Elinkeinotulon verotus 3 Arvonlisäverotus 4 Tuloverotus 5 Vahvistetut lait ja asetukset 7

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Elinkeinotulon verotus 3 Arvonlisäverotus 4 Tuloverotus 5 Vahvistetut lait ja asetukset 7"

Transkriptio

1 Sisällysluettelo Pääkirjoitus 2 Oikeuskäytäntö 3 Elinkeinotulon verotus 3 Arvonlisäverotus 4 Tuloverotus 5 Vahvistetut lait ja asetukset 7 Peruskorko 1,25 prosenttia 7 Työnantajan kansaneläkemaksun poisto voimaan 7 Vuoden 2010 tuloverotuksen muutokset vahvistettu 7 Kansainvälisen palvelukaupan arvonlisäveromuutokset vahvistettu 8 Arvonlisäveron palautusmenettelyyn helpotuksia 8 Arvonlisäverokantojan muutokset vahvistettu 8 Kaksinkertaisen verotuksen poistamismenettelyyn helpotuksia 9 Työnantajan sosiaaliturvamaksuvapautusta Kainuussa jatketaan 9 Autoverotuksen yhteydessä autoverolle kannetun arvonlisäveron palauttaminen 10 Vuoden 2010 työeläkemaksun vahvistettu 10 Sairausvakuutusmaksujen vuoden 2010 maksuprosentit vahvistettu 10 Hallituksen esitykset 11 Urheilusta saadusta palkkiosta maksettavaksi sairausvakuutusmaksu 11 Suoritetun veron maksuajankohta 11 Verohallinnon ohjeet ja päätökset 12 Tuotannollisten investointien väliaikainen korotettu poisto 12 Verohallinnolle sähköisesti annettavien ilmoitusten ja muiden asiakirjojen varmentaminen 15 Verohallinnon päätös ennakonpidätysvelvollisuudesta vapauttamisesta 15 Luontoisedut vuonna Matkakustannusten korvaukset vuonna Matkakuluvähennyksen määrä vuonna Verohallinnon yhtenäistämisohje vuodelta 2009 toimitettavaa verotusta varten 18 Arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksen laiminlyöntimaksu 2010 alkaen 18 Sivullisilmoittajan laiminlyöntimaksu Veneiden säilytyspaikkojen vuokrauksen arvonlisäverotuksesta 19 Suomalaisten yritysten arvonlisäveron ulkomaalaispalautushakemuksen muihin EU-maihin alkaen 20 Arvonlisäveron palauttaminen toiseen EU-maahan sijoittautuneelle elinkeinoharjoittajalle alkaen 21 Pidennetyt ilmoitus- ja maksujaksot 21 Yhteystiedot 22 1

2 Pääkirjoitus TuokkoTaxin vuoden 2010 ensimmäisessä numerossa käsitellään ajanjakson ajankohtaisia ja tärkeimpiä verotusta koskevia oikeuksien päätöksiä, vahvistettuja lakeja, hallituksen esityksiä ja verohallinnon ohjeistuksia. Vuosi 2010 on tuonut useita muutoksia verotukseen Verotusmenettelyn osalta varmaankin suurin muutos on verotilimenettelyyn siirtyminen vaiheittain vuoden 2010 alusta lukien. Verotilijärjestelmää sovelletaan aluksi arvonlisäverojen, työnantajasuoritusten, ennakonpidätysten, lähdeverojen, vakuutusmaksuverojen ja arpajaisverojen ilmoittamiseen ja maksamiseen. Verotilille kootaan ilmoitus- ja maksutiedot sekä muut verotuksen toimittamiseen ja verojen perintään tarvittavat tiedot. Verot ilmoitetaan kuukausittain annettavalla kausiveroilmoituksella. Työnantajan sosiaaliturvamaksu on kaikilla työnantajilla 2,23 prosenttia vuonna Työnantajan sosiaaliturvamaksun määrään ei vaikuta enää jatkossa yritysten tekemät käyttöomaisuuden poistot. Vuoden 2010 alusta lukien on tullut voimaan työpanokseen perustuvan osingon verosäännökset. Osinkotulo verotetaan ansiotulona, jos osingon jakoperusteena yhtiöjärjestyksen määräyksen, yhtiökokouksen päätöksen, osakassopimuksen tai muun sopimuksen mukaan on osingonsaajan tai tämän intressipiiriin kuuluvan henkilön työpanos. Uusia säännöksiä sovelletaan osinkoon, joka on nostettavissa 1 päivänä tammikuuta 2010 tai sen jälkeen. Kansainvälisen palvelukaupan arvonlisäverosäännökset ovat muuttuneet vuoden 2010 alusta lukien. Monissa tilanteissa muutos ei kuitenkaan vaikuta kovinkaan merkittävästi suomalaisen yrittäjän arkeen. Arvonlisäverokannat muuttuvat heinäkuun alusta lukien. Tulossa olevista muutoksista yrittäjille tärkein lienee mahdollinen osinkoverojärjestelmän kokonaisuudistus. Nykyisin osinkotulo on verovapaata osakkaana olevalle luonnolliselle henkilölle määrä, joka vastaa yrityksen nettovarallisuudelle lasketun 9 prosentin tuottoa vastaavaa määrää, kuitenkin enintään euroa osakasta kohden. Julkisuudessa on ollut puhetta, että osinkojen verovapaudesta oltaisiin luopumassa. Tarkkoja tietoja tulevasta osinkoverojärjestelmästä ei ole olemassa. Jokaisen yrittäjän olisi hyvä käydä asiantuntijan kanssa läpi oma tilanteesta ja miettiä mahdollisia vaihtoehtoja optimoida verotustaan nyt ja jatkossa. Tom Hoffström Vero-osaston johtaja Tuokko Tilintarkastus Oy 2

3 Oikeuskäytäntö Elinkeinotulon verotus Kokonaisjakautuminen, vastikkeettomat osakkeet Kun A Oyj olisi suunnitellussa jakautumisessa saanut vastikkeena sellaisia kiinteistöyhtiön osakkeita, jotka eivät oikeuttaneet minkään huoneiston tai tilan hallintaan eikä osakkeilla ollut äänioikeutta tai muutoinkaan mitään oikeutta yhtiön varallisuuteen, ei jakautumisen katsottu täyttävän elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52 c :n jakautumiselle asettamia edellytyksiä. Ennakkoratkaisu vuosille KHO:2009: Tiejärjestelyjen kulut osana kiinteistön hankintamenoa A:n omistamiensa liikepaikkojen läheisyyteen tulleiden kiertoliittymien rakentamisen johdosta maksamat korvaukset liittyivät A:n ja kunnan välisiin sopimuksiin alueen maankäytön kehittämisestä. Maksetut määrät olivat tonttien käytettävyyttä ja arvoa kohottavina osa tonttien hankintamenoa. Menoja ei voitu vähentää vuotuisin poistoin. KHO 2009: Eräpäivätön joukkovelkakirjalaina ja koron vähennysoikeus A Oy aikoi laskea liikkeeseen eräpäivättömän joukkovelkakirjalainan vahvistaakseen yhtiön pääomarakennetta. Liikkeeseenlaskijalla oli kuitenkin oikeus lunastaa laina takaisin tietyn ajan kuluttua liikkeeseenlaskupäivästä. Joukkovelkakirjalainoja tarjottiin merkittäväksi institutionaalisille sijoittajille ja yksityishenkilöille. Joukkovelkakirjalainan ehtojen mukaan merkitsijöille ei muodostunut mitään oikeuksia yhtiöön eikä velkakirja ollut vaihdettavissa yhtiön osakkeisiin. Velalle maksettava markkinaehtoinen korko oli kiinteä vuosikorko lainan pääomalle. Velkakirjan ehtojen mukaan liikkeeseenlaskijalla oli oikeus siirtää kertyneen koron maksamista. A Oy:n joukkovelkakirjalainalle maksama korko katsottiin elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 18 :n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetuksi vähennyskelpoiseksi koroksi. Korko oli mainitun lain 23 :n mukaan sen verovuoden kulua, jolta se suoritettiin. Ennakkoratkaisu vuosille KVL 57/ (ei lainvoimainen) 3

4 Arvonlisäverotus Luottojen välitys verotonta rahoituspalvelua A Oy:n sähköisesti ylläpitämän internet-palvelusivuston kautta oli mahdollista täyttää luottohakemus samanaikaisesti useille eri rahoituspalvelujen tarjoajille. A Oy:n suorittamat toimet saattoivat johtaa varsinaisen luottosopimuksen syntymiseen A Oy:n päämiehen ja luotonhakijan välillä. A Oy saattoi rahoituspalveluja tarjoavat yritykset ja näitä palveluja hankkivat tahot yhteen, jotta nämä osapuolet tekisivät keskenään sopimuksen. Kun otettiin huomioon arvonlisäverodirektiivin verosta vapautettuja rahoituspalveluja koskevat säännökset ja niiden tulkintaa koskeva Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntö sekä palvelujen luonne ja tarkoitus, A Oy:n päämiehiltään veloittamat palkkiot olivat korvausta arvonlisäverolaissa tarkoitetusta verottomana rahoituspalveluna pidettävästä luottojen välityksestä. Tämän vuoksi ja kun palvelua oli käsiteltävä yhtenä kokonaisuutena, A Oy:n ei ollut suoritettava arvonlisäveroa päämiehiltään veloittamistaan palkkioista. Ennakkoratkaisu ajaksi KHO 2009: Tekijänoikeuksien hallinnointipalvelut X Oy harjoitti musiikkiteosten oikeuksien lisensointia säveltäjien ja sanoittajien puolesta esimerkiksi mainoksiin, elokuviin ja näyttämömusiikkiteoksiin. Musiikkiteosten tekijät olivat sopimuksin valtuuttaneet X Oy lisensoimaan teosten käyttöoikeuksia käyttäjille edellä mainittuihin tarkoituksiin. X Oy peri lisensoimiensa oikeuksien osalta kaikki käyttökorvaukset musiikin käyttäjätaholta ja tilitti sopimuksen edellyttämän osuuden kunkin teoksen tekijöille. X Oy veloitti lisensointikorvauksen asiakkaalta ja tilitti korvauksen omalla osuudellaan vähennettynä edelleen tekijälle. Kun X Oy myönsi käyttäjille käyttöoikeuksia edustamiensa tekijänoikeuden haltijoiden teosten käyttöön, keräsi korvauksia tekijänoikeuden haltijoille tapahtuvaa tilitystä varten ja hoiti korvausten tilityksiä, X Oy:n oli kuvatuissa olosuhteissa katsottava tarjoavan tekijänoikeuden haltijoille tekijänoikeuksien hallinnointipalveluita. Yhtiötä oli näiden toimintojen osalta pidettävä arvonlisäverolain 45 :n 3 momentissa (758/2008) tarkoitettuna tekijänoikeuden haltijoita edustavana järjestönä. X Oy:n oli käsiteltävä hakemuksessa yksilöidyistä palveluistaan saamat korvaukset arvonlisäverollisena myyntinään, ja näistä yhtiön saamista korvauksista oli suoritettava arvonlisäveroa alennetun verokannan mukaisesti arvonlisäverolain 85 a :n 1 momentin 11 kohdan (758/2008) nojalla. Ennakkoratkaisu ajalle KVL 69/ (eli lainvoimainen) Arvonlisäveron liittymisperiaate Ulkomainen yhtiö X myi Suomeen sijoittautuneelle, elinkeinoharjoittajana toimivalle ostaja Y:lle kuljetusvälineitä. Kuljetusvälineet toimitettiin X:n tilaaman kuljetuspalvelun avulla toisesta EU:n jäsenvaltiosta Suomeen rekoilla ja laivoilla. X luovutti ostajalle lisäksi myös kuljetusvälineitä koskevat dokumentit ja piirustukset, varaosia, muita tarvikkeita, ATK-ohjelmia ja erityistyökaluja. X myi lisäksi Y:lle kuljetusvälineiden testiajopalvelut sekä koulutuspalvelut. Varaosien kokonaishinta oli noin neljä prosenttia ja koulutuksen noin 0,06 prosenttia 4

5 toimituksen kokonaishinnasta. Testauksesta X huolehti kokonaan omalla tai vuokraamallaan henkilökunnalla liikenneverkossa. X:llä ei ollut Suomessa toimitiloja. Ostaja Y oli rekisteröity liiketoiminnasta arvonlisäverovelvolliseksi Suomessa. Ostaja Y:n katsottiin hankkivan kuljetusvälineet arvonlisäverolain 26 a ja 26 c :ssä tarkoitettuna yhteisöhankintana ja Y oli tästä yhteisöhankinnasta verovelvollinen Suomessa. Dokumenttien, varaosien ja muiden tarvikkeiden, ATK-ohjelmien ja erityistyökalujen luovutukset olivat kokonaisuuden kannalta, myös niiden arvo huomioon ottaen, sivusuoritteiden luonteisia. Niiden arvonlisäverokäsittely tuli ratkaista liittymisperiaatteen nojalla kuljetusvälineiden arvonlisäverokäsittelyn mukaisesti. Kun otettiin huomioon testiajo- ja koulutuspalvelujen suhteellisen vähäinen arvo suhteessa kokonaistoimituksen arvoon, tuli myös näiden palvelujen luovutukset käsitellä arvonlisäverotuksessa liittymisperiaatteen nojalla epäitsenäisinä sivusuoritteina ja osana kuljetusvälineiden luovutusta. Ennakkoratkaisu ajalle KVL 53/ (lainvoimainen) Tuloverotus Aineettoman vahingon korvaus palkkaa Irtisanottu työntekijä A ja hänen työnantajansa olivat tehneet sopimuksen, jonka mukaan A:lle suoritettiin työsuhteen päättymisestä johtuvana korvauksena 6 kuukauden bruttopalkkaa vastaava määrä euroa ja lisäksi aineettomana korvauksena euroa. Aineettoman vahingon korvaustakin pidettiin veronalaisen palkkatulon sijaan saatuna tulona eikä verovapaana vahingonkorvauksena. Verovuosi Äänestys 3-2. KHO:2009: Arvopaperikauppaa harjoittavan osakeyhtiön sukupolvenvaihdos Oy:n osakekannasta A omisti 520 osaketta sekä hänen kolme lastaan kukin erikseen 160 osaketta. Yhtiön toimialana oli myydä ja ostaa, välittää ja omistaa arvopapereita ja asunto-osakkeita sekä vuokrata asuntoja ja kiinteistöjä. A:n tarkoituksena oli lahjoittaa kullekin lapselleen erikseen vähintään 100 osaketta. Yhtiöllä ei ollut ollut palkattua henkilökuntaa eikä palkkoja ollut maksettu. Hallituksen olivat 2006 muodostaneet A sekä hänen kaksi lastaan B ja C, mutta ennakkoratkaisuhakemuksen mukaan hallituksen tulevat muodostamaan A kolmen lapsensa kanssa. Yhtiön liikevaihto oli välisenä aikana vaihdellut noin euron ja euron välillä. Ostojen lukumäärä vuosina oli vaihdellut 11 ja 75 oston välillä ja myyntien vastaavasti 13 ja 33 välillä. Ostot euroina olivat olleet noin eurosta noin euroon ja myynnit noin eurosta euroon. Vaihto-omaisuus vuonna 2005 oli ollut euroa ja vuonna euroa. Pitkäaikaista lainaa yhtiöllä oli vuosina 2005 ja 2006 ollut ,17 euroa sekä lyhytaikaista vastaavasti ,55 euroa ja ,05 euroa. Yhtiö oli vuonna 2005 jakanut osinkoa euroa ja vuonna euroa. Tilikauden voitto oli ollut ,70 euroa ja edel- 5

6 listen tilikausien voitto oli ollut ,48 euroa. Korkein hallinto-oikeus katsoi, ettei aiottuihin Oy:n osakkeiden lahjoituksiin voitu näissä oloissa soveltaa perintö- ja lahjaverolain 55 :n sukupolvenvaihdosta koskevaa huojennussäännöstä, vaikka yhtiötä oli sen harjoittamasta arvopaperikaupasta saadusta tulosta verotettu elinkeinotulon verottamisesta annetun lain mukaisesti. Ennakkoratkaisu. KHO /3394 Veronoikaisu verovelvollisen vahingoksi Veroviraston verovuodelta 2001 tekemän jälkiverotuspäätöksen mukaan A:n verotettaviin tuloihin oli lisätty auton käyttöetu markkaa. Koska auton käyttöetu oli tallennusvirheen vuoksi jäänyt jälkiverotusta toimitettaessa tallentamatta A:n verotettaviin tuloihin, verovirasto oli tekemällään päätöksellä lisännyt mainitun edun A:n verotettaviin palkkatuloihin verovuodelta Verotusmenettelystä annetussa laissa ei ole nimenomaista säännöstä jälkiverotuksessa tapahtuneen laskuvirheen tai muun siihen verrattavan erehdyksen oikaisemisesta tai korjaamisesta verovelvollisen vahingoksi. Näin ollen jälkiverotuksessa tapahtuneen ilmeisen kirjoitus- tai laskuvirheen tai muun siihen verrattavan virheen korjaamiseen oli sovellettava hallintolain yleisiä säännöksiä hallintopäätöksessä olevan virheen korjaamisesta. Virhe oli ilmeinen ja se oli korjattu verotusmenettelystä annetun lain 57 :ssä jälkiverotuksen toimittamiselle säädetyssä viiden vuoden määräajassa, minkä vuoksi ja muutoinkaan virheen korjaaminen ei johtanut verovelvolliselle kohtuuttomaan lopputulokseen. Tämän vuoksi korkein hallinto-oikeus hallintolain 51 ja 52 :n nojalla katsoi, että verovirasto oli voinut tekemällään päätöksellä korjata tekemässään jälkiverotuspäätöksessä olleen virheen lisäämällä mainitun edun A:n verotettaviin palkkatuloihin verovuodelta Jälkiverotus verovuodelta KHO /2602 Työmatka kansainvälisessä konsernissa Suomalainen X Oy sekä sen saksalainen sisaryhtiö Z GmbH kuuluivat kansainväliseen konserniin. Z GmbH oli lähettänyt palveluksessaan olevan saksalaisen insinööri A:n tilapäiselle, hieman yli 9 kuukautta kestävälle komennukselle Suomeen. A työskenteli Suomessa konsernin sisäisessä tuotekehitysprojektissa X Oy:n tiloissa. A:n työskentely Suomessa tapahtui X Oy:n johdon alaisena. A raportoi työstään sekä suomalaiselle että saksalaiselle esimiehelleen. X Oy tarjosi A:lle Suomessa asunnon ja maksoi päivärahaa. Z GmbH maksoi A:n palkan ja vastasi muistakin palkanmaksuun liittyvistä työnantajavelvoitteista A:n työskennellessä Suomessa. A:n työsuhde saksalaiseen työnantajaan säilyi koko Suomessa työskentelyn ajan ja Suomen työkomennuksen jälkeen A palasi työskentelemään takaisin Saksaan. A:n työskentelyä Suomessa pidettiin tuloverolain 72 :ssä tarkoitettuna työmatkana. X Oy:n A:lle tarjoamasta asunnosta ja suorittamasta päivärahasta ei muodostunut A:lle veronalaista tuloa. Ennakkoratkaisu vuodelle KVL 60/ , ei lainvoimainen 6

7 Vuokratyöntekijän matkakustannukset A oli toiminut vuodesta 2004 lähtien B Oy:n palveluksessa öljy- ja kaasuteollisuuden projekti-insinöörinä. A:lla oli varsinainen työpaikka työnantajayhtiö B Oy:n toimipaikassa X:n kunnassa. A:n työnantaja B Oy oli tehnyt C Oy:n kanssa sopimuksen, jonka mukaan A työskenteli laatuinsinöörinä C Oy:n tiloissa Y:n kunnassa. Sopimuksen mukaan A:n työtehtävät määritteli C Oy. A:n palkan tuolta ajalta maksoi B Oy, joka huolehti myös kaikista muista työnantajavelvoitteista. A kävi työssä C Oy:n tiloissa päivittäin kotoaan, joka sijaitsi noin 65 kilometrin päässä työntekemispaikasta. A:n työskentelyä C Oy:n tiloissa pidettiin tuloverolain 72 :ssä tarkoitettuna työmatkana, jolta voitiin maksaa tuloverolain 71 :n 1 momentissa ja verohallituksen päätöksessä tarkoitettuja verovapaita matkakustannusten korvauksia. Ennakkoratkaisu vuodelle KVL 059/ , ei lainvoimainen Vahvistetut lait ja asetukset Peruskorko 1,25 prosenttia Valtiovarainministeriö on vahvistanut peruskoroksi 1,25 prosenttia ajanjaksolle Työnantajan kansaneläkemaksun poisto voimaan Työnantajan kansaneläkemaksu poistuu vuoden 2010 alusta. Maksu poistuu kaikilta sekä yksityisen että julkisen alan työnantajilta. Kansaneläkemaksun poistamisen jälkeen työnantajan sosiaaliturvamaksu sisältää vain työnantajan sairausvakuutusmaksun. Työnantajan sosiaaliturvamaksu on vuonna 2010 kaikilla työnantajilla 2,23 prosenttia palkasta. Vuoden 2010 tuloverotuksen muutokset vahvistettu Tasavallan presidentti on hyväksynyt vuoden lain tuloverolain muuttamisesta ja eräitä muita tuloverotusta koskevia lakeja (HE 133/2009). Muutokset hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisina muilta osin paitsi työsuhdematkalippua koskevan esityksen osalta. Enintään 300 euron suuruinen työsuhdematkalippu on työntekijälle kokonaan verovapaa etu. Eduskunta korotti verovapaan määrää 300 euroon hallituksen esityksen 200 eurosta. Hallituksen esityksen eräitä kohtia on selostettu tarkemmin Tuokko Taxin numerossa 4/2009. Lait ovat tullet voimaan

8 Kansainvälisen palvelukaupan arvonlisäveromuutokset vahvistettu Tasavallan presidentti on vahvistanut arvonlisäverotukseen liittyvät lakimuutokset, jotka liittyvät kansainvälisen palvelukaupan verotuspaikkaa koskeviin muutoksiin. Muutoksia koskevaa hallituksen esitystä (HE 136/2009) on käsitelty Tuokko Taxin numerossa 3/2009. Elinkeinonharjoittajille myydyt palvelut verotetaan direktiivin uuden yleissäännön mukaisesti ostajan sijoittautumisvaltiossa. Kun ostaja on sijoittautunut toiseen jäsenvaltioon, palveluihin sovelletaan käännettyä verovelvollisuutta eli ostaja on verovelvollinen. Kuluttajille myytyjen palvelujen verotuspaikka on direktiivin yleissäännön mukaisesti kuten nykyisinkin myyjän sijoittautumisvaltio. Yleissääntöjä täydentävät tiettyjä palveluja koskevat erityissäännöt. Palvelujen myyjät ilmoittavat kansalliselle verohallinnolle antamassaan yhteenvetoilmoituksessa muihin jäsenvaltioihin sijoittautuneille elinkeinonharjoittajille suoritetut yleissäännön mukaisesti verotettavat palvelut. Yhteenvetoilmoitukset tulee jatkossa antaa pääsääntöisesti sähköisesti. Lait ovat tulleet voimaan Arvonlisäveron palautusmenettelyyn helpotuksia Tasavallan presidentti on vahvistanut lain arvonlisäverolain muuttamisesta (HE 171/2009). Arvonlisäverolakiin tehdään toisiin Euroopan unionin jäsenvaltioihin sijoittautuneiden elinkeinonharjoittajien Suomessa tekemiin hankintoihin sisältyvien arvonlisäverojen palautuksia koskevasta Euroopan yhteisön direktiivistä johtuvat muutokset. Hallituksen esitystä on käsitelty Tuokko Taxin numerossa 4/2009. Laki tuli voimaan Arvonlisäverokantojen muutokset vahvistettu Tasavallan presidentti on vahvistanut lain arvonlisäverolain muuttamisesta. Yleinen arvonlisäverokanta korotetaan 22 prosentista 23 prosenttiin. Elintarvikkeisiin ja rehuihin sovellettava verokanta korotetaan 12 prosentista 13 prosenttiin sekä ravintola- ja ateriapalveluihin sovellettava verokanta alennetaan 22 prosentista 13 prosenttiin. Kirjoihin, lääkkeisiin, liikuntapalveluihin, henkilökuljetuksiin, majoituspalveluihin, televisiolupatuloihin, kulttuuri- ja viihdetilaisuuksiin, tekijän suorittamiin taide-esineiden myynteihin, kaikkien taide-esineiden maahantuontiin, tekijänoikeusjärjestöjen saamiin tekijänkorvauksiin, parturi- ja kampaamopalveluihin sekä eräisiin pieniin korjauspalveluihin sovellettava verokanta korotetaan 8 prosentista 9 prosenttiin. Vakuutusmaksuvero korotetaan 22 prosentista 23 prosenttiin. Lait tulevat voimaan

9 Kaksinkertaisen verotuksen poistamismenettelyyn helpotuksia Tasavallan presidentti on vahvistanut lain kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain muuttamisesta ja lain ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain 6 pykälän muuttamisesta (HE 197/2009). Ulkomaisen lopullisen veron sijasta tietyissä tilanteissa ulkomainen lopullista veroa vastaava ennakkovero voidaan vähentää Suomessa määrättävästä verosta. Ulkomaisen veron hyvityksen enimmäismäärän maakohtaisuus poistetaan ja pidennetään nykyisestä yhdestä vuodesta viiteen vuoteen ajanjakso, jona ulkomailla maksettu vero voidaan vähentää samasta tulosta Suomessa määrättävästä verosta. Vastaava määräajan pidennys tehdään väliyhteisölakiin siten, että ulkomaisen väliyhteisön suorittama vähentämättä oleva ulkomainen vero, voidaan verovelvollisen vaatimuksesta vähentää viitenä seuraavana verovuotena verotettavasta väliyhteisötulosta. Käyttämättömien ulkomaisten verojen hyvitysten käyttämisjärjestystä muutetaan siten, että hyvitykset käytetään syntymisjärjestyksessä ja verovuoden ulkomainen vero hyvitetään vasta aikaisempien vuosien käyttämättömien ulkomaisten verojen hyvitysten vähentämisen jälkeen. Muutokset koskevat sekä yhteisöjen että luonnollisten henkilöiden verotusta. Lakeja sovelletaan ensimmäisen kerran verovuodelta 2010 toimitettavassa verotuksessa. Lait tulivat voimaan Työnantajan sosiaaliturvamaksuvapautusta Kainuussa jatketaan Tasavallan presidentti on vahvistanut lain työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta Kainuun maakunnassa vuosina annetun lain muuttamisesta ja laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina annetun lain muuttamisesta (HE 233/2009). Työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta Kainuun maakunnassa jatketaan vuoteen Sosiaaliturvamaksuvapautusta sovelletaan nykyisten lakien mukaisesti edelleen Kainuun maakunnassa, Enontekiön, Inarin, Kemijärven, Kittilän, Kolarin, Muonion, Pelkosenniemen, Pellon, Posion, Sallan, Savukosken, Sodankylän, Utsjoen, Ylitornion, Ilomantsin, Juuan, Lieksan, Nurmeksen, Rautavaaran, Valtimon ja Hailuodon kunnissa sekä Naantalin kaupungissa vuonna 2009 lakkautetun Velkuan kunnan ja Länsi-Turunmaan kaupungissa vuonna 2009 lakkautettujen Houtskarin, Iniön, Korppoon ja Nauvon kuntien alueella. Lait ovat tulleet voimaan

10 Autoverotuksen yhteydessä autoverolle kannetun arvonlisäveron palauttaminen Tasavallan presidentti on vahvistanut lain autoverolle kannetun arvonlisäveron suuruisen veron palauttamisesta eräissä tapauksissa (HE 97/2009). Lailla säädetään veron palautusmenettelystä niissä tapauksissa, joissa verotusta oikaistaan asiassa annetun Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomion mukaiseksi. Verotusta oikaistaan palauttamalla autoverotuksen yhteydessä autoverolle kannettu arvonlisäveron suuruinen vero autoverovelvolliselle niissä tapauksissa, joissa verovelvollinen ei ole voinut vähentää veroa arvonlisäverotuksessa. Yksityishenkilöiden verotuspäätökset oikaistaan viran puolesta pääsääntöisesti massamenettelyssä siten, että tullilaitoksen tekemät veron palautuspäätökset siirretään Verohallinnolle, joka antaa ne verovelvollisille tiedoksi ja maksaa palautettavan veron korkoineen verovelvollisten Verohallinnolle ilmoittamille pankkitileille. Laki on tullut voimaan Vuoden 2010 työeläkevakuutusmaksut vahvistettu Vuonna 2010 työntekijän eläkelain (TyEL) mukainen keskimääräinen työeläkevakuutusmaksu on 22 prosenttia palkasta eli samansuuruinen kuin vuonna Tähän maksuun annetaan kuitenkin tilapäinen 0,6 prosenttiyksikön alennus, jolla on tarkoitus purkaa työttömyyseläkkeiden rahoitusylimäärää. Ensi vuonna alle 53-vuotiaiden työntekijöiden eläkemaksu on 4,5 prosenttia palkasta eli 0,2 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuonna Eläkemaksu 53 vuotta täyttäneille on 5,7 prosenttia eli se nousee 0,3 prosenttiyksikköä. Työnantajan maksu on vuonna 2010 keskimäärin 16,9 prosenttia, joka on 0,1 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuonna Sairausvakuutusmaksujen vuoden 2010 maksuprosentit vahvistettu Valtioneuvosto vahvistaa vuosittain asetuksella vakuutetuilta perittävän sairaanhoitomaksun, palkansaajilta ja yrittäjiltä perittävän sairausvakuutuksen päivärahamaksun sekä työnantajan sairausvakuutusmaksun maksuprosentit. Valtioneuvoston asetuksen mukaan vakuutetun sairaanhoitomaksu on ensi vuonna 1,47 % kunnallisverotuksessa verotettavasta tulosta. Verotettavasta eläke- ja etuustulosta perittävä maksu on kuitenkin 1,64 %. Maksut nousevat 0,19 prosenttiyksikköä. Työnantajan sairausvakuutusmaksu on ensi vuonna 2,23 %. Työnantajan sairausvakuutusmaksun korotus korvataan poistamalla työnantajan kansaneläkemaksu vuoden 2010 alusta. Työnantajan sosiaaliturvamaksuna maksetaan vuonna 2010 vain työnantajan sairausvakuutusmaksu, joka on vuonna 2010 kaikilla työnantajilla 2,23 % palkasta. Palkansaajan ja yrittäjän päivärahamaksu on ensi vuonna 0,93 % palkasta tai työtulosta. YEL-yrittäjän maksama lisärahoitusosuus on 0,12 %, missä on nousua 0,03 prosenttiyksikköä. 10

11 Hallituksen esitykset Urheilusta saadusta palkkiosta maksettavaksi sairausvakuutusmaksu HE 259/2009 Hallitus on antanut eduskunnalle esitys laeiksi työnantajan sosiaaliturvamaksun suorittamisesta urheilemisesta saaduista palkkioista annetun lain kumoamisesta ja työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain muuttamisesta. Esityksen mukaan työnantajan sairausvakuutusmaksu tulisi maksettavaksi urheilijalle maksettavan palkan perusteella. Sairausvakuutusmaksu maksettaisiin ensimmäisen kerran tammikuussa 2011 maksettavien palkkojen perusteella. Työnantajan sairausvakuutusmaksua ei edelleenkään maksettaisi sellaisten urheilijoille maksettavien palkkioiden perusteella, jotka eivät perustu työsuhteeseen. Myöskään muut työnantajat eivät ole työkorvaukseksi katsottavien palkkioiden perusteella velvollisia suorittamaan työnantajan sairausvakuutusmaksua. Urheilijoista tällaisia palkkioita saavat lähinnä yksilöurheilijat, joilla ei ole joukkueurheilijoiden tapaan työnantajaa. Palkkojen ja palkkioiden erottamisessa toisistaan sovellettaisiin verotuksessa noudatettua käytäntöä. Urheilijarahastoon maksettavasta urheilijan palkasta työnantajan sairausvakuutusmaksu maksettaisiin siinä vaiheessa, kun palkka siirretään rahastoon. Kun varoja maksetaan ulos urheilijarahastosta, varojen perusteella maksetaan vero mutta ei työnantajan sairausvakuutusmaksua. Valmennusrahastoon voidaan maksaa vain muita urheilutuloja kuin palkkaa. Sen takia valmennusrahastoon siirrettävien tai sieltä nostettavien varojen perusteella ei maksettaisi työnantajan sairausvakuutusmaksua. Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta Suoritetun veron maksuajankohta HE 242/2009 Hallitus esittää muutoksia veronkantolain säännöksiin. Esityksen mukaan sekä ulkomailla että kotimaassa suoritettu vero katsotaan maksetuksi päivänä, jona se on kirjattu Verohallinnon pankkitilille, jos tietoa maksu- tai veloituspäivästä ei ole välitetty maksun mukana. Muutokset johtuvat yhtenäiseen euromaksualueeseen (SEPA) siirtymisestä. Voimassa olevan lain mukaan tilisiirtona Suomessa maksettu vero katsotaan maksetuksi, kun tilisiirto on veloitettu maksajan tililtä. Suomessa käteisenä maksettu vero katsotaan maksetuksi, kun maksaja on saanut tositteen maksun vastaanottajalta. Tiedon mainitusta maksupäivästä pankit välittävät maksun mukana Verohallinnolle. Voimassa olevan lain mukaan ulkomailla maksettu vero katsotaan maksetuksi eräpäivänä, jos se on kirjattu Verohallinnon tilille viimeistään viikon kuluessa eräpäivästä. Myöhemmin tilille kirjattu vero katsotaan maksetuksi kirjauspäivänä, jollei verovelvollinen näytä tai asiakirjojen perusteella voida todeta maksupäivän 11

12 olleen tätä aikaisempi. Lain muutoksesta huolimatta nykyinen pääsääntö säilyy. Sen mukaan veron suoritusajankohtana pidetään sitä päivää, jona maksu on veloitettu maksajan tililtä tai jona käteismaksu on maksettu. Jos maksupäivää koskevaa tietoa ei ole välitetty verohallinnolle, maksuajankohtana pidettäisiin päivää, jona maksu on kirjattu veronkantoviranomaisen pankkitilille. Muutos mahdollistaa samalla sen, että ulkomaanmaksujen tapauskohtaisesta käsittelystä luovutaan ja siirrytään kokonaan yhtenäiseen ja täysin automatisoituun maksujen käsittelyyn ja viivästysseuraamusten laskentaan. Tieto maksun kirjaamispäivästä saajan tilille välittyy automaattisesti Verohallinnolle, koska tieto kuuluu SEPA-tilisiirtostandardin mukaan välittyviin tietoihin. Verohallinnon ohjeet ja päätökset Tuotannollisten investointien väliaikainen korotettu poisto Verohallinto on julkaissut ohjeen tuotannollisten investointien väliaikaisesta korotetusta poistosta. Seuraavassa käydään läpi eräitä keskeisiä kohtia ohjeesta, joka on kokonaisuudessaan luettavissa verohallinnon internet sivuilla Tuotannollisten investointien väliaikaisesti korotetuista poistoista annetun lain mukaan elinkeinotoimintaa harjoittavalla verovelvollisella on oikeus tehdä korotetut poistot vuosina 2009 ja 2010 käyttöön otettujen tehdas- ja työpajarakennusten sekä tehtaassa ja työpajassa käytettävien koneiden tai laitteiden hankintamenoista. Korotetut poistot saadaan tehdä vuosilta 2009 ja 2010 toimitettavissa verotuksissa. Laissa tarkoitetun rakennuksen poistamattomasta hankintamenosta tehtävä poisto saa olla enintään 14 prosenttia. Koneiden ja laitteiden hankintamenosta tehtävä poisto voi olla enintään 50 prosenttia. Esimerkki Yritys ottaa vuonna 2009 käyttöön huojennuspoistoon oikeuttavan koneen, jonka hankintameno on euroa. Yrityksen tilikausi on kalenterivuosi. Verovuonna 2009 koneesta saadaan tehdä enintään euron suuruinen poisto (50 % / euroa). Verovuonna 2010 tehtävä poisto on tällöin enintään euroa (50 % / euroa). Verovuodesta 2011 lähtien loppuosa koneen hankintamenosta poistetaan osana irtaimen käyttöomaisuuden menojäännöstä. Koska kyse on enimmäispoistosta, ei vuoden 2010 poistoprosenttiin (enintään 50 %) vaikuta se, minkä prosentin mukaan poisto on tehty vuonna 2009 (0-50 %). Edellytyksenä huojennuspoistojen vähentämiselle verotuksessa on, että hankintamenosta tehtävä poisto on vähennetty kuluna myös verovelvollisen kirjanpidossa. Koneiden ja laitteiden hankintamenot on eriteltävä kirjanpidossa niin selvästi, että ne ovat helposti erotettavissa muista menoista. Verotuksen toimittamista varten tarpeelliset tiedot tulee löytyä kirjanpidosta. 12

Pääkirjoitus 3 Asiantuntijakirjoituksia 4

Pääkirjoitus 3 Asiantuntijakirjoituksia 4 Sisällysluettelo Pääkirjoitus 3 Asiantuntijakirjoituksia 4 Muutokset kansainvälisen palvelukaupan myyntimaasäännöksiin 4 Varojenjaon verotus muuttumassa 6 Bonusten verotus 8 Oikeuskäytäntö 9 Elinkeinotulon

Lisätiedot

Sisällysluettelo TUOKKOTAX 3/09

Sisällysluettelo TUOKKOTAX 3/09 Sisällysluettelo Pääkirjoitus 3 Asiantuntijakirjoituksia 4 jakautumista koskevista KVL:n ratkaisuista 4 Luottamuksensuoja verotuksessa 5 Oikeuskäytäntö 7 Elinkeinotulon verotus 7 Arvonlisäverotus 11 Kiinteistöverotus

Lisätiedot

Pääkirjoitus 2 Asiantuntijakirjoituksia 2 Rakennusalan käänteinen arvonlisävero 2

Pääkirjoitus 2 Asiantuntijakirjoituksia 2 Rakennusalan käänteinen arvonlisävero 2 Sisällysluettelo Pääkirjoitus 2 Asiantuntijakirjoituksia 2 Rakennusalan käänteinen arvonlisävero 2 Oikeuskäytäntö 4 KHO vuosikirja-ratkaisuja 4 KHO lyhyet ratkaisuselosteet 6 Arvonlisäverotus 7 KVL:n ennakkoratkaisut

Lisätiedot

Pääkirjoitus 4 Asiantuntijakirjoituksia 5

Pääkirjoitus 4 Asiantuntijakirjoituksia 5 Sisällysluettelo Pääkirjoitus 4 Asiantuntijakirjoituksia 5 Työpanokseen perustuvan osingon verotuksesta 5 Oikeuskäytäntö 6 Elinkeinotulon verotus 6 Arvonlisäverotus 11 henkilökohtaisen tulon verotus 15

Lisätiedot

Sisällysluettelo... 1. Pääkirjoitus... 2. Asiantuntijakirjoituksia... 3. Hallituksen esitykset... 15

Sisällysluettelo... 1. Pääkirjoitus... 2. Asiantuntijakirjoituksia... 3. Hallituksen esitykset... 15 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Pääkirjoitus... 2 Asiantuntijakirjoituksia... 3 Yritysten uudet sukupolvenvaihdoksen huojennussäännöt... 3 Keskusverolautakunnan kannanotto työntekijöiden osakeomistukseen...

Lisätiedot

1/9/2013. Tuloverotuksen uudistukset. Ajankohtaista verotuksesta Oulaisten Yrittäjät ry 8.1.2013. Perttu Ervasti Anne Klemola.

1/9/2013. Tuloverotuksen uudistukset. Ajankohtaista verotuksesta Oulaisten Yrittäjät ry 8.1.2013. Perttu Ervasti Anne Klemola. Ajankohtaista verotuksesta Oulaisten Yrittäjät ry Tuloverotuksen uudistukset Perttu Ervasti Anne Klemola Agenda 2. Varainsiirtoverotus 3. Henkilöverotusta ja asumisen verotusta Slide 3 Korkomenojen vähennysoikeutta

Lisätiedot

Yrittäjän verotus 2015

Yrittäjän verotus 2015 Yrittäjän verotus 2015 Juha Siikavuo VÄLITÖN JA VÄLILLINEN VEROTUS VUONNA 2015 Yrittäminen on kivaa! Sitä olen puuhastellut koko ikäni. Olen teille koonnut kivan lukupaketin verotuksesta. Sillä verotuskin

Lisätiedot

Ajankohtaista maatilan verotuksesta 1_2013

Ajankohtaista maatilan verotuksesta 1_2013 1 Markku Kovalainen johtava veroasiantuntija, OTL Pohjois-Pohjanmaan verotoimisto 11.12.2013 PI-Johtamiskoulu Veropäivät 11.-12.12.2013 Helsinki Ajankohtaista maatilan verotuksesta 1_2013 Oikeuskäytäntöä,

Lisätiedot

VEROTIEDOTE 2/2004 SISÄLTÖ. Tämä tiedote on myös Internetissä www.vero.fi /julkaisut. Yritys- ja pääomaverouudistus 2005... 5

VEROTIEDOTE 2/2004 SISÄLTÖ. Tämä tiedote on myös Internetissä www.vero.fi /julkaisut. Yritys- ja pääomaverouudistus 2005... 5 VEROTIEDOTE 2/2004 SISÄLTÖ Yritys- ja pääomaverouudistus 2005... 5 Muita lainmuutoksia... 14 Arvonlisäverolain muutokset (HE:t)... 19 Verotusmenettelyn muutoksia... 20 Vuosi-ilmoitukset vuodelta 2004...

Lisätiedot

Kausiveroilmoituksen täyttöopas. Oma-aloitteisten verojen. ilmoittaminen SISÄLTÖ 2010

Kausiveroilmoituksen täyttöopas. Oma-aloitteisten verojen. ilmoittaminen SISÄLTÖ 2010 SISÄLTÖ 2010 KAUSIVEROILMOITUS... 2 Kenen on annettava kausiveroilmoitus?... 2 Milloin kausiveroilmoitus annetaan?... 2 Kuinka verojen maksettava määrä lasketaan ja maksetaan?... 3 Miten kausiveroilmoitustietoja

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1112. Laki. työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003 2009. annetun lain muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 1112. Laki. työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003 2009. annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2005 N:o 1112 1120 SISÄLLYS N:o Sivu 1112 Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003 2005

Lisätiedot

r v onlisäverovelvollisen opas 2004

r v onlisäverovelvollisen opas 2004 V E R O H A L L I T U K S E N J U L K A I S U 1 8 9. 0 4 K E S Ä K U U 2 0 0 4 r v onlisäverovelvollisen opas 2004 rvonlisäverovelvollisen opas 2004 V E R O H A L L I T U K S E N J U L K A I S U 1 8 9.

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu. Marjo Elo OSAKEYHTIÖN SUKUPOLVENVAIHDOSHUOJENNUS PERINTÖ- JA LAHJAVEROTUKSESSA PERVL 55 :N SOVELTAMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu. Marjo Elo OSAKEYHTIÖN SUKUPOLVENVAIHDOSHUOJENNUS PERINTÖ- JA LAHJAVEROTUKSESSA PERVL 55 :N SOVELTAMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Marjo Elo OSAKEYHTIÖN SUKUPOLVENVAIHDOSHUOJENNUS PERINTÖ- JA LAHJAVEROTUKSESSA PERVL 55 :N SOVELTAMINEN Pro gradu tutkielma Vero-oikeus Tampere 2012 Tampereen yliopisto

Lisätiedot

Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3. Jäännösverojen ja veronpalautusten korko... 4. Muista ennakon täydennysmaksu!... 4

Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3. Jäännösverojen ja veronpalautusten korko... 4. Muista ennakon täydennysmaksu!... 4 Suomen Eläinlääkäriliiton opas Eläinlääkärin veroilmoitus vuodelta 2013 MINNA TANSKA, OTK, VEROASIANTUNTIJA Sisältö A. YLEISTÄ VEROILMOITUSMENETTELYSTÄ... 3 Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3 Jäännösverojen

Lisätiedot

Kuntatalous/Kommunalekonomi 5/2002

Kuntatalous/Kommunalekonomi 5/2002 Kuntatalous Kommunalekonomi Nro/nr 5/2002 Lehti ilmestyy n. 7 kertaa vuodessa Infobladet utkommer 7 gånger per år Julkaisija / Utgivare Suomen Kuntaliitto Finlands Kommunförbund Toinen linja 14 Andra linjen

Lisätiedot

ASIAKASTIEDOTE 2/2009 1. VEROTILI TULEE OLETKO VALMIS SISÄLLYSLUETTELO:

ASIAKASTIEDOTE 2/2009 1. VEROTILI TULEE OLETKO VALMIS SISÄLLYSLUETTELO: ASIAKASTIEDOTE 2/2009 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Verotili tulee oletko valmis 3. peruskorko 4. tuloveroasteikko 5. PALKAN SIVUKULUT 6. tuloverolain muutoksista 7. Korotetuista poistoista 8. kotitalous-vähennyksestä

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUKSET VUODELTA 2002 3 VUOSI-ILMOITUKSIIN TULEVAT SISÄLTÖMUUTOKSET

VUOSI-ILMOITUKSET VUODELTA 2002 3 VUOSI-ILMOITUKSIIN TULEVAT SISÄLTÖMUUTOKSET VEROTIEDOTE 2/2002 VUOSI-ILMOITUKSET VUODELTA 2002 3 VUOSI-ILMOITUKSIIN TULEVAT SISÄLTÖMUUTOKSET 3 ENNAKKOPERINTÄREKISTERIN PAPERIOTTEESTA LUOVUTAAN 4 VAPAUTUS TYÖNANTAJAN SOSIAALITURVAMAKSUSTA ERÄISSÄ

Lisätiedot

Lääkärin veroilmoitus vuodelta 2014

Lääkärin veroilmoitus vuodelta 2014 Lääkärin veroilmoitus vuodelta 2014 veroasiantuntija, OTK Minna Tanska Suomen lääkärilehti Finlands Läkartidning Finnish Medical Journal www.laakarilehti.fi Liite 10/2015 MAINOS TYÖSUHTEEN VAKAUS +YRITTÄJYYDEN

Lisätiedot

Yksityishenkilön tuloverotuksesta, erityisesti pääomatuloista

Yksityishenkilön tuloverotuksesta, erityisesti pääomatuloista Yksityishenkilön tuloverotuksesta, erityisesti pääomatuloista Dosentti, KTT, OTL, VTM Timo Räbinä Itä-Suomen yliopisto 4.-11.12.2012 lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö seurattu 25.11.2012 saakka 1 Käsiteltävät

Lisätiedot

TÄRKEÄT LUVUT 2014. Verotus, työnantajamaksut ja -vakuutukset. www.bdo.fi

TÄRKEÄT LUVUT 2014. Verotus, työnantajamaksut ja -vakuutukset. www.bdo.fi TÄRKEÄT LUVUT 2014 Verotus, työnantajamaksut ja -vakuutukset www.bdo.fi 2 Tärkeät luvut 2014 LUONTOISEDUT Kotimaassa ja ulkomailla työnantajalta saadut luontoisedut arvioidaan seuraavien perusteiden mukaan:

Lisätiedot

Verovirastot. Verohallitus Postiosoite: Käyntiosoite: Puhelin: (09) 7311 36

Verovirastot. Verohallitus Postiosoite: Käyntiosoite: Puhelin: (09) 7311 36 Helsinki 28.11.2000 Nro 3311/345/2000 Viite Verovirastot Asia YRITYSJÄRJESTELYT VEROTUSKÄYTÄNNÖSSÄ Tämän yritysverotustiedotteen on tarkoitus selventää yritysjärjestelyihin liittyviä verokysymyksiä oikeuskäytännön

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2011. 35/2011 Verohallinnon päätös. yleisestä tiedonantovelvollisuudesta

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2011. 35/2011 Verohallinnon päätös. yleisestä tiedonantovelvollisuudesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2011 35/2011 Verohallinnon päätös yleisestä tiedonantovelvollisuudesta Annettu Helsingissä 18 päivänä tammikuuta 2011 Verohallinto on verotusmenettelystä

Lisätiedot

VEROTILIJÄRJESTELMÄ TULEE VOIMAAN 1.1.2010

VEROTILIJÄRJESTELMÄ TULEE VOIMAAN 1.1.2010 www.orimattilantilikeskus.fi 07.12.2009 4 / 2009 kiertoon TIEDOTTAA VEROTILIJÄRJESTELMÄ TULEE VOIMAAN 1.1.2010 Verotili oli esillä edellisessä lehdessämme ja järjestimme asiasta kokopäiväisen koulutuksen

Lisätiedot

Vero-oikeuden perusteet

Vero-oikeuden perusteet Vero-oikeuden perusteet Matti Myrsky syyskuu 2010 1 I J O H D A N T O... 4 A VERO-OIKEUS OSANA OIKEUSJÄRJESTYKSEN SYSTEMATIIKKAA... 4 B VERON JA MAKSUN KÄSITTEET... 4 C KESKEISET SÄÄDÖKSET... 4 II VEROTUKSEN

Lisätiedot

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 30.12.1992/1535 Tuloverolaki Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA YLEISET SÄÄNNÖKSET 1 LUKU Lain soveltamisala 1 Tulovero ja veronsaajat

Lisätiedot

LIPPUKUNNAN VARAINHANKINNAN VEROTUS

LIPPUKUNNAN VARAINHANKINNAN VEROTUS LIPPUKUNNAN VARAINHANKINNAN VEROTUS LIPPUKUNNAN VARAINHANKINNAN VEROTUS LÄHDE: sport.fi - Suomalaisen liikunnan ja urheilun kanava, Päätä Oikein -aineisto. PARTIOLLE MUKAUTTANUT: Lauri Kaunisto, lauri.kaunisto@hp.partio.fi

Lisätiedot

FINANSSIOIKEUDEN PERUSTEET. Lokakuu 2012

FINANSSIOIKEUDEN PERUSTEET. Lokakuu 2012 FINANSSIOIKEUDEN PERUSTEET Lokakuu 2012 1 FINANSSIOIKEUS VEROTUS - Julkisen sektorin tulot FINANSSIHALLINTO-OIKEUS - Julkisen sektorin menot 2 VERO-OIKEUS Verojuridiikka Muut oikeudenalat Veropolitiikka

Lisätiedot

MAATALOUDEN YLEISTILANTEESTA VUONNA 2011... 4 ESITETTYJÄ VEROMUUTOKSIA VUODELLE 2012... 4 OIKEUSKÄYTÄNTÖÄ

MAATALOUDEN YLEISTILANTEESTA VUONNA 2011... 4 ESITETTYJÄ VEROMUUTOKSIA VUODELLE 2012... 4 OIKEUSKÄYTÄNTÖÄ 1 Markku Kovalainen johtava veroasiantuntija, OTL Pohjois-Pohjanmaan verotoimisto 4.1.2012 Ajankohtaista maatilan verotuksesta 2011 Oikeuskäytäntöä, ohjeita ja ohjauksia on seurattu 31.12.2011 saakka.

Lisätiedot

YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS

YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS businessoulu.com 2015 2 YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS 2015 SISÄLTÖ SIVU JOHDANTO 3 1. VEROTUSMUUTOKSIA VUODELLE 2015 3 2. YRITYKSEN RAHALIIKENNE JA TALOUSHALLINNAN

Lisätiedot

YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS

YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS 2015 YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS SISÄLTÖ SIVU JOHDANTO 3 1. VEROTUSMUUTOKSIA VUODELLE 2015 3 2. YRITYKSEN RAHALIIKENNE JA TALOUSHALLINNAN PERUSTEET 3 2.1

Lisätiedot