Kaupunkiseudun maankäytön ja liikennejärjestelmäsuunnittelun yhteistyöprosessien ja -menetelmien kehittäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunkiseudun maankäytön ja liikennejärjestelmäsuunnittelun yhteistyöprosessien ja -menetelmien kehittäminen"

Transkriptio

1 Kaupunkiseudun maankäytön ja liikennejärjestelmäsuunnittelun yhteistyöprosessien ja -menetelmien kehittäminen Liikennepolitiikan toimintatapojen uudistaminen, 2. ennakkotehtävä

2 Tiivistelmä Pohdinnan tuloksena syntyi listaus nykykäytännön kehittämistä vaativista asioista ja ehdotus niiden ratkaisuista Tunnistettuja kehittämistä vaativia asioita: Vastuujaot suunnittelussa, toteutuksessa ja ylläpidossa Vastuurajojen epäselvyydet eri toimijoiden välillä Seudullisen kokonaisnäkemyksen löytäminen Päätöksentekijöiden sitouttaminen tehtyihin päätöksiin Sopimuskäytäntöjen uudistaminen Suunnittelujärjestelmä Maankäytön ja liikenteen suunnittelun yhteensovittaminen Suunnittelujärjestelmän tehostaminen Palvelurakenteen sijoittumisen vaikutusten huomioiminen ratkaisuissa Alueiden elinvoiman ja sen keskeisimpien tekijöiden roolien tunnistaminen

3 Tiivistelmä Ehdotetuissa ratkaisuissa korostuvat erityisesti seuraavat asiat Suunnittelun vastuujakojen selkeyttäminen kokonaisuuden kannalta optimaalisten ratkaisujen löytämiseksi sekä seudullisella että valtakunnallisella tasolla Maankäytön ratkaisujen liikenteellisten vaikutusten ymmärtämisen parantaminen Maankäytön suunnittelun, liikennejärjestelmäsuunnittelun ja joukkoliikenteen palvelutason suunnittelun yhteenkytkennän vahvistaminen Hyötyjä maksaa -periaatteen soveltaminen käytäntöön

4 Vastuujaot suunnittelussa, toteutuksessa ja ylläpidossa

5 1. Alueilla on liian paljon toimijoita, eivätkä vastuurajat ole riittävän selkeät. Tästä johtuen tehdään ratkaisuja, jotka nakertavat maantieverkon palvelutasoa, eivät hyödynnä täysimääräisesti joukkoliikenteen verkkoja ja maankäyttö hajaantuu. Omistajuus eli kustannusten ja ratkaisuvallan jakautuminen on selkiytettävä eri toimijoiden kesken siten, että sen vaikuttavuus lisääntyy Pitkällä tähtäimellä - Valtio huolehtii täysimääräisesti valtakunnallisesti keskeisistä väyläverkoista - Alempi verkko jää seudullisille toimijoille Lyhyellä tähtäimellä - Määritellään valtakunnalliset yhteydet ja niiden laatutaso sekä keinot palvelutason ylläpitoon ja kehittämiseen - Erityisesti kaupunkiseuduilla otetaan käyttöön hyötyjä maksaa -periaate - MAL/MALPE-aiesopimusten sitovuutta parannetaan, tilannetta seurataan Kuntien tulisi määritellä alueelleen tiiviin rakentamisen vyöhykkeet, joilla yhdyskuntarakenne on järjestettävissä tarkoituksenmukaisesti, kustannustehokkaasti ja kestävästi Kunnan tulee vastata omistajan roolissa kaikista niistä asioista, joihin kaavamonopolin ja toimintojen sijoittumisen kautta aiheuttaa vaikutuksia Hajautuneen yhdyskuntarakenteen aiheuttamat lisäkustannukset (esim. kunnallistekniikka, koulukyydit) ohjataan niiden aiheuttajille

