VUOKRASOPIMUS (12)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOKRASOPIMUS 26.5.2015 1 (12)"

Transkriptio

1 VUOKRASOPIMUS (12) VUOKRASOPIMUS 1 OSAPUOLET 1.1 KOy Naumanen (Y-tunnus ) Osoite: K-rauta, Leväsentie 2, KUOPIO Yhteyshenkilö: Olli Naumanen Yhteystiedot: , (jäljempänä Vuokranantaja ) 1.2 Kuopion Kaupunki, Tilakeskus (Y-tunnus) Osoite: Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: (jäljempänä Vuokralainen ) Vuokranantaja ja Vuokralainen jäljempänä yhdessä Osapuolet. 2 SOPIMUKSEN KOHDE Tällä vuokrasopimuksella (jäljempänä Vuokrasopimus ) Vuokranantaja vuokraa Vuokralaiselle pinta-alaltaan 825,5 m2 suuruisen tilan, (jäljempänä yhdessä Vuokratila ), joka on merkitty liitteenä olevaan sijaintipiirrokseen (liite 1). Vuokratila sijaitsee Kiinteistö Oy Naumasen ja Kiinteistö Oy Kuopion Kauppapaikka Herman II:n omistamissa Kauppapaikka Hermanissa (jäljempänä Rakennus tai Kauppakeskus ) osoitteessa Leväsentie 2, Kuopio. Asiayhteydestä riippuen termillä Rakennus voidaan jäljempänä tarkoittaa myös Rakennuksen omistavaa yhtiötä. Osapuolet toteavat, että vuokratilaan sovelletaan vuokrasopimuksen 15 kohdan ehtoja pois lukien kohdat 15,24, 15,25, 15,26 sekä 15,27. 3 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO Vuokrasopimus tulee voimaan Osapuolten allekirjoituksin. Vuokrakausi alkaa, kun vuokratilan hallintaoikeus luovutetaan vuokralaiselle ja on voimassa toistaiseksi kolmen (3) kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanomisaika alkaa sen kuukauden viimeisestä päivästä, jolloin toinen sopijapuoli on toimittanut toiselle sopijapuolelle kirjallisen vuokrasopimuksen irtisanomisilmoituksen. Vuokrasopimuksen voi irtisanoa aikaisintaan HALLINNANLUOVUTUS Vuokratilan hallintaoikeus luovutetaan Vuokralaiselle viimeistään mennessä. Tarkempi hallinnanluovutuspäivä sovitaan myöhemmin.

2 VUOKRASOPIMUS (12) 5 VUOKRA Vuokralainen on velvollinen maksamaan Vuokratilasta kuukausittaista vuokraa. Vuokran suuruus määräytyy neliöperusteisesti Vuokratilojen lopullisen pinta-alan mukaan. 5.3 Kokonaisvuokra Vuokratilasta maksettava kokonaisvuokra muodostuu seuraavasti: 5,50 /m2 + alv 24% (6,82 /m2 sis. alv 24 %) Vuokranmaksu alkaa alkaen Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin (1951:10=100) ja perusindeksinä käytetään 03/2015 pistelukua. Vuokra tarkistetaan kaksi kertaa vuodessa käyttäen tarkistusindeksinä kunkin kalenterivuoden marras- ja toukokuun pistelukuja. Vuokraa korotetaan tarkistusindeksikuukautta seuraavan toisen kalenterikuukauden alusta lukien (tammi- ja heinäkuu) niin monella prosentilla kuin tarkistusindeksiluvun ja perusindeksiluvun erotus on. Ensimmäisen kerran vuokraa tarkistetaan Mikäli elinkustannusindeksi laskee, ei vuokraa lasketa. Vuokraa tarkistetaan ylöspäin kuitenkin vuosittain vähintään kolme (2) prosenttia, mikäli edellä mainittu laskennallinen vuosittainen indeksikorotus jää alle kahden prosentin. Mikäli elinkustannusindeksin laskeminen lopetetaan, sidotaan vuokra kuluttajaindeksiin (1972=100) tai vastaavaan laskentaperusteeseen noudattaen soveltuvin osin edellä mainittuja periaatteita. Mikäli tämä ei ole mahdollista, Vuokranantaja ja Vuokralainen sopivat yhteisesti vastaavan tarkistusperusteen siten, että Vuokrasopimuksen tarkoittama taloudellinen lopputulos puolin ja toisin saavutetaan. 5.4 Ylläpitovuokra Ylläpitovuokra sisältyy perittävään kokonaisvuokraan 6 VUOKRAVAKUUS Osapuolet eivät aseta vuokravakuutta 7 MUUTOSTYÖT 7.5 Muutostyöt Tila luovutetaan vuokralaiselle siinä kunnossa, kun se on vuokrasopimuksen allekirjoitushetkellä. Vuokralainen vastaa vuokraamansa tilan muutostöistä. Vuokralaisen tulee hakea muutostöille yhteistyössä kiinteistönomistajan kanssa viranomaisen vaatimat luvat. Kaikkiin muutostöihin on saatava vuokranantajan hyväksyntä ennen töiden aloittamista. Todettakoon, että vuokranantaja ei voi ilman perusteltua syytä kieltää muutostöitä, ellei muutostöistä aiheudu haittaa kiinteistölle, muille vuokralaisille tai muuta sellaista haittaa josta voi olla seuraamuksia kolmannelle osapuolelle. Vuokranantajalla on oikeus kieltää sellaiset muutostyöt, joihin ei ole saatu viranomaisen asianmukaista hyväksyntää.

3 VUOKRASOPIMUS (12) Vuokranantajalla on oikeus nimetä kustannuksellaan valvoja seuraamaan muutostöiden etenemistä. Vuokranantajan valvojalla on oikeus osallistua mm. työmaakokouksiin. Valvojalla ei ole oikeutta sopia suunnitelmamuutoksia. Valvojalla on kuitenkin oikeus puuttua työturvallisuuteen, kiinteistölle, kolmansille osapuolille tai muille vuokralaisille aiheutuvaan haittaan tai vaaraan. Muutostöiden osalta sovelletaan lisäksi myös kohdan 8.6 ehtoja 7.6 Lisä- ja muutostyöt vuokra-aikana Vuokralaisella on oikeus tehdä Vuokratilaan muutoksia vasta, kun Vuokralainen on saanut muutoksiin Vuokranantajan kirjallisen suostumuksen ja ennen lisä- ja muutostöiden aloittamista sopinut Vuokranantajan kanssa ainakin seuraavat asiat: mitä muutostöitä saa tehdä; miten muutokset on toteutettava ja valvottava; kuka vastaa kustannuksista; kuka tekee muutokset; korvataanko vuokralaisen kustantamat muutostyöt heti vai vuokrasuhteen päättyessä vai ei lainkaan; ja onko muutostyöt poistettava vuokrasuhteen päättyessä, onko jäljet siistittävä, onko muutostyöt jätettävä korvauksetta vai suoritetaanko tästä korvaus. Vuokralainen hyväksyttää kustannuksellaan Vuokratilan lisä- ja muutostöiden suorittamiseksi tarvittavat suunnitelmat ja rakennuslupaan tarvittavat tiedot Vuokranantajalla. Muutostöistä tulee laatia tarvittavat dokumentit (piirustukset, tarkastuspöytäkirjat ym. asiakirjat), joista yksi sarja on luovutettava korvauksetta Vuokranantajalle. Vuokralaisen liiketoiminnan tarpeiden johdosta aiheutuvat kustannukset, muutokset ja lisäykset rakennus- ja talotekniikkaan, sekä esitetyn perustason ylittämisestä aiheutuneet kustannukset kuuluvat Vuokralaiselle, ellei niistä ole sovittu erikseen muuta. Näiden töiden suunnitelmat on hyväksytettävä etukäteen Vuokranantajalla. 8 ARVONLISÄVERO Kaikkiin Vuokrasopimuksessa ilmoitettuihin hintoihin ja kustannuksiin lisätään arvonlisävero kulloinkin voimassaolevan verokannan mukaisena. Vuokralainen sitoutuu käyttämään Vuokratilaa arvonlisäverolain 30 :ssä ja 10 luvussa määritellyllä tavalla jatkuvasti vähennykseen oikeuttavaan toimintaan. Mikäli Vuokratilaa käytetään vähennykseen oikeuttamattomalla tavalla, Vuokralainen on velvollinen korvaamaan Vuokranantajalle siitä aiheutuvan vahingon täysimääräisesti. 8.7 Muut verot ja maksut

4 VUOKRASOPIMUS (12) Jos vuokraustoiminnalle määrätään Vuokrasopimuksen voimaantulon jälkeen viranomaisten uusia veroja tai muita maksuja, lisätään ne vuokraan verojen tai maksujen maksuvelvoitteesta lukien. 9 VUOKRAN MAKSAMINEN Ellei kohdasta 3 muuta johdu, Vuokralaisen vuokranmaksuvelvollisuus alkaa Vuokranmaksukausi on kuukausi. Vuokralaisen on suoritettava vuokra ja siihen mahdollisesti liittyvät maksut kuukausittain ennakolta viimeistään kunkin kalenterikuukauden 5. päivänä. Vuokranmaksun viivästyessä suoritetaan maksamattomalle vuokralle viivästyskorkoa eräpäivästä maksupäivään kulloinkin voimassa olevan korkolain säännösten mukaisesti. 9.8 Vuokranmaksu vuokra-ajan päätyttyä Vuokralainen on velvollinen maksamaan vuokraa myös Vuokrasopimuksen voimassaolon päättymisen jälkeiseltä ajalta, mikäli Vuokratila on tuolloin edelleen Vuokralaisen hallinnassa. Vuokranmaksuun sovelletaan tällöin Vuokrasopimuksen ehtoja. 10 VAKUUTUKSET Vuokralaisen tulee omalla kustannuksellaan ottaa ja pitää koko vuokra-ajan voimassa vakuutukset irtaimistonsa, hallussaan olevan kolmannen osapuolen irtaimiston ja haluamassaan laajuudessa toimintaansa kohdistuvien vahinkojen varalle. Vuokranantaja ei ole LHVL:n mukaan velvollinen korvaamaan Vuokralaisen tai tämän hallussa olevalle kolmannen tahon irtaimistolle tai Vuokralaisen toiminnalle aiheutunutta vahinkoa ellei vahinko ole aiheutunut Vuokranantajan huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä. Kyseinen omaisuus tai toiminnan keskeytymisestä Vuokralaiselle aiheutuneet vahingot eivät vakuutusehtojen mukaan tule myöskään korvattavaksi kiinteistön vakuutuksesta / kiinteistön täysarvovakuutuksesta. Vuokranantaja ei vastaa mahdollisista vahingoista, joita Vuokratilassa aiheutuu Vuokralaisen työntekijöille, asiakkaille tai kolmansille, eikä Vuokralaisen toiminnanvastuun piiriin kuuluvista vahingoista. Vuokranantaja ei vastaa mistään liukastumisvahingoista vuokrakohteessa, ellei kyseessä ole Vuokranantajan tuottamus. Selvyyden vuoksi todetaan, että liukastumisvahingot yhteisillä alueille eivät kuulu Vuokralaisen vastuulle. 11 VUOKRAKOHTEEN KÄYTTÖ Vuokralainen sitoutuu käyttämään tilaa huolellisesti ja toimintansa mukaisesti. Jos Vuokralaisen menettelytavat tai liiketoimintaperiaatteet ovat olennaisesti hyvän tavan vastaisia, tai jos Vuokralainen ei ole toimittanut edellä mainittuja tietoja asetetussa määräajassa tai Vuokranantajalla on perusteltu syy epäillä tietojen todenperäisyyttä, eikä Vuokralainen ole annetun purku - uhkaisen kirjallisen varoituksen saatuaan välittömästi

5 VUOKRASOPIMUS (12) toiminut sopimusvelvoitteidensa mukaisesti, on Vuokranantajalla katsottava olevan LHVL 48 1 momentin 7-kohdassa mainittu oikeus purkaa Vuokrasopimus. Vuokralaisen on hankittava Vuokratilassa harjoittamalleen toiminnalle tarvittavat viranomaisluvat ja noudatettava niiden ehtoja. Jos Vuokralaisen Vuokratiloissa harjoittaman toiminnan vuoksi Vuokranantajalle tulee viranomaisten taholta sanktioita tai velvoitteita, on Vuokralainen velvollinen korvaamaan näistä aiheutuvat kulut täysimääräisesti. 12 VUOKRATILAN KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖT 12.9 Kunnossapito Vuokralaisen tulee huolellisesti hoitaa Vuokratilaa. Vuokranantajalla on oikeus tarkastaa Vuokratilan kunto vuokra-aikana. Vuokranantaja vastaa Vuokratilan ulkopuolisesta kunnossapidosta, kuitenkin niin, että Vuokralainen vastaa Vuokratilan ulkopuolellakin sellaisten rakennelmien, järjestelmien yms. vastaavien laitteiden kunnossapidosta, jos ne palvelevat ainoastaan vuokralaisen toimintaa. Vuokralainen vastaa Vuokratilan sisäpuolisesta siivouksesta, huollosta ja kunnossapidosta, tekemistään muutostöistä ja näiden kustannuksista. Vuokralainen vastaa suorittamiensa toimenpiteiden tai niiden laiminlyöntien Vuokranantajalle tai Kauppakeskukselle mahdollisesti aiheuttamista vahingoista täysimääräisesti. Vuokranantaja vastaa Vuokratilan rakenteesta johtuvista vioista sekä putkistoista, johdoista ja kanavista. Vuokralaisen on pidettävä Vuokratila sellaisessa kunnossa, ettei siitä aiheudu haittaa tai vahinkoa Rakennukselle, Rakennuksen mahdollisille muille vuokralaisille, Rakennusta käyttäville henkilöille tai Vuokranantajalle. Vuokralainen on myös velvollinen viipymättä ilmoittamaan Vuokranantajalle havaitsemistaan Vuokranantajan kunnossapitovastuuseen kuuluvista vioista Vuokranantajan korjausoikeus Vuokrasopimuksen aikana Vuokranantaja on oikeutettu tekemään Vuokratilassa tai Rakennuksessa tavanmukaisia, Vuokratilan tai Rakennuksen ylläpidon teknisiin pitkän tähtäimen suunnitelmiin (PTS) liittyviä korjaus- ja muutostöitä ilmoitettuaan siitä etukäteen Vuokralaiselle. Vuokranantaja ei saa ryhtyä olennaista haittaa tai häiriötä aiheuttaviin korjaus- tai muutostöihin, ellei ole ilmoittanut siitä kahta (2) kuukautta ennen sanottua ajankohtaa. Vuokranantajan käyttäessä tässä sovittua korjausoikeuttaan Vuokralaisella ei ole oikeutta purkaa Vuokrasopimusta Toimintahäiriöt Tilapäiset häiriöt sekä Rakennuksen kunnossapidon kannalta tarpeelliset katkot ja rajoitukset vesi-, viemäri-, lämpö- ja sähkölaitteissa tai muut näihin verrattavat tapaukset

6 VUOKRASOPIMUS (12) eivät oikeuta Vuokralaista vaatimaan vuokranalennusta, eikä korvausta, ellei katko tai rajoitus ole johtunut Vuokranantajan tuottamuksesta. Vuokranantaja ei ole myöskään velvollinen korvaamaan Vuokralaisen omaisuudelle tai Vuokratilassa olevalle kolmannen osapuolen omaisuudelle aiheutuneesta vahingosta, ellei vahinko ole aiheutunut Vuokranantajan tuottamuksesta. Vuokranantaja ei vastaa vuodosta, viemäritukoksesta ja muusta sellaisesta syystä Vuokralaisen toiminnalle, omaisuudelle tai vuokratuissa tiloissa olevalle kolmannen osapuolen omaisuudelle aiheutuneesta vahingosta, ellei vahinko ole aiheutunut Vuokranantajan tuottamuksesta. Vuokralaisella on velvollisuus ilmoittaa viasta tai häiriöstä mahdollisimman pian Vuokranantajalle tai tämän ilmoittamalle taholle. Vuokranantaja korjauttaa nämä viat ja häiriöt mahdollisimman nopeasti saatuaan Vuokralaiselta yksilöidyn ilmoituksen. Jos vika tai häiriö on aiheutunut Vuokralaisen tuottamuksesta, Vuokranantajalla on oikeus periä korjauskustannukset Vuokralaiselta. 13 POISMUUTTO Vuokralaisen tulee muuttaa pois Vuokratilasta ja luovuttaa Vuokratila Vuokranantajan vapaaseen hallintaan Vuokrasopimuksen voimassaolon päättymispäivänä, joka on myös Vuokralaisen muuttopäivä. Vuokratila tulee luovuttaa Vuokranantajalle siinä kunnossa kuin se on luovutettu Vuokralaiselle vuokra-ajan alkaessa. Vuokratilan tavanomaista kulumista lukuun ottamatta. Vuokralainen on velvollinen kustannuksellaan suorittamaan Vuokratilassa perussiivouksen sekä poistamaan Vuokratilaan toimintaansa varten asennetut irtokalusteet, koneet ja laitteet, mainosvalot, teipit, kyltit yms. sekä korjaamaan niiden poistamisesta johtuvat jäljet, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu. Mikäli Vuokralainen laiminlyö edellä sovitun velvoitteensa, on Vuokranantajalla oikeus teettää tarvittavat työt Vuokralaisen kustannuksella. Vuokra-ajan päättyessä Vuokralainen ei saa korvausta mistään Vuokratilaan tekemistään muutoksista tai parannuksista, asiakaspiirin vähentymisestä muuton johdosta, muuttokustannuksista tai muusta sellaisesta. Vuokranantajalla on oikeus käyttää kustannusten kattamiseen vuokravakuutta. Vuokratilassa pidetään yhteinen katselmus poismuuton jälkeen, jossa todetaan Vuokratilan kunto. Katselmus on pidettävä viimeistään 10 päivää hallinnan luovutuksen jälkeen. Katselmuksesta laaditaan pöytäkirja. Osapuolten on viimeistään katselmuksessa ilmoitettava, jos heillä on toista osapuolta kohtaan vaatimuksia Vuokratilan kunnon, siihen tehtyjen korjausten, remonttien, töiden tms. johdosta. Tämän jälkeen vaatimuksia ei voida puolin ja toisin enää esittää, ellei ole kyse huoneistossa ilmenneestä piilevästä viasta tai vahingosta, jota ei katselmuksessa ole voitu todeta.

7 VUOKRASOPIMUS (12) 14 MUUT EHDOT Avaimet Vuokratilan ja Rakennuksen kulunvalvontakortit sekä tarvittavat avaimet luovutetaan Vuokralaiselle erillistä kuittausta vastaan kun Vuokralaisella on kohdan 4 mukaan oikeus saada Vuokratila hallintaansa tai oikeus aloittaa kalustaminen Vuokratilassa, edellyttäen että Vuokralainen on asettanut kohdan 6 mukaisen vuokravakuuden. Vuokralainen vastaa siitä, että kulunvalvontakortteja sekä avaimia säilytetään huolellisesti. Mikäli kulunvalvontakortteja tai avaimia katoaa tai varastetaan, vastaa Vuokralainen tästä aiheutuneista kustannuksista täysimääräisesti sisältäen muun muassa Rakennuksen lukkojen uudelleensarjoituksen. Vuokranantaja ei järjestä avainhuoltoa, jollei siitä erikseen toisin sovita Jätehuolto Roskien ja jätteiden säilytys Vuokratilassa ei ole sallittua. Vuokralaisen tulee omalla kustannuksellaan viedä roskat ja jätteet niille erityisesti osoitettuun paikkaan Kauppakeskuksen antamien lajittelu- ja käsittelyohjeiden mukaisesti. Jätteiden käsittelystä ja siitä syntyneet kustannukset sisältyvät ylläpitovuokraan Salassapito Vuokralainen sekä kaikki tilojen käyttäjät ovat velvollisia pitämään kiinteistön turvallisuusasiat salassa. Salassapitovelvollisuus jatkuu myös vuokrasuhteen päätyttyä. Vuokranantaja on velvollinen pitämään sille annetut tiedot luottamuksellisina. Vuokranantajalla on oikeus käyttää tämän sopimuksen tietoja sisäisesti tarvitsemissaan raporteissa sekä mahdollisissa benchmarking -tutkimuksissa sekä osakekannan tai sen osan luovuttamista koskevien neuvotteluiden yhteydessä Toiminnan lainmukaisuus Vuokralainen vastaa siitä, että sen Vuokratilassa ja Kauppakeskuksessa harjoittama toiminta on Suomessa kulloinkin voimassa olevien lakien ja säännösten mukaista ja että sen toiminnalle on olemassa tarvittavat viranomaisluvat. Vuokralainen sitoutuu ilmoittamaan mahdolliset poikkeamat Vuokranantajalle välittömästi. Vuokranantajalla on oikeus suorittaa Vuokratilassa ympäristö- ja muita tarkastuksia ja lopettaa lakien tai säännösten vastainen toiminta. Vuokranantajalla on oikeus kaikki vahingot kattavaan korvaukseen Vuokralaisen mahdollisen lakien ja säännösten vastaisen toiminnan Vuokranantajalle aiheuttamien seuraamusten osalta Autopaikoitus Vuokralaisen käyttöön tulevista autopaikoista sovitaan erikseen Vuokralaisen ja Vuokranantajan kesken.

