestystekijät Laboratorion hyvä laatu perustuu asiakkaiden tarpeiden

Lisätiedot

JOHTAMINEN. Yritystoiminta Pauliina Stranius

JOHTAMINEN. Yritystoiminta Pauliina Stranius JOHTAMINEN Johtaminen Johtajuus yrityksen eri kehitysvaiheissa Aiemmin on kenties tarkasteltu pk-yrityksen kehitystä elinkaarimallin mukaisesti. Myös johtajuus muuttaa muotoaan yrityksen eri kehitysvaiheissa.

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Hyvän työelämän eväät - Johtamisella vaikutetaan jaksamiseen

Hyvän työelämän eväät - Johtamisella vaikutetaan jaksamiseen Hyvän työelämän eväät - Johtamisella vaikutetaan jaksamiseen Juha Sipilä Hyvinvointia työelämään -seminaari 12.10.2013 Kaikki alkaa ajatuksesta Luomisen prosessi koostuu kolmesta osatekijästä: 1) Kaikki

Lisätiedot

OHJE 1 (5) 16.12.2011 VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET. Kyselyn sisältö ja tarkoitus

OHJE 1 (5) 16.12.2011 VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET. Kyselyn sisältö ja tarkoitus OHJE 1 (5) VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET Kyselyn sisältö ja tarkoitus Valmeri-kysely on työntekijöille suunnattu tiivis työolosuhdekysely, jolla saadaan yleiskuva henkilöstön käsityksistä työoloistaan kyselyn

Lisätiedot

Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café

Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café Aika 27.11.11.2013 klo 9.45 10.30 Kouluttaja: Koulutus- ja kehitysjohtaja Miten hankkeen toimintaa voidaan motivoida, keinoja viedä hanketta

Lisätiedot

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009 Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien toimintaympäristö Kuntaorganisaatioiden toimintaan ja tavoitteenasetteluun osallistuu monia suorittavia,

Lisätiedot