Kylän Kattauksen vuosikertomus vuodelta 2006 Jyväskylän kaupungin ruokapalvelu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kylän Kattauksen vuosikertomus vuodelta 2006 Jyväskylän kaupungin ruokapalvelu"

Transkriptio

1 Kylän Kattauksen vuosikertomus vuodelta 26 Jyväskylän kaupungin ruokapalvelu Kylän Kattauksen toimintavuosi 26 sujui asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Kylän Kattauksen toiminnan keskeisenä tavoitteena ovat laadukkaat ja kilpailukykyiset asiakastarpeiden mukaiset ruokapalvelut, joiden toteuttamisessa noudatetaan eri asiakasryhmille suunnattuja valtakunnallisia ravitsemussuosituksia. Asiakaslähtöisyys on johtava periaate, jota toteutetaan käytössä olevan liiketoimintamallin mukaisella tavalla. Asiakkaiden kanssa on kehitetty sopimuskäytäntöjä ja sovittu dokumentoitavista ja raportoitavista asioista. Asiakasyhteistyötä on tehostettu ottamalla käyttöön säännölliset vuosittain toistuvat asiakastapaamiset jokaisella tulosalueella. Kullekin asiakasryhmälle on tehty asiakaskyselyt, joista saatua palautetta käytetään toiminnan kehittämiseen. Asiakaspalaute on ollut pääosin asetettujen tavoitteiden mukaista. Ensimmäisen kerran kysyttiin asiakaspalautetta myös organisaatioasiakkailta, joiden palaute oli erittäin positiivinen. Kustannustehokkuuden lisääminen on ollut toiminnan painopistealueena ja sitä on toteutettu käyttämällä hyväksi sisäistä laskentaa. Toiminnan seuranta- ja raportointikäytäntöjä on tehostettu. Edellisenä vuonna käyttöön otettua kuukausittaista tulosaluekohtaista raportointia on kehitetty vastaamaan koko Kylän Kattauksen tarpeita ja tuottamaan tietoa kaupungin kuukausiraportointia varten. Tavoitteena on ollut päästä niin lähelle reaaliaikaista seurantaa kuin se käytettävissä olevilla järjestelmillä on mahdollista. Raportointia on tehostettu myös asiakkaiden johtoryhmille. Edelleen tärkeä kehittämiskohde on tilaajan ja tuottajan roolien selkiyttäminen mm. vuosittaista palveluntarvetta arvioitaessa. Palveluntarpeen mahdollisimman tarkka arvio tuottaa parhaiten oikean lopputuloksen talokohtaisia hintoja laskettaessa. Asiakkaan tekemä palveluntarvearvio on talousarvion laatimisen perusta. Henkilöstön ammattitaidon ajantasaistaminen ja päivittäminen on toteutunut kaupungin omaan koulutusohjelmaan kuuluviin koulutuksiin sekä yhteistyökumppaneiden kanssa yhteistyössä järjestämiin koulutuksiin osallistumalla. Erityisesti panostettiin atkkoulutukseen järjestämällä kaksi pitkäkestoista atk-koulutusta, joihin molempiin osallistui lähes parikymmentä työntekijää. Vuoden aikana järjestettiin useita sähköiseen tilausjärjestelmään ja tuotantojärjestelmään liittyviä koulutuksia. Muista koulutusaiheista mainittakoon vuosittain toistuva erityisruokavaliokoulutus ja laatukoulutus. Erityisesti Kylän Kattaukselle räätälöityä ensiapukoulutusta järjestettiin useita samansisältöisiä kokonaisuuksia. Kylän Kattauksessa on toteutettu erityisen paljon työkiertoa, josta on saatu myönteisiä kokemuksia. Työkierto on auttanut useita henkilöitä löytämään heidän ammatilliseen osaamiseensa ja tämän hetkiseen fyysiseen suorituskykyynsä parhaiten sopivia tehtäviä. Kuluneena vuonna keskityttiin erityisesti esimiesten työkiertoon. Henkilöstön toimintakyvyn ylläpitäminen ja työviihtyvyyteen vaikuttaminen ovat olleet keskeisiä vuoden mittaan käsiteltyjä asioita, jotka ovat olleet myös työterveyden kanssa järjestetyn Voimavarakyselyn tavoitteina. Voimavarapysäkillä on haettu työpaikka- ja tiimikohtaisia selviytymiskeinoja työssä jaksamiseen.

2 Yhteistyö työterveyshuollon ja työsuojelun kanssa on edelleen tiivistä. Yhteistyössä on etsitty henkilöstöä tukevia toimenpiteitä keskustelemalla työtavoista, työergonomiasta, kehittämiskohteista ja työpaikan ilmapiiriin vaikuttavista tekijöistä. Tavoitteena oli sairaslomien vähentäminen kolmella prosentilla edelliseen vuoteen nähden ja tavoite jopa ylitettiin. Vuoden aikana käynnistettiin johtoryhmätyöskentelyn kehittämishanke, jonka seurauksena uusittiin Kylän Kattauksen johtoryhmä ja tarkistettiin johtoryhmän työskentelyä. Seudullista yhteistyötä on tehty vuosikaudet hankinta- ja koulutusyhteistyön merkeissä. Vuoden 26 aikana tehtiin Jyväskylän kaupungin aloitteesta konsultin toimesta jatkoselvitys seudullisten ruokapalveluorganisaatioiden yhteistyön syventämisestä. Loppuraportin toimenpide-ehdotuksista mukana olevat organisaatiot tekevät päätöksensä tammikuun 27 loppuun mennessä. Seudullinen ruokapalveluorganisaatioiden koulutushanke käynnistettiin Jyväskylän koulutuskuntayhtymän kanssa. Hankkeeseen saatiin rahoitusta opetushallitukselta. Seudullista yhteistyötä on tehty myös antamalla asiantuntija-apua Uuraisten kunnan ruokapalvelun järjestämisessä. Liikevaihto lisääntyi vuoden 26 aikana laadittuun talousarvioon nähden noin 5 %, mutta väheni edellisen vuoden liikevaihtoon verrattuna noin 5 %. Liikevaihdon vähentyminen johtui Hoitokoti Hannalan keittiön toiminnan loppumisesta ja osin terveyskeskuksen sairaalan peruskorjauksen alkamisesta, jolloin kaksi osastoa siirtyi väistötiloihin. Liikevaihdon lisäys taas osaltaan johtuu asiakkaiden suuremmasta palveluntarpeesta arvioituun toimintaan nähden. Lisäystä on jonkin verran kouluruokailussa ja eniten vanhusten ruokapalveluissa, joista lähinnä palveluasumisessa. Annosaterioiden tarve on myös lisääntynyt. Asiakkuussuhteissa tapahtui muutoksia, kun vuoden loppupuolella Kylän Kattauksen toimitusten piiriin on tullut kaksi uutta asiakasta ja vastaavasti yksi on poistunut. Ateriahinnat ovat säilyneet ennallaan, joiltakin osin hintoja on tarkistettu alaspäin. Kylän Kattauksen toiminta-ajatus Kilpailukykyistä ruokapalvelua asiakkaan tarpeisiin. Kylän Kattauksen visio Seudullisesti johtava ja valtakunnallisesti arvostettu ruokapalveluyritys. ATERIAMÄÄRÄT 26 Aamiainen Lounas Välipala Päiväkahvi Päivällinen Iltapala

3 Ateriat yhteensä Toiminnan kehittäminen vuoden 26 aikana 1. Seudulliseen ruokapalveluselvitykseen osallistuminen - konsultin toimesta tehtiin aikaisempaa selvitystä täydentävä raportti seudullisesta ruokapalvelusta - raporttia varten tehtiin laskelmia ja yhteenvetoa mm. koko Kylän Kattauksen toi minnasta - loppuraportissa ehdotetaan yhteisen seudullisen ruokapalveluyksikön perustamista 2. Seudullisen ruokapalveluorganisaatioiden koulutushankkeen aloittaminen - Koulutuskuntayhtymän ja kuuden seudullisen ruokapalveluorganisaation kesken käynnistettiin koulutushanke, johon saatiin opetushallitukselta rahoitusta Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä-projektiin liittyen 3. Asiakasyhteistyö - raportoinnin ja seurannan kehittäminen - raportit kolmannesvuosittain asiakasjohtoryhmissä - organisaatioasiakaskyselyn toteuttaminen - säännölliset vähintään kerran vuodessa tapahtuvat asiakaskäynnit - sopimuskäytäntöjen tarkentaminen - asiakaskyselyiden analysointi asiakkaan kanssa ja toiminnan kehittäminen palautteiden suunnassa 4. Tilaaja-tuottaja-mallin kehittäminen - tilaajan ja tuottajan roolien tarkentamisen välttämättömyys palvelutarvetta arvioitaessa - sopimusneuvotteluiden merkitys tilaaja-tuottaja-mallin tarkentamisessa ja tiedon lisäämisessä puolin ja toisin 5. Raportointi- ja seurantajärjestelmien kehittäminen - talouden ja toiminnan seurantaa tehostettu sisäisen laskennan keinoin kuukausittain, kolmannes vuosittain sekä vuositasolla - raportointi kuukausittain keittiöittäin, tulosalueittain tuloskortin jaottelun mukaisesti 6. Talokohtaisen hinnoittelun toteuttaminen - tilaajan vastuu palveluntarvearvioinnissa - tilaajan ja tuottajan tietämyksen täydentäminen - kustannusrakenteen avaaminen 7. Johtoryhmätyöskentelyn kehittämishanke - johtoryhmätyöskentelyn kehittämishankkeen seurauksena johtoryhmää uusittiin ja toimintatapoja tarkennettiin 8. Tuotekehitystyön tehostaminen 3

4 - vakioruokaohjeiden tarkistaminen ja ruokalistalaadinnan tehostaminen asiakasryhmäkohtaisesti 9. Jatkuvan parantamisen periaate - jp lomake otettu käyttöön - korostettu hyvien käytäntöjen monistamista - jp - lomakkeiden tuotokset saatettu kaikille toteutettavaksi 1. Keittiön ympäristöoppaan kokoaminen - Kylän Kattauksen ympäristöohjelman valmistuttua on käytännön keittiötyön tueksi koottu keittiön ympäristöopas 11. Osaamisen päivittäminen - atk-koulutuksen painottaminen, järjestetty kaksi pitkäkestoista atk-koulutusta, joiden lisäksi tilaus- ja tuotantojärjestelmään liittyviä koulutuksia - ensiapukoulutuksen räätälöinti ja järjestäminen ruokapalveluhenkilöstölle - monipuolisen oman koulutusohjelman toteuttaminen ja osallistuminen kaupungin järjestämiin koulutustilaisuuksiin 12. Esimiesten työkierron käynnistäminen - työkiertoa on käytetty Kylän Kattauksessa sisäisen koulutuksen välineenä, jaksamisen tukemiseen, perehdyttämiseen - vuoden 26 aikana on paneuduttu erityisesti esimiesten työkiertoon 13. Henkilöstön hyvinvoinnin tukeminen ja työssä jaksamisen edistäminen - varhaisen puuttumisen- järjestelmän vakinaistaminen - säännöllisten, johtamisjärjestelmään kuuluvien, palaverikäytäntöjen kehittäminen palvelemaan aina vaan paremmin vuoropuhelua ja keskeisten asioiden käsittelyä Kylän Kattauksen sisällä - työterveyden ja työsuojelun kanssa tehtävän yhteistyön tehostaminen - Voimavara - kyselyn analysointi ja jatkotyöstäminen - työtehtävien räätälöinti olemassa olevat mahdollisuudet huomioiden - tyky-ryhmän tavoitteena työskentely henkilöstön fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin tukemiseksi ja me-hengen vahvistamiseksi 14. Tulospalkkiojärjestelmän laatiminen - tulospalkkiojärjestelmän periaatteet - tulosmittareiden valinta 4

5 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ Henkilöstö Vakituiset Määräaikaiset Työllistetyt Kylän Kattauksen henkilöstö nimikkeittäin vuonna 26 nimike Yhteensä Vakituiset Määräaikaiset naiset miehet naiset miehet Liikelaitosjohtaja 1 1 Palvelupäällikkö 3 3 Taloussuunnittelija 1 1 Toimistosihteeri 1 1 Projektityöntekijä 1 1 Ruokapalveluesimies Ruokapalvelutyönjohtaja 2 2 Ruokapalveluvastaava Kokki Ruokapalvelutyöntekijä Varasto-huoltomies 1 1 Työllistetty rppt Yhteensä

6 Henkilöstön ikäjakauma (henkilöstön keski-ikä 47,6 v.) v v v v v v v v. Vakituiset Määräaikaiset KOULUTUS Henkilömäärä Koulutus tunteina Koulutus tunteina / henkilö 7,47 18,52 7,55 7,69 4,93 21,77 46,37 SAIRASPOISSAOLOT, TAPATURMAT 6

7 Sairaslomat ja tapaturmat 2-26 Pv sairaslomat pv tapaturmat pv Sairaslomapäivät / henkilö 23 22, ,5 21 2,5 2 19, ,8 22,1 2,3 25 TA Sairaslomat ja tapaturmat Vuoden luvusta poistettu pitkäaikaiset sairaslomat (13/14/8/9/7 kpl) Pv sairaslomat pv tapaturmat pv 7

8 Tapaturmat PV Työtapaturmat Työmatkatapaturmat Vapaa-ajan tapaturmat Tapaturmat Tapaturmat, ilman pitkiä VANHUUSELÄKKEET , KAIKKI ELÄKKEET TY(työkyvyttömyys) YVE(yksilöllinen varh.e) Ve jäävät OTY(osatyökyvyttömyys) TALOUS Kylän Kattauksen toimintavuosi 26 sujui taloudellisesti hyvin. Toiminnan tehostamisen ja kehittämistyön sekä lisääntyneen palvelutuotannon vuoksi toimintavuoden tulos oli positiivinen. Lomapalkkavelan laskennan muutos vaikutti runsaan kolmensadan tuhannen euron verran katteeseen. Vuoden 26 liikevaihto väheni noin 5 % Hannalan keittiötoiminnan lakkaamisen ja Kyllön terveyskeskuksen peruskorjauksen aloittamisesta johtuen väistötiloihin siirtyneiden asiakkaiden vuoksi. Kuitenkin vuoden 26 liikevaihto kasvoi viiden prosentin verran talousarviosta asiakkaiden arvioitua suuremman palvelutarpeen vuoksi. Liiketoiminta kasvoi erityisesti vanhusruokailun mutta myös jonkin verran kouluruokailun tulosalueella. Tilaustarjoilun osuuden dokumentointi on vaikeaa tilattujen tuotteiden moninaisuuden vuoksi. 8

9 Liikevaihdon lisäys vaikutti vastaavasti henkilöstö- ja materiaalikustannusten kasvuun. Palvelujenostokustannukset lähinnä kuljetusten osalta olivat ennakoitua korkeammat. TULOSLASKELMA KAUDELTA TA 26 Kauden Kauden Ero kauden tavoite toteutuma tavoitteeseen Tulot toiminnasta Menot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Vuokrat/muut kulut Toimintakate Liikevaihto/Henkilöstö Liikevaihto/Koko henkilöstö Liikevaihto/Henkilötyövuosi 9

10 LIIKEVAIHDON JAKAUTUMINEN PROSESSEITTAIN 26 Sairaalan ruokapalvelut 6 % Muut 5 % Annosateriat 5 % Päivähoidon ruokapalvelut 25 % Vanhusten ja vammaisten ruokapalvelut 3 % Koulujen ruokapalvelut 29 % Ateriasuoritteet prosesseittain (1 ateriasuoritetta) Päivähoidon ruokapalvelut Koulujen ruokapalvelut Vanhusten ruokapalvelut Sairaalan ruokapalvelut Annosateriat Henkilökuntaruokailu Tilaustarjoilu

Jyväskylän kaupungin henkilöstökertomus 2007 LUONNOS 10.4.2008

Jyväskylän kaupungin henkilöstökertomus 2007 LUONNOS 10.4.2008 Jyväskylän kaupungin henkilöstökertomus 2007 LUONNOS 10.4.2008 2 SISÄLTÖ KOHTI UUTTA JYVÄSKYLÄÄ 3 HENKILÖSTÖVOIMAVARAT 5 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET 5 HENKILÖSTÖN RAKENNE 8 VAIHTUVUUS JA

Lisätiedot

Kunnan johtoryhmä 20.3.2012 Khhj 28.3.2012 KH 23.4.2012 Valtuusto 30.5.2012. Henkilöstökertomus. www.nurmijarvi.fi

Kunnan johtoryhmä 20.3.2012 Khhj 28.3.2012 KH 23.4.2012 Valtuusto 30.5.2012. Henkilöstökertomus. www.nurmijarvi.fi Kunnan johtoryhmä 20.3.2012 Khhj 28.3.2012 KH 23.4.2012 Valtuusto 30.5.2012 Henkilöstökertomus 2011 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. Olennaisia tapahtumia kertomusvuonna... 3 2. Kunnan

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki Henkilöstöhallinto HENKILÖSTÖRAPORTTI

Savonlinnan kaupunki Henkilöstöhallinto HENKILÖSTÖRAPORTTI Savonlinnan kaupunki Henkilöstöhallinto HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 SISÄLLYS JOHDANTO... 1 KAUPUNKISTRATEGIA... 2 HENKILÖSTÖ TUNNUSLUKUINA... 3 Henkilöstömäärä ja rakenne... 3 Työajan jakautuminen... 8 Henkilöstön

Lisätiedot

Yhtymähallitus 28.4.2014/87 Liite nro 5 Henkilöstökertomus 2013

Yhtymähallitus 28.4.2014/87 Liite nro 5 Henkilöstökertomus 2013 Henkilöstökertomus 2013 Sisällysluettelo 1. Henkilöstökatsaus... 3 2. Henkilöstövoimavarat... 4 2.1 Henkilöstön määrä... 4 2.2 Rekrytointi ja sijaistenhallinta... 6 2.3 Henkilötyövuodet... 8 2.4 Työajan

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 Mikkelin kaupunki Sosiaali- ja terveyslautakunta TOIMINTAKERTOMUS 2011 Perhekuva: Paula Myöhänen SISÄLLYSLUETTELO Sosiaali- ja terveyslautakunta...5 sosiaali- ja terveyslautakunnan tuloskortti...8 sosiaali-

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 KEMIN KAUPUNKI Sisällysluettelo Johdanto 1 1 Henkilöstön määrä ja rakenne 3 1.1 Henkilöstömäärän kehitys 3 1.2 Ikä- ja sukupuolijakauma 6 1.3 Eläkkeelle siirtyminen ja muu poistuma

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. www.hämeenlinna.fi

Henkilöstöraportti 2014. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. www.hämeenlinna.fi Henkilöstöraportti 2014 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi SISÄLLYS 1. HENKILÖSTÖPOLITIIKKA... 2 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 5 Henkilöstömäärä... 5 Henkilötyövuosi... 6 Työajan jakautuminen...

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1

Henkilöstöraportti 2014. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 Henkilöstöraportti 2014 Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 1 1. Alkusanat... 2 2. Henkilöstö... 5 2.1. Henkilöstön kokonaismäärä

Lisätiedot

PALVELUKESKUSSELVITYS RUOKAPALVELUISTA, TYÖTERVEYSPALVELUISTA JA VIRASTOPALVELUISTA

PALVELUKESKUSSELVITYS RUOKAPALVELUISTA, TYÖTERVEYSPALVELUISTA JA VIRASTOPALVELUISTA PALVELUKESKUSSELVITYS RUOKAPALVELUISTA, TYÖTERVEYSPALVELUISTA JA VIRASTOPALVELUISTA Tampereen kaupunki Päivi Nurminen Selvityshenkilö Loppuraportti 18.1.2005 1 TAUSTAA...2 1.1 Selvityshankkeen lähtökohdat

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

PORIN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 PORIN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällysluettelo 1. Henkilöstön määrä ja rakenne... 4 Henkilöstömäärä... 4 Henkilötyövuosi... 6 Sukupuolijakauma... 6 Henkilöstön ikärakenne... 6 Henkilöstön vaihtuvuus...

Lisätiedot

Osaavan työvoiman varmistaminen. Johtamisen ja työyhteisöjen kehittäminen. Henkilöstökeskuksen palvelut. Tunnusluvut Espoo, Helsinki, Vantaa

Osaavan työvoiman varmistaminen. Johtamisen ja työyhteisöjen kehittäminen. Henkilöstökeskuksen palvelut. Tunnusluvut Espoo, Helsinki, Vantaa Henkilöstökertomus VANTAAN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS Osaavan työvoiman varmistaminen Johtamisen ja työyhteisöjen kehittäminen Terveys ja hyvinvointi Henkilöstökeskuksen palvelut Tunnusluvut Espoo, Helsinki,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS Liite :ään 45/2014 YH RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013 26.3.2014 Riihimäen seudun Tilinpäätös 2013 Sisällysluettelo 1 KATSAUS VUOTEEN 2013... 1 2 HALLINTO JA HENKILÖSTÖ...

Lisätiedot

4. Rahoitusasema ja sen muutokset 46 4.1 Tase 46 4.2 Taseen tunnusluvut 48

4. Rahoitusasema ja sen muutokset 46 4.1 Tase 46 4.2 Taseen tunnusluvut 48 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 2 1.3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Liite 1 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Yhteistyötoimikunta 12.5.2015 17 Liite 4 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2.1 Henkilöstön määrä... 3 2.2

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2013

Henkilöstökertomus 2013 Henkilöstökertomus 2013 Sisällysluettelo 1 1. Hallintojohtajan kertomus vuodesta 2013 2 2. Virastopäälliköiden katsaukset vuoteen 2013 3 2.1. Keskusviraston katsaus 3 2.2. Sivistystoimenjohtajan katsaus

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TUUSULA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS - henkilöstökertomus - 24 Henkilökunnan palkat/asukas rahanarvo: elinkust.ind 1951=1 asukkaat 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 199 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22

Lisätiedot

Välitilinpäätös I 2010 1.1.-30.4.2010

Välitilinpäätös I 2010 1.1.-30.4.2010 Vetovoimainen yli 20 000 asukkaan Haukipudas tarjoaa turvallisen ja viihtyisän merellisen ympäristön asumiselle, työnteolle ja yrittämiselle Välitilinpäätös I 2010 1.1.-30.4.2010 KH 31.5.2010 2 Talouskatsaus

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 28.4.2015 Liite 1 153 Mikkelin kaupungin työllisyydenhoidon seuranta vuodelta 2014 Sisällysluettelo: Mikkelin kaupungin yhteenveto vuodelta 2014 Työttömyysluvut Nuorten alle 25-vuotiaiden

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstötilinpäätös 2011 Henkilöstötilinpäätös Kuva: Ari Järvelä Tampereen kaupunki Hallinto- ja henkilöstöryhmä Sisältö Johdanto... 3 Mikä on henkilöstötilinpäätös...3 Henkilöstöohjelma...3 Henkilöstöohjelman toteutuminen...4

Lisätiedot

Janakkalan kunnan henkilöstökertomus

Janakkalan kunnan henkilöstökertomus Janakkalan kunnan henkilöstökertomus 2009 2 (26) UUDISTUSTEN VUOSI... 3 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 4 PALKAT JA PALKKIOT... 6 Palkkakustannukset... 6 Henkilötyövuosi... 6 Kannustava palkka... 7 HENKILÖSTÖN RAKENNE...

Lisätiedot

1. Kuntayhtymän johtajan katsaus

1. Kuntayhtymän johtajan katsaus 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus Vuoden toisessa osavuosikatsauksessa tarkastellaan sosiaali- ja terveysyhtymän toimintaa ja taloutta 30.6.2013 saakka. Vuonna 2012 uudistetun raportointikäytännön mukaisesti

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

RAUMAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 1 RAUMAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällys 1. ALUKSI... 2 2. HENKILÖSTÖKUVA... 3 2.1. Henkilöstön määrä ja osuus hallintokunnittain 2009-2014... 3 2.2. Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö hallintokunnittain

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014 Osavuosikatsaus 1 / ajalta 1.1. 30.4. Kunnanhallitus xx.xx. Kunnanvaltuusto xx.xx. Sisällysluettelo 1. Taustaa... 2 2. Tuloslaskelma... 4 3. Rahoituslaskelma... 5 4. Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain...

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012

SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 2 Sisällysluettelo 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA JA SEN TOIMINTA... 3 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja kokoonpano... 3 1.2. Tarkastuslautakunnan toiminta...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 212 KUOPION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 212 HENKILÖSTÖKERTOMUS 212 SISÄLLYS JOHDANTO... 3 1. HENKILÖSTÖJOHTAJAN KATSAUS... 4 2. HENKILÖSTÖN REKRYTOINTI, SISÄISEN LIIKKUVUUDEN KEHITTÄMINEN

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 1 HENKILÖSTÖSTRATEGIA JA SEN TOTEUTTAMINEN... 2 Houkutteleva ja kilpailukykyinen työpaikka, johtaminen kunnossa joka tasolla ja henkilökunnan uudistustahto...

Lisätiedot

Hyvää työpäivää! HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014

Hyvää työpäivää! HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 Hyvää työpäivää! HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 Kuvassa keskustelemassa GE-kirurgian erikoislääkäri Matti Tolonen sekä päivystysalueen osastonlääkäri Ilana Lyytinen. 2 HUS HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

2. Tilikauden tuloksen muodostuminen 24 2.1 Tuloslaskelma 24 2.2 Tuloslaskelman tunnusluvut 28

2. Tilikauden tuloksen muodostuminen 24 2.1 Tuloslaskelma 24 2.2 Tuloslaskelman tunnusluvut 28 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 1.1 Toimintaympäristö 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 1.3 Henkilöstön määrä ja muutokset 6

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA. Arviointikertomus 2010

HAUKIPUTAAN KUNTA. Arviointikertomus 2010 HAUKIPUTAAN KUNTA Arviointikertomus 2010 Tarkastuslautakunta 19.5.2011 Sisältö 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA... 4 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja toimivaltuudet... 4 1.2 Arvio tarkastuslautakunnan saamasta

Lisätiedot

Janakkalan kunnan henkilöstökertomus

Janakkalan kunnan henkilöstökertomus Janakkalan kunnan henkilöstökertomus 2014 2 (29) JOHDANTO... 3 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 3 HENKILÖSTÖKULUT... 5 Palkkakustannukset sivukuluineen... 5 Henkilötyövuosi... 6 Kunta-alan palkkausjärjestelmä... 6

Lisätiedot