6 2. Maankäytön suunnittelun kytkeminen tiiviimmin jatkuvaan liikennejärjestelmätyöhön. Joukkoliikenteen erillisyys kaavoituksesta ja liikennejärjestelmätyöstä. Liikennejärjestelmäsuunnittelun kytkeminen rakennemalleihin ja seudullisiin yleiskaavoihin. Monilla alueilla jo toimivat lj-työryhmät, mutta ei halua maankäyttöryhmiin: - Maankäyttöpainotteiset ljtyöryhmäkokoukset - Lj-työryhmät mukana kommentoimassa jo seudullista merkitystä omaavien kaavojen kaavaprosesseissa - Maankäytön ratkaisujen vaikuttavuustiedon tuominen mukaan keskusteluihin (onnettomuudet, kustannukset esim. koulukyydit, kuntatalous jne.) Joukkoliikenteen palvelutason suunnittelun sekä maankäytön- ja ljsuunnittelun yhteinen prosessi. Maankäytön ratkaisujen liikenteellisten (myös lupaperusteinen rakentaminen) vaikutusten parempi ymmärtäminen. Yhdyskuntakehityksen aiheuttaman maankäytönsuunnittelutarpeiden ennakointi. Kustannustehokkaan joukkoliikenteen toimintaedellytysten turvaaminen ja ylläpitäminen.

7 3. Suunnittelujärjestelmät ovat olemassa, mutta vaativat tehostamista. Päätöksentekijöiden sitouttamisen vaikeus. Perustetaan päätöksentekijöistä koostuvat, mutta asiantuntijavalmistelua hyödyntävät seudulliset MALPE-työryhmät keskisuurilla ja sitä suuremmilla kaupunkiseuduilla: - Vastuut? Kuntarakenne muuttuu koko ajan. - Nykyisen seutuhallinnon merkitys? - Eri hallinnonalojen päätösten liikenteellisten vaikutusten huomioiminen osana päätöksentekoa järjestelmän edellytettävä tätä. - Huom. pystyttävä samalla karsimaankin turhia työryhmiä, ei yliorganisointia. Suunnittelujärjestelmä tehostuu ja saadaan MALPE-kokonaisuus haltuun. Vienti päätöksentekijätasolle varmistaa asioiden etenemisen, huom. kuitenkin myös virkamiestason valmisteluvastuut. Muutos edellyttää ljtyön suunnittelujärjestelmän vaikuttamismahdollisuuksien ja tasojen vastuiden ja roolien selkeyttämistä.

8 4. Kuntien välinen kilpailu estää seudullisen kokonaisnäkemyksen löytämisen. Velvoitetaan keskisuuria ja niitä suurempia kaupunkiseutuja seudullisten (työssäkäyntialueiden) lakisääteisten yleiskaavojen tekoon: - Linkki kuntarakenneuudistuksen toimenpiteisiin - Em. yleiskaavojen vahvistaminen ministeriössä (seudullisten ristiriitojen ratkaiseminen) - Miten varmistetaan noudattaminen? Yleiskaavan aseman vahvistaminen suhteessa maakuntakaavan ohjaukseen. Kuntien kaavoitusmonopoli koskisi vain asemakaavoja - Seudullisen lj-suunnitelman laatiminen tulee kytkeä seudullisen yleiskaavan laatimiseen. - Palveluverkkoselvitysten linkittäminen seudulliseen yleiskaavoitukseen. - Ei enää omaa toimielintä seudullista yleiskaavoitusta varten. Käytännöllä pakotetaan kunnat seudullisiin kokonaistarkasteluihin ja seudullisen edun löytämiseen, mutta vaatii eri osapuolilta organisaatiorajat ylittävää ajattelua sekä erityisesti sitoutumista yhteisesti sovittujen periaatteiden noudattamiseen. Yhteisistä yleiskaavoista lipeäminen kuntien omien yleiskaavojen avulla estyisi. Edellyttää valtakunnan tason lainsäädännöllisiä ym. muutoksia.

