Keskushallinnon yleishallintoon on saapunut seuraavat kirjelmät ja pää tök set:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keskushallinnon yleishallintoon on saapunut seuraavat kirjelmät ja pää tök set:"

Transkriptio

1 KAUPUNGINHALLITUS Saapuneita kirjelmiä ja päätöksiä KH 341 Keskushallinnon yleishallintoon on saapunut seuraavat kirjelmät ja pää tök set: 1. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Ympäristöluvat päätös Nro 83/2015/1 Dnro PSAVI/1400/2015, /Koetoimintail moitus raudanvalmistuksen raa ka-ai nee na käytettävän eri kois raskaan polttoöljyn korvaamisesta ki vi hii lel lä, Raahe/Ilmoituksen te ki jä SSAB Europe Oy Raahen tehdas (482/110100/2015) 2. Valtiovarainministeriön kirje VM044:00/2015/Eh dotuk sia demokratiatunnustuksen saajiksi pyydetään 3. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue /Työsuojelutarkastuksen tarkastuskertomus Raa hen kaupunki, Satulehdon päiväkoti (316/010401/2015) 4. Siikajoen kunta/tilinpäätös 2014, toimintakertomus ja hen ki löstö ker to mus Ympäristöministeriö YM4/501/2015/Ohjekirje, Seveso III -direktiivin artiklat 13 ja 15, vaarallisista aineista aiheutuvien suur on net to muus vaa ro jen torjunnasta sekä neuvoston di rek tii vin 96/82/EY muuttamisesta ja myöhemmästä kumoamisesta; ak. kaavoitus 6. Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto /Sopimuk sen irtisanominen. Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elin kei no toimis to irtisanoo Raahen seudun hy vin voin ti kun ta yh ty män ja Kan san elä ke lai tok sen kanssa solmitun Raa hen seutu kun nan työvoiman palvelukeskuksen toimintaa kos ke van yhteis toi min ta- ja taloussopimuksen lukien. 7. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue /Työsuojelutarkastuksen tarkastuskertomus Raa hen kaupunki, Kirkkokadun päiväkoti (316/010401/2015) 8. Siikajoen kunnanvaltuuston pöytäkirjanote /Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman hyväksyminen vuosille (327/050800/2015) 9. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen poik kea mis pää tös

2 POPELY/1482/2015/Kiinteistö Oy Raa hen Ouluntie 45/Raahe, Ak 36, kortteli 1, tontti 6, kiin teis tö tun nus /1-kerroksisen varastorakennuksen laa jen nus, kerrosala 150 m 2 (156/100300/2015); ak. ra ken nus val von ta 10. Energiaviraston päätös Dnro 219/411/2015/Säh kömark ki na lain (588/2013) 14 :n mukainen hankelupa/suomen Hyö ty tuu li Oy (1784/000402/2014); ak. Mathias Holmén 11. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelu, oikeusturva ja luvat /Ennakkokutsu Pohjois-Suomen alue hal lin tovi ras ton hallintopäivään Oulussa. Päivän pääteemana on sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä koskeva uudistus; ak. hyvinvointikuntayhtymä, kaupunginlakimies 12. Pohjois-Pohjanmaan liitto, Maakuntahallituksen kannanotto /Työllistymistä edistävän monialaisen yh teis pal ve luver kos ton muodostaminen Pohjois-Pohjanmaalle (255/140700/ 2015) 13. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös pää tös nume ro 15/0193/1 diaarinumero 10022/14/4111/Poikkeamista raken ta mi ses sa koskeva valitus, valittajat Veli Ylisaari ja Jasse Kaa re la, Raahe. Päätös, josta valitetaan Pohjois-Pohjanmaan elin kei no-, liikenne- ja ympäristökeskus , Raahen kau pun gin poikkeamislupahakemus aittarakennuksen siirtämisestä. Hal lin to-oi keus hylkää valituksen. (1030/100300/2013); ak. tek ni sen pal ve lu kes kuk sen johtaja 14. Raahen Satama Oy:n hallituksen pöytäkirjanote / Il moi tus omistajalle Raahen kaupungille Liiketoiminnan kaup pa kir jan mukaisesti säädetyssä ajassa todetuista virheistä ja puut teis ta, Raahen sataman monikeilaus ja laitureiden kun tokar toi tus (456/ /2015); ak. apulaiskaupunginjohtaja 15. Siikajoen kunnanvaltuuston pöytäkirjanote /Raahen koulutuskuntayhtymän uusi perussopimus (1582/000100/ 2014); ak. kaupunginlakimies 16. Vaasan hallinto-oikeuden päätös päätösnumero 15/ 0154/2 diaarinumerot 00667, 00668, 00669/14/5129/Valitukset ym pä ris tö asias sa. Muutoksenhakijat 1. Sirpa Törmänen ym., 2. Raa hen kaupunki, 3. Raahen Tuulivoima Oy. Luvan hakija Raa hen Tuulivoima Oy, Raahe. Päätös, johon on haettu muutosta Raa hen kaupungin ympäristölautakunta (1343/ /2014)

3 17. Opetus- ja kulttuuriministeriö päätös OKM/759/520/ 2015/Eri tyisavus tuk sen myöntäminen/hakija Raahen kaupunki, Kou lun käyn ti avus ta jien palkkaamiseen erityisopetuksen laadun ke hit tä mi sek si (446/020501/2015); ak. opetustoimi, kirjanpito, ta lous joh ta ja 18. Opetus- ja kulttuuriministeriö päätös OKM/759/520/ 2015/Eri tyisavus tuk sen myöntäminen/hakija Raahen kaupunki, Vaa ti vaan erityisopetukseen liittyvän opetushenkilöstön ja koulun käyn ti avus ta jien koulutukseen osallistumisen kustannusten kat ta mi seen (445/020501/2015); ak. opetustoimi, kirjanpito, talous joh ta ja 19. Suomen kuntaliiton yleiskirje , 10/2015/Toimivallan pi dät tä mi nen kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa vuo si na ; ak. talousjohtaja 20. Pohjois-Pohjanmaan liitto/ennakkokutsu, Pohjois-Pohjanmaan Maa kun ta päi vät Oulussa; ak. johtoryhmä, johdon sih tee ri 21. Viestintäviraston tiedote tuulivoimapuiston rakentajille, Tuu li voiman vaikutukset radiojärjestelmille ja haittavaikutusten vä hentä mi nen (444/000400/2015); ak. tekninen palvelukeskus 22. Kilpailu- ja kuluttajavirasto dnro KKV/3096/ /2014/Ta lo us- ja velkaneuvonnan varainkäyttö vuonna 2014 (442/020601/2015) 23. Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimiston päätös PO PE LY/1450/2015/Poh jois-poh jan maan TE-toimiston it se oi kai su päätökseen POPELY/1450/2015 (255/140700/2015) 24. Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimiston päätös PO PE LY/1450/2015/Poh jois-poh jan maan työllistymistä edis tä vän monialaisen yhteispalveluverkoston johtoryhmän jäsenten ni meä mi nen (255/140700/2015); ak. Kari Karjainen, Leena Mik ko la-riek ki nen 25. Pyhäjokisuun Vesi Oy /Pyhäjoki - Vihanti yh dys ve si johdon rakentaminen, sijoituslupapyyntö (497/100002/2015); ak. Ris to Karhu 26. Pyhäjokisuun Vesi Oy /Pyhäjoki - Vihanti yh dys ve si johdon rakentaminen, sijoituslupapyyntö, lisäkirje korvauksista (497/100002/2015); ak. Risto Karhu

4 27. Jokilaaksojen pelastuslaitos /Jokilaaksojen pe las tuslai tok sen tilinpäätös ja maksuosuudet 2014; ak. talousjohtaja 28. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Ympäristöluvat lupapäätös Nro 81/2015/1 dnro PSAVI/149/04.08/2013, /Vihannin ruo ka pe ru na teh taan ympäristöluvan lupamääräysten tar kis ta mi nen, Raahe/Luvanhakija Pohjolan Peruna Oy (1552/110304/ 2014) 29. Opetushallituksen päätös , 91/530/2015/Val tionavustus ta koskeva päätös, yleissivistävä koulutus, innovatiivisten op pi mis ym pä ris tö jen edistäminen esi- ja perusopetuksessa sekä lu kio kou lu tuk ses sa/c. Esi- ja perusopetuksen TVT-hankinnat; ak. opetustoimi 30. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus /Yhteysviranomaisen lausunto Mastokankaan tuu lipuis to hank keen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (1109/000400/2014) 31. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen poik kea mis pää tös POPELY/2222/2015/Netta Krekilä ja Jussi Tuohimaa/Raahe, Piehinki, määräala tilasta Pehkonen RN:o 10:28/II-kerroksinen. 1-asuntoinen omakotitalo, kerrosala 200 m 2, I-kerroksinen autotalli, kerrosala 234 m 2. Poh jois-poh jan maan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hylkää ha ke muk sen. (239/100300/2015); ak. rakennusvalvonta 32. Valtiovarainministeriö VM063:00/2015/Startti- ja evästys se mi naa ri kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämisestä Helsingissä; ak. kaupunginjohtaja, apu lais kau pungin joh ta ja 33. Opetushallituksen päätös , 99/530/2015/Val tionavustus ta koskeva päätös, yleissivistävä koulutus, innovatiivisten op pi mis ym pä ris tö jen edistäminen esi- ja perusopetuksessa sekä lu kio kou lu tuk ses sa/d. Lukiokoulutuksen TVT-hankinnat; ak. ope tus toi mi, kirjanpito, talousjohtaja 34. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Ympäristöluvat päätös nro 54/2015/2 dnro PSAVI/20/04.09/2013, /Hanhikiven ydin voi ma lai tok sen sataman ja jäähdytysveden ottorakenteiden ra ken ta mi nen sekä meriväylän kaivaminen ja val mis te lu lu pa hake mus, Pyhäjoki. Hakija Fennovoima Oy (939/100301/2013); ak. kaavoitus 35. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Ympäristöluvat päätös nro

5 55/2015/2 dnro PSAVI/21/04.09/2013, /Hanhikiven ydin voi ma lai tok sen jäähdytysveden purkurakenteiden ja niihin liit ty vien suojapenkereiden rakentaminen sekä val mis te lu lu paha ke mus, Pyhäjoki ja Raahe. Hakija Fennovoima Oy (940/100301/2013); ak. kaavoitus 36. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen poik kea mis pää tös POPELY/2428/2015/Piritta ja Ta pa ni Rossi/Raahe, Pattijoki, kortteli 38, tontti 2, Kuoppala RN:o 13:442/1-ker rok si nen grillikota. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, lii ken ne- ja ympäristökeskus hylkää hakemuksen. (291/100300/ 2015); ak. rakennusvalvonta, kaavoitus 37. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus POPELY/1672/2015/Päätös luonnonsuojelualueen pe rus ta mi ses ta: Karikon luonnonsuojelualue, suojelualuetunnus YSA Kohde Kunta: Raahe 678, tila: Karikko RN:o 9:129 (kiin teis tö tun nus ), lainhuuto: /MML/ /71/2015 Fennovoima Oy, (501/110104/ 2015); ak. ympäristösihteeri 38. Suomen Hyötytuuli Oy:n tieosakastiedote /Ilmoitus tuu li puis ton rakennustöiden aloittamisesta - Rullan metsätietä pa ran ne taan (374/1002/2011); ak. Hannu Patanen, Jaana Pekka la 39. Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös Dnro 1106/ /Onkimis-, pilkkimis- ja vie heka las tus kiel to (KL 11 ), Mäntylampi. Hakija Keltalan Konepalvelu (505/110101/2015); ak. ympäristönsuojelu, kaavoitus 40. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen pöy tä kir jan ote /Jokilaaksojen so te-tuo tan to raken teen valmistelu (75/000401/2013) 41. Jokilaaksojen pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Jarmo Haa pasen tiedote /Riskienhallintapäällikkömme vaihtuu alkaen; ak. apulaiskaupunginjohtaja, palvelukeskusten joh ta jat, Erja Mattila 42. Kainuun Prikaati, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimiston kut su ML16805, 414/ /2015/Pohjois-Pohjan- maan ja Kainuun alue toimis ton kutsunnat 2015 (139/000400/ 2015); ak. Arja Pöllänen 43. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue

6 kir je /Työsuojelun kuntahankevalvonta vuosina (514/010401/2015) 44. KEHA-keskus korvauspäätös POPELY/2281/2015/ Pää tös korvauksesta kuntouttavan työtoiminnan järjestämiseen, Raa hen kaupungin hakemus ; ak. kirjanpito 45. KEHA-keskus korvauspäätös KEHA/1386/2015/ Pää tös korvauksesta kuntouttavan työtoiminnan järjestämiseen, Raa hen kaupungin hakemus ; ak. kirjanpito 46. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ Poh jois-poh jan maan työllisyyskatsaus 5/2015, Liite 1/ Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ Poh jois-poh jan maan työllisyyskatsaus 6/2015, Liite 2/26. Päätösesitys (apulaiskaupunginjohtaja Arvela): kaupunginhallitus merkitsee saapuneet kirjelmät ja päätökset tiedoksi saattaa saapuneet kirjelmät ja päätökset ao. palvelukeskus ten tie dok si. Kaupunginhallitus: Hyväksyi esityksen.

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

Akm 231: Tokolan teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Akm 231: Tokolan teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos TEKNINEN LAUTAKUNTA 3 20.01.2015 TEKNINEN LAUTAKUNTA 41 16.04.2015 TEKNINEN LAUTAKUNTA 55 03.06.2015 KAUPUNGINHALLITUS 251 15.06.2015 Akm 231: Tokolan teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 263

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 263 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 263 Valtuusto 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 klo 19:00-21:33 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 145 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/2014 116

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/2014 116 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/2014 116 Tekninen lautakunta Aika 25.09.2014 klo 17:00-19:05 Paikka Rakennusosasto Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 65 Pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen 118 66

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 Kaupunginhallitus 12.05.2014 AIKA 12.05.2014 16:00-19:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KH 225 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 25.5.2015:

KH 225 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 25.5.2015: KAUPUNGINHALLITUS 225 01.06.2015 Poikkeamislupa/Suomen Hyötytuuli Oy 271/10.1003.100300/2015 KH 225 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 25.5.2015: Lausunnonantaja Lausunnonsaaja Hakija Kaavasuunnittelija

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 488 Kaupunginhallitus AIKA 14.07.2014 klo 15:05-18:08 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 245 Kokouksen

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 13.04.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 89 Kalajoen kaupungin vuoden

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Kokousaika 28.05.2014 klo 13:00-14:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 20.01.2014 klo 15:00-17:43 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen 3 2 Kokouksen

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 604 Kaupunginhallitus AIKA 08.09.2014 klo 15:00-17:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 301 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen Kaupunginhallitus 279 03.11.2014 Kaupunginhallitus 291 17.11.2014 Kaupunginhallitus 300 24.11.2014 Kaupunginhallitus 314 08.12.2014 Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1(31)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1(31) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1(31) Kaupunginhallitus 11.05.2015 AIKA 11.05.2015 klo 17:00-19:00 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43. Kunnanhallitus 09.02.2015. Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43. Kunnanhallitus 09.02.2015. Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43 Kunnanhallitus 09.02.2015 Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 132 Luvan antaminen terveyskeskuslääkärin viran täyttämiseen 3. 133 Luvan antaminen Birgittakodin hoitajan toimen täyttämiseen 5

Sisällysluettelo. 132 Luvan antaminen terveyskeskuslääkärin viran täyttämiseen 3. 133 Luvan antaminen Birgittakodin hoitajan toimen täyttämiseen 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/2015 1 Kaupunginhallitus 13.04.2015 Sisällysluettelo Sivu 132 Luvan antaminen terveyskeskuslääkärin viran täyttämiseen 3 133 Luvan antaminen Birgittakodin hoitajan toimen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 26/2014 684. Otsikko Sivu 395 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 686. 396 Pöytäkirjantarkastajat 687

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 26/2014 684. Otsikko Sivu 395 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 686. 396 Pöytäkirjantarkastajat 687 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 26/2014 684 Kaupunginhallitus 15.12.2014 Aika 15.12.2014 klo 13:00-14:33 Paikka Kaupunginhallituksen huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 395 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2014 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2014 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 04.09.2014 klo 17:00-20:29 Paikka Kiteentie 25, kaupungihallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kosonen Matti

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2015 1. Sivu 200 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 201 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2015 1. Sivu 200 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 201 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 15:00-16:10 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 200 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 Kaupunginhallitus 14 13.04.2015 Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 183/00.05.00/2013 Kh 14 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003,

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 Kunnanhallitus 09.02.2015 AIKA 09.02.2015 18:30-20:35 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 29 15 KUNTALAISALOITTEET

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2014 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2014 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 05.06.2014 klo 16:00-18:21 Paikka Kiteen kaupungintalo Kiteentie 25, valtuustosali Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kosonen Matti

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 klo 15:00-19:16 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 143. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 143. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 143 Kaupunginhallitus AIKA 02.03.2015 klo 15:00-18:40 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 60 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esittelyosa:

Sivistyslautakunnan esittelyosa: Sivistyslautakunta 24 25.03.2014 TUNTIOPETTAJA LISA POHJOLAN OIKAISUVAATIMUS Sivistyslautakunta 24 Tuntiopettaja Lisa Pohjola on jättänyt 14.3.2014 saapuneen oi kai su vaati muk sen rehtori Merja Heinäahon

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1

Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Kunnanhallitus Aika 03.02.2014 klo 15:00-17:10 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 25 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot