6LSRRQNXQQDQ. Koko henkilöstön virkist ysilt apäivä Monitoimihallissa m enossa Pilat es- tunti.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "6LSRRQNXQQDQ. Koko henkilöstön virkist ysilt apäivä 30.8.2005. Monitoimihallissa m enossa Pilat es- tunti."

Transkriptio

1 6LSRRQNXQQDQ +(1.,/g67g5$32577, Koko henkilöstön virkist ysilt apäivä Monitoimihallissa m enossa Pilat es- tunti.

2 +(1.,/g67g5$32577,6,6b/7g +(1.,/g67g5$32577,982'(/7$ +(1.,/g67g675$7(*,$ Sipoon kunnan henkilöstöstrategia... 4 Vuoden 2005 henkilöstöpoliittisten toim enpiteiden toteutum inen... 5 Vuoden 2006 henkilöstöpoliittiset toimenpiteet (1.,/g67g3$12.6(7 Henkilöstömäärän kehitys... 6 Henkilöstön kielijakauma... 7 Henkilöstön sukupuolijakaum a... 8 Henkilöstön keski-ikä ja ikärakenne... 8 Yleisimmät tehtävänimikkeet... 9 Henkilöstömäärä sopimusaloittain... 9 Henkilöstön palvelusaika Henkilöstökulut (1.,/g67g17,/$ Henkilöstön työkyky Sairauspoissaolot Työtapaturmat Eläkkeelle siirtyminen Eläköitym isen kustannukset... 15,19(672,11,7+(1.,/g67gg1 Henkilöstön koulutus ja kehittäminen Työhyvinvointi Työterveyshuolto Työsuojelutoiminta Työilmapiiri Henkilöstön palkitseminen Vuoden työntekijä ja vuoden esimies Yhteistyökomitea ja yhteistyösopimus Välitön yhteistoiminta Luottamusm iestoim inta Sisäinen tiedottaminen (1.,/g67g+$//,17221/,,77<9b7352-(.7,7 Lasten päivähoidon siirtäm inen sosiaali- ja terveysosastolta sivistysosastolle I IP Inverstors In People- toimintam alli päivähoidossa Työhyvinvoinnin ja ikääntymisen haasteet projekti Toimistotyön kartoitus Henkilöstötiimi Henkilöstöpäätökset sähköisessä muodossa

3 +(1.,/g67g5$32577,982'(/7$ Tilastotietoja Sipoon kunnan henkilöstöstä on tuotettu vuosittain 1990-luvu lopusta lähtien mutta henkilöstöraporttimuodossa nyt valmistunut raportti on kautta aikojen toinen. Raportti sisältää tiivistettyä tietoa henkilöstöön liittyvien asioiden nykytilasta, kehityksestä sekä tulevaisuudennäkymistä Tietoja on edellisvuodesta pyritty kehittämään, ottamalla mukaan entistä enemmän tietoja. Raportista löytyy lukumääräisiä ja euromääräisiä tietoja sekä sanallisia selostuksia, jotka kertovat meille kehityksen suunnan. Tiedot on poimittu henkilöstönhallinnon Pegasospalkanhallintajärjestelmästä ja uudesta AGS- raporttijärjestelmästä. Koska olemme siirtyneet käyttämään uutta entistä tarkem paa raportointijärjestelmää, yksittäisten lukujen seuraamisen sijaan tärkeää on seurata lukujen kehitystä eri vuosina. Henkilöstöraportti on yksi henkilöstöjohtamisen keskeisin väline, jonka tulee tukea kunnan tulevan toiminnan suunnittelua ja siihen liittyvää päätöksentekoa. Koska henkilöstön osaaminen, motivaatio ja jaksaminen ratkaisevasti vaikuttavat kunnan tuottavuuteen ja m enestykseen, palveluja tuottavan kuntaorganisaation henkilöstöjohtamiselle asetetaan tulevaisuudessa suuria haasteita. Tällöin hyvästä johtamisesta tulee entistäkin tärkeämpää. Vuotta 2005 voisi lyhyesti kuvata projektien käynnistämisvuotena. Henkilöstöhallinnollisten järjestelmien kehittämisen lisäksi menneen vuoden aikana on käynnistynyt erilasia henkilöstön hyvinvointia kehittäviä projekteja. Työ on saatu hyvin alkuun vuoden 2005 aikana ja se jatkuu toivottavasti tuloksekkaana vuonna Koska tulevaisuuden haasteet liittyvät hyvän työilmapiiriin ylläpitämiseen, uuden pätevän henkilöstön saamiseen, henkilöstön osaamisen kehittämiseen, työhyvinvointiin ja jaksamiseen, yksi vuoden 2006 henkilöstöstrategian tärkeimmistä pääpainopisteistä on esimiestyön tukeminen. Hyvää johtajuutta ei saavuteta, jos esimies ei itse ole m otivoitunut, kehittämishaluinen ja hänen om aa jaksamistaan huomioida. Sipoossa Anne Iijalainen henkilöstöpäällikkö 3

4 +(1.,/g67g675$7(*,$ 6LSRRQNXQQDQKHQNLO VW VWUDWHJLD Kunnan henkilöstöstrategiaan, joka on osa Sipoo tavoitesuunnitelmaa, on kirjattu pitkän aikavälin henkilöstöpoliittiset toimintatavoitteet. Toimintatavoitteet on jaettu neljään pääryhmään: kilpailukyky, johtaminen, osaaminen ja työympäristö. Näiden toimintatavoitteiden saavuttamiseksi on esitetty henkilöstöpoliittisia toimenpiteitä, jotka löytyvät alla olevasta viisitoista kohtaa käsittävästä luettelosta:! " 1. Osaava henkilöstö sitoutetaan kehittämällä palkkaus-, työaika- ja palkitsem isjärjestelmiä kilpailukykyisiksi yhdessä muiden henkilöstöetujen kanssa. Henkilöstölle järjestetään työsuhdeasuntoja. 2. Rekrytointia selkiytetään ja tehostetaan. 3. Uusi henkilöstö perehdytetään asianm ukaisesti ja riittävän tarkasti tehtäviinsä. 4. Kunta panostaa resursseja jatkuvaan, suunnitelm alliseen esim iestaitoja kehittävään koulutukseen. 5. Työilm apiirikartoituksen tulosten pohjalta tehdään toim enpidesuunnitelma ja ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin. 6. Säännöllisesti toteutettavissa kehityskeskusteluissa esim ies ja työntekijä sopivat työtä kehittävistä tavoitteista ja toim enpiteistä. 7. Esim iestyötä tuetaan m m. työnohjauksen, vertaisryhm ien ja täydennyskoulutuksen avulla. 8. Osaam iskartoituksen avulla pystytään huom ioimaan henkilöstön kokemus ja laaditaan koko henkilöstön koulutussuunnitelma, joka huomioi sekä henkilöstön yksilölliset että kunnan palvelustrategian tarpeet. 9. Työntekijöiden lisä-, täydennys- ja pätevöitym iskoulutus mahdollistetaan ja siihen varataan resursseja. 10. Työntekijän kouluttautuessa am matillisesti vaativampiin tehtäviin luodaan mahdollisuus edetä uralla. 11. Yhteistoim intaa parannetaan selkeyttämällä yhteistyökomitean ja yhteistoim intaryhm ien roolia. 12. Sisäistä tiedotusta kehitetään avoimemmaksi ja tehokkaammaksi. 13. Työyhteisöjä tuetaan uusien toim intatapojen kehittäm isessä ja toteuttamisessa. 14. Työhyvinvointia edistetään tukemalla työntekijöitä työssään. 15. Työkykyä ylläpitävien toim enpiteiden avulla henkilöstön viihtyvyyttä lisätään. Henkilöst ön t yökyky pyritään säilyt tämään eläkeikään ast i hyvänä. 4

5 9XRGHQKHQNLO VW SROLLWWLVWHQWRLPHQSLWHLGHQWRWHXWXPLQHQ Vuoden 2005 pääpainopisteet olivat esimiestaitojen kehittäminen ja esimiestyön tukeminen, työkyvyn ylläpito ja sisäisen tiedottamisen parantaminen. Kaikki suunnitellut toimenpiteet toteutuivat, näistä osa jatkuu vielä vuoden 2006 aikana ja osa toimenpiteistä on tuonut mukanaan lisäkehittämistarpeita. 9XRGHQKHQNLO VW SROLLWWLVHWWRLPHQSLWHHW Henkilöstöpoliittisten toimenpiteiden pohjalta työryhmä, joka koostui kunnan johtoryhmästä, yhteistyökomiteasta sekä ammattijärjestöjen puheenjohtajista, kirjasi yksityiskohtaisen suunnitelman vuoden 2006 aikana toimeenpantavista toimenpiteistä sekä teki alustavan suunnitelman vuosien toimenpiteistä. Vuoden 2006 pääpainopisteiksi valittiin esimiestyön tukeminen, työhyvinvointi ja perehdyttäminen. (VLPLHVW\ QWXNHPLQHQ Vuoden 2006 aikana esimiestyön tukemiseen tullaan edelleen panostamaan. Esimiehille järjestetään johtamiseen liittyviä yhteisiä koulutustilaisuuksia ja vuonna 2005 alkanut esimiestapaamiskäytäntö jatkuu m yös vuonna Pyrkimyksenä on entistä paremmin tiedottaa esimiehille koulutuksista ja valmennuksista ja kannustaa heitä osallistumaan näihin. Esimiestyön työkaluna toimii vuoden 2006 talousarvion yhteyteen kootut uudet henkilöstöhallinnon ohjeet. 7\ K\YLQYRLQWL Etusijalla on edelleen ennaltaehkäisevä toiminta ja varhainen puuttuminen. Esimiehet seuraavat uuden sähköisen henkilöstöhallinnon ohjelman avulla poissaoloja ja heidän vastuullaan on yhdessä koko työyhteisön kanssa henkilöstön jaksaminen. Henkilöstö voi itse huolehtia omasta jaksamisestaan kuntoilemalla ja esimerkiksi käyttämällä kuntoiluetua ja osallistumalla elokuussa järjestettävään virkistysiltapäivään. Käynnissä olevat pilottiprojektit myös tukevat henkilöstön jaksamista. 3HUHKG\WWlPLQHQ Vuoden 2006 aikana henkilöstötiimi tekee koko perehdyttämisprosessin prosessikuvauksen ja luo sen pohjalta uuden perehdyttämisohjeen ja lomakkeiston. Tavoitteena on testata perehdyttämisohjeen ensimmäinen versio kesätyöntekijöillä. 5

6 +(1.,/g67g3$12.6(7 +HQNLO VW PllUlQNHKLW\V Sipoon kunnan palveluksessa oli vuoden 2005 lopussa yhteensä henkilöä, joka on 11 henkilöä enemmän kuin edellisenä vuonna. +HQNLO VW PllUlQNHKLW\V Muut määräaikaiset Työllistämistuella palkatut Vakituiset Hallinto- sekä sosiaali- ja terveysosaston henkilöstömäärän lisääntyessä yhdellä henkilöllä tekniikka- ja ympäristöosaston henkilöstö väheni kuudella henkilöllä. Suurin syy henkilöstön vähentymiseen löytyy siivouspalvelujen osittaisesta ulkoistamisesta. Sivistysosaston henkilöstö on vuoteen 2004 verrattuna lisääntynyt yhteensä 15 henkilöllä. Myös vuonna 2006 sivistysosaston henkilöstömäärä tulee kasvamaan. Syynä tähän on varsinkin suom enkielisten oppilaiden määrän lisääntyminen, joka vaatii lisää resursseja suomenkieliseen opetustoimeen. Vuoden 2006 talousarvioon sisältyy yhteensä 20,2 uutta virkaa tai toimea, näistä 9,7 tulevat sivistysosastolle, 10 sosiaali- ja terveysosastolle ja 0,5 tekniikka- ja ympäristöosastolle. On siis odotettavissa, että henkilöstömäärä lisääntyy vuonna Koko kunta-alalla on odotettavissa, että henkilöstö vähenee hitaasti siten, että vuoteen 2010 mennessä kunta-alan palveluksessa olisi 1,9 % vähemmän henkilöstöä kuin tällä hetkellä. 6

7 #$%&$(' ) *(%+&, ' -, $/.&' ' -/.64 4 % 7-/-(' 8(9 ' 5 #$%&$' ): 7-/-(' )$ V %+.6W/WO.XYY&Z ; %4 +%' -(' <=&=> =%&, B-/)$, *(%&+, ' 5 7==&> =%, +&5 Hallinto-osasto & kj CD 3 % % 6 % Sosiaali- ja terveysosasto E(F2G 53 % % 22 % Sivistysosasto C&HI 33 % % 36 % Tekniikka- ja ympäristöosasto F2CJ 11 % % 17 % KMLON6LPNQ/R&S T FF2I/F F2JJ U % 25 % Huom. Sivistysosaston henkilöstömäärään ei ole laskettu mukaan kansalaisopiston sivutoimisia tuntiopettajia. Vakituisen henkilöstön osuus koko henkilöstömäärästä on 860 henkilöä, eli 75 %. Määräaikaisen henkilöstö osuus koko henkilöstöstä on 25 %. Verrattaessa vuoteen 2004 määräaikaista henkilöstöä on 1,5 % vähemmän. Koko kuntasektorilla keskimäärin 24,1 % henkilöstöstä on määräaikaisessa työsuhteessa. Myös vuonna 2005 sivistysosastolla oli suhteessa koko osaston henkilöstöön eniten määrä-aikaisia (36 % ). Tämä johtunee osittain toiminnan laadusta, oppilaita ei voi jättää ilman opetusta opettajan sairastuessa m utta osittain myös perhe- ja vanhem painvapaiden määrästä. Määräaikaisen henkilöstön lukumäärään vaikuttavat m m. pitkien, sijaisia vaativien, perhe-, virka- ja työvapaiden määrä. Henkilöstömäärältään suurin osasto oli vuonna 2005, kuten aikaisempinakin vuosina, sosiaali- ja terveysosasto, jonka alaisuuteen kuuluu myös ruokapalvelut. Koko kunnan henkilöstöstä 53 % on sosiaali- ja terveysosaston palveluksessa. Lasten päivähoidon siirtyessä sivistysosaston alaisuuteen , sivistysosaston henkilöstömäärä lisääntyy noin 70 prosentilla ja sivistysosastosta tulee kunnan suurin osasto. Vuodenvaihteessa henkilöstömäärä 1000 asukasta kohti Sipoossa oli 61,4 (61,8 vuonna 2004). Koko kunta-alan vastaava luku on viime vuosina ollut noin 62. Vertailukuntien vastaavat luvut ilmenevät alla olevasta taulukosta. +HQNLO VW PllUlDVXNDVWD.XQWD Sipoo 61,4 61,8 Vantaa 61,6 62,9 Tuusula 50,0 52,4 Mäntsälä 58,87 53,1 Kirkkonummi 60,3 60,8 Porvoo 74,6 71,9 +HQNLO VW QNLHOLMDNDXPD Vuonna 2005 koko henkilöstöstä 57,9 % oli ruotsinkielisiä ja 42,1 % oli suomenkielisiä. Kun tarkastellaan vastaavaa lukua vakituisen henkilöstön osalta, ruotsinkielisiä on 60,1 % ja suomenkielisiä 39,9 %. Vuoteen 2004 verrattuna ruotsinkielisen henkilöstön osuus on vähentynyt 1,5 % kun se edellisvuosina on pysynyt suunnilleen samana. 7

8 [ +HQNLO VW QVXNXSXROLMDNDXPD Vuonna 2005 Sipoon kunnan henkilöstöstä 85,3 % oli naisia ja 14,7 % miehiä. Prosenttiluvut ovat edelliseen vuoteen verrattuna säilyneet ennallaan. Koska Sipoon kunnan palvelut myös tulevaisuudessa tulee painottumaan kasvatus- ja hoitoalalle, naisten suuri osuus henkilöstömäärästä tulee säilymään. Koko kunta-alalla naisten osuus henkilöstöstä on 77 %. +HQNLO VW QNHVNLLNlMDLNlUDNHQQH 9DNLQDLVHQKHQNLO VW QNHVNLLNlRVDVWRLWWDLQ Hallinto-osasto & kj Sosiaali-ja terveysosasto Sivistysosasto Tekniikka- ja ympäristöosasto Koko henkilöstö v ,7 42,7 44,4 46,9 44,1 v , ,8 48,5 44,4 v ,3 43,6 44, ,7 Vuoden 2005 lopussa Sipoon kunnan vakituisen henkilöstön keski-ikä oli 44,7 vuotta. Sipoossa, kuten kunta-alalla yleisesti, keski-ikä on nousussa. Verrattuna vuoteen 2004 keski-ikä on Sipoossa noussut 0,3 vuodella. Kunta-alalla henkilöstön keski-ikä on korkeam pi kuin m uilla työmarkkinasektoreilla. Vuonna 2004 kuntaalalla vakituisesti työskentelevän henkilöstön keski-ikä oli 46,8 vuotta. \O]\_^ ` ab\c/d e d c/f g(hi/j/j/k ]l jg(h l j e lom ghonoj e n m gh k/j e k m g(h pjpg(h e qor^ h Hallinto-osasto & kj 50, s/t Sosiaali-ja terveysosasto 43, uv_w Sivistysosasto 44, x(umw Tekniikka- ja ympäristöosasto 48, wt/v aòcỳrzb{mc/d }\O^ } n/n(~ n m i i_ l ip l no pj Kunta-alan henkilöstöstä yli puolet on vuotiaita ja runsas kolmannes vähintään 50- vuotiaita ja joka kymmenes on alle 30- vuotias. 8

