VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1"

Transkriptio

1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Aika :00-20:40 Paikka Lapjärven saunapirtti, Lapjärventie 390, Miehikkälä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 102 Talvikunnossapidon kilpailutus talvikausille Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutos Vaalimaan asemakaavan muutos ja laajennus korttelissa Muurikkalan pohjoisosan osayleiskaavaluonnos Vesimaksun oikaisupyyntö Hurpunniemen vesiosuuskunta Virolahden vanhustenneuvoston esitys tekniselle toimelle Virojoen siistijän valinta Viranhaltijapäätökset Saapuneet kirjeet Muut asiat / Ajankohtaiset työasiat 16

2 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Peltola Tuomo 18:00-20:40 puheenjohtaja Tylli Markus 18:00-20:40 vpj Ahlberg Marika 18:00-20:40 jäsen Husu Sirpa 18:00-20:40 jäsen Kirkkopelto-Pakarinen Wilma 18:00-20:40 jäsen Myllymäki Tenho 18:00-20:40 jäsen Peltola Arto 18:00-20:40 jäsen Hellä Marjaana 18:00-20:40 khall.ed Virolahti Kataikko Leena 18:00-20:40 khall.ed Miehikkälä Uski Markku 18:00-20:40 esittelijä, pöytäkirjanpitäjä POISSA Liikkanen Satu jäsen Lappi Jukka khall.pj Virolahti Alastalo Tarja khall.pj Miehikkälä Havuaho Osmo kunnanjohtaja Virolahti Jämsén Antti kunnanjohtaja Miehikkälä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallintosäännön 18 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. 19 :n mukaan kokouskutsun antaa pu heenjohtaja tai hänen es tyneenä ol lessaan varapuheenjohtaja. Kokouskut sussa on ilmoitettava ko kouksen ai ka ja paikka sekä käsiteltä vät asiat. Tekninen lautakunta on päätösvaltainen, kun enem män kuin puolet jäse nistä on saapuvilla. : Puheenjoh taja totesi kokouksen lail li sesti kool le kut su tuk si ja päätös val tai seksi. Pöytäkirjan tarkastustapa : Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tenho Myllymäki ja Arto Peltola. Allekirjoitukset Tuomo Peltola puheenjohtaja Markku Uski pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukai seksi. Pöytäkirjan käsittely lehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Allekirjoitukset Virolahdella Tenho Myllymäki Arto Peltola

3 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Virolahden teknisessä toimistossa Opintie 2, keskiviikkona klo kanslisti Anne Näppi

4 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Talvikunnossapidon kilpailutus talvikausille /43.431/2014, 116/43.431/2014 Tela 102 Miehikkälän ja Virolahden kuntien kiinteistöjen ja yhdyskuntatekniikan talvikunnossapidon kilpailuttamisesta on sovittu Seutuhankinnan kanssa. Kilpailutukseen tulee mukaan myös Miehikkälän ja Virolahden vuokra-asuntoyhtiöt. Seutuhankinta laatii hankinta-asiakirjat ja hoitaa kilpailuttamisen. Koska hankinnassa on muka useita osapuolia, Seutuhankinnasta tuli esitys käsittelyn helpottamiseksi, että hankinta voitaisiin tehdä yhteishankintana. Yhteishankintaa varten Seutuhankinnalle pitää antaa valtuutus tehdä yhteishankinta. Valmistelija: kunnallistekn. päällikkö Jukka Salmi, puh Lautakunta päättää valtuuttaa Seutuhankinnan tekemään yhteishankintana Miehikkälän ja Virolahden kuntien kiinteistöjen ja kunnallistekniikan talvikunnossapidon kilpailuttamisen talvikausille yhdessä Virolahden ja Miehikkälän vuokra-asuntoyhtiöiden kanssa.

