VUOKRASOPIMUS (12)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOKRASOPIMUS 26.5.2015 1 (12)"

Transkriptio

1 VUOKRASOPIMUS (12) VUOKRASOPIMUS 1 OSAPUOLET 1.1 KOy Naumanen (Y-tunnus ) Osoite: K-rauta, Leväsentie 2, KUOPIO Yhteyshenkilö: Olli Naumanen Yhteystiedot: , (jäljempänä Vuokranantaja ) 1.2 Kuopion Kaupunki, Tilakeskus (Y-tunnus) Osoite: Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: (jäljempänä Vuokralainen ) Vuokranantaja ja Vuokralainen jäljempänä yhdessä Osapuolet. 2 SOPIMUKSEN KOHDE Tällä vuokrasopimuksella (jäljempänä Vuokrasopimus ) Vuokranantaja vuokraa Vuokralaiselle pinta-alaltaan 825,5 m2 suuruisen tilan, (jäljempänä yhdessä Vuokratila ), joka on merkitty liitteenä olevaan sijaintipiirrokseen (liite 1). Vuokratila sijaitsee Kiinteistö Oy Naumasen ja Kiinteistö Oy Kuopion Kauppapaikka Herman II:n omistamissa Kauppapaikka Hermanissa (jäljempänä Rakennus tai Kauppakeskus ) osoitteessa Leväsentie 2, Kuopio. Asiayhteydestä riippuen termillä Rakennus voidaan jäljempänä tarkoittaa myös Rakennuksen omistavaa yhtiötä. Osapuolet toteavat, että vuokratilaan sovelletaan vuokrasopimuksen 15 kohdan ehtoja pois lukien kohdat 15,24, 15,25, 15,26 sekä 15,27. 3 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO Vuokrasopimus tulee voimaan Osapuolten allekirjoituksin. Vuokrakausi alkaa, kun vuokratilan hallintaoikeus luovutetaan vuokralaiselle ja on voimassa toistaiseksi kolmen (3) kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanomisaika alkaa sen kuukauden viimeisestä päivästä, jolloin toinen sopijapuoli on toimittanut toiselle sopijapuolelle kirjallisen vuokrasopimuksen irtisanomisilmoituksen. Vuokrasopimuksen voi irtisanoa aikaisintaan HALLINNANLUOVUTUS Vuokratilan hallintaoikeus luovutetaan Vuokralaiselle viimeistään mennessä. Tarkempi hallinnanluovutuspäivä sovitaan myöhemmin.

2 VUOKRASOPIMUS (12) 5 VUOKRA Vuokralainen on velvollinen maksamaan Vuokratilasta kuukausittaista vuokraa. Vuokran suuruus määräytyy neliöperusteisesti Vuokratilojen lopullisen pinta-alan mukaan. 5.3 Kokonaisvuokra Vuokratilasta maksettava kokonaisvuokra muodostuu seuraavasti: 5,50 /m2 + alv 24% (6,82 /m2 sis. alv 24 %) Vuokranmaksu alkaa alkaen Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin (1951:10=100) ja perusindeksinä käytetään 03/2015 pistelukua. Vuokra tarkistetaan kaksi kertaa vuodessa käyttäen tarkistusindeksinä kunkin kalenterivuoden marras- ja toukokuun pistelukuja. Vuokraa korotetaan tarkistusindeksikuukautta seuraavan toisen kalenterikuukauden alusta lukien (tammi- ja heinäkuu) niin monella prosentilla kuin tarkistusindeksiluvun ja perusindeksiluvun erotus on. Ensimmäisen kerran vuokraa tarkistetaan Mikäli elinkustannusindeksi laskee, ei vuokraa lasketa. Vuokraa tarkistetaan ylöspäin kuitenkin vuosittain vähintään kolme (2) prosenttia, mikäli edellä mainittu laskennallinen vuosittainen indeksikorotus jää alle kahden prosentin. Mikäli elinkustannusindeksin laskeminen lopetetaan, sidotaan vuokra kuluttajaindeksiin (1972=100) tai vastaavaan laskentaperusteeseen noudattaen soveltuvin osin edellä mainittuja periaatteita. Mikäli tämä ei ole mahdollista, Vuokranantaja ja Vuokralainen sopivat yhteisesti vastaavan tarkistusperusteen siten, että Vuokrasopimuksen tarkoittama taloudellinen lopputulos puolin ja toisin saavutetaan. 5.4 Ylläpitovuokra Ylläpitovuokra sisältyy perittävään kokonaisvuokraan 6 VUOKRAVAKUUS Osapuolet eivät aseta vuokravakuutta 7 MUUTOSTYÖT 7.5 Muutostyöt Tila luovutetaan vuokralaiselle siinä kunnossa, kun se on vuokrasopimuksen allekirjoitushetkellä. Vuokralainen vastaa vuokraamansa tilan muutostöistä. Vuokralaisen tulee hakea muutostöille yhteistyössä kiinteistönomistajan kanssa viranomaisen vaatimat luvat. Kaikkiin muutostöihin on saatava vuokranantajan hyväksyntä ennen töiden aloittamista. Todettakoon, että vuokranantaja ei voi ilman perusteltua syytä kieltää muutostöitä, ellei muutostöistä aiheudu haittaa kiinteistölle, muille vuokralaisille tai muuta sellaista haittaa josta voi olla seuraamuksia kolmannelle osapuolelle. Vuokranantajalla on oikeus kieltää sellaiset muutostyöt, joihin ei ole saatu viranomaisen asianmukaista hyväksyntää.

3 VUOKRASOPIMUS (12) Vuokranantajalla on oikeus nimetä kustannuksellaan valvoja seuraamaan muutostöiden etenemistä. Vuokranantajan valvojalla on oikeus osallistua mm. työmaakokouksiin. Valvojalla ei ole oikeutta sopia suunnitelmamuutoksia. Valvojalla on kuitenkin oikeus puuttua työturvallisuuteen, kiinteistölle, kolmansille osapuolille tai muille vuokralaisille aiheutuvaan haittaan tai vaaraan. Muutostöiden osalta sovelletaan lisäksi myös kohdan 8.6 ehtoja 7.6 Lisä- ja muutostyöt vuokra-aikana Vuokralaisella on oikeus tehdä Vuokratilaan muutoksia vasta, kun Vuokralainen on saanut muutoksiin Vuokranantajan kirjallisen suostumuksen ja ennen lisä- ja muutostöiden aloittamista sopinut Vuokranantajan kanssa ainakin seuraavat asiat: mitä muutostöitä saa tehdä; miten muutokset on toteutettava ja valvottava; kuka vastaa kustannuksista; kuka tekee muutokset; korvataanko vuokralaisen kustantamat muutostyöt heti vai vuokrasuhteen päättyessä vai ei lainkaan; ja onko muutostyöt poistettava vuokrasuhteen päättyessä, onko jäljet siistittävä, onko muutostyöt jätettävä korvauksetta vai suoritetaanko tästä korvaus. Vuokralainen hyväksyttää kustannuksellaan Vuokratilan lisä- ja muutostöiden suorittamiseksi tarvittavat suunnitelmat ja rakennuslupaan tarvittavat tiedot Vuokranantajalla. Muutostöistä tulee laatia tarvittavat dokumentit (piirustukset, tarkastuspöytäkirjat ym. asiakirjat), joista yksi sarja on luovutettava korvauksetta Vuokranantajalle. Vuokralaisen liiketoiminnan tarpeiden johdosta aiheutuvat kustannukset, muutokset ja lisäykset rakennus- ja talotekniikkaan, sekä esitetyn perustason ylittämisestä aiheutuneet kustannukset kuuluvat Vuokralaiselle, ellei niistä ole sovittu erikseen muuta. Näiden töiden suunnitelmat on hyväksytettävä etukäteen Vuokranantajalla. 8 ARVONLISÄVERO Kaikkiin Vuokrasopimuksessa ilmoitettuihin hintoihin ja kustannuksiin lisätään arvonlisävero kulloinkin voimassaolevan verokannan mukaisena. Vuokralainen sitoutuu käyttämään Vuokratilaa arvonlisäverolain 30 :ssä ja 10 luvussa määritellyllä tavalla jatkuvasti vähennykseen oikeuttavaan toimintaan. Mikäli Vuokratilaa käytetään vähennykseen oikeuttamattomalla tavalla, Vuokralainen on velvollinen korvaamaan Vuokranantajalle siitä aiheutuvan vahingon täysimääräisesti. 8.7 Muut verot ja maksut

4 VUOKRASOPIMUS (12) Jos vuokraustoiminnalle määrätään Vuokrasopimuksen voimaantulon jälkeen viranomaisten uusia veroja tai muita maksuja, lisätään ne vuokraan verojen tai maksujen maksuvelvoitteesta lukien. 9 VUOKRAN MAKSAMINEN Ellei kohdasta 3 muuta johdu, Vuokralaisen vuokranmaksuvelvollisuus alkaa Vuokranmaksukausi on kuukausi. Vuokralaisen on suoritettava vuokra ja siihen mahdollisesti liittyvät maksut kuukausittain ennakolta viimeistään kunkin kalenterikuukauden 5. päivänä. Vuokranmaksun viivästyessä suoritetaan maksamattomalle vuokralle viivästyskorkoa eräpäivästä maksupäivään kulloinkin voimassa olevan korkolain säännösten mukaisesti. 9.8 Vuokranmaksu vuokra-ajan päätyttyä Vuokralainen on velvollinen maksamaan vuokraa myös Vuokrasopimuksen voimassaolon päättymisen jälkeiseltä ajalta, mikäli Vuokratila on tuolloin edelleen Vuokralaisen hallinnassa. Vuokranmaksuun sovelletaan tällöin Vuokrasopimuksen ehtoja. 10 VAKUUTUKSET Vuokralaisen tulee omalla kustannuksellaan ottaa ja pitää koko vuokra-ajan voimassa vakuutukset irtaimistonsa, hallussaan olevan kolmannen osapuolen irtaimiston ja haluamassaan laajuudessa toimintaansa kohdistuvien vahinkojen varalle. Vuokranantaja ei ole LHVL:n mukaan velvollinen korvaamaan Vuokralaisen tai tämän hallussa olevalle kolmannen tahon irtaimistolle tai Vuokralaisen toiminnalle aiheutunutta vahinkoa ellei vahinko ole aiheutunut Vuokranantajan huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä. Kyseinen omaisuus tai toiminnan keskeytymisestä Vuokralaiselle aiheutuneet vahingot eivät vakuutusehtojen mukaan tule myöskään korvattavaksi kiinteistön vakuutuksesta / kiinteistön täysarvovakuutuksesta. Vuokranantaja ei vastaa mahdollisista vahingoista, joita Vuokratilassa aiheutuu Vuokralaisen työntekijöille, asiakkaille tai kolmansille, eikä Vuokralaisen toiminnanvastuun piiriin kuuluvista vahingoista. Vuokranantaja ei vastaa mistään liukastumisvahingoista vuokrakohteessa, ellei kyseessä ole Vuokranantajan tuottamus. Selvyyden vuoksi todetaan, että liukastumisvahingot yhteisillä alueille eivät kuulu Vuokralaisen vastuulle. 11 VUOKRAKOHTEEN KÄYTTÖ Vuokralainen sitoutuu käyttämään tilaa huolellisesti ja toimintansa mukaisesti. Jos Vuokralaisen menettelytavat tai liiketoimintaperiaatteet ovat olennaisesti hyvän tavan vastaisia, tai jos Vuokralainen ei ole toimittanut edellä mainittuja tietoja asetetussa määräajassa tai Vuokranantajalla on perusteltu syy epäillä tietojen todenperäisyyttä, eikä Vuokralainen ole annetun purku - uhkaisen kirjallisen varoituksen saatuaan välittömästi

5 VUOKRASOPIMUS (12) toiminut sopimusvelvoitteidensa mukaisesti, on Vuokranantajalla katsottava olevan LHVL 48 1 momentin 7-kohdassa mainittu oikeus purkaa Vuokrasopimus. Vuokralaisen on hankittava Vuokratilassa harjoittamalleen toiminnalle tarvittavat viranomaisluvat ja noudatettava niiden ehtoja. Jos Vuokralaisen Vuokratiloissa harjoittaman toiminnan vuoksi Vuokranantajalle tulee viranomaisten taholta sanktioita tai velvoitteita, on Vuokralainen velvollinen korvaamaan näistä aiheutuvat kulut täysimääräisesti. 12 VUOKRATILAN KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖT 12.9 Kunnossapito Vuokralaisen tulee huolellisesti hoitaa Vuokratilaa. Vuokranantajalla on oikeus tarkastaa Vuokratilan kunto vuokra-aikana. Vuokranantaja vastaa Vuokratilan ulkopuolisesta kunnossapidosta, kuitenkin niin, että Vuokralainen vastaa Vuokratilan ulkopuolellakin sellaisten rakennelmien, järjestelmien yms. vastaavien laitteiden kunnossapidosta, jos ne palvelevat ainoastaan vuokralaisen toimintaa. Vuokralainen vastaa Vuokratilan sisäpuolisesta siivouksesta, huollosta ja kunnossapidosta, tekemistään muutostöistä ja näiden kustannuksista. Vuokralainen vastaa suorittamiensa toimenpiteiden tai niiden laiminlyöntien Vuokranantajalle tai Kauppakeskukselle mahdollisesti aiheuttamista vahingoista täysimääräisesti. Vuokranantaja vastaa Vuokratilan rakenteesta johtuvista vioista sekä putkistoista, johdoista ja kanavista. Vuokralaisen on pidettävä Vuokratila sellaisessa kunnossa, ettei siitä aiheudu haittaa tai vahinkoa Rakennukselle, Rakennuksen mahdollisille muille vuokralaisille, Rakennusta käyttäville henkilöille tai Vuokranantajalle. Vuokralainen on myös velvollinen viipymättä ilmoittamaan Vuokranantajalle havaitsemistaan Vuokranantajan kunnossapitovastuuseen kuuluvista vioista Vuokranantajan korjausoikeus Vuokrasopimuksen aikana Vuokranantaja on oikeutettu tekemään Vuokratilassa tai Rakennuksessa tavanmukaisia, Vuokratilan tai Rakennuksen ylläpidon teknisiin pitkän tähtäimen suunnitelmiin (PTS) liittyviä korjaus- ja muutostöitä ilmoitettuaan siitä etukäteen Vuokralaiselle. Vuokranantaja ei saa ryhtyä olennaista haittaa tai häiriötä aiheuttaviin korjaus- tai muutostöihin, ellei ole ilmoittanut siitä kahta (2) kuukautta ennen sanottua ajankohtaa. Vuokranantajan käyttäessä tässä sovittua korjausoikeuttaan Vuokralaisella ei ole oikeutta purkaa Vuokrasopimusta Toimintahäiriöt Tilapäiset häiriöt sekä Rakennuksen kunnossapidon kannalta tarpeelliset katkot ja rajoitukset vesi-, viemäri-, lämpö- ja sähkölaitteissa tai muut näihin verrattavat tapaukset

6 VUOKRASOPIMUS (12) eivät oikeuta Vuokralaista vaatimaan vuokranalennusta, eikä korvausta, ellei katko tai rajoitus ole johtunut Vuokranantajan tuottamuksesta. Vuokranantaja ei ole myöskään velvollinen korvaamaan Vuokralaisen omaisuudelle tai Vuokratilassa olevalle kolmannen osapuolen omaisuudelle aiheutuneesta vahingosta, ellei vahinko ole aiheutunut Vuokranantajan tuottamuksesta. Vuokranantaja ei vastaa vuodosta, viemäritukoksesta ja muusta sellaisesta syystä Vuokralaisen toiminnalle, omaisuudelle tai vuokratuissa tiloissa olevalle kolmannen osapuolen omaisuudelle aiheutuneesta vahingosta, ellei vahinko ole aiheutunut Vuokranantajan tuottamuksesta. Vuokralaisella on velvollisuus ilmoittaa viasta tai häiriöstä mahdollisimman pian Vuokranantajalle tai tämän ilmoittamalle taholle. Vuokranantaja korjauttaa nämä viat ja häiriöt mahdollisimman nopeasti saatuaan Vuokralaiselta yksilöidyn ilmoituksen. Jos vika tai häiriö on aiheutunut Vuokralaisen tuottamuksesta, Vuokranantajalla on oikeus periä korjauskustannukset Vuokralaiselta. 13 POISMUUTTO Vuokralaisen tulee muuttaa pois Vuokratilasta ja luovuttaa Vuokratila Vuokranantajan vapaaseen hallintaan Vuokrasopimuksen voimassaolon päättymispäivänä, joka on myös Vuokralaisen muuttopäivä. Vuokratila tulee luovuttaa Vuokranantajalle siinä kunnossa kuin se on luovutettu Vuokralaiselle vuokra-ajan alkaessa. Vuokratilan tavanomaista kulumista lukuun ottamatta. Vuokralainen on velvollinen kustannuksellaan suorittamaan Vuokratilassa perussiivouksen sekä poistamaan Vuokratilaan toimintaansa varten asennetut irtokalusteet, koneet ja laitteet, mainosvalot, teipit, kyltit yms. sekä korjaamaan niiden poistamisesta johtuvat jäljet, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu. Mikäli Vuokralainen laiminlyö edellä sovitun velvoitteensa, on Vuokranantajalla oikeus teettää tarvittavat työt Vuokralaisen kustannuksella. Vuokra-ajan päättyessä Vuokralainen ei saa korvausta mistään Vuokratilaan tekemistään muutoksista tai parannuksista, asiakaspiirin vähentymisestä muuton johdosta, muuttokustannuksista tai muusta sellaisesta. Vuokranantajalla on oikeus käyttää kustannusten kattamiseen vuokravakuutta. Vuokratilassa pidetään yhteinen katselmus poismuuton jälkeen, jossa todetaan Vuokratilan kunto. Katselmus on pidettävä viimeistään 10 päivää hallinnan luovutuksen jälkeen. Katselmuksesta laaditaan pöytäkirja. Osapuolten on viimeistään katselmuksessa ilmoitettava, jos heillä on toista osapuolta kohtaan vaatimuksia Vuokratilan kunnon, siihen tehtyjen korjausten, remonttien, töiden tms. johdosta. Tämän jälkeen vaatimuksia ei voida puolin ja toisin enää esittää, ellei ole kyse huoneistossa ilmenneestä piilevästä viasta tai vahingosta, jota ei katselmuksessa ole voitu todeta.

7 VUOKRASOPIMUS (12) 14 MUUT EHDOT Avaimet Vuokratilan ja Rakennuksen kulunvalvontakortit sekä tarvittavat avaimet luovutetaan Vuokralaiselle erillistä kuittausta vastaan kun Vuokralaisella on kohdan 4 mukaan oikeus saada Vuokratila hallintaansa tai oikeus aloittaa kalustaminen Vuokratilassa, edellyttäen että Vuokralainen on asettanut kohdan 6 mukaisen vuokravakuuden. Vuokralainen vastaa siitä, että kulunvalvontakortteja sekä avaimia säilytetään huolellisesti. Mikäli kulunvalvontakortteja tai avaimia katoaa tai varastetaan, vastaa Vuokralainen tästä aiheutuneista kustannuksista täysimääräisesti sisältäen muun muassa Rakennuksen lukkojen uudelleensarjoituksen. Vuokranantaja ei järjestä avainhuoltoa, jollei siitä erikseen toisin sovita Jätehuolto Roskien ja jätteiden säilytys Vuokratilassa ei ole sallittua. Vuokralaisen tulee omalla kustannuksellaan viedä roskat ja jätteet niille erityisesti osoitettuun paikkaan Kauppakeskuksen antamien lajittelu- ja käsittelyohjeiden mukaisesti. Jätteiden käsittelystä ja siitä syntyneet kustannukset sisältyvät ylläpitovuokraan Salassapito Vuokralainen sekä kaikki tilojen käyttäjät ovat velvollisia pitämään kiinteistön turvallisuusasiat salassa. Salassapitovelvollisuus jatkuu myös vuokrasuhteen päätyttyä. Vuokranantaja on velvollinen pitämään sille annetut tiedot luottamuksellisina. Vuokranantajalla on oikeus käyttää tämän sopimuksen tietoja sisäisesti tarvitsemissaan raporteissa sekä mahdollisissa benchmarking -tutkimuksissa sekä osakekannan tai sen osan luovuttamista koskevien neuvotteluiden yhteydessä Toiminnan lainmukaisuus Vuokralainen vastaa siitä, että sen Vuokratilassa ja Kauppakeskuksessa harjoittama toiminta on Suomessa kulloinkin voimassa olevien lakien ja säännösten mukaista ja että sen toiminnalle on olemassa tarvittavat viranomaisluvat. Vuokralainen sitoutuu ilmoittamaan mahdolliset poikkeamat Vuokranantajalle välittömästi. Vuokranantajalla on oikeus suorittaa Vuokratilassa ympäristö- ja muita tarkastuksia ja lopettaa lakien tai säännösten vastainen toiminta. Vuokranantajalla on oikeus kaikki vahingot kattavaan korvaukseen Vuokralaisen mahdollisen lakien ja säännösten vastaisen toiminnan Vuokranantajalle aiheuttamien seuraamusten osalta Autopaikoitus Vuokralaisen käyttöön tulevista autopaikoista sovitaan erikseen Vuokralaisen ja Vuokranantajan kesken.