9 Sipoon kunnan ikärakenne vastaa kunta-alan yleistä tilannetta, vuotiaita on 55 % ja yli 50- vuotiaita 36 %. Sipoossa suurimman yksittäisen kymmenenvuotisryhmän muodostava kuten edellisvuonna vuotiaat. Osastoittain tarkasteltuna korkein kesi-ikä on edelleen hallinto osastolla. <OHLVLPPlWWHKWlYlQLPLNNHHW Sipoon kunnassa on käytössä yhteensä noin 180 erilaista tehtävänimikettä. Tavallisin tehtävänimike Sipoossa on peruskoulun luokanopettaja. Vertaillessa Sipoon kymmenen yleisintä tehtävänimikettä kunta-alaan yleisimpiin tehtävänimikkeisiin, huomaa että Sipoo on kasvukunta, jossa lastenhoito, kasvatus ja koulutus painottuvat. Terveydenhoitoalan henkilöstöä tarvitaan Sipoossa vähemmän sen takia, että sairaanhoito osittain hoidetaan kunta-yhtymien kautta. <OHLVLPPlWWHKWlYlQLPLNNHHW 6LSRRVVD 1. Peruskoulun luokanopettaja 2. Lastenhoitaja 3. Lastentarhanopettaja 4. Lähihoitaja 5. Perhepäivähoitaja 6. Peruskoulun lehtori 7. Siivooja 8. Laitoshuoltaja 9. Sairaanhoitaja 10. Kanslisti <OHLVLPPlWWHKWlYlQLPLNNHHW NXQWDDODOOD 1. Sairaanhoitaja 2. Lähihoitaja 3. Perhepäivähoitaja 4. Lastenhoitaja 5. Tuntiopettaja 6. Lehtori 7. Peruskoulun luokanopettaja 8. Lastentarhanopettaja 9. Luokanopettaja 10. Siivooja +HQNLO VW PllUlVRSLPXVDORLWWDLQ Sipoon kunnan henkilöstö sijoittuu viiden eri työ- ja virkaehtosopimuksen sopimusalalle; kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES), kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus (TS), kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus (OVTES), kunnallinen lääkärien virkaehtosopim us (LS) ja kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus (TTES). Sipoossa henkilöstön sijoittuminen eri sopimusten piiriin on vuoteen 2004 verrattuna pysynyt suunnilleen samanlaisena. Sijoittuminen eri sopimusaloihin noudattaa myös koko kunta-alan keskiarvoa. +HQNLO VW VRSLPXVDORLWWDLQ OVTES 20,8% Lääk 2,4% Lääk 2,4% KVTES 71,1% TTES 2,6% TS-95 4,1% 9

10 +HQNLO VW QSDOYHOXVDLND Vakituisen henkilöstön palvelusaika kuvaa välillisesti henkilöstön vaihtuvuutta. Koko kunnan tasolla henkilöstön palvelusaika on 11,3 vuotta. Tämä luku on 0,9 vuotta pienempi kuin vuonna Syy tähän on pitkään Sipoon kunnassa työssä olevan henkilöstön eläköityminen mutta osasyy löytyy myös uuden, tarkemman tilastoinnin mahdollistavan palkkahallintaohjelman käyttöönotosta. +HQNLO VW NXOXW Tulopoliittisen sopimuksen m ukaan kunta-alan virka- ja työehtosopimuksiin sisältyi yksi yleiskorotus vuonna 2005, tämä toteutettiin lääkäreillä syyskuussa ja muiden sopim usaloj en osalt a m aaliskuussa. Maaliskuun yleiskorot us nost i palkkoj a keskimäärin 1,8 % ja lääkäreiden yleiskorotus syyskuussa nosti palkkoja keskimäärin 0,8 %. Korotukset riippuvat sopim usalasta ja joissakin palkkahinnoitteluryhmissä korotukset olivat keskiarvoa hieman suuremmat. Paikallisia järjestelyeriä oli vuoden 2005 yksi per sopimusala. Järjestelyvaraerien käytöstä on sovittu yhdessä ammattijärjestöjen edustajien kanssa ja ne on pääosin käytetty tehtäväkohtaisen palkan epäkohtien korjaamiseen. Vuonna 2004 käyttöön otettu harkinnanvarainen henkilökohtainen lisä laajeni hieman vuonna KVTES- sopimuksen henkilöstön henkilökohtaisen työsuorituksen arviointi varten käyttöön otettu lomake otettiin vuoden 2005 aikana käyttöön m yös teknisen ja tuntipalkkaisen henkilöstön henkilökohtaisen työsuorituksen arvioinnissa. Sipoon kunnassa vakituista työtä tekevän henkilön tehtäväkohtainen keskipalkka on 1 847,42 ¼ 3DONNDPHQRWYXRVLWWDLQHXURD Palkan sivukustannukset Palkat yhteensä

11 Koko kunnan tasolla nettopalkkamenot nousivat vuonna 2005 yhteensä 4 %. Nettopalkkam enot suhteutettuna asukaslukuun olivat ¼NXQYDVWDDYDOXNXYXRQQD oli ¼OLVl\VWlROL\KWHHQVl8 %. Kokonaishenkilöstökustannukset, jotka sisältävät koulutus, terveydenhuolto ja muut henkilöstömenot nousivat reilut 5 % vuoteen 2004 verrattuna. Henkilöstökulujen osuus kaikista toimintakuluista oli 38,8, joka on vuoden 2005 talousarvion m ukainen. Vuoden 2006 talousarvion m ukaan henkilöstökulut nousevat 36,2 M euroon m utta henkilöstökulujen osuus kaikista toimintakuluista säilyy edelleen alle 40 prosentin (39,8 % ). ƒ O ˆ / ˆ6 Š Œ Œ Œ Œ Œy Œ Œ Œ ŒŽ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Henkilöstökulut Muut toim intakulut Toim intakulut yhteensä Henkilöstökulujen osuus 6Œ Œ &Ž y 6Ž Ž Œ Ž 2 Ž 2 Henkilöstökulujen osuus kaikista toimintakuluista Mäntsälässä on 45,3%, Keravalla 40,4 %, Järvenpäässä 47,5 % ja vuonna 2004 Tuusulassa 40,6 %. +(1.,/g67g17,/$ +HQNLO VW QW\ N\N\ Käytössämme ei vielä ole koko henkilöstön työkykyä kuvaavaa työkykyindeksi mutta ikäryhmätarkastuksiin osallistuneiden osalta tämä indeksi löytyy. Vapaaehtoisiin ikäryhmätarkastuksiin, 41-, 46-, 51-, 56- ja 61-vuotiaille, osallistui vuonna 2005 yhteensä 58 henkilöä. Näistä henkilöistä erinomainen tai hyvä työkunto oli 75 %.,NlU\KPlWDUNDVWXNVLVVDPLWDWWX W\ N\N\LQGHNVL 22 % 3 % 16 % 59 % Erinomainen Hyvä Kohtalainen Huono 11

12 6DLUDXVSRLVVDRORW Uuden työ- ja virkasopimuksen astuessa voimaan helmikuussa 2005, otimme käyttöön m yös uuden sairauspoissaolo-ohjeistuksen, joka perustuu varhaiseen puuttumiseen: - omalla ilmoituksella saa olla poissa työstä enintään 2 kalenteripäivää. - enintään 5 kalenteripäivälle voi olla poissa sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan todistuksella - yli 5 kalenteripäivää kestävistä sairauspoissaolosta tarvitaan aina lääkärintodistus Ohjeistuksen suurin muutos on m uutos poissaolossa omalla ilmoituksella, joka aikaisemmin oli 3 päivää ja lääkärintodistuksen vaatiminen vasta yli 5 päivän sairauspoissaoloista. Lisäksi esimiesten tulee seurata henkilöstönsä sairauspoissaoloja niin syiden kuin niiden määrien osalta. Periaatteena on, että kun työntekijä on vuoden sisällä ollut yli 20 työpäivää sairauden vuoksi poissa työstä, esimiehen on harkittava, mihin asian johdosta on ryhdyttävä. Aina, kun tarpeelliseksi nähdään, esimiehen on harkintansa mukaan ryhdyttävä toimenpiteisiin ensi vaiheessa keskustelemalla työntekijän kanssa sairauspoissaolojen syistä. Koko henkilöstömäärästä 443 henkilöä, eli 36 %, ei ollut ollenkaan poissa työstä sairauden takia. Vakinaisesta henkilöstöstä sairauslomapäiviä ei ollut lainkaan 337 henkilöllä, joka on 38,9 %. Edellisvuoteen verrattuna näihin lukuihin on tapahtunut huomattava myönteinen muutos. Vuonna 2004 koko henkilöstöstä 28,7 % ei ollut lainkaan poissa työstä sairauden takia ja vakinaisesta henkilöstöstä sairauslomapäiviä ei ollut 36 %. Sairauspoissaolopäivien määrä kokonaisuudessaan laski keskimäärin 14,3 päivään/ henkilöä, joka on 0,6 päivää vähemmän kuin vuonna Sairauspoissaoloja oli yhteensä päivää, eli 537 päivää vähemmän kuin edellisvuonna. Tämä siitä huolimatta, että henkilöstön määrä on hiukan kasvanut. Sairauspoissaolopäivien laskun suurin syy löytynee esimiesten aktiivisesta, aikaisesta puuttumisesta ja henkilöstön hyvinvoinnista huolehtimisesta. Kunta-alalla sairauspoissaolopäiviä on keskimäärin 15 päivää/ henkilö. 9XRVL 6DLUDXVSRLVVDRORSlLYlW NHVNLPllULQKHQNLO , , ,5 Sairauspoissaoloj en yht eiskust annukset v uonna 2005 olivat ¼MRNDRQ 61,24 ¼SlLYl7lKlQOXNXXQRQODVNHWWXPXNDDQDLQRDVWDDQVDLUDXVDMDQSDONDW työnantajamaksuineen m utta esimerkiksi sijaiskustannuksia ei ole huomioitu. Pelkät sairausajan palkan kustannukset vähentyivät sairauspäivien vähenemisen myötä vuodesta 2004 yhteensä eurolla. 12

13 Koska sairauspoissaolot aikaisempina vuosina on ryhmitelty toisella tavalla, ryhmäkohtaista vertaustietoa ei ole saatavissa. Yleisesti voisi kuitenkin todeta, että pitkien (yli 180 päivän) sairauslomien osuus edellisiin vuosiin verrattuna on laskenut huomattavasti. Työterveyshuollon tilaston mukaan poissaoloista 85 % johtui tuki- ja liikuntaelinsairauksista, mielenterveyshäiriöstä, hengitystieoireista tai tapaturmista..2.2+(1.,/g67g16$,5$8632,66$2/27 SlLYll SlLYll \OL SlLYll \OL SlLYll Sairauspoissaolot yhteensä Henkilömäärä \ WDSDWXUPDW Vuonna 2005 työtapaturmia sattui yhteensä 66, näistä 7 tapahtui työmatkalla ja 59 työssä. Työtapaturmista 32 oli sellaista jotka eivät johtaneet poissaoloon. Työtapaturmista aiheutui yhteensä 497 poissaolopäivää, joka vuoteen 2004 verrattuna on jopa 29 % (207 päivää) vähemmän poissaolopäiviä. Tämä osoittaa, että työyhteisöt hyvin ovat seuranneet ohjeistusta täyttää työtapaturm alomake aina kun jotakin sattuu vaikka tapaturma ei vaatisikaan lääkärissäkäyntiä tai poissaoloa. Työssä Työmatkalla 11 7 Sairauspoissaolot DSDWXUPLD \KWHHQVl Työtapaturmien vahingoittumistavan kolme yleisintä syytä olivat: - jonkin kehonosan puristuminen tai ruhjoutuminen - leikkaavan, terävän tai karhean esineen aiheuttama vahingoittuminen - äkillinen fyysinen tai psyykkinen kuormittuminen. Ilmoitettuja läheltä piti -tilanteita oli vuoden 2005 aikana koulu- ja päivähoitopuolella yhteensä 15 ja muilta työpaikoilta 21. Läheltä piti tilanteiden syitä olivat: - työssä liikkuminen 9 ilmoitusta - neulan pistoja 7 ilmoitusta - asiakkaan fyysinen kontakti 9 ilmoitusta - oma toiminta 5 ilmoitusta - muu syy 6 ilmoitusta 13

14 Työpaikat tehostavat työssä tapahtuneiden tapaturmien selvittämistä yhteistyössä työterveyshuollon ja työsuojelun kanssa. Lisäksi työpaikat toteuttavat aktiivisesti vaarojen arvioinnin pohjalta sovittuja toimenpiteitä työympäristön turvallisuuden parantamiseksi. (OlNNHHOOHVLLUW\PLQHQ Vuonna 2005 Sipoon kunnassa vanhuuseläkkeelle jäi 12 henkilöä, joka on neljä henkilöä (17% ) vähemmän kuin vuonna Kaikista myönnetyistä eläkkeistä 63 % olivat vanhuuseläkkeitä. (OlNHPXRWR Myönnettyjä vanhuuseläkkeitä Myönnettyjä työkyvyttömyyseläkkeitä Myönnettyjä yksilöllisiä varhaiseläkkeitä Myönnettyjä työttömyyseläkkeitä <KWHHQVl Osa-aikaeläkkeellä olleita Osatyökyvyttömyyseläkkeellä vuoden aikan olleita Kuntoutustukea vuoden aikana saaneita Vuonna 2005 vanhuuseläkkeen saaneiden keski-ikä oli 63,1 vuotta. Kaikkien eläkkeelle jääneiden keski-ikä oli 58,8 vuotta. Kuntien eläkevakuutuksen tilaston m ukaan koko kunnan henkilöstön vanhuuseläkkeiden m äärä vuonna 2006 pysyy suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna Huomattava lisäys eläkkeelle siirtymisessä tapahtuu vuoden 2008 jälkeen. Tätä tilasto tarkasteltaessa on kuitenkin huomioitava, että se perustuu tilanteeseen. 9XRVL 9DQKXXVHOlNNHLGHQ PllUl Uuden eläkelain myötä eläkkeelle siirtymisen ennustaminen vaikeutuu. Jokainen työntekijä voi itse valita, jääkö eläkkeelle vuotiaana vai haluaako jatkaa työntekoa ja eläkkeen kartuttamista jopa 68 ikävuoteen asti. 14

15 (OlN LW\PLVHQNXVWDQQXNVHW Työnantajan eläkemaksuja maksettiin vuonna 2005 yhteensä ¼, joka on (3 % ) enem män kuin vuonna Omavastuuosuus työttömyys-, työkyvyttömyys- ja varhaiseläkkeistä oli vuonna 2005 yhteensä ¼, eli ¼ eläketapahtumaa kohden, vuonna 2004 vastaava luku oli ¼ Eläkem enoperusteisten työnantajamaksujen kulut olivat ¼YXRQQD 2004: ¼,19(672,11,7+(1.,/g67gg1 +HQNLO VW QNRXOXWXVMDNHKLWWlPLQHQ Henkilöstökoulutuksen välittömät kustannukset olivat vuonna 2005 yhteensä euroa, joka on 130 euroa vakinaista työntekijää kohden ja noin 0,4 % palkkasummasta. Sekä käytetty koulutusraha/ vakinainen työntekijä että prosenttiluku palkkasummasta ovat suurempia kuin vuonna / $118.6(7 Koulutuskustannukset (t¼ ¼YDNLWXLQHQW\ QWHNLMl % palkkasum m asta 0,45 0,32 0,46 0,39 0,42 Lokakuussa 7 esimiehen ryhmä aloitti johtamistaidon erikoisammattitutkinnon (JET) opinnot ja yksi aloitti tekniikan erikoisammattitutkinnon (TEAT) opinnot. Opinnot päättyvät toukokuussa Syksyllä 9 koulunkäyntiavustajaa aloittivat koulunkäyntiavustajan erikoisammattitutkinnon. Myös nämä opinnot päättyvät keväällä Kunnan johtoryhmällä oli kahden puolenpäivän koulutusta, jonka teemana oli johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen ja tehostaminen. Kahden puolenpäivän koulutus järjestettiin myös ammattijärjestöjen pääluottam usmiehille ja henkilöstöhallinnolle. Koulutuksen tavoitteena oli tehostaa yhteistyötä sekä löytää yhteiset tavoitteet toiminnalle. Koulutuksen aikana perustettiin henkilöstötiimi toteuttamaan koulutuksen aikana sovittuja kehittämisehdotuksia. Vuonna 2005 lopussa kunnassa oli yhteensä 15 oppisopimuksella palkattua henkilöä. Valtaosa näistä henkilöistä opiskeli laitoshuoltajaksi, lastenhoitajaksi, lähihoitajaksi tai koulunkäyntiavustajaksi. Vuonna 2005 Sipoon kunnassa järjestettiin ensimmäiset esimiestapaamiset. Tapaamisia oli yhteensä neljä ja niihin osallistui keskimäärin 70 % kaikista esimiehistä. Esimiestapaamisten tavoitteena on antaa esimiehille tietoa ajankohtaisista henkilöstöhallinnollisista asioista, tutustuttaa kunnan esimiehet toisiinsa sekä tukea esimiestyötä. Esimiestapaamiset jatkuvat vuonna

16 Vuoden 2005 aikana järjestettiin yhteensä 28 muuta koulutus-/ tiedotustilaisuutta. Nämä tilaisuudet kohdistuivat tiettyyn ryhmään ja niiden teemoina olivat mm. sähköisen palveluketjun lomakkeiden käyttö, henkilökohtaisen työsuorituksen arviointi, toimistotyön kartoitus, Työhyvinvoinnin ja ikääntymisen haasteet projektin kartoitus ja eläkeinfo. Uuden henkilöstön perehdyttämistilaisuudet järjestettiin maalis- ja syyskuussa Näihin tilaisuuksiin osallistui yhteensä 38 henkilöä. Vastaavien tilaisuuksien päivämäärät vuodelle 2006 on jo lyöty lukkoon, ja niistä on tiedotettu henkilöstölle. Lomien jälkeen elokuussa järjestettiin 11 uuden esimiehen perehdyttämisiltapäivä, esimiehet saivat työkalukseen henkilöstöasioiden oppaan, johon on koottu kaikki henkilöstöä koskeva ohjeistus ja toimintatapaohjeet. Opasta pidettiin hyvänä apuvälineenä ja sitä on tarkoitus vielä kehittää ja jatkossa ylläpitää. Elokuun lopussa kahtena iltapäivänä koko henkilöstölle järjestettiin yhteinen virkistysiltapäivä, jonka teemana oli henkilöstön hyvinvointi. Iltapäivä alkoi kokoontumisella monitoimihallissa ja sen jälkeen osallistujat kokoontuivat ennakkoon valittuihin toimintaryhmiin. Jokainen oli itse saanut 15 erilaisen toiminnan joukosta valita itselleen kaksi lajia, johon halusi tutustua. Lajeja oli laidasta laitaan, suurin osa liittyi kuntoiluun m utta muutam at olivat m uuta harrastustoimintaa. Valittavana oli: monitoimihallin kuntosaliin tutustuminen, sauvakävely, jousiammunta, Pilates-jum ppa, Boccia-kuulapeli, mölkky, lentopalloa softpallolla, sulkapallo, UKK-kävelytesti, venyttely/ niska-hartia - voimistelu, rivitanssi, luento Syö oikein ja kevyesti, bingo, luontopolku/ suunnistuksen alkeet, taidetta servieteillä. Suurin osa iltapäivän ohjaajista oli kunnan omaa henkilöstöä, joka osoitti miten monipuolista osaamista kuntamm e henkilöstöllä on. Yhteistyötä tehtiin myös paikallisten seurojen ja järjestöjen kanssa, esim. Boccia- kuulapelin ohjaajina toimivat Sipoon eläkkeensaajat ry. Virkistysiltapäivään osallistui 252 henkilöä ja se sai erinomaisen palautteen, moni harmitteli, että niin monta lajia jäi kokeilematta. Tämän takia virkistysiltapäivä järjestetään samalla konseptilla myös elokuussa \ K\YLQYRLQWL Työkyvyn ylläpitoa (TYKY) varten myönnettiin TYKY-avustusta 18 työyhteisölle. Toiminnan kokonaismenot olivat yhteensä euroa. Avustuksen saaneiden työyhteisöjen määrä ja myönnettyjen avustusten kokonaissumma on samalla tasolla kuin vuonna Avustusrahaa saaneeseen TYKY-toimintaan osallistui noin 264 henkilöä, joka on 34 henkilöä enemmän kuin edellisvuonna. Lisäksi yksiköillä on omakustanteisesti ollut mahdollisuus järjestää henkilöstölle yksi palkallinen virkistysiltapäivä vuodessa ja suurin osa työyhteisöistä ovat näin tehneet. Työntekijöiden säännöllistä liikuntaharrastusta ja kunnon ylläpitoa tuettiin vuoden 2005 aikana eurolla. Liikuntaedusta henkilö maksaa itse puolet ja kunta maksaa toisen puolen. Liikuntaetua voi käyttää kansalaisopiston, vapaa-ajantoimen ja fysioterapian liikuntakurssien osallistumismaksuihin tai liikuntaseteleihin. Tätä mahdollisuutta käytti hyväkseen yhteensä 300 henkilöä, joka on 14,5% enem män kuin vuonna

17 Vuonna 2004 liikuntaedun enimmäismäärä oli 84 euroa, vuodelle 2005 sitä korotettiin 100 euroon ja vuonna 2006 se tulee olemaan 140 euroa. TYKYavustus (¼ Liikuntaetu (¼ Liikuntaedun käyttäjät (hlö) Työnantaja maksoi myös henkilöstön osallistumiset Susihiihtoon ja Kunniakierrokselle. Susihiihtoon osallistui 54 henkilöä ja Kunniakierrokselle 34 henkilöä. 7\ WHUYH\VKXROWR Työterveyshuollon palvelujen kustannukset vuonna 2005 olivat euroa. Näistä kuluista Kansaneläkelaitokselta anotaan 50 % : n korvaus, joten nettokustannukset ovat euroa, joka on noin 79 euroa/ työntekijä. Edellisenä vuonna työterveyshuollon kustannukset olivat 91 euroa/ työntekijä. Ennaltaehkäisevään toimintaan käytettiin reilut 27 % ja sairaudenhoidollisiin toimenpiteisiin noin 73 % kuluista. Kustannusten seuranta jatkuu vuonna 2006 ja uudessa työterveyshuollon sopimuksessa pääpainopiste on ennaltaehkäisevässä hoidossa. Esimiestapaamisen yhteydessä esimiehille annettiin tietoa työterveyshuollon palveluista ja toiminnasta. Kunnan opetushenkilöstölle tarkoitettuun ASLAKkuntoutukseen hakijat haastateltiin ja osallistujat valittiin. Kunnan henkilöstölle järjestettiin vapaaehtoisia ikäryhmäterveystarkastuksia kaikille kunnan ammattiryhmille. Kansaneläkelaitoksen toimesta suoritettiin tarkastus koskien kunnan työterveyshuollon korvaushakemusta tilikaudelta Tarkastus kohdistui työterveyshuollon toimintaan sekä työnantajan kirjanpitoon työterveyshuollon suoritteista. Tarkastuksella annetut ohjeet ja muutos ehdotukset on toteutettu. Asumis- ja hoivapalveluiden työntekijöille järjestettiin potilaan siirron kertauskoulutusta. Kouluissa aloitettiin työntekijöiden atk työpisteiden ergonomia kartoitukset ja työpisteitä uusittiin. Sivistystoimistossa tehtiin työpisteiden suunnittelua, jonka toteutus siirtyy vuodelle Yleishallinnossa jatkettiin jo aiemmin aloitettuja atk työpisteiden kartoituksia ja muutostöitä. Henkilöstötoimiston muutostyöt suunniteltiin joulukuussa 2005 ja toteutettiin vuoden vaihteen jälkeen. 7\ VXRMHOXWRLPLQWD Esimiehille pidettiin keväällä osastoittain omat koulutusiltapäivät joissa käsiteltiin mm. vaarojen arviointiin vuonna 2005 liittyvät asiat, kunnan yleinen ja 17

18 työpaikkojen omat työsuojelutoimintaohjelmat sekä päivitetyt työsuojeluun liittyvät ohjeet. Vaarojen arvioinnista ja toimenpiteiden toteutuksesta vastasi jokainen työpaikka itse esimiehen johdolla. Koneiden ja laitteiden vaarojen arviointia varten jaettiin peruslomake. Syyslukukauden alussa pidettiin opettajien VESO päivässä työturvallisuuden ja - terveyshuollon ajankohtaiskatsaus. Opettajille järjestettiin syyskuussa käsityön työturvallisuus iltapäivä Konekohtainen vaarojen arviointi, vastuut ja pelisäännöt toimenpiteissä. osallistujia oli 54 käsityötä opettavaa opettajaa, rehtorit, sivistysosaston osastopäällikkö sekä 2 edustajaa tekniseltä osastolta. Koulut ottivat käyttöön teknisten käsitöiden konekohtaisessa vaarojenarvioinnissa käytettävät lomakkeet. Yhteistyössä I tä-uudenmaan Pelastuslaitoksen sekä Porvoon poliisin kanssa järjestettiin marras- joulukuussa pelastussuunnitelman jalkauttamiseen liittyvä koulutus sekä suomeksi että ruotsiksi. Osallistujia oli yhteensä 100 henkilöä, jotka vastaavat työpaikoissaan pelastus- ja paloturvallisuudesta. Kuntateknisen ja toimitilapalvelun 26 työntekijää ja 4 esimiestä suorittivat ruotsinkielisen työturvallisuuskorttikoulutuksen Östra Nylands yrkesskolanissa. Päihdeohjelma päivitettiin huomioiden uudet määräykset ja ohjeet huumetestauksesta työelämässä. Tasa-arvo suunnitelmaa varten perustettiin työryhmä, joka aloitti suunnitelman tekemisen joulukuussa. Tasa-arvo suunnitelma valmistuu kevään 2006 aikana. Toimintavuoden aikana työstettiin kouluille toimintamallia työpaikan väkivalta- ja uhkatilanteiden hallintaan. Toimintaohjelm an työstäminen jatkuu kevään 2006 aikana. Kunnan kiinteistöjen ja työpaikkojen pelastussuunnitelmat sekä niihin liittyvät palo - ja pelastautumissuunnitelmat laadittiin vuoden loppuun mennessä. Sosiaali- ja terveysosaston toimintamalli väkivalta- ja uhkatilanteiden hallintaan siirtyi tehtäväksi vuoden 2006 aikana. Kunnan sisäilmatyöryhmä kokoontui kuusi kertaa ympäristöterveydenhuollon johdolla. Tyky ryhmä tutustui TYHY toimintaan Haikon kartanossa ja kokoontui kerran käsittelemään tyhy hakem uksia joista antoi ehdotukset osastojen yt-ryhmille. Yhteistyötä työterveyshuollon kanssa parannettiin lisäämällä yhteistä suunnittelua sekä sopimalla työpaikkakäynneistä riittävän aikaisessa vaiheessa. Yhteisiä työpaikkakäyntejä oli 20. Työsuojeluvaltuutettujen omia työpaikkakäyntejä oli 39. Kunnan työterveyshuollon toimintasuunnitelma ja -sopimus uusittiin painottumaan ennaltaehkäisevään työterveyshuoltoon. Työsuojeluvaltuutettujen vaalit toimitettiin marraskuussa. Äänestysprosentti oli 42 %. Kaksi valtuutettua valittiin ja heille molemmille kaksi varavaltuutettua, valtuutetut edustavat myös toimihenkilöitä. Työsuojeluvaltuutettujen alueet ovat: - sivistysosasto ja päivähoito, pois lukien talonmiehet ja vahtimestarit - sosiaali- ja terveysosasto, hallinto-osasto, sivistysosaston talonmiehet ja vahtimestarit, tekniikka- ja ympäristöosasto. Työsuojeluvaltuutetuille on määritelty sopimuksen m ukainen ajankäyttö. Työsuojelu osallistui vuoden aikana Ikääntymisen ja työhyvinvoinnin haasteet projektin suunnitteluun. 18

19 7\ LOPDSLLUL Työilmapiirikartoitus, jonka tavoitteena on antaa tietoa työpaikkojen tilasta ja toimia kehittämisen apuvälineenä, tehtiin keväällä Sama kysely teetettiin myös vuonna 2002, joten tietoja pystyttiin vertaamaan edelliseen kyselyyn. Kysely tehtiin koko kunnan vakituiselle henkilöstölle sekä pitkäaikaisille sijaisille, joiden työsuhde kestää yli 6 kuukautta. Vastaaminen tapahtui joko tietoverkossa tai paperilla. Kyselyn vastausprosentti oli 61 %, se vaihteli kuitenkin osastoittain 45 % ja 77,4 % välillä. Kyselyn yhteensä 45 kysymystä on ryhmitelty kolmeen alueeseen; osallisuus, työorganisaatio ja johtaminen sekä sosiaaliset työolot. Vastaaminen tapahtui antamalle esitetyille väittämille arvosanan 1-5, lisäksi vastaajilla oli mahdollisuus kirjoittaa omia avovastauksia ja kommentteja. Vuonna 2002 kaikkien osa-alueiden keski-arvo oli 3,72 kun se vuoden 2005 kyselyssä oli 3,77. Positiivista muutosta on tapahtunut kaikilla osa-aluilla. <KWHHQVl6DPPDQODJW.RNRNXQWDMD 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Osallisuus/Delaktighet Työorganisaatiot ja johtaminen/arbetsorganisati Sosiaaliset työolot/sociala arbetsförhållanden 2005 kysely 3,94 3,53 3, kysely 3,88 3,46 3,80 Kyselyssä vastaajia pyydettiin myös valitsemaan kuudesta kuvasta se, joka parhaiten kuvaa tunnelmaa työpaikalla. Vastauksia annettiin seuraavasti: 19

20 7XQQHOPDWW\ SDLNDOOD.RNRNXQWD 18 % 62 % 5 % 10 % 3 % Jokainen työyksikkö on käynyt omat tuloksensa läpi ja näiden pohjalta on asetettu kolme kehittämiskohdetta vuosiksi Työyksiköt ovat raportoineet kehittämiskohteista osastonjohdolle ja johtoryhmälle. Tulosten ja kehittämiskohteiden yhteenvetoja on myös käsitelty lautakunnissa ja jaostoissa. Seuraava vastaavanlainen kysely tehdään keväällä Kyselyä tullaan kuitenkin kehittämään työhyvinvointikyselyksi, joten sen tulokset eivät ole verrattavissa vuonna 2002 ja 2005 toteutettuihin kyselyihin. +HQNLO VW QSDONLWVHPLQHQ 2 % Vuonna 2005 Sipoon kunnassa otettiin käyttöön uusi muistamissääntö, jonka mukaan henkilöstöä palkitaan sekä kunnallisesta palvelusta että palvelusta Sipoon kunnassa. Vuonna 2005 Kuntaliiton ansiomerkkejä jaettiin yhteensä 30 seuraavasti: 40 vuoden kunnallisesta palvelusta: 1 henkilö 30 vuoden kunnallisesta palvelusta: 12 henkilöä 20 vuoden kunnallisest a palvelust a: 17 henkilöä Lahjoja palveluksesta Sipoon kunnassa jaettiin yhteensä 55 kappaletta: 10 vuoden palvelu Sipoon kunnassa: 19 henkilöä 20 vuoden palvelu Sipoon kunnassa: 24 henkilöä 30 vuoden palvelu Sipoon kunnassa: 12 henkilöä Vuonna 2006 tulemme jakamaa 29 kunnallista ansiom erkkiä ja 36 kappaletta lahjaa palveluksesta Sipoon kunnassa 20

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2004... 1 KATSAUS VUOTEEN 2004... 1

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2004... 1 KATSAUS VUOTEEN 2004... 1 6LSRRQNXQQDQ +(1.,/g67g5$32577, HENKILÖSTÖRAPORTTI 2004... 1 KATSAUS VUOTEEN 2004... 1 +(1.,/g67g5$32577,-$+(1.,/g67g675$7(*,$ Mikä on henkilöstöraportti?... 2 Sipoon kunnan henkilöstöstrategia... 3 Vuoden

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI 1 Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

6LSRRQ NXQQDQ +(1.,/g67g5$32577, Melontaa Sipoonjoella henkilöstön virkistysiltapäivänä elokuussa 2006

6LSRRQ NXQQDQ +(1.,/g67g5$32577, Melontaa Sipoonjoella henkilöstön virkistysiltapäivänä elokuussa 2006 6LSRRQNXQQDQ +(1.,/g67g5$32577, Melontaa Sipoonjoella henkilöstön virkistysiltapäivänä elokuussa 2006 +(1.,/g67g5$32577,6,6b/7g +(1.,/g67g5$32577,982'(/7$ +(1.,/g67g675$7(*,$ Sipoon kunnan henkilöstöstrategia...

Lisätiedot

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä.

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä. Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain Vakinainen Vakinainen Vakinainen Keskushallinto 205 206 114 65 64 22 270 270 136 Ympäristöterveydenhuolto 27 26 26 9 8 4 36 34 30 Sosiaali- ja terveystoimi

Lisätiedot

Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28

Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28 Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28 Henkilöstöraportti 2013 2 Sisältö Johdanto... sivu 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... sivu 4 palvelussuhteiden luonne henkilöstö nimikkeittäin sukupuolijakauma ikäjakauma

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Tilastointihetken henkilöstömäärät 2009-2014 Henkilöstömäärä 686 (703) Henkilötyövuosia yht. 639 (649) HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 2009-2014 800 761 756 750 710 703 700 671 650 686 Opetushenkilöstö

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Henkilöstön määrä palvelualueittain 31.12.2015 Palvelualue vakinaiset määräaikaiset määräaikaisista työllistettyjä yhteensä v. 2015 Konserni- ja maankäyttöpalvelut

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 215 ÄHTÄRIN KAUPUNKI l-ienkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Henkilöstömenot vuosina 2014-2016 4. Henkilöstön

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 2 SISÄLLYS 1. HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010... 3 2. KUNNAN ORGANISAATION UUDISTAMINEN... 4 3. HENKILÖSTÖRESURSSIT... 4 Henkilöstömäärän kehitys... 4 Henkilöstön kielijakauma...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 2 SISÄLLYS 1. HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010... 3 2. KUNNAN ORGANISAATION UUDISTAMINEN... 4 3. HENKILÖSTÖRESURSSIT... 4 Henkilöstömäärän kehitys... 4 Henkilöstön kielijakauma...

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma

Tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvosuunnitelma 2017-2019 1. JOHDANTO 3 2. TASA-ARVOSELVITYS 4 Tasa-arvoisuuden kokeminen 7 Koulutus 7 3. PERIAATTEET JA TOIMENPITEET TASA-ARVON EDISTÄMISEKSI 7 Henkilöstön rekrytointi 7 Tasa-arvoisen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 2 SISÄLLYS 1. HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2013... 3 2. SIPOON KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIAN PAINOPISTEALUEET... 5 3. HENKILÖSTÖRESURSSIT... 7 Henkilöstömäärän kehitys... 7 Henkilöstön

Lisätiedot

+(1.,/g67g5$32577, esipoo ryhmä suunnittelee kunnan sähköisen asiakaspalvelun kehittämistä

+(1.,/g67g5$32577, esipoo ryhmä suunnittelee kunnan sähköisen asiakaspalvelun kehittämistä +(1.,/g67g5$32577, esipoo ryhmä suunnittelee kunnan sähköisen asiakaspalvelun kehittämistä 2 6,6b//

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 SISÄLLYS 1. HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2012...3 2. SIPOON KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA...5 Sipoon kunnan henkilöstöstrategia 2025...5 Henkilöstöstrategian toteuttaminen käytännön

Lisätiedot

1. HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2011... 3 2. KUNNAN ORGANISAATION UUDISTAMINEN... 4 3. HENKILÖSTÖRESURSSIT... 6

1. HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2011... 3 2. KUNNAN ORGANISAATION UUDISTAMINEN... 4 3. HENKILÖSTÖRESURSSIT... 6 2 SISÄLLYS 1. HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2011... 3 2. KUNNAN ORGANISAATION UUDISTAMINEN... 4 3. HENKILÖSTÖRESURSSIT... 6 Henkilöstömäärän kehitys...6 Henkilöstön kielijakauma...8 Henkilöstön sukupuolijakauma...8

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ 1 Henkilöstön määrä ja rakenne 2 1.1 Henkilöstön määrä 2 1.2 Henkilöstön palvelussuhdejakauma 4 1.3 Henkilöstön sukupuolijakauma 4 1.4 Henkilöstön ikä 6 1.5 Henkilöstökulut

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Kh Kv

Henkilöstöraportti Kh Kv Henkilöstöraportti 2016 Kh 9.10.2017 64 Kv 16.10.2017 44 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne vuonna 2016... 4 2.1 Henkilöstömäärän kehitys... 4 2.2 Henkilöstö ammattinimikkeittäin...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2011... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin:

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin: JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 214 1. Johdanto Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa määrää, että kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 2 / 2

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 2 / 2 Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 1 / 1 1416/01.00.02/2012 77 Henkilöstökertomus vuodelta 2011 Valmistelijat / lisätiedot: Kunnas Jere, puh. (09) 816 22508 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna Kunnallinen työmarkkinalaitos

Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna Kunnallinen työmarkkinalaitos Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna 2005 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 22.5.2006 Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna 2005 Yleistä: Kunnallinen työmarkkinalaitos teki kuntiin ja

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2013... 3 2 Henkilöstövoimavarat... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 4 2.3 Palvelussuhteen pituus... 5 2.4 Eläkkeelle siirtyminen...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLLYS 1. Katsaus raportointivuoteen 2014... 3 2. Sipoon kunnan henkilöstöstrategian painopistealueet... 5 3. Henkilöstöresurssit... 7 Henkilötyövuodet... 7 Henkilöstömäärän kehitys...

Lisätiedot

Varhaisen välittämisen

Varhaisen välittämisen Varhaisen välittämisen malli käytännössä Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Sirpa Parantala Henkilöstökoordinaattori SP Mikkelin keskussairaala Moision sairaala Sairaansijat ja hoitopaikat Sairaansijat yhteensä

Lisätiedot

Kh 03.06.2015 154 Kv 15.06.2015 32

Kh 03.06.2015 154 Kv 15.06.2015 32 Henkilöstöraportti 2014 Kh 03.06.2015 154 Kv 15.06.2015 32 Sisältö Johdanto... sivu 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... sivu 4-6 palvelussuhteiden luonne henkilöstö nimikkeittäin sukupuolijakauma ikäjakauma

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanhallitus 26.5.2015 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI / HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2.1.

Lisätiedot

SECURITAS OY HENKILÖSTÖRAPORTTI 2002

SECURITAS OY HENKILÖSTÖRAPORTTI 2002 SECURITAS OY HENKILÖSTÖRAPORTTI 22 Vuonna 22 talouden kasvuvauhti hidastui hieman, mikä näkyi myös henkilöstömäärän kehityksessä. Koulutusrintamalla vuosi oli kuitenkin aktiivinen. Yhtäältä tämä johtui

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 2 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna Kunnallinen työmarkkinalaitos

Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna Kunnallinen työmarkkinalaitos Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna 2004 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 14.4.2005 Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna 2004 Yleistä: Kunnallisessa yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 SISÄLLYS 1. Katsaus raportointivuoteen 2015... 3 2. Sipoon kunnan henkilöstöstrategian painopistealueet... 5 3. Henkilöstöresurssit... 6 Henkilötyövuodet... 6 Henkilöstömäärän kehitys...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLLYS 1. Katsaus raportointivuoteen 2014... 3 2. Sipoon kunnan henkilöstöstrategian painopistealueet... 5 3. Henkilöstöresurssit... 6 Henkilötyövuodet... 6 Henkilöstömäärän kehitys...

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2016 KT Kuntatyönantajat 8000 7000 6000 Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2015 7 380 5000 4000 3000 2000 2 743 3

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 2014 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne 3 2.1 Henkilöstömäärä 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika 5 2.4 Ikäjakauma

Lisätiedot

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi henkilöstötilinpäätös 2014 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Sisällysluettelo 1. HENKILÖSTÖ... 1 1.1. Vakinainen henkilöstö toimialoittain

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

Tilastoesite syyskuu 2012. Kunnalliset palkat ja henkilöstö. www.kt.fi

Tilastoesite syyskuu 2012. Kunnalliset palkat ja henkilöstö. www.kt.fi Tilastoesite syyskuu 2012 Kunnalliset palkat ja henkilöstö www.kt.fi Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2011 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2 595 3 642 3 016

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2015 www.kt.fi Henkilöstömenot 21 miljardia euroa Vuonna 2015 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat arviolta 21 miljardia euroa, josta palkkakustannukset

Lisätiedot

AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ-

AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ- AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ- Jaakko Joensuu henkilöstöpäällikkö Kempele on voimakkaasti kasvava 15 100 asukkaan nuorekas kunta. Kempele on huipputeknologiaa,

Lisätiedot

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhtymävaltuusto 14.6.2016 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lääkärit 131

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS Henkilöstö palvelutuotannon voimavarana 31.8.2017 Raija Ranta, henkilöstöjohtaja-sosiaali-ja terveysjohtaja HENKILÖSTÖ / RAKENNE HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 31.12.2016 Vakinaiset 3 177

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Iitin kunta Henkilöstökertomus 2014 445 / 02.01.02 / 2014 Kunnanhallitus 3.8.2015 Kunnanvaltuusto Sisällys 1. Henkilöstörakenne... 3 2. Poissaolot... 8 3. Eläköityminen... 11 4. Henkilöstökulut... 12 2

Lisätiedot

Kannuksen kaupungin henkilöstöpoliittinen ohjelma vuosille 2015-2020

Kannuksen kaupungin henkilöstöpoliittinen ohjelma vuosille 2015-2020 Kannuksen kaupungin henkilöstöpoliittinen ohjelma vuosille 2015-2020 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Voimaan 1.1.2015 Henkilöstöpoliittinen ohjelma 2015 2020 1 Sisällysluettelo 1 Mikä on henkilöstöpoliittinen

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan:

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2017 2019 YT-tmk 28.11.2016 XX Henkjaos 28.11.2016 XX Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu Sisällysluettelo 1. Tasa-arvo-

Lisätiedot

Ruokapalvelut VAKINAISET TYÖLLISTETYT MÄÄRÄAIKAISET YHT

Ruokapalvelut VAKINAISET TYÖLLISTETYT MÄÄRÄAIKAISET YHT Sisällys H K KESKUSVIRASTO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 VAKINAISET 199 204 206 88 83 74 TYÖLLISTETYT 5 2 9 2 1 1 MÄÄRÄAIKAISET 45 44 36 11 3 13 YHT. 249 250 251 101 87 88 Ruokapalvelut 2014 2015 2016

Lisätiedot

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari 29.11.2011 Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja 1 ASUKKAIDEN MENESTYMINEN Tarvetta vastaavat palvelut Asukkaiden omatoimisuus Vuorovaikutus TALOUS HALLINNASSA

Lisätiedot

POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016

POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 1 Sisällysluettelo 1 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 4 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 4 Vakituiset ja määräaikaiset 31.12....

Lisätiedot

Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta?

Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta? Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta? Mitä työhyvinvointi tuottaa? Jari Honkanen Vastaava työterveyslääkäri Mehiläinen Kuopio 1 9.10.2014 TYHY tapahtuma Työhyvinvoinnin merkitys liiketoiminnan

Lisätiedot

Työyhteisön pelisäännöt - tuottavuutta työhyvinvoinnista

Työyhteisön pelisäännöt - tuottavuutta työhyvinvoinnista Työyhteisön pelisäännöt - tuottavuutta työhyvinvoinnista Jyväskylän kaupunki Henkilöstöhallinto Sisältö: 1. Henkilöstötyön keskeiset sisällöt 2. Miksi työyhteisön pelisäännöt? 3. Työhyvinvoinnin määritelmä

Lisätiedot

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014... HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...1 Kunnan määräaikaiset työsuhteet

Lisätiedot

Henkilöstöriskien hallinta ja työterveysyhteistyö

Henkilöstöriskien hallinta ja työterveysyhteistyö Henkilöstöriskien hallinta ja työterveysyhteistyö Kari-Pekka Martimo Johtava työterveyslääkäri Henry ry, Tampere 9.2.2010 Esityksen sisältö Mihin työterveyshuoltoa tarvitaan? Työterveysyhteistyön edellytyksiä

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2016

Henkilöstötilinpäätös 2016 Henkilöstötilinpäätös 2016 Sisällysluettelo HENKILÖSTÖOHJELMA... 1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 2 VAKITUISET JA MÄÄRÄ-AIKAISET... 3 KOKO- JA OSA-AIKAISET... 3 HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 Yt-neuvottelukunta 26.1.2015 Kh 2.2.2015

MYNÄMÄEN KUNNAN KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 Yt-neuvottelukunta 26.1.2015 Kh 2.2.2015 MYNÄMÄEN KUNNAN KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 Yt-neuvottelukunta 26.1.2015 Kh 2.2.2015 Arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta (työntekijä tarkoittaa työsopimussuhteisia ja virkasuhteisia) Mynämäen

Lisätiedot

Tilastoesite syyskuu 2013. Kunnalliset palkat ja henkilöstö. www.kt.fi

Tilastoesite syyskuu 2013. Kunnalliset palkat ja henkilöstö. www.kt.fi Tilastoesite syyskuu 2013 Kunnalliset palkat ja henkilöstö www.kt.fi Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2012 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2 657 3 732 7 183

Lisätiedot

Työhyvinvointi Kotkassa Jorma Haapanen

Työhyvinvointi Kotkassa Jorma Haapanen Työhyvinvointi Kotkassa Jorma Haapanen Kotkan kaupunki Perustettu vuonna 1879 Kotka, Karhula ja Kymi yhdistyivät 1977 Asukkaita noin 55.000 Kokonaispinta-ala 950km2, maata 271km2, merta 678km2 Rantaviivaa

Lisätiedot

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla?

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Mistä työhyvinvointi koostuu? Työhyvinvointiryhmä tämä ryhmä perustettiin 2009 ryhmään kuuluu 13 kaupungin työntekijää - edustus kaikilta toimialoilta, työterveyshuollosta,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

TIEDOSTA TURVAA MITEN TYÖPAIKALLA HYÖDYNNETÄÄN TIETOA

TIEDOSTA TURVAA MITEN TYÖPAIKALLA HYÖDYNNETÄÄN TIETOA TIEDOSTA TURVAA MITEN TYÖPAIKALLA HYÖDYNNETÄÄN TIETOA Työturvallisuuspäivän alueseminaari 28.4.2017 Seinäjoki Työsuojelu- ja turvallisuuspäällikkö Elina Hihnala-Mäkelä Seinäjoen kaupunki / Henkilöstöhallinto

Lisätiedot

Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna Kunnallinen työmarkkinalaitos

Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna Kunnallinen työmarkkinalaitos Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna 2006 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 30.5.2007 Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna 2006 Yleistä: Kunnallinen työmarkkinalaitos teki kuntiin ja

Lisätiedot

Kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpideohjelman mukainen paikallinen järjestelyerä Kunnallinen työmarkkinalaitos

Kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpideohjelman mukainen paikallinen järjestelyerä Kunnallinen työmarkkinalaitos Kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpideohjelman mukainen paikallinen järjestelyerä 1.9.2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 21.2.2008 Paikallisten järjestelyerien käyttö 1.9.2007

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 1 1.2 Henkilöstön määrä... 1 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 1 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä... 2 1.2.3

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA 2016-2017 TYÖHYVINVOINTIOHJELMA Hyväksytty henkilöstöjaostossa 25.4.2016 Sisällys 1 Työhyvinvointiohjelma... 2 2 Työhyvinvoinnin tekijöiden tehtävät ja vastuut... 3 3 Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma...

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 246 78767 4,0 41,8 82,0 256,0 12938,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,5-3,0-100,0-6,8-1,9 2,4 370,8-3,0

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 81210 4,0 39,0 82,0 227,0 13364,0 81210 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,6-1,9-64,2-4,4-0,7 2,4 150,0-1,9

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 15/2013 liite 3. TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje

KT Yleiskirjeen 15/2013 liite 3. TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) määräystä vuosiloman siirtämisestä työkyvyttömyyden vuoksi ja määräystä vuosilomapalkan

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON TYÖHYVINVOINTIPALVELUT

HELSINGIN YLIOPISTON TYÖHYVINVOINTIPALVELUT HELSINGIN YLIOPISTON TYÖHYVINVOINTIPALVELUT 19.5.2009 Eeva-Liisa Putkinen Työhyvinvointiyksikkö Henkilöstö- ja lakiasiain osasto Tekijöitä, jotka vaikuttavat työkykyyn Vaikutusmahdollisuus omaan työhön

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Hyväksytty hallituksessa 30.05.2013 43 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2 TASA-ARVOSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TASA-ARVOKYSELYN

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Taso 3 2940300 Arkistolaitos : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 318 86383 3,0 29,0 64,0 224,0 5536,0 86383 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -29,1-100,0-3,4

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2006

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2006 SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2006 2 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön osuus 4 2.4.

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 Kunnanhallitus 2.5.2016 109 Yt-toimikunta SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTTI... 3 JOHDANTO... 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT... 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 Henkilöstö hallinnonaloittain... 4 Henkilötyövuodet...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 1 Henkilöstöraportissa olevat tiedot perustuvat kunnan palkanlaskennasta kerättyihin tietoihin 31.12.2010 tilanteesta. Luvut sisältävät ko. päivänä kunnan

Lisätiedot

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki Varhainen tukeminen osa esimiestyötä asiantuntijapalvelut Tehostettu tuki kun työpaikan eivät riitä 1. Työntekijän ongelman tunnistaminen 2. Esimies ottaa asian puheeksi 3. Työpaikan 4. Työterveyshuollon

Lisätiedot

Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja

Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Sisältö 1. Miksi Jyväskylä -sopimus? 2. Yhteistoiminta 3. Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi 4. Henkilöstön

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 TAUSTAA Kunnan toimialalla henkilöstö on tärkein resurssitekijä. Menestykseen kunta tarvitsee motivoituneen ja osaavan henkilöstön. Valtuuston asettamien tavoitteiden saavuttaminen

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

KUNNALLISET PALKAT JA HENKILÖSTÖ

KUNNALLISET PALKAT JA HENKILÖSTÖ Tilastoesite marraskuu 2008 KUNNALLISET PALKAT JA HENKILÖSTÖ www.kuntatyonantajat.fi KESKIANSIOT SOPIMUSALOITTAIN Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2007 euroa/kk 7 000 6 000 6 024 5 000 4 000 3 000

Lisätiedot

Uudista ja uudistu 2009 Henkilöstöjohtamisen uudistamisen välttämättömyys - case Jyväskylän kaupunki - 23.9.2009

Uudista ja uudistu 2009 Henkilöstöjohtamisen uudistamisen välttämättömyys - case Jyväskylän kaupunki - 23.9.2009 Uudista ja uudistu 2009 Henkilöstöjohtamisen uudistamisen välttämättömyys - case Jyväskylän kaupunki - 23.9.2009 Pertti Malkki (FT, YTM) Henkilöstöjohtaja Sisältö Ajatuksia kuntien tuottavuuskehityksestä

Lisätiedot

Aktiivisen tuen toimintatavan itsearviointityökalu

Aktiivisen tuen toimintatavan itsearviointityökalu 1 (5) Aktiivisen tuen toimintatavan itsearviointityökalu Aktiivisen tuen toimintatapa tukee työhyvinvoinnin ja työkyvyn johtamista. Aktiivisen tuen toimintatavan tavoitteena on varmistaa sujuva työ työpaikoilla.

Lisätiedot

Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta

Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta 2015 Työterveyshuolto on kattava Lakisääteinen työterveyshuolto (lakisääteiset terveystarkastukset, työpaikkakäynnit) Muu ennaltaehkäisevä työterveyshuolto

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia ohjaa kunnan työnantajatoimintaa Tavoitteet

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanhallituksessa x.x.2014 x SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 MUISTAMISTILAISUUDET... 3 2.1 Työmerkkipäivät... 3 2.2 Läksiäistilaisuus... 3 2.3 Eläkkeelle siirtyminen...

Lisätiedot

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMA Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMAN MYÖNTÄMINEN Sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi on haettava sairauslomaa toimivaltaiselta työnantajan edustajalta. Esimies voi myöntää sairauslomaa ilman

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1 Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN TYÖTURVALLISUUSPÄIVÄ 28.4.2014

KANSAINVÄLINEN TYÖTURVALLISUUSPÄIVÄ 28.4.2014 KANSAINVÄLINEN TYÖTURVALLISUUSPÄIVÄ 28.4.2014 Henkilöstöjohtaja Riitta Hallberg Puh. 044-4598946, riitta.hallberg@saarikka.fi Perustietoja Saarikasta: - Tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluja - 5 kunnan

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2012

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2012 Juankosken kaupunki Henkilöstökertomus 2012 Kaupunginhallitus 8.4.2013 JUANKOSKEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Henkilöstökertomus on henkilöstöjohtamisen ja henkilöstösuunnittelun apuväline, jonka

Lisätiedot

Tilastoesite syyskuu Kunnalliset palkat ja henkilöstö.

Tilastoesite syyskuu Kunnalliset palkat ja henkilöstö. Tilastoesite syyskuu 2011 Kunnalliset palkat ja henkilöstö www.kuntatyonantajat.fi Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2010 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2

Lisätiedot

1 Johdanto. 2 Henkilöstön määrä ja rakenne. 2.1. Henkilöstön määrä

1 Johdanto. 2 Henkilöstön määrä ja rakenne. 2.1. Henkilöstön määrä 1 1 Johdanto Henkilöstöraportin tehtävänä on antaa vuosittain luottamushenkilöille, esimiehille ja henkilöstölle kokonaiskuva henkilöstön määrästä ja rakenteesta. Se sisältää määrällistä perustietoa henkilöstön

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia 2017 Pyhännän kunta

Henkilöstöstrategia 2017 Pyhännän kunta Henkilöstöstrategia 2017 Pyhännän kunta Henkilöstöstrategiasta Tämä strategia on laadittu koko henkilöstötoiminnan perustaksi. Strategia ulottuu vuoteen 2017 saakka, kuten Pyhännän kuntastrategiakin. Tässä

Lisätiedot

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla Kunnallinen työmarkkinalaitos

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla Kunnallinen työmarkkinalaitos Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla 1.5.2009 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 24.11.2009 Paikallisten järjestelyerien käyttö 1.5.2009 Yleistä: Kunnallinen työmarkkinalaitos teki kuntiin

Lisätiedot

Yhteistyö työkyvyn arvioinnissa

Yhteistyö työkyvyn arvioinnissa Yhteistyö työkyvyn arvioinnissa Marjo Sinokki Työterveysjohtaja Turun Työterveystalo/Turun kaupunki LT, työterveyshuollon ja terveydenhuollon EL EI SIDONNAISUUKSIA Tänään pohditaan Taustaa Työkyky Yhteistyö

Lisätiedot

Kainuun maakunta kuntayhtymän työkyvyn tukiprosessi. Marko Klemetti, työhyvinvointi- / työsuojelupäällikkö

Kainuun maakunta kuntayhtymän työkyvyn tukiprosessi. Marko Klemetti, työhyvinvointi- / työsuojelupäällikkö Kainuun maakunta kuntayhtymän työkyvyn tukiprosessi Marko Klemetti, työhyvinvointi- / työsuojelupäällikkö Henk. Yhteensä (pl.oae) KuEL- eläkkeelle siirtyneet Kainuun maakunta ky v. 2005 2008 eläkelajeittain,

Lisätiedot

Tulesairaudet ja työkyvyttömyyden kustannukset

Tulesairaudet ja työkyvyttömyyden kustannukset Tulesairaudet ja työkyvyttömyyden kustannukset Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ergonomia ja terveellinen työ seminaari Rovaniemi 5.-6.6.2014 Marja-Leena Suhonen Keva Työ- ja virkasuhteisia KuEL:n piirissä

Lisätiedot

liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014

liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 1 1.2 Henkilöstön määrä... 1 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 1 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä...

Lisätiedot