Training. Strategisen johtamisen perusteet. Rupert Beinhauer, René Wenzel (FHJ) train.eu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Training. Strategisen johtamisen perusteet. Rupert Beinhauer, René Wenzel (FHJ) www.strategy train.eu"

Transkriptio

1 Strategy Train Moduuli II Luku 1 Tekijät Koulutus materiaalia verkossa Small Enterprise Strategic Development Training Strategia analyysi Strategisen johtamisen perusteet Rupert Beinhauer, René Wenzel (FHJ) train.eu Euroopan komissio on tukenut tätä projektia taloudellisesti. Tämä julkaisu heijastaa vain tekijöidensä mielipiteitä, eikä komissio ole vastuussa siitä, miten julkaisun tietoja käytetään.

2 Sisällysluettelo Moduuli II. Strategia analyysi Luku 1: Strategisen johtamisen perusteet Luvun kuvaus... 3 Avainsanat... 3 Oppimistavoite... 3 Lukuun käytettävä aika... 3 Johdanto Toimintaperiaatteet, visio ja missio Mitä ovat toimintaperiaatteet, visio ja missio? Miksi yrityksen tulisi ottaa käyttöön toimintaperiaatteet? Mihin yrityksen vision tulisi keskittyä? Miten yhdistää yrityksen visio ja toimintaperiaatteet? Esimerkkitapaus... 8 Yhteenveto luvun pääkohdista Liiketoimintastrategian käsite ja sen laajuus sekä strategisen johtamisen osa alueet Mitkä ovat strategisen johtamisen keskeiset osa alueet? Miksi strategista johtamista tarvitaan? Mistä löytää työkaluja liiketoimintastrategian toteuttamiseen? Miten valita strategia? Esimerkkitapaus Yhteenveto luvun pääkohdista Yhteenveto oppimistavoitteista Lähdeluettelo Kirjat ja artikkelit Internet sivut Module II Unit 1 2

3 Moduuli II. Strategia analyysi Luku 1: Strategisen johtamisen perusteet Luvun kuvaus Avainsanat Toimintaperiaatteet, visio, missio, toiminta ajatus, strategia analyysi, strategian valinta, strategian toteutus Oppimistavoite Ensimmäisessä luvussa kerrataan strategiaan kuuluvat keskeiset käsitteet, kuten visio, missio ja yrityksen arvot sekä käsitellään klassisia ulkoisten ja sisäisten tekijöiden analyysimenetelmiä. Tämän jälkeen koulutusohjelmassa keskitytään kehittyneempiin metodeihin ja työkaluihin. Koulutusohjelmassa analysoidaan käsitteitä ja liiketoimintastrategian laajuutta, mukaan lukien skenaarion rakentaminen ja eri vaihtoehdot strategian muodostamiseen ja sen toteuttamisen arviointiin. Koulutusohjelmassa arvioidaan kriittisesti strategisen johtamisen keskeisiä osa alueita ja pohditaan, missä yhteydessä niitä voidaan parhaiten soveltaa. Lopuksi koulutusohjelmassa keskitytään eri strategiavaihtoehtoihin (erikoistuminen, diversifiointi, integraatio) ja strategia analyysin soveltamiseen pk yritysten tasolla. Lukuun käytettävä aika Luvun suorittamiseen menee noin 90 minuuttia. Johdanto Strategiassa on kyse voittamisesta. Strategia ei ole yksityiskohtainen suunnitelma tai ohjekokoelma; se on yhdistävä tekijä, joka tuottaa yhtenäisyyttä ja antaa suunnan yksilön tai organisaation toiminnalle ja päätöksille. Strateginen johtaminen voidaan nähdä myös yhdistävänä lenkkinä yrityksen ja sen ympäristön välillä. Tämä luku esittelee strategiseen johtamiseen kuuluvia tärkeitä termejä, kuten yrityksen toimintaperiaatteet, visio ja missio. Luvussa kuvataan myös strategisen johtamisen tärkeitä osa alueita. 1.1 Toimintaperiaatteet, visio ja missio Avainsanat Toimintaperiaatteet, visio, missio, toiminta ajatus, yrityksen periaate Johdanto Yrityksen toimintaperiaatteet sisältävät kirjalliset julkilausumat yrityksen päämääristä, keskeisistä arvoista, toiminta alueista ja yrityksen konkreettisista tavoitteista. Nykyään noin 90 prosentilla kaikista yrityksistä on käytössä toimintaperiaatteet (Müller Stewens & Lechner Module II Unit 1 3

4 2005). Toimintaperiaatteiden muodostaminen onkin yksi suosituimmista johtamisen konsepteista nykyään. Visio on yrityksesi ohjaava periaate. Termi missio saattaa usein korvata termin visio, mikä vähentää yrityksesi mahdollisuuksia erilaistua (differointi). Toisin sanoen missio ei ole tulevaisuuteen suuntautunut Mitä ovat toimintaperiaatteet, visio ja missio? Yrityksen toimintaperiaatteet sisältävät yrityksen kaikki ne periaatteet, jotka jaetaan yrityksen kaikkien sidosryhmien kanssa joko kirjallisessa muodossa tai joskus suusanallisesti. Yrityksen periaatteet sanelevat yrityksessä vallitsevat ja ulkoisen ympäristön kanssa toimittaessa vallitsevat käyttäytymisperiaatteet. Yrityksen periaatteet ilmentävät visiota, yrityksen arvoja, normeja ja ihanteita, jotka yhdessä muodostavat yrityskulttuurin. Yrityksen toimintaperiaatteiden muotoilemisen avulla johto yrittää organisoida yritystä kokonaisuutena ja laatia yhtenäiset säännöt. Siitä huolimatta, yrityksen toimintaperiaatteiden EI tulisi koostua jäykästä kokoelmasta yrityksen pääperiaatteita, vaan niiden tulisi välittää tiettyä ajattelutapaa, jonka mukaan työntekijöiden tulisi toimia kohdatessaan erilaisia yrityksen ulkoisia ja sisäisiä tilanteita. Yrityksen toimintaperiaatteiden tulisi auttaa arvioimaan erilaisten tilanteiden tärkeys yrityksen henkilökunnan motivaation ja sitoutumisen kannalta. Kun yrityksen toimintaperiaatteet on laadittu, tulisi päättää yrityksen strategian suunnasta ja sisällöstä. Visio ja missio ovat työkaluja, jotka auttavat yrityksen toimintaperiaatteiden muotoilemisessa. Yrityksen toimintaperiaatteet ovat tekijä, joka antaa yritykselle selkeän suunnan. Nykyään moniin liikeideoihin viitataan visioina. Niihin tulisi kuitenkin viitata visioina vain, jos yritys esittää kehityksensä tulevaisuuteen liittyviä tekijöitä. Toisin sanoen: visio määrittelee, mitä yrityksen olemassaololla halutaan pohjimmiltaan tavoitella (Müller Stewens & Lechner, 2005). Hyvälle visiolle on tunnusomaista kolme asiaa: Vision ei pitäisi keskittyä ainoastaan yhteisöön, vaan sen tulisi olla suunnattu jokaisen yrityksen työntekijän hyödyksi. Hyvä visio voi auttaa vähentämään kompleksisuutta ja se voi tehdä ympäristöstä tehtyjen havaintojen käsittelyn ja luokittelun paljon selkeämmäksi niin, että saadaan aikaan haluttu suuntautuminen ja järjestys. Vision tulisi motivoida työntekijöitä. Hyvä visio perustuu näkemykselle yrityksestä pitkällä aikavälillä ja saa siten aikaan turvallisuutta, jatkuvuutta ja vakautta. Toiminta ajatus kertoo yrityksen tarkoituksen. Se koostuu tyypillisesti yrityksen tavoitteiden ilmaisemisesta ja hyvin usein se yleisesti ottaen määrittelee yrityksen harjoittaman liiketoiminnan. (Strateginen) missio ilmaisee keskeiset syyt yrityksen olemassaololle ja sen toiminnallaan tavoittelemat edut kaikille sidosryhmille. Niinpä, jos missio hahmottelee, mitä yritys haluaa saavuttaa lyhyellä aikavälillä, niin yrityksen visio luo näkymän yrityksen mahdollisesta tulevaisuudesta pitkällä tähtäimellä. Module II Unit 1 4

5 1.1.2 Miksi yrityksen tulisi ottaa käyttöön toimintaperiaatteet? Yrityksen toimintaperiaatteiden päätehtävä on ilmaista yrittäjien tai johdon visiota, jotta kaikki työntekijät ponnistelisivat kohti samaa päämäärää. Toimintaperiaatteiden päätavoitteena tulisi olla (Müller Stewens & Lechner, 2005): selkeys ja työtekijöiden ohjaaminen, tietoisuuden luominen yrityksen kohtaamista ongelmista ja rohkaiseminen ratkaisujen kehittämiseen, työntekijöiden auttaminen kasvattamaan sitoutumistaan ja jatkuvuuden aikaansaaminen, yrityksen kaikkien osastojen välisen kommunikaation ja yhteistoiminnan helpottaminen, yrityksen identiteetin luominen ja yrityksen palveleminen tarjoamalla liiketoiminnalle selkeät suuntaviivat. Visio tukee yritystäsi eri tavoilla: Visio luo toivoa ja saa työntekijöiden voimavarat liikkeelle. Visio saa aikaan positiivista energiaa. Visio helpottaa johdon asettamien tavoitteiden saavuttamista. Viimeiseksi, visio tukee yrityksesi jatkuvuutta. Toisaalta missio auttaa yritystäsi löytämään oman suuntansa liiketoimintaympäristössä. Missio toimii inspiraationlähteenä heijastamalla ryhmän arvoja ja uskomuksia, kun se on toimintaan suuntautunut ja, mikä tärkeintä, realistinen. Tavallisesti sellaisia käsitteitä kuin missio ei ole tarkoitettu vain yrityksen työntekijöille vaan myös suurelle yleisölle. Niinpä missio toimiikin tärkeänä työkaluna yrityksen imagon kehittämisessä. Käytä jonkin aikaa miettiäksesi, mitä olet tehnyt yrityksessäsi toimintaperiaatteiden käyttöön ottamiseksi. Oletko koskaan ottanut yrityksesi käyttöön toimintaperiaatteita? Jos olet, niin miten yrityksesi työntekijät reagoivat niihin? Lähes jokaisessa yrityksessä tulisi luoda ja ottaa käyttöön toimintaperiaatteet. Niiden ei tulisi ilmaista vain johdon ja liikeyrityksen omistajien näkemyksiä vaan niiden täytyy olla myös jokaisen yrityksen työntekijän hyväksymiä ja noudattamia. Ne tulisi laatia kirjalliseen muotoon ja, mikä kaikkein tärkeintä, kaikkien tulisi olla jatkuvasti tietoisia niistä Mihin yrityksen vision tulisi keskittyä? Tehokkaat visiot ovat kokonaisvaltaisia ja niiden päätavoitteena on löytää ihanteellinen, harmoninen tasapaino kaikkien olennaisten sidosryhmien kanssa. Tästä johtuen yrityksen vision tulisi olla suunnattu laaja alaiselle joukolle. Visio on siksi tärkeä yrityksen kaikille osastoille ja sidosryhmille. Visio ei ole kiveen hakattu vaan sitä voidaan tarvittaessa soveltaa yrityksen kohtaamien tilanteiden mukaan. Tulee kuitenkin pitää mielessä, että vision pääperiaatteiden tulisi pysyä muuttumattomina. Vision tulisi olla motivoiva ja antaa yritykselle suunta ja sen toiminnalle tarkoitus pelkän rahan teon ja voiton maksimoinnin lisäksi. (Grant, 2002) Module II Unit 1 5

6 1.1.4 Miten yhdistää yrityksen visio ja toimintaperiaatteet? On tärkeää ymmärtää, että vision ja mission kehittäminen riippuvat pääasiassa (yrityksen omistajana) omaksumistasi uskomuksista, päämääristä ja ympäristöstä ja että visio ja missio ovat tavoitteita, jotka ovat yhteydessä muiden strategisten tavoitteiden, kuten voiton maksimoinnin, kanssa. Alla oleva kuvio näyttää, miten määrälliset tekijät ja laadulliset tekijät, kuten visio, muodostavat keskinäisessä vuorovaikutuksessaan strategisen johtamisen periaatteet. Kuva 1: Strategisen johtamisen kehys Pidä mielessä, että vankan vision muodostaminen on olennainen asia, jos toiveena on yrityksen ylläpitäminen pitkällä tähtäimellä. Seuraavat askeleet auttavat yrityksesi vision ja mission muodostamisessa: Ensimmäinen askel on tehdä selväksi, mitkä ovat päämääräsi ja mitä periaatteita haluat sisällyttää yrityksen arvoihin. Seuraava askel on kirjoittaa visiosi ja yrityksen missio paperille. Huolehdi, että: o olet niin tarkka kuin mahdollista, o osoitat täsmällisesti mikä on tärkeää ja miksi, o välität tunnetta tarkoituksenmukaisuudesta, o keskityt tulevaisuuteen ja heijastat sinun ja työntekijöidesi (ja muiden sidosryhmien) jakamia arvoja sekä o käytät kuvia havainnollistamaan ajatuksiasi. Module II Unit 1 6

7 Olisi myös hyvä ajatus tehdä yrityksen visiosta ja missiosta julkisia. Se voi auttaa asiakkaitasi, tavarantoimittajia ja muita sidosryhmiä saamaan tärkeää tietoa yrityksestäsi. Pelkkä yrityksen vision kirjoittaminen paperille ei vielä riitä. Paljon tärkeämpää on toimia yrityksesi vision ja mission mukaisesti. Myös työntekijöiden tulisi toimia niiden mukaisesti, muuten yrityksen vision laatimisella ei ole mitään merkitystä. Visio, kuten myös toiminta ajatus, on luotu pitkän aikavälin perustalle ja heijastaa yrityksen imagoa pitkällä tähtäimellä. Sen vuoksi tulisi pitää huolta, että pääperiaatteet pysyvät muuttumattomina, vaikka yrityksen visiota voidaankin vapaasti soveltaa eri tavalla eri olosuhteissa ja tilanteissa. HARJOITUS: Onko yritykselläsi jo visio ja toiminta ajatus? Jos ei, koeta laatia ensimmäinen versio visiosta ja toiminta ajatuksesta huomioiden edellä mainitut periaatteet. Jos yritykselläsi on jo visio ja toiminta ajatus, tarkastele niitä edellä mainittujen periaatteiden valossa ja muokkaa niitä tarvittaessa. Yrityksen toimintaperiaatteiden kehittäminen on tehtävä, johon voi mennä useita kuukausia. Alla muutamia vinkkejä, jotka auttavat yrityksesi toimintaperiaatteiden laatimisessa: Konseptia on helpompi toteuttaa, jos kehitysprosessiin otetaan mukaan ryhmä johtajia ja/tai työntekijöitä. Kehitysprosessiin tulisi ottaa mukaan eri ikäisiä työntekijöitä hierarkian eri tasoilta ja eri ammattiryhmistä ja monenlaisista tehtävistä. Kehitysprosessi ei kulje ylhäältä alas eikä alhaalta ylös vaan kattaa kaiken. Johto laittaa prosessin liikkeelle ja asettaa toimintaperiaatteiden kehittämiselle aikarajan ja tavoitteet sekä huolehtii myös, että kaikkien kehitysprosessiin suoraan liittymättömien työntekijöiden mielipiteet otetaan huomioon. Toimintaperiaatteiden kehittäminen voi tapahtua kolmessa vaiheessa: (Lombrisser & Abplanap 2005) I Vaihe: Lähtötilanteen kokonaisanalyysi: Ensimmäisessä vaiheessa analysoidaan lähtötilanne. Projektin menestyksen takaamiseksi on tärkeää analysoida seuraavat osa alueet: Yrityksen ympäristö: Yrityksen ympäristön analysointiin kuuluu keskustelu mahdollisuuksista, uhista ja trendeistä sekä niiden vaikutuksista tärkeimpiin sidosryhmiin. Yritys: Yrityksen vahvuudet ja heikkoudet sekä niiden vaikutukset tärkeimmille sidosryhmille. Sidosryhmät: Tärkeimpien sidosryhmien ja niiden päähuolenaiheiden ja vaikuttamismahdollisuuksien tunnistaminen. Moraalisuuden käsite: Moraalisuuden käsite asettaa rajat yrityksen toimintaperiaatteille. Johtajien moraaliarvoilla voi olla valtava vaikutus toimintaperiaatteiden toteutumisessa. Moraalisuuden käsitteen alustava selventäminen auttaa välttämään keskusteluja tai väittelyjä yrityksen periaatteista jokaisen yksittäisen päätöksen yhteydessä. Module II Unit 1 7

8 II Vaihe: Kokonaissuunnitelma yrityksen toimintaperiaatteista: Johdon nimittämää työryhmää ohjaa kahdesta kolmeen ytimekästä periaatetta, jotka pätevät kaikkiin pääsidosryhmiin (asiakkaisiin, työntekijöihin, omistajaan/omistajiin ja ympäristöön). Työryhmässä jokainen osallistuja analysoi ja kehittää konseptin suuntaviivoja itsenäisesti. Myöhemmin seuraavassa keskustelussa osallistujat esittävät kommenttinsa, tarpeensa ja kehitysehdotuksensa. Tavoitteena on saavuttaa yksimielisyys kaikista käsitteistä. Tämä on toisen vaiheen kaikkein tärkein askel. Yrityksen toimintaperiaatteet sisältävät usein vain liike elämälle tyypillisiä arvoja, kuten asiakaslähtöisyys, palvelu, tehokkuus jne. Kannattaa kuitenkin pitää mielessä, että käyttämällä emotionaalisia arvoja, kuten reiluus, harmonia, luottamus jne., voi saada työntekijöissä aikaan positiivista asennoitumista. III Vaihe: Toiminnasta päättäminen ja osastot: Yrityksen vision toteuttaminen edellyttää, että kaikkien tasojen työntekijät ovat kehittämisprosessissa mukana työryhminä. Tietystä osaalueesta tai toiminnosta vastuussa oleva henkilö kehittää vastuualueelleen toimintaperiaatteet yhteistyössä muiden johtotason henkilöiden (ja mahdollisesti muiden työntekijöiden) kanssa. Prosessissa tulee saada vastaus seuraaviin kysymyksiin: Mitä yrityksen toimintaperiaatteet merkitsevät meidän osastollemme/yksiköllemme/toiminnollemme? Minkälaisia toimia ja toimenpiteitä yksiköltämme/osastoltamme/toiminnoltamme vaaditaan toimintaperiaatteiden toteuttamiseksi? Lisäksi on suositeltavaa, että yrityksen kaikille sidosryhmille tuottamat edut on selvästi määritelty. Lopuksi, toimintaperiaatteiden kehittämisessä yrityksellesi tulisi keskittyä enemmän itse matkaan (eli itse kehitysprosessiin) kuin lopputulokseen (eli kirjalliseen dokumenttiin) Esimerkkitapaus Tässä osassa käsitellään kahden teollisuusalalla toimivan yrityksen visioita. Ensimmäinen osa on lyhyt kuvaus yrityksestä ja toinen osa sisältää vastaavasti sen toimintaajatuksen. Molemmat esimerkit ovat peräisin sivustolta josta löytyy esimerkkejä myös muiden yritysten toiminta ajatuksista. Hubbs Machine & Manufacturing, Inc. Kuvaus: Hubbs Machine & Manufacturing, Inc. sijaitsee Cedar Hillsissä, Missourin osa valtiossa Yhdysvalloissa. Hubbs Machine & Manufacturing, Inc. on teollisuudenalan yritys, joka valmistaa ja jakelee tarkassa teollisuusmittauksessa käytettäviä tähyksiä ja lisälaitteita. Hubbs Machine & Manufacturing, Inc. valmistaa laserseuraimia, kuva ja teodoliittimittausjärjestelmiä sekä muita koordinaattimittausjärjestelmiä ja valmistaa tilaustyönä tehtäviä tähyksiä ja kiinnikkeitä. Toiminta ajatus: Hubbs Machine & Manufacturing, Inc. suunnittelee, kehittää, valmistaa talon sisällä, varastoi ja myy optisia tähyksiä ja lisälaitteita tarkkoihin teollisuuden mittausjärjestelmiin, kuten tietokoneavusteisiin teodoliittimittausjärjestelmiin, kuvamittausjärjestelmiin, laserseuraimiin ja muihin uusiin mittausjärjestelmiin. Lisäksi tuemme uusien mittausjärjestelmien kehittämistä. Module II Unit 1 8

9 Ymmärrämme ja arvostamme niitä lukuisia haasteita liittyen tarkkuuteen, kompleksisuuteen ja aikarajoituksiin, joita järjestelmien käyttäjät kohtaavat. Tuemme järjestelmien käyttäjiä ja autamme heitä pysymään aikataulussa parhaan kykymme mukaan. Tarjoamme tavallisten valmiiden tuotteiden lisäksi monipuolisia ja erikoisvalmisteisia juuri sinun projektiasi varten tilaustyönä tehtäviä tuotteita. Hubbs Machine & Manufacturing, Inc. on arvokas työkalu loppukäyttäjälleen, sillä se ei valmista ja tarjoa vain tavallisia tuotteita vaan myös standardista poikkeavia, pienissä erissä saatavia ja vaativia tuotteita. Hubbs Machine & Manufacturing, Inc on yksi monista välttämättömistä vaiheista tapahtumaketjussa, jota projektisi menestyksekäs loppuun saattaminen edellyttää. Teemme parhaamme tuon menestyksekkään lopputuloksen aikaansaamisessa. Peterson Manufacturing Company, Inc. Kuvaus: Peterson Manufacturing Company, Inc tarjoaa saman katon alla metallin valmistus ja viimeistelypalveluja. Yrityksen asiakkaat tulevat sellaisilta aloilta kuin raaka aineen käsittely, raskas rakentaminen, rautatieteollisuus, maatalous ja lääketiede. Yrityksen asiakkaita ovat myös valtion urakoitsijat ja materiaalinkäsittelylaitteiden valmistajat. Yrityksen palveluihin kuuluvat mm. puristusmuovaus, rullataivutus, sertifioitu hitsaus ja asennuspalvelu, vaativat puristustyöt, koneellinen asennus ja CNC koneistus. Toiminta ajatus: Peterson Manufacturing Company, Inc. on metallinvalmistaja, jonka perusoletuksena on, että todellisten, asiakkaille odotettua enemmän arvoa tuottavien tuotteiden ja palveluiden tarjoamisella on suuri itseisarvo ja se on henkilökohtaisesti ja taloudellisesti palkitsevaa. Me Petersonilla menestymme, koska meidän asiakkaamme menestyvät. Olemme osa paljon suurempaa yhteisöä, johon nähden olemme pakotettuja toimimaan vastuuntuntoisesti. Toimimme vastuuntuntoisesti auttaessamme suojelemaan ympäristöämme, tarjoamalla reiluja taloudellisia mahdollisuuksia, työskennellessämme turvallisuus huomioon ottaen ja huomioimalla yksilön kaikissa liiketoimissamme. Keskitymme pääasiassa teräksen valmistukseen ja asennuksiin käyttäen paksua levyterästä (.25 +) ja/tai rakenneteräskomponentteja, kuten teräspalkkeja, U tankoja, kulmatankoja ja rakenneputkia. Palveluihimme kuuluvat joustavat toimitusajat, tarvittaessa valmistus tilaustyönä, valmistus halpatuotantoon, asiakaskohtainen toimitusaikataulu ja hallinnollinen tuki. Ylläpidämme vakaata liiketoimintaydintä patentoiduissa tuotteissa, jotka markkinoidaan ja myydään suoraan loppukäyttäjälle. Liiketoimintamme ytimessä ovat materiaalinkäsittelylaitteet, kuten terästelineet, teollisuusvaunut ja muut raaka aineen käsittelyyn liittyvät erikoisvalmisteiset tuotteet. Tarjoamme sopimusvalmisteisia tuotteita (tilausvalmistuksena) käyttäen samoja taitoja ja välineitä. Ylläpidämme siten toimintaamme monilla markkinoilla mukaan lukien rakennuslaitteet, maatalouden tuotantovälineet, autoteollisuus ja muut, jotka myyvät, valmistavat tai varastoivat raskasmetallimateriaaleja, kuitenkaan pelkästään näihin rajoittumatta. Lyhyesti sanottuna yrityksemme on kestävä ja sopeutuu yksittäisillä aloilla tapahtuviin nousu ja laskusuhdanteisiin niin, että asiakkaamme voivat luottaa meihin niin hyvinä kuin huonoina aikoina. Module II Unit 1 9

10 Yhteenveto luvun pääkohdista Visio ja missio ovat työkaluja, jotka voivat auttaa muodostamaan yrityksesi toimintaperiaatteet, joiden tulisi antaa yrityksellesi päämäärä ja suunta. Yrityksen olemassaolon pohjimmainen tavoite ilmaistaan visiossa. Nykyään monia liikeideoita kutsutaan visioiksi, mutta niin ei pitäisi tehdä, elleivät ne keskity yrityksen tulevaisuuteen. Siksi on hyvin tärkeää, että sinulla on näkemys yrityksesi tulevaisuudesta ja päämääristä ja sinun tulisi mukauttaa toimesi niiden mukaan. Tehokkaat yritysvisiot ovat kokonaisvaltaisia ja voivat auttaa löytämään optimaalisen ja harmonisen tasapainon kaikkien tärkeimpien sidosryhmien kanssa. Yrityksen toimintaperiaatteet edustavat niitä yrityksen periaatteita, jotka ovat joko kirjallisina tai jaetaan suusanallisesti kaikkien sidosryhmien kanssa. Ne voidaan esittää yrityksen toimintaajatuksen muodossa. Yrityksen periaatteet määräävät käyttäytymissäännöt yrityksen sisällä, mutta myös työntekijöiden toimiessa ulkoisen ympäristön kanssa. Siksi on hyvin tärkeää ottaa yrityksessäsi käyttöön toimintaperiaatteet, joita johdon ja jokaisen yrityksesi työntekijän tulisi heijastaa. Toimintaperiaatteet tulisi laatia kirjalliseen muotoon, mutta kaikkein tärkeintä on varmistaa, että yrityksessäsi jokainen käyttää niitä kaikkina aikoina. 1.2 Liiketoimintastrategian käsite ja sen laajuus sekä strategisen johtamisen osa alueet Avainsanat Strategia, taktiikat, strategia analyysi, strategian valinta, strategian toteutus Johdanto Monien liike elämän menestystarinoiden perusaineksia ovat olleet perusteellisesti laaditut ja tehokkaasti toteutetut strategiat. Taktiikat keskittyvät taisteluiden voittamiseksi tarvittaviin siirtoihin, mutta strategia keskittyy koko sodan voittamiseen (Grant, 2002). Niinpä strategiat suuntautuvat pitkälle tulevaisuuteen, kun taas taktiikat keskittyvät ympäristön muutoksiin lyhyellä aikavälillä. Strateginen johtaminen on tärkeä askel johtamiskonseptien kehityksessä, sillä strategisen johtamisen konseptia on helppo toteuttaa. Sitä sovelletaan myös käytännössä, sillä lähes kaikki yritykset käyttävät strategisen johtamisen konsepteja. Useimmat strategiset toimet koostuvat kolmesta tärkeästä vaiheesta: (1) strategia analyysista, (2) strategian valinnasta ja (3) strategian toteutuksesta Mitkä ovat strategisen johtamisen keskeiset osa alueet? Seuraavat kohdat sisältävä määritelmän strategisen johtamisen käsitteestä ja liiketoimintastrategian laajuudesta. Tulisi siis toimia seuraavien periaatteiden mukaisesti: Strategian ei tulisi tukahduttaa johdon ja yrityksen työntekijöiden aloitteita, luovuutta eikä ammattitaitoa. Module II Unit 1 10

11 Yrittäjän ja ylimmän johdon jäsenten täytyy olla rohkeita ja luovia ottaakseen pääajatuksensa ja siitä johtuvat toimintamääräykset käyttöön eri toiminnoissa, alueellisissa yksiköissä ja liikekumppaneiden kesken kulloisenkin tilanteen sanelemien ehtojen mukaisesti. Strategiaa täytyy noudattaa jatkuvasti, kun taas taktiikat ovat lyhyellä aikavälillä suoritettavia kiireisiä tehtäviä tähdättäessä kohti tärkeämpiä päämääriä. Strategia tarkoittaa toimimista laajemmassa perspektiivissä samalla, kun pyritään saavuttamaan lyhyen aikavälin osatavoitteita ja tuloksia. Strategialle ei ole olemassa selkeää määritelmää ja todennäköisesti sitä ei koskaan saadakaan, sillä käytännössä strategia ja toimintasuunnitelmat ovat usein kietoutuneet yhteen ja siten vaikuttavat jatkuvasti toisiinsa. Kolme tärkeää strategisen johtamisen osa aluetta voivat auttaa yritystäsi toimimaan tehokkaasti. Ne ovat (Daschmann 1996): 1) Strategia analyysi Strategia analyysi auttaa ymmärtämään yrityksesi strategisen aseman. On tärkeää analysoida muutoksia ympäristössä ja selvittää, miten ne voivat vaikuttaa sinuun ja työntekijöihisi. Strategia analyysi tähtää kuvan luomiseen niistä keskeisistä tekijöistä, joilla voi olla vaikutusta yrityksesi suorituskykyyn nyt ja tulevaisuudessa. Jos strategia analyysi suoritetaan oikealla tavalla, se voi auttaa valitsemaan sopivan strategian. Alla käsitellään lyhyesti joitakin strategia analyysin keskeisiä tekijöitä. Niiden ymmärtäminen voi auttaa sinua voittamaan vaikeudet. (a) Ympäristö: Yrityksesi ei voi tulla toimeen ilman vuorovaikutusta monimutkaisen kaupallisen, taloudellisen, poliittisen, teknologisen, kulttuurisen ja sosiaalisen ympäristön kanssa. Yrityksesi kohtaa muutoksia ympäristössä ja niiden vaikutusten täysi ymmärtäminen on tärkeää strategisen suunnitelmasi muodostamisessa. Kyseisiä ulkoisia vaikutuksia kutsutaan uhiksi ja heikkouksiksi, ja ne ovat osa SWOT analyysia, jota käsitellään myöhemmässä moduulissa. (b) Organisaation resurssit: Organisaation resurssit muodostuvat sisäisistä vaikutuksista. Yrityksesi strategista toimintakykyä voidaan pitää yrityksen vahvuuksina ja heikkouksina, jotka voivat myös olla osa yrityksesi SWOT analyysia (käsitellään luvussa III). (c) Eri sidosryhmien odotukset: Yrityksesi kehitys riippuu myös sidosryhmien odotuksista. Niiden uskomukset ja oletukset muodostavat yrityksesi kulttuurin. Esimerkiksi: kahden eri osaston johtajat voivat ajattelutavoillaan antaa erilaisen vaikutelman yrityksen strategiasta, vaikka he kohtaavat samat ympäristöolosuhteet. Niinpä, yrityksesi sidosryhmät vaikuttavat monella tapaa ja niiden strategiaasi kohdistuvan vaikutuksen voimakkuus riippuu kulloisenkin sidosryhmän vaikutusvallasta (eli mitä suurempi vaikutusvalta yrityksen yksittäisellä osastolla on, sitä vahvempi on sen vaikutus strategia analyysiin). Module II Unit 1 11

12 Yrityksesi strategia analyysin lähtökohtana tulisi olla edellä mainittujen keskeisten tekijöiden eli yrityksesi ympäristön, resurssien sekä yrityksesi kulttuurisen ja poliittisen kehyksen muodostamien odotusten ja tavoitteiden mietiskely. 2) Strategian valinta Strategia analyysin jälkeen yritykselle valitaan strategia. Strategian valinta määritellään parhaimman mahdollisen toimintatavan valinnaksi, joka perustuu tarjolla olevien strategisten vaihtoehtojen arvioinnille. 3) Strategian toteutus Viimeinen askel, strategian toteutus, määritellään tavaksi, jolla strategia muutetaan toimiksi. Strategian toteuttaminen edellyttää huolellista suunnittelua ja yrityksesi resurssien asianmukaista keskittämistä, mahdollisten organisaatiorakenteen muutosten varovaista käsittelyä ja tehokasta muutosjohtamista. Strategian toteuttaminen voidaan toteuttaa useammassa vaiheessa Miksi strategista johtamista tarvitaan? Strategian muodostamisessa täytyy ottaa huomioon monia asioita. Ympäristö muuttuu koko ajan, joten täytyy pohtia kykeneekö yritys selviämään muutoksista ympäristössään. Ympäristön muutosten seurauksena organisaation vahvuudet voivat muuttua ajan kuluessa. Niinpä tulisi miettiä, tuleeko yrityksen nykyinen vahvuus olemaan sen vahvuus erilaisissa olosuhteissa. Tämän lisäksi täytyy huomioida yrityksen sidosryhmät, sillä niillä on omat päämääränsä. Niiden tavoitteiden tietäminen auttaa ymmärtämään niiden käyttäytymistä ja niiden vaikutusta nyt ja tulevaisuudessa vallitsevissa olosuhteissa. Näiden tekijöiden huomioiminen auttaa sinua oman liiketoimintastrategiasi luomisessa, ja juuri tässä tarvitset strategisen johtamisen taitoja. Strateginen johtaminen on jäsennetty menetelmä strategian kehittämistä, toimeenpanemista ja arviointia varten Mistä löytää työkaluja liiketoimintastrategian toteuttamiseen? Strategian laatiminen koostuu neljästä periaatteesta: (Hinterhuber 1996): Yrittäjä tai yrityksen johto eivät voi luoda mitään tyhjästä. Heidän täytyy ottaa huomioon yrityksen nykyiset olosuhteet ja muuttaa niitä, mikäli mahdollista. Strategian laatiminen alkaa strategisen lähtökohdan analysoinnilla, mikä tarkoittaa yrityksen vahvuuksien ja heikkouksien sekä ympäristön luomien mahdollisuuksien ja uhkien havainnointia (SWOTanalyysi). Strategisten liiketoimintayksiköiden asema ja yrityksen kokonaisasema ympäristössään määräytyy sen kyvystä: o luoda tuotteita tai palveluja, jotka vastaavat tehokkaasti tiettyjen asiakkaiden tarpeisiin, o tarjota työntekijöille pysyvä ja mielekäs työ ja reilu korvaus ajastaan sekä Module II Unit 1 12

13 o saada käyttöönsä kaikki tarvittavat resurssit ja komponentit tavarantoimittajilta luoden molemmille osapuolille (eli yritykselle ja tavarantoimittajille) hyvät toimintaolosuhteet. Kolmantena periaatteena on keskittyminen olennaisiin taitoihin ja resurssien kohdentaminen sekä yrityksen lähtötilanteesta haluttuun tavoitteeseen pääsemistä edesauttavien päävaiheiden luokittelu aikajärjestyksen mukaan. Strategian viimeinen ratkaiseva osa alue sisältää niiden kriteerien ja standardien määrittelyn, joita voidaan käyttää laaditun strategian menestyksen mittaamisessa ja arvioinnissa ja joiden avulla voidaan verrata strategian toteutumista suunniteltujen tavoitteiden toteutumiseen nähden. Vuosittaisen strategisen suunnittelutyön sisältämä suunnitteluvaihe kestää tavallisesti useita kuukausia, koska se toimii tulevien toiminnallisten vuosisuunnitelmien ja budjettien perustana. Jos strateginen suunnittelu vakiinnutetaan menettelytavaksi ja sitä toteutetaan osana johdon vastuita, työntekijöitä voidaan rohkaista kyseenalaistamaan keskeisiä kohtia ja auttaa löytämään heidän kysymyksiinsä vastaus. Kuten edellä esitettiin, strateginen johtaminen koostuu kolmesta osa alueesta: strategiaanalyysi, strategian valinta ja strategian toteutus. Strategia analyysin jälkeen, jota käsitellään yksityiskohtaisesti seuraavassa kahdessa moduulissa ( Sisäinen ympäristö ja Ulkoinen ympäristö ), on aika valita strategia Miten valita strategia? Oikeanlainen strateginen johtaminen on hyvin tärkeää yrityksesi kannalta. Yrityksesi menestys riippuu siitä, miten sovellat oppimaasi. Seuraavat pääperiaatteet auttavat oikeanlaisen strategisen johtamistavan käyttöön ottamisessa ja oikeiden strategisten valintojen tekemissä: Strategian valintaprosessissa täytyy ottaa huomioon seuraavat seikat: (a) Ensinnäkin, mitkä strategisista vaihtoehdoistasi perustuvat organisaation vahvuuksille, auttavat heikkouksien voittamisessa ja käyttämään tilaisuudet hyödyksi auttaen samalla vähentämään tai väistämään yrityksesi kohtaamia uhkia? Tätä periaatetta nimitetään strategiseksi yhteensopivuudeksi tai strategian sopivuudeksi. On kuitenkin tärkeää huomioida myös muita asioita, esim. miten laajasti valittua strategiaa voidaan toteuttaa? Voisiko arvioitujen taloudellisten resurssien määrä kasvaa? Onko varastossa riittävä määrä tavaraa saatavilla oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa? Onko osaavia työntekijöitä tarpeeksi? Vaikka nämä ehdot täyttyisivät, onko valinta sidosryhmien kannalta hyväksyttävä? (b) Strategian valinta: Pidä mielessä, että valittavana on useampi kuin yksi strategia. Ei ole olemassa oikeaa tai väärää valintaa, koska kaikki valinnat sisältävät aina erilaisia uhkia ja heikkouksia. Kun strategia on valittu, voidaan siirtyä strategian toteutusvaiheeseen, joka koostuu seuraavista askeleista. (Anwander 2002): Module II Unit 1 13

14 (a) Suunnittelu ja resurssien kohdentaminen: Strategian toteutukseen kuuluu resurssisuunnittelua. Mitkä keskeiset tehtävät täytyy toteuttaa ja miten resurssien käyttöä täytyy säädellä? Millä aikataululla se tehdään ja kuka on siitä vastuussa? (b) Organisaation rakenne ja organisaatiosuunnittelu: Yrityksen strategiassa tapahtuvat muutokset edellyttävät usein muutoksia yrityksen rakenteessa. Joissakin tapauksissa johtamisjärjestelmää saatetaan joutua säätämään. (c) Strategisen muutoksen johtaminen: Myös strategista muutosta täytyy johtaa. Strategisen muutosjohtamisen on todennäköisesti käsiteltävä niin organisaation uudelleenrakentumista kuin myös päivittäisten rutiinien ja organisaation kulttuuristen aspektien muuttumista sekä muutoksen tiellä olevien poliittisten esteiden voittamista Esimerkkitapaus Maastopyöriä valmistavassa yrityksessä, X Treme ltd:ssä, päätetään kirjata kaikki yrityksen strategiset toimet. Yrityksessä aletaan kirjata kaikki yrityksen nykyiseen asemaan liittyvät toimet. Jokaiselle listatulle yksittäiselle toimelle annetaan sitä mittaava luku. Ensiksi analysoidaan yrityksen nykytilanne. Yrityksen taseet analysoidaan ja käydään läpi, suoritetaan työntekijöiden arviointi, tavoite/suoritus vertailu sekä luodaan katsaus yrityksen sesonkien aikaiseen asiakaskuntaan. Menetelmä toistetaan tulevaisuuden suunnitelmien varalta ja suunnitelman vertaamiseksi todellisuuteen. Suunnitelman vertaamisessa todellisuuteen odotuksia verrataan nykytilanteeseen. Tulevaisuuden suunnittelua koskeviin strategisiin toimiin voi kuulua strategiatyöryhmä, tuotearviointia sekä budjetti ja markkinointitoimia. Suunnitelmien todellisuuteen vertaamista koskevat strategiset toimet voivat olla arviointikeskusteluja, budjettitoimia, tavoitteiden ja suoritusten vertailua ja tuotearviointia. Yhteenveto luvun pääkohdista Liiketoimintastrategiaa laatiessa tulisi pitää kiinni seuraavista neljästä pääperiaatteesta: Module II Unit 1 14

15 Strategian ei tulisi tukahduttaa johdon ja yrityksen työntekijöiden aloitteita, luovuutta eikä ammattitaitoa. Yrityksen omistajan ja johtajan täytyy olla tarpeeksi luovia ja rohkeita ottaakseen pääajatuksensa ja toimintamääräykset käyttöön eri toiminnoissa, alueellisissa yksiköissä ja liikekumppaneiden kesken tilanteen vaatimukset huomioon ottaen. Strategian laatiminen on pitkän aikavälin tehtävä ja strategiaa täytyy noudattaa jatkuvasti. Taktiikat sen sijaan ovat kiireisiä, lyhyen aikavälin tehtäviä, jota ei saa laiminlyödä, jos tavoitteena on saavuttaa yrityksen isommat päämäärät. Strategian avulla katsotaan asioita laajemmasta perspektiivistä hoitaen samalla tehokkaasti lyhyen aikavälin tehtäviä. Strategia analyysi antaa yleiskuvan niistä päätekijöistä, jotka voivat vaikuttaa yrityksen suoriutumiseen nyt ja tulevaisuudessa. Strategian valinnalla tarkoitetaan parhaan mahdollisen menettelytavan valitsemista, joka perustuu strategisten vaihtoehtojen arvioinnille. Lopuksi, strategian toteutus määritellään tavaksi, jolla strategia muutetaan toimiksi. Yhteenveto oppimistavoitteista Tässä luvussa käsiteltiin strategisen johtamisen perusteita. Luvussa opittiin, miten kehittää yritykselle toimintaperiaatteet ja toteuttaa niitä niin, että yrityksen työntekijät voivat omaksua niiden sisältämät periaatteet. Tämän jälkeen käsiteltiin yrityksen visiota ja toiminta ajatusta sekä näytettiin, miten laatia yritykselle visio ja toimintaajatus muutamassa vaiheessa. Sen jälkeen perehdyttiin liiketoimintastrategian laajuuteen ja siihen liittyviin käsitteisiin sekä luotiin yleiskuva liiketoimintastrategioiden tärkeistä periaatteista. Viimeiseksi esitettiin strategisen johtamisen keskeiset osa alueet: strategiaanalyysi, strategian valinta ja strategian toteutus. Module II Unit 1 15

16 Lähdeluettelo Kirjat ja artikkelit Anwander A. (2002): Strategien erfolgreich verwirklichen 2 nd edition. Springer: Berlin. Daschmann H. A. (1996): Erfolge planen. Beck: Munich. Grant, R.M. (2002): Contemporary strategy analysis 4 th edition. Blackwell Publishers: Malden. Hinterhuber H.H. (1996): Strategische Unternehmensführung: I. Strategisches Denken. 6th edition. Walter de Gruyter: Berlin. Lombriser R., Abplanap P.A. (2005): Strategisches Management 5th edition. Versus: Zürich. Müller Stewens G.; Lechner C. (2005): Strategisches Management 3rd edition. Schäffer Poeschel: Stuttgart Schmalzer T., Schweiger C., Wenzel R. (2008): Business Excellence for Start ups: Leitfaden zum Aufbau von Führungsstrukturen in Wachstumsunternehmen. FH JOANNEUM: Graz. Internet sivut MissionStatements.com: Ideas and Inspirations for defining your own mission statement. Online at (Assessed on 15, 10, 2009). Module II Unit 1 16

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja tuottaa tietoliikennepalveluita Pyhäjärven ja Kärsämäen kuntien

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma vuosille

Liiketoimintasuunnitelma vuosille Liiketoimintasuunnitelma vuosille Yrityskonsultointi JonesCon 2 TAUSTATIEDOT Laatija: Yrityksen nimi: Yrityksen toimiala: Perustajat: Suunnitelman aikaväli: Salassapito: Viimeisimmän version paikka ja

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu Riitta Konkola 26.4.2016 Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö; omistajat Helsinki, Espoo, Vantaa,

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Opistojohtaminen muutoksessa hanke. Kansanopiston kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista

Opistojohtaminen muutoksessa hanke. Kansanopiston kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista Opistojohtaminen muutoksessa hanke Kansanopiston kehittämissuunnitelma Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista Opistojohtaminen muutoksessa hankkeessa ryhmä kansanopistoja laati

Lisätiedot

Ylöjärven Ilves ry. Jalkapalloseuran pidemmän aikavälin kehityssuunnitelma vuosille 2015-2018. 6.5.2015 Petri Puronaho

Ylöjärven Ilves ry. Jalkapalloseuran pidemmän aikavälin kehityssuunnitelma vuosille 2015-2018. 6.5.2015 Petri Puronaho Ylöjärven Ilves ry Jalkapalloseuran pidemmän aikavälin kehityssuunnitelma vuosille 2015-2018 6.5.2015 Petri Puronaho Kertaus menneestä Mitä on tehty? Elokuu 2014: kolme tapaamista / alustusta Sähköinen

Lisätiedot

Lopullinen versio, syyskuu 2010 Paikallisen ja alueellisen tason kestävää kehitystä koskeva integroitu johtamisjärjestelmä

Lopullinen versio, syyskuu 2010 Paikallisen ja alueellisen tason kestävää kehitystä koskeva integroitu johtamisjärjestelmä Lopullinen versio, syyskuu 2010 Paikallisen ja alueellisen tason kestävää kehitystä koskeva integroitu johtamisjärjestelmä Laajuus Jatkuva laajeneminen sekä maantieteellisesti että sisällön kannalta: Yhdestä

Lisätiedot

Training. Ulkoinen ympäristö. Rupert Beinhauer, René Wenzel (FHJ) www.strategy train.eu

Training. Ulkoinen ympäristö. Rupert Beinhauer, René Wenzel (FHJ) www.strategy train.eu Strategy Train Moduuli III Luku 2 Tekijät Koulutus materiaalia verkossa Small Enterprise Strategic Development Training Strateginen diagnostiikka Ulkoinen ympäristö Rupert Beinhauer, René Wenzel (FHJ)

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab SKI-kyvykkyysanalyysi Kyvykäs Oy Ab Sisällysluettelo STRATEGISEN KYVYKKYYDEN INDEKSI... STRATEGISET TAVOITTEET JA PÄÄAKSELIEN STRATEGISET PAINOARVOT... 5 PÄÄAKSELIT... 6 1. HENKILÖSTÖKYVYKKYYS... 7 1.1

Lisätiedot

Lapsuuden arvokas arki ARVO-hankkeen koulutus 13.8. 2008. PRO koulutus Ulla Rasimus ja konsultointi

Lapsuuden arvokas arki ARVO-hankkeen koulutus 13.8. 2008. PRO koulutus Ulla Rasimus ja konsultointi Lapsuuden arvokas arki ARVO-hankkeen koulutus 13.8. 2008 ARVO-koulutuspäivän tavoitteet 13.8. 2008 Selkiyttää ja luoda moniammatillisesti yhteisiä merkityksiä hankkeen tavoitteille, käsitteille ja kehittämisprosessille.

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Strategiatyön toimintasuunnitelma 2013

Strategiatyön toimintasuunnitelma 2013 Strategiatyön toimintasuunnitelma 2013 Strategiatyöryhmä 18.2.2013 HUOM! Tämän toimintasuunnitelman on tarkoitus kuvata strategiatyöryhmän työtä ja tavoitteita, ei vielä itse strategiaprosessin yksityiskohtia.

Lisätiedot

Korkeakoulututkinnon jälkeinen osaamisen kehittäminen - Quo vadis? 6.9.2012 Helsinki. Annika Ranta ja Terhikki Rimmanen

Korkeakoulututkinnon jälkeinen osaamisen kehittäminen - Quo vadis? 6.9.2012 Helsinki. Annika Ranta ja Terhikki Rimmanen Korkeakoulututkinnon jälkeinen osaamisen kehittäminen - Quo vadis? 6.9.2012 Helsinki Annika Ranta ja Terhikki Rimmanen OSALLISUUS UTELIAISUUS INNOSTUS KORKEAKOULUELÄMÄN JÄLKEINEN OSAAMINEN QUO VADIS :

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Suunnittelun välineet

Reilun Pelin työkalupakki: Suunnittelun välineet Reilun Pelin työkalupakki: Suunnittelun välineet Tavoitteet Tämä diaesitys kannustaa jäsentämään suunnitelmia toteuttamiskelpoisiksi. Välineiden käytön tavoitteena on luoda yhteinen näkemys etenemisestä

Lisätiedot

III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009

III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009 Välkky-projektin teema- ja kehittämistyöskentely Sosiaaliset yritykset III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009 Jussi Mankki Jaana Merenmies Syfo Aamupäivän ohjelma 8.30 Aloitus, kotitehtävän purku

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Tavoite Oppia menetelmä, jonka avulla työyhteisöt voivat yhdessä kehittää työkäytäntöjään. Milloin työkäytäntöjä kannattaa kehittää? Työkäytäntöjä

Lisätiedot

MAL-verkoston koulutus 12.-13.10. Ryhmätyöt

MAL-verkoston koulutus 12.-13.10. Ryhmätyöt MAL-verkoston koulutus 12.-13.10. Ryhmätyöt Työpajatyöskentely MAL-suunnittelun ulottuvuuksien kriittinen arviointi MAL strategisena tavoitteenasetteluna Mikä on MAL-suunnittelun asema osana strategisen

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITTO Ry. Kilpaurheiluvaliokunnan strategia 2013 2020

SUOMEN KARATELIITTO Ry. Kilpaurheiluvaliokunnan strategia 2013 2020 SUOMEN KARATELIITTO Ry. Kilpaurheiluvaliokunnan strategia 2013 2020 VISIO Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020. Kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä MISSIO Suomen Karateliitto on

Lisätiedot

Yrityksen juoksevat asiat. Lyhyt keskustelu nykyisen yrityskulttuurin vahvuuksista ja heikkouksista.

Yrityksen juoksevat asiat. Lyhyt keskustelu nykyisen yrityskulttuurin vahvuuksista ja heikkouksista. Päivän ohjelma. 7:30 Aamiainen 8:30 Hyvän aamun aloitus. Mieli ja keho auki. 8:40 Tervetuloa! 8:45 Johtoryhmätyöskentelyä. Yrityksen juoksevat asiat. Lyhyt keskustelu nykyisen yrityskulttuurin vahvuuksista

Lisätiedot

Sosiaaliset yritykset

Sosiaaliset yritykset Välkky-projektin teema- ja kehittämistyöskentely Sosiaaliset yritykset III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009 Jussi Mankki Jaana Merenmies Syfo Aamupäivän ohjelma 8.30 Aloitus, kotitehtävän purku

Lisätiedot

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Hyvä hetki ajattelutavan muutokselle ESR-tuen avulla päästiin kehittämään

Lisätiedot

Miten asiakas tekee valintansa?

Miten asiakas tekee valintansa? Miten asiakas tekee valintansa? ja miten me voimme vaikuttaa siihen? TkT Asiantuntija Harri Karkkila Strategia Asiakkaan kokema arvo Asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus Kilpailuedut Yrittäjä Kouluttaja

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS)

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS) YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS) S I S Ä L T Ö I Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon osat ja muodostuminen ---------------------------------------- 3 II Yritysjohtamisen

Lisätiedot

Strateginen ketteryys

Strateginen ketteryys Strateginen ketteryys Strategisen ketteryyden ja herkkyyden rakentaminen organisaatioon ForeC Advisors Asko Horttanainen 1.9.2012 STRATEGINEN KETTERYYS STRATEGINEN KETTERYYS tarkoittaa kykyä tehdä tosiaikaisia

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi KHT Antti Ollikainen 23.9.2010 Johdanto: miksi yrityksen pitäisi kasvaa? Suuremmalla yrityksellä on helpompaa esimerkiksi näistä

Lisätiedot

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Lean ajattelu: Kaikki valmennuksemme perustuvat ajatukseen: yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa keskinäistä luottamusta luo positiivisen

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

Palvelutoimisto. Prosessit ja ihmiset rokkaamaan yhdessä. itsmf TOP10 @Kalastajatorppa 3.-4.10.2013 Hanna Nyéki-Niemi ja Mika Lindström 3.10.

Palvelutoimisto. Prosessit ja ihmiset rokkaamaan yhdessä. itsmf TOP10 @Kalastajatorppa 3.-4.10.2013 Hanna Nyéki-Niemi ja Mika Lindström 3.10. Palvelutoimisto Prosessit ja ihmiset rokkaamaan yhdessä itsmf TOP10 @Kalastajatorppa 3.-4.10.2013 Hanna Nyéki-Niemi ja Mika Lindström 3.10.2013 Keitä olemme? Mika Lindström Hanna Nyéki-Niemi Ei anneta

Lisätiedot

Tulevaisuus on hybrideissä

Tulevaisuus on hybrideissä Tulevaisuus on hybrideissä HENRY-seminaari 25.9.2003 Liiketoimintaverkostot ja verkostojohtaminen Kesko Oyj, Strateginen kehitys Lasse Mitronen Sivu 1 Liiketoimintaverkostot ja verkostojohtaminen, HENRY-seminaari

Lisätiedot

ISO/DIS 14001:2014. DNV Business Assurance. All rights reserved.

ISO/DIS 14001:2014. DNV Business Assurance. All rights reserved. ISO/DIS 14001:2014 Organisaation ja sen toimintaympäristön ymmärtäminen sekä Sidosryhmien tarpeiden ja odotusten ymmärtäminen Organisaation toimintaympäristö 4.1 Organisaation ja sen toimintaympäristön

Lisätiedot

OHJEITA VALMENTAVALLE JOHTAJALLE

OHJEITA VALMENTAVALLE JOHTAJALLE OHJEITA VALMENTAVALLE JOHTAJALLE Maria Ruokonen 10.3.2013 Tunne itsesi ja tunnista unelmasi. Ymmärrä missä olet kaikkein vahvin. Miksi teet sitä mitä teet? Löydä oma intohimosi. Menestymme sellaisissa

Lisätiedot

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu Alustava liiketoimintasuunnitelma Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu 15.1.2013/LTPT1013 22.4.2013/EO1213 HM Miksi alustava LTS? Jäsennetään ja selvennetään aiotun yritystoiminnan kannattavuutta

Lisätiedot

II Voitto-seminaari Konseptointivaihe 01.04.04

II Voitto-seminaari Konseptointivaihe 01.04.04 II Voitto-seminaari Konseptointivaihe 01.04.04 08.45-09.00 Kahvi Voitto II seminaariohjelma 01.04.04 09.00-09.15 Tuotekonseptoinnin haasteet/ VTT Tiina Apilo 09.15-09.30 Konseptoinnin eri tasot/ TKK Matti

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2014

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2014 Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2014 EFQM-malli ja ammatillisen koulutuksen laatupalkinto - hakemuksen laatiminen, kokemuksia aiempien hakukierrosten prosessista ja arvioinnista Tiedotustilaisuus

Lisätiedot

Pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen väliarviointi PelJk

Pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen väliarviointi PelJk Pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen väliarviointi 2016 PelJk 18.8.2016 Palvelutasopäätös 2014-2018 Pelastustoimen palvelutasopäätös on pelastuslain 28 :n mukainen päätös alueen palvelutasosta ja suunnitelma

Lisätiedot

Tulevaisuuden markkinat tulevaisuuden yrittäjä. Vesa Puhakka vesa.puhakka@oulu.fi

Tulevaisuuden markkinat tulevaisuuden yrittäjä. Vesa Puhakka vesa.puhakka@oulu.fi Tulevaisuuden markkinat tulevaisuuden yrittäjä Vesa Puhakka vesa.puhakka@oulu.fi Dynaamisessa liiketoimintaympäristössä on valtavasti informaatiota mutta vähän tietoa. Koska suurin osa yrityksistä ja ihmisistä

Lisätiedot

Mitä prosessissa kehitetään. Prosessin kehittäminen. Kehittämisen tavoitteita. Perusasioita kehittämisessä. Pohjana esim. CMM

Mitä prosessissa kehitetään. Prosessin kehittäminen. Kehittämisen tavoitteita. Perusasioita kehittämisessä. Pohjana esim. CMM Mitä prosessissa kehitetään Pohjana esim. CMM Prosessin kehittäminen Projektien hallinta Prosessin kuvaus, toimintaohjeet Laadunvarmistus Mentelmät Riskinhallinta Yms. Kehittämisen tavoitteita Tuotannon

Lisätiedot

TAVOITE EDELLYTTÄÄ. Ilona Autti-Rämö Terveystutkimuksen päällikkö Tutkimusprofessori Kela tutkimusosasto. Yksilön muutosta ajavat voimat (Drivers)

TAVOITE EDELLYTTÄÄ. Ilona Autti-Rämö Terveystutkimuksen päällikkö Tutkimusprofessori Kela tutkimusosasto. Yksilön muutosta ajavat voimat (Drivers) MITÄ HYVÄ SMART TAVOITE EDELLYTTÄÄ ÄÄ? Ilona Autti-Rämö Terveystutkimuksen päällikkö Tutkimusprofessori Kela tutkimusosasto Yksilön muutosta ajavat voimat (Drivers) Tarpeet Fysiologiset Psykologiset Sosiaaliset

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan kehittäminen osana johtamisjärjestelmää

Sisäisen valvonnan kehittäminen osana johtamisjärjestelmää PERFORMANCE SOLUTIONS Sisäisen valvonnan kehittäminen osana johtamisjärjestelmää Suomen Riskienhallintayhdistyksen seminaari 29.11.2007 ADVISORY Sisäinen valvonta on osa yrityksen johtamisjärjestelmää

Lisätiedot

Riskit hallintaan ISO 31000

Riskit hallintaan ISO 31000 Riskit hallintaan ISO 31000 Riskienhallinta ja turvallisuus forum 17.10.2012 Riskienhallintajohtaja Juha Pietarinen Tilaisuus, Esittäjä Mitä on riskienhallinta? 2 Strategisten riskienhallinta Tavoitteet

Lisätiedot

STANDARDI SFS-EN ISO 14006, YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT HUOMIOON OTTAVAN SUUNNITTELUN SISÄLLYTTÄMINEN YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄÄN

STANDARDI SFS-EN ISO 14006, YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT HUOMIOON OTTAVAN SUUNNITTELUN SISÄLLYTTÄMINEN YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄÄN EKOSUUNNITTELU STANDARDI SFS-EN ISO 14006, YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT HUOMIOON OTTAVAN SUUNNITTELUN SISÄLLYTTÄMINEN YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄÄN 30.1.2013, Riitta Lempiäinen, Motiva Oy 30.1.2013 RTL JOHDANTO EKOSUUNNITTELU

Lisätiedot

Brändäystä lyhyesti. Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit

Brändäystä lyhyesti. Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit Brändäystä lyhyesti Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit BRÄNDÄYSTÄ HELPOSTI -KURSSIN SISÄLTÖ Päivä 1 Päivä 2 PERUSTEET Mitä kurssi sisältää? Mitä on luova ajattelu brändäyksessä? Brändi-aakkoset

Lisätiedot

Strategiatyön malleja

Strategiatyön malleja : Tammikuu 2009 Strategiatyön malleja Strategiasta ja sen laatimiseen ja toimeenpanoon liittyvistä vaiheista ja osa-alueista on useita koulukuntia. Tässä artikkelissa esitellään lyhyesti eräitä suomalaisten

Lisätiedot

Johdanto yrityksen viestintään. Päivi Maijanen-Kyläheiko

Johdanto yrityksen viestintään. Päivi Maijanen-Kyläheiko Johdanto yrityksen viestintään Päivi Maijanen-Kyläheiko Viestinnän strateginen merkitys! Mitä viestintä on? Viestintä on vuorovaikutusta, merkitysten välittämistä ja tulkitsemista. Merkitys syntyy vasta

Lisätiedot

Riski = epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin. Valtionhallinnossa = epävarmuuden vaikutus lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja tavoitteisiin

Riski = epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin. Valtionhallinnossa = epävarmuuden vaikutus lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja tavoitteisiin Juha Pietarinen Riski = epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin Valtionhallinnossa = epävarmuuden vaikutus lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja tavoitteisiin - Voiko riski olla mahdollisuus myös lakisääteisten

Lisätiedot

Asikkala Valtuustoseminaari

Asikkala Valtuustoseminaari Asikkala Valtuustoseminaari 25.9.2017 Valtuustoseminaarin ohjelma Maanantai 25.9.2017 klo 16.30 Valtuustoseminaarin avaus Valtuuston puheenjohtaja Hilkka Kemppi Uuden strategian valmistelu ja kunnan oma

Lisätiedot

Etnografia palvelumuotoilun lähtökohtana

Etnografia palvelumuotoilun lähtökohtana People-centric problem solving Etnografia palvelumuotoilun lähtökohtana Gemic on strategiseen tutkimukseen, ihmislähtöisiin innovaatioihin ja liiketoiminnan kehittämiseen erikoistunut konsulttitoimisto.

Lisätiedot

Vaikutuskaavioiden ym. strukturointityökalujen

Vaikutuskaavioiden ym. strukturointityökalujen Vaikutuskaavioiden ym. strukturointityökalujen hyödyntäminen YVA- ja SOVA-arvioinneissa Jyri Mustajoki ja Mika Marttunen, SYKE IMPERIA-koulutustilaisuus Suomen ympäristökeskus, 25.9.2015 Järjestelmällinen

Lisätiedot

OSA I Strategia miksi ja miten

OSA I Strategia miksi ja miten SISÄLLYS ESIPUHE...11 SAATESANAT KOLMANTEEN PAINOKSEEN...14 OSA I Strategia miksi ja miten 1. STRATEGIAN TAUSTATEKIJÄT...17 Organisaatiot ovat olemassa asiakkaitaan varten...17 Hinta määräytyy markkinoilla...18

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ. KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15

JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ. KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15 1 JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15 Long-range planning does not deal with the future decisions, but with

Lisätiedot

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto 28.3.2014 Mitä on ennakointi? SUUNNITTELU ENNAKOINTI VERKOSTOI- TUMINEN TULEVAI- SUUDEN- TUTKIMUS Lähde: Euroopan

Lisätiedot

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6 Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 1 4/19/201 6 Mihin meitä korkeakoulusektorilla ja koulutuksessa yleisesti haastetaan? Hallituksen yksi strateginen painopiste: Osaaminen ja

Lisätiedot

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään.

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään. 28.12.2007 HN Palvelun tuotteistaminen, palvelutuote Miksi on oltava tuote? Jotta olisi jotain myytävää! Voiko osaaminen olla tuote? Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta

Lisätiedot

Suunnittelu. llä suunnittelulla pääp

Suunnittelu. llä suunnittelulla pääp Suunnittelu Vain hyväll llä suunnittelulla pääp äästään vapaaehtoistoiminnassakin tuloksiin. Suunnittelun perustana on tilanteen analysointi. Analyysin jälkeen j tehdää ään n suunnitelma (strategia). Suunnitelma

Lisätiedot

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus Osaamistavoitteet Strategiana digitaalinen liiketoiminta tunnistaa oman liiketoimintasi kannalta merkittävät digitaalisaation megatrendit ja toimintaympäristön muutokset. kehittää oman pk-yrityksen liiketoimintastrategiaa

Lisätiedot

Valmetin tie eteenpäin

Valmetin tie eteenpäin Valmetin tie eteenpäin 31. heinäkuuta 2014 Pasi Laine, toimitusjohtaja Agenda 1 2 Valmetin tie eteenpäin Taloudelliset tavoitteet 2 July 31, 2014 Valmet Valmetin tie eteenpäin: strategia uudelleenhyväksytty

Lisätiedot

BACK TO BASICS 1 JOS SYDÄN VIELÄ SYKKII MATTI FORSBERG, JÄRJESTÖKONSULTTI

BACK TO BASICS 1 JOS SYDÄN VIELÄ SYKKII MATTI FORSBERG, JÄRJESTÖKONSULTTI BACK TO BASICS 1 JOS SYDÄN VIELÄ SYKKII MATTI FORSBERG, JÄRJESTÖKONSULTTI Ohjelma Esittelyt ja koulutuksen tavoitteet Miksi yhdistyksesi on olemassa ja mitä se tekee? Tauko Mikä ihmeen missio, visio ja

Lisätiedot

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan?

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Raila Oksanen 1.9.2016 Page 1 Monikäyttöisyyden lähtökohta CAF on tarkoitettu helppokäyttöiseksi työkaluksi julkisen sektorin organisaatioiden

Lisätiedot

1 Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen

1 Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen Liikenneväyliä ja yleisiä alueita koskeva mittariprojekti Päijät-Hämeen kunnissa PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PAKETTI Kuntien palvelurakenteiden kehittämisprojekti

Lisätiedot

Necorpoint on liiketoiminnan uudistamisen konsultointi- ja palveluyhtiö. Tarjoamme konsultointia ja jatkuvia palveluita työkaluineen.

Necorpoint on liiketoiminnan uudistamisen konsultointi- ja palveluyhtiö. Tarjoamme konsultointia ja jatkuvia palveluita työkaluineen. Necorpoint on liiketoiminnan uudistamisen konsultointi- ja palveluyhtiö. Tarjoamme konsultointia ja jatkuvia palveluita työkaluineen. Autamme asiakkaitamme uudistumisen kolmessa näkökulmassa: 1) ennakointityö

Lisätiedot

Yrittäjästä johtajaksi

Yrittäjästä johtajaksi Yrittäjästä johtajaksi Valmennusohjelma yrittäjille, jotka haluavat kehittää omia johtamisen valmiuksia uusien oppien ja ideoiden avulla. Kun yrittäjä mietti omaa ja yrityksensä tulevaisuutta, joudutaan

Lisätiedot

Lionsklubin strategian teko-ohje. Ossi Eloholma

Lionsklubin strategian teko-ohje. Ossi Eloholma Lionsklubin strategian teko-ohje Ossi Eloholma 2010 2 Lionsklubin strategian teko-ohje Johdanto Sana strategia on peräisin antiikin Kreikasta 510 eaa, jolloin heimon johdossa oli Strategos, jonka tärkein

Lisätiedot

Työnantajakuva heijastaa yrityksen arvoja ja johtamiskulttuuria. Suunta 2012, Pörssitalo 29.11.2011 Marcus Herold

Työnantajakuva heijastaa yrityksen arvoja ja johtamiskulttuuria. Suunta 2012, Pörssitalo 29.11.2011 Marcus Herold Työnantajakuva heijastaa yrityksen arvoja ja johtamiskulttuuria Suunta 2012, Pörssitalo 29.11.2011 Marcus Herold Työnantajakuvan haasteet muutoksessa Tilanne Asiakkaat Uusi suunta, Vanhasta luopuminen

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

Strategia, toimintasuunnitelmat ja johtaminen. Varpu Ylhäinen

Strategia, toimintasuunnitelmat ja johtaminen. Varpu Ylhäinen Strategia, toimintasuunnitelmat ja johtaminen Varpu Ylhäinen Lyhyt katsaus strategiaan ja strategiajohtamiseen Klubin toimintasuunnitelma 2013-2014 Johtaminen Fasilitointijohtaminen 6.11.2013 Varpu Ylhäinen

Lisätiedot

Osaamisen kehittymisen arviointi. Leena Nuuttila, henkilöstön kehittämispäällikkö Helsingin Energia ESR-Futurex hankkeen seminaari 6.6.

