Työhyvinvointi- ja kuntoutuspalvelujen. vaikuttavuuden seurantajärjestelmän. kehittäminen Siuntion Hyvinvointikeskuksessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työhyvinvointi- ja kuntoutuspalvelujen. vaikuttavuuden seurantajärjestelmän. kehittäminen Siuntion Hyvinvointikeskuksessa"

Transkriptio

1 MIINA SILLANPÄÄN SÄÄTIÖN JULKAISUJA B:31 Rantanen Marjut Työhyvinvointi- ja kuntoutuspalvelujen vaikuttavuuden seurantajärjestelmän kehittäminen Siuntion Hyvinvointikeskuksessa

2 TYÖHYVINVOINTI- JA KUNTOUTUS- PALVELUJEN VAIKUTTAVUUDEN SEURANTAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN SIUNTION HYVINVOINTIKESKUKSESSA

3

4 Työhyvinvointi- ja kuntoutuspalvelujen vaikuttavuuden seurantajärjestelmän kehittäminen Siuntion Hyvinvointikeskuksessa Rantanen Marjut 2009 Miina Sillanpään Säätiön julkaisusarja B:31 Miina Sillanpään Säätiö Helsinki

5 Rantanen Marjut Vammalan Kirjapaino Oy 2009 ISBN ISSN

6 ESIPUHE Työelämän muutos ja sen tuomat haasteet, kuten työssä jaksamisen parantaminen, työstä poissaolojen vähentäminen ja eläkeiän nostaminen ovat käynnistäneet voimakkaan yhteiskunnallisen keskustelun. Työterveyslaitoksen professori Guy Ahonen on todennut, että ennenaikaiselle eläkkeelle lähtemisestä, sairauspoissaoloista ja työtapaturmista johtuvat kustannukset ovat yhteiskunnassa huomattavasti suuremmat kuin työhyvinvointiin tällä hetkellä sijoitetut investoinnit. Siksi ontärkeää löytää luotettavia ja havainnollisia keinoja, joilla voidaan osoittaa työhyvinvointia edistävien toimien myönteisiä vaikutuksia. Tässä raportissa kuvattu kehittämistyö luo pohjaa yhteistyölle, joka on edellytys tiiviiden verkostojen ja kumppanuuksien vahvistamiseksi. Tässä raportissa kuvataan Siuntion Hyvinvointikeskuksessa kehitettyä HyvinvointiNettijärjestelmää käyttäjänäkökulmista. Raportti toimii samalla oppaana järjestelmän käyttäjille. HyvinvointiNetti on kehitetty helpottamaan erilaisten työhyvinvointi- ja kuntoutusinterventioiden vaikuttavuuden seurantaa. Lisäksi HyvinvointiNettiä hyödynnetään mm. eri yhteistyötahojen välisessä yhteydenpidossa ja prosessin aikaisessa tavoiteseurannassa. Siuntion Hyvinvointikeskuksessa vuosina toteutettua vaikuttavuusseurantajärjestelmän kehittämisprojektia on tukenut Miina Sillanpään Säätiö. Haluan lämpimästi kiittää Siuntion Hyvinvointikeskuksen entistä johtajaa Heikki Tiitistä, jonka aloitteesta tämä projektityö käynnistyi. Erityiskiitos Miinan Hoitolat Oy:n It- ja järjestelmäpäällikkö Eila Sillanpäälle sekä Pramedia Oy:lle, joiden yhteistyö on luonut tekniset edellytykset järjestelmän synnylle. Lisäksi haluan kiittää Miina Sillanpään Säätiön johtajaa Eija Sorvaria ja tutkimus- ja kehittämispäällikköä PsT Merja Kurkea asiantuntevasta ohjauksesta projektin ohjausryhmässä. Kiitos tuesta ja avusta myös Miinan Hoitolat Oy:n toimitusjohtaja Eija Tolvaselle sekä Siuntion Hyvinvointikeskuksen kuntoutuksen erikoislääkäri Virpi Vartiaiselle. 5

7

8 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO Taustaa Miksi vaikuttavuuden arviointia tarvitaan? Toimintakyky HYVINVOINTINETTI HyvinvointiNetin kuvaus HyvinvointiNetin mittarit ja tehtävät Taustatiedot Kyselyt RAND-36-kysely Työkykykysely Terveys ja terveyskäyttäytyminen Mielialakysely Asiakaspalaute Fyysisen toimintakyvyn mittarit Aerobisen kunnon mittarit Tuki- ja liikuntaelimistön sekä motorisen kunnon mittarit Kehon koostumuksen mittarit Tehtävät Oman työn kuvaaminen Ennakkotehtävä esimiehille Tavoitteiden seuranta HYVINVOINTINETIN KÄYTTÖ Asiakas Kuntoutustyöryhmä Työterveyshuollot Kela KOKEMUKSET JA KEHITYSHAASTEET Asiakaskyselyn tulokset Kuntoutustyöryhmän palaute Yhteistyökumppaneiden kommentit JOHTOPÄÄTÖKSET Lähteet Liitteet

9

10 1. JOHDANTO 1.1. Taustaa Vuonna 2006 Siuntion Hyvinvointikeskus, Kuntoutuskeskus Kankaanpää, Kiipulan Kuntoutuskeskus, Kruunupuisto Punkaharjun kuntoutuskeskus, Kunnonpaikka, Kuntoutussäätiö, Kyyhkylän kuntoutuskeskus, Kuntoutus Peurunka ja Kuntoutuskeskus Petrea käynnistivät työryhmän, jonka tavoitteena oli kehittää yhdenmukainen vaikuttavuuden seurannan perusmalli. Mallin tarkoituksena oli koota vertailukelpoista tietoa eri kuntoutuskeskusten palveluiden vaikutuksista asiakkaiden toimintakykyyn. Tämä ns. lomaketyöryhmä valitsi yhdessä kysymyssarjan, jota käytetään kuntoutuksen alussa ja lopussa vaikuttavuuden seurantaan. Työryhmä päätyi käyttämään laajalti Suomessa käytössä olevia mittareita, joiden reliabiliteetti ja validiteetti olivat riittävän hyviä. Lisäksi mittariston kehittämisessä pidettiin tärkeänä sitä, että saataisiin vertailukelpoista tietoa muuhun suomalaiseen väestöön. Suunnitelmaan liittyi myös laajan viitetietokannan kehittäminen. Tämän työryhmän työskentelyn pohjalta Siuntion Hyvinvointikeskuksessa aloitettiin vuonna 2007 HyvinvointiNetti-järjestelmän kehittäminen. HyvinvointiNetin kyselyt ja tehtävät saatiin asiakaskäyttöön vuoden 2008 alussa. Tässä vaiheessa asiakas täytti kyselyt HyvinvointiNettiin, mutta sieltä ei vielä saatu yhteenvetoraportteja. Tällaisenaan järjestelmä oli työläs käyttää. Siksi käynnistettiin vaikuttavuuden seurantajärjestelmän kehittämisprojekti. Tavoitteena oli luoda sähköinen järjestelmä asiakaslähtöiselle raportoinnille, johon lisättiin myös fyysisen kunnon arvioinnin mittaukset. Lisäksi pyrittiin kehittämään väline, jolla asiakas, kuntoutustyöryhmä, työterveyshuolto ja tarvittaessa henkilöstöhallinto voivat olla vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä. Kaiken kaikkiaan haluttiin kehittää monipuolinen arviointi- ja seurantaväline kuntoutuksen ja työnvointipalvelujen käyttöön. HyvinvointiNetti on selkiyttänyt kuntoutusprosesseja ja niiden arviointia. Asiakkaat voivat täyttää kyselyt jo ennen kuntoutuksen käynnistymistä ja kuntoutustyöryhmä saa kootusti tarvittavat tiedot niin yksilöllisesti kuin ryhmämuotoisestikin toteutettaville interventioille. Asiakas saa ajantasaista ja havainnollista tietoa oman kuntoutusprosessinsa etenemisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. HyvinvointiNetistä saatavia yhteenvetoraportteja on myös käytetty Kelan vuosiraporttien laadintaan. Tämä on helpottanut paljon raportointiin liittyvää työtä. Tällä hetkellä järjestelmä palvelee jo varsin monipuolisesti ja tehokkaasti eri toimijoita. HyvinvointiNetin kehittämisen mahdollisuudet ovat laajat. Esillä on ollut sen käyttö esim. sairauspoissaolojen seurannassa ja kuntoutuksen varhaisessa käynnistämisessä. Kehitystyö jatkuu edelleen asiakaspalautteen, henkilökunnan sekä yhteistyökumppaneiden toiveiden ja tarpeiden mukaan. 9

11 1.2. Miksi vaikuttavuuden arviointia tarvitaan? Yhteiskunnalliset muutokset ja julkisen vallan muuttuneet vastuut yhteiskunnan hyvinvoinnin tuottamisessa edellyttävät taloudellisesti tarkoituksenmukaista toimintaa (Rajavaara 2007). Kuntoutuksen vaikuttavuus on aihe, joka on ollut viimeisten vuosien ajan jatkuvasti esillä. Aihe on ajankohtainen ja tärkeä, koska kuntoutukseen käytetään vuosittain huomattavia määriä yhteiskunnan varoja. Tämän vuoksi tarvitaan priorisointia ja varojen kohdentamista. Yhteiskunnallisena tavoitteena ovat työssä jaksamisen parantaminen, työstä poissaolojen vähentäminen ja eläkkeelle jäämisen keski-iän kohottaminen. Työvoiman riittävyyden turvaamiseksi on tärkeää pitää ikääntyvä väestö työkykyisenä mahdollisimman pitkään. Nämä tavoitteet edellyttävät työelämän kehittämisen ohella moniammatillisen, osaavan kuntoutuksen saatavuuden ja kehittämisen turvaamista. Varhaiskuntoutuksella voidaan jopa pysäyttää työkyvyn heikkeneminen ja siten mahdollistaa työelämässä mukana pysyminen. Kuntoutuksen tarve säilyy tai jopa lisääntyy tulevaisuudessa väestön ikärakenteen ja myös työelämän muutosten vuoksi (Tirkkonen ym. 2009). Kuntoutuksen vaikuttavuus on toiminnan tavoitteen mukaisten tulosten saavuttamista. Yhteisötasolla kuntoutus voi vaikuttaa käytettävissä olevan työpanoksen määrään myöhentämällä eläkkeelle siirtymistä ja vähentämällä poissaoloja työstä. Yksilötasolla kuntoutuksen vaikuttavuus voi ilmetä kuntoutujan toiminta- tai työkyvyn, arkielämän hallinnan ja selviytymisen sekä kokonaishyvinvoinnin vahvistumisena (Tirkkonen ym. 2009) Toimintakyky Toimintakyky kuvaa henkilön selviytymistä jokapäiväisessä elämässä kotona, työssä ja vapaa-aikana. Usein toimintakyky mielletään fyysiseksi suorituskyvyksi sekä yksilön ja ympäristön vastavuoroiseksi vaikutussuhteeksi. Toimintakyky käsittää laajemmin ajateltuna fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen osa-alueen. Toimintakykyyn voidaan vaikuttaa joko kehittämällä ihmisen kykyominaisuuksia, kehittämällä hänen ympäristöään tai korvaamalla tiettyjä toimintoja tai liikkeitä teknisillä apuvälineillä (Korniloff 2008). Yksi kuntoutuksen keskeisimpiä tavoitteita on toimintakyvyn parantuminen tai ylläpitäminen. Toimintakykyä voidaan arvioida useasta eri näkökulmasta. Tiedot väestön ja sen erilaisten osaryhmien toimintakyvystä ovat terveyspolitiikan tärkeä lähtökohta ja arviointiväline. Väestön toimintakyvyn edistäminen on tavoitteena mm. nykyisessä hallitusohjelmassa, Terveys kansanterveysohjelmassa (http://www.terveys2015.fi) ja Hyvinvointi ohjelmassa. Luotettavaa tietoa toimintakyvystä ja toimintaedellytyksistä tarvitaan mm. väestön terveysseurantaan, yksilöiden työkyvyn, kuntoutustarpeen, avun- ja palvelutarpeen arviointiin, joidenkin sosiaalietuuksien myöntämispäätösten pohjaksi sekä hoidon, kuntoutuksen ja muiden interventioiden vaikutusten tutkimiseen. Terveyden tietojärjestelmien (esim. sähköinen sairauskertomus) kannalta on välttämätöntä, että käytössä on hyvät ja yhdenmukaiset menetelmät toimintakyvyn kuvaamiseksi (www.toimia.fi). Maailman Terveysjärjestö (WHO) on yleiskokouksessaan vuonna 2001 hyväksynyt toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälisen ICF-luokituksen, jonka tarkoituksena on muodostaa kansainvälinen standardi väestön toimintaedellytysten kuvaamiseen. ICF ei tarjoa toimintakyvyn arviointimenetelmiä, mutta ohjeistaa moniammatillista työnjakoa toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden arvioinnissa ja edistämisessä. ICF tarjoaa yhteisen toimintakykykielen sovellettavaksi sekä toimintakyvyn kliinisessä tutki- 10

12 misessa ja palveluiden kehittämisessä että väestötutkimuksessa (Ojala 2004). ICF-luokituksen käyttäminen kuntoutuksen alueella on vielä kehitteillä. 11

13 2. HYVINVOINTINETTI 2.1. HyvinvointiNetin kuvaus HyvinvointiNetti on järjestelmä, johon käyttäjät (kuntoutujat, työterveyshuolto, henkilöstöhallinto) saavat salasanan ennen kuntoutusta lähetettävän kutsukirjeen mukana. HyvinvointiNetissä on yleinen puoli (https://secure.saga.fi/siuntio/hyvinvointinetti/login.aspx), jossa välilehtinä ovat etusivu, kurssit, ajankohtaista, keskustelufoorumi, yhteystiedot ja palaute. Etusivulla on lyhyt yleiskuvaus Siuntion Hyvinvointikeskuksen työhyvinvointi- ja kuntoutuspalveluista ja toimintatavoista. Kurssit -välilehdeltä löytyvät tulossa olevat kurssit. Ajankohtaista -linkki vie suoraan Siuntion Hyvinvointikeskuksen nettisivuille. Foorumi -välilehdeltä löytyy keskustelupalsta, jossa käyttäjätunnuksen saaneet voivat käydä keskustelua esim. työhyvinvoinnista ja kuntoutuksesta. Yhteystiedot -välilehdeltä löytyvät Siuntion Hyvinvointikeskuksen yhteystiedot. Palautesivustolla voi antaa palautetta haluamistaan asioista. Verkkotyöskentelyfoorumista (https://secure.saga.fi/siuntio/verkko/login.aspx) kukin käyttäjä pääsee omille henkilökohtaisille sivuilleen. Siellä on määritelty asiakkaalle näkyvät tiedot, esim. kurssinkuvaus ja kurssiin liittyvät tehtävät. Kuviossa 1. näkyy, miten syötetyt tiedot tulevat asiakaskoneelta Siuntion Hyvinvointikeskuksen palvelimelle (I Series) suojatussa verkossa. Tietoturvallisuus on varmistettu asiallisesti siten, että ulkopuoliset eivät pääse tietoihin käsiksi. 12

14 Kuvio 1. Asiakastietojen kulku verkossa HyvinvointiNetin mittarit ja tehtävät Taustatiedot Taustatietokyselyn (liite 1) avulla voidaan yhteenvetoraportteja tehdessä luokitella vastauksia haluttujen hakukriteereiden esim. sukupuolen, iän, koulutuksen ja ammattialan perusteella. Tämän lisäksi kyselyllä saadaan tärkeitä tietoja ennen intervention käynnistymistä kuntoutuksen sisällön kohdentamiseksi asiakkaan tarpeita vastaavaksi. Taustatietoihin kirjautuvat mm. käytössä oleva lääkitys ja kuntoutuksen tavoitteet. Lisäksi tiedoista ilmenevät työterveyshuollon yhteystiedot. Kyselyn avulla voidaan koota myös Kelan kuntoutuksen standardien edellyttämät taustatiedot ennen kuntoutusprosessin alkua Kyselyt RAND-36-kysely RAND-36-Item Health Survey 1.0 (RAND-36) on Yhdysvalloissa kehitetty terveyteen liittyvän elämänlaadun mittari, joka kartoittaa terveydentilaa ja hyvinvointia kahdeksalla ulottuvuudella: koettu terveydentila, fyysinen toimintakyky, psyykkinen hyvinvointi, sosiaalinen toimintakyky, tarmokkuus, kivuttomuus, roolitoiminta/fyysisistä syistä johtuvat ongelmat ja roolitoiminta/psyykkisistä syistä johtuvat ongelmat (liite 2). RAND-36-kyselyn suomenkielisen version ovat yhteistyössä kehittäneet Stakesin Terveydenhuollon tutkimusyksikkö ja Kansanterveyslaitoksen Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto (Aalto ym.1999). Kysely on laajasti käytössä eri puolilla Länsi-Eurooppaa ja siitä on julkaistu versioita mm. saksaksi, ruotsiksi, ranskaksi ja hollanniksi. Moniulotteista RAND-36-kyselyä voidaan hyödyntää terveystutkimuksissa, joissa halutaan selvittää eri kroonisten sairauksien vaikutuksia. Lisäksi se soveltuu tulosmittariksi terveydenhuollon arviointitutkimuksissa, joissa halutaan saada tietoa terveysintervention vaikutuksista eri elämänalueilla. Kuntoutuksessa RAND-36-kyselyä voidaan hyödyntää työvälineenä, kun halutaan seurata kuntoutuksen tuloksellisuutta ryhmätasolla. RAND-36 sopii myös käytettäväksi väestötutkimuksissa väestön terveydentilan seurantaan, sillä sen on todettu olevan riittävän herkkä tavoittamaan valikoitumattoman väestön terveydentilassa tapahtuvia muutoksia (Aalto ym.1999). Taulukossa 1 kuvataan RAND-36-kyselyn sisältöä. 13

15 Taulukko 1. RAND-36-asteikon ulottuvuuksien sisällölliset luonnehdinnat ASTEIKKO OSIOIDEN LUKUMÄÄRÄ ASTEIKON SISÄLTÖ Koettu terveys 5 Subjektiivinen käsitys nykyisestä terveydentilasta, oman terveyden kehittymisestä, alttiudesta sairauksille. Parhaimmillaan käsitys erinomaisesta terveydentilasta, heikoimmillaan näkemys huonosta ja heikentyvästä terveydentilasta. Fyysinen toimintakyky Psyykkinen hyvinvointi Sosiaalinen toimintakyky 10 Fyysinen kunto, selviäminen erilaisista fyysisistä ponnistuksista. Parhaimmillaan terveydentila ei rajoita vaativistakaan ponnistuksista suoriutumista (kuten rasittava urheilu), heikoimmillaan suuria vaikeuksia liikkumisessa ja mm. henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimisesta. 5 Ahdistuneisuus, masentuneisuus, positiivinen mieliala. Parhaimmillaan rauhallinen, onnellinen mieliala, heikoimmillaan hermostunut ja masentunut mieliala koko ajan viimeksi kuluneen 4 viikon aikana. 2 Terveydentilan (fyysisen tai psyykkisen) aiheuttamat rajoitukset tavanomaiselle sosiaaliselle kanssakäymiselle perheen, ystävien, naapureiden ym. kanssa. Parhaimmillaan ei rajoituksia tavanomaisessa sosiaalisessa toiminnassa, heikoimmillaan erittäin paljon rajoituksia. Tarmokkuus 4 Vireystila, energian taso. Parhaimmillaan ollut energinen ja elinvoimainen viimeksi kuluneiden 4 viikon aikana, heikoimmillaan ollut jatkuvasti väsynyt. Kivuttomuus 2 Kivun voimakkuus ja häiritsevyys. Parhaimmillaan ei lainkaan kipuja, pahimmillaan erittäin voimakasta ja rajoittavaa kipua. Roolitoiminta/ fyysinen Roolitoiminta/ psyykkinen 4 Fyysisten terveysongelmien aiheuttamat rajoitukset tavanomaisista rooleista suoriutumisessa viimeksi kuluneiden 4 viikon aikana. Parhaimmillaan ei rajoituksia, heikoimmillaan joutunut vähentämään työaikaa, työtehtäviä, saavutukset olleet heikompia kuin tavallisesti. 3 Tunneperäisten ongelmien aiheuttamat rajoitukset tavanomaisista rooleista suoriutumisessa viimeksi kuluneiden 4 viikon aikana. Parhaimmillaan ei rajoituksia, heikoimmillaan joutunut vähentämään työaikaa, keskittyminen ja saavutukset olleet heikompia kuin tavallisesti. Suomenkielinen versio RAND-36-Item Health Survey -kyselystä on tutkijoiden vapaasti käytettävissä, silloin kun halutaan tarkastella terveyteen liittyvää elämänlaatua tai siinä esiintyviä eroja. Vertailukelpoisen tiedon turvaamiseksi kyselyn laatijat suosittelevat käyttämään kaikkia 36 kysymystä tutkimuksissa. Suomalaiselle RAND-36-kyselylle on laskettu iän ja sukupuolen mukaiset väestöarvot kyselyn osa-asteikoille. Tutkimusaineisto koostui vuotiaista suomalaisista. Väestöarvot on laskettu sekä koko aineistossa että erikseen miehillä ja naisilla, työikäisillä ja yli 65-vuotiailla, koulutusryhmittäin ja pitkäaikaissairastavuuden mukaan (Aalto ym.1999). RAND-36-kyselyn ulottuvuuksia kuvaavien osa-asteikkojen pisteytys tapahtuu kaksivaiheisesti. Ensiksi kyselyssä annetut vastausvaihtoehtojen arvot koodataan uudelleen siten, että korkea pistemäärä ilmaisee hyvää terveyttä ja elämänlaatua. Lisäksi kukin kysymys pisteytetään välille siten, että matalin vastausvaihtoehto saa arvon 0 ja korkein arvon 14

16 100. Näin yksilön saama pistemäärä kussakin kysymyksessä edustaa prosenttiosuutta kokonaispistemäärästä, jonka kysymyksessä voi saada (Aalto ym.1999). Toisessa vaiheessa lasketaan indeksiarvot kuvaamaan vastaajan sijoittumista kullakin osa-asteikolla. Indeksit muodostetaan laskemalla yhteen vastaajan pistemäärä kunkin ulottuvuuden kysymyksillä ja jakamalla se vastattujen kysymysten lukumäärällä (Aalto ym.1999) Työkykykysely Työkykyindeksi kehitettiin Työterveyslaitoksessa professori Juhani Ilmarisen työryhmässä 1990-luvun alussa. Työkykyindeksi kuvaa työntekijän omaa arviota työkyvystään. Lomake koostuu sarjasta kysymyksiä, joissa huomioidaan työn ruumiilliset ja henkiset vaatimukset sekä työntekijän terveydentila ja voimavarat. Pisteitä annetaan seuraavilta osa-alueilta: työkyky verrattuna elinikäiseen parhaimpaan (0 10 pistettä), työkyky vaatimusten kannalta (2 10 pistettä), lääkärin toteamien nykyisten sairauksien määrä (1 7 pistettä), sairauksien arvioitu haitta työssä (1 6 pistettä), sairauspoissaolopäivät viimeisen vuoden aikana (1 5 pistettä), oma arvio kykenevyydestä työhön terveyden puolesta kahden vuoden kuluttua (1, 4 ja 7 pistettä), psyykkiset voimavarat (1 4 pistettä). Näitä osa-alueita mitataan yhdellä tai useammalla osiolla. Työkykyindeksi lasketaan summaamalla kyselyn vastausvaihtoehtojen osoittamat luvut pisteytyksen avulla. Laskemalla työkykyä mittaavien eri komponenttien tulokset yhteen saadaan kokonaisarvio työkyvyn tasosta. Indeksin mahdollinen vaihteluväli on 7 49 pistettä. Saadun pistemäärän mukaan työkyvyn taso ja tarvittavat toimenpiteet luokitellaan seuraavasti: PISTEET TYÖKYKY TOIMENPIDE 7 27 huono työkyvyn palauttaminen kohtalainen työkyvyn edistäminen hyvä työkyvyn vahvistaminen erinomainen työkyvyn ylläpitäminen Työkykyindeksilomake toimii työkyvyn arvioinnin apuvälineenä. Siinä huomioidaan sekä työn ruumiilliset ja henkiset vaatimukset että työntekijän terveydentila ja voimavarat. Sen avulla voidaan riittävän ajoissa tunnistaa luotettavasti tukitoimia tarvitsevat työntekijät ja työyhteisöt. Työkykyindeksi on käännetty ainakin 25 kielelle ja sitä käyttävät maailmalla pääasiassa yliopistojen tutkijat ja suuret yritykset (Tuomi ym.1997). HyvinvointiNetin työkykykysely (liite 3) poikkeaa työkykyindeksistä Nykyiset sairaudet -osiossa. Työkykyindeksilomakkeessa nykyisistä sairauksista kysytään, onko sairauksia vai ei. Jos sairauksia on, kysytään yksityiskohtaisesti 14 eri sairauspääryhmän (esim. tuki- ja liikuntaelinsairaudet) alueelta, onko sairauksia tällä osa-alueella. Sen sijaan työkykykyselyssä tämän osio korvataan kysymällä, onko sairauksia ja jos on, niin montako lääkärin toteamaa sairautta henkilöllä on? Vaihtoehtoina on 1, 2, 3, 4 ja 5 tai enemmän. Lisäksi HyvinvointiNetin työkykykyselyssä tiedustellaan, haittaavatko työssä jaksamistasi tai selviytymistäsi esim. terveyteen tai toimintakykyyn liittyvät ongelmat, koulutuksen tai osaamisen puute, työympäristön tai työn fyysisen kuormituksen ongelmat, työyhteisön tai työn henkisen kuormituksen ongelmat, työmotivaation ja työhalujen väheneminen, työn ulkopuoliset vaikeudet? Vastausvaihtoehtoina ovat: ei esiinny tai ei haittaa, haittaa vähän, haittaa paljon ja ei osaa sanoa. 15

17 Terveys ja terveyskäyttäytyminen Kansanterveyslaitos on toteuttanut vuosittain Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys (AVTK) -postikyselytutkimuksen Sosiaali- ja terveysministeriön tuella vuodesta 1978 lähtien. Keskeisenä tavoitteena on kartoittaa aikuisväestön terveyskäyttäytymisen sen hetkinen tilanne sekä terveyskäyttäytymisen pitkän ja lyhyen aikavälin muutoksia. Tärkeimmät osa-alueet kyselyssä ovat tupakointi, ruokailutottumukset, alkoholinkäyttö ja liikunta, sillä nämä ovat keskeisiä tekijöitä terveyden edistämisessä ja yleisimpien kroonisten kansantautien ehkäisyssä. Kyselyssä kartoitetaan laajasti myös terveyspalvelujen ja lääkkeiden käyttöä, hampaidenhoitotottumuksia sekä liikenneturvallisuuskäyttäytymistä. Kansanterveyslaitoksen toteuttama kysely koostuu sadasta kysymyksestä (Helakorpi ym.2008). Tämän kyselyn pohjalta on koottu HyvinvointiNetin Terveys ja terveyskäyttäytyminen -kysely (liite 4). Siihen sisältyy 22 kysymystä seuraavilta aihealueilta: lääkärissä käynnit, työstä poissaolot, oma arvio terveydestä, lääkärin toteamat sairaudet, tupakointi, ruokailutottumukset, alkoholinkäyttö, paino, liikuntatottumukset, työn fyysinen kuormittavuus, terveystottumusten lähiajan muutokset sekä stressin esiintyvyys. Siuntion Hyvinvointikeskuksen asiantuntijaryhmä, johon kuuluivat lääkäri, ravitsemusterapeutti ja fysioterapeutti laativat vastauksille viitearvot, jotka pohjautuvat liikunnasta, ravinnosta, alkoholin käytöstä ja muista edellä mainituista aihealueista annettuihin terveyssuosituksiin Mielialakysely HyvinvointiNetissä käytetään Beckin kehittämää depressiokyselyä (Beck Depression Inventory, BDI-mielialakysely), joka on yksi yleisimmistä masennuksen vaikeusasteen ja esiintyvyyden selvittämiseksi käytetyistä tutkimusvälineistä (liite 5). Kyselyssä tiedustellaan mielialan erilaisia piirteitä 21 kysymyksen avulla. Siinä kartoitetaan ihmisten kokemaa, itse tunnistamaa ja ilmaisemaa masennusoireilua, itsetuntoa ja lyhyesti myös ahdistuneisuutta. BDI-kysely on ollut pitkään sekä kliinisessä käytössä että tutkimuskäytössä (Raitasalo 2007). Kyselystä lasketaan masennusoireilua ja itsetuntoa osoittavat summapistemäärät. Summapistemäärä vaihtelee välillä Masentuneisuuden vaikeusaste luokitellaan seuraavasti: Summapistemäärä: Masentuneisuuden syvyyden arvio 1 9 Ei masennusta tai vain erittäin lievä Lievä Keskivaikea Vaikea Jos summapistemäärä on enemmän kuin kymmenen, asiakasta haastatellaan masentuneisuuden laaja-alaisuuden ja vaikeusasteen tarkentamiseksi (Raitasalo 2007) Asiakaspalaute Jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä tarvitaan palveluja, joista asiakkaille on hyötyä ja jotka vastaavat asiakkaiden tarpeita (Uusitalo 2007). Asiakaspalautetta voidaan hyödyntää merkittävästi yrityksen markkinoinnissa ja tuotekehityksessä. Siksi sen järjestelmällinen koonti ja helppo käytettävyys ovat tärkeitä ominaisuuksia asiakaspalautejärjestelmässä. 16

18 HyvinvointiNetissä täytettävän asiakaspalautteen (liite 6) numeeriset arvot ja avoimet tekstit kirjautuvat järjestelmään, josta saadaan helposti yhteenvedot. Palauteyhteenvedot voidaan järjestää eri hakukriteereiden mukaan: tiettynä aikavälinä annetut palautteet, tiettyjen ryhmien palautteet (esim. ASLAK-prosessien palautteet tietyllä aikavälillä), ikäryhmittäin, sukupuolittain yms. ominaisuuksien mukaan Fyysisen toimintakyvyn mittarit Kyselyiden lisäksi on tärkeää saada tietoa toimintakyvystä myös muiden mittareiden avulla. Kuntoutuksen ja työhyvinvointivalmennuksen aikana asiakkaille tehdään tarpeiden ja tavoitteiden mukaisia lihaskunnon, liikkuvuuden, tasapainon, hengitys- ja verenkiertoelimistön kunnon sekä painoindeksin mittauksia. Mittausten tulokset kirjataan ErgoPro-ohjelmaan, josta ne saadaan raportoitua HyvinvointiNettiin ja kuntoutusselosteeseen. Raportoinnin ja yhteenvetojen tekemisen helpottamiseksi on Siuntion Hyvinvointikeskuksessa rakennettu ErgoPro-ohjelmistoon erilaisia kuntoutuksen seurannan mittareita, jotka toistuvat säännöllisesti eri ryhmien kohdalla. Esimerkiksi Kelan tuki- ja liikuntaelinkuntoutukselle on kehitetty omat seurannan mittarit jaryhmäkoodit. Niiden avulla voidaan arvioida jonkun tietyn mittauksen, esim. fyysisen kunnon kehitystä kuntoutusprosessin aikana tai tehdä yhteenvetoja vuosiraportteihin Aerobisen kunnon mittarit Aerobisen kunnon mittaukseen käytetään 1990-luvun alussa UKK-instituutissa tieteellisen tutkimussarjan pohjalta kehitettyä kahden (2) kilometrin kävelytestiä. Testiä käyttävät perusterveydenhuolto ja kansanterveysjärjestöt omassa terveyden edistämis-, sairauksien ehkäisy- ja varhaiskuntoutustyössään. Kuntien liikuntatoimi ja liikuntajärjestöt puolestaan hyödyntävät testiä terveysliikunnan edistämisessä sekä terveysliikunnan palvelutoiminnassa. Myöhemmissä tutkimuksissa testi on osoittautunut käyttökelpoiseksi myös tuki- ja liikuntaelimistön toimintakyvyn kuvaajaksi. UKK-kävelytesti soveltuu siten hyvin väestötasoiseen terveyskunnon laaja-alaiseen mittaukseen (Testaajan opas 2005). Testi on tarkoitettu vuotiaille. Testissä kävellään kaksi kilometriä tasaisella vauhdilla mahdollisimman nopeasti. UKK-kävelytesti kertoo testattavan aerobisen kunnon (hengitys- ja verenkiertoelimistön suorituskyvyn, kestävyyden) riittävyyden tai riittämättömyyden suhteessa terveyteen ja toimintakykyyn. Se antaa myös hyvän pohjan liikuntaneuvonnalle. UKK-kävelytestin pääasiallinen käyttötarkoitus on asiakkaan kuntotason seuranta toistuvilla testeillä. Testi kuvaa luotettavasti kunnossa tapahtuvia muutoksia edellyttäen luonnollisesti, että testaus on tehty eri kerroilla vertailukelpoisella tavalla. UKK-kävelytestin viitearvot perustuvat tutkimukseen, jossa testattiin laboratoriossa suoralla maksimaalisen hapenkulutuksen mittauksella noin 170, iältään vuotiasta, tamperelaista miestä ja naista. Näin muodostetut viitearvot kuvaavat suhteellisen hyvin tamperelaista tervettä aikuisväestöä ja kävelytestissä laskettu kuntoindeksi kertoo tuloksen suhteessa tamperelaisiin miehiin ja naisiin. Koska suomalainen väestö on varsin homogeenista myös alueellisesti, viitearvojen voidaan katsoa edustavan kohtalaisen hyvin koko maata. Epäsuora kolmiportainen submaksimaalinen polkupyörätesti mittaa verenkiertoelimistön hapenottokykyä eli kestävyyskuntoa. Testin kesto on 12 minuuttia. Hapenottokyvyn määritys perustuu epäsuorassa testissä yleensä sykkeen, tehdyn työn ja hapenkulutuksen lineaarisuuteen submaksimaalisilla kuormitustasoilla (Takalo 2001). Kuormaa lisätään 4 minuutin välein. Ensimmäisellä jaksolla on tarkoitus päästä noin 65 %:iin maksimisykkeestä, 17

19 toisella noin 75 %:iin ja kolmannella noin 85 %:iin. Yksi käytössä oleva maksimisykkeen laskukaava on 220 ikä, jos testattavan todellinen maksimisyke ei ole tiedossa. Jokaista testattavaa kuormitetaan hänen oman kuntonsa mukaan. Testin lopussa testattava hengästyy ja hikoilee. Testin perusteella saadaan arvio maksimaalisesta hapenottokyvystä, jonka perusteella asiakkaalle laaditaan henkilökohtainen liikuntaohjelma sykesuosituksineen eri kestävyyden osa-alueille. Testi soveltuu tavallisille kuntoilijoille ja terveysliikkujille (Kuntotestauksen perusteet 1998) Tuki- ja liikuntaelimistön sekä motorisen kunnon mittarit Selän suoritustestistö on kehitetty työikäisten tuki- ja liikuntaelinten toimintakyvyn ja sen muutosten arvioimiseksi, hoidon suunnittelun tueksi sekä testattavan henkilön motivoimiseksi omaan harjoitteluun. Testistö sisältää selkä-, vatsa-, yläraaja- ja alaraajalihasten toistotestit, jotka mittaavat ko. lihasryhmien dynaamista kestävyyttä. Lisäksi testistöön kuuluvat isometristä voimaa mittaavat selkälihasten ja yläraajalihasten staattiset testit. Viitearvot perustuvat 508 työssäkäyvän vuotiaan miehen janaisen mittaustuloksiin. Tulokset on jaettu kuntoluokkiin 1 5 niin, että alhaisin kuntoluokka kuvaa selkeästi ikätasoon nähden alhaisempaa lihasvoimaa ja suurin kuntoluokka 5 kuvaa selkeästi ikätasoon nähden parempaa lihasvoimaa (Alaranta ym.1990). Muita HyvinvointiNetissä käytössä olevia lihasvoimaa ja -kestävyyttä mittaavia testejä ovat käden puristusvoiman mittaus ja kaularankaa liikuttavien lihasten voimamittaus, joka toteutetaan Jari Ylisen väitöskirjassa (2004) esitetyn menetelmän avulla.lisäksi käytetään syvien lihasten ja vartalon hallinnan voimaa sekä kestävyyttä arvioivia testejä samoin kuin UKK-instituutin terveyskuntotesteihin kuuluvia osioita. Kulloisenkin asiakasryhmän tarpeiden mukaan mitataan myös toiminnallisesti tärkeiden nivelten ja lihasten, esim. hartiarenkaan, kaularangan ja lannerangan liikkuvuutta sekä reiden takaosan lihasten venyvyyttä. Tasapainotesteistä käytössä on sekä dynaamisen että staattisen tasapainon testejä. Staattinen tasapainotesti mittaa vartalon pystyasennon hallintaa staattisessa tasapainotilassa normaalia seisoma-asentoa pienemmällä tukipinnalla. Testaustulos on yhdellä jalalla seisomisen tasapainoaika sekunneissa, kuitenkin maksimissaan 60 sekunnin ajan. Testitulos luokitellaan iän ja sukupuolen mukaan asteikolla 1 5, niin että yksi on alhaisin ja viisi korkein kuntoluokitus. Dynaaminen tasapainotesti mittaa vartalon pystyasennon hallintaa kapealla tukipinnalla liikkeessä, joka edellyttää voimakasta lantion kiertoa ja hyvää alaraajojen asentotuntoa. Testitulos on nopein aika onnistuneesta takaperin kävelystä kuuden metrin matkalta. Testiin kuuluu kolme suoritusta. Myös tässä testissä kuntoluokitukset ovat asteikolla 1 5 iän ja sukupuolen mukaan, niin että yksi on alhaisin ja viisi korkein kuntoluokitus (Testaajan opas 2005) Kehon koostumuksen mittarit Painoindeksi, BMI (Body Mass Index), on suhdeluku, joka saadaan jakamalla paino (kg) pituuden neliöllä (m 2 ). Kehon painoindeksi luokitetaan seuraavasti: sopiva paino ( ), ylipaino (25 30), lihavuus (yli 30). Vyötärönympärys mitataan testattavan hengittäessä ulospäin, mittaa kiristämättä, alimman kylkiluun ja suoliluun harjan puolesta välistä. Mittaus tehdään kolme kertaa ja tuloksena käytetään näiden kolmen mittauskerran keskiarvoa. Vyötärönympäryksen mittauksessa käytetään seuraavaa arviointia: 18

20 miehet naiset Tavoitetaso (cm) < 94 < 80 Lievä tai kohtalainen terveysvaara (cm) Huomattava terveysvaara (cm) > 102 > 88 (The IDF consensus worldwide definition of the metabolic syndrome 2006) Tehtävät Oman työn kuvaaminen Oman työn kuvaaminen -tehtävää käytetään aineistona työn kehittämiseen tähtäävässä työskentelyssä. Sitä hyödynnetään erityisesti valmistautuessa työyhteisöpäivään Tyk- ja ASLAK-kuntoutuksessa. Näissä kuntoutuksissa käytetään ammatillisen työskentelyn pohjana professori Yrjö Engeströmin työryhmineen kehittämää toimintajärjestelmämallia (Mäkitalo 2003). Lähtökohtana on työn kehittäminen, jolloin ratkaisuja haetaan yhdessä koko organisaation kanssa. Työn kehittämisessä muutokset nähdään jatkuvana prosessina. Työtä ja siinä tapahtuvia muutoksia arvioidaan oman työn kuvaamisella (liite 7). Työn kohde -osiossa kuvataan sitä, mihin oma työ kohdistuu. Lisäksi siinä pyydetään omaa arviota suoriutumisesta ja kiinnostuksista. Tulos -osiossa tuodaan esiin oman työn tavoitteita ja sitä, miksi tätä työtä tehdään. Myös tässä osiossa pyydetään omaa arviota ja lisäksi kuvausta työn merkityksestä. Välineet -osiossa kuvataan omaa osaamista ja työhön mahdollisesti liittyviä menetelmiä. Myös konkreettisten työvälineiden kirjaaminen voi liittyä tähän. Säännöt - osiossa pohditaan työpaikan toimintoja ja käytäntöjä ohjaavia sääntöjä, jotka voivat olla joko kirjoitettuja tai kirjoittamattomia. Työnjako -osiossa eritellään sitä, miten eri työt on jaettu ja mihin vastaaja itse on erikoistunut. Yhteisö -osiossa laajennetaan näkökulmaa oman työn tarkastelusta koko yhteisöön. Työn kehittäminen -osiossa arvioidaan toiminnan häiriöitä ja ristiriitoja, jotka voivat olla myös signaaleja työn kehittämiseen Ennakkotehtävä esimiehille HyvinvointiNetissä Ennakkotehtävä esimiehille -osiota käytetään aineistona työn kehittämiseen tähtäävässä työskentelyssä. Tehtävää käytetään valmistautuessa työyhteisöpäivään Tyk- ja ASLAK-kuntoutuksessa (liite 8.) Sen avulla esimiehet voivat arvioida työyhteisössä tapahtuneita muutoksia ja niiden vaikutuksia työyhteisöön. Esimiehiä pyydetään myös arvioimaan toiminnan sujuvuutta sekä työyhteisön kehittämistarpeita ja -haasteita Tavoitteiden seuranta Tavoitteiden seuranta -tehtävä (liite 9)onHyvinvointiNetissä avoinna koko kuntoutus- tai valmennusprosessin ajan. Se toimii samalla myös harjoittelupäiväkirjana, jossa asiakas, kuntoutuskeskuksen vastuuhenkilö, esim. fysioterapeutti ja työterveyshuollon yhteyshenkilö voivat pitää yhteyttä jaksojen välillä. Tehtävään määritellään fyysiseen ja henkiseen toimintakykyyn sekä työhön liittyvät tavoitteet. Lisäksi jokaiselle tavoitteelle määritellään konkreettiset keinot, joilla tavoitteeseen päästään. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan seurantakohdassa jaksojen väliajalla. Lomakkeella voidaan arvioida tavoitteiden toteutumista myös GAS-asteikon (Goal Attainment Scale) mukaisesti. GAS-asteikossa tavoitteiden toteutumis- 19

Aikuisten geneeriset elämänlaatumittarit terveys- ja hyvinvointitutkimuksessa sekä terveys- ja kuntoutuspalvelujen vaikutusten arvioinnissa

Aikuisten geneeriset elämänlaatumittarit terveys- ja hyvinvointitutkimuksessa sekä terveys- ja kuntoutuspalvelujen vaikutusten arvioinnissa 1 Aikuisten geneeriset elämänlaatumittarit terveys- ja hyvinvointitutkimuksessa sekä terveys- ja kuntoutuspalvelujen vaikutusten arvioinnissa Suosituksen laatijat: Aalto Anna-Mari, Korpilahti Ulla, Sainio

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

HYVINVOINTI Käsitteenä ja edistämisen kohteena

HYVINVOINTI Käsitteenä ja edistämisen kohteena HYVINVOINTI Käsitteenä ja edistämisen kohteena Helka Ala-Poikela 0155269 7.5.2010 Lapin yliopisto, YTK Kuntoutustiede SKUN2050 Kandidaatin tutkielma 10 op Kevät 2010 Aila Järvikoski Marjo-Riitta Mattus

Lisätiedot

Selkä- ja niskakuntoutujien terveyteen liittyvä elämänlaatu ja psykososiaaliset tekijät

Selkä- ja niskakuntoutujien terveyteen liittyvä elämänlaatu ja psykososiaaliset tekijät Selkä- ja niskakuntoutujien terveyteen liittyvä elämänlaatu ja psykososiaaliset tekijät Eija Väänänen, 0127695 Pro gradu -tutkielma kevät 2013 Kuntoutustiede Lapin yliopisto Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖITÄ SAIRASTAVIEN NUORTEN JA AIKUISTEN KUNTOUTUSKURSSIEN PALVELULINJA Nuorten kuntoutuskurssit,

Lisätiedot

FireFit Pelastajien hyvä fyysisen toimintakyvyn arviointikäytäntö Kehittämishanke

FireFit Pelastajien hyvä fyysisen toimintakyvyn arviointikäytäntö Kehittämishanke FireFit Pelastajien hyvä fyysisen toimintakyvyn arviointikäytäntö Kehittämishanke RAPORTTI 2007 (1.vaihe) Miia Wikström 1, Sirpa Lusa 2, Harri Lindholm 3, Raija Ilmarinen 4, Ritva Luukkonen 5 1 LitM, BSc,

Lisätiedot

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ Päivi MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ Äiti, onks toi nyt se masennus? MIETE-kuntoutus perheelle, silloin kun vanhempi sairastaa Päivi Aaltonen (toim.) Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

Määräaikainen työnkevennys työssä selviytymisen tukena

Määräaikainen työnkevennys työssä selviytymisen tukena Janne Jalava, Jukka Salomäki Määräaikainen työnkevennys työssä selviytymisen tukena Arviointitutkimus Itellan Kunnon Polku -tuen vaikutuksista työntekijöiden sairauspoissaoloihin ja työssä jaksamiseen

Lisätiedot

Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti

Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti Hannu Pursio Maikki Kropsu 2 SISÄLLYS 1. HANKKEEN TARKOITUS

Lisätiedot

TUKEA MASENNUKSEN JÄLKEISEEN TYÖHÖN PALUUSEEN

TUKEA MASENNUKSEN JÄLKEISEEN TYÖHÖN PALUUSEEN Raija Tiainen, Marja Oivo, Jouni Puumalainen ja Johanna Korkeamäki Mielenterveysongelmien esiintyvyys ei ole väestössä lisääntynyt. viime vuosina. Erityisesti ovat lisääntyneet masennuksen perusteella

Lisätiedot

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim.

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim. Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista Niina Remsu (toim.) MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ

Lisätiedot

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA Eettisesti toimien, itsenäisyyttä tukien SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 SUPERILAISET VAMMAISPALVELUISSA... 6 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 7 3 VAMMAISPALVELUTYÖN ETIIKKA...

Lisätiedot

Kuntoutussäätiö. Yli 60-vuotiaiden sepelvaltimotautia sairastavien avokuntoutuksen kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi (Sydän 60+)

Kuntoutussäätiö. Yli 60-vuotiaiden sepelvaltimotautia sairastavien avokuntoutuksen kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi (Sydän 60+) Yli 60-vuotiaiden sepelvaltimotautia sairastavien avokuntoutuksen kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi (Sydän 60+) Kuntoutussäätiö Juhani Julkunen Piia Pietilä Mila Gustavsson-Lilius Risto Sala Tuula

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 36 Sinikka Soini, TuATTL Jussi Vahtera,TuATTL Marjut Joki, TuATTL Jukka Aaltonen, Tutsp Liisa Bifeldt, Tutsp Seija Lähteenmäki, Tutsp Antero Utriainen, Tutsp Psykososiaalisen

Lisätiedot

ProTouch Strategia käytäntöön

ProTouch Strategia käytäntöön Työtieteen hankeraportteja No. 34 Tommi Autio, Venla Räisänen, Jarmo Vorne, Janne Sinisammal ja Paula Naumanen ProTouch Strategia käytäntöön ProTouch hankkeen loppuraportti Julkaistu Työsuojelurahaston

Lisätiedot

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Toimituskunta Timo Kauppinen Pauliina Mattila-Holappa Merja Perkiö-Mäkelä Anja Saalo Jouni Toikkanen Seppo Tuomivaara Sanni Uuksulainen

Lisätiedot

Ammatillisen suunnittelun työkirja CP-vammaisille Työkalu ammatillisen polun itsenäiseen suunnitteluun

Ammatillisen suunnittelun työkirja CP-vammaisille Työkalu ammatillisen polun itsenäiseen suunnitteluun Ammatillisen suunnittelun työkirja CP-vammaisille Työkalu ammatillisen polun itsenäiseen suunnitteluun Invalidiliitto CP-vammaisten aikuisten hyvinvointi ja kuntoutus elämänkaarella -projekti (2007 2010)

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille Marja-Liisa Manka, Liisa Hakala, Sanna Nuutinen ja Riitta Harju Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Kuntoutussäätiö TYÖN

Lisätiedot

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden kehittämishanke SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA JULKAISU 1/2008 www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot

03/2015. Toimijoiden yhteistyö työkykyongelmien hallinnassa. Eläketurvakeskus. Ammattilaisten haastatteluihin perustuva tutkimus

03/2015. Toimijoiden yhteistyö työkykyongelmien hallinnassa. Eläketurvakeskus. Ammattilaisten haastatteluihin perustuva tutkimus 03/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA Toimijoiden yhteistyö työkykyongelmien hallinnassa Ammattilaisten haastatteluihin perustuva tutkimus Jyri Liukko ja Niina Kuuva Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

Lisätiedot

Oli syy tulla kouluun. Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa

Oli syy tulla kouluun. Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Oli syy tulla kouluun Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Oli syy tulla kouluun Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Ulla Kauranen & Salla Sipilä (toim.)

Lisätiedot

Esimies työhyvinvointia rakentamassa

Esimies työhyvinvointia rakentamassa Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Esimies työhyvinvointia rakentamassa 1 Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Pakarituvantie

Lisätiedot

Tietoa työstä. Työterveyshuoltoyksikön. oman toiminnan suunnittelu. Maria Rautio Eija Mäenpää-Moilanen Raili Sorsa-Koskinen

Tietoa työstä. Työterveyshuoltoyksikön. oman toiminnan suunnittelu. Maria Rautio Eija Mäenpää-Moilanen Raili Sorsa-Koskinen Tietoa työstä Työterveyshuoltoyksikön oman toiminnan suunnittelu Maria Rautio Eija Mäenpää-Moilanen Raili Sorsa-Koskinen Työterveyshuoltoyksikön oman toiminnan suunnittelu Maria Rautio, Eija Mäenpää-Moilanen

Lisätiedot

Työhyvinvointia alaistaidoilla ja esimiestyön hallinnalla. Katriina Rehnbäck, Soili Keskinen

Työhyvinvointia alaistaidoilla ja esimiestyön hallinnalla. Katriina Rehnbäck, Soili Keskinen Työhyvinvointia alaistaidoilla ja esimiestyön hallinnalla Katriina Rehnbäck, Soili Keskinen Lukijalle Työyhteisön toimivuus ja hyvä ilmapiiri ovat tärkeimpiä työhyvinvointiin, tuloksellisuuteen ja palvelun

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI YLEINEN OSA Voimassa 1.1.2015 alkaen Päivitetty 31.10.2013 päivitykset ovat voimassa 1.1.2015 alkaen

Lisätiedot

EUSE Toolkit. Tuetun työllistymisen työkalupakki

EUSE Toolkit. Tuetun työllistymisen työkalupakki EUSE Toolkit Tuetun työllistymisen työkalupakki EUSE Toolkit Tuetun työllistymisen työkalupakki Alkuperäisteos: EUSE TOOLKIT Alkuperäisteoksen suomennettu versio: EUSE Tuetun työllistymisen työkalupakki

Lisätiedot

Asiakaslähtöisen sähköpyörätuolien ja - mopojen käytön seurannan tekijät

Asiakaslähtöisen sähköpyörätuolien ja - mopojen käytön seurannan tekijät Pia Yli-Kankahila Asiakaslähtöisen sähköpyörätuolien ja - mopojen käytön seurannan tekijät Metropolia Ammattikorkeakoulu Fysioterapeutti YAMK Kuntoutuksen koulutusohjelma Opinnäytetyö 28.1.2013 Tiivistelmä

Lisätiedot

Maakunnallinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma 2011-2014

Maakunnallinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma 2011-2014 Maakunnallinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma 2011-2014 Hanna Kuninkaanniemi, Etelä-Savon Liikunta Ry ISBN 978-952-5093-91-9 ISSN 1455-2930 MAAKUNNALLINEN HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN

Lisätiedot