Koskee tilaa Mannilanlahti ( ) sekä tilaan rajoittuvaa vesijättöaluetta Syväjärven rannassa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koskee tilaa Mannilanlahti (216-403-3-629) sekä tilaan rajoittuvaa vesijättöaluetta Syväjärven rannassa"

Transkriptio

1 KIVIKON ASEMAKAAVA Koskee tilaa Mannilanlahti ( ) sekä tilaan rajoittuvaa vesijättöaluetta Syväjärven rannassa KAAVASELOSTUS Luonnos (kaavaselostusta täydennetään kaavaehdotusta laadittaessa)

2

3 KAAVASELOSTUS Kivikon asemakaava 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Selostus koskee päivättyä luonnosvaiheen asemakaavakarttaa. KUNTA: KYLÄ: KORTTELI: KAAVAN NIMI: KAAVAN TUNNUS: LAADITUTTAJA: Kannonkoski Pudasjärvi Kivikon asemakaava xxx Kannonkosken kunta Yhteyshenkilö: Kunnaninsinööri Mirja Hurskainen p LAATIJA: Saarijärven kaupunki / Aluearkkitehtipalvelut Sivulantie 11, Saarijärvi Yhteyshenkilöt: Aluearkkitehti Ulla-Maija Humppi p Kaavasuunnittelija Mirja Tarvainen p VIREILLETULO: Kuulutettu KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMISPÄIVÄMÄÄRÄ: KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMISPÄIVÄMÄÄRÄ:..201_..201_ 2(19)

4 KAAVASELOSTUS Kivikon asemakaava 1.2 Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee Syväjärven rannalla Mannilanlahdella osoitteessa Kivikontie 35. Kivikossa on aiemmin toiminut vanhainkoti. Noin kahdeksan hehtaarin kokoisen suunnittelualueen omistaa Kiinteistöosakeyhtiö Mannilanlahti. Kannonkosken keskusta Kuva 1. Suunnittelualueen yleispiirteinen sijainti ortoilmakuvaan ympyröitynä. Maanmittauslaitos Kaavan tarkoitus Suunnittelutyön tarkoituksena on laatia Kivikon alueelle asemakaava, joka vastaa alueen nykyistä käyttötarkoitusta. Kivikon alue on merkitty rantaosayleiskaavaan julkisten palveluitten ja hallinnon aluevarauksella (Y). Kunta on myynyt luvulla Kivikon alueen rakennuksineen yksityiselle maanomistajalle eikä kunnassa ei ole tarvetta toteuttaa alueelle palvelu- tai hallintorakentamista. Yleiskaavan mukainen aluevaraus ei enää vastaa alueen nykyistä käyttöä. Asemakaavan muutoksella Kivikon alue muutetaan osin asuin- ja lomarakennusten alueeksi, jossa osa tonteista tulee olemaan omarantaisia. 3(19)

5 KAAVASELOSTUS Kivikon asemakaava Sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT TUNNISTETIEDOT KAAVA-ALUEEN SIJAINTI KAAVAN TARKOITUS LUETTELO SELOSTUKSEN LIITEASIAKIRJOISTA LUETTELO MUISTA KAAVAA KOSKEVISTA ASIAKIRJOISTA, TAUSTASELVITYKSISTÄ JA LÄHDEMATERIAALISTA TIIVISTELMÄ KAAVAPROSESSIN VAIHEET ASEMAKAAVAN SISÄLTÖ ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN LÄHTÖKOHDAT SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus SUUNNITTELUTILANNE Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset KAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET SUUNNITTELUN TARVE SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö ASEMAKAAVAN TAVOITTEET Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Prosessin aikana syntyneet, tarkentuneet tavoitteet ASEMAKAAVARATKAISUN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta Valittujen vaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu Yhteenveto vaihtoehtojen vertailusta Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet ASEMAKAAVAN KUVAUS KAAVAN RAKENNE Mitoitus Palvelut YMPÄRISTÖN LAATUA KOSKEVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN ALUEVARAUKSET Korttelialueet Muut alueet KAAVAN VAIKUTUKSET Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja liikenteeseen Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Muut vaikutukset YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT KAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET NIMISTÖ ASEMAKAAVAN TOTEUTUS (19)

6 KAAVASELOSTUS Kivikon asemakaava LIITTEET 1.4 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista LIITE 1. Asemakaavan seurantalomake LIITE 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LIITE 3. Luontoselvitys LIITE 4. Rakennetun ympäristön selvitys 1.5 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista - Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma, Katja Viitaniemi Kannonkosken, Karstulan, Kivijärven ja Kyyjärven kuntien alueellinen vesihuollon kehittämissuunnitelma, Katja Viitaniemi Kannonkosken eteläosan vesistöjen muinaisjäännösinventointi v Vuosjärven alueen luonto- ja maisemaselvitys, Keski-suomen lintutieteellinen yhdistys ry, v TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Asemakaavahanke on käynnistetty Kannonkosken kunnanhallituksen päätöksellä ( 133). Asemakaavamuutoksen vireilletulo on kuulutettu Viispiikkinen lehdessä, Kannonkosken kunnanviraston ilmoitustaululla sekä kunnan internet sivuilla Hanketta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä Alueesta laadittiin kolme vaihtoehtoista aluesuunnitelmaa. Varsinaiseksi kaavaluonnokseksi jatkotyöstöä varten valittiin Ve A. Kaavaluonnos valmistui päiväyksellä Asemakaavan sisältö Asemakaavalla Kivikon alueesta muodostetaan pääosin pientalovaltainen alue. Alueen pientalotontit on totutettavissa joko vakituisen- tai loma-asumisen tarpeisiin. Alueen yksi kortteli on varattu asuin- ja teollisuusrakennusten korttelialueeksi. Korttelissa on kaksi tonttia, joille on asuintilojen lisäksi mahdollista toteuttaa pienimuotoisia yritystiloja. 2.3 Asemakaavan toteuttaminen Asemakaavan toteuttamisen voi aloittaa heti, kun kaavan lainvoimaisuus on kuulutettu. Kunnallistekniikan toteutuksesta alueella vastaa Kiinteistöosakeyhtiö Mannilanlahti. 5(19)

7 KAAVASELOSTUS Kivikon asemakaava 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Noin kahdeksan hehtaarin laajuinen asemakaavoitettava alue sijaitsee linnuntietä noin kolmen kilometrin etäisyydellä Kannonkosken keskustasta. Tiestöä pitkin etäisyys keskustasta on noin kuusi kilometriä. Suunnittelualueella on entinen vanhainkotirakennus, joka on muutettu osakehuoneistoiksi. Kaavoitettava alue on osin viljelykäytössä olevaa peltomaata ja osin hakattua metsämaata Luonnonympäristö Maisemarakenne Suunnittelualue kuuluu Keski-Suomen maakunnallisen maisemaselvityksen mukaisesti itäiseen järvi-suomen alatyyppiin Keiteleen ja Koliman vesistö ja metsäalueeseen. Alueelle on tyypillistä kumpuileva maasto metsien ja vesistöjen hallitsemassa maisemassa. Aluetta halkova harjujakso ei erotu suurmaisemassa. Esimerkiksi Kivikon itäpuolelle sijoittuva soranottoalue ei kohoa kovin selvästi ympäröivän maiseman yläpuolelle eikä näin erotu kovin selvästi lähiympäristössä. Kallioperä Suunnittelualue kuuluu laajaan ns. Keski-Suomen granitoidimassiiviin, jonka pääkivilajina on granodioriitti. Kannonkoskella on keskisuomalaiselle kallioperälle tyypilliseen tapaan nähtävissä pinnanmuotojen luode-kaakko suuntaisuus. Luonnonolot Ylin metsäinen osa on vettä läpäisevää, kuivahkoa metsämaata ja puustoltaan mäntytaimikkoa. Rantarinne on multavaa entistä viljelymaata, missä kasvaa vanhoja koivuja ja tervaleppiä. Päärakennuksen eteläpuolella on voimakkaasti levinnyttä poppelikasvustoa. Luontoselvityksen mukaan asemakaavoitettavalla ei ole sellaisia erityisiä luontoarvoja, jotka olisi syytä huomioida kaavamerkinnällä. Kaavahanketta varten laadittu luontoselvitys on selostuksen lopussa (liite 3). Kuva 1. Etelärinteessä olevaa poppelikasvustoa. Kuva 2. Rantakoivikkoa. 6(19)

8 KAAVASELOSTUS Kivikon asemakaava Luonnon monimuotoisuus Pihapiirin läheisyyteen etupihalla ja maakellarin läheisyydessä on pienialaiset ketoalueet, joilla kasvaa mm. ahomansikkaa, kissankelloa, ahopukinjuurta, tuoksuimaketta ja kieloa. Pienilmasto Alue on pienilmastoltaan melko suojaisa. Etelä-lounaaseen laskeva rinne on ilmastollisesti suotuisa. Pohjoispuolella oleva metsäalue antaa suojaa kylmiltä tuulilta. Vesistöt ja vesitalous Kivikon alue sijoittuu Syväjärven rannalle. Maastonmuodot viettävät rannan suuntaa lounaaseen sekä etelään. Rantaviivaa kaavoitettavalla alueella on noin 200 metriä. Kivikon asemakaavoitettava alue sijoittuu osittain Metsomäen I luokan ( ) pohjavesialueelle. Pohjavesialueella on vedenottamo, jonka etäisyys suunnittelualueesta on noin 750 metriä. KIVIKKO Kuva 3. Metsomäen pohjavesialue Kivikon kohdalla. Sisempi rajaus kuvaa pohjaveden muodostumisaluetta ja ulompi raja on varsinainen pohjavesialueen raja. (Lähde Maa- ja metsätalous Suunnittelualueen pellot on vuokrattuna Mannilan kylällä asuvalle maatalousyrittäjälle. Luonnonsuojelu Alueella tai sen läheisyydessä ei ole luonnonsuojelualueita Rakennettu ympäristö Väestön rakenne ja asuminen Entisestä vanhainkodin alueesta on muodostettu kiinteistöosakeyhtiö ja päärakennukseen on tehty 13 osakehuoneistoa. Asukkaita kiinteistöyhtiössä on 20. Alueen ympäristössä on sekä vakituista että loma-asutusta. Vakituisia asukkaita koko Mannilankylän alueella on noin 40. Kesäasuntoja Mannilankylällä on lähes 20. Yhdyskuntarakenne ja taajamakuva Mannilan kylä alue on alueelle tyypillistä maaseutualuetta, jossa asutusta on harvakseltaan. Asutus sijoittuu teiden ja vesistöjen läheisyyteen. Palvelut Kaupalliset palvelut sijoittuvat Kannonkosken keskustaan. Työpaikat 7(19)

9 KAAVASELOSTUS Kivikon asemakaava Lähialueen työpaikat ovat lähinnä maa- ja metsätalouden työpaikkoja. Tärkeimpiä työssäkäyntialueita ovat Kannonkosken keskusta sekä Saarijärven ja Viitasaaren suunnat. Virkistys Kivikon lähistöllä on ratsastustalli sekä ampumarata. Maakunnallinen patikointi- ja hiihtoreitti sivuaa kaavoitettavaa aluetta koillisessa. Alueen metsät ja pellot sekä vesistöt tarjoavat alueen asukkaille ympäristön, jossa voi harrastaa monipuolisesti luontoliikuntaa kuten esim. kalastusta, marjastusta ja lenkkeilyä. Liikenne Kivikolle pääsee Mannilankyläntieltä joko Kivikontien tai Pienihikantien kautta. Kivikontien kunnossapito on kiinteistöosakeyhtiön vastuulla. Mannilankyläntie kuuluu yleiseen tieverkkoon. Liikennemäärät alueen tieverkolla ovat melko vähäisiä. Kuva 4. Ote Keski-Suomen liikennemääräkartasta vuodelta (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus). Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot Suunnittelualueella ei sijaitse muinaismuistoja eikä rakennushistoriallisesti tai kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita tai alueita. Lähimmät muinaismuistokohteet sijaitsevat alueen pohjoispuolella Luukonsalmessa. Tekninen huolto Suunnittelualueella on vesi- ja viemäriverkko. Kivikon päärakennuksessa on maalämpö, jonka keruuputkisto sijaitsee järvessä Mannilanlahdella. Sosiaalinen ympäristö Kivikon alueen sosiaalinen ympäristö koostuu kiinteistöosakeyhtiön asukkaista ja lähialueen vakituisista sekä loma-asukkaista Maanomistus Suunnittelualueen omistaa Kiinteistöosakeyhtiö Mannilanlahti. Kiinteistöosakeyhtiössä on sekä A että B osakkeita. A osakkeet oikeuttavat päärakennuksessa olevien asuntojen hallintaan. B osakkeet ovat ns. puutarhakylän osakkeita, jotka oikeuttavat peltoalueen hallintaan. Kiinteistöosakeyhtiön tavoitteena on lunastaa B-osakkeet. Syväjärven rannassa on pieni vesijättöalue, joka on vesialueen osakaskunnan hallinnassa. 8(19)

10 KAAVASELOSTUS Kivikon asemakaava 3.2 Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan alueiden käytön suunnittelussa on huolehdittava voimaan tulleiden valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista. Maakuntakaava Keski-Suomen maakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä ja se on saanut lainvoiman Kaava laadittiin vuosina koko maakunnan alueelle ns. kokonaismaakuntakaavana. Maakuntakaavassa asemakaavoitettavalle alueelle kohdistuu osittain pohjavesialueen aluerajaus. Lisäksi maakuntakaavassa suunnittelualueen ympäristöön on merkitty ampumarata (e/a) ja Salmen viisi muinaismuistokohdetta. Alue kuuluu lisäksi Saarijärven, Kannonkosken, Kivijärven ja Kinnulan kuntien alueelle merkittyyn matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealueeseen (mv). Kuva 2. Ote maakuntakaavan taajamakohtaisesta apukartasta (Kannonkoski). Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on merkitty punaisella nuolella. Vaihemaakuntakaavat Maakuntakaavaa täydennetään vaihemaakuntakaavoilla, jotka koskevat yhtä tai useampaa teemaa. Ensimmäinen vaihemaakuntakaava koskee Jyväskylän seudun jätteenkäsittelykeskusta (KHO:n päätös ). Toisen vaihemaakuntakaavan tavoitteena on turvata Keski-Suomen maakunnassa laadukkaiden kiviainesten saanti, turvata suojelullisesti arvokkaiden harju-, kallio- ja moreenialueiden suojelulliset arvot sekä hyvän ja turvallisen pohjaveden saanti. Maakuntavaltuusto hyväksyi kaavan ja ympäristöministeriö vahvisti sen Vaihekaava sai lainvoiman KHO:n hylättyä kaavasta tehdyn valituksen. 9(19)

11 KAAVASELOSTUS Kivikon asemakaava Kolmannen vaihemaakuntakaavan tavoitteena on turvata Keski-Suomen maakunnassa turvetuotannon tarpeet ja samalla suojelullisesti arvokkaita suoluonnon kohteita. Kaavassa osoitetaan myös tuulivoimapuistojen alueita. Kolmas vaihekaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa Neljännen vaihemaakuntakaavan yhtenä tavoitteena on päivittää lainvoimaisen maakuntakaavan kaupallinen palveluverkko ja siihen liittyvä alue- ja yhdyskuntarakenne. Lisäksi kaavaan sisältyy myös virkistystoimintojen tarkistuksia. Ympäristöministeriö vahvisti 4. vaihemaakuntakaavan Kaavoitettavalle alueelle ei kohdistu vaihemaakuntakaavojen aluevarauksia tai merkintöjä. Yleiskaava Kannonkosken kirkonkylän oikeusvaikutukseton osayleiskaava on laadittu vuonna Kaavassa on merkitty ohjeellinen kokoojatievaraus keskustasta Luukonsalmen kautta Mannilankylän suuntaan. Kuva 5. Ote Kannonkosken kirkonkylä osayleiskaavasta. Vuosjärvi, Pudasjärvi, Syväjärvi, Potmonjärvi, Luomajärvi, Koivujärvi ym. vesistöjen rantaosayleiskaavan on vahvistettu Keski-Suomen ympäristökeskuksessa Suunnittelualue on rantaosayleiskaavassa varattu julkisten palveluiden ja hallinnon alueeksi (Y). Rakennusoikeutta alueelle on kaavassa varattu 2500 k-m². 10(19)

12 KAAVASELOSTUS Kivikon asemakaava Kuva 6. Ote voimassa olevasta rantaosayleiskaavasta. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti punaisella. Pohjakartta Suunnittelualueelta on laadittu kesällä 2013 asemakaavoitusta varten pohjakartta mittakaavassa 1:2000. Pohjakartta on hyväksytty Maanmittauslaitoksessa Rakennusjärjestys Rakennusjärjestyksen uudistaminen on aloitettu vuoden 2012 aikana ja uusi rakennusjärjestys on tullut voimaan alkaen. Rakennuskiellot ja suojelupäätökset Kaavamuutosalueelle ei sijoitu rakennuskieltoja eikä suojelualueita tai kohteita. Alueelle lähtökohtavaiheessa laaditut tai aikaisemmat selvitykset Suunnittelualueelle on laadittu luontoselvitys, joka on valmistunut Selvityksen laati biologi Terhi Ala-Risku / T:mi Pohjanmaan luontotieto. Kannonkosken pohjavesien suojelusuunnitelma, joka koskee myös suunnittelualueelle osittain sijoittuvaa Metsomäen pohjavesialuetta, on hyväksytty Kannonkosken kunnanvaltuustossa KAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Suunnittelun tarve Kaavan laatimiseen on ryhdytty Kiinteistöosakeyhtiö Mannilanlahden aloitteesta. Alueen nykyinen käyttö ei vastaa voimassa olevan rantaosayleiskaavan mukaista käyttötarkoitusmerkintää (Y). 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Aloitteen asemakaavan laatimiseksi Kivikon alueelle on tehnyt Kiinteistöosakeyhtiö Mannilanlahti. Kannonkosken kunnanhallitus on hyväksynyt kaavahankkeen käynnistämisen kokouksessaan :ssä (19)

13 KAAVASELOSTUS Kivikon asemakaava 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Kaavahankkeen osallisia ovat suunnittelualueen sekä naapuritilojen maanomistajat, vuokraoikeuden haltijat, suunnittelualueen ympäristössä asuvat kuntalaiset, kunnan hallintokunnat ja alueella toimivat yritykset sekä viranomaiset. Seuraavia viranomaisia kuullaan kaavatyön edetessä: - Keski-Suomen liitto - Keski-Suomen ELY keskus - Keski-Suomen museo - Keski-Suomen pelastuslaitos - Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimen ympäristötarkastaja Muita yhteistyö- ja asiantuntijatahoja ovat mm. Elenia Verkko Oy sekä paikallinen vesiosuuskunta. Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua kaavasta mielipiteensä. Hanketta käsittelevä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on selostuksen liitteenä (liite 2) Vireilletulo Kaavamuutoksen vireilletulosta on kuulutettu MRL 63 :n ja MRA 30 :n mukaisesti Viispiikkinen lehdessä, kunnan kotisivuilla sekä kunnanviraston ilmoitustaululla. Hanketta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Kaavan vireilletulo kuulutettiin Vireilletulosta ilmoitettiin naapurimaanomistajille sekä vesialueen omistajalle myös kirjeellä. Kiinteistöosakeyhtiö Mannilanlahden hallituksen jäsenten kanssa tehtiin maastokatselmus, jossa tutkittiin erilaisten tontitusvaihtoehtojen sopivuutta maastonmuotoihin. Kiinteistöosakeyhtiön jäsenille esiteltiin kolme alustavaa luonnosvaihtoehtoa. Kaavaluonnos ja valmisteluaineisto olivat nähtävillä _. Kaavaehdotus oli nähtävillä _. Kannonkosken kunnanvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan..201_ Viranomaisyhteistyö Hankkeen aloitusvaiheessa kaavatyöstä järjestettiin MRL 66 :n mukainen aloitusneuvottelu, johon osallistuivat Keski-Suomen ELY-keskus, Kannonkosken kunnan edustaja, Kiinteistöyhtiö Mannilanlahden edustaja sekä kaavan laatijan edustaja. Neuvottelussa käytiin läpi kaavahankkeen lähtökohdat ja alustava osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Keski-Suomen ELY- keskus esitti, että läheisen vedenottamon osalta tulee tarkistaa onko Vesioikeus määrännyt vedenottamon lähi- ja kaukosuoja-alueet tai antanut muita maankäyttöä koskevia määräyksiä. Kaavatyössä tulisi tarkastella vapaa-alueen riittävyys esimerkiksi vaihtoehtotarkastelujen kautta. Alueen muuttaminen yleiskaavan mukaisesta yleisestä alueesta asuinalueeksi tulee myös perustella. Keski-Suomen museon näkemyksen mukaan alueelta tulee laatia rakennetun ympäristön selvitys, koska vuoden 1996 rakennusinventointiaineistossa ei ole tietoja entisestä vanhainkotirakennuksesta. Arkeologisia inventointitarpeita museo ei nähnyt alueella. 12(19)

14 KAAVASELOSTUS Kivikon asemakaava - Keski-Suomen liitolta, Keski-Suomen museolta, Keski-Suomen ELY -keskukselta pyydetään kommentit kaavaluonnoksesta ja lausunnot kaavaehdotuksesta. - Kaavaluonnos ja kaavaehdotus käsitellään Kannonkosken kunnanhallituksessa ennen nähtäville asettamista. - Kaavoitukseen liittyvä viranomaisneuvottelu järjestetään tarvittaessa, kun kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä ja sitä koskevat mielipiteet ja lausunnot on saatu. - Viranomaisneuvotteluun kutsutaan: o Keski-Suomen ELY -keskus o Keski-Suomen liitto o Keski-Suomen museo o Kunnan edustaja o Kaavan laatija - Kaavan hyväksyy Kannonkosken kunnanvaltuusto kunnanhallituksen esityksestä ja hyväksymisaineisto tarvittavine liitteineen lähetetään tiedoksi Keski-Suomen ELY -keskukseen. - Voimaantullut kaava-aineisto toimitetaan, Keski-Suomen maanmittaustoimistoon sekä kunnan rakennustarkastajalle. Keski-Suomen ELY -keskukselle ja Keski-Suomen liittoon ilmoitetaan kaavan voimaantulosta. 4.4 Asemakaavan tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Kunnan asettamat tavoitteet Kannonkosken kunnan tavoitteena on monipuolistaa tonttitarjontaa ja saada kuntaan uusia vakituisia ja loma-asukkaita. Kunnan tavoitteena on myös muuttaa yleiskaavan mukainen tarpeeton Y-aluevaraus asemakaavalla siten, että se mahdollistaa Kivikon alueen jo toteutuneen vakituisen asumisen sekä alueen kehittämisen edelleen. Kylän elinvoimaisuuden säilyttäminen ja kehittäminen tukee myös kunnan tavoitteita. Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet Maakuntakaavassa Kivikon alue kuuluu matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealueeseen (mv). Suunnittelumääräyksen mukaisesti alueidenkäytön suunnittelussa on erityisesti kiinnitettävä huomiota reitistöjen ja virkistysalueiden verkostojen muodostamiseen sekä maisema- ja ympäristöarvojen säilymiseen ja kehittämiseen sekä matkailulliseen hyödyntämiseen. Alueen rakentamisen suunnittelussa uusien matkailukeskusten rakentaminen tulee sopeuttaa ympäristöön. Voimassa olevan yleiskaavan mukainen Y-aluevaraus ei vanhainkotitoiminnan loputtua alueelta, ole enää kunnan eikä maanomistajien tavoitteiden mukainen aluevarausmerkintä Prosessin aikana syntyneet, tarkentuneet tavoitteet Tavoitteita täydennetään valmisteluvaiheessa osallisten sekä viranomaisten kuulemisen jälkeen. 13(19)

15 KAAVASELOSTUS Kivikon asemakaava 4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta Kaavahankkeesta laadittiin kolme alustavaa luonnosta. Luonnoksia esiteltiin Kivikossa kiinteistöosakeyhtiön hallituksen jäsenille sekä yhtiökokoukseen osallistuneille. Tilaisuuksissa oli mukana myös Kannonkosken kunnanhallituksen edustaja. Alustava vaihtoehto A: Kivikontie merkitty alueen läpi kulkevana pihakatualueena päärakennus talousrakennuksineen merkitty omarantaisena AR -korttelialueena metsäinen lakialuealue päärakennuksen pohjoispuolella merkitty virkistysalueeksi alueen pohjoisosassa kaksi noin 0,5 ha tonttia (ALTY-1) esim. pienyritystoimintaan omarantaisia AO tontteja kolme uimaranta ja venevalkama alueen eteläosassa olevalla VL -alueella lähivirkistysaluetta 15 % alueen pinta-alasta Tonttien lukumäärät: AR 1 kpl AO 9 kpl ALTY 2 kpl Yht. 12 tonttia Alustava vaihtoehto B: Kivikontie merkitty kahtena pihakatupätkänä, joita yhdistää ohjeellinen kevytväylä päärakennus talousrakennuksineen merkitty omarantaisena AR -korttelialueena metsäinen lakialuealue päärakennuksen pohjoispuolella merkitty virkistysalueeksi samoin kuin peltoalueen keskiosat alueen pohjoisosassa neljä kookkaampaa tonttia (ALTY-1) esim. pienyritystoimintaan omarantaisia AO tontteja kaksi uimaranta ja venevalkama alueen eteläosassa olevalla VL -alueella väljin vaihtoehto - lähivirkistysaluetta 27 % alueen pinta-alasta Tonttien lukumäärät: AR 1 kpl AO 5 kpl ALTY 4 kpl Yht. 10 tonttia 14(19)

16 KAAVASELOSTUS Kivikon asemakaava Alustava vaihtoehto C: Kivikontie merkitty alueen läpi kulkevana pihakatualueena päärakennus talousrakennuksineen merkitty omarantaisena AR -korttelialueena metsäinen lakialuealue päärakennuksen pohjoispuolella merkitty virkistysalueeksi samoin kuin peltoalueen keskiosat omarantaiset kolme AO -tonttia sijoittuvat päärakennuksen kaakkoispuolelle uimaranta ja venevalkama alueen eteläosassa olevalla VL -alueella lähivirkistysaluetta 13 % alueen pinta-alasta Tonttien lukumäärät: AR 1 kpl AO 13 kpl Yht. 14 tonttia Alustavista vaihtoehdoista A ja C saivat Kiinteistöosakeyhtiön Mannilanlahden osakkailta eniten kannatusta ja vaihtoehtoja esitettiin kehitettäväksi edelleen Valittujen vaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu Vaikutustekijä Ve A Ve C Alue- ja yhdyskuntarakenne Lisää merkittävästi asuinrakentamista, mahdollistaa myös pienimuotoisen teollisuusrakentamisen joka voi lisätä alueen palvelutarjontaa ja työpaikkoja Lisää merkittävästi asuinrakentamista Hyödyntää nykyisiä kunnallisteknisiä verkostoja, mutta lisäkuormitus voi aiheuttaa esim. jäteveden pumppaamon uusimistarpeen. Hyödyntää nykyisiä kunnallisteknisiä verkostoja, mutta lisäkuormitus voi aiheuttaa esim. jäteveden pumppaamon uusimistarpeen. Liikenne Lisää yksityisautoilua Lisää yksityisautoilua Luonto ja luonnonvarat Alueella vain vähän luonnontilaista ympäristöä, joten vaikutukset vähäiset Alueella vain vähän luonnontilaista ympäristöä, joten vaikutukset vähäiset Yhdyskuntaja energiatalous Maisema, kyläkuva, kulttuuriperintö ja rakennettu ympäristö Ihmisten elinolot ja elinympäristö pohjaveden suojelu huomioitu kaavassa yht. 12 tonttia Melko pitkä ajoyhteys alueen länsipuolelle sijoittuville kahdelle AO- tontille, joista toinen omarantainen. Muuttaa kyläkuvaan merkittävästi. Avoin peltomaisema muuttuu tonttialueeksi. Asukasmäärän kasvu monipuolistaa ikärakennetta ja monipuolistaa sosiaalista ympäristöä Alueelle varattu rantaan lähivirkistysalue, jossa venevalkama ja uimaranta, joten kaikilla asukkailla on mahdollisuus veneenpitoon ja uimiseen. pohjaveden suojelu huomioitu kaavassa yht. 14 tonttia Uusille omarantaisille tonteille ei tarvetta rakentaa erillistä ajoyhteyttä, koska tonteille suora liittymä pihakadulta Muuttaa kyläkuvaan merkittävästi. Avoin peltomaisema muuttuu tonttialueeksi. Asukasmäärän kasvu monipuolistaa ikärakennetta ja monipuolistaa sosiaalista ympäristöä Alueelle varattu rantaan lähivirkistysalue, jossa venevalkama ja uimaranta, joten kaikilla asukkailla on mahdollisuus veneenpitoon ja uimiseen. 15(19)

17 KAAVASELOSTUS Kivikon asemakaava Yhteenveto vaihtoehtojen vertailusta Alustavien kaavavaihtoehtojen vertailusta voidaan todeta, että vaikutukset A ja C alustavien vaihtoehtojen kesken ovat hyvin samanlaiset. Yhdyskuntatalouden kannalta ve C on hieman taloudellisempi, koska tontteja on enemmän. Ve A:ssa on huomioitu yritystoimintamahdollisuus kun Ve C on pelkästään asuinaluekaava Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet Kiinteistöosakeyhtiö Mannilanlahden yhtiökokous käsitteli alustavia asemakaavaluonnoksia kokouksessaan ja päätti valita Ve A:n jatkosuunnittelun pohjaksi. 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Mitoitus Kivikon asemakaava-alueen pinta-ala on noin seitsemän hehtaaria. suurin osa asemakaavassa siitä on varattu asumiseen. Neljä rannanpuoleista AO/RA tonttia on mahdollista toteuttaa joko vakituisen tai loma-asumisen tarpeisiin. Asuinkortteleiden tehokkuusluvuksi on merkitty 0,20. Suhteutettuna rakennusoikeuden määrä koko alueen pinta-alaan on tehokkuus on 0,16. Asemakaavan myötä Kivikon alueella asukasmäärä on mahdollista kaksin-/kolminkertaistua. Asemakaava mahdollistaa myös uusien työpaikkojen syntymisen. SEURANTALOMAKE Pinta ala Pinta ala Pinta ala Kerrosala Korttelitehokkuus ha % % k m2 ek AO/RA 1, , ,20 AO 2, , ,20 AR 1, , ,20 ATY 1 0, , ,20 A yhteensä 5, ,00 78, ,20 VL 1, ,00 V yhteensä 1, ,00 15,96 Pihakadut 0, ,00 KADUT, TIET 0, ,00 5,22 KAAVA ALUE yht. 6, ,16 Asemakaavan seurantalomake kokonaisuudessaan on selostuksen lopussa (liite 1). 16(19)

18 KAAVASELOSTUS Kivikon asemakaava Palvelut Alue tukeutuu lähinnä Kannonkosken keskustan palveluihin. Asemakaavalla ole tarkoituksenmukaista muodostaa Kivikon alueelle omia palveluita. 5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Kaavassa on huomioitu pohjaveden suojelu erityismääräyksin, koska asemakaavoitettava alue sijoittuu osittain Metsomäen I-luokan pohjavesialueelle. Vedenottamolla on Itä-Suomen vesioikeuden päätös (1991/289). Vesioikeuden päätöksessä vedenottamolle ei ole määrätty lähi- tai kaukosuoja-alueita. 5.3 Aluevaraukset Korttelialueet Uusien rakennusten sijoittumista korttelialueille ei ole haluttu määritellä kaavassa yksityiskohtaisesti. Rantaan rajoittuville tonteille on merkitty metrin levyinen istutettava tontin osa ja saunarakennusten sijoittelua varten noin 15 metrin levyinen vyöhyke. Asemakaavamääräyksissä saunan enimmäiskerrosalaksi on määrätty 30 k-m². AR -korttelialueelle on varattu ohjeellinen leikkialue ja nykyinen autokatos on merkitty ohjeellisena auton säilytyspaikan rakennusalana. Pihakadun varteen tonteille on varattu neljä metriä leveä istutettava tontin osa Muut alueet Kulku korttelialuille on järjestetty pihakatualueelta, joka noudattelee nykyistä alueelle johtavaa hiekkatietä. AR -korttelialueen kohdalla tielinjausta on siirretty olemassa olevaa tietä kauemmaksi niin, että asuinrakennuksen sisäpihalle muodostuu rauhallinen ja turvallinen piha-alue. Lähivirkistysalueita on kolme, joista suurin sijoittuu alueen luoteisosaan metsäiselle alueella ja yksi kortteleiden 202 ja 203 välille ja yksi Syväjärven rantaan. Rantaan sijoittuvalle virkistysalueella on merkitty osa-aluevaraukset uimarannalle ja venevalkamalle. 5.4 Kaavan vaikutukset MRL 9 :n mukaan kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja liikenteeseen Asemakaavassa on huomioitu nykyinen alueelle jäävä rakennuskanta ohjeellisin rakennusalamerkinnöin. Olemassa olevista rakennuksista riihi, rantasauna ja pieni pumppukoppi todennäköisesti puretaan tai siirretään muualle jossain vaiheessa. Pihakatu on pääosin merkitty nykyisen Kivikontien kohdalle. Uutta pihakatualuetta tulee rakennettavaksi päärakennuksen kohdalla, missä katualuevaraus on siirretty hieman etäämmälle pihapiristä. Vaikutukset liikenteeseen eivät ole kovin merkittäviä, vaikka yksityisautoilu lisääntyykin jonkin verran. 17(19)

