Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ""

Transkriptio

1 1 SUOMALAISET YRITYKSET JA GLOBAALIN KILPAILUN HAASTEET -TUTKIMUSOHJELMA LIIKETOIMINTA KILPAILUNA JA YHTEISTYÖNÄ (LIIKE) RESEARCH PROGRAMME ON FINNISH COMPANIES AND THE CHALLENGES OF GLOBALIZATION OHJELMAMUISTIO PROGRAMME MEMORANDUM HELSINKI 2000

2 2 ISBN

3 3 SISÄLLYS 1 TUTKIMUSOHJELMAN VALMISTELU 5 2 TUTKIMUSOHJELMAN AJANKOHTAISUUS JA MERKITTÄVYYS 6 3 SUOMALAISET YRITYKSET JA LIIKKEENJOHTO TUTKIMUSOHJELMAN KOHTEENA 8 4 TUTKIMUSOHJELMAN TAVOITTEET 9 5 TUTKIMUSOHJELMAN TEEMA-ALUEET 11 Tutkimusohjelman teema-alueet Innovaatioiden synty ja kaupallistaminen tietointensiivisissä yrityksissä Tiedonmuodostus, uudet toimintamuodot ja tulevaisuuden yritys: tuotantovetoisuudesta tietointensiiviseen yritykseen Yritysten verkostoituminen globaalissa taloudessa Elektronisten markkinoiden kehittyminen: uhat ja mahdollisuudet Omistajat ja ylin johto Taloushallinnon uudet haasteet globaalisti toimivissa yrityksissä Yrittäjyys - uusien yritysten synty ja kehitys Työ, yksilö ja liikkeenjohto globaalissa yritysympäristössä Yritysten ja liikkeenjohdon yhteiskunnallinen ja ekologinen vastuu globaalissa taloudessa 16 6 OHJELMAN TOTEUTTAMINEN 16 LIITE: OHJELMAN VALMISTELU 19 CONTENTS 1 PROGRAMME PREPARATION 23 2 TOPICALITY AND IMPORTANCE OF THE PROGRAMME 24 3 FINNISH COMPANIES AND BUSINESS MANAGEMENT AS RESEARCH OBJECTS IN THE PROGRAMME 26

4 4 4 Programme goals 28 5 PROGRAMME THEMES Innovations in knowledge-intensive companies Knowledge formation and organizing: from productiondriven to knowledge-intensive companies Company networks in the global economy Emergence and development of the electronic marketplace: threats and opportunities Owners and top management New challenges for financial control in globally operating businesses Entrepreneurship the emergence and development of new companies Work, the individual and management in a global business environment The social and ecological responsibility of enterprises and business management in the global economy 34 6 PPROGRAMME IMPLEMENTATION 35 APPENDIX: PROGRAMME PREPARATION 38

5 1 TUTKIMUSOHJELMAN VALMISTELU 5 Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta sitoutui tulossopimuksessa vuosille kiinnittämään erityistä huomiota kauppatieteellisen tutkijankoulutuksen ja tutkimuksen kehittämiseen Toimikunta asetti kokouksessaan työryhmän valmistelemaan ehdotuksen toimenpiteistä kauppatieteiden, erityisesti liiketaloustieteen, tutkijankoulutuksen ja tutkimuksen tehostamiseksi Työryhmä esitti päivätyssä muistiossaan arvion tutkijankoulutuksen tämänhetkisestä tilanteesta, koulutuksen määrällisistä ja sisällöllisistä tavoitteista sekä antoi ehdotuksen toimenpiteistä alan tutkijankoulutuksen kehittämiseksi ja tutkimusohjelman käynnistämistä liiketoimintaosaamisen edistämiseksi Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunnan esityksestä Suomen Akatemian hallitus päätti käynnistää vuonna 2001 tutkimusohjelman aiheesta Suomalaiset yritykset ja globaalin kilpailun haasteet Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta jatkoi tutkimusohjelman aiheen kehittelyä järjestämällä tutkivan työpajan, jossa kuultiin laajemmin tiedeyhteisön näkemyksiä tutkimusohjelman sisällöllisistä painotuksista ja rajauksista Alkuperäisen ohjelmaesityksen ja työpajassa saadun palautteen pohjalta valmisteltiin ohjelmamuistio, jossa kuvataan ohjelman perustelu, ohjelmalliset tavoitteet, teema-alueet ja hakumenettely Ohjelmamuistio toimii ohjelman kaksivaiheisen haun pohjana Aiehaku järjestetään syyskuussa 2000, ja siitä jatkoon valittavien hankkeiden toinen hakuvaihe on joulu-tammikuussa 2000/2001 Aiehakemusten arviointia varten asetetaan ohjelmaryhmä, jonka esityksen pohjalta toimikunta päättää jatkohakuun valittavista hankkeista Jatkohakemuksista pyydetään asiantuntija-arviot, ja rahoitettavista hank-

6 6 keista päättää toimikunta keväällä 2001 Tutkimusohjelmalle valitaan koordinointi ja ohjelmanjohtaja syksyllä 2000 Liitteenä on tiedot tutkimusohjelman valmisteluun osallistuneiden valmisteluryhmien kokoonpanosta sekä ohjelman valmistelun yksityiskohtaisempi aikataulu päätöspäivämäärineen 2 TUTKIMUSOHJELMAN AJANKOHTAISUUS JA MERKITTÄVYYS Yritystoiminnan ympäristö on muuttunut viime vuosina merkittävästi ja maailmanlaajuisesti Merkittäviä uusia piirteitä tässä siirtymässä ovat erityisesti informaatioteknologian ja tietoliikenteen nopea kehitys sekä globaalien reaaliaikaisten pääomamarkkinoiden syntyminen ja täydellistyminen Maailman suuret finanssikeskukset ja monikansalliset yritykset ovat sulautuneet yhtenäiseksi pääomaverkoksi, joissa pääomavirrat eivät enää, kuten teollisessa taloudessa, seuraa hyödyke-virtoja, vaan liikkuvat salamannopeasti ja oma-lakisesti, lähinnä institutionaalisten sijoittajien toimesta, kohti korkeinta tuottoa ja lupaavia yrityksiä ja kehityskeskuksia Osittain tämän kehityksen seurauksena elämme uuden aikakauden kynnyksellä Vanha teollinen talous on murtumassa, mutta uuden talouden luonne ja rakenteet ovat vasta muotoutumassa Keskeisenä vanhoja rakenteita muuttaneena ja myös rakenteissa muuttuneena moottorina on ollut markkinatalouden perusyksikkö, yksityinen yritys Sen keskeisenä toimijana ja voimana on liikkeenjohto, jonka tehtävänä on yhdistää erilaista osaamista, teknologiaa ja pääomaa sekä näin

7 muokata ja kehittää teknologiaa, organisointimuotoja ja ammattikäytäntöjä Yritysten ja muiden organisaatioiden nopeasti lisääntyneen yhteistyön johdosta innovaatiot leviävät nopeasti maailmanlaajuisesti Näin liikkeenjohto muokkaa paitsi markkinoiden ja toimialojen rakenteita, myös nykyistä ja tulevaisuuden yhteiskuntaa Globaalin markkina- ja finanssivetoisuuden lisääntyminen on johtanut yrityksen sisäisten prosessien selittävän merkityksen vahvistumiseen Tutkimalla systemaattisemmin yrityksen toimintaa voimme syventää käsityksiämme sekä makrotason ilmiöistä, kuten toimialojen, markkinoiden, verkostojen ja yhteiskuntien muutoksista että mikrotason ilmiöistä, kuten työn ja ammattien sekä kuluttamisen luonteen muutoksista 7 Tietotekniikan kehittämisen ja soveltamisen kärkimaana sekä pienenä avoimena taloutena Suomi muodostaa erinomaisen tutkimusympäristön uusien liiketoimintamuotojen ja osaamisen tutkimukseen Suomalaiset yritykset ovat nopeasti reagoineet yritysympäristön muutoksiin ja vastanneet menestyksellisesti globaalin kilpailun haasteisiin Tämä tekee tutkimusohjelmasta myös kansainvälisesti kiinnostavan Tutkimus- ja tutkijankoulutustoiminta on viime vuosien aikana ollut Suomessa teknologiapainotteista Sen myötä Suomeen on syntynyt teknologista huippututkimusta ja menestyneitä korkean teknologian yrityksiä Tulevaisuuden haasteena on yhdistää tähän teknologiaosaamiseen korkeatasoinen liiketoimintaosaaminen

8 8 3 SUOMALAISET YRITYKSET JA LIIKKEENJOHTO TUTKIMUSOHJELMAN KOHTEENA Suomalaiset yritykset ovat osa maailmanlaajuista murrosta Globaalit pääomamarkkinat, informaatio- ja viestintäteknologian kehitys, kilpailun syveneminen, elektroninen talous sekä uudenlainen yritystoiminnan verkottuminen asettavat suomalaisen liikkeenjohdon uusien johtamisongelmien ja haasteiden eteen Suomalaisten yritysten kansalliset ja paikalliset siteet ovat murtuneet omistuksen ja liiketoimintojen kansainvälistyessä Toisaalta paikallisuuden merkitys on niiden toiminnassa korostunut Yritysten välinen kilpailu on laajentunut perinteisestä tuotteiden hinta/laatu-kilpailusta globaaliin kilpailuun pääomasta ja sen tuotosta Maailmanlaajuinen kilpailu on samalla pakottanut suomalaiset yritykset rakentamaan yhteistyöhön perustuvia kumppanuussuhteita ja verkostoja Euroopan yhteisön synty ja kiinteytyminen ovat laajentaneet suomalaisten yritysten kotimarkkinoita Toisaalta maat ja alueet kilpailevat yhä avoimemmin investoinneista, pääomasta sekä huippuosaajista Toimiessaan jo suurelta osin globalisoituneessa maailmantaloudessa osa suomalaisista yrityksistä on alkanut muistuttaa kansainvälisiä, usein monikansallisia, esikuviaan Näiden voimavarat ovat kuitenkin usein kilpailijoitaan rajallisemmat Voidaanko puuttuvia voimavaroja kompensoida erilaisella osaamisella, toimintamalleilla ja kansallisella kulttuuripääomalla? Suomalaiset yritykset eivät menesty ainoastaan huippuluokan teknologia-osaamisen varassa Sen lisäksi tarvitaan uudenlaista liiketoimin-

9 ta- ja markkinointiosaamista, talous- ja rahoitusosaamista sekä finanssi- ja pääomamarkkinoiden rakenteiden dynamiikan tuntemusta Uudet osaamisen haasteet koskevat keskeisesti yritystoiminnan muuttuvaa kokonaisuutta ja siihen liittyvien ongelmien ilmenemistä ja kehittymistä 9 Tällaisia ovat mm innovaatioiden kaupallistamisen vaatimat kyvyt yhdistää usean yrityksen, tutkimuslaitoksen ja yliopiston osaamista ja voimavaroja, tuote-palvelujärjestelmä -kokonaisuuksien edellyttämät erilaisten kyvykkyyksien ja toimintamallien yhdistämiset, työvoima- ja ympäristöongelmien ratkaisut, uusien tietointensiivisten ja finanssivetoisten yritysten johtamis- ja toimintakäytäntöjen luominen Perinteiselle tuotantovetoiselle yritykselle tyypilliset hierarkkiset esimies-alaissuhteet, jäykät organisaatiorakenteet ja perinteiset liiketoimintatavat joudutaan kyseenalaistamaan ja kehittelemään edelleen toimintakäytäntöjä, joita tällä hetkellä luonnehditaan käsitteillä joustavuus, verkostoituminen, asiakaslähtöisyys, oppiva organisaatio ja jatkuva uudistuminen Tietotyö, tiedon johtaminen sekä innovaatioihin ja uuteen tietoon perustuva yritystoiminta nousee keskeiseen asemaan Samalla kun tuotteiden elinkaaret lyhenevät myös organisaatioiden toimintatavat kertakäyttöistyvät 4 TUTKIMUSOHJELMAN TAVOITTEET Tutkimusohjelman tavoitteena on tutkia suomalaisten yritystoiminnan ja liikkeenjohdon muutoksia globaalin tieto- ja osaamispohjaisen kilpailun sekä jatkuvasti vahvistuvan finanssivetoisuuden puristuksessa

10 10 Erityisesti tutkitaan näihin muutoksiin liittyvää uuden liiketoimintaosaamisen kehittymistä ja kehittämistä suomalaisissa yrityksissä Ohjelman avulla pyritään vastaamaan mm seuraaviin kysymyksiin: miten yrityksen rooli markkinatalouden perusyksikkönä on muuttumassa, miten suomalaiset yritykset syntyvät ja muuttuvat uudessa toimintaympäristössä, millaisten yritystasoisten prosessien kautta muutos tapahtuu, sekä miten voidaan kehittää uusiin olosuhteisiin soveltuvia uusia innovatiivisia liiketoimintaosaamisen muotoja Tutkimusohjelman avulla avataan yritys mustana laatikkona, jollaisena se useimmiten talous- ja yhteiskuntatieteissä kuvataan Tavoitteena on spesifioida erityisesti yritysten sisäisiä prosesseja, joissa liikkeenjohdolla on, muiden sidosryhmien ohella, keskeinen merkitys Suomalaisten yritysten erityisluonteen hahmottamiseksi, ja niiden kilpailukykyä vahvistavien ja heikentävien prosessien täsmentämiseksi, tarvitaan ennen muuta empiiristä ja vertailevaa tutkimusta Tutkimusohjelma on kolmivuotinen Se kohdistetaan seuraavaksi esitettäville teema-alueille Valittavista hankkeista pyritään muodostamaan ohjelmallinen kokonaisuus, joka vahvistaisi ennestään jossain määrin hajanaista ja pirstaleista suomalaista liiketaloustieteellistä tutkimusta ja tutkijakoulutusta

11 5 TUTKIMUSOHJELMAN TEEMA- ALUEET 11 TUTKIMUSOHJELMAN TEEMA-ALUEET Kunkin teeman osalta tutkimusta kohdentavina näkökulmina ovat liiketoiminnan muodot ja liiketoiminnallinen osaaminen ja näissä tapahtuneet viimeaikaiset, globalisoitumiseen liittyvät muutokset Liiketoimintaosaaminen nähdään kiinteänä osana yritysten kykyä ja mahdollisuuksia hyödyntää teknologista ja tietoon perustuvaa henkistä, sosiaalista ja kulttuurista pääomaa 1 5 INNOVAATIOIDEN SYNTY JA KAUPALLIS- TAMINEN TIETOINTENSIIVISISSÄ YRITYKSISSÄ Suomalaisen liikkeenjohdon yhtenä keskeisenä ongelmana on ollut teknisten innovaatioiden ja huipputuotteiden kaupallinen kehittely ja markkinointi globaaleille markkinoille Vaikka tuotteet ovat yleensä teknisesti hyvin korkeatasoisia, liikkeenjohdolta on usein puuttunut voimavaroja tai osaamista jakelukanavien, muuttuvien kuluttajatarpeiden tai asiakkaiden palveluverkostojen hahmottamiseen Tämä alateema käsittelee erityyppisten innovaatioiden syntyä yrityksissä, niiden kaupallistamista ja näitä molempia prosesseja edesauttavina ja ehkäisevinä tekijöinä esimerkiksi menestyvän kaupallistamisen edellyttämien voimavarojen, kompetenssien ja toimintamuotojen tunnistaminen on tärkeää Muita kiinnostavia tutkimuskohteita ovat tuotekehittelyn vaiheet, innovaatioketjut, palvelujärjestelmien kehittyminen sekä esimerkiksi kuluttajien ja yritysten vuorovaikutusmekanismit

12 TIEDONMUODOSTUS, UUDET TOIMINTAMUODOT JA TULEVAISUUDEN YRITYS: TUOTANTOVETOISUUDESTA TIETOINTENSIIVISEEN YRITYKSEEN Perinteinen jäykkärakenteinen teollinen yritys on ollut hidas reagoimaan uuden toimintaympäristön ja -kilpailukyvyn edellyttämään tuotannolliseen muutostarpeeseen ja toiminnan asiakaslähtöisyyteen Organisaatioiden muutos, uuden tiedon luominen ja organisaation oppiminen on tuotu esille keskeisinä teemoina tuotantovetoisuudesta palvelu- ja tietointensiivisyyteen siirryttäessä Organisaatioiden toiminnan järjestyminen kompleksisten tuotteiden ympärille tarkoittaa useimmiten muutoksia yritysten keskeisten toimintojen määrittelyissä, sekä yritysten rajoissa ja rakenteissa: erot verkostoituvan toiminnan ja organisaatioiden ydintoimintojen välillä liudentuvat Markkinavetoisuuden kasvaessa yritykset muuttuvat ja rakentuvat uudelleen Globalisoituminen on läsnä alusta alkaen yritysten toiminnan uudelleenjärjestelyissä Tämä merkitsee sitä, että tiedontuottaminen muuttuu globalisoituvissa yrityksissä ja samalla tiedon merkitys kilpailuykyvyn kannalta kasvaa Muun muassa näiden muutosten tarkastelu kuuluu tämän alateeman keskeisiin tutkimuskysymyksiin 3 5 YRITYSTEN VERKOSTOITUMINEN GLOBAALISSA TALOUDESSA Tulevaisuuden menestyvä liiketoiminta edellyttänee uudentyyppisten toimittaja- asiakasverkostojen rakentumista sekä yritysten keskinäiseen yhteistyöhön perustuvien suhteiden luomista Yhteistyösuhteiden ohella globalisoituva kilpailu pakottaa yritykset myös keskittymään ydinosaamiseen liiketoiminnan kehittämisessä Toisaalta asiakkaat edellyttävät toimittajilta yhä laajempia palvelujärjestelmiä, jotka sisältävät ydintuotteen ja sen ympärille rakentuvat tukipalvelut Palvelu-

13 järjestelmien kehittäminen edellyttää lähes poikkeuksetta verkostoitunutta liiketoimintamuotoa, jossa ydinyritys koostaa palvelujärjestelmän osat lukuisten toimittajien avulla Tämä alateema kohdistuu muun muassa globaalin kilpailun ja uuden talouden toimintalogiikan kuvaukseen ELEKTRONISTEN MARKKINOIDEN KEHITTYMI- NEN: UHAT JA MAHDOLLISUUDET Elektronisilla markkinoilla tulee olemaan huomattava merkityksensä uusien liiketoimintarakenteiden ja toimintamallien muodostumisessa tulevaisuudessa Elektronisten kanavien ja markkinapaikkojen synty tullee vahvistamaan ja muuttamaan olemassaolevien markkinoiden toimintaa sekä synnyttämään uusia markkinoiden muotoja Toisaalta, mahdollistaessaan aiempaa laajemmat asiakassuhteet, kehitys voi johtaa myös toimittaja-asiakassuhteiden syvenemiseen ja verkostoituneisiin järjestelmiin Kummassakin tapauksessa elektroniset kanavat vaikuttavat väistämättä yritysten rakenteisiin, liiketoiminnan tapaan, nopeuteen ja mittakaavaan Markkinoiden kehittyminen keskeiseksi kaupankäynnin välineeksi voi myös muuttaa olemassaolevien yritysten toiminnan rakennetta Tämä alateema käsittelee erityisesti elektronisen kaupan kehitystä ja sen monitahoisia seurauksia suomalaisissa yrityksissä ja taloudessa 5 5 OMISTAJAT JA YLIN JOHTO Suomalaisten yritysten omistus on nopeasti kansainvälistynyt Uudet aktiiviset ulkomaiset ja kotimaiset sijoittajat asettavat uusia vaatimuksia suomalaisten yritysten johdolle ja yritysrakenteille Omistajuudella ja omistajan kyvykkyydellä on vaikutuksensa yrityksen liiketoimintaan Samalla omistajan ja johdon väliset roolijaot, vastuut ja velvollisuudet muuttuvat esimerkiksi muuttuvien kontrolli- ja palkkiojärjestelmien

14 14 myötä Pääomarahoituksen saaminen ulkomaisen omistajuuden myötä voi muuttaa suurestikin johdolle asetettavia vaatimuksia ja toimintavallan rajoja Johdon nopea vaihtuvuus asettaa uusia haasteita yrityksen pitkäjänteiselle kehittämiselle ja liiketoimintaosaamisen kehittymiselle Tämän alateeman tarkoituksena on selvittää muun muassa sitä, mitä ja miten uudenlainen ulkomainen omistajuus on muuttanut suomalaisten yritysten rakennetta ja toimintaa lyhyellä ja pitkällä aikavälillä 6 5 TALOUSHALLINNON UUDET HAASTEET GLOBAALISTI TOIMIVISSA YRITYKSISSÄ Suomalaisten yritysten nopea kansainvälistyminen on asettanut uusia vaatimuksia niiden taloudelliselle ohjaukselle ja sisäiselle valvonnalle Yritysten eri osien väliset suuret maantieteelliset etäisyydet, eri maiden erilaiset kirjanpito- ja verotusnormistot, yrityskauppojen kautta syntyneet moniaineksiset tietojärjestelmäympäristöt sekä kansallisiin kulttuurieroihin liittyvät erilaiset johtamiskäytännöt ovat synnyttäneet uusia talouden ohjauksen ongelmia sekä riskien ymmärtämiseen että niiden hallintaan liittyviä osaamisen haasteita Tämän alateeman kohdeilmiönä on globaalisti toimivan yrityksen taloushallinnon muutos, siinä ilmenevät ongelmat ja kehittämismahdollisuudet 7 5 YRITTÄJYYS - UUSIEN YRITYSTEN SYNTY JA KEHITYS Uusien yritysten synty ja liikkeellelähtö tapahtuu nykyisin usein samanaikaisesti sekä paikallisessa että globaalissa toimintaympäristössä Aikaisemmat perinteiset toimintamallit eivät enää välttämättä päde Niin yrittäjyyden luonne kuin uusien yritysten syntyprosessi ovat muuttuneet pluralistiseksi luonteeltaan Uusi talous tuottaa uudenlaisia pienyrityksiä Näiden kehityskaari ei välttämättä noudata perinteistä kasvu-

15 mallia, eivätkä aloittavat yrittäjät välttämättä rekrytoidu entisten reittien kautta Toisaalta paikallisuus on saanut uusia merkityksiä globalisoituvan talouden myötä Yrittäjyyden muuttuessa uusien yritysten perustamisen tavat, toimintaehdot ja verkostoituminen ovat muuttuneet Ulkoisen yrittäjyyden ohessa yrittäjyys on laajentunut osaksi suurten yritysten ja myös julkisten organisaatioiden sisäistä toimintamallia Yrittäjyyden ja PK-yritysten muuttuva luonne sekä pienyritysten menestys ja haavoittuvuus ovat keskeisiä tämän alateeman kohdeilmiöitä Yrittäjyyden muutosten, kehityksen ja uusien yritysten dynamiikan tutkimus ovat keskeisiä tämän osa-alueen tutkimuskysymyksiä TYÖ, YKSILÖ JA LIIKKEENJOHTO GLOBAALISSA YRITYSYMPÄRISTÖSSÄ Työsuhteet ovat tulleet yhä enenevässä määrin lyhyiksi, väliaikaisiksi ja markkinavetoisiksi Tämä saattaa olla ristiriidassa tiedon merkityksen kasvun, asiantuntijuuden sekä tietopääoman kärsivällisen kehittämisen kanssa Myöskään yleistyvä projektijohtoinen toimintamalli ei välttämättä luo pysyvyyttä ja jatkuvuutta työsuhteisiin Näiden uusien jännitteiden vaikutus henkilöstöjohtamiseen globaalissa toimintaympäristössä on tämän alateeman ydinkysymyksiä Samalla työntekijöiden omistajuus, kannustavuus ja sitoutuneisuus ovat ydinosia kasvavan ja kansainvälistyvän yrityksen palkitsemis- ja kannustinjärjestelmien rakentamisessa Miten ja missä olosuhteissa nämä tekijät ja niiden hallinta muotoutuvat osaksi yrityksen onnistumispolkua, on toinen tämän alateeman keskeisistä kiinnostuksen kohteista

16 YRITYSTEN JA LIIKKEENJOHDON YHTEISKUN- NALLINEN JA EKOLOGINEN VASTUU GLOBAALISSA TALOUDESSA Globalisoitumisen myötä yritysten toimintaa arvioidaan enenevässä määrin ympäristön säilymisen ja uusiutumisen, kestävän kehityksen sekä yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta Ekologisiin kysymyksiin liittyy samalla muun muassa liiketoiminnallisia, strategisia ja markkina-arvoon liittyviä valintoja Yritysten yhteiskunnallinen vastuu on toinen tärkeä kasvava kiinnostuksen aihe Avoimia kysymyksiä ovat esimerkiksi missä menevät suomalaisten yritysten globaalin vastuun rajat ja miten em kysymykset koetaan suomalaisissa globalisoituvissa yrityksissä 6 OHJELMAN TOTEUTTAMINEN Tutkimusohjelma Suomalaiset yritykset ja globaalin kilpailun haasteet liiketoiminta kilpailuna ja yhteistyönä on kolmivuotinen ja ajoittuu vuosille Ohjelmalle osoitetaan määräraha Suomen Akatemian vuoden 2001 käyttösuunnitelmassa Ohjelman rahoituspäätösten valmistelusta, käynnistämisestä, seurannasta ja arvioinnista vastaa kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunnan jäsenistä ja alan asiantuntijoista koostuva ohjelmaryhmä LIIKE-ohjelman tutkimusmäärärahaa voivat hakea yksittäiset tutkimusryhmät tai tutkimusryhmien muodostamat konsortiot Hankkeissa voi olla osallisina ulkomaisia tutkijoita tai tutkijaryhmiä Tutkimusohjelman hakuprosessi on kaksivaiheinen Ensimmäisessä vaiheessa tutkimushankkeilta pyydetään aiehakemukset Aie-

17 hakemukset laaditaan englanniksi 12 kappaleena (alkuperäinen ja 11 kopiota) Suomen Akatemian hakulomakkeelle (Application SA E) Etusivulle merkitään tutkimusohjelman tunnus LIIKE 17 Lomake täytetään ohjeiden mukaisesti, kuitenkin niin, että hakemuksen liitteiksi tarvitaan ainoastaan korkeintaan kuuden sivun mittainen tutkimussuunnitelma tutkimuksen vastuullisen johtajan ansioluettelo sekä julkaisuluettelo vuosilta Aiesuunnitelmasta tulee ilmetä tutkimuksen tavoitteet, teoreettiset lähtökohdat, tärkeimmät menetelmät, yhteydet muuhun tutkimukseen sekä hankkeen yhteydessä mahdollisesti tapahtuva tutkijankoulutus Lisäksi tutkimussuunnitelmaan on sisällytettävä tutkimuksen aikataulu, alustava rahoitussuunnitelma ja rahoitusta hakevan tutkijaryhmän korkeintaan yhden liuskan mittainen esittely Jos kyseessä on konsortiohakemus, kukin osapuoli täyttää oman hakulomakkeensa, joiden liitteiksi tulevat vastuullisten johtajien ansio- ja julkaisuluettelot, mutta tutkimussuunnitelmia laaditaan vain yksi Tutkimussuunnitelmasta tulee ilmetä konsortion kaikkien osapuolien osuudet työn suorittamisessa sekä hankeyhteistyön toiminta kokonaisuudessaan sekä siitä saatava lisäarvo Aiehaku alkaa elo-syyskuussa, jolloin ilmestyy hakujuliste ja hakemukset tulee toimittaa Akatemian kirjaamoon viimeistään klo mennessä Aiehakemukset arvioi ohjelmaryhmä, jonka ehdotuksen perusteella kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta valitsee toiseen hakuvaiheeseen hankkeet, joilta pyydetään varsinaiset hakemukset tutkimussuunnitelmineen Aiehakemuksista ei toimiteta kirjallisia arviointeja hakijoille Ohjelmaryhmä voi kuitenkin tehdä hakijoille hakemusten muutosehdotuksia, ehdottaen esimerkiksi yhteistyötä eri hankkeiden välillä Jatkoon valituille tutkimushankkeille lähetetään tarkemmat ohjeet toisesta hakuvaiheesta Myös varsinaiset hakemukset teh-

18 18 dään englanniksi, jotta arvioinnissa voidaan käyttää ulkomaisia asiantuntijoita Jatkoon päässeiden hankkeiden vastuullisille johtajille ilmoitetaan kirjallisesti toimikunnan päätöksestä viimeistään Toisessa hakuvaiheessa pyydetään tutkimusohjelman jatkoon päässeiltä tutkijoilta yksityiskohtaiset hakemukset Hakemukset liitteineen laaditaan englannin kielellä ja toimitetaan Suomen Akatemian kirjaamoon, osoite PL 99, Vilhonvuorenkatu 6, Helsinki Kaikki asiakirjat liitteineen toimitetaan 12 kappaleena (alkuperäinen ja 11 kopiota) Suomen Akatemian kirjaamoon Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta päättää ohjelmaan valittavista hankkeista keväällä 2001 Tutkimusohjelma käynnistyy 1 kesäkuuta vuonna 2001 Tutkimusohjelman varsinaiset hakemukset arvioidaan käyttäen asiantuntijalausuntoja tai -paneelia Tutkimusohjelmaan Akatemian rahoittamiksi hankkeiksi valittavien hakemusten arviointiin sovelletaan Akatemian yleisiä hankkeiden arviointiperusteita: Tutkimussuunnitelman tieteellinen taso Tutkimuksen monitieteisyys, tieteidenvälisyys ja innovatiivisuus Hakijan/tutkimusryhmän pätevyys ja soveltuvuus esitettyjen ta voitteiden saavuttamiseen Tutkimussuunnitelman toteuttamiskelpoisuus Yhteistyösuhteet (kansainväliset ja kotimaiset) sekä niiden tutkimukselle tuoma lisäarvo Tutkimushankkeen merkitys tutkijankoulutukselle sekä tutkimusympäristön laadulliselle kehittämiselle Tiedon sovelluskelpoisuus Uusien kansainvälisten ja kansallisten tutkimuskontaktien, ryhmien ja verkostojen syntyminen

19 LIIKE-ohjelman hankkeiden arvioinnissa kiinnitetään lisäksi erityistä huomiota yhteensopivuuteen tutkimusohjelman tavoitteiden kanssa ja ohjelmallisen kokonaisuuden muodostamiseen Ohjelman päätyttyä tutkimusohjelman ja sen koordinaation toteutus arvioidaan 19 Tutkimusohjelmasta laaditun hakujulisteen, ohjelmamuistion, hakulomakkeita (Application SA E) sekä Suomen Akatemian hakuoppaan saa Suomen Akatemian verkkosivuilta osoitteesta www aka fi sekä Akatemian kirjaamosta, jonne hakemukset myös toimitetaan (osoite: PL 99, HELSINKI (katuosoite: Vilhonvuorenkatu 6); puh , fax , sähköposti fi) Lisätietoja: Tiedesihteeri Tiina Forsman (Suomen Akatemia) p , tiina fi LIITE 1 OHJELMAN VALMISTELU Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta sitoutui tulossopimuksessa vuosille kiinnittämään erityistä huomiota kauppatieteellisen tutkijankoulutuksen ja tutkimuksen kehittämiseen Toimikunta asetti kokouksessaan työryhmän valmistelemaan toimenpiteitä kauppatieteiden, erityisesti liiketaloustieteen, tutkijankoulutuksen ja tutkimuksen tehostamiseksi Työryhmän puheenjohtajaksi nimettiin professori Risto Tainio (kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta) ja jäseniksi professori Anne Kovalainen (Svenska Handelshögskolan), professori Kari Lukka (Turun kauppakorkeakoulu) ja professori Kristian Möller (Helsingin kauppakor-

20 20 keakoulu) Työryhmä täydensi kokoonpanoaan kutsumalla jäseneksi vielä talouselämän edustajan KTT Timo Löyttyniemen (Mandatum Investointipankki) Työryhmän muistio valmistui Muistiossaan sisältää arvion tutkijankoulutuksen tämänhetkisestä tilanteesta sekä koulutuksen määrällisistä ja sisällöllisistä tavoitteista sekä ehdotuksen toimenpiteistä alan tutkijankoulutuksen kehittämiseksi ja tutkimusohjelman käynnistämistä liiketoimintaosaamisen edistämiseksi aiheesta Suomalaiset yritykset ja globaalin kilpailun haasteet Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta päätti kokouksessaan jatkaa tutkimusohjelman aiheen kehittelyä ja asetti työryhmän järjestämään tutkivan työpajan, jossa tavoitteena oli kuulla laajemmin tiedeyhteisön näkemyksiä tutkimusohjelman sisällöllisistä painotuksista ja rajauksista Työpajan toteutusta varten toimikunta asetti työryhmän, jonka puheenjohtajana toimi professori Risto Tainio, professori Anne Kovalainen ja professori Paavo Okko (kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta) Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta päätti kokouksessaan esittää, että Suomen Akatemia käynnistäisi vuonna 2001 tutkimusohjelman aiheesta Suomalaiset yritykset ja globaalin kilpailun haasteet Suomen Akatemian hallitus päätti käynnistää tutkimusohjelman toimikunnan esityksen mukaisesti Tutkiva työpaja järjestettiin Svenska Handelshögskolanissa, Helsingissä Osanottajia oli kaikkiaan yli 70 Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta asetti työryhmän viimeistelemään mennessä ohjelmamuistion tutkimusohjelman Suomalaiset yritykset ja globaalin kilpailun haasteet hakujulistusta varten Työryhmän puheenjohtajana toimi professori Risto Tainio ja jäseninä professori Anne Kovalainen sekä professori Paavo Okko Ohjelmamuistion pohjana on käytetty päivätyn muistion esitystä sekä järjestetyssä tutkivassa työpajassa saatua palautetta Työryhmien sihteerinä toimi tiedesihteeri Tiina Forsman

21 21 RESEARCH PROGRAMME ON FINNISH COMPANIES AND THE CHALLENGES OF GLOBALIZATION CONTENTS 1 PROGRAMME PREPARATION 23 2 TOPICALITY AND IMPORTANCE OF THE PROGRAMME 24 3 FINNISH COMPANIES AND BUSINESS MANAGEMENT AS RESEARCH OBJECTS IN THE PROGRAMME 26 4 Programme goals 28 5 PROGRAMME THEMES Innovations in knowledge-intensive companies Knowledge formation and organizing: from production-driven to knowledge-intensive companies Company networks in the global economy Emergence and development of the electronic marketplace: threats and opportunities Owners and top management New challenges for financial control in globally operating businesses Entrepreneurship the emergence and development of new companies Work, the individual and management in a global business environment The social and ecological responsibility of enterprises and business management in the global economy 34 6 PPROGRAMME IMPLEMENTATION 35 APPENDIX: PROGRAMME PREPARATION 38

22 22

23 1 PROGRAMME PREPARATION 23 The Academy of Finland has undertaken to devote particular attention to the training of researchers in the field of management and business economics and to the development of research in this field At its meeting of February 12, 1999, the Council appointed a working group to prepare a proposal for steps to reinforce researcher training and research in business science, and particularly in business economics In a memorandum dated November 30, 1999, the working group presented an assessment of the present state of researcher training and the quantitative and qualitative goals of training, and also made a proposal for steps to develop researcher training and for the launch of a research programme to promote business competence On the basis of a proposal by the Research Council, the Board of the Academy decided on March 21, 2000 to launch a research programme in 2001 on the theme of Finnish companies and the challenges of globalization The Research Council continued development of the theme for the research programme by organizing an exploratory workshop on May 8, 2000 to hear a broader spectrum of opinion from the scientific community on the main content and parameters for the programme A programme memorandum was prepared on the basis of the original programme proposal and the feedback received in the workshop This specifies the relevance of the programme, programme goals, themes and application procedures The programme memorandum serves as the basis for a two-stage application procedure There will be a preliminary round in September 2000, with successful applicants going on to the second stage in December January 2000/2001 A programme team will be appointed

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Koordinaattorin valinta ja rooli Selection and role of the coordinator Painopiste: tiede hallinto

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Olet vastuussa osaamisestasi

Olet vastuussa osaamisestasi Olet vastuussa osaamisestasi Ohjelmistoammattilaisuuden uudet haasteet Timo Vehmaro 02-12-2015 1 Nokia 2015 Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Vahva perusosaaminen on kaiken perusta Implementaatio

Lisätiedot

Tutkimuksen huippuyksiköt. Maiju Gyran tiedeasiantuntija

Tutkimuksen huippuyksiköt. Maiju Gyran tiedeasiantuntija Tutkimuksen huippuyksiköt Maiju Gyran tiedeasiantuntija 1 21.12.2011 Programme for Centres of Excellence in Research 2012-2017 15 CoEs 2 Success rates in CoE Programmes Programme Plans of Intent Full proposals

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland www.helsinki.fi/yliopisto This presentation - Background

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

ECSEL - Electronic Components and Systems for European Leadership

ECSEL - Electronic Components and Systems for European Leadership ECSEL lyhyesti 2015 ECSEL - Electronic Components and Systems for European Leadership The Public-Private Partnership keeping Europe at the Forefront of Technology Development Electronic Components and

Lisätiedot

Hakemusarviointi Akatemiassa

Hakemusarviointi Akatemiassa Hakemusarviointi Akatemiassa 1. Suomen Akatemia 2. Hakemusten käsittely 3. Hyvän hakemuksen tunnuspiirteet 1 4. Hakemusten arviointi Organisaatio 2 Suomen Akatemia Edistää tieteellistä tutkimusta ja sen

Lisätiedot

Yhteiskunta- ja humanistiset tieteet (SSH) 7. puiteohjelman syksyn 2011 haku Vuoden 2012 työohjelma

Yhteiskunta- ja humanistiset tieteet (SSH) 7. puiteohjelman syksyn 2011 haku Vuoden 2012 työohjelma Yhteiskunta- ja humanistiset tieteet (SSH) 7. puiteohjelman syksyn 2011 haku Vuoden 2012 työohjelma Yleisiä huomioita 2012 SSH-työohjelmasta Kohdennettu erityisten yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseksi.

Lisätiedot

Indoor Environment 2011-2015

Indoor Environment 2011-2015 Indoor Environment 2011-2015 18.4.2013 Risto Kosonen Ohjelma on investointinäkökulmasta edennyt pääosin suunnitelman mukaisesti Työpaketti Kumulatiiviset kustannukset 1.5.2011 31.8.2012 Kumulatiiviset

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

7.4 Variability management

7.4 Variability management 7.4 Variability management time... space software product-line should support variability in space (different products) support variability in time (maintenance, evolution) 1 Product variation Product

Lisätiedot

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support 16.11.2016 The quality policy principles governing the activities of Aalto University

Lisätiedot

VTT and growth oriented SME companies

VTT and growth oriented SME companies VTT and growth oriented SME companies 18.1.2012 2 Share of SMEs export - selected countries, 2007 100 % Share of products export of the country, % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 44 51

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes,

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes, Copernicus, Sentinels, Finland Erja Ämmälahti Tekes, 24.5.2016 Finnish Space industry in the European context European Space industry has been constantly growing and increasing its direct employment in

Lisätiedot

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineen esittely

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineen esittely Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen esittely Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen opiskelijat käyvät sekä markkinoinnin että kansainvälisen liiketoiminnan

Lisätiedot

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s Success from innovations Terttu Kinnunen OSKE Energy Technology Cluster Joensuu Science Park Ltd. Länsikatu 15 80110 Joensuu terttu.kinnunen@carelian.fi 1 Space for work, meetings and events Expert Services

Lisätiedot

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA Tuotantotalouden koulutusohjelma KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA Diplomityöaihe on hyväksytty Tuotantotalouden

Lisätiedot

CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen

CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen 03.06.2009 Antti Koskelin CIO Konecranes Group 2009 Konecranes Plc. All rights Konecranes overview Business Agenda CIO Agenda Mindset for modern CIO Konecranes

Lisätiedot

WORKING COMMUNITY SKILLS

WORKING COMMUNITY SKILLS WORKING COMMUNITY SKILLS 8.10.2011 Päivi Huotari Paivi.huotari@hamk.fi DIFFERENT ROLES OF SUPERVISORS AND SUBORDINATES MANAGEMENT AND LEADERSHIP SKILLS ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOUR SELF MANAGEMENT

Lisätiedot

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Ø Rotarypiiri myöntää stipendejä sille osoitettujen hakemusten perusteella ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin tarkoituksiin. Ø Stipendejä myönnetään

Lisätiedot

Osaamisen ennakoinnin viitekehys

Osaamisen ennakoinnin viitekehys Osaamisen ennakoinnin viitekehys Koulutustoimikuntien laadullisen ennakoinnin seminaari Paasitorni 10.2.2011 Prof. Pirjo Ståhle, Turun yliopisto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus Tulevaisuuden 11.2.2011 Pirjo

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä. LET.OULU.FI Niina Impiö Learning and Educational Technology Research Unit

Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä. LET.OULU.FI Niina Impiö Learning and Educational Technology Research Unit Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä LET.OULU.FI Niina Impiö 14.4.2010 Väitöskirjatutkimuksen tavoite Ymmärtää opettajayhteisöjen yhteisöllistä työskentely- ja toimintakulttuuria. Tutkia

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineinfo 10.3.2015 4301+02 klo 12:15-14

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineinfo 10.3.2015 4301+02 klo 12:15-14 Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineinfo 10.3.2015 4301+02 klo 12:15-14 Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen opiskelijat käyvät sekä markkinoinnin

Lisätiedot

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Akateemisten asioiden komitea Academic Affairs Committee 11 October 2016 Eija Zitting

Lisätiedot

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland Overview on Finnish Rural network and its objectives Rural Network Unit, Finland Sivu 1 26.5.2009 Rural Network in Finland consist of all actors under - the Rural Development Programme for Mainland of

Lisätiedot

Asiantuntijoiden osaamisen kehittäminen ja sen arviointi. Anne Sundelin Capgemini Finland Oy

Asiantuntijoiden osaamisen kehittäminen ja sen arviointi. Anne Sundelin Capgemini Finland Oy Asiantuntijoiden osaamisen kehittäminen ja sen arviointi Anne Sundelin Capgemini Finland Oy Urapolkumalli ja suorituksen johtaminen ovat keskeisiä prosesseja asiantuntijoiden ja organisaation kehittämisessä

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa

Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa Tutkimusasiamies Kaisa Männikkö Tutkimus- ja innovaatiopalvelut Suomen Akatemian projektit Suomen Akatemia kehottaa avoimeen tieteelliseen

Lisätiedot

GOOD WORK LONGER CAREER:

GOOD WORK LONGER CAREER: Juhani Ilmarinen, Ville Ilmarinen, Pekka Huuhtanen, Veikko Louhevaara, Ove Näsman GOOD WORK LONGER CAREER: WORK WELL-BEING IN FINNISH TECHNOLOGY INDUSTRIES 2010-2015 Background Collective agreement between

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

Building a Pyramid Project Workshop, of April, Larissa, Greece

Building a Pyramid Project Workshop, of April, Larissa, Greece Building a Pyramid Project Workshop, 15-17 of April, Larissa, Greece Nuorelta yrittäjältä vaadittavien tietojen, taitojen ja kompetenssien tunnistaminen ja niiden kehittäminen opetuksessa Özerk Göker Pyramid

Lisätiedot

Supply Chain Management and Material Handling in Paper Industry Case Tervakoski Oy

Supply Chain Management and Material Handling in Paper Industry Case Tervakoski Oy Tampere University of Applied Sciences Paper technology International Pulp and Paper Technology Supply Chain Management and Material Handling in Paper Industry Case Tervakoski Oy Supervisor Commissioned

Lisätiedot

TietoEnator Pilot. Ari Hirvonen. TietoEnator Oyj. Senior Consultant, Ph. D. (Economics) presentation TietoEnator 2003 Page 1

TietoEnator Pilot. Ari Hirvonen. TietoEnator Oyj. Senior Consultant, Ph. D. (Economics) presentation TietoEnator 2003 Page 1 TietoEnator Pilot Ari Hirvonen Senior Consultant, Ph. D. (Economics) TietoEnator Oyj presentation TietoEnator 2003 Page 1 Sallikaa minun kysyä, mitä tietä minun tulee kulkea? kysyi Liisa. Se riippuu suureksi

Lisätiedot

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016 Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Wallstreet lyhyesti Perustettu vuonna 2006, SiPa toimilupa myönnetty 3/2014 Täysin kotimainen,

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 -Jukka Lotvonen -Vice President, Government Solutions -NetHawk Oyj NetHawk Government Solutions PRIVILEGED Your Wireless Forces NetHawk in Brief - Complete solutions

Lisätiedot

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG IVC 2007-2013 interregional cooperation across Europe Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences Interreg IVC/ Interreg Europe 26 May 2015, Helsinki INTERREG

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Co-Design Yhteissuunnittelu

Co-Design Yhteissuunnittelu Co-Design Yhteissuunnittelu Tuuli Mattelmäki DA, associate professor Aalto University School of Arts, Design and Architecture School of Arts, Design and Architecture design with and for people Codesign

Lisätiedot

Enhancing our Heritage Toolkit. Työkalupakki

Enhancing our Heritage Toolkit. Työkalupakki Enhancing our Heritage Toolkit Työkalupakki Hoito- ja käyttösuunnitelmien i vaikuttavuuden arviointia i EoH yleistä Arviointivälineitä i i i äja prosesseja kehitetty khi kohdevastaavien kanssa (alunperin

Lisätiedot

Kasvustrategia-hanke Strategy and Board Initiative (SBI)

Kasvustrategia-hanke Strategy and Board Initiative (SBI) Kasvustrategia-hanke Strategy and Board Initiative (SBI) Workshop 2 Jyrki Kontio, Ph.D. www.jyrkikontio.fi Agenda 10:00 Hankkeen tilannekatsaus Jyrki Kontio, SBI coordinator, R&D-Ware Oy 10:20 Ulkopuolisen

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland:

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland: Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project Kam oon China- verkostoon kuuluu kaksitoista (12) koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea. Verkosto on perustettu 1998 alkaen. Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

Tiede yhteiskunnassa ohjelman 2012 haku. Risto Alatarvas

Tiede yhteiskunnassa ohjelman 2012 haku. Risto Alatarvas Tiede yhteiskunnassa ohjelman 2012 haku Risto Alatarvas 08.09.2011 Toimintalinjat (Action lines) Toimintalinja 1: A more dynamic governance of the science and society relationship, jonka alla Responsible

Lisätiedot

Vaikuttavuus ja arviointi

Vaikuttavuus ja arviointi Vaikuttavuus ja arviointi KA2 ammatilliselle koulutukselle Hanketyöpaja osa II Impact: Effect that the activities and results have on people, practices, organisations and systems Sustainability: Capacity

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

SIJOITUSRISKIEN TARKASTELU 1/2 1

SIJOITUSRISKIEN TARKASTELU 1/2 1 Disclaimer This material has been prepared by Sunduka Oy, a Finnish limited liability company (the Company ), solely for the purpose of providing prospective investors with general financial and other

Lisätiedot

CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN

CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN POSTI GROUP CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN TIINA KATTILAKOSKI POSTIN TALOUDEN SUUNNITTELU Mistä lähdettiin liikkeelle? Ennustaminen painottui vuosisuunnitteluun

Lisätiedot

Master s Thesis opinnäytetyön tuki Industrial Management Master s -ohjelmassa. TkT Marjatta Huhta, Metropolia

Master s Thesis opinnäytetyön tuki Industrial Management Master s -ohjelmassa. TkT Marjatta Huhta, Metropolia Master s Thesis opinnäytetyön tuki Industrial Management Master s -ohjelmassa TkT Marjatta Huhta, Metropolia 1 Esityksen sisältö Master s in Industrial Management ohjelman kokonaisuus, tavoitteet ja rakenne

Lisätiedot

Paneelitoiminta osana arviointiprosessia. Tuomo Suortti Strategiset tutkimusavaukset info

Paneelitoiminta osana arviointiprosessia. Tuomo Suortti Strategiset tutkimusavaukset info Paneelitoiminta osana arviointiprosessia Tuomo Suortti Strategiset tutkimusavaukset info 28.1.2014 Paneeliarviointi osana strategisten tutkimusavausehdotusten arviointiprosessia Tekes pyytää suosituksen

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3)

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3) code name 1 2 sum YATJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 85 YATJA15AYTJ01-1000 Toimintaympäristön muutos 10 YTJ0101 Societal Change

Lisätiedot

Finnish way to build competitiveness

Finnish way to build competitiveness Finnish way to build competitiveness Learning Clusters 12th TCI Annual Global Conference Jyväskylä, Finland 14.10.2009 Antti Valle MEE, Innovation Dept. Division of R&D investments Large firms 1 = Share

Lisätiedot

Valuation of Asian Quanto- Basket Options

Valuation of Asian Quanto- Basket Options Valuation of Asian Quanto- Basket Options (Final Presentation) 21.11.2011 Thesis Instructor and Supervisor: Prof. Ahti Salo Työn saa tallentaa ja julkistaa Aalto-yliopiston avoimilla verkkosivuilla. Muilta

Lisätiedot

Itämeri -seminaari 3.12.2008

Itämeri -seminaari 3.12.2008 Itämeri -seminaari 3.12.2008 HAAGA-HELIA amk Liisa Rohweder KTT, yliopettaja Kestävä kehitys ja vastuullinen liiketoiminta 1 Miksi HAAGA-HELIA otti Itämerihaasteen vastaan? Yhteiskuntavastuullista toimintaa

Lisätiedot

Yhteinen Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot YAMK kaikille LAMKin opiskelijoille

Yhteinen Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot YAMK kaikille LAMKin opiskelijoille Lahden Ammattikorkeakoulu 216-217 2.3.216 Yhteinen Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot YAMK 216-217 kaikille LAMKin opiskelijoille Tunnus Nimi 1 v Op yht KEYVV16-11 Kaikille yhteinen täydentävä

Lisätiedot

Norpe Winning Culture

Norpe Winning Culture Norpe Winning Culture TEKES Ideat vaihtoon 2.4.2014 Mona Hokkanen Smarter retailing Elämykselliset ostokokemukset Yksilölliset myymäläkonseptit Alhaisimmat kokonaiselinkaarikustannukset Seite 2 Miksi?

Lisätiedot

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY Kaisa Sinikara, University Librarian, Professor and Elise Pirttiniemi, Project Manager, Helsinki University Library Ellen Namhila,

Lisätiedot

Internet of Things. Ideasta palveluksi IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa. Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen

Internet of Things. Ideasta palveluksi IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa. Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen Internet of Things Ideasta palveluksi 17.4.2015 IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen We are where our clients are CGI in Finland and globally Close

Lisätiedot

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO 2/2009 Mikä on Erasmus-peruskirja? Erasmus-peruskirja (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE) säilyy korkeakoulun

Lisätiedot

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007 Welcome to Finland Lahti Wellamo Community College 11 December 2007 We operate in the premises of Lahti Adult Education Centre The building was inaugurated exactly 20 year ago and was built to serve university

Lisätiedot

Pricing policy: The Finnish experience

Pricing policy: The Finnish experience Pricing policy: The Finnish experience Esa Österberg Senior Researcher Alcohol and Drug Research, STAKES, Helsinki, Finland esa.osterberg@stakes.fi Three pillars of traditional Nordic alcohol control Strict

Lisätiedot

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, %

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, % Russia Rest of Eastern Europe Brazil America Middle East and Africa Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.% in 216 GDP growth 216/215, % 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 Average growth:

Lisätiedot

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9 Vertaispalaute Vertaispalaute, 18.3.2014 1/9 Mistä on kyse? opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä palaute ei vaikuta arvosanaan (palautteen antaminen voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt

Lisätiedot

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus PzS-Zellen Hawker perfect plus, mit Schraubverbindern, Abmessungen gemäß DIN/EN 60254-2 und IEC 254-2 Serie L PzS-cells Hawker perfect

Lisätiedot

A Plan vs a Roadmap. This is a PLAN. This is a ROADMAP. PRODUCT A Version 1 PRODUCT A Version 2. PRODUCT B Version 1.1. Product concept I.

A Plan vs a Roadmap. This is a PLAN. This is a ROADMAP. PRODUCT A Version 1 PRODUCT A Version 2. PRODUCT B Version 1.1. Product concept I. A Plan vs a Roadmap PRODUCT A Version 1 PRODUCT A Version 2 PRODUCT B Version 1.1 This is a PLAN Component A RESEARCH project Development project B COMP. C COMP. B RESEARCH project Product concept I This

Lisätiedot

OKM, 4.11.2013: Keskustelutilaisuus kestävän kehityksen edistämisestä korkeakouluissa, Ea Maria Blomqvist, Åbo Akademi

OKM, 4.11.2013: Keskustelutilaisuus kestävän kehityksen edistämisestä korkeakouluissa, Ea Maria Blomqvist, Åbo Akademi OKM, 4.11.2013: Keskustelutilaisuus kestävän kehityksen edistämisestä korkeakouluissa, Ea Maria Blomqvist, Åbo Akademi Korkeakoulujen kestävän kehityksen kansallisista ja kansainvälisistä verkostoista

Lisätiedot

Hyvän työelämän eväät - Johtamisella vaikutetaan jaksamiseen

Hyvän työelämän eväät - Johtamisella vaikutetaan jaksamiseen Hyvän työelämän eväät - Johtamisella vaikutetaan jaksamiseen Juha Sipilä Hyvinvointia työelämään -seminaari 12.10.2013 Kaikki alkaa ajatuksesta Luomisen prosessi koostuu kolmesta osatekijästä: 1) Kaikki

Lisätiedot

Kuinka rakentaa globaaleja verkostoja - kommenttipuheenvuoro

Kuinka rakentaa globaaleja verkostoja - kommenttipuheenvuoro Suomalaiset pk-yritykset kasvavat globaalissa taloudessa 25.11.2008 Kuinka rakentaa globaaleja verkostoja - kommenttipuheenvuoro Tuija Mainela, professori, KTT Oulun yliopisto, Markkinoinnin laitos Kansainvälistyminen

Lisätiedot

New Skillsand Jobs- New Skills Network. hakukierroksen 2012 painopisteissä 18.10.2011

New Skillsand Jobs- New Skills Network. hakukierroksen 2012 painopisteissä 18.10.2011 New Skillsand Jobs- Tulevaisuuden osaajat hakukierroksen 2012 painopisteissä 18.10.2011 New Skills Network Komission rahoittamaa temaattista toimintaa Tavoitteena levittää LLP-ohjelman tuloksia, edistää

Lisätiedot

Hyvinvoinnin haasteita ja mahdollisuuksia; kokemuksia ja näkemyksiä Kyamk:n TKItoiminnasta

Hyvinvoinnin haasteita ja mahdollisuuksia; kokemuksia ja näkemyksiä Kyamk:n TKItoiminnasta Hyvinvoinnin haasteita ja mahdollisuuksia; kokemuksia ja näkemyksiä Kyamk:n TKItoiminnasta 2009 2013 Ex tutkimusjohtaja Juhani Pekkola, Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Yhteiskunta perustuu luottamukseen

Lisätiedot

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Kemppi ARC YOU GET WHAT YOU MEASURE OR BE CAREFUL WHAT YOU WISH FOR HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Puolitetaan hitsauskustannukset seminaari 9.4.2008 Mikko Veikkolainen, Ratkaisuliiketoimintapäällikkö

Lisätiedot

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto 2014 Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto Suomalaisen verkkokaupan arvo Verkkokauppatilasto sisältää kaiken verkkokauppaostamisen Kaikki

Lisätiedot

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe etu Monikäyttöpaperi hoitaa useimmat pyyhintätehtävät Sopiva lasipintojen pyyhintään Sopii käsien kuivaamiseen Elintarvikekäyttöön hyväksytty Tork Easy Handling, pakkaus, jota on helppo kantaa mukana,

Lisätiedot

Smart Microgrid India pre-study for Growth Program

Smart Microgrid India pre-study for Growth Program Smart Microgrid India pre-study for Growth Program Finpro /Export Finland, Seppo Keränen / 01.12.2015 Smart microgrid India pre-study for Growth program Market focus: First pilot in India and then sales

Lisätiedot

Global value chains - hankkeita. Samuli Rikama

Global value chains - hankkeita. Samuli Rikama Global value chains - hankkeita Samuli Rikama Global value chains taustaa Miten yritykset organisoineet toimintansa globaalisti? Talouden rakennemuutos uudet nopeasti kehittyvät markkinat ja teknologia

Lisätiedot

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa!

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa! KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College 2012-2013 Welcome - Tervetuloa! CONTENTS: Education system and adult education in Finland Kuopio Community College I I I I I I I I basic information main

Lisätiedot

KNX Partnerpäivä Tervetuloa. Johan Stigzelius KNX Finland ry

KNX Partnerpäivä Tervetuloa. Johan Stigzelius KNX Finland ry KNX Partnerpäivä 6.11.2014 Tervetuloa Johan Stigzelius KNX Finland ry KNX 1991 the first Handbook Open Specification was published 1993 ETS 1996 ET2 1997 Batibus, EHS and EIB merged 2001 Konnex Association

Lisätiedot

Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella

Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella 26.4.2012 1 "There is often a property bubble around catchment areas. If a school makes a house more saleable or desirable,

Lisätiedot

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Annamaija Id-Korhonen Lahti University of Applied Sciences Lahden tiedepäivä 12.11.2013 tulevaisuuden palvelut 2020 Sosiaali-

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 11.4.2016 Osa II: Projekti- ja tiimityö Sisältö Projektityö Mitä on projektityö? Projektityön tekeminen: ositus, aikatauluhallinta, päätöksenteon

Lisätiedot

Research in Chemistry Education

Research in Chemistry Education Research in Chemistry Education The Unit of Chemistry Teacher Education, Department of Chemistry, University of Helsinki Chemistry Education Centre Kemma, National LUMA Centre, University of Helsinki Prof.

Lisätiedot

Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process. SafetyBIM research project 10/2007 2/2009. (TurvaBIM in Finnish)

Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process. SafetyBIM research project 10/2007 2/2009. (TurvaBIM in Finnish) Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process research project 10/2007 2/2009 (TurvaBIM in Finnish) Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction

Lisätiedot

Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia. Tytti Viinikainen 1.10.2015

Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia. Tytti Viinikainen 1.10.2015 Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia Tytti Viinikainen 1.10.2015 ECOMMissa kolme sessiota työpaikkateemasta Pääteemana, miten saada yritykset/työpaikat kuskin paikalle

Lisätiedot

FIMECC Mahdollisuudet teollisuuden murroksessa. Dr. Kalle Kantola CTO / FIMECC

FIMECC Mahdollisuudet teollisuuden murroksessa. Dr. Kalle Kantola CTO / FIMECC FIMECC Mahdollisuudet teollisuuden murroksessa Dr. Kalle Kantola CTO / FIMECC Teollisuuteen vaikuttaa useita muutosajureita, jotka tulisi ymmärtää uhkien sijasta uusina mahdollisuuksina Digitalization

Lisätiedot

Mitä tarjolla Energiatyöohjelmassa, vinkkejä tuleviin hakuihin

Mitä tarjolla Energiatyöohjelmassa, vinkkejä tuleviin hakuihin Mitä tarjolla Energiatyöohjelmassa, vinkkejä tuleviin hakuihin Pia Salokoski Tekes Näin onnistut Horisontti 2020 -ohjelman Smart City- hauissa! Vuoden 2017 haut Topic: Publication date: SCC-1-2016-2017:

Lisätiedot

DS-tunnusten haku Outi Jäppinen CIMO

DS-tunnusten haku Outi Jäppinen CIMO DS-tunnusten haku 2013 Outi Jäppinen CIMO 2/2009 DS-tunnukset ECTS- ja DS-tunnusten avulla pyritään edistämään ECTS-järjestelmän sekä tutkintotodistuksen liitteen Diploma Supplementin asianmukaista käyttöä

Lisätiedot

AJATUKSIA KÄSITYÖTIETEEN ONTOLOGIASTA

AJATUKSIA KÄSITYÖTIETEEN ONTOLOGIASTA 1 AJATUKSIA KÄSITYÖTIETEEN ONTOLOGIASTA Prof. Leena Kaukinen Helsingin yliopisto Käsityönopettajan koulutus INTERACTION FIELDS IN CRAFT PROCESSES culture Social groups, societies & institutions time human

Lisätiedot

Kansainvälisiä tutkimus- ja kehitysprojekteja ekotehokkaan rakennetun ympäristön tuottamiseen, käyttöön ja ylläpitoon

Kansainvälisiä tutkimus- ja kehitysprojekteja ekotehokkaan rakennetun ympäristön tuottamiseen, käyttöön ja ylläpitoon Kansainvälisiä tutkimus- ja kehitysprojekteja ekotehokkaan rakennetun ympäristön tuottamiseen, käyttöön ja ylläpitoon ICT & ympäristönäkökulma rakennus- ja kiinteistöklusteri Pekka Huovila VTT Rakennus-

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto Tämän viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelman valintakokeen avulla Arvioidaan viestintävalmiuksia,

Lisätiedot