Dnro 7562/000/2007 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Dnro 7562/000/2007 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2012"

Transkriptio

1 Dnro 7562/000/2007 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Helsinki Marraskuu 2007

2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO Vuosien strategiset tavoitteet Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön muutostrendit Eviran toimenpiteet toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamiseksi Toiminnalliset linjaukset Vuosien tulostavoitteet Koko virastoa koskevat tavoitteet...13 a) Toiminnallinen tehokkuus sekä sen kehitys...13 b) Tuotokset sekä niiden kehitys...15 c) Laadunhallinta sekä sen kehitys...15 d) Henkisten voimavarojen hallinta sekä sen kehitys...16 e) Tietovarantojen ja -tekniikan hyödyntämisen tila ja kehitys Keskeiset kehittämistavoitteet ja investointihankkeet Merkittävät prosessi- ja tulosaluetasoiset tavoitteet ja tehtävät Siirtomenojen vaikuttavuustavoitteet Toiminnan rahoitus...22 LIITTEET Liite 1 (1) Tuloksellisuuden tunnusluvut Liite 1 (2) Taloudelliset voimavarat Liite 1 (3) Toiminnallinen jaottelu Liite 2 Elintarviketurvallisuusviraston tuottavuustoimenpiteet v

3 JOHDANTO Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille on laadittu annettujen ohjeiden mukaisesti. Suunnitelma on valmisteltu yhdessä viraston ja yksiköiden johdon sekä yhteistoimintamenettelyn mukaisesti henkilöstön kanssa. Johtoryhmä on käsitellyt suunnitelman kokouksessaan Helsingissä 1. päivänä marraskuuta 2007 Pääjohtaja Jaana Husu-Kallio - 3 -

4 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTON (EVIRA) TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 1. Vuosien strategiset tavoitteet 1.1. Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön muutostrendit Kansainvälisen kaupan lisääntyminen ja ilmastonmuutokset lisäävät edelleen eläin- ja kasvitautien leviämiseen sekä elintarvikkeiden ja maatalouden tuotantotarvikkeiden turvallisuuteen liittyviä riskejä. Riskin kasvu johtuu maallemme uusien eläin- ja kasvitautien leviämisestä EU:n ja sen tärkeimpien kauppakumppaneiden alueilla, kotimaisen tuotannon korvaamisesta osittain ulkomaisilla tuotteilla sekä maatalouden tuotantotarvikkeiden, elintarvikkeiden ja niiden raaka-aineiden ja eläimistä saatavien muiden tuotteiden tuonnin lisääntymisestä. Myös eläinten tuonti laajenee ja kasvattaa tautiriskiä, käsittäen myös uudet Suomelle eksoottiset taudit. Tautiriskiä lisää myös matkailun laajeneminen entisestään. Suunnitellut vientitullien korotukset vaikuttavat merkittävästi Venäjältä tuotavan havuraakapuun tuontiin. Maatalouden rakennemuutos vähentää maatilojen määrää ja kasvattaa edelleen tilakokoa. Yksittäiset tuotantoyksiköt ja rakentamishankkeet laajenevat. Osa-aikaistuminen, sopimus- ja yhtiömuotoinen tuotanto ja vaihtoehtoiset tuotantomuodot lisääntyvät. Tuotantoeläinsektorilla riskinhallinnan painopiste siirtyy tarttuvista eläintaudeista entistä enemmän tuotantoeläinsairauksien ennaltaehkäisemiseen sekä eläinten terveydenhuoltoon ja hyvinvointiin, mikä johtuu erityisesti yksikkökoon kasvusta ja eri kasvatusvaiheiden eriyttämisestä. Tämä lisää ammattitaito- ja osaamisvaatimuksia maatiloilla, mutta myös koko elintarvikeketjussa, erityisesti neuvonta- ja valvontatyössä. Riskienhallinta ja viestintä asettavat myös lisävaatimuksia eri toimijoiden yhteistyölle. EU:n yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) uudistukseen sisältyvät tukipolitiikan muutokset vauhdittavat edelleen rakennemuutosta ja tiukentavat tuotannon taloudellisia edellytyksiä. Kilpailun kiristyessä ja kannattavuusvaatimusten kasvaessa haasteena tulee myös kotimaisessa tuotannossa olemaan laatu- ja turvallisuusnäkökohtien riittävä huomioiminen tehokkuusvaatimusten rinnalla. Toisaalta CAP-uudistuksen tavoitteisiin sisältyy keskeisesti elintarviketurvallisuuden ja laadun varmistaminen, ympäristönäkökohtien korostaminen, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin parantaminen sekä maatalouden monivaikutteisuuden edistäminen. Elintarviketeollisuus kansainvälistyy ja muuttuu rakenteeltaan polarisoidummaksi. Samaan aikaan suurteollisuus keskittyy edelleen ja pieniä yrityksiä syntyy lisää. Suomalaisten yritysten kansainvälistyminen Itämeren alueelle ja Venäjälle jatkuu. Tuonnin kasvu jatkuu ja tuonti monipuolistuu. Viennin kasvuun on mahdollisuuksia. Ilmastonmuutos ja ravitsemuskysymykset ohjaavat - 4 -

5 yritysten toimintaa markkinoilla. Lähellä tuotetun ruoan merkitys korostuu myös ympäristösyistä Vähittäiskaupan ketjumainen toimintatapa vahvistuu edelleen. Ketjuihin kuuluvien myymälöiden valikoimista päätetään suurelta osin keskitetysti ja toimintatavat perustuvat entistä enemmän ketjujen ohjeisiin. Osa myymäketjuista perustaa kilpailukykynsä yhä vahvemmin hintaan, jolloin valikoimassa pidetään suhteellisen pientä määrää nopeasti kiertäviä valmiiksi pakattuja tuotteita. Palvelua korostavissa ketjuissa tarjotaan paljon myös pakkaamattomia elintarvikkeita sekä myymälässä valmistettua ruokaa. Kansainvälisen hankintayhteistyön merkitys pysyy suurena. Eviran toiminnan lähtökohtana ovat yhteiskunnan ja kuluttajien tarpeet ja asiakaslähtöisyys. Ruoan laatuun liittyvissä asioissa kuluttajat arvostavat turvallisuus-, eettisyys- ja ympäristönäkökohtien rinnalla yhä enemmän ruoan makuun, nautinnollisuuteen ja elämyksellisyyteen liittyviä asioita ja ovat kiinnostuneita ruokakulttuurista ja ravinnon ja terveyden suhteesta. Osto- ja ruokailutottumukset ja valintaperusteet muuttuvat ja eriytyvät ja tiedonsaannin merkitys kasvaa. Kaikkiaan voidaan suomalaisen kuluttajan vaatimusten elintarvikkeita ostettaessa arvioida lisääntyvän. Kuluttajat odottavat valinnanmahdollisuuksia mm. luonnonmukaisen, tavanomaisesti tuotetun ja muuntogeenisen ruoan suhteen sekä uusia tuotteita ja palvelumuotoja. Nämä odotukset asettavat vaatimuksia ja kehittämistarpeita myös valvonnalle ja tutkimustoiminnalle. Ravinnon terveellisyyteen ja ruokatottumuksiin vaikuttamiseksi tarvitaan eri hallinnonalojen ja toimijoiden tiivistä yhteistyötä Yhteisölainsäädännön tavoitteiden mukaisesti toimialan valvonnassa vahvistetaan valvonnan strategista ja pitkän aikavälin suunnittelua ja toiminnan laadun varmistamista. Suurin osa EU:n komission vuonna 2000 julkaisemaan elintarvikkeiden turvallisuutta koskevaan lainsäädäntöohjelmaan sisältyneistä lainsäädäntöhankkeista on toteutettu. Osittain säädöksiä ja järjestelmiä vielä täydennetään, mutta pääasiallisesti suunnittelukauden tehtävät painottuvat uusien säädösten täytäntöönpanoon ja valvonnan vakiinnuttamiseen. Tämä merkitsee valvonnan kansainvälistymistä, EU-rajavalvonnan tiukentumista ja laajaa jäljitettävyyden vaatimusta. Naapurimaiden vastaavien viranomaisten yhteystiedoista olisi tällöin hyötyä. Kansallisella tasolla erityisesti eläintautilain ja eläinlääkintähuoltolain uudistuksilla tulee olemaan huomattava vaikutus tehtäväalueen toimintaympäristöön ja toimijoiden työnjakoon. Vastaavia vaikutuksia on myös terveysväiteasetuksen velvoitteiden täytäntöönpanolla. Komission eläintautistrategia vuosille tulee vaikuttamaan myös hallinnonalan toimintaan lähitulevaisuudessa, mutta aikataulu hankkeen eri osille on vielä avoin. Strategian puitteissa on tarkoitus mm. arvioida biologisia ja kemiallisia riskejä ja priorisoida riskinhallintainterventioita kustannustehokkuus huomioon ottaen, luoda horisontaalinen kehyslainsäädäntö eläinten terveyden alueelle kansainvälisen eläintautijärjestön OIE:n ja CODEXin standardeihin nojautuen, tehostaa eläintautien ennaltaehkäisyä ja kriisivalmiutta sekä vahvistaa ja koordinoida tieteellistä riskinarviointia ja tutkimusta

6 Maa- ja metsätalousministeriön (MMM) tuotantoeläinten hyvinvointistrategian (2006) mukaisesti eläinten hyvinvoinnin tulee olla luonteva osa suomalaisen elintarviketuotannon läpinäkyvää laatuketjua. Myös komission eläinten hyvinvointistrategia hankkeineen vuosille korostaa pyrkimyksiä eläinten hyvinvoinnin edistämiseksi. Tämä edellyttää myös kansallista valmistautumista yhteistyöhön mm. suunnitellun eurooppalaisen eläinten hyvinvoinnin osaamiskeskuksen kanssa. Tutkimuksen alueella kilpailu tutkimusrahoituksesta kiristyy entisestään. Tähän vaikuttavat myös sektoritutkimuksen alueella vireillä olevat uudistukset. Tutkimustyöhön liittyvä verkottuminen tulee entisestään lisääntymään, mikä näkyy sekä tutkija- että laiteyhteistyön alueella. Riskinarvioinnin ja siihen liittyvien taloudellisten vaikutusten arvioinnin merkitys yhteiskunnallisen päätöksenteon perusteena lisääntyy. Valvonta on kohdistettava riskin suuruuden mukaan terveydelliset, taloudelliset ja turvallisuuteen liittyvät riskit huomioiden. Riskinarviointia tarvitaan lainsäädännön valmistelussa, valvontatoimenpiteiden perusteena ja niiden kohdentamisessa sekä valittaessa seurannan ja tutkimuksen painopisteitä. Viestinnässä avoimuus ja reaaliaikaisen viestinnän vaatimukset korostuvat entisestään suunnittelukaudella. Tämä edellyttää erityisesti elintarvikeketjun riski- ja kriisitilanteisiin liittyvässä viestinnässä ennalta varautumista ja yhteisistä menettelytavoista sopimista koko ketjussa valtakunnallisella ja alueellisella tasolla sekä viestintävalmiuksien, erityisesti verkkoviestinnän edelleen kehittämistä. Elintarvikeketjun toiminnasta etääntyneille kuluttajille on tuotettava ja kohdistettava kuluttajainformaatiota, joka perustuu luotettavaan asiantuntijatietoon. Kuluttajien valistuneiden valintojen edistämiseksi on informaatiota tuotettava tuotteista ja niiden alkuperästä sekä tuotantoketjun toiminnasta yhteistyössä eri toimijoiden ja neuvontajärjestöjen kanssa. Tiedon tarve myös valvonnan toiminnasta eri tasoilla kasvaa edelleen. Tehtäväalueen toimintaympäristöön vaikuttavat merkittävästi myös alue- ja paikallishallinnon sekä laboratorio- ja tutkimuskentän rakenteessa ja työnjaossa tapahtuvat muutokset. Verkostoituminen ja erikoistuminen jatkuvat ja yhteistyön merkitys eri toimijoiden kesken kasvaa edelleen. Teknologinen kehitys erityisesti verkkovälitteisen tiedonsiirron ja sähköisen asioinnin alueella vaatii panostusta teknologiaan, osaamiseen ja prosesseihin. Eviran tehtäväalueella kasvavien tietojärjestelmätarpeiden hallinta ja toiminnan tuottavuusvaatimukset edellyttävät strategisia linjauksia ja kehittämishankkeiden priorisointia tiedonhallinnan tehostamiseksi. MMM:n hallinnonalan toimintaa kehitetään valtionhallinnon toiminnan kehittämistä koskevien yleisten strategioiden ja kehittämishankkeiden mukaisesti. Hallitusohjelmasta toimialan kannalta keskeisiä hankkeita ovat erityisesti - 6 -

7 suomalaisen ruuan edistämisohjelma, valtion tuottavuusohjelma ja alueiden kehittäminen. Erityistä huomiota Evirassa on kiinnitettävä henkilöstön työhyvinvointiin ja osaamisen varmistamiseen uuden organisaation kehittämistilanteessa ja kilpailun kiristyessä osaavasta henkilöstöstä Eviran toimenpiteet toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamiseksi Elintarvikkeiden turvallisuutta ja laatua koskevan tehtäväalueen vaikuttavuustavoitteena on MMM:n hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelman (TTS) mukaan ihmisten ja eläinten terveyden sekä ympäristön suojeleminen, kuluttajiin kohdistuvien riskien vähentäminen sekä eläinten hyvinvoinnin parantaminen. Vuoden 2008 talousarvioesityksen mukaan tehtäväalueen vaikuttavuustavoitteena on: - eläinten ja kasvien terveyden sekä maatalouden tuotantopanosten turvallisuuden ja laadun säilyminen edelleen hyvänä; - eläinten hyvinvoinnin paraneminen; - elintarvikevälitteisten ja eläinten ja ihmisten välillä leviävien tautitapausten väheneminen sekä elintarvikkeissa esiintyvien vieraiden aineiden tason pysyminen edelleen nykyisellä hyvällä tasolla; sekä - alkuperä- ja tuotantotapamerkintöjen luotettavuus sekä muuntogeenisten tuotteiden hallittu käyttöönotto. Toimialan tavoitteiden saavuttamiseksi Evira: - johtaa, ohjaa ja kehittää elintarviketurvallisuuden, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä kasvinterveyden viranomaisten vastuulla olevaa riskinhallintaa alue- ja paikallistasolla ja suorittaa valvontaa omalla toimialallaan; - rakentaa elintarviketurvallisuutta sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia ja kasvinterveyttä varmistavia turvallisuus-, laatu- ja jäljitettävyysjärjestelmiä yhdessä toimialansa viranomaisten, neuvonnan sekä tuottajien, teollisuuden ja kaupan kanssa; - suorittaa tieteellistä tutkimusta ja riskinarviointeja ja tekee seurantatutkimuksia; sekä - vastaa riskiviestinnästä viranomaisten ja kuluttajien sekä elintarvikealan toimijoiden välillä. Huomiota kiinnitetään erityisesti vaarallisten kasvi- ja eläintautien ehkäisemiseen ja varhaiseen havaitsemiseen, elintarvikevälitteisten ja eläinten ja ihmisten välillä leviävien taudinaiheuttajien vähentämiseen, elintarvikkeiden ja maatalouden tuotantotarvikkeiden sisältämien vieraiden tai haitallisten aineiden valvontaan, tuotteiden alkuperää ja luonnonmukaista tuotantoa koskevien vaatimusten valvontaan sekä muuntogeenisten maatalouden tuotantopanos

8 ten ja elintarvikkeiden valvonnan vakiinnuttamiseen ja kehittämiseen. Lisäksi päämääränä on edistää kuluttajien valinnanmahdollisuuksia, varmistaa, etteivät markkinoilla olevat elintarvikkeet johda kuluttajaa harhaan, antaa riittävästi tietoa tuotteista, tuotantoketjun toiminnasta ja valvonnasta sekä parantaa eläin- ja kasvitauteja ja elintarvikkeita koskevaa kriisivalmiutta yhdessä toimialan viranomaisten ja elintarvikeketjun muiden toimijoiden kanssa. Alkutuotannon ja elintarvikeketjun laadun ja turvallisuuden varmistamiseksi ja riskien hallitsemiseksi toteutetaan Suomen elintarviketalouden kansallista laatustrategiaa ja zoonoosistrategiaa, varmistetaan eläinlääkkeiden hallittu käyttö, seurataan lääkeresistenssin kehitystä, kehitetään riskinarviointiin perustuen lihantarkastustoimintaa, toteutetaan kylvösiemenalan toimintaohjelmaa, kasvinsuojelustrategiaa, viljastrategiaa, rehustrategiaa ja eläinjätestrategiaa sekä huomioidaan luomustrategiaan, geenitekniikkastrategiaan, ympäristöministeriön johdolla valmisteltuun biojätestrategiaan ja EU:n maaperäsuojelustrategiaan sisältyvät tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset. Koti- ja tuotantoeläinten terveydentilan ja hyvinvoinnin parantamiseksi ja sairauksien vähentämiseksi toteutetaan kansallista eläintautistrategiaa, kalatautistrategiaa, ja eläinten hyvinvointistrategiaa yhdessä toimialan viranomaisten ja elintarvikeketjun muiden toimijoiden kanssa. Vaikuttavuustoimenpiteissä painotetaan erityisesti tuotantoeläinsairauksien ennaltaehkäisemiseen ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen tähtäävän terveydenhuoltojärjestelmän kehittämistä. Tavoitteena on parantaa terveydenhuollon kattavuutta ja järjestelmän tuottamien tietojen luotettavuutta ja hyödynnettävyyttä. Tähän liittyen vahvistetaan osaamista ja ammattitaitoa koko tuotantoketjun ja valvonnan toiminnassa sekä tiivistetään eri toimijoiden yhteistyötä. Tehokkaiden riskinhallintatoimenpiteiden ansiosta TSE-tautien riski Suomessa ja muissa EUmaissa on vähentynyt. Tämän johdosta seurantatutkimuksia voidaan tulevaisuudessa vähentää. Ympäristönsuojelutavoitteisiin Evira vaikuttaa mm. maatalouden tuotantopanosten, erityisesti kasvinsuojeluaineiden ja rehu- ja lannoitevalmisteiden ennakollisilla hyväksymismenettelyillä sekä laadun ja käytön valvonnalla, muuntogeenisten tuotteiden valvonnalla, eläinten ja eläinperäisten jätteiden käsittelyn valvonnalla eläintuotannossa ja teurastamotoiminnassa sekä kaupan jätteiden käsittelyn valvonnalla elintarvikevalvonnassa. Kasvinterveyden ja kasvien lisäysaineistojen laadun valvonta vähentää osaltaan kasvinsuojeluaineiden käytön tarvetta. Ympäristönäkökohdat korostuvat suunnittelukaudella erityisesti lannoitevalmisteiden valvonnassa (mm. biojätteiden, teollisuuden sivutuotteiden sekä eläimistä saatavien sivutuotteiden käsittely ja käyttö lannoitevalmisteina) sekä raskasmetallien seurannassa epäorgaanisissa lannoitteissa. Jäljitettävyyden parantamiseksi edellytetään toimijoilta jäljitettävyyssuunnitelmaa osana omavalvontaa, sisällytetään jäljitettävyyden valvonta keskeisiin valvontaprojekteihin sekä kehitetään eläinlääkinnällisten rajatarkastusasemien ja Traces-ohjelman toimintaa. Alkuperä- ja tuotantotapamerkintöjen luotettavuuden varmistamiseksi osallistutaan valtakunnalliseen valmisteluun, jatke

9 taan elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä ja muussa markkinoinnissa annettujen tietojen oikeellisuuden valvontaa sekä valvotaan merkintöjä ja väitteitä osana valvontajärjestelmiin sisältyvää jäljitettävyyden valvontaa. Muuntogeenisten tuotteiden käyttöönoton hallinnan varmistamiseksi Evira seuraa yhdessä muiden toimijoiden kanssa muuntogeenisten rehujen ja elintarvikkeiden markkinoille tuloa ja valvoo erityisesti maahantuotavien kylvösiementen, rehujen, elintarvikkeiden ja elintarvikeraaka-aineiden muuntogeenisiä aineksia, jäljitettävyyttä ja merkintöjä. Valvonnan vaikuttavuuden ja laadun varmistamiseksi tavoitteena on aikaansaada Eviran toimialalla keskus-, alue- ja paikallishallinnossa valtakunnallisesti hyvin toimiva, tehokas ja yhtenäinen valvontaketju. Valvontaa kohdennetaan riskiperusteisesti ja valvonnan edellyttämät tehokkaat laboratoriopalvelut, tiedonhallinta, hyvä valvontaosaaminen ja luotettava valvontaviestintä varmistetaan. Toiminnassa painotetaan asiakaslähtöisyyttä ja palvelujen hyvää laatua - 9 -

10 Koko valvontaketjun strategisina painopisteinä suunnittelukaudella: - vahvistetaan valvonnan suunnitelmallisuutta, ohjausta ja ohjeistusta; - yhtenäistetään ja tehostetaan valvonnan prosesseja ja sovitetaan toiminta muuttuvaan valvontakenttään alue- ja paikallishallinnossa; - painotetaan riskiperusteisuutta valvonnan suunnittelussa, kohdentamisessa ja toteuttamisessa; - toteutetaan toiminnan auditoinnit kattavasti kaikilla valvonnan tehtäväalueilla; - varmistetaan suunnitelmallisella koulutuksella ja viestinnällä valvontahenkilöstön osaaminen ja sen jatkuva kehittäminen; - edistetään omavalvonnan toimivuutta ja tehokkuutta kaikilla valvonnan tehtäväalueilla; - tehostetaan valvontaan liittyvää toimijoiden ohjausta, opastusta ja neuvontaa; sekä - tehostetaan valvonnan edellyttämää tiedonkeruuta, -hallintaa ja raportointia. Eviran toiminnassa painottuvat erityisesti valvonnan johto-, ohjaus- ja kehittämistehtävät. Eläin- ja kasvitautiriskien hallitsemiseksi ja elintarvikeketjun turvallisuuden varmistamiseksi on ensiarvoisen tärkeää taata luotettavat menetelmät analyysien tekemiseksi sekä riittävät valmiudet diagnosoida nopeasti ja luotettavasti myös maassamme uudet taudit. Tehokkuuden ja kustannusvastaavuuden varmistamiseksi tietyistä diagnostisista palveluista sovitaan kansallisten ja kansainvälisten yhteistyölaboratorioiden kanssa. Eviran laboratoriotoiminnan strategisina painopisteinä suunnittelukaudella: - kehitetään vertailulaboratoriotoimintaa; - kehitetään laboratorion toimintaprosesseja, poistetaan mahdollisia päällekkäisyyksiä ja hyödynnetään laboratorioautomatiikkaa; - jatketaan yhteistyön kehittämistä yli organisaatiorajojen ja hyödynnetään hallinnonalan virtuaalista osaamiskeskusta (Virlab); sekä - kehitetään tietojärjestelmäkokonaisuutta ja järjestelmien yhteensopivuutta siten, että uusien järjestelmien kehittämisessä otetaan huomioon koko hallinnonalan tarpeet ja huolehditaan järjestelmien yhteensopivuudesta tarvittavassa laajuudessa. Tutkimusyhteistyön tehostamiseksi ja tuloksellisuuden lisäämiseksi tavoitteena on erityisesti vahvistaa tutkimuksen strategista suunnittelua sekä lisätä yhteishankkeita ja saavuttaa sitä kautta verkosto- ja synergiaetuja. Yhteistyötä yliopistojen ja muiden tutkimuslaitosten kanssa koko maassa tiivistetään. Tavoitteena on luoda tutkimuksen eri sektoreille yhtenäiset kansalliset tutkimusstrategiat ja edistää tutkimuksen alueellisten painopisteiden muodostumista

11 sekä valtakunnallisen että alueellisen hyödyn näkökulmasta. Lisäksi osallistutaan entistä aktiivisemmin suuriin kansallisiin ja kansainvälisiin konsortioihin pohjautuen kansallisesti sovittuihin tutkimusstrategioihin. Tieteellisen tutkimuksen strategisina painopisteinä suunnittelukaudella: - varmistetaan menestyminen sektoritutkimushankkeissa; - laaditaan yhteistyökumppaneiden kanssa yhdessä kansallisen tason tutkimusstrategioita; - tehostetaan tieteellisiin tutkimushankkeisiin liittyvää viestintää; sekä - valmistaudutaan tieteellisen työn ulkoiseen arviointiin viiden vuoden välein. Eläinten ja kasvien terveyteen ja elintarvikeketjun turvallisuuteen liittyvää riskinarviointia suunnataan strategisia tavoitteita tukeviin riskinarviointikohteisiin. Riskinarviointi toteutetaan siten, että yhteiskunnallinen päätöksenteko on suunnattu ja mitoitettu arvioidun riskin suuruuden mukaan ja mahdolliset uudet riskit on ennakoitu. Evira osallistuu toimialalla käytävään riskeihin liittyvään yhteiskunnalliseen keskusteluun ja kuluttajat, tuottajat ja elinkeino saavat objektiivista, oikeaa ja ajantasaista tietoa toimintaansa kohdistuvista riskeistä. Elintarvikeketjun riskiviestinnässä painotetaan ennakoivuutta, suunnitelmallisuutta ja varautumista sekä toimintaa yhteistyössä Euroopan Elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) kanssa. Elintarvikkeisiin, eläintauteihin ja kasvinterveyteen liittyviin kriiseihin varaudutaan laatimalla ja päivittämällä yhteisiä valmiussuunnitelmia ja sopimalla yhteisistä menettelytavoista koko tuotantoketjussa valtakunnallisella ja alueellisella tasolla. Eviran toiminnan ja tehtävien järjestämisessä vahvistetaan alueellisia toimintoja ja toimipaikkoja ja hyödynnetään niiden tarjoamia mahdollisuuksia toimintojen johtamisessa sekä tehtävien ja henkilöstön sijoittumisessa. Johtamisessa ja henkilöstöpolitiikassa painotetaan myös alueellisten toimipaikkojen ja toimintojen erityispiirteitä ja tarpeita Toiminnalliset linjaukset Eviran toiminta-ajatus, visio, arvot ja keskeiset päämäärät on vahvistettu viraston strategiassa seuraavasti: Toiminta-ajatus Evira varmistaa tutkimuksella ja valvonnalla elintarvikkeiden turvallisuutta ja laatua sekä kasvien ja eläinten terveyttä. Visio Olemme asiakaslähtöinen, laajasti arvostettu tutkimuksen ja valvonnan edelläkävijä ja vaikuttaja

12 Arvot Arvomme ovat asiantuntijuus, palveluhenkisyys, eettisyys ja innovatiivisuus Päämäärät Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu, eläinten terveys ja hyvinvointi sekä kasvinterveys ovat huippuluokkaa maailmassa, kun Valvonta toimii esimerkillisesti: Valvonta on koko maassa vaikuttavaa, tehokasta, yhtenäistä ja kohdistettu riskiperusteisesti. Tiedonhallinta palvelee tehokkaasti valvontaa. Muut vertaavat toimintaansa meihin. Laboratoriotoiminta kestää kansainvälisen vertailun: Käytössä ovat ajanmukaiset menetelmät sekä yhdenmukaiset ja parhaat menettelytavat. Olemme erinomaisena mallina muille. Tutkimustyö on kansallisesti ja kansainvälisesti korkeatasoista sekä verkostoitunutta: Tutkimuksemme palvelee kansallisia tarpeita. Olemme haluttu yhteistyökumppani kotimaassa ja ulkomailla. Tiedonvälitys on luotettavaa, tehokasta ja ennakoivaa: Olemme avoin ja aktiivinen viestijä. Välitämme tietoa oikea-aikaisesti ja nopeasti. Lisäämme yhteistyökumppaneidemme ja kansalaisten mahdollisuuksia vuoropuheluun ja osallistumiseen. Osaamisen korkeaa tasoa ylläpidetään ja kehitetään määrätietoisesti: Asiantuntijuutemme varmistetaan työnjaolla sekä onnistuneilla henkilövalinnoilla ja kohdennetulla koulutuksella. Toimintamme on asiakaslähtöistä ja palvelumme ovat laadukkaita: Järjestämme palvelut tehokkaasti ja taloudellisesti asiakkaidemme tarpeiden mukaisesti. Hyödynnämme uusinta tieto- ja viestintäteknologiaa tuottavuutta parantaen

13 2. Vuosien tulostavoitteet 2.1. Koko virastoa koskevat tavoitteet a) Toiminnallinen tehokkuus sekä sen kehitys Toiminnan vaikuttavuutta koskevia keskeisiä tunnuslukuja ja tavoitteita on esitetty liitteessä 1 (1) ja 1 (3). Toiminnallinen tehokkuus - Päivitetään viraston tuottavuussuunnitelmaa ja toteutetaan sen edellyttämät muutokset. - Kehitetään edelleen laskentatointa sekä toiminto- ja kustannuslaskentaa sekä päivitetään se vastaamaan vahvistettua strategiaa ja toiminnassa tapahtuvia muutoksia. - Jatketaan toimenpiteitä maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuden saattamiseksi kaikkien tehtäväalueiden osalta maksusäädösten edellyttämälle tasolle nostamalla työn tuottavuutta, alentamalla toiminnan kustannuksia ja tarkistamalla hintoja. - Jatketaan tukitoimintojen kehittämistä Kaiku-prosessien ja palvelukeskusmallin perusteella. Osallistutaan palvelukeskushankkeeseen liittyvään valmistelu- ja toteutustyöhön. Taloudellisuus Kokonaistuottavuuteen eli taloudellisuuteen vaikuttavia tekijöitä suunnittelukaudella ovat erityisesti: - Virka- ja työehtosopimuksen perusteella palkkakustannukset kasvavat 11,5 %:lla. Lisäksi palkkakustannusten kasvua aiheuttaa Eviran uusi palkkausjärjestelmä ja hallittu palkkarakenteen kehittäminen. - Palveluiden, vuokrien, aineiden ja tarvikkeiden sekä muiden menojen kasvu on vuosittain 2-3 %:n luokkaa. Näiden kustannuserien muutoksia kuvaa julkisten menojen hintaindeksi (tavarat ja palvelut) ja elinkustannusindeksi (vuokrat). - Tuottavuusohjelma alentaa viraston kustannustasoa suunnittelukauden lopulla 2,25 milj. eurolla. ICT-kehittämishankkeiden toteuttaminen puolestaan kasvattaa viraston kustannustasoa. - Eläkevakuutusmaksujen taso kasvaa virastolle epäedullisen maksuosien hillitsemisen takia. Toteutuvat työkyvyttömyydet voivat aiheuttaa merkittäviä kustannustason muutoksia. Maksuluokkaperusteen käyttöön siirtyminen voi edelleen aiheuttaa muutoksia eläkevakuutusmaksujen tasossa

14 - Inflaation vaikutukset deflatoidaan kokonaistuottavuuden mittauksessa julkisten menojen hintaindeksillä ja lisäksi laskennassa otetaan huomioon vertailukelvottomat erät. Toiminnan taloudellisuutta koskevia keskeisiä tunnuslukuja ja tavoitteita on esitetty liitteessä 1 (1). Työn tuottavuuden ja kokonaistuottavuuden eli taloudellisuuden tunnuslukujen muodostamisessa on hyödynnetty Tilastokeskuksen laskentamallia. Poikkeuksena varsinaiseen laskentamalliin, hallinnonalalla kustannusten, henkilötyövuosien ja tuotosten muutosta rajataan laskelmalla muutos kolmen vuoden keskiarvona. Koska Eviran tuottavuus- ja taloudellisuuslaskennan tuottavuusindeksin perusteena olevien suoritteiden määrittelytyö on kesken, tuotosindeksi on vakioitu. Tuotosindeksissä käytettävät suoritteet tulevat jatkossa koostumaan perinteisten suoritteiden lisäksi sijaismittareista, kuten asiakasmääristä ja hintakorjatuista tuloista. Työn tuottavuus Eviran tuottavuussuunnitelmaa ja toimenpiteitä vuosina on kuvattu kohdassa 2.2. sekä liitteessä 2. Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Maksullisen toiminnan tulokseen ja kannattavuuteen vaikuttavat suunnittelukaudella lukuisat muutokset viraston toimintaympäristössä ja toiminnassa. Niistä keskeisimpiä ovat seuraavat: - Venäjän asettamat ja suunnittelemat vientitullien korotukset vaikuttavat merkittävästi sieltä tuotavan havupuun tuontiin. Pahimmillaan tuonti loppuisi tullien vuoksi kokonaan, mikä vähentäisi tarkastustuloja liki 1,0 milj. eurolla. - Rokotemyynnistä luopuminen ydintoimintoja korostaen strategian mukaisesti toteutetaan jo vuonna 2007 vuoden 2010 asemesta. Muutoksen vaikutukset viraston bruttomenoissa ja -tuloissa ovat noin 1,2 milj. euroa. - Ensisaapumispaikkavalvonnan valtiollistaminen lisää menoja vuodesta 2008 arviolta 0,5 milj. eurolla. Kustannukset on tarkoitus rahoittaa toiminnasta saatavilla tuloilla. - Vuoden 2007 alusta voimaan tulleen kasvinsuojeluainelain mukaisten hakemusten määräksi on arvioitu 15 hakemusta vuodesta 2008 alkaen. Kun maksut jakaantuvat kahdelle vuodelle, tulokertymän arvioidaan vakiintuvan vuodesta 2009 alkaen 0,25 milj. euron tasolle. Virasto esittää, että noin 5,7 milj. euron lihantarkastustoiminta siirretään vuoden 2009 alusta Eviran toimintamenomomentille Muutoksella pyritään siihen, että kaikki viraston ydintehtäviin kuuluva maksullinen toiminta olisi kattavasti samalla nettobudjetoidulla momentilla. Muutos tulee helpottamaan ja tehostamaan toiminnan ja talouden suunnittelua ja seurantaa

15 Nettobudjetointi edellyttää, että maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus on 100 % ja että erityisesti tulojen arviointi on varmalla perustalla. Luotettavat arviot kustannusvastaavuudesta saadaan koko viraston toiminnan kattavan toimintolaskennan avulla. Liiketaloudellisten ja julkisoikeudellisten suoritteiden hinnoittelua yksinkertaistetaan ja lisätään sähköistä laskutusta. Toiminnan maksullisuutta hallinnonalan maksupolitiikan periaatteiden mukaisesti tarkastellaan säännöllisesti ja selvitetään mm. eläintautidiagnostiikan maksullisuutta. Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus Yhteisrahoitteista toimintaa koskevia keskeisiä tunnuslukuja ja tavoitteita on esitetty liitteessä 1 (1). Yhteisrahoitteisen toiminnan taso pidetään ennallaan. b) Tuotokset sekä niiden kehitys Liitteessä 1 (1) on arvioitu eräiden Eviran suoritteiden (analyysit, tarkastukset, päätökset) määrän kehitystä v Eviran suoritteet jaetaan maksuttomiin ja maksullisiin suoritteisiin. Maksuttomia suoritteita ovat valtion maksuperustelain mukaisesti ns. kollektiivisuoritteet, kuten toimeentuloa turvaavan etuuden antaminen sekä neuvot, ohjeet, opastus ja tiedottaminen ja eräät poikkeukset, joissa maksuttomuudelle on perusteltu säädöksiin kirjattu syy (mm. valvonnan suunnittelu ja seuranta, markkinavalvonta, interventiovalvontaan liittyvät tarkastukset ja analyysit). Maksullisia suoritteita ovat mm. luvat ja päätökset, osa valvontasuoritteista, tiedontuotanto ja tietovarantojen hyödyntäminen, tutkimus- ja asiantuntijapalvelut, tilojen ja laitteiden käyttö sekä muut tavarat ja palvelut (mm. toiminnanharjoittajan hyväksyminen ja rekisteröinti, maahantuonti- ja muut luvat, tarkastus ja seuranta, tuonti- ja vientitarkastukset, viljelystarkastukset, liiketaloudelliset analyysipalvelut). Toiminnan tehostamiseksi, mutta maan tautitilanteen arviointia vaarantamatta, eläintautien seurantaohjelmia on arvioitu uudelleen ja niihin liittyvien analyysien määrää vähennetään vuoden 2007 alusta lähtien. Työtä jatketaan. Merkittävä vuoden 2008 aikana mahdollisesti voimaan tuleva muutos olisi terveiden teurastettujen nautojen testausikärajan nostaminen ja sen seurauksena BSEanalyysien väheneminen. Jos vuoden 2008 aikana EU-tasolla päätetään, että vain yli 42 kk:n ikäiset naudat testataan BSE:n varalta, laskee testattavien nautojen lukumäärä nautapopulaation koosta ja teurasiästä riippuen vuosittain noin analyysillä vuodessa. Perusta tulevien vuosien näytteenotolle on kuitenkin vielä avoinna EU-tasolla käytävässä keskustelussa. c) Laadunhallinta sekä sen kehitys Laadunhallinta tarkoittaa hyvän hallinnon periaatteiden toteuttamista toiminnan johtamisessa

16 Toiminnan laatu varmistetaan tehokkaalla ja yhtenäisellä toiminnan suunnittelulla, ohjauksella ja täytäntöönpanolla. Riittävä ohjeistus, koulutus, toiminnan auditointi sekä arviointi- ja seurantajärjestelmä edistävät tavoitteen saavuttamista. Palvelukyky - Kehitetään asiakaspalvelua asiakaspalvelustrategian ja asiakastyytyväisyyskyselyn tulosten mukaisesti. - Toiminnan perustana on Eviran arvojen mukaan palveluhenkisyys: luottamuksellinen, pitkäkestoinen kehittämiskumppanuus, joka syntyy asiakaslähtöisyyden vaatimusten täyttämisestä. Toimintaa kehitetään asiakkaiden muuttuvien tarpeiden, odotusten ja vaatimusten mukaisesti. - Asiakkaita palvellaan kustannustehokkaimmilla prosesseilla ja välineillä, joilla asiakkaiden palvelutarpeet pystytään täyttämään. - Kehittämisen erityisenä painoalueena ovat sähköinen asiointi ja Internet-palvelut. Toiminnan laadun kehittäminen ja varmistaminen - Jatketaan viraston johtamisen, prosessien, osaamisen sekä toiminta- ja laatujärjestelmien kehittämistä virastolle vahvistetun laatupolitiikan mukaisesti. - Otetaan laatupalkintomalli itsearviointityökaluna koko organisaation käyttöön. - Laaditaan kansainvälisten standardien vaatimukset täyttävä valvonnan toimintajärjestelmä sekä toteutetaan valvonnan monivuotista kansallista auditointi- ja raportointisuunnitelmaa. - Laboratorio- ja tutkimustoiminnassa tulosten luotettavuus ja toiminnan laatu varmistetaan kolmannen osapuolen arvioinneilla ja akkreditoinnin jatkumisella. d) Henkisten voimavarojen hallinta sekä sen kehitys Eviran henkilöstövoimavarojen kehittäminen perustuu Eviran strategiaan ja henkilöstöstrategiaan vuosille sekä valtion virka- ja työehtosopimukseen kaudelle Henkilöstövoimavarojen aktiivinen suunnittelu (henkilöstön määrä, laatu ja rakenne), seuranta ja tulevaisuuspainotteinen strateginen johtaminen vakiinnutetaan osaksi Eviran johtamisjärjestelmää ja toiminnanohjausta kuluvalla suunnittelukaudella. Samalla päätetään ohjausta koskevista tunnusluvuista ja työkaluista, kehitetään henkilöstötoimeen liittyviä toimintaprosesseja sekä parannetaan toiminnan tuloksellisuutta. Henkisten voimavarojen hallinnan tietopohjaa vahvistetaan, samoin siihen liittyvää henkilöstön ja johdon välistä yhteistyötä ja koulutusta

