1. ALKUSANAT JOHDANTO HANKKEEN ESITTELY TAUSTA...7

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. ALKUSANAT...4 2. JOHDANTO...6 3. HANKKEEN ESITTELY...6 4. TAUSTA...7"

Transkriptio

1

2

3 Sisällysluettelo 1. ALKUSANAT JOHDANTO HANKKEEN ESITTELY TAUSTA Kestävyys...7 Yhdyskunta...7 Kaavoitus...11 Rakentaminen...12 Luonto...16 Liikenne...16 Energia...18 Vesi...22 Jäte HANKKEEN TOTEUTTAMINEN JA TULOKSET Energiaselvitykset rakennuksiin Vuokatin hiilijalanjälkiä Majoitus Kauppa Harrasteet Matkustaminen Ruoan hiilidioksidipäästöt Jätteet Kehitysehdotuksia alueellisen hiilijalanjäljen laskentaan Loppupäätelmät hiilijalanjäljen laskennasta EHDOTUKSIA VUOKATIN MATKAILUALUEEN PARANTAMISEKSI Yhdyskuntatason toimenpiteet kestävän matkailun luonnissa Yritys- ja yksilötason toimenpiteet kestävän matkailun luonnissa YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET LÄHTEET...46

4 1. Alkusanat Tämä julkaisu on syntynyt EKOTEKO Vuokatti -hankkeen loppujulkaisuna. EKOTEKO Vuokatti -kehittämishankkeen tarvelähtöisyys matkailusektorin kilpailutilannetta tarkasteltaessa on ilmiselvä tarvitaan matkailukeskusten erikoistumista ja erottumista kilpailijoista. Jokainen matkailukeskus Suomessa markkinoi itseään luonnonkauniina ja monipuolisena aktiviteettikeskuksena, josta jokainen matkailija löytää itselleen juuri sitä mitä haluaa. Trendit maailmalla kuitenkin kehottavat toista: ekologisuus ja kestävä kehitys hiilijalanjälkien seuraamisineen on päivän sana. Ekologisuus on pieniä tekoja. Äkkiseltään tuntuu varsin pikkumaiselta määrittää hotelliasukkaan aamupalan tuottamisesta syntyvä energian kulutus ja miettiä niitä vaihtoehtoisia toimintatapoja, joilla säästöä tässäkin toiminnossa saataisiin aikaan. Mutta kun näitä yöpymisiä on pitkälti yli 20 miljoonaa kappaletta jo yksistään Suomessa (2011) alkaa yksittäinen energian kulutus tuntua jo varsin merkittävältä. Sanotaan, että kannattavan kaupanteon perusta on enemmänkin järkevässä ostotoiminnassa kuin itse lopputuotteen myynnin onnistumisessa. Yrityksen kustannusrakenteen tarkastelulla ja tarttumalla juuri niihin edellä mainittuihin pieniin tekoihin, pieniin kulueriin, saadaan aikaan sitä paljon mainittua kilpailuetua. Majoitusliikkeiden ja palveluntuottajien hiilijalanjäljen laskenta tuottaa juuri tämänlaista tietoa ja luo edellytyksiä suunnitelmalliselle liiketoiminnan kehittämiselle. Enemmän kuin määränpäähän pääsy on merkityksellisempää itse matkalla oleminen. Samaa voidaan todeta matkailuyrityksen ekotehokkuuden parantamisprosessista. Kun matkailuyritys systemaattisesti käy läpi oman toimintansa rakennetta kiinnittäen huomiota vaikkapa siihen paljon puhuttuun palveluntuottamisen hiilijalanjäljen laskentaan, havaitaan useimmiten, että kyse onkin vain saman palvelun tuottamisesta, yhtä helposti kuin aiemminkin, mutta pienemmin kustannuksin ja ympäristöystävällisemmin. Tarkasteltaessa merkittävän matkailualueen, vaikkapa Vuokatin, eri yritysten tuottamaa palvelutarjontaa kokonaisuutena, yksittäisten ekologisten säästötoimenpiteiden summa onkin jo huomattava. Kun matkailukeskuksen yritysten toteuttamia EKOTEKO -kehittämistoimenpiteitä tämän päivän kilpailutilanteessa korostetaan ympäristötekona, voidaan jo puhua selkeästä kilpailuedusta kilpailijoihin nähden. Nykypäivän matkaaja on ekotietoinen. Hän seuraa yritysten saamia mahdollisia EKO merkkejä ja ympäristöjärjestelmien käyttöä lukien arvosteluja esim. Trip Advisorista ja hyödyntäen samankaltaisia yhteisösivustoja päätöksenteossaan matkaa valitessaan. Mutta markkinoitaessa matkailukeskuksen ekologisuutta ja ekotehokkuutta on tarinoiden oltava ehdottoman tosia. Todentamisessa auttaa aito laskenta ja siitä saatavat tulokset. Millaisen ympäristön haluamme jättää jälkeemme tuleville sukupolville? Onko kerskakulutus sanana vain ikävä jäänne 80-luvun hurlumhei -kaudelta ja olivatko Koijärven kaivinkoneisiin itsensä kahlinneet nuoret kuitenkin omalla tavallaan oikeilla jäljillä? Käytettävissä olevan tutkimustiedon mukaan Kainuun kasvihuonekaasupäästöt olivat vuonna 2009 asukasta kohti laskettuna vähemmän kuin Suomessa keskimäärin. Erityisesti energiantuotannon ja teollisuuden päästöt ovat Kainuussa pienet, mutta liikenteen päästöt ovat sen sijaan keskimääräistä suuremmat (Monni 2010). Vaikka tilanne lukujen valossa näyttää kohtuullisen hyvältä, ei ylenpalttiseen tyytyväisyyteen tässä asiassa ole varaa. 4

5 EKOTEKO Vuokatti hankkeen tavoitteena on ollut kiinnittää matkailualueen toimijoiden huomiota ekologisten ratkaisujen merkittävyyteen. Tämän loppuraportin tuotoksena on yhden systemaattisen prosessin tulokset ja niistä tehdyt päätelmät. Tuloksia voidaan tulkita toki eri näkökulmista, mutta yksi tärkeimmistä tuloksista on osoitus EKOTEKO -prosessiin lähtemisen tärkeydestä yrityksissä. Yksittäiset suunnitelmalliset toimenpiteet alueen kaavoituksessa, modernin rakennusteknologian hyväksikäytössä, yritysten yhteistoiminnassa tapahtuvassa palveluntuottamisessa, energiantuottamisessa jne. kerryttävät positiivisella tavalla matkailualueen kilpailuetua ja sen lisäksi tuottavat vieläpä kaupantekijäiseksi hyvän mielen. Tuomo Tahvanainen, johtaja Matkailu, luovat alat ja elintarviketeollisuus -toimiala Kainuun Etu Oy 5

6 2. Johdanto Sotkamon yrittäjien taholta lähestyttiin Sotkamon kunnan kehitysyhtiö Snowpolista. Aiheena oli Vuokatin matkailun kehittäminen kestävän matkailun alueeksi. Suomessakin kilpailu matkailussa on kovaa ja yrityksen erottuminen kilpailijoiden joukosta on avainasemassa. Siksi olisi huomioitava myös matkailualueen ekologisuus. Tällä hankkeella on pyritty vaikuttamaan Vuokatin alueen kestävän kehityksen imagoon ja saamaan uusia argumentteja alueen markkinointiin. Snowpolis Oy:n taholta hanke suunniteltiin ja rahoitusta haettiin ELY -keskuksen ympäristöosastolta. Hankkeen rahoitukseen saatiin 70 % EAKR -rahoitusta. Tämän lisäksi Sotkamon kunta rahoitti hanketta 10 %:lla ja yritykset 20 %:lla. Vuoden 2010 hanketta hallinnoi Snowpolis Oy ja vuoden 2011 alusta hallinnointi siirtyi Kainuun Etu Oy:lle, joka on Kainuun kuntien yhteinen kehitysyhtiö. Hankkeessa keskityttiin energiatehokkuuteen, hiilijalanjäljen syntymiseen ja laskentaan ja hiilidioksidipäästöjen hillitsemiseen. Hiilijalanjäljen koostuminen todettiin hyvin monitahoiseksi ja siksi jouduimme pohtimaan hankkeen rajauksia, jotta tarpeelliset lähtötiedot hiilijalanjäljen laskentaan voidaan kerätä. Tämän julkaisun tarkoituksena on ollut koota kestävän kehityksen mukaisen matkailualueen kehittämisen periaatteet yhteen ohjeistukseksi tuleville päätöksille sekä viranomaistahoilla että yrityksissä. Samalla ohjeistusta voidaan käyttää myös muiden vastaavien alueiden kehittämisessä. 3. Hankkeen esittely Hankkeessa olivat mukana Vuokatin alueen tärkeimmät matkailutoimijat, Katinkulta, Vuokatinmaa, Vuokatin Urheiluopisto, Vuokatin Aateli ja Vuokatinhovi sekä kaupan puolelta K-Supermarket Sotkamo, näiden lisäksi mukana olivat myös energiayhtiöt E.ON Kainuu Oy ja VAPO. Vuokatin matkailualueen yritysten rakennuskanta on hyvin eri-ikäistä ja sitä kautta haasteet energiatehokkuuden parantamisessa ovat hyvin erilaiset. Uudemmissa rakennuksissa päästään hyviin tuloksiin jo pelkillä LVIS-laitteiden säädöillä ja käyttötapojen muutoksilla, kun taas vanhemmissa rakennuksissa pitää tutkia mitkä toimet ovat järkeviä ja takaisinmaksuajaltaan kohtuullisia korjaustoimenpiteitä. Vuokatin alue on rakennettu pitkän ajan kuluessa ja lisärakentaminen pitäisi toteuttaa täydennysrakentamisella, jotta uutta luonnontilaista aluetta ei tarvitsisi ottaa käyttöön niin laajalta alueelta. Vuokatin matkailutoiminnot ovat laajalla alueella ja vakituisen asutuksen lomassa, eikä loma-alueen palvelu- ja majoituskeskusta ole. Vuokatti poikkeaa siten rakenteeltaan pohjoisen hiihtokeskuksista, jossa loma-asutus on enemmän omana kokonaisuutenaan palvelukeskuksen ympärillä. Lisäksi Vuokatti ympärivuotisena matkailukohteena tuo erilaisia vaikutuksia myös luonnon käytölle ja sen kulumiselle. Vuokatin matkailualueen sijainti keskellä maatalousmaakuntaa antaa hyvät lähtökohdat myös lähiruoan tuotannolle ja käytölle matkailijoiden ruokahuollossa. Paikallisissa kauppaliikkeissä on tarjolla hyvin kattava valikoima lähellä tuotettuja aineksia ja valmiita tuotteita, niin vihannes ja juurespuolella kuin jauho-, leivonnais- ja säilykepuolellakin. Liikkeet pyrkivät edesauttamaan paikallisten tuotteiden esille pääsyä ja myyntiä. 6

7 4. Tausta Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja matkailun muutoksiin sopeutumiseksi sekä yleisen ekoajattelun lisääntyessä Vuokatin alueen matkailuyrittäjät katsoivat tarpeelliseksi selvittää, miten Vuokatin matkailu saataisiin paremmin vastaamaan tulevaisuuden matkailijoita. Varsinkin ulkomaiset matkailijat tiedostavat ympäristöasiat ja matkailuyritysten on pystyttävä vastaamaan heidän vaatimuksiinsa. Ekoteko Vuokatti -hankkeen avulla selvitettiin niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat alueelliseen ekologisuuteen ja hiilijalanjäljen syntymiseen. Majoitusrakennuksiin tehtiin energiaselvityksiä, joiden avulla rakennusten energiatehokkuutta voidaan parantaa pienillä investoinneilla tai pelkästään toimintatapoja muuttamalla. Rakennusten lisäeristämisen järkevyyttä vertailtiin takaisinmaksuaikoja tarkastelemalla. Hankkeessa laskettiin hiilijalanjäljen suuruuksia niin majoitukselle kuin harrasteillekin. Lisäksi tutustuttiin eri kulkumuotojen hiilijalanjälkiin ja siihen kuinka ruoan ja jätekuljetusten hiilijalanjälki muodostuu. 4.1 Kestävyys Kestävällä matkailulla viitataan kokonaisvaltaiseen, ekologiset, sosiokulttuuriset ja taloudelliset näkökohdat huomioon ottavaan matkailukehitykseen, joka tyydyttää matkailijoiden, elinkeinon ja paikallisyhteisön tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa. Kestävässä matkailussa ei ole kyse matkailumuodosta, vaan matkailun kehitystä suuntaavasta pääperiaatteesta, johon koko matkailusektorin eri toimijoineen olisi sitouduttava. [1] Kestävä yhdyskunta voidaan määritellä myös niin, että se kehdataan jättää lapsille. Se miten itse käyttäydymme ja millaisen viestin annamme lapsillemme kestävän kehityksen periaatteista, antaa tuleville sukupolville valmiudet ottaa aikanaan yhdyskunta haltuunsa. Yhdyskunta Ilmaston muutoksen pysäyttämiseksi on laadittu sekä maailmanlaajuisesti että myös paikallisesti tavoitteita, joissa energiatehokkuus on yksi avaintekijöistä. Yhdyskuntasuunnittelulla voidaan taas vaikuttaa energiatehokkuuteen merkittävästi. Yhdyskuntasuunnittelulla voidaan vaikuttaa eri osa-alueiden energiankulutukseen mm: suunnittelemalla asuin- ja matkailualueet niin, että aurinkoenergiaa voidaan passiivisesti hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti ja rakennusten suuntauksella ja sijoittelulla luodaan suojaisa ympäristö. Alueellista energiatehokkuutta voidaan parantaa myös sijoittamalla toisiaan tukevat toiminnot lähekkäin. Esimerkiksi hukkalämpöä tuottavat ja lämmitystä ympärivuotisesti tarvitsevat rakennukset (jäähalli/hiihtoputki uimahalli/kylpylä). Liikennettä voidaan vastaavasti vähentää keskittämällä alueen palveluja lähelle toisiaan. Yhdyskuntasuunnittelu vaikuttaa yhdyskuntien energiankulutukseen kolmella pääalueella: rakentamisessa (materiaalit ja rakennustapa), rakennusten käytössä ja liikenteessä. Arviolta puolet energiankulutuksesta on sellaista, joihin voidaan vaikuttaa yhdyskuntasuunnittelun keinoin. Rakentamisen ohjaukseen ja liikenteeseen yhdyskuntasuunnittelulla on parhaat mahdollisuudet vaikuttaa. Maankäytön suunnittelulla, tiiviillä ja täydentävällä aluerakentamisella voidaan alueen energiakulutukseen vaikuttaa jo suunnitteluvaiheessa. Rakennetun ympäristön päästöt syntyvät rakennuksista ja yhdyskuntarakenteesta sekä erityisesti liikkumisesta. Laskenta on kuitenkin monimutkaista, koska yhdyskuntarakenne tuottaa myös välillsiä vaikutuksia asumiseen, työntekoon ja laajemminkin koko elämäntapaan liittyen. 7

8 1. 2. Hankkeessa mukana olleet majoitusyritykset 1. Holiday Club Katinkulta 2.Vuokatinmaa Oy 3. Vuokatin Aateli

9 Vuokatin Urheiluopisto 5. Sokos Hotel Vuokatti 6. Vuokatinhovi

10 Kestävä kehitys Yhdyskunta on sitä kestävämpi, mitä vähemmän sitä rakennettaessa ja siinä elettäessä kulutetaan uusiutumatonta energiaa ja luonnonvaroja, tuotetaan ihmiselle tai luonnolle haitallisia päästöjä ja jätteitä tai haitataan luonnon monimuotoisuutta. Sosiaalinen kestävyys Määritelmille sosiaalisesti kestävästä kehityksestä on yhteistä: oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo ihmisten mahdollisuus vaikuttaa omaan elämäänsä ihmisten yhteisöllisen identiteetin vahvistaminen Kansallisen kestävän kehityksen strategian sosiaalisina tavoitteina mainitaan mm. huoltosuhteen ylläpito, palveluiden saatavuuden turvaaminen, kuntalaisten tyytyväisyys palveluiden laatuun, hyvä elinympäristö ja lyhyet etäisyydet palveluihin (Kohti kestäviä valintoja 2006). Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa sosiaalista kestävyyttä määritellään seuraavasti: Sosiaalisesti kestävä kehitys edellyttää kansalaisten hyvinvoinnin turvmista ja yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden edistämistä. Sosiaalisen kestävyyden näkökulmasta kaupunkiseutu voidaan määritellä: Kaupunkiseutu on alueellisesti yhtenäinen asumisen, työssäkäynnin, palvelujen ja virkistystoiminnan kokonaisuus. Seudullisessa tarkastelussa olennaista on, miten laajalla alueella ihmiset toimivat, koska ihmisten liikkuminen kodin, työpaikan, palveluiden ja virkistysalueiden välillä vaikuttaa mm. seudun ekotehokkuuteen ja ihmisten arjen toimivuuteen. Usein sosiaalisen kestävyyden huomioiminen hoidetaan lisäämällä suunnitteluprosessin vuorovaikutusta. Se ei kuitenkaan korvaa sosiaalisten näkökulmien systemaattista tarkastelua. Taloudellinen kestävyys tulevat sukupolvet voivat nauttia vähintään samasta hyvinvoinnista kuin nykyinen sukupolvi tämä edellyttää että: - luonnonvarat ja ekosysteemipalvelut riittävät tuleville sukupolville - taloudellisen pääoman tuottavuus riittää vähintään sen uudistukseen / korvaamiseen - sosiaalinen pääoma ei rapaudu (välttää taloudellista, sosiaalista ja kulttuurista syrjäytymistä) [2] 10

11 Kaavoitus Kaavoituksella on suuri merkitys alueen eko- ja energiatehokkuuteen. Alueen hiilijalanjäljen kertyminen alkaa kaavoituksesta. Sen myötä luodaan edellytykset vähäpäästöisen yhteiskunnan rakentumiselle. 1. Kokonaisuuden arviointi Lähtökohtana on ekotehokkuus, joka on kestävän kehityksen kova ydin. Tämä tarkoittaa sitä, että ekologista kestävyyttä tulee painottaa voimakkaammin kuin sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä, jotka kaikki kuitenkin kuuluvat olennaisena osana kestävän kehityksen arviointiin. Miksi tämä painotus? Siksi, että ilmastonmuutoksesta ja sen torjunnasta on tulossa määräävä muutosajuri kaikessa toiminnassa, yksilöiden ja yhteisöjen tasolla. 2. Maankäyttö Ekologinen jalanjälki mittaa voimavarojen käytön ja aiheutettujen päästöjen ja jätteiden edellyttämää tuottavan maan kulutusta asukasta kohti. Maata ei ole rajattomasti ja sen käyttö on siksi oltava harkittua ja säästeliästä. Maa- ja vesialueet ovat keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Täyttömaa voi vallata alueita vedeltä ja lisätä tuottavan maan kokonaismäärää. Rakennusmaata lisäävät maansiirrot kuluttavat materiaaleja ja energiaa sekä aiheuttavat päästöjä, samoin pilaantuneiden maiden puhdistus. Perustamisolosuhteet vaihtelevat, pehmeikölle rakentaminen ja kallion louhiminen kuluttavat luonnonvaroja. Ekologisen taseen muutos on arvioitava tapauskohtaisesti kaikki em. vaikutukset ja vaikutusketjut huomioon ottaen. 3. Materiaalien käyttö Rakennus- ym. materiaalien (ml. veden) käyttö on ekotaseen kannalta tärkeä arvioitava kokonaisuus. Materiaalit on syytä erotella sen mukaan, kuinka energiaintensiivisiä ne ovat tai kuinka paljon niissä on sisäänrakennettuja (embedded) päästöjä. Niihin vaikuttavat mm. kuljetusetäisyydet, jolloin paikallisten ja kotimaisten tuotteiden käyttö tuontitavaroiden sijasta vähentää energiankulutusta ja päästöjä. Rakennukset eri käyttötarkoitus- ja talotyyppeineen samoin kuin perusrakenteen eri osat (liikenne-, energia-, vesi- ja jätehuolto- sekä tietoliikenneverkot ja viherja vesirakenteet) on syytä tarkastella eritellysti. 4. Rakennusten ja infran energian käyttö Energian käyttö on materiaalien käytön ohella toinen ekotaseen kannalta tärkeä arvioitava kokonaisuus. Energiaa kuluu rakennus- ym. materiaalien ja -osien valmistuksessa, niiden kuljetuksessa työmaalle ja itse rakentamisessa. Energiaa kuluu yhdyskuntien toiminnan aikana rakennusten ym. tilojen lämmittämisessä, jäähdytyksessä, valaistuksessa ja laitteiden toiminnan ylläpidossa, rakenteiden korjauksissa ja purkamisessa sekä liikenteessä. 5. Liikenteen energiakäyttö Liikenteen energian käyttö johtuu pitkälti yhteiskunnan materiaalisen ja palvelutuotannon määrästä (kg, m3 tms. asukasta kohti), tuottajien ja kuluttajien sijaintipaikoista sekä tuotanto-, jalostus- ja jakeluketjujen edellyttämistä kuljetusjärjestelmistä. Yhdyskuntarakenteen keskimääräinen aluetehokkuus vaikuttaa keskimääräisiin etäisyyksiin ja sitä kautta kuljetuksien ajoneuvokilometreihin ja energiankäyttöön. 6. Päästöt (rakennukset, infra, liikenne) Päästöt syntyvät lähinnä energian tuottamisesta, siirtämisestä ja käyttämisestä erilaisiin yhdyskuntien rakentamisen ja toiminnan tarpeisiin. Päästöt kulkeutuvat maahan, veteen tai ilmaan ja ovat useimmiten haitaksi luonnonprosesseille ja ihmisen terveydelle, viihtymiselle ja muulle hyvinvoinnille. Ilmastonmuutoksen kannalta tärkeimmät päästöt ovat hiilidioksidi, metaani, typpioksiduuli ja muut kasvihuonekaasut. Materiaaleilla ja toiminnoilla on erilaiset ominaispäästöt. Pääosa niistä syntyy rakennusten lämmityksestä ja liikenteestä, jotka riippuvat voimakkaasti rakennustilavuuksista ja kuljetusetäisyyksistä. [3] 11

12 Rakentaminen Rakennusvalvonnan kautta kulkee kasvava määrä energiatehokkaita uudisrakennuksia ja korjaushankkeita. Valvontatoimi tarvitsee tuekseen selkeitä työkaluja ja arviointimenetelmiä. Vähäpäästöiseen yhdyskuntaan tähtäävän rakennusvalvonnan tulisi olla johdonmukaista eri kunnissa ja kaupungeissa. Parempaan ympäristösuorituskykyyn tähtäävien rakennus- ja korjaushankkeiden tulisi saada konkreettista hyötyä muihin projekteihin verrattuna. Rakennusluvan hakemisesta ei pidä tehdä ylitsepääsemättömän vaikeaa uusilla monimutkaisilla vaatimuksilla. Siksi kuntien kannattaa kehittää selkeitä toimintaperiaatteita ja valita niiden tueksi hyväksi havaittuja arviointityökaluja. Varsinaisen rakentamisen päästöjen suuruuden visio alkaa rakennuttajan halusta tehdä hyviä päätöksiä ja siten rakennuksen suunnitteluvaiheessa. Ensimmäisenä tehdään päätös, minkä energialuokan rakennus on tarkoitus rakentaa (mikäli kaavoitus ja rakennusvalvonta ei sitä ole jo määritellyt), tyydytäänkö normaalitasoon vai onko tavoitteena matala- tai nollaenergiataso. Suunnittelija pysyy rakennuttajan myötävaikutuksella valitsemaan millaisia materiaaleja, talotekniikkaa ja lämmitysjärjestelmää ja -muotoa käytetään ja samalla määräytyvät niiden päästötasot. Käytön aikaiset päästöt ovat riippuvaisia myös edellä mainituista seikoista sekä niiden vaatimista huolto- ja korjaustarpeista, niiden helppoudesta sekä käyttäjän toimista. Suunnittelussa tulisi huomioida myös ilmansuunnat, ilmasto-olosuhteet ja hyödyntää ilmaisenergioita mahdollisimman hyvin. Rakennuksen sijoittelulla tontille, ikkunoiden koolla ja suuntauksella saadaan tuettua jo isolta osalta rakennuksen energiatehokkuutta. Rakennuksen sijoitus tontilla vaikuttaa energiankulutukseen, rakentamiskustannuksiin, viihtyvyyteen, tontin kuivatukseen ja kasvillisuuteen. Auringon ilmaisenergiaa voidaan hyödyntää parhaiten suunnittelemalla tilat, jotka tarvitsevat enemmän lämpöä ja joissa oleskellaan enemmän päiväsaikaan etelän ja lännen puoleisille sivuille ja sijoittamalla niihin isoja ikkunoita. Rakennuksen oikealla eristyksellä ja huolellisella rakentamisella yhdistettynä lämmön talteenotoon voidaan lämmitys energiankulutus puolittaa. Rakennustekniikan valinnalla vaikutetaan myös kosteusteknisiin kysymyksiin. Kosteuden esiintyminen väärässä paikassa aiheuttaa homeongelmia. Rakennuksen kokonaispäästöt syntyvät rakennusmateriaalien päästöistä ja rakennuksen käyttöaikaisista päästöistä. Mateliaalivalinnoilla on suuri merkitys kokonaispäästöihin. Rakentamisessa tulisi käyttää materiaaleja, joiden tuottamisessa käytetään mahdollisimman vähän energiaa ja kulutetaan luonnonvaroja. Tällaisia materiaaleja ovat mm. puu ja luonnonkivi. Betoni tai itse asiassa sementti sitä vastoin tuottaa kasvihuonepäästöjä todella paljon. Sementintuotannon kasvihuonekaasupäästöt ovat 900 kg CO2 jokaista 1000 tuotettua sementtikiloa kohden. Rakennusten energiatehokkuuksien parantaminen alkaa tutkimalla ensin lähtötilanne, sen jälkeen voidaan etsiä keinot ja kohteet vähentää kulutusta ja usein myös euromääräisiä säästöjä. Kulutuksen väheneminen ja mahdollisten uusiutuvien energioiden käytön lisääminen pienentää myös päästöjä ja hiilijalanjälkeä. 12

13 Kuva 2. Teknisesti vastaavien ei-kantavien ulkoseinien ympäristövaikutukset vuonna 2007 [4] Vuokatin alueen majoitusrakennuksista suurin osa on puurakenteisia, joten materiaalien osalta päästöt ovat pienet. Lisäksi suurimmalla osalla lämmitysmuotona on kaukolämpö, joten sen polttoaineet vaikuttavat lämmityksen päästökuormaan. Lisäksi ollaan siirtymässä sähköstä tai lämmitysöljystä maalämpöön kohteissa, mitkä eivät ole kaukolämmön jakelun piirissä. Neliömetriä kohden laskettuna suurimman luonnonvarojen kulutuksen aiheuttaa betoninen sandwich -ulkoseinä. Lähes yhtä suuren kulutuksen aiheuttaa tiilinen ulkoseinä. Painaviin rakenteisiin kuluu paljon luonnonvaroja. Näiden ja myös muiden muurattujen rakenteiden luonnonvarojen kulutus painottuu lähes kokonaan uusiutumattomiin luonnonvaroihin. Keveänä rakenteena puuseinän luonnonvarojen kulutus on muihin vertailun ulkoseiniin nähden hyvin pieni ja painottuu uusiutuviin luonnonvaroihin. Lisäksi elementtirakentamisessa elementtien kuljetus tuottaa päästöjä, tällöin puuelementtien etu on niiden keveys, jolloin samalla kuljetuksella voidaan viedä useampi elementti ja myös siten pienennetään päästöjä. Asumistoiveet Matka -hankkeen yhteydessä toteutetun kyselyn perusteella matkailijat matkailijat Lapin matkailukeskuksissa arvostavat pienimuotoista majoitusta ja luonnonläheisyyttä, eli sitä millainen näkymä on ikkunasta ja lähiympäristön laatua. Asiakasryhmistä britit ja venäläiset hyväksyivät hieman muita paremmin tiiviin rakentamistavan. Myös hyvä varustetaso ja palveluiden läheisyys ovat tärkeitä. 13

14 Maisemassa näkyvistä energiantuotantoyksiköistä parhaan vastaanoton saivat bio- ja aurinkoenergia (pelletti-aluelämmityskeskus ja aurinkokeräimet), tuulivoima oli vähiten hyväksytty vaikka se saikin tuotannon ekologisuudesta ja hyvyydestä hyvän arvosanan. Tästä voimme päätellä, että tuulivoimaa kannatetaan, kunhan se ei ole näkyvissä eikä lähellä. Tiiviimminkin rakennetusta ympäristöstä saadaan viihtyisä huolellisella suunnittelulla, rakennusten sijoittelulla, tyylillä, rakennusmateriaaleilla ja ikkunanäkymillä. Kaavamääräyksillä ja muilla rakentamisen ohjeilla voidaan säädellä esimerkiksi kasvillisuuden säilyttämistä ja käsittelyä. Voidaan esittää myös kysymys, kuinka maisema hinnoitellaan? Matkailijoille halutaan tarjota mahdollisimman monipuolisia uusia elämyksiä. Hyvällä suunnittelulla voidaan toteuttaa vähemmän kuluttamista vaativia elämyksiä. Myös matkailualueella tulee olla laajakaistainen tietoverkko käytössä, koska nykyajan ihminen käyttää tietoverkkopalveluita yhä enemmän. Myös useat lomaan liittyvät palveluvaraukset ja palvelujen saatavuuden tarkastelu tehdään tietoverkkojen avulla. Se on helppo ja nopea tapa lomaohjelman suunnitteluun. Matkailualueella kuten muuallakin asuinalueella liikkuminen tulee olla esteetöntä. Kaikkien palveluiden tulee (mahdollisuuksien mukaan) olla saavutettavissa esteettömästi. Tähän asiaan perehdyttiin Vuokatissa toteutetussa ELMA -hankkeessa. Liikkumis- ja toimimisesteisyys yhteisössä Yhteiskunnalla on suuri vaikutus siihen, miten vammainen tai liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö kokee itsensä. Monissa sosiaaliluokituksissa ja tutkimuksissa vammainen henkilö kuuluu maailman suurimpaan vähemmistöön. Tämä valitettavasti viittaa syrjintään. Vaikka syrjivä toiminta ei sinällään ole näkyvää, pelkästään se, ettei henkilölle anneta mahdollisuutta harjoittaa omia kiinnostuksen kohteitaan samanveroisesti kuin muille, on selkeää syrjintää. Valitettavasti tämä on yleistä vammaisten henkilöiden keskuudessa, jotka monta kertaa kokevat toiveensa ja tekonsa rajoitetuiksi kieltojen, rajoituksien ja muun ymmärtämättömyyden vuoksi. Yleistä on esimerkiksi erilaisten rakennusten tai aktiviteettien huono saavutettavuus liikunta- ja toimimisesteisille henkilöille. Tuoreet psykologiset tutkimukset osoittavat, että ihmiset liittävät yleisesti fyysisen vammaisuuden tapaturmaan tai johonkin kielteiseen/epäonniseen ilmiöön. Monelle se on asia, josta on parempi vaieta kuin käsitellä sitä. On mahdollista, että emme ole vielä ymmärtäneet oikeaa merkitystä sanalle vammainen. Sanakirjoissa vammainen tai vammaisuus viittaa ihmiseen, jolla on liikuntarajoitteita tai vaikeuksia selviytyä kotirutiineista tai muusta asumisesta. Tämän määritelmän ymmärtäminen luokittelee selvästi meidät kaikki jossain vaiheessa elämäämme liikuntarajoitteisiksi. Siksi meidän tulisi ymmärtää ja hyväksyä se, että vammaisuus koskettaa meitä kaikkia. Se ei liity pelkästään pieneen vähemmistöön, vaan se yleinen ja arkinen asia, joka koskettaa meitä jokaista jossain vaiheessa elämäämme. On tärkeää huomata, että usein vammaiseksi määrittelemämme henkilö elääkin tavallista elämää, samanveroisesti, yhtä tehokkaasti, järkevästi ja tuottavasti kuin muut. 14

15 Jotta pääsisimme eroon yleisistä ennakkoluuloista, joita meillä on vammaisia henkilöitä kohtaan, yhteisön täytyy kumota psykologiset mielikuvat; leimaaminen estää toimet ja kehityksen kohti tasa-arvoisempaa ja miellyttävämpää yhteisöä. Yleinen käsitys se ei ole mahdollista, johtaa siihen, ettei liikkumis- tai toimimisesteisten henkilöiden erityistarpeita huomioida, mikä vaikuttaa myös näiden ihmisten kuvaan heistä itsestään. Oletus mahdottomuudesta vaikuttaa liikkumis- ja toimimisesteisiin henkilöihin negatiivisesti passivoimalla heitä ja nostamalla esiin ajatusta siitä, että he ovat huonompia kuin muut. Myös tämä rajoittaa heidän kehittymistään. Nyky-yhteiskunnassa näihin haasteisiin on kyettävä vastaamaan ja kannustamaan toinen toistamme luomaan miellyttävämmän, kaikille avoimen yhteisön. On tärkeää, että inhimillistämme jokaisen ja näemme jokaisessa potentiaalia. Tämä uusi psykologinen näkökulma pitäisi olla käytössä modernissa yhteiskunnassamme, joka hyväksyy kaikki ihmiset, riippumatta heidän rajoituksistaan, ja auttaa pyrkimään onneen ja hyvinvointiin turvallisessa, miellyttävässä ja esteettömässä ympäristössä. Tämän vuoksi kysymys ei ole miksi vaan miksi ei? Esteettömyys ja sen tarpeellisuus Yksinkertaistettuna Esteettömyys tarkoittaa mahdollisuutta ottaa osaa erilaisiin toimintoihin, liikkua vaivatta paikasta toiseen ja rajoittamattomaan toimintaan eri olosuhteissa. Tästä syystä termiä Esteettömyys ei tulisi yhdistää vain liikkumis- tai toimimisesteisiin henkilöihin vaan kaikkiin ihmisiin, joilla jossain tilanteessa on jokin liikkumisen tai toimimisen rajoite. Esimerkiksi ikääntyvien parissa, liikkumisen helpottaminen on hyvin tärkeää ja ratkaisevaa tapaturmien ehkäisemisessä. Itse asiassa liikunta- tai toimimisesteisien ihmisten ympäri maailman tulisi saada mahdollisuus liikkua yhtä vaivattomasti, kuten kuka tahansa kansalainen. Lisäksi heillä tulisi olla, ei vain fyysinen pääsy, mutta myös tasavertainen pääsy samoihin mahdollisuuksiin kuin muillakin, jotka eivät ole liikkumis- tai toimimisesteisiä. Esteettömyys tulisikin näin ollen ymmärtää tasavertaisuutena kaikkia kohtaan. Fyysiseen esteettömyyteen liittyen, tarve helppoon ja vaivattomaan pääsyyn eri paikkoihin ja tiloihin on kasvussa. Väestö ikääntyy nopeatempoisessa yhteiskunnassa, kun rakenteet sallivat enemmässä määrin lisää turvaa, vaivattomuutta ja mukavuutta eri ikäryhmille. Ikäihmisillä tulee olemaan vähäisempi riski tapaturmille sekä parempi liikuntakyky ja helppous jokapäiväisiin toimiin. Vanhemmat vauvoineen ja nuorine lapsineen voivat liikkua vaivattomammin, tehokkaammin ja riskittömämmin; kuten myös pöyrätuolien käyttäjät. Myös vammaton yksilö voi toimia täysin vapaasti ja turvallisesti varomatta laisinkaan (kuvittele matkapuhelimen käyttäjä, jonka ei tarvitse välittää portaista). Sosiaalinen esteettömyys on edelleen yksi yleisimmistä haasteista liikkumis- ja toimimisesteisien henkilöiden matkailulle. Tähän ovat syinä sosiaaliset ja kulttuurilliset rajoitteet, kuten asennevammat. Tämä merkittävä ongelma, jonka matkailija kohtaa, vaatii erityistä huomioita matkailualalla. Asian huomioiminen auttaisi sekä turisteja, muttatukisi myös kyseessä olevan maan tai alueen sosiaalisia suhteita. Lopuksi, Universaali Esteettömyys tarkoittaa oikein ymmärrettynä AVOIN KAIKILLE; sana Universaali tarkoittaa yleismaailmallinen. [10] 15

16 Tiivis rakentaminen Matkailijoiden toiveet ja vaatimus tiivistä yhteiskuntarakenteesta ovat haaste maankäytölle. Kaavamääräyksillä ja muilla rakentamisen ohjeilla voidaan säädellä rakentamista niin, että se täyttää asetetut energiatehokkuusvaatimukset. Suunnittelulla voidaan eniten vaikuttaa rakennettuun ympäristöön. Alueen rakentaminen tehokkaasti kerrostalomaiseksi ja keskusta-ajattelua tukevaksi on hyvin perusteltua ja hyvällä suunnittelulla alueista saadaan viihtyisiä, arkkitehtonisesti kauniita ja maisemaan sopivia. Luonto Kaupunkimaiseen rakentamiseen yhdistetään usein luonnon syrjäytyminen rakentamisen teiltä. Suomalaisissa kaupungeissa luonto lomittuu kaupunkimaiseenkin asumiseen. Ihminen on eläinlaji muiden joukossa ja kaupunkimainen asuinympäristö ihmisten tekemä. Kaupunki ja luonto kietoutuvat toisiinsa ja luonto valtaa alaa itselleen, heti kun tilaisuus tulee pieneenkin rakoseen kasvaa heti ruohoa, puuntaimia ja sammalia. Kysymys on valtasuhteista, jotka muuttuvat ympäristön muuttumisen myötä. Pääpaino hankkeessa oli jo rakennetun alueen energiatehokkuudessa, rakennetun alueen tiiveyden tarkastelussa, tulevan rakentamisen sijoittelulla ja muihin niihin suoranaisesti liittyvistä lainalaisuuksissa, joten hankkeessa vain sivuttiin luonnon monimuotoisuuden käsitteitä ja muita siihen liittyviä osia. Liikenne Maailman matkailujärjestö UNWTO ja monet muut kansainvälisen matkailun toimijat ovat tiedostaneet matkailuliikenteen päästöjen lisääntymisen vakavaksi ongelmaksi. Viimeksi se todettiin lokakuun alussa Davosissa Sveitsissä järjestetyssä seminaarissa, jossa tutkiskeltiin kansainvälisen matkailun ja ilmastonmuutoksen keskinäisiä yhteyksiä. Viisi prosenttia hiilidioksidipäästöistä johtuu matkailusta. [5] Maankäytön suunnittelussa voidaan erottaa kaksi osa-aluetta: alueen sisäinen suunnittelu ja koko sekä alueen saavutettavuus suhteessa muihin keskittymiin. Maankäytön ja yhdyskuntasuunnittelun keinoin on todettu lähinnä vaikutettavan matkojen pituuksiin ja kulkutapoihin, mutta tehtyjen matkojen määrään vaikutusta on todettu olevan vähän tai ei lainkaan (Wegener ja Fürst 1999). Kuvassa 4.2 on esitetty liikenteen ja maankäytön vaikutuskehä. (http://alk. Iso osa matkailun päästöistä muodostuu myös matkailijoiden liikennöinnistä alueelle ja alueella. Tätä voidaan vähentää lisäämällä yleisten kulkuvälineiden vuoroja, käyttämällä ekologisempia autoja ja muita kulkuvälineitä. Matkailijoiden odotetaan edesauttavan päästöjen vähenemistä suosimalla joukkoliikennettä ja ekologisempia kulkuvälineitä matkustaessaan paikkakunnalle sekä liikkuessaan alueella lomansa aikana. Alueella liikkumiseen vaikuttavat mm. kuinka palvelut on sijoitettu ja niiden saatavuus sopivaan aikaan, laatu, hinta, luotettavuus, valikoima. Palvelutarjonta edellyttää riittävää laatutasoa ja kattavuutta sekä kysynnän ja tarjonnan kohtaamista. On tunnistettava asiakkaiden tarpeet, tiedon- 16

Hämeenlinnan kaupungin energiansäästöstrategia. Esiselvitys, vaihe 1

Hämeenlinnan kaupungin energiansäästöstrategia. Esiselvitys, vaihe 1 Hämeenlinnan kaupungin energiansäästöstrategia Esiselvitys, vaihe 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Energiansäästöstrategian lähtökohdat... 1 2 Rakennusten energiatehokkuus... 3 2.1 Yleistä kuntien rakennusten energiankulutuksesta

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA

OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA Päivitetty 11.11.2014 AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 8 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT...

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA

PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA Taustaraportti, luonnos 12.12.2011 LUONTO LIIKENNE ENERGIA TEOLLISUUS TUULIVOIMA PÄÄTÖS SUUNNITELMA KASVU TAHTO KAASU OHJELMA ILMASTO LÄMPÖ LUONNONVARAT AURINKO

Lisätiedot

Kohtuullinen keräyspiste hyvällä paikalla

Kohtuullinen keräyspiste hyvällä paikalla SIIrILä MäNTyLä LEINAMo PAkkANEN VAINIo VoUTILAINEN Kohtuullinen keräyspiste hyvällä paikalla Paikalliset mahdollisuudet ympäristöystävälliseen asumiseen 1 Kohtuullinen keräyspiste hyvällä paikalla Paikalliset

Lisätiedot

Hidas asuminen ja energia vähähiiliyhdyskunnassa

Hidas asuminen ja energia vähähiiliyhdyskunnassa Sirkka Heinonen Hidas asuminen ja energia vähähiiliyhdyskunnassa Slow housing -konseptin kuvaus ja kytkennät energia-asioihin Sitran Energiaohjelma ja Tulevaisuuden tutkimuskeskus Helsinki 2008 Sitran

Lisätiedot

tekninen- ja ympäristötoimiala Petri Peltonen Alueellisen energiatehokkuuden lisääminen rakennetussa kulttuuriympäristössä Kiveriön pientaloalueella

tekninen- ja ympäristötoimiala Petri Peltonen Alueellisen energiatehokkuuden lisääminen rakennetussa kulttuuriympäristössä Kiveriön pientaloalueella tekninen- ja ympäristötoimiala Petri Peltonen Alueellisen energiatehokkuuden lisääminen rakennetussa kulttuuriympäristössä Kiveriön pientaloalueella Tiivistelmä Lahden kaupungin strategisena päämääränä

Lisätiedot

Loppujulkaisu. Kestävä asuminen ja ympäristö

Loppujulkaisu. Kestävä asuminen ja ympäristö Loppujulkaisu Kestävä asuminen ja ympäristö Kestävä asuminen ja ympäristö Kestävä asuminen ja ympäristö -hanke, K-EASY, tarkasteli kiinteistöjen energiatehokkuuden ohella jätehuoltoa, kierrätystä sekä

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO RAKENNUSALA

OPISKELUAINEISTO RAKENNUSALA OPISKELUAINEISTO RAKENNUSALA AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 8 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT... 10 JÄTTEET... 12 RAKENNUSALA

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVA. Uudistava täydentäminen - purkava saneeraus. Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto

HELSINGIN YLEISKAAVA. Uudistava täydentäminen - purkava saneeraus. Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto HELSINGIN YLEISKAAVA Uudistava täydentäminen - purkava saneeraus Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2013:9 HELSINGIN

Lisätiedot

EKOTEHOKKAAN JA LAADUKKAAN ALUEEN KRITEERIT. KUUMA-seudun esimerkkialueiden arvioinnin kuvaus

EKOTEHOKKAAN JA LAADUKKAAN ALUEEN KRITEERIT. KUUMA-seudun esimerkkialueiden arvioinnin kuvaus LIITE A EKOTEHOKKAAN JA LAADUKKAAN ALUEEN KRITEERIT KUUMA-seudun esimerkkialueiden arvioinnin kuvaus 8.11.2012 KUUMA-SEUTU Järvenpää Kerava Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Tuusula Hyvinkää Kirkkonummi Sipoo

Lisätiedot

Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali

Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali Finland Convention Bureau 17.8.2009 Travelcon Oy SISÄLLYS OSA I KESTÄVÄN KEHITYKSEN PERUSTEET 1 JOHDANTO... 4 2 MANUAALIN TARKOITUS JA SISÄLTÖ... 6 3 KESTÄVÄ

Lisätiedot

S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa

S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa Esipuhe Kaavoituksella voidaan vaikuttaa merkittävästi alueiden energiatehokkuuteen. Tämä on keskeinen johtopäätös Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran,

Lisätiedot

Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011 2016. Hyväksytty maakuntahallituksessa 15.8.2011

Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011 2016. Hyväksytty maakuntahallituksessa 15.8.2011 Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011 2016 Hyväksytty maakuntahallituksessa 15.8.2011 Sisältö 1. JOHDANTO 4 2. VISIO 2030 6 3. KESTÄVÄ YHDYSKUNTARAKENNE 8 3.1. Nykytilan kuvaus 8 3.2. Muutoshaasteita 10 3.3.

Lisätiedot

Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiaohjelman taustaraportti

Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiaohjelman taustaraportti Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiaohjelman taustaraportti Tapio Ojanen Taitto PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A196 * 2012 ISBN 978-951-637-201-6 ISSN 1237-6507 Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiaohjelma Päijät-Hämeen

Lisätiedot

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma Julkaisija: Ulkoasu: Kansi: Painopaikka: Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Uusi Insinööriliitto UIL ry Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Salla Koivu ja Juhani Mykkänen

Lisätiedot

Rakentamisen energiatulevaisuus

Rakentamisen energiatulevaisuus Rakentamisen energiatulevaisuus Sitran raportteja 8 4 Rakentamisen energiatulevaisuus Seppo Junnila (toim.) Sitra Helsinki 3 Sitran raportteja 84 Taitto: Sisko Honkala Kannen kuva: Shutterstock ISBN 978-951-563-663-8

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO PUHDISTUSPALVELUALA

OPISKELUAINEISTO PUHDISTUSPALVELUALA OPISKELUAINEISTO PUHDISTUSPALVELUALA Päivitetty maaliskuu 2015 AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 7 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT...

Lisätiedot

Kaavarunkovaiheen loppuraportti

Kaavarunkovaiheen loppuraportti S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa Kaavarunkovaiheen loppuraportti Esipuhe Kaavoituksella voidaan vaikuttaa merkittävästi alueiden energiatehokkuuteen. Tämä on Suomen itsenäisyyden juhlarahasto

Lisätiedot

Ekologinen Jalanjälki

Ekologinen Jalanjälki Hämeenlinnan kaupungin Ekologinen Jalanjälki vuonna 2005 Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 2 Viite Natural Interest 2009: Hämeenlinnan kaupungin ekologinen jalanjälki 2005. Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja

Lisätiedot

Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011-2016

Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011-2016 Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011-2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 5 2. VISIO 2030 7 3. KESTÄVÄ YHDYSKUNTARAKENNE 9 3.1. Nykytilan kuvaus 9 3.2. Muutoshaasteita 11 3.3. Strategiset tavoitteet vuoteen 2030

Lisätiedot

ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE. Energiatehokkuus Boliden Kokkola panostaa moderniin teknologiaan

ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE. Energiatehokkuus Boliden Kokkola panostaa moderniin teknologiaan ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Hiilineutraalit kunnat: Uusikaupunki hyötyy taloudellisesti HINKU-hankkeesta Energiatehokkuus Boliden Kokkola panostaa moderniin

Lisätiedot

Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina. Kuva: Helsingin Energia

Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina. Kuva: Helsingin Energia Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina Kuva: Helsingin Energia Toimeksiantaja: Energiateollisuus ry 29. elokuuta 2013 Laatinut: Bionova Consulting Panu Pasanen, Tytti Bruce,

Lisätiedot

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT SUOMEN ILMASTOPANEELI RAPORTTI 4/2013 M. AIRAKSINEN 1, J. SEPPÄLÄ 2 T. VAINIO 1, P. TUOMINEN 1, P K. REGINA 2, P. PELTONEN-SAINIO 2, S. LUOSTARINEN

Lisätiedot

Energiatehokkuuden parantamisen merkitys kilpailukykyyn Länsi-Uudenmaan yrityksissä ja kunnissa

Energiatehokkuuden parantamisen merkitys kilpailukykyyn Länsi-Uudenmaan yrityksissä ja kunnissa Energiatehokkuuden parantamisen merkitys kilpailukykyyn Länsi-Uudenmaan yrityksissä ja kunnissa Esiselvitys 6/2011 Tilaaja: Novago Yrityskehitys Oy Lohja Toteutus: Senior & Sons Oy Reijo Laine Espoo Energiatehokkuuden

Lisätiedot

Kestävä maankäyttö. Uusia toimintatapoja, menetelmiä ja työkaluja

Kestävä maankäyttö. Uusia toimintatapoja, menetelmiä ja työkaluja Kestävä maankäyttö Uusia toimintatapoja, menetelmiä ja työkaluja ISBN 978-952-457-557-7 Toimitustyö, graafinen suunnittelu ja taitto: Teonsana Oy Piirrokset: Janne Harju Kuvat: Eriksson Arkkitehdit Oy,

Lisätiedot

S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa

S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa 1 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 SUUNNITTELUALUEEN LÄHTÖTIEDOT... 4 2.1 Sijainti... 4 2.2 Lähtötiedot... 4 3 KAAVARUNGON SUUNNITTELUN VAIHEET... 6 4 ENERGIANKÄYTÖN

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO SOSIAALI- JA TERVEYSALA

OPISKELUAINEISTO SOSIAALI- JA TERVEYSALA OPISKELUAINEISTO SOSIAALI- JA TERVEYSALA AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 8 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT... 10 JÄTTEET...

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030. Tiivistelmä

Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030. Tiivistelmä Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 Tiivistelmä Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 Ilmastonmuutoksen hillintä keskeiseksi osaksi kaupunkien suunnittelua ja päätöksentekoa Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia

Lisätiedot

POHJOIS- KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma. Karri Shemeikka EKOLOGISUUS ILOSAARIROCK-FESTIVAALIN RAKENTAMISESSA

POHJOIS- KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma. Karri Shemeikka EKOLOGISUUS ILOSAARIROCK-FESTIVAALIN RAKENTAMISESSA POHJOIS- KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Karri Shemeikka EKOLOGISUUS ILOSAARIROCK-FESTIVAALIN RAKENTAMISESSA Opinnäytetyö Tammikuu 2012 OPINNÄYTETYÖ Tammikuu 2012 Liiketalouden

Lisätiedot

Kestävä rakentaminen luo hyvinvointia

Kestävä rakentaminen luo hyvinvointia Kestävä rakentaminen luo hyvinvointia 1 EKOLOGINEN KESTÄV Y YS KESTÄVÄN KEHITYKSEN PERUSEHTONA on biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien toimivuuden säilyttäminen sekä ihmisen taloudellisen ja aineellisen

Lisätiedot