UST. On sanottu, että kaupunki on ihmistaidon kollektiivinen saavutus. Kaupunkiasumisessa saavutetaan suurin sosiaalinen teho

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UST. On sanottu, että kaupunki on ihmistaidon kollektiivinen saavutus. Kaupunkiasumisessa saavutetaan suurin sosiaalinen teho"

Transkriptio

1 LOHJAN KESK UST AN KEHIT TÄMISEN VISIO KESKUST USTAN KEHITTÄMISEN On sanottu, että kaupunki on ihmistaidon kollektiivinen saavutus. Kaupunkiasumisessa saavutetaan suurin sosiaalinen teho K E S K U S T A N (Lohja menneisyyden kertomaa ja tämän päivän kuvia; Lohjan yhdistymisen juhlakirja) K E H I T T Ä M I S T O I M I K U N N A N R A P O R T T I

2 KAUPUNGINHALLITUKSELLE Kaupunginhallitus asetti vuoden 2002 loppuun kestäväksi toimikaudeksi keskustan kehittämisen toimikunnan. Sen tehtävänä on huolehtia siitä, että keskustan uudeksi yleiskaavaksi muotoutuvan keskustan kehittämissuunnitelman laadinnassa toteutetaan kaupunginvaltuuston asettamat tavoitteet ja että kuulluiksi tulevat kaikki ne tahot, joiden kuulemista mahdollisimman hyvän tuloksen aikaansaaminen edellyttää. Toimikunta päättää keskustan kehittämiseen liittyvien projektien vastuunjaosta, koordinoinnista ja projektien käynnistämisestä. Toimikunta asetettiin kaupunginhallituksen avuksi hallituksen toimiessa keskustan kehittämissuunnittelun johtoryhmänä. Toimikuntaan valittiin seitsemän luottamushenkilöjäsentä Erkki Alhopuro, Teuvo Laine, Pekka Myllyniemi, Matti Pajuoja, Ritva Peltomaa, Raija-Liisa Pöllänen ja Taina Saari ja hänen erottuaan toimikunnasta Leena Levonperä sekä nimesi Pekka Myllyniemen toimikunnan puheenjohtajaksi ja Erkki Alhopuron varapuheenjohtajaksi. Toimikunta kutsui pysyväksi asiantuntijaksi kaavoitusjohtaja Heikki Rouvisen. Toimikunnan sihteereinä ovat toimineet Mikko Kuosmasen ja Anja Siilanto-Parviaisen jälkeen Nina Granath. Toimikunnan raportin on toimittanut vt. kaupunginarkkitehti Katariina Haigh. Toimikunta on käsitellyt työssään aluetta, jonka lähtökohtana on keskustan kehittämisen yleissuunnitelma-alue. Sen lisäksi on tarkasteltu kuitenkin laajempaa aluetta, jota rajaavat Aurlahti, Pyhän Laurin kirkko, Lohjanharju ja Porla. Lisäksi on otettu huomioon E 18 -moottoritieltä Hiidensalmen kautta tuleva sisääntulo kaupungin keskustaan. Toimikunta on esitellyt työnsä kuluessa keskustan kehittämistä kaupunginhallitukselle sekä ympäristölautakunnalle ja tekniselle lautakunnalle, järjestänyt keskustelutilaisuuden asukasyhdistyksille ja kylätoimikunnille. Tiedotusvälineille on järjestetty yksi tiedotustilaisuus. Toimikunta asetti tavoitteekseen antaa kaupunginhallitukselle ehdotus keskustan kehittämistä koskevaksi visioksi. Visio pohjautuu kaupunginvaltuuston hyväksymään kaupungin strategiaan. Tämä tavoitteenasettelu esiteltiin kaupunginhallitukselle vuoden 2002 alussa. Toimikunta esittää Lohjan keskustan kehittämisen vision 2010 seuraavasti: Lohja on vuonna 2010 läntisen Uudenmaan keskeinen kulttuurin, koulutuksen, kaupan ja hallinnon keskus. Keskustan liikenneverkko ottaa tasapuolisesti huomioon kaikki liikennemuodot. Lohjalaiset voivat kokea keskustan yhteiseksi, viihtyisäksi ja turvalliseksi olohuoneekseen. SISÄLLYSLUETTELO Alueen kartta 1 LOHJAN KAUPUNGIN KEHITTÄMINEN 1.1 Lohjan kaupungin perustehtävä 1.2 Lohjan kaupungin visio 1.3 Kaupungin kehittämisen strategiset linjaukset 1.4 Maakuntakaava kaupungin kehittämisen lähtökohtana 1.5 Yleiskaavalliset arviot kaupungin asukasluvun ja asumisväljyyden kasvusta 2 LOHJAN KESKUSTAN KEHITTÄMISEN PROSESSI 2.1 Parempi kaupunkikeskusta 2.2 Keskustan kehittämistavoitteet 2.3 Kekustan maankäytön ja rakentamisen kehittämisperiaatteet 3 LOHJAN KAUPUNKIKESKUSTAN VISIO TOIMIKUNNAN EHDOTUS 3.1 Lohjan keskustan ominaisuudet 3.2 Ajatuksia kaupunkikeskustan kehittämiseksi 3.3 Lohjan keskustan kehittämisen visio VISION TOTEUTTAMISEKSI TARVITTAVAT STRATEGISET LINJAUKSET 5 KESKUSTAN KEHITTÄMISEN TOTEUTTAMINEN 5.1 Keskustan kehittämisen yleissuunnitelma 5.2 Keskustaan liittyvien alueiden suunnittelutilanne 5.3 Asukkaiden osallistuminen 5.4 Lohjan keskustan kaupan ja palvelun alojen kehittämis- ja verkostoitumisprojekti LIITTEET Osayleiskaavaluonnos, vaihtoehto 1 Osayleiskaavaluonnos, vaihtoehto 2 Maakuntakaavaluonnos Ratalinjan Espoo-Vihti-Lohja selvitys

3 Keskusta muodostuu neljästä kehitettävästä osasta, jotka ovat: Kirkon ympäristön k u l t t u u r i k e s k u s t a, Kulttuurikeskustan lounaispuolella sijaitseva k a u p a l l i n e n k e s k u s t a Aurlahden rantamaisemiin sijoittuva s i n i n e n k e s k u s t a Lohjanharjun määrittämä v i h r e ä k e s k u s t a Toimikunta esittää raportissaan myös vision toteuttamiseksi tarvittavat strategiset linjaukset ja toimet keskustan kehittämisen toteuttamiseksi. Olennaisen osan keskustan kehittämisen toteuttamisessa muodostaa laadittu keskustan kehittämisen yleissuunnitelma, joka sisältää kaksi vaihtoehtoa asuntopainotteisen vaihtoehdon 1 ja liikepainotteisen vaihtoehdon 2. Toimikunta ehdottaa, että yleissuunnitelma saatetaan kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi siten, että jatkosuunnittelun pohjana ovat molemmat vaihtoehdot huomioiden hallinto-oikeuksien myöhemmät päätökset. Yllä: Lohjan keskusta lännestä. Alla: Keskiaikainen Pyhän Laurin kirkko. Keskustan kehittämisen toimikunta antaa oheisena raporttinsa kaupunginhallitukselle. Lohjalla Pekka Myllyniemi Heikki Rouvinen Erkki Alhopuro Nina Granath Teuvo Laine Leena Levonperä Matti Pajuoja Ritva Peltomaa Kuva: Museokuva Ay Raija-Liisa Pöllänen 2

4 3 Hiidensalmi Hiidensalmi Hiidensalmi Hiidensalmi Hiidensalmi Haikari Haikari Haikari Haikari Haikari Moisio Moisio Moisio Moisio Moisio kulttuurikeskusta kulttuurikeskusta kulttuurikeskusta kulttuurikeskusta kulttuurikeskusta vihreä keskusta vihreä keskusta vihreä keskusta vihreä keskusta vihreä keskusta kaupallinen keskusta, kaupallinen keskusta, kaupallinen keskusta, kaupallinen keskusta, kaupallinen keskusta, sininen keskusta sininen keskusta sininen keskusta sininen keskusta sininen keskusta

