Nurmijärven kunnan hallintosääntö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nurmijärven kunnan hallintosääntö"

Transkriptio

1 Nurmijärven kunnan hallintosääntö

2 2 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET Soveltamisala ORGANISAATIO Johtaminen, organisaatio Luottamushenkilöorganisaatio Poikkihallinnollisuus Luottamushenkilöorganisaatio Kunnanhallituksen kokoonpano ja tehtävät Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto Toimielimien yleiset tehtävät Toimikunnat Esittely Kunnanjohtaja Viran määräaikaisuus Kelpoisuusehdot Sijaisuus Tehtävät Henkilöorganisaatio Toimialat, keskukset ja tulosalueet Toimenkuvat Kelpoisuusehdot YHTEISTOIMINTAMUODOT Johtoryhmät Työpaikkakokoukset RATKAISUVALTA Luottamushenkilöelinten ratkaisuvalta Viranhaltijoiden päätösvalta Päätöspöytäkirjat Päätösvalta yleisissä asioissa Kunnanhallitus Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto Ratkaisuvalta henkilöstöasioissa Virkojen ja toimien perustaminen, viran muuttaminen työsuhteeksi ja osaaikaistaminen Päätösvalta henkilöstövalinnoissa Muut henkilöstöasiat Päätösvalta virkojen ja toimien täyttämisessä sekä eron myöntämisessä Viran ja toimen haku Valinnan valmistelu Kelpoisuus Virkanimikkeet Ero ja irtisanominen KUNNAN TALOUS Talousarvio KOKOUSMENETTELY Määräysten soveltaminen Kokousaika ja -paikka Kokouksen koollekutsuminen Jatkokokous Varajäsenen kutsuminen Kokouksen pitäminen Kokouksen johtaminen... 18

3 Tilapäinen puheenjohtaja Läsnäolo toimielimen kokouksissa Kunnanhallituksen edustus muissa toimielimissä Esittelyperiaate Esteellisyyden toteaminen Äänestys ja vaalit Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen Kunnanhallituksen ja lautakunnan otto-oikeus Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen ja päätöksen täytäntöönpano MUUT MÄÄRÄYKSET Tiedottaminen Haasteiden ja virallisten tiedonantojen vastaanotto ja toimittaminen Kunnan asukkaiden aloitteet Kunnan nimenkirjoitus ja asiakirjojen allekirjoittaminen Hankintavaltuudet Tilintarkastussääntö Siirtymäsäännökset... 24

4 4 NURMIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa / Voimaantulo Muutettu valtuustossa (Työterveys-liikelaitos) Muutettu valtuustossa / Voimaantulo Muutettu valtuustossa / Voimaantulo Muutettu valtuustossa / Voimaantulo YLEISET MÄÄRÄYKSET 1.1. Soveltamisala Hallintosäännössä määrätään kunnan hallinnosta, organisaatiosta, päätöksenteosta, taloudesta ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön ohella kunnan toimintaa ohjataan seuraavilla johtosäännöillä: - valtuuston työjärjestys - keskushallinnon toimialan johtosääntö - sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö - sivistystoimen toimialan johtosääntö - ympäristötoimialan johtosääntö - elinkeino- ja kuntakehityskeskuksen johtosääntö Hallintosäännöllä delegoitua toimivaltaa voi viranomainen siirtää yksilöidysti eteenpäin harkintansa mukaan esim. toimialojen toimintasäännöillä, ellei tässä edelleen delegointia ole nimenomaisesti kielletty. Mikäli samasta asiasta kuin tässä hallintosäännössä, on määrätty toimialan johtosäännössä, niin se menee hallintosäännön edelle. 2. ORGANISAATIO 2.1. Johtaminen, organisaatio Kunnanhallitus johtaa ja vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valvoo kunnan etua ja edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. (KuntaL 23 ) Kunnanjohtaja johtaa kunnan hallintoa. Kuntaa johdetaan valtuuston hyväksymien strategioiden mukaan niin, että toiminnassa saavutetaan sovitut tavoitteet. Kunnan organisaatio koostuu neljästä toimialasta ja kahdesta keskuksesta, joita ovat keskushallinnon toimiala, sosiaali- ja terveystoimen toimiala, sivistystoimen toimiala, ympäristötoimiala, elinkeino- ja kuntakehityskeskus sekä talouskeskus (jäljempänä keskus). Kunnallisina liikelaitoksina toimivat Nurmijärven Vesi -liikelaitos, Klaukkalan Jäähalli - liikelaitos, Nurmijärven Työterveys -liikelaitos ja Aleksia, Nurmijärven kiinteistö-, ruoka- ja siivouspalvelujen liikelaitos.

5 Luottamushenkilöorganisaatio Poikkihallinnollisuus Luottamushenkilöorganisaatiossa sovelletaan poikkihallinnollista päätöksentekoa, jolloin eri lautakunnissa on samoja luottamushenkilöitä lautakunnan jäseninä seuraavasti: - Nuorisolautakunnassa jäsen sosiaali- ja terveyslautakunnasta sekä jäsen sivistyslautakunnasta. - Liikuntalautakunnassa jäsen teknisestä lautakunnasta ja jäsen sosiaali- ja terveyslautakunnasta. - Ympäristölautakunnassa jäsen sosiaali- ja terveyslautakunnasta ja jäsen asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnasta. - Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunnassa jäsen teknisestä lautakunnasta. Poikkihallinnollisuudella lisätään lautakuntien välistä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä Luottamushenkilöorganisaatio Kunnan luottamushenkilöorganisaation muodostavat valtuusto, tarkastuslautakunta, kunnanhallitus, kunnanhallituksen henkilöstöjaosto, keskusvaalilautakunta ja vaalilautakunnat sekä seuraavat toimielimet toimialoittain: Elinkeino- ja kuntakehityskeskus - kuntakehitystoimikunta Keskushallinnon toimiala - Nurmijärven Työterveys -liikelaitoksen johtokunta - Klaukkalan Jäähalli liikelaitoksen johtokunta - Aleksia, Nurmijärven kiinteistö-, ruoka- ja siivouspalvelujen liikelaitoksen johtokunta Sosiaali- ja terveystoimen toimiala - sosiaali- ja terveyslautakunta - liikuntalautakunta Sivistystoimen toimiala - sivistyslautakunta - nuorisolautakunta - koulujen johtokunnat Ympäristötoimiala - asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta - tekninen lautakunta - ympäristölautakunta - Nurmijärven Vesi liikelaitoksen johtokunta Kunnanhallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Valtuusto valitsee lautakunnat ja liikelaitosten johtokunnat toimikaudekseen neljäksi vuodeksi. Valtuusto valitsee em. toimielimien jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kunnanhallitus valitsee äänestysalueiden vaalilautakunnat kutakin vaalia varten. Klaukkalan Jäähalli liikelaitoksen johtokuntana toimii liikuntalautakunta. Sivistyslautakunta nimeää koulujen johtokuntien jäsenet. Toimielin nimeää jaostojen jäsenet toimikaudekseen.

6 Kunnanhallituksen kokoonpano ja tehtävät Valtuusto valitsee kunnanhallitukseen 11 jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Kunnanhallituksen jäsenten keskuudesta valtuusto valitsee kunnanhallituksen puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan. Kunnanhallituksen tehtävänä on hallintoa johtaessaan: 1. Ohjata ja valvoa kunnan eri hallinnonalojen ja organisaation suunnittelua ja kehittämistä. 2. Seurata hallintokuntien tavoitteiden saavuttamista sekä käydä läpi toteutumista koskevat raportit ja ryhtyä niiden edellyttämiin toimiin valtuuston tahdon toteuttamiseksi. 3. Seurata ja ohjata kunnan yleistä kehitystä kunnan strategian ja hyväksyttyjen tavoitteiden mukaan sekä valvoa ohjeiden noudattamista. 4. Johtaa ja valvoa kunnan arkistotointa ja sen keskusarkistoa. 5. Toimia yhteistyössä kuntakonserniin ja kunnan toimintaan läheisesti liittyvien yhteisöjen kanssa. 6. Valvoa, että kunnan toimielimet ja henkilöstö noudattavat voimassa olevia säännöksiä ja määräyksiä ja toimivat kunnan edun mukaisesti. 7. Toimia aravalain ja muiden asumista koskevien lakien tarkoittamana kunnan asuntoviranomaisena. Valtuuston asioita valmistellessaan: 1. Huolehtia säännösten, määräysten ja suunnitelmien huomioonottamisesta, tarpeellisten taloudellisten ja muiden selvitysten laatimisesta ja päätösehdotuksen perustelemisesta. Valtuuston päätöksiä täytäntöönpannessaan: 1. Antaa täytäntöönpanosta tarpeelliset määräykset ja ohjeet. 2. Huolehtia kunnan taloudellisten, teknisten ja henkilövoimavarojen tarkoituksenmukaisesta käytöstä. Kunnan etua valvoessaan: 1. Määrätä tarvittaessa edustaja käyttämään kunnan puhevaltaa, edustamaan kuntaa yhteisöissä sekä tekemään oikeustoimia. 2. Seurata niiden kuntayhtymien, kuntien edustajainkokousten ja niiden laitosten ja yhteisöjen toimintaa, joissa kunta on osallisena tai joita kunta on taloudellisesti tukenut sekä ohjata riittävin ohjein edustajiaan niissä sekä valvoa kunnan edustajien toimintaa. 3. Antaa valtuuston puolesta selitys valtuuston päätöksestä tehtyyn valitukseen, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätöstä ei ole kumottava. 4. Antaa ohjeet maksujen ja taksojen ajantasallapidosta. 5. Huolehtia kunnan riskienhallinnasta Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto Kunnanhallituksessa on henkilöstöjaosto, johon kunnanhallitus valitsee viisi (5) jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Henkilöstöjaoston jäsenistä kahden on oltava kunnanhallituksen varsinaisia jäseniä, ja loput jäsenistä ja varajäsenistä voivat olla kunnanhallituksen ulkopuolisia luottamushenkilöitä. Kunnanhallitus nimeää henkilöstöjaoston puheenjohtajan. Kunnanhallituksen henkilöstöjaoston tehtävänä on:

7 7 1. Käsitellä kunnalle työnantajana kuuluvat ja muut henkilöstöasiat. 2. Huolehtia kunnan henkilöstöpolitiikan kehittämisestä sekä ohjata ja valvoa siihen liittyvien päätösten toteuttamista. 3. Edistää ja koordinoida kunnan henkilöstösuunnittelua. 4. Vastata henkilöstöä koskevien sääntöjen ajantasaisuudesta ja tärkeiden henkilöstöpoliittisten linjausten tekemisestä. 5. Huolehtia kunnan henkilöstön työterveyshuollon ja lakisääteisen työsuojelun järjestämisestä ja kehittämisestä. 6. Hoitaa sille kuuluvat kunnan luottamushenkilöitä koskevat asiat sekä 7. Hoitaa kunnanhallituksen antamat muut henkilöstöhallinnon tehtävät Toimielimien yleiset tehtävät Toimielimet vastaavat toimialansa toiminnan, talouden ja organisaation kehittämisestä ja valvonnasta, strategioiden ja tavoitteiden määrittämisestä sekä voimavarojen yhteensovittamisesta ja tasapainottamisesta Toimikunnat Toimikuntaa asettaessaan kunnanhallitus määrittelee toimikunnan tavoitteet ja tehtävät sekä sen, onko toimikunta tilapäinen vai pysyväisluonteinen. Päätösvallan siirrosta toimikunnalle säädetään kuntalaissa. Kunnanhallitus valitsee toimikuntaan vähintään kolme jäsentä ja tarvittaessa kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Kunnanhallitus valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikunnan jäsenten keskuudesta. Lautakunnat voivat asettaa korkeintaan omaksi toimikaudekseen toimikuntia määrättyä tehtävää varten. Lautakunnat voivat siirtää ko. toimielimelle kuuluvaa päätösvaltaa asettamalleen toimikunnalle Esittely Asiat ratkaistaan kunnanhallituksen kokouksissa kunnanjohtajan esittelystä. Hänen poissa ollessaan tai ollessa esteellinen toimii esittelijänä hallintojohtaja. Esittelijän esitys on käsittelyn pohjana. Kunnanhallituksen henkilöstöjaostossa henkilöstön kehittämisasiat esittelee henkilöstön kehittämispäällikkö ja palvelussuhde- ja yhteistoiminta-asiat palvelussuhdepäällikkö. Esittelijän ollessa poissa tai esteellinen toimii esittelijänä hänen sijaisekseen määrätty. Toimielimien esittelystä määrätään ao. johtosäännöissä Kunnanjohtaja Viran määräaikaisuus Valtuusto valitsee kunnanjohtajan seitsemän vuoden määräajaksi. Kunnan ja määräaikaisen kunnanjohtajan kesken hyväksytään johtajasopimus. Nykytilanteen mukainen, mutta valtuusto voi päättää myös muuten, koska on kunnan päätettävissä.

8 Kelpoisuusehdot Kunnanjohtajaksi valittavalta vaaditaan virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Lisäksi vaaditaan hyvä käytännön kokemus kunnallishallinnosta Sijaisuus Kunnanjohtajan ollessa esteellisenä tai poissa tai viran ollessa avoinna kunnanjohtajan tehtäviä hoitaa hallintojohtaja. Valtuusto voi kuitenkin, milloin virka on avoinna tai poissaolo kestää kahta kuukautta pidemmän ajan, ottaa virkaan väliaikaisen hoitajan Tehtävät Sen lisäksi, mitä kunnanjohtajan tehtävistä erikseen on säädetty ja määrätty hän: 1. Valvoo kunnan hallintoa ja tekee kunnanhallitukselle hallinnon kehittämiseksi ja epäkohtien korjaamiseksi tarpeellisia esityksiä. 2. Valvoo yleisesti, että kunnalle tulevat valtionosuudet ja -avustukset haetaan ja kunnan saatavat peritään ja valvotaan asianmukaisesti. 3. Edustaa tai määrää kunnan muun viranhaltijan tai kutsuu luottamushenkilön edustamaan kuntaa neuvotteluissa ja edustustilaisuuksissa, jollei kunnanhallitus yksittäistapauksessa toisin päätä Henkilöorganisaatio Toimialat, keskukset ja tulosalueet Kunnan organisaatio jaetaan edellä todettuihin toimialoihin ja keskuksiin. Toimialaa johtaa toimialajohtaja. Valtuusto päättää toimialajaosta sekä keskuksista ja määrää toimialajohtajan sekä keskuksen johtajan. Kunnan toiminta on jaettu seuraaviin toimialoihin ja keskuksiin: - keskushallinnon toimiala - sosiaali- ja terveystoimen toimiala - sivistystoimen toimiala - ympäristötoimiala - elinkeino- ja kuntakehityskeskus - talouskeskus. Ympäristötoimialan yhteydessä toimii Nurmijärven Vesi kunnallisena liikelaitoksena. Keskushallinnon toimialan yhteydessä toimivat kunnallisina liikelaitoksina Klaukkalan Jäähalli, Nurmijärven Työterveys ja Aleksia, Nurmijärven kiinteistö-, ruoka- ja siivouspalvelujen liikelaitos. Tehtäväkokonaisuuksista muodostetaan toimialan/keskuksen puitteissa tulosalueita/tiimejä. Kunnanhallitus määrää toimialan/keskuksen jakamisesta tulosalueisiin/tiimeihin ja tulosalueiden päälliköt/tiimien vetäjät. Tulosalueet jakaantuvat tarpeen mukaan tulosyksiköihin toimialajohtajan/keskuksen johtajan päättämällä tavalla tulosaluepäällikön valmistelusta. Liikelaitoksen mahdollisesta jakamisesta tulosyksiköihin päättää liikelaitoksen johtaja.

9 9 Kunnanjohtaja päättää toimialojen/keskusten välisestä projektiluonteisesta työvoiman käytöstä. Toimialajohtaja/keskuksen johtaja päättää toimialan/keskuksen sisäisestä työvoiman käytöstä. Työvoimasiirroista neuvotellaan henkilöstön kanssa. Toimialojen, keskusten ja tulosalueiden tavoitteet Valtuusto vahvistaa tavoitteet talousarvion käsittelyn yhteydessä ja niitä täsmennetään käyttösuunnitelmien vahvistamisen yhteydessä. Toimialajohtajat, keskusten johtajat, tulosaluepäälliköt sekä tiimien vetäjät vastaavat alueidensa/tiimiensä johtamisesta. Toimialojen, keskusten ja tulosalueiden yleinen vastuu Vaadittujen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että kukin toimiala, keskus ja tulosalue: 1. Kehittää toimintansa tehokkuutta ja taloudellisuutta sekä parantaa henkilöstön työkykyä ja korkeaa ammattitaitoa. 2. Raportoi vaadittavalla tavalla tulosten saavuttamisesta sekä pitää ajan tasalla säännöt, taksat ja yleisohjeet. 3. Vastaa valtionosuuksien, -avustusten ja -lainojen hakemisesta sekä perii muut tulot ja suorittaa menot Toimenkuvat Kunnan kaikilla vakinaisilla työntekijöillä on toimenkuva. Se voi olla yhtä henkilöä tai henkilöryhmää koskeva. Toimenkuvassa määritellään henkilön: 1. Asema kunnan organisaatiossa. 2. Avaintehtävät ja niitä koskevat vuositavoitteet. 3. Toimivaltuudet. 4. Pätevyysvaatimukset. 5. Sijaisuudet. 6. Työsuhteisen nimike. Toimenkuvan laadinta Toimenkuvan valmistelee lähin esimies yhteistyössä viranhaltijan/työntekijän kanssa. Toimialajohtajan, keskuksen johtajan, tulosalueen päälliköiden, tiimin vetäjien sekä liikelaitosten johtajien toimenkuvat valmistellaan yhdessä ao. johtoryhmän kanssa. Toimenkuvat tarkistetaan vuosittain kehittämiskeskustelun yhteydessä. Ne tarkistetaan myös tehtävämuutosten ja henkilöstömuutosten yhteydessä. Toimenkuvien hyväksyminen 1. Kunnanhallitus hyväksyy kunnanjohtajan ja toimialajohtajien/keskusten johtajien toimenkuvat, 2. toimialajohtaja/keskuksen johtaja suorien alaistensa toimenkuvat ja toimialan/keskuksen kaikkien toimien nimikkeet sekä virkojen ja toimien pätevyysvaatimukset sekä 3. tulosalueen päällikkö, tiimin vetäjä ja liikelaitoksen johtaja alaistensa toimenkuvat. Toimenkuvat ottavat huomioon ne rajat, jotka on asetettu asianomaista työntekijää koskevilla muilla johtosäännöillä tai valtuuston viranperustamispäätöksellä Kelpoisuusehdot Kunnan tehtäviin vaadittava kelpoisuus on määrätty viran tai toimen perustamispäätöksessä tai toimenkuvissa, joilla voi muuttaa pätevyysvaatimuksia.

10 10 3. YHTEISTOIMINTAMUODOT 3.1. Johtoryhmät Kunnan johtoryhmä Kunnanjohtaja, toimialajohtajat, kehitysjohtaja, talousjohtaja, henkilöstön kehittämispäällikkö ja yksi henkilöstön edustaja muodostavat kunnan johtoryhmän. Työntekijäjärjestöt ja työnantaja sopivat henkilöstön edustajan valintatavasta ja henkilöstöedustajan kaudesta. Toimialojen/keskusten johtoryhmät Toimialajohtaja/keskuksen johtaja nimeää toimialan/keskuksen johtoryhmät. Johtoryhmään valitaan yksi henkilöstöjärjestöjen valitsema edustaja kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Johtoryhmät toimivat kunnan strategioiden mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi yhteisesti kunnan henkilöstön kanssa. Johtoryhmä kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta säännöllisesti. Tarvittaessa puheenjohtaja kutsuu johtoryhmän kokoukseen asiantuntijoita. Johtoryhmä on kutsuttava koolle myös silloin, kun vähintään kaksi jäsentä ilmoittamaansa asiaa varten sitä vaatii. Liikelaitosten mahdollisista johtoryhmistä on määrätty ao. liikelaitoksen johtosäännössä. Johtoryhmätyöskentelyn luonteeseen kuuluu, että johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti. Säännöllisenä voidaan pitää esim. kerran kuukaudessa kokoontumista Työpaikkakokoukset Työpaikan esimies kutsuu koolle työpaikkakokouksen, kun työn yhteinen kehittäminen tai ajankohtainen asia sitä edellyttävät. Työpaikkakokous on kutsuttava koolle myös silloin, kun 1/3 asianomaisen toimipaikan henkilöstöstä sitä vaatii. Työpaikkakokouksiin voidaan kutsua asiantuntijoita. Työpaikkakokous on tulosalueen tai sellaisen työpisteen kokous, joka on työntekijämäärän osalta luonteva. Työpaikkakokous pidetään vähintään 4 kertaa vuodessa. 4. RATKAISUVALTA 4.1. Luottamushenkilöelinten ratkaisuvalta Luottamushenkilöelinten päätösvalta on määritelty laissa, tässä säännössä ja toimialojen johtosäännöissä. Kunnanhallitus voi siirtää sille kuuluvaa päätösvaltaa lautakunnalle, henkilöstöjaostolle, kuntakehitystoimikunnalle, luottamushenkilölle tai viranhaltijalle ja lautakunta sille kuuluvaa päätösvaltaa johtokunnalle, luottamushenkilöille ja viranhaltijalle, ellei voimassa olevasta lainsäädännöstä muuta johdu.

11 Viranhaltijoiden päätösvalta Viranhaltijoiden päätösvalta, sen lisäksi mitä siitä on laissa ja säädöksissä säädetty tai määrätty, on määritelty tässä säännössä ja toimialojen/keskuksen johtosäännöissä, ao. toimielimien toimintasäännöissä sekä toimenkuvissa. Viranhaltija voi siirtää päätösvaltaa alaiselleen viranhaltijalle, ellei voimassa olevasta lainsäädännöstä muuta johdu tai edelleen siirtoa ei ole tietyssä asiassa erikseen kielletty. Työsuhteisille voidaan delegoida kohdan 4.5. (ratkaisuvalta henkilöstöasioissa) päätösvaltaa työnjohdollisissa tehtävissä Päätöspöytäkirjat Luottamushenkilö- ja viranhaltijapäätöksistä pidetään pöytäkirjaa sellaisista päätöksistä, joista voidaan tehdä oikaisuvaatimus tai valitus. Viranhaltijapäätökset pidetään yleisesti nähtävillä kunnanhallituksen päättämällä tavalla. Tämän lisäksi kunnan ilmaisemista kannanotoista kirjallisina lausuntoina pidetään päätöspöytäkirjaa Päätösvalta yleisissä asioissa Kunnanhallitus Kunnanhallitus ratkaisee muualla säädettyjen tai määrättyjen asioiden lisäksi asiat, jotka koskevat: 1. Sen ratkaisemista, mitä tontteja kunta kunakin vuonna laittaa myyntiin tai vuokraa ja millä hinnalla tontit luovutetaan. 2. Alle euron hintaisten kiinteistöjen myyntiä ja vuokrausta sekä kiinnityksen hakemista. 3. Enintään euron hintaisten kiinteistöjen ostamista kunnalle. 4. Käyttöomaisuuden myymistä, ellei sitä ole delegoitu. Kunnanhallitus päättää aina kuitenkin osakkeiden myynnistä. Irtaimen omaisuuden myyntiä on siirretty toimielimille ao. johtosäännöillä, mutta osakkeiden myynti on tarpeellista keskittää vain kunnanhallitukselle. Käyttöomaisuuden myynti ei kuulu kunnanhallituksen lakisääteiseen taloudenhoidon vastuuseen. Käyttöomaisuuden myyntiin liittyvä toimivalta voidaan johtosääntömääräyksellä siirtää joko kokonaan tai rajatusti valtuustolta muille toimielimille, luottamushenkilöille ja viranhaltijoille. Toimivallan määrittelyn ja siirtämisen kannalta yksinkertaisin menettely on, että valtuusto siirtää toimivaltaansa kunnanhallitukselle ja oikeuttaa hallituksen siirtämään toimivaltaa edelleen. Tämä sopii hyvin myös siihen, että KuntaL 23 :n mukaan talouden hoidon vastuu on kunnanhallituksella. 5. Maankäyttösopimuksista päättämistä euroon saakka. 6. Vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden hyväksymistä. 7. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten kaavojen laadintaa alueille. 8. Valittamista kaavaa koskevasta hallinto-oikeuden kumoamis- tai muuttamispäätöksestä (MRL 191 ). 9. Lykkäyksen myöntämistä tonttien ja muiden alueiden myynti- tai vuokraehtojen mukaisen rakentamis- tai muun sellaisen velvollisuuden täyttämisestä. 10. Kunnallisteknisten rakennusohjelmien sekä talonrakennuksen luonnospiirustusten ja alustavan kustannusarvion hyväksymistä niiltä osin, kun tehtäviä ei ole annettu muille viranomaisille. 11. Vahingonkorvauksen myöntämistä tapauksissa, joissa kunta on katsottava korvausvelvolliseksi. 12. Asunto- ym. osakkeiden hankintaa. 13. Kunnan kiinteään omaisuuteen kiinnitettyjen panttikirjojen luovuttamista kunnan vastuiden vakuudeksi. 14. Poistosuunnitelmien hyväksymistä valtuuston hyväksymien suunnitelmapoistojen perusteiden pohjalta.

12 12 Suunnitelmapoistojen perusteet kuuluvat talouden perusteisiin, joista KuntaL 13 2 momentin mukaan päättää valtuusto. Poistosuunnitelma on pidemmälläkin aikavälillä vakaa, eikä poistolaskentaa käytetä tilikauden tuloksen järjestelemiseksi. KuntaL 23 :n mukaiseen kunnanhallituksen taloudenhoidon vastuuseen kuuluu valvoa poistosuunnitelman toteutumista ja taloudellista vaikuttavuutta. 15. Pitkäaikaisen lainan ottamista vuotuisen talousarvion enimmäismäärään. 16. Rahatoimen hoitamista. KuntaL 13 :n mukaan valtuusto päättää mm. talouden ja rahoituksen sekä maksujen perusteista. Valtuuston on siten päätettävä mm. lainan ottamisen sekä lainan antamisen ja muun sijoitustoiminnan periaatteista. Rahoituksen perusteet, joista valtuuston on lain mukaan päätettävä, koskevat lähinnä talousarvion ja taloussuunnitelman rahoitusosan investointien, antolainojen lainakannan muutosten sekä muiden maksuvalmiuden muutosten kattamista. Suositeltava tehtävien ja vastuunjako voisi olla se, että valtuusto hyväksyy talousarvion ja taloussuunnitelman rahoitusosan erät ja että hallitus hyväksyy lainasalkun ja sijoitussalkun periaatteet, maksuvalmiussuunnittelun periaatteet sekä seuraa rahoituksen tasapainon kehitystä. Sisäisen valvonnan järjestämisestä ja valvonnan ohjeistuksesta vastaa KuntaL 23 :n mukaan kunnanhallitus. Sisäiset ohjeet laskujen maksatukseen liittyvistä asioista antaa kunnanhallitus. 17. Maksuja ja taksoja sekä niiden yksityiskohtaisten perusteiden määräämistä. Valtuuston hyväksymät maksujen yleiset perusteet voivat olla taksassa tai muutoin erillisinä päätöksinä. KuntaL 23 :n mukaisen kunnanhallituksen taloudenhoidon vastuun kannalta on tarkoituksenmukaista, että maksujen määrääminen sekä maksujen yksityiskohtaisten perusteiden päättäminen keskitetään kunnanhallitukselle. Keskittäminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö kunnanhallitus voisi siirtää toimivaltaansa muille toimielimille ja viranhaltijoille. Tämä koskee yksityisoikeudellisten maksujen lisäksi julkisoikeudellisia maksuja laissa tai asetuksessa mahdollisesti säädetyin rajoituksin. 18. Kunnan saamisten ja kunnalle tulevien suoritusten valvomista, muuttamista ja vapauttamista, jollei toisin ole säädetty, sekä kunnan saamisten poistoa ja saamisten etuoikeusjärjestyksen muuttamista. 19. Riskienhallinnan toteuttamista ja yhteensovittamista sekä kunnan omaisuuden ja vastuiden vakuuttamista sekä korkosuojaussopimuksia. (Kv ) Kunnanhallitukselle kuuluu yleisvastuu riskienhallinnan koordinoinnista. Kunnanhallitus päättää riskien kartoituksesta, vastuunjaosta vakuutuslaitosten ja kunnan välillä, omavastuuosuuden rahoituksesta sekä omaisuuden turvaamisesta ja suojaamisesta. Päätöksellään kunnanhallitus voi määrätä, kuka viranhaltijoista vastaa riskienhallinnan koordinoinnista, vakuutussopimusten hyväksymisestä ja allekirjoituksesta ja valvoo riskienhallinnan toteuttamista. Erikseen määritellään, kenelle kuuluu takausvastuiden ja muiden vastuiden valvonta. Korkosuojaussopimuksilla tarkoitetaan koronvaihtosopimuksia, korkotermiinisopimuksia ja korko-optiosopimuksia. 20. Hankintaa koskevien ohjeiden antamista. 21. Kunnanjohtajan sivutoimiluvista päättämistä. 22. Vapautuksen myöntämistä kunnallisveron ja kiinteistöveron sekä kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksun suorittamisesta siten, kuin siitä on säädetty. 23. Arava- ja korkotukilainojen myöntämistä, irtisanomista ja vakuusjärjestelyjä. 24. Valtion lainoittamien asuntojen käyttöä ja luovutusta sekä enimmäisvuokrien valvontaa. 25. Energia- ja korjausavustusten myöntämistä. 26. Asukasvalintoja kunnan omistamiin ja määrättäviin vuokra-asuntoihin sekä asukasvalintojen hyväksymistä muihin valtion lainoittamiin asuntoihin. Kunnanhallitukselle delegoitu päätösvalta on koottu yhteen kohtaan, johon ei ole kuitenkaan sisällytetty asioita, joissa kunnanhallituksella on ratkaisuvalta lain tai asetuksen nojalla. Kohta mahdollistaa sääntöä muuttamatta delegoinnin toimielimille, jolloin alemmalle tasolle ratkaistavaksi siirretyn asian osalta hallintosäännön tätä kohtaa ei sovelleta. Kunnanhallituksella on luonnollisesti näissäkin tapauksissa käytettävissään kuntalain 51 :n mukainen otto-oikeus.

13 Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto Henkilöstöjaosto ratkaisee henkilöstöasiat, jotka koskevat: 1. Virka- ja työehtosopimusten määräysten yleistä soveltamista tai muuta palvelussuhteen ehtoihin liittyvää linjausta tai asiaa, silloin kun se on jätetty kunnan harkintaan. 2. Kunnanjohtajan palkkaa ja palkantarkistusta. 3. Henkilöstöetuuksien hankkimista ja niiden yleisiä jakoperusteita. 4. Kunnan palveluksessa olevan viranhaltijan sivutoimiasioita ja niitä koskevia ohjeita. Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto päättää valtakunnallisten sopimusten mukaisista harkinnanvaraisista korotuksista. Työsopimussuhteisen sivutoimiasia on mainittava työsopimuksessa, jolloin henkilö sitoutuu ilmoittamaan mahdolliset sivutoimensa esimiehelleen. Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto antaa asiasta ohjeet, ja ohjeita on myös työsopimuslaissa Ratkaisuvalta henkilöstöasioissa Virkojen ja toimien perustaminen, viran muuttaminen työsuhteeksi ja osaaikaistaminen Valtuusto perustaa ja lakkauttaa virat. Kunnanhallitus päättää kuntalain 46 :n mukaan virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi, mikäli viran tehtäviin ei kuulu julkisen vallan käyttöä. Kunnanhallitus päättää viran muuttamisesta osa-aikaiseksi. Niissä tapauksissa, kun viranhaltija jää osa-aikaeläkkeelle, työajan osa-aikaisuudesta päättää sovitun mukaisesti toimialajohtaja/keskuksen/liikelaitoksen johtaja. Päätöksestä on lähetettävä tieto kunnanhallituksen henkilöstöjaostolle. Uudet pysyvät työsuhteet käsitellään talousarvion henkilöstösuunnitelmassa Päätösvalta henkilöstövalinnoissa Henkilökunta palkataan Nurmijärven kunnan palvelukseen. Valtuusto - Päättää kunnanjohtajan, toimialajohtajien, kehitysjohtajan, talousjohtajan, elinkeinopäällikön ja henkilöstön kehittämispäällikön viranhoitajan valinnasta. Kunnanhallitus - Päättää tulosaluepäälliköinä toimivien viranhaltijoiden, kunnansihteerin, palvelussuhdepäällikön, tiimien vetäjien ja liikelaitosten johtajien valinnasta sekä toimialajohtajien, keskusten johtajien ja tulosaluepäälliköiden/tiimien vetäjien sijaisista. Kunnanjohtaja - Päättää niiden viranhaltijoiden ja työsopimussuhteisen henkilöiden ottamisesta ja työsopimuksen sisällöstä, joista ei ole muualla toisin määrätty.

14 14 Toimialajohtaja/keskuksen johtaja - Päättää toimialansa/keskuksensa alaisuudessa olevien vakinaisten ja väliaikaisten viranhaltijoiden ja työsopimussuhteessa olevan henkilöstön ottamisesta ao. tulosaluepäällikön valmistelusta sekä työsopimuksen sisällöstä. Edelleen delegointi sallitaan harkinnan ja tarpeen mukaan ottaen huomioon kohdan mukainen palkan määrittäminen. Valittavan henkilön lähimmälle esimiehelle annetaan mahdollisuus osallistua valinnan valmisteluun. Tulosaluepäällikkö - Päättää alaisuudessaan olevien väliaikaisten viranhaltijoiden ja työsopimussuhteisten työntekijöiden ottamisesta enintään 12 kuukauden ajaksi. Liikelaitoksen johtaja - Päättää ao. liikelaitoksen palveluksessa olevien vakinaisten ja väliaikaisten viranhaltijoiden ja työsopimussuhteessa olevan henkilöiden ottamisesta ja työsopimuksen sisällöstä. Edelleen delegointi sallitaan harkinnan ja tarpeen mukaan ottaen huomioon kohdan mukainen palkan määrittäminen. Valittavan henkilön lähin esimies osallistuu valinnan valmisteluun Muut henkilöstöasiat Terveydentilaa koskevien tietojen pyytämisessä sekä tarkastuksiin ja tutkimuksiin määräämisessä työnantajaa edustaa lähin esimies. Kunnanjohtaja 1. Myöntää toimialajohtajien/keskusten johtajien sekä suorassa alaisuudessaan olevan henkilöstön vuosilomat sekä myöntää sellaisen virkavapauden tai työloman, jonka saamiseen viranhaltijalla on lainsäädännön, virkaehtosopimuksen tai työehtosopimuksen perusteella ehdoton oikeus. 2. Myöntää harkinnanvaraisen palkattoman virkavapauden tai työloman toimialajohtajalle/keskuksen johtajalle ja kunnan koko henkilöstölle yli 12 kuukauden osalta. 3. Päättää suorassa alaisuudessaan olevien palkasta. 4. Päättää johtoryhmän koulutusohjelmasta ja toimialajohtajien/keskusten johtajien koulutuksesta. 5. Päättää toimialajohtajien/keskusten johtajien palkantarkistuksesta, jonka suuruus saa olla enintään 5 % henkilön peruspalkasta tai tehtäväkohtaisesta palkasta. Kunta voi varata määrärahaa korotusmahdollisuutta varten 0,3 % toimialan/keskuksen palkkasummasta. Korotus voi perustua työn vaatimustason muutokseen (toistaiseksi korottaminen ja/tai kertaluonteisen palkkion maksaminen erityisen hyvästä työstä.) Toimialajohtaja, keskuksen johtaja ja liikelaitoksen johtaja 1. Myöntää tulosaluepäälliköiden ja suorassa alaisuudessa olevien muiden henkilöiden vuosilomat sekä sellaisen virkavapauden tai työloman, jonka saamiseen viran- tai toimenhaltijalla on lainsäädännön tai virkaehtosopimuksen nojalla ehdoton oikeus, sekä virkavapauden/työloman oman tai toisen toimialan/keskuksen viran tai toimen hoitamiseksi. 2. Myöntää muun harkinnanvaraisen palkattoman virkavapauden tai työloman suorassa alaisuudessaan olevalle enintään 12 kuukauden ajaksi. 3. Päättää alaisuudessaan olevien uusien virka- ja työsopimussuhteisten sekä sijaisten palkkauksesta sekä kaikkien tuntipalkkaisten työntekijöiden harkinnanvaraisista palkoista. 4. Päättää alaistensa palkantarkistuksesta, jonka suuruus saa olla enintään 5 % henkilön peruspalkasta tai tehtäväkohtaisesta palkasta. Hän pyytää asiasta palvelussuhdepäällikön lausunnon ennen päätöksentekoa. Korotusvaikutusten on pysyttävä määrärahojen rajoissa.

15 15 Kunta voi varata määrärahaa korotusmahdollisuutta varten 0,3 % toimialan/keskuksen palkkasummasta. Korotus voi perustua työn vaatimustason muutokseen (toistaiseksi korottaminen ja/tai kertaluonteisen palkkion maksaminen erityisen hyvästä työstä.) 5. Päättää toimialalla/keskuksessa koulutuksen painopisteistä ja suorien alaistensa sekä liikelaitoksen johtajan koulutuksesta. 6. Päättää toimialan/keskuksen muistakin päällikölle tai liikelaitoksen johtajalle kuuluvista asioista ao. johtosääntöjen mukaisesti. Edelleen delegointi sallitaan kohtia 4. ja 6. lukuun ottamatta. Tulosalueen päällikkö 1. Myöntää alaisuudessaan olevan henkilöstön vuosilomat sekä sellaisen virkavapauden tai työloman, jonka saamiseen viran tai toimenhaltijalla on lainsäädännön, virkaehtosopimuksen tai työehtosopimuksen nojalla ehdoton oikeus. 2. Myöntää palkattoman virkavapauden tai työloman alaisuudessaan olevalle oman tai toisen tulosalueen viran tai toimen hoitamiseksi. 3. Päättää harkinnanvaraisista virkavapauksista ja työlomista enintään 12 kuukauden ajaksi tulosalueensa osalta. 4. Päättää ottamansa henkilöstön palkkauksesta. 5. Päättää alaisuudessaan olevan henkilöstön koulutuksesta. 6. Päättää muistakin asioista ao. johtosääntöjen mukaisesti. Edelleen delegointi sallitaan kohtia 4. ja 6. lukuun ottamatta. Palvelussuhdepäällikkö Palvelussuhdepäällikkö ratkaisee 1. Henkilökohtaisen vuosisidonnaisen lisän myöntämisen ensimmäisen kerran sekä aina harkinnanvaraisissa tapauksissa henkilökohtaisten palkanlisien myöntämisen. 2. Johtavaksi viranhaltijaksi määriteltävät. 3. Otto-oikeuden käytöstä viranhaltijoiden tekemien palkantarkistuspäätösten osalta. Palvelussuhdepäällikkö toimii työnantajan edustajana ja kunnan pääneuvottelijana palkka- ja muissa palvelussuhdeasioissa Päätösvalta virkojen ja toimien täyttämisessä sekä eron myöntämisessä Viran ja toimen haku Viran ja toimen julistaa haettavaksi vaalin valmisteleva viranhaltija valitsevan viranomaisen nimissä. Valtuustossa täytettävät virat julistaa haettavaksi kunnanhallitus ja kunnanhallituksessa täytettävät virat ja työsuhteet toimialajohtaja tai keskuksen johtaja. Määräaikainen kunnanjohtaja voidaan, valtuuston niin halutessa, valita uudelleen määräaikaiseen virkaan ilman viran haettavaksi julistamista. Kunnanhallituksella on oikeus antaa virkojen ja toimien täyttämistä koskevia ohjeita. Ehdollisen vaalin vahvistaa sama viranomainen, joka päättää viran haettavaksi julistamisesta.

16 Valinnan valmistelu Viranhaltijan ja työsopimussuhteisen työntekijän valinnan valmistelee valittavan lähin esimies yhteistyössä toimialajohtajan/keskuksen/liikelaitoksen johtajan ja/tai tulosaluepäällikön kanssa kunnassa hyväksyttyjen henkilöstöpoliittisessa ohjelmassa olevien henkilöstön valintaohjeiden mukaisesti Kelpoisuus Virkoihin ja toimiin vaadittava kelpoisuus on määrätty lailla, viran perustamispäätöksessä tai toimenkuvassa. Sen estämättä, mitä edellä on määrätty kelpoisuusehdoista, on viran- ja toimenhaltija edelleen kelpoinen siihen virkaan tai toimeen, jossa hän oli vakinaisena tämän säännön tullessa voimaan Virkanimikkeet Kunnanhallitus voi muuttaa valtuuston perustaman viran nimikettä, mikäli se on tarpeen nimikkeen ajanmukaistamisen vuoksi, lukuun ottamatta valtuuston valinnan piiriin kuuluvia virkoja Ero ja irtisanominen Irtisanomisesta, eron myöntämisestä ja lomauttamisesta päättää se, joka valitsee viranhaltijan tai ottaa työntekijän työsopimussuhteeseen. 5. KUNNAN TALOUS 5.1. Talousarvio Valtuusto hyväksyy talousarviossa toimialojen, keskusten sekä tulosalue- (tehtäväkohtaiset) ja hankekohtaiset tavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Kunnanhallitus päättää käyttösuunnitelmien hyväksyjät. Talousarvion toteuttaminen vaatii toimivallan jakoa koskevan johtosääntömääräyksen. Toimielimet tai viranhaltijat hyväksyvät käyttösuunnitelmilla tavoitteet sekä määrärahojen käyttöä ja tuloarvioiden toteutumista koskevat tavoitteet tulosalueen tehtäville ja hankkeille. Toimielinten päätösvaltaa voidaan siirtää viranhaltijoille useammalle eri tasolle riippuen käyttösuunnitelmien tarpeesta. KuntaL 65 :n tarkoittamaa määräraha- ja tuloarviokäsitteitä on määritelty kunnan ja kuntayhtymän talousarvio- ja taloussuunnitelmasuosituksessa. Hyväksymis- ja vastaanotto-oikeuksien myöntämisestä päätetään kunnanhallituksen antamissa sisäisen valvonnan ohjeissa. Oikeuksia ei saa edelleen delegoida. Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen talousarvion muutosehdotusta ei voida valtuustolle tehdä. Kunnanhallitus on hyväksynyt sisäisen valvonnan ohjeet Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita tai tuloarvioita koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin.

17 17 KuntaL 65 :n mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Valtuuston käsiteltävien asioiden valmistelusta vastaa kunnanhallitus lukuun ottamatta hallinnon ja talouden tarkastusta koskevia asioita, jotka valmistelee tarkastuslautakunta. Edellä mainitun kuntalain säännöksen mukaan kaikki talousarvion muutokset ovat samanarvoisia johtuivat ne sitten määrärahojen, tuloarvioiden tai hyväksyttyjen tavoitteiden muutoksista. Kuntalaissa ei ole kunnallislain tapaan erillistä lisätalousarviosäännöstä. Talousarvioon kuuluvat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Kun talousarviovuosi on päättynyt, myös talousarvion mukainen toiminta on päättynyt. Toiminnasta on aiheutunut talousarvion määrärahojen käyttöä ja talousarvion tuloja. Siirtomäärärahamenettelyä ei kirjanpitolaki sisällä. Vapaaehtoisia varauksia ja rahastoonsiirtoja voidaan tehdä vain ylijäämäisesti tilikauden tuloksesta poikkeuksena liikelaitoksen investointivarauksen tekeminen ylijäämäisestä tuloksestaan. Koska talousarviovuoden jälkeen ei toimintaan enää voida vaikuttaa ja koska tuloksen järjestelyeristä voidaan päättää vasta, kun on kokonaisuutena selvillä tilikauden tulos, talousarviovuoden jälkeen tehdyillä talousarvion erillisillä muutoksilla on merkitystä vain tilinpäätöksen hyväksyttävyydelle esitetyn muutoksen osalta. Nykyjärjestelmässä korostuukin talousarvion seuranta ja tarvittavat muutokset tulisi valmistella ja käsitellä talousarviovuoden aikana. Kunnan taloudenhoidon periaatteet on sisällytetty tämän johtosäännön ao. kohtiin. 6. KOKOUSMENETTELY 6.1. Määräysten soveltaminen Tämän kohdan määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kunnan toimielimissä sekä soveltuvin osin toimitus- ja katselmusmiesten kokouksissa. Valtuuston toiminnasta määrätään valtuustoon työjärjestyksessä. Hallintosäännön kohdassa 6.9. määrätään kuitenkin valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan läsnäolosta kunnanhallituksen kokouksessa. Kunnan toimielimiä ovat KuntaL 17 :n perusteella valtuuston lisäksi kunnanhallitus, lautakunnat ja johtokunnat sekä niiden jaostot ja toimikunnat Kokousaika ja -paikka Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä Kokouksen koollekutsuminen Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla Jatkokokous Jos kokousasioita ei ole saatu siinä kokouksessa käsitellyiksi, asiat voidaan siirtää jatkokokoukseen, johon ei tarvitse antaa eri kutsua. Kokouksesta poissa olleille on kuitenkin pyrittävä antamaan tieto jatkokokouksesta.

18 Varajäsenen kutsuminen Toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava varajäsen sijaansa. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsittelemään. Myös puheenjohtaja tai esittelijä voi toimittaa kutsun varajäsenelle Kokouksen pitäminen Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa Kokouksen johtaminen Puheenjohtajan tehtävänä on johtaa asioiden käsittelyä sekä pitää huolta järjestyksestä toimielimen kokouksessa. Puheenjohtaja saa varoituksen annettuaan määrätä poistettavaksi henkilön, joka käyttäytyy sopimattomasti. Jos syntyy epäjärjestys, puheenjohtajan on keskeytettävä tai lopetettava kokous Tilapäinen puheenjohtaja Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat poissa tai esteellisiä jossakin asiassa, valitaan kokousta tai asian käsittelyä varten tilapäinen puheenjohtaja Läsnäolo toimielimen kokouksissa Kunnan eri toimielinten kokouksissa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus: - kunnanhallituksen kokouksessa valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla - muun toimielimen kokouksessa kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla. Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin. Johtokunnissa läsnäolo- ja puheoikeus voidaan asianomaisen johtokunnan päätöksellä antaa 15 vuotta täyttäneelle henkilölle. Kunnanhallituksen edustuksesta valtuuston kokouksessa määrätään valtuuston työjärjestyksessä. Nuorisovaltuuston edustaja voi olla lautakuntien kokouksissa paikalla lautakuntien päättämällä tavalla. Toimielimen kokouksissa päätöksentekoon ottavat osaa vain toimielimen jäsenet. Hallintosäännössä voidaan määrätä muiden kuin toimielimen jäsenten läsnäolosta ja puheoikeudesta toimielinten kokouksissa. Määräykset voivat olla myös velvoittavia. Ne voivat lähinnä koskea toimielimeen kuulumattomia luottamushenkilöitä ja kunnan henkilöstöä. Kokousten yleisöjulkisuudesta säädetään KuntaL 57 :ssä.

19 19 Kohdan 1 momenttiin on koottu määräykset luottamushenkilöiden ja kunnanjohtajan läsnäolo- ja puheoikeudesta eri toimielinten kokouksissa. Esimerkiksi kunnanjohtajalla on oikeus olla läsnä kaikissa kunnan toimielinten kokouksissa. Muiden kuin 1 momentissa mainittujen henkilöiden läsnäolosta päättää 2 momentin mukaan kukin toimielin itse. Kohdan 3 momentissa oikeus voidaan valtuuston/asianomaisen johtokunnan päätöksellä antaa 15 vuotta täyttäneelle henkilölle. Määräys voidaan rajata koskemaan vain koulujen johtokuntia. Sen sijaan alaikäiselle ei voida johtosääntömääräyksellä antaa oikeutta ottaa osaa päätöksentekoon, vaan tämä edellyttää laintasoista sääntelyä. Kohdan 4 momentissa viitataan valtuuston työjärjestykseen, jossa määrätään kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanjohtajan läsnäolovelvollisuudesta ja kunnanhallituksen jäsenten läsnäolo-oikeudesta valtuuston kokouksissa Kunnanhallituksen edustus muissa toimielimissä Kunnanhallitus voi määrätä muihin toimielimiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä kunnanhallituksen jäsen tai kunnanjohtaja. Kunnanhallituksen edustajaa ei määrätä seuraaviin toimielimiin: keskusvaalilautakunta, koulujen johtokunnat, tarkastuslautakunta ja vaalilautakunnat. Edellisen kohdan nojalla kunnanjohtajalla ja kunnanhallituksen puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus kaikkien toimielinten kokouksissa. Kunnanhallituksen harkintaan voidaan jättää, jätetäänkö edustaja johonkin toimielimeen määräämättä. Hallintosäännössä voidaan määrätä myös, että joihinkin toimielimiin ei valita edustajaa. Kunnanhallitus on yleensä nimennyt lautakunnan edustajan varajäseneksi kunkin henkilön varajäsenen kunnanhallituksessa Esittelyperiaate Asiat päätetään toimielimen kokouksessa viranhaltijan esittelystä. Esittelijän ehdotus on käsittelyn pohjana (pohjaehdotus). Jos esittelijä on muuttanut esityslistalla olevaa ehdotustaan ennen kuin toimielin on tehnyt päätöksen asiasta, pohjaehdotus on muutettu ehdotus. Jos ehdotus on peruutettu, on asia poistettava esityslistalta, jollei toimielin toisin päätä. Esittelijästä määrätään asianomaisen toimielimen johtosäännössä. Esittelijän ollessa poissa tai esteellinen toimii esittelijänä hänen sijaiseksi määrätty. Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esitystä. Asiat ratkaistaan määräyksen mukaan muiden toimielinten kuin valtuuston kokouksissa pääsääntöisesti viranhaltijan esittelystä. Esittelijän ehdotus on ns. pohjaehdotus. Pohjaehdotus ei vaadi erillistä kannatusta äänestykseen toimielimen jäsenen tekemän kannatetun ehdotuksen kanssa. Määräyksessä esitetään kaksi vaihtoehtoista tapaa määrätä esittelijä. Esittelijä määrätään asianomaisen toimielimen johtosäännössä tai toimielin päättää asiasta erillisellä päätöksellään. On myös mahdollista koota kaikki esittelymääräykset hallintosääntöön. Joissakin tilanteissa, esim. johtavaa viranhaltijaa irtisanottaessa, saattaa olla tarpeen poiketa tavanomaisesta esittelyjärjestyksestä. Tällöin toimielin voi 4 momentin nojalla päättää, että asia käsitellään viranhaltijan esittelyn sijasta puheenjohtajan selostuksen pohjalta. Määräyksessä tarkoitettu erityinen syy on syytä tuoda päätöksenteossa esiin.

20 20 3 momentissa määrätään sijaisuusjärjestelyistä. Määräys on kirjoitettu niin, että esittelijälle määrätään erikseen sijainen. Sijaismääräys voi olla luonteeltaan pysyvä tai toimielin voi aina erikseen päättää esittelijän sijaisesta. Määräys voidaan kirjoittaa myös niin, että esittelijän sijaisena toimii henkilö, joka muutenkin hoitaa esittelijänä toimivan viranhaltijan virkatehtävät hänen poissa ollessaan. KuntaL 61 Eriävä mielipide Päätöksentekoon osallistuneella, jos hän on tehnyt vastaehdotuksen tai äänestänyt päätöstä vastaan, sekä asian esittelijällä, jos päätös poikkeaa päätösehdotuksesta, on oikeus ilmoittaa päätöksestä eriävä mielipide. Ilmoitus on tehtävä heti, kun päätös on tehty. Ennen pöytäkirjan tarkastamista esitetyt kirjalliset perustelut liitetään pöytäkirjaan. Päätöstä vastaan äänestänyt tai eriävän mielipiteen ilmoittanut ei ole vastuussa päätöksestä. Esittelijä on vastuussa hänen esittelystään tehdystä päätöksestä, jollei hän ole ilmoittanut eriävää mielipidettä Esteellisyyden toteaminen Toimielimen puheenjohtajan on tarvittaessa saatettava jäsenen tai muun läsnäoloon oikeutetun henkilön esteellisyys toimielimen ratkaistavaksi. KuntaL 52.5 :n mukaan esteellisen henkilön on itse ilmoitettava esteellisyydestään. Tulkinnanvaraisessa tilanteessa on yleensä parempi pidättyä asian käsittelystä. Jos esteellisyydestä kuitenkin joudutaan päättämään kokouksessa, esteellisyydestä päättää määräyksen mukaan asianomainen toimielin. Henkilön, jonka esteellisyydestä päätetään, ei ole syytä olla päättämässä omasta esteellisyydestään Äänestys ja vaalit Äänestyksestä ja vaalin toimittamisesta on soveltuvin osin voimassa, mitä valtuuston työjärjestyksessä määrätään. Tässä viitataan valtuuston työjärjestyksen äänestystapaa ja äänestysjärjestystä koskeviin määräyksiin (21 ja 22 ) ja vaaleja koskevaan 4 lukuun. Yleensä määräykset tulevat sovellettaviksi valtuuston kokouksissa Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Toimielimen pöytäkirjaan merkitään: 1. Järjestäytymistietoina: - toimielimen nimi - kokouksen alkamis- ja päättymisaika sekä kokouspaikka - läsnä- ja poissaolleet ja missä ominaisuudessa kukin on ollut läsnä - kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2. Asian käsittelytietoina: - asiaotsikko - selostus asiasta - päätösehdotus - esteellisyys - tehdyt ehdotukset ja onko niitä kannatettu - äänestykset: äänestystapa, äänestysjärjestys, äänestysesitys sekä äänestyksen tulos,

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Sisällysluettelo Liikelaitosten organisaatio

Lisätiedot

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö 1 (5) Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö Yhteisvaltuuston hyväksymä 29.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 Tämä sääntö korvaa nyt voimassa olevan säännön. 1 Toimiala Kaupunginhallituksen tehtävänä on johtaa

Lisätiedot

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö 1 (6) Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö Kaupunginvaltuuston 21.1.2013 hyväksymä Voimaantulo 21.1.2013 1 Toimiala Kaupunginhallituksen tehtävänä on johtaa kaupungin hallintoa ja valvoa, että kaupungin

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Toimialan toiminta-ajatus...

Lisätiedot

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa.

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa. Riihimäen kaupunki JOHTOSÄÄNNÖT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 26.1.2015 Voimaantulo 1.4.2015 1. LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 Toimiala Sosiaali- ja terveystoimialan

Lisätiedot

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.2008 84 Noudatetaan 1.1.2009 alkaen 1 Toimiala Tässä johtosäännössä määritellään vesihuoltolaitoksen, sen johtokunnan ja toimitusjohtajan

Lisätiedot

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA 45 Henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöjohtaminen Kunnan henkilöstöpolitiikka perustuu kunnanvaltuuston hyväksymään henkilöstöstrategiaan. Käytännön toteutuksesta ja seurannasta

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan hallintosääntö

Nurmijärven kunnan hallintosääntö Nurmijärven kunnan hallintosääntö 200 kpl/2013 www.nurmijarvi.fi 2 NURMIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ... 4 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1.1. Soveltamisala... 4 2. JOHTAMINEN JA ORGANISAATIO... 4 2.1. Luottamushenkilöorganisaatio...

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1

JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Ylivieskan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 25.9.2012 64 Voimaantulopäivä 1.11.2012 I LUKU JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOKSEN YLEISET PERUSTEET

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.10.2013 118 Voimaan 1.1.2014 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimiala... 2 II LUKU... 2 2 Johtokunta... 2 III LUKU...

Lisätiedot

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS Johtosääntö Sipoon kunta Sisällys 1 Liikelaitoksen nimi... 2 2 Liikelaitoksen toimiala... 2 3 Johtokunnan kokoonpano... 2 4 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 2 5 Esittely...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö

Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö Valtuusto hyväksynyt 18.2.2013 22, muutokset 26.10.2015 107 Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö I LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Toiminta-ajatus 1 Nuoriso- ja liikuntatoimen tehtävänä on nuoriso- ja liikuntalautakunnan alaisena edistää toimialallaan nuorison ja koko

Lisätiedot

Muutosehdotukset yhtymävaltuuston hyväksymään hallintosääntöön

Muutosehdotukset yhtymävaltuuston hyväksymään hallintosääntöön Muutosehdotukset yhtymävaltuuston 23.11.2016 19 hyväksymään hallintosääntöön 1(6) Muutosehdotukset yhtymävaltuuston 23.11.2016 19 hyväksymään hallintosääntöön 3 luku Henkilöstöorganisaatio 9 Henkilöstöorganisaatio

Lisätiedot

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 SISÄLTÖ YLEISTÄ... 3 Kunnanhallituksen asema... 3 Johtosäännön rakenne... 3 1 ' Toiminta-ajatus... 3 2 ' Kunnanhallituksen tulosalueet...

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Hyvinvointipalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 116 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 13 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Sivistystoimen toimialan toiminta-ajatus... 1 2. Toimielimien

Lisätiedot

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain ja kuntalain muuttamisesta

Lisätiedot

Hollolan kunta Kunnanhallituksen johtosääntö

Hollolan kunta Kunnanhallituksen johtosääntö Hollolan kunta Kunnanhallituksen johtosääntö 1 HOLLOLAN KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuusto 2.4.2012 Voimaantulo 1.5.2012 1 Toiminta-ajatus Kunnanhallituksen tehtävänä on johtaa kunnan hallintoa

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TOIMINTA-AJATUS

ILMAJOEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TOIMINTA-AJATUS 1 ILMAJOEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 18.9.2001 - tulee voimaan 25.9.2001 Muutettu kunnanvaltuustossa 9.12.2005, 146 - Tulee voimaan 17.1.2006 Muutettu kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.9.2012 57. Voimassa 1.1.2013 alkaen. 1. Yleistä 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan

Lisätiedot

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Valtuusto 10.6.2009 1 SISÄLLYSLUETTELO Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunta... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta...

Lisätiedot

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. SOVELTAMISALA Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymän ylläpitämästä lukioliikelaitos Tavastiasta ovat voimassa laissa säädetyn lisäksi tämän johtosäännön määräykset.

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan hallintosääntö

Nurmijärven kunnan hallintosääntö Nurmijärven kunnan hallintosääntö 100 kpl/2016 www.nurmijarvi.fi 2 NURMIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ... 4 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1.1. Soveltamisala... 4 2. JOHTAMINEN JA ORGANISAATIO... 4 2.1. Luottamushenkilöorganisaatio...

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 16 KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSEN LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 Toimiala Kymenlaakson pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan elinkeino- ja kuntakehityskeskuksen johtosääntö

Nurmijärven kunnan elinkeino- ja kuntakehityskeskuksen johtosääntö Nurmijärven kunnan elinkeino- ja kuntakehityskeskuksen johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan elinkeino- ja kuntakehityskeskuksen johtosääntö Sisällysluettelo 1. Toiminta-ajatus... 1 2. Toimielimen

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 14 LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.6.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Lautakunnan erityisenä tehtävänä

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 117 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 14 1.1.2013

Lisätiedot

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Lautakunnan 5.5.2009 hyväksymä versio SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Yleiset määräykset Pietarsaaren sosiaali- ja terveyslautakunta on se toimielin, jolla sosiaali- ja terveydenhuoltolainsäädännön

Lisätiedot

Hyväksytty 2014 Voimaantulo:

Hyväksytty 2014 Voimaantulo: KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 2014 Voimaantulo: 2 Tähän sääntöön ei ole pääsääntöisesti sisällytetty niitä asioita, joista päättäminen on lailla annettu kunnanhallituksen tehtäväksi. 1 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

(KV hyväksynyt tulevaksi voimaan , jolloin ympäristöhallinnon hyväksytyn johtosäännön voimassaolo lakkaa.

(KV hyväksynyt tulevaksi voimaan , jolloin ympäristöhallinnon hyväksytyn johtosäännön voimassaolo lakkaa. PORIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖHALLINNON J O H T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 22.11.2010 tulevaksi voimaan 1.1.2011, jolloin ympäristöhallinnon 27.10.2008 hyväksytyn johtosäännön voimassaolo lakkaa. Myöhemmin

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ. Ehdotus kaupunginhallitus

ESPOON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ. Ehdotus kaupunginhallitus ESPOON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ Valtuusto 14.11.2011 Voimaan 1.1.2012 Viimeksi muutettu Valtuusto 10.12.2012 Voimaan 1.1.2013 2 Perustaminen, muuttaminen ja lakkauttaminen

Lisätiedot

KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 (5) NASTOLAN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto: 17.1.1994 7 Voimaantulo: 1.2.1994 Muutos: Kunnanvaltuusto 12.12.1994 61 Valtuusto 25.8.1997 57 Valtuusto 24.1.2000 5 Valtuusto 17.6.2002

Lisätiedot

Mäntsälän kunta. Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö

Mäntsälän kunta. Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö Mäntsälän kunta Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö Toimintasääntö tulee voimaan 1.2.2013 Sisällysluettelo Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö... 2 1. Toimintasäännön perusta ja tarkoitus...

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 11.12.2000 106 1.1.2001 Kaupunginvaltuusto on tarkistanut 30.08.2005

Lisätiedot

PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNTA PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ Voimaan 1.2.2013 1 Sisällys 1 LUKU... 3 PERUSTURVAN TOIMIALA... 3 1 Lautakunnan tehtävät... 3 2 LUKU... 3 PERUSTURVALAUTAKUNTA JA JAOSTOT... 3 2 Lautakunnan

Lisätiedot

Ylöjärven kaupungin henkilöstösääntö

Ylöjärven kaupungin henkilöstösääntö 1 (6) Ylöjärven kaupunki Ylöjärven kaupungin henkilöstösääntö Voimaantulo 01.01.2015 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 1 Henkilöstösäännön soveltaminen Henkilöstösäännössä määrätään päätöksenteosta

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö.

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. 1 ULVILAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 31.01.2011 Valt. 7 Voimaantulo: 01.02.2011 1 Toiminta-ajatus Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin hallintosääntö

Seinäjoen kaupungin hallintosääntö Seinäjoen kaupungin hallintosääntö I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kaupungin päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön ohella

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAUTAKUNNAN JA PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAUTAKUNNAN JA PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAUTAKUNNAN JA PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAUTAKUNNAN JA PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Etelä-Karjalan pelastuslaitos vastaa kaikissa

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ Fr ESPOON KAUPUNGIN KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 24.10.1990 Viimeksi muutettu 14.12.1994 1 Toiminta-ajatus Keskusvirasto luo edellytyksiä kaupungin itsehallinnon toteutumiselle valmistelemalla

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 6. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa , voimaan 1.1.

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 6. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa , voimaan 1.1. Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 6 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 14.11.2011, voimaan 1.1.2012) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä 2 Lautakunnan kokoonpano 3 Lautakunnan

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 20.12.1999 190 Voimaan 1.1.2000 Valtuusto 21.3.2011 26 Voimaan 25.3.2011 Valtuusto 3.9.2012 81 Voimaan 7.9.2012 Valtuusto 7.12.2015

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät:

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: Johtokunta Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto 10.6.2008 LIIKELAITOS EDUPOLIN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU YLEISTÄ 1 Ylläpitäjä Liikelaitos Edupoli on kuntalain

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET...1 1 Toimialan toiminta-ajatus...1 2. LUKU: SOSIAALILAUTAKUNTA...1

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Espoon kaupungin hallintosääntö 1.6 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuusto 8.12.2008 Voimaan 1.1.2009 Valtuusto 24.5.2010 Voimaan 1.1.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 10.12.2012 Voimaan 1.1.2013

Lisätiedot

Jaoston esittelijästä ja tämän sijaisesta päättää lautakunta.

Jaoston esittelijästä ja tämän sijaisesta päättää lautakunta. Hyvinvoinnin toimiala kahden lautakunnan malli (muutokset luonnoksen pykäliin 12 16 ja 40). 5 Luku. Hyvinvoinnin toimiala 12 Kasvatus- ja opetuslautakunta ja sen jaosto Kasvatus- ja opetuslautakunnassa

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Rakennusvalvontatoimen johtosääntö

Oulun kaupunki. Rakennusvalvontatoimen johtosääntö Oulun kaupunki Rakennusvalvontatoimen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 115 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 12 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 12.5.2014 PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU PERUSTURVALAUTAKUNTA 1 Perusturvalautakunta ja jaostot Perusturvan toimialalla on perusturvalautakunta. Perusturvalautakunnalla

Lisätiedot

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori.

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori. 1(5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 7 hyväksymä. Voimassa 1.9.2015 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 16.11.2009 1997/nro 4 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala 1 Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisen sosiaali- ja terveyskeskuksen

Lisätiedot

Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö

Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 118 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 16 1.1.2013

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo MÄNTYHARJUN KUNTA Kh 10.12.2012 Kv 30.1.2013 liite 3 Palkkiosääntö Kvalt hyväksynyt 30.1.2013 25 Voimaantulo 1.2.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille, viranhaltijoille ja työntekijöille suoritetaan

Lisätiedot

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 -

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Hallintosääntö Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Sisällysluettelo Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä H a l l i n t o s ä ä n t ö 1.8.2015 alk Sisältö

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö

Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö Johtokunta 29.5.2009 91 Yhtymäkokous 24.6.2009 91 Johtokunta 18.2.2011 23 Sisältö 1 Tavoitteet 2 2 Monijäseninen toimielin 2 3 Toimielimen tehtävät 2 4 Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Imatran seudun ympäristöviranomaisen johtosääntö

Imatran seudun ympäristöviranomaisen johtosääntö Imatran seudun ympäristöviranomaisen johtosääntö 1.1.2013 IMATRAN KAUPUNKI IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRANOMAISEN JOHTOSÄÄNTÖ Toimielin: Imatran kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 Voimaantulo: 1.1.2013

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja.

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja. 1 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toimiala Tekninen lautakunta vastaa kaupungin rakennusomaisuuden suunnittelusta, rakentamisesta, kunnossapidosta ja kehittämisestä; kaavoituksesta;

Lisätiedot

I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA

I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA SISÄLTÖ Sivu I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA 1 Tehtävä 1 2 Toimiala 1 3 Toimivalta 1 4 Toimivallan siirtäminen 3 5 Lautakunnan kokoonpano 3 6 Esittely lautakunnassa 3 II PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä: MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN KH 30.062016 vs. 13.06.2016 6 Kaupunginhallituksen tehtävät ja ratkaisuvalta Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Lisätiedot

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus 1 Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Kasvatus- ja opetustoimen tehtävänä on kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisena järjestää varhaiskasvatuspalveluita,

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.11.2007 71 Muutos: 3 kv 25.2.2013 31 I YLEISTÄ 1 Ylläpitäjä ja nimi Liikelaitoksen

Lisätiedot

Kaupunginviraston johtosääntö

Kaupunginviraston johtosääntö 1 (8) Kaupunginviraston johtosääntö Kaupunginvaltuuston 21.1.2013 hyväksymä 1 Luku Soveltamisala 1 Soveltamisala Kaupungin toimintaan sovelletaan tämän säännön määräyksiä. 2 Luku Toiminta-ajatus ja johtaminen

Lisätiedot

Kuopion alueellisen rakennuslautakunnan johtosääntö

Kuopion alueellisen rakennuslautakunnan johtosääntö Kuopion alueellinen rakennuslautakunta Johtosääntö Kuopion kaupunginvaltuusto 25.10.2010 112 Suonenjoen kaupunginvaltuusto 25.10.2010 59 Voimaantulo 1.1.2011 Kuopion alueellisen rakennuslautakunnan johtosääntö

Lisätiedot

Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö

Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö Johtokunta on hyväksynyt tämän toimintasäännön 4.12.2013 ja se on voimassa 1.1.2014 alkaen. Lisäykset (kursivoituna) johtokunta 5.2.2014 YLEISET

Lisätiedot

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja valtuuston työjärjestyksestä sekä luottamushenkilöiden palkkioista päättäminen

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja valtuuston työjärjestyksestä sekä luottamushenkilöiden palkkioista päättäminen Kunnanhallitus 194 31.10.2016 Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja valtuuston työjärjestyksestä sekä luottamushenkilöiden palkkioista päättäminen 497/00.01.01/2016 Kunnanhallitus 31.10.2016

Lisätiedot

PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Lapin liiton valtuustossa

PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Lapin liiton valtuustossa 1 PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Lapin liiton valtuustossa 20.5.2010 I Luku 1 Sovellettavat säännöt Pelastuslautakunnan ja pelastuslaitoksen toimintaan sovelletaan tämän johtosäännön lisäksi

Lisätiedot

2 luku Toimielinorganisaatio Valtuusto Kaupunginhallitus, konsernijaosto sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto

2 luku Toimielinorganisaatio Valtuusto Kaupunginhallitus, konsernijaosto sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 6 Sisällysluettelo I OSA Hallinnon ja toiminnan järjestäminen... 12 1 luku Kunnan johtaminen... 12 1 Hallintosäännön soveltaminen... 13 2 Kunnan johtamisjärjestelmä... 13 3 Esittely kaupunginhallituksessa...

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ Kuntayhtymän hallitus 28.4.2006 50 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. luku TOIMINTAA OHJAAVA SÄÄNNÖSTÖ 1 Kuntayhtymän hallinnon järjestämisessä noudatetaan tämän säännön määräyksiä, jollei muualla

Lisätiedot

7.1.2014 HALLINTOSÄÄNTÖ

7.1.2014 HALLINTOSÄÄNTÖ 7.1.2014 HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 2 LUKU KOKOUSMENETTELY 2 Luvun määräysten soveltaminen 3 Kokousaika

Lisätiedot

KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1.

KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1. KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1.2009 Toiminta-ajatus 1 Keskusvirasto huolehtii kaupunginvaltuuston,

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PÄÄTEHTÄVÄALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

MIKKELIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PÄÄTEHTÄVÄALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ MIKKELIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PÄÄTEHTÄVÄALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 02.05.2005 83 Voimaantulo: 1.1.2006 Muutos: Kaupunginvaltuusto 15.1.2007 8 Voimaantulo: 15.1.2007

Lisätiedot

II Hallinto, päätöksenteko ja kokousmenettely

II Hallinto, päätöksenteko ja kokousmenettely Espoon kaupungin hallintosääntö 2017 1 (5) II Hallinto, päätöksenteko ja kokousmenettely 1 Kokousmenettely Tämän luvun 2-11 :ien kokousmenettelyä koskevia määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 8 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 29.2.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä 2 Lautakunnan ja jaoston kokoonpano Teknisen lautakunnan

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Valt. 28.1.2013 7 Voimaantulo: 1.2.2013 1 Toiminta-ajatus Kunnanhallitus johtaa kunnan hallintoa ja kunnan kehittämistyötä sekä koko kuntakonsernia. 2 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA Valtuuston 12. päivänä marraskuuta 2008/24 hyväksymä 1.3 JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU TEHTÄVÄT, TOIMINNAN JOHTAMINEN JA ORGANISAATIO 1 Tehtävät Sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaisija: Espoon kaupunginkanslia. N:o 37 ESPOON KAUPUNGIN KIRJASTOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaisija: Espoon kaupunginkanslia. N:o 37 ESPOON KAUPUNGIN KIRJASTOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 'ESPOON'KAU ES30 STO ESPOON KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaisija: Espoon kaupunginkanslia N:o 37 ESPOON KAUPUNGIN KIRJASTOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 11.1.1989 hyväksymä ja 19.4.1989 muuttama

Lisätiedot

KORJAUSEHDOTUKSET (merkitty vahvennuksella) Maakuntavaltuusto , luku 1. luku Yleiset määräykset

KORJAUSEHDOTUKSET (merkitty vahvennuksella) Maakuntavaltuusto , luku 1. luku Yleiset määräykset Maakuntavaltuusto 15.11.2004 9, 5.5.2008 39 KORJAUSEHDOTUKSET 30.10.2008 (merkitty vahvennuksella) KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. luku 1. luku Yleiset määräykset Yleiset

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ. Nakkilan kunta Voimaantulo 1.1.2013 Voimaantulo 1.6.2014 valtuusto 7.4.2014/10, muutos 24 :ään.

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ. Nakkilan kunta Voimaantulo 1.1.2013 Voimaantulo 1.6.2014 valtuusto 7.4.2014/10, muutos 24 :ään. KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ Nakkilan kunta Voimaantulo 1.1.2013 Voimaantulo 1.6.2014 valtuusto 7.4.2014/10, muutos 24 :ään. SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET...2 1 HALLINTOSÄÄNNÖN

Lisätiedot

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta EDUSKUNNAN VASTAUS 108/2005 vp Hallituksen esitys laiksi evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo: Muutettu ,voimaantulo 1.1.

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo: Muutettu ,voimaantulo 1.1. KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 12.3.2012 Voimaantulo:1.1.2013 Muutettu 10.12.2012,voimaantulo 1.1.2013 2 Sisällysluettelo 1. LUKU VAPAA-AIKALAUTAKUNTA...

Lisätiedot

Kurikan kaupungin hallintosääntö

Kurikan kaupungin hallintosääntö Kurikan kaupungin hallintosääntö Hyväksytty 20.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011 1 Luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään päätöksenteko- ja

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 9.5.2005 1997/nro 7 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala 1 ' Liikunta- ja nuorisolautakunnan alaisen palvelukeskuksen

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1 1 TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA J u l k a i s s u t 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.11.2015 Voimaantulopäivä 1.1.2016 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖPALVELUJEN

Lisätiedot

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 29.10.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

Hallintosääntö. Ylöjärven kaupunki. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

Hallintosääntö. Ylöjärven kaupunki. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 (8) Ylöjärven kaupunki Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

Ei muutosta. 2 Kokousmenettely. Ei muutosta. Ei muutosta

Ei muutosta. 2 Kokousmenettely. Ei muutosta. Ei muutosta Maakuntavaltuusto 15.11.2004 9, 5.5.2008 39 KORJAUSEHDOTUKSET 30.10.2008 (merkitty vahvennuksella) KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. luku 1. luku Yleiset määräykset Yleiset

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 20.12.1999 187 Voimaan 1.1.2000 Valtuusto 1.9.2003 145 Voimaan 7.10.2003 Valtuusto 15.10.2007 127 Voimaan 16.10.2007 Valtuusto 21.3.2011

Lisätiedot

5 Luku. Hyvinvoinnin toimiala

5 Luku. Hyvinvoinnin toimiala 5 Luku. Hyvinvoinnin toimiala 12 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta ja sen jaosto Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnassa on kaupunginvaltuuston toimikaudekseen valitsemat yksitoista (11) jäsentä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 0 02 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 Tarkastustoimi 1 Tarkastusjärjestelmä 2 Toimiala Helsingin kaupungin ulkoisessa

Lisätiedot

KAJAANIN MAMSELLI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN MAMSELLI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN MAMSELLI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 08.02.2016 6 I YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena liikelaitoksena

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö

Oulun kaupunki. Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö Oulun kaupunki Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Kaupunginhallitus 4.12.2012 47 Kaupunginvaltuusto 17.12.2012 30 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto 7.9.2015 72 7.9.2015

Lisätiedot

TAIVALKOSKEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAIVALKOSKEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TAIVALKOSKEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TAIVALKOSKEN KUNTA 1 (9) KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 22.12.1999 75 Voimaantulo 1.1.2000 Muutokset johtosääntöön 1 :ään, 4 :ään,

Lisätiedot

Muutos KV

Muutos KV Kaupunginhallituksen johtosääntö 1(7) KEMIN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 99 ja tulee voimaan 1.1.2013. Muutos KV 10.12.2012 134 2 1 luku YLEISTÄ 1 Kaupunginhallituksen

Lisätiedot