VUOKRASOPIMUS (12)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOKRASOPIMUS 26.5.2015 1 (12)"

Transkriptio

1 VUOKRASOPIMUS (12) VUOKRASOPIMUS 1 OSAPUOLET 1.1 KOy Naumanen (Y-tunnus ) Osoite: K-rauta, Leväsentie 2, KUOPIO Yhteyshenkilö: Olli Naumanen Yhteystiedot: , (jäljempänä Vuokranantaja ) 1.2 Kuopion Kaupunki, Tilakeskus (Y-tunnus) Osoite: Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: (jäljempänä Vuokralainen ) Vuokranantaja ja Vuokralainen jäljempänä yhdessä Osapuolet. 2 SOPIMUKSEN KOHDE Tällä vuokrasopimuksella (jäljempänä Vuokrasopimus ) Vuokranantaja vuokraa Vuokralaiselle pinta-alaltaan 825,5 m2 suuruisen tilan, (jäljempänä yhdessä Vuokratila ), joka on merkitty liitteenä olevaan sijaintipiirrokseen (liite 1). Vuokratila sijaitsee Kiinteistö Oy Naumasen ja Kiinteistö Oy Kuopion Kauppapaikka Herman II:n omistamissa Kauppapaikka Hermanissa (jäljempänä Rakennus tai Kauppakeskus ) osoitteessa Leväsentie 2, Kuopio. Asiayhteydestä riippuen termillä Rakennus voidaan jäljempänä tarkoittaa myös Rakennuksen omistavaa yhtiötä. Osapuolet toteavat, että vuokratilaan sovelletaan vuokrasopimuksen 15 kohdan ehtoja pois lukien kohdat 15,24, 15,25, 15,26 sekä 15,27. 3 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO Vuokrasopimus tulee voimaan Osapuolten allekirjoituksin. Vuokrakausi alkaa, kun vuokratilan hallintaoikeus luovutetaan vuokralaiselle ja on voimassa toistaiseksi kolmen (3) kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanomisaika alkaa sen kuukauden viimeisestä päivästä, jolloin toinen sopijapuoli on toimittanut toiselle sopijapuolelle kirjallisen vuokrasopimuksen irtisanomisilmoituksen. Vuokrasopimuksen voi irtisanoa aikaisintaan HALLINNANLUOVUTUS Vuokratilan hallintaoikeus luovutetaan Vuokralaiselle viimeistään mennessä. Tarkempi hallinnanluovutuspäivä sovitaan myöhemmin.

2 VUOKRASOPIMUS (12) 5 VUOKRA Vuokralainen on velvollinen maksamaan Vuokratilasta kuukausittaista vuokraa. Vuokran suuruus määräytyy neliöperusteisesti Vuokratilojen lopullisen pinta-alan mukaan. 5.3 Kokonaisvuokra Vuokratilasta maksettava kokonaisvuokra muodostuu seuraavasti: 5,50 /m2 + alv 24% (6,82 /m2 sis. alv 24 %) Vuokranmaksu alkaa alkaen Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin (1951:10=100) ja perusindeksinä käytetään 03/2015 pistelukua. Vuokra tarkistetaan kaksi kertaa vuodessa käyttäen tarkistusindeksinä kunkin kalenterivuoden marras- ja toukokuun pistelukuja. Vuokraa korotetaan tarkistusindeksikuukautta seuraavan toisen kalenterikuukauden alusta lukien (tammi- ja heinäkuu) niin monella prosentilla kuin tarkistusindeksiluvun ja perusindeksiluvun erotus on. Ensimmäisen kerran vuokraa tarkistetaan Mikäli elinkustannusindeksi laskee, ei vuokraa lasketa. Vuokraa tarkistetaan ylöspäin kuitenkin vuosittain vähintään kolme (2) prosenttia, mikäli edellä mainittu laskennallinen vuosittainen indeksikorotus jää alle kahden prosentin. Mikäli elinkustannusindeksin laskeminen lopetetaan, sidotaan vuokra kuluttajaindeksiin (1972=100) tai vastaavaan laskentaperusteeseen noudattaen soveltuvin osin edellä mainittuja periaatteita. Mikäli tämä ei ole mahdollista, Vuokranantaja ja Vuokralainen sopivat yhteisesti vastaavan tarkistusperusteen siten, että Vuokrasopimuksen tarkoittama taloudellinen lopputulos puolin ja toisin saavutetaan. 5.4 Ylläpitovuokra Ylläpitovuokra sisältyy perittävään kokonaisvuokraan 6 VUOKRAVAKUUS Osapuolet eivät aseta vuokravakuutta 7 MUUTOSTYÖT 7.5 Muutostyöt Tila luovutetaan vuokralaiselle siinä kunnossa, kun se on vuokrasopimuksen allekirjoitushetkellä. Vuokralainen vastaa vuokraamansa tilan muutostöistä. Vuokralaisen tulee hakea muutostöille yhteistyössä kiinteistönomistajan kanssa viranomaisen vaatimat luvat. Kaikkiin muutostöihin on saatava vuokranantajan hyväksyntä ennen töiden aloittamista. Todettakoon, että vuokranantaja ei voi ilman perusteltua syytä kieltää muutostöitä, ellei muutostöistä aiheudu haittaa kiinteistölle, muille vuokralaisille tai muuta sellaista haittaa josta voi olla seuraamuksia kolmannelle osapuolelle. Vuokranantajalla on oikeus kieltää sellaiset muutostyöt, joihin ei ole saatu viranomaisen asianmukaista hyväksyntää.