5 1 LOHJAN KAUPUNGIN KEHITTÄMINEN 1.1 Lohjan kaupungin perustehtävä Lohjan kaupungin tarkoituksena on turvata lohjalaisille elämän edellytykset ja inhimilliset kehittymismahdollisuudet ja kehittyä läntisen Uudenmaan vetovoimaisimpana keskuksena valtuusto päätti tässä esitetyt kaupungin vision ja strategiset linjaukset osana kaupungin taloussuunnitelmaa ja talousarviota Lohjan kaupungin visio 2005: asukkaan Lohja on vuonna 2005 osa Helsingin vaikutuspiirissä olevaa Länsi-Uudenmaan toiminnallista teollisuuden, hallinnon, kaupan sekä koulutuksen ja kulttuurin keskusta, joka seudullisella yhteistyöllä turvaa hyvinvoinnin perusedellytykset (Lohjan kaupungin strategia). 1.3 Kaupungin kehittämisen strategiset linjaukset Lohjan kehittäminen perustuu: Luonnon ja ympäristön hyödyntämiseen kestävän kehityksen periaatteiden pohjalta Kaupungin ydinkeskustan tiivistämiseen Toimivaan energiahuoltoon Aluekeskuksen asemaan hyvässä yhteistyössä lähikuntien kanssa sekä kasvavaan vuorovaikutukseen pääkaupunkiseudun kanssa Yritystoiminnan kehittämiseen ja uusiin yrityksiin Valmistautumiseen moottoritien tuomiin muutoksiin Toimiviin peruspalveluihin asukkaiden psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin turvaamiseksi ja eriarvoisuuden estämiseksi Tasapainoiseen talouteen (Lohjan kaupungin strategia) Jokasyksyiset markkinat ja omenakarnevaalit Kauppakadulla. 1.4 Maakuntakaava kaupungin kehittämisen lähtökohtana Uudenmaan liiton laatima Uudenmaan maakuntakaavaluonnos (s.20) on valmistunut Kaava on tarkoitus hyväksyä vuonna Maakuntakaavaan liittyvän kehittämissuosituskartan kohteista Lohjan kaupungin kannalta keskeisimpiä kohteita ovat: E-18 -kehittämiskäytävä Alueen suunnittelulla ja kehittämistoimenpiteillä luodaan edellytyksiä sellaisten toimintojen sijoittumiselle, jotka hyötyvät hyvistä yhteyksistä kansainväliseen logistiikkaverkkoon. Erityistä huomiota on kiinnitettävä liikenteen, elinkeinoelämän ja ympäristöarvojen yhteensovittamiseen. 4

6 Hanko-Lohja-Hyvinkää -vyöhyke Alueen elinkeinoelämälle luodaan edellytyksiä yhteyksiä ja infrastruktuuria parantamalla. Alueen kehittäminen tapahtuu kuntien, elinkeinoelämän liikkeenharjoittajien ja valtion sektoriviranomaisten yhteistyönä. Alueen tunnettavuutta kehitetään ainutlaatuisen harjuluonnon ja kulttuurimaisemien avulla. Herkän harjuluonnon ja arvokkaiden pohjavesialueiden vaatimukset otetaan huomioon kaikessa toiminnassa. Lohjan alueella taajamatoiminnoille varatut alueet lisääntyvät voimassa olevaan Länsi-Uudenmaan seutukaavaan nähden Etelä-Lohjalla lähinnä Vohloisten alueella, Länsi-Lohjalla Routiolla ja Paloniemessä sekä Pohjois-Lohjalla Immulassa. Yhdyskuntarakenteen laajenemissuunnaksi on merkitty Nummenkylän alue. Maakuntakaavaehdotukseen lisätään keskustatoimintojen kohdemerkintä kaupungin keskustan lisäksi myös Virkkalan kohdalle. Keskustan paikallisesti ja osin valtakunnallisestikin merkittävää historiallista rakennuskantaa: Espoo-Vihti-Lohja -kaupunkirata Maakuntakaavaehdotukseen sisällytettävä Espoo-Vihti-Lohja -kaupunkirata (Uudenmaan liitto / Sito-konsultit Oy 2002) (kartta s.21) tulee vaikuttamaan Lohjalla maankäytön suunnitteluun etenkin Lohjan keskustan, Ventelän ja Muijalan asemien ympärille laadittujen väestösuunnitteiden pohjalta radan kulkiessa nykyistä tavaraliikenteen rataa pitkin. Radan kannattavuuden lähtökohtana on pidetty asemien lähialueiden asukasmäärien kasvua; jokaisen aseman (Lohjan keskusta, Lohjan asema sekä Muijala) ympäristöön on esitetty tavoite lisäasukkaasta. Ratalinjauksen väestötavoitteiden saavuttamisessa voidaan tukeutua paitsi asemien lähialueiden kasvuun, myös yhteystarpeen toimivuuteen asemien ja muiden kaupunginosien välillä. Ratalinjaus voidaan toteutumisaikataulusta riippuen sisällyttää tulevaisuudessa Muijalan ja Espoon välillä osaksi ELSA-radan suunnitelmaa, jossa ELSA-rata erkanisi Muijalan kohdalta länteen vt 1:n linjausta noudatellen. Väestötavoitteen saavuttaminen vaatii Lohjan kaupungilta rohkeaa ja näkemyksellistä kaupunkisuunniteluvisiointia. Yläkuvassa entinen kaupungintalo ja Pohjolan talo, keskellä Puu-Anttila, alla Luoman talo. 1.5 Yleiskaavalliset arviot kaupungin asukasluvun ja asumisväljyyden kasvusta Väestönkehitys, muuttoliike ja väestösuunnite 2025 Lohjan seutukunnan (Lohja, Vihti, Karkkila, Nummi-Pusula, Sammatti, Karjalohja) väkiluvuksi vuonna 2025 on arvioitu eli kasvuennuste vuoteen 2000 verrattuna on lisäasukasta. Vuosittainen väestönkasvu on Lohjan kaupungissa vaihdellut 0,5-1,3 %:n välillä vuosien aikana. Väestö on kasvanut tänä aikana n asukkaalla ( > ). Muuttovoiton osuus vastasi noin 60% ajanjakson väestönkasvusta. Vuonna 2000 Lohjan nettomuutto (+271 henkeä) koostui ainoastaan Uudeltamaalta suuntautuneesta muutosta, josta pääkaupunkiseutu käsitti 60%. 5

7 Seutukunnittaiset nettomuuttoluvut vuosilta paljastavat merkkejä Helsingin seudun muuttovoittojen hiipumisesta, ja muuttovoittojen leviämisestä hieman entistä useampaan seutukuntaan. Vuoteen 2030 mennessä Lohjan seutukunnan on arvioitu sijoittuvan neljänneksi nopeimmin kasvavan seutukunnan joukkoon (suhteessa seutukunnan väkilukuun) Helsingin, Porvoon ja Oulun seutukuntien jälkeen. Väestönkasvun jatkuessa kaupungin nykyisellä noin 1 %:n vuosittaisella tasolla pitäisi suunnittelussa varatua noin lisäasukkaaseen vuoteen 2025 mennessä. 1,5 %:n vuosittaisella väestönkasvulla väkiluku kohoaisi vuoteen 2025 mennessä noin asukkaalla eli noin asukkaaseen Uudenm aan litto 0,5 % 1% 1,5% 2% Yllä: Laurinpäivänä Keskusaukiolla. Alla: Lohjan tori VÄESTÖENNUSTE Uudenmaan liitto ,5 % % ,5% %

8 Asuntotuotantotarve ja asumisväljyyden kasvu Uudenmaan liitto ( ) on arvioinut, että asuntotuotannon tarve Uudellamaalla on huomattavasti suurempi kuin mitä 1990-luvun loppupuolella tuotettiin. Asuntotuotanto tulisi lähes kaksinkertaistaa 1990-luvun loppupuolen tuotantoluvuista. Lohjan seutukunnan vuosittaisen asuntotuotantotarpeen on ennustettu olevan suurin lähivuosina ( : 700 kpl/vuosi, : 400 kpl/vuosi). Lohjan kaupungissa valmistui vuosina yhteensä 876 asuntoa (keskimäärin 175 kpl/vuosi), joiden yhteispinta-ala oli k-m2. Valmistuneista asunnoista omakotiasuntoja oli 54,5 %, kerrostaloasuntoja 36,5 % ja rivitaloasuntoja 9 % (Kiinteistötoimi). Nykyinen asumisväljyys asukasta kohden on Lohjan kaupungissa 40,9 k-m2. Uudenmaan liitto ( ) on ennustanut asumisväljyyden kasvavan kaudella Uudellamaalla keskimäärin 0,36 k-m2/vuosi. Kaudella asumisväljyys kasvoi 0,45 k-m2/vuosi/asukas. Ennusteen mukaisen kasvun toteutuessa asumisväljyys kasvaisi Lohjalla 48,7 k-m2:iin vuoteen 2025 mennessä. Ajallista kerroksellisuutta keskustassa: Yllä työväentalo torin laidalla. Vuoteen 2025 mennessä ainoastaan 1%:n vuotuisen väestönkasvun aiheuttama asuinkerrosalan lisätarve Lohjalla nykyisellä asumisväljyydellä olisi noin k-m2. Ennustetun asumisväljyyden kasvun (+7,8k-m2/asukas) toteutuminen yhdessä 1%:n vuosittaisen väestönkasvun kanssa merkitsisi yhteensä noin k-m2 suuruista lisäkerrosalantarvetta asuntotuotannossa. Asumisväljyyden kasvun vaikutus kerrosalatarpeeseen on pitkällä tähtäimellä lähes yhtä merkittävä kuin väestönkasvu. Lohjan kaupungin asemakaavoissa, keskustan asuntopainotteisessa yleissuunnitelmassa sekä hajaasutusalueiden osayleiskaavojen mukaisilla rakennuspaikoilla on rakennusoikeutta yhteensä noin k-m2. Kaiken rakennusoikeuden ei voida olettaa toteutuvan esimerkiksi maanomistusoloista ja kaavojen vanhentuneisuudesta johtuen. Merkittävimmät vanhentuneet kaava-alueet sijaitsevat Moisionpellolla ja Jönsbölessä. (Lähteet: Suomen Kuntaliitto, Rakennemuutoskatsaus elokuu 2002; Uudenmaan liitto, Uudenmaan maakuntakaavaluonnoksen selostus ; UML, Lohja-Vihti-Espoo ratalinjan selvitys 2002; Lohjan kaupunki) Yllä: Nuorisotalo Harjula. Alla: Laurinkatu 55 (entinen kaupunginhotelli). 7

9 2 LOHJAN KESKUSTAN KEHITTÄMISEN PROSESSI 2.1 Parempi kaupunkikeskusta (Lohjan kaupunkiohjelma, Lohjan tie parhaaksi kaupungiksi, 1997) Tavoitteena on Lohjan kaupunkiympäristön parantaminen ja kaupunkikeskustan vetovoimaisuuden lisääminen kaupunkirakenteen, kaupunkikuvan, liikennejärjestelmän ja kaupallisen rakenteen kannalta. Projekti on Lohjan lähtökohdista suunniteltu toteuttamisohjelma Suomalaisten kävelykeskustojen kehittämisohjelmalle. Projekti muodostuu seuraavista osaprojekteista: Ydinkeskustaprojekti: Lohjan vanhan perinteisen keskustan kehittäminen vetovoimaiseksi ostoskeskukseksi Lohjan Agenda 21-projektin tavoitteiden mukaisesti yhteistoiminnassa kiinteistönomistajien, yrittäjien ja asukkaiden kanssa. Postikatu rantabulevardiksi: Yhteyden luominen Lohjan keskustan ja Lohjanjärven ranta-alueen välille, ranta-alueelle johtava Postikatu kehitetään Aurlahdenkadun arvokkaaksi jatkeeksi. Paikkarinkatu Karnaistenkatu kehäkaduksi: Keskustan kaupunkimaisuuden edistäminen luomalla selkeä kehäkatu, jossa on hyvät kevyen liikenteen väylät. Kävely ja polkupyöräily keskustassa ystävällisemmäksi, pysäköinnin järkiperäistäminen ja katutilojen selkiinnyttäminen: Keskustan liikennejärjestelmien kehittäminen erityisesti kevyen liikenteen kannalta. 2.2 Keskustan kehittämistavoitteet (Jukka Turtiainen, 2000) Keskustan vahvuudet (Lohjan keskustan kehittäminen; Lohjan keskustan kehittämismahdollisuuksien tarkastelu; Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy, Helmikuu 2002) - ajallisesti ja historiallisesti mo- nipuolinen ympäristö - elävä ja monipuolinen kaupunki- keskusta - vahvat julkiset palvelut - vahva ja toimiva perinteikäs kauppapaikka - hyvä imago mm. kesä- kaupunkina - maisemallisesti mielenkiintoinen ja omalaimainen sijainti, joka on vielä nähtävissä kaupunkikuvas- sa - ydinkeskustassa on runsaasti tyhjiä ja vajaasti rakennettuja alueita, jotka tarjoavat mahdolli- suuksia myös uusille toiminnoille ja rakentamiselle, mm. asunto- jen lisäämiselle keskustassa 1. Keskustaa kehitetään kokonaisuutena eri hankkeiden yhteinen perusta turvattava: pysäköinti, liikennejärjestelyt, viihtyisä ympäristö kaikki resurssit saatava käyttöön toimijoiden (yritykset, kiinteistöjen omistajat, asukkaat, kunta) yhteisten tavoitteiden pohjalta kehittämisorganisaatio on tehokas ja nopea eikä rahoitus muodosta pullonkauloja Alla: Laurinkatu Laurinpäivänä. 2. Liikekeskusta pidetään tiiviinä ja toiminnallisesti monipuolisena kaupalliset toiminnat sijoitetaan siten, että asiointiliikkuminen eri palvelupisteiden välillä on vaivatonta myös jalkaisin keskustahankkeiden yhteinen perusta turvattava: pysäköinti, liikennejärjestelyt, viihtyisä ympäristö 3. Keskustaan on helppo päästä koko kaupunkiseudulta liikenneverkko kuntoon 8

10 pysäköinti yhtä vaivatonta kuin parhaissa kauppakeskuksissa myös julkinen liikenne edistää keskustassa asiointia - linja-autoreittien ja pysäkkien sijoitus keskustassa 4. Keskustalla on myönteinen imago liikkumisympäristöt ovat viihtyisät kaupunkikuva on korkeatasoinen ympäristörakentaminen on kestävää ja kaunista kaupunkikuvassa on historia ja ajallinen ulottuvuus 2.3 Keskustan maankäytön ja rakentamisen kehittämisperiaatteet (Jukka Turtiainen, 2000) 1. Liikekeskustan rajaus ja keskustan tiivistäminen rajaus suurin piirtein nykyiselle alueelle kaupan ja pysäköinnin suuryksiköt sijoitetaan alueelle keskustaa ympäröivälle asuntovyöhykkeelle suotavaa sijoittaa katutasoon liike- ja työtiloja 2. Toiminnallinen katupari: Laurinkatu Kauppakatu ko. katuja kehitetään ajoneuvoliikenteen ja kevyen liikenteen perusväylinä yhdyskadut luonteeltaan erilaisia 3. Kaupan suuryksiköt sijoitetaan keskustan reunoille ja/tai päihin, Erikoiskauppa ja tavaratalot sijaitsevat keskellä näiden välissä suuryksiköiden sijoitus tasapainottaa liikennevirtoja, tukee pysäköinnin rationaalista järjestämistä ja asiakasvirtojen ohjaamista erikoiskauppojen myymälöihin 4. Kevyen liikenteen olosuhteiden parantaminen kaikilla keskustan kaduilla, resurssien keskitys katutiloihin kattava pyörätieverkosto, keskeisille alueille riittävästi pyörätelineitä jalankulkuympäristön parantaminen/turvallisuus ja viihtyisyys uudisrakennuksiin katutasoon liiketiloja ja ikkunallisia työtiloja ei varsinaista kävelykatua, mutta jalankulkualueena kehitetään erityisesti toria ympäristöineen kortteleiden sisäisiä jalankulkuväyliä luodaan rakentamisen ja uudistamisen myötä valtuusto hyväksyi Lohjanharjun osayleiskaavan muuttamisen ja laajentamisen vaihtoehdon, joka ei sisällä kaupan suuryksiköitä tulevan moottoritien sisääntulotien itäpuolen ja nykyisen valta- tie 25:n väliselle alueelle valtuusto hyväksyi Anttilan tava- ratalon laajennuksen mahdollistavan asemakaava- muutoksen. Uudenmaan ympäristökeskus vahvisti pää- töksen (Kaavasta ei valitettu. Tontille on rakennettu Citymarket. Vanha tavaratalo on purettu.) valtuusto hyväksyi Lohjan kau- pungin ja Osuuskauppa Seudun välisen aiesopimuksen kauppa- keskuksen sijoittamiseksi kortteliin 221 (nykyinen linja-autoaseman kortteli) valtuusto hyväksyi korttelin 221 ja lähiympäristön asemakaavan uuden liikekeskuksen sijoittami- seksi alueelle. (Valtuuston päätöksestä on valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen.) 5. Pysäköintijärjestelmän valinta ja sitä koskevan kehittämisohjelman laatiminen keskustan kehittämishankkeen pohjaksi Vaihtoehdot: 1) nykyinen tonttikohtainen, 2) hajakeskitetty, 3) keskitetty 9

11 6. Asuntojen lisääminen keskustaan ja sen välittömään läheisyyteen keskusta tarvitsee omat asukkaansa, jotka käyttävät keskustan palveluja omina lähipalveluina palvelujen toimintaedellytykset paranevat ja monipuolistuvat 7. Kaupunkikuvan kehittämisperiaatteiden hyväksyminen ja rakentamisen ohjaaminen johdonmukaisesti keskustan kaupunkikuva nyt hajanainen, mm. kerrosluvun vaihtelu II - VI lähes vierekkäisillä tonteilla koko keskusta-alueen kaupunkikuvan perusperiaatteet mm. kerrosluvut, katutason kerrosten käyttötarkoitukset ym. määriteltävä ja noudatettava johdonmukaisesti tasapainoisen kaupunkikuvan aikaansaamiseksi 8. Yhteydet puistoihin ja vihreyden lisäys julkisissa ulkotiloissa keskustan julkisten ulkotilojen laatutasoa nostettava lisäämällä vihreyttä, huolehtimalla yhteyksistä viheralueille ja rantoihin keskustan puistojen kulutuskestävyydestä ja kunnossapidosta huolehdittava 9. Julkiset palvelut tukemaan liikekeskustan toimintoja vihreän kampusympäristön (Pohjolanmäen ja Lohjan museon välinen alue) laadusta ja kunnossapidosta sekä yhteyksistä keskustaan huolehdittava mahdollisuuksia kehitettävä julkisten palvelujen tuomiseksi painopistealueille esimerkiksi torin äärellä sijaitsevan paloaseman tontille (Turtiaisen esityksessä puhutaan tässä yhteydessä kirjastosta, mutta valtuusto on päättänyt sen sijoittamisesta kampusalueelle.) valtuusto hyväksyi Anttilan kaupunginosan korttelia 23 koske- van asemakaavan muutoksen pääkirjaston sijoittamiseksi kortteliin kaupunginhallitus päätti kau- pungin ydinkeskustan yleiskaavatasoisen strategisen suunnittelun käynnistämisestä (mm.): 1. Koko ydinkeskustan kehittämisedellytysten selvittä- miseksi käynnistetään yleiskaavatasoinen suunnittelu Lohjan keskustan (osayleiskaava) yleis- suunnitelma on valmistunut ( , tarkistuksia ). Suunnitelma esitelty ympäristölautakunnalle 7.3. ja yleisötilai- suudessa sekä valtuustolle Ympäristölautakunnan käsittely 13.6.; lausuntopyynnöt lautakunnilta ja kh:n elin- keino- ja työllisyysjaostolle. Keskiviikkona järjestettiin Monkolassa keskustan osayleiskaavaluonnoksesta infotilaisuus, jossa oli edusta- jia mm. asukasyhdistyksistä ja yrityksistä (joista osa myös merkittäviä kiinteistön- omistajia kaupungissa). 10