5 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutos 98/41.411/2013 Tela 103 Vaalimaan kehittämishankkeiden täysimääräistä liikkeellelähtöä rajoittaa se, ettei Kymenlaakson vaihemaakuntakaavaa Kauppa ja merialue ole vielä ympäristöministeriössä vahvistettu. Vaalimaalle on tulossa merkittävä määrä kaupallista liiketilaa ja sitä kautta merkittävä määrä uusia työpaikkoja alueelle niin rakentamisen kuin käytön osalta voimaantullut MRL:n 9a luku määrittelee vähittäiskaupan erityissäännöksiä. Pääsääntönä on, että vähittäiskaupan suuryksiköt tai vähittäiskaupan keskittymät täytyy esittää maakuntakaavassa. Lakimuutoksen jälkeen maakuntakaavat vahvistava ministeriö on ilmeisesti ruuhkautunut vahvistettavista kaavoista. Kymenlaakson vaihemaakuntakaavassa, kauppa ja meri, on osoitettu Vaalimaalle kerrosneliömetriä vähittäiskaupan suuryksiköiden rakennusoikeutta. Vähittäiskauppaa osoittavaa yleiskaavaa ei voida kuitenkaan viedä päätökseen ennen kuin maakuntakaava on vahvistettu. Viranomaisneuvottelussa on päästy yhteisymmärrykseen siitä, että East Gate Development KOy:n hankkeen ensimmäinen vaihe voitaisiin toteuttaa nykyisen osayleiskaavan ja asemakaavan muutoksilla. Koko kehittämisalueen yleiskaava tulee kuitenkin käsitellä luonnosvaiheeseen, jotta voidaan varmistaa erittäin keskeisessä asemassa olevan liikenneverkon toimivuus. Yleiskaavan liikenneverkon toiminnallisuus on tarkasteltu alueen masterplanin pohjalta. Selvitys osoittaa suunnitellun liikenneverkon toimivuuden muutamilla reunaehdoilla. Alueen laajempi yleiskaava tarvitsee vielä viranomaisneuvottelussa ja sen jälkeen esiin tulleita lisäselvityksiä, joiden laadintaan tarvitaan lisäaikaa ja on siksi vielä kesken. Tämän takia on tarkoitus viedä East Gate Development KOy:n ensimmäisen vaiheen yleiskaava ja asemakaava eteenpäin pienempänä alueena. Liite 1 Liitteenä 1 on Vaalimaan asemakaavan korttelin alueen yleiskaavan luonnos, oas ja liikennetarkastelu. Kaavaselostus ja muut liiteasiakirjat ovat esillä kokouksessa ja ne esitellään kokouksessa. Valmistelija: tekninen johtaja Markku Uski, puh Lautakunta päättää asettaa Vaalimaan korttelin alueen osayleiskaavan muutoksen nähtäville ja pyytää siitä tarvittavat viranomaislausunnot.

6 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Vaalimaan asemakaavan muutos ja laajennus korttelissa /41.411/2013 Tela 104 Viranomaisneuvottelussa on päästy yhteisymmärrykseen siitä, että East Gate Development KOy:n hankkeen ensimmäinen vaihe voitaisiin toteuttaa nykyisen osayleiskaavan ja asemakaavan muutoksilla. Tältä pohjalta on laadittu alueen osayleiskaavan muutos selvityksineen sekä asemakaavan muutos ja laajennus. Asemakaavassa osoitetaan kortteliin 201 rakennusoikeutta kerrosneliömetriä ja kerrosluku olisi 3. Lappeenrannantielle tulee uusi katuyhteys. Sen nimeksi ehdotetaan Kauppakaari-nimistä katua. Katuyhteys jakaa entisen korttelin 200, ja sen pohjoisosaan tulee uusi kortteli 220, jossa on rakennusoikeutta 3200 kerrosneliömetriä kahdessa kerroksessa. Autopaikkavaatimus olisi 1 autopaikka 60 kerrosneliömetriä kohden. Oas on sama yleiskaavan kanssa. Kaavaselostus jaetaan ja esitellään kokouksessa. Muu aineisto on osin samaa yleiskaavamuutoksen kanssa. Valmistelija: tekninen johtaja Markku Uski, puh Lautakunta päättää asettaa Vaalimaan korttelien 200, 201 ja 220 asemakaavan muutoksen ja laajennuksen luonnoksen nähtäville ja pyytää siitä tarvittavat viranomaislausunnot. _ Kaavaa täsmennettiin vielä kokoukseen mennessä kadun osalta. Korjattu Liite 2 kaava liitteenä 2.

7 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Muurikkalan pohjoisosan osayleiskaavaluonnos 93/41.411/2012 Tela 105 Muurikkalan 2-vaiheen osayleiskaavasta (pohjoisen alueen) on tarkoitus laatia alueen maankäyttöä ohjaava oikeusvaikutteinen osayleiskaava. Miehikkälän kunnanhallitus on päättänyt Muurikkalan pohjoisosan osayleiskaavan laadinnasta ja vireilletulo on tuotu esille Miehikkälän kunnan kaavoituskatsauksessa ( ). Tekninen lautakunta on kokouksessaan valinnut kaavanlaatijaksi FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n. Muurikkalan pohjoisen alueen osayleiskaavan tavoitteena on tukea alueella olevaa toimintaa ja luoda mahdollisuuksia toimintojen kehittämiselle sekä täydennysrakentamiselle. Uutta asuinrakentamista ohjataan Kavalanjärven ja Urpalanjoen väliselle harjualueelle ja Rivinkankaalle. Asumista ohjataan myös koulun länsipuolelle jo olemassa olevalle asuntoalueelle. Kaava-alueelle sijoittuu maataloutta ja pienyrittäjyyttä, joiden toimintaa pyritään tukemaan. Osayleiskaava laaditaan siten, että sillä ohjataan myös maa- ja metsätalousalueen rakentamista. Tavoitteena on luoda yleiskaava, joka vuorovaikutteisen suunnittelukäytännön kautta mahdollistaa kyläalueen toiminnallisen kehittämisen paikalliset ympäristön ja kulttuurihistorian arvot huomioiden. Osayleiskaava laaditaan MRL 42 :n mukaisesti yksityiskohtaisena aluevarauskaavana. Ranta-alueiden osalta yleiskaava on suoraan rakentamista ohjaava. Suoraan rakentamista ohjaavassa (MRL 72 ) yleiskaavassa määritellään pääsääntöisesti rakentamisen ja muun maankäytön periaatteet niin tarkasti, ettei asemakaavan laatiminen ole tarpeen. Yleiskaavaa ohjaavat maakuntakaavat ja Valtioneuvoston asettamat valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet (vat). Yleiskaavan viranomaisneuvottelu käytiin Viranomaisneuvottelun pohjalta on yleiskaavan selvityksiä tarkennettu kaavaluonnokseksi. Kaavaselostusta täydennetään vielä, ja se esitellään ja jaetaan kokouksessa. Kokouksessa on esillä myös muut selvitykset, luonto- ja argeologinen selvitys, arvokkaat luontokohteet, kasvillisuustyypit, asumishistoria ja rakennuskanta. Kaavassa on osoitettu Rivinkankaan alueelle 25 uutta rakennuspaikkaa. Muurikkalantien varressa olevalle asuntoalueelle osoitetaan jonkin verran uutta pientaloasutusta ja mahdollisuus rivitaloalueen laajentamiseen. Näillä varaudutaan tarjoamaan vaihtoehtoisia asumismahdollisuuksia Vaalimaalle tuleville uusille työntekijöille. Valmistelija: tekninen johtaja Markku Uski, puh Lautakunta päättää asettaa Muurikkalan pohjoisosan osayleiskaavan luonnoksen yleisesti nähtäville ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot.

8 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta _ Kaavaa on vielä täsmennetty kokoukseen mennessä. Täsmennetty kaava Liite 3 liitteenä 3. Muutosehdotus Lautakunta päättää asettaa Muurikkalan pohjoisosan osayleiskaavan luonnoksen yleisesti nähtäville seuraavin täsmennyksin: - AM-määräyksessä käytetään asuinrakennusten määränä samaa määräystä kuin Muurikkalan eteläosan yleiskaavassa - M-alueen uusien rakennuspaikkojen rakennusoikeus merkitään 0,1. Merkinnällä sallitaan myös ympäristöä häiritsemätön verstas-/tuotantotila. Luonnoksesta pyydetään tarvittavat lausunnot.

9 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Vesimaksun oikaisupyyntö 62/51.519/2014 Tela Juha Krouvi hakee oikaisupyyntöä vesilaskuun. Hänen kiinteistönsä vesimittari jäätyi, ja mittarivaihdon yhteydessä on mittarilukema luonnollisesti tarkistettu. Krouville tuli yli 400 euron vesimaksu. Hän ei ole aiemmin ilmoittanut mittarilukemia, koska arvio on ollut lähes kohdallaan. Krouvi arvioi, että jäätymisen yhteydessä mittari on saattanut pyörähtää, ja siitä johtuu kohtuuttoman suuri vesilasku yhdelle henkilölle. Juha Krouvin arviolaskutus on ollut vuositasolla 45 m 3 ja nyt jäätyneen mittarivaihdon yhteydessä kulutus olisi välisenä aikana 280 m 3, joka vastaa n. 120 m 3 :n vuosikulutusta. Mittarivaihdon jälkeen kolmen kuukauden perusteella vuosikulutus on n. 56 m 3. Tästä voidaan päätellä, että vettä on kulunut enemmin kuin hänen keskimääräinen edellisten lukemien mukainen kulutuksensa. Vesimittarin jäätyessä vesimittarin lasi rikkoutuu. Rikkoutuneen lasin kautta on mahdollista päästä vuotamaan vettä. Mittari on ollut tilassa, jossa on ns. maapohjalattia, jossa suuri vuoto kyllä näkyy, mutta hiljalleen syntynyt vuoto saattaa ehtiä imeytymään maahan. Kulutusta ei voi pitää tällä perusteella kohtuuttomana. Tähän asti jäätyneet mittarit ovat pitäneet lukemiltaan hyvin paikkansa. Valmistelija: tekninen johtaja Markku Uski, puh Lautakunta hylkää Juha Krouvin vesilaskun oikaisupyynnön. Jäätyneen mittarin kautta on ollut mahdollista virrata lukeman mukainen määrä vettä. Tela 106 Juha Krouvi hakee lautakunnalta uutta oikaisua aiemmin hakemaansa oikaisupyyntöön, jonka lautakunta hylkäsi. Kuntalain 11 :n perusteella oikaisuvaatimukseen ei saa hakea muutosta uudella oikaisuvaatimuksella. Koska Krouvin aikaisempaan oikaisuvaatimuksen päätöksen muutoksenhakuohjeeseen on kuitenkin jäänyt virheellisesti mahdollisuus hakea oikaisuvaatimusta, niin oikaisuvaatimus tulee ottaa käsittelyyn. Liite 4 Oikaisuvaatimus liitteenä 4. Krouvi perustelee uudelleen vesimäärää vedoten mahdollisiin vuotoihin mittaritilaan, jossa mahdollinen vuoto olisi näkynyt. Lisäksi Krouvi perustelee, että mittari on mekaaninen laite, eikä kukaan voi varmuudella todeta sen käyttäytymistä jäätymistilanteessa, eikä siihen voida vedota. Lautakunnan perustelu on jäänyt edellisessä käsittelyssä hieman vajavaiseksi, ja siitä saa käsityksen, jolla Krouvi perustelee ettei kulutusta olisi ollut.

10 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Perustelu on jäänyt kesken, sillä vuodolla on tarkoitettu vuotoa yleensä vesikalusteissa mittarilukujen välisenä aikana. Mittari oli luettu ja jäätymisen yhteydessä , ja tällä ajalla lukemaksi oli kertynyt 280 m 3. Yleisesti käytetään vesikalusteissa vuodon määränä esimerkkiä, jonka mukaan wc-pöntössä parsinneulan kokoinen vuoto tekee vuodessa 300 m 3 :n vedenkulutuksen. Tippuva hana aiheuttaa 30 m 3 :n vuodon. Krouvi ei ole ilmoittanut mittarilukemia vuodelta 2012 ja 2013 ja täten on täysin mahdollista, että jossakin yhteydessä on vesikalusteissa ollut vuotoa. Krouvilta perittävää kulutusta ei voida pitää kohtuuttomana, ja oikaisupyyntö tulisi edelleenkin hylätä Valmistelija: tekninen johtaja Markku Uski, puh Lautakunta hylkää Juha Krouvin vesilaskun oikaisupyynnön. Lasku ei ole kohtuuton, ja vesimittarin läpi on ollut mahdollisuus kulkea vettä välisenä aikana mittarin osoittama määrä 280 m 3.

11 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Hurpunniemen vesiosuuskunta 78/51/2014 Tela 107 Hurpunniemen vesiosuuskunta hakee Virolahden kunnalta vesiliittymää suunnittelemalleen osuuskunnalle. Osuuskunta muodostuu suunnitelman mukaan Hurpunniemessä olevista kahdeksasta lomakiinteistöstä, joille tulisi käyttövesi kunnan verkostosta. Virolahden kunnan hallintosäännön 77 6 kohdan mukaan tekninen lautakunta päättää vesi- ja viemärilaitoksen liittymissopimusten taksojen poikkeamista. Vesi- ja viemärilaitoksen taksassa ei ole erikseen määritelty liittymämaksua osuuskunnille. Virolahden kunnalla on ollut käytäntönä, että osuuskunnalta ei peritä liittymämaksua. Kunta toimittaa liittymään mittauskaivon mittareineen. Valmistelija: tekninen johtaja Markku Uski, puh Lautakunta hyväksyy Hurpunniemen vesiosuuskunnan liittymän kunnan vesijohtoverkostoon. Osuuskunnan liittymästä ei peritä liittymämaksua.

12 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Virolahden vanhustenneuvoston esitys tekniselle toimelle 55/44.443/2014 Tela 108 Vanhusneuvoston puheenjohtaja on ollut yhteydessä kunnan omistamissa kiinteistöissä asuvien vanhojen asukkaiden lumitöiden teosta ja nurmikoiden leikkaamisesta. Osa vanhemmista asukkaista ei enää pysty näitä tekemään, ja jos he saisivat apua raskaampiin töihin, voisivat asua pidempään kotona. Virolahden vanhusneuvosto esittää tekniselle toimelle, että teknisen toimen henkilöstö ottaisi hoitaakseen kunnan omistamissa kiinteistöissä asuvien iäkkäiden ihmisten lumi- ja pihatyöt niiden osalta, jotka eivät enää itse näistä töistä selviä. Kuntalain 2 ja 2a :ssä on määritelty kunnan tehtävät ja toiminta kilpailutilanteessa markkinoilla. Lain 2a :n mukaan kunnan hoitaessa 2 :ssä tarkoitettua tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla sen on annettava tehtävä osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi (yhtiöittämisvelvollisuus). Virolahdella ei ole mm. omien kiinteistöjen hoitoa yhtiöitetty. 2a :n mukaan kunta voi tuottaa lain perusteella omana toimintanaan palveluja kunnan asukkaille ja muille, joille kunnan on lain perusteella järjestettävä palveluja. Käytännössä tämä tarkoittaa sosiaali- ja terveystoimen arvioimia palveluja. Teknisen toimen kiinteistön hoitajat ovat nytkin tehneet kunnan omistamissa kiinteistöissä lumitöitä ja pihan hoitotoimia siinä tilanteessa kun sosiaali- ja terveystoimi on arvioinut asukkaan sitä tarvitsevan. Yksityisen omistamille kiinteistöille kunta ei voi palvelua tarjota. Tässä voisi olla vanhusneuvostolle tehtävä. Vanhusneuvosto voisi kartoittaa tarpeet ja kilpailuttaa esimerkiksi paikallisilta yrityksiltä kyseisien palvelujen tuottaminen niitä tarvitseville vanhuksille. Valmistelija: tekninen johtaja Markku Uski, puh Lautakunta toteaa Virolahden vanhusneuvostolle heidän esityksestään, että teknisen toimen kiinteistönhoitajat tekevät kunnan omistamissa kiinteistöissä lumityöt ja pihan hoidon niille henkilöille, joiden on arvioinut sitä tarvitsevan. Tekninen ja sosiaali- ja terveystoimi sopivat keskenään arviointiperusteen, jolla teknisen toimen työnjohto voi arvioida työavun.

13 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Virojoen siistijän valinta 105/02.021/2014 Tela 109 Virojoen siistijän toimeen ei saatu sisäisessä haussa hakemuksia. Toimi on ollut ulkoisessa haussa niin, että hakemukset tulee toimittaa klo mennessä. Lautakunnan esityslistan lähettämiseen mennessä on saapunut seuraavat hakemukset: Jouni Hänninen Virolahdelta Satu Liminka Haminasta Ritva Paronen Virolahdelta Marja Lähde Virolahdelta Kaikilla hakijoilla on vaadittu laitoshuoltajan pätevyys. Siivoustyönjohtaja ja tilapalvelupäällikkö haastattelevat hakijoita Haastattelun perusteella tehdään yhteenveto hakijoista. ehdotus annetaan kokouksessa Lautakunta valitsee Virojoen siistijän tehtävään tehtävää aiemmin hoitaneen Ritva Parosen. Ritva Parosella on vaadittu pätevyys ja pitkä työkokemus saman tehtävän hoidosta. Palvelusuhteen ehdot eivät muutu. Haastattelun yhteydessä muilta hakijoilta tiedusteltiin ovatko heidän hakemuksensa voimassa, jos kohde vaihtuu. Kaikki ilmoittivat hyväksyvänsä vaihdon Klamilaan. Klamilan koulu/päiväkodin siistijäksi (tehtävään kuuluu myös keittiötyötä) valitaan kelpoisuusvaatimukset täyttävä ja kokenein Marja Lähde. Tehtävä täytetään vuoden 2015 alusta alkaen kokoaikaisena. Koeaika on 4 kk. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan ja palkka on 1816,99 /kk tilanteen mukaan.

14 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Viranhaltijapäätökset Tela 110 Liite 5 Teknisen johtajan, tilapalvelupäällikön ja kunnallistekniikan päällikön viranhal ti ja pää tökset on listattu liitteessä 5. viranhaltijapäätökset Tekninen lautakunta merkitsee päätökset tiedoksi ja toteaa, että päätösten sisältämiä kuntalain 51 :n nojalla käsiteltäväksi otettavia asioita ei ote ta lau ta kun nan käsiteltäväksi, joten kyseiset päätökset saadaan kuntalain 98 :n estä mät tä panna täytäntöön.

15 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Saapuneet kirjeet Tela 111 Miehikkälä Phk Oy , pöytäkirja Miehikkälän koulukeskuksen työmaakokouksesta , pöytäkirja Kunilan vastaanottotarkastuksesta , pöytäkirja Miehikkälän yläkoulun työmaakokouksesta KCL Kymen Laboratorio Oy, tutkimusraportit uimarantavedet: Lapjärven, Vallanjärven, Kalliokosken, Syväjärven, Halmaanjärven, Likolammen, Myllylammen, Hurttalan ja Muurikkalan uimarannat Virolahti Phk Oy , pöytäkirja Klamilan koulun jälkitarkastuksesta ja pihatöiden vastaanottotarkastuksesta , pöytäkirja Virojoen paloaseman takuutarkastuksesta KCL Kymen Laboratorio Oy, tutkimusraportit uimarantavedet: Kiiskinjärven, Pyyhinlammen ja Huvisaaren uimarannat Apulaisrakennustarkastajan päätös : osoitenumerointi Valmistelija: kanslisti Anne Näppi, puh Tekninen lautakunta merkitsee asian tietoonsa saatetuksi.

16 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Muut asiat / Ajankohtaiset työasiat Tela 112 Käytiin läpi ajankohtaisia työasioita: - Suur-Miehikkälän kyläkaupan väliseinämuutoksista - Kunilan fysioterapian ulkoseinäkuivatuksista - Vaalimaan Camping-alueen vuokrasopimuksen loppumisesta. Merkitään tässä vaiheessa tiedoksi.

17 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKU KIELLOT JA KIELTO JEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 102, 103, 104, 105, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisu vaa timus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 107, 108, 109, 110, 111, 112 Hallintolainkäyttölaki 5 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jol le oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: VIROLAHDEN KUNTA, Tekninen lautakunta, Opintie 2 B, VIROLAHTI Pykälät: 107, 108, 109, 110, 111, 112 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisu vaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. VALITUSOSOITUS VALITUSVIRANOMAINEN JA VALITUSAIKA VALITUSKIRJELMA VALITUSASIAKIRJOJEN TOI- MITTAMINEN LISÄTIETOJA Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuk sen johdosta an nettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on teh nyt oikaisuvaati muksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa pää tökseen hakea muutosta kunnallisva lituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomaiset 1) ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS Puijonkatu 29 A, 2 krs., PL 1744, KUOPIO - Kunnallisvalitus, valitusaika 30 pv, pykälät: Hallintovalitus, valitusaika 30 pv, pykälät: 2) MARKKINAOIKEUS Erottajankatu 1-3, PL 118, HELSINKI - Hakemusosoitus, valitusaika 14 pv, pykälät: Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettu valitusviranomaiselle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä - päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitus ajan alkamisen ajankohdasta - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 ) Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa en simmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan kuluessa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista an netun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu.

18 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Miehikkälän kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 4A

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Miehikkälän kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 4A VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tekninen lautakunta 04.03.2015 Aika 04.03.2015 18:00-19:45 Paikka Miehikkälän kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 4A Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Tilinpäätös-

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Tekninen lautakunta 29.04.2015 Aika 29.04.2015 18:00-21:25 Paikka Virolahden kunnanhallituksen kokoushuone, Opintie 4 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Virolahden merenranta-alueiden

Lisätiedot

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Rakennuslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 18:00-18:55 PAIKKA Rakennusvalvonnan neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1. Otsikko Sivu 52 Erityisopettajan virka 1.11.2014 alkaen (ensisijainen sijoituspaikka Virojoen koulu)

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1. Otsikko Sivu 52 Erityisopettajan virka 1.11.2014 alkaen (ensisijainen sijoituspaikka Virojoen koulu) VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 Sivistyslautakunta 28.10.2014 AIKA 28.10.2014 kello 17:00-18:48 PAIKKA Miehikkälän koulu, Keskustie 9, Miehikkälä KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 52 Erityisopettajan

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK, 12.5.2015 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK, 12.5.2015 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK, 12.5.2015 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Vuoden 2015 talousarvio; teknisen lautakunnan ja jätelautakunnan ulkoisten määrärahojen käyttösuunnitelma... 2 2 Teknisen toimen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 29.1.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 29.1.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 29.1.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslautakunnan talousarvion määrärahojen käyttösuunnitelma vuodelle 2014... 2 Pykälän liite: Rakennuslautakunnan talousarvion

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta AIKA 28.05.2015 18:00-18:50 PAIKKA Virolahden kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 26 Sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

Vehmaan kunta Koululautakunta Kokous 12 Nro 2

Vehmaan kunta Koululautakunta Kokous 12 Nro 2 Koululautakunta Kokous 12 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Torstai 6.6.2013 klo 18.00 Paikka: Vinkkilän koulu Asialista: Sivu 9 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 14 10 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 Kokousaika 19.07.2011 klo 19.00-20.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 360 Nro 12 Kokoustiedot Aika: Maanantai 01.09.2014, valtuuston kokouksen jälkeen klo 18.30 20.15. Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 202 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 Kokousaika 27.10.2010 klo 18.00-19.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2012 1 Ympäristöterveysjaosto Aika 31.05.2012 klo 12:44-13:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone 2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 Tekninen lautakunta 08.05.2014 AIKA 08.05.2014 klo 19:00-20:20 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2015 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Sukevan aluelautakunta Aika 05.05.2015 klo 17:30-18:45 Paikka Iltapäiväkerhotilat, Sukevan päiväkoti, Kinttulanmäentie 1 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi PÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Aika Tiistaina 2.12.2014 klo 18.30-19.55 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 44 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 45 TALOUDELLINEN TILANNEKATSAUS 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 44 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 45 TALOUDELLINEN TILANNEKATSAUS 4 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 Kokousaika 11.9.2008 klo 18.30 20.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 20.8.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 20.8.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 20.8.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 19 Rakennuslupa, Peltonen Tapani, 33/2014... 2 20 Rakennuslupa, Peltonen Tapani, 34/2014... 3 21 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitola,

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 39

SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 39 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 39 Tekninen lautakunta 20.04.2011 AIKA 20.04.2011 klo 17:00-17:35 PAIKKA Säkylän kunnanvirasto, kokoushuone 202 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-28.2.2011

Lisätiedot

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kunnanhallitus 5.5.2014 Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 69. Merkkipäivälista 2014...87 70. Eksoten kuntalaskutusmallin uudistaminen...72 71. Vanhan pappilan ohjausryhmän kokoonpano...73

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kokousaika 19.8.2014 klo 18.00 20.20 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 10.5.2011 klo 19.00 19.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, kunnanjohtajan kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, kunnanjohtajan kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 6.5.2013 klo 18.00 20.10 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, kunnanjohtajan kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57 Kunnanhallitus 02.03.2015 Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56 Paikka Valtion virastotalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 34-37 Otsikko Sivu 34 Kiinteistönhoitajan tehtävän

Lisätiedot