2.10 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2.10 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista"

Transkriptio

1 2.10 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Kaupunginvaltuusto on päättänyt kunnan ja kuntakonsemin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista Alaan kaupunginjohtaja on viranhaltijapäätöksellä hyväksynyt ohjeen riskienhallinnasta Ahtärin kaupungissa ja kaupunkikonsernissa. Kaupunginhallitus ja muu konsemijohto vastaavat siitä, että riskienhallinta on asianmukaisesti järjestetty. Kaupunginhallitus määrittää riskienhallintaan liittyvät menettelytavat ja kukin toimintayksikkö ja sen tilivelvollinen johto huolehtii vastuualueensa riittävien ja toimivien menettelytapojen käyttöönotosta. Kaupunkikonsemin tytäryhteisöissä hallitukset vastaavat yhteisöjen riskienhallinnasta lainsäädännön ja konserniohjeistuksen mukaisesti. Riskienhallintaa toteutetaan hyvällä suunnittelulla ja suunnitelmista johdetuilla käytännön toimenpiteillä sekä toimivalla seurantaja arviointijärjestelmällä. Ähtärin kaupungin tilivelvollisille sekä konsemiyhtiöiden toimitusjohtajille lähetettiin johtoryhmän hyväksymä riskienhallintaohjeen mukainen kysely (82 kysymystä) riskien analysoimiseksi. Kyselyssä riskit oli jaettu strategisiin riskeihin, taloudellisiin riskeihin sekä toiminnallisiin riskeihin. Riskejä arvioitaessa laskettiin pisteluku riskin todennäköisyyskriteerille sekä riskin vaikuttavuus/merkittävyys arviolle. Näistä kahdesta luvusta saatiin riskin toteutumisen todennäköisyyden ja vaikuttavuuden tuloksena määritettyä riskikohtainen riskitaso. Riskitasot ovat seuraavat: O Merkityksetön = Ei aiheuta toimenpiteitä O Vähäinen = Ei aiheuta toimenpiteitä O Kohtalainen = Riskiä on seurattavaja valvottava ja riskiä on pienennettävä O Merkittävä = Vaatii toimenpiteitä, riskiä on pienennettävä O Sietämätön = Vaatii välittömiä toimenpiteitä, työtä ei pidä aloittaa eikä jatkaa ennen kuin riskiä on pienennetty Huomioitavaa on, että Ähtärin kaupungin kyselylomakkeessa esitettyjen riskien riskitaso ei vastauksien analysoinnissa noussut kohtalainen tasoa korkeammaksi. Tämän tason riskiä on seurattava ja valvottava sekä pyrittävä pienenentämään. Johtamisj ärjestelmän kehittäminen MADE IN ÄHTÄRI Kaupunkistrategia 2020 (KV ) ohjaa kaupunkikonsernin toimintaa. Alitärin kaupungin visiota, strategisia päämääriä ja strategiatavoitteita jalkautetaan kaikille tasoilla ja on otettu huomioon talousarvion 2015 laadinnassa. Kuntastrategia ohjaa toiminnan järjestämistä ja tehostamista. Lisäksi strategiasta johdettujen tavoitteiden laatiminen ja toteuttaminen käytännön tekemisen tasolla ovat edellytys kaupungin organisaation kehittymiselle. 14

2 Tieto- ja viestintätekniikan riskit Tieto- ja viestintätekniikan riskejä on kartoitettu tietoturvan toimintasuunnitelmalla, joka on päivätty Kaupungin tietohallintostrategiaa ja tietoturvapolitiikkaa on valmisteltu vuoden 2014 aikana ja ne valmistuvat vuonna TVT-infrastruktuuri on toiminut pääsääntöisesti luotettavasti. Joulukuussa kuitenkin riski realisoitui, kun Ähtärin kaupungin palvelin rikkoutui sähkökatkoksen yhteydessä ja siitä seurasi neljän päivän käyttökatko. Jatkossa kiinnitetään tarkempaa huomiota infrastuktuurin toimintaan sekä muutosten hallintaan ja tiedottamiseen. Henkilöstön osaaminen Tulevaisuudessakin ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus muodostaa kunnissa yhä pahenevan ongelman. Pienissä kaupungeissa / kunnissa on tehtäviä ja toimintoja, jonka osaa vain yksi henkilö. Näihin tehtäviin on vaikea löytää täysipainoisesti tehtävät osaavaa sijaista omasta organisaatiosta. Toistaiseksi avoinna oleviin virkoihin ja toimiin on saatu päteviä hakijoita. Riskiä on pyritty lieventämään mm. järjestämällä alueelle koulutusta. Rahoitusriskit Rahoitusriskien osalta arvioidaan korko-, likviditeetti- ja luottoriskejä. Kaupungin lainakanta on 14,2 miljoonaa vuonna 2014 ja on pienentynyt edellisestä vuodesta kahdella miljoonalla eurolla. Ähtärin kaupungin lainasalkku koostuu 2014 vuoden lopussa lyhytaikaisista kuntatodistuksista. Kaupunki on ottanut kuntatodistusohjelman avulla lyhytaikaista lainaa kilpailukykyiseen päivän hintaan. Kaupunki on korkosuojausten sisältöihin sopinut muutoksia. Luottoriskiä arvioitaessa on syytä todeta, että kaupungilla on vuonna 2014 myönnettyjä antolainoja tytäryhtiöille 2,7 miljoonaa euroa, joka vuonna 2013 oli 3.4 miljoonaa eli vähennystä on noin 0,7 miljoonaa euroa. Muille antolainoja on 0,7 miljoonaa euroa ja vuonna 2013 oli noin miljoona euroa eli lyhennystä noin 0,3 miljoonaa euroa. Takauksia on samaan konserniin kuuluville yhteisöille 17,9 miljoonaa euroa ja muille yhteisöille 1,5 miljoonaa euroa. Lyhytaikaisia lainasaamisia vuonna 2014 tytäryhtiöiltä on euroa, lisäystä edelliseen vuoteen 2013 on euroa. Kaupungin lainat ovat euro-valuutassa, joten valuuttariskiä ei ole. Vahinkoriskit Omaisuusriskien kartoituksessa on käytetty asiantuntijana vakuutusmeklari Semita Oy:tä. Vakuutuksin on vähennetty vahinkoriskien taloudellista realisoitumista. Vahinkovakuutukset, lakisääteiset tapaturvavakuutukset ja muut vakuutukset on kilpailutettu vuoden 2014 aikana ja uudet vakuutukset tulivat voimaan 2015 vuoden alussa. Kiinteistöjen vakuutukset tarkastetaan aina vuoden aikana, mikäli omaisuuteen tai toimintaan tulee muutoksia. 15

3 2.11 Ympäristötekijät Valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet huomioidaan maankäytön suunnittelussa. Kaupunkistrategiassa on määritelty, että Ähtärin kaupungissa: O Varmistetaan ympäristön ja vesistöjen puhtaus myös jatkossa O Hyödynnetään kestävän käytön mukaisesti ympäröivää luontoa asukkaiden ja matkailijoiden viihtyvyyden lisäämiseksi O Tarjotaan kiinnostavaa ja riittävää tontti- ja tilatarjontaa koko Ahtärissä 2.12 Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä Kuntalakiin (325/2012) kesällä 2012 lisätyt säännökset kunnan ja kuntakonsernin sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta tulevat voimaan vuonna Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kunnan ja kuntakonsemin sisäisiä menettely- ja toimintatapoja, joiden avulla pyritään varmistumaan organisaation tavoitteiden saavuttamisesta ja toiminnan laillisuudesta. Riskienhallinnalla tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan tavoitteiden saavuttamista uhkaavia tekijöitä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen on siten osa kunnan ja kuntakonsemin johtamista. Kaupunginvaltuuston on päättänyt kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista Kuntalain säännöksien tavoitteena on terävöittää kuntien sisäisen valvonnan ja riskienhallmnnan järjestämistä ja siitä raportointia. Tästä syystä sisäisen valvonnan ja riskienhallmnnan tulisi perustua järjestelmälliseen ja dokumentoituun toimintatapaan. Lisäksi Ahtärin kaupunki on hyväksynyt ohjeen riskienhallinnasta Ahtärin kaupungissa ja kaupunkikonsernissa. IJallintotoimi 1. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Säännösten, määräysten ja päätösten noudattamista valvotaan johtoryhmätyöskentelyn yhteydessä. Otto-oikeuden toteuttamismahdollisuudet on turvattu sillä, että kaupungmnjohtaj an päätökset menevät kaupunginhallitukselle tiedoksi. Lautakuntien esityslistat tulevat kaupunginjohtajalle ja lautakuntiin tulevia asioita käsitellään johtoryhmässä etukäteen. 2. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus Tavoitteiden toteutumista seurataan tilinpäätöksen lisäksi myös osavuosikatsauksien yhteydessä. Kaupungin toiminnassa ja taloudessa pyritään tarkempaan seurantaan ja ennakoitiin, jotta mahdolliset poikkeamat havaitaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, eikä ylityksiä pääse tapahtumaan. Seurantamenetelmien ja raportoinnin kehittämistä jatketaan. Ostolaskujen sähköisen kierrätyksen käyttöön ottaminen valmistellaan vuoden 2015 aikana. Sisäistä valvontaa kehitetään tulevalla suunnittelukaudella uudistetulla talousarviolla sekä tilinpäätöksellä, jossa tavoitteet ja vastuut on määritelty kaupunkistrategian mukaisesti. 16

4 3. Riskienhallinnan järjestäminen Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kunnan ja kuntakonsemin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lisäksi Ahtan kaupunginjohtaja on viranhaltijapäätöksellä hyväksynyt ohjeen riskienhallinnasta Ahtärin kaupungissa ja kaupunkikonsernissa. Ohje noudattelee Kuntaliiton suosittelemaa ISO standardiohj eistusta j ärj estelmälliseen ja dokumentoituun riskienarviointiin. Ohj etta sovelletaan kaupungin kaikilla organisaatiotasoilla sekä konsemin tytäryhtiöissä. Riskienhallintaprosessissa määritellään toimintaympäristö, jonka jälkeen riskit tunnistetaan, analysoidaan ja arvioidaan niiden merkitys/vaikuttavuus. Riskianalyysin lopuksi valitaan ne riskit. jotka valitaan riskienhallinnan toimenpideohjelmaan erillisesti seurattaviksi riskeiksi. Toimenpideohjelmaan on valittava kaikki riskit, joiden riskitaso on merkittävä tai sietämätön ja lisäksi toiminnan kannalta oleellisimmat kohtalaisen riskitason riskit. Ähtärin kaupungin riskien arvioinnissa käytettiin Excel-pohjaista riskienhallintatyökalua. Arviointilomake lähetettiin kaikille tilivelvollisille sekä konsemiyhtiöiden toimitusjohtajille. Huomioitavaa on, että Ähtärin kaupungin ja konserniyhtiöiden kyselylomakkeessa esitettyjen riskien riskitaso ei noussut kohtalainen tasoa korkeammaksi. Tämän tason riskiä on seurattavaja valvottava sekä pyrittävä pienenentämään. 4. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta ei ole tuonut esille epäkohtia tai puutteita. Hankintamenettely on joissakin tapauksissa erittäin vaativaa ja siihen koulutuksella varaudutaan tehtiin sopimus Kt-Kuntahankintojen kanssa Cloudia-pienhankinta portaalin käyttöön ottamisesta. 5. Sopimustoiminta Kaupungin sopimusten määrä lisääntyy jatkuvasti ja tuo haastetta sopimusseurannan kehittämiseen. KT-web ohjelmistoon sisältyy sopimustenhallintaosio, jonka käyttöönoton valmistelua jatketaan. 6. Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä Toimialojen vastuuviranhaltij at seuraavat oman vastuualueensa tavoitteiden toteutumista jatkuvan seurannan menetelmällä. Osavuosikatsaukset talouden ja toiminnan osalta on laadittu ohjeistuksen mukaan. Taloudelliset päätökset on tehty toimivallan puitteissa. Ostolaskujen hyväksymismenettely on ohjeistettu ja toimialat ovat pystyneet niitä noudattamaan. Sivistystoimi 1. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Yksi oikaisuvaatimus tuli sivistyslautakunnalle 2014 rekrytointiprosessista. Sivistyslautakunta totesi, että ratkaisun muuttamiseen ei ole perusteita. Muita oikeusseuraamuksia ei ole tullut vuonna

5 2. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus Sivistystoimi on kokonaisuudessaan pysynyt budjetissa vuonna Kulttuuritoimi: Menojen ylitykset: teatteritoiminta menot ylittynyt kustannusten osalta suunnitelmasta poiketen lisäesityksillä syksyllä 2014, joista aiheutunut uusia kustannuksia n euroa. Tulojen alitukset johtuvat lisätalousarviossa arvioitujen lipputulojen määrästä (4.200 euroa) sekä Pirkanpohjan kesänäyttelyn kävijämäärän pienuudesta ( euroa) ja kulttuuriympäristö hankkeen tuloutuksen siirtymisestä vuodelle 2015 ( euroa). Liikuntatoimi: Toimintatulot jäivät ,32 euroa alle budjetoinnin. Tulot muodostuvat Ahtäri-hallin vuokrasta ja uimahallin myyntituotoista. Toimintakuluissa säästä oli ,87 euroa budjetoidusta. Säästää syntyi hallinnon paikoissa sekä liikuntapaikkojen menoissa. 3. Riskienhallinnan järjestäminen Opetustoimessa arvioidaan vuosittain lukuvuoden toteutumista peilaten lautakunnan hyväksymään lukuvuosisuunnitelmaan. Opetustoiminnassa tehdään myös laatutyötä. Kulttuuritoimen tuottamien teatteriesitysten lipunmyynti on kokonaisuudessaan siirtynyt Zoo Resort Oy:n haltuun. Muutamia asiakaskyselyjä on tehty. Tarve toiminnan arvioinnin toteuttamiseen laajemmin olisi koko sivistystoimessa. 4. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta Hankerahaa on jouduttu hieman palauttamaan, koska ostot eivät toteutuneet aikataulussa. Hankkeiden haku- sekä selvitysmääräajoissa pitää olla jatkossa tarkempi. 5. Sopimustoiminta Sopimusten ajantasaisuutta tulisi arvioida säännöllisesti, joissakin tapauksissa uudelleen kilpailutus tai hintojen tarkistaminen kannattaa taloudellisesti kustannusten laskemisen myötä. Joissakin tilanteissa vaikutus voi olla päinvastainen. Vuonna 2014 kilpailutettiin jouklcoliikenne Elyn kanssa sekä muu liikenne kaupungin omana kilpailutuksena yhteistyössä perusturvan kanssa. Sopimuksia on 2014 uusittu mm. kopiokoneeseen. 6. Muut mahdolliset sisäiseen valvontaan liittyvät asiat. Liikuntatoimelle, kulttuuritoimelle ja nuorisotoimelle on jo aiemmin tehty strategiat, vuonna 2014 on tehty suunnitelmaa varhaiskasvatukselle sekä kirjastolle. Tavoitteena on luoda koko sivistystoimelle pitkäntähtäimen suunnitelma, jolla kehittää toimintaa. Strategista suunnittelua sekä johtamista tulee vahvistaa. Sisäistä valvontaa kehitetään tulevalla suunnittelukaudella uudistetun talousarvion sekä tilinpäätäksen tekemisellä, jossa tavoitteet ja vastuut on määritelty kaupunkistrategian mukaisesti ja siihen tulevat sisällöt koskettavat kaikkia toimijoita. Linjausten mukaan pystytään kehittämään omaa toimintaa ja myös valvomaan onko tehty oikeita asioita. Sivistystoimen sektorin toiminta on ollut taloudellista ja tuloksellista, painokkaammin voidaan tulevaisuudessa kuitenkin keskittyä yhdistämään hyvään toimintaan vahvemmin strategian toteuttamista. 18

6 Työnkuvien arviointia on tehty ja muunnettu tarpeen mukaan. Työn prosessien määrittäminen ja joidenkin tehtävien uudelleen tarkastelu on jatkossa tärkeää. Henkilöstön rekrytoinnissa pyritään saamaan osaavaa ja sitoutunutta henkilöstöä töihin. Pääosin se on onnistunut. Aina kuitenkaan pätevyys ammattiin ei takaa käytännön osaamista.

7 Perusturva toimi Perusturvatoimen sisäisten riskien valvonta VALVON- VALVON YKSIKÖN VALVONTATOIMENPITEET TUNNISTETUT NAN TA- ERITYISTA- RISKIT ALUE KOHDE VOITTEET TOIMENPIDE AIKATAULU Säännös- Toimitaan Noudatetaan Asiat tuodaan Toiminnan ohjeistus ten, yleisten normien voimassa olevaa säännöllisesti poikkeustilanteissa määräys- mukaisesti lainsäädäntöä n. kerran kuussa ten ja sosiaalipalveluis- perusturvalautak päätösten Säännösten sa untaan noudatta- noudattaminen (oikaisuvaati minen Sopimukset ja mukset jne) Sopimukset ja ohjeet sekä toimintaohjeet päätökset tallennetaan ja Lakisääteisten arkistoidaan He~*ilöstön tehtävien Päivittäistä toteuttaminen jatkuvaa patevyysja Perusturvatoimes- nittävyys, erityisesti sa lähes kaikki sosiaalityössä toiminnot/tehtävät lakisääteisiä ja virkavastuullä hoidettavia Tilastot yms. tehdään aikatauluj en mukaisesti Tavoittei- Perusturvaosaston Talousarvion ja Kuukausittain Poikkeustilanteet den talous-ja toteutuman kun ongelma tulee toteutu- toimintaryhmä vertailu ratkaista nopealla minen seuraa Tarvittaessa kuukausittain Hankintojen aikataululla. Varojen ennustettujaja kilpailutus Hankintameno- Lakisääteisien käytön toteutuneita jen ja laskujen palvelutarpeiden valvonta kuluja Kustannusten säännöllinen nopeahko muutos sekä hallinta tarkastus esimerkiksi Tuloksel- toteutusaikatau- vanhuspalveluissa, lisuuclen luja sekä. Viikoittain toimeentuloturvassa arvioin- peruspalvelujen Aikataulujenja tai nin toimintaa toteutettujen pätevyys toimintojen vammaispalveluissa, ja tarkkailu joista seuraa luotetta- menojen lisäystä vuus 20

8 Riskien- Riskien kartoitus Identifioidaan Osastopalavereis hallinnan toimintaan sa vähintään järjestä- Riskienhallintaja kohdistuvat riskit kaksi kertaa minen seuranta kuukaudessa, Ennakoidaan informoi-daan Riskien riskit ja ennakoivista ennakointi tunnistetaan riskeistä ja toteutuneet riskit toimenpiteistä sekä kirjataan toteutuneiden Poikkeustilanteiden hallinta tehdyt riskien kohdalla toimenpiteet ja toiminnot Omaisuu- Noudatetaan Ohjeiden ja Päivitetään Tiedonkulku den ohjeistuksia toimintatapojen säännöllisesti toimijoiden valvonta ajan tasalla ohjeet ja luotettavuus -kilpailutuksesta pitäminen koulutetaan -hankinta -luovutus -hoito -sopimuksissa -toiminnan ylläpidossa henkilöstö viimeisten olevien säädösten osalta Sopimus- Noudatetaan Ajan tasalla Sopimusosapuolten toiminta sopimusehtoja pysyminen luotettavuus yleisten sopimusehtojen osalta Muut mahdolliset sisäiseen valvontaa liittyvät asiat Sisäisen valvonnan Ei ole ilmennyt Tarkkailtavaja tiedostettava puutteet Talousarviossa pysyminen heikoimmat lenkit Toiminnan Toimittu ja tehty päätöksiä säädösten Tiedostetaan kustannukset -ennakointi taloudellisuus mukaisesti Noudatetaan normej aja säädöksiä Säädösten ja normien Tarkistettava Tarkistettava säännöllisesti, vuosittain noudaftaminen Asiakaspalaute tyytyväisyysaste- ja omistustahojen muuttuessa Vakuutusturvan kuntalaisten hyvinvoinnin Toimitaan asiakaspalvelij omavoimassa olo ja lisääntyminen Arvostava vuorovaikutus riittävyys Säännöllinen koulutus ja ajan tasalla toimintamalli Tuotettu toiminnan pysyminen Tiedotetaan muutoksista oikea-aikaisuus ja Viestinnän kehittäminen ja Jaetaan uusi tieto laadukkuus säännölliset palaverit Osaamisen Osaavan henkilöstön hankinta kehittäminen ja Päivitetyt ohjelmistot ja laitteet johtajuus Ennakoiva toiminta ja tarvittavat Tiedottaminen suojaukset Rekrytointi Tietoturva ja tietosuoja Työsuojelu

9 VALVON VALVONTA YKSIKÖN VALVONTATOIMENPITEET TUNNISTETUT NAN KOHDE ERITYISTA JA NIIDEN TARKISTUS RISKIT ALUE VOITTEET Tekninen toimi TOIMENPIDE AIKATAULU Säännösten, toimitaan noudatetaan asiat tuodaan toiminnan määräysten ja yleisten voimassa olevia säännöllisesti ohjeistus päätösten normien lainsäädäntöjä n. kerran poiklceustilanteis noudattaminen mukaisesti kuussa sa sopimukset ja teknisenlauta Säännösten ohjeet sekä kuntaan noudattami- päätökset nen tallennetaanja arkistoidaan Sopimukset ja tilastot, verot toimintaoh- ilmoitukset yms. jeet tehdään aikatauluj en Lakisääteis- mukaisesti ten velvollisuuk sien toteuttamien Tavoitteiden Tekninen talousarvion ja kuukausittain toteutuminen osasto seuraa toteutuman Poikkeustilanteet ennustettuj a vertailu kun ongelma varojen käytön ja tarvittaessa tulee ratkaista valvonta toteutuneita hankintoj en nopealla kuluja kilpailutus aikataululla tuloksellisuu- sekä toteutus hankintameno den arvioinnin aikatauluja kustannusten jen ja laskujen pätevyysja hallinta säännöllinen luotettavuus tarkastus aikataulujan ja Riskienhallin nan järjestäminen toteutettuj en viikoittain toimintojen tarkkailu Riskien identifioidaan osastopalave kartoitus toimintaan reissa kohdistuvat vähintään Riskienhallin riskit kaksikertaa taja seuranta kuussa, Ennakoidaan informoidaan Riskien riskit ja ennakoivista ennakointi tunnistetaan riskeistä ja toteutuneet riskit toimenpiteistä sekä kirj ataan toteutuneiden tehdyt riskien poikkeustilantei den hallinta

10 toimenpiteet ja kohdalla toiminnot Omaisuuden noudatetaan ohjeiden ja päivitetään tiedonkulku valvonta ohjeistuksia toimintatapojen säännöllisesti toimijoiden ajan tasalla ohjeet ja luotettavuus hankinta kilpailutuk- pitäminen koulutetaan sesta henkilöstö luovutus viimeisten sopimuksissa olevien hoito säädösten toiminnan osalta ylläpidossa Sopimustoi- noudatetaan ajan tasalla sopimusosapuol minta sopimusehto- pysyminen ten luotettavuus ja yleisten sopimusehtoj en osalta Muut mahdolliset sisäiseen valvontaa liittyvät asiat sisäisen valvonnan puutteet ei ole tiedossa tarkkailtava ja tiedostettava toiminnan taloudellisuus budjetissa pysyminen heikoimmat lenkit säädösten ja normien toimittu säädösten mukaisesti tiedostetaan kustannukset noudattaminen tarkistettava noudatetaan normeja ja säädöksiä vakuutusturvan voimassa olo asiakaspalaute tarkistettava säännöllisesti, ja riittävyys tyytyväisyysaste vuosittain ja omistustahojen tuotettu toiminnan oikea- muuttuessa aikaisuus ja laadukkuus säännöllinen koulutus ja ajan toimitaan asiakaspalvelijoina osaamisen kehittäminen ja tasalla pysyminen tiedotetaan muutoksista johtajuus viestinnän kehittäminen ja jaetaan uusitieto tiedottaminen säännölliset palaverit rekrytointi osaavan henkilöstön hankinta tietoturvaja tietosuoja työsuojelu päivitetyt ohjelmistot ja laitteet ennakoiva toiminta ja tarvittavat suojaukset

11 2.13 Tilikauden tuloksen muodostuminen TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT ioooe Toimintatuotot Valmius omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Tilikauden ylijäämä / alijäämä TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/toimintakulut, % Vuosikate/Poistot, % Vuosikate, euroa/asukas Asukasmäärä 13,1 119, ,3 148,

12 2.14 Toiminnan rahoitus RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT (1000 ) (1000 ) Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjaus erät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, Investointien tulorahoitus, % 55,3 69,1 Pääomamenojen tulorahoitus, % 10,9 47,8 Lainanhoitokate 0,7 0,9 Kassan riittävyys, päivää 5,5 17 Asukasmäärä

13 2.15 Ähtärin kaupungin tase (1000 ) VASTAAVAA VASTATTAVAA milj.6 mfljf miij.6 mi(j~6 PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma Aineettomat oikeudet Ed.tilik. yli-/alijäämä Muut pitävaik. menot Tilikaud. yli-/alijäämä Aineelliset hyödykkeet TOIMEKSIÄNTOJEN Maa-ja vesialueet PAAOMAT Rakennukset Valtion toimeksiannot 2 3 Kiint. rakenteetja laitt Lahjoitusrah. pääomat Koneet ja kalusto Muut toimeksiannot Muut aineet. hyödykkeet Enn. maksut ja kesk. er.hank VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Sijoitukset Lainatrah.-javak.laitok Osakkeet ja osuudet Muut velat Muut lainasaamiset Muut saamiset 7 7 Lyhytaikainen Lainat rah.- ja vak.lait TOIMEKSIANTOJEN VARAT Saadut ennakot Valtion toimeksiannot 2 3 Ostovelat Lahj.rah. erityiskatteet Liittymism. ja muut velat Siirtovelat VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset VASTATTAVAA Lyhytaikaiset saamiset YHTEENSA Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset TASEEN TUNNUSLUVUT: Omavaraisuusaste, % 50,2 47,9 Rahoitusomais. arvopaperit Suht. velkaantuneis., % 44,3 48,5 Osakkeet ja osuudet Kertynyt yli-/alijäämä, Kertynyt yli-/alijäämä, Ias Rahat ja pankkisaamiset Lainakanta , Lainakanta , /asukas VASTAAVAA YHTEENSA Lainasaamiset, Asukasmäärä

14 TULOT 1000 MENOT 1000 Toiminta Toiminta Toimintatuotot Toimintakulut Verotulot valmistus om. käyttöön Valtionosuudet Korkotuotot Muut rahoitustuotot Satunnaiset tuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Satunnaiset kulut Tulorahoituksen Tulorahoituksen korjauserät korj auserät -pakollinen varaus +1- -pakoil. varaus. muutos +1- -pysyvien vastaavien -pysyvien vastaavien hyödykk. luovutusvoitot hyödykk. luovutustapp. Investoinnit Investoinnit Rahoitusosuudet Investointimenot Pysyvien vastaavien hyödykk._luovutuvoitot Rahoitustoiminta Rahoitustoiminta Antolainas. vähenn Antolainas. lisäykset Pitkäaik. lain. lisäys Pitkäaik. lain. vähennys Lyhytaik. lain. lisäys Lyhytaik. lainojen Oman pääoman vähenn. Oman pääoman vähenn. lisäykset Kokonaistulot yhteensä Kokonaismenot yhteensä

15 Ähtärin kaupunki Eskoon sosiaalipalvelujen Ky 3,96 % Ahtärin Teollisuuskiinteistöt Oy 100% Etelä-Pohjanmaan Liitto 3,82 % Kiint. Oy Ouluvesi 100 % Etelä-Pohjanmaan sh-piirin ky 5,61 % Kiint. Oy Ähtärin Vuokratalot 100 % Kuusiokuntien terv. kuntayht. 20,62 % Ähtärin Energia ja Vesi Oy 100% Sein~jjoen koulutuskuntayhtymä 4,68 % Ähtärin Matkailu Oy 84,2 % Ähtärin Eläinpuisto Oy 99,0 % Ähtärin Liikunnan Tuki Oy 90,2 % Pirkanpohjasäätiö jäsen Ähtärin Zoo Resort Oy

16 Tavoite Toteuma (1000 ) (1000 ) Ähtärin Eläinpuisto Oy -liikevaihto tulos KOY Ahtärin Vuokratalot -liikevaihto tulos 0-9 Ähtärin Energia ja Vesi Oy -liikevaihto tulos Kiinteistö Oy Ouluvesi -liikevaihto -tulos Ähtärin Liikunnan Tuki Oy -liikevaihto -tulos Ähtärin Teollisuuskiinteistöt Oy -liikevaihto -tulos Pirkanpohjasäätiö -liikevaihto -tulos Ähtärin Zoo Resort Oy -liikevaihto -tulos

17 Yhtiö Tavoite Toteuma Ähtärin Eläinpuisto Oy KOY Ahtärin Vuokratalot Eläinpuiston alueiden kunnostamista jatketaan resurssien mukaan Asuntojen käyttöaste toteutui Asuntojen käyttöaste pyritään pitämään lähellä n %. 100 %ja vuokrataso vakaana. Tavoitteena on nollatulos Kiinteistö Oy Ouluvesi Selvitys markkinatilanteesta As Oy Tapaninrinne riippuen, onko mahdollista ja myyntiin joulukuussa taloudellisesti järkevää realisoida omistuksia Ahtärin Liikunnan Tuki Oy Yhtiömuoto on muutettava Yhtiömuotoa ei muutettu. keskinäiseksi kiinteistöosakeyhtiöksi. Yhtiön tavoitteena on nollatulos. Pirkanpohj asäätiö Kaupunki avustaa säätiötä Toteutui. välttämättömien kiinteistökulujen ja vakuutusten verran. Ähtärin Energia ja Vesi Oy Halkoniemen vesi-ja Toteutui viemäriverkoston rakentaminen Ähtärin Teollisuuskiinteistöt Oy Ahtärin Zoo Resort Oy

18 Selonteko Ähtärin lcuntakonsernin valvonnasta: Konsemiohjauksen toimivalta ja vastuunjako on määritelty Ähtärin kaupungin konsemiohjeessa, jonka valtuuston on hyväksynyt Konsemiohje viedään myöskin hyväksyttäväksi tytäryhteisöjen yhtiökokouksiin tai vastaaviin, jolloin siitä tulee tytäryhteisöjä velvoittava. Konsemiohjeen mukaan ohjeet kunnan edustajille tytäryhteisöissä antaa kaupunginhallitus. Konsernitavoitteet asettaa kaupunginvaltuusto talousarvio- ja taloussuunnitelman käsittelyn yhteydessä. Valtuuston arvioi tavoitteiden toteutumisen tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä. Tytäryhteisöjen toiminnan tuloksellisuuden ja talouden aseman seuranta kuuluu kaupunginhallitukselle. Tytäryhteisöillä on raportointivelvollisuus kaupunginhallitukselle tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä toiminnan oleellisten muutosten johdosta. Kaupunginjohtaja avustaa seurannassa kaupunginhallitusta ja hänellä on mm. oikeus harkintansa mukaan osallistua tytäryhteisöjen hallitusten kokouksiin. Keskitettyjä konsemitoimintoja ja palveluita ei tällä hetkellä ole. Konsernin emoyhteisö tuottaa yksittäisiä palveluja tytäryhteisöille ja tytäryhteisöt sopimusperusteisesti yksittäisiä palveluja emoyhteisöille. Kaupunki hoitaa tytäryhteisöjensä tilapäisen rahoituksen kaupunginhallituksen päättämin ehdoin. Riskienhallintajärjestelmää konsemissa ollaan yhtenäistämässä. 31

19 2.21 Konsernitiinpäätös ja sen tunnusluvut Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut Toimintatuotot Toimintakulut Osuus osaklcuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) 17 9 Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden yli- ja alipariarvot Arvonalentumiset Satunnaiset erät Tiikauden tulos Tilinpäätössiirrot Vähemnflstöosuudet Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Konsernituloslaskelman tunnusluvut ToimintatuototlToimintakulut, % 50,3 47,3 Vuosikate/Poistot, % 104,5 110,1 Vuosikate, euroa/asukas Asukasmäärä

20 2.23 Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunuusluvut Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutokset Korottomien velkojen muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Konsernin rahoituslaskelman tunnusluvut Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, Investointien tulorahoitus, % 70,6 53,4 Pääomamenojen tulorahoitus, % 21 44,07 Lainanhoitokate 0,7 0,78 Kassan rilttävyys 17,6 18,7 33

21 2.24 Konsernitase ja sen tunnusluvut VASTAAVAA VASTATTAVAA oooe oooe 1 oooe PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma Aineettomat oikeudet Arvonkorotusrahasto Muut pitkäv. menot Muut omat rahastot Aineelliset hyödykkeet Ede. tilik. yli-/alijäämä Maa-ja vesialueet Tilikauden yli-/alijäämä Rakennukset Kiint. rakent. ja laitteet VAIJEMMISTOOSUUDET Koneet ja kalusto Muut aineeli. hyödyk POISTOERO JA Ennakkomaksutja VAPAAEHT. VARAUKSET keskener. hankinnat Poistoero Sijoitukset Vap.eht. varaukset 12 Osakkuusyhteisöt Osakkeet ja osuudet PAKOLLISET VARAUKSET Muut lainasaamiset Muut pakolliset varaukset Muut saamiset TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT VARAT VIERAS PÄÄOMA VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikainen korollinen Pitkäaikainen koroton Saamiset Lyhytaikainen korollinen Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikainen koroton Lyhytaikaiset saamiset VASTATTAVAA Rahoitusarvopaperit YHTEENSÄ Rahat ja panlckisaamiset KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT VASTAAVAA Kertynyt ylij.. (alij.), YHTEENSÄ Kertynyt ylij. (aiij.) Jas Konsernin lainat /as Konsernin lainakanta , Konsernin lainasaamiset , Kunnan asukasmäärä

Sisäilvsiuettelo. 1 Toimintakertomus.4

Sisäilvsiuettelo. 1 Toimintakertomus.4 Å Sisäilvsiuettelo 1 Toimintakertomus.4 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 4 2 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 7 2.! Kaupungin hallinto-organisaatio 3 1.12.2014 7 2.2 Kaupungin henkilöstäorganisaatio

Lisätiedot

2. 34 2.1. 34 HALLINTO- JA KEHITYSPALVELUT...

2. 34 2.1. 34 HALLINTO- JA KEHITYSPALVELUT... Tilinpäätös 1 2 1. Toimintakertomus... 5 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 5 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 5 1.1.2. Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset... 7 1.1.3.

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Vuodelta 2013 KV 23.6.2014 38

ÄHTÄRIN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Vuodelta 2013 KV 23.6.2014 38 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Tilinpäätös Vuodelta 2013 KV 23.6.2014 38 2.3 Kaupunginvaltuusto 7 2.2 Kaupungin henkilöstöorganisaatio 6 2.1 Kaupungin hallinto-organisaatio 5 1.1. Kaupunginj ohtaj an katsaus 3 1 Toinjintakertomus.3

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen ja oman alueen taloudellisen kehitys 7

Lisätiedot

J U U A N K U N T A T I L I N P Ä Ä T Ö S 2 0 1 3

J U U A N K U N T A T I L I N P Ä Ä T Ö S 2 0 1 3 1 J U U A N K U N T A T I L I N P Ä Ä T Ö S 2 0 1 3 TASEKIRJA Kunnanhallitus 31.3..2014 JUUAN TILINPÄÄTÖS 2013 tuhatta euroa vuodet 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Asukasluku 5203 5 324 5 453 5 592

Lisätiedot

Liite 31 Kaupunginhallitus 28.3.2011 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös

Liite 31 Kaupunginhallitus 28.3.2011 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös Liite 31 Kaupunginhallitus 28.3.2011 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2010 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta

Lisätiedot

Liite 13 Kaupunginhallitus 29.3.2012 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös

Liite 13 Kaupunginhallitus 29.3.2012 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös Liite 13 Kaupunginhallitus 29.3.2012 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2011 TILINPÄÄTÖS 2011 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2011 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2014 1 1.2.

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Kaupunginvaltuusto 9.6.2014 1

Tilinpäätös 2013 Kaupunginvaltuusto 9.6.2014 1 Tilinpäätös Kaupunginvaltuusto 9.6.2014 1 1. Toimintakertomus... 4 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 4 1.1.2. Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012

VARKAUDEN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 VARKAUDEN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 Kv 17.6.2013 Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

Utajärven kunta TASEKIRJA 2014

Utajärven kunta TASEKIRJA 2014 Utajärven kunta TASEKIRJA 2014 46 Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 1.1.1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 1.1.2 KUNNAN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Varkauden kaupungin toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Kv 16.6.2014 Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2 TILINPÄÄTÖS 2014 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2. Kunnan hallinto

Lisätiedot

TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA

TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 2 Sisällys TOIMINTAKERTOMUS... 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 5 Kaupunginjohtajan katsaus... 5 Savonlinnan kaupungin hallinto-organisaatio...

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2014

NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2014 NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2014 1 NAKKILAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 sivu 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 2 1.1 Kunnanjohtajan katsaus 2 1.2 Yleistiedot kunnasta 3 1.3

Lisätiedot

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2 TILINPÄÄTÖS 2013 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2. Kunnan hallinto

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 1 Sisällys TOIMINTAKERTOMUS... 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 Savonlinnan kaupungin hallinto-organisaatio...

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Kaupunginvaltuusto 2.6.2014

Tilinpäätös 2013 Kaupunginvaltuusto 2.6.2014 Tilinpäätös 2013 Kaupunginvaltuusto 2.6.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kaupunginjohtajan katsaus 5 Yleinen taloustilanne 6 Kuntatalous 6 Kaupunkikehityksen

Lisätiedot

Kangasala Tp 2008 Kh 27.4.2009 Val 8.6.2009

Kangasala Tp 2008 Kh 27.4.2009 Val 8.6.2009 Kh 27.4.2009 Val 8.6.2009 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat Kunnanjohtajan puheenvuoro 1 Kunnan yleinen kehitys 2 Väestön muutokset ja ikärakenne 2 Asuntotuotanto

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2009

ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2009 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2009 TILINPÄÄTÖS 2009 sivu Sisällysluettelo 1. Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2009 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2009 1 1.2. Kaupungin hallinto ja henkilöstö

Lisätiedot

Kv 29.5.2013 liite 2. Tilinpäätös 2012. Mäntyharjun kunta

Kv 29.5.2013 liite 2. Tilinpäätös 2012. Mäntyharjun kunta 1 Kv 29.5.2013 liite 2 Tilinpäätös 2012 Mäntyharjun kunta 2 Sisältö 1. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TALOUDESSA JA TOIMINNASSA... 4 1.1.1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 4 1.1.2 KUNNANHALLINTO

Lisätiedot

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2011 2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2011 2 TILINPÄÄTÖS 2011 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2011 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2. Kunnan hallinto

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Lapuan kaupunki 2 Sisällysluettelo Sivunro TASEKIRJA Toimintakertomus 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 3 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 3 1.2 Kaupungin

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 TASEKIRJA

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 TASEKIRJA HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 TASEKIRJA KAUPUNGINHALLITUS 23.3.2015 HEINOLAN KAUPUNKI - TASEKIRJA 2014 2 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1.1 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 Kaupunginhallitus 26.3.2012 72 Kaupunginvaltuusto 18.6.2012 TASEKIRJA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT... 5 1.2

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010 TASEKIRJA

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010 TASEKIRJA HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010 TASEKIRJA KAUPUNGINHALLITUS 21.3.2011 2 HEINOLAN KAUPUNKI - TASEKIRJA 2010 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1.1 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA. Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA

RUOVEDEN KUNTA. Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA RUOVEDEN KUNTA Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA VUODELTA 2014 1. PERUSTIETOA KUNNASTA... 1 2. TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 2 3. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI T A S E K I R J A 2 0 1 3

KALAJOEN KAUPUNKI T A S E K I R J A 2 0 1 3 KALAJOEN KAUPUNKI T A S E K I R J A 2 0 1 3 Kaupunginhallitus 7.4.2014 Valtuusto 24.6.2014 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Olennaiset tapahtumat taloudessa ja toiminnassa... 5 1.1.1. Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 Savonlinnan kaupungin hallinto-organisaatio

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA TASEKIRJA VUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

KIIKOISTEN KUNTA TASEKIRJA VUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA VUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS _ SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO..3 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET 4 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT 5 3 TOIMINTAKERTOMUS...6 3.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset.6

Lisätiedot