12 3 LOHJAN KAUPUNKIKESKUSTAN VISIO TOIMIKUNNAN EHDOTUS 3.1 Lohjan keskustan ominaisuudet Historiallisesti kaupungin keskusta on maalaispitäjän keskusta, jonka lähtökohtana olivat kirkko, pappila ja markkinapaikka. Koska Lohjalla ei ole historiallista kaupunkiperinnettä, myös kaupungin keskusta on rakennettava. Lohjalla on kuitenkin selvä Lohjanharjun, Lohjanjärven ja Pitkäniemen sekä Hiidensalmen teollisuusalueiden ja Porlan alueen väliin sijoittuva kaupunkikeskusta. Lohjan keskusta on kehittynyt Pyhän Laurin kirkon ympäristöön sijoittuvaksi koulutus- ja kulttuurikeskustaksi sekä sen lounaispuolelle sijoittuvaksi kaupalliseksi keskustaksi. Keskustaan sijoittuvat myös julkisen hallinnon keskeiset palvelut. Keskustan katuverkosto on sekava ja laajentunut henkilöautoliikenne on jouduttu sovittamaan vanhaan katuverkkoon. Katuverkko perustuu historiallisesti pääosin lukuihin mennessä syntyneeseen pienen tonttikokoon - aikaan, jolloin autoliikennettä ei juuri ollut luvulta lähtien kaavoissa ollutta kävelykatua ei ole koskaan alettu toteuttaa. Pyöräilyliikenteelle varatut väylät eivät ulotu ydinkeskustaan. Lohjalla on kuitenkin keskustasta lähtevä verrattain kehittynyt julkinen linja-autoliikenne. Henkilöjunaliikenne Karjaan ja Hyvinkään välillä lopetettiin 1980-luvun puolivälissä. Kaupallinen keskusta uhkaa näivettyä, jos kaupan suuryksiköt sijoittuvat muualle kuin keskustaan. Näkymä harjulta keskustan ylitse. Yllä 1990-luvulta, alla 1930-luvulta. 11

13 3.2 Ajatuksia kaupunkikeskustan kehittämiseksi Seuraavia ideoita on käytetty niissä Suomen kaupungeissa (kuten Jyväskylä, Hyvinkää, Järvenpää), joissa kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelmat on toteutettu. Tavoitteellisella kehittämistyöllä on mahdollista aikaansaada HYVÄ KESKUSTA, jonka ominaispiirteitä ovat seuraavat: 1. Keskusta on kaupungin kasvot Keskusta on kaupan, julkisten toimintojen, vapaa-ajan, kulttuurin, seurustelun ja huvielämän kohtauspaikka. Keskusta heijastaa kaupungin elinvoimaa ja lisää kiinnostavuutta. 2. Keskusta palvelee kaikkia kaupungin ja ympäristön asukkaita, jotka asioivat, työskentelevät tai asuvat keskustassa vanhoja, nuoria, yksinäisiä, perheitä autottomia, autoilijoita 3. Hyvä keskusta kannattaa Se edistää asiakaskäyntejä ja parantaa kannattavuutta. Se lisää vuokranmaksukykyä ja kiinteistöjen arvon säilymistä. Se parantaa asukkaiden viihtymistä ja kotitalouksien tasapainoa. KESKUSTARAKENTEEN IHANNEMALLI kaupungilla on selvä keskipiste kaupalliset veturit ovat jalankulku- etäisyydellä: erikoiskauppa ryhmittyy veturien välimaastoon näyteikkunariveissä ei ole suuria katkoja julkiset ja muut toiminnot ovat lähi- etäisyydellä kevyt- ja joukkoliikenne tukevat kauppojen toimintaa keskustassa on riittävästi paikoitustilaa yhden pysäköinnin periaatteella huoltoliikenne ei kulje kauppakaduilla keskustassa on hyvä rakennettu ympäristö. 4. Lohjalla on ainutlaatuinen mahdollisuus hyvän keskustan rakentamiseen On tilaa rakentaa. Kaupungilla on laaja maanomistus. Maanmyynnistä tulee rahoituslähde. Ellei keskustaa kehitetä tavoitteellisesti on uhkana TAANTUVA KESKUSTA, jolloin 1. Kestävä kehitys vaarantuu asiointi rakentuu autoliikenteen varaan 2. Tasa-arvo heikentyy autottomat, vanhukset, nuoret ja lapset joutuvat heikompaan asemaan 3. Palvelutaso ei kehity ei synny monipuolisten palvelujen ja keskitettyjen asiakasvirtojen mukanaan tuomaa imua eikä synergiaa ja uusia palveluja sen seurauksena 4. Kaupan työpaikat vähenevät ostovoiman siirtyminen ja huonompi kannattavuus keskustassa vähentää työpaikkoja 5. Kaupunki menettää kehittämisaloitteen aloite siirtyy muille ja arvokas maaomaisuus keskustassa jää käyttämättä. 12

14 3.3 Lohjan keskustan kehittämisen visio 2010 LOHJAN KESKUSTAN KEHITTÄMISEN VISIO 2010 Lohjalla on vuonna 2010 Uudenmaan läntisen osan keskeinen kulttuurin, kaupan ja hallinnon keskusta. Keskustan liikenneverkko ottaa tasapuolisesti huomioon kaikki liikennemuodot. Lohjalaiset voivat kokea keskustan yhteiseksi, viihtyisäksi ja turvalliseksi olohuoneekseen. Keskusta muodostuu neljästä kehitettävästä osasta, jotka ovat: Kirkon ympäristön kulttuurikeskusta, Kulttuurikeskustan lounaispuolelle sijaitseva kaupallinen keskusta, Aurlahden rantamaisemiin sijoittuva sininen keskusta ja Lohjanharjun määrittämä vihreä keskusta. 13

15 4 VISION TOTEUTTAMISEKSI TARVITTAVAT STRATEGISET LINJAUKSET Keskeiset kulttuurilaitokset sijoitetaan kulttuurikeskustaan. Keskeiset hallinnon palvelut sijoitetaan kaupungin keskustaan. Kaupan suuryksiköt sijoitetaan kaupalliseen keskustaan. Kaupallisen toimivuuden kannalta keskustan kaikkeen rakentamiseen sijoitetaan liiketiloja. Keskustan säilyttämiseksi elävänä asumista sijoitetaan lähes jokaiseen ydinkeskustan kortteliin. Keskusaukiota ja sen lähiympäristöä kehitetään julkiseksi kaupunkikeskukseksi ja kävelypainotteiseksi kevyen liikenteen oloja parantamalla. Pyörätiet ulotetaan ydinkeskustaan. Pääkirjaston yleisen arkkitehtuurikilpailun voittajatyö Johdanto. Näkymät Karstuntieltä ja sisältä. Keskustan viheralueita laajennetaan. Koko keskustalle annetaan vihreä ilme. Keskusta-alueella ja erityisesti kulttuurikeskuksessa kiinnitetään huomiota laadukkaan kaupunkikuvan ja -ympäristön kehittämiseen. Kerroslukujen nostaminen 5-6 kerrokseen, paikoin korkeammaksikin on tärkeää kaupunkikuvan kannalta. Rakennusoikeuksien nosto keskustassa mahdollistaa rakennuskannan uusimisen ja pysäköintijärjestelyt. Pysäköinti sijoitetaan maanalaisiin pysäköintilaitoksiin kortteleiden alle tai yhteisiin keskitettyihin pysäköintilaitoksiin (esim. Nahkurintori, torinaluspysäköinti). Johdannon tekijä on arkkitehti SAFA Ilmari Lahdelma (Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy). Kirkkoon, Harjulle, Harjulaan, Rantapuistoon ja Keskusaukiolle muodostetaan kaupunkikuvalliset näkymäakselit. Raskas liikenne ohjataan keskustan ohi valtateille. Kuva: Jussi Tiainen 14

16 5 KESKUSTAN KEHITTÄMISEN TOTEUTTAMINEN 5.1 Keskustan kehittämisen yleissuunnitelma Suunnitelma on valmistunut vuoden 2001 lopussa (tarkistuksia ). Suunnitelma sisältää kaksi vaihtoehtoa asuntopainotteinen vaihtoehto 1 (s.18) ja liikepainotteinen vaihtoehto 2 (s.19). Asuinkerrosalaa suunnittelualueella on nykyään noin k-m2. Vaihtoehdosta riippuen nettolisäystä suunnitelmassa on noin k-m2, mikä merkitse noin lisäasukasta. Yleissuunnitelmaa toteutettaessa ei selkeästi tehtäisi valintaa suunnitelmassa olevien vaihtoehtojen välillä, vaan vaihtoehtoja pidetään kehyksinä, joiden puitteissa tehdään valinnat asemakaavojen laadinnan yhteydessä ottaen huomioon reaaliset toteuttamismahdollisuudet. Palvelun ja hallinnon tiloja on nykyään noin k-m2. Suunnitelmassa esitetään nettolisäystä noin 6000 k-m2. Keskeisimpiä hankkeita ovat kesällä 2002 valmistunut valtion virastotalo ja tuleva pääkirjasto. Liike- ja toimistotiloja on nykyään noin k-m2. Vaihtoehdosta riippuen nettolisäystä on k-m2. Suurimmat lisäykset kohdistuvat mm. päivittäistavarakaupan tarjontaan. Yleistä pysäköintiä varten on tällä hetkellä keskeisellä alueella noin 1660 autopaikkaa. Suunnitelman mukaan maanpinnalle jäisi yhteensä autopaikkaa ja maan alle sijoitettaisiin nykyisten noin 260 autopaikan lisäksi uutta autopaikkaa. 5.2 Keskustaan liittyvien alueiden suunnittelutilanne Nykyisellä keskustan asemakaavavarannolla ja keskustan yleissuunnitelmalla on mahdollista varautua yhteensä n lisäasukkaaseen ydinkeskustassa ja sen lähiympäristössä asumisväljyyden kasvun toteutumisesta riippuen. Keskustan ympäristön kasvutavoitteeseen ( lisäasukasta) vastaaminen edellyttäisi uusien asuinalueiden kaavoittamista n uudelle asukkaalle. Yllä: Lohjan lukio (arkkitehti Aarne Ervi 1954). Alla: Lohjan tori. Keskustan alueen väestörakenne poikkeaa monessa suhteessa muiden kaupunginosien väestörakenteesta. Vanhusväestön sekä nuorten aikuisten osuudet ovat huomattavat, kun taas lasten osuus on pieni. Yhden hengen asuntokuntien osuus on keskustassa lähes 60 %. Keskustan laajentamisen lähtökohtaisina perusteina voidaan siten pitää paitsi väestönkasvuun varautumista, myös keskustan väestörakenteen monipuolistamista. Nykyinen kaavavaranto: Keskustan yleissuunnitelma ( k-m2 / lisäasukasta) Keskustan yleissuunnitelman ulkopuolinen keskusta-alue (14 000k-m2: 290/340 lisäasukasta) Pitkäniemen pientalokaava (8 700k-m2: 180/210 lisäasukasta) Moisiolle rakentuvat tontit (n k-m2: 70/80 lisäasukasta) 15

17 Keskustaa tukevien alueiden suunnittelutilanne: Taimisto Alue on yksi keskeisistä rakentamattomista keskustaan liittyvistä alueista, joka voitaisiin toteuttaa varsin tehokkaasti keskustaa tukien noin m2:n laajuisen teollisuusasemakaavan uusimisella. Esimerkkilaskelma: korttelipinta-ala m2, e=0,5 - >23 250k-m2: 480/570 lisäasukasta Moision alue Moision rakentamattomaksi jääneen asuntokaava-alueen (v. 1951) uudistamisessa tulee ottaa huomioon alueen luonne arvokkaana kulttuurimaisemana ja osana kirkkomaisemaa. Esimerkkilaskelma: korttelipintaala n m2, e=0,3 - >31 800k-m2: 660/780 lisäasukasta. Porla Porlan alueen asemakaavaehdotuksessa on esitetty alueelle asuinrakentamista (eteläosaan), julkista rakentamista (hotelli, palvelutalo), tutkimuslaitoksen aluetta sekä suojelu- ja puistoaluetta (Aurlahden ja rannan suunnat). Esimerkkilaskelma: 3 000k-m2 -> 60/70 lisäasukasta Hiidensalmi Alueelle on ideoitu yrityspuiston ja asuntomessualueen rakentamista. Hiidensalmen alueen saastuneen maaperän kunnostaminen tulee selvittää ja ottaa huomioon alueen rakentamisessa. Yllä: Tytyrin kaivosalue sijaitsee aivan keskustan tuntumassa. Haikarin puukaupunki Alueen asemakaavaluonnoksessa on osoitettu uutta asuinkerrosalaa n k-m2, mikä merkitsisi noin 500 lisäasukasta asumisväljyydestä riippuen. Alueen toteuttamiseksi puurakentamisen kohdealueena on järjestetty arkkitehtikilpailu. Rakentamisen suuntaviivat ratkeavat alkuvuodesta Lisäksi työpaikkarakentamiselle on omat aluevarauksensa; keskustan tuntumassa esim. Pappilankorpi. 5.3 Asukkaiden osallistuminen Asukkaiden osallistumiselle on luotu järjestelmä Maankäyttö- ja rakennuslaissa. Yksi uuden lain keskeisimmistä tavoitteista on mankäytön suunnitteluprosessin kehittäminen entistä vuorovaikutteisemmaksi. Aidon vuorovaikutuksen aikaansaaminen edellyttää kaikkien osapuolten (asukkaiden, kiinteistönomistajien, yrittäjien, virkamiesten) välillä tapahtuvaa avointa tiedonvaihtoa, yhteisen kielen ja tiedollisen tason hakemista sekä suunnitelmien ymmärrettävyyden parantamista. Yllä ja alla: Haikarin entinen kalkkikaivosalue, jossa on meneillään Moderni puukaupunki -hanke. 16

18 5.4 Lohjan keskustan kaupan ja palvelun alojen kehittämis- ja verkostoitumisprojekti Projektilla tähdätään Lohjan keskustan kaupallisen vetovoimaisuuden lisäämiseen. Keinoina tavoitteen saavuttamiseksi on sekä yritys- että verkostotasolla tapahtuva kehittäminen. Lohjan keskustan kaupalliset kehittämishankkeet Työvoima- ja elinkeinokeskuksen (TE-keskus) ESR -rahoitteisella kasvuyritysprojektilla ja Uudenmaan liiton maakunnan kehittämisvaroilla rahoitettavat Lohjan keskustan kehittämishankkeet keskittyvät elinkeinoelämän toimintaedellytysten edistämiseen. Taustaa Helsingin Yliopiston Länsi-Uudenmaan Täydennyskoulutuslaitoksen tekemien tutkimusten pohjalta on havaittu, että ostovoimaa valuu pois Lohjalta pääkaupunkiseudulle ja lähialueiden ostoskeskuksiin etenkin erikoistavaroiden osalta. Kaupungin tarjotessa yritystoiminnalle tarkoituksenmukaiset puitteet ja kehittämällä keskustayritysten liiketoimintaa edelleen saadaan lisättyä keskustan kaupallista vetovoimaa ja käännettyä asiakasvirrat takaisin Lohjalle. Tavoite Lohjan keskustan kehittämishankkeilla vahvistetaan Lohjan asemaa läntisen Uudenmaan teollisena, kaupallisena, hallinnollisena sekä koulutuksen että kulttuurin toiminnallisena keskuksena Lohjan kaupungin visio 2005 mukaisesti. Keskustan kehittämisyhdistys Vuoden 2003 aikana Lohjalle perustetaan Keskustan kehittämisyhdistys, jonka tarkoituksena on vahvistaa Lohjan kaupunkikeskustan roolia alueellisena keskuksena ja kohottaa sen toiminnallista ja kaupunkikuvallista tasoa. Yhdistys edistää Lohjan keskustan elävyyttä ja viihtyisyyttä sekä jäsentensä yhteis- toimintaa, kehittää keskustassa toimivien yritysten ja yhteisöjen yleisiä toiminta- mahdollisuuksia ja parantaa kaupallisia yhteisiä toimintaedellytyksiä keskustassa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys koordinoi keskustassa tapahtuvaa ohjelma- toimintaa, tekee aloitteita ja antaa lausuntoja, opastaa keskustassa toimivia ammatinharjoittajia, yrityksiä ja yhteisöjä ja näiden yhteenliittymiä sekä tiedottaa keskustassa tapahtuvista toiminnoista. Profiitti -kehittämisohjelma Lohjalaisista keskustayrittäjistä on koottu ydinryhmä, jonka toimintaa kehitetään yrityskohtaisesti tehtävällä Profiitti - tuottavuusanalyysillä ja kehittämisohjelmalla. Sen puitteissa TE-keskuksen Profiitti -konsultti läpikäy yhdessä yrittäjän kanssa yrityksen kaikki keskeiset toiminnot ja analysoituaan ne antaa ehdotuksen kyseisen yrityksen kehittämisohjelmaksi. Vuoden 2002 aikana 16 lohjalaisessa yrityksessä toteutettiin Profiitti -kehittämisohjelma. Alla: Lohjan keskustaa Pyhän Laurin kirkon ympäristön kulttuurikeskustan suunnasta. Kehittämis- ja verkostoitumisprojekti Alkukartoituksen pohjalta esiin nousevista usealle yritykselle yhteisistä kehittämisteemoista järjestetään kaikille yrittäjille avoin koulutuskokonaisuus, joka yrittäjien tarpeista ja kiinnostuksen kohteista riippuen pitää sisällään mm. taloushallintoa, johtamisteemoja, kuluttajasosiologiaa, myymäläsuunnittelua, asiakassuhdemarkkinointia, jne. Kevään 2002 aikana yrittäjille on järjestetty avoimia keskustelutilaisuuksia, joissa on käsitelty keskustan yleissuunnitelmaa, keskustassa suunnitteilla olevia suuria rakennushankkeita sekä tulevaisuuden kulutustrendejä. Kesällä toteutettiin yrittäjien keskuudessa Kunta-SWOT ja strategiadiagnoosi kaupungin elinkeinopolitiikasta. Syksyllä yrittäjät ovat läpikäyneet strategisen johtamisen valmennuskokonaisuuden halutun tulevaisuuden määrittämiseksi ja saavuttamiseksi keväällä heille annetun Lohjan keskustan fyysisen suunnittelun kattavan tietopaketin pohjalta. Projekti jatkuu vuoden 2003 aikana. 17

19 18

20 19

Kankaanpään kaupunki. Kulttuurikorttelin liikerakennushanke. Lausunto

Kankaanpään kaupunki. Kulttuurikorttelin liikerakennushanke. Lausunto Kankaanpään kaupunki Kulttuurikorttelin liikerakennushanke Lausunto 10.10.2014 Kankaanpään kulttuurikorttelin liikerakennushanke Kankaanpään ydinkeskustaan suunnitellaan Kulttuurikortteli 20:een liikerakennushanketta.

Lisätiedot

Ote ja tiivistelmä Lohjan keskustan kaupallisesta selvityksestä 2006

Ote ja tiivistelmä Lohjan keskustan kaupallisesta selvityksestä 2006 Ote ja tiivistelmä Lohjan keskustan kaupallisesta selvityksestä 2006 Lohjan keskustan kaupallinen selvitys 2006 KESKUSTAN KAUPALLISEN RAKENTEEN KEHITTÄMINEN Lohja 11.09.2006 LOHJAN KAUPUNKI TUOMAS SANTASALO

Lisätiedot

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Lohjan kaupunki Kaupunkisuunnittelukeskus Maankäyttö K.Haigh KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.9.2007 TAUSTA Lohjan keskustassa ei ole voimassa olevaa osayleiskaavaa, ja pääosa

Lisätiedot

Kouvolan maankäytön suunnittelun tasoja Yleiskaavoitus

Kouvolan maankäytön suunnittelun tasoja Yleiskaavoitus Kouvolan maankäytön suunnittelun tasoja 24.2.2013 Yleiskaavoitus 2 Rakennemalli kuvaa Kouvolan kaupunginvaltuuston hyväksymää maankäytön kehittämisen tahtotilaa ei ole juridinen kaava 14.3.2013 Konsernipalvelut,

Lisätiedot

OAS_Lohja_121006_2[1].doc s. 1/7 LOHJA KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 36 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OAS_Lohja_121006_2[1].doc s. 1/7 LOHJA KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 36 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OAS_Lohja_121006_2[1].doc s. 1/7 LOHJA KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 36 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OAS_Lohja_121006_2[1].doc s. 2/7 ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 36 OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1.

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1. XVII KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 314 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS- EHDOTUS. KARTTA NO 6680. (ITSENÄISWDENKATU 6 JA 8 ) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28. päivänä maaliskuuta 1988 päivättyä

Lisätiedot

Vaasan keskustastrategia Kysely kaupunkilaisille rakennemallivaihtoehtoihin liittyen 2.-27.5.2012. Vaihtoehtojen esittely kyselyn taustaksi

Vaasan keskustastrategia Kysely kaupunkilaisille rakennemallivaihtoehtoihin liittyen 2.-27.5.2012. Vaihtoehtojen esittely kyselyn taustaksi Vaasan keskustastrategia Kysely kaupunkilaisille rakennemallivaihtoehtoihin liittyen 2.-27.5.2012 Vaihtoehtojen esittely kyselyn taustaksi 2.5.2012 Keskustastrategian rakennemallivaihtoehdot 3 kpl maankäytön

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäväksi 30 päivän ajaksi.

Ympäristölautakunta päättää asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäväksi 30 päivän ajaksi. Ympäristölautakunta 135 09.10.2013 Ympäristölautakunta 159 11.11.2015 Kaupunginhallitus 314 30.11.2015 Vanhan paloaseman ja sen lähiympäristön asemakaavan muutos; Asemakaavan aluerajauksen muuttaminen

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Jyväskylän kaupallinen palveluverkko 2030

Jyväskylän kaupallinen palveluverkko 2030 Jyväskylän kaupunki Kaupallinen palveluverkkoselvitys Jyväskylän kaupallinen palveluverkko 2030 Tiivistelmä, kesäkuu 2010 Selvityksen sisältö 1. Kaupan sijainnin ohjaus 2. Kaavoitustilanne ja yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Vuoreksen kaupallisten palveluiden mitoituksen päivitys 2013

Vuoreksen kaupallisten palveluiden mitoituksen päivitys 2013 Mitoituksen päivitys 2013 1 Vuoreksen kaupallisten palveluiden mitoituksen päivitys 2013 Vuoreksen kaupunginosa on lähtenyt jo rakentumaan. Vuoreskeskus on ensimmäisiltä osiltaan rakentunut ja myös muita

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS

MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS Air-Ix Ympäristö Oy PL 52 20781 Kaarina 2005 2 MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus, joka koskee 14.6. 2005 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunkisuunnittelulautakunta 10.06.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunkisuunnittelulautakunta 10.06.2015 Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 10.06.2015 Sivu 1 / 1 4462/10.02.03/2014 101 Karakallion keskusta, asemakaavan muutos, kaavan lähtökohdat ja tavoitteet, alue 131609, 57. kaupunginosa Karakallio Valmistelijat

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT xx.xx.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista.

Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. ORIVEDEN KAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS 2013 Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Lisätietoja kaava-asioista saa maankäyttöinsinööri Päivi

Lisätiedot

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1 Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys 31.3.2014 Page 1 Kaupan palveluverkkoselvityksessä: Selvitettiin Kainuun kaupan palvelurakenteen ja yhdyskuntarakenteen kehitys, nykytilanne ja kehitysnäkymät Laadittiin

Lisätiedot

HELSINKI HIGH-RISE SUUNNITTELUOHJELMA. Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu. (Beta) www.helsinkihighrise.fi

HELSINKI HIGH-RISE SUUNNITTELUOHJELMA. Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu. (Beta) www.helsinkihighrise.fi 1 HELSINKI HIGH-RISE Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu www.helsinkihighrise.fi (Beta) SUUNNITTELUOHJELMA 2 SUUNNITTELUOHJELMA Luonnos 1.12.2014 Suunnitteluvaatimukset ja -ohjeet Suunnitelmalle on alla

Lisätiedot

Kunkun parkki yleisötilaisuus 3.10.2013 Tampere Kaavan laadinnan näkökulma

Kunkun parkki yleisötilaisuus 3.10.2013 Tampere Kaavan laadinnan näkökulma Kunkun parkki yleisötilaisuus 3.10.2013 Tampere Kaavan laadinnan näkökulma Tampereen keskustan kehittämisohjelma Tampereen keskustan liikenneverkkosuunnitelman (Takli) Ydinkeskustan pysäköinnin ja huollon

Lisätiedot

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi Valtuusto 9 07.04.2014 9 S 23 Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus 324/10.02.03/2013 KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA

OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA 1. Valmistelun tulokset Uudenmaan liiton mukaan Karjaan kaavaluonnoksen ei tule ylittää seudullisesti merkittävän

Lisätiedot

LINJA-AUTOASEMA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 1(8) 20.3.2014

LINJA-AUTOASEMA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 1(8) 20.3.2014 TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 20.3.2014 1(8) LINJA-AUTOASEMA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavamuutos koskee Tornion kaupungin 4. Suensaaren

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 12.05.2015 06.10.2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. makaavan

Lisätiedot

Kohtuuhintaiseen metropoliasumiseen. Espoon kaupunkisuunnittelukeskus Torsti Hokkanen 12.2.2013

Kohtuuhintaiseen metropoliasumiseen. Espoon kaupunkisuunnittelukeskus Torsti Hokkanen 12.2.2013 Kohtuuhintaiseen metropoliasumiseen Espoon kaupunkisuunnittelukeskus Torsti Hokkanen Esityksen sisältö Hieman asuntotuotannon ja kaavoituksen volyymeistä Espoossa Asuntotuotannon kriittiset tekijät maankäytön

Lisätiedot

Kaupunkikehitysryhmä. Keskustahanke

Kaupunkikehitysryhmä. Keskustahanke MAL-VERKOSTON TAPAAMINEN 14.5.2014 Tampereen ja keskustan kehittämisohjelma Tampereen kaupunkiseudun MAL-aiesopimus ja Asemakeskushanke Tampereen Asemakeskuksen suunnittelukilpailu Tullin alueen visiotyö

Lisätiedot

OJAMO OPASKARTTA. 1. Ojamon kaupunginosan korttelin 492 tontti 2, Vappulantie

OJAMO OPASKARTTA. 1. Ojamon kaupunginosan korttelin 492 tontti 2, Vappulantie TARJOUSPYYNTÖ LIIKE- JA JAKELUASEMATONTEISTA Lohjan kaupunki myy tarjousten perusteella seuraavat liike- ja jakeluasematontit: 1. Ojamon kaupunginosan korttelin 492 tontti 2, Vappulantie Ojamon kaupunginosan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu- ja puistoaluetta

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu- ja puistoaluetta LOIMAAN KAUPUNKI 29.4.2016 1( 5) Asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma AK 0183 Torin ympäristö, 1. (Keskusta) kaupunginosa Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu-

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄ KIVAPIHAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 476 OSA JA 478 OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MÄNTSÄLÄ KIVAPIHAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 476 OSA JA 478 OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1(7) MÄNTSÄLÄ KIVAPIHAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 476 OSA JA 478 OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOSALUE PROJ.NRO 221 Asemakaavan muutos Suunnittelualue käsittää Linnalan yritysalueen

Lisätiedot

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus Pikku Huopalahti Kaupallinen mitoitus 24.9.2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Pikku Huopalahden kaupallinen rakenne 2014... 3 2. Pikku Huopalahden kehittäminen... 7 3. Pikku Huopalahden markkinoiden

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SALON KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto 2.4.2008 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA YLHÄISTEN TEHDAS ASEMAKAAVAN MUUTOS SALON KAUPUNKI, Ylhäisten (14) kaupunginosan korttelin 7 tontilla 5. Sijaintikartta

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 10. 22.6.2010 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 1. kaupunginosan kortteli 10. Oheiselle kartalle on osoitettu

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaava, turvetuotanto 9.3.2012 1

Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaava, turvetuotanto 9.3.2012 1 Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaava, turvetuotanto 9.3.2012 1 Pirkanmaan 2. vaihemaakuntakaava Liikenne ja logistiikka Kaavaehdotus Julkisesti nähtävillä 21.11.-30.12.2011 Asukastilaisuudet: ti 22.11.11 Ylöjärvi,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 5 koskeva asemakaavan muutos HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS

Lisätiedot

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 5 ) TERVON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaavan muutos koskee kortteleja 9(osa),

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 83. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 83. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 20.05.2015 Sivu 1 / 1 3224/10.02.03/2013 83 Otaniemen keskuksen jatkosuunnitelman tavoitteet Valmistelijat / lisätiedot: Ossi Keränen, puh. 050 347 5632 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos nro 002034 Korso suojelu ja täydentäminen

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos nro 002034 Korso suojelu ja täydentäminen Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos nro 002034 Korso suojelu ja täydentäminen Suunnittelualueen alustava rajaus ilmakuvassa Hakija: Asemakaavan

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014 viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen Pyhäjärven kaupunginvaltuusto hyväksynyt..2014 KAAVOITUSKATSAUS 2014 1.5.2014 Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaisesti

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KASKÖ STAD SATAMA - ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS DETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DETALJPLAN I HAMNEN

KASKISTEN KAUPUNKI KASKÖ STAD SATAMA - ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS DETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DETALJPLAN I HAMNEN KASKÖ STAD SATAMA - ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS DETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DETALJPLAN I HAMNEN 2006 Närpiöntie 2, 64200 NÄRPIÖ Närpesvägen 2, 64200 NÄRPES 2 KASKISTEN KAUPUNKI SATAMA-ALUEEN

Lisätiedot

MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS HARTOLA, Kirkonseudun asemakaava-alue MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ehdotus Koskee 21.3.2012 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Asemakaavan muutos koskee: Kirkonseudun asemakaava-alue kortteli

Lisätiedot

Tervetuloa Sipoon Jokilaaksoon! Lisätietoja: www.sipoonjokilaakso.fi

Tervetuloa Sipoon Jokilaaksoon! Lisätietoja: www.sipoonjokilaakso.fi Tervetuloa Sipoon Jokilaaksoon! Sipoon Jokilaakson ja Nikkilän sijainti Helsingin keskustaan 35 km, Porvooseen noin 25 km ja Keravalle noin 10 km Kerava-Porvoo radan varrella Joukkoliikenneyhteydet Nikkilästä

Lisätiedot

LINJA-AUTOASEMAN JA AMIZZAN KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2009

LINJA-AUTOASEMAN JA AMIZZAN KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2009 1(6) LINJA-AUTOASEMAN JA AMIZZAN KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2009 PROJ.NRO XXX Asemakaavan muutos Keskustie 1 ja-3, korttelit 304 ja 306, OSOITE TAI MUU PAIKANNUS

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1/ 5 Alue 411611 Laurinlahti (34 / Espoonlahti) Asemakaavan muutos Asianumero 6903/10.02.03/2011 3.11.2014 Alue on nykyisen asemakaavan mukaan rivitalojen korttelialuetta. Alueen maankäyttöä tehostetaan

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma 2008

Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma 2008 Hausjärven kunta ohjelma 2008 Ehdotus 2.12.2008, hyväksyminen: Kvalt 16.12.2008 104 1 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...2 1.1 MAAPOLITIIKAN YLEISET MÄÄRITELMÄT... 2 1.1.1 Maapolitiikka... 2 1.1.2 Maankäyttöpolitiikka...

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 NAKKILAN TAAJAMAOSAYLEISKAAVAN Tarkistaminen ja laajentaminen 2010 SATAKUNNAN ALUESUUNNITTELUN YHTEISTYÖRYHMÄ 20.1.2011 * KAAVOITUSARKKITEHTI SUSANNA ROSLÖF Satakunnan

Lisätiedot

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue 1 (6) Asianumero 3941/10.02.03/2014 Aluenumero 220827 Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

Paikkatieto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan kaupan ratkaisussa. HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Sanna Jylhä

Paikkatieto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan kaupan ratkaisussa. HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Sanna Jylhä Paikkatieto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan kaupan ratkaisussa HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Sanna Jylhä Uudenmaan 2.vaihemaakuntakaava Valtuustoon 20.3, sitten vahvistettavaksi TEEMAT 1. Metropolialueen

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS 13.01.2014 O S A L L I S T U M I S - J A A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 42 :n mukainen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä

Lisätiedot

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄIVÄYS: 16.12.2013, TARK. 9.4.2014, 30.11.2015 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Koulukeskus, OAS 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOULUKESKUKSEN ALUEELLA KORTTELEISSA 1027, 1028 JA 1029 SEKÄ NIIHIN LIITTYVILLÄ PUISTO- LP, LYT JA KATUALUEILLA KAUHAJOEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Kuntalaisfoorumi Järvenpään keskustan kehittäminen ja rantapuisto. Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula

Kuntalaisfoorumi Järvenpään keskustan kehittäminen ja rantapuisto. Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula Kuntalaisfoorumi Järvenpään keskustan kehittäminen ja rantapuisto Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula Keskustan kehittäminen ja Rantapuisto 1. Tilaisuuden avaus 2. Järvenpään keskusta kehittäminen, ennen ja

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151 Ak 5151 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus 4. kaupunginosa (Tapala) korttelin 314 tontti 5 ja puistoalue YMPÄRISTÖKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 27.3.2007

Lisätiedot

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan osana kaavatyön

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄ Keskusta, Kauppalaispihan kortteli

JYVÄSKYLÄ Keskusta, Kauppalaispihan kortteli JYVÄSKYLÄ Keskusta, Kauppalaispihan kortteli ASEMAKAAVAN SELOSTUS, kaavatunnus 01:158 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavan otsikko: Asemakaavan muutos 1. kaupunginosan korttelin 11 tonteille

Lisätiedot

Liittyminen laajempaan kontekstiin

Liittyminen laajempaan kontekstiin Liittyminen laajempaan kontekstiin E-18 Yrityslohja Ympäristösi parhaat tekijät 2 Kartalle näkyviin myös meidän kohdeliittymät Pallukat eivät erotu ihan riittävästi taustakartasta. Lisää kontrastia. 3

Lisätiedot

Lähiökehältä osaksi joukkoliikennekaupunkia Case Oulun Kaukovainio

Lähiökehältä osaksi joukkoliikennekaupunkia Case Oulun Kaukovainio Lähiökehältä osaksi joukkoliikennekaupunkia Case Oulun Kaukovainio Hilkka Piippo, Plaana Oy Antti Määttä, Oulun kaupunki 1 6000 Kaukovainion kaupunginosan väestö ikäluokittain 5000 4000 3000 2000 1000

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(8) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 54 TONTEILLA 3 JA 4 (PURSIMIEHENKATU 3 JA 5) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Saviniemen kaupunginosassa korttelin

Lisätiedot

Ote ja tiivistelmä Lohjan keskustan pysäköintiselvityksestä 2006. Lohjan keskustan pysäköintiselvitys

Ote ja tiivistelmä Lohjan keskustan pysäköintiselvityksestä 2006. Lohjan keskustan pysäköintiselvitys Ote ja tiivistelmä Lohjan keskustan pysäköintiselvityksestä 2006 Lohjan keskustan pysäköintiselvitys Syyskuu 2006 14 Kuva 2. Maksimikäyttöasteet. Lohjan keskustan pysäköintiselvitys Lohjan keskustan pysäköintiselvitys

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Aloite on Kokkolan kaupungin. Työn tavoitteena on

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS

LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS Naantalissa Luolalan kaupunginosassa on korttelissa 7 tontit 4, 5 ja 6 osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi kaavamerkinnällä (K-1). Korttelialueelle

Lisätiedot

KAUPPA, PALVELUT JA UUSI YLEISKAAVA

KAUPPA, PALVELUT JA UUSI YLEISKAAVA KAUPPA, PALVELUT JA UUSI YLEISKAAVA 26.11.2012 Yleiskaavan aloituspamaus 14.1.2013 Väestönkasvu 21.1.2013 Asuminen 4.2.2013 Liikenne 25.2.2013 Virkistys- ja vapaa-aika 4.3.2013 Elinkeinot ja kilpailukyky

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

NUMMEN PALVELUKESKUS ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

NUMMEN PALVELUKESKUS ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NUMMEN PALVELUKESKUS ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Hämeenlinnan kaupunki 4.6.2015 1 Sisällysluettelo 1. TEHTÄVÄ... 2 2. SUUNNITTELUALUE... 2 3. ALOITE... 2 4. NYKYINEN SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla

Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla Haukipudas Kiiminki Hailuoto Oulunsalo Oulu seutusuunnittelija Anne Leskinen, 8.12.2010 Kempele Lumijoki Muhos Liminka Tyrnävä Uusi Oulu

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011 SÄKYLÄ Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73 Turussa 14.1. 2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008 Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008 KAUPPI KORTTELIT 880 4 JA 881 26, 27 JA 28, TEISKONTIE 33 JA KUNTOKATU 4 (TAMK JA PIRAMK, LISÄRAKENTAMINEN) SEKÄ KATU-, PUISTOJA PYSÄKÖINTIALUETTA.

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 272-2-1-10, ASUNTO

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017

KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017 1 (8) KH 25.3.2013 KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA, MAANKÄYTÖNSUUNNITTELU 2 (8) STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT / MAANKÄYTÖNSUUNNITTELU Ekologinen, kasvava puutarhakaupunki

Lisätiedot

Maankäyttöyksikkö Markanvändningsenheten 15.11.2012 KAAVOITUSKATSAUS 2012 2013

Maankäyttöyksikkö Markanvändningsenheten 15.11.2012 KAAVOITUSKATSAUS 2012 2013 Maankäyttöyksikkö Markanvändningsenheten 15.11.2012 KAAVOITUSKATSAUS 2012 2013 KAAVOITUSKATSAUS 2012 2013 Kaavoituskatsaus laaditaan kerran vuodessa ja se sisältää selostuksen Kauniaisten kaupungissa sekä

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) koskien Jämsän kaupungin asemakaavan muutosta korttelissa 9

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) koskien Jämsän kaupungin asemakaavan muutosta korttelissa 9 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) koskien Jämsän kaupungin asemakaavan muutosta korttelissa 9 Keskusta LUONNOSVAIHE 3.11.2009 3 MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN MAL-TYÖSKENTELY JATKOSSA DET PRAKTISKA MBT-ARBETET I FORTSÄTTNINGEN. Henrik Sandström

KÄYTÄNNÖN MAL-TYÖSKENTELY JATKOSSA DET PRAKTISKA MBT-ARBETET I FORTSÄTTNINGEN. Henrik Sandström KÄYTÄNNÖN MAL-TYÖSKENTELY JATKOSSA DET PRAKTISKA MBT-ARBETET I FORTSÄTTNINGEN Henrik Sandström TÄHÄNASTINEN PROSESSI Kaikki kunnat ovat hyväksyneet suunnitelman Suhteellisen hyvä julkisuus Hyvä vastaanotto

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty Lohja / Kortteli 36 OAS 10.10.2006 (4.12.2007) s. 1/7 LOHJA KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 36 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.10.2006 päivitetty 04.12.2007 Lohja / Kortteli 36 OAS 10.10.2006

Lisätiedot

Kunnanhallitus 198 01.09.2014 Kunnanhallitus 81 09.03.2015 LAUSUNTO LIMINGAN ANKKURILAHDEN - HAARANSILLAN - LIMINGANPORTIN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA

Kunnanhallitus 198 01.09.2014 Kunnanhallitus 81 09.03.2015 LAUSUNTO LIMINGAN ANKKURILAHDEN - HAARANSILLAN - LIMINGANPORTIN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA Kunnanhallitus 198 01.09.2014 Kunnanhallitus 81 09.03.2015 LAUSUNTO LIMINGAN ANKKURILAHDEN - HAARANSILLAN - LIMINGANPORTIN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA 308/10.02.02/2014 KHALL 198 Limingan kunta on lähettänyt

Lisätiedot

RATAPIHAKORTTELIT. Keski-Pasila Ratapihakorttelit. OAS- vaihe toukokuu 2012 Asukastilaisuus Pasilan kirjastossa

RATAPIHAKORTTELIT. Keski-Pasila Ratapihakorttelit. OAS- vaihe toukokuu 2012 Asukastilaisuus Pasilan kirjastossa Keski-Pasila Ratapihakorttelit RATAPIHAKORTTELIT OAS- vaihe toukokuu 2012 Asukastilaisuus Pasilan kirjastossa 30.5.2012 Asukastilaisuus Laiturilla 3.9.2013 Suunnitteluperiaatteet Kslk lokakuu 2013 Keski-Pasilan

Lisätiedot

Kaupunkirakenteen kehittäminen keskustan alueella

Kaupunkirakenteen kehittäminen keskustan alueella Kaupunkirakenteen kehittäminen keskustan alueella Opiskelijafoorumi 24.3.2015 Jyväskylän keskustan kehittämishanke Projektipäällikkö Pirkko Flinkman Keskustan kehittämisen vaiheet 1. Vaihe Ohikulkutie,

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OTE AJANTASA-ASEMAKAAVASTA (KAAVA-ALUEEN RAJAUS) JA ILMAKUVA 1 UUSIKYKÄ III A ASEMAKAAVAN MUUTOS Kohde Asemakaavamuutok-sen tarkoitus Kaavoitus tilanne Asemakaava ja asemakaavan muutos: Uusikylä III A:

Lisätiedot

TEHTÄVÄ Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS

TEHTÄVÄ Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS KESKUSTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö/kaavoitus TEHTÄVÄ Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS KESKUSTA Maakunta-aukio ALOITE Seinäjoen kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 20.6.2005

Lisätiedot

Keskus- ja palveluverkko. UZ3 työpaja 1.6.2015 Ville Helminen

Keskus- ja palveluverkko. UZ3 työpaja 1.6.2015 Ville Helminen Keskus- ja palveluverkko UZ3 työpaja 1.6.2015 Ville Helminen Keskus- ja palveluverkko Keskusverkko muodostuu valtakunnantasolle sekä yhdyskuntarakennetasolle Valtakunnantasolla kyse on kaupunkiseutujen

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVA - Seminaari 22.4.2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus

HELSINGIN YLEISKAAVA - Seminaari 22.4.2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus HELSINGIN YLEISKAAVA - Seminaari 22.4.2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus 22.4.2013, Helsinki, Laituri Pekka Normo, Ympäristöministeriö VÄHITTÄISKAUPAN PALVELUT - KESKUSTA-ALUEET, LÄHIKAUPAT,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 Kaavoituspalvelut 05.10.2011 ¹) Täydennetty 29.9.2015 PERUSTIEDOT ALOITE TAI ASEMAKAAVATYÖN

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SOMERON KAUPUNKI VALIMOTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: 20600874 PÄIVÄYS: 10.8. 2016, TARK. 10.10. 2016 Sweco Ympäristö Oy SOMERON KAUPUNKI Valimotien

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖASIOITA HUITTISISSA 2011. KARMA:n kokous 29.3.2011 Ulla Ojala

MAANKÄYTTÖASIOITA HUITTISISSA 2011. KARMA:n kokous 29.3.2011 Ulla Ojala MAANKÄYTTÖASIOITA HUITTISISSA 2011 KARMA:n kokous 29.3.2011 Ulla Ojala Suunnittelu- ja maankäyttöpalvelut SMP Maankäyttö Maankäyttöpäällikkö Kiinteistösihteeri Paikkatietopalvelut Paikkatietoinsinööri

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 2: Kaupunkikehitysohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 2: Kaupunkikehitysohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 2: Kaupunkikehitysohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki KAUPUNKIKEHITYSOHJELMA 1 Kaupunkikehitysohjelman lähtökohdat Strateginen

Lisätiedot

LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus Kaavoituksen kohde:

LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 21.10.2015 1(6) LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 8. Suensaaren kaupunginosan

Lisätiedot

Asuntotuotanto Vantaalla

Asuntotuotanto Vantaalla Asuntotuotanto Vantaalla Vantaan kaupunkirakenteen kehitys 1960-2014 Asuntopolitiikan päätavoitteita Täydennysrakentamisen edistäminen Vantaan asuntorakentamisennuste 2015-2024 ARY:n vierailu Vantaalla

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Sarvvikinportin (ent. Kurkiranta) asemakaava (hanke 34500), osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkistaminen ja hyväksyminen MRL 62 :n ja 63 :n mukaisesti

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5178 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Kankaanpään keskustan kulttuurikortteli ei ole toteutunut voimassa olevan asemakaavan mukaisesti. Korttelin alueella

Lisätiedot