Otsikko Sivu 98 LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄ/SIPRA MIKKO- 168 SEN VALTUUSTOALOITE 99 OMASSA KODISSAAN TYÖSKENTELEVIEN PERHEPÄIVÄ-

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Otsikko Sivu 98 LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄ/SIPRA MIKKO- 168 SEN VALTUUSTOALOITE 99 OMASSA KODISSAAN TYÖSKENTELEVIEN PERHEPÄIVÄ-"

Transkriptio

1 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Perusturvalautakunta AIKA klo 17:00-21:10 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 98 LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄ/SIPRA MIKKO- 168 SEN VALTUUSTOALOITE 99 OMASSA KODISSAAN TYÖSKENTELEVIEN PERHEPÄIVÄ- 170 HOITAJIEN PALKKAUKSEN TARKISTUS 100 AVOHUOLLON OSASTONHOITAJAN VIRKAVAPAAN TEH- 171 TÄVÄJÄRJESTELYT SEKÄ HILJA JA OTTO LAPPALAISEN TESTAMENTTIVAROJEN KÄYTTÖ 101 PERUSTURVAN VUODEN 2011 TALOUSARVIO JA VUOSIA KOSKEVA TALOUSSUUNNITELMA 173

2 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ KOKOUSAIKA klo 17:00-21:10 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT LÄSNÄ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Hartikainen Veli-Pekka 17:00-21:10 puheenjohtaja Puustinen Jani 17:00-21:10 varapuheenjohtaja Burman Tauno 17:00-21:10 jäsen Hokka Mervi 17:00-21:10 jäsen Lätti Heikki 17:00-21:10 jäsen Pakarinen Jari 17:00-21:10 jäsen Piironen Outi 17:00-19:00 jäsen Simelius Ulla-Maija 17:00-21:10 varajäsen Gustafsson Auvo 17:00-21:10 kh pj Mujunen Anna-Liisa 17:00-21:10 kh edustaja Malmstedt Anneli 17:00-21:10 perusturvajohtaja, esittelijä Rönkkö Mariitta 17:00-21:10 pöytäkirjanpitäjä POISSA Nissinen Merja jäsen Vauhkonen Anna jäsen Tilus Riitta A. kunnanjohtaja LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA Vuorossa Mervi Hokka ja Merja Nissinen Valittiin Mervi Hokka ja Jari Pakarinen PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VAR- MENNUS Puheenjohtaja Veli-Pekka Hartikainen Pöytäkirjanpitäjä Mariitta Rönkkö PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan kä sit telylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Allekirjoitukset Mervi Hokka Jari Pakarinen PÖYTÄKIRJA ON PIDET- TY YLEISESTI NÄHTÄ- VÄNÄ Aika ja paikka: Kunnanvirastolla

3 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Perusturvalautakunta LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄ/SIPRA MIKKOSEN VALTUUSTOALOITE 67/ /2010 PETU 98 Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , ja päivähoidon ohjaaja Paula Uk konen, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , Perusturvalautakunta on käsitellyt valtuutettu Sirpa Mikkosen ja kristillisdemokraattien valtuustoryhmän tekemää valtuustoaloitetta kotihoidon tuen kun ta li säs tä useamman kerran viime ja tämän vuoden aikana. Kuluvan vuo den ke sä kuun pe rus tur va lau ta kun nan päätökseen perustuen asian valmiste lua on jat kettu vuoden 2010 ta lous ar vio ta varten. Tarkoituksena on ollut myöntä miskritee reiden laati mi nen niin, et tä kun ta li san ai heuttamat kustan nukset pystytään katta maan päivä hoi dos ta saa ta villa säästöillä. Kesällä 2010 Heinäveden kunnan alle esikouluikäisten lasten vanhemmille teh dys sä kun ta li sää koskevassa kyselyssä pyrittiin selvittämään mm. mahdolli sen kunta lisän käyt tööonton vaikutusta lasten vanhempien päivähoitopal velu jen käyttöön. Koska kyselyyn vastasivat pääasiassa lapsiaan kotona hoi tavat vanhem mat ( 42 perhettä hoitavat itse, 7 perhettä lapset päivähoi dossa), päivähoi toa käyttävien perheiden näkemykset jäivät aineistossa vähäisiksi. Seitse mästä perheestä vain kolme ilmoitti, että lapsi jäisi pois päivähoidosta, jos kunnassa otettaisiin kuntalisä käyttöön. Edellä mainitun kyselyn ja muiden kuntien vastaavien kokemusten perusteella kuntalisän käyttöönotolla on vain vähäinen vaikutus päivä hoi to palve lu jen ky syn nän vähenemiseen ja tätä kautta päivähoitomenojen laskuun. Kuitenkin koska ky seessä olisi taloudellinen tuki lapsiaan kotona hoitaville per heil le, asialla olisi mer kitystä lapsiperheille taloudellisessa mielessä ja antaisi lapsiperheille nykyistä paremman valintamahdollisuuden ko ti hoidon ja kunnallisen päi vä hoidon välillä. Mikäli kotihoidon tuen kuntalisä (200 /kk/alle 3-vuotias lapsi ja 80 /kk/muu alle kouluikäinen sisarus) otettaisiin käyttöön nykyisten las ten ko ti hoi don tuen saajien lukumäärän perusteella laskettuna, vuosikus tannukset olisivat n euroa. Sitä kuinka moni päivähoitopalveluja käyt tä vä per he va litsisi lasten kotihoidon tuen ja kuntalisän on erittäin vaikeasti en nus tet ta vissa. Nämä kustannukset eivät sisälly em. vuosikustannuksiin. Lasten kotihoidon tuen kuntalisän myötämiskriteereiden laatiminen siten, että kulut katetaan päivähoidosta saatavilla säästöillä, on mahdoton tehtävä. Myöntämiskriteereiden laatiminen siten, että kotihoidon tuen kuntalisän maksamisen ehtona on tosiasiallinen päivähoidosta pois jääminen tietyn määräajan jälkeen, on haasteellista myös valvonnan ja perheiden tasapuolisen kohtelun näkökulmasta. Perusturvalautakunta toteaa 1. vuoden 2011 talousarvion laadintakehys ei mahdollista las-

4 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ ten kotihoidon tuen kuntalisän käyttöönottoa 2. perusturvan toimialan talousarvioesitys ei sisällä määrärahaa lasten kotihoidon tuen kuntalisästä. Asiasta käydyn keskustelun jälkeen toimialapäällikkö muutti päätösehdotuksensa seuraavaksi: Perusturvalautakunta esittää kunnanhallituksel le, että 1. lasten kotihoidon tuen kuntalisä otetaan käyttöön vuo deksi varataan euron määräraha perusturvan talousar vioon raamin ulkopuolelta 3 kuntalisän suuruus on on 180 /kk/alle 3-vuotias lapsi ja 60 /kk muu alle kouluikäinen sisarus. Myöntämiskriteerit määritellään käyttösuunnitelman vahvistamisen yhteydessä. Päätös: Toimeenpano: Tiedoksi: Hyväksyttiin yksimielisesti muutettu päätösehdotus. kunnanhallitus

5 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Perusturvalautakunta OMASSA KODISSAAN TYÖSKENTELEVIEN PERHEPÄIVÄHOITAJIEN PALKKAUKSEN TARKIS- TUS 68/ /2010 PETU 99 Valmistelija päivähoidon ohjaaja Paula Ukkonen, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , Omassa kodissaan työskentelevien perhepäivähoitajien rekrytointi on ollut jo vuosien ajan hyvin haasteellista. Yhä harvempi perhepäivähoitajan työstä kiinnostunut haluaa antaa kotinsa hoitokäyttöön monista eri syistä. Päivähoidon järjestämisessä perhepäivähoitajan kodissa tapahtuva päivähoito on kuitenkin joustava, kustannustehokas ja lapsiystävällinen päivähoitomuoto. Omassa kodissaan työskentelevät perhepäivähoitajat ovat esittäneet työnan ta jalle toiveita työehtojensa ja toimintatapojen parantamiseksi, joista yksi toi ve oli palkan tarkistaminen samalle tasolle ryhmäperhepäivähoita jien kanssa. Lasten päivähoidosta annetun lain 11 a :n mukaan alle kouluikäiselle lapsel le tu lee kunnan järjestää päivähoitopalvelut vanhempien niin halutessa. Päi vä hoitopaikka tulee järjestää viimeistään neljän kuukauden kuluttua päivä hoitohakemuksen jättämisestä. Päivähoitotarpeen johtuessa äkillisestä työllistymisestä tai opiskelusta päivähoitopaikka on järjestettävä viimeis tään kahden viikon kuluttua. Kyseessä on siis subjektiivinen oikeus. Kirkonkylän kaksi ryhmäperhepäivähoitokotia ja varahoitopaikka on aikanaan perustettu osittain siitä syytä, ettei perhepäivähoitajia ole ollut saatavilla. Päivähoitopaikat ovat olleet jatkuvasti hyvin täynnä, jonka vuoksi uusien lasten sijoittaminen on ollut erittäin haasteellista. Mikäli perhepäivähoitajia ei saada palkatuksi omaan tai lasten kotiin, joudumme mahdollisesti perustamaan uusia ryhmäperhepäiväkoteja mm. kahden perhepäivähoita jan jäädessä eläkkeelle muutaman vuoden sisällä. Päiväkodin vapau tumi nen esiopetuksesta päivähoidon käyttöön, kun uusi koulu kirkonkyläs sä valmis tuu, antaa liikkumavaraa hoitopaikkojen järjestämisessä. Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että omassa kodissaan työskentelevien perhepäivähoitajien palkkaus ta tarkistetaan perhepäivähoitopaikkojen turvaamiseksi 50 /varat tu hoi to paik ka /kk alkaen saak ka, elleivät voi massa ole van KVTES:n palve lussuhteen eh dot muu tu olen naisesti. Kustan nusvaiku tus on /vuo si. Päätös: Toimeenpano: Tiedoksi: Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. kunnanhallitus

6 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta AVOHUOLLON OSASTONHOITAJAN VIRKAVAPAAN TEHTÄVÄJÄRJESTELYT SEKÄ HILJA JA OTTO LAPPALAISEN TESTAMENTTIVAROJEN KÄYTTÖ PETU Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Avohuollon osastonhoitaja Iris Kinnusella on sekä pitämättömiä vuosilomien säästövapaita että talkoovapaita siten, että hän jää virkavapaalle lukien. Virkavapaiden jälkeen hän on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle alkaen. Kuluvan vuoden talousarviossa osastonhoitajan palkallisen virkavapaan ajal le ei ole varattu sijaismäärärahaa eikä virkaa ole säästösyistä ajateltu jatkossa täyttää. Kun terveyskeskusen toiminnoissa joudataan selvittämään ole massa olevien toi mintojen toteuttamistapoja ja yhteistyömahdollisuuk sia, jotka mm. röntgen- ja laboratoriopalvelujen osaltakin ovat vielä keskeneräiset, ei yhden osastonhoitajan työpanoksella näistä haasteista tulla kuitenkaan selviämään. Kunnassa tehtävä palvelurakenneselvitys kin val mis tunee vasta loppuvuodesta. Terveyskeskuksessa monet eri toiminnat ovat muutosvai heessa, joka kuormittavat osastonhoitajien työtä entisestään. Kos ka ter vey den huol lon tu le vai suu den ra ken teet ovat vie lä epäselvät valmisteilla ole van uu den terveyden huoltolain, val tion mahdolli sen muun ohjauksen ja seutuyhteistöselvitys ten vuoksi. Edellä mainituista syistä muutok set esimiestehtävienkään hoi ta mi sessa ei vät ole tar koituksenmukaisia. Mikäli terveyskes kuksessa on käytet tävis sä kahden osastonhoitajan työ panos, voidaan vuo de osas ton osas ton hoi ta jan teh tä väk si an taa vuo de osaston toi minnan tule vai suu den selvit tä mi nen ja suunnittelu. Avohuollon osaston hoitaja voi osaltaan jatkaa avo huollon palve luissa aloitettuja toimin tatapa muutosten työstä mistä. Avo huol lon osas ton hoi ta jan vi ran si jai suu teen voi ta nee pal ka ta si jai nen tes ta mentti va roista, koska käyt tö suun ni tel man muu toksel la asian hoi tami nen ei ole mahdollista. Sijaisuuteen haetaan sopivaa henkilöä työyhteisön sisältä. Perusturvalautakunta 1 päättää esittää kunnanhallitukselle, että avohuollon osastonhoitajan viransijaisuus täy tetään ajalle ja avoi men viranhoito Hil ja ja Otto Lappalaisen testamenttivaroista ja testamenttivarojen käyttö muilta osin vuonna 2010 hyväksytään liitteen no 6 mukaisesti 2. päättää, että vuodeosaston osastonhoitajan tehtäväksi annetaan vuodeosastotoi minnan tulevaisuuden selvittäminen virkatehtä viensä ohessa

7 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ jatkotoimenpiteistä päätetään vuoden 2011 talousarvion yhteydessä edellä mainittut selvitykset ja mahdolliset lakimuutokset huomioiden. Päätös: Toimeenpano: Tiedoksi: Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. kunnanhallitus, vuodeosaston osastonhoitaja PETU 100 Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Vuodeosaston osastonhoitaja on ollut virkavapaalla lukien ja sijaisena on toiminut oman virkatehtäviensä ohella sekä vs. kotihoidon johtaja että vs. avohuollon osastonhoitaja sovitun tehtäväjaon mukaisesti lukien sijaisuutta on hoitanut kokonaisuudessaan vs.avohuollon osastonhoitaja. Vuodeosastotoiminnan tulevaisuuden selvittäminen ei ole edellä mainitusta henkilöstövajauksesta johtuen edennyt suunnitellusti. Vuodeosaston korjaussuunnitelmista ei ole myöskään vielä päätöstä. Kuntayhteistyöstä Keski-Savon alueella on valmistunut selvitys, mutta asiasta ei ole vielä päätöksiä. Vuodeosaston henkilökunta on esittänyt perusturvalautakunnalle ja kunnanhallitukselle osoittamassaan kirjeessä perusteluja oman osastonhoitajan viran täyttämiseksi , liite no. Vuoden 2011 talousarvioesitykseen sisältyy esitys, että osastonhoitajien virat yhdistetään lukien perusturvalautakunnan rakenneratkaisuja koskevan päätöksen mukaisesti. Perusturvalautakunta päättää 1. avohuollon ja vuodeosaston osastonhoitajan virat yhdistetään lukien terveyskeskuksen osastonhoitajan virkaksi 2. vuodeosastotoiminnan tulevaisuuden selvittäminen annetaan työryhmän tehtäväksi. Työryhmään nimetään terveyskeskuksen osastonhoitaja, kotihoidon johtaja, perusturvajohtaja sekä Laitoksesta kodiksi -hankkeeseen nimetyt perusturvan edustajat Päätös: Toimeenpano: Tiedoksi: Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. kunnanhallitus, osastonhoitaja, kotihoidon johtaja, perusturvajohtaja, Laitoksesta kodiksi -hankkeeseen nimetyt perusturvan edustajat

8 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Perusturvalautakunta PERUSTURVAN VUODEN 2011 TALOUSARVIO JA VUOSIA KOSKEVA TALOUS- SUUNNITELMA 64/ /2010 PETU 101 Valmistelijat perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , ja toimistosihteeri Mariitta Rönkkö, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Kunnanhallitus on pöytäkirjan 207 :ssä antanut hallintokunnalle vuoden 2011 talousarvion ja vuosia koskevan taloussuunnitelman laadintakehykset. Lisäksi kunnanhallitus on edellyttänyt hallintokunnilta yhteensä euron menoleikkausta verrattuna vuoden 2010 tasoon. Perusturvan osuus menoleikkauksesta on euroa. Palkkausmenojen arvioidaan kasvavan sopimuskorotusten, palkka- ja rakenneliukumien myötä vuonna 2011 n. 3,2 %. Henkilösivukuluiksi arvioidaan KVTEL:n piirissä olevien osalta 30,57 %. Vuoden 2011 talousarvion laadinnan yleisperiaatteiden mukaan mm. muut toimintakulut kuin palkat saavat nousta korkeintaan 2 % vuoden 2010 tasosta. Toimintatuotot on tarkastettava vuoden 2009 tilinpäätöksen sekä vuoden 2010 talousarvion ja sen jälkeisen tiedossa olevan tilanteen mukaisesti. Talousarvioesitykseen sisältyy perusturvalautakunnan päättämistä rakenteellisista ratkaisuista oman rötgentoiminnan lakkaaminen, laboratoriotoiminnan siirtäminen Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymälle, terveyskeskuksen osastonhoitajien tehtävien yhdistäminen yhdelle osastonhoitajalle ja vanhusaterioiden kuljetuksen siirtäminen omaksi toiminnaksi sekä niiden viikonloppukuljetuksista luopuminen. Li säk si päi vä hoi dos sa jo syk syl lä 2010 teh dyt ra ken ne rat kai sut on huomioitu nyt koko vuo del le. Kotihoidon talousarvioon esitetään määräraha yhden uuden lähihoitajan teh tä vän täyt tä mistä palveluasunnot-ryhmäkodeille henkilöstömitoituksen saat tami seksi lähemmäksi Ikäihmisten palvelujen laatusuosituksen henkilös tömi toitusta, jota myöskin aluehallintovirasto valvontaraportissaan on edel lyttä nyt. Koko van hus ten huol lon tar pei siin kotihoidon päiväkeskus-kustannuspaikalle esi te tään määrärahaa muisti-virikeohjaajan tehtä vään, jota vuo den 2009 syys kuusta lähtien on hoidettu testa menttivaroin. Toiminnan tavoitteena on muistisai rauksien varhainen havaitseminen ja tutkimuksiin sekä hoitoon ohjaaminen mm. muisti- ja toimintakykytestauk sia hyödyn täen. Tehtävän nimikkeeksi esitetään muistikoordinaattori. Päivähoidon talousarvioon esitetään omassa kodis saan per he päi vä hoitajan työ tä te kevien perhepäivähoitajien palkan tarkistamista päivähoitopaikkojen turvaamiseksi 50 /va rattu hoi to paik ka/kk. Tavoitteena on saada per he päi vä hoi tajia rek ry toi tua lisää ja si tout taa ny kyiset hoitajat kodeissaan teh tä vään lasten hoi to työhön tilan teessa, jossa rekrytointi on erittäin

9 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ han kalaa ja päi vähoito pal veluiden ky syntä jat kuvasti kasvussa. Kustannusvai kutus /vuo si. Päivähoidon talousarviossa on varattu määräraha Karvion ryhmäperhepäiväkodin toimintaan koko vuodeksi siten, että kodissa toimii kaksi ko ko aikais ta ryhmäperhepäivähoitajaa. Henkilöstön ja lasten ryhmäkokoa voidaantarvittaessa tarkistaa päivähoitokysynnän mukaan päivähoitoase tuksen mää rittelemissä rajoissa. Esityslistan liitteenä no 1 on perusturvalautakunnan alaisia toimintoja koskeva vuoden 2011 ta lousarvioesitys ja vuosia koskeva taloussuunnitelmaesitys. Perusturvalautakunta esittää kun nanhallitukselle/-valtuustolle hyväksyttä väksi perustur van toi mialan vuoden 2011 talousarvioesityk sen ja vuosia kos ke van talous suunnitelma esi tyk sen esi tyslistan liitteen no 1 ja kokouksessa tehtyjen muu tosten mukaisesti (käyttötalous): Toimintatuo tot Toimintaku lut Toimintaka te Sosiaalityö Kotihoito Lasten päivähoit Avohuolto Vuodeosasto Erikois sair.hoi to Hammashuolto Hallinto ja talous Yhteensä Toimintakatteen muutos on 3,6 % vuoden 2010 talousarvi oon ver rat tu na. Muistikoordinaattori esitetään palkattavaksi vuodeksi 2011 testamenttivaroin. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Merkitään pöytäkirjaan, että Jani Puustinen poistui esteellisenä (toimeksiantosuhdejäävi) kokouksesta avohuoltoon sisältyvien täydentävien palveluiden käsittelyn ajaksi. Toimeenpano: Tiedoksi: kunnanhallitus/-valtuusto kirjanpito

10 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvali tus ta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät: 98, 99, 100, 101 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seu raaviin pää töksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: HLL 5 ;n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valit ta malla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pykälät: Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: HEINÄVEDEN KUNNAN PERUSTURVALAUTAKUNTA Kermanrannantie 7, HEINÄVESI Fax. (017) Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. OIKAISUVAATIMUSOHJE HANKINTALAIN 15 :N MUKAISISSA, KANSALLISET KYNNYSARVOT ALITTAVISSA HANKINNOISSA Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa tehtyyn kunnan viranomaisen (hankintayk sikkö) päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä annettuun ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintayk siköl le han kintalain 81 :ssä tarkoitetun vaatimuksen hankintaoikaisusta tai kuntalain 89 :ssä tarkoi tetun oikaisu vaatimuk sen. Oikai sua koskevan vaatimuksen voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tar joaja tai osallistumishake muksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu teen, velvollisuuteen tai etuun pää tös välittömästi vai kuttaa (asianosainen). Kuntalain mukaisen oikai suvaatimuksen voi lisäksi tehdä kunnan jäsen. Määräaika oikaisua koskevien vaatimusten tekemiselle: Oikaisua on vaadittava 14 päivän kuluessa siitä, kun oikaisuvaatimuksen tekijä on saanut tiedon han kintayksi kön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Asianosaisen katso taan saaneen han kintapäätöksen oheisasiakirjoineen tiedoksi sähköistä tiedoksi antoa käytettäessä sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käy tettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pi detään viestin lähettä mispäivää, jollei asiassa esitetä luo tettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toi mimattomuudesta tai vastaavas ta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vas taanottajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vas taanottajalle, vastaanotta jan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellis ta tiedoksiantotapaa, tiedoksianto kat so taan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tie doksisaantitodistukseen merkittynä aikana.kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytä kirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Hankintaoikaisun ja oikaisuvaatimuksen sisältö: Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hakemukseen on merkittävä oikai sua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakir jat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankinta yksikön hallussa. Pykälät: Toimitusosoite: HEINÄVEDEN KUNTA, PERUSTURVALAUTAKUNTA Kermanrannantie 7, HEINÄVESI Valitusosoitus Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kir jallisella vali tuksella. Oikaisuvaatimuksen joh dosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kun nallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: KUOPION HALLINTO-OIKEUS POSTIOSOITE PL 1744, KUOPIO Fax (017) Kunnallisvalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

11 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO MAAHERRANKATU 16 PL 50, MIKKELI Fax Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika 14 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: KTM/Markkinaoikeus EROTTAJANKATU 1-3, 5 krs. PL 118, HELSINKI Fax (09) Pykälät: Valitusaika 14 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on al lekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja posti osoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi to distet tuna jäljen nöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Oikeudenkäyntimaksu Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimi tettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitus asiakirjat voi lä hettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehti vät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolo ajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toi mittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS/PERUSTURVALAUTAKUN- 28 NAN ALAISET TOIMINNAT 15 VAHVISTUSTA VAILLA OLEVAT TOIMINTAKULUJEN YLI-

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS/PERUSTURVALAUTAKUN- 28 NAN ALAISET TOIMINNAT 15 VAHVISTUSTA VAILLA OLEVAT TOIMINTAKULUJEN YLI- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 26 Perusturvalautakunta 21.03.2012 AIKA 21.03.2012 klo 17:00-20:07 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS/PERUSTURVALAUTAKUN-

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 Sivistyslautakunta 14.06.2012 AIKA 14.06.2012 klo 18:00-18:55 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 51 LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄ 98

Lisätiedot

Otsikko Sivu 62 KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINTA 107 63 IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON ALOITTAMINEN

Otsikko Sivu 62 KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINTA 107 63 IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON ALOITTAMINEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 105 Perusturvalautakunta 22.10.2014 AIKA 22.10.2014 klo 17:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINTA 107 63 IKÄIHMISTEN

Lisätiedot

Heinäveden kunnanvirasto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi. Otsikko Sivu 81 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASMAKSUT

Heinäveden kunnanvirasto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi. Otsikko Sivu 81 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASMAKSUT HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 137 Perusturvalautakunta 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 klo 17:00-18:25 PAIKKA Heinäveden kunnanvirasto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 192

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 192 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 192 Perusturvalautakunta 18.12.2013 AIKA 18.12.2013 klo 17:00-18:10 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 104 SIRKKA-LIISA

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2013 PERUSTURVAN TILINPÄÄTÖS 16 15 PERUSTURVAN TOIMINTATUOTTOJEN ALITUKSET JA

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2013 PERUSTURVAN TILINPÄÄTÖS 16 15 PERUSTURVAN TOIMINTATUOTTOJEN ALITUKSET JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14 Perusturvalautakunta 19.03.2014 AIKA 19.03.2014 klo 16:55-19:00 PAIKKA Palvelukeskuksen kokous- ja monitoimitilas KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 VUODEN 2013 PERUSTURVAN

Lisätiedot

Heinäveden kunnanvirsto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi

Heinäveden kunnanvirsto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 65 Perusturvalautakunta 11.06.2015 AIKA 11.06.2015 klo 17:00-19:00 PAIKKA Heinäveden kunnanvirsto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38

Lisätiedot

Otsikko Sivu 26 OHJEET HOITOTARVIKKEIDEN- JA VÄLINEIDEN

Otsikko Sivu 26 OHJEET HOITOTARVIKKEIDEN- JA VÄLINEIDEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 35 Perusturvalautakunta 23.04.2014 AIKA 23.04.2014 klo 17:00-18:15 PAIKKA Palvelukeskus, päiväkeskuksen kokous- ja monitoimitila KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 26 OHJEET

Lisätiedot

Otsikko Sivu 281 TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMA 2013 558 282 MIKKO KEINOSEN VALTUUSTOALOITE HEINÄVEDEN

Otsikko Sivu 281 TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMA 2013 558 282 MIKKO KEINOSEN VALTUUSTOALOITE HEINÄVEDEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2012 556 Kunnanhallitus 03.12.2012 AIKA 03.12.2012 klo 17:00-21:00 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 281 TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMA

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.01.2015 AIKA 13.01.2015 klo 17:30-18:45 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 302 2.000.000 EURON TALOUSARVIOLAINAN OTTAMINEN 632

Otsikko Sivu 302 2.000.000 EURON TALOUSARVIOLAINAN OTTAMINEN 632 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 23/2011 630 Kunnanhallitus 14.11.2011 AIKA 14.11.2011 klo 19:00-19:30 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 302 2.000.000 EURON TALOUSARVIOLAINAN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 145 Kunnanhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 klo 17:00-18:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23. Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23. Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23 Tekninen lautakunta Aika 26.11.2013 klo 17:00-18:00 Paikka Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy Käsitellyt asiat Asia Sivu 124 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 1 Perusturvalautakunta AIKA 27.11.2013 kello 14:00-17:26 PAIKKA Piilolan palvelukeskus, Terveyskatu 12 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 81 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.04.2015 AIKA 08.04.2015 klo 17:30-19:11 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 156 Valtuusto 17.12.2012 AIKA 17.12.2012 klo 17:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 265 Kunnanhallitus 04.06.2012 AIKA 04.06.2012 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO-

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.01.2015 kello 15:30-18:30 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuonen nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Tekninen lautakunta. AIKA 19.03.2014 kello 17:00-17:45. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone nro 123

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Tekninen lautakunta. AIKA 19.03.2014 kello 17:00-17:45. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone nro 123 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Tekninen lautakunta AIKA 19.03.2014 kello 17:00-17:45 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone nro 123 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1. Puumalan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1. Puumalan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 27.03.2014 klo 17:00-18:40 Paikka Puumalan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 13 Teknisten palvelujen toimialan toimintakertomus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 Tekninen lautakunta 10.07.2014 AIKA 10.07.2014 klo 19:00-19:42 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

15 hyväksyminen / Pohjois-Karjalan Kuntapalvelut Oy 36 Palvelusetelituottajaksi hyväksyminen / tehostettu

15 hyväksyminen / Pohjois-Karjalan Kuntapalvelut Oy 36 Palvelusetelituottajaksi hyväksyminen / tehostettu LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 26.02.2014 Aika 26.02.2014 klo 16:00-17:55 Paikka Liperin kunnanvirasto, Keskustie 10 Käsitellyt asiat :t 28-42 Kokousasian otsikko Sivu 28 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 Tekninen lautakunta 17.08.2015 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 71 45 TALOUDEN TOTEUTUMA AJALTA

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23. Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23. Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23 Tekninen lautakunta Aika 19.08.2014 klo 17:05-17:55 Paikka Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy Käsitellyt asiat Asia Sivu 74 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 195

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 195 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 195 Valtuusto 28.12.2011 AIKA 28.12.2011 klo 16:00-20:00 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Tekninen lautakunta 17.12.2014 AIKA 17.12.2014 klo 17:15-20:35 PAIKKA Ehtookodon takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 84 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 195

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 195 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 195 Valtuusto 28.12.2011 AIKA 28.12.2011 klo 16:00-20:00 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot