VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/2011 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/2011 1"

Transkriptio

1 VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Kaupunginvaltuusto Aika klo 18:00 Paikka Kaupunginvaltuuston kokoushuone Läsnä Grönholm-Paananen Pirjo puheenjohtaja Lindlöf Veikko I varapuheenjohtaja Kero Antti II varapuheenjohtaja Arnberg Tuija jäsen Haiko Leila jäsen Hakonen Ilmi jäsen Halonen Juhani jäsen Hautsalo Ari jäsen Hämäläinen Virpi jäsen Kananen Jussi jäsen Kananen Mauri jäsen Kautto Kalle jäsen Kekkonen Anssi jäsen Kekkonen Sonja jäsen Kemppainen Riitta jäsen Koljonen Olli-Pekka jäsen Kunelius Jari jäsen Liimatainen Asko jäsen Linna Sisko jäsen Manninen Ilpo jäsen Niskanen Pekka jäsen Niskanen Tiina jäsen Paananen Mervi jäsen Ruuhi Teuvo jäsen Salonen Sari jäsen Suni Hannu jäsen Tuikkanen Tuija jäsen Muut Räsänen Jouko kaupunginjohtaja Honkanen Tiina kaup.siht., pöytäkirjanpitäjä Hallberg Riitta henkilöstöjohtaja Holster Ritva sivistystoimen toimialajohtaja Kinnunen Jarmo teknisen toimen toimialajoht. Käsmä Ari-Jukka talousjohtaja Latva-Nevala Anneli perusturvan toimialajohtaja Raatikainen Helena aluearkkitehti

2 VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Kaupunginvaltuusto Käsiteltävät asiat Asianro Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus/kaupunginvaltuusto 3 39 Pöytäkirjatarkastajien valinta/kaupunginvaltuusto 4 40 Wiitaunionin henkilöstösiirrot 5 41 Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan yhteistyösopimuksen tarkistaminen 42 Kunta- ja palvelurakennemuutoksesta annettujen lakimuutosten johdosta suoritettavat toimenpiteet Kinnulan ja Pihtiputaan kunnissa sekä Viitasaaren kaupungissa Niinilahden koulun myynti Huoneistojen ostaminen As Oy Viitasaaren Rantaraitista Kaupunkikeskustan kehittäminen / Ohjausryhmän loppuraportti Valtuustokauden väliarvioinnin tulokset Eron myöntäminen Taru Patterille luottamustehtävistä sekä uuden keskusvaalilautakunnan jäsenen ja tarkastuslautakunnan varajäsenen sekä kiinteistötoimitusten uskotun miehen vaali 48 Valtuustoaloite koululaisten osallistumisesta koulun ruokalistan laadintaan Valtuutettu Virpi Hämäläisen selvityspyyntö Ilmoitusasiat/ kaupunginvaltuusto Muut asiat/ kaupunginvaltuusto 51

3 VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus/kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuuston kokouksessa laillisuuden edellytyksenä on, että valtuusto kutsutaan koolle lain säännösten ja val tuuston työjär jestyksen mukaisesti. Kuntalain 58 :n mukaan kaupunginvaltuusto on päätösvaltai nen, kun vähintään 2/3 valtuutetuista on saapuvilla. Läsnäolevien valtuutet tujen lukumäärä selviää kokouksen alussa toimitetta vassa nimenhuudossa. Val tuuston kokouskutsu ja asialista on julkipan tu ilmoitustau lulle ja ko kouskutsu il moitettu Viitasaaren Seu dussa Esityslista on lähe tetty pos tit se val tuutetuille, kaupungin halli tuksen puheen johtajalle sekä sen jäsenille Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. kielto Toimenpiteet -

4 VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Pöytäkirjatarkastajien valinta/kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto on päättänyt jättää pöytäkirjan tarkastuksen kahden erikseen valittavan tarkastajan tehtäväksi. Merkitään, että kaupunginvaltuuston pöytäkirja on tarkastettavissa hallinto-osastolla maanantaina Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. kielto Toimenpiteet -

5 VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Kaupunginhallitus Wiitaunionin henkilöstösiirrot Kaupunginhallitus Päätöksen tausta ja perustelut Wiitaunionin yhteistoimintasopimuksessa on v jo sovittu, että henkilöstö siirtyy isäntäkunnan palvelukseen. Asia on kuitenkin viivästynyt mm. arvonlisävero-ongelmien takia. Nyt henkilöstösiirrot ovat menossa kuntien valtuustoihin käsiteltäväk si kesäkuussa Yhteistoimintasopimuksessa on sovittu, että henkilöstö siirtyy liikkeen luovutusta koskevan lainsäädännön mukaisesti. Henkilöstö siirtyy kunnasta toisen kunnan palvelukseen siten, että perusturvan ja tekni sen toimen henkilöstö siirtyy Pihtiputaan kunnan palveluksesta Viitasaaren kaupungin palvelukseen sekä sivistystoimen, tukipalveluiden ja maatalous hallinnon henkilöstö siirtyy Viitasaaren kaupungin palveluksesta Pihtipu taan kunnan palvelukseen lukuun ottamatta Viitasaaren lukion (opettajat) ja Viitasaaren musiikkiopiston henkilöstöä (opettajat), jotka jäävät Viitasaaren kaupungin palvelukseen. Perusteluna tähän on, että toiminnan järjestämislu pa on myönnetty Viitasaaren kaupungille. Henkilöstösiirtojen perusteena ovat siis vuoden 2004 yhteistoimintasopimus, jonka pohjalta palvelu tuotanto on siirretty toisen kunnan hoidettavaksi sekä vuoden 2009 tarkis tettu yhteistoimintasopimus liittyen Paras-lain yhteistoiminta-alueeseen. Liikkeenluovutus-lainsäädäntö Kunnallisen viranhaltijalain 25 :n mukaan työnantajan liikkeen luovutuksella tarkoitetaan kunnan toiminnallisen osan luovuttamista toiselle työnantajalle, jos luovutettava osa pysyy luovutuksen jälkeen samana tai samankaltaisena. Edellä tarkoitetussa luovutuksessa työnantajan luovutushetkellä voimassa olevista virkasuhteista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät uudelle omistajalle tai haltijalle. Ennen luovutusta erääntyneestä palkkatai muusta virkasuhteesta johtuvasta saatavasta vastaavat luovuttaja ja luovutuksensaaja yhteisvastuullisesti. Luovuttaja on kuitenkin luovutuksensaajalle vastuussa ennen luovutusta erääntyneestä saatavasta, ellei toisin sovita. Luovutuksensaaja on velvollinen noudattamaan luovutushetkellä voimassa olleen virkaehtosopimuksen määräyksiä kuten työsopimuslain 5 :ssä säädetään. Työsopimuslain 1 luvun 10 :n mukaan työnantajan liikkeen luovutuksella tarkoitetaan yrityksen, liik keen, yhteisön tai säätiön tai näiden toiminnallisen osan luovuttamista toi selle työnantajalle, jos luovutettava, pää- tai sivutoimisena harjoitettu liike tai sen osa pysyy luovutuksen jälkeen samana tai samankaltaisena. Edellä 1 momentissa tarkoitetussa liikkeen luovutuksessa työnantajan luovutushet kellä voimassa olevista työsuhteista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet sekä niihin liittyvät työsuhde-etuudet siirtyvät liikkeen uudelle omistajalle tai haltijalle. Ennen luovutusta erääntyneestä työntekijän palkka- tai muusta työsuhteesta johtuvasta saatavasta vastaavat luovuttaja ja

6 VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Kaupunginhallitus luovutuksensaaja yhteisvastuullisesti. Luovuttaja on kuitenkin luovutuksensaajalle vastuussa ennen luovutusta erääntyneestä työntekijän saatavasta, jollei muuta ole so vittu. Yhteistoimintamenettelyt Kunnallisen yhteistoimintalain 4 :n mukaan yhteistoimintamenettelyssä on käsiteltävä ainakin sellai set asiat, jotka koskevat henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavia muutoksia työn organisoinnissa, kunnan palvelurakenteessa, kuntajaossa tai kuntien välisessä yhteistoiminnassa, palvelujen uudelleen järjestämisen pe riaatteita, jos asialla voi olla olennaisia henkilöstövaikutuksia, kuten ulko puolisen työvoiman käyttöä tai liikkeen luovutusta ym. Ennen kuin asiapii riin kuuluva asia ratkaistaan, on valmisteilla olevan toimenpiteen perusteis ta, vaikutuksista ja vaihtoehdoista neuvoteltava yhteistoiminnan hengessä yksimielisyyden saavuttamiseksi ainakin niiden työntekijöiden kanssa, joita asia koskee. Henkilöstön asema liikkeen luovutuksessa Liikkeen luovutuksen yhteydessä henkilöstö siirtyy luovutuksen saajan palvelukseen ja heidän työsuh teensa ehdot pysyvät samoina työnantajan vaihtumisesta huolimatta. Luovu tuksen saaja ei voi irtisanoa siirtyneitä työntekijöitä vain liikkeen luovutuk sen perusteella, vaan laissa säädetyin palvelussuhteen normaalein päättä misedellytyksin. Myöskään työntekijöillä ei ole oikeutta yksipuolisesti vas tustaa muutosta ja jäädä luovuttajan palvelukseen. Työntekijälle jää mah dollisuudeksi irtisanoa työsopimuksensa normaalia lyhyemmällä irtisano misajalla. Tällaisessa tapauksessa määräaikaisen työsopimuksen voi irtisa noa loppumaan luovutushetkeen määräajasta riippumatta. Virat eivät siirry kunnasta toiseen, vaan uusi työnantaja joutuu perustamaan toiminnan kannalta tar peelliset virat siirrettyjä viranhaltijoita varten. Luovutuksensaajan tulee pe rustaa siirtyvistä tehtävistä viroiksi ainoastaan ne, joissa käytetään julkista valtaa. Muut tehtävät solmitaan työsopimussuhteisina. Laajennetun tai uu den kunnan ao. viranomaisen on syytä tehdä selvyyden vuoksi päätös, josta käy ilmi siirretyn henkilöstön sijoittuminen perustettuihin virkoihin. Toimia ei tarvitse perustaa. Työntekijöille ei ole välttämätöntä tehdä uusia kirjalli sia työsopimuksia, vaan siirtohetkellä työsopimus ja työsopimuksen mukai set velvollisuudet ja oikeudet siirtyvät lain nojalla uudelle työnantajalle. Uudet työsopimukset ovat tarpeen, jos työtehtävissä tms. tapahtuvat muu tokset edellyttävät työsopimuksen muuttamista. Ne viranhaltijat, jotka eivät käytä julkista valtaa, voidaan siirtää vastaavaan työsuhteiseen tehtävään en tisin ehdoin. Tällaisen henkilön kanssa on syytä tehdä kirjallinen työsopi mus. Irtisanomissuoja Kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevat lait tulivat voimaan Henkilöstön asemasta sää detään puitelain 13 :ssä sekä kuntajakolain 13 ja 15 :ssä, mm. irtisano missuoja on viisi vuot ta henkilöstön siirtymisestä uuden työnantajan palve lukseen. Puitelain sään nöksiä sovelletaan

7 VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Kaupunginhallitus lukien. Puitelain sään nöksiä ei sovelleta, jos laissa tarkoitetuista järjestelyistä on päätetty ennen Kyseinen irti sanomissuoja koskee siis vain Paras-lain yhteistoi minta-alueeseen kuuluvaa perusturvaa ja ammatillisen koulutusta, ei siis mitään muuta kunnan toimi alaa, kuten sivistystoimea tai teknistä toimea. Suomen kuntaliiton johtava lakimies Juha Myllylä on antanut asiasta seuraavan lausunnon keskusteltu aan mm. VM/kuntaosaston Auli Valli-Linnun kanssa: "Puitelain 13 :n 3 momentin mukaan palvelussuhdeturva on voimassa viisi vuotta henkilöstön siirty misestä uuden työnantajan palvelukseen. Kielto koskee puitelaissa tarkoitet tujen uudelleenjärjestelyjen kohteena olevissa palveluissa uuden ja vanhan työnantajan palveluksessa työskentelevää henkilöstöä kokonaisuudessaan. Teillä vuoden 2004 sopimus (Viitasaari - Pihtipudas) tehtiin ennen puitelain voimaantuloa, joten siinä ei palvelussuhdeturvaa koskeva säännös tule sovellettavaksi. Vuonna 2009 yhteistoimintasopimukseen liittyi Kinnula. Järjestelyn tavoitteena oli saa vuttaa laissa tarkoitettu väestöpohja, joten ainakin siinä mielessä kyse oli puitelain 5 (ja 6) :n tarkoittamasta uudelleenjärjestelystä. Koska järjeste lyssä ei henkilöstö siirtynyt, palvelussuhdeturvaa koskevaa 13 :ää ei sovel leta. Jatkossa ilmeisesti laajennatte sopimuksen soveltamisalaa sosiaalihuoltoon kokonaisuudessaan. Jos tässä yhteydessä henkilöstöä siirtyy uudelle työnantajalle, palvelussuhdetur vaa koskeva säännös tulee sovellettavaksi sekä vanhan työnantajan että uu den työnantajan puolella. Säännöstä sovelletaan henkilöstön siirtymisestä lukien. Mikäli jonkin kunnan, tässä lähinnä Kinnulan, henkilöstö ei siirry eikä sille siirry uutta henkilöstöä, palvelussuhdeturvasäännöstä ei tuon kun nan henkilöstöön sovelleta." Muut yhtenäistettävät asiat KT:n ja pääsopijajärjestöjen yhteisessä muistiossa on todettu lisäksi lukuisia muita asioita, joita pitäisi yhtenäistää, mm. palkkausjärjestelmät, työaikajärjestelmät, pai kalliset sopimukset, yhteistoimintamenettelyt jne. Wiitaunionissa on yhtenäistetty kaikki em. palkkausjärjestelmät, paikalliset sopimukset, yhteistoimin tamenettelyt, työaikajärjestelmät, henkilöstöhallinnon ja työsuojelun ohjeis tukset. Lähinnä palkkaukseen liittyvää harmonisointia tulee teknisten sopi muksen piirissä olevilla ja mahdollisesti tuntipalkkaisten sopimuksen piiris sä olevilla. Yhteistoimintaneuvottelut on pidetty ja Lisäksi asiaa on käsitelty henkilöstöjärjestöjen kanssa laajemmin Järjestöjen ilta-tapahtumassa Tarkoituksena on järjestää henkilöstölle kaksi info-tilaisuutta viikolla 24 sekä myöhemmin elokuussa kaksi infotilaisuutta kummassakin kunnassa.

8 VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Kaupunginhallitus Liitejakelu: Siirtosuunnitelma. Lisätietoja: Henkilöstöjohtaja Riitta Hallberg, puh , Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginval tuustolle hyväksyttäväksi Wiitaunionin henkilöstösiirrot lukien seuraavasti: 1. Perusturvan toimialan ja teknisen toimialan henkilöstö siirtyy Pihtiputaan kun nan pal ve luk ses ta Viitasaaren kaupungin palvelukseen. 2. Tukipalveluiden ja maataloushallinnon sekä sivistystoimen toimialan henkilöstö lukuunottamatta Viitasaaren lukion opettajia ja Viitasaaren musiikkiopiston opettajia siirtyy Viitasaaren kaupungin palveluksesta Pihtiputaan kunnan palvelukseen. 3. Henkilöstö siirtyy kunnallisen viranhaltijalain ja työsopimuslain liikkeen luovutusta koskevan lainsäädännön mukaisesti isäntäkunnan palvelukseen. 4. Henkilöstösiirtojen perusteena ovat siis vuoden 2004 yhteistoimintasopimus, jonka pohjalta palvelu tuotanto on siirretty toisen kunnan hoidettavaksi sekä vuoden 2009 tarkis tettu yhteistoimintasopimus liittyen Paras-lain yhteistoiminta-alueeseen Henkilöstöjohtaja kertoi, että kuntaparin ohjausryhmässä oli tänään esillä ylei nen kannanotto sii tä, et tä kol men vuo den ir ti sa no missuoja henkilöstöl le an net taisiin, ja suositteli, et tä irti sa nomis suoja annettaisiin koko Wii taunionin henkilöstölle. Todettiin, että Pihtiputaan kunnan ja Viitasaaren kaupungin ohjausryhmä on tänään käsitellyt henkilöstöjärjestöjen esittämää henkilöstön irtisanomissuojaa seuraavasti : "Yhteistoimintaneuvottelut henkilöstösiirroista on käyty henkilöstöjärjestöjen kanssa Viitasaarella ja neuvotteluissa pöytäkirjaan kirjattiin seuraava päätös: : Yhteistoimintalain 4 :n mukaiset yhteistoimintaneuvottelut todettiin yhtei sesti loppuunkäydyksi. Yhteisenä näkemyksenä esitetään, että Wiitaunionin henkilöstösiirrot pitäisi nähdä kestävä ja tulevaisuuteen suuntaavana

9 VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Kaupunginhallitus ratkaisuna, jossa perusteena on palveluiden hoitaminen entistä tiiviimmin yhteistyössä. Henkilöstöjärjestöt esittivät yhteisesti, että henkilöstösiirtojen yhteydessä annettaisiin henkilöstölle kolmen (3) vuoden irtisanomissuoja lu kien. Perusteluna todettiin, että kyseessä olisi työnantajien taholta positiivi nen signaali henkilöstöön päin." Henkilöstöjohtaja Riitta Hallberg luki ohjausryhmälle Suomen kuntaliiton johtavan lakimiehen Juha Myllylän antaman lausunnon henkilöstösiirtoihin liittyvästä palvelussuhdeturvan soveltamisesta.: "Puitelain 13 :n 3 momentin mukaan palvelussuhdeturva on voimassa viisi vuotta henkilöstön siirtymisestä uuden työnantajan palvelukseen. Kielto koskee puitelaissa tarkoitettujen uudelleenjärjestelyjen kohteena olevissa palveluissa uuden ja vanhan työnantajan palveluksessa työskentelevää hen kilöstöä kokonaisuudessaan. Teillä vuoden 2004 sopimus (Viitasaari - Pihtipudas) tehtiin ennen puitelain voimaantuloa, joten siinä ei palvelussuhdeturvaa koskeva säännös tule so vellettavaksi. Vuonna 2009 yhteistoimintasopimukseen liittyi Kinnula. Jär jestelyn tavoitteena oli saavuttaa laissa tarkoitettu väestöpohja, joten aina kin siinä mielessä kyse oli puitelain 5 (ja 6) :n tarkoittamasta uudelleenjär jestelystä. Koska järjestelyssä ei henkilöstö siirtynyt, palvelussuhdeturvaa koskevaa 13 :ää ei sovelleta." Riitta Hallberg totesi, että tarkoituksena ei ole lähteä ketään henkilöstöä irtisanomaan, vaan nykyinen henkilöstö tarvitaan palveluja tuottamaan jatkossakin. Ohjausryhmä päätti suositella yksimielisesti, että kolmen vuoden irtisanomis suo ja hyväksytään." Kaupunginjohtaja tarkisti päätösehdotusta ko kouksessa kohdan 1. osalta ja uuden kohdan 5. osalta seuraavasti : 1. Perusturvan toimialan ja teknisen toimialan henkilöstö, lukuunottamatta aluearkkitehtia, siir tyy Pih tiputaan kunnan pal veluksesta Viitasaa ren kaupungin palvelukseen. 5. Pihtiputaan kunnan ja Viitasaaren kaupungin henkilöstöllä on irtisanomissuoja taloudellisten ja tuo tannollisten perus teiden osalta kolme (3) vuotta lukien. Irtisanomissuoja ei kos ke viranhalti jasta/työnte kijästä

10 VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Kaupunginhallitus johtuvasta syystä tapahtuvaa irtisanomis ta. Wiitaunionin palvelu toimintaa kehitet täessä, tarvittaessa henkilön tehtävät ja toimipiste voi vat vaihtua. Jos henkilö kieltäytyy tarjotusta teh tävästä, irtisanomissuoja purkautuu. Kaupunginhallitus päätti yksimie lisesti esittää kaupunginvaltuustol le hyväk syt tä väksi Wii taunionin henki lös tö siir rot lukien seuraa vas ti: 1. Perusturvan toimialan ja tekni sen toimialan henkilöstö, lukuunot tamatta aluearkkitehtia, siir tyy Pih ti pu taan kun nan pal ve luk sesta Vii ta saaren kaupun gin palve luk seen. 2. Tukipalveluiden ja maatalous hallinnon sekä sivistystoimen toi mialan henkilöstö, lukuunottamatta Viita saaren lukion opettajia ja Vii tasaa ren musiikkiopiston opettajia, siirtyy Viitasaaren kaupungin pal ve luksesta Pihtipu taan kunnan pal ve lukseen. 3. Henkilöstö siirtyy kunnallisen viranhaltijalain ja työsopimuslain liikkeen luovutusta koskevan lain säädän nön mukaisesti isäntäkun nan pal velukseen. 4. Henkilöstösiirtojen perusteena ovat siis vuoden 2004 yh teistoimintasopimus, jonka poh jal ta palvelutuotanto on siirretty toi sen kun nan hoidettavaksi sekä vuoden 2009 tar kistettu yhteistoi mintasopimus liit tyen Pa ras-lain yhteistoiminta-alueeseen. 5. Pihtiputaan kunnan ja Viitasaaren kaupungin henkilöstöllä on irtisanomis suo ja ta lou del lis ten ja tuo tan nol lis ten pe rus teiden osalta kolme (3) vuotta lu kien. Irti sa no mis suoja ei koske viranhaltijasta/työntekijästä joh tuvasta syys tä ta pah tu vaa ir tisano mis ta. Wiitaunionin palvelutoimintaa kehitettäessä tarvit taes sa hen kilön tehtä vät ja toimipiste voivat vaihtua. Jos henkilö kiel täytyy tar jo tusta tehtä västä, irti sanomissuoja purkautuu. Merkitään, että henkilöstöjohtaja Riitta Hallberg oli hallituksen kuultavana tämän pykälän aikana klo Toimenpiteet kielto Jatkokäsittelyyn kaupunginvaltuusto

11 VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Liitejakelu: Siirtosuunnitelma. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi Wiitaunionin henkilöstösiirrot lukien seuraavasti: 1. Perusturvan toimialan ja teknisen toimialan henkilöstö, lukuunottamatta aluearkkitehtia, siirtyy Pih tiputaan kunnan palveluksesta Viitasaaren kaupungin palvelukseen. 2. Tukipalveluiden ja maataloushallinnon sekä sivistystoimen toimialan henkilöstö, lukuunottamatta Viitasaaren lukion opettajia ja Viitasaaren musiikkiopiston opettajia, siirtyy Viitasaaren kaupungin palveluksesta Pihtiputaan kunnan palvelukseen. 3. Henkilöstö siirtyy kunnallisen viranhaltijalain ja työsopimuslain liikkeen luovutusta koskevan lain säädännön mukaisesti isäntäkunnan palvelukseen. 4. Henkilöstösiirtojen perusteena ovat siis vuoden 2004 yhteistoimintasopimus, jonka pohjalta palvelu tuotanto on siirretty toisen kunnan hoidettavaksi sekä vuoden 2009 tarkis tettu yhteistoimintasopimus liittyen Paras-lain yhteistoiminta-alueeseen. 5. Pihtiputaan kunnan ja Viitasaaren kaupungin henkilöstöllä on irtisanomissuoja taloudellisten ja tuo tannollisten perusteiden osalta kolme (3) vuotta lukien. Irtisano missuoja ei koske viranhaltijasta/työntekijästä johtuvasta syystä tapahtuvaa irtisanomista. Wiitaunionin palvelutoimintaa kehitettäessä tarvittaessa hen kilön tehtävät ja toimipiste voivat vaihtua. Jos henkilö kieltäytyy tarjotusta tehtävästä, irtisanomissuoja purkautuu. Toimenpiteet Kunnallisvalitus Otteet Pihtiputaan kunnanhallitus, perusturvalautakunta, sivistyslautakunta, tekninen lautakunta, ympäristölautakunta, henkilöstöjohtaja sekä muut toimialajohtajat, henkilöstöjärjestöt, palkat, arkistosihteeri

12 VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Kaupunginhallitus Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan yhteistyösopimuksen tarkistaminen 370/010/2009 Kaupunginhallitus Pihtiputaan ja Viitasaaren kuntaparin ohjausryhmä käsittelee asiaa kokouksessaan seuraavasti: "Wiitaunionin johtoryhmä on kokouksessaan päättänyt esittää ohjausryhmälle, että kuntien yhteistyösopimusta tarkistettaisiin henkilöstön asemaa koskevalla lausekkeella seuraavasti: "Mikäli yhteistyösopimus irtisanotaan, henkilöstö siirretään liikkeenluovutusta koskevien määräysten mukaisesti vastaavia tehtäviä sillä hetkellä hoitavalle toiselle organisaatiol le." Edelleen johtoryhmä on esittänyt, että yhteistyösopimuksen tarkistus tältä osin vietäisiin valtuustojen hyväksyttäväksi samanaikaisesti henkilöstösiirtojen kanssa. : Ohjausryhmä päättää suositella hallituksille ja valtuustoille Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kun nan yhteistyösopimuksen tarkistamista kohdan 9. Sopimuksen voimaantulo ja irtisanominen osalta si ten, että tähän kohtaan lisätään seuraava lauseke: : " Mikäli yhteistyösopimus irtisanotaan, henkilöstö siirretään liikkeenluovu tusta koskevien määräysten mukaisesti vastaavia teh täviä sil lä het kellä hoi tavalle toiselle or ga ni saa tiolle" Asia on tullut esille Wiitaunionin henkilöstön siirtosuunnitelman käsittelyn yhteydessä, jolloin samalla on tarkoituksenmukaista täsmentää henkilöstön asemaa sopimuksen mahdollisessa purkautumistilanteessa. Oh jaus ryh män suo si tus an ne taan hal li tuk sel le tie doksi ko kouk ses sa. Liitejakelu: Voimassa oleva yhteistyösopimus korjattuna henkilöstön asemaa koskeval la lausekkeella kohdassa Todettiin, että ohjausryhmä oli kokouksessaan yksimielises ti suositellut lausekkeen lisättäväksi seuraavasti :" Mikäli yhteistyösopimus irtisanotaan, henkilöstö siirretään liikkeenluovutusta koskevien määräysten mukaisesti vastaavia tehtäviä sillä hetkellä hoitavalle peruskunnalle tai vas taavia tehtäviä sillä hetkellä hoitavalle toiselle organisaatiolle" ja esittää sen edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

13 VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Kaupunginhallitus Lisätiedot: Kaupunginsihteeri Tiina Honkanen, puh Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä yhteistyösopimuksen tarkista misen henkilöstön asemaa koskevan lisäyksen osalta ja esittää sen edelleen kaupun gin val tuus ton hy väksyttäväksi. Kaupunginhallitus yksimielisesti päätti hyväk syä yhteistyösopimuksen tarkis ta misen henkilöstön asemaa koske van li säyksen osalta kohdassa 9. Sopimuksen voimaantulo ja irtisanominen siten, että tähän kohtaan lisä tään seuraava lauseke: " Mikäli yhteistyösopimus irtisanotaan, henkilöstö siirretään liikkeenluo vutusta koskevien määräysten mukaisesti vastaavia tehtäviä sillä hetkellä hoitavalle peruskunnalle tai vastaavia tehtäviä sillä hetkellä hoitavalle toi selle organisaatiolle" ja esittää sen edel leen kau punginvaltuuston hy väk syttäväksi. Toimenpiteet kielto Jatkokäsittelyyn kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto Liitejakelu: Voimassa oleva yhteistyösopimus korjattuna henkilöstön asemaa koskevalla lausekkeella kohdassa 9. Kaupunginhallitus yksimielisesti päätti hyväksyä yhteistyösopimuksen tarkistamisen henkilöstön asemaa koskevan lisäyksen osalta kohdassa 9. Sopimuksen voimaantulo ja irtisanominen siten, että tähän kohtaan lisätään seuraava lauseke: " Mikäli yhteistyösopimus irtisanotaan, henkilöstö siirretään liikkeenluovutusta koskevien määräysten mukaisesti vastaavia tehtäviä sillä hetkellä hoitavalle peruskunnalle tai vastaavia tehtäviä sillä hetkellä hoitavalle toiselle organisaatiolle" ja esittää sen edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Toimenpiteet Kunnallisvalitus Otteet Pihtiputaan kunnanhallitus, henkilöstöjohtaja, kaupunginsihteeri, arkistosihteeri