8 VUOKRASOPIMUS (12) Todettakoon että tolpattomat autopaikat ovat vuokralaisen asiakkaiden ja henkilökunnan vapaassa käytössä. Henkilökunnan pysäköiminen suositetaan muualle kuin asiakaspaikoille sisäänkäyntien yhteyteen Koneet ja laitteet ATK-, tele-, ym. laitteet, jotka Vuokralainen liittää Vuokratilan tai Kauppakeskuksen tietoverkkoon, eivät saa häiritä Rakennuksen tietoverkon muita käyttäjiä. Vuokralainen tekee Vuokratilaa ja omaa toimintaansa koskevat ATK- ja telepalvelusopimukset ja vastaa niiden kustannuksista. Muut koneet ja laitteet, joita Vuokralainen asentaa tai tuo tiloihin, eivät saa häiritä Rakennuksen muita käyttäjiä eivätkä aiheuttaa haittaa Rakennuksen rakenteille tai järjestelmille Turvallisuus Vuokralainen on velvollinen käyttämään Vuokratilaa huolellisesti sekä noudattamaan työturvallisuudesta, ympäristöstä, terveydestä ja siisteydestä ym. annettuja määräyksiä ja normeja. Vuokralainen vastaa Vuokratilan käytön turvallisuudesta. Vuokralainen tekee Vuokratilaa ja omaa toimintaansa koskevat tarvittavat turvallisuus- ja vartiointisopimukset ja vastaa niiden kustannuksista. Rakennuksen uloskäynnit käytävineen sekä pelastustiet, joilla tarkoitetaan hälytysajoneuvoille varattua ajotietä tai -yhteyttä lähelle Rakennusta, on pidettävä aina esteettöminä. Helposti syttyvää materiaalia tai muuta tavaraa, joka lisää tulipalon vaaraa tai vaikeuttaa tulipalon sammuttamista, ei saa tarpeettomasti säilyttää ullakoilla, kellareissa, rakennusten alla tai rakennuksen välittömässä läheisyydessä. Uloskäytävillä sekä ullakoiden, kellarien ja varastojen kulkureiteillä ei saa säilyttää mitään tavaraa Järjestyssäännöt Vuokralainen vastaa siitä, että Vuokratilojen käyttäjät sitoutuvat noudattamaan Rakennuksen järjestyssääntöjä sekä mitä muutoin järjestyksen säilymiseksi on säädetty tai määrätty. Jos vuokralainen rikkoo tätä velvoitettaan olennaisesti, Vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokrasopimus LHVL 48 :n mukaan Sovellettava laki ja erimielisyydet Ellei Vuokrasopimuksessa ole muuta sovittu, noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa lakia liikehuoneiston vuokrauksesta. Tässä sopimussuhteessa noudatetaan Suomessa voimassa olevaa lainsäädäntöä. Tähän sopimukseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti neuvotteluteitse, mutta mikäli sovintoa ei näin saavuteta, ratkaistaan asia Vuokratilan sijaintipaikan käräjäoikeudessa.

9 VUOKRASOPIMUS (12) 15 KAUPPAKESKUSEHDOT Soveltamisala Tämän kohdan 15 ehtoja noudatetaan, mikäli Vuokratila sijaitsee ja Vuokralaisen toimintaa harjoitetaan Kauppakeskuksessa Tarkoitus Kauppakeskus liikepaikkana muodostaa toiminnallisen kokonaisuuden, jonka sisällä harjoitetaan tiivistä yhteistoimintaa sekä vuokralaisina olevien yrittäjien kesken että kauppakeskuksen johdon kanssa. Tämä yhteistyö mahdollistaa Kauppakeskuksen toiminnan ja markkinoinnin kokonaisuutena siten, että se parhaalla tavalla edistää kaikkien osapuolten liiketoimintaa. Kauppakeskuksen toiminnan luonteesta johtuu, että Vuokranantajan ja Vuokralaisen velvoitteet toisiaan ja muita yrittäjiä kohtaan ovat normaalia vuokrasuhdetta huomattavasti laajemmat ja tekevät Vuokrasopimuksesta yrittäjien välisen yhteistoimintasopimuksen luonteisen. Vuokrasuhteen edellytyksenä on aktiivinen osallistuminen Kauppakeskuksen toimintaan ja yrittäjien väliseen yhteistyöhön. Kauppakeskuksessa toimiminen edellyttää Vuokralaiselta aktiivista osallistumista kauppakeskuksen yhteistoimintaan ja erilaisiin markkinointitapahtumiin ja kiinteistönomistajalta aktiivista Kauppakeskuksen ja sen toimintojen johtamista Yhteiset tilat Vuokralaisen tai hänen henkilökuntaansa kuuluvan tulee Vuokrasopimuksen ehtojen lisäksi noudattaa niitä Kauppakeskuksen yhteisten tilojen käyttöä koskevia ohjeita, jotka Vuokranantaja tai Kauppakeskus on Vuokralaiselle antanut. Kauppakeskuksen kuormaus- ja purkualueet sekä huoltokäytävät tulee pitää vapaina eikä niitä saa käyttää tavaransäilytystiloina. Vuokralaisen tulee välittömästi siirtää saapuvat tavaransa omiin tiloihinsa. Jos Vuokralainen jättää tavaroita yhteisiin tiloihin eikä poista niitä kirjallisen kehotuksen jälkeen, on Vuokranantajalla oikeus poistaa ja varastoida tavarat Vuokralaisen kustannuksella Kauppakeskuksen markkinointi Kauppakeskusta markkinoidaan yhtenä kokonaisuutena. Osapuolet sitoutuvat osallistumaan aktiivisesti Kauppakeskuksen markkinointiin sen eri muodoissa. Kauppakeskuksen kauppiasyhdistys tai muu nimettävä taho vastaa Kauppakeskuksen markkinoinnista sekä siihen liittyvästä yhteistoiminnan koordinoinnista. Vuokrasuhde mahdollistaa osallistumisen liikkeenharjoittajien ja kauppakeskusjohdon väliseen yhteistyöhön Kauppakeskuksen markkinoinnissa. Yhteistoiminnan varmistamiseksi Kauppakeskukseen on perustettu tätä tehtävää varten Kauppiasyhdistys. Kauppiasyhdistystä edustaa yritykset mahdollisuuksien mukaan ja kattavasti markkinoinnin osaamista Kauppakeskuksen eri toimialoilta. Kauppiasyhdistys toimii yhteistyöelimenä, joka varmistaa yhteisen näkemyksen, tiedonvaihdon ja sitoutumisen kauppakeskusmarkkinointiin.

10 VUOKRASOPIMUS (12) Vuokralaisten maksaman markkinointimaksun suuruuden päättää Vuokranantaja tai Kauppakeskuksen yrittäjäyhdistys sääntöjensä mukaisesti. Kauppakeskukselle laaditaan vuosittain markkinointisuunnitelma ja markkinointibudjetti johon maksut perustuvat. Vuokralaisen markkinointimaksuosuus määräytyy Vuokranantajan tai yrittäjäyhdistyksen määrittämän maksuperusteen mukaisesti. Markkinointimaksu maksetaan kuukausittain kauppiasyhdistykselle. Markkinointia varten kerätyt varat voidaan käyttää vain markkinoinnista aiheutuvien kustannusten kattamiseen. Mahdolliset yli/alijäämät katetaan seuraavan vuoden markkinointimaksulla. Markkinointimaksu voi kuitenkin olla maksimissaan 0,35 /m2/kk. Mikäli Vuokralainen on luovuttanut Vuokratilan tytäryhtiönsä tai asiakaskauppiaansa käyttöön, vastaa Vuokralainen siitä, että markkinointimaksu voidaan laskuttaa suoraan Vuokratilaa käyttävältä taholta. Vuokralainen on tällöin velvollinen ilmoittamaan Vuokranantajalle tarvittavat laskutustiedot. Vuokralainen vastaa markkinointimaksun suorittamisesta siinä tapauksessa, että tilaa käyttävä taho laiminlöisi velvoitteensa Yrittäjäyhdistys / Kauppiasyhdistys Vuokrasuhteen edellytyksenä on osallistuminen yrittäjien väliseen yhteistyöhön. Tämän vuoksi Vuokralainen sitoutuu liittymään Kauppakeskuksen markkinointia ja yhteistoimintaa varten perustettavan yrittäjä/ kauppiasyhdistyksen jäseneksi ja osallistumaan sen kustannuksiin yhdistyksen sääntöjen määräämällä tavalla sekä noudattamaan ko. sääntöjä. Mahdollista on myös se, että yrittäjäyhdistyksen sijaan tulee jokin toinen markkinointi- ja yhteistoimintamalli, johon Vuokralainen vastaavasti on velvollinen osallistumaan. Yrittäjäyhdistyksen jäsenyyden kautta Vuokralaisella on mahdollisuus vaikuttaa markkinoinnin sisältöön ja markkinointimaksun suuruuteen. Liittymättä jättäminen tai eroaminen ei vapauta maksamasta markkinointimaksua (yhdistyksen toimintamaksua) vaan tässä tapauksessa maksu maksetaan Vuokranantajalle, joka tilittää sen edelleen yhdistykselle Myyntien ilmoittaminen ja raportointi Kauppakeskusta johdetaan ja markkinoidaan yhtenä kokonaisuutena. Markkinoinnin tehon ja Kauppakeskuksen kehityksen selvittämisen vuoksi Vuokralainen sitoutuu ilmoittamaan kuukausittain tai erikseen ilmoitettavin väliajoin verollisen myynnin ja kassatapahtumien lukumäärän Kauppakeskuksen johtajalle tai hänen määräämälleen henkilölle. Yksittäisen vuokralaisen tiedot pidetään ehdottoman luottamuksellisina Aukioloajat Kauppakeskuksen tavoitteena on pitää siinä toimivilla liikkeillä yhtenäiset aukioloajat. Vuokralainen sitoutuu noudattamaan yrittäjäyhdistyksen ja kiinteistön omistajan välillä kulloinkin voimassaolevia sovittuja aukioloaikoja. Poikkeavista aukioloajoista on aina sovittava erikseen Kauppakeskuksen johdon kanssa. Poikkeavista aukioloajoista Vuokranantajalle tai kauppakeskusyhtiölle mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista vastaa Vuokralainen.

11 VUOKRASOPIMUS (12) Kauppakeskuksen logon ja nimen käyttö Vuokralainen pyrkii mainonnassaan aina käyttämään näkyvästi Kauppakeskuksen logoa tai nimeä, mikäli ketjumaisesta markkinoinnista johtuen ei muuta sovita. Vuokralaisen viralliseen yritysnimeen ei saa liittää Kauppakeskuksen nimeä. Kauppakeskuksen nimeä saa käyttää osana markkinointinimeä, mutta sen käytöstä on luovuttava, kun vuokrasuhde päättyy Mainoslaitteet Vuokralainen saa kustannuksellaan kiinnittää kilpiä, valomainoksia, ikkunateippauksia yms. (jäljempänä Mainoslaite ) vain Vuokranantajan erillisellä luvalla. Mainoslaitteen tulee sopia Kauppakeskuksen yleisilmeeseen. Vuokralainen hankkii vaadittavat viranomaisluvat omalla kustannuksellaan. Vuokralainen vastaa Mainoslaitteen asentamisesta, poistamisesta ja poistamisesta aiheutuneiden jälkien siistimisestä ja paikkaamisesta kustannuksellaan vuokra-ajan päättyessä. Mikäli Vuokralainen ei täytä Vuokranantajan huomautuksesta huolimatta velvollisuuksiaan Mainoslaitteen kunnossapidosta 30 vuorokauden kuluessa, on Vuokranantajalla oikeus korjauttaa tai poistaa Mainoslaite ja periä kustannukset Vuokralaiselta. Mikäli Mainoslaite aiheuttaa välitöntä vaaraa, se on korjattava välittömästi. Vuokrasopimuksen voimassaolon tai erillisen valomainospaikkasopimuksen päätyttyä Vuokralaisen tulee omalla kustannuksellaan poistaa Mainoslaite ja kuljettaa se pois. Vuokranantajalla on oikeus perustellusta syystä vaatia Mainoslaitteen siirtämistä. Vuokralaisen tulee kustannuksellaan siirtää Mainoslaite korjaustöiden ajaksi, milloin se on tarpeen töiden suorittamiseksi Ikkunoiden hoito Hallinnassaan olevien ikkunoiden, lasiovien ja vitriininomaisten osien asianmukaisesta huollosta, hoidosta ja siivouksesta Vuokralainen sitoutuu vastaamaan omalla kustannuksellaan Sopimusrikkomuksen seuraukset Annettujen ohjeiden rikkomisesta Vuokranantajalle tai Kauppakeskukselle aiheutuneista kustannuksista vastaa Vuokralainen. Mikäli näiden ohjeiden noudattaminen laiminlyödään annetusta kirjallisesta huomautuksesta huolimatta, on Vuokranantajalla oikeus irtisanoa Vuokrasopimus päättymään 1 kuukauden kuluttua irtisanomisesta. Jos laiminlyönti on toistuvaa, on Vuokranantajalla oikeus purkaa Vuokrasopimus. Edellä mainitun lisäksi Vuokranantaja on oikeutettu perimään 10 %:lla korotetun kokonaisvuokran joko yhden kuukauden osalta tai niin kauan kuin laiminlyönti jatkuu.

12 VUOKRASOPIMUS (12) Goodwill-arvo Vuokralainen hyväksyy ja ymmärtää, että Vuokratilalle ei muodostu LHVL 45 :ssä tarkoitettua ns. goodwill-arvoa sen johdosta, että Vuokratila sijaitsee Kauppakeskuksessa. Kauppakeskus on itsessään kokonaisuutena vuokra-arvoa omaava liikepaikka, joka koostuu myymälöistään ja muista liikepaikoistaan, joka toimii ja jota markkinoidaan pitkäjänteisesti yhtenä kokonaisuutena kauppakeskuksen kaikkien yrittäjien ja vuokranantajan yhteistoimin. Vuokrakohde liikepaikkana on näin erottamaton osa kauppakeskuskokonaisuutta, eikä sille muodostu erillistä goodwill-arvoa. 16 SOPIMUSKAPPALEET Tätä sopimusta on tehty kaksi (2) samasanaista kappaletta, yksi (1) Vuokranantajalle ja yksi (1) Vuokralaiselle. 17 PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET Paikka ja Aika Kiinteistö Oy Naumanen Kuopion Kaupunki Olli Naumanen LIITTEET Liite 1 Pohjakuva Liite 2 Vuokralaskelma

13 EXIT 8x21 EI90 B 20x30 EI60 C VS h=4000 SPK DATA MLO 20x30 Kaavio sivu x22 Y Kauppapaikka Herman / MK 1:100 EXIT 20x22 20x22 40x30 40x30 AK01 Varasto 115,5 m 2 Huom! Vapaa korkeus väh mm VS h=4800 VS3 h=4000 AK02 JK WC/M 2,0 m 2 WC/M 2,0 m 2 S/M 2,0 m 2 Siiv. 1,5 m 2 h=2700 AK01 ppp+ks AK01 Puku / M Puku / N 8,5 m 2 10,5 m 2 JS+SP Taukotila 19,0 m 2 WC/N 2,0 m 2 WC/N 2,0 m 2 AK02 S/N 2,0 m 2 AK02 h=2700 Toimisto 11,5 m 2 h=2700 AK LT02B 823,5 m 2 PALJON TILAA VAATIVAN ERIKOISTAVARAKAUPAN MYYMÄLÄ JS+SP AK03 AR h=4000 Myymälä 635,5 m 2 2S+SP ppp+ks x x x30 Rulo-ovi Rulo-ovi LASISEINÄT ERILLISEN OHJEEN MUKAAN LT02B 1:100 ARKKITEHTITOIMISTO HML OY HARMAINEN-MÄKELÄ-LAHTINEN

14 VUOKRALASKELMA Vuokranantaja Kiinteistö Oy Naumanen (Y tunnus ) Osoite: Leväsentie 2, KUOPIO Yhteyshenkilö: Olli Naumanen Yhteystiedot: , rauta.fi Vuokralainen Kuopion Kaupunki, Tilakeskus Laskutusosoite/ tiedot Viite Vuokrasopimus (LT 02B/ Herman I) Vuokrakohde Kiinteistö Oy Kuopion Kauppapaikka Herman I:ssä sijaitsevat tilat erittelyn mukaan Osoite: Leväsentie 2, Kuopio Vuokravakuus: 825,5 m 2 x 2 kk ,82 kokonaisvuokra sis alv Vuokran määrä: Kokonaisvuokra: alv 0 % m² /m² /kk Liiketila LT02B 825,5 5, , ,25 Pääomavuokra yhteensä alkaen (alv 0%) Vuokran maksu alkaa Kiinteistö Oy Naumaselle 4 540,25 Vuokra sidottu elinkustannusindeksiin (1951:10=100). Perusindeksi 3/2015 pisteluku, tarkistusindeksi marras ja toukokuun pisteluvut Vuokran korotus tammi ja heinäkuun alusta lukien: > seuraavat indeksitarkistukset Ylläpitovuokravuokra: alv 0 % m² /m² /kk Ei peritä Ylläpitovuokra yhteensä 0,0 0,00 Alkaen Kesäkuu 2015: KK vuokrat yhteensä: alv 0 % 4540,25 Alv 24 % 1 089,66 Vuokrat yhteensä: alv 24 % 5 629,91 Eräpäivä: kunkin kuukauden 5. pvä

Yhteyshenkilö: Mauri Laakso, puh

Yhteyshenkilö: Mauri Laakso, puh VUOKRASOPIMUSLUONNOS VUOKRANANTAJA Helsingin yliopiston rahastot PL 33 00014 HELSINGIN YLIOPISTO Y-tunnus 0246242-8 Yhteyshenkilö: Mauri Laakso, puh. 050 592 6740 VUOKRALAINEN Helsingin kaupunki Kiinteistövirasto/Tilakeskus

Lisätiedot

1. Eurotum Oy (Y:1584946-1) tai Sirafire Oy (2540423-9)

1. Eurotum Oy (Y:1584946-1) tai Sirafire Oy (2540423-9) 1 (4) ESIVUOKRASOPIMUS Sopimusosapuolet 1. Eurotum Oy (Y:1584946-1) tai Sirafire Oy (2540423-9) Kihlakangas 13, 96800 Rovaniemi (jäljempänä vuokranantaja ) 2. Lapin pelastuslaitos (Y: 0937073-7) (jäljempänä

Lisätiedot

TOIMISTOTILAN VUOKRASOPIMUS

TOIMISTOTILAN VUOKRASOPIMUS 1 / 8 Hallitus 29.4.2013, OHEISMATERIAALI 2 TOIMISTOTILAN VUOKRASOPIMUS 1. VUOKRANANTAJA Lemminkäinen Talo Oy (jäljempänä Vuokranantaja ) Kotipaikka: Helsinki, Suomi Y-tunnus: 0112448-6 Osoite: Salmisaarenaukio

Lisätiedot

Vuokranantaja TVT Asunnot Oy Y-tunnus 0872109-9 Käsityöläiskatu 3 20100 TURKU puh. (02) 330 000

Vuokranantaja TVT Asunnot Oy Y-tunnus 0872109-9 Käsityöläiskatu 3 20100 TURKU puh. (02) 330 000 VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja TVT Asunnot Oy Y-tunnus 0872109-9 Käsityöläiskatu 3 20100 TURKU puh. (02) 330 000 Vuokralainen Turun Kaupunki Y- tunnus 0204819-8 Kiinteistöliikelaitos, tilapalvelut Yliopistonkatu

Lisätiedot

LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS

LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS 1. VUOKRAN- ANTAJA LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS 2167217-2 2. VUOKRA- LAINEN 3. VUOKRA- KOHDE 4. VUOKRA- AIKA Osoite Yhteyshenkilö C/O KIINTEISTÖ- OY, PL 3 02010 Toistaiseksi voimassa oleva Alkamispäivä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 TOIMISTOTILAN VUOKRAAMINEN LIIKUNTAMYLLYSTÄ SALIBANDYSEURA VIIKINGIT RY:LLE Vuokranantaja Vuokralainen Helsingin kaupungin liikuntavirasto PL 4800, Toivonkatu 2 A 00099

Lisätiedot

Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx

Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Yhteyshenkilö puhelin Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx Osoite Postinumero

Lisätiedot

Vuokrasopimus Kannaksentie 4

Vuokrasopimus Kannaksentie 4 Parikkalan kunta Kunnanhallitus Keskushallinto Vuokrasopimus Kannaksentie 4 1. Vuokranantaja Parikkalan kunta Harjukuja 6, 59100 PARIKKALA 2. Vuokralainen Imatran kaupunki Imatran seudun ympäristötoimi

Lisätiedot

Joutsan kunta Y-tunnus Länsitie 5, PL 20, JOUTSA

Joutsan kunta Y-tunnus Länsitie 5, PL 20, JOUTSA 1(6) VUOKRASOPIMUS 1. OSAPUOLET 1.1 VUOKRANANTAJA: Joutsan kunta Y-tunnus 0174108-9 Länsitie 5, PL 20, 19651 JOUTSA 1.2 VUOKRALAINEN Grundfos Environment Finland Oy Y-tunnus: 1599796-6 PL 1036 00101 HELSINKI

Lisätiedot

Luonnos 27.1.2016. Vuokrauskohde on osoitettu oheen liitetyllä kartalla (liite 1).

Luonnos 27.1.2016. Vuokrauskohde on osoitettu oheen liitetyllä kartalla (liite 1). Osapuolet. Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0557-.. Vuokralainen Raision kaupunki, y-tunnus 008-5. Vuokrauskohde Naantalin kaupungin 5. kaupunginosan 6. korttelin tontilla nro sijaitsevan Kiinteistö

Lisätiedot

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1 KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1. Sopijaosapuolet Tikkamäen Palvelut Oy (jäljempänä vuokranantaja) ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, (jäljempänä vuokralainen) ovat sopineet

Lisätiedot

LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS Nro 3060

LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS Nro 3060 LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS 1. VUOKRAN- ANTAJA 2. VUOKRA- LAINEN 3. VUOKRAUS- KOHDE ESPOON KAUPUNKI / TILAKESKUS -LIIKELAITOS Virastopiha 2B, 5.krs 02070 Yhteyshenkilö Pankki ja tilinumero Y-tunnus Puhelin

Lisätiedot

Vuokrasopimus Liiketila entisestä Saaren kunnanvirastosta. 1. Vuokranantaja Parikkalan kunta Y-tunnus Harjukuja PARIKKALA

Vuokrasopimus Liiketila entisestä Saaren kunnanvirastosta. 1. Vuokranantaja Parikkalan kunta Y-tunnus Harjukuja PARIKKALA 1(6) Parikkalan kunta Kunnanhallitus Keskushallinto Alustava Vuokrasopimus Liiketila entisestä Saaren kunnanvirastosta 1. Vuokranantaja Parikkalan kunta Y-tunnus 1913642-6 Harjukuja 6 59100 PARIKKALA 2.

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TILAVUOKRASOPIMUS 1 XX.XX.2014. Vuokrauksen kohteena on Kultarannan entisessä päiväkodissa (1311)liitekartalla osoitetut tilat.

NAANTALIN KAUPUNKI TILAVUOKRASOPIMUS 1 XX.XX.2014. Vuokrauksen kohteena on Kultarannan entisessä päiväkodissa (1311)liitekartalla osoitetut tilat. NAANTALIN KAUPUNKI TILAVUOKRASOPIMUS 1 1 OSAPUOLET 1.1 Vuokranantaja 1.2 Vuokralainen 2 VUOKRAUSKOHDE 2.1 Kohde Naantalin kaupunki, Tilalaitos. XXXXX Vuokrauksen kohteena on Kultarannan entisessä päiväkodissa

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki (jäljempänä kaupunki) PL 40/Tähtelänkuja 1, 866101 Haapavesi Y-tunnus 0184872-4

Haapaveden kaupunki (jäljempänä kaupunki) PL 40/Tähtelänkuja 1, 866101 Haapavesi Y-tunnus 0184872-4 1 TUOTANNOLLISEN TILAN VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja: Vuokralainen: Sopimuksen tarkoitus: Haapaveden kaupunki (jäljempänä kaupunki) PL 40/Tähtelänkuja 1, 866101 Haapavesi Y-tunnus 0184872-4 Siparila Oy (jäljempänä

Lisätiedot

Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä. TeliaSonera Finland Oyj Y-1475607-9 PL 320 00051 Sonera

Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä. TeliaSonera Finland Oyj Y-1475607-9 PL 320 00051 Sonera 1 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä Vuokralainen: TeliaSonera Finland Oyj Y-1475607-9 PL 320 00051 Sonera 1.2 Vuokra-alue

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Helsingin Teerikukonkuja 3-nimisessä varastorakennuksessa, osoitteessa Teerikukonkuja 3, Helsinki.

Kiinteistö Oy Helsingin Teerikukonkuja 3-nimisessä varastorakennuksessa, osoitteessa Teerikukonkuja 3, Helsinki. VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja PL 327 (Uudenmaankatu 16 A) 00121 Helsinki. Matti Jokinen 010633990 matti.jokinen@merimieselakekassa.fi Vuokralainen arto.hiltunen@hel.fi Vuokralaisen yhteyshenkilö Jarmo Lehto

Lisätiedot

1 (5) ASUINHUONEISTON VUOKRASOPIMUS. 1. Vuokranantaja/vuokranantajat. Nimi. - Osoite. Puhelinnumero Sähköpostisoite Yhteyshenkilö.

1 (5) ASUINHUONEISTON VUOKRASOPIMUS. 1. Vuokranantaja/vuokranantajat. Nimi. - Osoite. Puhelinnumero Sähköpostisoite Yhteyshenkilö. 1 (5) ASUINHUONEISTON VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja/vuokranantajat Nimi Henkilötunnus tai Y-tunnus / _ Puhelinnumero Nimi Henkilötunnus tai Y-tunnus / Puhelinnumero 2. Vuokralainen/vuokralaiset Nimi Henkilötunnus

Lisätiedot

Vuokraukseen ei sisälly parkkipaikkoja.

Vuokraukseen ei sisälly parkkipaikkoja. LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA VUOKRALAINEN KOHDE Nousiaisten kunta y-tunnus 0135821-5 Hallintokuja 2 21270 Nousiainen Arkea Oy y-tunnus 2443151-8 Linnankatu 55 L 20100 Turku Vuokrakohteena

Lisätiedot

Vuokrakohde vuokrataan vuokralaiselle antennimaston ja siihen liittyvän laitetilan/tilojen sijoittamiseksi ja käyttämiseksi kiinteistöllä.

Vuokrakohde vuokrataan vuokralaiselle antennimaston ja siihen liittyvän laitetilan/tilojen sijoittamiseksi ja käyttämiseksi kiinteistöllä. MAANVUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Suonenjoen kaupunki PL 13 Y-tunnus: 0208061-4 77601 Suonenjoki 2. Vuokralainen Elisa Oyj PL 40 Y-tunnus 0116510-6 00061 ELISA 3. Vuokrakohde Sopimuksen liitteenä (liite

Lisätiedot

15.1.2015. Myyntipaikkaan voi tulla tuntia ennen kauppahallin avautumista ja sieltä tulee poistua tunnin kuluessa kauppahallin sulkeutumisesta.

15.1.2015. Myyntipaikkaan voi tulla tuntia ennen kauppahallin avautumista ja sieltä tulee poistua tunnin kuluessa kauppahallin sulkeutumisesta. 1 (5) Hakemukset kauppiasyhdistykselle (puheenjohtajan tai edustajan hyväksymä hakemus): alle 1 kalenterikuukausi (1-4 viikkoa) - etusijalla Hakaniemen kauppahallin vuokralaiset (kauppiasyhdistys päättää

Lisätiedot

ALUSTAVA EHDOTUS VUOKRASOPIMUKSESTA: Lohjan ryhmäpuutarhapalstan vuokrasopimus

ALUSTAVA EHDOTUS VUOKRASOPIMUKSESTA: Lohjan ryhmäpuutarhapalstan vuokrasopimus ALUSTAVA EHDOTUS VUOKRASOPIMUKSESTA: Lohjan ryhmäpuutarhapalstan vuokrasopimus Vuokranantaja Lohjan ryhmäpuutarhayhdistys ry. (myöhemmin yhdistys) nimi henkilötunnus osoite laskutusosoite jos ei sama kuin

Lisätiedot

Vuosivuokrana peritään seuraavasti:

Vuosivuokrana peritään seuraavasti: HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 ITÄKESKUKSEN KAHVILAN VUOKRAAMINEN XXXX:LLE Vuokranantaja Vuokralainen Helsingin kaupungin liikuntavirasto PL 4800, Toivonkatu 2 A 00099 Helsingin kaupunki Puhelin (09)

Lisätiedot

E S I S O P I M U S OSAPUOLET

E S I S O P I M U S OSAPUOLET Sivu 1/5 E S I S O P I M U S OSAPUOLET 1. Joensuun Pesäpallon Tukisäätiö sr c/o Ari Mononen Rantakatu 25 c, 80100 Joensuu Yhteyshenkilö: Ari Mononen Puh. 0400 803040 Y-tunnus: (jäljempänä Vuokranantaja)

Lisätiedot

VUOKRASOPIMUS. 1. Vuokranantaja Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Paasikivenkatu 7 15110 Lahti Ly: 0993644-6

VUOKRASOPIMUS. 1. Vuokranantaja Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Paasikivenkatu 7 15110 Lahti Ly: 0993644-6 VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Paasikivenkatu 7 15110 Lahti Ly: 0993644-6 2. Vuokralainen Orimattilan kaupunki Ly: 0129920-0 3. Vuokrauskohde Osoitteessa Koulutie 19,

Lisätiedot

Luonnos Vuokralainen Raision seudun koulutuskuntayhtymä (y-tunnus ) Purokatu 1, Raisio

Luonnos Vuokralainen Raision seudun koulutuskuntayhtymä (y-tunnus ) Purokatu 1, Raisio 1 Osapuolet 1 1.1 Vuokranantaja Naantalin kaupunki (y-tunnus 0135457-2) Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali 1.2 Vuokralainen Raision seudun koulutuskuntayhtymä (y-tunnus 0204427-7) Purokatu 1, 21200 Raisio

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki Kuninkaanlähteenkatu 12 PL 36 38701 KANKAANPÄÄ Y-tunnus: 0133596-1 Yhteyshenkilö: Jäljempänä Vuokralainen tai Kaupunki

Kankaanpään kaupunki Kuninkaanlähteenkatu 12 PL 36 38701 KANKAANPÄÄ Y-tunnus: 0133596-1 Yhteyshenkilö: Jäljempänä Vuokralainen tai Kaupunki . V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS) 1 1. Vuokranantaja 2. Vuokralainen Hovako Oy perustettavan kiinteistöosakeyhtiön lukuun Vapaudenkatu 48-50, 40100 Jyväskylä Y-tunnus: 2248268-8 Yhteyshenkilö: Lauri

Lisätiedot

Y-tunnus: 2129215-3 c/o Genesta Property Nordic Finland Oy Merimiehenkatu 36 D 00150 Helsinki

Y-tunnus: 2129215-3 c/o Genesta Property Nordic Finland Oy Merimiehenkatu 36 D 00150 Helsinki VUOKRASOPIMUS 1 VUOKRANANTAJA GNBFIN Vilhonvuori Oy Y-tunnus: 2129215-3 Osoite: c/o Genesta Property Nordic Finland Oy Merimiehenkatu 36 D 00150 Helsinki Fax: +358 9 611 281 Puhelin: +358 9 611 280 Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

M A A N V U O K R A S O P I M U S

M A A N V U O K R A S O P I M U S M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Saarijärven kaupunki Sivulantie 11 43100 SAARIJÄRVI (Y-tunnus 0176975-1) Vuokralainen: Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä

Lisätiedot

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro:

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VASTAANOTTOTILOJA KOSKEVA VUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRALAINEN Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y-tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRAUKSEN KOHDE VUOKRASOPIMUKSEN

Lisätiedot

Kaupunkirakennelautakunta 297- asianro V U O K R A S O P I M U S

Kaupunkirakennelautakunta 297- asianro V U O K R A S O P I M U S Kaupunkirakennelautakunta 297- asianro V U O K R A S O P I M U S Kuopion kaupunki vuokraa Osuuskauppa PeeÄssälle ( ) maanvuokralain 5. luvun mukaisena vuokrauksena festivaalitarkoituksia varten seuraavat

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO. 1.1 Sopijapuolet. Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä

MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO. 1.1 Sopijapuolet. Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä 1 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä Vuokralainen: Jämsän Vesi liikelaitos Y-0175622-1-300 Teollisuuskatu 10 42100 Jämsä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO. Osastopäällikkö 33, 11.6.2014. Toimisto- ja koulutus- sekä terapiatiloina

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO. Osastopäällikkö 33, 11.6.2014. Toimisto- ja koulutus- sekä terapiatiloina HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) RASTILAN RAVINTOLAN YLÄKERRAN VUOKRASOPIMUS Sopimuksen numero HEL 2014-007699 Kaupungin päätös Osastopäällikkö 33, 11.6.2014 Vuokra-alueen käyttötarkoitus Vuokranantaja

Lisätiedot

V U O K R A S O P I M U S

V U O K R A S O P I M U S V U O K R A S O P I M U S Kuninkaanlähteenkatu 4 38700 Kankaanpää y-tunnus 2110898-5 Yhteyshenkilö: Raimo Suominen, isännöitsijä, Realia Isännöinti Oy, puh. 010 228 7463, raimo.suominen@realia.fi Yrityspalvelut

Lisätiedot

Tämä vuokrasopimus korvaa osapuolten välillä 1.1.2005 Sammakkokankaan perustamisvaiheessa solmitun tilapäisen vuokrasopimuksen.

Tämä vuokrasopimus korvaa osapuolten välillä 1.1.2005 Sammakkokankaan perustamisvaiheessa solmitun tilapäisen vuokrasopimuksen. MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Saarijärven kaupunki (Y-tunnus 0176975-1) Sivulantie 11, 43100 SAARIJÄRVI 1.2 Sopimus 1.3 Vuokra-alue Vuokralainen: Sammakkokangas Oy (Y-tunnus

Lisätiedot

V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS)

V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS) Sivu 1 / 6 Kaupunkirakennelautakunta asianro 297- V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS) 1. Vuokra-aika 2. Vuokra Kuopion kaupunki vuokraa KENELLE ( ) maanvuokralain 5. luvun mukaisena vuokrauksena Kuopion

Lisätiedot

Rakennusliike Lehto Oy / perustettava kiinteistöyhtiö Voimatie 6 B Kempele

Rakennusliike Lehto Oy / perustettava kiinteistöyhtiö Voimatie 6 B Kempele MAANVUOKRASOPIMUS (luonnos) 1. Sopijapuolet Vuokranantaja Kärsämäen kunta y-tunnus 0186511-0 Keskuskatu 14 86710 Kärsämäki Vuokraaja Rakennusliike Lehto Oy / perustettava kiinteistöyhtiö Voimatie 6 B 90440

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 YRJÖNKADUN UIMAHALLIKIINTEISTÖSSÄ SIJAITSEVAN TYÖTILAN VUOKRAAMINEN ADALIA SALON & SOLARIUMILLE Sopijapuolet: Vuokranantaja Vuokralaiset Helsingin kaupungin liikuntavirasto

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe MAANVUOKRASOPIMUS Liite 4 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe Vuokralainen: SF-Caravan Lohenpyrstö Ry Haapatie 24, 92140 Pattijoki Vuokralainen

Lisätiedot

1 (5) ASUINHUONEISTON VUOKRASOPIMUS. 1. Vuokranantaja/vuokranantajat

1 (5) ASUINHUONEISTON VUOKRASOPIMUS. 1. Vuokranantaja/vuokranantajat 1 (5) ASUINHUONEISTON VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja/vuokranantajat - - 2. Vuokralainen/vuokralaiset - - 2 (5) 3. Vuokrauskohde Osoite Postinumero Toimipaikka Huoneiden lukumäärä Pinta-ala noin m². Vuokratun

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO. Liikuntajohtaja (.2015) Helsingin kaupungin liikuntavirasto

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO. Liikuntajohtaja (.2015) Helsingin kaupungin liikuntavirasto HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) VUOKRASOPIMUS TMI MERCARTON KANSSA LAUTTASAAREN UIMARANNAN KIOSKI- JA VARASTOTILOISTA Sopimuksen numero Kaupungin päätös HEL 2015-000717 Liikuntajohtaja (.2015) Vuokra-alueen

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS MATKAVIESTINTUKIASEMA (YHTIÖNTIE)

MAANVUOKRASOPIMUS MATKAVIESTINTUKIASEMA (YHTIÖNTIE) MAANVUOKRASOPIMUS MATKAVIESTINTUKIASEMA (YHTIÖNTIE) Maanvuokrasopimus perustuu yhdyskuntalautakunnan päätökseen xx x. SOPIJAOSAPUOLET Vuokranantaja: Kauniaisten kaupunki (Y-tunnus 0203026-2) PL 52 02701

Lisätiedot

LUONNOS. Kaupunginhallitus 8.2.2016 Liite 2 53. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 141 Liite 7

LUONNOS. Kaupunginhallitus 8.2.2016 Liite 2 53. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 141 Liite 7 Kaupunginhallitus 8.2.2016 Liite 2 53 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 141 Liite 7 VUOKRASOPIMUKSEN ESISOPIMUS LUONNOS 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen tausta 3. Esisopimuksen kohde VUOKRASOPIMUS 1. OSAPUOLET

Lisätiedot

M A A N V U O K R A S O P I M U S

M A A N V U O K R A S O P I M U S M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Saarijärven kaupunki, Y-tunnus 0176975-1 Sivulantie 11 43100 SAARIJÄRVI Vuokralainen: AgroLarja, Y-tunnus 1967929-5 Kolkanrinteentie

Lisätiedot

Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto.

Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. VUOKRASOPIMUS 1 (5) MYYNTIPAIKAN VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Yritys (Y-tunnus) Osoite Postinumero Sähköposti Puhelinnumero Laskutusosoite Postinumero Puhelinnumero

Lisätiedot

LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS

LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS PASILANRAITIO 9 00240 HELSINKI LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS... 1. Vuokranantaja NAPF Finland (2017552-9) C/o Valad Finland Oy Pasilanraitio 9, 00240 Helsinki Puh: 010 387 6000 Yhteyshenkilö: Risto Vuorenrinne

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Vuokrasopimus 1 Luonnos 15.10.2014. 2 Merimaskun Rantamakasiini -rakennus ja siihen kuuluva piha-alue.

Naantalin kaupunki Vuokrasopimus 1 Luonnos 15.10.2014. 2 Merimaskun Rantamakasiini -rakennus ja siihen kuuluva piha-alue. Naantalin kaupunki Vuokrasopimus 1 1 Osapuolet 1.1 Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali 1.2 Vuokralainen T:mi Marita Lamberg, y-tunnus 1979727-5 2 Vuokrauskohde

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUSLUONNOS 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO (Sopimus ) Ulkoliikuntapalvelut Osastopäällikkö

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUSLUONNOS 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO (Sopimus ) Ulkoliikuntapalvelut Osastopäällikkö HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUSLUONNOS 1 (5) VÄINÖ TANNERIN KENTÄN YHTEYDESSÄ OLEVAN HUOLTORAKENNUKSEN VUOKRAAMINEN VUOKRANANTAJA VUOKRALAINEN Helsingin kaupungin liikuntavirasto PL 4860 00099 Helsingin

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli')

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli') SOPIMUS VUOKRASOPIMUKSEN SIIRROSTA 1. SOPIJAPUOLET 1.1. Turun Teknologiakiinteistöt Oy (Y-tunnus: 2349955-3) Tykistökatu 6 B, Biocity 20520 Turku (jäljempänä 'Teknologiakiinteistöt') 1.2. Turun Yliopisto

Lisätiedot

Liv/ Meri osastopäällikkö , Työlautan ja asiakasveneiden säilytys. Helsingin kaupungin liikuntalautakunta Vuokralainen

Liv/ Meri osastopäällikkö , Työlautan ja asiakasveneiden säilytys. Helsingin kaupungin liikuntalautakunta Vuokralainen 1 (5) ALLMARINE OY:N KANSSA ISO-SARVASTOSSA SIJAITSEVASTA MAA-ALUEESTA Sopimuksen numero HEL 2016-011915 Kaupungin päätös Liv/ Meri osastopäällikkö, Vuokra-alueen käyttötarkoitus Työlautan ja asiakasveneiden

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. 1. Sopijapuolet. Vuokranantaja Kärsämäen kunta y-tunnus 0186511-0 Keskuskatu 14 86710 Kärsämäki

MAANVUOKRASOPIMUS. 1. Sopijapuolet. Vuokranantaja Kärsämäen kunta y-tunnus 0186511-0 Keskuskatu 14 86710 Kärsämäki MAANVUOKRASOPIMUS 1. Sopijapuolet Vuokranantaja Kärsämäen kunta y-tunnus 0186511-0 Keskuskatu 14 86710 Kärsämäki Vuokraaja Servico Oy y-tunnus 0307172-8 Varastotie t 86710 Kärsämäki 2. Vuokra-alue Kärsämäen

Lisätiedot

2. ESISOPIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT, VOIMASSAOLO JA VUOKRASOPIMUKSEN ALLEKIRJOITTAMINEN

2. ESISOPIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT, VOIMASSAOLO JA VUOKRASOPIMUKSEN ALLEKIRJOITTAMINEN tekninen lautakunta 18.10.2016 Vesialueen vuokraamista koskeva ESISOPIMUS 1. SOPIMUSOSAPUOLET Tuleva vuokranantaja: Savonlinnan kaupunki Y-tunnus 0166906-4 Olavinkatu 27 57130 Savonlinna (jäljempänä KAUPUNKI)

Lisätiedot

VUOKRASOPIMUS Liite 2 / 46 KV 20.6.2011

VUOKRASOPIMUS Liite 2 / 46 KV 20.6.2011 VUOKRASOPIMUS Liite 2 / 46 KV 20.6.2011 1. SOPIJAPUOLET Virtain kaupunki y-tunnus 0206333-9 Virtaintie 26, 34800 Virrat (jäljempänä kaupunki) Finvac Oy y-tunnus 1505674-4 Myllytie 2 34800 Virrat (jäljempänä

Lisätiedot

LUONNOS /4. Vuosivuokra on sata (100) euroa. Vuokranantaja laskuttaa vuokran kerran vuodessa kunkin vuokravuoden lokakuun loppuun mennessä.

LUONNOS /4. Vuosivuokra on sata (100) euroa. Vuokranantaja laskuttaa vuokran kerran vuodessa kunkin vuokravuoden lokakuun loppuun mennessä. LUONNOS..07 / VUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA Sastamalan kaupunki, yt. 0-3 PL 3 0 Sastamala VUOKRALAINEN Lahdenperän Kyläyhdistys ry, rekn.nro 83.69 c/o Seija Kallio Maajärventie 0 Sastamala puh. 00 06 90

Lisätiedot

Luonnos 22.5.2015. 1.2 Vuokralainen Merimaskun Metsästäjät r.y., yhdistyksen rekisterinumero 123.918.

Luonnos 22.5.2015. 1.2 Vuokralainen Merimaskun Metsästäjät r.y., yhdistyksen rekisterinumero 123.918. 1 Osapuolet 1 1.1 Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2. 1.2 Vuokralainen Merimaskun Metsästäjät r.y., yhdistyksen rekisterinumero 123.918. 2 Vuokran kohde 2.1 Vuokra-alue Naantalin kaupungin

Lisätiedot

Perustiedot. Vuokrakohde. Vuokrakohteen pinta-ala. Kioskin yksilöinti. Vuokra-aika. Kioski saa olla kohteessa päivittäin kello XX-XX.

Perustiedot. Vuokrakohde. Vuokrakohteen pinta-ala. Kioskin yksilöinti. Vuokra-aika. Kioski saa olla kohteessa päivittäin kello XX-XX. Perustiedot Vuokrakohde Vuokrakohteen pinta-ala Kioskin yksilöinti Vuokra-aika Kioski saa olla kohteessa päivittäin kello XX-XX Kioskin nimi Kioskiyrittäjän nimi Selvitys oikeudesta edustaa kioskiyrittäjää

Lisätiedot

VUOKRASOPIMUS 1. OSAPUOLET. Y-tunnus 2605630-1 Frenckellinaukio 2 Dp 33100 Tampere. Y-tunnus 0150783-1 Tampereentie 6, PL 36 37501 Lempäälä

VUOKRASOPIMUS 1. OSAPUOLET. Y-tunnus 2605630-1 Frenckellinaukio 2 Dp 33100 Tampere. Y-tunnus 0150783-1 Tampereentie 6, PL 36 37501 Lempäälä VUOKRASOPIMUS 1. OSAPUOLET Vuokranantaja TREDU-Kiinteistöt Oy Y-tunnus 2605630-1 Frenckellinaukio 2 Dp 33100 Tampere Vuokralainen Lempäälän kunta Y-tunnus 0150783-1 Tampereentie 6, PL 36 37501 Lempäälä

Lisätiedot

Vuokranantaja LIVONSAAREN KYLÄYHDISTYS RY, y-tunnus Kyläkonttori, Velkuantie 988, Livonsaari

Vuokranantaja LIVONSAAREN KYLÄYHDISTYS RY, y-tunnus Kyläkonttori, Velkuantie 988, Livonsaari VUOKRASOPIMUS 1 1 OSAPUOLET 1.1 Vuokranantaja LIVONSAAREN KYLÄYHDISTYS RY, y-tunnus 1868028-6 Kyläkonttori, Velkuantie 988, 21180 Livonsaari 1.2 Vuokralainen NAANTALIN KAUPUNKI/TILALAITOS, y-tunnus 0135457-2

Lisätiedot

Laskutusosoite: Vapo Oy / Petri Tomperi PL 22

Laskutusosoite: Vapo Oy / Petri Tomperi PL 22 Luonnos 20.3.2017 1/4 MAANVUOKRASOPIMUS SOPIJAPUOLET Vuokranantaja: Sastamalan kaupunki PL 38201 Sastamala Vuokralainen Vapo Oy, 0174817-6 PL 22 40101 Jyväskylä Laskutusosoite: Vapo Oy / Petri Tomperi

Lisätiedot

Oulun Seudun Ampumaurheilukeskus ry Co Timo Haataja, Haukkasuontie Kempele

Oulun Seudun Ampumaurheilukeskus ry Co Timo Haataja, Haukkasuontie Kempele MAANVUOKRASOPIMUS 1. SOPIJAPUOLET Vuokranantajat: Vuokralainen: Limingan kunta Iivarinpolku 6 91900 Liminka Oulun Seudun Ampumaurheilukeskus ry Co Timo Haataja, Haukkasuontie 23 90450 Kempele 2. VUOKRA-ALUE

Lisätiedot

V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS)

V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS) Sivu 1 / 5 Kaupunkirakennelautakunta asianro 297- V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS) Kuopion kaupunki vuokraa KENELLE ( ) maanvuokralain 5. luvun mukaisena vuokrauksena Kuopion kaupungin kiinteistöstä

Lisätiedot

Vuokranantaja: Oulaisten kaupunki (0186852-2), PL 22, 86301 Oulainen. Vuokralainen: Sonira Oy (2364672-8), Liponkuja 10, 86300 Oulainen

Vuokranantaja: Oulaisten kaupunki (0186852-2), PL 22, 86301 Oulainen. Vuokralainen: Sonira Oy (2364672-8), Liponkuja 10, 86300 Oulainen Maanvuokrasopimus 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet 1. Vuokra-alue Vuokranantaja: Oulaisten kaupunki (018685-), PL, 8601 Oulainen Vuokralainen: Sonira Oy (667-8), Liponkuja 10, 8600 Oulainen Sopimuksen tarkoittama

Lisätiedot

Perustiedot. Vuokrakohde. Vuokrakohteen pinta-ala. Kioskin yksilöinti. Vuokra-aika. Kioski saa olla kohteessa päivittäin kello XX-XX.

Perustiedot. Vuokrakohde. Vuokrakohteen pinta-ala. Kioskin yksilöinti. Vuokra-aika. Kioski saa olla kohteessa päivittäin kello XX-XX. Perustiedot Vuokrakohde Vuokrakohteen pinta-ala Kioskin yksilöinti Vuokra-aika Kioski saa olla kohteessa päivittäin kello XX-XX Kioskin nimi Kioskiyrittäjän nimi Selvitys oikeudesta edustaa kioskiyrittäjää

Lisätiedot

Keuruun seurakunta / Keuruun kaupunki

Keuruun seurakunta / Keuruun kaupunki M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Keuruun seurakunta (Y-tunnus 02083946) Kippavuorentie 11 42700 Keuruu Yhteyshenkilö: talouspäällikkö Heikki Kangas heikki.kangas@evl.fi

Lisätiedot

Vuokranantaja NAANTALIN KAUPUNKI / TILALAITOS, y-tunnus Käsityöläiskatu 2, Naantali

Vuokranantaja NAANTALIN KAUPUNKI / TILALAITOS, y-tunnus Käsityöläiskatu 2, Naantali VUOKRASOPIMUS 1 1 OSAPUOLET 1.1 Vuokranantaja NAANTALIN KAUPUNKI / TILALAITOS, y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali 1.2 Vuokralainen NAANTALIN KAUPUNKI / SAARISTOLAUTAKUNTA Käsityöläiskatu

Lisätiedot

M A A N V U O K R A S O P I M U S

M A A N V U O K R A S O P I M U S M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Saarijärven kaupunki (Y-tunnus 0176975-1) Sivulantie 11 43100 SAARIJÄRVI Vuokralainen: Sergey Shumilin ( - ) Linjatie 6 54120

Lisätiedot

VUOKRASOPIMUS luonnos

VUOKRASOPIMUS luonnos 1(6) VUOKRASOPIMUS luonnos 26.04.2017 1. Vuokranantaja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4, 00098 VARMA y-tunnus: 0533297-9 Kotipaikka: Helsinki 2. Vuokralainen Kiinteistöviraston tilakeskus PL

Lisätiedot

1.1 Sopijapuolet Rantasalmen kunta, jäljempänä kunta Y-tunnus Poikkitie RANTASALMI

1.1 Sopijapuolet Rantasalmen kunta, jäljempänä kunta Y-tunnus Poikkitie RANTASALMI SOPIMUS TEOLLISUUSTILAN VUOKRAAMISESTA 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET JA KOHDE 1.1 Sopijapuolet Rantasalmen kunta, jäljempänä kunta Y-tunnus 0166507-1 Poikkitie 2 58900 RANTASALMI Sawoboat Engineering Oy, jäljempänä

Lisätiedot

LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS. Käyttötarkoitus (_) Huoneiston käytöstä, kunnosta, kunnossapidosta ja/tai muutostöistä on sovittu liitteessä.

LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS. Käyttötarkoitus (_) Huoneiston käytöstä, kunnosta, kunnossapidosta ja/tai muutostöistä on sovittu liitteessä. 1. VUOKRANANTAJA 2. VUOKRALAINEN Nimi/Organisaatio Organisaation edustaja/yhteyshenkilö ja asema organisaatiossa Puhelin/Fax Y-tunnus Lähiosoite Pankkiyhteys Luottamuksellisuus (_) Sopimus on luottamuksellinen

Lisätiedot

RAUTATIENTORIN JÄÄPUISTON YHTEYDESSÄ OLEVAN KAHVIOTILAN VUOKRAAMINEN

RAUTATIENTORIN JÄÄPUISTON YHTEYDESSÄ OLEVAN KAHVIOTILAN VUOKRAAMINEN HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) RAUTATIENTORIN JÄÄPUISTON YHTEYDESSÄ OLEVAN KAHVIOTILAN VUOKRAAMINEN Vuokranantaja Vuokralainen Helsingin kaupungin liikuntavirasto PL 4860 00099 Helsingin kaupunki

Lisätiedot

1.2 Karawatski Oy (y-tunnus 0738265-4) perustettavan yhtiön lukuun, Tuulensuunkatu 8, 21100 Naantali.

1.2 Karawatski Oy (y-tunnus 0738265-4) perustettavan yhtiön lukuun, Tuulensuunkatu 8, 21100 Naantali. 1 1 OSAPUOLET 1.1 Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2. 1.2 Vuokralainen Karawatski Oy (y-tunnus 0738265-4) perustettavan yhtiön lukuun, Tuulensuunkatu 8, 21100 Naantali. 2 VUOKRA-ALUE

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Toimitusjohtaja Teijo Tikkanen, Kiinteistö Oy Mäkelän Koulu

Yhteyshenkilö: Toimitusjohtaja Teijo Tikkanen, Kiinteistö Oy Mäkelän Koulu 1 (5) Vuokrasopimus 1. Vuokranantaja Helsingin seudun kauppakamari Y-tunnus: 0201253-1 Hattulantie 2 00550 HELSINKI (jäljempänä Vuokranantaja ) Yhteyshenkilö: Toimitusjohtaja Teijo Tikkanen, Kiinteistö

Lisätiedot

Vuokralaiset Soukan Lennokkikerho ry/ Pekka Engblom (kentän varapäällikkö) Soukankaari 13 G 74 02360 Espoo

Vuokralaiset Soukan Lennokkikerho ry/ Pekka Engblom (kentän varapäällikkö) Soukankaari 13 G 74 02360 Espoo Vuokrasopimus Vuokranantaja Espoon kaupunki 0101263-6 vuokrauspäätös: Tonttipäällikkö 22.8.2012 252 vuokranantajan edustaja: Tonttiyksikkö osoite: Virastopiha 2 C/PL 49, 02070 Espoon kaupunki valmistelija:

Lisätiedot

LIIKEHUONEISTON ESIVUOKRASOPIMUS

LIIKEHUONEISTON ESIVUOKRASOPIMUS LIIKEHUONEISTON ESIVUOKRASOPIMUS Rakennustoimisto K Tervo Oy (jäljempänä yhtiö) ja Joensuun kaupunki/joensuun Tilakeskus (jäljempänä kaupunki) ovat sopineet tässä sopimuksessa ja sen liitteessä määritellyn

Lisätiedot

Toimitilan vuokrasopimus

Toimitilan vuokrasopimus Sopimusnumero: 31009 Sivu 1 (5) LUONNOS Toimitilan vuokrasopimus 1. Vuokranantaja Nimi: SENAATTI-KIINTEISTÖT / Itä-Suomen alue Osoite: PL 1054 70101 KUOPIO HETU/Y-tunnus: 1503388-4 Yhteyshenkilö: Kerman

Lisätiedot

VUOKRA-AIKA Vuokrasopimus on määräaikainen 5 vuotta. Vuokra-aika alkaa viimeistään

VUOKRA-AIKA Vuokrasopimus on määräaikainen 5 vuotta. Vuokra-aika alkaa viimeistään 1 LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS LUONNOS VUOKRANANTAJA Turun kaupunki / Vapaa-aikatoimiala Kaupunginorkesteri Aninkaistenkatu 9 20100 TURKU puh. 262 0800 Y - 0204819-8 VUOKRALAINEN XX KOHDE Vuokrakohteena

Lisätiedot

5.8.2014, ver 6 Sivu 1 / 6. Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 kunnanhallitus xx.xx.

5.8.2014, ver 6 Sivu 1 / 6. Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 kunnanhallitus xx.xx. 5.8.2014, ver 6 Sivu 1 / 6 MAANVUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA (Levanto/ VPK) Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 päätös: kunnanhallitus xx.xx.2014

Lisätiedot

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina.

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina. Luonnos 23.4.2015 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Sastamalan kaupunki, 0144411-3 PL 23 38201 Sastamala jäljempänä kaupunki Vuokralainen: Adven Oy Äyritie 18, 01510 Vantaa jäljempänä

Lisätiedot

Joensuun kaupunki PL 148 80101 JOENSUU (kaupungingeodeetin päätös 15.4.2014 191) Alue on tarkoitettu kiipeilypuiston rakentamista varten.

Joensuun kaupunki PL 148 80101 JOENSUU (kaupungingeodeetin päätös 15.4.2014 191) Alue on tarkoitettu kiipeilypuiston rakentamista varten. VUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA: Joensuun kaupunki PL 148 80101 JOENSUU (kaupungingeodeetin päätös 15.4.2014 191) VUOKRALAINEN: VUOKRAUKSEN KOHDE: KÄYTTÖ TARKOITUS: Juha Malinen Oy Kaisalantie 1 A 80710 LEHMO

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO. Vs. osastopäällikkö Maunula/sle HEL

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO. Vs. osastopäällikkö Maunula/sle HEL HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) KIOSKITOIMINTA KALLAHDENNIEMEN UIMARANNALLA KESÄKAUDEKSI 2014 Liikuntaviraston merellisen osaston osastopäällikkö vuokraa Kallahdenniemen uimarannan huoltorakennuksesta

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUSLUONNOS 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO (Sopimus ) Ulkoliikuntapalvelut Osastopäällikkö

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUSLUONNOS 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO (Sopimus ) Ulkoliikuntapalvelut Osastopäällikkö HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUSLUONNOS 1 (5) VÄINÄMÖISEN KENTÄN YHTEYDESSÄ OLEVAN HUOLTORAKENNUKSEN VUOKRAAMINEN VUOKRANANTAJA VUOKRALAINEN Helsingin kaupungin liikuntavirasto PL 4860 00099 Helsingin

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO. Kioskivaunupaikka Merelliset palvelut LUONNOS. Liikuntavirasto/Meri ,..

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO. Kioskivaunupaikka Merelliset palvelut LUONNOS. Liikuntavirasto/Meri ,.. HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) KIOSKIVAUNUPAIKKA RASTILAN LEIRINTÄALUEELTA Sopimuksen numero Kaupungin päätös HEL 2016 006812 Liikuntavirasto/Meri...6.2016,.. Vuokrakohde ja käyttötarkoitus Vuokranantaja

Lisätiedot

Vuokrasopimus. 1. Osapuolet. Vuokranantaja: Perustettava yhtiö omistajina Kinos Property Investment Oy tai määräämänsä ja Mikkelin kaupunki

Vuokrasopimus. 1. Osapuolet. Vuokranantaja: Perustettava yhtiö omistajina Kinos Property Investment Oy tai määräämänsä ja Mikkelin kaupunki 1 Vuokrasopimus 1. Osapuolet Vuokranantaja: Perustettava yhtiö omistajina Kinos Property Investment Oy tai määräämänsä ja Mikkelin kaupunki Vuokralainen: 2. Vuokrattava kohde 3. Vuokra-aika Etelä-Savon

Lisätiedot

määräala yhteensä 961 m 2. Alue on osoitettu sopimuksen liitekartassa.

määräala yhteensä 961 m 2. Alue on osoitettu sopimuksen liitekartassa. Maanvuokrasopimus : Keuruun kaupunki / Keurusjumppa ry 1 / 7 M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Keuruun kaupunki (Y-tunnus 0208388-2) Multiantie 5 42700 Keuruu

Lisätiedot

Liite 6 Kaupunginhallitus 2.5.2016

Liite 6 Kaupunginhallitus 2.5.2016 MAANVUOKRASOPIMUS Allekirjoittaneet ovat tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen, joka korvaa sopimusosapuolten 28.10.2013 allekirjoittaman maanvuokrasopimuksen. Vuokranantaja Ulvilan kaupunki (0204910-7)

Lisätiedot

2. VUOKRA-ALUEEN KÄYTTÖ

2. VUOKRA-ALUEEN KÄYTTÖ MAANVUOKRASOPIMUS 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja Vuokralainen Hyrynsalmen kunta Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI Kiinteistö Oy Ukkohallan Palvelut CIO Til- Tekno Oulu Oy Kauppurienkatu 12 4 kerros

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI / HUOLTOASEMATONTIN 1 KIINTEISTÖYHTYMÄ SAMMONPUISTO VUOKRASOPIMUS LUONNOS 2.10.2013

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI / HUOLTOASEMATONTIN 1 KIINTEISTÖYHTYMÄ SAMMONPUISTO VUOKRASOPIMUS LUONNOS 2.10.2013 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI / HUOLTOASEMATONTIN 1 Sopijapuolet Vuokranantaja Vuokralainen Lappeenrannan kaupunki Teknisen toimen kiinteistö- ja mittaustoimi Pl 38; Villimiehenkatu 1 53101 Lappeenranta Kiinteistöyhtymä

Lisätiedot

1.2 Vuokra-alue Kajaanin kaupungissa sijaitsevasta tontista nro , noin 2500 m²:n suuruinen, sopimuksen liitekarttaan merkitty alue.

1.2 Vuokra-alue Kajaanin kaupungissa sijaitsevasta tontista nro , noin 2500 m²:n suuruinen, sopimuksen liitekarttaan merkitty alue. VARASTOALUEEN MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja Kajaanin kaupunki, Y-tunnus: 0214958-9, Pohjolankatu 13 87100 KAJAANI Vuokralainen Maarakennus Jan Kone Oy, Y-tunnus:1016515-9

Lisätiedot

yrityksen tiedot tähän. 3. Vuokra-aika 1.6.2012 30.9.2012 (Kesäaukioloajat vähintään: ti-su klo 11-17)

yrityksen tiedot tähän. 3. Vuokra-aika 1.6.2012 30.9.2012 (Kesäaukioloajat vähintään: ti-su klo 11-17) - 1 - VUOKRASOPIMUS 1. Osapuolet 1.1. Vuokranantaja Ii-instituutti liikelaitos, Y-tunnus: 2054621-1 PL 24, 91101 Ii (Kiinteistöt omistaa Iin kunta) 1.2. Vuokralainen Irja ja Kari Kiuttu yrityksen tiedot

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

i) Ylivieskan kaupunki, y-tunnus , Vierimaantie 5, Ylivieska ( Vuokralainen ); ja

i) Ylivieskan kaupunki, y-tunnus , Vierimaantie 5, Ylivieska ( Vuokralainen ); ja SOPIMUS TILOJEN VUOKRAAMISESTA 1. Osapuolet i) Ylivieskan kaupunki, y-tunnus 2125690-2, Vierimaantie 5, 84100 Ylivieska ( Vuokralainen ); ja ii) [Tarjoaja] ( Toimittaja tai Vuokranantaja ). Molemmat jäljempänä

Lisätiedot

Lappeenrannan Yritystila Oy (vuokranantaja) Kauppakatu 40 D, 3.krs 53100 Lappeenranta Y-tunnus: 0368899-8 Puh. 05-6161

Lappeenrannan Yritystila Oy (vuokranantaja) Kauppakatu 40 D, 3.krs 53100 Lappeenranta Y-tunnus: 0368899-8 Puh. 05-6161 1 VUOKRASOPIMUS Lappeenrannan Yritystila Oy (jäljempänä Yritystila) ja Vuokralainen ( jäljempänä Vuokralainen ) tekevät vuokrasopimuksen alla mainitusta kohteesta seuraavien ehtojen mukaisesti: 1. SOPIMUSOSAPUOLET:

Lisätiedot

Turun kaupunki, Tilalaitos (Y-tunnus 0204819-8) Yliopistonkatu 27 a, 20100 Turku yhteyshenkilö: vuokrauspäällikkö Tiina Aaltonen, puh.

Turun kaupunki, Tilalaitos (Y-tunnus 0204819-8) Yliopistonkatu 27 a, 20100 Turku yhteyshenkilö: vuokrauspäällikkö Tiina Aaltonen, puh. 1 VUOKRASOPIMUSLUONNOS 26.10.2011 1. Vuokranantaja 2. Vuokralainen 3. Vuokrakohde Heikki Vaiste (y-tunnus 1314210-4) PL 844, 20101 Turku yhteyshenkilö: Matti Vaiste, puh 040 522 6453 Turun kaupunki, Tilalaitos

Lisätiedot

Kiinteistöasiamies..2016 297-

Kiinteistöasiamies..2016 297- Kiinteistöasiamies..2016 297- V U O K R A S O P I M U S (luonnos 7.1.2016) Kuopion kaupunki vuokraa kenelle ( ) maanvuokralain 5. luvun mukaisena vuokrauksena Kuopion kaupungissa sijaitsevan kiinteistön

Lisätiedot

Lempäälän kunta (Y-tunnus ) PL LEMPÄÄLÄ. Rakennus Vahala Oy (Y-tunnus ) Mynstervahe 11 B RAUMA

Lempäälän kunta (Y-tunnus ) PL LEMPÄÄLÄ. Rakennus Vahala Oy (Y-tunnus ) Mynstervahe 11 B RAUMA MAANVUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA Lempäälän kunta (Y-tunnus 0150783-1) PL 36 37501 LEMPÄÄLÄ VUOKRALAINEN Rakennus Vahala Oy (Y-tunnus 2195656-2) Mynstervahe 11 B 26200 RAUMA 1 VUOKRA-ALUE Määräalat kiinteistöistä:

Lisätiedot

Hyrynsalmen Pesu- ja siivouspalvelu, jäljempänä yritys Hyryntie 29, 89400 HYRYNSALMI

Hyrynsalmen Pesu- ja siivouspalvelu, jäljempänä yritys Hyryntie 29, 89400 HYRYNSALMI 1 VUOKRASOPIMUS 1.1 Sopijapuolet 1.2 Sopimuksen kohde Hyrynsalmen kunta, jäljempänä kunta. Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI Hyrynsalmen Pesu- ja siivouspalvelu, jäljempänä yritys Hyryntie 29, 89400 HYRYNSALMI

Lisätiedot

2. VUOKRAMINEN VUOKRSOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet. 2.1 Toiminnan määrittely. Yrityksellä oikeus käyttää hallssa olevia toimiston viereisiä sosiaalitiloja.

2. VUOKRAMINEN VUOKRSOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet. 2.1 Toiminnan määrittely. Yrityksellä oikeus käyttää hallssa olevia toimiston viereisiä sosiaalitiloja. VUOKRSOPIMUS 1.1 Sopijapuolet Hyrynsalmen kunta, jäljempänä kunta. Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI Easy-Lift Oy, jäljempänä yritys. Teollsuustie 8, 89400 HYRYNSALMI 1.2 Sopimuksen kohde 2. VUOKRAMINEN Vuokrattava

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI / VUOKRASOPIMUS 1 LAPPEENRANNAN URHEILUAUTOILIJAT RY

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI / VUOKRASOPIMUS 1 LAPPEENRANNAN URHEILUAUTOILIJAT RY LAPPEENRANNAN KAUPUNKI / VUOKRASOPIMUS 1 Sopijapuolet Vuokranantaja Vuokralainen Lappeenrannan kaupunki Teknisen toimen kiinteistö- ja mittaustoimi Pl 38; Villimiehenkatu 1 53101 Lappeenranta Lappeenrannan

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS XX.XX.2014. Vuokranantaja Siilinjärven kunta, y-tunnus 172718-0 Pl 5 71801 Siilinjärvi

MAANVUOKRASOPIMUS XX.XX.2014. Vuokranantaja Siilinjärven kunta, y-tunnus 172718-0 Pl 5 71801 Siilinjärvi MAANVUOKRASOPIMUS XX.XX.2014 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja Siilinjärven kunta, y-tunnus 172718-0 Pl 5 71801 Siilinjärvi Vuokralainen Siilinjärven Teatteri ry, Y-tunnus 0803895-1 1.2 Vuokra-alue

Lisätiedot