3 VUOKRASOPIMUS (12) Vuokranantajalla on oikeus nimetä kustannuksellaan valvoja seuraamaan muutostöiden etenemistä. Vuokranantajan valvojalla on oikeus osallistua mm. työmaakokouksiin. Valvojalla ei ole oikeutta sopia suunnitelmamuutoksia. Valvojalla on kuitenkin oikeus puuttua työturvallisuuteen, kiinteistölle, kolmansille osapuolille tai muille vuokralaisille aiheutuvaan haittaan tai vaaraan. Muutostöiden osalta sovelletaan lisäksi myös kohdan 8.6 ehtoja 7.6 Lisä- ja muutostyöt vuokra-aikana Vuokralaisella on oikeus tehdä Vuokratilaan muutoksia vasta, kun Vuokralainen on saanut muutoksiin Vuokranantajan kirjallisen suostumuksen ja ennen lisä- ja muutostöiden aloittamista sopinut Vuokranantajan kanssa ainakin seuraavat asiat: mitä muutostöitä saa tehdä; miten muutokset on toteutettava ja valvottava; kuka vastaa kustannuksista; kuka tekee muutokset; korvataanko vuokralaisen kustantamat muutostyöt heti vai vuokrasuhteen päättyessä vai ei lainkaan; ja onko muutostyöt poistettava vuokrasuhteen päättyessä, onko jäljet siistittävä, onko muutostyöt jätettävä korvauksetta vai suoritetaanko tästä korvaus. Vuokralainen hyväksyttää kustannuksellaan Vuokratilan lisä- ja muutostöiden suorittamiseksi tarvittavat suunnitelmat ja rakennuslupaan tarvittavat tiedot Vuokranantajalla. Muutostöistä tulee laatia tarvittavat dokumentit (piirustukset, tarkastuspöytäkirjat ym. asiakirjat), joista yksi sarja on luovutettava korvauksetta Vuokranantajalle. Vuokralaisen liiketoiminnan tarpeiden johdosta aiheutuvat kustannukset, muutokset ja lisäykset rakennus- ja talotekniikkaan, sekä esitetyn perustason ylittämisestä aiheutuneet kustannukset kuuluvat Vuokralaiselle, ellei niistä ole sovittu erikseen muuta. Näiden töiden suunnitelmat on hyväksytettävä etukäteen Vuokranantajalla. 8 ARVONLISÄVERO Kaikkiin Vuokrasopimuksessa ilmoitettuihin hintoihin ja kustannuksiin lisätään arvonlisävero kulloinkin voimassaolevan verokannan mukaisena. Vuokralainen sitoutuu käyttämään Vuokratilaa arvonlisäverolain 30 :ssä ja 10 luvussa määritellyllä tavalla jatkuvasti vähennykseen oikeuttavaan toimintaan. Mikäli Vuokratilaa käytetään vähennykseen oikeuttamattomalla tavalla, Vuokralainen on velvollinen korvaamaan Vuokranantajalle siitä aiheutuvan vahingon täysimääräisesti. 8.7 Muut verot ja maksut

4 VUOKRASOPIMUS (12) Jos vuokraustoiminnalle määrätään Vuokrasopimuksen voimaantulon jälkeen viranomaisten uusia veroja tai muita maksuja, lisätään ne vuokraan verojen tai maksujen maksuvelvoitteesta lukien. 9 VUOKRAN MAKSAMINEN Ellei kohdasta 3 muuta johdu, Vuokralaisen vuokranmaksuvelvollisuus alkaa Vuokranmaksukausi on kuukausi. Vuokralaisen on suoritettava vuokra ja siihen mahdollisesti liittyvät maksut kuukausittain ennakolta viimeistään kunkin kalenterikuukauden 5. päivänä. Vuokranmaksun viivästyessä suoritetaan maksamattomalle vuokralle viivästyskorkoa eräpäivästä maksupäivään kulloinkin voimassa olevan korkolain säännösten mukaisesti. 9.8 Vuokranmaksu vuokra-ajan päätyttyä Vuokralainen on velvollinen maksamaan vuokraa myös Vuokrasopimuksen voimassaolon päättymisen jälkeiseltä ajalta, mikäli Vuokratila on tuolloin edelleen Vuokralaisen hallinnassa. Vuokranmaksuun sovelletaan tällöin Vuokrasopimuksen ehtoja. 10 VAKUUTUKSET Vuokralaisen tulee omalla kustannuksellaan ottaa ja pitää koko vuokra-ajan voimassa vakuutukset irtaimistonsa, hallussaan olevan kolmannen osapuolen irtaimiston ja haluamassaan laajuudessa toimintaansa kohdistuvien vahinkojen varalle. Vuokranantaja ei ole LHVL:n mukaan velvollinen korvaamaan Vuokralaisen tai tämän hallussa olevalle kolmannen tahon irtaimistolle tai Vuokralaisen toiminnalle aiheutunutta vahinkoa ellei vahinko ole aiheutunut Vuokranantajan huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä. Kyseinen omaisuus tai toiminnan keskeytymisestä Vuokralaiselle aiheutuneet vahingot eivät vakuutusehtojen mukaan tule myöskään korvattavaksi kiinteistön vakuutuksesta / kiinteistön täysarvovakuutuksesta. Vuokranantaja ei vastaa mahdollisista vahingoista, joita Vuokratilassa aiheutuu Vuokralaisen työntekijöille, asiakkaille tai kolmansille, eikä Vuokralaisen toiminnanvastuun piiriin kuuluvista vahingoista. Vuokranantaja ei vastaa mistään liukastumisvahingoista vuokrakohteessa, ellei kyseessä ole Vuokranantajan tuottamus. Selvyyden vuoksi todetaan, että liukastumisvahingot yhteisillä alueille eivät kuulu Vuokralaisen vastuulle. 11 VUOKRAKOHTEEN KÄYTTÖ Vuokralainen sitoutuu käyttämään tilaa huolellisesti ja toimintansa mukaisesti. Jos Vuokralaisen menettelytavat tai liiketoimintaperiaatteet ovat olennaisesti hyvän tavan vastaisia, tai jos Vuokralainen ei ole toimittanut edellä mainittuja tietoja asetetussa määräajassa tai Vuokranantajalla on perusteltu syy epäillä tietojen todenperäisyyttä, eikä Vuokralainen ole annetun purku - uhkaisen kirjallisen varoituksen saatuaan välittömästi

5 VUOKRASOPIMUS (12) toiminut sopimusvelvoitteidensa mukaisesti, on Vuokranantajalla katsottava olevan LHVL 48 1 momentin 7-kohdassa mainittu oikeus purkaa Vuokrasopimus. Vuokralaisen on hankittava Vuokratilassa harjoittamalleen toiminnalle tarvittavat viranomaisluvat ja noudatettava niiden ehtoja. Jos Vuokralaisen Vuokratiloissa harjoittaman toiminnan vuoksi Vuokranantajalle tulee viranomaisten taholta sanktioita tai velvoitteita, on Vuokralainen velvollinen korvaamaan näistä aiheutuvat kulut täysimääräisesti. 12 VUOKRATILAN KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖT 12.9 Kunnossapito Vuokralaisen tulee huolellisesti hoitaa Vuokratilaa. Vuokranantajalla on oikeus tarkastaa Vuokratilan kunto vuokra-aikana. Vuokranantaja vastaa Vuokratilan ulkopuolisesta kunnossapidosta, kuitenkin niin, että Vuokralainen vastaa Vuokratilan ulkopuolellakin sellaisten rakennelmien, järjestelmien yms. vastaavien laitteiden kunnossapidosta, jos ne palvelevat ainoastaan vuokralaisen toimintaa. Vuokralainen vastaa Vuokratilan sisäpuolisesta siivouksesta, huollosta ja kunnossapidosta, tekemistään muutostöistä ja näiden kustannuksista. Vuokralainen vastaa suorittamiensa toimenpiteiden tai niiden laiminlyöntien Vuokranantajalle tai Kauppakeskukselle mahdollisesti aiheuttamista vahingoista täysimääräisesti. Vuokranantaja vastaa Vuokratilan rakenteesta johtuvista vioista sekä putkistoista, johdoista ja kanavista. Vuokralaisen on pidettävä Vuokratila sellaisessa kunnossa, ettei siitä aiheudu haittaa tai vahinkoa Rakennukselle, Rakennuksen mahdollisille muille vuokralaisille, Rakennusta käyttäville henkilöille tai Vuokranantajalle. Vuokralainen on myös velvollinen viipymättä ilmoittamaan Vuokranantajalle havaitsemistaan Vuokranantajan kunnossapitovastuuseen kuuluvista vioista Vuokranantajan korjausoikeus Vuokrasopimuksen aikana Vuokranantaja on oikeutettu tekemään Vuokratilassa tai Rakennuksessa tavanmukaisia, Vuokratilan tai Rakennuksen ylläpidon teknisiin pitkän tähtäimen suunnitelmiin (PTS) liittyviä korjaus- ja muutostöitä ilmoitettuaan siitä etukäteen Vuokralaiselle. Vuokranantaja ei saa ryhtyä olennaista haittaa tai häiriötä aiheuttaviin korjaus- tai muutostöihin, ellei ole ilmoittanut siitä kahta (2) kuukautta ennen sanottua ajankohtaa. Vuokranantajan käyttäessä tässä sovittua korjausoikeuttaan Vuokralaisella ei ole oikeutta purkaa Vuokrasopimusta Toimintahäiriöt Tilapäiset häiriöt sekä Rakennuksen kunnossapidon kannalta tarpeelliset katkot ja rajoitukset vesi-, viemäri-, lämpö- ja sähkölaitteissa tai muut näihin verrattavat tapaukset

6 VUOKRASOPIMUS (12) eivät oikeuta Vuokralaista vaatimaan vuokranalennusta, eikä korvausta, ellei katko tai rajoitus ole johtunut Vuokranantajan tuottamuksesta. Vuokranantaja ei ole myöskään velvollinen korvaamaan Vuokralaisen omaisuudelle tai Vuokratilassa olevalle kolmannen osapuolen omaisuudelle aiheutuneesta vahingosta, ellei vahinko ole aiheutunut Vuokranantajan tuottamuksesta. Vuokranantaja ei vastaa vuodosta, viemäritukoksesta ja muusta sellaisesta syystä Vuokralaisen toiminnalle, omaisuudelle tai vuokratuissa tiloissa olevalle kolmannen osapuolen omaisuudelle aiheutuneesta vahingosta, ellei vahinko ole aiheutunut Vuokranantajan tuottamuksesta. Vuokralaisella on velvollisuus ilmoittaa viasta tai häiriöstä mahdollisimman pian Vuokranantajalle tai tämän ilmoittamalle taholle. Vuokranantaja korjauttaa nämä viat ja häiriöt mahdollisimman nopeasti saatuaan Vuokralaiselta yksilöidyn ilmoituksen. Jos vika tai häiriö on aiheutunut Vuokralaisen tuottamuksesta, Vuokranantajalla on oikeus periä korjauskustannukset Vuokralaiselta. 13 POISMUUTTO Vuokralaisen tulee muuttaa pois Vuokratilasta ja luovuttaa Vuokratila Vuokranantajan vapaaseen hallintaan Vuokrasopimuksen voimassaolon päättymispäivänä, joka on myös Vuokralaisen muuttopäivä. Vuokratila tulee luovuttaa Vuokranantajalle siinä kunnossa kuin se on luovutettu Vuokralaiselle vuokra-ajan alkaessa. Vuokratilan tavanomaista kulumista lukuun ottamatta. Vuokralainen on velvollinen kustannuksellaan suorittamaan Vuokratilassa perussiivouksen sekä poistamaan Vuokratilaan toimintaansa varten asennetut irtokalusteet, koneet ja laitteet, mainosvalot, teipit, kyltit yms. sekä korjaamaan niiden poistamisesta johtuvat jäljet, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu. Mikäli Vuokralainen laiminlyö edellä sovitun velvoitteensa, on Vuokranantajalla oikeus teettää tarvittavat työt Vuokralaisen kustannuksella. Vuokra-ajan päättyessä Vuokralainen ei saa korvausta mistään Vuokratilaan tekemistään muutoksista tai parannuksista, asiakaspiirin vähentymisestä muuton johdosta, muuttokustannuksista tai muusta sellaisesta. Vuokranantajalla on oikeus käyttää kustannusten kattamiseen vuokravakuutta. Vuokratilassa pidetään yhteinen katselmus poismuuton jälkeen, jossa todetaan Vuokratilan kunto. Katselmus on pidettävä viimeistään 10 päivää hallinnan luovutuksen jälkeen. Katselmuksesta laaditaan pöytäkirja. Osapuolten on viimeistään katselmuksessa ilmoitettava, jos heillä on toista osapuolta kohtaan vaatimuksia Vuokratilan kunnon, siihen tehtyjen korjausten, remonttien, töiden tms. johdosta. Tämän jälkeen vaatimuksia ei voida puolin ja toisin enää esittää, ellei ole kyse huoneistossa ilmenneestä piilevästä viasta tai vahingosta, jota ei katselmuksessa ole voitu todeta.

7 VUOKRASOPIMUS (12) 14 MUUT EHDOT Avaimet Vuokratilan ja Rakennuksen kulunvalvontakortit sekä tarvittavat avaimet luovutetaan Vuokralaiselle erillistä kuittausta vastaan kun Vuokralaisella on kohdan 4 mukaan oikeus saada Vuokratila hallintaansa tai oikeus aloittaa kalustaminen Vuokratilassa, edellyttäen että Vuokralainen on asettanut kohdan 6 mukaisen vuokravakuuden. Vuokralainen vastaa siitä, että kulunvalvontakortteja sekä avaimia säilytetään huolellisesti. Mikäli kulunvalvontakortteja tai avaimia katoaa tai varastetaan, vastaa Vuokralainen tästä aiheutuneista kustannuksista täysimääräisesti sisältäen muun muassa Rakennuksen lukkojen uudelleensarjoituksen. Vuokranantaja ei järjestä avainhuoltoa, jollei siitä erikseen toisin sovita Jätehuolto Roskien ja jätteiden säilytys Vuokratilassa ei ole sallittua. Vuokralaisen tulee omalla kustannuksellaan viedä roskat ja jätteet niille erityisesti osoitettuun paikkaan Kauppakeskuksen antamien lajittelu- ja käsittelyohjeiden mukaisesti. Jätteiden käsittelystä ja siitä syntyneet kustannukset sisältyvät ylläpitovuokraan Salassapito Vuokralainen sekä kaikki tilojen käyttäjät ovat velvollisia pitämään kiinteistön turvallisuusasiat salassa. Salassapitovelvollisuus jatkuu myös vuokrasuhteen päätyttyä. Vuokranantaja on velvollinen pitämään sille annetut tiedot luottamuksellisina. Vuokranantajalla on oikeus käyttää tämän sopimuksen tietoja sisäisesti tarvitsemissaan raporteissa sekä mahdollisissa benchmarking -tutkimuksissa sekä osakekannan tai sen osan luovuttamista koskevien neuvotteluiden yhteydessä Toiminnan lainmukaisuus Vuokralainen vastaa siitä, että sen Vuokratilassa ja Kauppakeskuksessa harjoittama toiminta on Suomessa kulloinkin voimassa olevien lakien ja säännösten mukaista ja että sen toiminnalle on olemassa tarvittavat viranomaisluvat. Vuokralainen sitoutuu ilmoittamaan mahdolliset poikkeamat Vuokranantajalle välittömästi. Vuokranantajalla on oikeus suorittaa Vuokratilassa ympäristö- ja muita tarkastuksia ja lopettaa lakien tai säännösten vastainen toiminta. Vuokranantajalla on oikeus kaikki vahingot kattavaan korvaukseen Vuokralaisen mahdollisen lakien ja säännösten vastaisen toiminnan Vuokranantajalle aiheuttamien seuraamusten osalta Autopaikoitus Vuokralaisen käyttöön tulevista autopaikoista sovitaan erikseen Vuokralaisen ja Vuokranantajan kesken.