Osaamisen kehittymisen arviointi. Leena Nuuttila, henkilöstön kehittämispäällikkö Helsingin Energia ESR-Futurex hankkeen seminaari 6.6. Osaamisen kehittymisen arviointi Leena Nuuttila, henkilöstön kehittämispäällikkö Helsingin Energia ESR-Futurex hankkeen seminaari 6.6.2012 Helsinki Helsingin Energia Yksi Suomen suurimmista energiayrityksistä.

Lisätiedot

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Sara Lukkarinen, Motiva Oy

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Sara Lukkarinen, Motiva Oy Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua Sara Lukkarinen, Motiva Oy Alustuksen sisältö Kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmat eli SUMPit, mistä kyse? Mitä

Lisätiedot

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus Osaamistavoitteet Strategiana digitaalinen liiketoiminta tunnistaa oman liiketoimintasi kannalta merkittävät digitaalisaation megatrendit ja toimintaympäristön muutokset. kehittää oman pk-yrityksen liiketoimintastrategiaa

Lisätiedot

Vuosi ISO 9001 ja 14001:2015 julkaisusta sertifioijan kokemuksia Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä

Vuosi ISO 9001 ja 14001:2015 julkaisusta sertifioijan kokemuksia Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä 7.9.2016 Seppo Salo, Pääarvioija 1 Tänään iskemme käsiksi näihin Agenda Siirtymäajan toimenpiteet ja mitä päivittäminen vaatii Tärkeimmät muutokset ja

Lisätiedot

5.10. Työ Työkykyjohtamisen opintopolku 2017, osa 8/9: Työkyvyn johtaminen tiedolla

5.10. Työ Työkykyjohtamisen opintopolku 2017, osa 8/9: Työkyvyn johtaminen tiedolla 5.10. Työ 2040 - Työkykyjohtamisen opintopolku 2017, osa 8/9: Työkyvyn johtaminen tiedolla Hanna Kankainen, työkykyjohtaja, Varma Juho Kettunen, suurasiakasjohtaja, Varma Työkyvyn johtaminen tiedolla Liiketoimintalähtöinen

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Workshopin tarkoitus Työpajan tarkoituksena on käsitellä osaamista

Lisätiedot

Märsky 29.10.2012. Heikki Pajunen Novetos Oy. Luomme menestystarinoita yhdessä

Märsky 29.10.2012. Heikki Pajunen Novetos Oy. Luomme menestystarinoita yhdessä Märsky 29.10.2012 Heikki Pajunen Novetos Oy Luomme menestystarinoita yhdessä Aamun ajatus By Positiivarit: Maanantai 29.10.2012 AAMUN AJATUS Elämä on 10-prosenttisesti sitä miten elää ja 90-prosenttisesti

Lisätiedot

KUKA JOHTAA KORKEAKOULUOPETUKSEN KEHITTÄMISTÄ? Johtaja Hannu Sirén Yliopisto-opetuksen johtamisen seminaari

KUKA JOHTAA KORKEAKOULUOPETUKSEN KEHITTÄMISTÄ? Johtaja Hannu Sirén Yliopisto-opetuksen johtamisen seminaari KUKA JOHTAA KORKEAKOULUOPETUKSEN KEHITTÄMISTÄ? Johtaja Hannu Sirén Yliopisto-opetuksen johtamisen seminaari 17.3.2009 KORKEAKOULUJEN STRATEGIATYÖ Korkeakoulut uudistavat strategiansa vuonna 2010 käytäviin

Lisätiedot

Jalkapalloseuran pitkäjänteinen kehittäminen

Jalkapalloseuran pitkäjänteinen kehittäminen Jalkapalloseuran pitkäjänteinen kehittäminen Ylöjärven Ilves ry Petri Puronaho SPL Tampereen piiri 19.2015 Seuratutoroinnin tavoite Tavoitteena on: Auttaa, tukea ja ohjata seuran pidemmän aikavälin suunnitelman

Lisätiedot

Verkostojen tehokas tiedonhallinta

Verkostojen tehokas tiedonhallinta Tieto Corporation Verkostojen tehokas tiedonhallinta Value Networks 3.9.2014 Risto Raunio Head of Lean System Tieto, Manufacturing risto.raunio@tieto.com Sisältö Mihin verkostoitumisella pyritään Verkoston

Lisätiedot

Kauppakeskusten markkinoinnin johtamisen kehittäminen

Kauppakeskusten markkinoinnin johtamisen kehittäminen Kauppakeskusten markkinoinnin johtamisen kehittäminen Työryhmän yhteenveto 9.8.2007 1 Tausta Kauppakeskustoimiala kehittynyt ja monipuolistunut. Kauppakeskusten markkinoinnin johtamisesta on tullut yhä

Lisätiedot

Ennakoiva strategia. Tulevaisuus- näkymät. Suunniteltu tulevaisuus. Nykytila. Mennyt

Ennakoiva strategia. Tulevaisuus- näkymät. Suunniteltu tulevaisuus. Nykytila. Mennyt ENNAKOIVA STRATEGIA Ennakoiva strategia Mennyt Nykytila Suunniteltu tulevaisuus Tulevaisuus- näkymät Strategialinjaukset Ennakoiva strategia Suunniteltu tulevaisuus Palvelut Henkilöstö Yleiset ja toimialakohtaiset

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE

MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE 8 ASIAA, JOTKA KANNATTAA HUOMIOIDA, KUN OSTAA MYYNTI- VALMENNUSTA 8 ASIAA, JOKTA KANNATTAA HUOMIOIDA KUN OSTAA MYYNTI- VALMENNUSTA Olen kerännyt

Lisätiedot

TEKNILLINEN KORKEAKOULU Johtamisjärjestelmä

TEKNILLINEN KORKEAKOULU Johtamisjärjestelmä TEKNILLINEN KORKEAKOULU Johtamisjärjestelmä Johtoryhmän vahvistama 28.10.2008 Johtamisjärjestelmä tukee johtamista Johtamisjärjestelmä TKK:n johtamista tukevien organisaatiotasoisten prosessien, foorumien,

Lisätiedot

Fokusprosessia ohjeet

Fokusprosessia ohjeet Fokusprosessia Ohjeet ennen Fokusprosessia Tulokset ovat nyt valmiit ja edessä on prosessin tärkein osa, nimittäin työilmapiirinne kohentaminen. Aivan ensimmäiseksi teidän tulisi keskustella tuloksista

Lisätiedot

toiminnan suunnittelu, johtaminen ja kehittäminen

toiminnan suunnittelu, johtaminen ja kehittäminen Jyväskylä 12.3.2008 Keskustelua vapaaehtoistoiminnasta ja yleishyödyllisyydestä YTT Juha Heikkala Yhdistyksen / järjestön toiminnan suunnittelu, johtaminen ja kehittäminen STRATEGINEN SUUNNITTELU Strategia:

Lisätiedot

Metsäsektorin hyväksyttävyys kriisissä

Metsäsektorin hyväksyttävyys kriisissä Metsäsektorin hyväksyttävyys kriisissä Voidaanko brändeillä vaikuttaa? Maaliskuu 2006 Professori Helsingin yliopisto Psykologian laitos gote.nyman@helsinki.fi Mistä tiedämme.? Miten voimme toimia.? Kenelle

Lisätiedot

Kehittämisen omistajuus

Kehittämisen omistajuus Kehittämisen omistajuus Kuntaliitto 18.4.2013 Tuottava ja hallittu kehittämistoiminta kunnissa hanke (KUNTAKEHTO) Pasi-Heikki Rannisto Kehityspäällikkö, HT Tampereen Palveluinnovaatiokeskus (TamSI) Kehittämistyön

Lisätiedot

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen KILPAILUTEHTÄVÄ: YRITTÄJYYS A1: Case yritys Joukkue valitsee case yrityksen annetuista oikeista yrityksistä saamansa pohjatiedon perusteella. Joukkue perustelee valintansa joukkueensa vahvuuksilla/osaamisella

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045. Yhteenveto suunnitelman tekemisestä

LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045. Yhteenveto suunnitelman tekemisestä LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045 Yhteenveto suunnitelman tekemisestä Liiketoimintasuunnitelman merkitys pakotta miettimään liikeideaa järjestelmällisesti ja varmistamaan, että markkinapotentiaali

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä.

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä. Suomen Karateliitto STRATEGIA 2013-2020 1 SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020 YHTEINEN TEKEMINEN ON VOIMAVARAMME Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Miten muutoksia johdetaan Itellassa

Miten muutoksia johdetaan Itellassa Miten muutoksia johdetaan Itellassa KaMu Mira Pakarinen Lisätietoja KaMu-mallista antaa: Hankejohtaja Mira Pakarinen mira.pakarinen@itella.com gsm 0400-288 232 Miksi malli? Toimintaympäristön muutosvauhti

Lisätiedot

Mauno Rahikainen 2009-09-29

Mauno Rahikainen 2009-09-29 SISÄLTÖ - Alustus - Tutustutaan toisiimme - Omat odotukset (mitä minä haluan tietää) - Vaalivaliokunnan tehtävät (sääntöjen vaatimat) - Miksi vaalivaliokunta on tärkein vaikuttaja järjestöissä? - Järjestön

Lisätiedot

Integrated Management System. www.ims.fi, Ossi Ritola

Integrated Management System. www.ims.fi, Ossi Ritola Integrated Management System www.ims.fi, Ossi Ritola Mitä prosessien tunnistaminen on? Löydämme ja ryhmittelemme organisaation toistettavat työnkulut optimaalisimmalla tavalla organisaation tulevaisuuden

Lisätiedot

HALLITUSPARTNERIT ESITTÄYTYY

HALLITUSPARTNERIT ESITTÄYTYY Seppo Mustonen HALLITUSPARTNERIT ESITTÄYTYY Pohjois-Suomen Hallituspartnerit ry Jäsenet 91 kpl PKyritykset Hallituspartnerien tarkoituksena on edistää ammattimaista ja eettisesti korkeatasoista Suomessa

Lisätiedot