KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä luottolaitosten maksuvalmiusvaatimuksen osalta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 10.10.2014, asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä luottolaitosten maksuvalmiusvaatimuksen osalta"

Transkriptio

1 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel C(2014) 7232 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä luottolaitosten maksuvalmiusvaatimuksen osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) FI FI

2 PERUSTELUT 1. DELEGOIDUN SÄÄDÖKSEN TAUSTA 1.1. Yleinen tausta ja likviditeetin sääntelyn tavoite Hyväksyessään vakavaraisuusasetuksen 1 kesäkuussa 2013 lainsäädäntövallan käyttäjät ottivat käyttöön kaikkia laitoksia (luottolaitoksia ja sijoituspalveluyrityksiä) koskevan vaatimuksen, jonka mukaan niiden on noudatettava yleistä maksuvalmiusvaatimusta (412 artiklan 1 kohta) ja raportoitava toimivaltaisille viranomaisilleen säännöllisesti maksuvalmiuspuskurinsa likvidien varojen koostumuksesta (vakavaraisuusasetuksen artikla). Lainsäädäntövallan käyttäjät siirsivät kuitenkin vakavaraisuusasetuksen 460 artiklalla komissiolle vallan määrittää yksityiskohtaisesti luottolaitosten yleinen maksuvalmiusvaatimus. Maksuvalmiusvaatimus on yksi vakavaraisuusasetuksen merkittävimmistä uudistuksista verrattuna aiempiin vakavaraisuusdirektiiveihin. Vaikka myös vakavaraisuusdirektiivit sisälsivät maksuvalmiutta koskevia yleisiä sääntöjä, niissä ei ollut yksityiskohtaisia sääntöjä siitä, mitä likvidit varat olivat ja kuinka mahdolliset käteisen nettoulosvirtaukset olisi laskettava. Maailmanlaajuinen finanssikriisi antoi kipeän osoituksen yksityiskohtaisten maksuvalmiussääntöjen välttämättömyydestä. Niiden puuttuessa eräät eurooppalaiset luottolaitokset ajautuivat liian riippuvaisiksi lyhytaikaisesta rahoituksesta ja keskuspankkien tarjoamasta likviditeetistä. Lyhytaikainen rahoitus tyrehtyi nopeasti kriisin puhjettua, minkä jälkeen siitä riippuvaiset luottolaitokset joutuivat alttiiksi äkillisille maksuvalmiushäiriöille, koska niillä ei ollut riittävästi likvidejä varoja pystyäkseen vastaamaan varojen nostopyyntöihin (ulosvirtauksiin) taloudellisesti kireinä aikoina. Tällaiset luottolaitokset joutuivat realisoimaan varoja pakkomyynnissä, mikä johti itseään vahvistavaan hintojen laskukierteeseen ja markkinoiden luottamuksen puuttumiseen. Tämän puolestaan sai aikaan vakavaraisuuskriisin. Monille luottolaitoksille jouduttiin lopulta myöntämään pankkitukea julkisista varoista. Maksuvalmiusvaatimuksen tarkoituksena on välttää tämä riski vähentämällä luottolaitosten riippuvaisuutta lyhytaikaisesta rahoituksesta ja keskuspankkien tarjoamasta likviditeetistä vaatimalla, että luottolaitoksilla on oltava riittävästi likvidejä varoja (ts. varoja, jotka voidaan realisoida siten, että niiden arvo alenee vain vähän tai ei alene lainkaan) selviytyäkseen siitä, että likviditeetin ulosvirtaukset ylittävät sen sisäänvirtaukset, kuten voidaan odottaa tapahtuvan 30 päivän pituisen taloudellisesti kireän jakson aikana. Tiukempien maksuvalmiussääntöjen tarve tunnustetaan maailmanlaajuisesti, minkä vuoksi Baselin komitean kehittämään Basel III -järjestelmään sisällytettiin niitä koskevia standardeja. Maksuvalmiuspuskuriin sisällytettävät laadukkaat likvidit varat (high quality liquid assets, HQLA) muodostavat vastedes olennaisen osan tyypillisen luottolaitoksen taseesta. Euroopan pankkiviranomainen (EPV) arvioi vaikutustenarviointikertomuksessaan, että tällaisten varojen osuus keskimääräisen EU-pankin varoista voi nousta vähintään 10 prosenttiin. Maksuvalmiusvaatimuksen kalibrointi on sen vuoksi erittäin merkittävä prosessi. Vaikka EPV:n vaikutustenarviointiraportin mukaan unionin luottolaitosten maksuvalmiusvaatimus oli keskimäärin 115 prosenttia (111 prosenttia ryhmän 1 luottolaitosten ja 134 prosenttia ryhmän 2 luottolaitosten tapauksessa), näiden lukujen taakse kätkeytyy huomattavia eroja luottolaitosten, liiketoimintamallien ja jäsenvaltioiden välillä. EPV:n raportissa arvioidaan, että bruttovaje on yksittäisten luottolaitosten tasolla 263 miljardia euroa. EPV:n vaikutustenarviointikertomuksessa otettiin esille myös haaste, jonka maksuvalmiusvaatimus asettaa EU:n tietyille erikoistuneille liiketoimintamalleille, kuten myyntilasku- ja leasingrahoitukselle sekä kuluttajaluotoille ja autolainoille. 1 Asetus (EU) N:o 575/2013, EUVL L 176, , s. 1. FI 2 FI

3 1.2. Tämän delegoidun säädöksen oikeudellinen ja taloudellinen tausta Koska unionin tasolla otetaan nyt ensimmäistä kertaa käyttöön yksityiskohtainen likviditeetin sääntely, lainsäädäntövallan käyttäjät ovat halunneet hankkia lisäkokemusta likviditeetin sääntelystä yleisten ja yksityiskohtaisten maksuvalmiusvaatimusten voimaantulon välisenä aikana. Lainsäätäjät tiedostavat erityisesti luottolaitosten likviditeetin sääntelyn mahdolliset vaikutukset reaalitalouteen. Tästä seuraa, että vaikka yleinen maksuvalmiusvaatimus tuli voimaan 1. tammikuuta 2014, lainsäädäntövallan käyttäjät siirsivät vakavaraisuusasetuksen 460 artiklassa komissiolle vallan määrittää yksityiskohtaisesti luottolaitosten yleinen maksuvalmiusvaatimus, jota alettaisiin soveltaa tarkemmin määrittelemättömänä ajankohtana vuoden 2015 aikana siten, että se nousisi asteittain 60 prosentista 100 prosenttiin vuosien 2015 ja 2018 välisenä aikana. Lisäksi 460 artiklassa säädetään, että komissio ottaa huomioon unionin erityispiirteet EPV:n laadukkaiden likvidien varojen määritelmästä ja maksuvalmiusvaatimuksen vaikutuksista laatimien kattavien kertomusten sekä kansainvälisten standardien lisäksi hyväksyessään delegoitua säädöstä. Sijoituspalveluyritysten osalta komission on määrä laatia vuoden 2015 loppuun mennessä ensimmäinen kertomus siitä, olisiko niihin sovellettava yksityiskohtaista maksuvalmiusvaatimusta, ja jos olisi, millä tavalla. Kertomuksen lisäksi komissio antaa tarvittaessa asiaa koskevan lainsäädäntöehdotuksen. Unionin erityispiirteiden ja kansainvälisten standardien ottamiseksi huomioon valtuutuksen mukaisesti tämä asetus perustuu maksuvalmiusvaatimusta koskevaan kansainväliseen standardiin, jonka Baselin pankkivalvontakomitea antoi tammikuussa 2014 GHOS:n 2 tuella. EPV on suosittanut kyseisen standardin täytäntöönpanoa EU:ssa. Vaikka Baselin maksuvalmiusvaatimusstandardilla vahvistetaan maksuvalmiusvaatimuksen mahdollinen koostumus ja muoto kansainvälisellä tasolla tehdyn sopimuksen mukaisesti, olisi muistettava, että kyseinen standardi on kehitetty sen soveltamiseksi suuriin kansainvälisesti toimiviin pankkeihin. Lisäksi sitä on tarkoitus soveltaa konsolidoidusti. Baselin standardissa keskitytään varoihin (erityisesti julkiseen velkaan, käteiseen ja saamisiin keskuspankeilta), jotka ovat erittäin likvidejä kaikissa kyseisissä maissa ja joita voidaan käyttää rajoituksetta maksuvalmiuspuskurissa. Tätä lähestymistapaa noudatetaan myös ehdotetussa delegoidussa säädöksessä. Baselin sopimuksessa ei kuitenkaan oteta täysimääräisesti huomioon, sitä missä määrin tietyt muut varat voivat olla joillakin sopimuksen allekirjoittaneilla lainkäyttöalueilla likvidimpiä kuin Baselin sopimuksessa ennakoidaan. Nämä varat kannattaa sisällyttää maksuvalmiuspuskuriin paremmin kuin Baselin sopimuksessa tiukasti ottaen määrätään. Erityisesti erittäin laadukkaiden joukkolainojen tai autolainavakuudellisten arvopapereiden kaltaiset varat ovat tuottaneet unionissa parempia tai vastaavia maksuvalmius- ja luottokelpoisuustuloksia kuin mainitussa kansainvälisessä sopimuksessa vahvistetut varat. Vakavaraisuusasetuksessa maksuvalmiusvaatimusta sovelletaan lisäksi paljon suurempaan ja monimuotoisempaan oikeushenkilöryhmään, joka kattaa kaikki EU:ssa toimivat luottolaitosta. Vaatimusta sovelletaan myös yksittäisten oikeushenkilöiden tasolla sekä konsolidoidusti. Tämän vuoksi komissio ehdottaa maksuvalmiusvaatimukseen useita mukautuksia unionin erityispiirteiden ottamiseksi huomioon erityisesti tiettyjen katettujen joukkolainojen ja arvopaperistettujen omaisuuserien osalta. Katetut joukkolainat 2 Keskuspankkien pääjohtajien ja valvontaviranomaisten johtajien ryhmä (Group of Central Bank Governors and Heads of Supervision). FI 3 FI

4 Komissio ehdottaa, että tietyt katetut joukkolainat hyväksytään melko laajasti maksuvalmiusvaatimuksessa, koska EPV:n empiirinen analyysi osoittaa, että parhaat katetut joukkolainat tuottivat erinomaisia maksuvalmiustuloksia EPV:n kertomuksessaan analysoiman jakson aikana. Tällaiselle hyväksynnälle asetetaan kuitenkin joitakin ehtoja (muun muassa yleinen enimmäismäärä, arvonleikkaukset ja hajauttamisvaatimukset) sen välttämiseksi, että maksuvalmiusvaatimus muuttuu liian riippuvaiseksi tämäntyyppisestä instrumentista. Komission mielestä ensimmäisen ulkoisen luottoluokituslaitoksen (ECAI 1) luokittelemat katetut joukkolainat kannattaa sallia siten, että niiden osuus puskurista on enintään 70 prosenttia 3 ja arvonleikkaus 7 prosenttia, ja toisen ECAI:n (ECAI 2) katetut joukkolainat siten, että niiden osuus on enintään 40 prosenttia ja arvonleikkaus 15 prosenttia. Laajempi arvopaperistettujen omaisuuserien valikoima Tietyt omaisuusvakuudelliset arvopaperit (esimerkiksi subprime-asuntolainoihin liittyvät arvopaperit) olivat keskeisessä asemassa finanssikriisin puhkeamisessa vuonna 2008, ja niihin liittyi selviä puutteita maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden kannalta. On kuitenkin todettava, ettei tällaista yleistämistä voida ulottaa kaikkiin arvopaperistettuihin omaisuuseriin. Komissio ehdottaa perusteellisen analyysin jälkeen asuntolainavakuudellisia arvopapereita laajemman arvopaperistettujen omaisuuserien valikoiman hyväksymistä. Komissio ehdottaa, että tason 2B omaisuuserille suunniteltua 15 prosentin ylärajaa maksuvalmiuspuskurista sovellettaisiin myös joihinkin muihin arvopaperistettujen omaisuuserien tyyppeihin, kuten autolainavakuudellisiin arvopapereihin, jotka ovat myös tuottaneet hyviä tuloksia. Lisäksi komissio katsoo, että kyseistä rajaa on aiheellista soveltaa myös joihinkin pienempiin arvopaperistettujen omaisuuserien luokkiin, jotka ovat myös tuottaneet hyviä maksuvalmiusja luottokelpoisuustuloksia ja jotka ovat pk-yritysten ja kuluttajien kannalta tärkeitä rahoitusmenetelmiä, kuten pk-yrityslaina- ja kuluttajaluottovakuudelliset arvopaperit. 4 Komissio uskoo, että näiden instrumenttien hyväksyminen on linjassa maksuvalmiusvaatimukselle asetetun, toiminnan vakauden valvontaa koskevan päätavoitteen kanssa, samalla kun se edistää sellaisten tahattomien seurausten välttämistä, joita kyseisten instrumenttien hyväksymättä jättämisellä olisi niiden nykyisen ja tulevan kysynnän heikentymisen kannalta, mikä vaikuttaisi kielteisesti pk-yritysten ja kuluttajien toimintaan. Muut asiat Tällä delegoidulla asetuksella tehdään myös muita tärkeitä tarkennuksia. Siinä tarkennetaan esimerkiksi ryhmän sisäisen maksuvalmiuden käsittelylle osuuskunnissa ja muuntyyppisissä luottolaitoksissa, jotka kuuluvat kansainvälisen standardin soveltamisalan ulkopuolelle jätettyyn verkostoon ja joiden puuttuminen aiheuttaisi muussa tapauksessa huomattavaa epävarmuutta tai vaikeuksia tässä tärkeässä luottolaitosluokassa. Delegoidussa säädöksessä säädetään myös erikoistuneiden välittäjien, kuten leasing- ja myyntilaskurahoituksen, käsittelystä. Kyseisillä rahoitusmuodoilla on reaalitaloudessa tärkeä merkitys yritysten ja erityisesti pk-yritysten rahoituksen kannalta Vaikutusten arviointi Vakavaraisuusasetuksesta, jossa komissiolle siirrettiin valta hyväksyä maksuvalmiusvaatimusta koskeva delegoitu säädös, järjestettiin kattava vaikutusten arviointi. Arvioinnissa todettiin, että maksuvalmiusvaatimuksen käyttöönoton odotettiin tuottavan 0,1 0,5 prosentin vuotuiset nettohyödyt suhteessa BKT:hen, kun systeemiset kriisit eivät ole yhtä voimakkaita kuin ennen ja niitä esiintyy myös aiempaa harvemmin. EPV:n toteuttaman prosentin enimmäisosuutta sovelletaan yhdistettyihin omistusosuuksiin ensimmäisen ja toisen ECAI:n luokittelemista joukkolainoista. Huomautus: tähän sovelletaan myös muita ehtoja. FI 4 FI

5 vaikutusten arvioinnin tulokset tukevat näitä päätelmiä. Kun vakavaraisuusasetusta koskevassa vaikutusten arvioinnissa tarkasteltiin sosiaalista nettohyötyä, EPV:n vaikutusten arvioinnissa keskityttiin vain sosiaalisiin bruttokustannuksiin. Ne arvioitiin vähäisiksi mutta usein yliarvostetuiksi. EPV puolestaan pani merkille mittavat hyödyt, jotka saataisiin, jos luottolaitokset ottavat huomioon likviditeettiriskin, moraalin heikkenemisen vaara pienenee ja epäsuora tuki julkisen sektorin taseeseen vähenee. EPV:n laadukkaista likvideistä varoista laatiman kertomuksen lisäksi komissio toteutti suhteutetun vaikutusten arvioinnin 5, jossa käsiteltiin varsinkin EU:n erityispiirteisiin liittyviä kysymyksiä. 2. SÄÄDÖKSEN HYVÄKSYMISTÄ EDELTÄNEET KUULEMISET Komissio järjesti 10. maaliskuuta 2014 maksuvalmiusvaatimuksen tulevaan täytäntöönpanoon liittyneen sidosryhmien julkisen kuulemisen, johon osallistui noin 220 sidosryhmien edustajaa. Komissio kehotti sidosryhmiä esittämään kirjallisia huomautuksia maksuvalmiusvaatimukseen liittyvistä monista sisällöllisistä ja käytännön kysymyksistä ja aiheista. Komissio sai 59 kannanottoa ja noin 600 sivua palautetta pääasiassa rekisteröidyiltä ammattialajärjestöiltä. Kuulemisessa otettiin esille ja vahvistettiin edellä käsiteltyjen mukautusten tärkeä merkitys. Yhteenveto kuulemisessa saaduista vastauksista on julkaistu komission verkkosivuilla osoitteessa: Lisäksi on järjestetty neljä kokousta jäsenvaltioiden asiantuntijoiden kanssa komission yksiköiden laatimien suuntaviivojen tarkastelemiseksi ja säädösluonnokseen liittyvien näkökohtien teknisten vaikutusten arvioimiseksi. Näihin kokouksiin kansallisten asiantuntijoiden kanssa osallistui Euroopan parlamentin virkamiehiä tarkkailijoina. Kokoukset ovat osoittautuneet erittäin tärkeiksi sen varmistamisessa, että säädösluonnos on teknisesti asianmukainen. 3. DELEGOIDUN SÄÄDÖKSEN OIKEUDELLINEN SISÄLTÖ Delegoidun säädöksen rakenne noudattaa paljolti vakavaraisuusasetuksen mukaista maksuvalmiusraportointivaatimusten rakennetta mutta on luonnollisesti paljon yksityiskohtaisempi. Maksuvalmiuspuskuriin hyväksyttävät laadukkaat likvidit varat määritellään tarkasti, kuten myös maksuvalmiusvaatimuksen laskennassa käytettävät yksityiskohtaiset ulos- ja sisäänvirtausasteet. Selkeyden vuoksi jäljempänä olevissa huomautuksissa keskitytään tarkastelemaan tärkeimpiä eroja vakavaraisuusasetukseen verrattuna. 1 osasto Soveltamisala ja soveltaminen: tässä osastossa märitellään kolmansissa maissa sijaitsevien tytäryritysten hallussa olevien likvidien varojen kohtelu sekä likviditeetin ulos- ja sisäänvirtaukset. Lisäksi 1 osastossa vahvistetaan muodollisesti, ettei yksityiskohtaista maksuvalmiusvaatimusta sovelleta sijoituspalveluyrityksiin. Määritelmät: määritelmissä ilmoitetaan, että vakavaraisuusasetuksessa käytetyt ilmaukset varat, joiden likvidiys ja luottoluokka on erittäin korkea sekä varat, joiden likvidiys ja luottoluokka on korkea, vastaavat tason 1 ja tason 2 varoja. 5 Arviointi on tarkoitus julkaista osoitteessa FI 5 FI

6 Tason 2 varat jaetaan lisäksi edelleen tasoihin 2A ja 2B. Määritelmiin on myös lisätty henkilökohtaisen sijoitusyhtiön määritelmä. Yksityiskohtainen maksuvalmiusvaatimus ilmaistaan (tason 1 ja tason 2 varoista koostuvan) maksuvalmiuspuskurin ja 30 kalenteripäivän pituisen stressikauden aikaisten likviditeetin nettoulosvirtausten suhteena, jonka olisi oltava yli 100 prosenttia. Stressiskenaariot: tässä kohdassa tehtävä tärkeä lisäys on stressiskenaarioiden määritelmä tilanteissa, joissa laitos voi käyttää maksuvalmiuspuskuriaan kattaakseen likviditeetin nettoulosvirtauksia. 2 osasto Likvideille varoille vahvistetaan yleisiä ja toiminnallisia vaatimuksia. Yleisissä vaatimuksissa käytetään täsmällisempiä ilmauksia takaisinostosopimusten markkinoista ja tarkennetaan varoja, joilla käydään kauppaa pörsseissä, joita ei ole hyväksytty virallisesti. Toiminnallisissa vaatimuksissa selvennetään valuuttojen vastaavuutta. Likvidien varojen arvostaminen on suoritettava niiden markkina-arvon perusteella ilman arvonleikkauksia. Tason 1 varojen luettelo sisältää tiettyjä ensimmäisen ECAI:n luokittelemia katettuja joukkolainoja, joiden on täytettävä lisäkriteereitä, joissa edellytetään muun muassa 500 miljoonan euron arvoista tai vastaavaa liikkeeseenlaskumäärää, 2 prosentin ylivakuuksia ja 7 prosentin vähimmäisarvonleikkausta. Tason 2 varojen luettelo sisältää tiettyjä toisen ECAI:n luokittelemia katettuja joukkolainoja, joiden on täytettävä lisäkriteereitä, joissa edellytetään muun muassa 250 miljoonan euron arvoista tai vastaavaa liikkeeseenlaskumäärää, 7 prosentin ylivakuuksia ja 15 prosentin vähimmäisarvonleikkausta. Tason 2B varojen luettelo sisältää pk-yrityslaina- ja kuluttajaluottovakuudelliset arvopaperit, joihin sovelletaan 35 prosentin arvonleikkausta, asuntolainat, taatut asuntolainat sekä autolainat ja autoleasingsopimukset, joihin sovelletaan 25 prosentin arvonleikkausta. Myös osakkeet ja yritysten velkakirjalainat voidaan hyväksyä tähän luetteloon, vaikka EPV:n suositusta neljännen ECAI:n luokittelemien yritysten joukkolainojen sisällyttämisestä siihen ei ole noudatettu. Vaikka vakavaraisuusasetuksessa pohdittiin keskuspankkien takaamien valmiusluottojärjestelyiden sisällyttämistä luetteloon, luetteloon on hyväksytty vain rajoitettuun käyttöön tarkoitettu sitova likviditeettisopimus. Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten (yhteissijoitusyritysten) likvideihin kohde-etuuksiin sovelletaan nk. läpikatsomisperiaatetta (look-through approach). Osuuskuntiin ja laitosten suojajärjestelmiin tehtyjä talletuksia käsitellään tason 2B varoina, joihin sovelletaan vähintään 25 prosentin arvonleikkausta, jollei keskuslaitosta velvoiteta jäsenvaltion lainsäädännöllä taikka verkostoa tai järjestelmää koskevilla asiakirjoilla säilyttämään talletuksia tai sijoittamaan niitä uudelleen korkeammalle tasolle kuuluviin likvideihin varoihin. Toisin kuin vakavaraisuusasetuksessa, tässä delegoidussa säädöksessä asetetaan tason 2 varoille 40 prosentin enimmäismäärä (ts. tason 1 varojen vähimmäismäärä on 60 prosenttia) ja tason 2B varoille 15 prosentin enimmäismäärä. Tason 1 varoihin, FI 6 FI

7 lukuun ottamatta laadukkaita katettuja joukkolainoja, sovelletaan kuitenkin lisäksi 30 prosentin vähimmäismäärää. Sovellettavan maksuajan pidennyksen enimmäispituus on 30 päivää, jos omaisuuserä lakkaa olemasta likvidi omaisuuserä. Riittämättömien likvidien varojen tapauksessa käytettävät vaihtoehtoiset likviditeettimenetelmät sallitaan vakavaraisuusasetuksen ja tason 2 varojen enimmäismäärää koskevan poikkeuksen mukaisesti. 3 osasto Luku 1 Likviditeetin nettoulosvirtaukset Likviditeetin nettoulosvirtaukset määritellään tarkkaan suhteessa sisäänvirtauksiin, jotka on vapautettu kokonaan tai osittain sisäänvirtausten ylärajan soveltamisesta. Luku 2 Likviditeetin ulosvirtaukset Likviditeetin ulosvirtaukset lasketaan kertomalla velkojen ja taseen ulkopuolisten sitoumusten eri tyyppien ja luokkien määrät niiden todennäköisillä run-off- tai takaisinmaksuasteilla. Kuten vakavaraisuusasetuksessa, stabiilien vähittäistalletusten perusulosvirtausaste asetetaan 5 prosenttiin (jos ne kuuluvat talletusten suojajärjestelmän piiriin) ja 10 prosenttiin (jos ne eivät kuulu talletusten suojajärjestelmän piiriin). Vakavaraisuusasetuksesta poiketen vähittäistalletuksille asetetaan uusi matalampi 3 prosentin ulosvirtausaste direktiivin 2014/49/EU täysimääräisen täytäntöönpanon jälkeen jäsenvaltion pyynnöstä ja komission hyväksynnän perusteella. Tämän 3 prosentin ulosvirtausasteen soveltamista lykätään vuoteen Muihin vähittäistalletuksiin voidaan kuitenkin soveltaa korkeampia ulosvirtauksia. Kun vakavaraisuusasetuksessa kaavailtiin näiden ulosvirtausten määrittämistä EPV:n ohjeiden perusteella, tässä ehdotuksessa delegoiduksi säädökseksi vahvistetaan asiasta selkeät säännöt yhdenmukaisuuden ja yksinkertaisuuden edistämiseksi. Käyttäen perustana EPV:n ohjeisiin vahvasti tukeutuvia yksinkertaistettuja kriteereitä, kuten määrää, palkitsemista, tallettajan asuinpaikkaa, talletuksen valuuttaa ja jakelukanavaa (internet), luottolaitosten on luokiteltava kyseisenkaltaiset talletukset kahteen riskiluokkaan, joista ensimmäisessä ulosvirtaus on prosenttia ja toisessa prosenttia. Uutena piirteenä on toimivaltaisen viranomaisen mahdollisuus sallia ulosvirtauksen laskenta nettoperusteisesti, jos sen ja selkeästi määritellyt kriteerit täyttävän sisäänvirtauksen välillä vallitsee riippuvuussuhde. Kuten vakavaraisuusasetuksessa, myös tässä säädöksessä määrätään toiminnallisten talletusten vähäisemmästä ulosvirtauksesta. Muille toiminnallisille talletuksille määritetään EPV:n suosituksiin perustuvat selkeät kriteerit. Jos osuuskuntaverkoston tai laitosten suojajärjestelmän keskuslaitokseen tehtyjä talletuksia käsitellään likvideinä varoina, vaatimus vastaavan vähennyksen tekemisestä keskuslaitoksen likvideihin varoihin ei lisää likviditeettiä, jos talletuksen tekevän laitoksen tason 1 varoina käsiteltävän osan osuus on yli 60 prosenttia. Vaikka luotto-osuuskunnat ovat tiukasti ottaen rahoituslaitoksia, niiden tekemiin talletuksiin sovelletaan suotuisaa ulosvirtausastetta niiden liiketoiminnan erityisen luonteen vuoksi. Myös EPV otti esille tarpeen ratkaista tämä kysymys. FI 7 FI

8 Toimivaltaiset viranomaiset voivat sallia ulosvirtausten edullisemman kohtelun ryhmässä tai laitosten suojajärjestelmässä tiettyjen, paljolti EPV:n suosituksia noudattavien kriteerien täyttyessä. Sellaisten johdannaissopimusten osalta, joissa viitataan EPV:n tekniseen sääntelystandardiin, säädetään lisäulosvirtauksista. Oikeudellisen selkeyden vuoksi luotto- ja likviditeettisopimuksille vahvistetaan virallinen määritelmä. Vakuutusyrityksille, yksityisille sijoituspalveluyrityksille ja rahastoille lisätään erityiset ulosvirtausasteet. Luku 3 Likviditeetin sisäänvirtaukset Kuten vakavaraisuusasetuksessa, myös tässä säädöksessä katsotaan yhdeksi unionin erityispiirteistä se, että varat, joiden sopimuksenmukainen päättymispäivä on määrittelemätön, otetaan huomioon 20 prosentin sisäänvirtauksena. Ehdotuksen mukaan eräät sisäänvirtaukset voidaan vapauttaa kokonaan ja toisiin voidaan soveltaa 90 prosentin sisäänvirtausastetta. Tästä kohtelusta hyötyvät sisäänvirtaukset määritellään yleensä suppeammin kuin vakavaraisuusasetuksessa. Olisi huomattava, että joidenkin sisäänvirtausten (esim. erikoistuneisiin luottolaitoksiin, kuten leasing- ja myyntilaskurahoitustoimintaa harjoittaviin luottolaitoksiin liittyvien sisäänvirtausten) kohtelu ei yleisesti ottaen ole täysin Baselin standardien mukaista. Myös EPV:n vaikutustenarviointikertomuksessa tunnustettiin tarve ottaa huomioon tämä unionin erityispiirre. Toimivaltaiset viranomaiset voivat sallia sisäänvirtausten edullisemman kohtelun käyttämättömissä luottojärjestelyissä ja likviditeettisopimuksissa ryhmän tai laitosten suojajärjestelmän sisällä tiettyjen, paljolti EPV:n suosituksia noudattavien kriteerien täyttyessä. Jos etuoikeutettu sisäänvirtausaste ylittää kuitenkin oletusarvona olevan 40 prosentin tason, vaaditaan toimivaltaisten viranomaisten hyväksyntä ja sovelletaan symmetristä sisään- ja ulosvirtausastetta likviditeetin katoamisen välttämiseksi sisämarkkinoilla. 4 osasto Loppusäännökset Kuten vakavaraisuusasetuksessa edellytetään, maksuvalmiusvaatimus nousee asteittain 60 prosentista 100 prosenttiin vuosien 2015 ja 2018 välisenä aikana. Kansalliset viranomaiset voivat soveltaa tiukempaa maksuvalmiusvaatimusta, kunnes maksuvalmiusvaatimus on otettu käyttöön täysimääräisenä. Vakavaraisuusasetuksen mukaisesti maksuvalmiusvaatimusta aletaan soveltaa vuonna Lainsäädäntövallan käyttäjille varatun mahdollisen kuuden kuukauden veto-oikeusjakson ja alalla tarvittavien valmisteluiden vuoksi ehdotetaan, että vaatimusta alettaisiin soveltaa 1. lokakuuta AIKATAULU JA MENETTELY Vakavaraisuusasetuksen 460 artiklan 2 kohdan mukaisesti komission oli määrä hyväksyä tämä säädös viimeistään 30. kesäkuuta 2014, jotta se voi tulla voimaan vuoden 2014 joulukuun loppuun mennessä. Ratkaistavien kysymysten teknisen monimutkaisuuden ja sidosryhmien kuulemistarpeen vuoksi sekä kansallisten asiantuntijoiden kanssa käytyjen keskusteluiden jatkuttua kesäkuuhun 2014 tätä luonnosta ei ole voitu viimeistellä aikaisemmin. Vakavaraisuusasetuksen 462 artiklan 2 kohdassa vahvistetaan, että valta antaa maksuvalmiusvaatimusta koskeva delegoitu säädös siirretään määräämättömäksi ajaksi 31. FI 8 FI

9 joulukuuta 2014 alkaen. Tämän vuoksi komissiolla on edelleen oikeus (ja itse asiassa velvollisuus) antaa delegoitu säädös. Tähänastisten viivästysten vuoksi on aiheellista ehdottaa, että kollegio hyväksyy säädöksen syyskuun loppupuolella. Delegoidun säädöksen antamisen jälkeen se toimitetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston käsiteltäväksi. Vakavaraisuusasetuksen 462 artiklan mukaisesti komissiolla on valta tarkastella delegoitua säädöstä uudelleen määräämättömän ajan. Komissio pyrkii hyödyntämään tätä mahdollisuutta pitääkseen delegoidun säädöksen markkinoilla tapahtuvien muutosten tasalla ja harkitsee muiden sellaisten varojen sisällyttämistä luottolaitoksen maksuvalmiuspuskuriin, joista on tullut riittävän likvidejä sisällytettäväksi siihen, ja sellaisten varojen poistamista puskurista, jotka eivät enää ole riittävän likvidejä. Uudelleentarkastelussa voidaan arvioida erityisesti päästöoikeuksia EU:n päästökauppajärjestelmän osalta direktiivin 2003/87/EY mukaisesti. FI 9 FI

10 KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä luottolaitosten maksuvalmiusvaatimuksen osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) EUROOPAN KOMISSIO, joka ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, ottaa huomioon luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta 26 päivänä kesäkuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 ja erityisesti sen 460 artiklan, sekä katsoo seuraavaa: (1) Vuonna 2007 puhjenneen finanssikriisin alkuvaiheessa monilla luottolaitoksilla oli suuria vaikeuksia, koska ne olivat lyöneet laimin likviditeettiriskin huolellisen hallinnan, vaikka ne olivat pitäneet pääoman määrät riittävinä. Eräät luottolaitokset ajautuivat liian riippuvaisiksi lyhytaikaisesta rahoituksesta, joka tyrehtyi nopeasti kriisin alettua. Ne altistuivat likviditeettivaatimuksille, koska niillä ei ollut riittävästi likvidejä varoja pystyäkseen vastaamaan varojen nostopyyntöihin (likviditeetin ulosvirtaukseen) taloudellisesti kireinä aikoina. Luottolaitokset joutuivat realisoimaan varoja pakkomyynnissä, mikä johti itseään vahvistavaan hintojen laskukierteeseen ja markkinoiden luottamuksen puuttumiseen, mikä puolestaan sai aikaan vakavaraisuuskriisin. Monista luottolaitoksista tuli lopulta liian riippuvaisia keskuspankkien tarjoamasta likviditeetistä, ja niille jouduttiin lopulta myöntämään pankkitukea, johon käytettiin valtavia määriä julkisia varoja. Tämä oli selvä osoitus siitä, että oli tarpeen kehittää yksityiskohtainen maksuvalmiusvaatimus, jonka tavoitteena olisi oltava tämän riskin välttäminen vähentämällä luottolaitosten riippuvaisuutta lyhytaikaisesta rahoituksesta ja keskuspankkien tarjoamasta likviditeetistä parantamalla niiden kykyä suoriutua äkillisistä maksuvalmiushäiriöistä. (2) Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 1 kohdassa säädetään luottolaitoksia koskevasta maksuvalmiusvaatimuksesta, joka on muotoiltu yleisluontoisesti siten, että laitoksilla on oltava likvidejä varoja määrä, jonka arvojen summa kattaa likviditeetin ulosvirtaukset vähennettynä likviditeetin sisäänvirtauksilla. Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan nojalla komissiolle siirretään valta määrittää yksityiskohtaisesti maksuvalmiusvaatimus ja olosuhteet, joissa toimivaltaisten viranomaisten on määrättävä luottolaitoksille täsmälliset sisään- ja ulosvirtaustasot luottolaitoksiin kohdistuvien erityisten riskien huomioon ottamiseksi. Asetuksen (EU) N:o 575/2013 johdanto-osan 101 kappaleen mukaisesti sääntöjen olisi oltava vertailtavissa maksuvalmiusvaatimuksen kanssa sellaisena kuin se on esitetty Baselin pankkivalvontakomitean, jäljempänä BCBS, likviditeettiriskin mittaamista, standardeja ja valvontaa koskevassa lopullisessa kansainvälisessä kehyksessä, unionin ja kansalliset erityispiirteet huomioon ottaen. Ennen kuin maksuvalmiusvaatimus pannaan kokonaisuudessaan täytäntöön 1 päivänä tammikuuta 2018 jäsenvaltioiden FI 10 FI

11 olisi voitava soveltaa luottolaitoksiin maksuvalmiusvaatimusta, joka on enintään 100 prosenttia kansallisen lainsäädännön mukaisesti. (3) Olisi annettava BCBS:n maksuvalmiusstandardien mukaiset säännöt, joissa maksuvalmiusvaatimus määritellään luottolaitoksen likvidien varojen varannon ja sen likviditeetin nettoulosvirtausten väliseksi suhteeksi 30 kalenteripäivän stressikauden aikana. Likviditeetin nettoulosvirtaukset olisi laskettava vähentämällä luottolaitoksen likviditeetin sisäänvirtaukset sen likviditeetin ulosvirtauksista. Maksuvalmiusvaatimus olisi ilmaistava prosenttiosuutena, ja sille olisi vahvistettava 100 prosentin vähimmäistaso sen jälkeen, kun maksuvalmiusvaatimus on pantu kokonaisuudessaan täytäntöön, mikä on osoitus siitä, että luottolaitoksella on riittävästi likvidejä varoja likviditeetin nettoulosvirtaustensa kattamiseen 30 päivän stressikauden aikana. Stressikauden aikana luottolaitoksen olisi voitava muuntaa likvidit varansa nopeasti käteiseksi joutumatta turvautumaan keskuspankin tarjoamaan likviditeettiin tai julkisiin varoihin, minkä seurauksena luottolaitoksen maksuvalmius voi heiketä tilapäisesti alle 100 prosenttiin. Jos tilanne on tämä tai todennäköisesti muuttuu milloin tahansa tällaiseksi, luottolaitosten olisi noudatettava asetuksen (EU) N:o 575/ artiklassa säädettyjä erityisvaatimuksia, joiden mukaan niiden on palautettava maksuvalmiutensa mahdollisimman pian vähimmäistasolle. (4) Ainoastaan vapaasti siirrettävissä olevat varat, jotka voidaan muuntaa nopeasti käteiseksi yksityisillä markkinoilla lyhyessä ajassa ja ilman merkittävää arvonmenetystä, olisi määriteltävä luottolaitosten maksuvalmiuspuskureihin sisältyviksi likvideiksi varoiksi. Asetuksen (EU) N:o 575/2013 kuudennen osan ja BCBS:n laatiman likvidien varojen luokituksen mukaisesti asianmukaisissa säännöissä olisi erotettava toisistaan varat, joiden likvidiys ja luottoluokka on erittäin korkea, eli tason 1 varat, sekä varat, joiden likvidiys ja luottoluokka on korkea, eli tason 2 varat. Viimeksi mainitut varat olisi jaettava edelleen tasojen 2A ja 2B varoihin. Luottolaitosten olisi pidettävä riittävän monipuolista likvidien varojen varantoa ottaen huomioon niiden likvidiys ja luottoluokka. Tämän vuoksi kuhunkin tasoon ja alatasoon olisi sovellettava arvonleikkauksia koskevia erityisvaatimuksia ja kokonaispuskuria koskevia rajoja, ja tarvittaessa olisi sovellettava tasojen tai alatasojen sekä samalle tasolle tai alatasolle kuuluvien likvidien varojen luokkien välillä eriytettyjä vaatimuksia, joiden olisi oltava sitä tiukempia mitä alhaisempi varojen likvidiysluokitus on. (5) Likvideihin varoihin olisi sovellettava tiettyjä yleisiä ja toiminnallisia vaatimuksia sen varmistamiseksi, että ne voidaan muuntaa käteiseksi lyhyessä ajassa, tarvittaessa määrättyihin tason 1 varoihin sovellettavin poikkeuksin. Näissä vaatimuksissa olisi täsmennettävä, että likvidit varat olisi pidettävä vapaina kaikista esteistä, jotka estävät niiden myynnin, niiden olisi oltava helposti arvostettavissa ja listattuina virallisesti hyväksyttyyn pörssiin tai kaupankäynnin kohteena aktiivisilla myynti- tai takaisinostomarkkinoilla. Vaatimuksilla olisi myös varmistettava, että likvidit varat ovat aina luottolaitoksen maksuvalmiuden hallintatoiminnon saatavilla ja valvonnassa ja että maksuvalmiuspuskurin sisältämät varat hajautetaan asianmukaisesti. Hajautus on tärkeää sen varmistamiseksi, että luottolaitoksen kyky realisoida nopeasti likvidejä varoja ilman merkittävää arvonmenetystä ei vaarannu sen vuoksi, että kyseiset varat ovat alttiina yhteiselle riskitekijälle. Luottolaitoksia olisi myös vaadittava varmistamaan, että niiden likvidit varat ovat samassa valuutassa kuin niiden likviditeetin nettoulosvirtaukset sen estämiseksi, että liiallinen valuuttaepätasapaino vaarantaa niiden kyvyn käyttää maksuvalmiuspuskuria tietyn valuutan määräisten likviditeetin ulosvirtausten kattamiseen stressikauden aikana. FI 11 FI

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 19.12.2012,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 19.12.2012, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.12.2012 C(2012) 8370 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 19.12.2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/61/EU täydentämisestä poikkeuksien,

Lisätiedot

VIHREÄ KIRJA VARJOPANKKITOIMINTA. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

VIHREÄ KIRJA VARJOPANKKITOIMINTA. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX COM(2012) 102 final VIHREÄ KIRJA VARJOPANKKITOIMINTA (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 1. JOHDANTO Vuoden 2008 kriisi oli maailmanlaajuinen ja kuritti erityisesti finanssipalvelualaa.

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-0296/2001 02/07/2001 ***II YHTEINEN KANTA Asia: Neuvoston 5 päivänä kesäkuuta 2001 vahvistama yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luottolaitostoiminnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luottolaitostoiminnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi HE-LUONNOS 11.10.2013 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luottolaitostoiminnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan annettavaksi uusi laki

Lisätiedot

(Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 27.7.2012 Euroopan unionin virallinen lehti L 201/1 I (Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 648/2012, annettu 4 päivänä heinäkuuta

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 11.3.2014,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 11.3.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2014 C(2014) 1565 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 11.3.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 täydentämisestä maksajavirastojen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luottolaitostoiminnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki luottolaitostoiminnasta.

Lisätiedot

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen L 302/32 Euroopan unionin virallinen lehti 17.11.2009 DIREKTIIVIT EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/65/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX [ ](2013) XXX draft KOMISSION TIEDONANTO Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen (ETA:n kannalta

Lisätiedot

FI 2014. Euroopan pankkivalvonnan kehittyminen Euroopan pankkiviranomainen ja sen muuttuva toimintaympäristö. Erityiskertomus

FI 2014. Euroopan pankkivalvonnan kehittyminen Euroopan pankkiviranomainen ja sen muuttuva toimintaympäristö. Erityiskertomus FI 2014 nro 05 Erityiskertomus Euroopan pankkivalvonnan kehittyminen Euroopan pankkiviranomainen ja sen muuttuva toimintaympäristö EUROOPAN TILINTARKASTUS- TUOMIOISTUIN EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.12.2011 KOM(2011) 895 lopullinen 2011/0439 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Bryssel, marraskuussa 2003

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Bryssel, marraskuussa 2003 EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, marraskuussa 2003 Huomautuksia kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta 19 päivänä heinäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen

Lisätiedot

HE 1/2015 vp. Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2015.

HE 1/2015 vp. Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2015. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta annetun lain 8 luvun muuttamisesta, sijoituspalvelulain 6 luvun 2 :n muuttamisesta sekä rahoitusvakausviranomaisesta

Lisätiedot

(Säädökset, jotka on julkaistava) KOMISSION ASETUS (EY) N:o 809/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004,

(Säädökset, jotka on julkaistava) KOMISSION ASETUS (EY) N:o 809/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan unionin virallinen lehti L 149/1 I (Säädökset, jotka on julkaistava) KOMISSION ASETUS (EY) N:o 809/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 18.12.2014,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 18.12.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.12.2014 C(2014) 9672 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 18.12.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/40/EU täydentämisestä EU:n laajuisten

Lisätiedot

Standardi 4.3a. Omat varat ja niiden vähimmäismäärä. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.3a. Omat varat ja niiden vähimmäismäärä. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.3a Omat varat ja niiden vähimmäismäärä Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. kuluttajariitojen verkkovälitteisestä vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta (ODR-asetus)

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. kuluttajariitojen verkkovälitteisestä vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta (ODR-asetus) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.11.2011 KOM(2011) 794 lopullinen 2011/0374 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kuluttajariitojen verkkovälitteisestä vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta (ODR-asetus)

Lisätiedot

Standardi 4.3c. Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.3c. Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.3c Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää käytettäessä Määräykset ja ohjeet käytettäessä 4.3c dnro 12/120/2006 2 (103) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 6 2 Tavoitteet ja rakenne

Lisätiedot

Pk-yritysten uusi määritelmä Käyttäjän opas ja ilmoitusmalli Riippumattomat yritykset

Pk-yritysten uusi määritelmä Käyttäjän opas ja ilmoitusmalli Riippumattomat yritykset 956776_CV_FI 5/31/06 9:13 AM Pagina 1 on noin 23 miljoonaa pk-yritystä 99 prosenttia kaikista EU:n yrityksistä on pk-yrityksiä pk-yritykset työllistävät noin 75 miljoonaa ihmistä. Pk-yritysten kynnysarvot

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti

Euroopan unionin virallinen lehti 18.1.2007 L 12/3 OIKAISUJA Oikaistaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1924/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä ( L 404,

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1992L0050 FI 18.11.2001 004.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI 92/50/ETY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1992, julkisia

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta L 197/38 Euroopan unionin virallinen lehti 24.7.2012 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (uudelleenlaadittu)

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-0224/1999 03/11/1999 ***II YHTEINEN KANTA Asia: Neuvoston 22 päivänä lokakuuta 1999 vahvistama yhteinen kanta (EY) N:o../1999 Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

(Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) DIREKTIIVIT

(Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) DIREKTIIVIT 28.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 94/1 I (Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) DIREKTIIVIT EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/23/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/357 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, tietyllä jännitealueella toimivien sähkölaitteiden asettamista

Lisätiedot

RAHOITUSPALVELUJEN TYÖRYHMÄLLE LAADITTU RAPORTTI SÄHKÖISESTÄ KAUPASTA JA RAHOITUSPALVELUISTA. 1. Johdanto

RAHOITUSPALVELUJEN TYÖRYHMÄLLE LAADITTU RAPORTTI SÄHKÖISESTÄ KAUPASTA JA RAHOITUSPALVELUISTA. 1. Johdanto RAHOITUSPALVELUJEN TYÖRYHMÄLLE LAADITTU RAPORTTI SÄHKÖISESTÄ KAUPASTA JA RAHOITUSPALVELUISTA 1. Johdanto Ecofin-neuvosto kehotti 12. helmikuuta 2001 rahoituspalvelujen työryhmää tarkastelemaan sähköistä

Lisätiedot

ASETUKSET. EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 24/2009, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008,

ASETUKSET. EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 24/2009, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008, 20.1.2009 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 15/1 I (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista) ASETUKSET EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS

Lisätiedot

OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI

OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI FI OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI

Lisätiedot

VIHREÄ KIRJA LAKISÄÄTEISEN TILINTARKASTAJAN TEHTÄVÄSTÄ, ASEMASTA JA VASTUUSTA EUROOPAN UNIONISSA

VIHREÄ KIRJA LAKISÄÄTEISEN TILINTARKASTAJAN TEHTÄVÄSTÄ, ASEMASTA JA VASTUUSTA EUROOPAN UNIONISSA VIHREÄ KIRJA LAKISÄÄTEISEN TILINTARKASTAJAN TEHTÄVÄSTÄ, ASEMASTA JA VASTUUSTA EUROOPAN UNIONISSA SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 1.1-1.5 Kohtien numerot 2. LAKISÄÄTEISEN TILINTARKASTUKSEN SÄÄNTELY EU:N TASOLLA

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 133/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle rahoitusvakuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki, joka koskee arvopapereiden ja tilirahan käyttöä

Lisätiedot