TULITAUKOJA PAPERISODISSA MITÄ MERKITYKSIÄ TAIDEAKTIVITEETEILLA ON YRITYKSEN HENKILÖSTÖN HYVINVOINNILLE?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TULITAUKOJA PAPERISODISSA MITÄ MERKITYKSIÄ TAIDEAKTIVITEETEILLA ON YRITYKSEN HENKILÖSTÖN HYVINVOINNILLE?"

Transkriptio

1 TULITAUKOJA PAPERISODISSA MITÄ MERKITYKSIÄ TAIDEAKTIVITEETEILLA ON YRITYKSEN HENKILÖSTÖN HYVINVOINNILLE? Piritta Kantojärvi Taidekasvatusseminaaritutkielma Taideteollinen Korkeakoulu 2003 Ohjaaja: Inkeri Sava Opponentti: Satu Hirvikoski 1

2 2

3 Olin saanut ohjeeksi kerätä talteen viikon aikana syntyneet paperijätteet. Purin siis aggressioitani ja satunnaisia turhautumisiani rutistelemalla paperipalloja pieleen menenneistä tulosteista ja keskeneräisten projektien jatkoaika-anomuksista. Kun SE päivä viimein koitti, keräsimme työkavereiden kanssa paperipallomme yhteen isoon laatikkoon ja lähdimme kohtauspaikalle. Siellä meitä oli vastassa toisesta yrityksestä tullut joukkio. Mietin, että jaaha, mitähän pöhköä meillä nyt olisi luvassa. Tilaisuuden vetäjä pyysi kummastakin ryhmästä kaksi vapaaehtoista erikseen. He saivat tehtäväkseen laatia kansainväliset säännöt sodankäynnin varalle. Meidät muut sijoitettiin tilan eri puolille ja me saimme tehtäväksemme suunnitella hyökkäysstrategiaa. Tuntui tosi typerältä seistä siellä kuin lapset konsanaan, leikkimässä keskellä työpäivää. Mitäköhän hyötyä tästäkin olisi, pohdin mielessäni. Aivan järjetöntä tämä ainakin oli. Toivoin jo, että pääsisin takaisin tekemään tilinpäätöstä ja käsittelemään negatiivisia asiakaspalautelomakkeita. Työtoverini keskeytti haaveeni yllättäen karjaisemalla riemuiten korvaani: hyökkäykseen! (fiktiivinen tarina) 3

4 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO ENNAKKO-OLETUKSENI AIEMPIA TUTKIMUKSIA TUTKIMUSPROSESSI JA MENETELMÄT TUTKIMUSMENETELMÄ JA AINEISTON KERÄÄMINEN HAASTATTELUJEN KUVAILU TAIDE JA KULTTUURI YRITYKSISSÄ KÄSITTEIDEN MÄÄRITTELYÄ: TAIDE JA KULTTUURI TAITEEN JA KULTTUURIN NÄKYMINEN YRITYKSISSÄ HENKILÖSTÖLLE JÄRJESTETYT AKTIVITEETIT OSALLISTUMINEN AKTIVITEETTEIHIN HENKILÖSTÖ JA HYVINVOINTI KÄSITTEIDEN MÄÄRITTELYÄ: TYÖHYVINVOINTI JA TYÖILMAPIIRI HENKISEEN HYVINVOINTIIN VAIKUTTAMINEN TYÖSSÄ MIKSI HENKILÖSTÖLLE JÄRJESTETÄÄN TOIMINTAA? KUN TOIMINTAA EI OLE TAI SITÄ ON VÄHENNETTY

5 5 TAIDEAKTIVITEETTIEN MERKITYKSIÄ TAIDEAKTIVITEETIN MERKITYS SUHTEESSA LIIKUNTAAN TARJONNAN MONIPUOLISTAMINEN VUOROVAIKUTUSTA JA VIRKISTÄYTYMISTÄ VOIMAVAROJA JA ITSETUNTEMUSTA LUOVUUTTA, UUSIA NÄKÖKULMIA JA ERILAISTA OPPIMISTA TAITEEN MERKITYS YRITYKSEN KEHITTÄMISTYÖSSÄ PÄÄTELMIÄ JA TULOSTEN TARKASTELUA YHTEENVETOA TULOKSISTA TUTKIELMAN ARVIOINTIA MITÄ TAIDEAKTIVITEETTI VOISI OLLA? LÄHTEET LIITE 1: YHTEENVETO HAASTATELLUISTA HENKILÖISTÄ LIITE 2: YHTEENVETOA AKTIVITEETEISTA LIITE 3: LOMAKEKYSYMYKSET

6 6

7 1 JOHDANTO Yritykset järjestävät henkilöstölleen erilaista toimintaa. Toiminnalla tarkoitan retkiä konsertteihin, liikuntapäiviä ja tiimikoulutusta, miksi ei myös taidekursseja. Mitä merkitystä yritykselle on sillä, että henkilökunnalle järjestetään toimintaa? Mitä erityismerkitystä sillä on, jos kyseessä on taidesuuntautunut aktiviteetti? Olen kiinnostunut valottamaan kenttää, jossa taidekasvatus yhdistyy yritysmaailmaan. Jo muutaman vuoden ajan olen kehitellyt ideaa yksityisestä taidekoulusta aikuisille. Idea on kulkenut nimellä GASP!-project (www.uiah.fi/~gasp). Projektiin liittyi yhden yrityksen henkilökunnalle järjestetty kolmen iltapäivän mittainen taidekurssi. Tällä hetkellä olen siinä vaiheessa, että pohdin yrityksille järjestettävien taidekurssien realistisia toteutusmahdollisuuksia ja esimerkiksi asiakashyötyä. Näin ollen uskon tästä tutkielmasta olevan itselleni hyötyä. Uskon tuovani esille myös taidekasvatuksen kentän laajenemismahdollisuuksia yritysmaailman suuntaan. Tällä tutkielmalla saattaa olla merkitystä myös yrityksille oman henkilöstöaktiviteettitoiminnan tarkastelussa ja kehittämisessä. Rajaan tutkimuksen koskemaan taideaktiviteettien merkityksiä yrityksille, liittyen erityisesti henkilöstön hyvinvointiin. Olen kiinnostunut selvittämään, minkälaisia taide- ja kulttuurisuuntautuneita aktiviteetteja henkilöstölle järjestetään ja minkä takia niitä järjestetään tai ei järjestetä. Taideaktiviteetti on tässä tutkielmassa ymmärretty varsin laajasti. Kyseisen aktiviteetin tulee olla interaktiivinen ja taidesuuntautunut, kuten esimerkiksi taidekurssi tai kulttuuritapahtuma, jossa mukanaolijat pääsevät itse osallistumaan toimintaan. Näkökulmaksi olen valinnut niiden henkilöiden näkökulman, jotka tekevät päätöksen siitä, mitä aktiviteetteja henkilöstölle järjestetään. Aktiviteettiin osallistujat olisivat varmastikin enemmän asiantuntijoita omasta hyvinvoinnistaan ja taideaktiviteetin vaikutuksesta siihen, mutta jätän sen nyt rajaukseni ulkopuolelle. Lisäksi rajaan tutkimukseni koskemaan vain muutamia itse valitsemiani suurikokoisia yrityksiä. 7

8 Lähestyin valitsemiani yrityksiä sekä kyselylomakkein että haastatteluin. En esitä teoriaa ja aineistoa omina lukuinaan vaan nivon niitä yhteen teemoittain. Olen liittänyt osan päätelmistäni ja havainnoistani teemojen käsittelyn sekaan. Tutkimuksen raportointi voi Eskolan ja Suorannan (2000, s.82, 175) mukaan ollakin teorian ja empirian vuoropuhelua, ja tätä aineiston teemoittelu jopa edellyttääkin. Kirjoitan rinnakkain yritysjohtajien haastattelulainauksia ja eri tutkijoiden vuosien työn tutkimustuloksia. Tarkoitukseni ei ole tällä arvottaa näitä saman- tai eriarvoisiksi vaan nimenomaan luoda vuoropuhelua. Käytän tekstissäni lisätietoihin ja yksityiskohtiin pienempää fonttikokoa erottaakseni ne päätekstistä. A B B C A C, kun A C > n m= 1 B m Ajatteluni ja tutkimukseni perustuu yllä olevaan matemaattiseen logiikkaan. Malli on luettavissa siten, että kun todistan, että taideaktiviteetilla on merkitystä yksilön hyvinvoinnille ja yksilön hyvinvoinnilla on merkitystä yritykselle, on taideaktiviteetilla merkitystä yrityksen hyvinvoinnille. Lisäksi olen oppinut yrityksen F haastattelusta sen, että yhteisön hyvinvointi on enemmän kuin sen yksilöiden hyvinvointien summa. Tässä kaavassa on huomioitu, että yksilöiden hyvinvoinnit voivat olla erikokoisia. Pohdin siis tutkielmassani, minkälaisia merkityksiä taiteen tekemisellä ja hyvinvoinnilla on yksilölle. Sen jälkeen teen päätelmiä siitä, mitä merkityksiä yritykselle on sillä, että henkilöstö osallistuu taideaktiviteetteihin. (Lisätietoja matematiikasta Seppänen ym MAOL-taulukot.) A = taideaktiviteetti B = yksilön hyvinvointi C = yrityksen hyvinvointi = on verrannollinen, lue tässä: on merkitystä A B tarkoittaa A:lla on merkitystä B:hen = ja = siitä seuraa että = on olemassa n = henkilöstömäärä yrityksessä m = yksittäinen yksilö = yhteenlaskumerkki, joka puretaan näin: n m= 1 B = B + B + B B m n 8

9 1.1 Ennakko-oletukseni Uskon siihen, että jokainen voi oppia uusia asioita kaikissa elämänvaiheissa ja luova ajattelu on kaikkien ulottuvilla, kun sen vain ymmärtää ottaa käyttöönsä. Visti kirjoittaa, että tutkimukset, jotka koskevat ihmistä, sisältävät aina ihmiskäsityksen joko kätketysti tai suoraan. Tutkimuskohteen ja -ongelman valinnalla ihmistä ja organisaatiota tutkiva ilmaisee oman ihmiskäsityksensä. Vistin mukaan se, millaista ihmiskäsitystä työelämän murroksessa tehtävät ratkaisut toteuttavat, kaipaisi syvällistä ja vastuuntuntoista pohdintaa. (Visti 1996, s.13, 61, 35.) Jätän tässä tutkielmassa lukijan pohdittavaksi sen, minkälaista ihmiskäsitystä kunkin kirjoittajan tai puhujan näkemykset heijastavat. Omat esioletukseni siitä, mitä taidekurssi yritykselle merkitsee: Kommunikointi ryhmässä paranee, kun ihmiset ymmärtävät toisia ja itseään paremmin, mikä vaikuttaa osaltaan työilmapiiriin. Taideaktiviteetista ihmiset saavat lisää energiaa, mikä parantaa työtehokkuutta ja vaikuttaa myös työilmapiiriin. Mielikuvituksen ja itseilmaisun kautta ihmiset saavat enemmän luovuutta ongelmanratkaisuun ja vaihtoehtojen näkemiseen. Henkinen hyvinvointi paranee paremman itsetunnon ja itsetuntemuksen avulla, mikä vaikuttaa poissaolojen vähenemiseen, kun henkilöstö on terveempi ja onnellisempi. Oletan myös, että paremman työviihtyvyyden, henkisen hyvinvoinnin ja itsensä merkitykselliseksi kokemisen kautta saavutetaan parempi työtyytyväisyys ja motivaatio, sitoutetaan henkilöstö paremmin yritykseen ja vaihtuvuus pienenee. Soveltaen Mayon (tähän viitataan teoksessa Thuis 1999, s.48) ajattelua oletan myös, että aktiviteetin järjestäminen antaa työntekijöille tunteen, että he ovat tärkeitä ja yritys haluaa panostaa heidän hyvinvointiinsa. Jo se vaikuttaa positiivisesti heidän työmotivaatioonsa ja -tehokkuuteensa. Australialainen Elton Mayo teki 1945 tunnetun Hawthorne-tutkimuksensa Western Electric Company:ssa, mikä osoitti, että työntekijät työskentelevät paremmin kun saavat huomiota osakseen, oli huomio sitten valojen lisäämistä tai vähentämistä. 9

10 1.2 Aiempia tutkimuksia Olen tähän koonnut tutkimuksia, jotka käsittelevät henkilöstön hyvinvointia, mutta myös tutkimuksia, joissa yhdistetään taide ja yritystoiminta, sekä tutkimuksia, joissa etsitään taiteen merkitystä. Tietoa henkisestä hyvinvoinnista työpaikoilla on olemassa paljon, mutta se on hajanaista ja usein ammattiala- tai työpaikkakohtaista. Tutkimuksissa on tarkasteltu lähinnä henkistä pahoinvointia ja siihen vaikuttavia tekijöitä sekä työtyytyväisyyttä. (Perkka-Jortikka 1992, s.8-9, ) Taiteen merkityksestä ihmiselle on myös kirjoitettu paljon, mutta en löytänyt yhtään tutkimusta tai kirjaa aiheesta taideaktiviteetit yritysmaailmassa. Kanadassa Ontario Arts Council on julkaissut kaksi kvantitatiivista tutkimusta: Time For the Arts: The participation of Ontarians in arts activities 1994 ja The Arts and the Quality of Life: The attitudes of Ontarians Taide ja kulttuuripalvelut (the arts), jotka luen itse käyttämäni taideaktiviteetti-sanan piiriin, on nähty näissä kahdessa tutkimuksessa hyvin laajasti. Taideaktiviteetit on jaettu aktiviteetteihin kotona (esim. videon katsominen, kirjan lukeminen ja musiikin kuuntelu) ja kodin ulkopuolella (esim. festivaaleilla, konsertissa, teatterissa ja museoissa käymiseen). Mukaan on vertailukohteeksi otettu myös ammattilaisurheilutapahtumaan osallistuminen. Ensimmäisessä tutkimuksessa ei juuri pohdita, miksi aktiviteetteihin osallistutaan. Siitä käy kuitenkin ilmi, miten esimerkiksi ikä ja koulutustausta vaikuttavat osallistumiseen. Korkeasti koulutetut olivat aktiivisempia osallistumaan. Toisessa tutkimuksessa tuodaan ilmi, miten tärkeinä ihmiset näkevät yhteiskunnan tarjoamat kulttuuripalvelut. Katarina Eskola (1998b) on tehnyt omaelämänkertatutkimusta vuonna 1995 järjestetyn Elämysten jäljillä -kirjoituskilpailun sadosta. Hänen tutkimuksestaan käy ilmi, että ihmiset etsivät merkitystä elämäänsä työstä, ihmissuhteista, opiskelusta, aatteista, koulutuksesta, luonnosta ja erilaisista harrastuksista. Paljon on myös niitä, joille taiteeseen ja kirjallisuuteen liittyvä luova harrastus on oman elämän kannalta aivan keskeistä, kirjoittaa Eskola (1998a, s.39) artikkelissaan Taiteen merkityksellistämä elämä. Hän pohtii, onko taiteeseen ja kirjallisuuteen liittyvä konteksti kutsunut kirjoittajia kertomaan kokemuksista, joita heidän olisi muuten ollut vaikea käsitellä. 10

11 Tomi-Pekka Humalisto on tehnyt 1996 Taideteollisessa korkeakoulussa lopputyön Merkitystä etsimässä: nykytaiteen tulkintaan liittyvä aikuisryhmien opetuskokeilu. Humaliston opinnäytetyöhön kuului yhtenä osa-alueena puolen vuoden opetuskokeilu. Opetettavat ryhmät koostuivat viiden yrityksen henkilökunnan taidekerhoista. Opetuskokeiluun kuului tehtäviä, jotka sisälsivät näyttelykäyntejä ja keskustelua, eivät käsillä tekemistä. Oman taiteellisen prosessinsa lisäksi hän tutki nykytaiteen vastaanottamisen opettamista. Tutkimukseen ei kuulunut ollenkaan sen pohtimista, mitä yritykset tästä saivat irti tai mitä merkitystä nykytaiteen ymmärtämisellä osallistujille oli. Humalisto tutki kyllä osallistujien oppimista ja vertasi sitä Michael Parsonsin taiteen vastaanottamisen tasoteoriaan. Hän itsekin myöntää, että aineistosta ei selviä, missä määrin yksilöllistä kehitystä tapahtui. Tosin osallistujien asenteissa oli havaittavissa muutoksia. Kari Nuutinen Taideteollisesta Korkeakoulusta järjesti eräässä yrityksessä henkilöstölle työnohjausta, jossa menetelmänä käytettiin kuvallista tekemistä keskustelujen ohella. Hän tekee parhaillaan väitöstutkimusta aiheeseen liittyen, ja olen keskustellut hänen kanssaan kaksi kertaa. Nuutisen tutkimuksen työnimenä on Kuvallinen dialogisuus, taiteilija tutkii työtään ja visuaalista ilmaisua työnohjausmenetelmänä sekä sen käyttöä osana organisaation innovaatio ja muutostyötä. (Ks. 5.6) Hannele Varsa on toteuttanut yhteistyössä kahden näyttelijän kanssa Ylös alamäkeä -näytelmän, joka valmistui vuonna Se käsitteli työpaikan sosiaalisia suhteita, tulostavoitteita, yhteistyötä, kilpailua, kiusaamista ja loppuunpalamista. Näytelmä kiersi työpaikoilla ainakin seitsemän vuoden ajan sekä Suomessa että Ruotsissa, ja siihen liittyi keskustelutilaisuus ja aihetta käsittelevä julkaisu. Sittemmin Varsa jatkoi yhteistyötä näyttelijöiden kanssa tekemällä tutkimusta työ- ja perheelämän yhteensovittamisesta. Siinä taide oli osana työpaikoilla tehtävää kehittämistyötä. Taiteen avulla luomme uusia tapoja tutkimustulosten välittämiseen sekä työpaikoille että laajemmalle yleisölle, Varsa kirjoittaa. Lähestymällä samaa teemaa erityyppisin keinoin he voivat tavoittaa erilaisia ihmisiä ja syventää näkemystä työstä ja perheestä. (Varsa 1998, s ) Katriina Perkka-Jortikka on tehnyt 1992 väitöstutkimuksen Sosiaalinen hyvinvointi ja yhteisöllisyys työssä, tutkimus toimihenkilöiden työn arjesta 1980-luvun Suomessa. Hän pyrki vastaamaan kysymykseen, mitä on sosiaalinen hyvinvointi työssä ja erityisesti osana henkistä hyvinvointia. Hänen tutkimuksessaan on työntekijöiden näkökulma aiheeseen. 11

12 Annaliisa Visti (1996) on tehnyt Yhteistyön ja työn tuottavuuden kehitys organisaation transformaatiossa -väitöstutkimuksen yhden yrityksen henkilöstöstä 1990-luvun alussa. Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata organisaation työyhteisökehitystä kartoittamalla henkilöstön arviointeja työilmapiiristä, työhön sitoutuneisuudesta, työn kuormittavuudesta ja työhyvinvoinnista. Hän kiinnitti huomiota näiden seikkojen yhteyksiin työn tuottavuuteen organisaation nelivuotisen transformaatioprosessin aikana. Tutkimusraportin lopussa Visti kirjoittaa myös huumorin liittyvän henkilöstön hyvinvointiin. Seuraavasta lainauksesta käy ilmi, että mielihyvään liittyvät asiat, joihin taideaktiviteetinkin voisi sijoittaa, eivät kuulu organisaatiotutkimukseen. Laajasta ja moniaineksisesta organisaatioita ja niissä työskenteleviä koskevista teorioista, malleista ja tutkimustuloksista hahmottuu kuva kaikkia kukkia kukkivasta niitystä. Vain kaunein kukka eli huumorin kukka näyttäisi puuttuvan. Niin tässä kuin miltei kaikissa muissakin OD-/OTprojekteissamme henkilöstö on korostanut ilon ja hauskuuden merkitystä ja kaivannut sitä työpaikalle. Sinänsä hyödyllisen, mutta usein niin totisen taukojumpan sijasta pyydänkin kehittämisseminaareissa osallistujia iltapäivätanssiin (jytätanssia Don t worry, be happy -tahtiin). Vartalonsa keinuttaminen ja hytkyttäminen saa osallistujat muistamaan myös kehollisen olemuspuolensa, hymyilemään ja löysäämään hieman tiukkaa pipoa ts. liiallista älyllisyyden korostusta. Yllä oleva teksti ei ehkä sovi tieteelliseen tutkimusraporttiin, mikä mielestäni osoittaa sen osuvan asian ytimeen: organisaatiotutkimukseen eikä työorganisaatioille kuulu sellainen, mikä liittyy mielihyvään. Työssä ei saa olla hauskaa, siitä ei saa laskea leikkiä, sitä ei saa asettaa naurunalaiseksi. Kokemukseni mukaan kuitenkin esimerkiksi liioittelemalla ja karrikoimalla organisaation käytäntöjä, ne voi saada näyttämään niin hulluilta kuin ne todellisuudessa joskus ovatkin. Nauru saa meidät silloin huomaamaan, että kaikelle on vaihtoehtoja. Suomalaisen työelämän huumori on vahvaa ja oivallista, ja sen tulisi saada elintilaa muulloinkin kuin vain pikkujouluhupailuissa. (Visti 1996, s149.) 12

13 2 TUTKIMUSPROSESSI JA MENETELMÄT 2.1 Tutkimusmenetelmä ja aineiston kerääminen Tutkimusasenteeksi valitsin kvalitatiivisen otteen. Eskola ja Suoranta kuvailevat sen olevan prosessiluonteinen ja tavoittavan ilmiöiden muutoksen. Täten tutkimustuloksiakaan ei voida pitää ajattomina ja paikattomina. Heidän mukaansa kvalitatiiviselle tutkimukselle ominaista on myös se, että tutkija ei ennalta määrittele tutkimustuloksia. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa keskitytään usein pieneen määrään tapauksia, jotka sitten pyritään analysoimaan mahdollisimman perusteellisesti. (Eskola & Suoranta 2000, s.16, 19.) Perkka-Jortikka (1992, s.28-29) puhuu omasta lähestymistavastaan empaattisena, ja sanoo, että sen avulla saa enemmän tietoa siitä, miten tutkitut itse mieltävät yhteytensä organisaatioon. Muodollisen lähtökohdan haittana hän näkee sen, että tutkittavia lähestytään samoilla termeillä ja määrittelyillä riippumatta siitä, miten he itse spontaanisti asiat määrittelevät (mt). Kun tutkija pyrkii säilyttämään tutkittavan ilmiön sellaisena kuin se on, manipuloimatta tutkimustilannetta, voidaan puhua naturalistisesta otteesta, pyrkimyksestä tavoittaa tutkittavien näkökulma (Eskola & Suoranta 2000, s.16). Olen pyrkinyt tuomaan tutkielmassani esille tutkittavien näkökulman haastattelukatkelmilla ja tuomalla esille heidän käsitteidenmäärittelyään. En kuitenkaan näe tutkimusotettani täysin naturalistisena enkä siihen pyrikään, sillä jo tutkimuskysymykseni, kuten muutkin kysymykseni, suuntaavat tutkittavien vastauksia jollain tavalla. Toisaalta olin kyllä siinä määrin ulkopuolelta katsoja, että en ole yhdenkään yrityksen työntekijä enkä erityisen perehtynyt yritysmaailmaan. 13

14 AINEISTON VALINTA Kari Nuutinen kertoi ( ) muutamista yrityksistä, joilla on tai on ollut kerhotoimintaa. On olemassa myös työkykyä ylläpitävää toimintaa (TyKy). Taideharrastuneisuus on kuitenkin pientä, hän sanoi. Halusin haastatella suurten yritysten henkilöstöjohtajia ja -kehittäjiä. Metro-lehdessä julkaistussa ( ) jutussa Työpaikkaliikunta tavoittaa nyt vain joka kolmannen kerrotaan, että suurissa yrityksissä työpaikkaliikunta on pääosin organisoitua ja tavoitteellista toimintaa. Oletukseni siitä, että löytäisin taideaktiviteetteja paremmin suurista kuin pienistä yrityksistä osui oikeaan. Valitsemiani yrityksiä lähestyin ensin soittamalla henkilöstöjohtajille, henkilöstökehittäjille tai henkilöille, jotka vastasivat yrityksen henkilöstön kerhotoiminnasta. Yhteydenoton jälkeen lähetin heille kaksisivuisen kyselylomakkeen (Liite 3), jota käytin haastattelujen suunnittelemiseen. Keräsin siis aineistoa sekä kirjallisuudesta, kyselylomakkein että henkilöitä haastattelemalla. Hirsjärvi ja Hurme (1991, s.58) mainitsevat, että haastattelukohteiden valinta on mahdollista toteuttaa esimerkiksi keräämällä henkilöistä ensin tietoa lomakkein ja myöhemmin haastattelemalla osaa heistä. Eskola ja Suoranta (2000, s.61) käyttävät tästä nimeä harkinnanvarainen näyte. Olin aluksi suunnitellut keskittyväni vain yhden yrityksen haastatteluun. Kari Nuutinen sanoi ( ), että hän ei ainakaan vastaisi tällaiseen lomakkeeseen, jos tietäisi, että vain osaa vastanneista tullaan haastattelemaan. Koinkin kohteliaaksi haastatella kaikkia lomakkeen palauttaneita. Lomakkeita lähetin yhteensä 17 ja niistä palautettiin 6. Pyysin haastattelua myös muutamilta niistä, joilta en ollut saanut lomaketta takaisin. (Ks. Liite 1.) Eskola ja Suoranta (2000, s.60-61, 215) puhuvat kvalitatiivisen aineiston koosta. Esille nousee päällimmäisenä se, että kun uudet haastateltavat eivät enää tuo uutta tietoa, aineistoa on tarpeeksi. Toisaalta myös se, kuinka paljon haluaa tehdä yleisiä päätelmiä, saavuttaa yleistä tietoa yksityisen sijasta, määrittelee aineiston koon tarvetta. Kvalitatiivisessa tutkielmassa ei kuitenkaan pyritä tilastollisiin yleistyksiin. (Mt.) Kun tutkielmani tavoitteena ei ole luoda yleistä määritelmää taideaktiviteettien merkityksistä yrityksille vaan ennemminkin ymmärtää ja kuvailla niiden mahdollisia merkityksiä, on aineistoni koko mielestäni sopiva. Ratkaisevaa kvalitatiivisessa tutkimuksessa ei ole kuitenkaan aineiston koko vaan siitä tehtyjen tulkintojen kestävyys ja syvyys sekä oman subjektiivisuuden havaitseminen (mt., s.67, 17 ). HAASTATTELUMENETELMÄ Avoin haastattelu sopii silloin, kun henkilöiden kokemukset vaihtelevat suuresti ja silloin, kun käsitellään heikosti tiedostettuja tai unohduksiin painuneita asioita (Hirsjärvi & Hurme 1991, s.31). Näkisin taideaktiviteettien merkitysten metsäs- 14

15 Henkilöstölle järjestettävät aktiviteetit? Haastateltavan työnkuva yrityksessä? Aktiviteettien organisointi ja rahoitus? Aikaa osallistua ja ketkä osallistuvat? Miksi aktiviteetteja järjestetään? Taideaktiviteetin erityismerkitys? tämisen nimenomaan heikosti tiedostettuihin asioihin lukeutuvana, mutta ottaen huomioon olemattoman haastattelukokemukseni, jonkinlainen ennakkosuunnitelma oli hyvä olla. Halusin myös pystyä kokoamaan yhteen eri yritysten haastattelut ottamalla kaikkien kanssa samat asiat esille ja toisaalta antaa heille tilaa kertoa haluamansa asiat. Haastattelumuodoksi valitsin näin ollen teemahaastattelun. Usein teemahaastattelu nähdään lomake- ja avoimen haastattelun välimuotona, puolistrukturoituna tai puolistandardoituna haastatteluna. Teemahaastattelussa ei ole kiinteää runkoa eikä ennalta muotoiltuja kysymyksiä. Haastateltavan tulee huolehtia tilanteen koossa pitämisestä ja siitä, että hän saa tarvitsemansa tiedon. Teemahaastattelussa haastattelija käy kaikkien kanssa samat teema-alueet läpi, mutta niiden järjestys ja laajuus voi vaihdella. Hirsjärven ja Hurmeen mukaan teemahaastattelu vaatiikin enemmän taitoja ja kokemusta kuin muut haastattelumuodot. (Mt., s.31,35; Eskola & Suoranta 2000, s.86.) Haastatteluihin olin varautunut yllä olevalla teemapallosarjalla. Usein esille tuli myös, millä muilla tavoin henkilöstön hyvinvointiin pyritään vaikuttamaan. Merkittävää on se, että kaikissa haastatteluissa tuli muitakin asioita esille. Tutkimukseni perustuu vain saamaani aineistoon eikä välttämättä anna kokonaista kuvaa kaikista mukana olleista yrityksistä. Puhun tässä tutkielmassa yrityksistä kirjaimilla sekä henkilöistä vaihdetuilla nimillä. Lukijalle tämäntapainen nimeäminen voi olla työlästä. Halusin säilyttää haastateltavien anonymiteetin, jonka olin luvannut, ja tehdä henkilöllisyyden paljastumisen mahdollisimman vaikeaksi. (Eskola & Suoranta 2000, s.57, 93.) Tämä on hankalaa, sillä Suomessa ole kovin monia suuria yrityksiä. Aiheeni ei ole erityisen arka tai henkilökohtainen, eikä ilmeisesti kenellekään kilpailuvaltti, mutta en näe tutkimuksen kannalta tärkeäksi tuoda julki, mitä mukana olevat yritykset ovat. 15

16 2.2 Haastattelujen kuvailu Kukaan ei kieltäytynyt haastattelusta enkä joutunut ketään siihen erityisesti suostuttelemaan, mutta lomakkeita palautettiin nihkeästi. Haastatteluissa kävi toteen oletukseni siitä, että monet kysymäni seikat olivat heikosti tiedostettuja tai unohduksissa. Aineisto ei ole kovin homogeenista sen puolesta, että haastattelemani ihmiset olivat lopulta hyvin eri tehtävistä ja erilaisilta organisaatiotasoilta. Havaitsin myös, että yritykset jakaantuivat kahteen kokoluokkaan: ja yli 1000 työntekijää. (Ks. liitteet 1,2 ja 3; yritysten kokoluokat: ) HAASTATTELU YRITYKSESSÄ A Yrityksen A toimintakenttä on viestintä. Istuimme Tiinan kanssa yrityksen henkilökunnan ruokalan reunustalla nojatuoleissa. Tiina on talousasioiden parissa työskentelevä toimistotyöntekijä. Hän oli viime vuonna yrityksen kerhon puheenjohtaja ja tänä vuonna hän on kerhon posliininmaalausjaoksen vetäjä. HAASTATTELU YRITYKSESSÄ B Yrityksen B toimiala on vähittäiskauppa. Olin sopinut haastattelun kehityspäällikkö Annan ja koulutuspäällikkö Kajn kanssa. Haastattelutilanteessa kävi se, mitä ryhmähaastatteluissa voi käydä: henkilöt innostivat toisiaan puhumaan. Haastateltavien välille syntyi jatkuvasti uusia ajatuksia herättelevä keskustelu, johon minä toin uusia suuntia kysymyksilläni. (Eskola & Suoranta 2000, s ) HAASTATTELU YRITYKSESSÄ C Yrityksen C toimiala on rahoitus- ja vakuutusala. Sovin haastattelun yrityksen entisen henkilöstönkehittämispäällikön Ilonan kanssa, joka nykyään toimii henkilöstökonsulttina. Hyvinvointiin liittyvät asiat ovat edelleen yksikössä, jossa hän työskentelee, mutta kehittämisasiat ovat eri tavalla kuin ennen. Hän otti esille lähettämäni lomakkeen, jonka oli täyttänyt, ja piti sitä pöydällä. Kysyessäni lopuksi, voisinko saada lomakkeen takaisin, hän sanoi, että hänen nyt antamansa vastaukset ovat parempia ja moniulotteisempia ja että hän haastattelun myötä muisti unohtuneita asioita. Ilona sanoi ajatelleensa, että heillä ei ole mitään taideaktiviteetteja, mutta tämän haastatteluprosessin aikana hän havaitsi, että heillä on ollut kaikenlaista, mutta se vaan ei ole ollut tietoista. Toiminta on ollut sattumanvaraista eikä sitä ole liitetty henkilöstöpolitiikkaan. 16

17 HAASTATTELU YRITYKSESSÄ D Yritys D toimii graafisella alalla. Olin sopinut haastattelusta toimitusjohtaja Liisan kanssa. Pyysin Liisaa kuvailemaan työtään saadakseni käsitystä siitä, mistä ympäristöstä hän aihettani tarkastelee. Haastateltavan ilmeestä minulle tuli tunne, että toimitusjohtajilta ei kovin usein kysytä tällaista kysymystä. Tunsin hetken itseni kyselyikäiseksi lapseksi. Teemahaastattelun ideahan on, että kysymykset muotoillaan sen mukaan, keneltä kysytään, mutta aiheet ovat kaikille samat. Sain kuitenkin pitkän ja mielenkiintoisen vastauksen toimitusjohtajankin työn arjesta. HAASTATTELU YRITYKSESSÄ E HAASTATTELU YRITYKSESSÄ F Ensin olin yhteydessä pankki- ja rahoitustoimintaa harjoittavan yrityksen henkilökunnan harrastekerhon puheenjohtajaan, kulttuuripiirin vetäjään ja tiedotushenkilöön, jotka ohjasivat kukin vuoron perään minut seuraavalle henkilölle. Päädyin haastattelemaan yrityksen johtokunnan jäsentä, Paavoa. Paavon vastuualueena oli ryhmänohjaustoiminta, joka liittyy henkilöstön kehittämiseen, riskien hallintaan, sähköisten välineiden kehittämiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen. Henkilöstön kehittämiseen liittyy osaamisen kehittäminen sekä johtamiseen ja työhyvinvointiin liittyvät seikat, myös kerhotoiminta. Otin alun perin yhteyttä keraamisen teollisuuden alan yrityksen henkilöstöpäällikköön, joka oli sitten laittanut kyselylomakkeeni eteenpäin, ja siihen vastasi pääluottamusmies Ritva. Hän toimi myös tuotannon ja asiakaspalvelun parissa. Ihmisen hyvinvointi kokonaisuudessaan liittyy hänen edunvalvontatehtäviinsä. Ammattiyhdistys, josta hän puhuu haastattelussa, on yhden työpaikan yhdistys ja koskee lähinnä tuotannon työntekijöitä. Ritva sanoi, että henkilöstöpäällikkö ei ollut osannut vastata kysymyksiini, ja siksi kysely oli ohjattu hänelle. 17

18 3 TAIDE JA KULTTUURI YRITYKSISSÄ Sietääkö elinkeinoelämä muitakin arvoja kuin taloudellisia, vai onko ohjenuorana kylmästi tulos tai ulos? Elinkeinoelämä ei vain siedä humanismia, se tarvitsee välttämättä sitä. Elinkeinoelämälle humanismi on kuitenkin niin arvokas asia, ettei sitä voida jättää yksinomaan ns. humanististen tieteiden edustajien vastuulle. (Koroma 1994, s.71) Tuon tässä esille haastateltavien määritelmiä taiteesta ja miten taide näkyy yrityksissä. Oletin näiden seikkojen kertovan jotain asenteista, jotka saattaisivat vaikuttaa siihen, kuinka paljon ja minkälaisia taideaktiviteetteja yrityksessä järjestetään. Yrityksessä vallitsevilla asenteilla ja arvoilla taidetta, kulttuuria ja henkilöstön hyvinvointia kohtaan vaikuttaisi aineistoni perusteella olevan enemmän merkitystä taideaktiviteettien määrään kuin sillä, mitä toimialaa yritykset edustavat. 3.1 Käsitteiden määrittelyä: taide ja kulttuuri Yritykset määrittää taide ovat aina vain sopimuksenvaraisia teorioita, jotka osoittelevat toisistaan heikkouksia loputtomalta tuntuvien viittausten lomassa. Tilanne tuntuu muistuttavan arkista tilannetta, jolloin henkilö yrittää nukkua viileässä huoneessa liian pienellä peitolla. Koko yö on jatkuvaa rajanvetoa siitä, mitkä ruumiinosat on jätettävä ulkopuolelle maksimaalisen mukavuudentunteen silti säilyessä. Faktana tuntuu olevan, että peitto on liian pieni pystyäksemme kattamaan taiteen määritelmillä. (Humalisto 1996, s.11) Rasilan (1994, s.9) mukaan kulttuuria on kaikki, mitä ihminen on oppinut, oivaltanut tai luonut noustuaan eläinasteen yläpuolelle. Kysyinkin siis haastattelutilanteissa, mistä me tässä yhteydessä puhumme, kun me puhumme taiteesta ja kulttuurista. Ainoastaan yrityksen B haastattelussa syntyi perusteellinen keskustelu siitä, mikä on taidetta ja mikä ei. Yrityksessä F tuli esille, että työtilatkin voivat olla taideteos. Muut vastaukset kuvailivat taiteen olemusta viestittää erilaisin keinoin ajatuksia ja elämyksiä ja kuinka taide on vastaanotettavissa kaikilla aisteilla. 18

19 Taide on ilmaisumuoto, jolla viestitetään tunteita, tunnelmia, ajatuksia ja jolla pyritään vaikuttamaan toisten tilaan ja ajatusmaailmaan. (kyselylomakevastaus, Yritys F, Paavo) Taide on elämysten aikaansaamista äänen, liikkeen, värien ja kuvien avulla. Taiteen kokemisessa tarvitaan kaikkia aisteja, kuuloa, näköä, tuntoa ja jopa hajuaistia. Kulttuuri syntyy elämyksiä synnyttämällä ja niissä mukana olemalla. (kyselylomakevastaus, Yritys B, Eero) Yrityksessä B Kaj sanoi taiteen syvimmän olemuksen lähtevän abstraktien asioiden kuvaamisesta ja sanoi: mä suhtaudun Juhani Palmun tyyppiseen taiteeseen vähän epäilevästi, että onko se taidetta ollenkaan (yhteistä naurahtelua) vai onko se vain kuvan tekemistä. Hän kysyy, miksi maisemasta pitäisi maalata jäljennös, kun siitä voisi ottaa valokuvan. Vasta silloin, kun taide pitää sisällään jotain muuta kuin mitä siitä on konkreettisesti nähtävissä, mennään taiteen puolelle eikä vain taitavaan kuvan tekemiseen. Keskustelussa kävi ilmi, että ollakseen taidetta taide vaatii myös vastaanottajan, tulkitsijan. Lopulta keskustelussa päädyttiin siihen, mikä oli tyypillisin vastaus muissakin yrityksissä, mutta ei näin perusteellisen keskustelun tulos: taiteen tulisi herättää jonkin tason tunne- tai elämystason liikahdus, oli se sitten muodoltaan mitä tahansa. Kaj sanoi, että tältä pohjalta riviin asetetut vessanpöntötkin voivat saada selityksensä ja sisältöäkin. (Yritys B, Kajn ja Annan keskustelu.) En näe oleelliseksi analysoida tässä haastateltavien taidekäsityksiä, mutta havaitsin mielenkiintoisen yhtäläisyyden siihen, mitä Helena Sederholm kirjoittaa (2000, s.15): Taide on elämystuotantoa, jonka arvo ei ole siinä, löytääkö oikean tulkinnan tai tavoittaako taiteilijan tarkoituksen, vaan vaikutuksessa jonka teos saa aikaan. 3.2 Taiteen ja kulttuurin näkyminen yrityksissä Lomakkeen (ks. liite 3, kohta 2.2) kohdassa Miten taide ja kulttuuri näkyvät yrityksenne toiminnassa kaikki vastausvaihtoehdot saivat kannatusta. Kaikki vastasivat kohtaan henkilökunnalle järjestetään taiteeseen liittyviä työpajoja, kerhoja, jne.. Toiseksi suosituin kohta oli kulttuuritapahtumiin osallistuminen työporukalla. Kolmannen sijan jakoivat hankimme tai vuokraamme taideteoksia tiloihin, joissa henkilökunta työskentelee ja tiloissamme järjestetään vaihtuvia taidenäyttelyitä. Haastattelut tukivat näitä lomakevastauksia. Siihen, mitä merkitystä taiteen ja kult- 19

TULITAUKOJA PAPERISODISSA MITÄ MERKITYKSIÄ TAIDEAKTIVITEETEILLA ON YRITYKSEN HENKILÖSTÖN HYVINVOINNILLE? Piritta Kantojärvi Taidekasvatusseminaaritutkielma Taideteollinen Korkeakoulu 2003 Ohjaaja: Inkeri

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Kuvataiteellinen toiminta liikkeenjohdon konsulttien tutkimustyön edistämisessä PIRITTA KANTOJÄRVI VIEHELAATIKOISTA RIKOSTARINOIHIN

TIIVISTELMÄ. Kuvataiteellinen toiminta liikkeenjohdon konsulttien tutkimustyön edistämisessä PIRITTA KANTOJÄRVI VIEHELAATIKOISTA RIKOSTARINOIHIN PIRITTA KANTOJÄRVI VIEHELAATIKOISTA RIKOSTARINOIHIN Kuvataiteellinen toiminta liikkeenjohdon konsulttien tutkimustyön edistämisessä TIIVISTELMÄ TAITEEN MAISTERIN OPINNÄYTETYÖSSÄNI VIEHELAATI- KOISTA RIKOSTARINOIHIN

Lisätiedot

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Suvi Vesa Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto Menestyvät organisaatiot ja työhyvinvointi tietointensiivisessä

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

Aalto-yliopisto. Pafos Tulenkantajat. Miten Pafos on vaikuttanut seminaarille osallistuneiden Tulenkantajatstipendiaattien.

Aalto-yliopisto. Pafos Tulenkantajat. Miten Pafos on vaikuttanut seminaarille osallistuneiden Tulenkantajatstipendiaattien. Aalto-yliopisto Pafos Tulenkantajat Miten Pafos on vaikuttanut seminaarille osallistuneiden Tulenkantajatstipendiaattien elämään? Laura Korhonen 11.11.2013 Pafos. Ilman sinua en olisi tässä. Kiitos. [Tekstistä

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta JOUSTOTYÖN JOHTAMINEN. tarvitaan selkeitä tavoitteita ja yhteisiä pelisääntöjä

LAPIN YLIOPISTO. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta JOUSTOTYÖN JOHTAMINEN. tarvitaan selkeitä tavoitteita ja yhteisiä pelisääntöjä 1 LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta JOUSTOTYÖN JOHTAMINEN tarvitaan selkeitä tavoitteita ja yhteisiä pelisääntöjä Johtaminen Pro gradu -tutkielma Kevät 2015 Tekijä: Minna Majava Ohjaaja:

Lisätiedot

Leena Kaivo-oja. Lasten vanhempien näkemyksiä päiväkodista yhteisönä

Leena Kaivo-oja. Lasten vanhempien näkemyksiä päiväkodista yhteisönä Leena Kaivo-oja Lasten vanhempien näkemyksiä päiväkodista yhteisönä Opinnäytetyö Syksy 2012 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Sosiaalialan koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön tiivistelmä

Lisätiedot

Vierailuesitysten sisällyttäminen teatterin ohjelmistoon.

Vierailuesitysten sisällyttäminen teatterin ohjelmistoon. Reetta Aarre-Ahtio Vierailuesitysten sisällyttäminen teatterin ohjelmistoon. Kartoitus teatterin ohjelmistosuunnittelun tueksi. Metropolia Ammattikorkeakoulu Kulttuurituottaja (AMK) Kulttuurituotannon

Lisätiedot

HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009. Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF)

HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009. Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF) HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009 Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Haastattelujen toteutus... 3 3. Arviot

Lisätiedot

Miten lähestyä käymättömiä? Ei-kävijyyden esitarkastelua asiantuntijahaastattelujen valossa Tutkimusraportti

Miten lähestyä käymättömiä? Ei-kävijyyden esitarkastelua asiantuntijahaastattelujen valossa Tutkimusraportti Miten lähestyä käymättömiä? Ei-kävijyyden esitarkastelua asiantuntijahaastattelujen valossa Tutkimusraportti Päivi Karhio Toukokuu 2003 Sisällys 1. Tutkimuksen tavoitteet ja tausta...3 2. Haastateltavat...4

Lisätiedot

Tahtoisin pysäyttää kaikki kellot, viipyä tässä hetkessä pitkään

Tahtoisin pysäyttää kaikki kellot, viipyä tässä hetkessä pitkään 1 Tahtoisin pysäyttää kaikki kellot, viipyä tässä hetkessä pitkään Kokemuksia sijoitettujen lasten äitien vertaisryhmästä Taina Lakanen Opinnäytetyö Tammikuu 2005 2 SISÄLTÖ 1JOHDANTO... 3 2TEOREETTINEN

Lisätiedot

Jenni Jäske. Kuinka rokkarista tuli rokkari? Monta tietä populaarimuusikoksi

Jenni Jäske. Kuinka rokkarista tuli rokkari? Monta tietä populaarimuusikoksi Jenni Jäske Kuinka rokkarista tuli rokkari? Monta tietä populaarimuusikoksi Tampereen yliopisto Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Musiikintutkimuksen pro gradu -tutkielma Toukokuu 2013 Tampereen

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI SISÄINEN VIESTINTÄ TYÖYHTEISÖSSÄ - kohti parempaa viestintää Päivi Pitkämäki Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa

Lisätiedot

PIENI KULTTUURIORGANISAATIO OPPIVANA ORGANISAATIONA - CASE: ELOKUVAFESTIVAALI VILIMIT, KUOPIO

PIENI KULTTUURIORGANISAATIO OPPIVANA ORGANISAATIONA - CASE: ELOKUVAFESTIVAALI VILIMIT, KUOPIO PIENI KULTTUURIORGANISAATIO OPPIVANA ORGANISAATIONA - CASE: ELOKUVAFESTIVAALI VILIMIT, KUOPIO Pro gradu -tutkielma Heidi Taskinen Sibelius-Akatemia, Kuopion yksikkö Taidehallinto Kesä 2006 2 x Tutkielma

Lisätiedot

Arki työnä näkökulmia sijaishoidon yksiköissä tehtävään työhön

Arki työnä näkökulmia sijaishoidon yksiköissä tehtävään työhön Arki työnä näkökulmia sijaishoidon yksiköissä tehtävään työhön Antti Saloniemi Tutkija, YTT; FM Researcher, Dr.Soc.Sc, MA 5.2.2004 Antti Saloniemi Arki työnä näkökulmia sijaishoidon yksiköissä tehtävään

Lisätiedot

Hiljaisen tiedon ja osaamisen siirtyminen omistajanvaihdoksessa

Hiljaisen tiedon ja osaamisen siirtyminen omistajanvaihdoksessa SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUS, KUOPIO Hiljaisen tiedon ja osaamisen siirtyminen omistajanvaihdoksessa Antti Karvinen, Saara Kontkanen Tradenomin opinnäytetyö Liiketalous, Kuopio Johtaminen Helmikuu

Lisätiedot

HYVÄÄ TYÖPÄIVÄÄ TUOTTAJA!

HYVÄÄ TYÖPÄIVÄÄ TUOTTAJA! nea leo (toim.): HYVÄÄ TYÖPÄIVÄÄ TUOTTAJA! Ajatuksia esittävien taiteiden tuottajien työolosuhteista ja työhyvinvoinnista TAIVEX 2 -JULKAISUJA 3/2014 1 TAIVEX²-julkaisuja 3/2014 TINFO - Teatterin tiedotuskeskus

Lisätiedot

Ari Haapanen. Monimuotoisuusbarometri 2007. ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana. monikko monikko

Ari Haapanen. Monimuotoisuusbarometri 2007. ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana. monikko monikko Ari Haapanen Monimuotoisuusbarometri 2007 ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana monikko monikko Ari Haapanen Monimuotoisuusbarometri 2007 - ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana

Lisätiedot

Markkinoinnin ja johtamisen laitos

Markkinoinnin ja johtamisen laitos KESKUSTELUJA MINUSTA, SINUSTA JA TYÖSTÄ Mentorointikokemuksen sosiaalinen rakentuminen ja koetut hyödyt Helsingin kauppakorkeakoulun mentorointiohjelmassa Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN VARHAISEN PUUTTUMISEN HANKKEEN ARVIOINTI...

JÄRVENPÄÄN VARHAISEN PUUTTUMISEN HANKKEEN ARVIOINTI... Sosiaalitaito Elina Syrjänen Elokuu 2008 Sisällys 1. JÄRVENPÄÄN VARHAISEN PUUTTUMISEN HANKKEEN ARVIOINTI... 3 1.1. TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ... 3 1.2. ARVIOINNIN LÄHTÖKOHDAT... 3 2. MITÄ VARHAINEN PUUTTUMINEN

Lisätiedot

Osallisuus opetussuunnitelmatyössä yliopisto-opettajien kertomana

Osallisuus opetussuunnitelmatyössä yliopisto-opettajien kertomana Osallisuus opetussuunnitelmatyössä yliopisto-opettajien kertomana Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden yksikkö Kandidaatintutkielma Kasvatustiede Sara Partanen & Petra Ruusunen Maaliskuu 2013 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Odotuksia ammattikorkeakouluuudistuksesta

Odotuksia ammattikorkeakouluuudistuksesta Odotuksia ammattikorkeakouluuudistuksesta Ammattikorkeakouluissa toimivien SPECIA ry:n jäsenien odotuksia ja tuntemuksia valmistellusta ammattikorkeakoulu-uudistuksesta Annukka Hämäläinen Kandidaatin tutkielma

Lisätiedot

Laadullisen tutkimuksen tekijälle

Laadullisen tutkimuksen tekijälle Laadullisen tutkimuksen tekijälle Työkirja 5.2.2010 Satakunnan AMK Ari Pitkäranta 2 Laadullinen tutkimus Sivu 2 3 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 11 Tutkimustyökirjan alueet... 16 Työskentely tutkimustyökirjan

Lisätiedot

Ohjaajien työ muuttuvassa yhteiskunnassa

Ohjaajien työ muuttuvassa yhteiskunnassa Ohjaajien työ muuttuvassa yhteiskunnassa Luosujärvi Outi Kasvatustieteen pro gradu tutkielma Kevätlukukausi 2015 Opettajankoulutuslaitos Jyväskylän yliopisto TIIVISTELMÄ Luosujärvi, Outi. 2015. Ohjaajien

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖVIESTINNÄN UUSI AGENDA

TYÖYHTEISÖVIESTINNÄN UUSI AGENDA Elisa Juholin TYÖYHTEISÖVIESTINNÄN UUSI AGENDA Työyhteisöviestintä TYVI 2010 Raportti II HAAGA-HELIA KEHITTÄMISRAPORTTEJA 1/2007 Elisa Juholin Työyhteisöviestinnän uusi agenda Työyhteisöviestintä TYVI

Lisätiedot

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Teatterin välittäjät Viestinnän haasteet ja ammattikunnan roolit suomalaisissa teattereissa Hanna Kuustie Kulttuurituotannon koulutusohjelma, YAMK (60 op) Toukokuu

Lisätiedot

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus?

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Käytännön kokemuksia ja oppeja uuden sukupolven keskiöstä Veera Lehtismäki Tampere 2011 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Y-SUKUPOLVEN MÄÄRITELMIÄ 6 3. Suomen Telecenter

Lisätiedot

Terve, kuulutkos muuten liittoon? SAK:n jäsenhankintakoulutuspilotin raportti. Meiju Satta ja Anni Hakolampi Humanistinen AMK Kevät 2008

Terve, kuulutkos muuten liittoon? SAK:n jäsenhankintakoulutuspilotin raportti. Meiju Satta ja Anni Hakolampi Humanistinen AMK Kevät 2008 1 2008 Terve, kuulutkos muuten liittoon? SAK:n jäsenhankintakoulutuspilotin raportti Meiju Satta ja Anni Hakolampi Humanistinen AMK Kevät 2008 Toukokuu 2008 Lisätiedot: Markku Liljeström markku.liljestrom@sak.fi

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot

KUNPA VOISI OLLA MONESSA PAIKASSA SAMAAN AIKAAN

KUNPA VOISI OLLA MONESSA PAIKASSA SAMAAN AIKAAN Vilma Kokko KUNPA VOISI OLLA MONESSA PAIKASSA SAMAAN AIKAAN Millainen on matkalaukkulapsuus kokemuksena? Opinnäytetyö Kansalaistoiminta ja nuorisotyö Marraskuu 2013 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot