Nurmijärven kunnan hallintosääntö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nurmijärven kunnan hallintosääntö"

Transkriptio

1 Nurmijärven kunnan hallintosääntö

2 2 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET Soveltamisala ORGANISAATIO Johtaminen, organisaatio Luottamushenkilöorganisaatio Poikkihallinnollisuus Luottamushenkilöorganisaatio Kunnanhallituksen kokoonpano ja tehtävät Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto Toimielimien yleiset tehtävät Toimikunnat Esittely Kunnanjohtaja Viran määräaikaisuus Kelpoisuusehdot Sijaisuus Tehtävät Henkilöorganisaatio Toimialat, keskukset ja tulosalueet Toimenkuvat Kelpoisuusehdot YHTEISTOIMINTAMUODOT Johtoryhmät Työpaikkakokoukset RATKAISUVALTA Luottamushenkilöelinten ratkaisuvalta Viranhaltijoiden päätösvalta Päätöspöytäkirjat Päätösvalta yleisissä asioissa Kunnanhallitus Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto Ratkaisuvalta henkilöstöasioissa Virkojen ja toimien perustaminen, viran muuttaminen työsuhteeksi ja osaaikaistaminen Päätösvalta henkilöstövalinnoissa Muut henkilöstöasiat Päätösvalta virkojen ja toimien täyttämisessä sekä eron myöntämisessä Viran ja toimen haku Valinnan valmistelu Kelpoisuus Virkanimikkeet Ero ja irtisanominen KUNNAN TALOUS Talousarvio KOKOUSMENETTELY Määräysten soveltaminen Kokousaika ja -paikka Kokouksen koollekutsuminen Jatkokokous Varajäsenen kutsuminen Kokouksen pitäminen Kokouksen johtaminen... 18

3 Tilapäinen puheenjohtaja Läsnäolo toimielimen kokouksissa Kunnanhallituksen edustus muissa toimielimissä Esittelyperiaate Esteellisyyden toteaminen Äänestys ja vaalit Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen Kunnanhallituksen ja lautakunnan otto-oikeus Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen ja päätöksen täytäntöönpano MUUT MÄÄRÄYKSET Tiedottaminen Haasteiden ja virallisten tiedonantojen vastaanotto ja toimittaminen Kunnan asukkaiden aloitteet Kunnan nimenkirjoitus ja asiakirjojen allekirjoittaminen Hankintavaltuudet Tilintarkastussääntö Siirtymäsäännökset... 24

4 4 NURMIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa / Voimaantulo Muutettu valtuustossa (Työterveys-liikelaitos) Muutettu valtuustossa / Voimaantulo Muutettu valtuustossa / Voimaantulo Muutettu valtuustossa / Voimaantulo YLEISET MÄÄRÄYKSET 1.1. Soveltamisala Hallintosäännössä määrätään kunnan hallinnosta, organisaatiosta, päätöksenteosta, taloudesta ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön ohella kunnan toimintaa ohjataan seuraavilla johtosäännöillä: - valtuuston työjärjestys - keskushallinnon toimialan johtosääntö - sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö - sivistystoimen toimialan johtosääntö - ympäristötoimialan johtosääntö - elinkeino- ja kuntakehityskeskuksen johtosääntö Hallintosäännöllä delegoitua toimivaltaa voi viranomainen siirtää yksilöidysti eteenpäin harkintansa mukaan esim. toimialojen toimintasäännöillä, ellei tässä edelleen delegointia ole nimenomaisesti kielletty. Mikäli samasta asiasta kuin tässä hallintosäännössä, on määrätty toimialan johtosäännössä, niin se menee hallintosäännön edelle. 2. ORGANISAATIO 2.1. Johtaminen, organisaatio Kunnanhallitus johtaa ja vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valvoo kunnan etua ja edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. (KuntaL 23 ) Kunnanjohtaja johtaa kunnan hallintoa. Kuntaa johdetaan valtuuston hyväksymien strategioiden mukaan niin, että toiminnassa saavutetaan sovitut tavoitteet. Kunnan organisaatio koostuu neljästä toimialasta ja kahdesta keskuksesta, joita ovat keskushallinnon toimiala, sosiaali- ja terveystoimen toimiala, sivistystoimen toimiala, ympäristötoimiala, elinkeino- ja kuntakehityskeskus sekä talouskeskus (jäljempänä keskus). Kunnallisina liikelaitoksina toimivat Nurmijärven Vesi -liikelaitos, Klaukkalan Jäähalli - liikelaitos, Nurmijärven Työterveys -liikelaitos ja Aleksia, Nurmijärven kiinteistö-, ruoka- ja siivouspalvelujen liikelaitos.

5 Luottamushenkilöorganisaatio Poikkihallinnollisuus Luottamushenkilöorganisaatiossa sovelletaan poikkihallinnollista päätöksentekoa, jolloin eri lautakunnissa on samoja luottamushenkilöitä lautakunnan jäseninä seuraavasti: - Nuorisolautakunnassa jäsen sosiaali- ja terveyslautakunnasta sekä jäsen sivistyslautakunnasta. - Liikuntalautakunnassa jäsen teknisestä lautakunnasta ja jäsen sosiaali- ja terveyslautakunnasta. - Ympäristölautakunnassa jäsen sosiaali- ja terveyslautakunnasta ja jäsen asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnasta. - Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunnassa jäsen teknisestä lautakunnasta. Poikkihallinnollisuudella lisätään lautakuntien välistä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä Luottamushenkilöorganisaatio Kunnan luottamushenkilöorganisaation muodostavat valtuusto, tarkastuslautakunta, kunnanhallitus, kunnanhallituksen henkilöstöjaosto, keskusvaalilautakunta ja vaalilautakunnat sekä seuraavat toimielimet toimialoittain: Elinkeino- ja kuntakehityskeskus - kuntakehitystoimikunta Keskushallinnon toimiala - Nurmijärven Työterveys -liikelaitoksen johtokunta - Klaukkalan Jäähalli liikelaitoksen johtokunta - Aleksia, Nurmijärven kiinteistö-, ruoka- ja siivouspalvelujen liikelaitoksen johtokunta Sosiaali- ja terveystoimen toimiala - sosiaali- ja terveyslautakunta - liikuntalautakunta Sivistystoimen toimiala - sivistyslautakunta - nuorisolautakunta - koulujen johtokunnat Ympäristötoimiala - asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta - tekninen lautakunta - ympäristölautakunta - Nurmijärven Vesi liikelaitoksen johtokunta Kunnanhallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Valtuusto valitsee lautakunnat ja liikelaitosten johtokunnat toimikaudekseen neljäksi vuodeksi. Valtuusto valitsee em. toimielimien jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kunnanhallitus valitsee äänestysalueiden vaalilautakunnat kutakin vaalia varten. Klaukkalan Jäähalli liikelaitoksen johtokuntana toimii liikuntalautakunta. Sivistyslautakunta nimeää koulujen johtokuntien jäsenet. Toimielin nimeää jaostojen jäsenet toimikaudekseen.

6 Kunnanhallituksen kokoonpano ja tehtävät Valtuusto valitsee kunnanhallitukseen 11 jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Kunnanhallituksen jäsenten keskuudesta valtuusto valitsee kunnanhallituksen puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan. Kunnanhallituksen tehtävänä on hallintoa johtaessaan: 1. Ohjata ja valvoa kunnan eri hallinnonalojen ja organisaation suunnittelua ja kehittämistä. 2. Seurata hallintokuntien tavoitteiden saavuttamista sekä käydä läpi toteutumista koskevat raportit ja ryhtyä niiden edellyttämiin toimiin valtuuston tahdon toteuttamiseksi. 3. Seurata ja ohjata kunnan yleistä kehitystä kunnan strategian ja hyväksyttyjen tavoitteiden mukaan sekä valvoa ohjeiden noudattamista. 4. Johtaa ja valvoa kunnan arkistotointa ja sen keskusarkistoa. 5. Toimia yhteistyössä kuntakonserniin ja kunnan toimintaan läheisesti liittyvien yhteisöjen kanssa. 6. Valvoa, että kunnan toimielimet ja henkilöstö noudattavat voimassa olevia säännöksiä ja määräyksiä ja toimivat kunnan edun mukaisesti. 7. Toimia aravalain ja muiden asumista koskevien lakien tarkoittamana kunnan asuntoviranomaisena. Valtuuston asioita valmistellessaan: 1. Huolehtia säännösten, määräysten ja suunnitelmien huomioonottamisesta, tarpeellisten taloudellisten ja muiden selvitysten laatimisesta ja päätösehdotuksen perustelemisesta. Valtuuston päätöksiä täytäntöönpannessaan: 1. Antaa täytäntöönpanosta tarpeelliset määräykset ja ohjeet. 2. Huolehtia kunnan taloudellisten, teknisten ja henkilövoimavarojen tarkoituksenmukaisesta käytöstä. Kunnan etua valvoessaan: 1. Määrätä tarvittaessa edustaja käyttämään kunnan puhevaltaa, edustamaan kuntaa yhteisöissä sekä tekemään oikeustoimia. 2. Seurata niiden kuntayhtymien, kuntien edustajainkokousten ja niiden laitosten ja yhteisöjen toimintaa, joissa kunta on osallisena tai joita kunta on taloudellisesti tukenut sekä ohjata riittävin ohjein edustajiaan niissä sekä valvoa kunnan edustajien toimintaa. 3. Antaa valtuuston puolesta selitys valtuuston päätöksestä tehtyyn valitukseen, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätöstä ei ole kumottava. 4. Antaa ohjeet maksujen ja taksojen ajantasallapidosta. 5. Huolehtia kunnan riskienhallinnasta Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto Kunnanhallituksessa on henkilöstöjaosto, johon kunnanhallitus valitsee viisi (5) jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Henkilöstöjaoston jäsenistä kahden on oltava kunnanhallituksen varsinaisia jäseniä, ja loput jäsenistä ja varajäsenistä voivat olla kunnanhallituksen ulkopuolisia luottamushenkilöitä. Kunnanhallitus nimeää henkilöstöjaoston puheenjohtajan. Kunnanhallituksen henkilöstöjaoston tehtävänä on:

7 7 1. Käsitellä kunnalle työnantajana kuuluvat ja muut henkilöstöasiat. 2. Huolehtia kunnan henkilöstöpolitiikan kehittämisestä sekä ohjata ja valvoa siihen liittyvien päätösten toteuttamista. 3. Edistää ja koordinoida kunnan henkilöstösuunnittelua. 4. Vastata henkilöstöä koskevien sääntöjen ajantasaisuudesta ja tärkeiden henkilöstöpoliittisten linjausten tekemisestä. 5. Huolehtia kunnan henkilöstön työterveyshuollon ja lakisääteisen työsuojelun järjestämisestä ja kehittämisestä. 6. Hoitaa sille kuuluvat kunnan luottamushenkilöitä koskevat asiat sekä 7. Hoitaa kunnanhallituksen antamat muut henkilöstöhallinnon tehtävät Toimielimien yleiset tehtävät Toimielimet vastaavat toimialansa toiminnan, talouden ja organisaation kehittämisestä ja valvonnasta, strategioiden ja tavoitteiden määrittämisestä sekä voimavarojen yhteensovittamisesta ja tasapainottamisesta Toimikunnat Toimikuntaa asettaessaan kunnanhallitus määrittelee toimikunnan tavoitteet ja tehtävät sekä sen, onko toimikunta tilapäinen vai pysyväisluonteinen. Päätösvallan siirrosta toimikunnalle säädetään kuntalaissa. Kunnanhallitus valitsee toimikuntaan vähintään kolme jäsentä ja tarvittaessa kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Kunnanhallitus valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikunnan jäsenten keskuudesta. Lautakunnat voivat asettaa korkeintaan omaksi toimikaudekseen toimikuntia määrättyä tehtävää varten. Lautakunnat voivat siirtää ko. toimielimelle kuuluvaa päätösvaltaa asettamalleen toimikunnalle Esittely Asiat ratkaistaan kunnanhallituksen kokouksissa kunnanjohtajan esittelystä. Hänen poissa ollessaan tai ollessa esteellinen toimii esittelijänä hallintojohtaja. Esittelijän esitys on käsittelyn pohjana. Kunnanhallituksen henkilöstöjaostossa henkilöstön kehittämisasiat esittelee henkilöstön kehittämispäällikkö ja palvelussuhde- ja yhteistoiminta-asiat palvelussuhdepäällikkö. Esittelijän ollessa poissa tai esteellinen toimii esittelijänä hänen sijaisekseen määrätty. Toimielimien esittelystä määrätään ao. johtosäännöissä Kunnanjohtaja Viran määräaikaisuus Valtuusto valitsee kunnanjohtajan seitsemän vuoden määräajaksi. Kunnan ja määräaikaisen kunnanjohtajan kesken hyväksytään johtajasopimus. Nykytilanteen mukainen, mutta valtuusto voi päättää myös muuten, koska on kunnan päätettävissä.

8 Kelpoisuusehdot Kunnanjohtajaksi valittavalta vaaditaan virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Lisäksi vaaditaan hyvä käytännön kokemus kunnallishallinnosta Sijaisuus Kunnanjohtajan ollessa esteellisenä tai poissa tai viran ollessa avoinna kunnanjohtajan tehtäviä hoitaa hallintojohtaja. Valtuusto voi kuitenkin, milloin virka on avoinna tai poissaolo kestää kahta kuukautta pidemmän ajan, ottaa virkaan väliaikaisen hoitajan Tehtävät Sen lisäksi, mitä kunnanjohtajan tehtävistä erikseen on säädetty ja määrätty hän: 1. Valvoo kunnan hallintoa ja tekee kunnanhallitukselle hallinnon kehittämiseksi ja epäkohtien korjaamiseksi tarpeellisia esityksiä. 2. Valvoo yleisesti, että kunnalle tulevat valtionosuudet ja -avustukset haetaan ja kunnan saatavat peritään ja valvotaan asianmukaisesti. 3. Edustaa tai määrää kunnan muun viranhaltijan tai kutsuu luottamushenkilön edustamaan kuntaa neuvotteluissa ja edustustilaisuuksissa, jollei kunnanhallitus yksittäistapauksessa toisin päätä Henkilöorganisaatio Toimialat, keskukset ja tulosalueet Kunnan organisaatio jaetaan edellä todettuihin toimialoihin ja keskuksiin. Toimialaa johtaa toimialajohtaja. Valtuusto päättää toimialajaosta sekä keskuksista ja määrää toimialajohtajan sekä keskuksen johtajan. Kunnan toiminta on jaettu seuraaviin toimialoihin ja keskuksiin: - keskushallinnon toimiala - sosiaali- ja terveystoimen toimiala - sivistystoimen toimiala - ympäristötoimiala - elinkeino- ja kuntakehityskeskus - talouskeskus. Ympäristötoimialan yhteydessä toimii Nurmijärven Vesi kunnallisena liikelaitoksena. Keskushallinnon toimialan yhteydessä toimivat kunnallisina liikelaitoksina Klaukkalan Jäähalli, Nurmijärven Työterveys ja Aleksia, Nurmijärven kiinteistö-, ruoka- ja siivouspalvelujen liikelaitos. Tehtäväkokonaisuuksista muodostetaan toimialan/keskuksen puitteissa tulosalueita/tiimejä. Kunnanhallitus määrää toimialan/keskuksen jakamisesta tulosalueisiin/tiimeihin ja tulosalueiden päälliköt/tiimien vetäjät. Tulosalueet jakaantuvat tarpeen mukaan tulosyksiköihin toimialajohtajan/keskuksen johtajan päättämällä tavalla tulosaluepäällikön valmistelusta. Liikelaitoksen mahdollisesta jakamisesta tulosyksiköihin päättää liikelaitoksen johtaja.

9 9 Kunnanjohtaja päättää toimialojen/keskusten välisestä projektiluonteisesta työvoiman käytöstä. Toimialajohtaja/keskuksen johtaja päättää toimialan/keskuksen sisäisestä työvoiman käytöstä. Työvoimasiirroista neuvotellaan henkilöstön kanssa. Toimialojen, keskusten ja tulosalueiden tavoitteet Valtuusto vahvistaa tavoitteet talousarvion käsittelyn yhteydessä ja niitä täsmennetään käyttösuunnitelmien vahvistamisen yhteydessä. Toimialajohtajat, keskusten johtajat, tulosaluepäälliköt sekä tiimien vetäjät vastaavat alueidensa/tiimiensä johtamisesta. Toimialojen, keskusten ja tulosalueiden yleinen vastuu Vaadittujen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että kukin toimiala, keskus ja tulosalue: 1. Kehittää toimintansa tehokkuutta ja taloudellisuutta sekä parantaa henkilöstön työkykyä ja korkeaa ammattitaitoa. 2. Raportoi vaadittavalla tavalla tulosten saavuttamisesta sekä pitää ajan tasalla säännöt, taksat ja yleisohjeet. 3. Vastaa valtionosuuksien, -avustusten ja -lainojen hakemisesta sekä perii muut tulot ja suorittaa menot Toimenkuvat Kunnan kaikilla vakinaisilla työntekijöillä on toimenkuva. Se voi olla yhtä henkilöä tai henkilöryhmää koskeva. Toimenkuvassa määritellään henkilön: 1. Asema kunnan organisaatiossa. 2. Avaintehtävät ja niitä koskevat vuositavoitteet. 3. Toimivaltuudet. 4. Pätevyysvaatimukset. 5. Sijaisuudet. 6. Työsuhteisen nimike. Toimenkuvan laadinta Toimenkuvan valmistelee lähin esimies yhteistyössä viranhaltijan/työntekijän kanssa. Toimialajohtajan, keskuksen johtajan, tulosalueen päälliköiden, tiimin vetäjien sekä liikelaitosten johtajien toimenkuvat valmistellaan yhdessä ao. johtoryhmän kanssa. Toimenkuvat tarkistetaan vuosittain kehittämiskeskustelun yhteydessä. Ne tarkistetaan myös tehtävämuutosten ja henkilöstömuutosten yhteydessä. Toimenkuvien hyväksyminen 1. Kunnanhallitus hyväksyy kunnanjohtajan ja toimialajohtajien/keskusten johtajien toimenkuvat, 2. toimialajohtaja/keskuksen johtaja suorien alaistensa toimenkuvat ja toimialan/keskuksen kaikkien toimien nimikkeet sekä virkojen ja toimien pätevyysvaatimukset sekä 3. tulosalueen päällikkö, tiimin vetäjä ja liikelaitoksen johtaja alaistensa toimenkuvat. Toimenkuvat ottavat huomioon ne rajat, jotka on asetettu asianomaista työntekijää koskevilla muilla johtosäännöillä tai valtuuston viranperustamispäätöksellä Kelpoisuusehdot Kunnan tehtäviin vaadittava kelpoisuus on määrätty viran tai toimen perustamispäätöksessä tai toimenkuvissa, joilla voi muuttaa pätevyysvaatimuksia.

10 10 3. YHTEISTOIMINTAMUODOT 3.1. Johtoryhmät Kunnan johtoryhmä Kunnanjohtaja, toimialajohtajat, kehitysjohtaja, talousjohtaja, henkilöstön kehittämispäällikkö ja yksi henkilöstön edustaja muodostavat kunnan johtoryhmän. Työntekijäjärjestöt ja työnantaja sopivat henkilöstön edustajan valintatavasta ja henkilöstöedustajan kaudesta. Toimialojen/keskusten johtoryhmät Toimialajohtaja/keskuksen johtaja nimeää toimialan/keskuksen johtoryhmät. Johtoryhmään valitaan yksi henkilöstöjärjestöjen valitsema edustaja kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Johtoryhmät toimivat kunnan strategioiden mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi yhteisesti kunnan henkilöstön kanssa. Johtoryhmä kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta säännöllisesti. Tarvittaessa puheenjohtaja kutsuu johtoryhmän kokoukseen asiantuntijoita. Johtoryhmä on kutsuttava koolle myös silloin, kun vähintään kaksi jäsentä ilmoittamaansa asiaa varten sitä vaatii. Liikelaitosten mahdollisista johtoryhmistä on määrätty ao. liikelaitoksen johtosäännössä. Johtoryhmätyöskentelyn luonteeseen kuuluu, että johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti. Säännöllisenä voidaan pitää esim. kerran kuukaudessa kokoontumista Työpaikkakokoukset Työpaikan esimies kutsuu koolle työpaikkakokouksen, kun työn yhteinen kehittäminen tai ajankohtainen asia sitä edellyttävät. Työpaikkakokous on kutsuttava koolle myös silloin, kun 1/3 asianomaisen toimipaikan henkilöstöstä sitä vaatii. Työpaikkakokouksiin voidaan kutsua asiantuntijoita. Työpaikkakokous on tulosalueen tai sellaisen työpisteen kokous, joka on työntekijämäärän osalta luonteva. Työpaikkakokous pidetään vähintään 4 kertaa vuodessa. 4. RATKAISUVALTA 4.1. Luottamushenkilöelinten ratkaisuvalta Luottamushenkilöelinten päätösvalta on määritelty laissa, tässä säännössä ja toimialojen johtosäännöissä. Kunnanhallitus voi siirtää sille kuuluvaa päätösvaltaa lautakunnalle, henkilöstöjaostolle, kuntakehitystoimikunnalle, luottamushenkilölle tai viranhaltijalle ja lautakunta sille kuuluvaa päätösvaltaa johtokunnalle, luottamushenkilöille ja viranhaltijalle, ellei voimassa olevasta lainsäädännöstä muuta johdu.

11 Viranhaltijoiden päätösvalta Viranhaltijoiden päätösvalta, sen lisäksi mitä siitä on laissa ja säädöksissä säädetty tai määrätty, on määritelty tässä säännössä ja toimialojen/keskuksen johtosäännöissä, ao. toimielimien toimintasäännöissä sekä toimenkuvissa. Viranhaltija voi siirtää päätösvaltaa alaiselleen viranhaltijalle, ellei voimassa olevasta lainsäädännöstä muuta johdu tai edelleen siirtoa ei ole tietyssä asiassa erikseen kielletty. Työsuhteisille voidaan delegoida kohdan 4.5. (ratkaisuvalta henkilöstöasioissa) päätösvaltaa työnjohdollisissa tehtävissä Päätöspöytäkirjat Luottamushenkilö- ja viranhaltijapäätöksistä pidetään pöytäkirjaa sellaisista päätöksistä, joista voidaan tehdä oikaisuvaatimus tai valitus. Viranhaltijapäätökset pidetään yleisesti nähtävillä kunnanhallituksen päättämällä tavalla. Tämän lisäksi kunnan ilmaisemista kannanotoista kirjallisina lausuntoina pidetään päätöspöytäkirjaa Päätösvalta yleisissä asioissa Kunnanhallitus Kunnanhallitus ratkaisee muualla säädettyjen tai määrättyjen asioiden lisäksi asiat, jotka koskevat: 1. Sen ratkaisemista, mitä tontteja kunta kunakin vuonna laittaa myyntiin tai vuokraa ja millä hinnalla tontit luovutetaan. 2. Alle euron hintaisten kiinteistöjen myyntiä ja vuokrausta sekä kiinnityksen hakemista. 3. Enintään euron hintaisten kiinteistöjen ostamista kunnalle. 4. Käyttöomaisuuden myymistä, ellei sitä ole delegoitu. Kunnanhallitus päättää aina kuitenkin osakkeiden myynnistä. Irtaimen omaisuuden myyntiä on siirretty toimielimille ao. johtosäännöillä, mutta osakkeiden myynti on tarpeellista keskittää vain kunnanhallitukselle. Käyttöomaisuuden myynti ei kuulu kunnanhallituksen lakisääteiseen taloudenhoidon vastuuseen. Käyttöomaisuuden myyntiin liittyvä toimivalta voidaan johtosääntömääräyksellä siirtää joko kokonaan tai rajatusti valtuustolta muille toimielimille, luottamushenkilöille ja viranhaltijoille. Toimivallan määrittelyn ja siirtämisen kannalta yksinkertaisin menettely on, että valtuusto siirtää toimivaltaansa kunnanhallitukselle ja oikeuttaa hallituksen siirtämään toimivaltaa edelleen. Tämä sopii hyvin myös siihen, että KuntaL 23 :n mukaan talouden hoidon vastuu on kunnanhallituksella. 5. Maankäyttösopimuksista päättämistä euroon saakka. 6. Vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden hyväksymistä. 7. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten kaavojen laadintaa alueille. 8. Valittamista kaavaa koskevasta hallinto-oikeuden kumoamis- tai muuttamispäätöksestä (MRL 191 ). 9. Lykkäyksen myöntämistä tonttien ja muiden alueiden myynti- tai vuokraehtojen mukaisen rakentamis- tai muun sellaisen velvollisuuden täyttämisestä. 10. Kunnallisteknisten rakennusohjelmien sekä talonrakennuksen luonnospiirustusten ja alustavan kustannusarvion hyväksymistä niiltä osin, kun tehtäviä ei ole annettu muille viranomaisille. 11. Vahingonkorvauksen myöntämistä tapauksissa, joissa kunta on katsottava korvausvelvolliseksi. 12. Asunto- ym. osakkeiden hankintaa. 13. Kunnan kiinteään omaisuuteen kiinnitettyjen panttikirjojen luovuttamista kunnan vastuiden vakuudeksi. 14. Poistosuunnitelmien hyväksymistä valtuuston hyväksymien suunnitelmapoistojen perusteiden pohjalta.

12 12 Suunnitelmapoistojen perusteet kuuluvat talouden perusteisiin, joista KuntaL 13 2 momentin mukaan päättää valtuusto. Poistosuunnitelma on pidemmälläkin aikavälillä vakaa, eikä poistolaskentaa käytetä tilikauden tuloksen järjestelemiseksi. KuntaL 23 :n mukaiseen kunnanhallituksen taloudenhoidon vastuuseen kuuluu valvoa poistosuunnitelman toteutumista ja taloudellista vaikuttavuutta. 15. Pitkäaikaisen lainan ottamista vuotuisen talousarvion enimmäismäärään. 16. Rahatoimen hoitamista. KuntaL 13 :n mukaan valtuusto päättää mm. talouden ja rahoituksen sekä maksujen perusteista. Valtuuston on siten päätettävä mm. lainan ottamisen sekä lainan antamisen ja muun sijoitustoiminnan periaatteista. Rahoituksen perusteet, joista valtuuston on lain mukaan päätettävä, koskevat lähinnä talousarvion ja taloussuunnitelman rahoitusosan investointien, antolainojen lainakannan muutosten sekä muiden maksuvalmiuden muutosten kattamista. Suositeltava tehtävien ja vastuunjako voisi olla se, että valtuusto hyväksyy talousarvion ja taloussuunnitelman rahoitusosan erät ja että hallitus hyväksyy lainasalkun ja sijoitussalkun periaatteet, maksuvalmiussuunnittelun periaatteet sekä seuraa rahoituksen tasapainon kehitystä. Sisäisen valvonnan järjestämisestä ja valvonnan ohjeistuksesta vastaa KuntaL 23 :n mukaan kunnanhallitus. Sisäiset ohjeet laskujen maksatukseen liittyvistä asioista antaa kunnanhallitus. 17. Maksuja ja taksoja sekä niiden yksityiskohtaisten perusteiden määräämistä. Valtuuston hyväksymät maksujen yleiset perusteet voivat olla taksassa tai muutoin erillisinä päätöksinä. KuntaL 23 :n mukaisen kunnanhallituksen taloudenhoidon vastuun kannalta on tarkoituksenmukaista, että maksujen määrääminen sekä maksujen yksityiskohtaisten perusteiden päättäminen keskitetään kunnanhallitukselle. Keskittäminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö kunnanhallitus voisi siirtää toimivaltaansa muille toimielimille ja viranhaltijoille. Tämä koskee yksityisoikeudellisten maksujen lisäksi julkisoikeudellisia maksuja laissa tai asetuksessa mahdollisesti säädetyin rajoituksin. 18. Kunnan saamisten ja kunnalle tulevien suoritusten valvomista, muuttamista ja vapauttamista, jollei toisin ole säädetty, sekä kunnan saamisten poistoa ja saamisten etuoikeusjärjestyksen muuttamista. 19. Riskienhallinnan toteuttamista ja yhteensovittamista sekä kunnan omaisuuden ja vastuiden vakuuttamista sekä korkosuojaussopimuksia. (Kv ) Kunnanhallitukselle kuuluu yleisvastuu riskienhallinnan koordinoinnista. Kunnanhallitus päättää riskien kartoituksesta, vastuunjaosta vakuutuslaitosten ja kunnan välillä, omavastuuosuuden rahoituksesta sekä omaisuuden turvaamisesta ja suojaamisesta. Päätöksellään kunnanhallitus voi määrätä, kuka viranhaltijoista vastaa riskienhallinnan koordinoinnista, vakuutussopimusten hyväksymisestä ja allekirjoituksesta ja valvoo riskienhallinnan toteuttamista. Erikseen määritellään, kenelle kuuluu takausvastuiden ja muiden vastuiden valvonta. Korkosuojaussopimuksilla tarkoitetaan koronvaihtosopimuksia, korkotermiinisopimuksia ja korko-optiosopimuksia. 20. Hankintaa koskevien ohjeiden antamista. 21. Kunnanjohtajan sivutoimiluvista päättämistä. 22. Vapautuksen myöntämistä kunnallisveron ja kiinteistöveron sekä kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksun suorittamisesta siten, kuin siitä on säädetty. 23. Arava- ja korkotukilainojen myöntämistä, irtisanomista ja vakuusjärjestelyjä. 24. Valtion lainoittamien asuntojen käyttöä ja luovutusta sekä enimmäisvuokrien valvontaa. 25. Energia- ja korjausavustusten myöntämistä. 26. Asukasvalintoja kunnan omistamiin ja määrättäviin vuokra-asuntoihin sekä asukasvalintojen hyväksymistä muihin valtion lainoittamiin asuntoihin. Kunnanhallitukselle delegoitu päätösvalta on koottu yhteen kohtaan, johon ei ole kuitenkaan sisällytetty asioita, joissa kunnanhallituksella on ratkaisuvalta lain tai asetuksen nojalla. Kohta mahdollistaa sääntöä muuttamatta delegoinnin toimielimille, jolloin alemmalle tasolle ratkaistavaksi siirretyn asian osalta hallintosäännön tätä kohtaa ei sovelleta. Kunnanhallituksella on luonnollisesti näissäkin tapauksissa käytettävissään kuntalain 51 :n mukainen otto-oikeus.

13 Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto Henkilöstöjaosto ratkaisee henkilöstöasiat, jotka koskevat: 1. Virka- ja työehtosopimusten määräysten yleistä soveltamista tai muuta palvelussuhteen ehtoihin liittyvää linjausta tai asiaa, silloin kun se on jätetty kunnan harkintaan. 2. Kunnanjohtajan palkkaa ja palkantarkistusta. 3. Henkilöstöetuuksien hankkimista ja niiden yleisiä jakoperusteita. 4. Kunnan palveluksessa olevan viranhaltijan sivutoimiasioita ja niitä koskevia ohjeita. Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto päättää valtakunnallisten sopimusten mukaisista harkinnanvaraisista korotuksista. Työsopimussuhteisen sivutoimiasia on mainittava työsopimuksessa, jolloin henkilö sitoutuu ilmoittamaan mahdolliset sivutoimensa esimiehelleen. Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto antaa asiasta ohjeet, ja ohjeita on myös työsopimuslaissa Ratkaisuvalta henkilöstöasioissa Virkojen ja toimien perustaminen, viran muuttaminen työsuhteeksi ja osaaikaistaminen Valtuusto perustaa ja lakkauttaa virat. Kunnanhallitus päättää kuntalain 46 :n mukaan virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi, mikäli viran tehtäviin ei kuulu julkisen vallan käyttöä. Kunnanhallitus päättää viran muuttamisesta osa-aikaiseksi. Niissä tapauksissa, kun viranhaltija jää osa-aikaeläkkeelle, työajan osa-aikaisuudesta päättää sovitun mukaisesti toimialajohtaja/keskuksen/liikelaitoksen johtaja. Päätöksestä on lähetettävä tieto kunnanhallituksen henkilöstöjaostolle. Uudet pysyvät työsuhteet käsitellään talousarvion henkilöstösuunnitelmassa Päätösvalta henkilöstövalinnoissa Henkilökunta palkataan Nurmijärven kunnan palvelukseen. Valtuusto - Päättää kunnanjohtajan, toimialajohtajien, kehitysjohtajan, talousjohtajan, elinkeinopäällikön ja henkilöstön kehittämispäällikön viranhoitajan valinnasta. Kunnanhallitus - Päättää tulosaluepäälliköinä toimivien viranhaltijoiden, kunnansihteerin, palvelussuhdepäällikön, tiimien vetäjien ja liikelaitosten johtajien valinnasta sekä toimialajohtajien, keskusten johtajien ja tulosaluepäälliköiden/tiimien vetäjien sijaisista. Kunnanjohtaja - Päättää niiden viranhaltijoiden ja työsopimussuhteisen henkilöiden ottamisesta ja työsopimuksen sisällöstä, joista ei ole muualla toisin määrätty.

14 14 Toimialajohtaja/keskuksen johtaja - Päättää toimialansa/keskuksensa alaisuudessa olevien vakinaisten ja väliaikaisten viranhaltijoiden ja työsopimussuhteessa olevan henkilöstön ottamisesta ao. tulosaluepäällikön valmistelusta sekä työsopimuksen sisällöstä. Edelleen delegointi sallitaan harkinnan ja tarpeen mukaan ottaen huomioon kohdan mukainen palkan määrittäminen. Valittavan henkilön lähimmälle esimiehelle annetaan mahdollisuus osallistua valinnan valmisteluun. Tulosaluepäällikkö - Päättää alaisuudessaan olevien väliaikaisten viranhaltijoiden ja työsopimussuhteisten työntekijöiden ottamisesta enintään 12 kuukauden ajaksi. Liikelaitoksen johtaja - Päättää ao. liikelaitoksen palveluksessa olevien vakinaisten ja väliaikaisten viranhaltijoiden ja työsopimussuhteessa olevan henkilöiden ottamisesta ja työsopimuksen sisällöstä. Edelleen delegointi sallitaan harkinnan ja tarpeen mukaan ottaen huomioon kohdan mukainen palkan määrittäminen. Valittavan henkilön lähin esimies osallistuu valinnan valmisteluun Muut henkilöstöasiat Terveydentilaa koskevien tietojen pyytämisessä sekä tarkastuksiin ja tutkimuksiin määräämisessä työnantajaa edustaa lähin esimies. Kunnanjohtaja 1. Myöntää toimialajohtajien/keskusten johtajien sekä suorassa alaisuudessaan olevan henkilöstön vuosilomat sekä myöntää sellaisen virkavapauden tai työloman, jonka saamiseen viranhaltijalla on lainsäädännön, virkaehtosopimuksen tai työehtosopimuksen perusteella ehdoton oikeus. 2. Myöntää harkinnanvaraisen palkattoman virkavapauden tai työloman toimialajohtajalle/keskuksen johtajalle ja kunnan koko henkilöstölle yli 12 kuukauden osalta. 3. Päättää suorassa alaisuudessaan olevien palkasta. 4. Päättää johtoryhmän koulutusohjelmasta ja toimialajohtajien/keskusten johtajien koulutuksesta. 5. Päättää toimialajohtajien/keskusten johtajien palkantarkistuksesta, jonka suuruus saa olla enintään 5 % henkilön peruspalkasta tai tehtäväkohtaisesta palkasta. Kunta voi varata määrärahaa korotusmahdollisuutta varten 0,3 % toimialan/keskuksen palkkasummasta. Korotus voi perustua työn vaatimustason muutokseen (toistaiseksi korottaminen ja/tai kertaluonteisen palkkion maksaminen erityisen hyvästä työstä.) Toimialajohtaja, keskuksen johtaja ja liikelaitoksen johtaja 1. Myöntää tulosaluepäälliköiden ja suorassa alaisuudessa olevien muiden henkilöiden vuosilomat sekä sellaisen virkavapauden tai työloman, jonka saamiseen viran- tai toimenhaltijalla on lainsäädännön tai virkaehtosopimuksen nojalla ehdoton oikeus, sekä virkavapauden/työloman oman tai toisen toimialan/keskuksen viran tai toimen hoitamiseksi. 2. Myöntää muun harkinnanvaraisen palkattoman virkavapauden tai työloman suorassa alaisuudessaan olevalle enintään 12 kuukauden ajaksi. 3. Päättää alaisuudessaan olevien uusien virka- ja työsopimussuhteisten sekä sijaisten palkkauksesta sekä kaikkien tuntipalkkaisten työntekijöiden harkinnanvaraisista palkoista. 4. Päättää alaistensa palkantarkistuksesta, jonka suuruus saa olla enintään 5 % henkilön peruspalkasta tai tehtäväkohtaisesta palkasta. Hän pyytää asiasta palvelussuhdepäällikön lausunnon ennen päätöksentekoa. Korotusvaikutusten on pysyttävä määrärahojen rajoissa.

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2014

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2014 HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2014 1 SISÄLLYS: 1. LUKU 4 YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Organisointi ja johtaminen 5 3 Toimielinten kokoonpano

Lisätiedot

1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt

1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt MÄNTYHARJUN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Kv 10.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 Muutokset/ Lisäykset 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SODANKYLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SODANKYLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto 13.12.2007 95 2 Sivu SISÄLLYSLUETTELO 2-5 OSA I YLEISET MÄÄRÄYKSET. 6 I LUKU YLEISTÄ 6 1 Säännön soveltamisala 6 II LUKU HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET

Lisätiedot

SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015

SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 Kunnanhallitus 3.12.2014 Kunnanvaltuusto 10.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 luku... 4 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Soveltamisala... 4 2 Kunnan toiminta-ajatus... 4 3 Organisointi

Lisätiedot

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SISÄLTÖ I LUKU YLEISTÄ...4 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA...4 II LUKU HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA RATKAISUVALTA...4 2 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO...4 3 PÄÄTÖSVALLAN

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 9.3.2015 57 Valtuusto 30.3.2015 8 Sisällysluettelo I LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1 Säännön soveltamisala... 3 II LUKU: HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA

Lisätiedot

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ 2 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Kunnan toiminta-ajatus 4 2 luku KOKOUSMENETTELY 4 3 Luvun määräysten

Lisätiedot

HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 2 I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala II luku KUNNAN ORGANISAATIO 2 Luottamushenkilöorganisaatio 3 Päävastuualueet ja niiden jakaminen toimialueiksi 4 Henkilöstö-

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Kunnanhallitus 10.12.2012 353. Kunnanvaltuusto 17.12.2012 91

PYHTÄÄN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Kunnanhallitus 10.12.2012 353. Kunnanvaltuusto 17.12.2012 91 PYHTÄÄN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 10.12.2012 353 Kunnanvaltuusto 17.12.2012 91 Voimaantulo 1.1.2013 KUNNAN TOIMINTA-AJATUS Pyhtään kunta luo edellytykset hyvälle elämälle toimien tiiviissä vuorovaikutuksessa

Lisätiedot

LESTIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ JA JOHTOSÄÄNNÖT

LESTIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ JA JOHTOSÄÄNNÖT LESTIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ JA JOHTOSÄÄNNÖT Kunnanhallituksen johtosääntö Tilintarkastussääntö Sivistystoimen johtosääntö Teknisen toimen johtosääntö Kaustisen seutukunnan lautakunnan (Seutuvaltuusto)

Lisätiedot

SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 15.11.2010 Voimaantulo 01.01.2011 2 SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 15.11.2010 Voimaantulo 01.01.2011 Sisällysluettelo sivu 1 luku Yleiset

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ LAUKAAN KUNTA Hallintosääntöön lisäys valtuusto 12.12.2005 58 / 775/011/2005, Maankäyttöja rakennuslain 130 :n mukainen maisematyölupien käsittely siirretään johtavan rakennustarkastajan tehtäväksi Hallintosääntöön

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuusto 12.12.2011 153 Voimaan 1.1.2012 Valtuusto 7.5.2012 55 Voimaan 11.5.2012 Valtuusto 28.1.2013 28 Voimaan 1.2.2013 Valtuusto 10.6.2013 94 Voimaan 14.6.2013

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ

ISOJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ ISOJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto 28.5.2015 / 23 Voimaan 1.6.2015 2 Sisältö I YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Soveltaminen... 4 II LUOTTAMUSHENKILÖJÄRJESTELMÄ... 4 2 Luottamushenkilöjärjestelmä ja

Lisätiedot

Rantasalmen kunta HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty valtuustossa 15.12.2014 / 64

Rantasalmen kunta HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty valtuustossa 15.12.2014 / 64 Rantasalmen kunta HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.12.2014 / 64 Voimaantulo 1.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 5 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan toimintaa ohjaavat säännökset 2 Toimivallan

Lisätiedot

Hallintosääntö. Kv 3.6.2013 64

Hallintosääntö. Kv 3.6.2013 64 Hallintosääntö Kv 3.6.2013 64 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 1 Soveltamisala... 1 2 ORGANISAATIO... 1 2 Kunnan organisaatio... 1 3 Luottamushenkilöorganisaatio... 1 4 Henkilöstöorganisaatio... 3 3 TOIMIELINTEN

Lisätiedot

Hallintosääntö 1.1.2015 -

Hallintosääntö 1.1.2015 - 1 (23) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1.1.2015 - 2 (23) Sisällysluettelo Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosääntö... 4 1 Luku Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (13) SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa 1 Luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko-

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ

PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2010 85 Voimaantulo 1.1.2011 Muutokset päivitetty kaupunginvaltuuston päätösten mukaisesti: - Kvalt 16.06.2011 43 - Kvalt 15.12.2011

Lisätiedot

EURAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

EURAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ EURAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.2.2013 alkaen Khall 21.1.2013 Valt 28.1.2013 2 Sisällysluettelo I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET sivu 1 Säännön soveltaminen... 1 2 Toimintastrategiat... 1 II luku LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN

SAVONLINNAN KAUPUNGIN SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Savonlinnan kaupunginvaltuustossa Voimaantulo 1.1.2013 LUONNOS 2 SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ... 4 1 LUKU... 4 Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI KH 9.2.2015 26 LIITE 12 YPÄJÄN KUNTA muutokset punaisella HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: kunnanvaltuusto Voimaantulo: 1.1.2015 SISÄLTÖ 1. luku KUNNAN TOIMINTAA OHJAAVAT SÄÄNNÖT 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Savonlinnan kaupunginvaltuustossa 12.11.2012 10 Voimaantulo 12.11.2012 Muutettu Savonlinnan kaupunginvaltuustossa 19.12.2012 62, 28.1.2013 90, 91, 11.3.2013

Lisätiedot

Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 25 voimaan 1.5.2014

Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 25 voimaan 1.5.2014 Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 25 voimaan 1.5.2014 Hallintosääntö 2 (33) Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 5 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 5 2 LUKU

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 4.2.2008 8 Muutettu kvalt. 28.4.2008 21 Muutettu kvalt. 15.12.2008 71 Muutettu kvalt. 15.2.2010 7 Muutettu 13.12.2010 60 Muutettu 7.11.2011

Lisätiedot

Hollolan kunta Hallintosääntö

Hollolan kunta Hallintosääntö Hollolan kunta Hallintosääntö 1 HOLLOLAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuusto 11.11.2013 86 Voimaantulo 1.1.2014 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan muut johtosäännöt

Lisätiedot

Kokemäen kaupungin hallintosääntö

Kokemäen kaupungin hallintosääntö Kokemäen kaupungin hallintosääntö 1.1.2013 alkaen 1/38 Voimaantulo 1.1.2013 Kokemäen kaupungin hallintosääntö Kaupunginhallitus 29.10.2012 247 Kaupunginvaltuusto 5.11.2012 48 1. LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Hallintosääntö. xx.xx.2011. Luonnos

Hallintosääntö. xx.xx.2011. Luonnos xx.xx.2011 muutokset 2 (25) Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET...4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt...4 2 LUKU ORGANISAATIO...4 2 Luottamushenkilöorganisaatio ja sen tehtävät...4

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuusto hyväksynyt 17.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt 1 2 LUKU LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO

Lisätiedot