19 KAAVASELOSTUS Kivikon asemakaava Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön ovat vähäisiä koska alueella ei juuri ole luonnontilaista ympäristöä. Alueella on peltoa, rakennettua ympäristöä sekä harvennettua talousmetsää Muut vaikutukset Vaikutukset väestörakenteeseen ja elinoloihin Asemakaavalla on merkittävä vaikutus alueen väestömäärään ja rakenteeseen. Toteutuessaan Kivikon alueen väestömäärä voi kaksin- kolminkertaistua. Väestön kasvu myös monipuolistaa väestörakennetta. Vaikutukset yhdyskunta- ja energiatalouteen Kaavan vaikutukset yhdyskunta- ja energiatalouteen ovat vähäisiä. Kunnallisteknisistä verkostoista vesi- ja viemäriverkosto on pääosin alueella jo valmiina. Olemassa olevan jätevedenpumppaamon uusiminen voi tulla eteen siinä vaiheessa, mikäli nykyisen pumppaamon kapasiteetti ei riitä. 5.5 Ympäristön häiriötekijät Lähiympäristössä on ampumarata, josta voi ajoittain aiheutua vähäistä meluhäiriötä. 5.6 Kaavamerkinnät ja -määräykset Asemakaavan kaavamerkinnät ovat pääosin ympäristöministeriön asetuksen mukaisia. Osalle alueen uusista tonteista on mahdollista rakentaa joko vakituinen tai loma-asunto kaavamerkinnän AO/RA mukaisesti. Tällä on haluttu edistää alueen toteutumista. Osalle kookkaista kuivanmaan tonteista on merkitty ATY-1 kaavamerkintä, jonka mukaisesti tonteille on asuntorakentamisen lisäksi mahdollista rakentaa myös teollisuus- ja varastorakennuksia. Nämä tontit soveltuvat esimerkiksi koneyrittäjille, jotka tarvitsevat suuria varasto-/huoltotiloja. Kaavamerkinnät ja määräykset ovat kokonaisuudessaan kaavakartalla. Asemakaavamääräyksiä: Autopaikkojen määrä: - AO ja AO/RA -korttelialueilla 2 autopakkaa / erillispientalotontti - AR -korttelialueilla 1 ap/75 asuinkerrosneliömetriä, kuitenkin vähintään 1,2 autopaikkaa/asunto - ATY-1-korttelialueella 2 autopaikkaa/asunto sekä lisäksi tarpeellinen määrä tontilla harjoitettavaa muuta toimintaa varten. Saunan rakennusalalle saa rakentaa saunarakennuksen, jonka kerrosala on enintään 30 m². 18(19)

20 KAAVASELOSTUS Kivikon asemakaava Rakennusten tulee materiaaleiltaan, julkisivukäsittelyltään sekä mittakaavaltaan sopia ympäristöön. Rakentamattomalla tontin osalla, jota ei käytetä liikenteeseen, pysäköintiin, varastointiin tai asuntojen piha-alueiksi, on säilytettävä tai istutettava puita ja pensaita. Sade- ja sulamisvedet on johdettava siten, että ne eivät aiheuta haittaa naapurikiinteistöille. Padotuskorkeuden alapuolelta viemäriin liittyminen tulee hoitaa kiinteistökohtaisella pumppaamolla. Erityismääräyksiä pohjavesialueelle: Suunnittelualue sijaitsee osittain Mastomäen I-luokan pohjavesialueella. Alueella ei saa suorittaa toimintaa, joka voi pilata pohjavettä (Ympäristönsuojelulaki 8 ) taikka muuttaa pohjaveden laatua tai määrää (Vesilaki 3:2 ). Korttelialueilla ei saa irrallaan säilyttää tai varastoida nestemäisiä polttoaineita eikä muita pohjavettä likaavia aineita. Öljysäiliöt on sijoitettava rakennuksen sisätiloihin tai maan päälle vesitiiviiseen suoja-altaaseen, jonka tilavuuden tulee olla suurempi kuin varastoitavan öljyn suurin määrä. Pohjavesialueelle rakennettaessa on suojakerroksen paksuus pohjaveteen oltava vähintään kolme metriä. 5.7 Nimistö Asemakaavalla muodostuu Kivikontie niminen pihakatualue. 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Kaavan toteuttaminen voidaan aloittaa heti, kun kaavan lainvoimaisuus on kuulutettu. Kannonkosken kunnan ja kiinteistöosakeyhtiön välille laaditaan maankäyttösopimus, jossa sovitaan alueen toteuttamisesta. Alueen tonttien rakentamisen toteutusta valvoo rakennustarkastaja rakennuslupa-asioiden yhteydessä. Saarijärvellä 7. päivänä lokakuuta 2014 Ulla-Maija Humppi aluearkkitehti Mirja Tarvainen kaavasuunnittelija Saarijärven kaupunki / Aluearkkitehtipalvelut 19(19)

21 Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 216 Kannonkoski Täyttämispvm Kaavan nimi Kivikon asemakaava Hyväksymispvm Ehdotuspvm Hyväksyjä Vireilletulosta ilm. pvm Hyväksymispykälä Kunnan kaavatunnus Generoitu kaavatunnus Kaava-alueen pinta-ala [ha] 6,9965 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] 6,9965 Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha] Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km] Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset Aluevaraukset Pinta-ala Pinta-ala Kerrosala Tehokkuus Pinta-alan Kerrosalan muut. [ha] [%] [k-m²] [e] muut. [ha +/-] [k-m² +/-] Yhteensä 6, , ,16 6, A yhteensä 5, , ,20 5, P yhteensä Y yhteensä C yhteensä K yhteensä T yhteensä V yhteensä 1, ,0 1,1167 R yhteensä L yhteensä 0,3654 5,2 0,3654 E yhteensä S yhteensä M yhteensä W yhteensä Maanalaiset tilat Yhteensä Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [k-m²] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [k-m² +/-] Rakennussuojelu Suojellut rakennuksetsuojeltujen rakennusten muutos [lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] Yhteensä

22 Alamerkinnät Aluevaraukset Pinta-ala Pinta-ala Kerrosala Tehokkuus Pinta-alan Kerrosalan muut. [ha] [%] [k-m²] [e] muut. [ha +/-] [k-m² +/-] Yhteensä 6, , ,16 6, A yhteensä 5, , ,20 5, AR 1, , ,20 1, AO 2, , ,20 2, AO/RA 1, , ,20 1, ATY-1 0, , ,20 0, P yhteensä Y yhteensä C yhteensä K yhteensä T yhteensä V yhteensä 1, ,0 1,1167 VL 1, ,0 1,1167 R yhteensä L yhteensä 0,3654 5,2 0,3654 Kadut 0, ,0 0,3654 E yhteensä S yhteensä M yhteensä W yhteensä

23 LIITE 2 KANNONKOSKEN KUNTA KIVIKON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA / / / Ilmakuva: Maanmittauslaitos 2010.

24 KIVIKON ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO: 1. SUUNNITTELUALUE SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET AIEMMAT SUUNNITELMAT JA LAADITUT SELVITYKSET LAADITTAVAT SELVITYKSET VAIKUTUSALUE JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI OSALLISET KAAVOITUKSEN KULKU, OSALLISTUMINEN JA TIEDOTTAMINEN VIRANOMAISYHTEISTYÖ KAAVOITUKSEN AIKATAULU YHTEYSTIEDOT SUUNNITTELUALUE Kannonkosken kunnanhallitus on päättänyt ( 121) laatia asemakaavan Kivikon alueelle tilan Mannilanlahti ( ) ja siihen rajoittuvan vesijätön alueelle maanomistajan ja kunnan yhteisestä aloitteesta. Suunnittelualue sijaitsee Syväjärven rannalla Mannilanlahdella osoitteessa Kivikontie 35. Kivikossa on aiemmin toiminut vanhainkoti. Noin kahdeksan hehtaarin kokoinen suunnittelualue on kiinteistöosakeyhtiön omistuksessa. Etäisyys linnuntietä Kannonkosken keskustasta on vajaa kolme kilometriä ja tiestöä pitkin noin kuusi kilometriä. Kannonkosken keskusta suunnittelualue Kuva 1. Suunnittelualueen sijoittuu Kannonkosken kirkonkylästä kaakkoon. 2(9)

25 KIVIKON ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET Kannonkosken kunnan tavoitteena on saattaa Kivikon alueen kaavoitustilanne vastaamaan Kivikon alueen nykyistä käyttötarkoitusta. Kivikon alue on merkitty rantaosayleiskaavaan julkisten palveluitten ja hallinnon aluevarauksella (Y), mikä ei vastaa alueen nykyistä käyttötarkoitusta. Kunnalla ei ole tarvetta toteuttaa alueelle palvelu- tai hallintorakentamista. Asemakaavalla Kivikon alue muutetaan osin omarantaiseksi asuinpientaloalueeksi ja samalla Kivikon entisen vanhainkodin nykyinen käyttötarkoitus (asuinrivitalo) saadaan päivitettyä toteutuneen tilanteen mukaiseksi. Kaavaprosessi sisältää sekä kaavoituksen käynnistämissopimuksen että maankäyttösopimuksen laadinnan, koska kyseessä ei ole kunnan omistuksessa olevan maa-alueen asemakaavoittaminen. Kaavahankkeesta laaditaan maankäyttösopimus Kannonkosken kunnan ja maanomistajan kesken. 3. AIEMMAT SUUNNITELMAT JA LAADITUT SELVITYKSET 3.1 Maakuntakaava Keski-Suomen maakuntakaava on laadittu ns. kokonaismaakuntakaavana. Se on hyväksytty maakuntavaltuustossa ja vahvistettu Ympäristöministeriön toimesta Keski-Suomen maakuntakaavassa kaavoitettavalle alueelle osittain ulottuva Metsomäen pohjavesialue ( ) on merkitty yhdyskunnan vedenhankinnan kannalta tärkeäksi pohjavesialueeksi. Suunnittelualueesta noin puoli kilometriä pohjoiseen sijoittuu viisi kivikautista muinaismuistolain rauhoittamaa kiinteää muinaisjäännöstä. Kuva 2. Ote vahvistetusta maakuntakaavasta. Kaavoitettava alue sijoittuu likimain nuolen osoittamaan kohtaan. 3(9)

26 KIVIKON ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maakuntakaavan vaihekaavat Maakuntakaavaa täydennetään vaihemaakuntakaavoilla, jotka koskevat yhtä tai useampaa teemaa. Ensimmäinen vaihemaakuntakaava koskee Jyväskylän seudun jätteenkäsittelykeskusta (KHO:n päätös ). Toisen vaihemaakuntakaavan tavoitteena on turvata Keski-Suomen maakunnassa laadukkaiden kiviainesten saanti, turvata suojelullisesti arvokkaiden harju-, kallio- ja moreenialueiden suojelulliset arvot sekä hyvän ja turvallisen pohjaveden saanti. Maakuntavaltuusto hyväksyi kaavan ja kaava on vahvistettu ympäristö-ministeriössä Kaavoitettavalle alueelle ei kohdistu 2. vaihemaakuntakaavan aluevarauksia tai merkintöjä. Kolmannen vaihemaakuntakaavan tavoitteena on turvata Keski-Suomen maakunnassa turvetuotannon tarpeet ja samalla suojelullisesti arvokkaita suoluonnon kohteita. Kaavassa osoitetaan myös tuulivoimapuistojen alueita. Kaavaehdotus on ollut nähtävillä kesällä Kaavoitettavalle alueelle ei kohdistu 3. vaihemaakuntakaavan aluevarauksia tai merkintöjä. Neljännen vaihemaakuntakaavan yhtenä tavoitteena on päivittää lainvoimaisen maakuntakaavan kaupallinen palveluverkko ja siihen liittyvä alue- ja yhdyskuntarakenne. Lisäksi kaavaan sisältyy myös virkistystoimintojen tarkistuksia. Ympäristöministeriö vahvisti 4. vaihemaakuntakaavan Kaavoitettavalle alueelle ei kohdistu 4. vaihemaakuntakaavan aluevarauksia tai merkintöjä. Lisätietoja maakunta- ja vaihemaakuntakaavoista saa Keski-Suomen liitosta osoitteesta www. keskisuomi.fi. 3.2 Yleiskaava Kaavoitettavalla alueella on voimassa Kannonkosken kunnanvaltuuston hyväksymä Vuosjärven Pudasjärven Syväjärven Potmonjärven Luomajärven Koivujärven Terelammen rantaosayleiskaava, jonka Keski-Suomen ympäristökeskus on vahvistanut (LA-58). Kaavoitettava alue on rantaosayleiskaavassa julkisten palveluitten ja hallinnon aluetta (Y) ja kokonaisrakennusoikeus on 3500 krs-m². Kuva 3. Ote voimassa olevasta rantaosayleiskaavasta. Suunnittelualueen sijainti merkitty punaisella. 4(9)

27 KIVIKON ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 3.4 Rakennusjärjestys Rakennusjärjestyksen uudistaminen on aloitettu vuoden 2012 aikana ja uusi rakennusjärjestys on tullut voimaan alkaen. 3.5 Pohjakartta Alueelle laaditaan asemakaavoituksen pohjakartta mittakaavassa 1: Tehdyt selvitykset Pohjavesialueen suojelusuunnitelma v Kannonkosken, Karstulan, Kivijärven ja Kyyjärven kuntien alueellinen vesihuollon kehittämissuunnitelma v Kannonkosken eteläosan vesistöjen muinaisjäännösinventointi v Vuosjärven alueen luonto- ja maisemaselvitys, Keski-suomen lintutieteellinen yhdistys ry, v LAADITTAVAT SELVITYKSET Kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin (MRL 9 ). Kaava-alueelta laaditaan seuraavat selvitykset: luontoselvitys rakennetun ympäristön selvitys pohjakartan laadinnan yhteydessä mitataan alueen vesi- ja viemäriverkostojen tarkka sijainti. muinaismuistoselvityksen tarve tarkistetaan Keski-Suomen museosta. kunnallistekninen yleissuunnitelma laaditaan kaavatyön yhteydessä läheisen vedenottamon osalta selvitetään mahdolliset lähi- ja kaukosuoja-alueet sekä niitä koskevat määräykset. Laadittavien uusien selvitysten ohella kaavatyössä hyödynnetään aikaisemmin laadittuja selvityksiä. 5. VAIKUTUSALUE JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Asemakaavan välitöntä vaikutusaluetta on Kivikon alueen lähiympäristö Mannilankylän alue. Uuden vakituisen ja/tai loma-asumisen syntymisellä on vaikutuksia etenkin kirkonkylän mutta myös koko kunnan palveluiden kysyntään. Kaavamuutoksen vaikutuksia voidaan arvioida seuraavien ominaisuuksien osalta: 1. Vaikutus yhdyskuntarakenteeseen 2. Ympäristölliset vaikutukset (pintavedet, maaperä, luonto ja eläimistö, maisemaan kohdistuvat vaikutukset) 3. Taloudelliset vaikutukset (vaikutus palvelujen ja kunnallisteknisten järjestelmien järjestämiseen) 4. Liikenteelliset vaikutukset (pääsytiestö, ajomahdollisuus palo- ja pelastustoimelle, liittymien toimivuus) 5. Sosiaaliset vaikutukset (virkistysmahdollisuudet, viihtyisyys) 5(9)

28 KIVIKON ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 6. Kulttuuri- ja muut vaikutukset (kulttuuripalvelujen tarjonta, liikunta- ja vapaaaikapalvelujen tarjonta) 6. OSALLISET Osallisia ovat kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavatyö vaikuttaa: 1. Maanomistajat ja asukkaat Kaava-alueen ja tähän rajoittuvien alueiden maanomistajat ja asukkaat vesialueen omistaja Kaavan vaikutusalueen asukkaat Kaavan vaikutusalueen yritysten, laitosten työntekijät ja käyttäjät sekä yritykset ja elinkeinonharjoittajat Kaavamuutosalueen liikenneväylien käyttäjät 2. Kunnan hallintokunnat 3. Viranomaiset - Keski-Suomen liitto - Keski-Suomen ELY -keskus - Keski-Suomen museo - Paloviranomaisena Keski-Suomen pelastuslaitoksen aluepalopäällikkö - Terveysviranomaisena Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimen ympäristötarkastaja 4. Muut osalliset - Elenia Verkko Oy Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua kaavasta mielipiteensä. 7. KAAVOITUKSEN KULKU, OSALLISTUMINEN JA TIEDOTTAMINEN Kaavan vireilletulo - Asemakaavan muutoksen vireilletulosta kuulutetaan - Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 14 päivän ajan. - Osalliset ja kuntalaiset voivat jättää osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta mielipiteensä kunnanhallitukselle OAS:n nähtävilläoloajan kuluessa. - Kaavoittaja on osallisten ja kaavahankkeesta kiinnostuneiden tavattavissa sopimuksen mukaan. Kaavan valmistelu - Kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta kuulutetaan - Kaavaluonnos on nähtävillä 30 päivän ajan. - Osalliset ja kuntalaiset voivat jättää kaavaluonnoksesta kirjallisen mielipiteen kaavoittajalle kaavaluonnoksen nähtävilläoloajan kuluessa. 6(9)

29 KIVIKON ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavaehdotus - Kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta kuulutetaan - Kaavaehdotus on nähtävillä 30 päivän ajan. - Vieraspaikkakuntalaisia maanomistajia tiedotetaan kaavan nähtäville asettamisesta kirjeitse. - Osalliset ja kuntalaiset voivat jättää kaavaehdotuksesta kirjallisen muistutuksen kunnanhallitukselle kaavamuutosehdotuksen nähtävilläoloajan kuluessa. Kaavan hyväksyminen - Kunnanhallitus esittää kaavan hyväksymistä kunnanvaltuustolle. - Kunnanvaltuusto hyväksyy kaavan. - Kaavan hyväksymisestä kuulutetaan - Muutosta kaavan hyväksymispäätökseen voidaan hakea valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeuden ratkaisusta on mahdollista valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Kaavan voimaantulo - Valitusajan umpeuduttua tarkistetaan onko kaavasta valitettu ja voidaanko voimaantulo kuuluttaa. - Kaavan voimaantulo kuulutetaan Kaava-asiakirjat (osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaluonnos, kaavaehdotus) ovat nähtävillä Kannonkosken teknisessä toimistossa, osoitteessa Opintie 2, Kannonkoski sekä internetissä Kuulutukset julkaistaan kunnan virallisella ilmoitustaululla kirjastossa, Viispiikkinen - lehdessä sekä kunnan kotisivuilla 8. VIRANOMAISYHTEISTYÖ - asemakaavahankkeesta pidetään vireilletulovaiheen MRL 66 :n ja MRA 26 :n mukainen viranomaisneuvottelu Keski-Suomen ELY keskuksessa. - Keski-Suomen liitolta, Keski-Suomen museolta, Keski-Suomen ELY - keskukselta sekä palo- ja terveysviranomaiselta pyydetään kommentit kaavaluonnoksesta ja lausunnot kaavaehdotuksesta. - Kaavaluonnos ja kaavaehdotus käsitellään Kannonkosken kunnanhallituksessa ennen nähtäville asettamista. - Kaavoitukseen liittyvä viranomaisneuvottelu järjestetään tarvittaessa, kun kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä ja sitä koskevat mielipiteet ja lausunnot on saatu. - Viranomaisneuvotteluun kutsutaan: o Keski-Suomen ELY -keskus o Keski-Suomen liitto o Keski-Suomen museo o Kannonkosken kunta o kiinteistöosakeyhtiön edustaja - Kaavan hyväksyy Kannonkosken kunnanvaltuusto kunnanhallituksen esityksestä ja hyväksymisaineisto tarvittavine liitteineen lähetetään tiedoksi Keski-Suomen ELY -keskukseen. 7(9)

30 KIVIKON ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma - Voimaantullut kaava-aineisto toimitetaan Keski-Suomen liittoon, Maanmittauslaitokseen sekä kunnan rakennustarkastajalle. Keski-Suomen ELY -keskukselle ilmoitetaan kaavan voimaantulosta. 9. KAAVOITUKSEN AIKATAULU OHJELMOINTI JA AINEISTON HANKINTA Toukokuu - elokuu Kunnan päätös asemakaavan muuttamisesta. - Mahdollinen tarjouskilpailu kaavoitustyöstä, mikäli kaavamuutosta ei tehdä kunnan työnä. - Osallistumis- ja arviointisuunnitelman laadinta. - Vireilletulokuulutus lehteen ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville 14 päivän ajaksi sekä mahdollinen tiedottaminen kirjeitse. - pohjakartan laadinta - luontoselvityksen laadinta ASEMAKAAVALUONNOS Syyskuu marraskuu Puuttuvien perusselvitysten laadinta. - Laaditaan kaavaluonnoksia kaavamuutosalueelta - Kaavaluonnoksen ja selostusosan viimeistely nähtäville asettamista varten. - Tiedottaminen, kuulutukset nähtäville asettamisesta. - Valmisteluvaiheen kuuleminen, osalliset jättävät mielipiteensä, kommentit pyydetään viranomaisilta. - Kaavan tarkistaminen ja täydentäminen kaavaehdotukseksi. ASEMAKAAVAEHDOTUS Joulukuu 2014 helmikuu Tiedottaminen, kuulutukset kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta. - Virallinen nähtävillä olo, osalliset voivat jättää muistutuksen, lausunnot pyydetään. - Muistutusten ja lausuntojen käsittelyt. - Kaavan tarkistaminen hyväksymiskäsittelyyn. HYVÄKSYMISKÄSITTELY Maaliskuu toukokuu Mahdollinen viranomaisneuvottelu (MRA 26 ) - Hallituskäsittely - Kunnanvaltuuston hyväksymispäätös - Tiedottaminen 8(9)

31 KIVIKON ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10. YHTEYSTIEDOT Kannonkosken kunta Järvitie 1, Kannonkoski Kunnaninsinööri vs. Mirja Hurskainen p Kaavan laatija: Saarijärven kaupunki / Aluearkkitehtipalvelut Sivulantie 11, Saarijärvi Aluearkkitehti Ulla-Maija Humppi p Kaavasuunnittelija Mirja Tarvainen p Kaavavalmistelija Essi Jokinen p Sähköpostit ovat muotoa: Maanomistajan yhteystiedot: Kiinteistö Oy Mannilanlahti Hallituksen puheenjohtaja Kari Niskanen Kivikontie 35 A 3, Kannonkoski p Isännöitsijä Maisa Piesala p (9)

32

33 LUONTOSELVITYS LIITE 3. KANNONKOSKEN KUNTA KIVIKON ASEMAKAAVA Terhi Ala-Risku Luontoselvityksen tavoite ja aineistot Asemakaavaa laadittaessa luonnonympäristöä tulee vaalia eikä siihen liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää (MRL 54 ). Kaavan vaikutukset mm. kasvi- ja eläinlajeihin ja luonnon monimuotoisuuteen on arvioitava (MRA 1 ). Kaavan luontovaikutusten arviointi tehdään luontoselvityksen perusteella. Luontoselvityksessä kartoitetaan suunnittelualueelta olennaiset luontoarvot, joihin rakentamisella voi olla vaikutusta. Tässä työssä on kartoitettu maastossa Kannonkosken Mannilanlahdelle Kivikon alueelle suunniteltu asemakaava-alue ja sen välitön lähiympäristö. Maastokäynnillä tarkastettiin suunnittelualueen luonnonpiirteet, luontotyypit ja kasvillisuus sekä alueen sopivuus mahdollisille uhanalaisille lajeille (Rassi ym. 2010) tai luontodirektiivin liitteiden II tai IV(a) lajeille (Sierla ym. 2004, > Luonnonsuojelu > Lajien suojelu > Suomessa esiintyvät luontodirektiivin II, IV ja V -liitteen lajit ). Liitteessä II lueteltujen lajien esiintymät tulee erityisesti huomioida erilaisissa hankkeissa ja niiden vaikutusarvioinneissa. Liitteen IV(a) lajit edellyttävät tiukkaa suojelua. Luontotyypeistä haettiin erityisesti uhanalaisia luontotyyppejä (Raunio ym. 2008) tai vesilain 1:15 ja 1:17 suojelemia pienvesiä. Uhanalaisiin luontotyyppeihin kuuluvat esim. metsälain 10 suojelemat arvokkaat elinympäristöt. Uhanalaiset luontotyypit eivät ole automaattisesti rauhoitettuja. Vesilain suojelemia pienvesiä ovat mm. luonnontilaisen kaltaiset lähteet ja purot.

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.5.2016

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.5.2016 KISMANNIEMEN (ÖIJÄNNIEMEN) RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAKSI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.5.2016 Saarijärven kaupunki/aluearkkitehtipalvelut Khall 30.3.2016 28 SISÄLLYSLUETTELO Kannen

Lisätiedot

KINNULAN PÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAMUUTOS

KINNULAN PÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAMUUTOS KINNULAN KUNTA KINNULAN Korttelin 36 alueen asemakaavamuutos 25.5.2015 3.9.2015 Kunnanhallitus 1.6.2015 183 SISÄLLYSLUETTELO 1 SUUNNITTELUALUEEN SIJAINTI JA KUVAUS... 3 2 SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

KANNONKOSKEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS; LAHDENTAUKSEN ASEMAKAAVA

KANNONKOSKEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS; LAHDENTAUKSEN ASEMAKAAVA KANNONKOSKEN KIRKONKYLÄN N 9.5.2016/ 14.3.2017/ 18.8.2017/25.8.2017/ 30.8.2017 Saarijärven kaupunki/aluearkkitehtipalvelut Kunnanhallitus xx.xx.2017 xx KANNONKOSKEN KIRKONKYLÄN N SISÄLLYSLUETTELO 1 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NUORISOKESKUS PIISPALAN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.5.2016 Khall. 11.4.2016 36 Saarijärven kaupunki/aluearkkitehtipalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KALLION ALUEEN ASEMAKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KYYJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KALLION ALUEEN ASEMAKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KALLION ALUEEN ASEMAKAAVA Päivitetty 8.8.2013 Nähtävillä 15.8. 30.8.2013 Tilat, joita suunnitelma koskee: 312-403-6-425 Pellonpää, 312-403-6-394 Saari Maanmittauslaitos

Lisätiedot

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467 Valkeakosken kaupunki 2.4.2013 Kaavoitus / Kaupunkisuunnitteluyksikkö Sääksmäentie 2 37600 VALKEAKOSKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 2.4.2013 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVA- KARTTAA RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VAPAA-AJANKESKUKSEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Nähtävillä 20.5. 6.6.2011, nähtävillä uudelleen 21.8. 5.9.2014 Päivitetty 19.6.2013, 21.8.2013, 4.9.2013, 11.6.2014, 18.8.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.3.2017 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.09.2016 Ote rantaosayleiskaavasta, muutosalue rajattu punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. Sijainti ja nykytilanne

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 3.12.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.1.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Suunnittelualue. INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N MIKKELI

Suunnittelualue. INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N MIKKELI 1 INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N 50170 MIKKELI RYTÖLÄ -RANTAMÄKI RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS Vireilletulosta ilmoitettu 3.10.2015 Tekninen lautakunta hyväksynyt,

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO LIITE 2

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO LIITE 2 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Levin teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.10.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö-

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä 24.2.2015 Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen,

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän asemakaavamuutos (Ylä-Kittilän niitty) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.12.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema)

Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema) KITTILÄN KUNTA 1 Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 7.12.2012 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.12.2012

Lisätiedot

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 14.3.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite _ HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 29.8.2017 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2017 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

KANNONKOSKEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIEN ALUEELLA

KANNONKOSKEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIEN ALUEELLA KANNONKOSKEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIEN 150 156 ALUEELLA Pellonpään asemakaavamuutos 20.5.2016 Saarijärven kaupunki/aluearkkitehtipalvelut Kunnanhallitus 30.3.2016 26 SISÄLLYSLUETTELO 1

Lisätiedot

Liite 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , tarkistettu BÖLE, KOTIMETSÄ 1

Liite 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , tarkistettu BÖLE, KOTIMETSÄ 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 8.8.2013, tarkistettu 28.2.2014 BÖLE, KOTIMETSÄ 1 Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee riittävän

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P31477 1 (10) Paananen Susanna Sisällysluettelo 1 TIIVISTELMÄ... 1 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...

Lisätiedot

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LEPPÄVIRRAN KUNTA Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen Kaavaselostus, ehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20689 Kaavaselostus, ehdotus 1

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (5) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ASEMKAAVAN MUUTOS KOSKEE 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIA 1101 Kunnan kaavatunnus:

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 7. KAUPAUNGINOSA SARA-AHO RAJALAN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA Täydennetty 22.3.2006 Tarkistus 23.5.2007 (aikataulu), 8.2.2012

Lisätiedot

SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012

SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 J O K I O I N E N SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 18.10.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 1 (Tiealueet ja kevyen liikenteen väylä) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava

Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Konginkangas Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava Pyyrinlahden kylän tiloille Laajaniemi 2:223 ja Leppäranta 2:195. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (5) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA Kaavan nimi: ARVENMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee 201 kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Ymp.ltk 14.4.2015 / 26 Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Asemakaava koskee Kalman kylän osaa kiinteistöstä (6:13) sekä lähiympäristöä. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2014

Lisätiedot

Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit sekä Ounasjoentien länsipuoli)

Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit sekä Ounasjoentien länsipuoli) KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 1.11.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit 1000 1035 sekä Ounasjoentien länsipuoli) Osallistumis-

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtö-

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 INARIN KUNTA Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 15.2.2017 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 18.3.2008 JOUTSAN KUNTA NIINNIEMEN ASEMAKAAVA Luonnos 18.3.2008 Korttelit 1-7 sekä niihin liittyvät lähivirkistys-, liikenne-, katu- ja vesialueet i 1 TIIVISTELMÄ 2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.2.2011 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911, fax 03 536 1050

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma TOIVAKAN KUNTA VIISARIMÄKI KIRKONKYLÄ OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 03.03.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sijainti ja nykytilanne 2. Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet 3. Laaditut

Lisätiedot

PÄLKÄNE RAUTAJÄRVI Koivisto RN:o 1:341 KOIVISTON RANTA-ASEMAKAAVA

PÄLKÄNE RAUTAJÄRVI Koivisto RN:o 1:341 KOIVISTON RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNE RAUTAJÄRVI Koivisto RN:o 1:341 KOIVISTON RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.9.2009, 12.1.2012 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Koiviston ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635)

Lisätiedot

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos KITTILÄN KUNTA KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.10.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 1 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 10.1.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 18.2.2015 Yleistä osallistumis-

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS 29.10.2012 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 2 3. LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT... 2 3.1. VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 45 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen, kunnanhallitus Hyväksyminenkunnanvaltuusto

Lisätiedot

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 16.12.2016 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SÄKYLÄN KUNTA Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21555 1 (8) Seppänen Pekka Sisällysluettelo 1 Suunnittelualue... 2 2 Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6)

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6) 1(6) KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu 30.1.2007 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty Maankäyttö-

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Taalojärven rinteen asemakaava (Seita) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Taalojärven rinteen asemakaava (Seita) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Taalojärven rinteen asemakaava (Seita) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 30.11.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARJALOHJA RANTA-ASEMAKAAVA Tila: Lehtoniemi 1:204 Kylä: 427 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päiväys 19.9.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lisätiedot

Ak 5156 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

Ak 5156 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ak 5156 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Laarin asemakaavan muutos 9. Kaupunginosa (Kärki) Asemakaavan muutos koskien korttelin 702 tontteja 2,3 ja 4 ja katualueita Laari ja Valssi. YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako

Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako Kuva 1: Ilmakuva suunnittelualueesta Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja asetuksen 30 mukainen

Lisätiedot

107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS. Kaavaluonnos. Versio Nosto Consulting Oy

107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS. Kaavaluonnos. Versio Nosto Consulting Oy 107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 30.5.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (12) Sisällysluettelo 1. Perus- ja

Lisätiedot

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 8.5.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 PITKÄJÄRVI (107) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 2 JA VL-ALUE Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kaavaselostus Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 Tiivistelmä... 1 1.1

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA, SAPPEEN KYLÄ RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 8, 13, 14, 15, 16 JA 17 SEKÄ KORTTELIN 6 RAKENNUSPAIKKOJA 2 JA3, KORTTELIN 7 RAKENNUSPAIKKOJA 2, 3, 4,

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan korttelin 820 asemakaavamuutos

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan korttelin 820 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan korttelin 820 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.2.2009 Ilmakuva ja suunnittelualueen rajaus 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari 484-414-2-122 Riispyyn kylässä KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12016 4.12.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

A Asemakaavan muutos. Kurenojantie (Villähde) Lahti.fi

A Asemakaavan muutos. Kurenojantie (Villähde) Lahti.fi A-2716 Asemakaavan muutos 30.5.2017 Kurenojantie (Villähde) Lahti.fi Selostus A-2716 2 (9) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 30.päivänä kesäkuuta 2017 päivättyä asemakaavakarttaa nro A-2716 (Kurenojantie)

Lisätiedot

LOVIISA LILJENDAL KORTTELI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS

LOVIISA LILJENDAL KORTTELI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS LOVIISA LILJENDAL KORTTELI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 24.1.2011 Vireille tulo: Teknisen lautakunnan päätös 4.1.2011 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) Ehdotus nähtävänä (MRA 27 )... Hyväksytty valtuustossa...

Lisätiedot

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue.

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. IITTI KIRKONKYLÄ Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. ASEMAKAAVALLA KUMOUTUU OSA SORRONNIEMEN RANTA- ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KEITELEJÄRVEN JA KUNNAN POHJOISOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KONNEVEDEN KUNTA KEITELEJÄRVEN JA KUNNAN POHJOISOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KONNEVEDEN KUNTA KEITELEJÄRVEN JA KUNNAN POHJOISOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 30.5.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (8) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA PIISPALAN ALUEEN KYLÄYLEISKAAVA

KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA PIISPALAN ALUEEN KYLÄYLEISKAAVA KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.5.2016 Khall. 30.3.2016 27 Saarijärven kaupunki/aluearkkitehtipalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 14.4.2015 / 25 KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2015 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

MURSKETIEN ASEMAKAAVA

MURSKETIEN ASEMAKAAVA UURAISTEN KUNTA MURSKETIEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2.9.2015 Kaava-alueen ohjeellinen sijainti, kaava-alue rajattu punaisella (pohjakuva MML2015).

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma POHJOIS-SUONTEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 23.6.2015 Ote Joutsan rantaosayleiskaavasta 2005, kaavoitettavat rantaalueet rajattu punaisella 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.

Lisätiedot