8 VUOKRASOPIMUS (12) Todettakoon että tolpattomat autopaikat ovat vuokralaisen asiakkaiden ja henkilökunnan vapaassa käytössä. Henkilökunnan pysäköiminen suositetaan muualle kuin asiakaspaikoille sisäänkäyntien yhteyteen Koneet ja laitteet ATK-, tele-, ym. laitteet, jotka Vuokralainen liittää Vuokratilan tai Kauppakeskuksen tietoverkkoon, eivät saa häiritä Rakennuksen tietoverkon muita käyttäjiä. Vuokralainen tekee Vuokratilaa ja omaa toimintaansa koskevat ATK- ja telepalvelusopimukset ja vastaa niiden kustannuksista. Muut koneet ja laitteet, joita Vuokralainen asentaa tai tuo tiloihin, eivät saa häiritä Rakennuksen muita käyttäjiä eivätkä aiheuttaa haittaa Rakennuksen rakenteille tai järjestelmille Turvallisuus Vuokralainen on velvollinen käyttämään Vuokratilaa huolellisesti sekä noudattamaan työturvallisuudesta, ympäristöstä, terveydestä ja siisteydestä ym. annettuja määräyksiä ja normeja. Vuokralainen vastaa Vuokratilan käytön turvallisuudesta. Vuokralainen tekee Vuokratilaa ja omaa toimintaansa koskevat tarvittavat turvallisuus- ja vartiointisopimukset ja vastaa niiden kustannuksista. Rakennuksen uloskäynnit käytävineen sekä pelastustiet, joilla tarkoitetaan hälytysajoneuvoille varattua ajotietä tai -yhteyttä lähelle Rakennusta, on pidettävä aina esteettöminä. Helposti syttyvää materiaalia tai muuta tavaraa, joka lisää tulipalon vaaraa tai vaikeuttaa tulipalon sammuttamista, ei saa tarpeettomasti säilyttää ullakoilla, kellareissa, rakennusten alla tai rakennuksen välittömässä läheisyydessä. Uloskäytävillä sekä ullakoiden, kellarien ja varastojen kulkureiteillä ei saa säilyttää mitään tavaraa Järjestyssäännöt Vuokralainen vastaa siitä, että Vuokratilojen käyttäjät sitoutuvat noudattamaan Rakennuksen järjestyssääntöjä sekä mitä muutoin järjestyksen säilymiseksi on säädetty tai määrätty. Jos vuokralainen rikkoo tätä velvoitettaan olennaisesti, Vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokrasopimus LHVL 48 :n mukaan Sovellettava laki ja erimielisyydet Ellei Vuokrasopimuksessa ole muuta sovittu, noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa lakia liikehuoneiston vuokrauksesta. Tässä sopimussuhteessa noudatetaan Suomessa voimassa olevaa lainsäädäntöä. Tähän sopimukseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti neuvotteluteitse, mutta mikäli sovintoa ei näin saavuteta, ratkaistaan asia Vuokratilan sijaintipaikan käräjäoikeudessa.

9 VUOKRASOPIMUS (12) 15 KAUPPAKESKUSEHDOT Soveltamisala Tämän kohdan 15 ehtoja noudatetaan, mikäli Vuokratila sijaitsee ja Vuokralaisen toimintaa harjoitetaan Kauppakeskuksessa Tarkoitus Kauppakeskus liikepaikkana muodostaa toiminnallisen kokonaisuuden, jonka sisällä harjoitetaan tiivistä yhteistoimintaa sekä vuokralaisina olevien yrittäjien kesken että kauppakeskuksen johdon kanssa. Tämä yhteistyö mahdollistaa Kauppakeskuksen toiminnan ja markkinoinnin kokonaisuutena siten, että se parhaalla tavalla edistää kaikkien osapuolten liiketoimintaa. Kauppakeskuksen toiminnan luonteesta johtuu, että Vuokranantajan ja Vuokralaisen velvoitteet toisiaan ja muita yrittäjiä kohtaan ovat normaalia vuokrasuhdetta huomattavasti laajemmat ja tekevät Vuokrasopimuksesta yrittäjien välisen yhteistoimintasopimuksen luonteisen. Vuokrasuhteen edellytyksenä on aktiivinen osallistuminen Kauppakeskuksen toimintaan ja yrittäjien väliseen yhteistyöhön. Kauppakeskuksessa toimiminen edellyttää Vuokralaiselta aktiivista osallistumista kauppakeskuksen yhteistoimintaan ja erilaisiin markkinointitapahtumiin ja kiinteistönomistajalta aktiivista Kauppakeskuksen ja sen toimintojen johtamista Yhteiset tilat Vuokralaisen tai hänen henkilökuntaansa kuuluvan tulee Vuokrasopimuksen ehtojen lisäksi noudattaa niitä Kauppakeskuksen yhteisten tilojen käyttöä koskevia ohjeita, jotka Vuokranantaja tai Kauppakeskus on Vuokralaiselle antanut. Kauppakeskuksen kuormaus- ja purkualueet sekä huoltokäytävät tulee pitää vapaina eikä niitä saa käyttää tavaransäilytystiloina. Vuokralaisen tulee välittömästi siirtää saapuvat tavaransa omiin tiloihinsa. Jos Vuokralainen jättää tavaroita yhteisiin tiloihin eikä poista niitä kirjallisen kehotuksen jälkeen, on Vuokranantajalla oikeus poistaa ja varastoida tavarat Vuokralaisen kustannuksella Kauppakeskuksen markkinointi Kauppakeskusta markkinoidaan yhtenä kokonaisuutena. Osapuolet sitoutuvat osallistumaan aktiivisesti Kauppakeskuksen markkinointiin sen eri muodoissa. Kauppakeskuksen kauppiasyhdistys tai muu nimettävä taho vastaa Kauppakeskuksen markkinoinnista sekä siihen liittyvästä yhteistoiminnan koordinoinnista. Vuokrasuhde mahdollistaa osallistumisen liikkeenharjoittajien ja kauppakeskusjohdon väliseen yhteistyöhön Kauppakeskuksen markkinoinnissa. Yhteistoiminnan varmistamiseksi Kauppakeskukseen on perustettu tätä tehtävää varten Kauppiasyhdistys. Kauppiasyhdistystä edustaa yritykset mahdollisuuksien mukaan ja kattavasti markkinoinnin osaamista Kauppakeskuksen eri toimialoilta. Kauppiasyhdistys toimii yhteistyöelimenä, joka varmistaa yhteisen näkemyksen, tiedonvaihdon ja sitoutumisen kauppakeskusmarkkinointiin.