9 5. Sopimuskäytäntöjen uudistaminen Seudullisten maankäytön ja liikenteen aiesopimusten laatiminen myös keskisuurilla kaupunkiseuduilla: - Tarkkuustaso ja sovittavat asiat? - Seudullisen MAL-rahan tuominen porkkanaksi. - Rahoitusta esim. valtion maa-alueiden luovuttamisen kautta (esim. ratapihaalueet, puolustusvoimien alueet) Toimenpiteiden oikea yhteensovittaminen (myös ajallinen) voi tehostua. Vaatii sopimuskäytäntöjen valtakunnallisen tason kehittämistä. Lj-asioiden sopimistarkkuus?

10 Palvelujen sijoittumisen vaikutukset

11 1. Palvelujen sijoittumisen välittömiä ja välillisiä vaikutuksia ei ymmärretä tai tuoda esille tarpeeksi Joka toisessa henkilömatkassa lähtö- tai määräpaikkana on jokin julkinen tai yksityinen palvelu (Helsingin työssäkäyntialueen liikennetutkimus ) Parannetaan suunnittelijoiden ymmärrystä ja päättäjien tietoutta palvelujen sijoittumisen vaikutuksista. Kehitetään uusia työkaluja ja keinovalikoimaa vaikutusten arviointiin ja havainnollistamiseen. Tunnistetaan toimintojen sijoittelun liikenteelliset elinkaarikustannukset (pitkällä aikavälillä realisoituvat liikenteen kunnossapito- ja pääomakustannukset sekä muut vaikutukset) Keinovalikoimaa: Vyöhykeajattelu vyöhykkeiden avulla voidaan karkeasti arvioida palveluiden optimaalisia sijoittumispaikkoja Suunnittelun asiantuntijoiden vuoropuhelun parantaminen maankäytön suunnitteluun liittyvän liikenteellisen arvioinnin tulisi olla moniportainen iteratiivinen prosessi Mittareiden ja tulosten ymmärrettävyyden kehittäminen sekä konkreettisten vaikutusten esille tuominen ja havainnollistaminen Liikkumisen kokonaisvaltainen ymmärtäminen uuden polven liikennemallien käyttöönotto. Palveluverkkojen arvioinnissa korostuu matkojen käsittely ketjuina: asiointimatkoista osa tehdään muiden matkojen yhteydessä Yhdyskuntasuunnittelun tehtävänä on arvioida erilaisten alueiden käyttöönottoa eri toimintojen ja yhdyskuntarakenteen kehittämistavoitteiden näkökulmasta. Kauppa hakeutuu aina parhaiten saavutettaville alueille. Tunnistamalla nämä alueet etukäteen voidaan arvioida onko ne perusteltua antaa kaupallisten toimintojen käyttöön. Samalla voidaan ohjata kauppaa alueille, jotka ovat hyvin saavutettavissa sekä henkilöautolla että joukkoliikenteellä.

12 2. Palvelutoimintojen sijoittumisen hyödyt ja haitat realisoituvat eri tahoille Kaupunkien keskustojen kilpailu automarkettien kanssa kovenee. Kilpailuun pyritään vastaamaan tarjoamalla lisää pysäköintipaikkoja kaupunkien keskustoissa maan alla. Keinovalikoima on kuitenkin suppea siinä vaiheessa, kun kauppakeskusten rakentaminen keskustojen ulkopuolelle on jo sallittu. Liikenteellisten elinkaarikustannusten tunnistaminen, huomioonottaminen ja kohdentaminen hyötyjille (kunta, kiinteistökehittäjä, kauppaketjut) Päätöksentekoprosessin tuominen samalle hallintotasolle, jonka budjetista niiden aiheuttamat kustannukset maksetaan, tai kustannusten sisällyttäminen tonttien hintoihin tai kiinteistöjen verotukseen ohjaamaan palvelujen sijoittumista Liikenneinfrastruktuurin kehittämiskustannukset kohdentuvat nykyisin lähes pelkästään kunnalle ja valtiolle. Kustannusten kohdentaminen hyötyjä maksaa -periaatteella ohjaisi kaupan suuryksiköitä liikenneverkon ja yhdyskuntarakenteen kannalta kestävämmille paikoille. Kunta- ja seututasolla tehdyillä päätöksillä on kauaskantoisia vaikutuksia esimerkiksi valtion teiden investointitarpeisiin ja kuljetuspalvelujen kustannuksiin