8 VUOKRASOPIMUS (12) Todettakoon että tolpattomat autopaikat ovat vuokralaisen asiakkaiden ja henkilökunnan vapaassa käytössä. Henkilökunnan pysäköiminen suositetaan muualle kuin asiakaspaikoille sisäänkäyntien yhteyteen Koneet ja laitteet ATK-, tele-, ym. laitteet, jotka Vuokralainen liittää Vuokratilan tai Kauppakeskuksen tietoverkkoon, eivät saa häiritä Rakennuksen tietoverkon muita käyttäjiä. Vuokralainen tekee Vuokratilaa ja omaa toimintaansa koskevat ATK- ja telepalvelusopimukset ja vastaa niiden kustannuksista. Muut koneet ja laitteet, joita Vuokralainen asentaa tai tuo tiloihin, eivät saa häiritä Rakennuksen muita käyttäjiä eivätkä aiheuttaa haittaa Rakennuksen rakenteille tai järjestelmille Turvallisuus Vuokralainen on velvollinen käyttämään Vuokratilaa huolellisesti sekä noudattamaan työturvallisuudesta, ympäristöstä, terveydestä ja siisteydestä ym. annettuja määräyksiä ja normeja. Vuokralainen vastaa Vuokratilan käytön turvallisuudesta. Vuokralainen tekee Vuokratilaa ja omaa toimintaansa koskevat tarvittavat turvallisuus- ja vartiointisopimukset ja vastaa niiden kustannuksista. Rakennuksen uloskäynnit käytävineen sekä pelastustiet, joilla tarkoitetaan hälytysajoneuvoille varattua ajotietä tai -yhteyttä lähelle Rakennusta, on pidettävä aina esteettöminä. Helposti syttyvää materiaalia tai muuta tavaraa, joka lisää tulipalon vaaraa tai vaikeuttaa tulipalon sammuttamista, ei saa tarpeettomasti säilyttää ullakoilla, kellareissa, rakennusten alla tai rakennuksen välittömässä läheisyydessä. Uloskäytävillä sekä ullakoiden, kellarien ja varastojen kulkureiteillä ei saa säilyttää mitään tavaraa Järjestyssäännöt Vuokralainen vastaa siitä, että Vuokratilojen käyttäjät sitoutuvat noudattamaan Rakennuksen järjestyssääntöjä sekä mitä muutoin järjestyksen säilymiseksi on säädetty tai määrätty. Jos vuokralainen rikkoo tätä velvoitettaan olennaisesti, Vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokrasopimus LHVL 48 :n mukaan Sovellettava laki ja erimielisyydet Ellei Vuokrasopimuksessa ole muuta sovittu, noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa lakia liikehuoneiston vuokrauksesta. Tässä sopimussuhteessa noudatetaan Suomessa voimassa olevaa lainsäädäntöä. Tähän sopimukseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti neuvotteluteitse, mutta mikäli sovintoa ei näin saavuteta, ratkaistaan asia Vuokratilan sijaintipaikan käräjäoikeudessa.

9 VUOKRASOPIMUS (12) 15 KAUPPAKESKUSEHDOT Soveltamisala Tämän kohdan 15 ehtoja noudatetaan, mikäli Vuokratila sijaitsee ja Vuokralaisen toimintaa harjoitetaan Kauppakeskuksessa Tarkoitus Kauppakeskus liikepaikkana muodostaa toiminnallisen kokonaisuuden, jonka sisällä harjoitetaan tiivistä yhteistoimintaa sekä vuokralaisina olevien yrittäjien kesken että kauppakeskuksen johdon kanssa. Tämä yhteistyö mahdollistaa Kauppakeskuksen toiminnan ja markkinoinnin kokonaisuutena siten, että se parhaalla tavalla edistää kaikkien osapuolten liiketoimintaa. Kauppakeskuksen toiminnan luonteesta johtuu, että Vuokranantajan ja Vuokralaisen velvoitteet toisiaan ja muita yrittäjiä kohtaan ovat normaalia vuokrasuhdetta huomattavasti laajemmat ja tekevät Vuokrasopimuksesta yrittäjien välisen yhteistoimintasopimuksen luonteisen. Vuokrasuhteen edellytyksenä on aktiivinen osallistuminen Kauppakeskuksen toimintaan ja yrittäjien väliseen yhteistyöhön. Kauppakeskuksessa toimiminen edellyttää Vuokralaiselta aktiivista osallistumista kauppakeskuksen yhteistoimintaan ja erilaisiin markkinointitapahtumiin ja kiinteistönomistajalta aktiivista Kauppakeskuksen ja sen toimintojen johtamista Yhteiset tilat Vuokralaisen tai hänen henkilökuntaansa kuuluvan tulee Vuokrasopimuksen ehtojen lisäksi noudattaa niitä Kauppakeskuksen yhteisten tilojen käyttöä koskevia ohjeita, jotka Vuokranantaja tai Kauppakeskus on Vuokralaiselle antanut. Kauppakeskuksen kuormaus- ja purkualueet sekä huoltokäytävät tulee pitää vapaina eikä niitä saa käyttää tavaransäilytystiloina. Vuokralaisen tulee välittömästi siirtää saapuvat tavaransa omiin tiloihinsa. Jos Vuokralainen jättää tavaroita yhteisiin tiloihin eikä poista niitä kirjallisen kehotuksen jälkeen, on Vuokranantajalla oikeus poistaa ja varastoida tavarat Vuokralaisen kustannuksella Kauppakeskuksen markkinointi Kauppakeskusta markkinoidaan yhtenä kokonaisuutena. Osapuolet sitoutuvat osallistumaan aktiivisesti Kauppakeskuksen markkinointiin sen eri muodoissa. Kauppakeskuksen kauppiasyhdistys tai muu nimettävä taho vastaa Kauppakeskuksen markkinoinnista sekä siihen liittyvästä yhteistoiminnan koordinoinnista. Vuokrasuhde mahdollistaa osallistumisen liikkeenharjoittajien ja kauppakeskusjohdon väliseen yhteistyöhön Kauppakeskuksen markkinoinnissa. Yhteistoiminnan varmistamiseksi Kauppakeskukseen on perustettu tätä tehtävää varten Kauppiasyhdistys. Kauppiasyhdistystä edustaa yritykset mahdollisuuksien mukaan ja kattavasti markkinoinnin osaamista Kauppakeskuksen eri toimialoilta. Kauppiasyhdistys toimii yhteistyöelimenä, joka varmistaa yhteisen näkemyksen, tiedonvaihdon ja sitoutumisen kauppakeskusmarkkinointiin.

10 VUOKRASOPIMUS (12) Vuokralaisten maksaman markkinointimaksun suuruuden päättää Vuokranantaja tai Kauppakeskuksen yrittäjäyhdistys sääntöjensä mukaisesti. Kauppakeskukselle laaditaan vuosittain markkinointisuunnitelma ja markkinointibudjetti johon maksut perustuvat. Vuokralaisen markkinointimaksuosuus määräytyy Vuokranantajan tai yrittäjäyhdistyksen määrittämän maksuperusteen mukaisesti. Markkinointimaksu maksetaan kuukausittain kauppiasyhdistykselle. Markkinointia varten kerätyt varat voidaan käyttää vain markkinoinnista aiheutuvien kustannusten kattamiseen. Mahdolliset yli/alijäämät katetaan seuraavan vuoden markkinointimaksulla. Markkinointimaksu voi kuitenkin olla maksimissaan 0,35 /m2/kk. Mikäli Vuokralainen on luovuttanut Vuokratilan tytäryhtiönsä tai asiakaskauppiaansa käyttöön, vastaa Vuokralainen siitä, että markkinointimaksu voidaan laskuttaa suoraan Vuokratilaa käyttävältä taholta. Vuokralainen on tällöin velvollinen ilmoittamaan Vuokranantajalle tarvittavat laskutustiedot. Vuokralainen vastaa markkinointimaksun suorittamisesta siinä tapauksessa, että tilaa käyttävä taho laiminlöisi velvoitteensa Yrittäjäyhdistys / Kauppiasyhdistys Vuokrasuhteen edellytyksenä on osallistuminen yrittäjien väliseen yhteistyöhön. Tämän vuoksi Vuokralainen sitoutuu liittymään Kauppakeskuksen markkinointia ja yhteistoimintaa varten perustettavan yrittäjä/ kauppiasyhdistyksen jäseneksi ja osallistumaan sen kustannuksiin yhdistyksen sääntöjen määräämällä tavalla sekä noudattamaan ko. sääntöjä. Mahdollista on myös se, että yrittäjäyhdistyksen sijaan tulee jokin toinen markkinointi- ja yhteistoimintamalli, johon Vuokralainen vastaavasti on velvollinen osallistumaan. Yrittäjäyhdistyksen jäsenyyden kautta Vuokralaisella on mahdollisuus vaikuttaa markkinoinnin sisältöön ja markkinointimaksun suuruuteen. Liittymättä jättäminen tai eroaminen ei vapauta maksamasta markkinointimaksua (yhdistyksen toimintamaksua) vaan tässä tapauksessa maksu maksetaan Vuokranantajalle, joka tilittää sen edelleen yhdistykselle Myyntien ilmoittaminen ja raportointi Kauppakeskusta johdetaan ja markkinoidaan yhtenä kokonaisuutena. Markkinoinnin tehon ja Kauppakeskuksen kehityksen selvittämisen vuoksi Vuokralainen sitoutuu ilmoittamaan kuukausittain tai erikseen ilmoitettavin väliajoin verollisen myynnin ja kassatapahtumien lukumäärän Kauppakeskuksen johtajalle tai hänen määräämälleen henkilölle. Yksittäisen vuokralaisen tiedot pidetään ehdottoman luottamuksellisina Aukioloajat Kauppakeskuksen tavoitteena on pitää siinä toimivilla liikkeillä yhtenäiset aukioloajat. Vuokralainen sitoutuu noudattamaan yrittäjäyhdistyksen ja kiinteistön omistajan välillä kulloinkin voimassaolevia sovittuja aukioloaikoja. Poikkeavista aukioloajoista on aina sovittava erikseen Kauppakeskuksen johdon kanssa. Poikkeavista aukioloajoista Vuokranantajalle tai kauppakeskusyhtiölle mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista vastaa Vuokralainen.

11 VUOKRASOPIMUS (12) Kauppakeskuksen logon ja nimen käyttö Vuokralainen pyrkii mainonnassaan aina käyttämään näkyvästi Kauppakeskuksen logoa tai nimeä, mikäli ketjumaisesta markkinoinnista johtuen ei muuta sovita. Vuokralaisen viralliseen yritysnimeen ei saa liittää Kauppakeskuksen nimeä. Kauppakeskuksen nimeä saa käyttää osana markkinointinimeä, mutta sen käytöstä on luovuttava, kun vuokrasuhde päättyy Mainoslaitteet Vuokralainen saa kustannuksellaan kiinnittää kilpiä, valomainoksia, ikkunateippauksia yms. (jäljempänä Mainoslaite ) vain Vuokranantajan erillisellä luvalla. Mainoslaitteen tulee sopia Kauppakeskuksen yleisilmeeseen. Vuokralainen hankkii vaadittavat viranomaisluvat omalla kustannuksellaan. Vuokralainen vastaa Mainoslaitteen asentamisesta, poistamisesta ja poistamisesta aiheutuneiden jälkien siistimisestä ja paikkaamisesta kustannuksellaan vuokra-ajan päättyessä. Mikäli Vuokralainen ei täytä Vuokranantajan huomautuksesta huolimatta velvollisuuksiaan Mainoslaitteen kunnossapidosta 30 vuorokauden kuluessa, on Vuokranantajalla oikeus korjauttaa tai poistaa Mainoslaite ja periä kustannukset Vuokralaiselta. Mikäli Mainoslaite aiheuttaa välitöntä vaaraa, se on korjattava välittömästi. Vuokrasopimuksen voimassaolon tai erillisen valomainospaikkasopimuksen päätyttyä Vuokralaisen tulee omalla kustannuksellaan poistaa Mainoslaite ja kuljettaa se pois. Vuokranantajalla on oikeus perustellusta syystä vaatia Mainoslaitteen siirtämistä. Vuokralaisen tulee kustannuksellaan siirtää Mainoslaite korjaustöiden ajaksi, milloin se on tarpeen töiden suorittamiseksi Ikkunoiden hoito Hallinnassaan olevien ikkunoiden, lasiovien ja vitriininomaisten osien asianmukaisesta huollosta, hoidosta ja siivouksesta Vuokralainen sitoutuu vastaamaan omalla kustannuksellaan Sopimusrikkomuksen seuraukset Annettujen ohjeiden rikkomisesta Vuokranantajalle tai Kauppakeskukselle aiheutuneista kustannuksista vastaa Vuokralainen. Mikäli näiden ohjeiden noudattaminen laiminlyödään annetusta kirjallisesta huomautuksesta huolimatta, on Vuokranantajalla oikeus irtisanoa Vuokrasopimus päättymään 1 kuukauden kuluttua irtisanomisesta. Jos laiminlyönti on toistuvaa, on Vuokranantajalla oikeus purkaa Vuokrasopimus. Edellä mainitun lisäksi Vuokranantaja on oikeutettu perimään 10 %:lla korotetun kokonaisvuokran joko yhden kuukauden osalta tai niin kauan kuin laiminlyönti jatkuu.

12 VUOKRASOPIMUS (12) Goodwill-arvo Vuokralainen hyväksyy ja ymmärtää, että Vuokratilalle ei muodostu LHVL 45 :ssä tarkoitettua ns. goodwill-arvoa sen johdosta, että Vuokratila sijaitsee Kauppakeskuksessa. Kauppakeskus on itsessään kokonaisuutena vuokra-arvoa omaava liikepaikka, joka koostuu myymälöistään ja muista liikepaikoistaan, joka toimii ja jota markkinoidaan pitkäjänteisesti yhtenä kokonaisuutena kauppakeskuksen kaikkien yrittäjien ja vuokranantajan yhteistoimin. Vuokrakohde liikepaikkana on näin erottamaton osa kauppakeskuskokonaisuutta, eikä sille muodostu erillistä goodwill-arvoa. 16 SOPIMUSKAPPALEET Tätä sopimusta on tehty kaksi (2) samasanaista kappaletta, yksi (1) Vuokranantajalle ja yksi (1) Vuokralaiselle. 17 PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET Paikka ja Aika Kiinteistö Oy Naumanen Kuopion Kaupunki Olli Naumanen LIITTEET Liite 1 Pohjakuva Liite 2 Vuokralaskelma

13 EXIT 8x21 EI90 B 20x30 EI60 C VS h=4000 SPK DATA MLO 20x30 Kaavio sivu x22 Y Kauppapaikka Herman / MK 1:100 EXIT 20x22 20x22 40x30 40x30 AK01 Varasto 115,5 m 2 Huom! Vapaa korkeus väh mm VS h=4800 VS3 h=4000 AK02 JK WC/M 2,0 m 2 WC/M 2,0 m 2 S/M 2,0 m 2 Siiv. 1,5 m 2 h=2700 AK01 ppp+ks AK01 Puku / M Puku / N 8,5 m 2 10,5 m 2 JS+SP Taukotila 19,0 m 2 WC/N 2,0 m 2 WC/N 2,0 m 2 AK02 S/N 2,0 m 2 AK02 h=2700 Toimisto 11,5 m 2 h=2700 AK LT02B 823,5 m 2 PALJON TILAA VAATIVAN ERIKOISTAVARAKAUPAN MYYMÄLÄ JS+SP AK03 AR h=4000 Myymälä 635,5 m 2 2S+SP ppp+ks x x x30 Rulo-ovi Rulo-ovi LASISEINÄT ERILLISEN OHJEEN MUKAAN LT02B 1:100 ARKKITEHTITOIMISTO HML OY HARMAINEN-MÄKELÄ-LAHTINEN

14 VUOKRALASKELMA Vuokranantaja Kiinteistö Oy Naumanen (Y tunnus ) Osoite: Leväsentie 2, KUOPIO Yhteyshenkilö: Olli Naumanen Yhteystiedot: , rauta.fi Vuokralainen Kuopion Kaupunki, Tilakeskus Laskutusosoite/ tiedot Viite Vuokrasopimus (LT 02B/ Herman I) Vuokrakohde Kiinteistö Oy Kuopion Kauppapaikka Herman I:ssä sijaitsevat tilat erittelyn mukaan Osoite: Leväsentie 2, Kuopio Vuokravakuus: 825,5 m 2 x 2 kk ,82 kokonaisvuokra sis alv Vuokran määrä: Kokonaisvuokra: alv 0 % m² /m² /kk Liiketila LT02B 825,5 5, , ,25 Pääomavuokra yhteensä alkaen (alv 0%) Vuokran maksu alkaa Kiinteistö Oy Naumaselle 4 540,25 Vuokra sidottu elinkustannusindeksiin (1951:10=100). Perusindeksi 3/2015 pisteluku, tarkistusindeksi marras ja toukokuun pisteluvut Vuokran korotus tammi ja heinäkuun alusta lukien: > seuraavat indeksitarkistukset Ylläpitovuokravuokra: alv 0 % m² /m² /kk Ei peritä Ylläpitovuokra yhteensä 0,0 0,00 Alkaen Kesäkuu 2015: KK vuokrat yhteensä: alv 0 % 4540,25 Alv 24 % 1 089,66 Vuokrat yhteensä: alv 24 % 5 629,91 Eräpäivä: kunkin kuukauden 5. pvä

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 TOIMISTOTILAN VUOKRAAMINEN LIIKUNTAMYLLYSTÄ SALIBANDYSEURA VIIKINGIT RY:LLE Vuokranantaja Vuokralainen Helsingin kaupungin liikuntavirasto PL 4800, Toivonkatu 2 A 00099

Lisätiedot

Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx

Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Yhteyshenkilö puhelin Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx Osoite Postinumero

Lisätiedot

LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS

LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS 1. VUOKRAN- ANTAJA LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS 2167217-2 2. VUOKRA- LAINEN 3. VUOKRA- KOHDE 4. VUOKRA- AIKA Osoite Yhteyshenkilö C/O KIINTEISTÖ- OY, PL 3 02010 Toistaiseksi voimassa oleva Alkamispäivä

Lisätiedot

Vuokrasopimus Kannaksentie 4

Vuokrasopimus Kannaksentie 4 Parikkalan kunta Kunnanhallitus Keskushallinto Vuokrasopimus Kannaksentie 4 1. Vuokranantaja Parikkalan kunta Harjukuja 6, 59100 PARIKKALA 2. Vuokralainen Imatran kaupunki Imatran seudun ympäristötoimi

Lisätiedot

Joutsan kunta Y-tunnus Länsitie 5, PL 20, JOUTSA

Joutsan kunta Y-tunnus Länsitie 5, PL 20, JOUTSA 1(6) VUOKRASOPIMUS 1. OSAPUOLET 1.1 VUOKRANANTAJA: Joutsan kunta Y-tunnus 0174108-9 Länsitie 5, PL 20, 19651 JOUTSA 1.2 VUOKRALAINEN Grundfos Environment Finland Oy Y-tunnus: 1599796-6 PL 1036 00101 HELSINKI

Lisätiedot

Luonnos 27.1.2016. Vuokrauskohde on osoitettu oheen liitetyllä kartalla (liite 1).

Luonnos 27.1.2016. Vuokrauskohde on osoitettu oheen liitetyllä kartalla (liite 1). Osapuolet. Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0557-.. Vuokralainen Raision kaupunki, y-tunnus 008-5. Vuokrauskohde Naantalin kaupungin 5. kaupunginosan 6. korttelin tontilla nro sijaitsevan Kiinteistö

Lisätiedot

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1 KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1. Sopijaosapuolet Tikkamäen Palvelut Oy (jäljempänä vuokranantaja) ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, (jäljempänä vuokralainen) ovat sopineet

Lisätiedot

Vuokrasopimus Liiketila entisestä Saaren kunnanvirastosta. 1. Vuokranantaja Parikkalan kunta Y-tunnus Harjukuja PARIKKALA

Vuokrasopimus Liiketila entisestä Saaren kunnanvirastosta. 1. Vuokranantaja Parikkalan kunta Y-tunnus Harjukuja PARIKKALA 1(6) Parikkalan kunta Kunnanhallitus Keskushallinto Alustava Vuokrasopimus Liiketila entisestä Saaren kunnanvirastosta 1. Vuokranantaja Parikkalan kunta Y-tunnus 1913642-6 Harjukuja 6 59100 PARIKKALA 2.

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Helsingin Teerikukonkuja 3-nimisessä varastorakennuksessa, osoitteessa Teerikukonkuja 3, Helsinki.

Kiinteistö Oy Helsingin Teerikukonkuja 3-nimisessä varastorakennuksessa, osoitteessa Teerikukonkuja 3, Helsinki. VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja PL 327 (Uudenmaankatu 16 A) 00121 Helsinki. Matti Jokinen 010633990 matti.jokinen@merimieselakekassa.fi Vuokralainen arto.hiltunen@hel.fi Vuokralaisen yhteyshenkilö Jarmo Lehto

Lisätiedot

Vuokraukseen ei sisälly parkkipaikkoja.

Vuokraukseen ei sisälly parkkipaikkoja. LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA VUOKRALAINEN KOHDE Nousiaisten kunta y-tunnus 0135821-5 Hallintokuja 2 21270 Nousiainen Arkea Oy y-tunnus 2443151-8 Linnankatu 55 L 20100 Turku Vuokrakohteena

Lisätiedot

Vuokrakohde vuokrataan vuokralaiselle antennimaston ja siihen liittyvän laitetilan/tilojen sijoittamiseksi ja käyttämiseksi kiinteistöllä.

Vuokrakohde vuokrataan vuokralaiselle antennimaston ja siihen liittyvän laitetilan/tilojen sijoittamiseksi ja käyttämiseksi kiinteistöllä. MAANVUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Suonenjoen kaupunki PL 13 Y-tunnus: 0208061-4 77601 Suonenjoki 2. Vuokralainen Elisa Oyj PL 40 Y-tunnus 0116510-6 00061 ELISA 3. Vuokrakohde Sopimuksen liitteenä (liite

Lisätiedot

VUOKRASOPIMUS. 1. Vuokranantaja Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Paasikivenkatu 7 15110 Lahti Ly: 0993644-6

VUOKRASOPIMUS. 1. Vuokranantaja Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Paasikivenkatu 7 15110 Lahti Ly: 0993644-6 VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Paasikivenkatu 7 15110 Lahti Ly: 0993644-6 2. Vuokralainen Orimattilan kaupunki Ly: 0129920-0 3. Vuokrauskohde Osoitteessa Koulutie 19,

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO. 1.1 Sopijapuolet. Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä

MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO. 1.1 Sopijapuolet. Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä 1 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä Vuokralainen: Jämsän Vesi liikelaitos Y-0175622-1-300 Teollisuuskatu 10 42100 Jämsä

Lisätiedot

Luonnos Vuokralainen Raision seudun koulutuskuntayhtymä (y-tunnus ) Purokatu 1, Raisio

Luonnos Vuokralainen Raision seudun koulutuskuntayhtymä (y-tunnus ) Purokatu 1, Raisio 1 Osapuolet 1 1.1 Vuokranantaja Naantalin kaupunki (y-tunnus 0135457-2) Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali 1.2 Vuokralainen Raision seudun koulutuskuntayhtymä (y-tunnus 0204427-7) Purokatu 1, 21200 Raisio

Lisätiedot

Kaupunkirakennelautakunta 297- asianro V U O K R A S O P I M U S

Kaupunkirakennelautakunta 297- asianro V U O K R A S O P I M U S Kaupunkirakennelautakunta 297- asianro V U O K R A S O P I M U S Kuopion kaupunki vuokraa Osuuskauppa PeeÄssälle ( ) maanvuokralain 5. luvun mukaisena vuokrauksena festivaalitarkoituksia varten seuraavat

Lisätiedot

V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS)

V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS) Sivu 1 / 6 Kaupunkirakennelautakunta asianro 297- V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS) 1. Vuokra-aika 2. Vuokra Kuopion kaupunki vuokraa KENELLE ( ) maanvuokralain 5. luvun mukaisena vuokrauksena Kuopion

Lisätiedot

Y-tunnus: 2129215-3 c/o Genesta Property Nordic Finland Oy Merimiehenkatu 36 D 00150 Helsinki

Y-tunnus: 2129215-3 c/o Genesta Property Nordic Finland Oy Merimiehenkatu 36 D 00150 Helsinki VUOKRASOPIMUS 1 VUOKRANANTAJA GNBFIN Vilhonvuori Oy Y-tunnus: 2129215-3 Osoite: c/o Genesta Property Nordic Finland Oy Merimiehenkatu 36 D 00150 Helsinki Fax: +358 9 611 281 Puhelin: +358 9 611 280 Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 YRJÖNKADUN UIMAHALLIKIINTEISTÖSSÄ SIJAITSEVAN TYÖTILAN VUOKRAAMINEN ADALIA SALON & SOLARIUMILLE Sopijapuolet: Vuokranantaja Vuokralaiset Helsingin kaupungin liikuntavirasto

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe MAANVUOKRASOPIMUS Liite 4 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe Vuokralainen: SF-Caravan Lohenpyrstö Ry Haapatie 24, 92140 Pattijoki Vuokralainen

Lisätiedot

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli')

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli') SOPIMUS VUOKRASOPIMUKSEN SIIRROSTA 1. SOPIJAPUOLET 1.1. Turun Teknologiakiinteistöt Oy (Y-tunnus: 2349955-3) Tykistökatu 6 B, Biocity 20520 Turku (jäljempänä 'Teknologiakiinteistöt') 1.2. Turun Yliopisto

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO. Liikuntajohtaja (.2015) Helsingin kaupungin liikuntavirasto

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO. Liikuntajohtaja (.2015) Helsingin kaupungin liikuntavirasto HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) VUOKRASOPIMUS TMI MERCARTON KANSSA LAUTTASAAREN UIMARANNAN KIOSKI- JA VARASTOTILOISTA Sopimuksen numero Kaupungin päätös HEL 2015-000717 Liikuntajohtaja (.2015) Vuokra-alueen

Lisätiedot

LUONNOS. Kaupunginhallitus 8.2.2016 Liite 2 53. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 141 Liite 7

LUONNOS. Kaupunginhallitus 8.2.2016 Liite 2 53. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 141 Liite 7 Kaupunginhallitus 8.2.2016 Liite 2 53 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 141 Liite 7 VUOKRASOPIMUKSEN ESISOPIMUS LUONNOS 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen tausta 3. Esisopimuksen kohde VUOKRASOPIMUS 1. OSAPUOLET

Lisätiedot

Liv/ Meri osastopäällikkö , Työlautan ja asiakasveneiden säilytys. Helsingin kaupungin liikuntalautakunta Vuokralainen

Liv/ Meri osastopäällikkö , Työlautan ja asiakasveneiden säilytys. Helsingin kaupungin liikuntalautakunta Vuokralainen 1 (5) ALLMARINE OY:N KANSSA ISO-SARVASTOSSA SIJAITSEVASTA MAA-ALUEESTA Sopimuksen numero HEL 2016-011915 Kaupungin päätös Liv/ Meri osastopäällikkö, Vuokra-alueen käyttötarkoitus Työlautan ja asiakasveneiden

Lisätiedot

Vuokranantaja LIVONSAAREN KYLÄYHDISTYS RY, y-tunnus Kyläkonttori, Velkuantie 988, Livonsaari

Vuokranantaja LIVONSAAREN KYLÄYHDISTYS RY, y-tunnus Kyläkonttori, Velkuantie 988, Livonsaari VUOKRASOPIMUS 1 1 OSAPUOLET 1.1 Vuokranantaja LIVONSAAREN KYLÄYHDISTYS RY, y-tunnus 1868028-6 Kyläkonttori, Velkuantie 988, 21180 Livonsaari 1.2 Vuokralainen NAANTALIN KAUPUNKI/TILALAITOS, y-tunnus 0135457-2

Lisätiedot

Oulun Seudun Ampumaurheilukeskus ry Co Timo Haataja, Haukkasuontie Kempele

Oulun Seudun Ampumaurheilukeskus ry Co Timo Haataja, Haukkasuontie Kempele MAANVUOKRASOPIMUS 1. SOPIJAPUOLET Vuokranantajat: Vuokralainen: Limingan kunta Iivarinpolku 6 91900 Liminka Oulun Seudun Ampumaurheilukeskus ry Co Timo Haataja, Haukkasuontie 23 90450 Kempele 2. VUOKRA-ALUE

Lisätiedot

Vuokranantaja NAANTALIN KAUPUNKI / TILALAITOS, y-tunnus Käsityöläiskatu 2, Naantali

Vuokranantaja NAANTALIN KAUPUNKI / TILALAITOS, y-tunnus Käsityöläiskatu 2, Naantali VUOKRASOPIMUS 1 1 OSAPUOLET 1.1 Vuokranantaja NAANTALIN KAUPUNKI / TILALAITOS, y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali 1.2 Vuokralainen NAANTALIN KAUPUNKI / SAARISTOLAUTAKUNTA Käsityöläiskatu

Lisätiedot

Keuruun seurakunta / Keuruun kaupunki

Keuruun seurakunta / Keuruun kaupunki M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Keuruun seurakunta (Y-tunnus 02083946) Kippavuorentie 11 42700 Keuruu Yhteyshenkilö: talouspäällikkö Heikki Kangas heikki.kangas@evl.fi

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

määräala yhteensä 961 m 2. Alue on osoitettu sopimuksen liitekartassa.

määräala yhteensä 961 m 2. Alue on osoitettu sopimuksen liitekartassa. Maanvuokrasopimus : Keuruun kaupunki / Keurusjumppa ry 1 / 7 M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Keuruun kaupunki (Y-tunnus 0208388-2) Multiantie 5 42700 Keuruu

Lisätiedot

LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS. Käyttötarkoitus (_) Huoneiston käytöstä, kunnosta, kunnossapidosta ja/tai muutostöistä on sovittu liitteessä.

LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS. Käyttötarkoitus (_) Huoneiston käytöstä, kunnosta, kunnossapidosta ja/tai muutostöistä on sovittu liitteessä. 1. VUOKRANANTAJA 2. VUOKRALAINEN Nimi/Organisaatio Organisaation edustaja/yhteyshenkilö ja asema organisaatiossa Puhelin/Fax Y-tunnus Lähiosoite Pankkiyhteys Luottamuksellisuus (_) Sopimus on luottamuksellinen

Lisätiedot

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina.

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina. Luonnos 23.4.2015 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Sastamalan kaupunki, 0144411-3 PL 23 38201 Sastamala jäljempänä kaupunki Vuokralainen: Adven Oy Äyritie 18, 01510 Vantaa jäljempänä

Lisätiedot

5.8.2014, ver 6 Sivu 1 / 6. Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 kunnanhallitus xx.xx.

5.8.2014, ver 6 Sivu 1 / 6. Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 kunnanhallitus xx.xx. 5.8.2014, ver 6 Sivu 1 / 6 MAANVUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA (Levanto/ VPK) Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 päätös: kunnanhallitus xx.xx.2014

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Toimitusjohtaja Teijo Tikkanen, Kiinteistö Oy Mäkelän Koulu

Yhteyshenkilö: Toimitusjohtaja Teijo Tikkanen, Kiinteistö Oy Mäkelän Koulu 1 (5) Vuokrasopimus 1. Vuokranantaja Helsingin seudun kauppakamari Y-tunnus: 0201253-1 Hattulantie 2 00550 HELSINKI (jäljempänä Vuokranantaja ) Yhteyshenkilö: Toimitusjohtaja Teijo Tikkanen, Kiinteistö

Lisätiedot

Hyrynsalmen Pesu- ja siivouspalvelu, jäljempänä yritys Hyryntie 29, 89400 HYRYNSALMI

Hyrynsalmen Pesu- ja siivouspalvelu, jäljempänä yritys Hyryntie 29, 89400 HYRYNSALMI 1 VUOKRASOPIMUS 1.1 Sopijapuolet 1.2 Sopimuksen kohde Hyrynsalmen kunta, jäljempänä kunta. Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI Hyrynsalmen Pesu- ja siivouspalvelu, jäljempänä yritys Hyryntie 29, 89400 HYRYNSALMI

Lisätiedot

Kiinteistöasiamies..2016 297-

Kiinteistöasiamies..2016 297- Kiinteistöasiamies..2016 297- V U O K R A S O P I M U S (luonnos 7.1.2016) Kuopion kaupunki vuokraa kenelle ( ) maanvuokralain 5. luvun mukaisena vuokrauksena Kuopion kaupungissa sijaitsevan kiinteistön

Lisätiedot

Liite 6 Kaupunginhallitus 2.5.2016

Liite 6 Kaupunginhallitus 2.5.2016 MAANVUOKRASOPIMUS Allekirjoittaneet ovat tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen, joka korvaa sopimusosapuolten 28.10.2013 allekirjoittaman maanvuokrasopimuksen. Vuokranantaja Ulvilan kaupunki (0204910-7)

Lisätiedot

VUOKRA-AIKA Vuokrasopimus on määräaikainen 5 vuotta. Vuokra-aika alkaa viimeistään

VUOKRA-AIKA Vuokrasopimus on määräaikainen 5 vuotta. Vuokra-aika alkaa viimeistään 1 LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS LUONNOS VUOKRANANTAJA Turun kaupunki / Vapaa-aikatoimiala Kaupunginorkesteri Aninkaistenkatu 9 20100 TURKU puh. 262 0800 Y - 0204819-8 VUOKRALAINEN XX KOHDE Vuokrakohteena

Lisätiedot

Perustiedot. Vuokrakohde. Vuokrakohteen pinta-ala. Kioskin yksilöinti. Vuokra-aika. Kioski saa olla kohteessa päivittäin kello XX-XX.

Perustiedot. Vuokrakohde. Vuokrakohteen pinta-ala. Kioskin yksilöinti. Vuokra-aika. Kioski saa olla kohteessa päivittäin kello XX-XX. Perustiedot Vuokrakohde Vuokrakohteen pinta-ala Kioskin yksilöinti Vuokra-aika Kioski saa olla kohteessa päivittäin kello XX-XX Kioskin nimi Kioskiyrittäjän nimi Selvitys oikeudesta edustaa kioskiyrittäjää

Lisätiedot

Lempäälän kunta (Y-tunnus ) PL LEMPÄÄLÄ. Rakennus Vahala Oy (Y-tunnus ) Mynstervahe 11 B RAUMA

Lempäälän kunta (Y-tunnus ) PL LEMPÄÄLÄ. Rakennus Vahala Oy (Y-tunnus ) Mynstervahe 11 B RAUMA MAANVUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA Lempäälän kunta (Y-tunnus 0150783-1) PL 36 37501 LEMPÄÄLÄ VUOKRALAINEN Rakennus Vahala Oy (Y-tunnus 2195656-2) Mynstervahe 11 B 26200 RAUMA 1 VUOKRA-ALUE Määräalat kiinteistöistä:

Lisätiedot

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry Onnistu ja menesty vuokranantajana ja asuntosijoittajana Tuorein tieto vuokramarkkinoista, lainsäädännöstä ja yleisistä käytännöistä Neuvontapalvelu, jossa

Lisätiedot

M A A N V U O K R A S O P I M U S

M A A N V U O K R A S O P I M U S M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Saarijärven kaupunki, Y-tunnus 0176975-1 Sivulantie 11 43100 SAARIJÄRVI Vuokralainen: AgroLarja, Y-tunnus 1967929-5 Kolkanrinteentie

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI / HUOLTOASEMATONTIN 1 KIINTEISTÖYHTYMÄ SAMMONPUISTO VUOKRASOPIMUS LUONNOS 2.10.2013

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI / HUOLTOASEMATONTIN 1 KIINTEISTÖYHTYMÄ SAMMONPUISTO VUOKRASOPIMUS LUONNOS 2.10.2013 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI / HUOLTOASEMATONTIN 1 Sopijapuolet Vuokranantaja Vuokralainen Lappeenrannan kaupunki Teknisen toimen kiinteistö- ja mittaustoimi Pl 38; Villimiehenkatu 1 53101 Lappeenranta Kiinteistöyhtymä

Lisätiedot

Helsinki, Lauttasaaressa Särkiniemen - Veijarivuoren asemakaavan mukaisen kesämaja-alueen ulkopuolella olevan kesämajan(siirtyvä kesämaja)/korvaavaan

Helsinki, Lauttasaaressa Särkiniemen - Veijarivuoren asemakaavan mukaisen kesämaja-alueen ulkopuolella olevan kesämajan(siirtyvä kesämaja)/korvaavaan 1(5) Särmö, siirtyvät kesämajat KESÄMAJAN MAANVUOKRASOPIMUS 1 VUOKRANANTAJA Särkiniemen mökkiläiset ry 2 VUOKRAMIES 3 VUOKRAUSKOHDE 4 KÄYTTÖTARKOITUS 5 VUOKRA-AIKA Helsinki, Lauttasaaressa Särkiniemen

Lisätiedot

VUOKRASOPIMUS Motonet-tavaratalon pysäköintialueen laajennusosa

VUOKRASOPIMUS Motonet-tavaratalon pysäköintialueen laajennusosa VUOKRASOPIMUS Motonet-tavaratalon pysäköintialueen laajennusosa Vuokranantaja Vuokralainen Savonlinnan kaupunki y 0166906-4 jäljempänä kaupunki Olavinkatu 27 57130 Savonlinna BG-liikekiinteistöt Oy y 2191695-8

Lisätiedot

1(5) 23 km Särmö, siirtyvät

1(5) 23 km Särmö, siirtyvät 1(5) 23 km Särmö, siirtyvät KESÄMAJAN MAANVUOKRASOPIMUS 1 VUOKRANANTAJA 2 VUOKRAMIES 3 VUOKRAUSKOHDE 4 KÄYTTÖTARKOITUS 5 VUOKRA-AIKA 6 VUOKRA JA MUUT MAKSUT Särkiniemen mökkiläiset ry Helsinki, Lauttasaaressa

Lisätiedot

ASUINHUONEISTON VUOKRASOPIMUS

ASUINHUONEISTON VUOKRASOPIMUS 1(5) ASUINHUONEISTON VUOKRASOPIMUS 1. VUOKRANANTAJA Nimi: Nuorten kuntoutuspalvelut tosimielellä Oy Henkilötunnus / Y-tunnus: 1909446-5 Osoite: Torikatu 24 C 48, 80100 Joensuu Puhelin: Toimitusjohtaja

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

Tämä sopimus korvaa Raahen kaupungin ja Tuuliwatti Oy:n välillä 16.10.2010 allekirjoitetun maanvuokrasopimuksen.

Tämä sopimus korvaa Raahen kaupungin ja Tuuliwatti Oy:n välillä 16.10.2010 allekirjoitetun maanvuokrasopimuksen. 1(7) Liite 1 MAANVUOKRASOPIMUS Tämä sopimus korvaa Raahen kaupungin ja Tuuliwatti Oy:n välillä 16.10.2010 allekirjoitetun maanvuokrasopimuksen. 1. Osapuolet Vuokranantaja Raahen kaupunki, Y-tunnus 1791817-6

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 Lammasluoto. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2, PL 57, 21101 Naantali.

NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 Lammasluoto. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2, PL 57, 21101 Naantali. NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 1 OSAPUOLET 1.1 Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2,

Lisätiedot

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON. NAANTALIN KAUPUNKI Vesihuoltolaitos Käsityöläiskatu 2 21100 NAANTALI TEOLLISUUSJÄTEVESISOPIMUS xx.xx.xxxx SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

Lisätiedot

1. Vuokra-aika on kolmekymmentä (30) vuotta alkaen 1.5.2016 ja päättyen 30.4.2046.

1. Vuokra-aika on kolmekymmentä (30) vuotta alkaen 1.5.2016 ja päättyen 30.4.2046. Kaupunginhallitus 4.4.2016 Liite 1 121 VUOKRASOPIMUS Tällä vuokrasopimuksella vuokraa Mikkelin kaupunki (0165116-3), jota jäljempänä sanotaan kaupungiksi, kaupunginvaltuuston päätöksen /xx.xx.2016 nojalla

Lisätiedot

Vuokra-aika on kymmenen (10) vuotta, joka alkaa 14.8.2015 ja päättyy 13.8.2025.

Vuokra-aika on kymmenen (10) vuotta, joka alkaa 14.8.2015 ja päättyy 13.8.2025. VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Pyhäjoen kunta, Y-tunnus 019127-1 Kuntatie 1, 6101 PYHÄJOKI 2. Vuokralainen Suomen Maastorakentajat Oy Kalajoentie 6, 5100 KALAJOKI Y-tunnus: 0655477-6 3. Vuokra-alue Pyhäjoen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO Osastopäällikkö ,... Kesäravintolan väliaikainen sijoituspaikka

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO Osastopäällikkö ,... Kesäravintolan väliaikainen sijoituspaikka HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) LYHYTAIKAINEN VUOKRASOPIMUS MFJ RAVINTOLAT OY:N KANSSA MAA-ALUEESTA AURINKOLAHDEN VENESATAMASSA Sopimuksen numero Kaupungin päätös HEL 2016 005475 Osastopäällikkö...6.2016,...

Lisätiedot

VUOKRASOPIMUS Toimitila LHVL Nro: S002917

VUOKRASOPIMUS Toimitila LHVL Nro: S002917 VUOKRASOPIMUS Toimitila LHVL Nro: S002917 A. VUOKRANANTAJA B. VUOKRALAINEN Kuopion kaupunki / Tilakeskus Vapaa tila Suokatu 42 70110 KUOPIO 00000 Kuopio Yhteyshenkilö Jouni Tiihonen Yhteyshenkilö Puhelin/fax

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun 1 b :n 4 momentin kumoamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

V U O K R A S O P I M U S (Ampumarata-alue)

V U O K R A S O P I M U S (Ampumarata-alue) 1 V U O K R A S O P I M U S (Ampumarata-alue) Tällä vuokrasopimuksella uudelleen vuokrataan ja uudistetaan 8.11.1991 allekirjoitettua vuokrasopimusta seuraavin ehdoin jäljempänä kohdassa 3 mainit tuun

Lisätiedot

PL 193, 40101 JYVÄSKYLÄ Y-tunnus: 0514515-3 Yhteyshenkilö: Juha-Pekka Manninen

PL 193, 40101 JYVÄSKYLÄ Y-tunnus: 0514515-3 Yhteyshenkilö: Juha-Pekka Manninen LUONNOS 1(5) ESIVUOKRASOPIMUS Esivuokrasopimus on voimassa, kunnes varsinainen vuokrasopimus tehdään investointihankkeen taloudellisen loppuselvityksen perusteella. Tässä esisopimuksessa esitetään varsinaisen

Lisätiedot

Vuokra-aika on kymmenen (10) vuotta, joka alkaa xx.xx.20xx ja päättyy xx.xx.20xx.

Vuokra-aika on kymmenen (10) vuotta, joka alkaa xx.xx.20xx ja päättyy xx.xx.20xx. VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Pyhäjoen kunta, Y-tunnus 0189127-1 Kuntatie 1, 86101 PYHÄJOKI 2. Vuokralainen xxxxxxxxxxxxxxx Oy, Y-tunnus xxxxxxx-x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx 3. Vuokra-alue Kiinteistötunnus:

Lisätiedot

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS-

Lisätiedot

13.1.2015, ver 2 Sivu 1 / 7

13.1.2015, ver 2 Sivu 1 / 7 13.1.2015, ver 2 Sivu 1 / 7 MAANVUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA (Mäntsälän portin yritysalue) Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 päätös: kunnanhallitus..2016,

Lisätiedot

1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, Y- tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe

1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, Y- tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe MAANVUOKRASOPIMUS Liite 1 1. JOHDANTO Tällä vuokrasopimuksella uudistetaan Raahen kaupungin ja Posiber Oy:n välillä tonttia 678-21-2193-23 koskeva vuokrasopimus. Laitostunnus 678-21-2193-18-L1. 1.1 Sopijapuolet

Lisätiedot

28.10.2014. Vuokrakohteen käyttötarkoitus on kahvila- ja ravintola sekä satamakonttoritoiminta asemakaavan mukaisesti.

28.10.2014. Vuokrakohteen käyttötarkoitus on kahvila- ja ravintola sekä satamakonttoritoiminta asemakaavan mukaisesti. 1 1 Osapuolet 1.1 Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2. 1.2 Vuokralainen Haukantupa Oy, y-tunnus 2296247-0 Haukka, 21195 Velkua. puh. 045 635 2800 2 Vuokra-alue 2.1 Vuokrakohde Naantalin

Lisätiedot

Yhdistysrekisterinumero 214.590 (yhdistysrekisteri.prh.fi) Auvo Kuvaja Kotkatlahdentie120 79600 Joroinen 040 8123810

Yhdistysrekisterinumero 214.590 (yhdistysrekisteri.prh.fi) Auvo Kuvaja Kotkatlahdentie120 79600 Joroinen 040 8123810 MAANVUOKRASOPIMUS 1 1. JOHDANTO 1.1. Sopijapuolet Vuokranantaja: Vuokralainen: Joroisten kunta Y-tunnus 0207112-8 Mutalantie 2 79600 JOROINEN puh. (017) 578 440 Joroisten Mäkihyppääjät ry Yhdistysrekisterinumero

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (7) LIIKUNTAVIRASTO. Liikuntavirasto PL 4800 00099 Helsingin kaupunki puhelin (09) 310 8771 Ly-tunnus 0201256-6

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (7) LIIKUNTAVIRASTO. Liikuntavirasto PL 4800 00099 Helsingin kaupunki puhelin (09) 310 8771 Ly-tunnus 0201256-6 HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (7) HIETARANNAN UIMARANNAN UUDEN KAHVILA/RAVINTOLAN VUOKRAAMINEN. LLE Vuokranantaja Helsingin kaupunki Liikuntavirasto PL 4800 00099 Helsingin kaupunki puhelin (09) 310

Lisätiedot

Vuokralainen Helsingin kaupunki, tilakeskus (jäljempänä vuokralainen ) Y-tunnus: Sörnäistenkatu 1 PL 2213, 00099

Vuokralainen Helsingin kaupunki, tilakeskus (jäljempänä vuokralainen ) Y-tunnus: Sörnäistenkatu 1 PL 2213, 00099 1(8) VUOKRASOPIMUS OSAPUOLET Vuokranantaja SRV Rakennus Oy (jäljempänä vuokranantaja ) Y-tunnus: 1728244-6 PL 555, 02601 Espoo Vuokralainen Helsingin kaupunki, tilakeskus (jäljempänä vuokralainen ) Y-tunnus:

Lisätiedot

Vuokra-aika on kymmenen (10) vuotta, joka alkaa 1.4.2015 ja päättyy 30.3.2025

Vuokra-aika on kymmenen (10) vuotta, joka alkaa 1.4.2015 ja päättyy 30.3.2025 VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Pyhäjoen kunta, Y 0189127-1 Kuntatie 1, 86101 PYHÄJOKI 2. Vuokralainen Mano Luoto ML Auto ja Laitehuolto, Y-tunnus 2453459-2 Tiirontie 6, 86100 PYHÄJOKI 3. Vuokra-alue Pyhäjoen

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, Y- tunnus PL 62, Raahe

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, Y- tunnus PL 62, Raahe MAANVUOKRASOPIMUS 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, Y- tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe Vuokralainen: Raahepolis Oy, Y-tunnus 0830284-7 Rantakatu 8 92100 Raahe Vuokralainen

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

1 / 5. Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet

1 / 5. Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet 1 / 5 SOPIMUS Helsinki-lähettiläsvalmennuksen mentorointi 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet Tilaaja Helsingin kaupunki, Oiva Akatemia -liikelaitos

Lisätiedot

PELLON VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja Vuokralainen Raision kaupunki y 0204428-5 PL 100 21201 Raisio Tilatunnus 680 036 583 xxx Vuokrauksen kohde Kylä Tila RN.o pinta-ala xxx xxx xxx xxx Vuokra-alueen ja mahdollisten

Lisätiedot

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin Maanvuokra Maatalouslinja / Marica Twerin Maanvuokra Rakennetun viljelmän voi vuokrata (asuin- ja talousrakennukset) enintään 25 vuodeksi. Jos vuokrasopimuksessa ei ole mainittu aikaa, sopimus katsotaan

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä St-1 Oy (Y-tunnus: 0201124-8)

Lisätiedot

Vuokrauksen kohde Vanha kauppahalli, myyntipaikka nro 107, 109 ja 111/K36

Vuokrauksen kohde Vanha kauppahalli, myyntipaikka nro 107, 109 ja 111/K36 1 1. Tarjouspyynnön perustiedot Vuokrauksen kohde Vanha kauppahalli, myyntipaikka nro 107, 109 ja 111/K36 Menettely Avoin menettely, kaikki halukkaat toimijat voivat tehdä tarjouksen. Sopimusehdot ja sopimuksen

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 KH&I-YSE 2000 26.1.2000 1(6) KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 1 Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kiinteistönhoidossa ja kiinteistöjen isännöinnissä toimeksisaajan

Lisätiedot

SATO HOTELLIKOTI OY:N MAJOITUSSOPIMUKSIIN SOVELLETTAVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT

SATO HOTELLIKOTI OY:N MAJOITUSSOPIMUKSIIN SOVELLETTAVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT SATO HOTELLIKOTI OY:N MAJOITUSSOPIMUKSIIN SOVELLETTAVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 Sopimuksen synty ja soveltamisala Kun asiakas varaa :ltä huoneiston majoittumista varten ja vahvistaa varauksen, syntyy osapuolten

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL KEITELE Jäljempänä Myyjä

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL KEITELE Jäljempänä Myyjä KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL 4 72600 KEITELE Jäljempänä Myyjä 1.2. OSTAJA Kemijärven kaupunki Y-tunnus Osoite: PL 5, 98101 KEMIJÄRVI Jäljempänä Ostaja 2. KAUPAN

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM)

Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM) 1 SOPIMUS KAUKO- JA LÄHIJUNALIIKENTEEN OSTAMISESTA 1. OSAPUOLET Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM) VR-Yhtymä Oy (jäljempänä VR) 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS JA KOHDE LVM ostaa VR:ltä sopimuskauden

Lisätiedot

hinta 1 viikko km, 100km/pv kawa zzr kk km, 100km/pv kawa zzr 600

hinta 1 viikko km, 100km/pv kawa zzr kk km, 100km/pv kawa zzr 600 FinnishBikes oy,n moottori/polku-pyörä ja VÄLINEIDEN VUOKRAUS- JA PALVELUIDEN TOIMITUSEHDOT (yksityishenkilöt) 1. OSAPUOLET JA SOVELTAMISALA Näitä sopimusehtoja sovelletaan Phoenix Transportation co. (FinnishBikes

Lisätiedot

Asiakkaan sopimuksen nojalla Parkkihallissa pysäköimään oikeutettujen ajoneuvojen rekisteritunnukset ovat Asiakkaan ilmoituksen mukaisesti seuraavat:

Asiakkaan sopimuksen nojalla Parkkihallissa pysäköimään oikeutettujen ajoneuvojen rekisteritunnukset ovat Asiakkaan ilmoituksen mukaisesti seuraavat: SOPIMUS PYSÄKÖINTIOIKEUDESTA OSAPUOLET Pysäköintitilan ylläpitäjä Helsingin Seudun Isännöitsijät Oy Y-tunnus: 0467438-7 Ratakatu 1 b A 7, 00120 Helsinki Sähköpostiosoite: asiakaspalvelu@hsi.fi jäljempänä

Lisätiedot

M A A N V U O K R A S O P I M U S

M A A N V U O K R A S O P I M U S M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y-175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä 1.2 Vuokra-alue Vuokralainen: xxxxxx Oy Y-xxxxxxxx-x xxxxxx 42100 Jämsä

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA Rauniorakentajat

Lisätiedot

Kohde: Ns. entinen Satakunnan ammattiopiston lisätila Pakkalassa vuoktatlu).

Kohde: Ns. entinen Satakunnan ammattiopiston lisätila Pakkalassa vuoktatlu). 1 VUOKRASOPIMUS 1. Osapuolet Vuokranantaja Kiinteistö Oy Nakkilan Kotiteollisuuskoulu Vuokralainen Nakkilan kunta 2. Vuokrakohde Kohde: Ns. entinen Satakunnan ammattiopiston lisätila Pakkalassa vuoktatlu).

Lisätiedot

LUOVUTUSSOPIMUS. Taipalsaaren kunta, Savitaipaleen kunta. Saimaan Kuitu Oy *** xx

LUOVUTUSSOPIMUS. Taipalsaaren kunta, Savitaipaleen kunta. Saimaan Kuitu Oy *** xx LUOVUTUSSOPIMUS Taipalsaaren kunta, Savitaipaleen kunta ja Saimaan Kuitu Oy *** xx.6.2016 2 (7) 1 OSAPUOLET 1.1 Taipalsaaren kunta Y-tunnus: 0163320-5 Osoite: Kellomäentie 1 54920 TAIPALSAARI 1.2. Savitaipaleen

Lisätiedot

Vuokralainen Kiinteistöliikelaitos, tilapalvelut Käyntiosoite: Yliopistonkatu 27 a, 20100 Turku Postiosoite: PL 11, 20101 Turku Y-tunnus: 0204819-8

Vuokralainen Kiinteistöliikelaitos, tilapalvelut Käyntiosoite: Yliopistonkatu 27 a, 20100 Turku Postiosoite: PL 11, 20101 Turku Y-tunnus: 0204819-8 1 VUOKRASOPIMUSLUONNOS xx.9.2015 1. Sopijapuolet Vuokranantaja Kiinteistö Oy xxx Ytunnus: Myöhemmin Vuokranantaja Vuokralainen Kiinteistöliikelaitos, tilapalvelut Käyntiosoite: Yliopistonkatu 27 a, 20100

Lisätiedot

Helsingin kaupungin venesatamien venepaikan vuokraamista koskevat sopimusehdot:

Helsingin kaupungin venesatamien venepaikan vuokraamista koskevat sopimusehdot: Helsingin kaupungin venesatamien venepaikan vuokraamista koskevat sopimusehdot: 1 Vuokranantaja Helsingin kaupungin liikuntavirasto 2 Vuokralainen Helsingin kaupungin liikuntaviraston kanssa kirjallisen

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. 1 SOPIJAOSAPUOLET Vuokranantaja: Pihtiputaan kunta PL Pihtipudas Y tunnus:

MAANVUOKRASOPIMUS. 1 SOPIJAOSAPUOLET Vuokranantaja: Pihtiputaan kunta PL Pihtipudas Y tunnus: MAANVUOKRASOPIMUS 1 SOPIJAOSAPUOLET Vuokranantaja: Pihtiputaan kunta PL 36 44801 Pihtipudas Y tunnus: 0243027-4 Vuokralainen: Konehuolto Pasanen Oy Sormulantie 104 44970 Korppinen Y -tunnus: 2690118-1

Lisätiedot

HIIHTOMAJAN MAANVUOKRASOPIMUS (luonnos ) Vuokranantaja: Kajaanin kaupunki, y-tunnus: , osoite: Pohjolankatu 13, Kajaani

HIIHTOMAJAN MAANVUOKRASOPIMUS (luonnos ) Vuokranantaja: Kajaanin kaupunki, y-tunnus: , osoite: Pohjolankatu 13, Kajaani HIIHTOMAJAN MAANVUOKRASOPIMUS (luonnos 21.10.2013) 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Kajaanin kaupunki, y-tunnus: 0214958-9, osoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani Vuokralainen: 1.2 Vuokra-alue

Lisätiedot

LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS

LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS 1. VUOKRANANTAJA Kiljavan Sairaala Oy Kiljavantie 539 A 05250 Kiljava (Y-tunnus 2048008-0) 2. VUOKRALAINEN Nurmijärven kunta Keskustie 2 01900 Nurmijärvi (Y-tunnus: 9014643-2)

Lisätiedot

VAPAA-AJAN ALUEEN MAANVUOKRASOPIMUS

VAPAA-AJAN ALUEEN MAANVUOKRASOPIMUS VAPAA-AJAN ALUEEN MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja Kajaanin kaupunki, y-tunnus: 0214958-9, Pohjolankatu 13 87100 KAJAANI Vuokralainen Kajaanin kunnalliset JHL ry., y-tunnus:

Lisätiedot

LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS LUONNOS , päivitetty Y-tunnus Yhteyshenkilö Mikko Hietamies, puh.

LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS LUONNOS , päivitetty Y-tunnus Yhteyshenkilö Mikko Hietamies, puh. LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS LUONNOS 22.3.2016, päivitetty 15.9.2016 1. Vuokranantaja Lappeenrannan Teatterikiinteistö Oy Villimiehenkatu 1 53100 Lappeenranta Y-tunnus 2545535-1 Yhteyshenkilö Mikko Hietamies,

Lisätiedot

Ohje asuntojen vuokralaisille

Ohje asuntojen vuokralaisille Ohje asuntojen vuokralaisille Palvelukeskus Kyrölä, Kyröntupa ja Kuusikummun Asumisyksikkö NURMEKSEN KAUPUNKI 1. Asukasvalinnat ja tehtävät päätökset 1.1 Asukasvalintaa koskevat säädökset Sosiaalihuoltolaki

Lisätiedot

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja KH xx.xx.2015 xx MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä Markku Mattila jäljempänä tässä sopimuksessa

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p. LIITE 2 SOPIMUS SOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA VIIKONLOPPU- JA ARKIPYHÄILTOIHIN 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie

Lisätiedot

Vuokranantaja: Saarijärven kaupunki (0176975-1) Sivulantie 11 43100 SAARIJÄRVI

Vuokranantaja: Saarijärven kaupunki (0176975-1) Sivulantie 11 43100 SAARIJÄRVI VUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Saarijärven kaupunki (0176975-1) Sivulantie 11 43100 SAARIJÄRVI Vuokralainen: Tmi Kalatalouspalvelu Piilola/Juha Piilola Y-tunnus: 2286975-1 Puromäentie

Lisätiedot

Saimaan Satamat Oy Satamatie 4 80220 Joensuu VENESATAMASÄÄNNÖT

Saimaan Satamat Oy Satamatie 4 80220 Joensuu VENESATAMASÄÄNNÖT Saimaan Satamat Oy Satamatie 4 80220 Joensuu VENESATAMASÄÄNNÖT Venesatamasäännöt koskevat kaikkia Saimaan Satamat Oy:n ylläpitämiä ja hallinnoimia venepaikkoja, niiden talvisäilytysalueita sekä kalastusvälinevajoja.

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot