UST. On sanottu, että kaupunki on ihmistaidon kollektiivinen saavutus. Kaupunkiasumisessa saavutetaan suurin sosiaalinen teho

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UST. On sanottu, että kaupunki on ihmistaidon kollektiivinen saavutus. Kaupunkiasumisessa saavutetaan suurin sosiaalinen teho"

Transkriptio

1 LOHJAN KESK UST AN KEHIT TÄMISEN VISIO KESKUST USTAN KEHITTÄMISEN On sanottu, että kaupunki on ihmistaidon kollektiivinen saavutus. Kaupunkiasumisessa saavutetaan suurin sosiaalinen teho K E S K U S T A N (Lohja menneisyyden kertomaa ja tämän päivän kuvia; Lohjan yhdistymisen juhlakirja) K E H I T T Ä M I S T O I M I K U N N A N R A P O R T T I

2 KAUPUNGINHALLITUKSELLE Kaupunginhallitus asetti vuoden 2002 loppuun kestäväksi toimikaudeksi keskustan kehittämisen toimikunnan. Sen tehtävänä on huolehtia siitä, että keskustan uudeksi yleiskaavaksi muotoutuvan keskustan kehittämissuunnitelman laadinnassa toteutetaan kaupunginvaltuuston asettamat tavoitteet ja että kuulluiksi tulevat kaikki ne tahot, joiden kuulemista mahdollisimman hyvän tuloksen aikaansaaminen edellyttää. Toimikunta päättää keskustan kehittämiseen liittyvien projektien vastuunjaosta, koordinoinnista ja projektien käynnistämisestä. Toimikunta asetettiin kaupunginhallituksen avuksi hallituksen toimiessa keskustan kehittämissuunnittelun johtoryhmänä. Toimikuntaan valittiin seitsemän luottamushenkilöjäsentä Erkki Alhopuro, Teuvo Laine, Pekka Myllyniemi, Matti Pajuoja, Ritva Peltomaa, Raija-Liisa Pöllänen ja Taina Saari ja hänen erottuaan toimikunnasta Leena Levonperä sekä nimesi Pekka Myllyniemen toimikunnan puheenjohtajaksi ja Erkki Alhopuron varapuheenjohtajaksi. Toimikunta kutsui pysyväksi asiantuntijaksi kaavoitusjohtaja Heikki Rouvisen. Toimikunnan sihteereinä ovat toimineet Mikko Kuosmasen ja Anja Siilanto-Parviaisen jälkeen Nina Granath. Toimikunnan raportin on toimittanut vt. kaupunginarkkitehti Katariina Haigh. Toimikunta on käsitellyt työssään aluetta, jonka lähtökohtana on keskustan kehittämisen yleissuunnitelma-alue. Sen lisäksi on tarkasteltu kuitenkin laajempaa aluetta, jota rajaavat Aurlahti, Pyhän Laurin kirkko, Lohjanharju ja Porla. Lisäksi on otettu huomioon E 18 -moottoritieltä Hiidensalmen kautta tuleva sisääntulo kaupungin keskustaan. Toimikunta on esitellyt työnsä kuluessa keskustan kehittämistä kaupunginhallitukselle sekä ympäristölautakunnalle ja tekniselle lautakunnalle, järjestänyt keskustelutilaisuuden asukasyhdistyksille ja kylätoimikunnille. Tiedotusvälineille on järjestetty yksi tiedotustilaisuus. Toimikunta asetti tavoitteekseen antaa kaupunginhallitukselle ehdotus keskustan kehittämistä koskevaksi visioksi. Visio pohjautuu kaupunginvaltuuston hyväksymään kaupungin strategiaan. Tämä tavoitteenasettelu esiteltiin kaupunginhallitukselle vuoden 2002 alussa. Toimikunta esittää Lohjan keskustan kehittämisen vision 2010 seuraavasti: Lohja on vuonna 2010 läntisen Uudenmaan keskeinen kulttuurin, koulutuksen, kaupan ja hallinnon keskus. Keskustan liikenneverkko ottaa tasapuolisesti huomioon kaikki liikennemuodot. Lohjalaiset voivat kokea keskustan yhteiseksi, viihtyisäksi ja turvalliseksi olohuoneekseen. SISÄLLYSLUETTELO Alueen kartta 1 LOHJAN KAUPUNGIN KEHITTÄMINEN 1.1 Lohjan kaupungin perustehtävä 1.2 Lohjan kaupungin visio 1.3 Kaupungin kehittämisen strategiset linjaukset 1.4 Maakuntakaava kaupungin kehittämisen lähtökohtana 1.5 Yleiskaavalliset arviot kaupungin asukasluvun ja asumisväljyyden kasvusta 2 LOHJAN KESKUSTAN KEHITTÄMISEN PROSESSI 2.1 Parempi kaupunkikeskusta 2.2 Keskustan kehittämistavoitteet 2.3 Kekustan maankäytön ja rakentamisen kehittämisperiaatteet 3 LOHJAN KAUPUNKIKESKUSTAN VISIO TOIMIKUNNAN EHDOTUS 3.1 Lohjan keskustan ominaisuudet 3.2 Ajatuksia kaupunkikeskustan kehittämiseksi 3.3 Lohjan keskustan kehittämisen visio VISION TOTEUTTAMISEKSI TARVITTAVAT STRATEGISET LINJAUKSET 5 KESKUSTAN KEHITTÄMISEN TOTEUTTAMINEN 5.1 Keskustan kehittämisen yleissuunnitelma 5.2 Keskustaan liittyvien alueiden suunnittelutilanne 5.3 Asukkaiden osallistuminen 5.4 Lohjan keskustan kaupan ja palvelun alojen kehittämis- ja verkostoitumisprojekti LIITTEET Osayleiskaavaluonnos, vaihtoehto 1 Osayleiskaavaluonnos, vaihtoehto 2 Maakuntakaavaluonnos Ratalinjan Espoo-Vihti-Lohja selvitys

3 Keskusta muodostuu neljästä kehitettävästä osasta, jotka ovat: Kirkon ympäristön k u l t t u u r i k e s k u s t a, Kulttuurikeskustan lounaispuolella sijaitseva k a u p a l l i n e n k e s k u s t a Aurlahden rantamaisemiin sijoittuva s i n i n e n k e s k u s t a Lohjanharjun määrittämä v i h r e ä k e s k u s t a Toimikunta esittää raportissaan myös vision toteuttamiseksi tarvittavat strategiset linjaukset ja toimet keskustan kehittämisen toteuttamiseksi. Olennaisen osan keskustan kehittämisen toteuttamisessa muodostaa laadittu keskustan kehittämisen yleissuunnitelma, joka sisältää kaksi vaihtoehtoa asuntopainotteisen vaihtoehdon 1 ja liikepainotteisen vaihtoehdon 2. Toimikunta ehdottaa, että yleissuunnitelma saatetaan kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi siten, että jatkosuunnittelun pohjana ovat molemmat vaihtoehdot huomioiden hallinto-oikeuksien myöhemmät päätökset. Yllä: Lohjan keskusta lännestä. Alla: Keskiaikainen Pyhän Laurin kirkko. Keskustan kehittämisen toimikunta antaa oheisena raporttinsa kaupunginhallitukselle. Lohjalla Pekka Myllyniemi Heikki Rouvinen Erkki Alhopuro Nina Granath Teuvo Laine Leena Levonperä Matti Pajuoja Ritva Peltomaa Kuva: Museokuva Ay Raija-Liisa Pöllänen 2

4 3 Hiidensalmi Hiidensalmi Hiidensalmi Hiidensalmi Hiidensalmi Haikari Haikari Haikari Haikari Haikari Moisio Moisio Moisio Moisio Moisio kulttuurikeskusta kulttuurikeskusta kulttuurikeskusta kulttuurikeskusta kulttuurikeskusta vihreä keskusta vihreä keskusta vihreä keskusta vihreä keskusta vihreä keskusta kaupallinen keskusta, kaupallinen keskusta, kaupallinen keskusta, kaupallinen keskusta, kaupallinen keskusta, sininen keskusta sininen keskusta sininen keskusta sininen keskusta sininen keskusta

5 1 LOHJAN KAUPUNGIN KEHITTÄMINEN 1.1 Lohjan kaupungin perustehtävä Lohjan kaupungin tarkoituksena on turvata lohjalaisille elämän edellytykset ja inhimilliset kehittymismahdollisuudet ja kehittyä läntisen Uudenmaan vetovoimaisimpana keskuksena valtuusto päätti tässä esitetyt kaupungin vision ja strategiset linjaukset osana kaupungin taloussuunnitelmaa ja talousarviota Lohjan kaupungin visio 2005: asukkaan Lohja on vuonna 2005 osa Helsingin vaikutuspiirissä olevaa Länsi-Uudenmaan toiminnallista teollisuuden, hallinnon, kaupan sekä koulutuksen ja kulttuurin keskusta, joka seudullisella yhteistyöllä turvaa hyvinvoinnin perusedellytykset (Lohjan kaupungin strategia). 1.3 Kaupungin kehittämisen strategiset linjaukset Lohjan kehittäminen perustuu: Luonnon ja ympäristön hyödyntämiseen kestävän kehityksen periaatteiden pohjalta Kaupungin ydinkeskustan tiivistämiseen Toimivaan energiahuoltoon Aluekeskuksen asemaan hyvässä yhteistyössä lähikuntien kanssa sekä kasvavaan vuorovaikutukseen pääkaupunkiseudun kanssa Yritystoiminnan kehittämiseen ja uusiin yrityksiin Valmistautumiseen moottoritien tuomiin muutoksiin Toimiviin peruspalveluihin asukkaiden psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin turvaamiseksi ja eriarvoisuuden estämiseksi Tasapainoiseen talouteen (Lohjan kaupungin strategia) Jokasyksyiset markkinat ja omenakarnevaalit Kauppakadulla. 1.4 Maakuntakaava kaupungin kehittämisen lähtökohtana Uudenmaan liiton laatima Uudenmaan maakuntakaavaluonnos (s.20) on valmistunut Kaava on tarkoitus hyväksyä vuonna Maakuntakaavaan liittyvän kehittämissuosituskartan kohteista Lohjan kaupungin kannalta keskeisimpiä kohteita ovat: E-18 -kehittämiskäytävä Alueen suunnittelulla ja kehittämistoimenpiteillä luodaan edellytyksiä sellaisten toimintojen sijoittumiselle, jotka hyötyvät hyvistä yhteyksistä kansainväliseen logistiikkaverkkoon. Erityistä huomiota on kiinnitettävä liikenteen, elinkeinoelämän ja ympäristöarvojen yhteensovittamiseen. 4

6 Hanko-Lohja-Hyvinkää -vyöhyke Alueen elinkeinoelämälle luodaan edellytyksiä yhteyksiä ja infrastruktuuria parantamalla. Alueen kehittäminen tapahtuu kuntien, elinkeinoelämän liikkeenharjoittajien ja valtion sektoriviranomaisten yhteistyönä. Alueen tunnettavuutta kehitetään ainutlaatuisen harjuluonnon ja kulttuurimaisemien avulla. Herkän harjuluonnon ja arvokkaiden pohjavesialueiden vaatimukset otetaan huomioon kaikessa toiminnassa. Lohjan alueella taajamatoiminnoille varatut alueet lisääntyvät voimassa olevaan Länsi-Uudenmaan seutukaavaan nähden Etelä-Lohjalla lähinnä Vohloisten alueella, Länsi-Lohjalla Routiolla ja Paloniemessä sekä Pohjois-Lohjalla Immulassa. Yhdyskuntarakenteen laajenemissuunnaksi on merkitty Nummenkylän alue. Maakuntakaavaehdotukseen lisätään keskustatoimintojen kohdemerkintä kaupungin keskustan lisäksi myös Virkkalan kohdalle. Keskustan paikallisesti ja osin valtakunnallisestikin merkittävää historiallista rakennuskantaa: Espoo-Vihti-Lohja -kaupunkirata Maakuntakaavaehdotukseen sisällytettävä Espoo-Vihti-Lohja -kaupunkirata (Uudenmaan liitto / Sito-konsultit Oy 2002) (kartta s.21) tulee vaikuttamaan Lohjalla maankäytön suunnitteluun etenkin Lohjan keskustan, Ventelän ja Muijalan asemien ympärille laadittujen väestösuunnitteiden pohjalta radan kulkiessa nykyistä tavaraliikenteen rataa pitkin. Radan kannattavuuden lähtökohtana on pidetty asemien lähialueiden asukasmäärien kasvua; jokaisen aseman (Lohjan keskusta, Lohjan asema sekä Muijala) ympäristöön on esitetty tavoite lisäasukkaasta. Ratalinjauksen väestötavoitteiden saavuttamisessa voidaan tukeutua paitsi asemien lähialueiden kasvuun, myös yhteystarpeen toimivuuteen asemien ja muiden kaupunginosien välillä. Ratalinjaus voidaan toteutumisaikataulusta riippuen sisällyttää tulevaisuudessa Muijalan ja Espoon välillä osaksi ELSA-radan suunnitelmaa, jossa ELSA-rata erkanisi Muijalan kohdalta länteen vt 1:n linjausta noudatellen. Väestötavoitteen saavuttaminen vaatii Lohjan kaupungilta rohkeaa ja näkemyksellistä kaupunkisuunniteluvisiointia. Yläkuvassa entinen kaupungintalo ja Pohjolan talo, keskellä Puu-Anttila, alla Luoman talo. 1.5 Yleiskaavalliset arviot kaupungin asukasluvun ja asumisväljyyden kasvusta Väestönkehitys, muuttoliike ja väestösuunnite 2025 Lohjan seutukunnan (Lohja, Vihti, Karkkila, Nummi-Pusula, Sammatti, Karjalohja) väkiluvuksi vuonna 2025 on arvioitu eli kasvuennuste vuoteen 2000 verrattuna on lisäasukasta. Vuosittainen väestönkasvu on Lohjan kaupungissa vaihdellut 0,5-1,3 %:n välillä vuosien aikana. Väestö on kasvanut tänä aikana n asukkaalla ( > ). Muuttovoiton osuus vastasi noin 60% ajanjakson väestönkasvusta. Vuonna 2000 Lohjan nettomuutto (+271 henkeä) koostui ainoastaan Uudeltamaalta suuntautuneesta muutosta, josta pääkaupunkiseutu käsitti 60%. 5

7 Seutukunnittaiset nettomuuttoluvut vuosilta paljastavat merkkejä Helsingin seudun muuttovoittojen hiipumisesta, ja muuttovoittojen leviämisestä hieman entistä useampaan seutukuntaan. Vuoteen 2030 mennessä Lohjan seutukunnan on arvioitu sijoittuvan neljänneksi nopeimmin kasvavan seutukunnan joukkoon (suhteessa seutukunnan väkilukuun) Helsingin, Porvoon ja Oulun seutukuntien jälkeen. Väestönkasvun jatkuessa kaupungin nykyisellä noin 1 %:n vuosittaisella tasolla pitäisi suunnittelussa varatua noin lisäasukkaaseen vuoteen 2025 mennessä. 1,5 %:n vuosittaisella väestönkasvulla väkiluku kohoaisi vuoteen 2025 mennessä noin asukkaalla eli noin asukkaaseen Uudenm aan litto 0,5 % 1% 1,5% 2% Yllä: Laurinpäivänä Keskusaukiolla. Alla: Lohjan tori VÄESTÖENNUSTE Uudenmaan liitto ,5 % % ,5% %

8 Asuntotuotantotarve ja asumisväljyyden kasvu Uudenmaan liitto ( ) on arvioinut, että asuntotuotannon tarve Uudellamaalla on huomattavasti suurempi kuin mitä 1990-luvun loppupuolella tuotettiin. Asuntotuotanto tulisi lähes kaksinkertaistaa 1990-luvun loppupuolen tuotantoluvuista. Lohjan seutukunnan vuosittaisen asuntotuotantotarpeen on ennustettu olevan suurin lähivuosina ( : 700 kpl/vuosi, : 400 kpl/vuosi). Lohjan kaupungissa valmistui vuosina yhteensä 876 asuntoa (keskimäärin 175 kpl/vuosi), joiden yhteispinta-ala oli k-m2. Valmistuneista asunnoista omakotiasuntoja oli 54,5 %, kerrostaloasuntoja 36,5 % ja rivitaloasuntoja 9 % (Kiinteistötoimi). Nykyinen asumisväljyys asukasta kohden on Lohjan kaupungissa 40,9 k-m2. Uudenmaan liitto ( ) on ennustanut asumisväljyyden kasvavan kaudella Uudellamaalla keskimäärin 0,36 k-m2/vuosi. Kaudella asumisväljyys kasvoi 0,45 k-m2/vuosi/asukas. Ennusteen mukaisen kasvun toteutuessa asumisväljyys kasvaisi Lohjalla 48,7 k-m2:iin vuoteen 2025 mennessä. Ajallista kerroksellisuutta keskustassa: Yllä työväentalo torin laidalla. Vuoteen 2025 mennessä ainoastaan 1%:n vuotuisen väestönkasvun aiheuttama asuinkerrosalan lisätarve Lohjalla nykyisellä asumisväljyydellä olisi noin k-m2. Ennustetun asumisväljyyden kasvun (+7,8k-m2/asukas) toteutuminen yhdessä 1%:n vuosittaisen väestönkasvun kanssa merkitsisi yhteensä noin k-m2 suuruista lisäkerrosalantarvetta asuntotuotannossa. Asumisväljyyden kasvun vaikutus kerrosalatarpeeseen on pitkällä tähtäimellä lähes yhtä merkittävä kuin väestönkasvu. Lohjan kaupungin asemakaavoissa, keskustan asuntopainotteisessa yleissuunnitelmassa sekä hajaasutusalueiden osayleiskaavojen mukaisilla rakennuspaikoilla on rakennusoikeutta yhteensä noin k-m2. Kaiken rakennusoikeuden ei voida olettaa toteutuvan esimerkiksi maanomistusoloista ja kaavojen vanhentuneisuudesta johtuen. Merkittävimmät vanhentuneet kaava-alueet sijaitsevat Moisionpellolla ja Jönsbölessä. (Lähteet: Suomen Kuntaliitto, Rakennemuutoskatsaus elokuu 2002; Uudenmaan liitto, Uudenmaan maakuntakaavaluonnoksen selostus ; UML, Lohja-Vihti-Espoo ratalinjan selvitys 2002; Lohjan kaupunki) Yllä: Nuorisotalo Harjula. Alla: Laurinkatu 55 (entinen kaupunginhotelli). 7

9 2 LOHJAN KESKUSTAN KEHITTÄMISEN PROSESSI 2.1 Parempi kaupunkikeskusta (Lohjan kaupunkiohjelma, Lohjan tie parhaaksi kaupungiksi, 1997) Tavoitteena on Lohjan kaupunkiympäristön parantaminen ja kaupunkikeskustan vetovoimaisuuden lisääminen kaupunkirakenteen, kaupunkikuvan, liikennejärjestelmän ja kaupallisen rakenteen kannalta. Projekti on Lohjan lähtökohdista suunniteltu toteuttamisohjelma Suomalaisten kävelykeskustojen kehittämisohjelmalle. Projekti muodostuu seuraavista osaprojekteista: Ydinkeskustaprojekti: Lohjan vanhan perinteisen keskustan kehittäminen vetovoimaiseksi ostoskeskukseksi Lohjan Agenda 21-projektin tavoitteiden mukaisesti yhteistoiminnassa kiinteistönomistajien, yrittäjien ja asukkaiden kanssa. Postikatu rantabulevardiksi: Yhteyden luominen Lohjan keskustan ja Lohjanjärven ranta-alueen välille, ranta-alueelle johtava Postikatu kehitetään Aurlahdenkadun arvokkaaksi jatkeeksi. Paikkarinkatu Karnaistenkatu kehäkaduksi: Keskustan kaupunkimaisuuden edistäminen luomalla selkeä kehäkatu, jossa on hyvät kevyen liikenteen väylät. Kävely ja polkupyöräily keskustassa ystävällisemmäksi, pysäköinnin järkiperäistäminen ja katutilojen selkiinnyttäminen: Keskustan liikennejärjestelmien kehittäminen erityisesti kevyen liikenteen kannalta. 2.2 Keskustan kehittämistavoitteet (Jukka Turtiainen, 2000) Keskustan vahvuudet (Lohjan keskustan kehittäminen; Lohjan keskustan kehittämismahdollisuuksien tarkastelu; Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy, Helmikuu 2002) - ajallisesti ja historiallisesti mo- nipuolinen ympäristö - elävä ja monipuolinen kaupunki- keskusta - vahvat julkiset palvelut - vahva ja toimiva perinteikäs kauppapaikka - hyvä imago mm. kesä- kaupunkina - maisemallisesti mielenkiintoinen ja omalaimainen sijainti, joka on vielä nähtävissä kaupunkikuvas- sa - ydinkeskustassa on runsaasti tyhjiä ja vajaasti rakennettuja alueita, jotka tarjoavat mahdolli- suuksia myös uusille toiminnoille ja rakentamiselle, mm. asunto- jen lisäämiselle keskustassa 1. Keskustaa kehitetään kokonaisuutena eri hankkeiden yhteinen perusta turvattava: pysäköinti, liikennejärjestelyt, viihtyisä ympäristö kaikki resurssit saatava käyttöön toimijoiden (yritykset, kiinteistöjen omistajat, asukkaat, kunta) yhteisten tavoitteiden pohjalta kehittämisorganisaatio on tehokas ja nopea eikä rahoitus muodosta pullonkauloja Alla: Laurinkatu Laurinpäivänä. 2. Liikekeskusta pidetään tiiviinä ja toiminnallisesti monipuolisena kaupalliset toiminnat sijoitetaan siten, että asiointiliikkuminen eri palvelupisteiden välillä on vaivatonta myös jalkaisin keskustahankkeiden yhteinen perusta turvattava: pysäköinti, liikennejärjestelyt, viihtyisä ympäristö 3. Keskustaan on helppo päästä koko kaupunkiseudulta liikenneverkko kuntoon 8

10 pysäköinti yhtä vaivatonta kuin parhaissa kauppakeskuksissa myös julkinen liikenne edistää keskustassa asiointia - linja-autoreittien ja pysäkkien sijoitus keskustassa 4. Keskustalla on myönteinen imago liikkumisympäristöt ovat viihtyisät kaupunkikuva on korkeatasoinen ympäristörakentaminen on kestävää ja kaunista kaupunkikuvassa on historia ja ajallinen ulottuvuus 2.3 Keskustan maankäytön ja rakentamisen kehittämisperiaatteet (Jukka Turtiainen, 2000) 1. Liikekeskustan rajaus ja keskustan tiivistäminen rajaus suurin piirtein nykyiselle alueelle kaupan ja pysäköinnin suuryksiköt sijoitetaan alueelle keskustaa ympäröivälle asuntovyöhykkeelle suotavaa sijoittaa katutasoon liike- ja työtiloja 2. Toiminnallinen katupari: Laurinkatu Kauppakatu ko. katuja kehitetään ajoneuvoliikenteen ja kevyen liikenteen perusväylinä yhdyskadut luonteeltaan erilaisia 3. Kaupan suuryksiköt sijoitetaan keskustan reunoille ja/tai päihin, Erikoiskauppa ja tavaratalot sijaitsevat keskellä näiden välissä suuryksiköiden sijoitus tasapainottaa liikennevirtoja, tukee pysäköinnin rationaalista järjestämistä ja asiakasvirtojen ohjaamista erikoiskauppojen myymälöihin 4. Kevyen liikenteen olosuhteiden parantaminen kaikilla keskustan kaduilla, resurssien keskitys katutiloihin kattava pyörätieverkosto, keskeisille alueille riittävästi pyörätelineitä jalankulkuympäristön parantaminen/turvallisuus ja viihtyisyys uudisrakennuksiin katutasoon liiketiloja ja ikkunallisia työtiloja ei varsinaista kävelykatua, mutta jalankulkualueena kehitetään erityisesti toria ympäristöineen kortteleiden sisäisiä jalankulkuväyliä luodaan rakentamisen ja uudistamisen myötä valtuusto hyväksyi Lohjanharjun osayleiskaavan muuttamisen ja laajentamisen vaihtoehdon, joka ei sisällä kaupan suuryksiköitä tulevan moottoritien sisääntulotien itäpuolen ja nykyisen valta- tie 25:n väliselle alueelle valtuusto hyväksyi Anttilan tava- ratalon laajennuksen mahdollistavan asemakaava- muutoksen. Uudenmaan ympäristökeskus vahvisti pää- töksen (Kaavasta ei valitettu. Tontille on rakennettu Citymarket. Vanha tavaratalo on purettu.) valtuusto hyväksyi Lohjan kau- pungin ja Osuuskauppa Seudun välisen aiesopimuksen kauppa- keskuksen sijoittamiseksi kortteliin 221 (nykyinen linja-autoaseman kortteli) valtuusto hyväksyi korttelin 221 ja lähiympäristön asemakaavan uuden liikekeskuksen sijoittami- seksi alueelle. (Valtuuston päätöksestä on valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen.) 5. Pysäköintijärjestelmän valinta ja sitä koskevan kehittämisohjelman laatiminen keskustan kehittämishankkeen pohjaksi Vaihtoehdot: 1) nykyinen tonttikohtainen, 2) hajakeskitetty, 3) keskitetty 9

11 6. Asuntojen lisääminen keskustaan ja sen välittömään läheisyyteen keskusta tarvitsee omat asukkaansa, jotka käyttävät keskustan palveluja omina lähipalveluina palvelujen toimintaedellytykset paranevat ja monipuolistuvat 7. Kaupunkikuvan kehittämisperiaatteiden hyväksyminen ja rakentamisen ohjaaminen johdonmukaisesti keskustan kaupunkikuva nyt hajanainen, mm. kerrosluvun vaihtelu II - VI lähes vierekkäisillä tonteilla koko keskusta-alueen kaupunkikuvan perusperiaatteet mm. kerrosluvut, katutason kerrosten käyttötarkoitukset ym. määriteltävä ja noudatettava johdonmukaisesti tasapainoisen kaupunkikuvan aikaansaamiseksi 8. Yhteydet puistoihin ja vihreyden lisäys julkisissa ulkotiloissa keskustan julkisten ulkotilojen laatutasoa nostettava lisäämällä vihreyttä, huolehtimalla yhteyksistä viheralueille ja rantoihin keskustan puistojen kulutuskestävyydestä ja kunnossapidosta huolehdittava 9. Julkiset palvelut tukemaan liikekeskustan toimintoja vihreän kampusympäristön (Pohjolanmäen ja Lohjan museon välinen alue) laadusta ja kunnossapidosta sekä yhteyksistä keskustaan huolehdittava mahdollisuuksia kehitettävä julkisten palvelujen tuomiseksi painopistealueille esimerkiksi torin äärellä sijaitsevan paloaseman tontille (Turtiaisen esityksessä puhutaan tässä yhteydessä kirjastosta, mutta valtuusto on päättänyt sen sijoittamisesta kampusalueelle.) valtuusto hyväksyi Anttilan kaupunginosan korttelia 23 koske- van asemakaavan muutoksen pääkirjaston sijoittamiseksi kortteliin kaupunginhallitus päätti kau- pungin ydinkeskustan yleiskaavatasoisen strategisen suunnittelun käynnistämisestä (mm.): 1. Koko ydinkeskustan kehittämisedellytysten selvittä- miseksi käynnistetään yleiskaavatasoinen suunnittelu Lohjan keskustan (osayleiskaava) yleis- suunnitelma on valmistunut ( , tarkistuksia ). Suunnitelma esitelty ympäristölautakunnalle 7.3. ja yleisötilai- suudessa sekä valtuustolle Ympäristölautakunnan käsittely 13.6.; lausuntopyynnöt lautakunnilta ja kh:n elin- keino- ja työllisyysjaostolle. Keskiviikkona järjestettiin Monkolassa keskustan osayleiskaavaluonnoksesta infotilaisuus, jossa oli edusta- jia mm. asukasyhdistyksistä ja yrityksistä (joista osa myös merkittäviä kiinteistön- omistajia kaupungissa). 10

12 3 LOHJAN KAUPUNKIKESKUSTAN VISIO TOIMIKUNNAN EHDOTUS 3.1 Lohjan keskustan ominaisuudet Historiallisesti kaupungin keskusta on maalaispitäjän keskusta, jonka lähtökohtana olivat kirkko, pappila ja markkinapaikka. Koska Lohjalla ei ole historiallista kaupunkiperinnettä, myös kaupungin keskusta on rakennettava. Lohjalla on kuitenkin selvä Lohjanharjun, Lohjanjärven ja Pitkäniemen sekä Hiidensalmen teollisuusalueiden ja Porlan alueen väliin sijoittuva kaupunkikeskusta. Lohjan keskusta on kehittynyt Pyhän Laurin kirkon ympäristöön sijoittuvaksi koulutus- ja kulttuurikeskustaksi sekä sen lounaispuolelle sijoittuvaksi kaupalliseksi keskustaksi. Keskustaan sijoittuvat myös julkisen hallinnon keskeiset palvelut. Keskustan katuverkosto on sekava ja laajentunut henkilöautoliikenne on jouduttu sovittamaan vanhaan katuverkkoon. Katuverkko perustuu historiallisesti pääosin lukuihin mennessä syntyneeseen pienen tonttikokoon - aikaan, jolloin autoliikennettä ei juuri ollut luvulta lähtien kaavoissa ollutta kävelykatua ei ole koskaan alettu toteuttaa. Pyöräilyliikenteelle varatut väylät eivät ulotu ydinkeskustaan. Lohjalla on kuitenkin keskustasta lähtevä verrattain kehittynyt julkinen linja-autoliikenne. Henkilöjunaliikenne Karjaan ja Hyvinkään välillä lopetettiin 1980-luvun puolivälissä. Kaupallinen keskusta uhkaa näivettyä, jos kaupan suuryksiköt sijoittuvat muualle kuin keskustaan. Näkymä harjulta keskustan ylitse. Yllä 1990-luvulta, alla 1930-luvulta. 11

13 3.2 Ajatuksia kaupunkikeskustan kehittämiseksi Seuraavia ideoita on käytetty niissä Suomen kaupungeissa (kuten Jyväskylä, Hyvinkää, Järvenpää), joissa kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelmat on toteutettu. Tavoitteellisella kehittämistyöllä on mahdollista aikaansaada HYVÄ KESKUSTA, jonka ominaispiirteitä ovat seuraavat: 1. Keskusta on kaupungin kasvot Keskusta on kaupan, julkisten toimintojen, vapaa-ajan, kulttuurin, seurustelun ja huvielämän kohtauspaikka. Keskusta heijastaa kaupungin elinvoimaa ja lisää kiinnostavuutta. 2. Keskusta palvelee kaikkia kaupungin ja ympäristön asukkaita, jotka asioivat, työskentelevät tai asuvat keskustassa vanhoja, nuoria, yksinäisiä, perheitä autottomia, autoilijoita 3. Hyvä keskusta kannattaa Se edistää asiakaskäyntejä ja parantaa kannattavuutta. Se lisää vuokranmaksukykyä ja kiinteistöjen arvon säilymistä. Se parantaa asukkaiden viihtymistä ja kotitalouksien tasapainoa. KESKUSTARAKENTEEN IHANNEMALLI kaupungilla on selvä keskipiste kaupalliset veturit ovat jalankulku- etäisyydellä: erikoiskauppa ryhmittyy veturien välimaastoon näyteikkunariveissä ei ole suuria katkoja julkiset ja muut toiminnot ovat lähi- etäisyydellä kevyt- ja joukkoliikenne tukevat kauppojen toimintaa keskustassa on riittävästi paikoitustilaa yhden pysäköinnin periaatteella huoltoliikenne ei kulje kauppakaduilla keskustassa on hyvä rakennettu ympäristö. 4. Lohjalla on ainutlaatuinen mahdollisuus hyvän keskustan rakentamiseen On tilaa rakentaa. Kaupungilla on laaja maanomistus. Maanmyynnistä tulee rahoituslähde. Ellei keskustaa kehitetä tavoitteellisesti on uhkana TAANTUVA KESKUSTA, jolloin 1. Kestävä kehitys vaarantuu asiointi rakentuu autoliikenteen varaan 2. Tasa-arvo heikentyy autottomat, vanhukset, nuoret ja lapset joutuvat heikompaan asemaan 3. Palvelutaso ei kehity ei synny monipuolisten palvelujen ja keskitettyjen asiakasvirtojen mukanaan tuomaa imua eikä synergiaa ja uusia palveluja sen seurauksena 4. Kaupan työpaikat vähenevät ostovoiman siirtyminen ja huonompi kannattavuus keskustassa vähentää työpaikkoja 5. Kaupunki menettää kehittämisaloitteen aloite siirtyy muille ja arvokas maaomaisuus keskustassa jää käyttämättä. 12

14 3.3 Lohjan keskustan kehittämisen visio 2010 LOHJAN KESKUSTAN KEHITTÄMISEN VISIO 2010 Lohjalla on vuonna 2010 Uudenmaan läntisen osan keskeinen kulttuurin, kaupan ja hallinnon keskusta. Keskustan liikenneverkko ottaa tasapuolisesti huomioon kaikki liikennemuodot. Lohjalaiset voivat kokea keskustan yhteiseksi, viihtyisäksi ja turvalliseksi olohuoneekseen. Keskusta muodostuu neljästä kehitettävästä osasta, jotka ovat: Kirkon ympäristön kulttuurikeskusta, Kulttuurikeskustan lounaispuolelle sijaitseva kaupallinen keskusta, Aurlahden rantamaisemiin sijoittuva sininen keskusta ja Lohjanharjun määrittämä vihreä keskusta. 13

15 4 VISION TOTEUTTAMISEKSI TARVITTAVAT STRATEGISET LINJAUKSET Keskeiset kulttuurilaitokset sijoitetaan kulttuurikeskustaan. Keskeiset hallinnon palvelut sijoitetaan kaupungin keskustaan. Kaupan suuryksiköt sijoitetaan kaupalliseen keskustaan. Kaupallisen toimivuuden kannalta keskustan kaikkeen rakentamiseen sijoitetaan liiketiloja. Keskustan säilyttämiseksi elävänä asumista sijoitetaan lähes jokaiseen ydinkeskustan kortteliin. Keskusaukiota ja sen lähiympäristöä kehitetään julkiseksi kaupunkikeskukseksi ja kävelypainotteiseksi kevyen liikenteen oloja parantamalla. Pyörätiet ulotetaan ydinkeskustaan. Pääkirjaston yleisen arkkitehtuurikilpailun voittajatyö Johdanto. Näkymät Karstuntieltä ja sisältä. Keskustan viheralueita laajennetaan. Koko keskustalle annetaan vihreä ilme. Keskusta-alueella ja erityisesti kulttuurikeskuksessa kiinnitetään huomiota laadukkaan kaupunkikuvan ja -ympäristön kehittämiseen. Kerroslukujen nostaminen 5-6 kerrokseen, paikoin korkeammaksikin on tärkeää kaupunkikuvan kannalta. Rakennusoikeuksien nosto keskustassa mahdollistaa rakennuskannan uusimisen ja pysäköintijärjestelyt. Pysäköinti sijoitetaan maanalaisiin pysäköintilaitoksiin kortteleiden alle tai yhteisiin keskitettyihin pysäköintilaitoksiin (esim. Nahkurintori, torinaluspysäköinti). Johdannon tekijä on arkkitehti SAFA Ilmari Lahdelma (Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy). Kirkkoon, Harjulle, Harjulaan, Rantapuistoon ja Keskusaukiolle muodostetaan kaupunkikuvalliset näkymäakselit. Raskas liikenne ohjataan keskustan ohi valtateille. Kuva: Jussi Tiainen 14

16 5 KESKUSTAN KEHITTÄMISEN TOTEUTTAMINEN 5.1 Keskustan kehittämisen yleissuunnitelma Suunnitelma on valmistunut vuoden 2001 lopussa (tarkistuksia ). Suunnitelma sisältää kaksi vaihtoehtoa asuntopainotteinen vaihtoehto 1 (s.18) ja liikepainotteinen vaihtoehto 2 (s.19). Asuinkerrosalaa suunnittelualueella on nykyään noin k-m2. Vaihtoehdosta riippuen nettolisäystä suunnitelmassa on noin k-m2, mikä merkitse noin lisäasukasta. Yleissuunnitelmaa toteutettaessa ei selkeästi tehtäisi valintaa suunnitelmassa olevien vaihtoehtojen välillä, vaan vaihtoehtoja pidetään kehyksinä, joiden puitteissa tehdään valinnat asemakaavojen laadinnan yhteydessä ottaen huomioon reaaliset toteuttamismahdollisuudet. Palvelun ja hallinnon tiloja on nykyään noin k-m2. Suunnitelmassa esitetään nettolisäystä noin 6000 k-m2. Keskeisimpiä hankkeita ovat kesällä 2002 valmistunut valtion virastotalo ja tuleva pääkirjasto. Liike- ja toimistotiloja on nykyään noin k-m2. Vaihtoehdosta riippuen nettolisäystä on k-m2. Suurimmat lisäykset kohdistuvat mm. päivittäistavarakaupan tarjontaan. Yleistä pysäköintiä varten on tällä hetkellä keskeisellä alueella noin 1660 autopaikkaa. Suunnitelman mukaan maanpinnalle jäisi yhteensä autopaikkaa ja maan alle sijoitettaisiin nykyisten noin 260 autopaikan lisäksi uutta autopaikkaa. 5.2 Keskustaan liittyvien alueiden suunnittelutilanne Nykyisellä keskustan asemakaavavarannolla ja keskustan yleissuunnitelmalla on mahdollista varautua yhteensä n lisäasukkaaseen ydinkeskustassa ja sen lähiympäristössä asumisväljyyden kasvun toteutumisesta riippuen. Keskustan ympäristön kasvutavoitteeseen ( lisäasukasta) vastaaminen edellyttäisi uusien asuinalueiden kaavoittamista n uudelle asukkaalle. Yllä: Lohjan lukio (arkkitehti Aarne Ervi 1954). Alla: Lohjan tori. Keskustan alueen väestörakenne poikkeaa monessa suhteessa muiden kaupunginosien väestörakenteesta. Vanhusväestön sekä nuorten aikuisten osuudet ovat huomattavat, kun taas lasten osuus on pieni. Yhden hengen asuntokuntien osuus on keskustassa lähes 60 %. Keskustan laajentamisen lähtökohtaisina perusteina voidaan siten pitää paitsi väestönkasvuun varautumista, myös keskustan väestörakenteen monipuolistamista. Nykyinen kaavavaranto: Keskustan yleissuunnitelma ( k-m2 / lisäasukasta) Keskustan yleissuunnitelman ulkopuolinen keskusta-alue (14 000k-m2: 290/340 lisäasukasta) Pitkäniemen pientalokaava (8 700k-m2: 180/210 lisäasukasta) Moisiolle rakentuvat tontit (n k-m2: 70/80 lisäasukasta) 15

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAADUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET SEKÄ VASTINEET NIIHIN KAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLÄ 26.8. 26.9.2013 LAUSUNTOAIKA 26.8.2013 18.10.2013 A. Lausunnot

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Keskustan ja kirkonseudun osayleiskaava Työ: E25837 Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.sweco.fi Toimistot:

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039 EURAJOEN KUNTA Keskustan osayleiskaava Selostus Työ: 23039 Turku, 28.2.2013, tark. 15.5.2014, 19.9.2014 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4000 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungintalo, Kaupunginhallituksen kokoushuone 20.8.2009 klo 13.00 alkaen. Läsnä: Veijo Voutilainen Tiehallinto, Vaasan tiepiiri

Seinäjoen kaupungintalo, Kaupunginhallituksen kokoushuone 20.8.2009 klo 13.00 alkaen. Läsnä: Veijo Voutilainen Tiehallinto, Vaasan tiepiiri 24.8.2009 Muistio NEUVOTTELU POHJAN ASEMAKAAVASTA Paikka: Aika: Seinäjoen kaupungintalo, Kaupunginhallituksen kokoushuone 20.8.2009 klo 13.00 alkaen Läsnä: Veijo Voutilainen Tiehallinto, Vaasan tiepiiri

Lisätiedot

KotiKaupunKina HelsinKi Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012

KotiKaupunKina HelsinKi Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 Kotikaupunkina Helsinki Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 Kotikaupunkina Helsinki Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 Helsingin kaupunki Talous- ja

Lisätiedot

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Asemakaavan muutosehdotuksen selostus Kh 23.3.2015 kh liite Kate 18.3.2015 24 Kate om Ympa 13.9.2011 79 Ympa om Asia 45/10.02.03/2015

Lisätiedot

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava 2040 KAAVASELOSTUS

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava 2040 KAAVASELOSTUS Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan Liminganportin osayleiskaava 2040 KAAVASELOSTUS 13.4.2015 hyväksyttyy KV 25.5.2015 33 Johdanto Tämän osayleiskaavan pohjana on vuonna 1997 käynnistetty

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030 Liikennejärjestelmätyöryhmä 23.5.2012 Kuntajohtajakokous 8.6.2012 Seutuhallitus 27.6.2012 Maanmittauslaitos, lupa nro 293/MML/12 Pohjakartta

Lisätiedot

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus 2012 2 Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Tampereen kaupunkiseutu 2012 Teksti:

Lisätiedot

Yleiskaavan ihmisiin kohdistuvat sosiaaliset ja viihtyisyyteen liittyvät vaikutukset

Yleiskaavan ihmisiin kohdistuvat sosiaaliset ja viihtyisyyteen liittyvät vaikutukset HELSINGIN YLEISKAAVA Yleiskaavan ihmisiin kohdistuvat sosiaaliset ja viihtyisyyteen liittyvät vaikutukset Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston

Lisätiedot

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos. Perusselvitykset ja tavoitteet

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos. Perusselvitykset ja tavoitteet Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos Perusselvitykset ja tavoitteet Kate 12.2.2014 Asia 450/10.02.03/2013 Kaavan laatijat: Teija Hallenberg, maankäyttöteknikko Asemantie 30, 03100 Nummela

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua?

Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua? HELSINGIN YLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua? Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2012:1

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI. Kaavaselostus

LAITILAN KAUPUNKI. Kaavaselostus LAITILAN KAUPUNKI Keskustan ja sen ympäristön osayleiskaava Kaavaselostus Kaarinassa 15.10. 2007, tark. 9.11. 2007, 24.9. 2008, 11.11. 2008 ja 6.4. 2009 AIRIX Ympäristö Oy PL 52 20781 KAARINA Puhelin 010

Lisätiedot

Yleiskaavan sisältö ja esitystavat. Yleiskaavan sisältö ja esitystavat

Yleiskaavan sisältö ja esitystavat. Yleiskaavan sisältö ja esitystavat Yleiskaavan sisältö ja esitystavat 1 2 Esipuhe Tämä opas kuuluu maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön toimeenpanoa ja soveltamista edistävään Maankäyttö- ja rakennuslaki 2000 -julkaisusarjaan. Opas sisältää

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun keskustojen seurantamittaristo (barometri) 2012 Kuntajohtajakokous 5.10.2012

Tampereen kaupunkiseudun keskustojen seurantamittaristo (barometri) 2012 Kuntajohtajakokous 5.10.2012 Tampereen kaupunkiseudun keskustojen seurantamittaristo (barometri) 2012 Kuntajohtajakokous 5.10.2012 Seutuhallitus 31.10.2012 2 3 TIIVISTELMÄ Tampereen kaupunkiseudun kuntien keskusta alueiden kehittäminen

Lisätiedot

LIPERIN KUNNAN MAAPOLITIIKKA (hyv. valt. 29.9.2014 41) Maapoliittinen ohjelma 2015-2018

LIPERIN KUNNAN MAAPOLITIIKKA (hyv. valt. 29.9.2014 41) Maapoliittinen ohjelma 2015-2018 LIPERIN KUNNAN MAAPOLITIIKKA (hyv. valt. 29.9.2014 41) Maapoliittinen ohjelma 2015-2018 1. SISÄLTÖ 1. SISÄLLYSLUETTELO 2. JOHDANTO Maapoliittinen ohjelma 3. MAAPOLITIIKAN YLEISET PERUSTEET JA KEINOVALIKOIMA

Lisätiedot

VisioSuvelan paikaliskeskuksesta lähiökehitämisen muutoksessa

VisioSuvelan paikaliskeskuksesta lähiökehitämisen muutoksessa Maan kä ytö tieteiden laitos Markku Norvasuo Visio Su vela n pa ika liskesku ksesta lä hiökehitä m isen m u u toksessa Aalto-yliopisto VisioSuvelan paikaliskeskuksesta lähiökehitämisen muutoksessa Markku

Lisätiedot

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 uusimaa-ohjelma visio ja strategia 2040 Strategiset valinnat 2014 2017 Uudenmaan liiton julkaisuja A27 2013 ISBN 978-952-448-375-9 ISSN 1236-679X Ulkoasu: Anni Levonen

Lisätiedot

KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS

KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Kalajoen kaupunki Maankäyttöpalvelut Kaavoitus KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 15.12.2014 SERUM ARKKITEHDIT OY NILSIÄNKATU 11-13 F 6 FIN-00510 HELSINKI FINLAND WWW.SERUM.FI

Lisätiedot

Kylärakenneohjelma. Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 37

Kylärakenneohjelma. Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 37 Kylärakenneohjelma Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 37 SISÄLTÖ 1. LÄHTÖKOHDAT... 1 KYLÄRAKENNEOHJELMAN TARKOITUS... 1 KYLÄRAKENNEOHJELMAN OVAT RAKENTANEET VALTUUTETUT JA KYLIEN ASUKKAAT... 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Luonnos Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ JA LIITON STRATEGISET PAINOPISTEET

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Maakuntahallituksen hyväksymä 22.10.2012 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Pohjanmaan nykytila ja kehitysnäkymät vuosina 2013 2014... 4

Lisätiedot

TENONLAAKSON KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA RANTAOSAYLEISKAAVAT DEANULEAGI OVDDIDANPLÁNA JA GÁDDEOASSEOPPALAŠLÁVAT

TENONLAAKSON KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA RANTAOSAYLEISKAAVAT DEANULEAGI OVDDIDANPLÁNA JA GÁDDEOASSEOPPALAŠLÁVAT Kehittämissuunnitelma 2020 67030427 22.11.2004 Tarkistettu, kunnanvaltuuston päätös 21.12.2004 50 Utsjoen kunta i ESIPUHE Kehittämissuunnitelmaraportti on osa Tenojokilaakson kehittämissuunnitelma ja

Lisätiedot

CITY BOOK 14 RAUMA KOTKA KOKKOLA MIKKELI KEMI. www.kaupunkikeskustat.fi

CITY BOOK 14 RAUMA KOTKA KOKKOLA MIKKELI KEMI. www.kaupunkikeskustat.fi www.kaupunkikeskustat.fi RAUMA KOTKA KOKKOLA MIKKELI KEMI CITY BOOK 14 K E S K U S T A N K E H I T T Ä M I S E N K Ä S I K I R J A Kaupunki on kuin possumunkki, keskusta sen hilloa. P. L. www.kaupunkikeskustat.fi

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Eväitä yhteistyön rakentamiseen ja hallintaan Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-412-7 (painettu) ISBN 978-952-213-422-6 (pdf) TEKIJÄ Työryhmä 1. painos

Lisätiedot

V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s

V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s Työ nro 1657 4.3.2015 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s K A A V A S E L O S T U S Kaavoitusohjelman työ nro 1657

Lisätiedot

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ nro 3422 kkltk hallitus valtuusto nähtävilläolo ANTTILANRANTA Korttelit 8089-8094 sekä luonnos 13.6.2006 19.6.2006 MRA 30 17.7.-18.8.2006 katu-, erityis- ja A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN

Lisätiedot

ASUNTO-OHJELMA 2014-2016. luonnos 24.3.2014

ASUNTO-OHJELMA 2014-2016. luonnos 24.3.2014 ASUNTO-OHJELMA 2014-2016 luonnos 24.3.2014 Sisällysluettelo... 0 Sisällysluettelo... 1 JOHDANTO... 2 1. Tavoitteet ja toimenpiteet... 3 1.1 Tavoitteet... 3 1.2 Toimenpiteet... 3 1.3 Toimeenpano ja seuranta...

Lisätiedot