10 VUOKRASOPIMUS (12) Vuokralaisten maksaman markkinointimaksun suuruuden päättää Vuokranantaja tai Kauppakeskuksen yrittäjäyhdistys sääntöjensä mukaisesti. Kauppakeskukselle laaditaan vuosittain markkinointisuunnitelma ja markkinointibudjetti johon maksut perustuvat. Vuokralaisen markkinointimaksuosuus määräytyy Vuokranantajan tai yrittäjäyhdistyksen määrittämän maksuperusteen mukaisesti. Markkinointimaksu maksetaan kuukausittain kauppiasyhdistykselle. Markkinointia varten kerätyt varat voidaan käyttää vain markkinoinnista aiheutuvien kustannusten kattamiseen. Mahdolliset yli/alijäämät katetaan seuraavan vuoden markkinointimaksulla. Markkinointimaksu voi kuitenkin olla maksimissaan 0,35 /m2/kk. Mikäli Vuokralainen on luovuttanut Vuokratilan tytäryhtiönsä tai asiakaskauppiaansa käyttöön, vastaa Vuokralainen siitä, että markkinointimaksu voidaan laskuttaa suoraan Vuokratilaa käyttävältä taholta. Vuokralainen on tällöin velvollinen ilmoittamaan Vuokranantajalle tarvittavat laskutustiedot. Vuokralainen vastaa markkinointimaksun suorittamisesta siinä tapauksessa, että tilaa käyttävä taho laiminlöisi velvoitteensa Yrittäjäyhdistys / Kauppiasyhdistys Vuokrasuhteen edellytyksenä on osallistuminen yrittäjien väliseen yhteistyöhön. Tämän vuoksi Vuokralainen sitoutuu liittymään Kauppakeskuksen markkinointia ja yhteistoimintaa varten perustettavan yrittäjä/ kauppiasyhdistyksen jäseneksi ja osallistumaan sen kustannuksiin yhdistyksen sääntöjen määräämällä tavalla sekä noudattamaan ko. sääntöjä. Mahdollista on myös se, että yrittäjäyhdistyksen sijaan tulee jokin toinen markkinointi- ja yhteistoimintamalli, johon Vuokralainen vastaavasti on velvollinen osallistumaan. Yrittäjäyhdistyksen jäsenyyden kautta Vuokralaisella on mahdollisuus vaikuttaa markkinoinnin sisältöön ja markkinointimaksun suuruuteen. Liittymättä jättäminen tai eroaminen ei vapauta maksamasta markkinointimaksua (yhdistyksen toimintamaksua) vaan tässä tapauksessa maksu maksetaan Vuokranantajalle, joka tilittää sen edelleen yhdistykselle Myyntien ilmoittaminen ja raportointi Kauppakeskusta johdetaan ja markkinoidaan yhtenä kokonaisuutena. Markkinoinnin tehon ja Kauppakeskuksen kehityksen selvittämisen vuoksi Vuokralainen sitoutuu ilmoittamaan kuukausittain tai erikseen ilmoitettavin väliajoin verollisen myynnin ja kassatapahtumien lukumäärän Kauppakeskuksen johtajalle tai hänen määräämälleen henkilölle. Yksittäisen vuokralaisen tiedot pidetään ehdottoman luottamuksellisina Aukioloajat Kauppakeskuksen tavoitteena on pitää siinä toimivilla liikkeillä yhtenäiset aukioloajat. Vuokralainen sitoutuu noudattamaan yrittäjäyhdistyksen ja kiinteistön omistajan välillä kulloinkin voimassaolevia sovittuja aukioloaikoja. Poikkeavista aukioloajoista on aina sovittava erikseen Kauppakeskuksen johdon kanssa. Poikkeavista aukioloajoista Vuokranantajalle tai kauppakeskusyhtiölle mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista vastaa Vuokralainen.

11 VUOKRASOPIMUS (12) Kauppakeskuksen logon ja nimen käyttö Vuokralainen pyrkii mainonnassaan aina käyttämään näkyvästi Kauppakeskuksen logoa tai nimeä, mikäli ketjumaisesta markkinoinnista johtuen ei muuta sovita. Vuokralaisen viralliseen yritysnimeen ei saa liittää Kauppakeskuksen nimeä. Kauppakeskuksen nimeä saa käyttää osana markkinointinimeä, mutta sen käytöstä on luovuttava, kun vuokrasuhde päättyy Mainoslaitteet Vuokralainen saa kustannuksellaan kiinnittää kilpiä, valomainoksia, ikkunateippauksia yms. (jäljempänä Mainoslaite ) vain Vuokranantajan erillisellä luvalla. Mainoslaitteen tulee sopia Kauppakeskuksen yleisilmeeseen. Vuokralainen hankkii vaadittavat viranomaisluvat omalla kustannuksellaan. Vuokralainen vastaa Mainoslaitteen asentamisesta, poistamisesta ja poistamisesta aiheutuneiden jälkien siistimisestä ja paikkaamisesta kustannuksellaan vuokra-ajan päättyessä. Mikäli Vuokralainen ei täytä Vuokranantajan huomautuksesta huolimatta velvollisuuksiaan Mainoslaitteen kunnossapidosta 30 vuorokauden kuluessa, on Vuokranantajalla oikeus korjauttaa tai poistaa Mainoslaite ja periä kustannukset Vuokralaiselta. Mikäli Mainoslaite aiheuttaa välitöntä vaaraa, se on korjattava välittömästi. Vuokrasopimuksen voimassaolon tai erillisen valomainospaikkasopimuksen päätyttyä Vuokralaisen tulee omalla kustannuksellaan poistaa Mainoslaite ja kuljettaa se pois. Vuokranantajalla on oikeus perustellusta syystä vaatia Mainoslaitteen siirtämistä. Vuokralaisen tulee kustannuksellaan siirtää Mainoslaite korjaustöiden ajaksi, milloin se on tarpeen töiden suorittamiseksi Ikkunoiden hoito Hallinnassaan olevien ikkunoiden, lasiovien ja vitriininomaisten osien asianmukaisesta huollosta, hoidosta ja siivouksesta Vuokralainen sitoutuu vastaamaan omalla kustannuksellaan Sopimusrikkomuksen seuraukset Annettujen ohjeiden rikkomisesta Vuokranantajalle tai Kauppakeskukselle aiheutuneista kustannuksista vastaa Vuokralainen. Mikäli näiden ohjeiden noudattaminen laiminlyödään annetusta kirjallisesta huomautuksesta huolimatta, on Vuokranantajalla oikeus irtisanoa Vuokrasopimus päättymään 1 kuukauden kuluttua irtisanomisesta. Jos laiminlyönti on toistuvaa, on Vuokranantajalla oikeus purkaa Vuokrasopimus. Edellä mainitun lisäksi Vuokranantaja on oikeutettu perimään 10 %:lla korotetun kokonaisvuokran joko yhden kuukauden osalta tai niin kauan kuin laiminlyönti jatkuu.

12 VUOKRASOPIMUS (12) Goodwill-arvo Vuokralainen hyväksyy ja ymmärtää, että Vuokratilalle ei muodostu LHVL 45 :ssä tarkoitettua ns. goodwill-arvoa sen johdosta, että Vuokratila sijaitsee Kauppakeskuksessa. Kauppakeskus on itsessään kokonaisuutena vuokra-arvoa omaava liikepaikka, joka koostuu myymälöistään ja muista liikepaikoistaan, joka toimii ja jota markkinoidaan pitkäjänteisesti yhtenä kokonaisuutena kauppakeskuksen kaikkien yrittäjien ja vuokranantajan yhteistoimin. Vuokrakohde liikepaikkana on näin erottamaton osa kauppakeskuskokonaisuutta, eikä sille muodostu erillistä goodwill-arvoa. 16 SOPIMUSKAPPALEET Tätä sopimusta on tehty kaksi (2) samasanaista kappaletta, yksi (1) Vuokranantajalle ja yksi (1) Vuokralaiselle. 17 PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET Paikka ja Aika Kiinteistö Oy Naumanen Kuopion Kaupunki Olli Naumanen LIITTEET Liite 1 Pohjakuva Liite 2 Vuokralaskelma

13 EXIT 8x21 EI90 B 20x30 EI60 C VS h=4000 SPK DATA MLO 20x30 Kaavio sivu x22 Y Kauppapaikka Herman / MK 1:100 EXIT 20x22 20x22 40x30 40x30 AK01 Varasto 115,5 m 2 Huom! Vapaa korkeus väh mm VS h=4800 VS3 h=4000 AK02 JK WC/M 2,0 m 2 WC/M 2,0 m 2 S/M 2,0 m 2 Siiv. 1,5 m 2 h=2700 AK01 ppp+ks AK01 Puku / M Puku / N 8,5 m 2 10,5 m 2 JS+SP Taukotila 19,0 m 2 WC/N 2,0 m 2 WC/N 2,0 m 2 AK02 S/N 2,0 m 2 AK02 h=2700 Toimisto 11,5 m 2 h=2700 AK LT02B 823,5 m 2 PALJON TILAA VAATIVAN ERIKOISTAVARAKAUPAN MYYMÄLÄ JS+SP AK03 AR h=4000 Myymälä 635,5 m 2 2S+SP ppp+ks x x x30 Rulo-ovi Rulo-ovi LASISEINÄT ERILLISEN OHJEEN MUKAAN LT02B 1:100 ARKKITEHTITOIMISTO HML OY HARMAINEN-MÄKELÄ-LAHTINEN

14 VUOKRALASKELMA Vuokranantaja Kiinteistö Oy Naumanen (Y tunnus ) Osoite: Leväsentie 2, KUOPIO Yhteyshenkilö: Olli Naumanen Yhteystiedot: , rauta.fi Vuokralainen Kuopion Kaupunki, Tilakeskus Laskutusosoite/ tiedot Viite Vuokrasopimus (LT 02B/ Herman I) Vuokrakohde Kiinteistö Oy Kuopion Kauppapaikka Herman I:ssä sijaitsevat tilat erittelyn mukaan Osoite: Leväsentie 2, Kuopio Vuokravakuus: 825,5 m 2 x 2 kk ,82 kokonaisvuokra sis alv Vuokran määrä: Kokonaisvuokra: alv 0 % m² /m² /kk Liiketila LT02B 825,5 5, , ,25 Pääomavuokra yhteensä alkaen (alv 0%) Vuokran maksu alkaa Kiinteistö Oy Naumaselle 4 540,25 Vuokra sidottu elinkustannusindeksiin (1951:10=100). Perusindeksi 3/2015 pisteluku, tarkistusindeksi marras ja toukokuun pisteluvut Vuokran korotus tammi ja heinäkuun alusta lukien: > seuraavat indeksitarkistukset Ylläpitovuokravuokra: alv 0 % m² /m² /kk Ei peritä Ylläpitovuokra yhteensä 0,0 0,00 Alkaen Kesäkuu 2015: KK vuokrat yhteensä: alv 0 % 4540,25 Alv 24 % 1 089,66 Vuokrat yhteensä: alv 24 % 5 629,91 Eräpäivä: kunkin kuukauden 5. pvä

TOIMISTOTILAN VUOKRASOPIMUS

TOIMISTOTILAN VUOKRASOPIMUS 1 / 8 Hallitus 29.4.2013, OHEISMATERIAALI 2 TOIMISTOTILAN VUOKRASOPIMUS 1. VUOKRANANTAJA Lemminkäinen Talo Oy (jäljempänä Vuokranantaja ) Kotipaikka: Helsinki, Suomi Y-tunnus: 0112448-6 Osoite: Salmisaarenaukio

Lisätiedot

Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11

Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11 Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11 Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään solmineet kauppakeskuksessa sijaitsevista liiketiloista tämän vuokrasopimuksen. Tavoitteena on mahdollistaa kauppakeskuksen

Lisätiedot

Liikehuoneiston vuokrasopimus (Kokonaisvuokra) 101214 sivu 1/6

Liikehuoneiston vuokrasopimus (Kokonaisvuokra) 101214 sivu 1/6 Talous- ja konsernijaosto 18.5.2015, LIITE 9 Liikehuoneiston vuokrasopimus (Kokonaisvuokra) 101214 sivu 1/6 Luonnos 1. OSAPUOLET Vuokranantaja Sponda Oyj Y -tunnus 0866692-3 Osoite Korkeavuorenkatu 45

Lisätiedot

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Rauhanlähde I Y-tunnus 2155839-6 c/o HF-Asunnot Oy PL 2, 00017 Fennia

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Rauhanlähde I Y-tunnus 2155839-6 c/o HF-Asunnot Oy PL 2, 00017 Fennia V U O K R A S O P I M U S 1(7) 1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Rauhanlähde I Y-tunnus 2155839-6 c/o HF-Asunnot Oy PL 2, 00017 Fennia Yhteyshenkilö: Marja Kokko Puh. 010 503 6953 marja.kokko@fennia.fi 2.

