Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ""

Transkriptio

1 1 SUOMALAISET YRITYKSET JA GLOBAALIN KILPAILUN HAASTEET -TUTKIMUSOHJELMA LIIKETOIMINTA KILPAILUNA JA YHTEISTYÖNÄ (LIIKE) RESEARCH PROGRAMME ON FINNISH COMPANIES AND THE CHALLENGES OF GLOBALIZATION OHJELMAMUISTIO PROGRAMME MEMORANDUM HELSINKI 2000

2 2 ISBN

3 3 SISÄLLYS 1 TUTKIMUSOHJELMAN VALMISTELU 5 2 TUTKIMUSOHJELMAN AJANKOHTAISUUS JA MERKITTÄVYYS 6 3 SUOMALAISET YRITYKSET JA LIIKKEENJOHTO TUTKIMUSOHJELMAN KOHTEENA 8 4 TUTKIMUSOHJELMAN TAVOITTEET 9 5 TUTKIMUSOHJELMAN TEEMA-ALUEET 11 Tutkimusohjelman teema-alueet Innovaatioiden synty ja kaupallistaminen tietointensiivisissä yrityksissä Tiedonmuodostus, uudet toimintamuodot ja tulevaisuuden yritys: tuotantovetoisuudesta tietointensiiviseen yritykseen Yritysten verkostoituminen globaalissa taloudessa Elektronisten markkinoiden kehittyminen: uhat ja mahdollisuudet Omistajat ja ylin johto Taloushallinnon uudet haasteet globaalisti toimivissa yrityksissä Yrittäjyys - uusien yritysten synty ja kehitys Työ, yksilö ja liikkeenjohto globaalissa yritysympäristössä Yritysten ja liikkeenjohdon yhteiskunnallinen ja ekologinen vastuu globaalissa taloudessa 16 6 OHJELMAN TOTEUTTAMINEN 16 LIITE: OHJELMAN VALMISTELU 19 CONTENTS 1 PROGRAMME PREPARATION 23 2 TOPICALITY AND IMPORTANCE OF THE PROGRAMME 24 3 FINNISH COMPANIES AND BUSINESS MANAGEMENT AS RESEARCH OBJECTS IN THE PROGRAMME 26

4 4 4 Programme goals 28 5 PROGRAMME THEMES Innovations in knowledge-intensive companies Knowledge formation and organizing: from productiondriven to knowledge-intensive companies Company networks in the global economy Emergence and development of the electronic marketplace: threats and opportunities Owners and top management New challenges for financial control in globally operating businesses Entrepreneurship the emergence and development of new companies Work, the individual and management in a global business environment The social and ecological responsibility of enterprises and business management in the global economy 34 6 PPROGRAMME IMPLEMENTATION 35 APPENDIX: PROGRAMME PREPARATION 38

5 1 TUTKIMUSOHJELMAN VALMISTELU 5 Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta sitoutui tulossopimuksessa vuosille kiinnittämään erityistä huomiota kauppatieteellisen tutkijankoulutuksen ja tutkimuksen kehittämiseen Toimikunta asetti kokouksessaan työryhmän valmistelemaan ehdotuksen toimenpiteistä kauppatieteiden, erityisesti liiketaloustieteen, tutkijankoulutuksen ja tutkimuksen tehostamiseksi Työryhmä esitti päivätyssä muistiossaan arvion tutkijankoulutuksen tämänhetkisestä tilanteesta, koulutuksen määrällisistä ja sisällöllisistä tavoitteista sekä antoi ehdotuksen toimenpiteistä alan tutkijankoulutuksen kehittämiseksi ja tutkimusohjelman käynnistämistä liiketoimintaosaamisen edistämiseksi Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunnan esityksestä Suomen Akatemian hallitus päätti käynnistää vuonna 2001 tutkimusohjelman aiheesta Suomalaiset yritykset ja globaalin kilpailun haasteet Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta jatkoi tutkimusohjelman aiheen kehittelyä järjestämällä tutkivan työpajan, jossa kuultiin laajemmin tiedeyhteisön näkemyksiä tutkimusohjelman sisällöllisistä painotuksista ja rajauksista Alkuperäisen ohjelmaesityksen ja työpajassa saadun palautteen pohjalta valmisteltiin ohjelmamuistio, jossa kuvataan ohjelman perustelu, ohjelmalliset tavoitteet, teema-alueet ja hakumenettely Ohjelmamuistio toimii ohjelman kaksivaiheisen haun pohjana Aiehaku järjestetään syyskuussa 2000, ja siitä jatkoon valittavien hankkeiden toinen hakuvaihe on joulu-tammikuussa 2000/2001 Aiehakemusten arviointia varten asetetaan ohjelmaryhmä, jonka esityksen pohjalta toimikunta päättää jatkohakuun valittavista hankkeista Jatkohakemuksista pyydetään asiantuntija-arviot, ja rahoitettavista hank-

6 6 keista päättää toimikunta keväällä 2001 Tutkimusohjelmalle valitaan koordinointi ja ohjelmanjohtaja syksyllä 2000 Liitteenä on tiedot tutkimusohjelman valmisteluun osallistuneiden valmisteluryhmien kokoonpanosta sekä ohjelman valmistelun yksityiskohtaisempi aikataulu päätöspäivämäärineen 2 TUTKIMUSOHJELMAN AJANKOHTAISUUS JA MERKITTÄVYYS Yritystoiminnan ympäristö on muuttunut viime vuosina merkittävästi ja maailmanlaajuisesti Merkittäviä uusia piirteitä tässä siirtymässä ovat erityisesti informaatioteknologian ja tietoliikenteen nopea kehitys sekä globaalien reaaliaikaisten pääomamarkkinoiden syntyminen ja täydellistyminen Maailman suuret finanssikeskukset ja monikansalliset yritykset ovat sulautuneet yhtenäiseksi pääomaverkoksi, joissa pääomavirrat eivät enää, kuten teollisessa taloudessa, seuraa hyödyke-virtoja, vaan liikkuvat salamannopeasti ja oma-lakisesti, lähinnä institutionaalisten sijoittajien toimesta, kohti korkeinta tuottoa ja lupaavia yrityksiä ja kehityskeskuksia Osittain tämän kehityksen seurauksena elämme uuden aikakauden kynnyksellä Vanha teollinen talous on murtumassa, mutta uuden talouden luonne ja rakenteet ovat vasta muotoutumassa Keskeisenä vanhoja rakenteita muuttaneena ja myös rakenteissa muuttuneena moottorina on ollut markkinatalouden perusyksikkö, yksityinen yritys Sen keskeisenä toimijana ja voimana on liikkeenjohto, jonka tehtävänä on yhdistää erilaista osaamista, teknologiaa ja pääomaa sekä näin

7 muokata ja kehittää teknologiaa, organisointimuotoja ja ammattikäytäntöjä Yritysten ja muiden organisaatioiden nopeasti lisääntyneen yhteistyön johdosta innovaatiot leviävät nopeasti maailmanlaajuisesti Näin liikkeenjohto muokkaa paitsi markkinoiden ja toimialojen rakenteita, myös nykyistä ja tulevaisuuden yhteiskuntaa Globaalin markkina- ja finanssivetoisuuden lisääntyminen on johtanut yrityksen sisäisten prosessien selittävän merkityksen vahvistumiseen Tutkimalla systemaattisemmin yrityksen toimintaa voimme syventää käsityksiämme sekä makrotason ilmiöistä, kuten toimialojen, markkinoiden, verkostojen ja yhteiskuntien muutoksista että mikrotason ilmiöistä, kuten työn ja ammattien sekä kuluttamisen luonteen muutoksista 7 Tietotekniikan kehittämisen ja soveltamisen kärkimaana sekä pienenä avoimena taloutena Suomi muodostaa erinomaisen tutkimusympäristön uusien liiketoimintamuotojen ja osaamisen tutkimukseen Suomalaiset yritykset ovat nopeasti reagoineet yritysympäristön muutoksiin ja vastanneet menestyksellisesti globaalin kilpailun haasteisiin Tämä tekee tutkimusohjelmasta myös kansainvälisesti kiinnostavan Tutkimus- ja tutkijankoulutustoiminta on viime vuosien aikana ollut Suomessa teknologiapainotteista Sen myötä Suomeen on syntynyt teknologista huippututkimusta ja menestyneitä korkean teknologian yrityksiä Tulevaisuuden haasteena on yhdistää tähän teknologiaosaamiseen korkeatasoinen liiketoimintaosaaminen

8 8 3 SUOMALAISET YRITYKSET JA LIIKKEENJOHTO TUTKIMUSOHJELMAN KOHTEENA Suomalaiset yritykset ovat osa maailmanlaajuista murrosta Globaalit pääomamarkkinat, informaatio- ja viestintäteknologian kehitys, kilpailun syveneminen, elektroninen talous sekä uudenlainen yritystoiminnan verkottuminen asettavat suomalaisen liikkeenjohdon uusien johtamisongelmien ja haasteiden eteen Suomalaisten yritysten kansalliset ja paikalliset siteet ovat murtuneet omistuksen ja liiketoimintojen kansainvälistyessä Toisaalta paikallisuuden merkitys on niiden toiminnassa korostunut Yritysten välinen kilpailu on laajentunut perinteisestä tuotteiden hinta/laatu-kilpailusta globaaliin kilpailuun pääomasta ja sen tuotosta Maailmanlaajuinen kilpailu on samalla pakottanut suomalaiset yritykset rakentamaan yhteistyöhön perustuvia kumppanuussuhteita ja verkostoja Euroopan yhteisön synty ja kiinteytyminen ovat laajentaneet suomalaisten yritysten kotimarkkinoita Toisaalta maat ja alueet kilpailevat yhä avoimemmin investoinneista, pääomasta sekä huippuosaajista Toimiessaan jo suurelta osin globalisoituneessa maailmantaloudessa osa suomalaisista yrityksistä on alkanut muistuttaa kansainvälisiä, usein monikansallisia, esikuviaan Näiden voimavarat ovat kuitenkin usein kilpailijoitaan rajallisemmat Voidaanko puuttuvia voimavaroja kompensoida erilaisella osaamisella, toimintamalleilla ja kansallisella kulttuuripääomalla? Suomalaiset yritykset eivät menesty ainoastaan huippuluokan teknologia-osaamisen varassa Sen lisäksi tarvitaan uudenlaista liiketoimin-

9 ta- ja markkinointiosaamista, talous- ja rahoitusosaamista sekä finanssi- ja pääomamarkkinoiden rakenteiden dynamiikan tuntemusta Uudet osaamisen haasteet koskevat keskeisesti yritystoiminnan muuttuvaa kokonaisuutta ja siihen liittyvien ongelmien ilmenemistä ja kehittymistä 9 Tällaisia ovat mm innovaatioiden kaupallistamisen vaatimat kyvyt yhdistää usean yrityksen, tutkimuslaitoksen ja yliopiston osaamista ja voimavaroja, tuote-palvelujärjestelmä -kokonaisuuksien edellyttämät erilaisten kyvykkyyksien ja toimintamallien yhdistämiset, työvoima- ja ympäristöongelmien ratkaisut, uusien tietointensiivisten ja finanssivetoisten yritysten johtamis- ja toimintakäytäntöjen luominen Perinteiselle tuotantovetoiselle yritykselle tyypilliset hierarkkiset esimies-alaissuhteet, jäykät organisaatiorakenteet ja perinteiset liiketoimintatavat joudutaan kyseenalaistamaan ja kehittelemään edelleen toimintakäytäntöjä, joita tällä hetkellä luonnehditaan käsitteillä joustavuus, verkostoituminen, asiakaslähtöisyys, oppiva organisaatio ja jatkuva uudistuminen Tietotyö, tiedon johtaminen sekä innovaatioihin ja uuteen tietoon perustuva yritystoiminta nousee keskeiseen asemaan Samalla kun tuotteiden elinkaaret lyhenevät myös organisaatioiden toimintatavat kertakäyttöistyvät 4 TUTKIMUSOHJELMAN TAVOITTEET Tutkimusohjelman tavoitteena on tutkia suomalaisten yritystoiminnan ja liikkeenjohdon muutoksia globaalin tieto- ja osaamispohjaisen kilpailun sekä jatkuvasti vahvistuvan finanssivetoisuuden puristuksessa

10 10 Erityisesti tutkitaan näihin muutoksiin liittyvää uuden liiketoimintaosaamisen kehittymistä ja kehittämistä suomalaisissa yrityksissä Ohjelman avulla pyritään vastaamaan mm seuraaviin kysymyksiin: miten yrityksen rooli markkinatalouden perusyksikkönä on muuttumassa, miten suomalaiset yritykset syntyvät ja muuttuvat uudessa toimintaympäristössä, millaisten yritystasoisten prosessien kautta muutos tapahtuu, sekä miten voidaan kehittää uusiin olosuhteisiin soveltuvia uusia innovatiivisia liiketoimintaosaamisen muotoja Tutkimusohjelman avulla avataan yritys mustana laatikkona, jollaisena se useimmiten talous- ja yhteiskuntatieteissä kuvataan Tavoitteena on spesifioida erityisesti yritysten sisäisiä prosesseja, joissa liikkeenjohdolla on, muiden sidosryhmien ohella, keskeinen merkitys Suomalaisten yritysten erityisluonteen hahmottamiseksi, ja niiden kilpailukykyä vahvistavien ja heikentävien prosessien täsmentämiseksi, tarvitaan ennen muuta empiiristä ja vertailevaa tutkimusta Tutkimusohjelma on kolmivuotinen Se kohdistetaan seuraavaksi esitettäville teema-alueille Valittavista hankkeista pyritään muodostamaan ohjelmallinen kokonaisuus, joka vahvistaisi ennestään jossain määrin hajanaista ja pirstaleista suomalaista liiketaloustieteellistä tutkimusta ja tutkijakoulutusta

11 5 TUTKIMUSOHJELMAN TEEMA- ALUEET 11 TUTKIMUSOHJELMAN TEEMA-ALUEET Kunkin teeman osalta tutkimusta kohdentavina näkökulmina ovat liiketoiminnan muodot ja liiketoiminnallinen osaaminen ja näissä tapahtuneet viimeaikaiset, globalisoitumiseen liittyvät muutokset Liiketoimintaosaaminen nähdään kiinteänä osana yritysten kykyä ja mahdollisuuksia hyödyntää teknologista ja tietoon perustuvaa henkistä, sosiaalista ja kulttuurista pääomaa 1 5 INNOVAATIOIDEN SYNTY JA KAUPALLIS- TAMINEN TIETOINTENSIIVISISSÄ YRITYKSISSÄ Suomalaisen liikkeenjohdon yhtenä keskeisenä ongelmana on ollut teknisten innovaatioiden ja huipputuotteiden kaupallinen kehittely ja markkinointi globaaleille markkinoille Vaikka tuotteet ovat yleensä teknisesti hyvin korkeatasoisia, liikkeenjohdolta on usein puuttunut voimavaroja tai osaamista jakelukanavien, muuttuvien kuluttajatarpeiden tai asiakkaiden palveluverkostojen hahmottamiseen Tämä alateema käsittelee erityyppisten innovaatioiden syntyä yrityksissä, niiden kaupallistamista ja näitä molempia prosesseja edesauttavina ja ehkäisevinä tekijöinä esimerkiksi menestyvän kaupallistamisen edellyttämien voimavarojen, kompetenssien ja toimintamuotojen tunnistaminen on tärkeää Muita kiinnostavia tutkimuskohteita ovat tuotekehittelyn vaiheet, innovaatioketjut, palvelujärjestelmien kehittyminen sekä esimerkiksi kuluttajien ja yritysten vuorovaikutusmekanismit

12 TIEDONMUODOSTUS, UUDET TOIMINTAMUODOT JA TULEVAISUUDEN YRITYS: TUOTANTOVETOISUUDESTA TIETOINTENSIIVISEEN YRITYKSEEN Perinteinen jäykkärakenteinen teollinen yritys on ollut hidas reagoimaan uuden toimintaympäristön ja -kilpailukyvyn edellyttämään tuotannolliseen muutostarpeeseen ja toiminnan asiakaslähtöisyyteen Organisaatioiden muutos, uuden tiedon luominen ja organisaation oppiminen on tuotu esille keskeisinä teemoina tuotantovetoisuudesta palvelu- ja tietointensiivisyyteen siirryttäessä Organisaatioiden toiminnan järjestyminen kompleksisten tuotteiden ympärille tarkoittaa useimmiten muutoksia yritysten keskeisten toimintojen määrittelyissä, sekä yritysten rajoissa ja rakenteissa: erot verkostoituvan toiminnan ja organisaatioiden ydintoimintojen välillä liudentuvat Markkinavetoisuuden kasvaessa yritykset muuttuvat ja rakentuvat uudelleen Globalisoituminen on läsnä alusta alkaen yritysten toiminnan uudelleenjärjestelyissä Tämä merkitsee sitä, että tiedontuottaminen muuttuu globalisoituvissa yrityksissä ja samalla tiedon merkitys kilpailuykyvyn kannalta kasvaa Muun muassa näiden muutosten tarkastelu kuuluu tämän alateeman keskeisiin tutkimuskysymyksiin 3 5 YRITYSTEN VERKOSTOITUMINEN GLOBAALISSA TALOUDESSA Tulevaisuuden menestyvä liiketoiminta edellyttänee uudentyyppisten toimittaja- asiakasverkostojen rakentumista sekä yritysten keskinäiseen yhteistyöhön perustuvien suhteiden luomista Yhteistyösuhteiden ohella globalisoituva kilpailu pakottaa yritykset myös keskittymään ydinosaamiseen liiketoiminnan kehittämisessä Toisaalta asiakkaat edellyttävät toimittajilta yhä laajempia palvelujärjestelmiä, jotka sisältävät ydintuotteen ja sen ympärille rakentuvat tukipalvelut Palvelu-

13 järjestelmien kehittäminen edellyttää lähes poikkeuksetta verkostoitunutta liiketoimintamuotoa, jossa ydinyritys koostaa palvelujärjestelmän osat lukuisten toimittajien avulla Tämä alateema kohdistuu muun muassa globaalin kilpailun ja uuden talouden toimintalogiikan kuvaukseen ELEKTRONISTEN MARKKINOIDEN KEHITTYMI- NEN: UHAT JA MAHDOLLISUUDET Elektronisilla markkinoilla tulee olemaan huomattava merkityksensä uusien liiketoimintarakenteiden ja toimintamallien muodostumisessa tulevaisuudessa Elektronisten kanavien ja markkinapaikkojen synty tullee vahvistamaan ja muuttamaan olemassaolevien markkinoiden toimintaa sekä synnyttämään uusia markkinoiden muotoja Toisaalta, mahdollistaessaan aiempaa laajemmat asiakassuhteet, kehitys voi johtaa myös toimittaja-asiakassuhteiden syvenemiseen ja verkostoituneisiin järjestelmiin Kummassakin tapauksessa elektroniset kanavat vaikuttavat väistämättä yritysten rakenteisiin, liiketoiminnan tapaan, nopeuteen ja mittakaavaan Markkinoiden kehittyminen keskeiseksi kaupankäynnin välineeksi voi myös muuttaa olemassaolevien yritysten toiminnan rakennetta Tämä alateema käsittelee erityisesti elektronisen kaupan kehitystä ja sen monitahoisia seurauksia suomalaisissa yrityksissä ja taloudessa 5 5 OMISTAJAT JA YLIN JOHTO Suomalaisten yritysten omistus on nopeasti kansainvälistynyt Uudet aktiiviset ulkomaiset ja kotimaiset sijoittajat asettavat uusia vaatimuksia suomalaisten yritysten johdolle ja yritysrakenteille Omistajuudella ja omistajan kyvykkyydellä on vaikutuksensa yrityksen liiketoimintaan Samalla omistajan ja johdon väliset roolijaot, vastuut ja velvollisuudet muuttuvat esimerkiksi muuttuvien kontrolli- ja palkkiojärjestelmien

14 14 myötä Pääomarahoituksen saaminen ulkomaisen omistajuuden myötä voi muuttaa suurestikin johdolle asetettavia vaatimuksia ja toimintavallan rajoja Johdon nopea vaihtuvuus asettaa uusia haasteita yrityksen pitkäjänteiselle kehittämiselle ja liiketoimintaosaamisen kehittymiselle Tämän alateeman tarkoituksena on selvittää muun muassa sitä, mitä ja miten uudenlainen ulkomainen omistajuus on muuttanut suomalaisten yritysten rakennetta ja toimintaa lyhyellä ja pitkällä aikavälillä 6 5 TALOUSHALLINNON UUDET HAASTEET GLOBAALISTI TOIMIVISSA YRITYKSISSÄ Suomalaisten yritysten nopea kansainvälistyminen on asettanut uusia vaatimuksia niiden taloudelliselle ohjaukselle ja sisäiselle valvonnalle Yritysten eri osien väliset suuret maantieteelliset etäisyydet, eri maiden erilaiset kirjanpito- ja verotusnormistot, yrityskauppojen kautta syntyneet moniaineksiset tietojärjestelmäympäristöt sekä kansallisiin kulttuurieroihin liittyvät erilaiset johtamiskäytännöt ovat synnyttäneet uusia talouden ohjauksen ongelmia sekä riskien ymmärtämiseen että niiden hallintaan liittyviä osaamisen haasteita Tämän alateeman kohdeilmiönä on globaalisti toimivan yrityksen taloushallinnon muutos, siinä ilmenevät ongelmat ja kehittämismahdollisuudet 7 5 YRITTÄJYYS - UUSIEN YRITYSTEN SYNTY JA KEHITYS Uusien yritysten synty ja liikkeellelähtö tapahtuu nykyisin usein samanaikaisesti sekä paikallisessa että globaalissa toimintaympäristössä Aikaisemmat perinteiset toimintamallit eivät enää välttämättä päde Niin yrittäjyyden luonne kuin uusien yritysten syntyprosessi ovat muuttuneet pluralistiseksi luonteeltaan Uusi talous tuottaa uudenlaisia pienyrityksiä Näiden kehityskaari ei välttämättä noudata perinteistä kasvu-

15 mallia, eivätkä aloittavat yrittäjät välttämättä rekrytoidu entisten reittien kautta Toisaalta paikallisuus on saanut uusia merkityksiä globalisoituvan talouden myötä Yrittäjyyden muuttuessa uusien yritysten perustamisen tavat, toimintaehdot ja verkostoituminen ovat muuttuneet Ulkoisen yrittäjyyden ohessa yrittäjyys on laajentunut osaksi suurten yritysten ja myös julkisten organisaatioiden sisäistä toimintamallia Yrittäjyyden ja PK-yritysten muuttuva luonne sekä pienyritysten menestys ja haavoittuvuus ovat keskeisiä tämän alateeman kohdeilmiöitä Yrittäjyyden muutosten, kehityksen ja uusien yritysten dynamiikan tutkimus ovat keskeisiä tämän osa-alueen tutkimuskysymyksiä TYÖ, YKSILÖ JA LIIKKEENJOHTO GLOBAALISSA YRITYSYMPÄRISTÖSSÄ Työsuhteet ovat tulleet yhä enenevässä määrin lyhyiksi, väliaikaisiksi ja markkinavetoisiksi Tämä saattaa olla ristiriidassa tiedon merkityksen kasvun, asiantuntijuuden sekä tietopääoman kärsivällisen kehittämisen kanssa Myöskään yleistyvä projektijohtoinen toimintamalli ei välttämättä luo pysyvyyttä ja jatkuvuutta työsuhteisiin Näiden uusien jännitteiden vaikutus henkilöstöjohtamiseen globaalissa toimintaympäristössä on tämän alateeman ydinkysymyksiä Samalla työntekijöiden omistajuus, kannustavuus ja sitoutuneisuus ovat ydinosia kasvavan ja kansainvälistyvän yrityksen palkitsemis- ja kannustinjärjestelmien rakentamisessa Miten ja missä olosuhteissa nämä tekijät ja niiden hallinta muotoutuvat osaksi yrityksen onnistumispolkua, on toinen tämän alateeman keskeisistä kiinnostuksen kohteista

16 YRITYSTEN JA LIIKKEENJOHDON YHTEISKUN- NALLINEN JA EKOLOGINEN VASTUU GLOBAALISSA TALOUDESSA Globalisoitumisen myötä yritysten toimintaa arvioidaan enenevässä määrin ympäristön säilymisen ja uusiutumisen, kestävän kehityksen sekä yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta Ekologisiin kysymyksiin liittyy samalla muun muassa liiketoiminnallisia, strategisia ja markkina-arvoon liittyviä valintoja Yritysten yhteiskunnallinen vastuu on toinen tärkeä kasvava kiinnostuksen aihe Avoimia kysymyksiä ovat esimerkiksi missä menevät suomalaisten yritysten globaalin vastuun rajat ja miten em kysymykset koetaan suomalaisissa globalisoituvissa yrityksissä 6 OHJELMAN TOTEUTTAMINEN Tutkimusohjelma Suomalaiset yritykset ja globaalin kilpailun haasteet liiketoiminta kilpailuna ja yhteistyönä on kolmivuotinen ja ajoittuu vuosille Ohjelmalle osoitetaan määräraha Suomen Akatemian vuoden 2001 käyttösuunnitelmassa Ohjelman rahoituspäätösten valmistelusta, käynnistämisestä, seurannasta ja arvioinnista vastaa kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunnan jäsenistä ja alan asiantuntijoista koostuva ohjelmaryhmä LIIKE-ohjelman tutkimusmäärärahaa voivat hakea yksittäiset tutkimusryhmät tai tutkimusryhmien muodostamat konsortiot Hankkeissa voi olla osallisina ulkomaisia tutkijoita tai tutkijaryhmiä Tutkimusohjelman hakuprosessi on kaksivaiheinen Ensimmäisessä vaiheessa tutkimushankkeilta pyydetään aiehakemukset Aie-

17 hakemukset laaditaan englanniksi 12 kappaleena (alkuperäinen ja 11 kopiota) Suomen Akatemian hakulomakkeelle (Application SA E) Etusivulle merkitään tutkimusohjelman tunnus LIIKE 17 Lomake täytetään ohjeiden mukaisesti, kuitenkin niin, että hakemuksen liitteiksi tarvitaan ainoastaan korkeintaan kuuden sivun mittainen tutkimussuunnitelma tutkimuksen vastuullisen johtajan ansioluettelo sekä julkaisuluettelo vuosilta Aiesuunnitelmasta tulee ilmetä tutkimuksen tavoitteet, teoreettiset lähtökohdat, tärkeimmät menetelmät, yhteydet muuhun tutkimukseen sekä hankkeen yhteydessä mahdollisesti tapahtuva tutkijankoulutus Lisäksi tutkimussuunnitelmaan on sisällytettävä tutkimuksen aikataulu, alustava rahoitussuunnitelma ja rahoitusta hakevan tutkijaryhmän korkeintaan yhden liuskan mittainen esittely Jos kyseessä on konsortiohakemus, kukin osapuoli täyttää oman hakulomakkeensa, joiden liitteiksi tulevat vastuullisten johtajien ansio- ja julkaisuluettelot, mutta tutkimussuunnitelmia laaditaan vain yksi Tutkimussuunnitelmasta tulee ilmetä konsortion kaikkien osapuolien osuudet työn suorittamisessa sekä hankeyhteistyön toiminta kokonaisuudessaan sekä siitä saatava lisäarvo Aiehaku alkaa elo-syyskuussa, jolloin ilmestyy hakujuliste ja hakemukset tulee toimittaa Akatemian kirjaamoon viimeistään klo mennessä Aiehakemukset arvioi ohjelmaryhmä, jonka ehdotuksen perusteella kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta valitsee toiseen hakuvaiheeseen hankkeet, joilta pyydetään varsinaiset hakemukset tutkimussuunnitelmineen Aiehakemuksista ei toimiteta kirjallisia arviointeja hakijoille Ohjelmaryhmä voi kuitenkin tehdä hakijoille hakemusten muutosehdotuksia, ehdottaen esimerkiksi yhteistyötä eri hankkeiden välillä Jatkoon valituille tutkimushankkeille lähetetään tarkemmat ohjeet toisesta hakuvaiheesta Myös varsinaiset hakemukset teh-

18 18 dään englanniksi, jotta arvioinnissa voidaan käyttää ulkomaisia asiantuntijoita Jatkoon päässeiden hankkeiden vastuullisille johtajille ilmoitetaan kirjallisesti toimikunnan päätöksestä viimeistään Toisessa hakuvaiheessa pyydetään tutkimusohjelman jatkoon päässeiltä tutkijoilta yksityiskohtaiset hakemukset Hakemukset liitteineen laaditaan englannin kielellä ja toimitetaan Suomen Akatemian kirjaamoon, osoite PL 99, Vilhonvuorenkatu 6, Helsinki Kaikki asiakirjat liitteineen toimitetaan 12 kappaleena (alkuperäinen ja 11 kopiota) Suomen Akatemian kirjaamoon Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta päättää ohjelmaan valittavista hankkeista keväällä 2001 Tutkimusohjelma käynnistyy 1 kesäkuuta vuonna 2001 Tutkimusohjelman varsinaiset hakemukset arvioidaan käyttäen asiantuntijalausuntoja tai -paneelia Tutkimusohjelmaan Akatemian rahoittamiksi hankkeiksi valittavien hakemusten arviointiin sovelletaan Akatemian yleisiä hankkeiden arviointiperusteita: Tutkimussuunnitelman tieteellinen taso Tutkimuksen monitieteisyys, tieteidenvälisyys ja innovatiivisuus Hakijan/tutkimusryhmän pätevyys ja soveltuvuus esitettyjen ta voitteiden saavuttamiseen Tutkimussuunnitelman toteuttamiskelpoisuus Yhteistyösuhteet (kansainväliset ja kotimaiset) sekä niiden tutkimukselle tuoma lisäarvo Tutkimushankkeen merkitys tutkijankoulutukselle sekä tutkimusympäristön laadulliselle kehittämiselle Tiedon sovelluskelpoisuus Uusien kansainvälisten ja kansallisten tutkimuskontaktien, ryhmien ja verkostojen syntyminen

19 LIIKE-ohjelman hankkeiden arvioinnissa kiinnitetään lisäksi erityistä huomiota yhteensopivuuteen tutkimusohjelman tavoitteiden kanssa ja ohjelmallisen kokonaisuuden muodostamiseen Ohjelman päätyttyä tutkimusohjelman ja sen koordinaation toteutus arvioidaan 19 Tutkimusohjelmasta laaditun hakujulisteen, ohjelmamuistion, hakulomakkeita (Application SA E) sekä Suomen Akatemian hakuoppaan saa Suomen Akatemian verkkosivuilta osoitteesta www aka fi sekä Akatemian kirjaamosta, jonne hakemukset myös toimitetaan (osoite: PL 99, HELSINKI (katuosoite: Vilhonvuorenkatu 6); puh , fax , sähköposti fi) Lisätietoja: Tiedesihteeri Tiina Forsman (Suomen Akatemia) p , tiina fi LIITE 1 OHJELMAN VALMISTELU Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta sitoutui tulossopimuksessa vuosille kiinnittämään erityistä huomiota kauppatieteellisen tutkijankoulutuksen ja tutkimuksen kehittämiseen Toimikunta asetti kokouksessaan työryhmän valmistelemaan toimenpiteitä kauppatieteiden, erityisesti liiketaloustieteen, tutkijankoulutuksen ja tutkimuksen tehostamiseksi Työryhmän puheenjohtajaksi nimettiin professori Risto Tainio (kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta) ja jäseniksi professori Anne Kovalainen (Svenska Handelshögskolan), professori Kari Lukka (Turun kauppakorkeakoulu) ja professori Kristian Möller (Helsingin kauppakor-

20 20 keakoulu) Työryhmä täydensi kokoonpanoaan kutsumalla jäseneksi vielä talouselämän edustajan KTT Timo Löyttyniemen (Mandatum Investointipankki) Työryhmän muistio valmistui Muistiossaan sisältää arvion tutkijankoulutuksen tämänhetkisestä tilanteesta sekä koulutuksen määrällisistä ja sisällöllisistä tavoitteista sekä ehdotuksen toimenpiteistä alan tutkijankoulutuksen kehittämiseksi ja tutkimusohjelman käynnistämistä liiketoimintaosaamisen edistämiseksi aiheesta Suomalaiset yritykset ja globaalin kilpailun haasteet Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta päätti kokouksessaan jatkaa tutkimusohjelman aiheen kehittelyä ja asetti työryhmän järjestämään tutkivan työpajan, jossa tavoitteena oli kuulla laajemmin tiedeyhteisön näkemyksiä tutkimusohjelman sisällöllisistä painotuksista ja rajauksista Työpajan toteutusta varten toimikunta asetti työryhmän, jonka puheenjohtajana toimi professori Risto Tainio, professori Anne Kovalainen ja professori Paavo Okko (kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta) Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta päätti kokouksessaan esittää, että Suomen Akatemia käynnistäisi vuonna 2001 tutkimusohjelman aiheesta Suomalaiset yritykset ja globaalin kilpailun haasteet Suomen Akatemian hallitus päätti käynnistää tutkimusohjelman toimikunnan esityksen mukaisesti Tutkiva työpaja järjestettiin Svenska Handelshögskolanissa, Helsingissä Osanottajia oli kaikkiaan yli 70 Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta asetti työryhmän viimeistelemään mennessä ohjelmamuistion tutkimusohjelman Suomalaiset yritykset ja globaalin kilpailun haasteet hakujulistusta varten Työryhmän puheenjohtajana toimi professori Risto Tainio ja jäseninä professori Anne Kovalainen sekä professori Paavo Okko Ohjelmamuistion pohjana on käytetty päivätyn muistion esitystä sekä järjestetyssä tutkivassa työpajassa saatua palautetta Työryhmien sihteerinä toimi tiedesihteeri Tiina Forsman

21 21 RESEARCH PROGRAMME ON FINNISH COMPANIES AND THE CHALLENGES OF GLOBALIZATION CONTENTS 1 PROGRAMME PREPARATION 23 2 TOPICALITY AND IMPORTANCE OF THE PROGRAMME 24 3 FINNISH COMPANIES AND BUSINESS MANAGEMENT AS RESEARCH OBJECTS IN THE PROGRAMME 26 4 Programme goals 28 5 PROGRAMME THEMES Innovations in knowledge-intensive companies Knowledge formation and organizing: from production-driven to knowledge-intensive companies Company networks in the global economy Emergence and development of the electronic marketplace: threats and opportunities Owners and top management New challenges for financial control in globally operating businesses Entrepreneurship the emergence and development of new companies Work, the individual and management in a global business environment The social and ecological responsibility of enterprises and business management in the global economy 34 6 PPROGRAMME IMPLEMENTATION 35 APPENDIX: PROGRAMME PREPARATION 38

22 22

23 1 PROGRAMME PREPARATION 23 The Academy of Finland has undertaken to devote particular attention to the training of researchers in the field of management and business economics and to the development of research in this field At its meeting of February 12, 1999, the Council appointed a working group to prepare a proposal for steps to reinforce researcher training and research in business science, and particularly in business economics In a memorandum dated November 30, 1999, the working group presented an assessment of the present state of researcher training and the quantitative and qualitative goals of training, and also made a proposal for steps to develop researcher training and for the launch of a research programme to promote business competence On the basis of a proposal by the Research Council, the Board of the Academy decided on March 21, 2000 to launch a research programme in 2001 on the theme of Finnish companies and the challenges of globalization The Research Council continued development of the theme for the research programme by organizing an exploratory workshop on May 8, 2000 to hear a broader spectrum of opinion from the scientific community on the main content and parameters for the programme A programme memorandum was prepared on the basis of the original programme proposal and the feedback received in the workshop This specifies the relevance of the programme, programme goals, themes and application procedures The programme memorandum serves as the basis for a two-stage application procedure There will be a preliminary round in September 2000, with successful applicants going on to the second stage in December January 2000/2001 A programme team will be appointed

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

ProAgria. Opportunities For Success

ProAgria. Opportunities For Success ProAgria Opportunities For Success Association of ProAgria Centres and ProAgria Centres 11 regional Finnish ProAgria Centres offer their members Leadership-, planning-, monitoring-, development- and consulting

Lisätiedot

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Koordinaattorin valinta ja rooli Selection and role of the coordinator Painopiste: tiede hallinto

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges Lappeenranta, 5th September 2014 Contents of the presentation 1. SEPRA what is it and why does it exist? 2. Experiences

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Tutkimuksen huippuyksiköt. Maiju Gyran tiedeasiantuntija

Tutkimuksen huippuyksiköt. Maiju Gyran tiedeasiantuntija Tutkimuksen huippuyksiköt Maiju Gyran tiedeasiantuntija 1 21.12.2011 Programme for Centres of Excellence in Research 2012-2017 15 CoEs 2 Success rates in CoE Programmes Programme Plans of Intent Full proposals

Lisätiedot

Smart specialisation for regions and international collaboration Smart Pilots Seminar

Smart specialisation for regions and international collaboration Smart Pilots Seminar Smart specialisation for regions and international collaboration Smart Pilots Seminar 23.5.2017 Krista Taipale Head of Internaltional Affairs Helsinki-Uusimaa Regional Council Internationalisation

Lisätiedot

Olet vastuussa osaamisestasi

Olet vastuussa osaamisestasi Olet vastuussa osaamisestasi Ohjelmistoammattilaisuuden uudet haasteet Timo Vehmaro 02-12-2015 1 Nokia 2015 Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Vahva perusosaaminen on kaiken perusta Implementaatio

Lisätiedot

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE November 7, 2014 Paula Kilpinen 1 7.11.2014 Aalto University

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland www.helsinki.fi/yliopisto This presentation - Background

Lisätiedot

STN-ohjelmat ja haut 2015 SRC Programmes and Calls 2015

STN-ohjelmat ja haut 2015 SRC Programmes and Calls 2015 STN-ohjelmat ja haut 2015 SRC Programmes and Calls 2015 Eemeli Workshop 2.2.2015 Otaniemi Leena Sarvaranta Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy VTT Technical Research Centre of Finland Ltd CONTENTS 1. Why?

Lisätiedot

VUOSI 2015 / YEAR 2015

VUOSI 2015 / YEAR 2015 VUOSI 2015 / YEAR 2015 Kansainvälisen opetuksen ja tutkimustoiminnan kehittäminen Developing international teaching and research activities Rehtorin strateginen rahoitus vuosille 2014-2016 / Strategic

Lisätiedot

Efficiency change over time

Efficiency change over time Efficiency change over time Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 14.11.2007 Contents Introduction (11.1) Window analysis (11.2) Example, application, analysis Malmquist index (11.3) Dealing with panel

Lisätiedot

7. Product-line architectures

7. Product-line architectures 7. Product-line architectures 7.1 Introduction 7.2 Product-line basics 7.3 Layered style for product-lines 7.4 Variability management 7.5 Benefits and problems with product-lines 1 Short history of software

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

BUSINESS PLAN FOR A FASHION BRAND

BUSINESS PLAN FOR A FASHION BRAND BUSINESS PLAN FOR A FASHION BRAND LAHTI UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Degree programme in International Business Thesis Spring 2012 Mira Valkjärvi Weimu You Lahti University of Applied Sciences Degree

Lisätiedot

Kilpailukyky, johtaminen ja uusi tietotekniikka. Mika Okkola, liiketoimintajohtaja, Microsoft Oy

Kilpailukyky, johtaminen ja uusi tietotekniikka. Mika Okkola, liiketoimintajohtaja, Microsoft Oy Kilpailukyky, johtaminen ja uusi tietotekniikka Mika Okkola, liiketoimintajohtaja, Microsoft Oy k Agenda Kansallinen kilpailukyky: Tietoalojen kasvu ja kilpailukyky Liiketoiminnan odotukset tietohallinnolle:

Lisätiedot

Hakemusarviointi Akatemiassa

Hakemusarviointi Akatemiassa Hakemusarviointi Akatemiassa 1. Suomen Akatemia 2. Hakemusten käsittely 3. Hyvän hakemuksen tunnuspiirteet 1 4. Hakemusten arviointi Organisaatio 2 Suomen Akatemia Edistää tieteellistä tutkimusta ja sen

Lisätiedot

ECSEL - Electronic Components and Systems for European Leadership

ECSEL - Electronic Components and Systems for European Leadership ECSEL lyhyesti 2015 ECSEL - Electronic Components and Systems for European Leadership The Public-Private Partnership keeping Europe at the Forefront of Technology Development Electronic Components and

Lisätiedot

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Case Saudi Arabia EduCluster Finland Ltd. Anna Korpi, Manager, Client Relations AIPA-päivät Kouvolassa 11.6.2013 11.6.2013 EduCluster Finland Ltd Contents

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Yhteiskunta- ja humanistiset tieteet (SSH) 7. puiteohjelman syksyn 2011 haku Vuoden 2012 työohjelma

Yhteiskunta- ja humanistiset tieteet (SSH) 7. puiteohjelman syksyn 2011 haku Vuoden 2012 työohjelma Yhteiskunta- ja humanistiset tieteet (SSH) 7. puiteohjelman syksyn 2011 haku Vuoden 2012 työohjelma Yleisiä huomioita 2012 SSH-työohjelmasta Kohdennettu erityisten yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseksi.

Lisätiedot

Indoor Environment 2011-2015

Indoor Environment 2011-2015 Indoor Environment 2011-2015 18.4.2013 Risto Kosonen Ohjelma on investointinäkökulmasta edennyt pääosin suunnitelman mukaisesti Työpaketti Kumulatiiviset kustannukset 1.5.2011 31.8.2012 Kumulatiiviset

Lisätiedot

7.4 Variability management

7.4 Variability management 7.4 Variability management time... space software product-line should support variability in space (different products) support variability in time (maintenance, evolution) 1 Product variation Product

Lisätiedot

VTT and growth oriented SME companies

VTT and growth oriented SME companies VTT and growth oriented SME companies 18.1.2012 2 Share of SMEs export - selected countries, 2007 100 % Share of products export of the country, % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 44 51

Lisätiedot

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Ideasta projektiksi - kumppanuushankkeen suunnittelun lähtökohdat Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Erasmus+ -ohjelman hakuneuvonta ammatillisen koulutuksen kumppanuushanketta

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

JA CHALLENGE 18.-19.4.2013. Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence

JA CHALLENGE 18.-19.4.2013. Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence JA CHALLENGE 18.-19.4.2013 Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence 12.11.2014 Challenges of the City of Turku What kind of city you would

Lisätiedot

Capacity Utilization

Capacity Utilization Capacity Utilization Tim Schöneberg 28th November Agenda Introduction Fixed and variable input ressources Technical capacity utilization Price based capacity utilization measure Long run and short run

Lisätiedot

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support 16.11.2016 The quality policy principles governing the activities of Aalto University

Lisätiedot

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes,

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes, Copernicus, Sentinels, Finland Erja Ämmälahti Tekes, 24.5.2016 Finnish Space industry in the European context European Space industry has been constantly growing and increasing its direct employment in

Lisätiedot

Suomen 2011 osallistumiskriteerit

Suomen 2011 osallistumiskriteerit KAH Suomen 2011 osallistumiskriteerit ARTEMIS Call 2011 -työpaja @ Helsinki 17.1.2011 Oiva Knuuttila KAH ARTEMIS Advanced Research and Technology for Embedded Intelligence and Systems Sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä

Lisätiedot

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s Success from innovations Terttu Kinnunen OSKE Energy Technology Cluster Joensuu Science Park Ltd. Länsikatu 15 80110 Joensuu terttu.kinnunen@carelian.fi 1 Space for work, meetings and events Expert Services

Lisätiedot

Bachelor level exams by date in Otaniemi

Bachelor level exams by date in Otaniemi Bachelor level exams by date in Otaniemi 2015-2016 (VT1 means that the place of the exam will be announced later) YOU FIND INFORMATION ABOUT THE PLACE OF THE EXAM IN OTAKAARI 1 U-WING LOBBY (M DOOR) Day

Lisätiedot

Bachelor level exams by subject in Otaniemi

Bachelor level exams by subject in Otaniemi Bachelor level exams by subject in Otaniemi 2015-2016 (VT1 means that the place of the exam will be announced later) YOU FIND INFORMATION ABOUT THE PLACE OF THE EXAM IN OTAKAARI 1 U-WING LOBBY (M DOOR)

Lisätiedot

Other approaches to restrict multipliers

Other approaches to restrict multipliers Other approaches to restrict multipliers Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 10.10.2007 Contents Short revision (6.2) Another Assurance Region Model (6.3) Cone-Ratio Method (6.4) An Application of

Lisätiedot

Enterprise Architecture TJTSE Yrityksen kokonaisarkkitehtuuri

Enterprise Architecture TJTSE Yrityksen kokonaisarkkitehtuuri Enterprise Architecture TJTSE25 2009 Yrityksen kokonaisarkkitehtuuri Jukka (Jups) Heikkilä Professor, IS (ebusiness) Faculty of Information Technology University of Jyväskylä e-mail: jups@cc.jyu.fi tel:

Lisätiedot

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineen esittely

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineen esittely Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen esittely Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen opiskelijat käyvät sekä markkinoinnin että kansainvälisen liiketoiminnan

Lisätiedot

Millaisia mahdollisuuksia kyberturva tarjoaa ja kenelle? Ja mitä on saatu aikaan?

Millaisia mahdollisuuksia kyberturva tarjoaa ja kenelle? Ja mitä on saatu aikaan? Millaisia mahdollisuuksia kyberturva tarjoaa ja kenelle? Ja mitä on saatu aikaan? 1 Suomen tietoturvayhtiöillä on merkityksellisiä kasvutavoitteita 2 Kyberturva on vakaasti kasvava osa perinteistä ICT:tä

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

WORKING COMMUNITY SKILLS

WORKING COMMUNITY SKILLS WORKING COMMUNITY SKILLS 8.10.2011 Päivi Huotari Paivi.huotari@hamk.fi DIFFERENT ROLES OF SUPERVISORS AND SUBORDINATES MANAGEMENT AND LEADERSHIP SKILLS ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOUR SELF MANAGEMENT

Lisätiedot

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Ø Rotarypiiri myöntää stipendejä sille osoitettujen hakemusten perusteella ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin tarkoituksiin. Ø Stipendejä myönnetään

Lisätiedot

CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen

CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen 03.06.2009 Antti Koskelin CIO Konecranes Group 2009 Konecranes Plc. All rights Konecranes overview Business Agenda CIO Agenda Mindset for modern CIO Konecranes

Lisätiedot

Osaamisen ennakoinnin viitekehys

Osaamisen ennakoinnin viitekehys Osaamisen ennakoinnin viitekehys Koulutustoimikuntien laadullisen ennakoinnin seminaari Paasitorni 10.2.2011 Prof. Pirjo Ståhle, Turun yliopisto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus Tulevaisuuden 11.2.2011 Pirjo

Lisätiedot

Aalto Service Factory

Aalto Service Factory 12/11/14 Service Factory and Business Collaboration Minna-Kaarina Forssén, D.Sc. (Eng.) Business Collaboration Manager Key strategic goal of Service Factory Promote multidisciplinary collaboration and

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 2008/0101(CNS) 2.9.2008 TARKISTUKSET 9-12 Mietintöluonnos Luca Romagnoli (PE409.790v01-00) ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

FROM VISION TO CRITERIA: PLANNING SUSTAINABLE TOURISM DESTINATIONS Case Ylläs Lapland

FROM VISION TO CRITERIA: PLANNING SUSTAINABLE TOURISM DESTINATIONS Case Ylläs Lapland FROM VISION TO CRITERIA: PLANNING SUSTAINABLE TOURISM DESTINATIONS Case Ylläs Lapland Tiina Merikoski, Landscape Architect (M.Sc) Aalto University School of Science and Technology Department of Architecture

Lisätiedot

Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä. LET.OULU.FI Niina Impiö Learning and Educational Technology Research Unit

Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä. LET.OULU.FI Niina Impiö Learning and Educational Technology Research Unit Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä LET.OULU.FI Niina Impiö 14.4.2010 Väitöskirjatutkimuksen tavoite Ymmärtää opettajayhteisöjen yhteisöllistä työskentely- ja toimintakulttuuria. Tutkia

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks Salla Sipari, PhD, Principal Lecturer Helena Launiainen, M.Ed, Manager Helsinki Metropolia

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Ostamisen muutos muutti myynnin Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Taking Sales to a Higher Level Mercuri International on maailman suurin myynnin konsultointiyritys. Autamme asiakkaitamme parantamaan

Lisätiedot

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA Tuotantotalouden koulutusohjelma KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA Diplomityöaihe on hyväksytty Tuotantotalouden

Lisätiedot

STRATEGISEN MARKKINOINNIN TUTKIMUSKURSSI. Helsinki, 2010 01 12 DI Matti Jaakkola (Aalto) DI Antti Vassinen (Aalto)

STRATEGISEN MARKKINOINNIN TUTKIMUSKURSSI. Helsinki, 2010 01 12 DI Matti Jaakkola (Aalto) DI Antti Vassinen (Aalto) STRATEGISEN MARKKINOINNIN TUTKIMUSKURSSI Helsinki, 2010 01 12 DI Matti Jaakkola (Aalto) DI Antti Vassinen (Aalto) StratMark-hanke Aalto-yliopiston kk:n ja Hankenin yhteinen tutkimushanke + Tähtää strategisen

Lisätiedot

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hanketyöpaja LLP-ohjelman keskitettyjä hankkeita (Leonardo & Poikittaisohjelma) valmisteleville11.11.2011 Työsuunnitelma Vastaa kysymykseen mitä projektissa

Lisätiedot

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland Overview on Finnish Rural network and its objectives Rural Network Unit, Finland Sivu 1 26.5.2009 Rural Network in Finland consist of all actors under - the Rural Development Programme for Mainland of

Lisätiedot

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineinfo 10.3.2015 4301+02 klo 12:15-14

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineinfo 10.3.2015 4301+02 klo 12:15-14 Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineinfo 10.3.2015 4301+02 klo 12:15-14 Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen opiskelijat käyvät sekä markkinoinnin

Lisätiedot

GOOD WORK LONGER CAREER:

GOOD WORK LONGER CAREER: Juhani Ilmarinen, Ville Ilmarinen, Pekka Huuhtanen, Veikko Louhevaara, Ove Näsman GOOD WORK LONGER CAREER: WORK WELL-BEING IN FINNISH TECHNOLOGY INDUSTRIES 2010-2015 Background Collective agreement between

Lisätiedot

Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa

Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa Tutkimusasiamies Kaisa Männikkö Tutkimus- ja innovaatiopalvelut Suomen Akatemian projektit Suomen Akatemia kehottaa avoimeen tieteelliseen

Lisätiedot

Production Professionals and Developers for the Cultural Field DEGREE PROGRAMME IN CULTURAL MANAGEMENT

Production Professionals and Developers for the Cultural Field DEGREE PROGRAMME IN CULTURAL MANAGEMENT Production Professionals and Developers for the Cultural Field DEGREE PROGRAMME IN CULTURAL MANAGEMENT HELSINKI METROPOLIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES DEGREE PROGRAMME IN CULTURAL MANAGEMENT Degree

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10)

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10) RT 80260 EN May 1998 1 (10) AGREEMENT ON BUILDING WORKS This agreement template is based on the General Terms and Conditions of Building Contracts YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-7, KH X4-00241.

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖT MAISTERIN TUTKINNON KOULUTUSOHJELMAN OPINNOISSA LUKUVUONNA

SIIRTYMÄSÄÄNNÖT MAISTERIN TUTKINNON KOULUTUSOHJELMAN OPINNOISSA LUKUVUONNA SIIRTYMÄSÄÄNNÖT MAISTERIN TUTKINNON KOULUTUSOHJELMAN OPINNOISSA LUKUVUONNA 2013 2014 KOULUTUSOHJELMAN OPINTOJEN laajuus on 84 opintopistettä, josta syventävien opintojen laajuus on vähintään 66 opintopistettä,

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

Asiantuntijoiden osaamisen kehittäminen ja sen arviointi. Anne Sundelin Capgemini Finland Oy

Asiantuntijoiden osaamisen kehittäminen ja sen arviointi. Anne Sundelin Capgemini Finland Oy Asiantuntijoiden osaamisen kehittäminen ja sen arviointi Anne Sundelin Capgemini Finland Oy Urapolkumalli ja suorituksen johtaminen ovat keskeisiä prosesseja asiantuntijoiden ja organisaation kehittämisessä

Lisätiedot

BLOCKCHAINS AND ODR: SMART CONTRACTS AS AN ALTERNATIVE TO ENFORCEMENT

BLOCKCHAINS AND ODR: SMART CONTRACTS AS AN ALTERNATIVE TO ENFORCEMENT UNCITRAL EMERGENCE CONFERENCE 13.12.2016 Session I: Emerging Legal Issues in the Commercial Exploitation of Deep Seabed, Space and AI BLOCKCHAINS AND ODR: SMART CONTRACTS AS AN ALTERNATIVE TO ENFORCEMENT

Lisätiedot

Building a Pyramid Project Workshop, of April, Larissa, Greece

Building a Pyramid Project Workshop, of April, Larissa, Greece Building a Pyramid Project Workshop, 15-17 of April, Larissa, Greece Nuorelta yrittäjältä vaadittavien tietojen, taitojen ja kompetenssien tunnistaminen ja niiden kehittäminen opetuksessa Özerk Göker Pyramid

Lisätiedot

Mineral raw materials Public R&D&I funding in Finland and Europe, 2015. Kari Keskinen

Mineral raw materials Public R&D&I funding in Finland and Europe, 2015. Kari Keskinen Mineral raw materials Public R&D&I funding in Finland and Europe, 2015 Kari Keskinen DM1369699 DM1369699 Green Mining (2011-2016) 81 projects started (39 company projects and 42 research projects) 117

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia osallistumisesta EU projekteihin. 7. puiteohjelman uusien hakujen infopäivät 2011

Käytännön kokemuksia osallistumisesta EU projekteihin. 7. puiteohjelman uusien hakujen infopäivät 2011 Käytännön kokemuksia osallistumisesta EU projekteihin 7. puiteohjelman uusien hakujen infopäivät 2011 15.3.2010 07.09.2011 Markku Timo Ture Nikkilä T&K yritys, 8 henkilöä Elastopoli Oy PK-yritys, omistajina

Lisätiedot

Sisällysluettelo Table of contents

Sisällysluettelo Table of contents Sisällysluettelo Table of contents OTC:n Moodlen käyttöohje suomeksi... 1 Kirjautuminen Moodleen... 2 Ensimmäinen kirjautuminen Moodleen... 2 Salasanan vaihto... 2 Oma käyttäjäprofiili... 3 Työskentely

Lisätiedot

Tutkijanuran ja -aseman kehittäminen (HR Excellence in Research)

Tutkijanuran ja -aseman kehittäminen (HR Excellence in Research) Tutkijanuran ja -aseman kehittäminen (HR Excellence in Research) Tilannekatsaus 18.1.2017 Piia Löppönen Peruskirjan ja säännöstön käyttöönotto Komission ohjauksessa, Institutional HR-strategia prosessissa

Lisätiedot

Strategiset kumppanuushankkeet

Strategiset kumppanuushankkeet Strategiset kumppanuushankkeet Tavoitteet, toiminnot & tuotokset KA2 työpaja 13.1.2016 E. Description of the Project Pyri konkretiaan Jäsentele tekstiä Kerro oma tarinasi älä anna hakulomakkeen viedä 1

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus ja Green Growth ohjelma

Tekesin innovaatiorahoitus ja Green Growth ohjelma Tekesin innovaatiorahoitus ja Green Growth ohjelma - Tuomo Suortti/Tekes 22.11.2012 DM 1036318 Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen Innovatiiviset liiketoimintakonseptit

Lisätiedot

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo Windows Phone Module Descriptions Mikä on RekryKoulutus? Harvassa ovat ne työnantajat, jotka löytävät juuri heidän alansa hallitsevat ammatti-ihmiset valmiina. Fiksuinta on tunnustaa tosiasiat ja hankkia

Lisätiedot

Kysymyksiin voit vastata myös englanniksi tai ruotsiksi. Voit keskeyttää hakemuksen täyttämisen ja palata siihen myöhemmin uudelleen.

Kysymyksiin voit vastata myös englanniksi tai ruotsiksi. Voit keskeyttää hakemuksen täyttämisen ja palata siihen myöhemmin uudelleen. Tervetuloa hakemaan Kasvuvalmennukseen Kysymyksiin voit vastata myös englanniksi tai ruotsiksi. Voit keskeyttää hakemuksen täyttämisen ja palata siihen myöhemmin uudelleen. Liitteiden enimmäiskoko on 950

Lisätiedot

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Akateemisten asioiden komitea Academic Affairs Committee 11 October 2016 Eija Zitting

Lisätiedot

TietoEnator Pilot. Ari Hirvonen. TietoEnator Oyj. Senior Consultant, Ph. D. (Economics) presentation TietoEnator 2003 Page 1

TietoEnator Pilot. Ari Hirvonen. TietoEnator Oyj. Senior Consultant, Ph. D. (Economics) presentation TietoEnator 2003 Page 1 TietoEnator Pilot Ari Hirvonen Senior Consultant, Ph. D. (Economics) TietoEnator Oyj presentation TietoEnator 2003 Page 1 Sallikaa minun kysyä, mitä tietä minun tulee kulkea? kysyi Liisa. Se riippuu suureksi

Lisätiedot

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG IVC 2007-2013 interregional cooperation across Europe Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences Interreg IVC/ Interreg Europe 26 May 2015, Helsinki INTERREG

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-INSTRUMENT OY has generate new consistency transmitter with blade-system to meet high technical requirements in Pulp&Paper industries. Insurmountable advantages are

Lisätiedot

Master's Programme in Life Science Technologies (LifeTech) Prof. Juho Rousu Director of the Life Science Technologies programme 3.1.

Master's Programme in Life Science Technologies (LifeTech) Prof. Juho Rousu Director of the Life Science Technologies programme 3.1. Master's Programme in Life Science Technologies (LifeTech) Prof. Juho Rousu Director of the Life Science Technologies programme 3.1.2017 Life Science Technologies Where Life Sciences meet with Technology

Lisätiedot

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty 8.8.2011 1(7) TU-91 STRATEGINEN JOHTAMINEN Korvattava Korvaava Korvaava Korvaava Korvaava TU-91.100C Avoin koodi strategian ja kansainvälisen

Lisätiedot

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 -Jukka Lotvonen -Vice President, Government Solutions -NetHawk Oyj NetHawk Government Solutions PRIVILEGED Your Wireless Forces NetHawk in Brief - Complete solutions

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland:

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland: Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project Kam oon China- verkostoon kuuluu kaksitoista (12) koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea. Verkosto on perustettu 1998 alkaen. Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

Kasvustrategia-hanke Strategy and Board Initiative (SBI)

Kasvustrategia-hanke Strategy and Board Initiative (SBI) Kasvustrategia-hanke Strategy and Board Initiative (SBI) Workshop 2 Jyrki Kontio, Ph.D. www.jyrkikontio.fi Agenda 10:00 Hankkeen tilannekatsaus Jyrki Kontio, SBI coordinator, R&D-Ware Oy 10:20 Ulkopuolisen

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016 Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Wallstreet lyhyesti Perustettu vuonna 2006, SiPa toimilupa myönnetty 3/2014 Täysin kotimainen,

Lisätiedot

Tiede yhteiskunnassa ohjelman 2012 haku. Risto Alatarvas

Tiede yhteiskunnassa ohjelman 2012 haku. Risto Alatarvas Tiede yhteiskunnassa ohjelman 2012 haku Risto Alatarvas 08.09.2011 Toimintalinjat (Action lines) Toimintalinja 1: A more dynamic governance of the science and society relationship, jonka alla Responsible

Lisätiedot

Scanfil Kannattavaa kasvua

Scanfil Kannattavaa kasvua Scanfil Kannattavaa kasvua CEO Petteri Jokitalo 30.11 2017 scanfil.com Missio Scanfil Scanfil auttaa asiakkaitaan menestymään tarjoamalla tehokkaita ja innovatiivisiä ratkaisuja tuotteen valmistamiseksi

Lisätiedot

Supply Chain Management and Material Handling in Paper Industry Case Tervakoski Oy

Supply Chain Management and Material Handling in Paper Industry Case Tervakoski Oy Tampere University of Applied Sciences Paper technology International Pulp and Paper Technology Supply Chain Management and Material Handling in Paper Industry Case Tervakoski Oy Supervisor Commissioned

Lisätiedot

toukokuu 2011: Lukion kokeiden kehittämistyöryhmien suunnittelukokous

toukokuu 2011: Lukion kokeiden kehittämistyöryhmien suunnittelukokous Tuula Sutela toukokuu 2011: Lukion kokeiden kehittämistyöryhmien suunnittelukokous äidinkieli ja kirjallisuus, modersmål och litteratur, kemia, maantiede, matematiikka, englanti käsikirjoitukset vuoden

Lisätiedot

Vaikuttavuus ja arviointi

Vaikuttavuus ja arviointi Vaikuttavuus ja arviointi KA2 ammatilliselle koulutukselle Hanketyöpaja osa II Impact: Effect that the activities and results have on people, practices, organisations and systems Sustainability: Capacity

Lisätiedot

Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön

Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön 1 BIM mallien tutkimuksen suunnat JAO, Jyväskylä, 22.05.2013 Prof. Jarmo Laitinen, TTY rakentamisen tietotekniikka Jarmo Laitinen 23.5.2013 Jarmo Laitinen 23.5.2013

Lisätiedot