Kannatellen I hanke. Ulkoinen arviointi Etelä-Karjalan Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä - EKSOTE. Atso Juote

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kannatellen I hanke. Ulkoinen arviointi 21.8.2012. Etelä-Karjalan Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä - EKSOTE. Atso Juote"

Transkriptio

1 Kannatellen I hanke Etelä-Karjalan Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä - EKSOTE Ulkoinen arviointi Atso Juote 1

2 Sisältö 1. Kannatellen-hanke ja sen taustaa... 3 Kannatellen hankkeen toteutus... 3 Arvioinnin tavoitteet ja toteutus... 4 Arvioinnin työvaiheet ja aineistot Hankkeen toimenpiteiden onnistuminen... 6 Henkilöstökartoituksen onnistuminen... 7 Nuorten ja huoltajien kuuleminen... 8 Interventiot, kehittäminen... 9 Kannetellen I hankkeen toimenpiteet projektiryhmän kokemana Tulosten merkittävyys Asiakastulokset Palveluketjuun liittyvät tulokset Organisaatiovaikutukset Eri tahojen yhteistyön kehittyminen hankkeen aikana Hankkeeseen liittyvä vastustus Hankkeen onnistuminen projektina Mihin jatkossa tulisi keskittyä Yhteenveto Kannatellen I hankkeen keskeisistä saavutuksista

3 1. Kannatellen-hanke ja sen taustaa Kannatellen I - hanke on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (EKSOTE) mielenterveys- ja päihdepalvelujen sekä perhe- ja sosiaalipalvelujen yhteishanke. Hankkeen johtoryhmätyöskentelyyn osallistuivat edellisten lisäksi myös Etelä - Karjalan työvoiman palvelukeskuksen ja perusopetuksen edustaja.hankkeelle on haettu ja saatu rahoitus sosiaali- ja terveysministeriön KASTE-ohjelman Mielen avain -teemakokonaisuudesta. Etelä-Suomen mielenterveys- ja päihdepalvelujen Mielen avain kehittämishankkeessa ( ) hankealueena ovat Uusimaa, Itä-Uusimaa, Kymenlaakso ja Etelä-Karjala. Koko hanketta hallinnoi Vantaan kaupunki. Mielen avain hankkeen kolme keskeistä teemaa ovat olleet: 1. Osallisuuden vahvistaminen 2. Kynnyksettömyys 3. Henkilöstön osaamisen lisääminen (http://www.mielenavain.fi/) Kannatellen hankkeen toteutus Alun perin Kannatellen-hankkeen tarkoituksena on ollut laajalla ja eri hallinto- ja organisaatiorajat ylittävällä yhteistyöllä kehittää vuotiaiden nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelujen palveluohjausta. Hankeen kohderyhmää laajennettiin vuotiaisiin nuoriin, koska havainnot toivat esille, että etenkin aikuissosiaalipuolella ja päihdekuntoutuksessa on nuoria, jotka oli otettava mukaan kohderyhmään. Toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa hyödynnetään aikaisemmista hankkeista ja toiminnoista (esim. kopparitoiminta, kampa-hanke) saatuja kokemuksia ja tuloksia. Hankkeen kokonaisbudjetti oli 0,6 miljoonaa euroa. Sen sisällöllisenä johtajana toimii EKSOTEn mielenterveyspalvelujen johtaja Timo Salmisaari ja käytännön toteutuksesta vastaa hankekoordinaattori Hannu Hakalisto Työnohjaus A. & H. Hakalisto Oy:sta. Hankkeen toiminta-aika oli Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin Kannatellen -osahankkeen tavoitteena on: 1)Nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittäminen ja nuorten kanssa tehtävään työhön sopivan toimintamallin luominen ja kokeileminen 2)Mielenterveys- ja päihdetyötä tekevien ammattilaisten osaamisen lisääminen 3)Sektori- ja hallintokuntarajat ylittävien asiakaslähtöisten palveluprosessien kehittäminen Kannatellen osahankkeen strategia tukee EKSOTEn strategian lähtökohtia tehokkaan potilasohjauksen sekä sujuvien palveluprosessin aikaansaamiseksi. Hanke on ollut Kaste-ohjelman tavoitteiden mukainen. Hankkeella tavoiteltiin mm. seuraavia vaikutuksia: 1) Asiakasvaikutukset: a. Nuorten avun saamisen mahdollisuudet paranevat. 3

4 b. Nuoret kiinnittyvät tarvitsemiinsa palveluihin, jolloin nuorten mahdollinen syrjäytymisen riski pienenee. c. Nuorten osallistuminen ja aktiivisuus oman elämänsä suunnitteluun sekä vastuunotto itsestä ja omasta toiminnasta lisääntyy 2) Palvelurakennevaikutukset: a. Sektorit ja hallintokuntarajat ylittävät asiakaslähtöiset palveluprosessit kehittyvät. 3) Organisaatiovaikutukset: a. Tuotetaan havainto- ja kehittämismateriaalia osaksi muutosorganisaation prosesseja Kannatellen hanketyön painopistealueena ja prosesseina ovat: 1) nuorisopsykiatrian ja päihdeklinikan hoito- ja palveluprosessit, 2) Työvoiman Palvelukeskus/nuorten palveluohjaus 3) lastensuojelu/lasten- ja nuorten vastaanottokoti Tarulan tupa 4) lastensuojelu/nuorten avopalvelut 5) koulut/yläkouluikäisten nuorten palveluohjaus Toimintamuotoina ovat olleet palveluketjujen toiminnan havainnointi, nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluihin liittyvät nykytilan tutkimukset ja interventiot. Tutkimuksissa em. prosessien työntekijät (N=72) kuvasivat nykyisiä EKSOTEn nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluja, työntekijöiden välistä yhteistyötä, palvelurakenteeseen liittyviä solmukohtia ja tekivät kehittämisehdotuksia. Nuorten ja huoltajien osallisuus toteutuu haastattelujen avulla (N=52 marraskuun 24. päivä 2011 tavoitteena n. 70 haastattelua). Nuoret ja huoltajat kertoivat haastatteluissa omia kokemuksiaan kohtaamisistaan palveluketjujen kanssa. Kannatellen hanke on edennyt vaiheittain. 1. Vaiheessa toteutettiin laaja työntekijäkartoitus EKSOTEn alueen nuoriin kohdistuvasta mielenterveys- ja päihdepalvelujen rakenteesta (tiedonkulku, yhteistyö, palvelupolut, kokonaisvastuu, uusia auttamiskeinoja, päihdekatko, jalkautuva työ). 2. Vaiheessa mahdollistettiin Nuorten ja huoltajien kuuleminen/osallisuus (huoltajien/nuorten kohtaaminen ja kuuleminen kuulluksi tuleminen, tiedon kulku, pompottelu jossain tapauksissa). Kolmannessa vaiheessa toteutettiin intervehtioita kehitettäviin prosesseihin ( alkaen). Arvioinnin tavoitteet ja toteutus Arvioinnin tarkoituksen on ollut: 1. Hankkeen toteuttamisprosessin arviointi: miten ovat toteutuneet seuraavat toimenpiteet? - riskiryhmään kuuluvien nuorten identifioiminen - hoito ja palveluohjauksen solmukohtien tunnistaminen - uusien toimintamallien luominen - nuorten ja heidän huoltajiensa kuuleminen 4

5 - työntekijöiden kuuleminen - yhteenvetojen tuottaminen - toimenpide-ehdotusten ja mallien tuottaminen - niiden liittäminen osaksi EKSOTEn mielenterveyspalvelujen uudistusta 2. Hankkeen vaikutusten arviointi: asiakasvaikutukset, palvelurakennevaikutukset ja organisaatiovaikutukset: - millä tavalla hanke on onnistunut kehittämään nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluita? - millä tavalla hanke on onnistunut nuorten kanssa tehtävään työhön sopivien toimintamallien luomisessa ja kehittämisessä? - miten hanke on onnistunut mielenterveys- ja päihdetyötä tekevien ammattilaisten osaamisen lisäämisessä? - miten hanke on onnistunut sektori- ja hallintokuntarajat ylittävässä asiakaslähtöisen palveluprosessin kehittämisessä? Arvioinnin työvaiheet ja aineistot 1. Aloitusverstas ja aineistoihin tutustuminen Prosessin itsearviointeihin ja muuhun aineistoon perehtyminen. Hanke on tuottanut mm. : - Projektipäiväkirjoja ja itsearviointiaineistoja - dokumentteja työntekijäkartoituksesta ja nuorten ja heidän huoltajiensa haastatteluista. - Verstaan yhteydessä toteutui työntekijöiden ryhmähaastattelu aineistojen hyödynnettävyydestä. 2. Prosessiarviointiverstas projektin toimijoiden ja valittujen sidosryhmäedustajien yhteinen arviointi hankkeen prosessin toteutumisesta. 3. Sidosryhmäinformanttien haastattelu kesäkuussa puhelinhaastattelut n. 10 kpl (esim. sidosryhmien avaintoimijoita). - sähköinen kysely sidosryhmille, n. 45, vastausprosentti 62 % 4. Arviointiverstas alustavien havaintojen esittely - prosessi- ja tulosarviointi esitetyn pohjalta - hanketta koskevien johtopäätösten tekeminen yhdessä projektiryhmän kanssa - projektiryhmän itsearviointi 5

6 2. Hankkeen toimenpiteiden onnistuminen Kerätyn palautteen perusteella Kannatellen I hanke onnistui työntekijäkartoituksen toteuttamisessa, nuorten ja huoltajien kuulemisessa sekä interventioissa Tarulan tuvan vastaanottokotiin ja pilottiyläkoulujen oppilashuoltoryhmiin. Hankkeen merkittävin saavutus näyttää olleen kerätyn tiedon kytkeminen osaksi EKSOTEn päätöksentekoa. Hanke on toiminut toimialajohdolle perusteluna tehdyille rakenteellisille muutoksille ja nopeuttanut niitä. Hankkeesta myönteisimmät kokemukset on niille, jotka ovat tehtyjen interventioiden kautta olleet osallisena oman toiminnan kehittämiseen. Kriittisesti ja vähättelevästi hankkeeseen suhtautuvat arvioivat, että muutokset olisivat toteutuneet joka tapauksessa. Kannatellen I-hanke keskittyi tiedonkeruuseen. Hankkeen puitteissa toteutettiin mm. henkilöstölle tehty kartoitus palveluketjujen toimivuudesta, nuorten ja heidän huoltajiensa haastattelut sekä Tarulan tuvan vastaanottokotiin ja pilottikoulujen oppilashuoltoryhmiin tehdyt kehittävät interventiot. Prosessien toteutumista arviointiin sidosryhmäverstaassa , avaintiedottajien haastatteluissa (N=10, 6/2012) ja sähköisessä kyselyssä (N=45, vastausprosentti 62%) sekä projektiryhmän itsearviontiverstaassa Hankkeen toimenpiteiden onnistuminen sidosryhmien kokemana Sidosryhmäkysely (6/2012,N=45), Miten hankkeen toimenpiteet ovat mielestäsi onnistuneet? (1 = ei lainkaan onnistunut, 5 = erittäin onnistunut).) Haastatteluissa suhtautuminen hankkeen toteutukseen vaihteli. Omassa työssään hyötyneet näkivät hankkeen aikaan saaneen muutoksia sekä työprosesseissa, palveluissa että organisaatiossa. Arviointia toteutettaessa kaikille osallisille ei oltu kerrottu yhteenvetoa kerätystä tiedosta. 6

7 Oikeasti on tullut konkreettisia muutoksia on ollut, ne voin allekirjoittaa. (Sidosryhmähaastattelut 6/2012 ) Tietoja saatu melko kattavasti (valitettavasti kaikki eivät ole halunneet vastata kyselyyn) ja ne jotka ovat osallistuneet kehitystyöhön, työ on edennyt suunnitellusti. Hanketyöntkeijät ovat olleet aktiivisia. (Sidosryhmähaastattelut 6/2012 ) Kun yhteistyö on tullut näkyväksi, siihen on kiinnitetty huomiota. Tarviimme saaattaen vaihtamista, koska on nuoria, jotka eivät tunnu kuuluvan kenellekään. Siinä on hankkeelle hyvää annettavaa. (Sidosryhmähaastattelut 6/2012 ) Muutenkin, kun tietoa kerättiin.. kun luki mitä kukin on vastannut, tietoisuus siitä, miten toimijat ajattelevat asioista ja mitä ne pitää tärkeänä. Sitä se on kasvattanut. Kaikilla on varmaan yhteinen käsitys, että yhteistyötä tarvitaan, miten se käytännössä toteutuu. Sitä ei vielä tullut näkyväksi. Me tunnemme vähän paremmin psykiatrisen osaston toimintaa ja edellytyksiä. Käytännön seurauksia on vaikea tunnistaa. (Sidosryhmähaastattelut 6/2012 ) Neutraalisti suhtautuvat eivät huomanneet oman työnsä muuttuneet eivätkä olleet sellaisessa asemassa, että olisivat tunnistaneet palveluihin tai organisaatioon liittyneitä muutoksia. En pysty tästä toimipisteestä käsin arvioimaan ym. toimenpiteitä, vaikka meiltä joitakin nuoria käyty haastattelemassa ja hanketta on käyty esittelemässä meillä. (Sidosryhmähaastattelut 6/2012 ) Hankkeeseen kriittisesti suhtautuvat pitivät hankkeen vaikutuksia liioiteltuina. Organisaatiomuutokset olisivat toteutuneet joka tapauksessa, moniammatillista ja sektorirajat ylittävää yhteistyötä on kehitetty hankkeesta huolimatta jne. En löydä organisaatiovaikutuksia. Yhteistyökuvio, mikä on ollut, olisi ollut joka tapauksessa. (Sidosryhmähaastattelut 6/2012 ) Nuorten ja huoltajien haastatteluiden toteuttaminen on ollut erikoista, ohjeistus on vaihtunut, kuka kysyy ja mitä kysyy -asetelma on ollut erikoinen. (Sidosryhmähaastattelut 6/2012 ) Yhteistyö oli 'ohutta'. Yläkouluikäiset eivät ilmeisesti olleet painopistealueena. (Sidosryhmähaastattelut 6/2012 ) Henkilöstökartoituksen onnistuminen Hankkeen alussa ( ) toteutettiin laaja työntekijäkartoitus EKSOTEn alueen nuoriin kohdistuvasta mielenterveys- ja päihdepalvelujen rakenteesta (tiedonkulku, yhteistyö, palvelupolut, kokonaisvastuu, uusia auttamiskeinoja, päihdekatko, jalkautuva työ). Henkilöstökartoituksen osalta myönteisenä pidettiin kohderyhmien tavoittamista, jalkautumista työntekijöiden luokse ja sitä, että ylipäätään on kysytty prosessien 7

8 toteutumisesta. Kerrankin, joku kysyy Henkilöstökartoitus herätteli ja tutustutti hankkeeseen (Sidosryhmäverstas ). Kartoituksen puutteina mainittiin seurakunnan toiminnan sivuuttamisen. Lisäksi epäiltiin hankkeen hukkuvan muiden hankkeiden joukkoon. Ylipäätään useat tahot arvioinnin eri vaiheissa ovat ilmaisseet väsymystä hankkeisiin. Jotkut kokivat kartoituksen toteutustavan syyllistäväksi. Kyselyn tavoitteet eivät hahmottuneet kaikille toimijoille riittävän selvästi. Arviointiaineiston keruuvaiheessa osa toimijoista ei ollut saanut palautetta kyselystä. Nuorten ja huoltajien kuuleminen Hankkeen toisessa vaiheessa ( ) mahdollistettiin Nuorten ja huoltajien kuuleminen ja osallistuminen. Haastattelujen ja lomakekyselyiden teemana olivat huoltajien/nuorten kohtaaminen ja kuuleminen kuulluksi tuleminen, tiedon kulku ja koettu pompottelu jossain tapauksissa. Asiakkaiden kuulemisen osalta myönteisenä pidettiin itse kuulemista. Parhaimmillaan haastatteluun osallistuminen on ollut asiakkaille merkityksellistä: Meiltä tuli aika paljon asiakkaita haastatteluun. Heille syntyi osallistava ja voimaannuttava kokemus. (Sidosryhmähaastattelut 6/2012 ) Hanketyöntekijän mukanaolo haastattelutilanteissa koettiin myönteiseksi. Osalle toimijoista haastateltavien kohderyhmä oli hieman epäselvä. Kysymykset olivat laajoja ja niitä piti avata. Haastateltavia oli joissakin tilanteissa vaikea saada. Jotkut asiakkaat näyttivät tarvitsevan enemmän aikaa sen sulatteluun osallistuvatko haastatteluun. Termi syrjäytynyt ja kyselyssä käytetyt kategoriat olivat projektin tuottamia eivätkä välttämättä vastanneet toimijoiden tai asiakkaiden itse käyttämiä määrittelyitä. Haastattelujen toteuttamista haittasi joissakin tapauksissa esimerkiksi päihdeongelmaan liittyvä häpeä. Asiakastietojen käyttöön liittyvien lupien saaminen näyttää joissakin tilanteissa olleen haasteellista. Osallisuuden toteuttaminen nuoria ja heidän huoltajiaan kuulemalla on ollut haastavaa varsinkin lastensuojelun asiakkaiden osalta. Lastensuojelussa ei toteutunut toivotulla tavalla. Lomakkeita ei palautunut, vaikka niitä on annettu. Ne joko jäi kulkemaan perheiden laukkuihin. Tai lomakkeissa puhuttiin päihdeongelmasta, herätti, ei ole vielä päihdeongelmaa Hanke ei katsonut, että olisi tarkoituksenmukaista toimia toisella tavalla. Projektiryhmän edustajat totesivat, että eivät onnistuneet sopimaa lastensuojelun työntekijöiden kanssa toisenlaisista käytännöistä, esimerkiksi kasvokkain tapahtuvista haastatteluista. Itse huomasin, että nuoria on vaikea saada haastateltaviksi. Minun asiakkailla ei vielä ole kauheasti kokemusta palvelujärjestelmästä. (Sidosryhmähaastattelut 6/2012) 8

9 Interventiot, kehittäminen Hankkeen aikana pyrittiin saadun palautteen ja tehtyjen havaintojen pohjalta kehittämään palveluketjujen toimintaa. Tällaisia kehittäviä interventioita toteutettiin Tarulan vastaanottokodissa sekä pilottiyläasteiden oppilashuoltoryhmissä. Tarulan vastaanottokodissa hanketyöntekijät olivat tiiviisti mukana Tarulan työyhteisössä, mikä mahdollisti tiimin näkemään itsensä ja kehittämään toimintaansa. Mehän on käytetty projektityöntekijää miettimään osaston työtä ja hän on ollut mun tukena ja tiimityön kehittämisen tukea. Oppilashuoltoryhmien osalta kartoitus koettiin kattavaksi. Oppilashuollon henkilöstölle oli tärkeää tulla kuulluksi. Interventio laittoi oppilashuollon toimijat pilottikouluissa pohtimaan omaa toimintaansa. Sidosryhmäverstaassa ( ) pohdittiin, voisiko interventioiden tekeminen ja osallistuminen toimintaa hankkeen tulosten jalkauttamisen malli? Interventioiden toteuttaminen ei onnistunut lastensuojelun avohuollossa. Kehittämistyössä kohdataan itsestäänselvyyksiä, joiden kanssa toimijat ovat tottuneet elämään. Näiden esille nostaminen kehittämisessä koetaan väsyttäväksi. Lisäksi sidosryhmäverstaassa todettiin hankeen edennee verkkaisesti. Tämä kuvannee osallistujien tarvetta päästä muuttamaan omaa työtään ja korjaaman koettuja epäkohtia. Kannetellen I hankkeen toimenpiteet projektiryhmän kokemana Kannatellen hankkeen projektiryhmä ja hankkeen johto ovat olleet tyytyväisiä hankkeen toimenpiteiden onnistumiseen. Päätös pitäytyä tiedonkeruussa ja toteuttaa hanke tutkimus- ja havainnointihankkeena sekä pidättäytyä käytäntöjen kehittämisestä syntyi 2:n ensimmäisen kuukauden aikana. Kartoitusten osalta tavoitteet ylittyivät N- lukujen osalta. Hanke perusteli haastattelujen määriä ulkoisen uskottavuuden tavoittelulla. Palveluketjujen arvioinnin näkökulmasta aineisto kyllääntyi n. 20 nuoren ja 20 huoltajan kohdalla. Samoin henkilökunnan osalta vähäisempikin vastaajamäärä olisi tuottanut samat tiedot kuin laaja tiedon keruu. Hankkeen itse kuvaamat tulokset ja kertomukset siitä, miten kerätty tieto on ollut osa päätöksentekoon liittyvää keskustelua ja nopeuttanut päätöksentekoa antaa vahvaa viitettä siitä, että valittu työtapa on ollut tarkoituksenmukainen. On huomattava, että hankkeelta on pitkin matkaa toivottu konkreettisia toimia. Pitäytyminen tiedonkeruussa näyttää kuitenkin mahdollistaneen EKSOTEn rakenteiden muuttamisen, joka on taas edellytys paremmin toimiville päihde- ja mielenterveystyön palveluketjuille. Tiedonkeruun tuloksena syntyi projektiryhmälle käsitys palvelujen ja asiakkaiden kohtaamisesta ja kohtaamisten haasteista. Aineiston perusteella pystyttiin kuvaamaan kymmenen muuttujaa, joiden toteutuminen on ehto luottamuksen syntymiseen ja palveluihin kiinnittymiseen. Tiedon keruun seurauksena yhteistyön merkitys on korostunut ja on syntynyt oikeutus kehittää yhteistyön tapoja. Toteutuneet interventiot ja niiden yhteydessä tehdyt Single case studies toivat syvempää tietoa palveluprosessien toteutumisesta. Projektiryhmän näkökulmasta on ollut yllättävää, miten hankkeessa kerätty tietoa on sekä kytkeytynyt toimialajohdon kautta suoraan 9

10 päätöksentekoon, että toimijoiden kautta käytäntöihin: Konkretian syntyminen tiedon ympärille on ollut hämmentävää. Tietoa on hankkeessa kytkeytynyt suoraan päätöksentekoon. (Itsearviointiverstas ). 10

11 3. Tulosten merkittävyys Sidosryhmien kannalta hanke on hanke on saavuttanut lukuisia merkittävänä pidettyjä tuloksia: - Hanke vaikutti kahden nuorten päihdetyöntekijän rekrytoimiseen sekä näiden tehtäväkuvien muotoutumiseen. - Neuropsykiatrisesti oireileville nuorille luotiin oma tutkimus- ja hoitolinja. Aiemmin nämä nuoret jäivät helposti palvelujen ulkopuolelle. - Sidosryhmät kokivat varhaisen puuttumisen tärkeyden korostuneen. - Hankkeen myötä on korostunut palveluketjun toimijoiden vastuu nuorten kohtaamisista ja myönteisten kohtaamisten merkitys luottamuksen syntymisessä ja kiinnittymisessä palveluihin. - Tarve selkeyttää hoitoketjuja on tullut näkyväksi. Projektiryhmän näkökulmasta tulosten arvostus on korkea. Hankkeen tunnistamat tulokset antavat selvät suuntaviivat kakkosvaiheelle. Tiedon keruu on ladannut paljon odotuksia hankkeen seuraavalle vaiheelle. Hanke tiedotti tuloksista varovaisesti pyrkien huomioimaan kentän tulehtuneisuuden ja palautteen, jonka mukaan hanke syyllisti tarpeettomasti joitakin toimijoita. Tämän kaltaista keskustelua on arviointiaineistossa löydettävissä liittyen nuorisopsykiatriaan ja vaikkapa lastensuojeluun. Projektiryhmän näkökulmasta eri kartoitusten tulosten julkistaminen ja tuloksista keskustelu pienillä foorumeilla voisi olla osa hankkeen jalkautumista. Sidosryhmien arvioit loivat projektiryhmässä uskoa tulevaan: Meidän ei tarvitse jäädä historiamme vangiksi, voimme luoda uudestaan omaa työtapaamme. (Itsearvioinverstas ) Esimerkiksi kartoitusten tuloksista käydyn keskustelun seurauksena nuorisopsykiatria on mukana hankkeessa, vaikka se alussa jäikin hankkeen ulkopuolelle. Miten merkittävänä pidät Kannatellen hankkeen nimeämiä tuloksia? 11

12 Sidosryhmäkysely (6/2012,N=45) Hankkeen keräämän tiedon pohjalta on toteutettu useita muutoksia. Miten merkittäviä ovat Kannatellen I hankkeen aikaansaamat muutokset ja tulokset? (1 = ei lainkaan merkittävä, 5 erittäin merkittävä, jos et osaa arvioida, jätä kohta tyhjäksi) Asiakastulokset Asiakasvaikutusten tunnistaminen oli sidosryhmille haastavaa. Osa ei tunnistanut mitään vaikutuksia. Haastattelujen perusteella henkilöstön keskinäinen ymmärrys toistensa töistä, hoitoketjuista ja nuorten elämästä on lisääntynyt. Siellä, missä nuorten ja heidän huoltajiensa haastattelut ovat toteutuneet, on esimerkkejä haastateltujen voimaantumisesta ja merkityksellisyyden kokemuksista. Ykköshanke oli sellainen, että kasattiin tietoa kaikilta puolilta. Nyt on olemassa tietoa ja näkemystä eri puolilla. Kun oon kuullut muita, missä tehty haastatteluja. Saan tietoa tänne, miten me työskennellään ja mihin pitäisi kiinnittää huomiota. Asiakasvaikutukset liittyvät heidän kuulemiseensa. Kun on haastateltu nuoria, on saatu nuorilta tietoa, miten he ovat kokeneet palveluohjauksen. Miten nuoret itse kokevat palvelun. Esim. Typissä. Asiakkaisiin liittyen opimme nuorten elämää: päihteet, mielenterveys, neuropsykologiset ongelmat, asperger, adhd, heikkolahjaiset. Meidän asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä ja olleet enemmän osana kehittämisessä. He ovat olleet ylpeitä, että heiltä on kysytty ja heillä on ollut mahdollisuus antaa palautetta ja omia kokemuksia. Asiakkaiden pitäisi ohjata työtä. 12

13 Palveluketjuun liittyvät tulokset Merkittävimpänä palvelujen muuttumiseen liittyvänä asiana pidettiin kahden päihdetyöntekijän palkkaamista. Nuorten päihdetyöntekijöiden tulo on selkeyttänyt hoitopolku ja yksinkertaistaneet yhteydenpitoa. Neurologisesti oireilevien nuorten hoidon järjestämistä pidettiin erittäin tarpeellisena. Haastatteluissa mainittiin myös mielenterveyspalveluiden ja päihdetyön yhdistyminen, eri toimijoiden välinen yhteistyö sekä tulossa oleva nuorisopsykiatrian jalkautuminen. Nämä muutokset olisivat toteutuneet ilman hankettakin. Hanke on kuitenkin toiminut virikkeiden antajana ja vauhdittajana tulossa oleville muutoksille. Tieto uusista palveluista ei ole vielä saavuttanut kaikkia tahoja. Neuropsykiatristen palveluitten odotetaan kehittyvän ja tulevan esim. kouluissa näkyväksi Kannatellen IIhankkeen myötä. Esimerkiksi päihdetyöntekijöihin liittyvät mahdollisuudet ovat jääneet osalle kouluja vieraiksi. meiltä pääsi peruskoulusta poika, joka oli erityisen tuen oppilas. Hänellä on päihdeongelma. Hänelle ei ole savitaipaleella osattu kertoa, mistä hoitoa päihdeongelmaan 17 v. pojalle. Sähköisen työkalun kehittäminen on tärkeää, vaikka onkin vielä kesken. Pahimpia ovat olleet ne kokemukset, että nuori on mennyt pisteeseen ja kuullut, että ei kuulu sinne ja sitten on mennyt toisaalle ja kuullut, että ei kuulu sinnekään. Haastatteluissa pohdittiin mahdollisuutta kytkeä kehitteillä oleva työkalu sosiaalitoimen Efficaan tai koulujen Vilmaan. Ei ole liipannut.. Lastensuojelu on sellainen oma saarekkeensa. Valtio valtiossa. Hanke on ollut hyvä ensimmäinen askel. Lastensuojelun tulisi löytää paljon muitakin yhteistyökumppaneita. Tämmöisessä ennaltaehkäisevässä työssä voisi tehdä paljon. Suurilta osilta vaikutukset näkyvät päihde ja mielenterveyspalveluiden alueelle. Hanke on ollut tukena siinä muutoksessa, joka on ollut menossa ja käynnistänyt prosesseja. Toki on heijastunut meillekin. Ehkä sillä tavalla, että on ainakin joitakin asioita joita on painotettu. Palveluohjauksen korostaminen ja näkyväksi tekeminen. Nuorten palveluita on ollut paljon ja hajallaan. Hanke on tehnyt toimijoita näkyväksi ja rakentanut siltoja. Hankkeen kautta tuli näkyväksi, että samat ihmiset pyörivät eri paikoissa ja hoidon tulisi olla integroitua. Mikä toki oli EKSOTEn omakin tavoite. Asiakkaaksi tulon kynnykset ovat madaltuneet. Voi sanoa, että yhteyden saanti on helpottunut, kontaktin otto jne. Ilman muuta. Kyllä hankkeella on ollut portteja avaamassa. Tarulan tuvan yhteistyö psykiatrisen osaston kanssa on lähtenyt liikkeelle. Olemme jakaneet tietoa siitä mitä teemme. Olemme käyneet tutustumassa puolin ja toisin 13

14 psykiatrisen osaston toimintaan. Kahden nuorten päihdetyöntekijän tulolla on erittäin iso merkitys. Heidät on kyllä huomattu. Nuorten työntekijöille on hirveä määrä työtä. Nyt on voitu ohjata nuoria päihdetyöntekijöille. Neuropsykiatrisesti oireilevien palveluiden kehittäminen on ollut tosi merkittävää. On näkynyt aikaisemmin, että sellaista palvelua ei ole ollut saatavissa. On saattanut olla 9 luokkalaisia, joille ei ole saatu tukea. Yhteistyö on nyt selkiytynyt Kun aiemmin ruvettiin ottamaan yhteyttä sosiaalipuolelle, siellä oli epäselvää, miten toimii. Aiemmin jouduttiin paljon nykimään narua, että saadaan apua. Kun huomataan, että asiakas on poissa tai väkivaltainen. Oli hakuammuntaa, mitä tehdään. Saattoi olla puolikin vuotta, että oppilas oli heitteillä. Puoli vuotta on pitkä aika koulussa. On tullut uusia palveluita, esim. perhetyö Siitä on ollut meidän yhteisölle suurta hyötyä. Nyt kuraattorin työ on mennyt kauemmas. Kun aiemmin pystyin seuraamaan työaikoja. Nyt on yllättävän paljon koulutuksia ja poissa oloja. Enemmän olisin toivonut oppilaiden kanssa tapahtuvaa työtä. Palvelujärjestelmässä on ongelmakohtia, joita on haluttu nostaa esiin haastatteluissa: Iso aukko on nuorten katkaisu ja kuntoutus. Tapahtuu aina muualla kuin Lappeenrannassa. Nyt on yksityisiä palveluntuottajia. Se, et pitää lähteä Lappeenrannasta pois, on ongelmallista nuorille Koulunkäynti... On korkeampi kynnys. Typin näkökulmasta lainsäädäntöä pitäisi muuttaa. Tukiperusteet on niin tiukat Typin toiminta on sinällään virittänyt muutostarvetta. Nythän ammatillisen kuntoutuksen tuen myöntämisen perusteet on niin tiukat, että sairaus on aiheuttanut jo paljon tuhoa ennen kuin tukea saa. Ei ole ennaltaehkäisevää tukea. Että päästäis aikaisemmassa vaiheessa kuntoutustuen piiriin. Koko ajan kehitellään toimintaa, että miten saatais ammatilliseen kuntoutuksen toimenpiteet ja nuorisopsykiatria toimimaan, että tulisi yhtenäinen kuntoutuspolku. Nytkin oli asiakas, joka jouduttiin toimittamaan psykiatrisella osastolle arviointijaksolle. Ehkä ymmärrys itsellä on lisääntynyt, että jos tarkkailujaksolla ei todeta mitään, hyvin äkkiä se sieltä tulee takaisin. He ovat keskittyneet psyykkisten sairauksien hoitamiseen. Meillä nuoret oireilevat psyykkisesti, mutta eivät ole sairaita. Joskus oireilu on niin voimakasta, että joudumme kysymään apua. Asiantuntija joutuu arvioimaan, tarvitseeko psyykkistä hoitoa. Meidän ajatus joskus on, että tarvii apua, mutta asiantuntijan arvioi on, että ei tarvitse psyykkistä hoitoa. Mihin kuuluu, jos käyttää päihteitä ja on ihan sekaisin, mutta ei kuulu hoitoon. Minne kuuluu.. tähän ei varmaan ole tullut muutosta. Tää on varmaan ikuisuuskysymys. Vielä ei ole yhteistä tapaa hoitaa näitä vahvasti oireilevia lapsia. 14

15 Organisaatiovaikutukset Suurilta osilta organisatoriset vaikutukset näkyvät päihde ja mielenterveyspalveluiden alueella. Haastattelujen mukaan suurimmalla osalla vaikeahoitoisiksi koetuista nuorista on mielenterveys- ja päihdeongelma yhdessä. Tähän mennessä pallottelu eri tahojen välillä on koettu joissakin tilanteissa räikeäksi. Syksyllä 2011 palkattiin EKSOTEen kaksi nuorten päihdetyöntekijää. Neuropsykiatrisesti oireileville nuorille tarkoitetun hoitolinjan luominen näyttäytyy näiden nuorten kanssa toimiville merkittävänä. Tähän asti vastaavia palveluita on ollut vain alle 12-vuotiaille ja murrosikäiset ovat jääneet palveluitten väliinputoajiksi. Nuorisopsykiatrian näkökulmasta neuropsykiatrisesti oireilevien hoitopolun luominen on ollut sekoittavaa. On syntynyt kaksi eri hoitopolkua ja erilaiset kiireellisyysluokitukset. Haastattelujen mukaan hanke on ollut tukena meneillään olevassa sosiaali- ja terveyspalveluiden ja päihde- ja mielenterveyspalveluiden organisoitumisen muutoksessa. Hanke on tuottamansa informaation kautta ollut virikkeenä ja vauhdittajana meneillään olevalle kehitykselle. Haastattelujen mukaan päihdetyöntekijöiden palkkauksesta oli päätetty jo aiemmin. Päihdetyö kuuluu kaikille periaate on ollut esim. Lappeenrannassa periaatteena jo ennen Esotea. Haastatteluissa myös todettiin, että periaate ei ole jalkautunut vielä kaikkialle. Haastatteluissa kuvattiin tarvetta edelleen kehittää organisatorista yhteistyötä. Lastensuojelu ja nuorisopsykiatrian osasto kuvattiin paikoin tällaisiksi muille vieraiksi ja sulkeutuneiksi toimijoiksi. Haastattelujen mukaan esim. lastensuojelun avohuollon ja nuorisopsykiatrian välillä on tarvetta hioa yhteistyötä. Kun valittiin kaksi päihdetyöntekijää, heidän toimenkuviaan on kehitelty ja samat henkilöt ovat olleet mukana hankkeessa. Ei oo vaikuttanut organisaatioon. Sitä kautta on saanut vaikutteita Samaa asiaa on prosessoitu muutakin kautta. Päihde ja mielenterveyspalvelut ovat olleet yhdistymässä koko ajan. Mikä on hankkeen vaikutusta, ei voi mitata. Varmaan on tukenut yhdistymistä. Päihde ja mielenterveyspalveluiden välillä ei ole ollut iso pulmaa, olemme olleet vaan niin etäällä toisistamme. Eri tahojen yhteistyön kehittyminen hankkeen aikana Kuvaukset yhteistyön kehittymisestä jakaantuvat kolmeen. Yhteistyön kerrotaan muotoutuvan ja kehittyvän luontaisesti ilman hanketta. Aineistossa on esimerkkejä tämän suuntaisesta toiminnasta esimerkiksi nuorisopsykiatrian tai sosiaalitoimen perhetyön osalta. Näin on erityisesti puhuttaessa kahdenvälisistä suhteista kuten nuorisopsykiatrian ja Tarulan tuvan vastaanottokodin välisestä yhteistyöstä. Toisaalta kerrotaan hankkeen tuottamien kartoitusaineistojen avanneen ja tehneen tutuksi eri toimijoiden ajattelua ja toimintatapoja. Kolmanneksi aineistossa on kuvauksia yhteistyön syventymisestä ja muuttumisesta erityisesti hankkeen toteuttamien interventioiden seurauksena. Jotkut haastateltavat puhuvat kulttuurin muutoksesta: kahden välisen hoitosuhteen sijasta asiakkaan kanssa tarkastellaan koko verkostoa. Näitä kuvauksia on Tarulan tuvasta ja koulujen oppilashuoltoryhmistä. Vastaavia 15

16 kokemuksia on nuorille suunnatusta päihdetyöstä. Pilottikouluja laajemmin tarkasteltaessa koulun ja EKSOTEn välisen yhteistyön kehittymisen arvellaan vaativan aikaa. Hankkeen yhteistyö näyttää jääneen kehittymättä suhteessa lastensuojelun avohuoltoon ja aikuissosiaalityöhön. Luultavasti EKSOTEn kaikki toimijat eivät vielä ymmärrä lastensuojelun tai aikuissosiaalityön tarpeita, esimerkiksi tarvetta tutkimuksille ja arvioinneille. Toimialat ja erilaiset asiat ovat uudelleen organisoituneet. Mutta mikään ei ole alkanut eikä päätykään tähän hankkeeseen. Yhteistyömuotojen kehittäminen on yksittäisten yksiköiden ansiota ja pitää lähteä yksiöistä itsestään. Sosiaalipuolen kanssa pitäisi saada enemmän yhteistyötä. Yhteisiä kokouksia ja foorumeita. Ymmärrys toisten kanssa on lisääntynyt. Että heidät saisi nopeammin paikalle ja tavoitettavaksi. Että sieltä saisi jonkun heti mukaan. Ja jatkot suunniteltua. Nuorten kohdalla nimenomaan päihdetyön kanssa on selkiytynyt. Nuorisopsykiatrian kanssa on mennyt eteenpäin ilman hankettakin. En osaa sanoa. Onko hankkeen aikana yhteistyä mitenkään kehittynyt. Sosiaalipuolella on lähtökohtana, meidän pitää verkostoitua. Mielenterveyspalvelut ja päihdepalvelut ovat alkaneet avautua, mutta en osaa sitä linkittää hankkeeseen. Meistä vaan ajatellaan, meillä hoidetaan raha-asiat. Täällähän näkyy, mitä muutakin pitää hoitaa. Meidät ohitetaan, vaikka meidän pitäisi olla tietoisia mitä muuta tapahtuu. Meidän pitäisi seurata, etenevätkö mielenterveyspuolellla tai työvoimapuolella. Aikuissosiaalityön roolina olisi aika luonnollista olla koordinoivassa roolissa. Myö nähdään, et nyt päihdeongelma, siellä katkesi asiakkuus. Sitten ohjataan mielenterveyspalveluihin, asiakas ei käy. Sitten työvoimapalvelua. Tämä ei varmaan näyttäydy muille toimijoille. Näyttäytyy vaan rahan kautta. Siinä sivussa tehdään sitä työtä, että kävitkö siellä, mitä ne sano. Me näemme, kun asiakas tippuu palvelusta.. Teemme moniammatillista yhteistyötä täällä. Mutta esim. MTPA, että ilman lähetettä ja aikavarausta pääsee hoitoon. Se on iso asia. Että voi sanoa nuorelle, mene. Ei tarvii isoa koneistoa käynnistää Jotta nuorta voi auttaa pitää ottaa seuloja. Nuori ei voi lähteä kuntouttavaan työtoimintaan, jollei ole päihteetön. Tämä on helpottunut hankkeen aikana. (Sidosryhmähaastattelut 6/2012) Tällä hetkellä menee rahaa siihen, että ostamme tutkimuksia ulkoa. Sijoitusajat vastaanottokodissa pitenevät, koska ei ole riittävää tietoa, minkälaista tukea tarvittaisiin. Esim. kehitysvamma epäily, joka on johtanut vuoden sijoitukseen vastaanottokotiin. Yksikin väärä sijoitus haittaa nuorta. (Sidosryhmähaastattelut 6/2012) Hankkeeseen liittyvä vastustus Hankkeen työntekijät kuvasivat eri tilanteissa hankaluuksia, joita liittyi hankkeen 16

Päihdetyön kehittämisyksikkörakenteen arviointiraportti

Päihdetyön kehittämisyksikkörakenteen arviointiraportti Päihdetyön kehittämisyksikkörakenteen arviointiraportti Marjo Pahtakari 2009 Lapin yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Sosiaalityön laitos SISÄLLYS 1 Päihdetyön kehittämisyksikkörakenne... 3 2 Arviointi...

Lisätiedot

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Sosiaali- ja terveysministeriön Lastensuojelun kehittämisohjelman osaraportti. Raportti on tarkistettu versio Lastensuojelun

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN VARHAISEN PUUTTUMISEN HANKKEEN ARVIOINTI...

JÄRVENPÄÄN VARHAISEN PUUTTUMISEN HANKKEEN ARVIOINTI... Sosiaalitaito Elina Syrjänen Elokuu 2008 Sisällys 1. JÄRVENPÄÄN VARHAISEN PUUTTUMISEN HANKKEEN ARVIOINTI... 3 1.1. TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ... 3 1.2. ARVIOINNIN LÄHTÖKOHDAT... 3 2. MITÄ VARHAINEN PUUTTUMINEN

Lisätiedot

Arviointiraportti Välittäjä 2009 -hanke

Arviointiraportti Välittäjä 2009 -hanke Arviointiraportti Välittäjä 2009 -hanke Lokakuu 2011 Minna-Kaisa Järvinen, arviointikoordinaattori Sisällysluettelo 1. Arvioinnin toteutus 3 2. Yhteistyö hankkeessa 8 2.1. Yhteistyö hanketyöntekijöiden

Lisätiedot

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ Jukka Vehviläinen DiaLoog-tutkimuspalvelut Lokakuu 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. SELVITYKSEN TOTEUTTAMINEN

Lisätiedot

Perhe elämään -projekti (2006 2010)

Perhe elämään -projekti (2006 2010) Perhe elämään -projekti (2006 2010) Loppuraportti Kalliolan setlementti, kehittämisyksikkö 2010 Kirsi-Marja Iskandar Tuula Immonen 2 SISÄLLYS Johdanto... 3 1. Projektin tausta ja tarve... 5 2. Projektin

Lisätiedot

Oppimisvaikeudet esiin!

Oppimisvaikeudet esiin! Avustustoiminnan raportteja 26 Olli Oosi, Nita Korhonen Oppimisvaikeudet esiin! RAY:n Oppimisvaikeusohjelman arviointi Avustustoiminnan raportteja 26 Olli Oosi, Nita Korhonen Oppimisvaikeudet esiin! RAY:n

Lisätiedot

Krista Ritamies-Veijalainen Ulla Kosonen

Krista Ritamies-Veijalainen Ulla Kosonen Krista Ritamies-Veijalainen Ulla Kosonen VIRTAHEVON LAPSET LAPSILÄHTÖISEN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISHANKE 2008 2010 LOPPURAPORTTI 1. Johdanto 2. Lapsilähtöisen päihdetyön kehittämishankkeen taustaa 3. Hankkeen

Lisätiedot

Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita

Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita Jarno Karjalainen, Ewa Kirjavainen, Ira Mattila, Hilla-Maaria Sipilä, Tiia Valkonen TYÖPAPERI TYÖPAPERI Jarno Karjalainen Ewa Kirjavainen Ira Mattila Hilla-Maaria Sipilä Tiia Valkonen Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

"Että olis joku, kelle puhua asioista "

Että olis joku, kelle puhua asioista R I K O S S E U R A A M U S V I R A S T O Rikosseuraamusviraston monisteita 11/2004 "Että olis joku, kelle puhua asioista " Kriminaalihuollon päihdetyön kehittämishankkeen Bikva-arviointi 4.11.2004 1.

Lisätiedot

Raportti KiipIt- projektin Bikva- arvioinnista

Raportti KiipIt- projektin Bikva- arvioinnista Raportti KiipIt- projektin Bikva- arvioinnista syksyllä 2010 27.1.2011 Kirsi Purhonen Maarit Laakkonen (toim.) Sisältö Johdanto... 3 1 Arvioinnin toteutus... 6 2 Arkista kuntoutumista... 7 2.1 Oppiminen

Lisätiedot

Lastensuojelun edunvalvonta lapsen oikeus osallisuuteen häntä koskevassa päätöksenteossa

Lastensuojelun edunvalvonta lapsen oikeus osallisuuteen häntä koskevassa päätöksenteossa Lastensuojelun edunvalvonta lapsen oikeus osallisuuteen häntä koskevassa päätöksenteossa Käsikirja lastensuojelun edunvalvonnasta Toimittaneet Paula Marjomaa ja Milja Laakso Lastensuojelun edunvalvonta

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

Koen itse olevani tekijä. Kohti yksilöllistä elämää ja osallisuutta

Koen itse olevani tekijä. Kohti yksilöllistä elämää ja osallisuutta Koen itse olevani tekijä Kohti yksilöllistä elämää ja osallisuutta Koen itse olevani tekijä Kohti yksilöllistä elämää ja osallisuutta Painopaikka: Esa Print Oy, Lahti Taitto: Mac&Me/Virpi Sirpelä Kannen

Lisätiedot

Valtakunnallinen vammaispalveluhanke

Valtakunnallinen vammaispalveluhanke Loppuraportti 1.9.2012 31.10.2013 Valtakunnallinen vammaispalveluhanke Kehittämishanke 2, 2012-2013 Marketta Salminen, Eteva kuntayhtymä 16.12.2013 SISÄLTÖ Tiivistelmä 2 1. VAMMAISPALVELUIDEN KASTE-HANKEKOKONAISUUS

Lisätiedot

VOIMAVAROJA NUOREN ELÄMÄÄN

VOIMAVAROJA NUOREN ELÄMÄÄN VOIMAVAROJA NUOREN ELÄMÄÄN Voimakas-projektin väliarviointi 2/2014 Riitta Kinnunen Jukka Lidman Sisältö 1 VOIMAKAS- PROJEKTIN JA VÄLIARVIOINNIN TOTEUTUS 3 1.1 Voimakas- projektin toteutus 3 1.2 Väliarvioinnin

Lisätiedot

Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä

Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä Sitran selvityksiä 88 Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä Systeemi avaruudesta? Maaliskuu 2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 88 ISBN 978-951-563-907-3 (nid.) ISBN 978-951-563-908-0 (PDF) www.sitra.fi

Lisätiedot

KONSULTOIVIEN ERITYISLASTENTARHANOPETTAJIEN VUOSIKELLO

KONSULTOIVIEN ERITYISLASTENTARHANOPETTAJIEN VUOSIKELLO ARVIOINTIRAPORTTI KONSULTOIVIEN ERITYISLASTENTARHANOPETTAJIEN VUOSIKELLO Kirsi Alila Ediva Oy 10.8.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 2 ARVIOINNIN SUORITTAMINEN 6 3 ARVIOINNIN TULOKSET 9 3.1 Konsultoivien

Lisätiedot

Olisiko jo tekojen aika?

Olisiko jo tekojen aika? Olisiko jo tekojen aika? Lastensuojelun asiakastyössä toimivien näkemyksiä lastensuojelun nykytilasta Olisiko jo tekojen aika? Lastensuojelun asiakastyössä toimivien näkemyksiä lastensuojelun nykytilasta

Lisätiedot

Koettiin olevamme se perhe...

Koettiin olevamme se perhe... Koettiin olevamme se perhe... Ehjä Perhe Vankiperheiden vertaisryhmätoiminnan arviointi Tarja Sassi & Petra Huhtimo KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Monisteita 1/2009 Koettiin olevamme se perhe... Ehjä Perhe

Lisätiedot

NUORTEN ASIAKASOSALLISUUDEN AREENOITA JA MENETELMIÄ TUTKIMUKSISSA JA KEHITTÄMISHANKKEISSA

NUORTEN ASIAKASOSALLISUUDEN AREENOITA JA MENETELMIÄ TUTKIMUKSISSA JA KEHITTÄMISHANKKEISSA NUORTEN ASIAKASOSALLISUUDEN AREENOITA JA MENETELMIÄ TUTKIMUKSISSA JA KEHITTÄMISHANKKEISSA Jyväskylän yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Sosiaalityö Kandidaatin tutkielma ja tutkielmaseminaari

Lisätiedot

Olisiko jo tekojen aika?

Olisiko jo tekojen aika? Olisiko jo tekojen aika? Embargo 13.3.2013 klo 12.30 Lastensuojelun asiakastyössä toimivien näkemyksiä lastensuojelun nykytilasta Olisiko jo tekojen aika? Lastensuojelun asiakastyössä toimivien näkemyksiä

Lisätiedot

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Äiti ei pysy kärryillä -projekti 2010 2014 Näkökulmia, tietoa ja hyviä käytäntöjä Kevät 2015

Lisätiedot

Lähidemokratiaa Lempäälässä. Toimintatutkimuksen raportti

Lähidemokratiaa Lempäälässä. Toimintatutkimuksen raportti Lähidemokratiaa Lempäälässä Toimintatutkimuksen raportti Anna Kulmakorpi 26.8.2015 s. 1 / 20 Lähidemokratiaa Lempäälässä Toimintatutkimuksen raportti Sisällys Tiivistelmä... 2 1. Johdanto... 3 2. Tutkimuksen

Lisätiedot

Työmieli-hankkeen arviointiraportti

Työmieli-hankkeen arviointiraportti Työmieli-hankkeen arviointiraportti ajanjaksolta: huhtikuu 2010 - toukokuu 2011 Hanna Hannukainen Sisällys 1. Aluksi... 2 2. Työmieli-hanke lyhyesti... 3 3. Arvioinnin lähtökohdat ja arvioinnin kokonaisuus...

Lisätiedot

PÄIJÄT-SOS -OSAHANKE Aikuissosiaalityön työntekijäkyselyn tulokset

PÄIJÄT-SOS -OSAHANKE Aikuissosiaalityön työntekijäkyselyn tulokset PÄIJÄT-SOS -OSAHANKE Aikuissosiaalityön työntekijäkyselyn tulokset Sanna Keskikylä & Tanja Mäkelä 2012 w w w. s o s - h a n k e. f i Sisällys 1 JOHDANTO... 4 2 TAUSTATIEDOT... 5 2.1 Sukupuoli... 5 2.2

Lisätiedot

Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa II, 2004-2007

Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa II, 2004-2007 Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa II, 2004-2007 Raija Tiainen Etelä-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry 1 SYKÄYS SOSIAALISTEN YRITYSTEN KÄYNNISTYSPROJEKTI

Lisätiedot

MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013

MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013 MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013 LOPPURAPORTTI -tietoa muistisairauksien tunnistamiseksi ja toimintaa arjen hallinnan tukemiseksi Sari Mäkinen Sari Nyrhinen 1 SISÄLTÖ 1 PROJEKTIN

Lisätiedot

Lupaan kuunnella lasta ajan kanssa (vaikkei se usein ole mahdollista) Lupaan ottaa erityisesti lapset huomioon perhetapaamisessa

Lupaan kuunnella lasta ajan kanssa (vaikkei se usein ole mahdollista) Lupaan ottaa erityisesti lapset huomioon perhetapaamisessa Lupaan tulla lapsen tasolle, kohdata ja kuunnella häntä Lupaan kysyä lapselta hänen oman mielipiteensä Lupaan kuunnella lasta ajan kanssa (vaikkei se usein ole mahdollista) Lupaan ottaa erityisesti lapset

Lisätiedot

LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN AVOIMEN JA MATALAN KYNNYKSEN PALVELUIDEN KARTOITUS KESKI- JA LÄNSI-UUDENMAAN ALUEELLA

LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN AVOIMEN JA MATALAN KYNNYKSEN PALVELUIDEN KARTOITUS KESKI- JA LÄNSI-UUDENMAAN ALUEELLA LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN AVOIMEN JA MATALAN KYNNYKSEN PALVELUIDEN KARTOITUS KESKI- JA LÄNSI-UUDENMAAN ALUEELLA Eeva - Maija Laine Laura Mattila Noora Voutilainen Diakonia Ammattikorkeakoulu, DIAK

Lisätiedot