2 Materiaalitekniikka. 6 CNC- tekniikan perusteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2 Materiaalitekniikka. 6 CNC- tekniikan perusteet"

Transkriptio

1 KONEISTUS 20ov LOPETUS 1 Koneenpiirustus 2 Materiaalitekniikka 3 Sorvaus- ja jyrsintätekniikat 4 Poraustekniikat 5 Hiontatekniikat 6 CNC- tekniikan perusteet 7 Ammattiosaamisen näyttö

2 KONEENPIIRUSTUS AMMATTITAITOVAATIMUKSET Tutkinnon osan suorittaja osaa: Ymmärtää koneenpiirustuksen projektioita, leikkauskuvantoja, mitoituksia sekä niihin liittyviä toleransseja ja pintamerkkejä Koneenpiirustuksen CAD-ohjelmalla TEHTÄVÄ Tee tehtävät 1. ja 2. sekä piirrä kustakin koneruuvipuristimen osasta työpiirustus videolla annettujen ohjeiden mukaan. Työkuvan piirtämisessä on käytettävä jotain CAD ohjelmaa. Myöhemmin joudut valmistamaan osat piirtämiesi työkuvien perusteella. Runko Kiinnityspala Kädensija TEORIAA piirtämisen logiikka kuvannot käännöt kuvantojen sijoittelu leikkaukset toleranssit Kierreholkki Ruuvi Liikkuva leuka Kiinteä leuka Ohjainruuvi Kiinnityslevy

3 MATERIAALITEKNIIKKA AMMATTITAITOVAATIMUKSET Tutkinnon osan suorittaja osaa: Materiaalitekniikan ja terästen lämpökäsittelyn perusteet Valita piirustuksen mukaisen materiaalin ja työvarat sekä määrittää oikean työstöjärjestyksen TEHTÄVÄ Tutustu viereiseen materiaalitekniikan teoria-aineistoon, perehdy huolella etenkin teräksen karkaisuun ja päästöön, sillä myöhemmässä vaiheessa joudut suorittamaan kyseisen lämpökäsittelyn ruuvipuristimen leuoille. TEORIAA Erilaisia materiaaleja Erilaisia teräksiä Kuparin tie Yleiskuva alumiineistä Alumiinin kiertokulku Materiaalien merkinnät Rakenneterästen ainemerkinnät Teräslevyjen ainesmerkinnät Nuorrutusterästen merkinnät RST:n ainemerkinnät Muita ainemerkintöjä Metallien ominaisuudet ja niihin vaikuttaminen Kovuus ja lujuus Lujuus ja jännitys Ominaisuuksiin vaikuttaminen Karkaisu ja päästö Yhteenveto ominaisuuksista Metallin rakenne Metallin sisäinen rakenne Valmistusmenetelmiä Teräksen valmistus Valmistusmenetelmiä 1 Valmistusmenetelmiä 2 Valmistusmenetelmiä 3

4 SORVAUS- JA JYRSINTÄTEKNIIKAT AMMATTITAITOVAATIMUKSET Tutkinnon osan suorittaja osaa: Käyttää kärkisorvia ja yleisjyrsinkonetta turvallisesti suojavarusteita käyttäen Kiinnittää koneistettavan kappaleen niin, että kappaleen muoto- ja mittatarkkuus sekä pinnanlaatu säilyvät kuvan mukaisina Sorvata kappaleita, joissa on monimuotoisia ulko- ja sisäpuolisia koneistettavia pintoja: taso-, lieriö- ja kartiopintoja, viisteitä, pyöristyksiä ja sorvattavia kierteitä Valmistaa jyrsimällä monimuotoisia kappaleita, joissa on tasopintoja, olakkeita, viisteitä, kiilauria ja reikiä Käyttää jyrsinkoneessa jakopäätä TEHTÄVÄ Tee kirjalliset tehtävät 1-3, sekä valmista kuvanmukaiset kappaleet 4-11 lastuavilla työstömenetelmillä. Noudata aina vallitsevia työturvallisuusmääräyksiä. Viimeistele ja mittaa valmistamasi kappaleet, sekä tee tarvittavat korjaukset saadaksesi aikaan konepajateollisuuden laatu- ja tarkkuusvaatimukset täyttävät kappaleet kustannustehokkaasti TEORIAA Lastuamistekniikka (Sandvik) Lastuavan työstön teräaineet Kovametallipalan valmistaminen Kovametalli ja lastuvoimat Kiinnittämisen mekaniikka Kiinnittämisen menetelmiä Työkalukartiot Lastuamisneste Lastuttavuus Lastun muoto ja lastunhallinta Lastuamisen talousoppia Mittaaminen Lämpötilan vaikutus mittatulokseen Tehokas lastuaminen Kulman laskeminen (trigonometria) Trigonometria malliratkaisu 1. Trigonometria malliratkaisu

5 PORAUSTEKNIIKAT AMMATTITAITOVAATIMUKSET TEORIAA Tutkinnon osan suorittaja osaa: Käyttää erilaisia porakoneita turvallisesti ja suojavarusteita käyttäen Tehdä porakoneella tarkkamittaisia reikiä ja upotuksia Kunnostaa pikateräsporia teroituskoneen avulla Käyttää konekalvinta porakoneessa sekä määrittää työvarat konekalvinta varten TEHTÄVÄ Pora ja porakone Poraaminen Lastuamistekniikka (Sandvik) Kierukkaporan käsivarainen teroitus

6 HIONTATEKNIIKAT HIONTATEKNIIKAT TEORIAA Tutkinnon osan suorittaja osaa: käyttää tasohiomakonetta turvallisesti suojavarusteita käyttäen Käyttää hiomakonetta ja tuntee yleisimmät laikkatyypit Valmistaa hiomalla tasopintoja ja viisteitä sekä tuntee pyöröhionnan periaatteen Kiinnittää hiomalaikan oikein ja valitsee laikalle oikean pyörimisnopeuden Tarvittaessa kunnostaa hiomalaikan TEHTÄVÄ Harjoitustehtävänä käytetään harjoituksen 14 (ruuvipuristin) leukoja, jotka tasohiotaan karkaisun jälkeen. Hionnan perusteita 1. Hionnan perusteita 2. Hiomalaikan valinta Penkkihiomakoneen käyttö Kierukkaporan käsivarainen teroitus

7 CNC TEKNIIKAN PERUSTEET AMMATTITAITOVAATIMUKSET Tutkinnon osan suorittaja osaa: CNC- tekniikan ja NC-ohjelmoinnin perusteet TEHTÄVÄ Opiskele CNC- tekniikan perusteita valmistamalla viereiset kappaleet CNC- työstökoneella. Noudata aina vallitsevia työturvallisuusmääräyksiä!

8 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ AMMATTITAITOVAATIMUKSET Tutkinnon osan suorittaja hallitsee monipuolisesti lastuavassa työssä käytettävät koneet ja laitteet, koneistuksen perusteet, terät, materiaalit ja työstöarvot siten, että hän pystyy valmistamaan piirustusten mukaisia, teollisuuden mitta- ja laatuvaatimukset täyttäviä monimuotoisia kappaleita. TEHTÄVÄ 1 TEHTÄVÄ 2

9 Ammattitaidon osoittamistavat Tutkinnon osan suorittaja valmistaa jonkin koneistettavan osan tai osakokonaisuuden kärkisorvia, jyrsinkonetta ja porakonetta käyttäen työpaikalla tai mahdollisimman aidossa työympäristössä oppilaitoksessa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytössä ja tutkintotilaisuudessa osoitetaan työprosessin hallinta työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta työn perustana olevan tiedon hallinta elinikäisen oppimisen avaintaidot. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla ja tutkintotilaisuudessa haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla.

10 1. Työprosessin hallinta Arvioinnin kohde Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Suunnitelmallinen työskentely Tarvitsee ohjausta alkuun pääsyssä. Osaa suunnitella työkappaleen kiinnityksen, työstöjärjestyksen ja terien valinnat. Työskentelee suunnitelmallisesti. Työn kokonaisuuden hallinta Saa aikaan koneistettavan osan, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta. Hallitsee koneistuskokonaisuuden, mutta tarvitsee neuvoa ongelmatilanteissa. Valmistaa itsenäisesti koneistettavan osan suunnitelman mukaisesti Aloitekyky ja yrittäjyys Kysyy tarvittaessa neuvoa Pyrkii työssään säästäväisyyteen ja joutuisuuteen. Työskentelee omaaloitteisesti ja kustannustehokkaasti.

11 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Arvioinnin kohde Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Sorvaus Osaa sorvata sisä- ja ulkopuolisia lieriöpintoja ja olakkeita ohjauksen avulla. Osaa sorvata lieriö- ja kartiopintoja, viisteitä ja pyöristyksiä mutta vaatii välillä ohjausta Osaa sorvata itsenäisesti erilaisia kartiopintoja, viisteitä, pyöristyksiä ja ulkopuolisia kierteitä. Jyrsintä osaa ohjattuna kiinnittää kappaleen ja jyrsiä tasopintoja osaa kiinnittää kappaleen ja tarvittavan työkalun mutta vaatii ohjausta monimuotoisemmissa kappaleissa osaa jyrsiä itsenäisesti monimuotoisia kappaleita, joissa on mm. tasopintoja, viisteitä ja kiilauria, sekä osaa suunnitella työstön vaatimat kiinnitykset Hionta osaa kiinnittää hiomalaikan ja hioa tasopintoja ohjatusti osaa hioa tasopintoja ja viisteitä osaa valita itsenäisesti oikean laikkatyypin ja kunnostaa hiomalaikan, käyttää erilaisia kappaleen kiinnitystapoja sekä hioa tasopintoja ja viisteitä Työvälineiden käyttö osaa käyttää työvälineitä tekee tarkoituksenmukaiset työvälinevalinnat ja huolehtii työvälineiden kunnosta huolehtii itsenäisesti työvälineiden kunnosta ja työvälineiden järjestyksestä Mittaaminen osaa käyttää mittavälineitä tekee tarvittavat mittaukset ja huolehtii mittavälineiden kunnosta tekee tarvittavat mittaukset ja osaa huomioida mittauksen epävarmuustekijät sekä huolehtii mittavälineiden kunnosta ja säilytyksestä Työstöarvot osaa määrittää työstöarvoja, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta. määrittää työstöarvoja oikein, mutta joutuu kysymään joskus neuvoja. määrittää itsenäisesti taloudelliset työstöarvot eri terille ja materiaaleille.

12 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Arvioinnin kohde Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Piirustusten ja ohjeiden ymmärtäminen osaa lukea yksinkertaisia koneenpiirustuksia ja hahmottaa piirustuksen mukaisen kappaleen. osaa tulkita koneenpiirustuksen projektioita, leikkauskuvantoja, mitoituksia ja niihin liittyviä toleransseja ja pintamerkkejä hallitsee itsenäisesti koneenpiirustuksen lukemisen ja piirtämisen, ymmärtää työohjeet ja osaa raportoida työstään Laadunhallinta tarvitsee ohjausta vaadittavan laadun aikaansaamiseksi osaa valmistaa laatuvaatimusten mukaisia tuotteita osaa valmistaa laatuvaatimusten mukaisia tuotteita ja ymmärtää laadun merkityksen Materiaalitekniikka tarvitsee ohjausta tunnistaakseen eri materiaaleja ja niiden työstöominaisuuksia tunnistaa eri materiaaleja ja pyrkii selvittämään itsenäisesti niiden työstöominaisuudet hallitsee itsenäisesti tavanomaiset materiaalit ja niiden työstöominaisuudet Matematiikka ja luonnontieteet hyödyntää ohjatusti matematiikkaa työsuorituksissaan käyttää matematiikan ja fysiikan tietoja ja taitoja työsuorituksissaan osaa soveltaa matematiikkaa ja fysiikkaa erilaisten materiaalien, työvälineiden ja koneiden käytössä Englannin kielen taito osaa tavallisimpia työhön liittyviä nimiä ja käsitteitä englannin kielellä. osaa työhön liittyviä nimiä ja käsitteitä ja ymmärtää keskeiset asiat ohjeista. osaa lukea työssä mahdollisesti tarvittavia englanninkielisiä ohjeita.

13 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Arvioinnin kohde Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky noudattaa työturvallisuusmääräyksiä ja -ohjeita varmistaa kappaleen ja terien kiinnityksen aina ennen aloitusta pitää työpaikkansa, koneet ja työvälineet siisteinä ja järjestyksessä käyttää suojaimia ja konekohtaisia suojalaitteita tarvittaessa huolehtii suojainten ja koneiden suojalaitteista kaikissa tilanteissa tarkoituksenmukaisesti työskentelee ergonomisesti oikein Oppiminen ja ongelmanratkaisu tarvitsee ohjausta ja esimerkkejä etsii tietoa ja ratkaisee ongelmia avustettuna ratkaisee työhön liittyvät ongelmat itsenäisesti osaa arvioida omaa työtään ei tee samaa virhettä kahta kertaa muuttaa toimintatapojaan työn kuluessa niin, että suoritus paranee Vuorovaikutus- ja yhteistyö ottaa huomioon toiset työntekijät selviytyy suoraan työhön liittyvistä vuorovaikutustilanteista myös vieraalla kielellä on joustava ja yhteistyökykyinen selviytyy vuorovaikutustilanteista myös vieraalla kielellä on aktiivinen ja aloitteellinen hoitaa vuorovaikutustilanteet myös vieraalla kielellä tunnistaa oman osaamattomuutensa ja osaa pyytää apua toimii yhteistyökykyisesti ja tasavertaisesti toimii työyhteisön työhyvinvointia edistävästi Ammattietiikka käyttää työvälineitä huolellisesti työskentelee vastuuntuntoisesti ja huolehtii työvälineistä ja työympäristöstä. työskentelee huolellisesti ja tarkasti sekä huolehtii koneiden ja laitteiden huollosta ja korjauksesta.

14 Sorvaus Jyrsintä Muut koneistustekniikat

Opetussuunnitelma. Kone- ja metallialan perustutkinto Valmistustekniikan koulutusohjelma, koneistaja levyseppähitsaaja

Opetussuunnitelma. Kone- ja metallialan perustutkinto Valmistustekniikan koulutusohjelma, koneistaja levyseppähitsaaja Opetussuunnitelma Valmistustekniikan koulutusohjelma, koneistaja levyseppähitsaaja Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/15.12.2011 2 (150) Sisällysluettelo 1... 5 1.1 Tavoitteet...

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO Tutkinto- ja koulutusohjelmakohtainen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma Suunnitelma on hyväksytty Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Valmistustekniikan osaamisala Koneistaja / Levyseppähitsaaja, Nivalan ammattiopisto 2 Sisällys 1. KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO...

Lisätiedot

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, Puualan perustutkinto

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, Puualan perustutkinto 2 3 1. TUTKINTOKOHTAINEN OSA... 4 2. KUVAUS KOULUTUSALASTA... 4 3. TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 4 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON MUODOSTUMISPERIAATTEET... 4 LUKUSUUNNITELMA... 6 TUTKINNON OSAT... 9 Pakolliset

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Talouspalvelut tutkinnon osa (TAPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Talouspalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Pankki- ja rahoituspalvelut tutkinnon osa (PARA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Pankki- ja rahoituspalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 PAIKALLISESTI TARJOTTAVA TUTKINNON OSA: NAVETAN TUOTANTOTEKNOLOGIAN KÄYTTÄMINEN JA HUOLTAMINEN, 10 ov Ammattiosaamisen näyttö Muu

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO. Auton huoltaminen 30 ov

AUTOALAN PERUSTUTKINTO. Auton huoltaminen 30 ov VANTAAN KAUPUNKI AUTOALAN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelma Auton huoltaminen 30 ov VANTAAN KAUPUNKI KÄSITELTY NEUVOTTELUKUNNASSA: Opetussuunnitelman laatija täyttää seuraavat kohdat perustuen neuvottelukunnan

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Vakuutus- ja eläkepalvelut tutkinnon osa (VAEL) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Finanssipalvelut tutkinnon osa (FIPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kansainvälisen kaupan laskutus ja reskontran hoito, tutkinnon osa (KVRE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kansainvälisen

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 2. VUODEN OPISKELIJOILLE 2013-2014

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 2. VUODEN OPISKELIJOILLE 2013-2014 VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 2. VUODEN OPISKELIJOILLE 2013-2014 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ autoalan perustutkinto kone- ja metallialan perustutkinto laboratorioalan perustutkinto logistiikan perustutkinto

Lisätiedot

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT AMMATTITAITOVAATIMUKSET, KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT Tämän luvun ammattitaitovaatimusten määrittely sekä arvioinnin kohteet ja yleiset arviointikriteerit on tarkoitettu koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

Liikuntatapahtuman järjestäminen

Liikuntatapahtuman järjestäminen 1/7 järjestäminen Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunta- tai kilpailutapahtuman suunnittelu-, järjestely- ja ohjaustehtävissä. Hän

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa tilikaudelle kuuluvat tulot ja menot sekä tuottaa viralliset

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITTELMA. Autotekniikan koulutusohjelma Ajoneuvoasentaja

AUTOALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITTELMA. Autotekniikan koulutusohjelma Ajoneuvoasentaja AUTOALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITTELMA Autotekniikan koulutusohjelma Ajoneuvoasentaja Ammattiopiston rehtori hyväksynyt 7.10.2009 Näyttötoimikunta hyväksynyt 1.10. 2009 Voimaantulo 1.8.2009 Näyttötoimikunta

Lisätiedot

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKKA. Opetussuunnitelma. Elektroniikan ja ICT:n perustehtävät, 30 ov

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKKA. Opetussuunnitelma. Elektroniikan ja ICT:n perustehtävät, 30 ov Ammatillisen koulutuksen jaosto 26.5.2009 29 TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKKA Opetussuunnitelma, 30 ov KÄSITELTY NEUVOTTELUKUNNASSA: Opetussuunnitelman laatija täyttää seuraavat kohdat perustuen neuvottelukunnan

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Visuaalinen myyntityö tutkinnon osa (VISU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Visuaalinen myyntityö Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kirjanpito tutkinnon osa (KIPI) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kirjanpito Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Sähköinen kaupankäynti tutkinnon osa (SÄKA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Sähköinen kaupankäynti Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Palkanlaskenta tutkinnon osa (PALA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Palkanlaskenta Ammattitaitovaatimukset nnlaskee palkanmaksukaudelta

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA Oph:n määräys Dnro 22/011/2009 KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto Tieto- ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelma, ICT asentaja Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: Opiskelija tuottaa verkkopalvelujen sisältöä verkkopalvelusovellukseen. Hän osallistuu

Lisätiedot

KONE JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA. Valmistustekniikan koulutusohjelma Koneistaja Levyseppähitsaaja

KONE JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA. Valmistustekniikan koulutusohjelma Koneistaja Levyseppähitsaaja 0 KONE JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA Valmistustekniikan koulutusohjelma Koneistaja Levyseppähitsaaja Perustuu OPH:n valtakunnallisiin tutkinnon perusteisiin 1.8.2006 sekä kone ja metallialan

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET 1 Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto 120 ov Sähköasentaja Sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palkanlaskenta 30 osp Tavoitteet: Opiskelija laskee palkanmaksukaudelta maksettavan palkan. Hän laskee maksettavan palkan erityistilanteissa

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kaupan palvelu ja myynti tutkinnon osa (KAPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kaupan palvelu ja myynti Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO. Suunnitelma tutkinnon osien arvioimiseksi ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamiseksi

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO. Suunnitelma tutkinnon osien arvioimiseksi ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamiseksi 1 KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO 351701 PUUALAN PERUSTUTKINTO Teollisuuspuusepän koulutusohjelma, puuseppä koulutusohjelmakoodi 1536 tutkintonimikekoodi 10034 Ammatilliset tutkinnon osat 90 opintoviikkoa

Lisätiedot

Ammatillisen perustutkinnon hyvinvointiteknologiaan painottuvassa kokeilussa noudatettavat tutkinnon perusteet

Ammatillisen perustutkinnon hyvinvointiteknologiaan painottuvassa kokeilussa noudatettavat tutkinnon perusteet Ammatillisen perustutkinnon hyvinvointiteknologiaan painottuvassa kokeilussa noudatettavat tutkinnon perusteet SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 2015 Turvalaiteasentaja Määräys 26/011/2015 OPETUSHALLITUS

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Asiakkuuksien hoito tutkinnon osa (ASHO) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Asiakkuuksien hoito Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot