Tuotannollisten yritysten palveluliiketoiminnan kehittäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuotannollisten yritysten palveluliiketoiminnan kehittäminen"

Transkriptio

1 Tuotannollisten yritysten palveluliiketoiminnan kehittäminen Kehittämisohjelma & kirjallisuuskatsaus Juha Vänskä & Jari Kuusisto Lokakuu 2007 SC-RESEARCH LAPUA, FINLAND, TEL , FAX

2 Sisällysluettelo Osa 1: Kehittämisohjelma Tuotannollisten yritysten palveluliiketoiminnan kehittäminen 4 1 Palveluliiketoiminnan kehittämisohjelma Potentiaalin hyödyntäminen haasteellinen tehtävä Haasteisiin vastaaminen edellyttää monitasoista kehitystyötä 7 2 Yleisten valmiuksien vahvistaminen Palveluliiketoiminnan koulutusohjelmat Palveluliiketoimintaan liittyvän tietoisuuden lisääminen 9 3 Yrityksissä tapahtuva kehitystyö Tutkimus- ja esiselvityshankkeet Yritys- ja yritysryhmäkohtaiset T&K-hankkeet 14 4 Lopuksi 16 Osa 2: Kirjallisuuskatsaus 5 Tiivistelmä 18 6 Palveluliiketoiminta tuotannollisissa yrityksissä Miksi lisätä palveluita omaan tarjoamaan? Tuotteiden ja palveluiden väliset eroavaisuudet Integroidut tuote-palveluratkaisut 22 7 Palvelukeskeisen ratkaisuliiketoiminnan kehittäminen tuotannollisessa yrityksessä 26 8 Palvelukeskeisen ratkaisuliiketoiminnan käynnistämiseen liittyviä haasteita Luottamus palvelukeskeisen ratkaisuliiketoiminnan taloudellisiin mahdollisuuksiin Yrityskulttuurin muutos ja sen johtaminen Uusi pelikenttä, uudet haasteet Ylioptimististen tavoitteiden asettaminen 33 9 Lopuksi 34 Liitteet 2

3 Tuotannollisten yritysten palveluliiketoiminnan kehittäminen Osa 1: Kehitysohjelma Juha Vänskä & Jari Kuusisto Lokakuu

4 Seinäjoen ammattikorkeakoulu KEHITYSOHJELMA SC-Research Lokakuu 2007 Tuotannollisten yritysten palveluliiketoiminnan kehittäminen Tämä raportti liittyy Seinäjoen seudun aluekeskusohjelman puitteissa toteuttavaan Palveluliiketoiminnan kehittämisohjelman suunnittelu - hankeeseen, jonka päämääränä on edistää tuotannollisten yritysten palveluliiketoiminnan kehittymistä Etelä-Pohjanmaan maakunnassa. Kehitysohjelman yleisenä tavoitteena on: Auttaa tuotannollista toimintaa harjoittavia yrityksiä ymmärtämään paremmin palveluliiketoiminnan luonnetta, kasvavaa strategista merkitystä ja operatiivista johtamista, Nostaa yritysten tietoisuutta palveluliiketoimintaa liittyvistä liiketoimintamahdollisuuksista ja Käynnistää systemaattinen palveluliiketoiminnan kehittämistyö pk-yritysten kilpailukyvyn parantamiseksi. Hankkeen toteuttamista varten laaditun työsuunnitelman mukaisesti kehittämisohjelman valmistelu koostui kahdesta osakokonaisuudesta. Ensimmäisessä osiossa keskityttiin olemassa olevaan, kirjalliseen lähdeaineistoon, jonka pohjalta tutkijaryhmä laati tämän raportin osassa 2 esitetyn kirjallisuuskatsauksen. Ensimmäisen osion tuotokset toimivat perustana hankkeen toiselle, empiiriselle osiolle, jossa aineistonkeruu rakentui yhteensä 14 yrityshaastatteluun. Arvokkaan panoksensa selvitystyön toteutukselle antoivat: Haastateltu henkilö Talouspäällikkö Pentti Mannila Toimitusjohtaja Antti Ala-Talkkari Tuotantojohtaja Reijo Virtanen Toimitusjohtaja Markku Hautanen Toimitusjohtaja Nanna Hietala Toimitusjohtaja Esko Rintamäki Toimitusjohtaja Hannu Rantala Toimitusjohtaja Arto Pohto Toimitusjohtaja Marko Mäki-Haapoja Varatoimitusjohtaja Reino Kangas Kehitysjohtaja Jari Hauta-aho Toimitusjohtaja Hannu Mäki-Rahkola Hallituksen puheenjohtaja Olavi Viljanmaa Toimitusjohtaja Timo Laurila Yritys Antti Lindfors Oy Veljekset Ala-Talkkari Oy Honkarakenne Oyj Skaala Ikkunat ja Ovet Oy Junkkari Oy Finnlamelli Oy Tankki Oy Pellonpaja Oy Reikälevy Oy Relicomp Oy Serres Oy Pesmel Oy Urho Viljanmaa Oy Jokipiin Pellava Oy 4

5 Haastatteluun osallistuneet yritykset edustivat laaja-alaisesti maakunnan tuotannollista toimintaa. Tällä valinnalla pyrittiin vahvistamaan empiirisen aineiston monipuolisuus ja rikkaus. Edelleen valinta pyrittiin kohdentamaan kasvuhakuisiin yrityksiin, koska ne edustavat kaikkein potentiaalisinta kohdejoukkoa varsinaisia kehityshankkeita silmälläpitäen. Haastattelujen aikana käytiin laajasti läpi palveluliiketoimintaan liittyviä teemoja mukauttaen tarkempaa kysymyksenasettelua kunkin yrityksen toimintaan sopivaksi. Tarkasteltuja pääkysymyksiä olivat: Palveluiden asema ja rooli yrityksen liiketoiminnassa? Palvelutuotannon organisointi? Uuden teknologian hyödyntäminen palvelutuotannossa? Asiakkaan rooli palvelutuotannossa? Palveluiden hinnoittelu? Palveluiden T&K-toiminta? Palveluiden suojaaminen? Palveluliiketoiminnan kehittämisen haasteet ja pullonkaulat? Nauhoitettua haastatteluaineistoa kertyi yhteensä n. 12 tuntia, Aineiston analysoinnin tuloksena oli mahdollista muodostaa kokonaisvaltainen kuva maakunnan tuotannollisten yritysten keskeisistä, palveluliiketoiminnan vahvistamiseen liittyvistä kehitystarpeista. Näiden löydösten pohjalta oli mahdollisuus tehdä teoriapainotteisen kirjallisuuskatsauksen lopullista sisältöä koskevat päätökset. Perusajatuksena oli, että kirjallinen tausta-aineisto kohdennetaan mahdollisuuksien mukaan niihin aihealueisiin, joiden kautta maakunnan tuotannollisten yritysten palveluliiketoiminnan kehittymistä voidaan selkeästi edistää. 5

6 1 Palveluliiketoiminnan kehittämisohjelma 1.1 Potentiaalin hyödyntäminen haasteellinen tehtävä Palveluliiketoiminnan käynnistäminen ja uusien tuote-palvelukonseptien saattaminen markkinoille nähdään yleisesti yhdeksi potentiaalisimmista tavoista vahvistaa tuotannollisten yritysten kilpailukykyä globaaleilla markkinoilla. Kuitenkin vain harvat tuotannolliset yritykset ovat onnistuneet kehittämään palveluista merkittävää uutta liiketoimintaa. Yksi keskeisistä syistä on se, että asiakkaat ovat haluttomia maksamaan tämänkaltaisista palveluista, joita teollisuus on perinteisesti tarjonnut heille aikaisemmin ilman korvausta. Asiakkaat pyrkivät myös välttämään ajautumista tilanteeseen, jossa he ovat voimakkaassa riippuvuussuhteessa yksittäiseen palveluntuottajaan. Palveluliiketoimintaan liittyviä vaikeuksia kuvastaa myös suomalaisen hitsauslaitevalmistajan Kemppi Oy:n toimitusjohtajan Anssi Rantasalon tuore kommentti: Palveluista syntyneet kulut on kuitenkin siirretty osaksi tuotteiden hintoja, mikä on tehnyt hyviä palveluksia tarjoavien yritysten tuotteista muita kalliimpia Anssi Rantasalo, Tekniikan näköalat, 3/2007 Syitä palveluliiketoiminnan kehittämiseen liittyviin vaikeuksiin on löydettävissä myös yritysten sisältä. Kuten kehittämisohjelmaan liittyvässä kirjallisuuskatsauksessa todetaan, yritysjohdon ajattelumallien ja yritysten sisäisten toimintatapojen muuttaminen on usein tuskallinen prosessi. Yritykset ovat oman toiminnallisen historiansa vankeja ja tyypillisesti ne pyrkivät liiketoiminnallisten muutospaineiden esiin nousemisen yhteydessä pitäytymään niissä vahvuuksissa, joiden varassa yrityksen kehittymistä on aikojen saatossa viety eteenpäin. Palvelukeskeisen ratkaisuliiketoiminnan menestyksekäs harjoittaminen edellyttää kuitenkin yrityksiltä mm. aivan uudenlaista osaamisrakennetta. Tällöin on vaarana, että palveluliiketoimintaa kehittävän yrityksen aikaisemmista menestystekijöistä muodostuu vaikeasti ylitettävä este, joka haittaa merkittävästi uuden toimintamallin käyttöönottoa. Palvelukeskeisen ratkaisuliiketoiminnan kehittäminen vaatiikin yritykseltä pitkäjänteistä ja päämäärätietoista työskentelyä. Kyse on usein yrityskulttuurin tason muutosprosessista, jonka menestyksekäs läpivienti kestää tyypillisesti 2-5 vuotta. Työ on kuitenkin kannattavaa, koska sen avulla on mahdollista luoda ylivoimaista kilpailuetua suhteessa kilpaileviin yrityksiin tavalla, jota on hyvin vaikea tai jopa mahdotonta kopioida. 6

7 1.2 Haasteisiin vastaaminen edellyttää monitasoista kehitystyötä Edellisessä kappaleessa esitettiin muutamia palveluliiketoiminnan kehittämiseen liittyviä haasteita. On selvää, että kyseisten haasteiden voittamiseen ei ole olemassa yhtä yksittäistä työkalua, vaan kehittäminen edellyttää laaja-alaista työskentelymallia. Kuvassa 1 on esitetty suunnittelutyön toteuttajana toimivan SC-Researchtutkimusyksikön (SCR) ehdotus palveluliiketoiminnan kehittämisohjelman sisällöksi. Kehittämistyö jaetaan ehdotuksessa kahteen toisiaan tukevaan ja tosiinsa limittyvää osakokonaisuuteen, jotka ovat: a) Yleisten valmiuksien vahvistaminen (siniset laatikot) ja b) Yrityksissä tapahtuva kehitystyö (vihreät laatikot) Koulutusohjelmat a) AMK-perusopiskelijat b) Aikuisopiskelijat Tutkimushankkeet Esiselvityshankkeet a) DIP (Liito-ohjelma) b) Serve aiehaku c) ServInno-analyysit PALVELULIIKE TOIMINNAN KEHITTYMINEN Tietoisuuden lisääminen a) Seminaarit & konferenssit (ISPIM 2010) b) Teemaviikot c) Benchmarking Yrityskohtaiset & yritysryhmien T&K-hankkeet Kuva 1. Palveluliiketoiminnan kehittämisohjelman sisältö 7

8 2 Yleisten valmiuksien vahvistaminen Yleisten valmiuksien vahvistamiseen liittyvä osio sisältää kaksi toimenpidekokonaisuutta: palveluliiketoimintaan liittyvät koulutusohjelmat sekä aktiviteetit, jotka tähtäävät tietoisuuden lisäämiseen palveluliiketoiminnan mahdollisuuksista ja haasteista. 2.1 Palveluliiketoiminnan koulutusohjelmat Palveluliiketoiminnan kehittämiseen tähtäävät koulutusohjelmat suunnataan ehdotuksessa kahdelle pääkohderyhmälle Seinäjoen AMK:n perusopiskelijoille sekä laaja-alaisesti työn ohella opiskelevalle aikuisväestölle. Alustan suunnitelman mukaan koulutusohjelma koostuu 3 moduulista, jotka ovat: Palveluliiketoiminnan kehittäminen, Palveluiden tuotteistaminen Palveluiden suojaaminen Ehdotuksen mukainen koulutusohjelma tulisi mahdollisimman pikaisesti liittää osaksi AMK:n koulutustarjontaa. Tavoiteasetannan mukaisesti opetustoiminta käynnistyisi syksyllä Koulutusohjelma suunnataan laaja-alaisesti kaikille AMK:n perustutkintoa suorittaville opiskelijoille. Erityistä huomiota tulisi kuitenkin kiinnittää tekniikan alan opiskelijoiden rekrytointiin, jotka voisivat työelämään siirryttyään toimia palveluliiketoiminnan muutosagentteina tuotannollista toimintaa harjoittavissa yrityksissä. Aikuiskoulutuksessa päähuomio kohdennetaan uuden tiedon käytännölliseen soveltamiseen yritystoiminnassa. Koulutusohjelman avulla on mahdollisuus ideoida ja käynnistää myös varsinaisia palveluliiketoiminnan kehittämiseen liittyviä T&K-hankkeita. Edellä lyhyesti kuvattujen koulutusohjelmien rinnalla voitaisiin mahdollisesti toteuttaa myös palveluinnovaatioihin liittyvää koulutusta. Esimerkiksi Keski- Pohjanmaan maakunnassa ollaan käynnistämässä alueen kehittäjätahoille suunnattua palvelualojen (pl. julkiset palvelut ja hoiva-ala) innovaatiokoulutusta, jonka laaditaan lisäksi palvelualojen maakunnallinen innovaatiostrategia. SCR on jättänyt saamansa tarjouspyynnön mukaisesti oman ehdotuksensa ko. koulutusohjelman toteuttamisesta. Ehdotetun koulutusohjelman sisältö kattaa aiemmin tässä luvussa esitetyt teemat (palveluliiketoiminnan kehittäminen, palveluiden tuotteistaminen ja suojaaminen), jonka lisäksi koulutuksessa käsitellään palveluiden roolia ja asemaa kansallisessa ja 8

9 muiden EU-maiden innovaatiojärjestelmissä. SCR tulee myös osallistumaan asiantuntijana Keski-Pohjanmaan maakunnallisen innovaatiostrategian laatimiseen. 2.2 Palveluliiketoimintaan liittyvän tietoisuuden lisääminen ISPIM-konferenssi Palveluliiketoiminnan kehittämisohjelmaan sisältyvän tietoisuuden lisääminen -osion keskeisin toimenpide liittyy kansainvälisen ISPIMkonferenssin järjestämiseen Seinäjoella vuonna The International Society for Professional Innovation Management (ISPIM) on vuonna 1983 perustettu kansainvälinen järjestö, jonka jäsenistöön kuuluu innovaatiotoiminnasta ja innovaatioiden johtamisesta kiinnostuneita tutkimusja yrityselämän edustajia. Vuosittain järjestettävä ISPIM-konferenssi on yksi järjestön pääaktiviteeteista. Vuoden 2007 tapahtuma Varsovassa "Innovation for Growth: The Challenges for East & West"-konferenssi kokosi yhteen noin 200 henkilöä yli 20 eri maasta kaukaisempien vieraiden saapuessa Uudesta- Seelannista, Saudi-Arabiasta, Etelä-Afrikasta, Meksikosta ja Kanadasta. Vuonna 2008 järjestyksessään 19. ISPIM-konferenssi Open Innovation: Creating Products & Services through Collaboration järjestetään Ranskassa ja vuonna 2009 kokousisäntänä toimii Itävalta. Varsovan kokouksen yhteydessä ISPIM:n puheenjohtaja Ian Bitran julisti, että vuoden 2010 kokousisännyydestä kiinnostuneet tahot ilmaisisivat halukkuutensa tapahtuman järjestämiseen. Tässä yhteydessä Juha Vänskä kertoi, että Seinäjoki voisi olla yksi varteenotettava vaihtoehto. Syksyn 2007 aikana käydyt keskustelut STOY:n edustajien kanssa ovat sittemmin vahvistaneet edellä esitetyn arvion. Näin ollen valmistelutöitä tullaan jatkamaan. Tavoitteena on, että ISPIM rantautuu kesäkuussa 2010 Seinäjoelle. Teemallisesti 21. ISPIM-konferenssi suunnataan erityisesti palveluinnovaatioihin ja palveluliiketoimintaan. Lisätietoja ISPIM:stä löytyy osoitteesta Palveluliiketoiminnan teemaviikko Osion toinen aktiviteetti liittyy palveluliiketoimintaan ja sen kehittämiseen liittyvän teemaviikon suunnitteluun ja toteuttamiseen. Tavoitteena on, että teemaviikosta rakennettaisiin vuosittain toistettava, monipuolinen ja kiinnostava sarja tapahtumia/aktiviteetteja, joiden avulla yrityksillä olisi mahdollisuus saada state-of-art-tietoa palveluliiketoiminnasta sekä myös tutustua olemassa oleviin hyviin käytäntöihin. 9

10 Teemaviikon suunnittelu on erittäin haasteellinen tehtävä, koska vastaavan tyyppisiä, yrityksille suunnattuja tilaisuuksia järjestetään paljon. Kiinnostuksen lisäämiseksi viikon tapahtumien pitopaikoiksi voitaisiin mahdollisuuksien mukaan valita joukko isäntäyrityksiä (esim. vanhan Vaasan läänin alueelta), jolloin tilaisuuksiin osallistujille avautuisi mahdollisuus tutustua (benchmarkata) ko. yrityksen toimintaan. Tapahtumat toimisivat samalla myös yritysten välisinä verkottumistilaisuuksina. 3 Yrityksissä tapahtuva kehitystyö Yrityksissä tapahtuva kehitystyö on erittäin haastava kokonaisuus. Kuten maakunnallisen palveluliiketoiminnan kehittämisohjelmaan sisältyvässä kirjallisuuskatsauksessa on esitetty, haasteet ovat hyvin moninaisia eikä niiden poistamiseksi ole löydettävissä yhtä yksittäistä ratkaisua. Kuvassa 2 on esitetty käynnissä olevan ServNet-tutkimushankkeen yhteydessä luotu konseptuaalinen malli liiketoiminnan laaja-alaisesta kehittämisestä. Mallissa kehittämistyö jakautuu kahdelle tasolle (strategiselle ja operatiiviselle), joita on tarkasteltava samanaikaisesti. Kuva 2. Liiketoiminnan laaja-alaisen kehittämisen konseptuaalinen malli 10

11 Strategisen tason kehittämistoiminta kohdentuu radikaaleihin (epäjatkuviin) innovaatioihin, joiden kautta yritys tavoittelee esimerkiksi voimakkaampaa kasvua kuin toimialalla keskimäärin. Tarkastelun painopisteenä on erilaisten liiketoiminnallisten mahdollisuuksien tunnistamisessa ja aikajänne on tyypillisesti 3-5 vuotta (tai jopa pidempikin). Analyysissa käytetään työkaluina eri ennakointimenetelmiä, kuten skenaariotekniikoita ja tulevaisuustyöpajoja. Strateginen kehitystyön vaatii onnistuakseen myös luovuuteen ja muutosherkkyyteen kannustavaa johtamiskulttuuria. Operatiivisen tason kehittämistoiminta on luonteeltaan jatkuvaa, vähittäistä parantamista. Kehitystyön tavoitteena saattaa olla mm. kustannusten leikkaaminen, asiakastyytyväisyyden kasvattaminen tai esimerkiksi palvelutuotantoon liittyvän kapasiteetinhallinnan tehostaminen. Kehitystyö tapahtuu tiiviissä vuorovaikutuksessa asiakasrajapinnan kanssa. Kehittämiskohteiden tunnistamiseksi yrityksen tulee kerätä tietoa kilpailijoiden toiminnasta, toimittajiltaan, jälleenmyyjiltään sekä luonnollisesti myös omalta henkilöstöltään. Kehittämistyön aikajänne on lyhyt ja sitä voidaan aktivoida mm. rakentamalla palkkiojärjestelmä, joka kannustaa informaation jakamiseen ja asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen. Järjestelmätoimittaja edustaa tyypillisesti yrityksen tulosyksikkötasoa, jonka tehtävänä on rakentaa silta edellä esitettyjen tasojen välillä. Pelkistäen kyse on kehittämisohjelmien resursoinnista ja toimeenpanosta siten, että strategian mukaiset tavoitteet saavutetaan. Liiketoiminnan laaja-alaisen kehitystyön edellytyksenä on, että hankkeet suunnataan yhtäältä strategisen ja toisaalta operatiivisen toiminnan tasoille. Tätä taustaa vasten yrityksissä tapahtuva kehitystyö on palveluliiketoiminnan kehittämisohjelmassa jaettu kahteen toisiaan täydentävään osakokonaisuuteen strategista päätöksentekoa tukeviin tutkimus- ja esiselvityshankkeisiin sekä yritysten operatiivista toimintaa tehostaviin yritysja yritysryhmäkohtaisiin T&K-hankkeisiin. 3.1 Tutkimus- ja esiselvityshankkeet Tutkimus- ja esiselvityshankkeet muodostavat käyttökelpoisen etenemispolun etenkin niille yrityksille, joilta puuttuu selkeä näkemys palveluliiketoimintaan liittyvästä potentiaalista sekä edelleen niistä haasteista, joita uuden liiketoiminnan käynnistämiseen liittyy. Tarkastelun painopisteenä on laajaalaisen liiketoiminnan kehittämismallin strateginen taso ja siinä tehtävät päätökset. Palveluliiketoiminnan kehittämisohjelmaan on sisällytetty kolme esimerkkiä hankkeista, joista jokainen tarjoaa mahdollisuuden kehitystoiminnan nopeaan käynnistämiseen. Nämä ovat DIP-tutkimushanke, Serve-teknologiaohjelman tutkimushankkeiden aiehaku ja ServInno-analyysipalvelu. 11

12 DIP-tutkimushanke Kansainvälisessä yhteistyössä toteutettavan DIP-hankkeen (DIP = Discontinous Innovation Project) tutkimuskohteena ovat epäjatkuvat innovaatiot. DIP-tutkimushanketta koskeva aiehakemus on toimitettu Tekesin Liito-teknologiaohjelman asiantuntijoille syyskuussa Hankekokonaisuuden tavoitteena on: Luoda uutta tietoa ja siten kasvattaa ymmärrystä epäjatkuvista innovaatioista sekä niihin liittyvistä piirteistä, jotka edistävät ja haittaavat yritysten liiketoiminnan kehittymistä Edistää hankkeeseen osallistuvien yritysten kykyä ennakoida ja arvioida kriittisesti sekä tarvittaessa uudistaa omia toimintamallejansa epäjatkuvuutta aiheuttavassa turbulenttisessa kilpailuympäristössä Tuottaa konkreettisia työkaluja ja johtamismenetelmiä, joiden avulla a) yritysjohdolla on mahdollisuus vastata epäjatkuvuuden mukanaan tuomiin strategisiin haasteisiin tai kääntäen b) jotka mahdollistavat markkinoilla tunnistettujen liiketoimintamahdollisuuksien tehokkaan hyödyntämisen. DIP-tutkimushankkeen suomalaisina osapuolina ovat SCR (koordinaattori) ja Teknillisen korkeakoulun BIT-tutkimuskeskus. Kansainväliseen yhteistyöverkostoon kuuluu kaikkiaan 12 tutkijaryhmää 8 eri maasta. Tutkimustyön kannalta keskeisimmät yhteistyökumppanit ovat University of Aalborg, Tanska (Prof. Frank Gertsen) ja Imperial College London, UK (Prof. John Bessant). Tutkimushankkeen toteuttamisen yhteydessä tullaan kokoamaan noin 15 yritystä käsittävä ryhmä eri liiketoimintasektoreilta: a) 5 suurta teollista yritystä (esim. Ruukki, Metso Paper, Valtra, Outotec, PIRauma, UPM, Kone), b) 5 pientä ja keskisuurta teollista tai (teollista) palveluyritystä (esim. Vaisala, FIT Biotech, Suomen Rehu) ja c) 5 puhdasta palveluyritystä (esim. SWECO, Pöyry, IBM). Kyseessä olevat yritykset muodostavat tutkimuksellisen pilottiryhmän mm. uusien kehittämistyökalujen suunnittelu- ja testausvaiheessa. DIP-hanketta tullaan markkinoimaan myös E-P:n alueen avainyrityksille. Tavoitteena on, että hankkeeseen saataisiin mukaan 1-3 yritystä, jotka ovat kiinnostuneita ja halukkaita panostamaan omien kilpailuedellytystensä jatkuvaan ja pitkäjänteiseen kehittämiseen. Serve-tutkimushankkeiden aiehaku Tekesin Serve-teknologiaohjelman tutkimushankkeita koskeva aiehaku on käynnistynyt lokakuussa Kyseiset hankkeet tarjoavat maakunnan yrityksille erinomaisen mahdollisuuden palveluliiketoimintaan liittyvien strategisten kysymysten selvittämiseen pienin panostuksin. Yrityksiltä kerättävä rahoitusosuus on pääsääntöisesti n. 5 prosenttia hankkeen 12

13 hyväksytyistä kokonaiskustannuksista (teemassa 3 yritysten rahoitusosuus vähintään 25 %). Vuoden 2008 tutkimusteemat kattavat laaja-alaisesti palveluliiketoimintaan liittyviä avainkysymyksiä (liitteessä 1 kattavammat kuvaukset ao. teemoista). Näitä ovat: Teema 1: Asiakkaan tarpeiden ja liiketoiminnan ymmärtäminen ja rooli palvelu- ja ratkaisuliiketoiminnassa. Tarkastelu voi kohdentua mm. Asiakkaan tarpeiden, olemassa olevien ja piilevien, ymmärtäminen ja ennakointi sekä niiden muuntaminen liiketoiminnaksi Asiakkaan liiketoiminnan ja käytäntöjen kokonaisvaltainen ymmärtäminen yrityksen arvonluonnin perustana Asiakastiedon jalostaminen ja hyödyntäminen uusien palvelukonseptien ja palveluliiketoiminnan kehittämisessä Entistä monipuolisempien menetelmien hyödyntäminen asiakastiedon keräämisessä ja soveltamisessa Teema 2: Palvelun arvo ja arvostus liiketoiminnassa. Tarkastelu voi kohdentua mm. Palvelun arvon ulosmittaaminen, kannattavat liiketoimintamallit ja ansaintalogiikat palvelujen ja ratkaisujen tarjoamiseen Palvelujen hinnoittelu ja palvelutuotannon kustannushallinta Palveluliiketoiminnan mittaaminen Palvelutoimintojen johtaminen globaalissa yrityksessä Teema 3: Palvelukonseptien kehittäminen. Tarkastelu voi kohdentua mm. Monistettavien ja skaalautuvien palvelukonseptien rakentaminen Miten palveluja massaräätälöidään ja millaisia menetelmiä siihen tarvitaan? Miten varmistetaan palvelukokemuksen yhtenäisyys ja tasalaatuisuus? Globaalissa liiketoimintaympäristössä menestyvien innovatiivisten palvelukonseptien kehittäminen Palvelujen konseptoinnin työkalut ja toimintamallit, erityisesti painottaen verkostomaisia toimintamalleja Brändäyksen merkitys palveluliiketoiminnassa, brändien johtaminen ja hallinta. Tutkimushankkeiden aiehakuun liittyviä mahdollisuuksia tullaan esittelemään maakunnan kärkiyrityksille, jotka kehittämisohjelmaan liittyneen haastattelukierroksen yhteydessä ilmaisivat mielenkiintonsa palveluliiketoimintaan liittyvien valmiuksien kehittämiseksi. 13

14 ServInno-analyysipalvelu ServInno-analysointipalvelu on palveluliiketoiminnan kehittämisestä kiinnostuneille pk-yrityksille suunnattu palvelupaketti. Analyysin tavoitteena on luoda yritykselle kokonaisvaltainen kehitysohjelma, jossa tähdätään palveluliiketoimintaan liittyvän potentiaalin tuloksekkaaseen hyödyntämiseen. ServInno-analyysin toteutuksessa pyritään lähtökohtaisesti hyödyntämään Tekesin valmistelurahoitusta, joka tarjoaa yrityksille joustavan ja edullisen tavan käynnistää palveluliiketoimintaan liittyvät kehitystoimet. Pk-yrityksille valmistelurahoitusta myönnetään 70 % hankkeelle hyväksyttävistä kustannuksista, kuitenkin enintään euroa. ServInno-analyysin kesto on arviolta 2-6 kuukautta. Varsinainen analyysi pohjautuu yrityksessä toteutettaviin työpalavereihin, joiden yhteydessä voidaan samalla vahvistaa yrityksen koko henkilöstön sitoutumista analyysin tuloksena syntyvän kehitysohjelman toteuttamiseen. 3.2 Yritys- ja yritysryhmäkohtaiset T&K-hankkeet Yritys- ja yritysryhmäkohtaiset T&K-hankkeet ovat yksi mahdollisuus kehittää tuotannollisten yritysten palveluliiketoimintaa. Kyseiset hankkeet räätälöidään rahoitusta hakevan yrityksen tarpeiden mukaan. Näin ollen kehittämistoimenpiteet voidaan suunnata tehokkaasti juuri niihin pisteisiin, jotka kaipaavat tehostamista. Yrityskohtaisien hankkeiden etuna voidaan pitää myös niiden korkeaa salassapidon astetta tämä luottamuksellisuuteen liittyvä nousi esille myös eräissä haastatteluissa vahvasti esille. Osa haastatelluista yritysjohdon edustajista kertoi, etteivät he ole halukkaita osallistumaan hankkeisiin, jossa on mukana myös muita yrityksiä. Heidän mielestään keskustelut ajautuvat yhteishankkeissa usein liian yleiselle tasolle, jonka lisäksi vaarana on myös luottamuksellisten tietojen leviäminen ydinryhmän ulkopuolelle. Yritys- ja yritysryhmäkohtaisten hankkeiden käynnistämisen keskeisimpänä rahoitusinstrumenttina toimii Serve-teknologiaohjelma. Maakunnallista palveluliiketoiminnan kehittämisohjelmaa laadittaessa, Serve-rahoitteisia, teollisuuden palveluliiketoimintaan kohdistuvia kehityshankkeita oli käynnissä kaikkiaan 18 kpl. Seuraavassa taulukossa on esitettynä esimerkinomaisesti muutamia näistä: 14

15 Taulukko 1. Esimerkkejä käynnissä olevista Serve-yrityshankkeista Yritys Projektin nimi Projektikuvaus John Deere Forestry Oy Modular Service Products Projektissa kehitetään modulaarisia palvelutuotteita tukemaan Kemppi Oy HT Lasertekniikka Oy Rautaruukki Oyj Kemppi Service Business Concept Järjestelmätoimittajan palveluliiketoimintamalli ja sitä tukeva teknologiaharppaus Dynaamiset kapasiteetin hallinnan teknistaloudelliset menetelmät pääomavaltaisessa teollisuudessa globaaleja palvelutoimintoja KSBC-projektissa kehitetään kokonaisvaltainen konsepti Kempin palveluliiketoiminta-malliksi ja organisoimiseksi. KSBC sisältää palveluiden kehitys- ja tuotteistusprosessin, teknologian ja palveluiden kehittämisen integroimisen, sekä palveluliiketoiminnan organisaation rakentamisen, mukaan lukien globaalin tytäryhtiö- ja dealerverkoston nostamisen uudelle yhteistyön tasolle, sekä asiakkaiden että emoyhtiön suuntaan. Tuote- ja teknologiaorientoituneesta yrityksestä ei yhdessä yössä siirrytä ratkaisuja tuottavaksi palveluntarjoajaksi. Muutos toimintamalleissa vaatii ajatusmallien muutosta, osaamisten yhdistämistä yrityksen sisällä ja uudenlaista yhteistyötä. HT Lasertekniikka keskittyy strategian mukaan kone- ja metallituoteteollisuuden järjestelmätoimituksiin valitulle asiakaskunnalle. Kehittymisen haasteena on löytää HT Lasertekniikan näkökulmasta mielekkäät lopputuotteen valmistajat, joille voidaan rakentaa yksilölliset palvelukokonaisuudet ja - konseptit. Hankkeen keskeisenä tarkoituksena on kehittää järjestelmätoimittajuutta, jossa laserhitsaus on integroitu osaksi toimitusketjua, kokonaisuuksien valmistamiseksi. Projektissa kehitetään pääoman tuotto-ohjautuva epävarmuuden ja muuttuvan liiketoimintaympäristön huomioiva teknistaloudellinen päätöksentekomenetelmien joukko ja tietotekninen ratkaisu neljään eri suunnittelu-ongelmaan ja näkökulmaan: 1) kapasiteettiin liittyvä yhtymätason riskien hallinta 2) usean tehtaan kapasiteetin hallinta 3) yhden tuotantolaitoksen kapasiteetin hallinta 4) tuotantolaitoksen toiminnon kapasiteetin hallinta 15

16 Serve-yrityshankkeiden joukossa ei ole yhtään etelä-pohjalaista yritystä. Tämä havainto heijastelee pitkälti sitä kokonaiskuvaa, joka muotoutui myös haastattelujen perusteella. Palveluliiketoiminta on yleisesti ottaen aihealue, joka ei ainakaan toistaiseksi ole saanut tuotannollista toimintaa harjoittavissa yrityksissä merkittävää jalansijaa oikeana liiketoimintana. Palveluilla on kuitenkin huomattava rooli maakunnan yritysten liiketoiminnassa. Tämä kävi hyvin ilmi, kun haastattelujen aikana yrityksiä pyydettiin nimeämään ne elinkaaripalvelut (katso sivulla 24 esitetty kuva 3), joita he asiakkailleen tarjoavat. Vastauksien perusteella kävi ilmi, että elinkaaripalvelut olivat kattavasti mukana yritysten liiketoiminnassa. Mutta niiden rooli liittyi ennen kaikkea tuotekaupan tukemiseen. Palvelujen toissijaista roolia kuvastaa myös palvelujen T&K-toimintaan liittyneeseen kysymykseen saadut vastaukset. Valtaosassa yrityksiä palveluihin liittyvä kehitystoiminta oli luonteeltaan reaktiivista kehitystoiminta käynnistetään vasta sitten, kun asiakkaat riittävässä määrin vaativat uusia palveluja. 4 Lopuksi Kuten edellä käy ilmi, palveluliiketoiminnan kehittämisessä maakunnan tuotannollista toimintaa harjoittavilla yrityksillä on runsaasti työsarkaa, mikäli yritykset haluavat aidosti hyödyntää palveluihin liittyvää liiketoimintapotentiaalia. Tämän johdosta laaja-alaista kehittämisohjelmaa ja sen toteuttamista voidaan pitää tarpeellisena ja oikeutettuna julkisena interventiona. Yksi mahdollisuus palveluliiketoiminnan eteenpäin viemiseksi liittyy entistä tiiviimmän yhteistyön rakentamiseen vanhan Vaasan läänin alueella toimivien yritysten kanssa. Yhteistyön käynnistäminen erityisesti vaasalaisten kärkiyritysten kanssa voisi tarjota runsaasti oppimismahdollisuuksia niille yrityksille, jotka kaipaavat mm. palveluliiketoimintaan, palvelujen konseptointiin ja modularisointiin sekä edelleen palveluliiketoiminnan ansaintamalleihin liittyviä käytännön esimerkkejä. Pyörää ei palveluliiketoiminnassakaan kannata keksiä uudelleen. 16

17 Tuotannollisten yritysten palveluliiketoiminnan kehittäminen Osa 2: Kirjallisuuskatsaus Juha Vänskä & Jari Kuusisto Lokakuu

18 5 Tiivistelmä Innovatiivisten palveluiden merkitys teollisuuden liiketoiminnassa lisääntyy koko ajan. Niiden avulla voidaan uudistaa myös suomalaisen teollisuuden liiketoimintamalleja ja parantaa mahdollisuuksia menestyä kansainvälisessä kilpailussa Minna Suutari, Tekesin Serve-teknologiaohjelman päällikkö, 2006 Palvelut ovat luonteeltaan aineettomia prosesseja, jotka tyypillisesti tuotetaan ja kulutetaan ainakin jossain määrin vuorovaikutteisesti asiakkaan kanssa. Kaiken kaikkiaan palvelut edustavat huomattavaa liiketoimintapotentiaalia, jota yritykset voivat hyödyntää systemaattisen ja pitkäjännitteisen kehitystyön tuloksena. Laajassa kansainvälisessä selvityksessä 1 ilmeni, että palveluiden kannattavuus voi olla jopa 75 % korkeampi kuin valmistavan teollisuuden muiden liiketoimintojen. Vaikka tuotannollisten yritysten tuottamat palvelut muodostavat merkittävän osan niiden liikevoitosta, yritykset eivät kuitenkaan hyödynnä olemassa olevaa liiketoiminnallista potentiaalia myymällä lisäarvopalveluita olemassa oleville asiakkailleen. Parantamalla ja kehittämällä asiakkaille tarjottavia palvelukokonaisuuksia myös suomalaisilla yrityksillä olisi mahdollista kasvattaa liikevaihtoa, markkinaosuutta ja asiakasuskollisuutta. Tutkimuksemme mukaan monet yritykset keskittävät toimintaansa edelleen pääosin tuotekehitykseen, eivätkä kohdenna tarpeeksi voimavarojaan erittäin kannattavien palvelujen kehittämiseen Jussi Konkola, Suomen Deloitten Manufacturing-toimialan johtaja, 2006 Palvelukeskeisen liiketoiminnan kehittämiseen liittyy useita haasteita. Liiketoiminnan menestyksekäs uudistaminen vaatii yritykseltä ja sen koko henkilöstöltä pitkäjänteistä ja päämäärätietoista työskentelyä oikoteitä onneen ei yksinkertaisesti ole olemassa. Syvällisimmillään kyse on yrityskulttuurissa tapahtuvasta muutosprosessista, jonka menestyksekäs läpivienti kestää tyypillisesti 2-5 vuotta. Työ on kuitenkin kannattavaa, koska sen avulla on mahdollista luoda ylivoimaista kilpailuetua suhteessa kilpaileviin yrityksiin tavalla, jota on hyvin vaikea tai jopa mahdotonta kopioida. 1 Deloitte,

19 6 Palveluliiketoiminta tuotannollisissa yrityksissä 6.1 Miksi lisätä palveluita omaan tarjoamaan? Globaalien markkinavoimien puristuksessa tuotannollista liiketoimintaansa harjoittavat yritykset ovat viimeisen vuosikymmenen kuluessa ryhtyneet lisääntyvässä määrin tarkastelemaan niitä mahdollisuuksia, joita palvelut voisivat niille tarjota. Palvelut ovat olleet perinteisesti osa tuotannollisten hyödykkeiden parissa käytävää kauppaa. Palvelut ovat kuitenkin olleet lapsipuolen asemassa yritysten liiketoiminnassa. Niitä tarjotaan asiakkaalle usein ilman erillistä korvausta varsinaisen tuotekaupan vauhdittamiseksi. Tällöin palvelut mielletään helposti ylimääräiseksi kulueräksi, joista on ainoastaan haittaa liiketoiminnalle. Viimeaikaiset kehitystrendit ovat kuitenkin osoittaneet, että palvelut ovat jopa osittain syrjäyttäneet yritysten aikaisemmin harjoittaman tuotekeskeisen liiketoimintamallin. Esimerkkejä uudenlaisesta liiketoiminta-ajattelusta on löydettävissä mm. ajoneuvoteollisuudesta, josta seuraava esimerkki: The shape of car manufacturing will change radically. The ultimate pattern, according to industry seers such as J Ferron of Pricewaterhouse Coopers, is that today's metalbashers will disappear. In their place will be vehicle brand owners (or VB0s). They will do only the core tasks of designing, engineering and marketing vehicles. Everything else, including even final assembly, may be done by the parts suppliers. Incredible shrinking plants, The Economist Ajoneuvoteollisuus on toimiala, jossa maailmanlaajuinen kilpailu on erittäin kireää. Markkinoilla menestyminen on vaatinut yrityksiltä suuria ponnistuksia tuottavuuden ja kannattavuuden parantamiseksi. Tuottavuuteensa ja kannattavuutensa parantamiseksi yritykset ovat jo vuosien ajan ulkoistaneet ydinliiketoimintaansa kuulumattomia toimintoja yhteistyökumppaneillensa. Ajoneuvoteollisuuden harjoittamalla toimintojen ulkoistamisella on kuitenkin omat rajansa. Ruotsalaisen tutkimuksen mukaan ajoneuvoteollisuuden keskimääräinen ulkoistamisaste oli vuosituhannen alussa hieman yli 60 % eikä sen enää uskottu tästä kasvavan - yritykset ovat haluttomia lisäämään ulkoistamista, koska ne pelkäävät oman ydinosaamisensa ja keskeisimpien resurssiensa katoamista von Corswant, & Fredriksson,

20 Kuten edellä esitetystä Economist-lehden artikkelista käy ilmi, ajoneuvoteollisuus on kääntänyt päähuomion asiakasrajapinnan hallintaan, jakelukanavien kehittämiseen sekä brandin johtamiseen, koska varsinaisessa tuotannossa tuottavuuden ja kannattavuuden tehostaminen on nykyisessä kilpailutilanteessa vaikeaa. Liiketoiminnan uudelleensuuntaaminen on edellyttänyt yrityksiltä markkinoiden entistä tehokkaampaa segmentointia sekä yhä yksilöllisemmin räätälöityjen tuotepalvelukokonaisuuksien kehittämistä ja niiden jakelua. Varsinaisen tuotannon kannalta tämä tarkoittaa yrityksen tuotantotoimintojen laajamittaista hajautusta, jolloin eri asiakassegmenttejä palvellaan suhteellisen pienistä kokoonpanoyksiköistä käsin. Tämän kaltaiset, lähellä markkinoita toimivat pienet kokoonpanoyksiköt pystyvät tuottamaan valitulle kohderyhmälle suunnattuja tuote-palvelukokonaisuuksia tehokkaammin kuin se olisi mahdollista suuressa, keskitetyssä tuotantojärjestelmässä. Ajoneuvoteollisuuden uudella tuotantorakenteella on runsaasti yhtymäkohtia ja samankaltaisuuksia perinteisen palvelutuotannon kanssa. Suuremmille palveluyrityksille on tyypillistä, että niiden johtaminen ja kehitystoiminta on varsin pitkälle keskittynyttä, mutta varsinaisen palvelun tuotannosta ja jakelusta vastaavat suhteellisen pienikokoiset, lähellä markkinoita olevat liiketoimintayksiköt. Aikaisempien selvitysten 3 pohjalta voidaan todeta, että palveluiden järjestelmällisellä ja suunnitelmallisella kehittämisellä voidaan merkittävällä tavalla vahvistaa yritysten kasvumahdollisuuksia ja niiden liiketoiminallista kannattavuutta. Syitä on useita: Yrityksen myynnin ja kassavirran parempi ennustettavuus: markkinoiden kysynnän syklisyys on tyypillistä useille eri toimialoille (esimerkiksi rakennusteollisuudelle tyypilliset kausivaihtelut, autoteollisuuden kysynnän heilahtelu yleisen taloudellisen kehityksen vanavedessä, jne.). Yritykset käyvät yhä voimakkaampaa kilpailua kypsillä/kypsyvillä markkinoilla eri tuoteryhmissä, mikä johtaa hyvinkin ankaraan taisteluun markkinaosuuksista sekä edelleen katteiden laskuun. Kun yhtälöön lisätään vielä asiakkaiden ja mahdollisten päämiesten suunnalta tuleva hintapaine, niin myynnin, tuottavuuden ja kannattavuuden ennakoinnista muodostuu haastava tehtävä. Palveluiden kytkeminen osaksi yrityksen liiketoimintastrategiaa on yksi mahdollisuus vastata näihin haasteisiin. Markkinoiden paineet vaikuttavat myös asiakkaiden liiketoimintaratkaisuihin. Omaan ydinosaamiseen keskittyminen sekä siihen kytkeytyvä toimintojen osittainen ulkoistaminen luovat uusia markkinoita ja liiketoimintamahdollisuuksia palveluihin erikoistuville asiantuntijayrityksille. Palveluiden liittäminen osaksi asiakkaille tarjottavaa räätälöityä kokonaisratkaisua voi merkittävällä tavalla vahvistaa yrityksen asemaa markkinoilla ja samalla suojata tehokkaalla tavalla varsinaista 3 mm. Reinartz,& Ulaga,

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

ESPOO 2006 VTT PUBLICATIONS 622. Pekka Pesonen. Innovaatiojohtaminen ja sen vaikutuksia metsäteollisuudessa

ESPOO 2006 VTT PUBLICATIONS 622. Pekka Pesonen. Innovaatiojohtaminen ja sen vaikutuksia metsäteollisuudessa ESPOO 2006 VTT PUBLICATIONS 622 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789

Lisätiedot

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Sisältö 3 Johdanto 4 Teollinen murros ja tulevaisuus 9 10 types of innovation tutkimuksen viitekehys 11 Mistä kilpailukyky

Lisätiedot

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Julkaistu vuonna 2005 osana HIMA Hinnoittelumallit asiakassuhteessa projektia Sisältö Lukijalle...3 Oppaan keskeisiä käsitteitä... 5 Miksi

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot

SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista

SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista 22. kesäkuuta 2011 SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista Selvitystyön loppuraportti SISÄLTÖ sivu KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUDEN SUURI KUVA 2 1 JOHDANTO 3 2 SELVITYSTYÖN

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Loppuraportti

Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Loppuraportti www.pwc.com/fi Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Suunnittelu- ja konsulttialan kehitys, toimintaedellytysten arviointi ja kilpailukyvyn parantaminen 30.11.2010 Tällä hetkellä yrityksemme

Lisätiedot

Ideasta kasvuyritykseksi

Ideasta kasvuyritykseksi McKinsey & Company Ideasta kasvuyritykseksi Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen Werner Söderström Osakeyhtiö Helsinki Copyright 1999 McKinsey & Company Englanninkielisestä alkuteoksesta Starting

Lisätiedot

Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä

Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä Arviointiraportti Mari Hjelt Ylva Gilbert Alina Pathan Teknologiaohjelmaraportti 7/2005 Helsinki 2005 Kilpailukykyä teknologiasta

Lisätiedot

Pohjois-Savon teknologiateollisuuden uudet suunnittelu- ja tuotantomenetelmät -teemaohjelma 25.2.2008

Pohjois-Savon teknologiateollisuuden uudet suunnittelu- ja tuotantomenetelmät -teemaohjelma 25.2.2008 Pohjois-Savon teknologiateollisuuden uudet suunnittelu- ja tuotantomenetelmät -teemaohjelma 25.2.2008 Teemaohjelman sisältö:. TIIVISTELMÄ...3 2. JOHDANTO...6 2.. Itä-Suomen kehittämisstrategian taustat,

Lisätiedot

Palvelut ja tuottavuus

Palvelut ja tuottavuus Palvelut ja tuottavuus Saara A. Brax Teknologiakatsaus 204/2007 Palvelut ja tuottavuus Saara A. Brax Teknologiakatsaus 204/2007 Helsinki 2007 Tekes rahoitusta ja asiantuntemusta Tekes on tutkimus- ja kehitystyön

Lisätiedot

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O. PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O. PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät Yrittäjyyden pro gradu tutkielma Syksy 2003 Laatija: Tarja

Lisätiedot

Matkalla menestykseen ei ole oikoteitä s. 18

Matkalla menestykseen ei ole oikoteitä s. 18 TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 3 2007 Professori Jukka Vesalainen: Matkalla menestykseen ei ole oikoteitä s. 18 Kemikaaleja kartoittamaan s. 6 Talotekniikan instituutti kokoaa yhteen alan osaamisen

Lisätiedot

kunnat ja kilpailu Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö

kunnat ja kilpailu Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö kunnissa kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kilpailutus ja toimittajayhteistyö kunnissa Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja

Lisätiedot

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Joulukuu 2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA B 8 Hannu Nyqvist, Marko Iljin & Mikko Pärnänen PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 8 Pk-yritysten haasteet

Lisätiedot

pohdittaessa. Tietointensiiviset liikeelämän palvelut: kohti merkityksellisempää vertailuinformaatiota

pohdittaessa. Tietointensiiviset liikeelämän palvelut: kohti merkityksellisempää vertailuinformaatiota discussion Harri Laihonen, Antti Lönnqvist ja Jonna Käpylä Tietointensiiviset liike-elämän palvelut: kohti merkityksellisempää vertailuinformaatiota Johdanto Tarve KIBS-yrityksen kehittämistä tukevalle

Lisätiedot

Kasvuparadigman muutos

Kasvuparadigman muutos Kasvuparadigman muutos Innovaatiotoiminnan uudet trendit Eija Ahola ja Anna-Maija Rautiainen (toim.) Tekesin katsaus 250/2009 Kasvuparadigman muutos Innovaatiotoiminnan uudet trendit Eija Ahola ja Anna-Maija

Lisätiedot

Palvelut 2020. Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa

Palvelut 2020. Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Palvelut 2020 Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Palvelut 2020 Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Loppuraportti Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2006 Palvelut 2020 1 Sisältö

Lisätiedot

TERO VUORINEN TERO KURKI. Ui tai uppoa. Toimialatutkimus Suomen venealasta VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 161

TERO VUORINEN TERO KURKI. Ui tai uppoa. Toimialatutkimus Suomen venealasta VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 161 TERO VUORINEN TERO KURKI Ui tai uppoa Toimialatutkimus Suomen venealasta VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 161 VAASA 2010 III ESIPUHE Tämä tutkimusraportti käsittelee Suomen venealaa

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran tehtävä on edistää Suomen vakaata ja tasapainoista kehitystä, talouden määrällistä ja laadullista kasvua sekä kansainvälistä

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Antti Mäenpää ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN MITTAAMINEN Esimerkkinä Pohjanmaan triple helix -tutkimus Aluetieteen pro gradu -tutkielma VAASA 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKKO-

Lisätiedot

ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353. Kasvukompassi. 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit

ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353. Kasvukompassi. 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353 Kasvukompassi 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2353 Kasvukompassi 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 4/2013 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 57/2009 tommi ranta anssi uitto jarl matti anttila KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja

Lisätiedot

Kehittämistoiminta kunnissa Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt

Kehittämistoiminta kunnissa Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt Kehittämistoiminta kunnissa Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt Ulriika Leponiemi & Pasi-Heikki Rannisto & Jari Stenvall & Ismo Lumijärvi & Risto Harisalo Kuntakehto, Tuottava

Lisätiedot

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät www.finnsight2015.fi ISBN 951-715-610-3 Tekes PL 69 (Kyllikinportti 2) 00101

Lisätiedot