Kannatellen I hanke. Ulkoinen arviointi Etelä-Karjalan Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä - EKSOTE. Atso Juote

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kannatellen I hanke. Ulkoinen arviointi 21.8.2012. Etelä-Karjalan Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä - EKSOTE. Atso Juote"

Transkriptio

1 Kannatellen I hanke Etelä-Karjalan Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä - EKSOTE Ulkoinen arviointi Atso Juote 1

2 Sisältö 1. Kannatellen-hanke ja sen taustaa... 3 Kannatellen hankkeen toteutus... 3 Arvioinnin tavoitteet ja toteutus... 4 Arvioinnin työvaiheet ja aineistot Hankkeen toimenpiteiden onnistuminen... 6 Henkilöstökartoituksen onnistuminen... 7 Nuorten ja huoltajien kuuleminen... 8 Interventiot, kehittäminen... 9 Kannetellen I hankkeen toimenpiteet projektiryhmän kokemana Tulosten merkittävyys Asiakastulokset Palveluketjuun liittyvät tulokset Organisaatiovaikutukset Eri tahojen yhteistyön kehittyminen hankkeen aikana Hankkeeseen liittyvä vastustus Hankkeen onnistuminen projektina Mihin jatkossa tulisi keskittyä Yhteenveto Kannatellen I hankkeen keskeisistä saavutuksista

3 1. Kannatellen-hanke ja sen taustaa Kannatellen I - hanke on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (EKSOTE) mielenterveys- ja päihdepalvelujen sekä perhe- ja sosiaalipalvelujen yhteishanke. Hankkeen johtoryhmätyöskentelyyn osallistuivat edellisten lisäksi myös Etelä - Karjalan työvoiman palvelukeskuksen ja perusopetuksen edustaja.hankkeelle on haettu ja saatu rahoitus sosiaali- ja terveysministeriön KASTE-ohjelman Mielen avain -teemakokonaisuudesta. Etelä-Suomen mielenterveys- ja päihdepalvelujen Mielen avain kehittämishankkeessa ( ) hankealueena ovat Uusimaa, Itä-Uusimaa, Kymenlaakso ja Etelä-Karjala. Koko hanketta hallinnoi Vantaan kaupunki. Mielen avain hankkeen kolme keskeistä teemaa ovat olleet: 1. Osallisuuden vahvistaminen 2. Kynnyksettömyys 3. Henkilöstön osaamisen lisääminen (http://www.mielenavain.fi/) Kannatellen hankkeen toteutus Alun perin Kannatellen-hankkeen tarkoituksena on ollut laajalla ja eri hallinto- ja organisaatiorajat ylittävällä yhteistyöllä kehittää vuotiaiden nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelujen palveluohjausta. Hankeen kohderyhmää laajennettiin vuotiaisiin nuoriin, koska havainnot toivat esille, että etenkin aikuissosiaalipuolella ja päihdekuntoutuksessa on nuoria, jotka oli otettava mukaan kohderyhmään. Toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa hyödynnetään aikaisemmista hankkeista ja toiminnoista (esim. kopparitoiminta, kampa-hanke) saatuja kokemuksia ja tuloksia. Hankkeen kokonaisbudjetti oli 0,6 miljoonaa euroa. Sen sisällöllisenä johtajana toimii EKSOTEn mielenterveyspalvelujen johtaja Timo Salmisaari ja käytännön toteutuksesta vastaa hankekoordinaattori Hannu Hakalisto Työnohjaus A. & H. Hakalisto Oy:sta. Hankkeen toiminta-aika oli Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin Kannatellen -osahankkeen tavoitteena on: 1)Nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittäminen ja nuorten kanssa tehtävään työhön sopivan toimintamallin luominen ja kokeileminen 2)Mielenterveys- ja päihdetyötä tekevien ammattilaisten osaamisen lisääminen 3)Sektori- ja hallintokuntarajat ylittävien asiakaslähtöisten palveluprosessien kehittäminen Kannatellen osahankkeen strategia tukee EKSOTEn strategian lähtökohtia tehokkaan potilasohjauksen sekä sujuvien palveluprosessin aikaansaamiseksi. Hanke on ollut Kaste-ohjelman tavoitteiden mukainen. Hankkeella tavoiteltiin mm. seuraavia vaikutuksia: 1) Asiakasvaikutukset: a. Nuorten avun saamisen mahdollisuudet paranevat. 3

4 b. Nuoret kiinnittyvät tarvitsemiinsa palveluihin, jolloin nuorten mahdollinen syrjäytymisen riski pienenee. c. Nuorten osallistuminen ja aktiivisuus oman elämänsä suunnitteluun sekä vastuunotto itsestä ja omasta toiminnasta lisääntyy 2) Palvelurakennevaikutukset: a. Sektorit ja hallintokuntarajat ylittävät asiakaslähtöiset palveluprosessit kehittyvät. 3) Organisaatiovaikutukset: a. Tuotetaan havainto- ja kehittämismateriaalia osaksi muutosorganisaation prosesseja Kannatellen hanketyön painopistealueena ja prosesseina ovat: 1) nuorisopsykiatrian ja päihdeklinikan hoito- ja palveluprosessit, 2) Työvoiman Palvelukeskus/nuorten palveluohjaus 3) lastensuojelu/lasten- ja nuorten vastaanottokoti Tarulan tupa 4) lastensuojelu/nuorten avopalvelut 5) koulut/yläkouluikäisten nuorten palveluohjaus Toimintamuotoina ovat olleet palveluketjujen toiminnan havainnointi, nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluihin liittyvät nykytilan tutkimukset ja interventiot. Tutkimuksissa em. prosessien työntekijät (N=72) kuvasivat nykyisiä EKSOTEn nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluja, työntekijöiden välistä yhteistyötä, palvelurakenteeseen liittyviä solmukohtia ja tekivät kehittämisehdotuksia. Nuorten ja huoltajien osallisuus toteutuu haastattelujen avulla (N=52 marraskuun 24. päivä 2011 tavoitteena n. 70 haastattelua). Nuoret ja huoltajat kertoivat haastatteluissa omia kokemuksiaan kohtaamisistaan palveluketjujen kanssa. Kannatellen hanke on edennyt vaiheittain. 1. Vaiheessa toteutettiin laaja työntekijäkartoitus EKSOTEn alueen nuoriin kohdistuvasta mielenterveys- ja päihdepalvelujen rakenteesta (tiedonkulku, yhteistyö, palvelupolut, kokonaisvastuu, uusia auttamiskeinoja, päihdekatko, jalkautuva työ). 2. Vaiheessa mahdollistettiin Nuorten ja huoltajien kuuleminen/osallisuus (huoltajien/nuorten kohtaaminen ja kuuleminen kuulluksi tuleminen, tiedon kulku, pompottelu jossain tapauksissa). Kolmannessa vaiheessa toteutettiin intervehtioita kehitettäviin prosesseihin ( alkaen). Arvioinnin tavoitteet ja toteutus Arvioinnin tarkoituksen on ollut: 1. Hankkeen toteuttamisprosessin arviointi: miten ovat toteutuneet seuraavat toimenpiteet? - riskiryhmään kuuluvien nuorten identifioiminen - hoito ja palveluohjauksen solmukohtien tunnistaminen - uusien toimintamallien luominen - nuorten ja heidän huoltajiensa kuuleminen 4

5 - työntekijöiden kuuleminen - yhteenvetojen tuottaminen - toimenpide-ehdotusten ja mallien tuottaminen - niiden liittäminen osaksi EKSOTEn mielenterveyspalvelujen uudistusta 2. Hankkeen vaikutusten arviointi: asiakasvaikutukset, palvelurakennevaikutukset ja organisaatiovaikutukset: - millä tavalla hanke on onnistunut kehittämään nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluita? - millä tavalla hanke on onnistunut nuorten kanssa tehtävään työhön sopivien toimintamallien luomisessa ja kehittämisessä? - miten hanke on onnistunut mielenterveys- ja päihdetyötä tekevien ammattilaisten osaamisen lisäämisessä? - miten hanke on onnistunut sektori- ja hallintokuntarajat ylittävässä asiakaslähtöisen palveluprosessin kehittämisessä? Arvioinnin työvaiheet ja aineistot 1. Aloitusverstas ja aineistoihin tutustuminen Prosessin itsearviointeihin ja muuhun aineistoon perehtyminen. Hanke on tuottanut mm. : - Projektipäiväkirjoja ja itsearviointiaineistoja - dokumentteja työntekijäkartoituksesta ja nuorten ja heidän huoltajiensa haastatteluista. - Verstaan yhteydessä toteutui työntekijöiden ryhmähaastattelu aineistojen hyödynnettävyydestä. 2. Prosessiarviointiverstas projektin toimijoiden ja valittujen sidosryhmäedustajien yhteinen arviointi hankkeen prosessin toteutumisesta. 3. Sidosryhmäinformanttien haastattelu kesäkuussa puhelinhaastattelut n. 10 kpl (esim. sidosryhmien avaintoimijoita). - sähköinen kysely sidosryhmille, n. 45, vastausprosentti 62 % 4. Arviointiverstas alustavien havaintojen esittely - prosessi- ja tulosarviointi esitetyn pohjalta - hanketta koskevien johtopäätösten tekeminen yhdessä projektiryhmän kanssa - projektiryhmän itsearviointi 5

6 2. Hankkeen toimenpiteiden onnistuminen Kerätyn palautteen perusteella Kannatellen I hanke onnistui työntekijäkartoituksen toteuttamisessa, nuorten ja huoltajien kuulemisessa sekä interventioissa Tarulan tuvan vastaanottokotiin ja pilottiyläkoulujen oppilashuoltoryhmiin. Hankkeen merkittävin saavutus näyttää olleen kerätyn tiedon kytkeminen osaksi EKSOTEn päätöksentekoa. Hanke on toiminut toimialajohdolle perusteluna tehdyille rakenteellisille muutoksille ja nopeuttanut niitä. Hankkeesta myönteisimmät kokemukset on niille, jotka ovat tehtyjen interventioiden kautta olleet osallisena oman toiminnan kehittämiseen. Kriittisesti ja vähättelevästi hankkeeseen suhtautuvat arvioivat, että muutokset olisivat toteutuneet joka tapauksessa. Kannatellen I-hanke keskittyi tiedonkeruuseen. Hankkeen puitteissa toteutettiin mm. henkilöstölle tehty kartoitus palveluketjujen toimivuudesta, nuorten ja heidän huoltajiensa haastattelut sekä Tarulan tuvan vastaanottokotiin ja pilottikoulujen oppilashuoltoryhmiin tehdyt kehittävät interventiot. Prosessien toteutumista arviointiin sidosryhmäverstaassa , avaintiedottajien haastatteluissa (N=10, 6/2012) ja sähköisessä kyselyssä (N=45, vastausprosentti 62%) sekä projektiryhmän itsearviontiverstaassa Hankkeen toimenpiteiden onnistuminen sidosryhmien kokemana Sidosryhmäkysely (6/2012,N=45), Miten hankkeen toimenpiteet ovat mielestäsi onnistuneet? (1 = ei lainkaan onnistunut, 5 = erittäin onnistunut).) Haastatteluissa suhtautuminen hankkeen toteutukseen vaihteli. Omassa työssään hyötyneet näkivät hankkeen aikaan saaneen muutoksia sekä työprosesseissa, palveluissa että organisaatiossa. Arviointia toteutettaessa kaikille osallisille ei oltu kerrottu yhteenvetoa kerätystä tiedosta. 6

7 Oikeasti on tullut konkreettisia muutoksia on ollut, ne voin allekirjoittaa. (Sidosryhmähaastattelut 6/2012 ) Tietoja saatu melko kattavasti (valitettavasti kaikki eivät ole halunneet vastata kyselyyn) ja ne jotka ovat osallistuneet kehitystyöhön, työ on edennyt suunnitellusti. Hanketyöntkeijät ovat olleet aktiivisia. (Sidosryhmähaastattelut 6/2012 ) Kun yhteistyö on tullut näkyväksi, siihen on kiinnitetty huomiota. Tarviimme saaattaen vaihtamista, koska on nuoria, jotka eivät tunnu kuuluvan kenellekään. Siinä on hankkeelle hyvää annettavaa. (Sidosryhmähaastattelut 6/2012 ) Muutenkin, kun tietoa kerättiin.. kun luki mitä kukin on vastannut, tietoisuus siitä, miten toimijat ajattelevat asioista ja mitä ne pitää tärkeänä. Sitä se on kasvattanut. Kaikilla on varmaan yhteinen käsitys, että yhteistyötä tarvitaan, miten se käytännössä toteutuu. Sitä ei vielä tullut näkyväksi. Me tunnemme vähän paremmin psykiatrisen osaston toimintaa ja edellytyksiä. Käytännön seurauksia on vaikea tunnistaa. (Sidosryhmähaastattelut 6/2012 ) Neutraalisti suhtautuvat eivät huomanneet oman työnsä muuttuneet eivätkä olleet sellaisessa asemassa, että olisivat tunnistaneet palveluihin tai organisaatioon liittyneitä muutoksia. En pysty tästä toimipisteestä käsin arvioimaan ym. toimenpiteitä, vaikka meiltä joitakin nuoria käyty haastattelemassa ja hanketta on käyty esittelemässä meillä. (Sidosryhmähaastattelut 6/2012 ) Hankkeeseen kriittisesti suhtautuvat pitivät hankkeen vaikutuksia liioiteltuina. Organisaatiomuutokset olisivat toteutuneet joka tapauksessa, moniammatillista ja sektorirajat ylittävää yhteistyötä on kehitetty hankkeesta huolimatta jne. En löydä organisaatiovaikutuksia. Yhteistyökuvio, mikä on ollut, olisi ollut joka tapauksessa. (Sidosryhmähaastattelut 6/2012 ) Nuorten ja huoltajien haastatteluiden toteuttaminen on ollut erikoista, ohjeistus on vaihtunut, kuka kysyy ja mitä kysyy -asetelma on ollut erikoinen. (Sidosryhmähaastattelut 6/2012 ) Yhteistyö oli 'ohutta'. Yläkouluikäiset eivät ilmeisesti olleet painopistealueena. (Sidosryhmähaastattelut 6/2012 ) Henkilöstökartoituksen onnistuminen Hankkeen alussa ( ) toteutettiin laaja työntekijäkartoitus EKSOTEn alueen nuoriin kohdistuvasta mielenterveys- ja päihdepalvelujen rakenteesta (tiedonkulku, yhteistyö, palvelupolut, kokonaisvastuu, uusia auttamiskeinoja, päihdekatko, jalkautuva työ). Henkilöstökartoituksen osalta myönteisenä pidettiin kohderyhmien tavoittamista, jalkautumista työntekijöiden luokse ja sitä, että ylipäätään on kysytty prosessien 7

8 toteutumisesta. Kerrankin, joku kysyy Henkilöstökartoitus herätteli ja tutustutti hankkeeseen (Sidosryhmäverstas ). Kartoituksen puutteina mainittiin seurakunnan toiminnan sivuuttamisen. Lisäksi epäiltiin hankkeen hukkuvan muiden hankkeiden joukkoon. Ylipäätään useat tahot arvioinnin eri vaiheissa ovat ilmaisseet väsymystä hankkeisiin. Jotkut kokivat kartoituksen toteutustavan syyllistäväksi. Kyselyn tavoitteet eivät hahmottuneet kaikille toimijoille riittävän selvästi. Arviointiaineiston keruuvaiheessa osa toimijoista ei ollut saanut palautetta kyselystä. Nuorten ja huoltajien kuuleminen Hankkeen toisessa vaiheessa ( ) mahdollistettiin Nuorten ja huoltajien kuuleminen ja osallistuminen. Haastattelujen ja lomakekyselyiden teemana olivat huoltajien/nuorten kohtaaminen ja kuuleminen kuulluksi tuleminen, tiedon kulku ja koettu pompottelu jossain tapauksissa. Asiakkaiden kuulemisen osalta myönteisenä pidettiin itse kuulemista. Parhaimmillaan haastatteluun osallistuminen on ollut asiakkaille merkityksellistä: Meiltä tuli aika paljon asiakkaita haastatteluun. Heille syntyi osallistava ja voimaannuttava kokemus. (Sidosryhmähaastattelut 6/2012 ) Hanketyöntekijän mukanaolo haastattelutilanteissa koettiin myönteiseksi. Osalle toimijoista haastateltavien kohderyhmä oli hieman epäselvä. Kysymykset olivat laajoja ja niitä piti avata. Haastateltavia oli joissakin tilanteissa vaikea saada. Jotkut asiakkaat näyttivät tarvitsevan enemmän aikaa sen sulatteluun osallistuvatko haastatteluun. Termi syrjäytynyt ja kyselyssä käytetyt kategoriat olivat projektin tuottamia eivätkä välttämättä vastanneet toimijoiden tai asiakkaiden itse käyttämiä määrittelyitä. Haastattelujen toteuttamista haittasi joissakin tapauksissa esimerkiksi päihdeongelmaan liittyvä häpeä. Asiakastietojen käyttöön liittyvien lupien saaminen näyttää joissakin tilanteissa olleen haasteellista. Osallisuuden toteuttaminen nuoria ja heidän huoltajiaan kuulemalla on ollut haastavaa varsinkin lastensuojelun asiakkaiden osalta. Lastensuojelussa ei toteutunut toivotulla tavalla. Lomakkeita ei palautunut, vaikka niitä on annettu. Ne joko jäi kulkemaan perheiden laukkuihin. Tai lomakkeissa puhuttiin päihdeongelmasta, herätti, ei ole vielä päihdeongelmaa Hanke ei katsonut, että olisi tarkoituksenmukaista toimia toisella tavalla. Projektiryhmän edustajat totesivat, että eivät onnistuneet sopimaa lastensuojelun työntekijöiden kanssa toisenlaisista käytännöistä, esimerkiksi kasvokkain tapahtuvista haastatteluista. Itse huomasin, että nuoria on vaikea saada haastateltaviksi. Minun asiakkailla ei vielä ole kauheasti kokemusta palvelujärjestelmästä. (Sidosryhmähaastattelut 6/2012) 8

9 Interventiot, kehittäminen Hankkeen aikana pyrittiin saadun palautteen ja tehtyjen havaintojen pohjalta kehittämään palveluketjujen toimintaa. Tällaisia kehittäviä interventioita toteutettiin Tarulan vastaanottokodissa sekä pilottiyläasteiden oppilashuoltoryhmissä. Tarulan vastaanottokodissa hanketyöntekijät olivat tiiviisti mukana Tarulan työyhteisössä, mikä mahdollisti tiimin näkemään itsensä ja kehittämään toimintaansa. Mehän on käytetty projektityöntekijää miettimään osaston työtä ja hän on ollut mun tukena ja tiimityön kehittämisen tukea. Oppilashuoltoryhmien osalta kartoitus koettiin kattavaksi. Oppilashuollon henkilöstölle oli tärkeää tulla kuulluksi. Interventio laittoi oppilashuollon toimijat pilottikouluissa pohtimaan omaa toimintaansa. Sidosryhmäverstaassa ( ) pohdittiin, voisiko interventioiden tekeminen ja osallistuminen toimintaa hankkeen tulosten jalkauttamisen malli? Interventioiden toteuttaminen ei onnistunut lastensuojelun avohuollossa. Kehittämistyössä kohdataan itsestäänselvyyksiä, joiden kanssa toimijat ovat tottuneet elämään. Näiden esille nostaminen kehittämisessä koetaan väsyttäväksi. Lisäksi sidosryhmäverstaassa todettiin hankeen edennee verkkaisesti. Tämä kuvannee osallistujien tarvetta päästä muuttamaan omaa työtään ja korjaaman koettuja epäkohtia. Kannetellen I hankkeen toimenpiteet projektiryhmän kokemana Kannatellen hankkeen projektiryhmä ja hankkeen johto ovat olleet tyytyväisiä hankkeen toimenpiteiden onnistumiseen. Päätös pitäytyä tiedonkeruussa ja toteuttaa hanke tutkimus- ja havainnointihankkeena sekä pidättäytyä käytäntöjen kehittämisestä syntyi 2:n ensimmäisen kuukauden aikana. Kartoitusten osalta tavoitteet ylittyivät N- lukujen osalta. Hanke perusteli haastattelujen määriä ulkoisen uskottavuuden tavoittelulla. Palveluketjujen arvioinnin näkökulmasta aineisto kyllääntyi n. 20 nuoren ja 20 huoltajan kohdalla. Samoin henkilökunnan osalta vähäisempikin vastaajamäärä olisi tuottanut samat tiedot kuin laaja tiedon keruu. Hankkeen itse kuvaamat tulokset ja kertomukset siitä, miten kerätty tieto on ollut osa päätöksentekoon liittyvää keskustelua ja nopeuttanut päätöksentekoa antaa vahvaa viitettä siitä, että valittu työtapa on ollut tarkoituksenmukainen. On huomattava, että hankkeelta on pitkin matkaa toivottu konkreettisia toimia. Pitäytyminen tiedonkeruussa näyttää kuitenkin mahdollistaneen EKSOTEn rakenteiden muuttamisen, joka on taas edellytys paremmin toimiville päihde- ja mielenterveystyön palveluketjuille. Tiedonkeruun tuloksena syntyi projektiryhmälle käsitys palvelujen ja asiakkaiden kohtaamisesta ja kohtaamisten haasteista. Aineiston perusteella pystyttiin kuvaamaan kymmenen muuttujaa, joiden toteutuminen on ehto luottamuksen syntymiseen ja palveluihin kiinnittymiseen. Tiedon keruun seurauksena yhteistyön merkitys on korostunut ja on syntynyt oikeutus kehittää yhteistyön tapoja. Toteutuneet interventiot ja niiden yhteydessä tehdyt Single case studies toivat syvempää tietoa palveluprosessien toteutumisesta. Projektiryhmän näkökulmasta on ollut yllättävää, miten hankkeessa kerätty tietoa on sekä kytkeytynyt toimialajohdon kautta suoraan 9

10 päätöksentekoon, että toimijoiden kautta käytäntöihin: Konkretian syntyminen tiedon ympärille on ollut hämmentävää. Tietoa on hankkeessa kytkeytynyt suoraan päätöksentekoon. (Itsearviointiverstas ). 10

11 3. Tulosten merkittävyys Sidosryhmien kannalta hanke on hanke on saavuttanut lukuisia merkittävänä pidettyjä tuloksia: - Hanke vaikutti kahden nuorten päihdetyöntekijän rekrytoimiseen sekä näiden tehtäväkuvien muotoutumiseen. - Neuropsykiatrisesti oireileville nuorille luotiin oma tutkimus- ja hoitolinja. Aiemmin nämä nuoret jäivät helposti palvelujen ulkopuolelle. - Sidosryhmät kokivat varhaisen puuttumisen tärkeyden korostuneen. - Hankkeen myötä on korostunut palveluketjun toimijoiden vastuu nuorten kohtaamisista ja myönteisten kohtaamisten merkitys luottamuksen syntymisessä ja kiinnittymisessä palveluihin. - Tarve selkeyttää hoitoketjuja on tullut näkyväksi. Projektiryhmän näkökulmasta tulosten arvostus on korkea. Hankkeen tunnistamat tulokset antavat selvät suuntaviivat kakkosvaiheelle. Tiedon keruu on ladannut paljon odotuksia hankkeen seuraavalle vaiheelle. Hanke tiedotti tuloksista varovaisesti pyrkien huomioimaan kentän tulehtuneisuuden ja palautteen, jonka mukaan hanke syyllisti tarpeettomasti joitakin toimijoita. Tämän kaltaista keskustelua on arviointiaineistossa löydettävissä liittyen nuorisopsykiatriaan ja vaikkapa lastensuojeluun. Projektiryhmän näkökulmasta eri kartoitusten tulosten julkistaminen ja tuloksista keskustelu pienillä foorumeilla voisi olla osa hankkeen jalkautumista. Sidosryhmien arvioit loivat projektiryhmässä uskoa tulevaan: Meidän ei tarvitse jäädä historiamme vangiksi, voimme luoda uudestaan omaa työtapaamme. (Itsearvioinverstas ) Esimerkiksi kartoitusten tuloksista käydyn keskustelun seurauksena nuorisopsykiatria on mukana hankkeessa, vaikka se alussa jäikin hankkeen ulkopuolelle. Miten merkittävänä pidät Kannatellen hankkeen nimeämiä tuloksia? 11

12 Sidosryhmäkysely (6/2012,N=45) Hankkeen keräämän tiedon pohjalta on toteutettu useita muutoksia. Miten merkittäviä ovat Kannatellen I hankkeen aikaansaamat muutokset ja tulokset? (1 = ei lainkaan merkittävä, 5 erittäin merkittävä, jos et osaa arvioida, jätä kohta tyhjäksi) Asiakastulokset Asiakasvaikutusten tunnistaminen oli sidosryhmille haastavaa. Osa ei tunnistanut mitään vaikutuksia. Haastattelujen perusteella henkilöstön keskinäinen ymmärrys toistensa töistä, hoitoketjuista ja nuorten elämästä on lisääntynyt. Siellä, missä nuorten ja heidän huoltajiensa haastattelut ovat toteutuneet, on esimerkkejä haastateltujen voimaantumisesta ja merkityksellisyyden kokemuksista. Ykköshanke oli sellainen, että kasattiin tietoa kaikilta puolilta. Nyt on olemassa tietoa ja näkemystä eri puolilla. Kun oon kuullut muita, missä tehty haastatteluja. Saan tietoa tänne, miten me työskennellään ja mihin pitäisi kiinnittää huomiota. Asiakasvaikutukset liittyvät heidän kuulemiseensa. Kun on haastateltu nuoria, on saatu nuorilta tietoa, miten he ovat kokeneet palveluohjauksen. Miten nuoret itse kokevat palvelun. Esim. Typissä. Asiakkaisiin liittyen opimme nuorten elämää: päihteet, mielenterveys, neuropsykologiset ongelmat, asperger, adhd, heikkolahjaiset. Meidän asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä ja olleet enemmän osana kehittämisessä. He ovat olleet ylpeitä, että heiltä on kysytty ja heillä on ollut mahdollisuus antaa palautetta ja omia kokemuksia. Asiakkaiden pitäisi ohjata työtä. 12

13 Palveluketjuun liittyvät tulokset Merkittävimpänä palvelujen muuttumiseen liittyvänä asiana pidettiin kahden päihdetyöntekijän palkkaamista. Nuorten päihdetyöntekijöiden tulo on selkeyttänyt hoitopolku ja yksinkertaistaneet yhteydenpitoa. Neurologisesti oireilevien nuorten hoidon järjestämistä pidettiin erittäin tarpeellisena. Haastatteluissa mainittiin myös mielenterveyspalveluiden ja päihdetyön yhdistyminen, eri toimijoiden välinen yhteistyö sekä tulossa oleva nuorisopsykiatrian jalkautuminen. Nämä muutokset olisivat toteutuneet ilman hankettakin. Hanke on kuitenkin toiminut virikkeiden antajana ja vauhdittajana tulossa oleville muutoksille. Tieto uusista palveluista ei ole vielä saavuttanut kaikkia tahoja. Neuropsykiatristen palveluitten odotetaan kehittyvän ja tulevan esim. kouluissa näkyväksi Kannatellen IIhankkeen myötä. Esimerkiksi päihdetyöntekijöihin liittyvät mahdollisuudet ovat jääneet osalle kouluja vieraiksi. meiltä pääsi peruskoulusta poika, joka oli erityisen tuen oppilas. Hänellä on päihdeongelma. Hänelle ei ole savitaipaleella osattu kertoa, mistä hoitoa päihdeongelmaan 17 v. pojalle. Sähköisen työkalun kehittäminen on tärkeää, vaikka onkin vielä kesken. Pahimpia ovat olleet ne kokemukset, että nuori on mennyt pisteeseen ja kuullut, että ei kuulu sinne ja sitten on mennyt toisaalle ja kuullut, että ei kuulu sinnekään. Haastatteluissa pohdittiin mahdollisuutta kytkeä kehitteillä oleva työkalu sosiaalitoimen Efficaan tai koulujen Vilmaan. Ei ole liipannut.. Lastensuojelu on sellainen oma saarekkeensa. Valtio valtiossa. Hanke on ollut hyvä ensimmäinen askel. Lastensuojelun tulisi löytää paljon muitakin yhteistyökumppaneita. Tämmöisessä ennaltaehkäisevässä työssä voisi tehdä paljon. Suurilta osilta vaikutukset näkyvät päihde ja mielenterveyspalveluiden alueelle. Hanke on ollut tukena siinä muutoksessa, joka on ollut menossa ja käynnistänyt prosesseja. Toki on heijastunut meillekin. Ehkä sillä tavalla, että on ainakin joitakin asioita joita on painotettu. Palveluohjauksen korostaminen ja näkyväksi tekeminen. Nuorten palveluita on ollut paljon ja hajallaan. Hanke on tehnyt toimijoita näkyväksi ja rakentanut siltoja. Hankkeen kautta tuli näkyväksi, että samat ihmiset pyörivät eri paikoissa ja hoidon tulisi olla integroitua. Mikä toki oli EKSOTEn omakin tavoite. Asiakkaaksi tulon kynnykset ovat madaltuneet. Voi sanoa, että yhteyden saanti on helpottunut, kontaktin otto jne. Ilman muuta. Kyllä hankkeella on ollut portteja avaamassa. Tarulan tuvan yhteistyö psykiatrisen osaston kanssa on lähtenyt liikkeelle. Olemme jakaneet tietoa siitä mitä teemme. Olemme käyneet tutustumassa puolin ja toisin 13

14 psykiatrisen osaston toimintaan. Kahden nuorten päihdetyöntekijän tulolla on erittäin iso merkitys. Heidät on kyllä huomattu. Nuorten työntekijöille on hirveä määrä työtä. Nyt on voitu ohjata nuoria päihdetyöntekijöille. Neuropsykiatrisesti oireilevien palveluiden kehittäminen on ollut tosi merkittävää. On näkynyt aikaisemmin, että sellaista palvelua ei ole ollut saatavissa. On saattanut olla 9 luokkalaisia, joille ei ole saatu tukea. Yhteistyö on nyt selkiytynyt Kun aiemmin ruvettiin ottamaan yhteyttä sosiaalipuolelle, siellä oli epäselvää, miten toimii. Aiemmin jouduttiin paljon nykimään narua, että saadaan apua. Kun huomataan, että asiakas on poissa tai väkivaltainen. Oli hakuammuntaa, mitä tehdään. Saattoi olla puolikin vuotta, että oppilas oli heitteillä. Puoli vuotta on pitkä aika koulussa. On tullut uusia palveluita, esim. perhetyö Siitä on ollut meidän yhteisölle suurta hyötyä. Nyt kuraattorin työ on mennyt kauemmas. Kun aiemmin pystyin seuraamaan työaikoja. Nyt on yllättävän paljon koulutuksia ja poissa oloja. Enemmän olisin toivonut oppilaiden kanssa tapahtuvaa työtä. Palvelujärjestelmässä on ongelmakohtia, joita on haluttu nostaa esiin haastatteluissa: Iso aukko on nuorten katkaisu ja kuntoutus. Tapahtuu aina muualla kuin Lappeenrannassa. Nyt on yksityisiä palveluntuottajia. Se, et pitää lähteä Lappeenrannasta pois, on ongelmallista nuorille Koulunkäynti... On korkeampi kynnys. Typin näkökulmasta lainsäädäntöä pitäisi muuttaa. Tukiperusteet on niin tiukat Typin toiminta on sinällään virittänyt muutostarvetta. Nythän ammatillisen kuntoutuksen tuen myöntämisen perusteet on niin tiukat, että sairaus on aiheuttanut jo paljon tuhoa ennen kuin tukea saa. Ei ole ennaltaehkäisevää tukea. Että päästäis aikaisemmassa vaiheessa kuntoutustuen piiriin. Koko ajan kehitellään toimintaa, että miten saatais ammatilliseen kuntoutuksen toimenpiteet ja nuorisopsykiatria toimimaan, että tulisi yhtenäinen kuntoutuspolku. Nytkin oli asiakas, joka jouduttiin toimittamaan psykiatrisella osastolle arviointijaksolle. Ehkä ymmärrys itsellä on lisääntynyt, että jos tarkkailujaksolla ei todeta mitään, hyvin äkkiä se sieltä tulee takaisin. He ovat keskittyneet psyykkisten sairauksien hoitamiseen. Meillä nuoret oireilevat psyykkisesti, mutta eivät ole sairaita. Joskus oireilu on niin voimakasta, että joudumme kysymään apua. Asiantuntija joutuu arvioimaan, tarvitseeko psyykkistä hoitoa. Meidän ajatus joskus on, että tarvii apua, mutta asiantuntijan arvioi on, että ei tarvitse psyykkistä hoitoa. Mihin kuuluu, jos käyttää päihteitä ja on ihan sekaisin, mutta ei kuulu hoitoon. Minne kuuluu.. tähän ei varmaan ole tullut muutosta. Tää on varmaan ikuisuuskysymys. Vielä ei ole yhteistä tapaa hoitaa näitä vahvasti oireilevia lapsia. 14

15 Organisaatiovaikutukset Suurilta osilta organisatoriset vaikutukset näkyvät päihde ja mielenterveyspalveluiden alueella. Haastattelujen mukaan suurimmalla osalla vaikeahoitoisiksi koetuista nuorista on mielenterveys- ja päihdeongelma yhdessä. Tähän mennessä pallottelu eri tahojen välillä on koettu joissakin tilanteissa räikeäksi. Syksyllä 2011 palkattiin EKSOTEen kaksi nuorten päihdetyöntekijää. Neuropsykiatrisesti oireileville nuorille tarkoitetun hoitolinjan luominen näyttäytyy näiden nuorten kanssa toimiville merkittävänä. Tähän asti vastaavia palveluita on ollut vain alle 12-vuotiaille ja murrosikäiset ovat jääneet palveluitten väliinputoajiksi. Nuorisopsykiatrian näkökulmasta neuropsykiatrisesti oireilevien hoitopolun luominen on ollut sekoittavaa. On syntynyt kaksi eri hoitopolkua ja erilaiset kiireellisyysluokitukset. Haastattelujen mukaan hanke on ollut tukena meneillään olevassa sosiaali- ja terveyspalveluiden ja päihde- ja mielenterveyspalveluiden organisoitumisen muutoksessa. Hanke on tuottamansa informaation kautta ollut virikkeenä ja vauhdittajana meneillään olevalle kehitykselle. Haastattelujen mukaan päihdetyöntekijöiden palkkauksesta oli päätetty jo aiemmin. Päihdetyö kuuluu kaikille periaate on ollut esim. Lappeenrannassa periaatteena jo ennen Esotea. Haastatteluissa myös todettiin, että periaate ei ole jalkautunut vielä kaikkialle. Haastatteluissa kuvattiin tarvetta edelleen kehittää organisatorista yhteistyötä. Lastensuojelu ja nuorisopsykiatrian osasto kuvattiin paikoin tällaisiksi muille vieraiksi ja sulkeutuneiksi toimijoiksi. Haastattelujen mukaan esim. lastensuojelun avohuollon ja nuorisopsykiatrian välillä on tarvetta hioa yhteistyötä. Kun valittiin kaksi päihdetyöntekijää, heidän toimenkuviaan on kehitelty ja samat henkilöt ovat olleet mukana hankkeessa. Ei oo vaikuttanut organisaatioon. Sitä kautta on saanut vaikutteita Samaa asiaa on prosessoitu muutakin kautta. Päihde ja mielenterveyspalvelut ovat olleet yhdistymässä koko ajan. Mikä on hankkeen vaikutusta, ei voi mitata. Varmaan on tukenut yhdistymistä. Päihde ja mielenterveyspalveluiden välillä ei ole ollut iso pulmaa, olemme olleet vaan niin etäällä toisistamme. Eri tahojen yhteistyön kehittyminen hankkeen aikana Kuvaukset yhteistyön kehittymisestä jakaantuvat kolmeen. Yhteistyön kerrotaan muotoutuvan ja kehittyvän luontaisesti ilman hanketta. Aineistossa on esimerkkejä tämän suuntaisesta toiminnasta esimerkiksi nuorisopsykiatrian tai sosiaalitoimen perhetyön osalta. Näin on erityisesti puhuttaessa kahdenvälisistä suhteista kuten nuorisopsykiatrian ja Tarulan tuvan vastaanottokodin välisestä yhteistyöstä. Toisaalta kerrotaan hankkeen tuottamien kartoitusaineistojen avanneen ja tehneen tutuksi eri toimijoiden ajattelua ja toimintatapoja. Kolmanneksi aineistossa on kuvauksia yhteistyön syventymisestä ja muuttumisesta erityisesti hankkeen toteuttamien interventioiden seurauksena. Jotkut haastateltavat puhuvat kulttuurin muutoksesta: kahden välisen hoitosuhteen sijasta asiakkaan kanssa tarkastellaan koko verkostoa. Näitä kuvauksia on Tarulan tuvasta ja koulujen oppilashuoltoryhmistä. Vastaavia 15

16 kokemuksia on nuorille suunnatusta päihdetyöstä. Pilottikouluja laajemmin tarkasteltaessa koulun ja EKSOTEn välisen yhteistyön kehittymisen arvellaan vaativan aikaa. Hankkeen yhteistyö näyttää jääneen kehittymättä suhteessa lastensuojelun avohuoltoon ja aikuissosiaalityöhön. Luultavasti EKSOTEn kaikki toimijat eivät vielä ymmärrä lastensuojelun tai aikuissosiaalityön tarpeita, esimerkiksi tarvetta tutkimuksille ja arvioinneille. Toimialat ja erilaiset asiat ovat uudelleen organisoituneet. Mutta mikään ei ole alkanut eikä päätykään tähän hankkeeseen. Yhteistyömuotojen kehittäminen on yksittäisten yksiköiden ansiota ja pitää lähteä yksiöistä itsestään. Sosiaalipuolen kanssa pitäisi saada enemmän yhteistyötä. Yhteisiä kokouksia ja foorumeita. Ymmärrys toisten kanssa on lisääntynyt. Että heidät saisi nopeammin paikalle ja tavoitettavaksi. Että sieltä saisi jonkun heti mukaan. Ja jatkot suunniteltua. Nuorten kohdalla nimenomaan päihdetyön kanssa on selkiytynyt. Nuorisopsykiatrian kanssa on mennyt eteenpäin ilman hankettakin. En osaa sanoa. Onko hankkeen aikana yhteistyä mitenkään kehittynyt. Sosiaalipuolella on lähtökohtana, meidän pitää verkostoitua. Mielenterveyspalvelut ja päihdepalvelut ovat alkaneet avautua, mutta en osaa sitä linkittää hankkeeseen. Meistä vaan ajatellaan, meillä hoidetaan raha-asiat. Täällähän näkyy, mitä muutakin pitää hoitaa. Meidät ohitetaan, vaikka meidän pitäisi olla tietoisia mitä muuta tapahtuu. Meidän pitäisi seurata, etenevätkö mielenterveyspuolellla tai työvoimapuolella. Aikuissosiaalityön roolina olisi aika luonnollista olla koordinoivassa roolissa. Myö nähdään, et nyt päihdeongelma, siellä katkesi asiakkuus. Sitten ohjataan mielenterveyspalveluihin, asiakas ei käy. Sitten työvoimapalvelua. Tämä ei varmaan näyttäydy muille toimijoille. Näyttäytyy vaan rahan kautta. Siinä sivussa tehdään sitä työtä, että kävitkö siellä, mitä ne sano. Me näemme, kun asiakas tippuu palvelusta.. Teemme moniammatillista yhteistyötä täällä. Mutta esim. MTPA, että ilman lähetettä ja aikavarausta pääsee hoitoon. Se on iso asia. Että voi sanoa nuorelle, mene. Ei tarvii isoa koneistoa käynnistää Jotta nuorta voi auttaa pitää ottaa seuloja. Nuori ei voi lähteä kuntouttavaan työtoimintaan, jollei ole päihteetön. Tämä on helpottunut hankkeen aikana. (Sidosryhmähaastattelut 6/2012) Tällä hetkellä menee rahaa siihen, että ostamme tutkimuksia ulkoa. Sijoitusajat vastaanottokodissa pitenevät, koska ei ole riittävää tietoa, minkälaista tukea tarvittaisiin. Esim. kehitysvamma epäily, joka on johtanut vuoden sijoitukseen vastaanottokotiin. Yksikin väärä sijoitus haittaa nuorta. (Sidosryhmähaastattelut 6/2012) Hankkeeseen liittyvä vastustus Hankkeen työntekijät kuvasivat eri tilanteissa hankaluuksia, joita liittyi hankkeen 16

Etelä-Suomen mielenterveysja päihdepalvelujen kehittämishanke

Etelä-Suomen mielenterveysja päihdepalvelujen kehittämishanke Etelä-Suomen mielenterveysja päihdepalvelujen kehittämishanke Hanke-esittely Kuosmanen Lauri, hankejohtaja Kurki Marjo, hankekoordinaattori Lepistö Päivi, hankesuunnittelija Positiivisuus Luottamus Yhtenäisyys

Lisätiedot

Mielen avain, Siuntio Vivo-Hanke. Toimintasuunnitelma 1.9.2013-31.4.2015

Mielen avain, Siuntio Vivo-Hanke. Toimintasuunnitelma 1.9.2013-31.4.2015 Mielen avain, Siuntio Vivo-Hanke Toimintasuunnitelma 1.9.2013-31.4.2015 Anita Dufholm Hankekoordinaattori 2013 2 1. Hankkeen tilannekatsaus KASTE II-JATKOHANKE, Sosiaali- ja terveysministeriön myöntämä

Lisätiedot

Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013. Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä

Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013. Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013 Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä Nuorten Kipinä -kehittämisryhmä Tausta Hankkeiden (Ester, Koppi, sähköinen asiointi) yhteiset tavoitteet

Lisätiedot

NUORISSA ON TULEVAISUUS!

NUORISSA ON TULEVAISUUS! NUORISSA ON TULEVAISUUS! TERVETULOA! 1 HUKASSA Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? - Pekka Myrskylä, EVA-analyysi Syrjäytyneitä 15-29-vuotiaita nuoria oli vuonna 2010 yhteensä noin 51 300. Syrjäytymisen ytimessä

Lisätiedot

Nuorten palveluketjut ja yhteistyön haasteet ja hyvät käytännöt

Nuorten palveluketjut ja yhteistyön haasteet ja hyvät käytännöt Nuorten palveluketjut ja yhteistyön haasteet ja hyvät käytännöt Lapin etsivän nuorisotyön ja työpajojen kehittämispäivät 21.11.2014 Kehityspäällikkö Anna Kapanen ja koordinaattori Elisa Lipponen Valtakunnallinen

Lisätiedot

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II Painopistealueittain teksti hankehakemuksesta KONKREETTISET TOIMENPITEET Etelä-Savo Keski-Suomi Ehkäisevän työn kehittäminen Sijaishuollon kehittäminen 1. ei toteudu 2. toteutunut 3. toteutunut hyvin 1.

Lisätiedot

Pienet päihdepäivät Seinäjoki Tuula Kekki/Stakes

Pienet päihdepäivät Seinäjoki Tuula Kekki/Stakes Pienet päihdepäivät Seinäjoki 17.-18.11.2008 Tuula Kekki/Stakes Alueellinen päihdetyö: Merkitys ennalta ehkäisyyn ja tuloksellisuuteen & juurruttamisen haasteet Vahvistavat tekijät Toimijoiden yhteistyö

Lisätiedot

Hyvinvointia. moniammatillisella yhteistyöllä (HYMYT)

Hyvinvointia. moniammatillisella yhteistyöllä (HYMYT) Sosiaalivirasto Nuoriso- asiain- keskus Hyvinvointia Opetusvirasto Terveyskeskus moniammatillisella yhteistyöllä (HYMYT) Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2009-2012 Kärkihanke 1.2, pilottialueena

Lisätiedot

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS Verkostokokous 6.9.2010. Seinäjoen osahanke Jaana Ahola

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS Verkostokokous 6.9.2010. Seinäjoen osahanke Jaana Ahola LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS Verkostokokous 6.9.2010 Seinäjoen osahanke Jaana Ahola Hankkeen toteuttajat Hanke toteutetaan yhteistyössä Seinäjoen kaupungin, Seinäjoen Vajaaliikkeisten Kunto ry:n asiantuntijatoimikunnan

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖT: Raili Kerola, Tuula Mäntymäki, Riitta Liinamaa, Riitta Toivonen, Reino Rissanen, Maria Riitta Laukkanen Veteläinen.

LUOTTAMUSHENKILÖT: Raili Kerola, Tuula Mäntymäki, Riitta Liinamaa, Riitta Toivonen, Reino Rissanen, Maria Riitta Laukkanen Veteläinen. PUIMALA: Asiakaslähtöinen palvelu kunnassa LUOTTAMUSHENKILÖT: Raili Kerola, Tuula Mäntymäki, Riitta Liinamaa, Riitta Toivonen, Reino Rissanen, Maria Riitta Laukkanen Veteläinen. Mitä tarkoittaa asiakaslähtöinen

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 3.10.2013 1 Lastensuojeluilmoitusten ja lasten

Lisätiedot

Kokonaistoimintaa koskevan arviointi- ja seurantatiedon hyödyntämisen lomake

Kokonaistoimintaa koskevan arviointi- ja seurantatiedon hyödyntämisen lomake Kokonaistoimintaa koskevan arviointi- ja seurantatiedon hyödyntämisen lomake Miten järjestön kokoama koko toimintaa koskevaa seuranta- ja arviointitietoa eri tahot hyödyntävät? Tämä lomake sisältää kaikille

Lisätiedot

Peruspalvelukeskus Aavan päihde- ja mielenterveysstrategia 2013-2016. Peruspalvelukeskus Aava

Peruspalvelukeskus Aavan päihde- ja mielenterveysstrategia 2013-2016. Peruspalvelukeskus Aava n päihde- ja mielenterveysstrategia 2013-2016 Strategia on syntynyt yhteistyössä Strategiaa on ollut valmistelemassa laaja ja moniammatillinen joukko peruspalvelukeskus Aavan työntekijöitä organisaation

Lisätiedot

ASIAKASKYSELY VANHEMMILLE

ASIAKASKYSELY VANHEMMILLE As ASIAKASKYSELY VANHEMMILLE Oulun kaupungin lastensuojelupalvelut on mukana Pohjois-Suomen Lasten kaste hankkeessa. Lastensuojelun kehittämisen kohteena ovat lasten ja perheiden osallisuuden vahvistaminen,

Lisätiedot

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaamisen arviointi Osaamisen arvioinnin tavoitteena oli LEVEL5:n avulla tunnistaa osaamisen taso, oppiminen

Lisätiedot

Miksi alkoholiasioista kannattaa puhua sosiaalihuollon palveluissa? Rauman kokemuksia. Tuula Karmisto Sosiaaliohjaaja 23.11.2011

Miksi alkoholiasioista kannattaa puhua sosiaalihuollon palveluissa? Rauman kokemuksia. Tuula Karmisto Sosiaaliohjaaja 23.11.2011 Miksi alkoholiasioista kannattaa puhua sosiaalihuollon palveluissa? Rauman kokemuksia Tuula Karmisto Sosiaaliohjaaja 23.11.2011 Länsi 2012 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön kehittämishanke Ajalla

Lisätiedot

Otetaanko perheet puheeksi?

Otetaanko perheet puheeksi? Otetaanko perheet puheeksi? Vanhempien mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämishanke peruspalveluissa 13.6.2012 Minna Asplund Kaisa Humaljoki Mielen avain Sosiaali- ja terveysministeriön Kaste hanke

Lisätiedot

Kohti lasten ja nuorten sujuvia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Kommenttipuheenvuoro / Toteutuuko lapsen ja nuoren etu? Miten eteenpäin?

Kohti lasten ja nuorten sujuvia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Kommenttipuheenvuoro / Toteutuuko lapsen ja nuoren etu? Miten eteenpäin? Kohti lasten ja nuorten sujuvia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja Kommenttipuheenvuoro / Toteutuuko lapsen ja nuoren etu? Miten eteenpäin? Etelä-Suomen aluehallintovirasto Marja-Leena Stenroos 26.9.2014

Lisätiedot

Etelä Suomen LAPSEN ÄÄNI kehittämisohjelma

Etelä Suomen LAPSEN ÄÄNI kehittämisohjelma Etelä Suomen LAPSEN ÄÄNI kehittämisohjelma LAPSEN ÄÄNI - KEHITTÄMISOHJELMA 27.2.2009 STM:n rahoituspäätös: valtionavustus 11.3. (15.1.m ) m 1.1.2009 31.10.2011 väliselle ajalle Kokonaisuutta koordinoi,

Lisätiedot

Onnistumisia nuorten palveluketjun kehittämisessä

Onnistumisia nuorten palveluketjun kehittämisessä Onnistumisia nuorten palveluketjun kehittämisessä Valtakunnalliset ehkäisevän työn päivät, Lahti 25.9.2014 Kehityspäällikkö Anna Kapanen, Valtakunnallinen työpajayhdistys ry. Sosiaalisen vahvistamisen

Lisätiedot

TOIMIVA LAPSI & PERHE KOULUTUS LAPSET PUHEEKSI, VERKOSTOT SUOJAKSI

TOIMIVA LAPSI & PERHE KOULUTUS LAPSET PUHEEKSI, VERKOSTOT SUOJAKSI TOIMIVA LAPSI & PERHE KOULUTUS LAPSET PUHEEKSI, VERKOSTOT SUOJAKSI Ennaltaehkäisevän lapsikeskeisen työmenetelmän kehittäminen ja työskentelyn keskeiset periaatteet vanhemman sairastaessa 1.Riski- eli

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

Kotona kokonainen elämä: Osallisuus

Kotona kokonainen elämä: Osallisuus Helsinki 14.10.2014 Etelä-Suomen KASTE Kotona kokonainen elämä: Osallisuus Sara Haimi-Liikkanen ( EKL) Tuula Ekholm ( LKU) Osallistava kehittämistyö Suunnittelu ja toteutus limittyvät Osallistaa kaikkia

Lisätiedot

HUITTISTEN PILOTIN LOPPURAPORTTI 1.10.2012 30.9.2013. LÄNSI 2013 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön jatko- ja juurruttamishanke

HUITTISTEN PILOTIN LOPPURAPORTTI 1.10.2012 30.9.2013. LÄNSI 2013 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön jatko- ja juurruttamishanke HUITTISTEN PILOTIN LOPPURAPORTTI 1.10.2012 30.9.2013 LÄNSI 2013 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön jatko- ja juurruttamishanke Tarja Horn Marjo Virtanen 29.10.2013 Sisällysluettelo Johdanto... 3

Lisätiedot

KYKY. Kelan Kyky-hanke. Asiakkaan kanssa - ajoissa ja aktiivisesti

KYKY. Kelan Kyky-hanke. Asiakkaan kanssa - ajoissa ja aktiivisesti KYKY Kelan Kyky-hanke Asiakkaan kanssa - ajoissa ja aktiivisesti Hankkeen osat KYKY Kyky 1 Työkykyprosessi Työkykyneuvonta Sidosryhmätyö Kyky 2 Sairaan lapsen tai vammaisen prosessi Vammaisen henkilön

Lisätiedot

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS Yhden päivän mittaiset (6h) koulutustilaisuudet: Kolmiportaisen tuen toteuttaminen - yleinen, tehostettu ja erityinen tuki koulun arjessa - pedagogiset asiakirjat ja lomakkeet

Lisätiedot

IKÄPALO- hanke Lahden kaupunki Heinolan kaupunki Hämeenlinnan kaupunki Vantaan kaupunki

IKÄPALO- hanke Lahden kaupunki Heinolan kaupunki Hämeenlinnan kaupunki Vantaan kaupunki IKÄPALO- hanke Lahden kaupunki Heinolan kaupunki Hämeenlinnan kaupunki Vantaan kaupunki Jäbät creaa huikeit idiksii NHG ja PALMU Hankkeen tavoite Ikäpalo- hankkeessa vastataan vanhuspalvelulain tavoitteisiin

Lisätiedot

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 TYÖRYHMÄN NIMI: pvm: jolloin täytetty työryhmän kanssa KEHITTÄMISTEHTÄVÄN NIMI TAVOITTEET Leppävaaran sosiaaliohjaajat (Espoo, lastensuojelun avopalvelut)

Lisätiedot

LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUITA UUDISTETAAN TYÖSEMINAARI MIKKELISSÄ 20.3.2013

LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUITA UUDISTETAAN TYÖSEMINAARI MIKKELISSÄ 20.3.2013 LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUITA UUDISTETAAN TYÖSEMINAARI MIKKELISSÄ 20.3.2013 LAPSET JA PERHEET KASTE II -HANKE ITÄ- JA KESKI-SUOMESSA YHTEISTYÖKUMPPANEIDEN ARVIOIMANA SYKSY 2012 Valtakunnan

Lisätiedot

Ei kenenkään maalta kaikkien maalle. Kohdennetun nuorisotyön Luotsi-toiminnan arviointitutkimus

Ei kenenkään maalta kaikkien maalle. Kohdennetun nuorisotyön Luotsi-toiminnan arviointitutkimus Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Ei kenenkään maalta kaikkien maalle Kohdennetun nuorisotyön Luotsi-toiminnan arviointitutkimus Arvioinnin julkaisu 12.9.2012 1 Esityksen sisältö Arvioinnin

Lisätiedot

Aikuisten palvelut

Aikuisten palvelut Aikuisten palvelut 11.2.2013 2013 Lääkinnällinen kuntoutus Hyvää: Palvelu koetaan hyväksi ja kuntoutus on tehokasta, kun sitä saa. Palveluita on useanlaisiajakoulutusalalleon alalle on riittävää. Kehitettävää:

Lisätiedot

Työhön paluuseen liittyvät haasteet ja mahdollisuudet ammatillisessa kuntoutuksessa

Työhön paluuseen liittyvät haasteet ja mahdollisuudet ammatillisessa kuntoutuksessa Työhön paluuseen liittyvät haasteet ja mahdollisuudet ammatillisessa kuntoutuksessa Ennakkotuloksia julkisen sektorin työntekijöiden kuntoutusprosessista Ammatillinen kuntoutus Voidaan myöntää, jos lääkäri

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKKEEN ULKOINEN ARVIOINTI. Piia Tienhaara & Pasi-Heikki Rannisto

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKKEEN ULKOINEN ARVIOINTI. Piia Tienhaara & Pasi-Heikki Rannisto KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKKEEN ULKOINEN ARVIOINTI Piia Tienhaara & Pasi-Heikki Rannisto 25.10.2016 TOIMEKSIANTO JA TAVOITE Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeen ulkoinen loppuarviointi Ajalla 1.10.-25.10.2016

Lisätiedot

Aikuisten palvelut kansalaisosallisuus prosessi

Aikuisten palvelut kansalaisosallisuus prosessi Aikuisten palvelut kansalaisosallisuus prosessi 11.3.2013 Tärkeimmät kehittämisideat Lääkinnällinen kuntoutus: Miten heidän kuntoutuksen rahoitus, jotka eivät täytä tiukkoja kriteereitä ja eivät täten

Lisätiedot

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12. Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2 OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.2012 Osahankkeen nimi: TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN Vammaispalveluhankkeen

Lisätiedot

MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen

MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus VASSO MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen Mies Suomessa, Suomi miehessä-luentosarja Helsinki 26.11.2008 MERJA

Lisätiedot

Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen seudullinen kehittäminen Lapissa

Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen seudullinen kehittäminen Lapissa Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen seudullinen kehittäminen Lapissa Hanketta hallinnoi Rovaniemen kaupunki Toteutuksesta vastaa Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Mukana Lapin

Lisätiedot

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Riikka Niemi, projektipäällikkö ja Pauliina Hytönen, projektityöntekijä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Katsaus työkykyneuvojien arkeen yksilöllistä tukea työhön paluun onnistumiseksi

Katsaus työkykyneuvojien arkeen yksilöllistä tukea työhön paluun onnistumiseksi Katsaus työkykyneuvojien arkeen yksilöllistä tukea työhön paluun onnistumiseksi Työkykyryhmä 9/2013 1 21.10.2013 Terveysosasto Työkykyneuvonta 2 21.10.2013 Kela tarjoaa uutta työhön paluuta tukevaa asiakaspalvelua

Lisätiedot

Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi. Miessakit ry & Miestyön Osaamiskeskus 2011

Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi. Miessakit ry & Miestyön Osaamiskeskus 2011 Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi Miessakit ry:n raportteja 1/2011 Peter Peitsalo Annankatu 16 B 28 00120 Helsinki SISÄLLYS JOHDANTO... 5 MIESLÄHTÖISEN TYÖN KEHITTÄMISPROSESSI... 6

Lisätiedot

Hankkeen arviointisuunnitelma

Hankkeen arviointisuunnitelma 1 VERKOTTAJA 2013-2016 Hankkeen arviointisuunnitelma Tiina Saarinen 14.9.2013 2 SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Hankkeen kuvaus ja päämäärä 3 3 Hankkeen tavoitteet 3 4 Hankkeen kohderyhmät 3 5 Hankkeessa tavoiteltavat

Lisätiedot

Välittämistä ja konkretiaa Nuorten ja ammattilaisten kohtaamisia koulutuksen ja työelämän rajapinnoilla. Laura Halonen & Elina Nurmikari

Välittämistä ja konkretiaa Nuorten ja ammattilaisten kohtaamisia koulutuksen ja työelämän rajapinnoilla. Laura Halonen & Elina Nurmikari Välittämistä ja konkretiaa Nuorten ja ammattilaisten kohtaamisia koulutuksen ja työelämän rajapinnoilla Laura Halonen & Elina Nurmikari Nuorisotakuun hankekokonaisuus Millaiseen tarpeeseen hanke syntyi

Lisätiedot

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014)

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Vanhuspalvelulain toteuttamiseen haettu hanke Rahoitus tulee

Lisätiedot

Rakenteellinen sosiaalityön kehittäminen. Päijät-Hämeessä

Rakenteellinen sosiaalityön kehittäminen. Päijät-Hämeessä Rakenteellinen sosiaalityön kehittäminen Päijät-Hämeessä SOS II hankkeen tavoitteet Asiakkaan osallisuutta edistävien käytäntöjen kehittäminen Aikuissosiaalityön raportoinnin ja arvioinnin mallien kehittäminen

Lisätiedot

Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus

Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus Projektin vaihteet - sopimukset - tiedottaminen 7. Seuranta 1. Käynnistyminen - hankevalmistelut - tiedottaminen

Lisätiedot

KALLIO-KAMPIN KEHITTÄMISHETKI KOULUT JA LASTENSUOJELU KEHRÄ II RIIKKA PYYKÖNEN

KALLIO-KAMPIN KEHITTÄMISHETKI KOULUT JA LASTENSUOJELU KEHRÄ II RIIKKA PYYKÖNEN KALLIO-KAMPIN KEHITTÄMISHETKI KOULUT JA LASTENSUOJELU KEHRÄ II 25.9.2012 RIIKKA PYYKÖNEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (KASTE). STM TAVOITTEENA: Hyvinvointi- ja terveyserot

Lisätiedot

Päihke-projektin päätösseminaari Suvanto Eero Pirttijärvi. Päihke-projekti järjestöjen yhteistyön välineenä

Päihke-projektin päätösseminaari Suvanto Eero Pirttijärvi. Päihke-projekti järjestöjen yhteistyön välineenä Päihke-projektin päätösseminaari Suvanto 22.11.2006 Päihke-projekti järjestöjen yhteistyön välineenä Laajennan puheenvuoroani käsittämään Päihkeestä tehtyjä tutkimuksia. Kommentoin aluksi Päihkeestä viime

Lisätiedot

Anne-Mari Hartikainen Liisa Kemppainen Mari Toivanen

Anne-Mari Hartikainen Liisa Kemppainen Mari Toivanen Anne-Mari Hartikainen Liisa Kemppainen Mari Toivanen Selvittää lasten perheiden ja terapeuttien välistä yhteistyötä ja arjen voimavaroja Tuleeko perhe kuulluksi ja huomioidaanko vanhempien mielipiteitä

Lisätiedot

Kaarinan mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisen prosessista. 7.4.2011 Markku Saarinen

Kaarinan mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisen prosessista. 7.4.2011 Markku Saarinen Kaarinan mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisen prosessista 7.4.2011 Markku Saarinen Lähtökohtatilanne: Monta strategiaa, monta kehittämisryhmää runsaan 5 vuoden aikana (2001-2006) oli Kaarinassa aikaansaatu

Lisätiedot

Ulkoringiltä sisärinkiin. Kuinka auttaa kumuloituneista ongelmista kärsiviä nuoria aikuisia pirstaleisessa palvelujärjestelmässä.

Ulkoringiltä sisärinkiin. Kuinka auttaa kumuloituneista ongelmista kärsiviä nuoria aikuisia pirstaleisessa palvelujärjestelmässä. Ulkoringiltä sisärinkiin. Kuinka auttaa kumuloituneista ongelmista kärsiviä nuoria aikuisia pirstaleisessa palvelujärjestelmässä. Aikuissosiaalityön päivät Jyväskylä 8.1.2014 Anne Määttä, VTT Elsa Keskitalo,

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

TUUSULAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2016

TUUSULAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2016 Liite 2. TUUSULAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2016 2015 SEURANTA, Ohjausryhmä käsitellyt 15.3.2016 HYVINVOINTISUUNNITELMAN TAVOITTEET, TOIMENPITEET JA SEURANTA Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Asiakaslähtöisen palvelusuunnitun. Lokakuu 2011, päivitetty Vammaispalveluhanke/Eteva ja Nurmijärven kunta

Asiakaslähtöisen palvelusuunnitun. Lokakuu 2011, päivitetty Vammaispalveluhanke/Eteva ja Nurmijärven kunta Asiakaslähtöisen palvelusuunnitun kehittäminen Lokakuu 2011, päivitetty 1.2.2012 Vammaispalveluhanke/Eteva ja Nurmijärven kunta SUUNNITELMA Aika 19.9.2011 31.5.2012 Kumppanit Nurmijärven kunnan vammaispalvelut

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin tilannekuva - Työnantajan nykyiset tiedot ja taidot toimintaan Rauno Pääkkönen Elina Ravantti Selvityksen tarkoitus ja toteutus Muodostaa käsitys mitä työhyvinvoinnilla

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

Paljon tukea tarvitsevat - paljon palveluja käyttävät - hanke

Paljon tukea tarvitsevat - paljon palveluja käyttävät - hanke Paljon tukea tarvitsevat - paljon palveluja käyttävät - hanke POSKE:n kehittämishanke, jossa 4 osahanketta: Lappi, Kainuu, Länsi-Pohja, Keski-Pohjanmaa Keski-Pohjanmaan toiminnallisen osakokonaisuuden

Lisätiedot

PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa

PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa Kaakkois-Suomen osahanke Twitter #uudenlaista sosiaalityötä OSA I Valtakunnallinen hanke PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa 2

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

Nuorten Ystävät Sosiaalinen työllistyminen

Nuorten Ystävät Sosiaalinen työllistyminen Nuorten Ystävät Perustettu 1907 Keskustoimisto sijaitsee Oulussa Kansalaisjärjestö- ja liiketoimintaa Lastensuojelu-, vammais-, perhekuntoutus-, mielenterveys-, työllistymis- ja avopalveluja sekä kehittämistoimintaa

Lisätiedot

Orientaatioseminaari. Kehittämistehtävä: Tukevasti alkuun ja vahvasti kasvuun varhaisen puuttumisen ja pedagogisen tuen avulla

Orientaatioseminaari. Kehittämistehtävä: Tukevasti alkuun ja vahvasti kasvuun varhaisen puuttumisen ja pedagogisen tuen avulla Orientaatioseminaari Mikko Ojala 15.01.2010 Kehittämistehtävä: Tukevasti alkuun ja vahvasti kasvuun varhaisen puuttumisen ja pedagogisen tuen avulla Tukevasti alkuun,vahvasti kasvuun Kehittämishanketta

Lisätiedot

Mieli 2009 suunnitelma Kuntien mielenterveys- ja päihdepalvelut muodostavat toimivan kokonaisuuden Kuntien erityistason mielenterveys- ja päihdepalvel

Mieli 2009 suunnitelma Kuntien mielenterveys- ja päihdepalvelut muodostavat toimivan kokonaisuuden Kuntien erityistason mielenterveys- ja päihdepalvel Mieli 2009 suunnitelma :Käytännön: päihde- ja mielenterveystyössä toimivien ammattilaisten kokemuksia ja huomioita HUUKOPÄIVÄT 9.12.2010 VTM, psyk.sh kehittämiskoordinaattori Sosiaalitaito Mieli 2009 suunnitelma

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA

ARVIOINTISUUNNITELMA VERKOTTAJA 2013 2016 -projekti - Päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua ARVIOINTISUUNNITELMA 1 SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Hankkeen kuvaus ja päämäärä 3 3 Hankkeen tavoitteet 3

Lisätiedot

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi VAHVAT VANHUSNEUVOSTO ääni kuuluviin ja osaaminen näkyväksi Tampere projektijohtaja Mari Patronen Tampereen hankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjaus 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen. 20.11.2009 Hanna Markkula-Kivisilta

Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen. 20.11.2009 Hanna Markkula-Kivisilta Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen 20.11.2009 Hanna Markkula-Kivisilta Lapsen oikeudet LOS:ssa Lapsella on oikeus: Suojeluun Osallistumiseen ja vaikuttamiseen Osuuteen yhteiskunnan voimavaroista

Lisätiedot

KunTeko Kuntatalo Miltä tulevaisuuden työ meillä näyttää ja tuntuu? Case Kuntouttava kotihoito

KunTeko Kuntatalo Miltä tulevaisuuden työ meillä näyttää ja tuntuu? Case Kuntouttava kotihoito KunTeko 2020 10.5.2016 Kuntatalo Miltä tulevaisuuden työ meillä näyttää ja tuntuu? Case Kuntouttava kotihoito Tarja Viitikko Kotona asumisen tuki toimintayksikön esimies/projektikoordinaattori Etelä-Karjalan

Lisätiedot

Jääkö mielenterveyden ongelma päihdeongelman taakse palvelujärjestelmässä? Hanna Sallinen Vantaan kaupunki Aikuissosiaalityön asumispalvelut

Jääkö mielenterveyden ongelma päihdeongelman taakse palvelujärjestelmässä? Hanna Sallinen Vantaan kaupunki Aikuissosiaalityön asumispalvelut Jääkö mielenterveyden ongelma päihdeongelman taakse palvelujärjestelmässä? Hanna Sallinen Vantaan kaupunki Aikuissosiaalityön asumispalvelut Liian päihdeongelmainen mielenterveyspalveluihin tai liian sairas

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA

ARVIOINTISUUNNITELMA 1 VERKOTTAJA 2013 2016 -projekti - Päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua ARVIOINTISUUNNITELMA 2 SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Hankkeen kuvaus ja päämäärä 3 3 Hankkeen tavoitteet

Lisätiedot

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS. Seinäjoen osahanke

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS. Seinäjoen osahanke LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS Seinäjoen osahanke Hankkeen toteuttajat Hanke toteutetaan yhteistyössä Seinäjoen kaupungin, Seinäjoen Vajaaliikkeisten Kunto ry:n asiantuntijatoimikunnan ja Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Erityistyöllistämisen verkostoseminaari 10.4.2014 Hämeenlinna. Kunnan työllistämispalveluista Sosiaalityön johtaja Anna Roinevirta Janakkala

Erityistyöllistämisen verkostoseminaari 10.4.2014 Hämeenlinna. Kunnan työllistämispalveluista Sosiaalityön johtaja Anna Roinevirta Janakkala Erityistyöllistämisen verkostoseminaari 10.4.2014 Hämeenlinna Kunnan työllistämispalveluista Sosiaalityön johtaja Anna Roinevirta Janakkala Kuntakokemuksia hankkeesta Rakenteelliset muutokset - Tiimikäytännöt

Lisätiedot

TARKENNETTU TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Länsi-Suomen Kaste -hanke 2014 2016

TARKENNETTU TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Länsi-Suomen Kaste -hanke 2014 2016 TARKENNETTU TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Länsi-Suomen Kaste -hanke 2014 2016 Kehittämisosio ja toiminta-aika Päämäärä Pois syrjästä Salon kehittämisosio 2014 310.2016 Lasten ja nuorten syrjäytymisen ja ylisukupolvisten

Lisätiedot

Työryhmäkysymykset THL

Työryhmäkysymykset THL Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Systeeminen lastensuojelun toimintamalli Lappi ja Pohjois-Pohjanmaa / POSKE Yhteiskehittämispäivien ryhmätyöt RYHMÄ 2. Työryhmäkysymykset Miten hyvin mallinnuksessa

Lisätiedot

Oulun Mielenterveys- ja päihdepalvelut muutosten pyörteissä

Oulun Mielenterveys- ja päihdepalvelut muutosten pyörteissä Oulun Mielenterveys- ja päihdepalvelut muutosten pyörteissä Johtamisen tiekartta hanke Loppuseminaari 29.9.2014 Sirkku Pikkujämsä Terveysjohtaja, Oulun kaupunki Oulun kaupungin tavoitteet mielenterveys-

Lisätiedot

SenioriKasteen väliarviointi 06/ koonti ja esittely Ohjausryhmä

SenioriKasteen väliarviointi 06/ koonti ja esittely Ohjausryhmä Keski-Pohjanmaa / Kainuu / Oulunkaari / Lappi SenioriKasteen väliarviointi 06/2015 - koonti ja esittely Ohjausryhmä 4.11.2015 Liisa Ahonen Arviointiprosessi arviointisuunnitelma 12.1.2015 Hankkeen työntekijät

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdeohjelma vuosille 2014-2017

Mielenterveys- ja päihdeohjelma vuosille 2014-2017 Mielenterveys- ja päihdeohjelma vuosille 2014-2017 Tähän tarvittaessa otsikko 1 Äänekosken kaupungille hyväksyttiin v. 2009 mielenterveystyön kokonaissuunnitelma ja päihdestrategia > voimassaoloaika päättyi

Lisätiedot

Asumissosiaalisen työn teemapäivä

Asumissosiaalisen työn teemapäivä Asumissosiaalisen työn teemapäivä 28.3.2017 MEISTÄ Hanke käynnistyi vuonna 2014, näillä näkymin rahoitus vuoden 2018 loppuun Toiminta STEAn (ent. RAY) rahoittamaa, maksuton palvelu Taustalla yhteistyökumppaneiden

Lisätiedot

Koulukuraattoripäivät 20.9.2013 Kehrä II Asiakasosallisuus monitoimijaisessa yhteistyössä Riikka Pyykönen

Koulukuraattoripäivät 20.9.2013 Kehrä II Asiakasosallisuus monitoimijaisessa yhteistyössä Riikka Pyykönen Koulukuraattoripäivät 20.9.2013 Kehrä II Asiakasosallisuus monitoimijaisessa yhteistyössä Riikka Pyykönen 1 Esityksen rakenne Taustaa: tavoitteet Nuorten ja vanhempien ajatuksia ja palvelukokemuksia Kehittämisen

Lisätiedot

KYSELY ASIAKASOSALLISUUS KÄRKIHANKKEEN TYÖPAJOIHIN OSALLISTUNEILLE

KYSELY ASIAKASOSALLISUUS KÄRKIHANKKEEN TYÖPAJOIHIN OSALLISTUNEILLE LIITTEITÄ ASIKKAIDEN OSALLISTUMISEN TOIMINTAMALLI LOPPURAPORTTIIN Liite 1. Kyselylomake maakuntien työpajoihin osallistuneille, syksy 2016 Liite 2. Loppuarviointilomake maakuntien kokeilujen yhdyshenkilöille,

Lisätiedot

Miten huomioida asiakaskunnan lisääntyvä monikulttuurisuus työterveyshuollossa? Perjantai-meeting 5.9.2014 Kirsi Yli-Kaitala

Miten huomioida asiakaskunnan lisääntyvä monikulttuurisuus työterveyshuollossa? Perjantai-meeting 5.9.2014 Kirsi Yli-Kaitala Miten huomioida asiakaskunnan lisääntyvä monikulttuurisuus työterveyshuollossa? Perjantai-meeting 5.9.2014 Kirsi Yli-Kaitala Maahanmuuttajien määrä kasvaa 2 Maahanmuuttajien terveys ja työkyky tutkimustietoa

Lisätiedot

Lapsi ja perhe tilanteensa kuvaajana yhteiskehittämisen osuus

Lapsi ja perhe tilanteensa kuvaajana yhteiskehittämisen osuus Lapsi ja perhe tilanteensa kuvaajana yhteiskehittämisen osuus Yhteistoiminnalla kohti vammaisen lapsen ja perheen hyvää elämää -innopaja 9.4.2013 Riihimäki Työskentelyn ohjeistus Alun puheenvuoroissa esiteltiin

Lisätiedot

Ajatuksia ja kokemuksia moniammatillisesta tilannearviotyöskentelystä. Aikuissosiaalityön päivät Rovaniemellä 18. 19.1.

Ajatuksia ja kokemuksia moniammatillisesta tilannearviotyöskentelystä. Aikuissosiaalityön päivät Rovaniemellä 18. 19.1. Ajatuksia ja kokemuksia moniammatillisesta tilannearviotyöskentelystä Aikuissosiaalityön päivät Rovaniemellä 18. 19.1.2011 Kati Närhi Kaksi kokemusta tilannearviotyöskentelystä Keski-Suomen aikuissosiaalityön

Lisätiedot

KOKEMUKSIA TIE SELVÄKSI -MALLISTA

KOKEMUKSIA TIE SELVÄKSI -MALLISTA KOKEMUKSIA TIE SELVÄKSI -MALLISTA Tie selväksi toimintamallin tausta Neljän ministeriön (LVM, OM, SM ja STM) liikenneturvallisuuspaketti vuonna 2007: Järjestetään kokeilu, jossa pyritään puuttumaan välittömästi

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan lapset, nuoret ja lapsiperheet -kehittämishanke

Etelä-Pohjanmaan lapset, nuoret ja lapsiperheet -kehittämishanke Etelä-Pohjanmaan lapset, nuoret ja lapsiperheet -kehittämishanke Projektikoordinaattori, YTM Sirpa Tuomela-Jaskari p. 044 754 1789, email: sirpa.tuomela-jaskari@seinajoki.fi Projektityöntekijä, sosionomi

Lisätiedot

Salon hyvät käytännöt ja pulmakohdat

Salon hyvät käytännöt ja pulmakohdat Salon hyvät käytännöt ja pulmakohdat - Missä suunnitelman laatimisen suhteen mennään? Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma - taustaa Suomen suurin kuntaliitos toteutui 1.1.2009, kun kymmenen kuntaa Halikko,

Lisätiedot

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS Yhden päivän mittaiset (6h) koulutustilaisuudet: "Tulevaisuuden koulu - mitä suuntaviivoja ops2016 antaa koulun ja opetuksen kehittämiseen" - uuden opetussuunnitelmaluonnoksen

Lisätiedot

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi Perusopetuksen arviointi Koulun turvallisuus 2010 oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010 Tietotuotanto ja laadunarviointi Tampere Kyselyn taustaa Zef kysely tehtiin tuotannon toimeksiannosta vuosiluokkien

Lisätiedot

Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut

Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Päivä Mielen hyvinvoinnille -tietoa mielenterveys- ja päihdepalveluista 23.3.2011 Seija Iltanen Palvelupäällikkö Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Lohjan Päihdeklinikka

Lisätiedot

Mistä ja miten asiakkaat tavoitetaan

Mistä ja miten asiakkaat tavoitetaan Mistä ja miten asiakkaat tavoitetaan Esteettömästi yhdestä ovesta?- Mielenterveys- ja päihdepalveluita kaikille 29.10.2009 Anneli Pienimäki Päihdetyön kehittämispäällikkö Sininauhaliitto Keitä asiakkaat

Lisätiedot

Turun Ohjaamo 2015-2018

Turun Ohjaamo 2015-2018 Turun Ohjaamo 2015-2018 Toiminta ja ajatus 17.3.2015 MIKSI OHJAAMO? Nuorten palvelut ovat olleet hajanaisesti sijoittuneita ja huonosti nuorten löydettävissä. Tavoite: Nuorten palvelut yhdessä paikassa

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta SUUNNITELMATYÖN TILANNEKATSAUS 03.05.07/ Mari Mikkola Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalveluiden

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

4. Kokemusasiantuntijoiden hyödyntäminen perhetyössä ja perhekuntoutuksessa RÄTY, PORVOO

4. Kokemusasiantuntijoiden hyödyntäminen perhetyössä ja perhekuntoutuksessa RÄTY, PORVOO 4. Kokemusasiantuntijoiden hyödyntäminen perhetyössä ja perhekuntoutuksessa PUHEENJOHTAJA: VILMA VÄHÄMAA, OSALLISUUDEN AIKA R.Y. & SARI RÄTY, PORVOO KIRJAAJAT: SARI VAIHEMÄKI, TIIA VIEMONEN, ELLA HIETANEN

Lisätiedot

Jorma Posio

Jorma Posio Tervein mielin Pohjois- - Suomessa 2009-2011 Koko hanke Lapin osahanke Jorma Posio 26.11.2009 1 Hankkeessa mukana Kainuun maakunta-kuntayhtymä kuntayhtymä 132 482 euroa (kokonaiskustannukset 529 928 euroa)

Lisätiedot

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Kyselyn toteutus Työhyvinvointikorttikoulutuksia on toteutettu

Lisätiedot

Ikääntyneiden päihde- ja mielenterveystyömalli hanke (1.5.2007-30.10.2009) Tampereen kaupunki kotihoito. Päätösseminaari 9.9.2009

Ikääntyneiden päihde- ja mielenterveystyömalli hanke (1.5.2007-30.10.2009) Tampereen kaupunki kotihoito. Päätösseminaari 9.9.2009 Ikääntyneiden päihde- ja mielenterveystyömalli hanke (1.5.2007-30.10.2009) Tampereen kaupunki kotihoito Päätösseminaari 9.9.2009 Ennuste: Vuonna 2015 Tampereella asuu yli 65 -vuotiaita 40 930 (vuonna 2007

Lisätiedot

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) tilaisuus Etelä-Karjala: Johtamisen rooli laajassa muutostyössä

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) tilaisuus Etelä-Karjala: Johtamisen rooli laajassa muutostyössä Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) tilaisuus 26.1.2017 Etelä-Karjala: Johtamisen rooli laajassa muutostyössä Marja Kosonen, perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja, Eksote Etelä-Karjalan LAPE-hanke

Lisätiedot

Kaari-työhyvinvointikysely - esimiehen opas

Kaari-työhyvinvointikysely - esimiehen opas Kaari-työhyvinvointikysely - esimiehen opas Valmistaudu kyselyyn vinkkilista esimiehelle vinkkilista työyhteisölle Valmistaudu kyselyyn - vinkkilista esimiehelle Missä tilaisuudessa/palaverissa työyhteisönne

Lisätiedot

Yli Hyvä Juttu. Sisäisen turvallisuuden ohjelmaa tukeva - syrjäytymistä ehkäisevä hanke

Yli Hyvä Juttu. Sisäisen turvallisuuden ohjelmaa tukeva - syrjäytymistä ehkäisevä hanke Yli Hyvä Juttu Sisäisen turvallisuuden ohjelmaa tukeva - syrjäytymistä ehkäisevä hanke Valtakunnallinen tapaturmien ehkäisyn seminaari, Seinäjoki 13.9.2011 Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen palokuntanuorisotoimen

Lisätiedot