13 Seudun elinvoimaisuuden ydin ja siitä nouseva kasvustrategia

14 1. Alueiden elinvoiman ja sen keskeisimpien tekijöiden tunnistaminen ja kuvaaminen. Kuvataan elinvoimaa ja sen tekijöitä tunnetuilla mittareilla ja menetelmillä, jotka ovat jo käytössä liikennejärjestelmäsuunnittelussa: Seudun elinvoimaisuuden ydin ja etäisyys keskuksesta (läheisen keskuksen koko) Saavutettavuusvyöhykkeet eri kulkumuodoilla, kriittiset julkiset ja kaupalliset palvelut sekä keskeiset työpaikka-alueet siitä nouseva kasvustrategia liikenneyhteydet Keskeisten yhteysvälien palvelutaso autoliikenteessä, tavaraliikenteessä, joukkoliikenteessä, kävellen ja pyöräillen markkinoiden läheisyys Ryhmän laajempi Alueen aihe: päätoimialoihin Kaupunkiseudun liittyvät keskeiset maankäytön markkina-alueet ja niihin liittyvät keskeiset ja liikennejärjestelmäsuunnittelun liikenneyhteydet (erityisesti tarkastelualueen yhteistyöprosessien ulkopuolelle) inhimillinen ja -menetelmien pääoma - osaava työvoima kehittäminen Työssäkäyvän väestön määrä alueella, väestötiheys, pendelöinti (määrä ja suunnat) sosiaalinen pääoma yrittäjyys Alueen yritysten määrät ja päätoimialat avoimuus erilaisuudelle Tulevaisuuden ja kasvussa olevien menestystekijöiden tunnistaminen Elinvoimaisuuden ydinkohtien kiteyttämisen ja tuloksena alueen ja sen elinkeinotoiminnan menestystekijät ja vahvat alat, jotka tuottavat alueelle kilpailuetua ja joihin halutaan panostaa.

15 2. Kasvustrategian kehittäminen alueen elinvoimaan perustuen, kasvustrategian keskeiset teesit Alueen elinkeinoelämän tulevaisuuden strategisten kärkialojen tunnistaminen Toimenpiteet avainalojen yritysten kasvun ja kilpailuedellytysten varmistamiseksi Alue- ja yhdyskuntarakenteen kehittäminen Kehitysvyöhykkeiden tunnistaminen ja Seudun elinvoimaisuuden ydin ja tukeminen sitoutua niiden Houkuttelevat asuntoalueet, vetovoimaiset työpaikka-alueet ja siitä nouseva kasvustrategia monipuoliset palvelut Maankäytön, asumisen, liikenteen, palvelujen ja elinkeinoelämän yhteensovittaminen (MALPE) Ryhmän laajempi Alueen saavutettavuuden aihe: Kaupunkiseudun parantaminen maankäytön Tarkastelualueen sisällä ja keskeisille ja liikennejärjestelmäsuunnittelun ulkopuolisille markkina-alueille yhteistyöprosessien Henkilöliikenne (sujuvat ja -menetelmien kehittäminen tieyhteydet, riittävä joukkoliikennetarjonta) Tavaraliikenne (logistiikkatoimintojen ja palveluiden toimintaedellytykset) Liikennejärjestelmän kehittäminen Kärkitoimenpiteiden kirkastaminen ja niiden toteutuksen edistäminen Yhteistyöllä saadaan alueen vahvuudet ja tulevaisuuden mahdollisuudet konkreettisemmin esiin ja voidaan siten edistämiseen. Tunnistetaan alueen elinvoimaisuuden näkökulmaa tukevat keskeiset kärkitoimenpiteet niin liikennejärjestelmän kehittämisessä kuin alue- ja yhdyskuntarakenteessa (MALPE).

16 Esimerkki: Tampereen seudun Keskustabarometri palvelee seudun keskustojen toimintojen ja elinvoimaisuuden arvioimista ja kehittämistä. Barometri on selkeä ja yhteneväinen työkalu seudun suunnittelun tueksi Mittareita määrällisestä, kaupallisesta ja laadullisesta näkökulmasta Menetelmän tulee olla toistettava ja tulosten vertailtavia Hyviä kokemuksia Tampereen seudulta keskustabarometri KESKUSTA-ALUEIDEN TOIMINTOJEN JA ELINVOIMAISUUDEN SEURANTA Mittaristo Vuosi 2011 Muuttuja Kunta Kuntien itse tuottamat tiedot Keskustan kautta kulkevat joukkoliikennevuorot (kts. erillinen ohje) Kävelypainoitteisten katujen lukumäärä keskusta-alueella (kts. erillinen ohje) Kävelypainoitteisten katujen pinta-ala keskusta-alueella (m 2 ) (kts. erillinen ohje) Polkupyöräreittien pituus (km) keskustaalueella (kts. erillinen ohje) Yleisessä käytössä olevien pysäköintipaikkojen lukumäärä (kts. erillinen ohje) Yleisessä käytössä olevien maanalaisten pysäköintipaikkojen lukumäärä Kävelyalueen pinta-ala keskusta-alueella m2 (kts. erillinen ohje) Puistoalueiden pinta-ala keskusta-alueella m2 (asemakaavaan merkitty) Korttelialueiden pinta-ala keskusta-alueella m2 (asemakaavaan merkitty) Keskustassa olevien yleisötapahtumien määrä vuodessa 50/v. 280/v. 52/v. 8 Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030 Liikennejärjestelmätyöryhmä 23.5.2012 Kuntajohtajakokous 8.6.2012 Seutuhallitus 27.6.2012 Maanmittauslaitos, lupa nro 293/MML/12 Pohjakartta

Lisätiedot

Yleiskaavan sisältö ja esitystavat. Yleiskaavan sisältö ja esitystavat

Yleiskaavan sisältö ja esitystavat. Yleiskaavan sisältö ja esitystavat Yleiskaavan sisältö ja esitystavat 1 2 Esipuhe Tämä opas kuuluu maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön toimeenpanoa ja soveltamista edistävään Maankäyttö- ja rakennuslaki 2000 -julkaisusarjaan. Opas sisältää

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun keskustojen seurantamittaristo (barometri) 2012 Kuntajohtajakokous 5.10.2012

Tampereen kaupunkiseudun keskustojen seurantamittaristo (barometri) 2012 Kuntajohtajakokous 5.10.2012 Tampereen kaupunkiseudun keskustojen seurantamittaristo (barometri) 2012 Kuntajohtajakokous 5.10.2012 Seutuhallitus 31.10.2012 2 3 TIIVISTELMÄ Tampereen kaupunkiseudun kuntien keskusta alueiden kehittäminen

Lisätiedot

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland Varsinais-Suomen maakuntastrategia

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Eväitä yhteistyön rakentamiseen ja hallintaan Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-412-7 (painettu) ISBN 978-952-213-422-6 (pdf) TEKIJÄ Työryhmä 1. painos

Lisätiedot

Palvelutasolähtöisyys liikennejärjestelmätasoisessa

Palvelutasolähtöisyys liikennejärjestelmätasoisessa 31 2014 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ Palvelutasolähtöisyys liikennejärjestelmätasoisessa esisuunnittelussa TYÖOHJELMAVAIHE Tehtävät, kytkennät ja rajaukset suunnitelmalle TARVEANALYYSI Tarpeet,

Lisätiedot

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus 2012 2 Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Tampereen kaupunkiseutu 2012 Teksti:

Lisätiedot

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 uusimaa-ohjelma visio ja strategia 2040 Strategiset valinnat 2014 2017 Uudenmaan liiton julkaisuja A27 2013 ISBN 978-952-448-375-9 ISSN 1236-679X Ulkoasu: Anni Levonen

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungintalo, Kaupunginhallituksen kokoushuone 20.8.2009 klo 13.00 alkaen. Läsnä: Veijo Voutilainen Tiehallinto, Vaasan tiepiiri

Seinäjoen kaupungintalo, Kaupunginhallituksen kokoushuone 20.8.2009 klo 13.00 alkaen. Läsnä: Veijo Voutilainen Tiehallinto, Vaasan tiepiiri 24.8.2009 Muistio NEUVOTTELU POHJAN ASEMAKAAVASTA Paikka: Aika: Seinäjoen kaupungintalo, Kaupunginhallituksen kokoushuone 20.8.2009 klo 13.00 alkaen Läsnä: Veijo Voutilainen Tiehallinto, Vaasan tiepiiri

Lisätiedot

LIPERIN KUNNAN MAAPOLITIIKKA (hyv. valt. 29.9.2014 41) Maapoliittinen ohjelma 2015-2018

LIPERIN KUNNAN MAAPOLITIIKKA (hyv. valt. 29.9.2014 41) Maapoliittinen ohjelma 2015-2018 LIPERIN KUNNAN MAAPOLITIIKKA (hyv. valt. 29.9.2014 41) Maapoliittinen ohjelma 2015-2018 1. SISÄLTÖ 1. SISÄLLYSLUETTELO 2. JOHDANTO Maapoliittinen ohjelma 3. MAAPOLITIIKAN YLEISET PERUSTEET JA KEINOVALIKOIMA

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan elinkeino-ohjelma 2014-2015

Kirkkonummen kunnan elinkeino-ohjelma 2014-2015 Kv 10/1.9.2014 76 Dnro:985/14.00.01/2013 Kunnanvaltuuston hyväksymä 1.9.2014 Kirkkonummen kunnan elinkeino-ohjelma 2014-2015 1 Elinkeino-ohjelman lähtökohdat ja toteutus Tämä elinkeino-ohjelma on jatkoa

Lisätiedot

KUNTIEN PÄÄTÖKSENTEON YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

KUNTIEN PÄÄTÖKSENTEON YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI Porin seutukunta KUNTIEN PÄÄTÖKSENTEON YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI KÄSIKIRJA Sisällysluettelo Yritysvaikutusten arviointi peilaa kunnan päätöksentekoa... 3 JOHDANTO... 4 TAUSTA... 5 Toimijoiden roolit...

Lisätiedot

Autoriippuvainen yhdyskunta ja sen vaihtoehdot Vesa Kanninen Panu Kontio Raine Mäntysalo Mika Ristimäki (toim.)

Autoriippuvainen yhdyskunta ja sen vaihtoehdot Vesa Kanninen Panu Kontio Raine Mäntysalo Mika Ristimäki (toim.) Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja B 101 Espoo 2010 Autoriippuvainen yhdyskunta ja sen vaihtoehdot Vesa Kanninen Panu Kontio Raine Mäntysalo Mika Ristimäki (toim.) Jakelu:

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

1 Maankäyttö 3. 2 Liikenne 4. 3 Joukkoliikenne 5. 4 Asuminen 6. 5 Rakennusvalvonta 8. 6 Ympäristö 9. 7 Jätehuolto 10. 8 Infra 11

1 Maankäyttö 3. 2 Liikenne 4. 3 Joukkoliikenne 5. 4 Asuminen 6. 5 Rakennusvalvonta 8. 6 Ympäristö 9. 7 Jätehuolto 10. 8 Infra 11 Hyvä rakennettu ympäristö takaa kuntien elinvoiman Hallitusohjelmatavoitteett 2011 2015 Suomen Kuntaliitto Yhdyskunta, tekniikka ja ympäristö Hyvä rakennettu ympäristö takaa kuntienn elinvoiman 1 Sisältö

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Luonnos Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ JA LIITON STRATEGISET PAINOPISTEET

Lisätiedot

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely marraskuu 2013 Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatie 13 Lappeenranta-Nuijamaa Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Lisätiedot

Kylärakenneohjelma. Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 37

Kylärakenneohjelma. Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 37 Kylärakenneohjelma Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 37 SISÄLTÖ 1. LÄHTÖKOHDAT... 1 KYLÄRAKENNEOHJELMAN TARKOITUS... 1 KYLÄRAKENNEOHJELMAN OVAT RAKENTANEET VALTUUTETUT JA KYLIEN ASUKKAAT... 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

Toimenpiteiden yksityiskohtaiset kuvaukset eli toimenpidekortit

Toimenpiteiden yksityiskohtaiset kuvaukset eli toimenpidekortit Toimenpiteiden yksityiskohtaiset kuvaukset eli toimenpidekortit Energiatehokkuustoimikunnan mietinnön erillinen liite (julkaistu vain sähköisesti) Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja ilmasto

Lisätiedot

Strateginen maakuntaohjelma 2014+

Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Häme-ohjelma Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 www.hameenliitto.fi Yhteydet henkilökuntaan:

Lisätiedot

Siuntion kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma

Siuntion kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Siuntion kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma Käsittelyt: Elinkeino- ja maapoliittinen toimikunta 28.5.2013, aloituskeskustelu 3 Elinkeino- ja maapoliittinen toimikunta 25.9.2013,

Lisätiedot

Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman aiesopimus v. 2012-2016. Seurantaraportti 2014

Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman aiesopimus v. 2012-2016. Seurantaraportti 2014 Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman aiesopimus v. 2012-2016 Seurantaraportti 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Aiesopimuksen edistyminen kokonaisuutena 5 3. Aiesopimukseen sisältyvien tehtävien edistyminen

Lisätiedot

VATT VALMISTELURAPORTIT

VATT VALMISTELURAPORTIT VATT VALMISTELURAPORTIT 17 Kaupunkialueiden maankäyttö ja taloudellinen kehitys maapolitiikan vaikutuksista tuottavuuteen sekä työ- ja asuntomarkkinoiden toimivuuteen Heikki A. Loikkanen Valtion taloudellinen

Lisätiedot

Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua?

Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua? HELSINGIN YLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua? Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2012:1

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija. Tiivistelmä Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma on linjausten kokonaisuus

Lisätiedot

Loviisan ja Lapinjärven elinkeino-ohjelma 2020

Loviisan ja Lapinjärven elinkeino-ohjelma 2020 Loviisan ja Lapinjärven elinkeino-ohjelma 2020 1 2 Sisällys 1 Tausta... 3 2 Loviisan ja Lapinjärven strategiset tavoitteet... 3 2.1 Vetovoimaisuus... 4 2.2 Asiakas ja kuntalainen... 4 2.3 Henkilöstö ja

Lisätiedot

Palvelusetelin käyttöönotto kunnissa

Palvelusetelin käyttöönotto kunnissa Sitran selvityksiä 9 1 Sitran selvityksiä 9 Palvelusetelin käyttöönotto kunnissa Minna Tuominen-Thuesen KPMG Sitran selvityksiä 9 2 Sisällysluettelo Esipuhe 3 1. Yleistä 4 2. Nykytila 5 2.1. Kokemuksia

Lisätiedot

KotiKaupunKina HelsinKi Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012

KotiKaupunKina HelsinKi Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 Kotikaupunkina Helsinki Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 Kotikaupunkina Helsinki Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 Helsingin kaupunki Talous- ja

Lisätiedot