Lisätiedot

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Onnenlähde Y-tunnus 2155834-5 Televisiokatu 1 00240 Helsinki

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Onnenlähde Y-tunnus 2155834-5 Televisiokatu 1 00240 Helsinki 1(6) V U O K R A S O P I M U S 1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Onnenlähde Y-tunnus 2155834-5 Televisiokatu 1 00240 Helsinki Yhteyshenkilö: Marja Kokko Puh. 050 576 7511 2. Vuokralainen Parikkalan kunta

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Tommi Santanen tommi.santanen@titanium.fi GSM 050 3803886

Yhteyshenkilö: Tommi Santanen tommi.santanen@titanium.fi GSM 050 3803886 1(6) VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Erikoissijoitusrahasto Titanium Hoivakiinteistö Y-tunnus: 2543730-5 c/o Titanium Rahastoyhtiö Oy Aleksanterinkatu 46 C 00100 HELSINKI Yhteyshenkilö: Tommi Santanen tommi.santanen@titanium.fi

Lisätiedot

IT palvelujen tilamuutos

IT palvelujen tilamuutos TURUN KAUPUNKI IT palvelujen tilamuutos Hankekuvaus 17.3.2015 Hankekuvaus IT palveluiden tilamuutoksesta Sisällys 1. Kuvaus nykytilanteesta... 2 2. Kuvaus muutostarpeesta... 2 2.1 Tilat... 2 2.2 Työskentely...

Lisätiedot

2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö: Anne Kosonen, talousjohtaja Y-tunnus 0242746-2 Torikatu 18 80100 JOENSUU

2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö: Anne Kosonen, talousjohtaja Y-tunnus 0242746-2 Torikatu 18 80100 JOENSUU 1(8) VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja AVAIN Palvelukodit Oy Yhteyshenkilö: Perttu Liukku, toimitusjohtaja Y-tunnus 2422023-5 Lautatarhankatu 8 B 00580 HELSINKI 2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

KIINTEISTÖLEASINGSOPIMUS

KIINTEISTÖLEASINGSOPIMUS KROGERUS DRAFT 12.2.2014 KIINTEISTÖLEASINGSOPIMUS Karhunmäen koulu Kuntarahoitus Oyj ja Joensuun kaupunki 24.3.2015 2 (17) SISÄLLYSLUETTELO 1 SOPIJAPUOLET... 3 2 SOPIMUKSEN TAUSTA... 3 3 SOPIJAPUOLTEN

Lisätiedot

2. Vuokralainen Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin Kuntayhtymä/ HUS-Tilakeskus PL 440 00029 HUS Y-tunnus 1567535-0

2. Vuokralainen Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin Kuntayhtymä/ HUS-Tilakeskus PL 440 00029 HUS Y-tunnus 1567535-0 Hallitus 30.5.2011, OHEISMATERIAALI 3 Sivu 1/10 V u o k r a s o p i m u s luonnos 16.5.2011/MeRi 1. Vuokranantaja VR Eläkesäätiö Vilhonkatu 13 00100 Helsinki Puh. 030 720 137 Y-tunnus 1017383-7. 2. Vuokralainen

Lisätiedot

NÄIN TEET ASUNNON VUOKRASOPIMUKSEN MARINA FURUHJELM - VIRPI HIENONEN - MIA KORO-KANERVA - ANU KÄRKKÄINEN - RIITTA SALO

NÄIN TEET ASUNNON VUOKRASOPIMUKSEN MARINA FURUHJELM - VIRPI HIENONEN - MIA KORO-KANERVA - ANU KÄRKKÄINEN - RIITTA SALO NÄIN TEET ASUNNON VUOKRASOPIMUKSEN MARINA FURUHJELM - VIRPI HIENONEN - MIA KORO-KANERVA - ANU KÄRKKÄINEN - RIITTA SALO Sisällysluettelo 1. Alkusanat s. 5 2. Yleistä vuokrasopimuksen ehdoista s. 6 3. Asunnon

Lisätiedot

8.1.2015. Menettely Avoin menettely, kaikki halukkaat toimijat voivat hakea.

8.1.2015. Menettely Avoin menettely, kaikki halukkaat toimijat voivat hakea. myyntipaikkojen avoin haku 1 (13) 1. Hakemuksen perustiedot Vuokrauksen kohteet Hietalahden kauppahalli Myyntipaikka nro 2 ja 3 + kylmiötila Myyntipaikka nro 4 + kylmiötila Myyntipaikka nro 5 + kylmiötila

Lisätiedot

VUOKRASOPIMUSLUONNOS 1. SOPIJAPUOLET. Vuokranantaja Turun Teknologiakiinteistöt Oy Y-tunnus: 2349955-3 Osoite: Tykistökatu 6, 20520 Turku

VUOKRASOPIMUSLUONNOS 1. SOPIJAPUOLET. Vuokranantaja Turun Teknologiakiinteistöt Oy Y-tunnus: 2349955-3 Osoite: Tykistökatu 6, 20520 Turku VUOKRASOPIMUSLUONNOS 1. SOPIJAPUOLET Vuokranantaja Turun Teknologiakiinteistöt Oy Y-tunnus: 2349955-3 Osoite: Tykistökatu 6, 20520 Turku Vuokranantajan yhteyshenkilö: Mikko Lehtinen Puh. 0400 960 626 Sähköposti:

Lisätiedot

[KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 Palveluseteliratkaisu 7.11.2012. (myöhemmin ostaja/tilaaja)

[KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 Palveluseteliratkaisu 7.11.2012. (myöhemmin ostaja/tilaaja) [KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 [Kunnan nimi] HANKINTASOPIMUS PALVELUSETELIRATKAISU SOPIMUSOSAPUOLET [KUNNAN NIMI] (myöhemmin ostaja/tilaaja) [TOIMITTAJAN NIMI] (myöhemmin toimittaja/palveluntuottaja)

Lisätiedot

Operaattoripalveluiden yleiset toimitusehdot

Operaattoripalveluiden yleiset toimitusehdot Operaattoripalveluiden yleiset toimitusehdot KAISANET OY VIESTINTÄTOIMINTASUORITTEIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT OPERAATTOREILLE 1 (15) 2 (15) 1 MÄÄRITELMÄT Laitetilalla tarkoitetaan laitteiden sijoittamiseksi

Lisätiedot

Viestintätoimintasuoritteiden yleiset toimitusehdot operaattoreille

Viestintätoimintasuoritteiden yleiset toimitusehdot operaattoreille 1(17) Viestintätoimintasuoritteiden yleiset toimitusehdot operaattoreille Voimassa 01.12.2005 alkaen toistaiseksi 2(17) VIESTINTÄTOIMINTASUORITTEIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT OPERAATTOREILLE 1. MÄÄRITELMÄT...

Lisätiedot

DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT

DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT 1. SOVELTAMISALA 1.1 Näitä toimitusehtoja (jäljempänä Toimitusehdot) sovelletaan, kun yritys tai yhteisö (jäljempänä Asiakas)

Lisätiedot

Toimitilan vuokrasopimus

Toimitilan vuokrasopimus Sopimusnumero: 31009 Sivu 1 (5) LUONNOS Toimitilan vuokrasopimus 1. Vuokranantaja Nimi: SENAATTI-KIINTEISTÖT / Itä-Suomen alue Osoite: PL 1054 70101 KUOPIO HETU/Y-tunnus: 1503388-4 Yhteyshenkilö: Kerman

Lisätiedot

c/o Y-Säätiö Pitkänsillanranta 3 A, 9 krs 00530 HELSINKI y-tunnus: 2527125-3 yhteyshenkilö: kiinteistöpäällikkö Juha Niskanen, p.

c/o Y-Säätiö Pitkänsillanranta 3 A, 9 krs 00530 HELSINKI y-tunnus: 2527125-3 yhteyshenkilö: kiinteistöpäällikkö Juha Niskanen, p. VUOKRASOPIMUS Kiinteistö Oy Väinöläkoti (jäljempänä yhtiö) ja Espoon kaupunki (jäljempänä kaupunki) ovat sopineet tässä sopimuksessa ja sen liitteissä määriteltyjen Kiinteistö Oy Väinöläkodissa sijaitsevien

Lisätiedot

Elisa Oyj Sivu 1 / 7. OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2. 2 Sopimuksen syntyminen. 1 Yleistä

Elisa Oyj Sivu 1 / 7. OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2. 2 Sopimuksen syntyminen. 1 Yleistä Sivu 1 / 7 OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan, kun Teleyritys tekee Elisa Oyj:n tai tämän kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (myöhemmin yhdessä tai

Lisätiedot

LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT

LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT AIRANTEEN ENERGIA OY Koskuentie 25,31700 URJALA AS LÄMPÖSOPIMUS SEKÄ LIITTYMIS- JA MYYNTIEHDOT SISÄLTÖ I II LÄMPÖSOPIMUS, malli KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS-

Lisätiedot

Suomen Kuluttajaliitto VUOKRAOPAS. Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle

Suomen Kuluttajaliitto VUOKRAOPAS. Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle Suomen Kuluttajaliitto VUOKRAOPAS Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle Sisällys Ennen vuokrasopimuksen tekemistä... 3 Huoneiston ja avainten luovutus... 7 Huoneiston käyttö vuokra-aikana... 8 Asuinhuoneiston

Lisätiedot

Papinniemen leirintäalue (jälj. Leirintäalue tai Vuokrauskohde ). Leirintäalue käsittää: Maa-alue merkitty on merkitty karttaliitteeseen 1.

Papinniemen leirintäalue (jälj. Leirintäalue tai Vuokrauskohde ). Leirintäalue käsittää: Maa-alue merkitty on merkitty karttaliitteeseen 1. LEIRINTÄALUEEN VUOKRASOPIMUS Sopijapuolet Vuokranantaja Vuokralainen Kiinteistö Oy Papinniemen Leirintäalue Yritys- ja yhteisötunnus: ei perustettu/rekisteröity Kotipaikka ja osoite: Parikkala, c/o Parikkalan

Lisätiedot

Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry VUOKRAOPAS. Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle

Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry VUOKRAOPAS. Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry VUOKRAOPAS Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle Sisällys Ennen vuokrasopimuksen tekemistä... 3 Huoneiston ja avainten luovutus... 7 Huoneiston käyttö vuokra-aikana...

Lisätiedot

KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS- JA MYYNTIEHDOT. 1. Lämpösopimuksen tekeminen

KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS- JA MYYNTIEHDOT. 1. Lämpösopimuksen tekeminen KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS- JA MYYNTIEHDOT 1. Lämpösopimuksen tekeminen 1.1 Lämmönmyyjä ja asiakas tekevät kirjallisen lämpösopimuksen lämmönkäyttöpaikan liittämisestä kaukolämpöverkkoon ja lämmön toimittamisesta

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA KUHMALAHDEN VESILAITOS VESILAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT

KANGASALAN KUNTA KUHMALAHDEN VESILAITOS VESILAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT Liite Vesi 16 KANGASALAN KUNTA KUHMALAHDEN VESILAITOS VESILAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KANGASALAN KUNTA 1 KUHMALAHDEN VESILAITOS VESILAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT 1. YLEISET TOIMITUSEHDOT JA MÄÄRITELMÄT...

Lisätiedot

OY HERRFORS AB KATTERNÖ GROUP

OY HERRFORS AB KATTERNÖ GROUP OY HERRFORS AB KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS- JA MYYNTIEHDOT 1. Lämpösopimuksen tekeminen... 1 2. Lämmön siirtäminen asiakkaalle ja lämmön laatu... 2 3. Tilausvesivirta/tilausteho... 2 4. Lämmönmyyjän johdot ja

Lisätiedot

KAUHAJOEN VESIHUOLTO OY VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT

KAUHAJOEN VESIHUOLTO OY VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KAUHAJOEN VESIHUOLTO OY VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT 1.1.2012 VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN sivu 2 1. YLEISET TOIMITUSEHDOT JA MÄÄRITELMÄT Yleiset toimitusehdot 1.1 Soveltamisala Vesihuoltolaitoksella

Lisätiedot

Veden ja viemäröinnin toimitusehdot

Veden ja viemäröinnin toimitusehdot Veden ja viemäröinnin toimitusehdot 1/9 Sisällys: 1. Yleiset toimitusehdot ja määritelmät 2. Liittäminen 3. Sopimus 4. Maksut 5. Mittaus 6. Laskutus 7. Yhtiön toiminta ja keskeytykset 8. Kiinteistön vesihuoltolaitteistot

Lisätiedot

Pohjois-Hartolan vesiosuuskunta, yleiset toimitusehdot...3

Pohjois-Hartolan vesiosuuskunta, yleiset toimitusehdot...3 1(29) Pohjois-Hartolan vesiosuuskunta, yleiset toimitusehdot...3 Yleiset toimitusehdot... 3 1.1. Soveltamisala... 3 1.2 Voimaantulo... 3 1.3 Soveltamisjärjestys...3 Määritelmät... 4 1.4. Vesihuoltolaitos...

Lisätiedot