14 VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Kaupunginhallitus Kunta- ja palvelurakennemuutoksesta annettujen lakimuutosten johdosta suoritettavat toimenpiteet Kinnulan ja Pihtiputaan kunnissa sekä Viitasaaren kaupungissa 444/012/2011 Kaupunginhallitus Vuoden 2007 helmikuusta voimassaolleen puitelain nojalla kunnissa tai yhteistoiminta-alueella, joka huolehtii perusterveydenhuollosta ja siihen kiinteästi liittyvistä tehtävistä, on oltava vähintään noin asukasta. Kun taja palvelurakennemuutoksesta annetun lain muutoksista Valtiovarainministeriö ja Sosiaali- ja terveysministeriö ovat antaneet kirjeen, jonka mukaan lakimuutosten tavoitteena on - varmistaa sosiaali- ja terveystoimelle säädetyn väestöpohjavaatimuksen toteutuminen kunnissa, jotka eivät omilla päätöksillään saa vaatimusta täytetyksi, - turvata, että kuntien vastuulla olevien palvelujen järjestämisen tavoitteena olisi vahva taloudellinen ja rakenteellinen perusta maan osissa ja - varmistaa, että sosiaali- ja terveydenhuolto muodostaa puitelain nojalla yhteistoiminta-alueella toiminnallisen ja vastuiltaan selkeän kokonaisuu den. Puitelain muutos tarkoittaa, että kuntien tulee tehdä sitovat päätökset puitelain edellyttämän vähintään noin asukkaan väestöpohjan täyttämisestä mennessä. Valtioneuvosto tulee kartoittamaan kuntien päätöksenteon tilanteen keväällä 2011 kaikkiin kuntiin lähtevällä selkeällä kyselyllä. Jos kunta aikoo vedota em. uuteen poikkeusperusteeseen, tulee tätä hakea erikseen kyselyn kautta. Kyselyn jälkeen ministeriöt käynnistävät syksyllä 2011 neuvottelut sellaisten kuntien osalta, jotka eivät täytä puitelain velvoitteita. Valtioneuvosto tekee tämän jälkeen tarvittavat päätökset kuntien velvoittamisesta yhteistoimintaan mennessä, jonka yhteydessä valtioneuvosto arvioi väestöpohjaa koskevat poikkeukset perusteineen. Jo olemassa olevien poikkeusperusteiden (mm. pitkät etäisyydet) lisäksi valtioneuvosto voisi myöntää poikkeuksen säädetyistä väestöpohjavelvoitteista, mikäli kunnan tai yhteistoiminta-alueen perustamiseksi on tehty kunnissa alueelliset olosuhteet huomioiden riittävät päätökset. Asia on valmisteltu Kinnulan ja Pihtiputaan kuntien sekä Viitasaaren kaupun gin yhteistyönä. Liitejakelu: - Valtioneuvoston asetus ( ) kunta-ja palvelurakenneuudistusta kos kevien tieto jen toimittamisesta valtiovarainministeriölle

15 VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Kaupunginhallitus Valtiovarainministeriön sekä Sosiaali- ja terveysministeriön kirje kunnan- ja kaupunginhallituksille tietojen toimittamisesta kunta-ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain velvoitteiden täyttämisestä Lisätiedot: Kaupunginjohtaja Jouko Räsänen, puh Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy seuraavan kuntien yhteisen lau sun non ny kyisen so si aali- ja ter veydenhuollon yhteistoiminta-alueen vah vis tami seksi poik kea mispe rustein "Lausuntonaan Kinnulan ja Pihtiputaan kunnat sekä Viitasaaren kaupunki esittävät puitelain muutoksen pohjalta ministeriölle seuraavaa: Jo harjoitettu laaja perusturvan yhteistyö ja -toiminta Kinnulan ja Pihtiputaan kunnat ja Viitasaaren kaupunki muodostavat vakiintuneen ja toimivan yhteis toiminta-alueen. Kinnulan ja Pihtiputaan kunnat sekä Viitasaaren kaupunki ovat tehneet yhteistyötä jo Sydän-Suomen kan santerveystyön kuntainliiton toiminnan aikana, joka alkoi Kunnat käynnistivät 1980-luvun alussa Pohjoisen Keski-Suomen aluetoimikun tatyön, jonka tarkoituksena oli aluepoliittinen ja seudullinen kehittämistyö. Sopimus vahvistettiin vuoden 1996 alussa. Elinkeinoyhtiö Witas Oy aloit ti toimintansa Yhteistyö laa je ni 2000-lu vun alus sa, kun kunnat laa ti vat han ke suun ni tel man Wii ta seu dun yh teistyös tä ja Wiita seu dun pal ve lutuo tan non kehit tä mis suunni telman Tämän jälkeen kä sitel tiin yhteis työsopi musta ja ke hittä missuun nitelmaa niin, että Pihti putaan kunta ja Vii tasaaren kau punki alle kirjoittivat yhteistyösopimuk sen So pi muksella kuntien pal velu toi minta eriy tettiin neljän yh teislautakunnan al le alkaen Pihti pu taan kun nan ja Viitasaaren kaupungin kesken käyn nistettiin Wii taunionin kuntapari työs kentely. Tulok set yhteistyöstä oli vat hyviä yhteistyö laajeni. Perusturvan yhteistoiminta-alue perustettiin niin, että yhteistoiminta koski laajasti koko perusturvaa sekä sen sosiaali- ja terveystointa varhaiskasva tusta lukuun ottamatta. Perus turvalautakuntaa laajennettiin niin, että siihen kuuluu neljä edustajaa Viitasaaren kaupungista, neljä Pihtiputaan kunnasta ja kaksi Kinnulan kunnasta Viitasaaren kaupungin toimiessa vastuukuntana. Kin nulan ja Pihtiputaan kunnat sekä Viitasaaren kaupunki ovat siirtäneet sekä sosiaalitoimen että tervey denhuoltonsa ts. sosiaali- ja terveydenhuol lon järjestämisvastuun alkaen yhteistoiminta-alu eelle. Näin ollen lain muutoksen tavoite on kuntien alueella toteutunut laajasti yhteisessä pe rusturvassa ja perusturvalautakunnassa. Väestöpohjan ja etäisyyksien lisäksi kunnat korostavat jo harjoitettua laajaa yhteistoimintaa. Pihtipu taan kunnan ja Viitasaaren kaupungin harjoittaman Wiitaunionin yhteistyön voidaan nähdä olevan pohja puitelain yhteistoi-

16 VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Kaupunginhallitus minnan mallille, joka laajeni edelleen perusturvan laaja-alaiseksi yh teistoiminnaksi kol men kunnan kesken. Em. mainittujen perusteiden lisäksi on syytä korostaa, että alueen kuntien yhteistyön periaatteena on laaja tiimiyhteistyö sekä asiakaslähtöisyys palveluiden järjestämisessä. Yh teisten viranhaltijoiden mää rä on 40. Jo harjoitetulla yhteistyöllä on pystyt ty poistamaan päällekkäistä toimintaa ja siirtämään va pautuneita resursseja hallinnon aloille, erityisesti perusturvaan, jossa palvelutarve väestön ikään tyessä kasvaa. Perusturvan henkilöstösiirrot tehdään lukien Pihti putaan kunnasta vastuukuntana toi mivaan Viitasaaren kaupunkiin. Luontainen työssäkäynti- ja asiointialue Kinnulan ja Pihtiputaan kuntien sekä Viitasaaren kaupungin yhteistyötä on tehty 2000-luvun alkuvuo sista alkaen niin, että kuntayhteistyö perustuu yhtenäiseen ja luontaiseen työssäkäynti- ja asiointialuee seen. Yhteistyöalueella oli vuonna 2010 yh teensä asukasta: Viitasaarella asukasta, Pihti putaalla asukasta ja Kinnulassa asukasta. Perusturvan yhteistoiminta-alue pal velee Kan nonkosken ja Kivijärven itäisiä osia, jolloin väestöpohja on lähes Alueella on runsas kesämök kiasutus; tällä hetkellä lähes ke sämökkiä. Perusturvan asiakaspohja kesäisin ylittää asuk kaan rajan. Pendelöinti Viitasaaren ja Pihtiputaan kesken oli suhteellisesti suurinta. 90 pihtiputaalaista ja 15 kin nulalaista kävivät töissä Viitasaarella, jossa työpaikkoja oli Pihtipu taan asukkaan työpai koista 79 henkilöä kävi töissä Viitasaarelta ja 14 henkilöä Kinnulasta. Kinnulan 580 henkilön työvoi masta kävi töissä 8 hen kilöä Viitasaarella ja 8 henkilöä Pihtiputaalla. Etäisyydet ja harva-asutus Alueen maapinta-ala on km²: Kinnula 460 km², Pihtipudas km² ja Viitasaari km². Vesipinta-ala laajentaa kuntien kokonaispinta-alaa km²:iin Tästä joh tuen alue on harvaanasuttu ja vesistöjen rikkomaa, jolloin etäisyydet kunta keskusten välillä ja maakuntakeskukseen Jyväskylään ovat suuret. Etäisyyt tä Jyväskylästä on Viitasaarelle 100 km, Pihtiputaalle 140 kilometriä ja Kinnulaan lähes 170 kilometriä. Etäisyydet myös muihin suurempiin kunta keskuksiin Äänekoskelle, Saarijärvelle ja Haapajärvelle ovat suuret, joten tiivis yhteistyö kolmen kunnan (Kinnula, Pihtipudas, Viitasaari) si sällä on perusteltua. Kinnulan ja Pihtiputaan kunnat sekä Viitasaaren kaupunki esittävät, että jo vuoden 2009 alussa käyn nistetty laaja kolmen kunnan harjoittama yhteistoiminta vahvistettaisiin em. perusteista johtuen, erityi sesti pitkien etäisyyksien johdosta, yhteistoimin naksi, jolla kunnat pystyvät parhaiten vastaamaan kas vavaan palvelutarpee seen. Kunnat muodostavat yhtenäisen työssä-

17 VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Kaupunginhallitus käynti- ja asiointialueen, joka ilme nee pendelöintimääränä kuntien kesken. Kunnat edelleen vetoavat ns. poikkeusperusteena etäisyydet, koska kuntataajamien keskimääräinen etäi syys ylittää 50 kilometriä ja koska yhteistoiminta-alueen kuntakeskuksista on maakuntakeskukseen Jyväskylän kaupunkiin kilometriä. Etäi syyksistä huolimatta kolmen kunnan alue koetaan luontaiseksi yhteistoi minta-alueeksi. Naapuriyhteistoimin ta-alueiden kuntakeskukset sijaitsevat niin etäällä, ettei niitä koeta luontaisina. Toimenpiteet Hyväksyttiin. kielto Jatkokäsittelyyn kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto Liitejakelu: Valtioneuvoston asetus ( ) kunta-ja palvelurakenneuudistusta koskevien tietojen toimittamisesta valtiovarainministeriölle. Valtiovarainministeriön sekä Sosiaali- ja terveysministeriön kirje kunnan- ja kaupunginhallituksille tietojen toimittamisesta kun ta-ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain velvoitteiden täyttämisestä. Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä kaupunginhallituksen esityksen. Toimenpiteet kielto Otteet Kinnulan kunnanhallitus, Pihtiputaan kunnanhallitus, perusturvalautakunta, kaupunginjohtaja

18 VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Niinilahden koulun myynti 195/504/2011 Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto on päättänyt lakkauttaa Niinilahden koulun Viitasaaren koulutoimen kehittämissuunnitelman mukaisesti lukien. Niinilahden koulun lakkauttamisen vuoksi tilalle Palo ranta RN:o 1:75 hae taan uutta toimintaa. Tilan pinta-ala kiinteistörekisterin mu kaan on 1,5 ha ( m²). Niinilahden koulun päärakennuksen kerrosala on 332 k-m². Niinilahden kyläyhdistys ja Urheiluseura Na se va esittä vät saapuneella kirjeellä, että Viitasaaren kaupunki erot taisi kou lun vieressä sijaitsevan urheilukentän ja uimarannan alueen omaksi tontik seen ennen koulun myyntiä ja antaisi sen Niinilahden kyläyh distyksen ja Urhei luseura Nasevan käyttöön. Esitystään kyläyhdistys ja urheiluseura perustelevat sillä, että koulun tontilla si jait se vat Nii ni lah den ky lä yh dis tyk sen ja Ilmo-Niinilahden urheiluseura Na seva ry:n tal koo työnä ra kenta mat yh dis tetty jääkiekkokaukalo/jalkapal lokenttä sekä ui ma ranta ui ma koppei neen. Molemmat ovat sekä kyläyhdis tyksen että ur hei lu seuran ak tiivisessa käytössä. Erotettavaksi esitetty alue ei kuulu kou lun var sinaiseen pihapiiriin ja ton tille ei ole tarkoitus rakentaa mitään poislukien mahdolli nen pieni kyl mä urheiluvälinevarasto. Alueen saaminen ky läyh dis tyksen ja urheiluseuran käyt töön turvaisi Ilmo-Niinilahden alueen vi reän kylätoimin nan jatkumisen sekä urheilu- ja kuntoilu mah dollisuuk sien säilymi sen koulun tule vasta käytöstä riippumatta. Liitejakelu: Niinilahden kyläyhdistyksen ja Urheiluseura Nasevan kirje Kaavoituspäällikkö on antanut asiasta seuraavan lausunnon: "Niinilahden koulun tontista voidaan pidättää kylä- ja urheiluseuran esittämän kokoinen alue, joka jätetään myymättä. Jos kyläseuran esittämä noin m²:n suuruinen alue erotetaan omaksi tilaksi, aiheutuu siitä kustannuk sia noin 800. Rakennettu alue sijoittuu noin m²:n suuruiselle alueel le tilan keskelle ja tilan länsipäähän jää noin m²:n suuruinen alue, jota ei ole myöskään syytä ilman vahvoja perusteita myydä. Alueella on syytä tehdä kesällä 2011 kartoitus, jolloin lopulliset pinta-alat tar ken tuvat. Nyt tehdyt karttaluonnokset ovat peruskartan tarkkuuden rajois sa teh ty jä luon nok sia.

19 VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Esitän, että tonttia ei tässä vaiheessa eroteta omaksi tilaksi. Rakennettu alue myydään noin m²:n suuruisena määräalana tilasta Paloranta ( ) ja myyjä pidättää itsellään tilan loppuosan. Tila Paloranta koostuu tämän jälkeen kahdesta eri palstasta, rakennusten itäpuolelle jää noin m² ja länsipuolelle noin m². Mielestäni tässä vaiheessa riittää, kun kaupunginhallitus päättää luovuttaa korvauksetta edellä mainitun itäisen palstan kylä- ja urheiluseuralle sen käyttöön." Liitejakelu: Kartta alueesta Lisätiedot: Kaavoituspäällikkö Tapani Savolainen, puh Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää laittaa myyntiin n m²:n suuruisen määräalan rakennuksineen tilasta Paloranta ( ) ja pidättää kaupungilla tilan loppuosan. Tarjoukset tulee jättää kaupunginhallitukselle osoitettuna viimeistään klo mennessä kaupunginvirastolle toimitettuna. Tarjouksessa on esitettävä koulun tuleva käyttötarkoitus. Edelleen kaupunginhallitus päättää luovuttaa korvauksetta tilan itäpuolelle jäävän n m²:n suurui sen palstan Niinilahden kyläyhdistyksen ja Urheiluseura Nasevan käyttöön. Kaupunginjohtaja kertoi Niinilahden koululla pidetystä kyläkokouksesta, jossa tuli esille Niinilahden kyläyhdistyksen halukkuus vielä miettiä koulukiinteistön osto- tai vuokrausmahdollisuutta. Kaupunginjohtaja esitti, että asia jätetään tämän vuoksi vielä pöydälle seuraavaan kokoukseen. Toimenpiteet Kaupunginhallitus päätti yksimie lisesti jättää asian pöydälle seuraa vaan kokoukseen. kielto Otteet Niinilahden kyläyhdistys, Urheiluseura Naseva, kaavoituspäällikkö, kiinteistöpäällikkö, sivistystoimen toimialajohtaja, kaupunginsihteeri Kaupunginhallitus

20 VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Niinilahden kyläyhdistys ry on tehnyt kaupunginhallitukselle 1001 euron ostotarjouksen Niinilahden koulusta nykykunnossa tontteineen ja laitteineen. Kyläyhdistys perustelee tarjoustaan siten, että kauppa tekee mahdolliseksi tuottaa liikunta-, harrastus- ja tilapalveluja Niinilahden ja Il molahden niin vakituisille kuin vapaa-ajan asukkaillekin yhteistyössä Ilmo lahden Kyläseura ry:n ja Urheiliseura Nasevan kanssa ja että koulu on tont teineen, jossa on myös uimaranta, jääkiekkokaukalo ja pallokenttä, näiden kylien ainoa kyseisiin tarkoituksiin soveltuva kiinteistö. Tarjouskirjeen mukaan kyläyhdistys sel vit tää myös mahdollisuutta käynnistää koululla palvelukeskustoimintaa kyläläisten tarpeisiin. Niinilahden koulu on valmistunut v ja siihen on tehty kunnostustöitä vuosina Tekninen lautakunta on hy väk sy nyt sopimuksen Niini lahden vesiosuuskunnan kanssa vesi osuus kun nan ver kon liittämiseksi Nii nilahden koulun kaivoon. Vesiosuus kunnal la on oi keus ottaa vet tä ton til la si jait se vas ta kai vos ta kor vauksetta. Vesi osuus kunta las kuttaa ve des tä myös osta jaa voi mas sa ole van taksan mu kaan. Kaupunginvaltuusto on aikaisemmin päättänyt myydä kylätoimikuntien käyttöön 1001 euron kauppahinnalla Löytänän entisen koulurakennuksen ( , ei rantaa, ei rakennusoikeutta), Mänty län van han kou lu raken nuk sen ( , rantaa n. 100 m) sekä Kei hä rin kos ken kou lurakennuksen ( , ei rantaa). Soliskylän kyläyhdistyksen kanssa kauppa Soliskylän koulusta on teh ty kauppahintaan mk (rantaa 40 m, ei rakennusoikeutta). Lisätiedot: Kaavoituspäällikkö Tapani Savolainen, puh Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää, että Viitasaaren kau punki ei laita Niinilahden koulua julkiseen myyntiin, vaan koulukiinteistöstä valmistellaan joko vuokrasopimus kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi tai luovutuskirja valtuuston hyväksyttäväksi Niinilahden ky lä yh dis tys ry:n kans sa. Toimenpiteet Hyväksyttiin. kielto Otteet Niinilahden kyläyhdistys ry, kiinteistöpäällikkö, kaavoituspäällikkö,

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015 Perusturvalautakunta 15 21.01.2015 Perusturvalautakunta 68 27.05.2015 Perusturvalautakunta 96 23.09.2015 Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale

Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale Kaupunginhallitus 258 20.10.2014 Kaupunginhallitus 294 07.12.2015 Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale 141/522/2013 Kaupunginhallitus 20.10.2014 258 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011 44 Kiinteistö Oy Hopunkallio

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Kymönkosken vesi- ja jätevesiverkoston talojohtojen sekä pumppaamojen hankinta kaupungin omistukseen

Kymönkosken vesi- ja jätevesiverkoston talojohtojen sekä pumppaamojen hankinta kaupungin omistukseen Kaupunginhallitus 21 19.01.2015 Kaupunginhallitus 31 26.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kaupunginhallitus 239 19.10.2015 Kymönkosken vesi- ja jätevesiverkoston talojohtojen sekä pumppaamojen hankinta

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari Viitasaaren kaupunginhallitus 212 31.10.2016 Viitasaaren kaupunginvaltuusto 90 07.11.2016 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari 650/211/2016 Viitasaaren kaupunginhallitus

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä Kunnanhallitus 344 15.09.2014 Kunnanhallitus 31 02.02.2015 Kunnanhallitus 439 21.12.2015 Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä 375/01.00.01/2014 KHALL 344 Hallintojohtaja

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1 Matkailulautakunta 16.04.2010 Aika 16.04.2010 klo 9:00-10:30 Paikka Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 343 02.09.2013 Kaupunginhallitus 310 25.08.2014

Kaupunginhallitus 343 02.09.2013 Kaupunginhallitus 310 25.08.2014 Kaupunginhallitus 343 02.09.2013 Kaupunginhallitus 310 25.08.2014 Kirkonseudun Haaviston alueelta ja Siivikkalan Vasamankaaren alueelta luovutettavat rivitalotontit sekä Kirkonseudun Ojapuiston alueelta

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

Kaupunki maksaa välirahana satakymmenentuhatta (110 000) euroa.

Kaupunki maksaa välirahana satakymmenentuhatta (110 000) euroa. 1 Kaupunginhallitus 23.6.2014 liite nro 2 (1/5) VAIHTOKIRJA OSAPUOLET Star Capital Oy, 1933709-2 Atrainpolku 3, 13900 Pekola LUOVUTUKSEN KOHTEET Äänekosken kaupunki, 2045520-5 Hallintokatu 4, 44100 Äänekoski

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan. Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kokemäen kaupungin ja Freyja Oy:n välisen vuokrasopimuksen muuttaminen (vuoden 2015 vuokraerien maksulykkäys) sekä vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01. Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.01/2011 Perla 07.04.2015 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna

Lisätiedot

OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN HINTOJEN TARKISTAMINEN

OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN HINTOJEN TARKISTAMINEN Kaupunginhallitus 7 14.01.2015 Kaupunginhallitus 26 04.02.2015 Kaupunginvaltuusto 9 12.02.2015 Kaupunginhallitus 160 01.06.2016 OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus:

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus: Kaupunginhallitus 9 24.02.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 5 30.09.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 4 27.01.2015 Kaupunginhallitus 12 09.02.2015 Valtuustoaloite / kaupungin henkilöstön innostaminen miettimään

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 11 19.01.2016 Kunnanhallitus 27 15.02.2016 Perusturvalautakunta 65 24.05.2016 Perusturvalautakunta 71 21.06.

Perusturvalautakunta 11 19.01.2016 Kunnanhallitus 27 15.02.2016 Perusturvalautakunta 65 24.05.2016 Perusturvalautakunta 71 21.06. Perusturvalautakunta 11 19.01.2016 Kunnanhallitus 27 15.02.2016 Perusturvalautakunta 65 24.05.2016 Perusturvalautakunta 71 21.06.2016 71 Pihtiputaan suun terveydenhuollon kilpailutus 641/240/2015 Perusturvalautakunta

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen Esityslista 2/2016 1 Aika 11.04.2016 klo 14:30 Paikka Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu Lisätietoja Osallistujat Huusko Anu puheenjohtaja Isoniemi

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 84 12.04.2016 Tekninen lautakunta 93 26.04.2016. Tekniikka- ja ympäristöpalvelut -toimialan organisaatio 1.1.

Tekninen lautakunta 84 12.04.2016 Tekninen lautakunta 93 26.04.2016. Tekniikka- ja ympäristöpalvelut -toimialan organisaatio 1.1. Tekninen lautakunta 84 12.04.2016 Tekninen lautakunta 93 26.04.2016 Tekniikka- ja ympäristöpalvelut -toimialan organisaatio 1.1.2017-11436/00.01.00/2016, 11901/00.01.00/2016 Tela 12.04.2016 84 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 58 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 25 20.04.2016. Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 137/201/2016

Kaupunginhallitus 58 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 25 20.04.2016. Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 137/201/2016 Kaupunginhallitus 58 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 25 20.04.2016 Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 137/201/2016 Kaupunginhallitus 29.03.2016 58 Kuntalain 68 :n 1 momentin mukaan

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ LIITE 16.10.2012 SIIRTOSOPIMUS HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ 31.12.2012 1. Henkilöstön siirtyminen ja virkojen perustaminen Sovellettavat määräykset: Kuntalaki (365/1995)

Lisätiedot

Periaatepäätös liikelaitosten yhtiöittämisestä ja aikataulutus

Periaatepäätös liikelaitosten yhtiöittämisestä ja aikataulutus Konserni- ja 20 17.03.2014 kaupunkikehitysjaosto Kaupunginhallitus 175 24.03.2014 Kaupunginvaltuusto 34 28.04.2014 Periaatepäätös liikelaitosten yhtiöittämisestä ja aikataulutus 639/00/01/00/2010 KONKAUKE

Lisätiedot

Naantalin kaupungin asemakaavan mukaisten omakotitonttien luovutusehdot Merimaskun, Rymättylän ja Velkuan alueella

Naantalin kaupungin asemakaavan mukaisten omakotitonttien luovutusehdot Merimaskun, Rymättylän ja Velkuan alueella Kaupunginhallitus 234 25.05.2009 Kaupunginvaltuusto 34 08.06.2009 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 11 02.02.2015 Kaupunginhallitus 73 23.02.2015 Kaupunginvaltuusto 16 30.03.2015 Naantalin kaupungin asemakaavan

Lisätiedot

Kannonkosken, Kinnulan, Kivijärven ja Pihtiputaan kuntien sekä Viitasaaren kaupungin kuntarakenneselvitys

Kannonkosken, Kinnulan, Kivijärven ja Pihtiputaan kuntien sekä Viitasaaren kaupungin kuntarakenneselvitys Kaupunginhallitus 109 07.04.2014 Kaupunginhallitus 171 22.06.2015 Kaupunginhallitus 208 14.09.2015 Kaupunginvaltuusto 55 21.09.2015 Kannonkosken, Kinnulan, Kivijärven ja Pihtiputaan kuntien sekä Viitasaaren

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Henkilöstöstrategian laatiminen 928/01.00.02/2013 HENKJAOS 14.02.2013 12

Henkilöstöstrategian laatiminen 928/01.00.02/2013 HENKJAOS 14.02.2013 12 Henkilöstöjaosto 12 14.02.2013 Kaupunginhallitus 118 04.03.2013 Henkilöstöjaosto 25 21.03.2013 Henkilöstöjaosto 53 03.10.2013 Henkilöstöjaosto 63 12.12.2013 Yhteistyötoimikunta 12 19.02.2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma.

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma. Hallitus 30 24.04.2015 Hallitus 42 12.06.2015 Hallitus 50 28.08.2015 Hallitus 88 18.12.2015 Hallitus 47 17.06.2016 Hallitus 58 26.08.2016 Opetussuunnitelmien hyväksyminen 27/40/401/2015 KYH 30 Laissa ammatillisesta

Lisätiedot

Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Perusturvalautakunta 52 19.04.2016 Kaupunginhallitus 95 16.05.2016 Kaupunginvaltuusto 44 30.05.2016 Valtuustoaloite hissien rakentamisavustuksista Viitasaarella 180/003/2016 Perusturvalautakunta 19.04.2016

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.08.2015 klo 14:00-16:08 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Tekla 47 3.4.2013 Kiinteistöpäällikkö Matti Vesava on irtisanoutunut virastaan 18.3.2013.

Tekla 47 3.4.2013 Kiinteistöpäällikkö Matti Vesava on irtisanoutunut virastaan 18.3.2013. Tekninen lautakunta 47 03.04.2013 Kaupunginhallitus 147 15.04.2013 Tekninen lautakunta 74 19.06.2013 Kaupunginhallitus 231 24.06.2013 Tekninen lautakunta 104 25.09.2013 Kaupunginhallitus 321 07.10.2013

Lisätiedot

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti etunimi.sukunimi@karkkila. Kaupunginhallitus 287 24.10.2011 Kaupunginhallitus 189 10.09.2012 Nyhkälän koulun hankesuunnitelman hyväksyminen 201/12.00.01/2011 Kasvatus- ja opetuslautakunta 18.10.2011 66 Sivistystoimenjohtajan ehdotus:

Lisätiedot

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja Virolahden kunnanhallitus 50 21.03.2016 Virolahden kunnanhallitus 64 25.04.2016 Kuntalaisaloite Asunto Oy Virolahden Sulkutie 1:n koko osakekannan ja rivitalojen tontin ostamiseksi, takauksen myöntämiseksi

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Raahen Seudun Uimahallisäätiön pyyntö 6.2.2014 Kuntokeidas Vesi pekan peruskorjaus- ja laajennushankkeen lainan takaamisesta:

Raahen Seudun Uimahallisäätiön pyyntö 6.2.2014 Kuntokeidas Vesi pekan peruskorjaus- ja laajennushankkeen lainan takaamisesta: KAUPUNGINHALLITUS 74 17.02.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 19 24.02.2014 KAUPUNGINHALLITUS 31 19.01.2016 Takauksen antaminen Raahen Seudun Uimahallisäätiön 10,9 miljoonan euron lainalle / Takauksen antaminen Raahen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

Y-tunnus: 0151364-1 PL 4, 15561 Nastola. Y-tunnus: 2657326-1 Selkotie 11, 15560 Nastola Omistusosuus: 1/1 kaupan kohteesta

Y-tunnus: 0151364-1 PL 4, 15561 Nastola. Y-tunnus: 2657326-1 Selkotie 11, 15560 Nastola Omistusosuus: 1/1 kaupan kohteesta Kunnanhallitus 38 16.03.2015 Kauppakirja, Saremia Oy Kunnanhallitus 38 Nastolan kunnan ja Saremia Oy:n kesken on laadittu seuraavan sisäl töi nen kauppakirja. Kauppa perustuu kunnanhallituksen lainvoimaiseen

Lisätiedot

Tontinosien 20-27-1 myyminen, Kaarlelankatu 70 / Peter Forsström perustettavien yhtiöiden lukuun

Tontinosien 20-27-1 myyminen, Kaarlelankatu 70 / Peter Forsström perustettavien yhtiöiden lukuun Kaupunginhallitus 503 20.10.2014 Tontinosien 20-27-1 myyminen, Kaarlelankatu 70 / Peter Forsström perustettavien yhtiöiden lukuun 580/10/00/02/2014 KH 503 Valmistelija: kaupungingeodeetti Matti Kivistö,

Lisätiedot

Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT

Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT 114/01.00/2014 KHALL 30.06.2014 167 (Valmistelija kunnanjohtaja Kristiina Järvenpää,

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 176 12.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 14 13.02.2014 Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen 288/02.05.00/2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Oriveden yhdistys on toimittanut Ori veden kaupunginhallitukselle oheisen kirjeen.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Oriveden yhdistys on toimittanut Ori veden kaupunginhallitukselle oheisen kirjeen. Kaupunginhallitus 53 16.02.2015 Kaupunginhallitus 223 17.08.2015 Kaupunginhallitus 5 18.01.2016 Kaupunginhallitus 185 04.07.2016 MLL:N TILA-ASIA/KIRJE KAUPUNGINHALLITUKSELLE Kaupunginhallitus 16.02.2015

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS Kaupunginhallitus 139 16.05.2016 LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS 247/03.06.00/2016 KH 16.05.2016 139 Valmistelija kaupunginlakimies

Lisätiedot

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 29 12.03.2015 Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon 114/10.05.01/2015 Kaavoitus-

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 Vanhus- ja vammaisneuvosto AIKA 10.11.2015 klo 17:00-19:30 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52. Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014 Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.521/2014 KAUPHALL 27.10.2014 397 Kaavoitusinsinööri Seppo Reiskanen

Lisätiedot