Visio Vantaa on kasvuun, oppimiseen, uudistumiseen ja sivistykseen luottava lasten, nuorten ja aikuisten yhteisöllinen kotikaupunki.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Visio Vantaa on kasvuun, oppimiseen, uudistumiseen ja sivistykseen luottava lasten, nuorten ja aikuisten yhteisöllinen kotikaupunki."

Transkriptio

1 Vaskivuoren lukion johtamisjärjestelmä Syksy Sivistystoimen visio, slogan ja toiminta-ajatus Nuoriso- ja aikuiskoulutuksen organisaatio Nuoriso- ja aikuiskoulutuksen johtamisen foorumit Lukion oma visio/toiminta-ajatus Johtamisjärjestelmän tarkoitus Johtamisjärjestelmän kuvauksen säilytys ja päivittäminen Oppilaitoksen johtamisroolit ja tehtävät Asioiden käsittelyfoorumit Lukion johtoryhmätoiminta Opettajankokoukset Tiimien rakenne ja rooli johtamisjärjestelmässä Opiskelijoiden osallisuus lukion toiminnassa Tiedotussuunnitelma Tulos- ja kehityskeskustelut osana johtamisjärjestelmää Aktiivinen välittäminen Strateginen suunnittelu ja tavoitteet Lukion lukuvuosikello Lukioiden yhteisen tuloskortin valmistelu lukiossa Tuloskortin ja lukuvuosisuunnitelman toimeenpano Opiskelijoiden osallisuus suunnittelussa Arviointi Lukioiden tuloskorttiin asetettujen tavoitteiden arviointi Lukuvuosisuunnitelman toteutumisen arviointi CAF-arviointi Opiskelijoiden osallisuus arvioinnissa Koko tulosaluetta koskeva yhteinen arviointi Sivistystoimen visio, slogan ja toiminta-ajatus Visio Vantaa on kasvuun, oppimiseen, uudistumiseen ja sivistykseen luottava lasten, nuorten ja aikuisten yhteisöllinen kotikaupunki. Slogan Vantaa - kasvun ja sivistyksen kiitotie Toiminta-ajatus Sivistystoimi edistää asukkaiden oppimista ja sivistystä osaavan henkilöstön ja laadukkaiden kasvu- ja oppimisympäristöjen avulla oikeudenmukaisesti ja vuorovaikutteisesti. Sivistystoimen arvot ovat innovatiivisuus, kestävä kehitys ja yhteisöllisyys. Niitä on avattu lukion opetussuunnitelmassa. 1

2 2. Nuoriso- ja aikuiskoulutuksen organisaatio 3. Nuoriso- ja aikuiskoulutuksen johtamisen foorumit Lukioiden toimintaa ohjaa Vantaan kaupungin lukioiden johtosääntö. Johtosäännössä määritellään mm. lukion rehtorin ratkaisuvalta. 2

3 4. Lukion oma visio/toiminta-ajatus Vaskivuoren lukion visio ja vision osat Vaskivuoren lukiossa on motivoituneita ja monipuolisesti sivistyneitä oppijoita, pätevä henkilökunta, teknologiaosaamista ja innostunut ilmapiiri. Lukiossa arvostetaan ja kannustetaan toista. Vaskivuorelaisissa näkyy oppimisen ja opettamisen ilo. Opiskelemisen into ja taidot Vaskivuoren lukiossa opiskelee motivoituneita, suvaitsevaisia, aktiivisia ja yhteistyötaitoisia nuoria kansainvälisessä ja innostuneessa ilmapiirissä. Opiskelijaa tuetaan kohtaamaan ja ratkaisemaan opiskeluun liittyviä haasteita. Osaava henkilöstö Vaskivuoren lukio arvostaa pätevien ja innostuneiden opettajien osaamisen kehittämistä, henkilöstön jaksamista, opettamisen iloa ja viihtyvyyttä työyhteisössä. Lukiossa on osaamista teknologiasta musiikkiin ja liikunnasta humanistisiin aineisiin. Opetus tasokasta ja nykyaikaista Vaskivuoressa on asiantuntevaa ja motivoivaa lähiopetusta, joka takaa nuorille laajan sivistyksen sekä jatko-opintovalmiudet, ja ainutlaatuinen oppimisympäristö etäopiskelumahdollisuuksineen. Arvostettu ja aktiivinen lukio Vaskivuoren lukiolla on kiinnostavat erikoistumisalueet. Koulu näkyy mediassa, ja sen myönteinen imago houkuttelee osaavia nuoria nyt ja tulevaisuudessa. Vaskivuoren lukio on näkyvä ja aktiivinen toimija. 5. Johtamisjärjestelmän tarkoitus Johtamisjärjestelmän avulla oppilaitos varmistaa päämäärien saavuttamisen ja päivittäistyön tarkoituksenmukaisuuden. Johtamisjärjestelmän tarkoituksena on auttaa esimiehiä keskittymään olennaiseen jämäköittää johtamista tehdä selväksi johtamisen roolit ja vastuut sekä varmistaa eri johtamisfoorumien toimivuus 6. Johtamisjärjestelmän kuvauksen säilytys ja päivittäminen Johtamisjärjestelmän kuvausta säilytetään sähköisenä versiona Fronterissa Johtoryhmän kansiossa. Painettuna se on kanslian arkistossa mapissa, jonka nimi on Vaskivuoren lukion johtamisjärjestelmä. Asiakirja päivitetään kerran lukuvuodessa lukuvuosisuunnitelman laatimisen yhteydessä lokakuun loppuun mennessä. Päivittämisestä on vastuussa rehtori yhdessä johtoryhmän kanssa. 7. Oppilaitoksen johtamisroolit ja tehtävät Johtamisrooli Rehtori Apulaisrehtori Pääasialliset tehtävät Kokonaisvastuu lukion toiminnan johtamisesta, strategiat, henkilöstöjohtaminen Taloussuunnittelu, kurssitarjonta, turvallisuusasiat, hankinnat, tilojen käyttö ja kunnossapito. 3

4 Vararehtori Tiimivastaava Toimii rehtorin ja apulaisrehtorin poissa ollessa rehtorin hallinnollisena sijaisena. Yhteydenpito johtoryhmän ja toimintaryhmän välillä. Toimintasuunnitelman laatiminen, toimeenpano ja arviointi yhdessä toimintaryhmän kanssa. 8. Asioiden käsittelyfoorumit Johtamisfoorumi Osallistujat Käsiteltävät asiat Johtoryhmä Rehtori, apulaisrehtori, Koulun toiminnan neljä opettajajäsentlu, suunnittejankokousten opetta- valmistelut, muut rehtorin asettamat tehtävät. Johtoryhmän jäsenten erityisvastuut: Toimintaryhmien vetäjät Tiedotusvastaava Kokoontumistiheys Joka toinen viikko, koeviikoilla vetäytymispäivät. Kokouksia lukuvuodessa n. 20. Toimikausi Pysyvinä jäseninä rehtori ja apulaisrehtori. Opettajajäsenten toimikausi 2 vuotta, kaksi jäsentä vaihtuu vuoden välein. Kaikki johtoryhmän jäsenet toimivat toimintaryhmien vetäjinä. Dokumenttien säilytys Fronterin Johtoryhmä-huone. Esityslistat ja muistiot ovat kaikkien opettajien nähtävillä Huolehtii oppilaitoksen sisäisestä tiedottamisesta ja tiedotteiden osalta ulkoisesta tiedottamisesta. Opettajankokous Tiimit: Rehtori, apulaisrehtori, opettajat, opiskelijakunnan edustajat Opettajankokouksissa on kasvatukseen ja opetukseen liittyviä teemoja, mukana myös asiantuntijavieraita. Jokaisessa jaksossa (I jaksossa kaksi kokousta), koeviikolla, useimmiten ensimmäisenä päivänä. Lukuvuodessa 6 kokousta. Muistiot tallennetaan liitteineen Fronteriin ja liitteineen kanslian arkistoon. Vaskivuoren lukiossa tiimejä kutsutaan toimintaryhmiksi. Lukuvuonna lukiossa oli seuraavat toimintaryhmät. Henkilöstö Ryhmänohjaus Työelämälähtöisyys Hyvinvointi ja turvallisuus Tieto- ja viestintätekniikka Markkinointi (vetäjä markkinointivastaava) Tukiryhmä (vetäjä lukiyhteyshenkilö) Ympäristöryhmä (vetäjä ekotukihenkilö) Kansainvälisyys (vetäjä kv-koordinaattori) 4

5 Lisäksi lukuvuosittain eri tehtävien hoitajiksi nimetyt henkilöt. Opettajat voivat vaikuttaa päätösten valmisteluun toimintaryhmien kautta. YHR Rehtori, kuraattori, lukiopsykologi, terveydenhoitajat, opintoohjaajat Ennaltaehkäisevä opiskeluhuolto Keskimäärin joka toinen viikko, vähintään kaksi kertaa lukuvuodessa vetäytymispäivä Jäsenet kuuluvat opiskelijahuoltoryhmään asemansa puolesta Fronterissa YHR:n kansiossa Aineryhmät Ro-vuositasot Toimintaryhmät Delegoituja tehtäviä Ainevastaava, aineryhmän opettajat Vuositasovastaava ja kunkin vuositason ryhmänohjaajat Sijaisvastaava Opetussuunnitelmalliset ja opiskelua koskevat asiat Ryhmänohjausta koskevat asiat Huolehtii opettajien sijaisjärjestelyistä. Tarpeen mukaan, ainevastaavan kutsumana Tarpeen mukaan, vuositasovastaavan kutsumana Fronterissa mahdollisuus muistioiden säilyttämiseen. Fronterissa mahdollisuus muistioiden säilyttämiseen. Yokirjoitusjärjestelyvastaava: Ylioppilaskirjoitusten valvontajärjestelyistä huolehtiminen. 9. Lukion johtoryhmätoiminta Vantaan kaupunki on linjaorganisaatio, jossa yhdeksi johtamisjärjestelmän rakenteeksi on valittu johtoryhmätoiminta. Ajatuksena johtoryhmätyöskentelyssä on, että jaettu johtajuus, osallistaminen ja vuorovaikutteisuus sekä osaamisen jakaminen on se johtamismalli, joka mahdollistaa menestyvän organisaation ja toiminnan tuloksellisuuden. Epävarmuuden ja moninaisuuden lisääntyessä ei yhdellä yksilöllä voi olla kaikkea tarvittavaa tietoa, taitoa, kykyä ja suhdeverkostoja, joita hän tarvitsee johtamistyössään. Organisaation menestystä eivät pysty takaamaan yksittäiset sankarijohtajat vaan siihen tarvitaan eri johtajuusroolitasoilla ja eri asemassa toimivien ihmisten toisiaan tukevaa osaamista ja sujuvaa yhteistyötä. Rehtori johtaa oppilaitosta, mutta johtoryhmärakenteella vahvistetaan laadukasta johtamista. Jaettu johtajuus voi oppilaitoksessa tarkoittaa paitsi tehtäväkuvan tai vastuiden kantamisen jakamista, myös yhteisen tekemisen prosessia, jolloin jaetaan tietoa, kokemuksia, tulkintoja ja luodaan johtajuudesta yhteistä ymmärrystä. Haasteena johtoryhmillä on löytää yhteinen ymmärrys suunnasta ja keinoista, joilla tavoitteisiin päästään. 5

6 Lukioiden johtoryhmiin kuuluvat esimiesasemassa olevien rehtoreiden lisäksi vararehtori, apulaisrehtori sekä opettajajäseniä. Johtoryhmät vastaavat oman oppilaitoksensa tuloksellisuudesta, strategisista päätöksistä ja pitkän aikavälin toimintasuunnitelmista, se koordinoi oppilaitoksen toimintaa ja vastaa oppilaitoksen toimintakulttuurin ja opetuksen kehittämisestä. Pelkkä informaation jakamiseen keskittyvä ryhmä ei ole johtoryhmä. Parhaimmillaan johtoryhmä on tiimi joka johtaa. Tuloksellisin tiimi on sellainen, jossa on vuorovaikutustyyliltään erilaisia ihmisiä, jotka ymmärtävät tämän erilaisuuden ja osaavat hyödyntää sitä. Johtoryhmän toimintaan liittyvät menestymisen edellytykset yhteinen käsitys strategiasta ja tulevaisuudesta innovatiivisuus ja avoimuus johtoryhmän toimintaympäristön - koko oppilaitoksen ja sidosryhmien mukaan saaminen ihmisten johtamiseen panostaminen päätöksenteko ja päätösten toimeenpano tunnelma ja yhteenkuuluvuus jäsenten keskinäinen sparraus yhteisen ajankäytön toimivuus jäsenten välinen luottamus jäsenten vahvuuksien hyödyntäminen (mukaellen Åhman 2007) Johtoryhmän asema päätöksenteossa Johtoryhmätyöskentelyn edellytyksenä on kyky priorisoida sekä päätöksenteon yksiselitteisyys. Kun pohditaan oppilaitoksen johtoryhmän päätöksentekoa, on ensin määriteltävä mistä puhutaan kun puhutaan johtoryhmän päätöksestä. On luotava yhteinen ymmärrys siitä, mistä asioista johtoryhmä voi tehdä päätöksiä. Johtoryhmällä on teoriassa valtaa tehdä sen kokoisia päätöksiä, joita rehtori voi tehdä joko hallintosäännöstä delegoituna viranhaltijapäätöksinä tai rehtorin johtaja- ja esimiesasemaan kuuluvalla direktio-oikeuteen perustuvalla päätöksentekooikeudella. Tällöinkin rehtorin päätöksiä ohjaavat kaupungin ja toimialan strategiset tavoitteet. Toisaalta johtoryhmä on myös yhteistoimintafoorumi, jossa rehtori kuulee opettajajäsenten näkemyksiä ennen kuin rehtori käyttää itsenäistä päätöksenteko-oikeuttaan. Johtoryhmä tuo monipuolisen osaamisensa rehtorin käyttöön ja johtoryhmän yhteinen näkemys asiasta voi olla pohja rehtorin päätökselle. On tärkeää muistaa se, että johtoryhmä käsittelee asioita, jotka kuuluvat rehtorin valtaan, mutta juridisesti lopullinen valta ja vastuu säilyvät aina rehtorilla. 10. Opettajankokoukset Opettajankokouksia järjestetään 5-6 kertaa vuodessa aina jakson päättyessä. Opettajankokoukset valmistellaan johtoryhmässä, mutta myös toimintaryhmät osallistuvat kokouksien aihesisältöjen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Jokaiselle kokoukselle pyritään löytämään jokin kasvatukseen tai opetukseen liittyvä teema, jonka ympärille muut asiat sidotaan. Kokoukset eivät ole tiedotustilaisuuksia, vaan niiden tarkoituksena on ennemminkin kehittää lukiota ja luoda uusia suuntaviivoja tulevaan toimintaan. Opettajankokoukset ovat avoimia myös opiskelijoille. Opiskelijakunnan hallituksen jäsenillä on aina osallistumisoikeus kokouksiin. Heille on myös esityslistan mukaisesti jokaisessa kokouksessa oma aika, jolloin opiskelijat voivat esittää omaan toimintaansa liittyviä asioita tai esittää toiveita opettajakunnalle. Opiskelijakunnan hallituksen jäsenet voivat osallistua myös muihin kokouksessa käsiteltäviin asioihin ja heillä on puheoikeus samoin kuin opettajillakin. Opiskelijakunnan hallitukselta kysytään mielipidettä jo etukäteen kaikista oppilaitoksen toimintaan ja sen kehittämiseen sekä opiskelijan asemaan liittyvistä asioista (LL 27 ). Opiskelijakunnan hallituksen edustajille tarjotaan mahdollisuus osallistua asian valmisteluun johtoryhmässä ja/tai eri toimintaryhmissä. 6

7 11. Tiimien rakenne ja rooli johtamisjärjestelmässä TOIMINTARYHMÄT Vaskivuoren lukiossa tiimeistä käytetään nimitystä toimintaryhmä. Jokainen opettaja kuuluu vähintään yhteen toimintaryhmään. Valinta seuraavan lukuvuoden toimintaryhmiin tehdään huhti-toukokuussa opettajien toiveiden perusteella. Toimintaryhmien kokoonpanoja tarkennetaan lukuvuoden alussa. Johtoryhmä tekee rehtorille päätettäväksi esityksen toimintaryhmistä ja niiden henkilövalinnoista. Opettaja voi kuulua samaan toimintaryhmään enintään kahden peräkkäisen lukuvuoden ajan pääsääntöisesti. Suurissa aineryhmissä ainevastaava on vapautettu toimintaryhmiin kuulumisesta (MA, AI,RU, EN). Toimintaryhmä laatii lukuvuoden alussa toimintasuunnitelman, jossa ilmoitetaan jäsenet ja määritellään ryhmän tehtävät, toiminnan sisältö sekä miten toimintaa arvioidaan lukuvuoden päättyessä. Toimintasuunnitelma liitetään lukuvuosisuunnitelmaan. Toimintaryhmän toteutumista seuraa johtoryhmä. Toimintaryhmää johtaa pääsääntöisesti johtoryhmän jäsen. AINEVASTAAVAT (päivitetty viimeksi ) Aineryhmän opettajat valitsevat keskuudestaan ainevastaavan lukuvuodeksi kerrallaan. Ainevastaavan tehtävä kiertää, toimikausi on korkeintaan kaksi lukuvuotta. Ainevastaava on ko. oppiaineen yhteyshenkilö. Hänellä ei ole esimiestehtäviä. Aineryhmän puheenjohtaja ja kokoonkutsuja Aineryhmän yhteistyön aktiivinen kehittäjä esim. fronterin käyttö, yhteiset kokeet, materiaalin jakaminen jne. Ko. oppiaineen postin vastaanottaja ja edelleen jakaja Aineen opetussuunnitelman päivityksestä vastaaminen annetussa aikataulussa yhteistyössä aineryhmän opettajien kanssa Aineen kurssiesitteen ja abioppaan ainekohtaisen osuuden päivityksestä vastaaminen annetussa aikataulussa yhteistyössä aineryhmän opettajien kanssa Aineen preli- ja tenttijärjestelyiden yhteyshenkilö Aineen kurssitarjottimen vastuuhenkilö. Kurssien jakaminen opettajille ja kurssien perustaminen yhteistyössä aineryhmän opettajien kanssa Kokonaisarvostelussa oppiaineen harkinnanvaraisten arvosanojen korotusten koordinointi ja aikataulusta huolehtiminen. Huolehtii oppikirjalistan päivittämisestä annetussa aikataulussa yhteistyössä aineryhmän opettajien kanssa. Muistuttaa koulutusterveisten kirjaamisesta Fronteriin. Seuraa oman aineen täydennyskoulutustarjontaa sekä akateemista (pois kokonaan?) pedagogista sekä opetussuunnitelmauudistukseen liittyvää keskustelua. Vastaa tiedonkulusta johtoryhmään Vastuuhenkilö ylioppilaskokeiden omaa ainetta koskevissa järjestelyissä Ylioppilaskirjoitusten vastauspaperien jako eri opettajille etukäteen tehdyn suunnitelman mukaan. Vastauspaperien kokoaminen lautakunnalle lähettämistä varten. Ylioppilaskirjoitusten kirjallisten kokeiden koetehtävien palautusohjeiden jättäminen kansliaan viimeistään päivää ennen koetilaisuutta (kaikissa reaaliaineissa yhtenäiset ohjeet, vastuussa uskonto ja psykologia) 7

8 12. Opiskelijoiden osallisuus lukion toiminnassa Lukiolain muutos , 27 : Osallisuus ja opiskelijakunta Koulutuksen järjestäjän tulee edistää kaikkien opiskelijoiden osallisuutta ja huolehtia siitä, että kaikilla opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua oppilaitoksen toimintaan ja kehittämiseen sekä ilmaista mielipiteensä opiskelijoiden asemaan liittyvistä asioista. Opiskelijoille tulee järjestää mahdollisuus osallistua opetussuunnitelman ja siihen liittyvien suunnitelmien sekä 21 :n 4 momentissa tarkoitetun järjestyssäännön valmisteluun. Jokaisella oppilaitoksella, jossa järjestetään tässä laissa tarkoitettua koulutusta, tulee olla sen opiskelijoista muodostuva opiskelijakunta. Koulutuksen järjestäjän tulee turvata opiskelijakunnalle riittävät toimintaedellytykset. Opiskelijakunnan tehtävänä on edistää opiskelijoiden yhteistoimintaa, vaikutusmahdollisuuksia ja osallistumista sekä kehittää opiskelijoiden ja koulutuksen järjestäjän välistä yhteistyötä. Opiskelijakunnat myös osaltaan valmistavat opiskelijoita aktiiviseen ja kriittiseen kansalaisuuteen. Koulutuksen järjestäjän tulee kuulla opiskelijakuntaa ennen 1 momentissa mainittujen suunnitelmien ja määräysten vahvistamista sekä, ellei se ole asian luonteen vuoksi tarpeetonta, ennen opiskelijoiden asemaan vaikuttavien muiden päätösten tekemistä. Koulutuksen järjestäjän tulee määräajoin selvittää opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa näkemyksiä oppilaitoksen ja koulutuksen järjestäjän toiminnasta. Tässä pykälässä tarkoitettu toiminta tulee suunnitella opetussuunnitelman ja muiden siihen perustuvien suunnitelmien osana tai yhteydessä. Lukion opiskelijat osallistuvat jokaisen kurssin alussa ko. kurssin yhteissuunnitteluun, jossa sovitaan kurssin arviointiin vaikuttavista suorituksista ja kurssin arviointikriteereistä. Opiskelijat osallistuvat kyselyihin, joiden vastausten perusteella sovitaan kehittämiskohteista. Opiskelijakunnan edustajat osallistuvat kehittämiskohteiden valitsemiseen. Kyselyitä on mm. kouluterveyskysely, PKS-palvelukykykysely ja asiakastyytyväisyyskysely. Opiskelijakunnan edustajat osallistuvat kaikkiin opettajienkokouksiin, johtoryhmän kokoukseen kerran jaksossa, vuosikellossa etukäteen sovittuihin yhteisöllisen hyvinvointiryhmän (YHR) kokouksiin ja opiskelijakunnan edustajia pyydetään mukaan useiden toimintaryhmien jäseniksi. Opiskelijakunnan hallituksen jäsenille tarjotaan mahdollisuus osallistua ainakin kerran vuodessa OS-päivään. Opiskelijakunnan edustajat osallistuvat järjestyssääntöjen laadintaan yhdessä Hyvinvointi ja turvallisuus toimintaryhmän kanssa. Lisäksi he osallistuvat opetussuunnitelman laatimiseen toimintaryhmissä ja opettajienkokouksissa. 13. Tiedotussuunnitelma Vuosikello johtoryhmän toiminnasta valmistuu ensimmäisen jakson aikana, ja se on nähtävillä Fronterissa johtoryhmä-huoneessa koko lukuvuoden ajan. Vuosikellon valmistelusta vastaa rehtori yhdessä johtoryhmän jäsenten kanssa. Johtoryhmän kokousten aikataulut vahvistuvat jakso kerrallaan rehtorin laatiman esityksen pohjalta. Johtoryhmän esityslistat laatii rehtori, ja ne ovat näkyvissä ennen kokouksia Fronterissa johtoryhmä-huoneessa. Tiedottaja linkittää esityslistat jaksokalenteriin kaikkien nähtäville. Kokouspöytäkirjat, joiden laadinnasta vastaavat johtoryhmän jäsenet vuorotellen, ovat nähtävillä Fronterissa johtoryhmä-huoneessa. Kokouspöytäkirjat valmistuvat kokouksen aikana. Lisäksi opettajat voivat lähettää terveisiä johtoryhmälle Fronterin lomakkeella. Johtoryhmä käsittelee terveiset aina seuraavassa kokouksessa. 8

9 Opettajien kokouksien esityslistat ja pöytäkirjat nähtävillä Fronterissa Opettajahuonehuoneessa esityslistat ja pöytäkirjat -kansiossa. Esityslistat laatii rehtori yhdessä johtoryhmän kanssa. Pöytäkirjojen kirjaamisesta vastaavat opettajat vuorotellen aakkosjärjestyksessä. Opettajien kokouksien vuosittaiset päivämäärät ja kellonajat päätetään jo ennen lukuvuoden alkua. Toimintaryhmien esityslistat ja pöytäkirjat laativat toimintaryhmien vastaavat yhdessä toimintaryhmien jäsenten kanssa. Esityslistat ja pöytäkirjat ovat nähtävillä Fronterissa toimintaryhmien huoneessa, omissa kansioissa. Toimintaryhmien kokousajat ovat esillä jaksokalenterissa Fronterissa. Toimintaryhmä laatii lukuvuositavoitteensa ja aikataulunsa lukuvuoden ensimmäisen jakson aikana. Toimintaryhmän vastaava merkitsee toimintaryhmien kokoukset Fronterin etusivun jaksokalenteriin. 14. Tulos- ja kehityskeskustelut osana johtamisjärjestelmää Tulos- ja kehityskeskustelut ovat tärkeä osa vuorovaikutteista johtamisprosessia ja lisäävät tietoa työyksikön toiminnasta ja tavoitteista. Keskustelut auttavat työntekijöitä näkemään oman työnsä merkityksen kokonaisuuden kannalta ja yhdessä käytävät keskustelut varmistavat yhteisen näkemyksen työn sisällöstä ja tavoitteista. Vaikutus- ja osallistumismahdollisuudet, tavoitteiden selkeys ja palautteen saanti ovat keskeisiä tekijöitä työhyvinvoinnin ja toiminnan tuloksellisuuden kannalta. Jokaisella työntekijällä on oikeus vähintään kerran vuodessa käydä tällainen keskustelu kahden kesken esimiehensä kanssa. Lisäksi, jos työt tehdään ryhmässä ja yksilöllisiä tavoitteita on vaikea erottaa, voidaan asioita käsitellä myös ryhmäkeskusteluissa. Tällöinkin arviointi- ja kehittymisosat on syytä käydä työntekijän kanssa kahden kesken läpi. Keskustelujen käyntiä seurataan sekä määrällisesti että laadullisesti. Tulos- ja kehityskeskusteluihin on vuosittain hyvä valita painopiste, joka nousee lukuvuosisuunnitelmasta tai lukion kehittämisohjelmista. Oppilaitoksemme tulos- ja kehityskeskustelujen vuosittainen aikataulu ja dokumentointi: Henkilökunnan suuren määrän vuoksi tulos- ja kehityskeskusteluja käydään koko lukuvuoden ajan. Rehtori ilmoittaa viisi kertaa lukuvuodessa noin kahdeksi kuukaudeksi eteenpäin tulos- ja kehityskeskusteluaikoja varattavaksi ilmoitustaululla rehtorin huoneen vieressä. Opettajat varaavat listasta itselleen sopivan ajankohdan. Mikäli opettaja ei ole kahteen vuoteen käynyt tulos- ja kehityskeskustelussa rehtori kutsuu ko. opettajan keskusteluun. Lukuvuosittain rehtori päivittää lomaketta, jonka avulla valmistaudutaan keskusteluun. Lomakkeessa on ajankohtaisia tavoitteita lukion lukuvuosisuunnitelmasta. Lomake sekä ohjeet tulos- ja kehityskeskusteluun valmistautumiseen ovat Fronterissa. Rehtori säilyttää keskustelulomakkeiden kopiot. Rehtori vie pitkin lukuvuotta tulos- ja kehityskeskusteluissa esiin nousseita tavoitteita johtoryhmän ja lukioiden ohjausryhmän käsittelyyn. Tulos- ja kehityskeskusteluista ei laadita koostetta lukuvuosittain. 15. Aktiivinen välittäminen Aktiivinen välittäminen on vantaalaista varhaista puuttumista. Esimiehen tulee havaita työntekijän työkyvyn heikkenemisen ennusmerkkejä ajoissa, ottaa asia rakentavasti puheeksi ja etsiä työkykyä tukevia ratkaisumahdollisuuksia. Aktiivinen välittäminen on osa esimiestyötä. Esimiehellä on oikeus ja myös velvollisuus ottaa työkykyasiat puheeksi osana työyhteisönsä työhyvinvoinnin turvaamista. Vastuu työkyvystä on kuitenkin meillä jokaisella itsellämme. Aktiivisesti toimien ja itsekin työntekoon vaikuttavien asioiden puheeksiottamisella me jokainen voimme toimia jo siinä vaiheessa kun työkyvyn heikkeneminen ei vielä ole aiheuttanut ongelmia työssä. Puheeksiotto on päivittäistä esimiestyötä Aktiivisen välittämisen toimintatavan perussääntö on, että esimies saa ja hänen tulee ottaa puheeksi työntekijän työssä selviytyminen jo siinä vaiheessa kun esimiehellä on tunne, että kaikki ei ole kunnossa. Esimiehen ei tarvitse yrittää selvittää, mikä muutosten taustalla on, vaan hän voi ottaa asian puheeksi jo kun hän on havainnut ensiviestit mahdollisesta työkyvyn muutoksesta. Näin esimies pääsee vaikuttamaan varhain silloin, kun mahdollisuuksia on vielä 9

10 runsaasti. Kyse on solmun avaamisesta, eikä työntekijän tarvitse kokea sitä loukkaavana asioihinsa sekaantumisena. Puheeksiottaminen on esimiehen ja työntekijän välistä avointa ja kunnioittavaa vuoropuhelua. Usein pelkkä puheeksiottaminen ja keskustelu riittävät. Työn tavoitteiden selkeytyminen, palautteen saaminen ja kuulluksi tulemien tukevat osaltaan työkykyä. Toisinaan tulee esiin asioita, jotka aiheuttavat muutostarpeita työpaikalla. Muutoksista kannattaa sopia yhdessä ja myös siitä, kuinka tilannetta seurataan. Mikäli esimerkiksi työntekijän ammatillisessa osaamisessa on puutteita, tulee esimiehen yhdessä työntekijän kanssa selvittää työntekijän mahdollisuuksia kehittää osaamistaan soveltuvan lisäkoulutuksen, työkierron ja työssä oppimisen keinoin. Usein kahdenkeskinen keskustelu riittää, mutta joissakin tilanteissa voi olla syytä ottaa kolmas henkilö mukaan. Yhteistyö työterveyshuollon kanssa on tärkeää terveydentilan vaikuttaessa työkykyyn. Työoloihin liittyvissä asioissa työsuojelulla voi olla laajempi näkemys asiaan. Jos taas työntekijä kokee johtamisen olevan epäoikeudenmukaista, keskusteluun on syytä pyytää mukaan esimiehen esimies. 16. Strateginen suunnittelu ja tavoitteet Lukioiden rehtorit osallistuvat vuosittain tulosalueen yhteisen toimintaympäristöanalyysin laatimiseen. Toimintaympäristöanalyysien pohjalta rakentuu nuoriso- ja aikuiskoulutuksen tulosalueen ja edelleen lukioiden yhteinen vuosittainen tuloskortti. Opiskelijat osallistetaan suunnitteluun kutsumalla oppilaskuntien hallitusten jäseniä kerran vuodessa yhteiseen suunnittelutilaisuuteen lukioiden ohjausryhmän kanssa Lukion lukuvuosikello Toukokuu - opinto-opas - OPS:n päivitys Kesäkuu - syksyn yo-ilmoittautumiset - uusien opiskelijoiden vastaanotto ja ryhmittely Elokuu - lukuvuoden aloitustiedotteet - Opas lukiotulokkaiden vanhemmille ja huoltajille - 1.vk:n opiskelijoiden lukujärjestykset - OS I - lukiseula, matikkahaavi, kielitaitotesti - Opas syksyn yo-kirjoituksiin - kurssitarjontamuutokset - poistumisharjoitus - 1.vk:n ryhmäytymispäivä - koulukuvaus - Vantaan II asteen esite Syyskuu - I-rekisteri palkanlaskentaan - 1. vk:n vanhempainilta - ykkösten tutustumisjuhla - syksyn yo-kirjoitukset - 1. jakson koeviikko ja abien siirretyt kokeet - ops lautakuntaan Lokakuu - ykkösten show - luki- ja vieraskielisyystodistukset kevään yo-kirjoituksia varten - syysloma vk:n vanh.ilta - laajennettu edustajisto - abit kirjamessuilla 10

11 - Lamerfest - lukuvuosisuunnitelma - johtamisjärjestelmän kuvaus - kansainvälisyyssuunnitelma Marraskuu - 3.vk:n jatko-opintopäivä - abien loppuarvostelu - kevään yo-kirjoituksiin ilmoittautumiset - opiskelijakunnan yleiskokous - 2. jakson koeviikko - kodin ja koulun yhteistyöpäivä lauantaina - kurssiesite Joulukuu - itsenäisyysjuhla ja syyslakkiaiset - Studia-messut - Kielimestarikilpailu - joulukonsertti Myyrmäen kirkossa - opojen kurssivalintainfot opiskelijoille - joulukirkko ja glögitilaisuus - lukion yleisesite Tammikuu - musikaaliesitykset - opas kevään yo-kirjoituksiin - lukion esittelypäivä - 3. jakson koeviikko - prelit - Helmikuu - yo äidinkielen tekstitaito - yo-kuuntelut - penkkarit - vanhat tanssit - abien loppuarvostelu Maaliskuu - yo-valmennukset - Bändimaraton - hyvinvointiviikko - päässälaskukilpailu - yo-kirjoitukset Huhtikuu - 4. jakson koeviikko - OSIII - Klassinen maraton - väittelykilpailu - opinto-opas Toukokuu - pääsykokeet - vuosikirja - Äitienpäiväkonsertti - 5.jakson koeviikko - lasten musikaalin esitykset - Kesäkorva - lukuvuoden päättäjäiset 11

12 16.2 Lukioiden yhteisen tuloskortin valmistelu lukiossa Lukioiden yhteistä tuloskorttia käsitellään johtoryhmässä sen valmisteluvaiheessa tammihelmikuussa. Rehtori vie johtoryhmän tekemät muutos- ja muut kehittämisehdotukset lukioiden ohjausryhmään. Valmisteilla oleva tuloskortti julkaistaan Fronterissa, jossa myös muut lukion opettajat kuin johtoryhmän jäsenet voivat siihen tutustua ja sitä kommentoida. Lukioiden yhteisen tuloskortin valmistuttua se esitellään koko opettajakunnalle IV jakson lopussa pidettävässä opettajienkokouksessa. Tuloskortti on nähtävillä Fronterin lisäksi myös opettajienhuoneen ilmoitustaululla. Lukuvuosisuunnitelma laaditaan syyslukukauden alussa. Lukiossamme se etenee seuraavasti: Johtoryhmä käsittelee lukuvuosisuunnitelman valmistamista syyslukukauden ensimmäisessä kokouksessa. Silloin jaetaan vastuut sen eri osien valmistelusta. Rehtori antaa kirjoitusoikeuksia Wilmaan. Valmistelusta vastaavat johtoryhmän jäsenet, opinto-ohjaajien yhteyshenkilö, erityisopettaja, ekotukihenkilö, kansainvälisten asioiden koordinaattori sekä muita opettajia sopimuksen mukaan. Vastuuhenkilöt tekevät ehdotuksensa syyslomaan mennessä. Johtoryhmä käsittelee lukuvuosisuunnitelman eri osia syksyn kokouksissa jäsenten ehdotusten mukaan. Johtoryhmä viimeistelee lukuvuosisuunnitelman vetäytymiskokouksessa syysloman jälkeen. Lukuvuosisuunnitelman valittuja osia käsitellään syyslukukauden kahdessa ensimmäisessä opettajienkokouksessa. Lukuvuosisuunnitelman valmistumisesta tiedotetaan opettajakunnalle Fronterissa, opiskelijoille ja huoltajille III jakson jaksotiedotteessa Tuloskortin ja lukuvuosisuunnitelman toimeenpano Tuloskortin ja lukuvuosisuunnitelman toteuttaminen tapahtuu OS-päivien, opettajienkokousten ja toimintaryhmien työskentelyn kautta. Vaskivuoren lukiossa tiimejä kutsutaan toimintaryhmiksi. Kun johtoryhmä huhti-toukokuussa tekee opettajakunnalle ehdotuksen seuraavana lukuvuonna tarvittavista toimintaryhmistä, ehdotus tehdään tuloskortin tavoitteiden mukaan. Toimintaryhmien jäsenet seuraavaksi lukuvuodeksi valitaan kevätlukukauden lopussa. Toimintaryhmät laativat toimintasuunnitelmat, jotka kirjataan lukuvuosisuunnitelmaan. Johtoryhmän valitsemia ja toimintaryhmien ehdottamia tuloskortin tavoitteita käsitellään opettajienkokouksissa. Opettajienkokouksille valitaan teemat, esim. tvt-asiat, opiskelijahuolto, arviointi jne. Lukuvuoden OS-päivillä käsitellään tuloskortin tavoitteita, jotka valitaan lukuvuosisuunnitelman valmistelun yhteydessä Opiskelijoiden osallisuus suunnittelussa Lukion lukuvuosisuunnitelman laadintaan osallistuu aina myös oppilaskunnan hallitus. Heillä on mahdollisuus kommentoida johtoryhmän valmistelemaa suunnitelmaa ja osallistua omalta osaltaan sen laadintaan. Opiskelijakunnan hallitus valitsee keskuudestaan myös muutaman osallistujan navigointiin, jossa käydään läpi lukion lukuvuosisuunnitelman lisäksi myös tuloskortin asioita. Opiskelijoilla on tämän lisäksi aina myös mahdollisuus nostaa asioita käsittelyyn esimerkiksi opettajankokouksissa. 12

13 17. Arviointi 17.1 Lukioiden tuloskorttiin asetettujen tavoitteiden arviointi Arviointi tapahtuu johtoryhmässä huhti-toukokuussa. Arvioinnista vastaa johtoryhmä, joka jakaa arviointivastuita toimintaryhmille ja muille vastuuhenkilöille Lukuvuosisuunnitelman toteutumisen arviointi Arviointi tapahtuu johtoryhmässä huhti-toukokuussa. Opettajat arvioivat lukuvuosisuunnitelman toteutumista OS III:ssa, opettajienkokouksessa, ja lisäksi opettajat osallistuvat arviointiin toimintaryhmien kautta. Arvioinnista vastaa johtoryhmä, joka jakaa arviointivastuita toimintaryhmille ja muille vastuuhenkilöille. Lukuvuosisuunnitelman arviointi kirjataan Wilmaan CAF-arviointi Vantaan lukiot ottivat käyttöön vuonna 2011 Vantaan linjausten mukaisesti toiminnan kehittämiseen ja itsearviointiin CAF (Common Assessment Framework) -arviointimallin. Arviointikriteerit toimivat johtamisen ja kehittämisen apuvälineenä. Toiminnan ja tulosten arvioinnin avulla työyhteisö oppii tunnistamaan vahvuutensa sekä löytämään parantamisalueensa. Kaikki lukiot tekivät CAF-kysymysten pohjalta toiminnankuvauksen ja siihen liittyvän arvioinnin vuoden 2011 aikana. Vuoden 2012 tavoitteena on syventää kaikissa oppilaitoksissa CAF-toiminnankuvauksen perusteella seuraavan kolmen arviointialueen kuvauksia: johtajuus, prosessit sekä keskeiset suorituskykytulokset. Vuosina 2013 syvennetään kolmen arviointialueen kuvauksia ja vuonna 2014 edelleen kolmen arviointialueen kuvauksia. Kokonaisarviointi kaikkien yhdeksän arviointialueen osalta tehdään neljän vuoden välein eli seuraavan kerran vuonna Opiskelijoiden osallisuus arvioinnissa Opiskelijat arvioivat koulun toimintaa erilaisten kyselyiden kautta: vuosittain tehdään asiakastyytyväisyyskysely. Joka toinen vuosi tehdään palvelukykykysely, kouluterveyskysely ja hyvinvointiprofiili. Lisäksi opiskelijoilta kysytään mielipiteitä koulun eri toimintaa koskevissa asioissa ro-tuokioissa, Wilmassa ja Fronterissa: esim. tasa-arvokysely Koko tulosaluetta koskeva yhteinen arviointi Lukuvuoden päättyessä arvioidaan sekä koko tulosalueen että kunkin oppilaitoksen toimintaa yhteisessä arviointipäivässä kesäkuussa. 13

Hyvinvointia Vantaan lukiolaisille

Hyvinvointia Vantaan lukiolaisille Hyvinvointia Vantaan lukiolaisille Lukioiden yhteinen opiskeluhuoltosuunnitelma Vantaan kaupunki Sivistystoimi Nuoriso- ja aikuiskoulutus Lukiokoulutus Opetuslautakunta 10.6.2014 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

Vaskivuoren lukio. Opas lukiotulokkaiden vanhemmille ja huoltajille 2014 2015

Vaskivuoren lukio. Opas lukiotulokkaiden vanhemmille ja huoltajille 2014 2015 1 Vaskivuoren lukio Opas lukiotulokkaiden vanhemmille ja huoltajille 2014 2015 2 Sisällys Yhteystiedot 4 Vaskivuoren lukion toiminnan perusteita 5 Opetussuunnitelma 6 Lukiolaisen velvollisuudet 7 Lukiolaisen

Lisätiedot

Vaskivuoren lukio. Opas lukiotulokkaiden vanhemmille ja huoltajille 2015 2016

Vaskivuoren lukio. Opas lukiotulokkaiden vanhemmille ja huoltajille 2015 2016 1 Vaskivuoren lukio Opas lukiotulokkaiden vanhemmille ja huoltajille 2015 2016 2 Sisällys Yhteystiedot 4 Vaskivuoren lukion toiminnan perusteita 5 Opetussuunnitelma 6 Lukiolaisen velvollisuudet 7 Lukiolaisen

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå LAATUKÄSIKIRJA asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Tuusulan perusopetus ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

ERKKO-LUKION OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2010. (Johtokunta 11.6.2015)

ERKKO-LUKION OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2010. (Johtokunta 11.6.2015) ERKKO-LUKION OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2010 (Johtokunta 11.6.2015) 1 1. ERKKO-LUKION TEHTÄVÄT JA ARVOPERUSTA 4 1.1. Viestintälinja 2. TOIMINTAKULTTUURI 5 2.1 Periaatteet ja tavoitteet 5 2.2 Oppimiskäsitys,

Lisätiedot

Aktiivinen välittäminen

Aktiivinen välittäminen VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Aktiivinen välittäminen Vantaalainen toimintatapa työkyvyn turvaamiseksi H E N K I L Ö S T Ö K E S K U S Aktiivinen välittäminen Työntekijän työkyvyn heikkenemisen tunnistaminen

Lisätiedot

Virtain kaupungin Perusopetuksen laatukriteerit

Virtain kaupungin Perusopetuksen laatukriteerit Laatukäsikirja 2013 - final2 Virtain kaupungin Perusopetuksen laatukriteerit 2013 Laatu on toiminnan arviointia ja kehittämistä. 1 JOHDANTO Perusopetuksen laatukriteereiden taustaa Perusopetuksen laatutyö

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Sastamalan kaupunki 2014 SASTAMALAN KAUPUNKI Aarnontie 2 A, PL 23, 38201 SASTAMALA, puh. (03) 521 31, faksi (03) 5213 4099 sastamala@sastamala.fi, etunimi.sukunimi@sastamala.fi,

Lisätiedot

OPISKELIJAHUOLTOSUUNNITELMA

OPISKELIJAHUOLTOSUUNNITELMA OPISKELIJAHUOLTOSUUNNITELMA Hallitus 25.3.2009 Johtoryhmä 17.3.2009 POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Opiskelijahuoltosuunnitelma sisältää seuraavat osat: 1. YLEINEN OSA 2. OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Salon kaupungin lukiot. Laatukäsikirja. Common Assessment Framework (CAF) Halikon lukio Perniön lukio Salon lukio Salon aikuislukio

Salon kaupungin lukiot. Laatukäsikirja. Common Assessment Framework (CAF) Halikon lukio Perniön lukio Salon lukio Salon aikuislukio Salon kaupungin lukiot Laatukäsikirja Common Assessment Framework (CAF) Halikon lukio Perniön lukio Salon lukio Salon aikuislukio Sisältö 1 JOHTAJUUS 1 JOHTAMISEN YLEISET LÄHTÖKOHDAT 1 1.1 Organisaation

Lisätiedot

Savonlinnan kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma vuosiluokille 1-9

Savonlinnan kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma vuosiluokille 1-9 Savonlinnan kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma vuosiluokille 1-9 Johdanto: Savonlinnan kaupungin perusopetuksen koulujen opetussuunnitelmat vuosiluokille 1-9 perustuvat Opetushallituksen vahvistamiin

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

LOHJAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA LOHJAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Muutokset hyväksytty 25.5.2011 Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO... 3 1.1 OPETUSSUUNNITELMIEN MERKITYS... 3 1.2 ESIOPETUS... 4 1.3 PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN...

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN LUKION OPETUSSUUNNITELMA. Nuorille tarkoitettu lukiokoulutus TAMPEREEN LYSEON LUKIO

TAMPEREEN KAUPUNGIN LUKION OPETUSSUUNNITELMA. Nuorille tarkoitettu lukiokoulutus TAMPEREEN LYSEON LUKIO TAMPEREEN KAUPUNGIN LUKION OPETUSSUUNNITELMA Nuorille tarkoitettu lukiokoulutus TAMPEREEN LYSEON LUKIO Hyväksytty koulutuslautakunnassa 7.10.2004, 123 Muutokset käsitelty toisen asteen koulutuksen johtokunnassa

Lisätiedot

KAUNIAISTEN LUKIO Lukuvuosisuunnitelma LV 2014-15

KAUNIAISTEN LUKIO Lukuvuosisuunnitelma LV 2014-15 1 KAUNIAISTEN KAUPUNKI KAUNIAISTEN LUKIO Lukuvuosisuunnitelma LV 2014-15 Lukuvuosisuunnitelman käsittely ja hyväksyminen: Koulun opettajakunta käsitellyt 17.11.2014 Opetuslautakunta hyväksynyt 2 Sisällys

Lisätiedot

Oma Oppilaskunta osaa

Oma Oppilaskunta osaa Oma Oppilaskunta osaa Opas oppilaskuntatoimintaan Sisällysluettelo 1. Kohti keskustelevampaa peruskoulua s. 3 2. Oppilaskunta - peruskoulun dream team s. 4 3. Kokoustamisen jalo taito s. 6 4. Oppilaskunnan

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO 1 Kerttulin lukio LIITE 6/011/2014 NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää

Lisätiedot

SOMPION KOULUN TOIMINTAKULTTUURIN KUVAUS

SOMPION KOULUN TOIMINTAKULTTUURIN KUVAUS SOMPION KOULUN TOIMINTAKULTTUURIN KUVAUS 2010-2011. Kerava. SISÄLTÖ 0. YLEISKUVAUS.4 0.1 Keravan kunnan historiaa... 4 0.2 Keravan kouluverkosto.... 4 0.3 Sompion koulu.....5 3. OPPIMISYMPÄRISTÖ... 11

Lisätiedot

Töölön yhteiskoulun aikuislukio

Töölön yhteiskoulun aikuislukio Aikuisten perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelma Töölön yhteiskoulun aikuislukio Töölön yhteiskoulun aikuislukion laatima perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelma perustuu Opetushallituksen

Lisätiedot

Oppilaskuntatoiminnan opas peruskouluille

Oppilaskuntatoiminnan opas peruskouluille Oppilaskuntatoiminnan opas peruskouluille Sisällysluettelo 1. Kohti keskustelevampaa peruskoulua 2. Oppilaskunta - peruskoulun dream team 3. Kokoustamisen jalo taito 4. Oppilaskunnan vastuunjako 5. Ohjaava

Lisätiedot

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa TÖÖLÖN YHTEISKOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa 1 2 1. Koulun työn perusta... 5 1.1. Arvoperusta... 5 1.2. Koulun toiminta-ajatus... 6 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet...

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Opiskeluhuolto. Johdanto

HEINOLAN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Opiskeluhuolto. Johdanto 1 HEINOLAN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 Opiskeluhuolto Johdanto Tämä opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Paikallisella

Lisätiedot

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 VANTAA Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 Sivistystoimi 2011 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Johdanto... 5 2 Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman lähtökohdat... 6 2.1 Näkökulmia

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN LOGISTIIKKA-ALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN LOGISTIIKKA-ALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN LOGISTIIKKA-ALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA HELTECH 1.8.2009 SISÄLLYS SISÄLLYS... 1 JOHDANTO... 5 OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Ryhmänohjaajan käsikirja 7.2.2013

Ryhmänohjaajan käsikirja 7.2.2013 Ryhmänohjaajan käsikirja 7.2.2013 1 (20) Sisällysluettelo Alkusanat ryhmänohjaajalle... 2 1. Ryhmänohjaaja... 3 1.1. Ryhmänohjaajan rooli... 4 1.2. Ryhmänohjaajan työkalut verkossa... 4 1.3. Ryhmänohjaajien

Lisätiedot

MEDIA JA KULTTUURI Monilukutaito (L4) Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)

MEDIA JA KULTTUURI Monilukutaito (L4) Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2) Sivu 1/33 Työsuunnitelma 1. Koulun perustiedot Koulu: Aleksis Kiven koulu Ylläpitäjä: Siuntion kunta Opetuskieli: Suomi Oppilasmäärä: 394 Opettajien määrä: 37 Koulunkäyntiavustajien määrä: 12 Henkilökunnan

Lisätiedot

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa. Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas

Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa. Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas Oppaan kirjoittamisesta on vastannut Kuntaliiton kokoama työryhmä Tony Hagerlund,

Lisätiedot