17 Eviran henkilöstöstrategiassa kriittisiksi menestystekijöiksi on vahvistettu strateginen kyvykkyys, osaamisen kehittäminen ja työnilo. Johtamisen kehittäminen. Strategisen kyvykkyyden kehittämistä tuetaan johtamisen toimenpideohjelmalla, johon kuuluu johtamisen ja esimiestyön sekä johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen, vuosittaiset kehityskeskustelut ja esimiesarvioinnit sekä pitkäjänteinen strategiasta lähtevä henkilöstösuunnittelu, jolla vastataan toimintaympäristön ja painopistealueiden muutoksiin. Evirassa vuoden 2008 alusta toteutettavan organisaatiouudistuksen ja käyttöönotettavan yhteisen palkkausjärjestelmän osana henkilöstön vastuut, tehtävät ja nimikkeet tarkistetaan. Samalla kartoitetaan esiin nousevat tasaarvokysymykset, laaditaan Eviran tasa-arvosuunnitelma ja edistetään sukupuolten välistä palkkatasa-arvoa. Osaamisen kehittäminen. Evira on asiantuntijaorganisaatio, jossa asiantuntijuuden ja osaamisen kehittäminen on keskeisessä asemassa. Koulutus- ja osaamisen kehittämistoiminta on käynnistynyt kuluvana vuonna ja suunnittelukaudella määritellään laajemmin tarvittavat ydinosaamiset ja selvitetään olemassa olevat osaamisvajeet, sovitaan henkilökohtaisista kehittymisohjelmista, toteutetaan henkilökiertoa sekä pyritään osaamisen suunnitelmalliseen siirtoon. Rekrytoinneilla tuetaan parhaan osaamisen hankintaa. Lisäksi kehitetään jo palveluksessa olevan henkilöstön perehdyttämistä. Työhyvinvointi ja palkitseminen. Uuden yhtenäisen palkkausjärjestelmän myötä luodaan kannustava ja oikeudenmukainen palkkaus sekä kehitetään muita palkitsemisen muotoja. Vuosittain toteutetaan työtyytyväisyyskysely, jonka pohjalta päätetään vuosittaiset kehittämistoimenpiteet. Työhyvinvoinnille ja tyky-toiminnalle laaditaan ja toteutetaan omat toimenpideohjelmat. Yhteistyötä työterveyshuollon kanssa kehitetään ja toteutetaan aktiivisesti varhaisen puuttumisen malleja. Työn määrää ja työajan käyttöä seurataan säännöllisesti sekä hyödynnetään liukuvan työajan, osa-aikatyön, etätyön, saldovapaiden ja lomarahavapaan käyttöä. Työturvallisuusriskit minimoidaan, toteutetaan aktiivisesti riskien arviointeja työpaikoilla ja tehdään työpaikkaselvityksiä Liitteessä 1 (1) on kuvattu henkisten voimavarojen hallinnan tunnuslukujen kehitystä vuosina e) Tietovarantojen ja -tekniikan hyödyntämisen tila ja kehitys Tietovarantojen ja tietotekniikan hyödyntämistä jatketaan tietohallinto- ja tietoturvastrategioiden linjausten mukaisesti. - Priorisoidaan tietojärjestelmien kehittämishankkeita ja selkeytetään ja eheytetään tietojärjestelmäkokonaisuutta Eviralle vahvistetun tietohallintostrategian linjausten perusteella. - Parannetaan tuotteiden ja tuotantoketjun jäljitettävyyttä tietojärjestelmien avulla yhdessä muiden elintarvikeketjun toimijoiden kanssa

18 Suunnittelukaudella toteutetaan rekistereitä, laboratoriojärjestelmiä ja eri valvontajärjestelmiä koskevien tietohallintohankkeiden uudelleen järjestäminen ja uusiminen tarvittavilta osin. Kehittämistyössä huomioidaan ValtIT:n ja hallinnonalan linjaukset ja hyödynnetään yhteisiä ratkaisuja Keskeiset kehittämistavoitteet ja investointihankkeet Tuottavuussuunnitelmassa on esitetty Eviran tehtävät ja voimavarat, toimenpiteet tuottavuuden lisäämiseksi ja tuottavuusohjelman mukaisten säästötavoitteiden toteuttamiseksi sekä tavoitteiden mukainen henkilöstösuunnitelma. Henkilöstösuunnitelman mukaan suunnittelukauden henkilötyövuosivähennys tulee olemaan yhteensä 45 henkilötyövuotta. Viraston määrärahakehys pienenee tuottavuusohjelman mukaisesti suunnittelukauden aikana 2,25 milj. eurolla. Budjettirahoitteiseen toimintaan välittömästi kohdistuvien tuottavuustoimenpiteiden vaikutus nettomenoissa on noin 1,25 miljoonaa euroa. Tuottavuustoimenpiteet kohdistuvat budjettirahoitteisen toiminnan ohella myös maksulliseen toimintaan ja ulkoistuksiin, joiden toteuttaminen ei vähennä viraston nettomäärärahan tarvetta. Tällöin tuottavuusohjelmaan sitoutuminen tarkoittaa virastolle tuottavuustoimenpiteiden toteuttamisen lisäksi sitoutumista noin 1,0 milj. euron nettomäärärahasäästöihin. Tuottavuussuunnitelman mukaiset tuottavuustoimenpiteet ja vähennykset on otettu huomioon toiminta- ja taloussuunnitelmassa ja kohdennettu toimenpiteet ja vähennykset aikatauluineen eri tehtäväalueille (liite 2). Toimintaympäristö- ja säädösmuutosten johdosta viraston tehtävät lisääntyvät suunnittelukaudella. Näistä tehtävistä arvioidaan voitavan hoitaa tuottavuutta parantaen mm. seuraavat lisätehtävät: - CAP- täydentävien ehtojen valvontaan liittyvät lisätehtävät; - rehu- ja lannoitevalvonnan lisätehtävät; sekä - elintarvikelain edellyttämät uudet tehtävät (näytteenotto, laboratorioiden hyväksyntä, salmonellavalvonta, vaativat valvonta- ja laboratoriotehtävät). Kaikkia tehtävälisäyksiä virasto ei kuitenkaan voi kattaa tuottavuuskehityksellään, vaan ne on toimintaedellytysten turvaamiseksi huomioitava viraston kehyksessä. Virastolle on lisäksi uusien säädösten perusteella tulossa lisätehtäviä, joiden vaikutuksia henkilöstö- ja määrärahatarpeisiin ei voida vielä tässä vaiheessa arvioida. Näitä tehtäviä ovat erityisesti: - eläintautilain uudistamisen ja sen perusteella annettavien säädösten vaikutukset valvontaan ja laboratoriotoimintaan; ja

19 - uuden rinnakkaiselolainsäädännön voimaantulosta johtuvat uudet lainsäädännön täytäntöönpanoon ja valvontaan liittyvät tehtävät. Virasto tulee arvioimaan näitä tehtäviä koskevan toiminnan järjestämisen ja voimavaratarpeet myöhemmin suunnittelukauden aikana. Merkittävät tietojärjestelmien kehittämishankkeet valitaan tietohallintostrategian perusteella. Tietohallinnon kehittämishankkeiden toteuttaminen edellyttää viraston toimintamenojen ja siihen liittyvän siirtomäärärahan lisäksi rahoitusta MMM:n tietohallinnon kehittämisrahoista, Tietopalvelukeskuksen toimintamenoista ja tuottavuutta tukevien hankkeiden erillismäärärahasta. Sähköisten palveluiden kehittämisessä tukeudutaan hallinnonalan ja koko valtiohallinnon yhteisiin ratkaisuihin Merkittävät prosessi- ja tulosaluetasoiset tavoitteet ja tehtävät Eviran ydinprosesseja koskevat tavoitteet: Eläinten terveys ja hyvinvointi - Varmistetaan eläinten terveyttä ja hyvinvointia. - Tunnetaan ja hallitaan eläintauti- ja eläinten hyvinvoinnin tila. Elintarviketurvallisuus - Varmistetaan elintarvikkeiden ja maatalouden tuotantopanosten turvallisuutta ja laatua. - Elintarviketurvallisuusriskit ovat hallinnassa. Kasvintuotanto - Varmistetaan kasvintuotannon edellytyksiä ja kasvinterveyttä. - Tunnetaan ja hallitaan kasvitautitilanne. Merkittävät tulosaluetasoiset tavoitteet: Tehokas, yhtenäinen, riskiperusteinen valvonta Toteutetaan Eviran toimialan valvontastrategiaa sekä elintarvikeketjun monivuotista kansallista valvontasuunnitelmaa. Erityisesti vahvistetaan valvonnan kehittämistä, suunnitelmallisuutta ja ohjausta, yhtenäistetään ja tehostetaan prosesseja, parannetaan ohjeistusta, lisätään valvonnan riskiperusteisuutta, edistetään omavalvontaa sekä tehostetaan valvonnan koulutusta, auditointia, raportointia, tiedonkeruuta ja hallintaa sekä valmiussuunnittelua. Toteutetaan EU-missioiden toimenpidesuositukset Eviran toimialueella. Tehokas ja yhdenmukainen laboratoriotoiminta Toteutetaan Eviran toimialan laboratoriotoimintastrategiaa. Erityisesti varmistetaan laboratoriopalvelujen toimivuus ja toiminnan laatu, ajanmukaiset mene

20 telmät ja yhdenmukaiset ja parhaat menettelytavat sekä varmistutaan siitä, että laboratoriotoiminta kestää kansainvälisen vertailun. Kansallisesti kohdistettu tieteellinen tutkimus Toteutetaan Eviran tieteellisen tutkimuksen strategiaa ja riskinarviointistrategiaa. Erityisesti varmistetaan tutkimuksen jatkuvuus sekä se, että tutkimustyö on kansallisesti ja kansainvälisesti korkeatasoista ja verkostoitunutta ja palvelee kansallisia tarpeita. Merkittävät tulosalueiden yhteiset tavoitteet: - Tunnetaan ja hallitaan zoonoositilanne. - Parannetaan tuotantoeläinten terveydenhuollon kattavuutta sekä tietojen luotettavuutta ja hyödynnettävyyttä. - Varmistetaan, että toimiala ja päättäjät saavat korkeatasoista, toimintaansa hyödyttävää, oikea-aikaista ja luotettavaa tutkimus- ja asiantuntijatietoa ja riskinarviointeja. - Varmistetaan kuluttajan luottamus toimialan valvontaan ja tuotteiden turvallisuuteen, laatuun ja aitouteen Siirtomenojen vaikuttavuustavoitteet Valtion talousarvion momentilta (Eläinlääkintähuolto) maksetaan korvauksia eläintautien vastustamisesta ja ennalta ehkäisemisestä, eläinsuojelusta ja muusta eläinlääkintähuollosta, korvauksista, eräistä valtionavuista (mm. eläinsuojelujärjestöille myönnettävät valtionavut), koulutuksesta, eläinlääkäreiden erikoistumisesta ja toimituspalkkioista, ostopalveluista sekä tutkimusapurahojen myöntämisestä. Tutkimusapurahoja voidaan myöntää eläinkokeille vaihtoehtoisia menetelmiä selvittäviin tutkimuksiin sekä kotieläinten terveydenhuoltoon ja niiden elintarviketuotantoon liittyviin tutkimuksiin. Korvauksilla ja apurahoilla edistetään eläinten hyvinvointityötä sekä varmistetaan Suomen poikkeuksellisen hyvä eläintautitilanne. Valtion talousarvion momentilta (Eräät korvaukset) maksetaan korvauksia kasvinterveyden suojelusta annetun lain nojalla vaarallisten kasvintuhoojien torjuntatoimenpiteistä viljelijöille aiheutuvista kustannuksista ja vahingoista. Torjuntatoimenpiteiden kustannukset ja vahingot voivat muodostua yksittäisen viljelijän kannalta kohtuuttoman suuriksi ja jopa uhata elinkeinon harjoittamista. Korvausmenettelyn ansiosta toimijat eivät ainakaan taloudellisten menetysten pelosta jätä ilmoittamatta havaitsemiaan kasvintuhoojia ja torjuntatoimenpiteet voidaan käynnistää nopeasti. Kun lisäksi torjuntatoimenpiteet tulevat korvausten ansiosta tehdyksi tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti, edistetään korvauksilla hyvän kasvinterveystilanteen säilymistä maassamme. Laki kasvinjalostustoiminnan edistämisestä mahdollistaa kasvinjalostusmaksujen keräämisen siemenerien tarkastuttajilta ns. vanhoista viljelykasvilajik

osa jokaisen kuluttajan arkipäivää

osa jokaisen kuluttajan arkipäivää Evira lyhyesti Elintarviketurvallisuusvirasto Evira osa jokaisen kuluttajan arkipäivää Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran tehtävänä on varmistaa tutkimuksella ja valvonnalla elintarvikkeiden turvallisuutta

Lisätiedot

Dnro 4864/000/2006 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2008 2011

Dnro 4864/000/2006 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2008 2011 Dnro 4864/000/2006 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2008 2011 Helsinki Lokakuu 2006 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto...3 1. Vuosien 2008-2011 strategiset tavoitteet...4 1.1. Perustehtäviin

Lisätiedot

Turvallisen ruoan ja kestävän hyvinvoinnin tulevaisuus tehdään nyt! Strategia

Turvallisen ruoan ja kestävän hyvinvoinnin tulevaisuus tehdään nyt! Strategia Turvallisen ruoan ja kestävän hyvinvoinnin tulevaisuus tehdään nyt! Strategia 2014 2020 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Toiminta-ajatus Evira edistää turvallisuutta, laatua ja luotettavuutta elintarvikeketjussa

Lisätiedot

Ajankohtaista kalaterveyspalvelusta ja Evirasta

Ajankohtaista kalaterveyspalvelusta ja Evirasta Ajankohtaista kalaterveyspalvelusta ja Evirasta Satu Viljamaa-Dirks Villi- ja vesieläinpatologia Kalaterveyspäivä 23.3.2017 Elintarviketurvallisuusvirasto Tutkii ja valvoo elintarvikeketjun turvallisuutta

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 1 24.3.2006 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 60. Metsäntutkimuslaitoksen tulot Momentille

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 1 VAIN VIRKAKÄYTTÖÖN METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala (60.) Metsäntutkimuslaitoksen

Lisätiedot

Sanastotyö tietojärjestelmätyön tukena

Sanastotyö tietojärjestelmätyön tukena Sanastotyö tietojärjestelmätyön tukena Sanastokeskuksen 35-vuotisjuhlaseminaari Kohti tulevaisuuden sanastotyötä Ulla.Poutiainen-Lindfors@Evira.fi Yhtenäisen termistön merkitys korostuu Organisaatioiden

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 02. Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvio HE 30/ vp (28.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 41 346 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös: 1) eläinlääkintävahinkojen

Lisätiedot

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus 11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus S e l v i t y s o s a : Lääkelaitoksen tehtävänä on ylläpitää ja edistää lääkkeiden, terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä verivalmisteiden käytön

Lisätiedot

Monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma 2015-2019, osa I

Monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma 2015-2019, osa I Monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma 2015-2019, osa I Liitteiden 1-3 päivitys vuosille 2016-2017 Liite 1. Kasvintuotannon edellytysten ja kasvinterveyden toimenpiteet 2016-2017 Kasvintuotannon

Lisätiedot

Mistä tulevat hankehakujen painoalueet? 10.2.2015 Anna Lemström elintarvikeylitarkastaja, ruokaosasto, MMM

Mistä tulevat hankehakujen painoalueet? 10.2.2015 Anna Lemström elintarvikeylitarkastaja, ruokaosasto, MMM Mistä tulevat hankehakujen painoalueet? 10.2.2015 Anna Lemström elintarvikeylitarkastaja, ruokaosasto, MMM 1 Sisältö Hankehaku 2014 painoalueet Taustalla vaikuttavat asiakirjat Elintarviketurvallisuuselonteko

Lisätiedot

Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa. ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö

Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa. ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö 22.1.2013 Tänään kuulette... 1. Riistatiedon merkityksestä riistakonsernin strategiassa riistatieto

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

Eviran strategia 2014 2020

Eviran strategia 2014 2020 Turvallisen ruoan ja kestävän hyvinvoinnin tulevaisuus tehdään nyt! Toimintaympäristön analyysi ja muutokset Kansainvälisen kaupan, väestön ja ilmastonmuutosten vaikutukset Globaali kauppa ja ilmastonmuutos

Lisätiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojavaltuutetun toimisto Tietosuojavaltuutetun toimisto TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TULOSTAVOITEASIAKIRJA Aika 27.9.2005 Paikka Osallistujat Oikeusministeriö OM:n edustajat: Hallintojohtaja Olli Muttilainen (pj) Ylitarkastaja

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Talousarvioesitys, Ministeriön ehdotus Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot

Lisätiedot

Elintarvikeketjun ympäristövastuun raportin julkaisutilaisuus

Elintarvikeketjun ympäristövastuun raportin julkaisutilaisuus Elintarvikeketjun ympäristövastuun raportin julkaisutilaisuus Säätytalo Päivittäistavarakauppa ry Toimitusjohtaja 1 Elintarvikeketjun ympäristövastuu ja asiakastoiminnan haasteet Tuoteturvallisuus (Suomessa)

Lisätiedot

Dnro 5799/0000/2010 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015

Dnro 5799/0000/2010 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015 Dnro 5799/0000/2010 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015 Helsinki Marraskuu 2010 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2015

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 Asiakirjayhdistelmä 01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvio HE 30/ vp (28.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 866 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

Strategian yhteys tulossopimuksiin. Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen

Strategian yhteys tulossopimuksiin. Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen Strategian yhteys tulossopimuksiin Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen Voimavaralähtökohdat Toimintamenomomentin henkilötyövuodet sopeutetaan vuoden 2015 tasolta 783 henkilötyövuotta tasolle 726 henkilötyövuotta

Lisätiedot

Hämeenlinna 25.9.2014. Pirjo Kortesniemi

Hämeenlinna 25.9.2014. Pirjo Kortesniemi Toiminnan painopisteet 2014-2019 Hämeenlinna 25.9.2014 Pirjo Kortesniemi Esityksen sisältö Suunta selvillä.. ETT:n tehtäväkenttä ja strategiset tavoitteet Tavoitteiden toteutumisen arviointi Tulevaisuuden

Lisätiedot

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo ETU SEMINAARI 10.5.2012 Helsinki, Säätytalo Terveydenhuolto osana tulevaisuuden laatujärjestelmiä ja auditointeja Tuija Lilja Kehityspäällikkö, laatutoiminnot SAARIOINEN OY Tuotantoeläinten terveydenhuolto

Lisätiedot

Riistakonsernin tutkimusstrategia. Hyväksytty

Riistakonsernin tutkimusstrategia. Hyväksytty Riistakonsernin tutkimusstrategia Hyväksytty 3.5.2013 MMM:n tutkimus- ja kehittämisstrategia 2012-2017 Tutkimuksen ja kehittämistoiminnan perustehtävä (toiminta-ajatus) Tuotamme ennakoivasti tietoa, osaamista

Lisätiedot

Valviran strategiset linjaukset 2011 2015

Valviran strategiset linjaukset 2011 2015 Valviran strategiset linjaukset 2011 2015 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan keskusvirasto. sosiaali- ja terveydenhuollon, alkoholihallinnon

Lisätiedot

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA 02 04 05 06 08 09 12 Visio, tehtävä ja toiminta-ajatus Palvelulupaukset Strategiset tavoitteet Karvin tuloskortti

Lisätiedot

ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMIALAN VALVONTASTRATEGIA 2007-2013

ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMIALAN VALVONTASTRATEGIA 2007-2013 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMIALAN VALVONTASTRATEGIA 2007-2013 11 2 SISÄLLYSLUETTELO Tavoitteet... 4 Lähtökohdat... 4 Soveltamisala... 4 Valvontastrategian ydin... 4 - Valvonta on vaikuttavaa...

Lisätiedot

Maaseutuohjelma vartissa. Leader-ryhmien puheenjohtajat 7.4.2015 Taina Vesanto

Maaseutuohjelma vartissa. Leader-ryhmien puheenjohtajat 7.4.2015 Taina Vesanto Maaseutuohjelma vartissa Leader-ryhmien puheenjohtajat 7.4.2015 Taina Vesanto Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2010

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2010 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Johtokunta hyväksynyt 9.3.. Korjattu VN:n kehyksen mukaiseksi 6.4.. 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Pirkanmaa, Kanta-Häme, Satakunta, Varsinais-Suomi

Keski-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Pirkanmaa, Kanta-Häme, Satakunta, Varsinais-Suomi Keski-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Pirkanmaa, Kanta-Häme, Satakunta, Varsinais-Suomi Maaseudun kehittäminen, maa- ja elintarviketalous Tampere 26.1.2018 Osastopäällikkö Minna-Mari Kaila Maa-

Lisätiedot

30. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu

30. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu Talousarvioesitys 30. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat pääosin Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenoista sekä eläintautien ja vaarallisten kasvintuhoojien

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

Suomen elintarviketalouden laatustrategia ja -tavoitteet

Suomen elintarviketalouden laatustrategia ja -tavoitteet Suomen elintarviketalouden laatustrategia ja -tavoitteet maa- ja metsätalousministeriö, marraskuu 2007 Visio Kuluttaja haluaa suomalaisia elintarvikkeita ja ruokapalveluita sekä luottaa suomalaisen elintarvikeketjun

Lisätiedot

REACH ja ECHA - tilannekatsaus

REACH ja ECHA - tilannekatsaus REACH ja ECHA - tilannekatsaus Tukes-talvitapaaminen 2013 Jukka Malm Johtaja Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) 13. helmikuuta 2013 1 Esityksen pääkohdat 1. REACH mitä saavutettu 5 vuodessa 2. Mitä ECHA:lla

Lisätiedot

HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus 23.1.2017 Kaupunginvaltuusto 30.1.2017 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 STRATEGISET ARVOT... 3 Avoimuus... 3 Kestävä kasvu... 3 Kuntalaislähtöisyys... 3 Uudistumisvalmius... 3

Lisätiedot

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä Pelastustoimen strategia 2025 Pelastustoimen visio 2025: Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 31.5.2016 2 Toiminta-ajatus: Parannamme yhteiskunnan

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Geenitekniikka säädeltyä

Geenitekniikka säädeltyä Muuntogeenisten organismien lupamenettelyt 13.4.2010 Leena Mannonen Maa- ja metsätalousministeriö Geenitekniikka säädeltyä 1. EY geenitekniikkadirektiivit implementoitu kansallisesti geenitekniikkalakiin

Lisätiedot

Vierasainevalvonta Raportointi vuodelta 2009. Evira/7307/0411/2010

Vierasainevalvonta Raportointi vuodelta 2009. Evira/7307/0411/2010 Vierasainevalvonta Raportointi vuodelta 2009 Evira/7307/0411/2010 Eviran raportti Hyväksymispäivä 10.6.2010 Valvontaosasto Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja Maria Teirikko Kaija-Leena Saraste Eviran vierasainevalvonnan

Lisätiedot

Valviran strategia

Valviran strategia Valviran strategia 2016 2020 Miten valvonta voi tukea sote-uudistuksen tavoitteita seminaari 9.3.2016 Säätytalo Ritva Kujala, hallintojohtaja Jussi Holmalahti, johtaja Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira

Lisätiedot

Terveellinen ja turvallinen ruoka EU:n näkökulma. Pohjoisen maut Arctic Flavours 6.9.2013 MEP Sirpa Pietikäinen

Terveellinen ja turvallinen ruoka EU:n näkökulma. Pohjoisen maut Arctic Flavours 6.9.2013 MEP Sirpa Pietikäinen Terveellinen ja turvallinen ruoka EU:n näkökulma Pohjoisen maut Arctic Flavours 6.9.2013 MEP Sirpa Pietikäinen Mitä ruoka on parhaimmillaan? Eettistä, ekologista, edullista. Turvallista, terveellistä,

Lisätiedot

Sisäisen tarkastuksen ohje

Sisäisen tarkastuksen ohje Sisäisen tarkastuksen ohje Kuntayhtymähallitus 17.3.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKOITUS JA PERIAATTEET 3 2 TEHTÄVÄT JA ARVIOINTIPERUSTEET 3 3 ASEMA, TOIMIVALTA JA TIETOJENSAANTIOIKEUS 3 4 AMMATILLINEN OSAAMINEN

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi 1 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Pirjo Berg, Anna Maksimainen & Olli Tolkki 16.11.2010 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Taustaa STM velvoittaa sairaanhoitopiirit laatimaan

Lisätiedot

Vaikuttavuus ja tuloksellisuus hallintaan, Case: Maanmittauslaitos. Solitan aamiaisseminaari 25.3.2015 Matti Hyytinen

Vaikuttavuus ja tuloksellisuus hallintaan, Case: Maanmittauslaitos. Solitan aamiaisseminaari 25.3.2015 Matti Hyytinen Vaikuttavuus ja tuloksellisuus hallintaan, Case: Maanmittauslaitos Solitan aamiaisseminaari 25.3.2015 Matti Hyytinen SISÄLLYS Maanmittauslaitoksen esittely Hallinnon järjestelmät johtamisen tukena Vaikuttava

Lisätiedot

Riskiperusteinen elintarvikehuoneiston tarkastaminen. Anne Fagerlund Elintarvikehygieniayksikkö, Evira

Riskiperusteinen elintarvikehuoneiston tarkastaminen. Anne Fagerlund Elintarvikehygieniayksikkö, Evira Riskiperusteinen elintarvikehuoneiston tarkastaminen Anne Fagerlund Elintarvikehygieniayksikkö, Evira Anne Fagerlund 18.1.2012 Valvonta-asetus (EY) N:o 882/2004, 3 art. Virallisen valvonnan järjestämistä

Lisätiedot

Vierasainevalvontaprosessi. OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma

Vierasainevalvontaprosessi. OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma Vierasainevalvontaprosessi OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma Evira/843/0411/2014 Eviran raportti Hyväksymispäivä X.X.2014 Tuoteturvallisuus Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja

Lisätiedot

EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ. Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013

EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ. Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 STM asetti Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmän vuosille

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014 Hallitusohjelman kirjaukset Valtio: Nykyinen valtionhallinnon tuottavuusohjelma korvataan uudella vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmalla,

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-975-07 9042008 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2009 Liitteenä on myös Cognos Planning-järjestelmällä tehdyt rahoitustaulukot: - peruslaskelma

Lisätiedot

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi Pelastustoimen strategia 2025

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi Pelastustoimen strategia 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi Pelastustoimen strategia 2025 Pelastusylijohtaja Esko Koskinen 25.5.2016 Pelastustoimen visio 2025: Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 26.5.2016 2 Toiminta-ajatus:

Lisätiedot

Riski = epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin. Valtionhallinnossa = epävarmuuden vaikutus lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja tavoitteisiin

Riski = epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin. Valtionhallinnossa = epävarmuuden vaikutus lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja tavoitteisiin Juha Pietarinen Riski = epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin Valtionhallinnossa = epävarmuuden vaikutus lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja tavoitteisiin - Voiko riski olla mahdollisuus myös lakisääteisten

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

Kuntatalousohjelma, kuntien tuottavuustavoitteet ja niiden seuranta. 9.9.2015 Jani Pitkäniemi, finanssineuvos Kuntamarkkinat 2015

Kuntatalousohjelma, kuntien tuottavuustavoitteet ja niiden seuranta. 9.9.2015 Jani Pitkäniemi, finanssineuvos Kuntamarkkinat 2015 Kuntatalousohjelma, kuntien tuottavuustavoitteet ja niiden seuranta 9.9.2015 Jani Pitkäniemi, finanssineuvos Kuntamarkkinat 2015 Tuottavuustyön historiaa valtio kunta -yhteistyössä Peruspalveluohjelmassa

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 Johtokunta hyväksynyt 15.3.2010 TÄSSÄ EI OLE HUOMIOITU KEVAKE-SIIRTOA 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-881-09 31.3.2010 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen annettujen kehysten puitteisiin laadittu talousarvioehdotus vuodelle 2011. Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014

Lisätiedot

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 JULKISET HANKINNAT... 3 Syrjimättömyys... 3 Yhdenvertaisuus... 3 Avoimuus... 3 Suhteellisuus... 3 HANKINTATOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö. Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä

Sosiaali- ja terveysministeriö. Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä Sosiaali- ja terveysministeriö Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia 2017-2021 Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä Ensimmäinen kansallinen potilasturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

ProAgrian Neuvo 2020 -palvelut maatiloille. Maatilojen neuvontajärjestelmä

ProAgrian Neuvo 2020 -palvelut maatiloille. Maatilojen neuvontajärjestelmä ProAgrian Neuvo 2020 -palvelut maatiloille Maatilojen neuvontajärjestelmä Mikä on maatilan neuvontajärjestelmä? Viljelijälle mahdollisuus saada asiantuntijanäkemystä maatilan ympäristökysymyksiin, eläinten

Lisätiedot

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä Pelastustoimen strategia 2025 Pelastustoimen visio 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 31.5.2016 2 Toiminta-ajatus Parannamme yhteiskunnan

Lisätiedot

Riskinarviointiseminaari Ajankohtaista riskinarvioinnista - Raskasmetallit ympäristössä ja elintarvikkeissa Vierasainevalvonta Suomessa

Riskinarviointiseminaari Ajankohtaista riskinarvioinnista - Raskasmetallit ympäristössä ja elintarvikkeissa Vierasainevalvonta Suomessa Riskinarviointiseminaari 6.11.2015 Ajankohtaista riskinarvioinnista - Raskasmetallit ympäristössä ja elintarvikkeissa Vierasainevalvonta Suomessa Kaija-Leena Saraste Evira/Elintarvikehygienia 06.11.2015

Lisätiedot

30. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu

30. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu Talousarvioesitys 30. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat pääosin Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenoista sekä eläin- ja kasvitautien vastustamisesta

Lisätiedot

Esityksen sisältö. Visio ja toiminta-ajatus Arvot Muuttuvan ympäristön haasteet Strategiset tavoitteet Kriittiset menestystekijät

Esityksen sisältö. Visio ja toiminta-ajatus Arvot Muuttuvan ympäristön haasteet Strategiset tavoitteet Kriittiset menestystekijät Esityksen sisältö Visio ja toiminta-ajatus Arvot Muuttuvan ympäristön haasteet Strategiset tavoitteet Kriittiset menestystekijät 2 Fimean strategian rakenne Visio 2020 Toimintaympäristön haasteet Lääkepolitiikka

Lisätiedot

MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2011-2024 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2011 2024 1 (4) JOHDANTO Strategia kattaa kuluvan valtuustokauden lopun ja kolme seuraavaa valtuustokautta. Tavoitteena

Lisätiedot

Lasten ja nuorten ehkäisevät terveyspalvelut kunnissa

Lasten ja nuorten ehkäisevät terveyspalvelut kunnissa Lasten ja nuorten ehkäisevät terveyspalvelut kunnissa Lasten ja nuorten terveyspalvelut ovat kaikille Lasten ja nuorten ehkäisevillä terveyspalveluilla edistetään lasten, nuorten ja perheiden terveyttä

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. SAATE TK-21-837-10 7.4.2011 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013. SAATE TK-21-1084-11 2.4.2012 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

SYKEn strategia

SYKEn strategia SYKEn strategia 2011 2014 2 SYKEN MISSIO, VISIO JA ARVOT Tuotamme yhteiskunnan kestävän kehityksen kannalta välttämätöntä tietoa, osaamista ja palvelua. Parannamme ja turvaamme ympäristöämme sekä ratkomme

Lisätiedot

Ajankohtaiset elintarvikelainsäädännön muutokset ja niiden toimeenpano

Ajankohtaiset elintarvikelainsäädännön muutokset ja niiden toimeenpano Ajankohtaiset elintarvikelainsäädännön muutokset ja niiden toimeenpano Ylitarkastaja Mia Piipari Elintarvikehygieniayksikkö 6.3.2012 Uudistunut elintarvikelaisäädäntö Elintarvikelaki (23/2006) muutos 352/2011

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN SEKÄ ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2007

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN SEKÄ ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2007 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN SEKÄ ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2007 1. Vuosien 2007-2012 strategiset tavoitteet 1.1. Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KUV/1543/21/2011 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 838 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

----- Toiminnallinen tuloksellisuus :13 Sivu tavoite tavoite toteutuma

----- Toiminnallinen tuloksellisuus :13 Sivu tavoite tavoite toteutuma ----- 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 18 549 000 euroa. Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon kemikaalituoterekisterin maksut,

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010 1(5) Pvm Datum 342009 Dnro Dnr TK-21-893-08 Vastaanottaja Mottagare Valtiovarainministeriö Kirjaamo Viite Ref Asia Ärende VM/13/02020101/2009, ohje 522009 Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Lisätiedot

Kasvisten laatujärjestelmien ajankohtaispäivä

Kasvisten laatujärjestelmien ajankohtaispäivä Kasvisten laatujärjestelmien ajankohtaispäivä 23.11.2016 Asiantuntija Merja Söderström Päivittäistavarakauppa ry Päivittäistavarakauppa ry (PTY) on päivittäistavarakaupan ja Foodservice-tukkukaupan edunvalvoja

Lisätiedot

Palveluiden järjestäminen ja yhteisötoiminta uudessa, avoimen tiedon Oulussa

Palveluiden järjestäminen ja yhteisötoiminta uudessa, avoimen tiedon Oulussa Palveluiden järjestäminen ja yhteisötoiminta uudessa, avoimen tiedon Oulussa Pasi Laukka 27.3.2014 Palvelut on järjestettävä Kaupunkistrategian kuntalaisten hyvinvointiin liittyvät strategiset linjaukset

Lisätiedot

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä Hyvinvointia metsistä Metsät ja niiden kestävä käyttö ovat Suomen biotalouden kasvun perusta. Metsät ovat Suomen merkittävin

Lisätiedot

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta Valtuustoseminaari 23.5.2017 Miksi? Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen Toiminnan kehittäminen ja parantaminen Toiminnan taloudellisuus ja tuloksellisuus

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a MAAHANMUUTTOVIRASTON Strateg a 2013 2017 VISIO 2017 Maahanmuutosta kansalaisuuteen johtava asiantuntija, yhteistyökumppani ja palveluosaaja. Maahanmuuttovirasto on johtava toimija oleskeluluvan käsittelystä

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 1(3) Päivämäärä Dnro Metsäosasto 23.1.2002 250/06/2002 Viite Asia MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002 Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

Tuiri Kerttula 17.10.2012 SFS Forum. Toimintaympäristön turvallisuus markkinavalvonnan näkökulmasta

Tuiri Kerttula 17.10.2012 SFS Forum. Toimintaympäristön turvallisuus markkinavalvonnan näkökulmasta Tuiri Kerttula 17.10.2012 SFS Forum Toimintaympäristön turvallisuus markkinavalvonnan näkökulmasta TUKES ENTISTÄ LAAJEMPI TUOTEVALVONNAN KESKUS Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) aloitti toimintansa

Lisätiedot

70. Viestintävirasto

70. Viestintävirasto 70. Viestintävirasto S e l v i t y s o s a : Viestintäviraston toiminnan tavoitteena ovat monipuoliset, toimivat ja turvalliset viestintäyhteydet kaikille Suomessa. Viraston vuoden painopisteitä ovat tietoturvallinen

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi 1.1.2010

Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi 1.1.2010 Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi 1.1.2010 Liikenne- ja viestintäministeriön virastouudistus ja sen tavoitteet Kokonaisvaltaista otetta ja tehokkuutta liikennepolitiikan valmisteluun ja toteutukseen

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Yleiskatsaus ja eläinten hyvinvointiin vaikuttavat maaseutuohjelman toimenpiteet Tiina Malm Kuusamo 24.9.2014 Sivu 1 Maaseutuohjelman 2014-2020 tilanne

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Erityisrikostorjuntasektorin johtaja, rikosylikomisario Antero Aulakoski 1 Turvallisuus on osa hyvinvointia

Lisätiedot

Dnro Evira/7583/0000/2012 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017

Dnro Evira/7583/0000/2012 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 Dnro Evira/7583/0000/2012 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 Helsinki Lokakuu 2012 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017

Lisätiedot

Keliakialiiton strategia

Keliakialiiton strategia Keliakialiiton strategia 2016 2020 Keliakialiitto ry Kuvat ja taitto: Sonja Tuomi Painopaikka: Waasa Graphics Oy, 2015 Keliakialiiton strategia 2016 2020 Visio 2020... 4 Toiminta-ajatus... 6 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Kuntajohdon seminaari

Kuntajohdon seminaari Kuntajohdon seminaari Kuopio 11.11.2015 Hallituksen kärkihankkeiden vaikutukset Itä-Suomeen Elli Aaltonen Ylijohtaja 11.11.2015 1 11.11.2015 2 11.11.2015 3 Strategiset painopisteet ja yhteiset toimintatavat

Lisätiedot

EKTR toteutuminen 2009 2014 ja uusi Euroopan meri- ja kalatalousrahasto 2015-2020. Jouni Hiltunen Lapin ELY-keskus

EKTR toteutuminen 2009 2014 ja uusi Euroopan meri- ja kalatalousrahasto 2015-2020. Jouni Hiltunen Lapin ELY-keskus EKTR toteutuminen 2009 2014 ja uusi Euroopan meri- ja kalatalousrahasto 2015-2020 Jouni Hiltunen Lapin ELY-keskus EKTR 2009-2014 Hankkeiden lukumäärä hylätty 22 keskeytetty 6 kesken 36 hyljesietopalkkiot

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

MTT:n strategia vuoteen 2015

MTT:n strategia vuoteen 2015 MTT:n strategia vuoteen 2015 MTT:n ASEMOINTI 2007 2015 asiakasprosessilähtöinen/ asiakasrahoitteinen MTT visio v. 2015 hierarkisfunktionaalinen, jäykkä verkostomainen, joustava, muutosvalmis MTT v. 2007

Lisätiedot

PTY:n omavalvonnan tietopankki

PTY:n omavalvonnan tietopankki PTY:n omavalvonnan tietopankki ELATI III seminaari 20.4.2010 Johtaja Ilkka Nieminen Päivittäistavarakauppa ry 20.4.2010 1 Päivittäistavarakauppa ry (PTY) Päivittäistavarakaupan alalla toimivien yhteisöjen

Lisätiedot

Suomen on sopeuduttava ilmastonmuutokseen. Suomen kestävän kehityksen toimikunta Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen

Suomen on sopeuduttava ilmastonmuutokseen. Suomen kestävän kehityksen toimikunta Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen Suomen on sopeuduttava ilmastonmuutokseen Suomen kestävän kehityksen toimikunta 22.4.2014 Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen 1. Ilmastossa tapahtuneet muutokset ovat jo vaikuttaneet sekä luontoon

Lisätiedot

Uuden strategiamme ytimen voikin tiivistää muutamaan sanaan: ydintehtävät, keskittyminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja luottamus.

Uuden strategiamme ytimen voikin tiivistää muutamaan sanaan: ydintehtävät, keskittyminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja luottamus. Uuden strategiamme ytimen voikin tiivistää muutamaan sanaan: ydintehtävät, keskittyminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja luottamus. Väestörekisterikeskuksen uusi strategia linjaa virastomme toimintaa uuden

Lisätiedot

Jäljitettävyyden valvontaprojekti v. 2015

Jäljitettävyyden valvontaprojekti v. 2015 EVO-projekti 2015 Jäljitettävyyden valvontaprojekti v. 2015 Ylitarkastaja Jussi Peusa, Evira jussi.peusa@evira.fi Tässä esityksessä Käydään läpi pääpiirteittäin miksi kyseinen projekti mitä tavoitellaan

Lisätiedot

Suomen työelämän kehittäminen Miten voidaan hyödyntää liikunnan mahdollisuuksia?

Suomen työelämän kehittäminen Miten voidaan hyödyntää liikunnan mahdollisuuksia? Suomen työelämän kehittäminen Miten voidaan hyödyntää liikunnan mahdollisuuksia? Työministeri Lauri Ihalainen Arvokas työelämä -seminaari 10.6.2013 Vierumäki Työelämän ja työhyvinvoinnin kehittäminen Suomen

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

Miten varmistamme laadukkaan ruoan kaikille? Varautumisen III opintopäivät MEP Sirpa Pietikäinen

Miten varmistamme laadukkaan ruoan kaikille? Varautumisen III opintopäivät MEP Sirpa Pietikäinen Miten varmistamme laadukkaan ruoan kaikille? Varautumisen III opintopäivät 3.10.2013 MEP Sirpa Pietikäinen Mitä ruoka on parhaimmillaan? Eettistä, ekologista, edullista. Turvallista, terveellistä, taivaallista.

Lisätiedot

Muutoksessa elämisen taidot

Muutoksessa elämisen taidot Muutoksessa elämisen taidot Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK paivi.rauramo@ttk.fi Työelämän muutosvirtoja Teknologian kehitys Tietotekniikan ja siihen liittyvien sovellusten kehitys

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot