Nuorisotilojen nonformaali kasvatus ja koulupudokkuuden ehkäiseminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nuorisotilojen nonformaali kasvatus ja koulupudokkuuden ehkäiseminen"

Transkriptio

1 Nuorisotilojen nonformaali kasvatus ja koulupudokkuuden ehkäiseminen Mannerheimin Lastensuojeluliitto REINFORCEMENT OF NON-FORMAL EDUCATION AND THE SOCIAL PARTICIPATION OF YOUTH IN YOUTH CENTRES -projekti YOUTH programme, action 5 Susanna Hannus

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO NUORISOTILAT, NONFORMAALI KASVATUS JA INFORMAALI OPPIMINEN Nuorisotyö ja nuorisotilatoiminta Nonformaalikasvatus ja informaali oppiminen Nuorten arkipäivän oppimisympäristöt sekä koulut ja nuorisotilat toisiaan täydentävinä KOULUSTA PUTOAMINEN, KOULUTUKSELLINEN HUONO-OSAISUUS JA MARGINALISAATION RISKI Koulupudokkuus Koulutuksellinen valikointi ja huono-osaisuuden tuottamisen mekanismit Koulutuksen keskeyttämisen prosessi Yhteiskunnallinen muutos ja koulutuksen merkitys Syrjäytymisen ja marginalisaation uhka AINEISTON KERUU JA ANALYYSI Nuorisotilojen ja haastateltavien valinta Haastattelujen kulku Haastattelujen analyysi Taustatiedot NUORISOTILOJEN TOIMINTA Tyttötyö ja poikatyö Luova toiminta Liikunta ja turnaukset Seikkailutoiminta, leiritoiminta ja retkitoiminta Osallisuus-, vertais- ja vapaaehtoistoiminta Koulupudokkuuden ehkäisemiseen ja koulupudokkaiden tukemiseen liittyvä toiminta Muu toiminta NUORISOTILOJEN TOIMINTA SUHTEESSA HANKKEEN NÄKÖKULMIIN KOULUPUDOKKUUDEN EHKÄISEMISEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT Koulun kanssa yhteistyössä järjestettävät tukitoiminnat Toimintaluokka Pajakoulutoiminta Oma ura -projekti Potkuri -projekti Tsemppileiri Nuorisotilojen kokonaan omat tukitoiminnat Koulunkäyntiin ja opiskeluun liittyvä henkilökohtainen ohjaus Kohdennettu työ Englannin kielen kerho maahanmuuttajille LOPUKSI...36 Lähteet...38 Liiteet

3 1 JOHDANTO Tämä selvitys on osa kreikkalaisen ARSIS-järjestön eli Association for the Social Support of Youth -järjestön 1 koordinoimaa EU-hanketta. Hankkeen Reinforcement of non formal education and the social participation of youth in youth centres tarkoituksena on myötävaikuttaa nuorten voimaantumiseen, sosialisaatioon ja integraatioon. Erityisesti pyritään vaikuttamaan nuoriin, joilla on syrjäytymisriski. Nuorisotilailla nähdään olevan tässä prosessissa tärkeä rooli. Projektin tavoitteena onkin edistää nuorisotilojen roolia nuorten sosiaalisen marginalisaation ehkäisemiseen vaikuttavana organisaationa. Projektissa on mukana viisi Euroopan maata Suomi, Kreikka, Bulgaria, Italia ja Romania. Hankkeessa on mukana kaksi kreikkalaista järjestöä, kaksi italialaista järjestöä sekä kustakin muusta maasta yksi järjestö. Kullakin hankkeeseen osallistuvalla maalla on oma näkökulma. Näitä näkökulmia ovat: a) koulupudokkuuden ehkäisy, b) ihmisoikeuskasvatus ja nuorten oikeudet, c) nuorten ammatillinen koulutus, d) kasvatus väkivallattomaan ilmaisuun, e) antirasistinen ja monikulttuurinen kasvatus, f) nuorten sosiaalinen osallistuminen ja toiminta, g) nuorten informaatio eurooppalaisista instituutioista ja organisaatioista ja h) nuorten luova ilmaisu. Suomen näkökulma on koulupudokkuuden ehkäisy. Projektin ensimmäinen vaihe koostuu selvityksestä, joka esitellään tässä raportissa. Kunkin hankkeeseen osallistuvan organisaation selvityksen tavoitteena on tutkia nuorisotilojen nonformaaleja kasvatusmetodeja. Tämän selvityksessä tarkastellaan nuorisotilojen nonformaalia kasvatusta etenkin koulupudokkuuden ehkäisyn kannalta. Selvityksen alussa tarkastellaan ensinnäkin aikaisempien tutkimusten ja selvitysten valossa nuorisotilojen toimintaa, nonformaalia kasvatusta ja informaalia oppimista. Toiseksi analysoidaan koulupudokkuuden ilmiöön liittyviä tekijöitä, syrjäytymisen ja marginalisaation ilmiöitä sekä koulutuksen merkitystä tänä päivänä. Teoreettisen tarkastelun jälkeen esitellään selvityksen aineisto. Tässä selvityksessä on haastateltu yhteensä kymmenen nuorisotilan nuorisoohjaajia Helsingistä, Espoosta, Vantaalta, Kauniaisista, Turusta, Jyväskylästä ja Lahdesta. Haastattelut tehtiin ARSIS-järjestön laatiman puolistrukturoidun haastattelukaavakkeen avulla. Haastattelujen analyysi on jaettu kolmeen teeman. Ensinnäkin analysoidaan sitä, minkälaisia toimintamuotoja nuorisotaloilla on käytössä. Toiseksi tarkastellaan, miten vahvasti nuorisotilojen toimintamuodot liittyvät hankkeen näkökulmiin. Kolmanneksi tutkitaan sitä, minkälaista toimintaa nuorisotaloilla järjestetään, joka liittyy koulupudokkuuden ehkäisemiseen tai koulupudokkaiden tukemiseen. 1 Järjestön päätavoitteena on ehkäistä nuorten marginalisaatiota sekä edistää nuorten oikeuksia edistävän politiikan rakentumista ja huonossa asemassa olevien nuorten sosiaalista tukemista. Järjestö painottaa myös kaikkien nuorten mahdollisuuksien tasa-arvoa. 2

4 2 NUORISOTILAT, NONFORMAALI KASVATUS JA INFORMAALI OPPIMINEN 2.1 Nuorisotyö ja nuorisotilatoiminta Kasvatustieteissä nuorisokasvatusta ja nuorisotyötä on tutkittu todella vähän. Ne eivät ole saaneet pysyvää paikkaa kasvatustieteellisessä tutkimuksessa vaikka kasvatuksen historiasta ja nykyhetkestä löytyy lukemattomia nuorten kasvattamiseksi ideoituja pedagogiikkoja, didaktikkoja ja käytäntöjä. (Nieminen 2007, ) Sen sijaan sosiologisesti orientoinutta nuorisotutkimusta on tehty Suomessa paljon luvulta alkaen osa kuntien nuorisotyöstä on suuntautunut nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn hakien kumppaneita sosiaali-, terveys- ja koulutoimen suunnalta. Marginalisoituvista nuorista tuli nuorisotyön tärkein alue monissa kunnissa luvulla laman aikaan syrjäytyvien nuorten tukemisesta tuli entistä tärkeämpää ja nuorisotyöhön tarvittiin uusia työmuotoja. Pääkaupunkiseudulla nuorisoasiainkeskuksen kulttuuritoimintaa kehitettiin sellaiseksi, joka vetäisi syrjäytymisvaarassa olevia nuoria mukaan kulttuuriseen nuorisotyöhön. (Silvennoinen 2001, 23.) Kolme keskeistä kunnallisen nuorisotyön muotoa ovat avointen ovien toiminta, erityisnuorisotyö ja työpajatoiminta. Neljäntenä nuorisotyön muotona voidaan pitää sellaisia uusia nuorisotyön toimintamuotoja, jotka räätälöidään yhteiskunnan muutoksen ja nuorten tarpeiden mukaan. Vaikka syrjäytyneiden auttamiseen kohdistuva erityisnuorisotyö korostuikin laman ja sosiaalisten ongelmien kärjistyessä 1990-luvulla, työ kuntien nuorisotoimessa on edelleen perusluonteeltaan ennaltaehkäisevää, täydentävää sekä palvelevaa toimintaa. Nuorisotyö kohdistetaan kaikille kunnan nuorille ja sen keskeisenä tavoitteena ongelmien ennalta ehkäisy. (Silvennoinen 2001, 23.) Nuorisotilatoiminta on keskeisin kunnallisen nuorisotyön menetelmä. Lähes jokaisessa kunnassa on oma nuorisotila tai nuorisotiloja. Myös lähes kaikissa suurien kaupunkien suurissa lähiöissä on oma nuorisotalo. Suomessa on yhteensä noin 1200 nuorisotilaa ja 200 leirikeskusta. (Silvennoinen 2001, ) Nuorisotilan ja vastaavan ohjaajan tai valvojan toiminnan voi nähdä kunnan nuorisotyön runkona (Cederlöf 2004, 297). Toisaalta Rantakokon (2007, 59) mukaan nuorisotilatoimintaa ja nuorisotaloja on pidetty jopa aikansa eläneenä nuorisotyön muotona. Rantakokon mielipideselvityksessä haastatellut nuoriso-ohjaajat näkivät kuitenkin nuorisotilatoiminnan tärkeänä osana ehkäisevää nuorisotyötä. Selvityksen mukaan nuoret kokevat nuorisotilat ja niiden toiminnan tärkeänä. Kylmäkosken (2006, 17) mukaan nuorisotilatyön käsitteellä viitataan moderniin työotteeseen, jossa korostuu nuorisotyöntekijän rooli ammattikasvattajana ja nuoriso(tila)työn laajempi kasvatuksellinen puoli. Tilatyössä on myös paljon avoimen ovien toimintaa kuvaavia 3

5 tekijöitä. Sekä tilatyölle että avointen ovien toiminnalle on ominaista kasvatuksen merkityksen, vuorovaikutuksen ja nuorten kuuntelemisen korostaminen. Kuitenkin tilatyön käsitteeseen sisältyy voimakkaasti ajatus nuorisotyöstä tavoitteellisena, ammattimaisena toimintana ja tilatyöntekijästä aktiivisena kasvatustyötä tekevänä ammattilaisena, joka kohtaa nuoren kokonaisvaltaisesti. (Kylmäkoski 2006, 17.) Nuorisotilatoimintaa on viimeisin kahdenkymmenen vuoden aikana tutkittu todella vähän. Suurin osa aikaisemmasta nuorisotilatutkimuksesta on tehty ennen lamaa. Tänä aikana suomalainen yhteiskunta on muuttunut merkittävästi niin laman, globalisaation, Euroopan yhdentymiskehityksen ja teknologisen kehityksen myötä. Suomi on myös muuttunut entistä monikulttuurisemmaksi ja monenlaiset perhemuodot ovat yleistyneet. Laman jäljet näkyvät edelleen myös nuorisotyön kenttätyössä. Laman aikana jouduttiin karsimaan sekä lapsille, nuorille ja perheille suunnattuja palveluja. Edelleenkin laman jälkeen kuntien säästötalous vaikuttaa nuorisotyön resursointiin. Lamanuorista on myös kasvanut perheellisiä aikuisia ja lamalapsista nuoria, joista osalla on monia ongelmia. Nuorisotyö joutuu siis myös kohtaamaan lamavuosina tehtyjen leikkausten aiheuttamat seuraukset. (Kylmäkoski 2006, 9.) Myös nuorisotiloissa tai nuorisotiloissa toimivien nuoriso-ohjaajien työtä on tutkittu systemaattisesti hyvin vähän. Huomion arvioista on myös, että enemmistöstä Suomen kunnista ei toiminut vuonna 2004 vakituisia päteviä nuoriso-ohjaajia vaan osa-aikaisia nuorisotilavalvojia. Nuorisotyö voidaan jakaa nuoriso-ohjaajan työn 1) yleiseen avoimeen toimintaan, 2) teemalliseen (avoimeen) toimintaan, 3) sisällölliseen ja osallistavaan ryhmätoimintaan, 4) nuorille suunnattuun tiedotukseen tai valistukseen ja 5) yksilölliseen työhön. Cederlöfin haastattelemien nuorisoohjaajien mukaan tyypillinen nuoriso-ohjaajan työ edellyttää kykyä erilaisten harrastusten ohjaamiseen ja toiminnallisten menetelmien soveltamiseen, ryhmän ohjaamiseen ja ryhmätyöhön sekä vaativaan ihmissuhdetyöhön. Siinä merkityksessä kuin kasvulla tarkoitetaan oppimista ja elämässä vaadittavien taitojen omaksumista sekä sosiaalisen ja yksilöllisen tietoisuuden kehitystä, on nuoriso-ohjaajien työssä useinkin kyse kasvatuksesta. (Cederlöf 2004, 19, 23.) 2 Cederlöf (2004, 21) on myös jäsentänyt ohjaajien kontakteja nuoriin neljällä syvyysulottuvuudella, jotka ovat. a) Arkinen vuorovaikutus, ohjaus, neuvonta ja kontrolli, jotka ilmenevät lähes päivittäin arkisen työn osana. 2 Ohjaajan roolivaatimukset liittyvät esimerkiksi ohjaajana ja ryhmän valvojana toimimiseen nuorisotilassa, kerhoissa, toiminnallisissa aktiviteeteissa, leireillä, tapahtumissa, kuten diskoissa, konserteissa sekä tiedottajana ja neuvona toimimiseen, kuuntelijana, yksilöllisenä avustajana ja tukijana toimimiseen ja suunnitteluun, organisointiin, yhteistyöstä ja muista järjestelyistä neuvotteluun ja erilaiseen koordinointiin. (Cederlöf 2004, 22.) 4

6 b) Tilanne- tai tapauskohtainen kontrolloiva tai tukeva yhteydenpito, jota ilmenee harvemmin kuitenkin kaikkien ohjaajien suhteen säännöllisesti. c) Lieviin tai kohtalaisiin ongelmiin puuttuvat kontaktit, joita ilmenee useimmilla ohjaajilla toisinaan, lähinnä episodimaisina kontaktijaksoina. d) Vakaviin ongelmiin liittyvät puuttumiset ja tukevat kontaktit, joita ilmenee useimmilla ohjaajilla usean vuoden jaksolla vain satunnaisesti. Vakiintumattomilla ohjaajilla niitä ei ollenkaan. Vakiintuneimmilla ohjaajille niitä ilmeni puolestaan selvänä osana työnkuvaa. 2.2 Nonformaalikasvatus ja informaali oppiminen Nuorisokasvatus voidaan jäsentää formaalisen kasvatuksen, nonformaalin kasvatuksen, informaalin oppimisen ja satunnaisoppimisen käsitteiden avulla. (Nieminen 2007, 48). Formaalilla eli muodollisella kasvatuksella tarkoitetaan järjestelmää, jonka piirissä koulutus ja opetus virallisesti yhteiskunnassa järjestetään. Formaali kasvatus on hierarkkisesti, rakenteellisesti ja systemaattisesti organisoitua kasvatusta. Sen on tavoitetietoista toimintaa, joka on järjestetty kronologisesti niin, että sisältö ja muoto muuttuvat ihmisen ikävuosien edetessä (Hirsjärvi ja Huttunen 1995, 19; Nieminen 2007, 49.) Perinteisesti formaalinen kasvatus on ollut opettaja- ja kouluttajakeskeistä sekä objektiiviseksi tulkitun tiedon jakamista. Nuorisokasvatuksen kentässä formaalia kasvatusta ovat oppivelvollisuuskoulun yläluokat, lukio, ammatillinen peruskoulutus sekä korkea-asteen koulutus. Myös kiinteästi oppivelvollisuuteen kiinnittyviä sijoituspäätökseen perustuvia erityiskasvatuksen muotoja voidaan pitää formaalisena kasvatuksena. (Nieminen 2007, 49.) Nonformaalilla kasvatuksella tarkoitetaan puolestaan tavoitetietoista kasvatusta formaalin kasvatuksen ulkopuolella. Se ei siis sisälly koulutusjärjestelmään eikä tähtää virallisiin todistuksiin. Se on kuitenkin tavoitteellista ja tietoista pedagogista vuorovaikutusta, joka voi toteutua formaalisen kasvatuksen reunamilla (esim. koulun kerhot), erillisissä instituutioissa (esim. nuorisotilat) tai myös sellaisissa ympäristöissä, joilla on kasvatuksen lisäksi muitakin tehtäviä. Nonformaalin kasvatuksen ympäristöiksi voidaan nuorisokasvatuksessa lukea esimerkiksi nuorisotyö, ohjattu harrastustoiminta, työpaikat, perhe ja koti sekä osittain myös liikunta ja media. (Nieminen 2007, 49.) 3 3 Hirsjärvi ja Huttunen (1995, 19 20) liittävät puolestaan informaaliin kasvatukseen samoja merkityksiä kuin Nieminen (2007) nonformaaliin kasvatukseen. Hirsjärven ja Huttusen (1995, 19 20) mukaan informaali eli epävirallinen kasvatus tarkoittaa lähinnä koulujärjestelmän ulkopuolella tapahtuvaa kasvatusta, jonka tavoitteet eivät ole virallisesti säädetty, ja jota harjoitetaan sellaisten instituutioiden, sosiaalisten järjestelmien ja ryhmien piirissä, jotka eivät ole syntyneet toteuttamaan nimenomaan kasvatus- ja opetustehtäviä. 5

7 Informaalinen oppiminen on puolestaan ihmisen tavoitteellista opiskelua tai sellaisten tietojen, taitojen ja kokemusten tarkoituksellista hankintaa, joka auttaa ihmistä suuntaamaan tulevaa toimintaansa. Se perustuu ihmisen tai ryhmän omaan tavoitteeseen, tahtoon, aloitteellisuuteen ja aktiivisuuteen. Informaalia oppimista voi tapahtua sekä formaaliseen että nonformaaliseen kasvatukseen liittyen. Ennen kaikkea sitä tapahtuu kuitenkin sellaisissa ympäristöissä, jotka eivät ole kasvatusinstituutioita. (Nieminen 2007, ) Satunnaisoppiminen tarkoittaa taas sellaista tavoitteetonta ja suunnittelematonta oppimista, jota tapahtuu huomaamatta lähes kaiken toiminnan yhteydessä. Satunnaisoppimiseen sisältyy kokemuksista ja erehdyksistä oppimista. Nuorten satunnaisoppimiseen liittyy esimerkiksi monimuotoisissa ihmissuhteissa ja arkipäivän tilanteissa elämänihanteisiin, elämäntyyleihin, vuorovaikutukseen ja toimintakäytäntöihin liittyviä asioita. (Nieminen 2007, 50.) Oppivelvollisuuskoulu, lukio, ammatillinen peruskoulutus, (korkeakoulutus) Erityiskasvatuksen instituutio, kasvatustlaitos Perhe, koti Nuorisotyö, ohjattu harrastustoiminta Työpaikka, työelämä Liikunta Media Ystävät, vertaisryhmät Nuorisokulttuuri, -liike, alakulttuuri Formaalinen kasvatus Nonformaalinen kasvatus Informaalinen oppiminen Satunnaisoppiminen Kuvio 1. Nuorten kasvuympäristöjä elämänlaajuisen oppimisen näkökulmasta (Nieminen 2007, 50) 2.3 Nuorten arkipäivän oppimisympäristöt sekä koulut ja nuorisotilat toisiaan täydentävinä Silvennoisen (2004, 33) mukaan nuorten koulutuksesta on tullut aiempaa tyhjempi elämänvaihe suhteessa vapaa-aikaan. Tähän Silvennoinen näkee syynä työllisyyspolitiikkaan ja tutkintojen inflaatioon liittyvän koulutusaikojen pidentymisen. Tutkijat, jotka puhuvat ei-koulumaisen oppimisen puolesta, ovat väittäneet, että koulu on menettänyt osan entisestä lumovoimastaan 6

8 nuorten silmissä. Näiden tutkijoiden mukaan nuoret saavat kiinnostavimmat virikkeet yleensä muualta kuin koulusta. (Silvennoinen 2002, 33.) Aittola (1998, ) on tarkastellut nuorten arkipäivän oppimista ja oppimisympäristöjä. Hän väittää, että arkipäivään sisältyvät oppimisympäristöt näyttäisivät viime vuosina tulleen yhä merkittävämmiksi oppimista aikaansaaviksi tekijöiksi, jotka näyttäisivät kiinnostavan nuoria enemmän kuin koulu. Aittola (1998, 175) on myös sitä mieltä, että koulu ei ole riittävästi ottanut huomioon myöhäismodernin nuoruuden muuttuvia toimintaympäristöjä sekä entistä moniulotteisemmaksi käyvää sosiaalista todellisuutta. Nuorten elämää jäsentävät entistä merkittävämmin vertaisryhmät, sähköiset mediat, vapaa-ajan harrastukset, työssäkäynti ja kuluttaminen. Nuorten huomiosta kilpailevia, informaatiota ja ihanteita tuottavia foorumeita on nykyään rajattomasti. Näin ollen kasvattaja rooli ei voi enää kutistua pelkäksi tiedon välittäjäksi. (Hansen 2007, 34). Nuorisokulttuurien ja koulun välisiä suhteita sekä niissä ilmeneviä jännitteitä voidaan Aittolan, Jokisen ja Laineen (1993, ) mukaan tulkita seuraavasti. Birminghamilainen alakulttuuritutkimus näkee ristiriitojen lähteeksi erilaiset yhteiskuntaluokkasidonnaiset kulttuuriset tekijät. Sosialisaatioteoreettinen näkemys lähtee puolestaan yleisesti nuorisokulttuurin ja koulun institutionaalisten vaatimusten välisestä ristiriidasta. Molemmille lähtökohdille on yhteistä se, että niissä korostuu koulun rooli tietynlaisena pakkoinstituutiona. Keskeistä on se, että toiset nuoret osaavat hyödyntää koulua paremmin väylänä yhteiskunnallisiin asemiin. Toiset taas joutuvat erilaisten syiden vuoksi uloslyödyiksi koulutuksesta. Nuorisokulttuurien tutkimuksen näkökulmasta koulujärjestelmän ongelmana onkin se, että koulun ja nuorisokulttuurien välisen törmäyksen myötä etenkin alempiin yhteiskuntaluokkiin ja sosiaaliryhmiin kuuluvat nuoret ovat muita valmiimpia siirtymään työelämään ja jättämään koulukäynnin liian aikaisin. (Aittola, Jokinen ja Laine.) Koulujen ja nuorisotilojen suhteen voisikin nähdä toinen toisiaan täydentävinä: koulun muodollisempaa kasvatusta toteuttavana instituutiona, joka pyrkii takaamaan kaikille oppilaille riittävät tiedot ja taidot hyvää elämää varten ja nuorisotilat epämuodollisemman kasvatuksen instituutiona, jotka pyrkivät enemmän toimimaan nuorten arkipäiväisen oppimisen ehdoilla. Kuitenkin Cederlöfin (2004, 21) tutkimus paljastaa koulujen ja nuorisotilojen yhteistyössä on vielä parantamisen varaa. Vaikka koulujen ja nuorisotilojen henkilökunta toimiikin jonkin verran yhteistyössä, useimmissa tapauksissa on ilmennyt huomattavaa ammattiryhmien välistä kitkaa, näkemyseroja ja arvostusongelmiksi määriteltyjä vaikeuksia. 7

9 3 KOULUSTA PUTOAMINEN, KOULUTUKSELLINEN HUONO-OSAISUUS JA MARGINALISAATION RISKI 3.1. Koulupudokkuus Varsinaisesti koulupudokkailla tarkoitetaan peruskoulusta pudonneita, jotka eivät saa suoritettua peruskoulua loppuun ja eivätkä saa peruskoulun päättötodistusta (Rajala 2004, 1). Koulupudokkaisiin luetaan myös oppivelvollisuutensa kokonaan laiminlyöneet, jotka eivät ole osallistuneet perusopetukseen ollenkaan lukuvuoden aikana (Tilastokeskus ja STAKES 2007, ). Koulusta putoamiseen liittyy tiiviisti myös toisen asteen koulutuksesta putoaminen. Tässä selvityksessä koulupudokkailla tarkoitetaan myös nuoria, jotka putoavat koulutuksesta toisen asteen nivelvaiheessa. Ammatillisesta koulutuksesta ja lukiosta putoajat on rajattu selvityksen ulkopuolelle, koska hankkeen kohderyhmäksi on määritelty vuotiaat nuoret. Opetusministeriön (2006, 1) mukaan Suomessa jää vuosittain noin 330 nuorta ilman peruskoulun päättötodistusta. Tilastokeskuksen ja STAKES:n (2007, 198) mukaan peruskoulun on jättänyt 2000-luvulla vuosittain kesken keskimäärin 260 oppilasta. Lukuvuonna 2005/2006 oppilaita, jotka eivät osallistuneet ollenkaan perusopetukseen oli 60 ja ilman peruskoulun päättötodistusta eronneita 178 (Tilastokeskus ja STAKES 2007, 198). Toisen asteen koulutuksen jättää vuosittain aloittamatta 3400 peruskoulun päättänyttä. Osa näistä nuorista on vaarassa jäädä kokonaan koulutuksen ulkopuolelle, jolloin heillä on myös uhka syrjäytyä myöhemmin työelämästä. (Opetusministeriö 2006, 1.) Koulun keskeyttämisvaara on suurin oppilailla, joilla on matala sosiaalinen tausta, jotka eivät saa koulunkäyntiinsä vanhempiensa tukea, ja joilla on heikko koulumotivaatio. (Opetusministeriö 2006, 1.) Opetusministeriöministeriössä käynnistyi tammikuussa 2006 Joustava perusopetus (JOPO) hanke, jossa Opetusministeriö myöntää määrärahaa kunnille koulupudokkaiden aktivointiin tähtäävän toiminnan kehittämiseen perusopetuksessa ja toisen asteen nivelvaiheessa. Hankkeessa kehitetään perusopetuksen yläluokkien toimintatapoja ja opetusmenetelmiä niin, että ne vastaavat paremmin nuorten tarpeisiin ja antavat erilaisia mahdollisuuksia suorittaa perusopetus ja saada perusopetuksen päättötodistus. Hankkeessa on mukana 57 kuntaa eripuolilta Suomea. (Opetusministeriö 2007a.) Hankkeen tarkoituksena on kehittää myös moniammatillista yhteistyötä peruskoulun, ammatillisen koulutuksen, lukioiden, kuntien sosiaali- ja nuorisotoimen sekä terveystoimen kanssa (Opetusministeriö 2006, 1). Opetusministeriö (2007b) on myös laatinut opintojen keskeyttämisen vähentämisen toimenpideohjelman. Se koskee kuitenkin pääasiassa toisen asteen opintojen keskeyttämistä.. 8

10 3.2 Koulutuksellinen valikointi ja huono-osaisuuden tuottamisen mekanismit Koulutusinstituutio on järjestelmä, joka avaa ja sulkee yksilön elämänreittejä ja mahdollisuuksia. Koulu on aina yhteiskunnallisen ja kulttuurisen normaalisuuden ja poikkeavuuden välisen rajankäynnin luokittaja. Se leimaa arvolauseisiin perustuvaan jakaumaan nojaten kunkin läpikulkevan oppilaan ja opiskelijan suorituksen ja toiminnan hyvyyden ja huonouden suhteessa koululuokan tai opiskelijajoukon normaalijakauman muotoiseksi pakotettuun suoritus- ja toimintajakaumaan. Näin kunkin koulutusjärjestelmän, luokka-asteen ja opintokurssin arkipäivän käytäntöihin sisään rakentuu yhdenlainen normitettu lajittelukoneisto, alituisesti koulunmitassa oppilaat läpäisevä persoonallisuustestistö, joka johdattaa yhden vähemmistön ylös, toisen vähemmistön alas ja jättää laajemmat joukot keskelle. Samalla kun yhdet kasvavat uskomaan omaan erinomaisuuteensa, saadaan toiset uskomaan omaan kykenemättömyyteensä ja koulutuskelvottomuuteensa. (Rinne ja Kivirauma 2003, 14.) Yksi koulutuksen funktioista on ollut kouluhistorian aikana yhteiskunnallisiin asemiin valikointi (Antikainen, Rinne ja Koski 2000; Kuula 2000; 7 9; Silvennoinen 2002). Valikointi perustuu koulutuksessa pohjimmiltaan valtaan, joka vastaa yhteiskunnan valtasuhteita ja palvelee näin ollen hallitsevien luokkien uusintamista (Bourdieu ja Passeron 2000; Kuula 2000, 8). Koulutusta on syytä tarkastella valikoitumisen näkökulmasta kahdesta suunnasta. Tärkeää on tarkastella ensinnäkin sitä minkälaisista lähtökohdista ihmiset tulevat koulutukseen, ja toisaalta minkälaisiin yhteiskunnallisiin asemiin he päätyvät. Lisäksi huomioon tulee ottaa myös varsinainen koulutusprosessi. Olennaista on siis asettaa yhteiskunnallisiin yhteyksiinsä se, mitä ihmisille tapahtuu koulutuksessa. (Silvennoinen 2002, 53.) Pystyykö esimerkiksi heikosta sosiaalisesta asemasta ja matalan koulutustason omaavasta perheestä tuleva nuori kasvattamaan perheeltään saamaa kulttuurista ja koulutuksellista pääomaa vai käykö niin, että nuori ei saa tukea koulutukselliseen kohoamiseen ja mahdollisesti jättäytyy pois toisen asteen koulutuksesta tai lopettaa peruskoulun kesken? Silvennoisen (2002, 57) mukaan samalla tavoin kuin koulu valikoi menestykseen oikeutetut, se pitkälti erottelee poikkeavat, ja kehityskelvottomat. Hän näkee myös, että koska koulutusjärjestelmässä hyviä numeroita, tutkintoja ja oppiarvoja annetaan rajatusti, oppilaat joutuvat käymään eräänlaista keskinäistä väsytystaistelua, jonka ensimmäisiä uhreja ovat ne, jotka ovat tulleet kouluun heikoimmista lähtökohdista. (Silvennoinen 2002, 57.) Silvennoinen (2002, 57) jatkaa, että makrotasolla tarkasteltaessa koulutuksen tärkeimpinä funktioina näyttäytyy ikäluokkien ohjautuminen yhteiskunnalliseen vallan- ja työnjakoon. Näin ollen koulun epäonnistuminen merkitsee sitä, että osa oppilaista sosiaalistuu epäonnistumaan ja laiminlyömään standardien mukaiset suoritukset. 9

11 Silvennoinen (2002, 200) näkee, että lapset ja nuoret saavat alaluokilta lähtien mukautua siihen, että koulutukseen kuuluu yksilöiden välinen kilpailu, jatkuva arvioitavana oleminen sekä sarja toisiaan seuraavia vapaita valintoja. Oppilaiden valikoimista suoritetaan neljällä kontrolli-instrumentilla, jotka ovat opetussuunnitelma ja niihin perustuvat standardikokeet, oppimistuloksia koskevat standardikokeet, opetussuunnitelman noudattamisen kontrollimenetelmät ja opettajien arviointimenetelmät. Näiden kontrollimenetelmien perusteella oppilaat joko hyväksytään tai hylätään. (Kuula 2000, 15.) Näiden käytäntöjen muodostamaan todellisuuteen tottuminen saa erilaisiksi elämänhistorioiksi kasautuvat prosessit näyttämään siltä, että menetys ja marginalisoituminen johtuisivat yksilöiden omista ansioista tai henkilökohtaisista puutteista (Silvennoinen 2002, 200). Oppilaat, jotka sijoittuvat arvosanajakauman heikkoon päähään, saavat jatkuvasti koulussa pärjäämisestään huonoa palautetta. Tämä vaikuttaa heidän käsitykseensä itsestään ja oppimiskyvystään. Lisäksi se myös muokkaa oppilaan käsitystä siitä, kuinka pitkälle kouluttautumista on järkevää jatkaa. (Silvennoinen 2002, 58.) Matalan koulutustaustan omaavien perheiden lasten mahdollinen negatiivinen asenne koulua kohtaan johtaa muita nuoria todennäköisemmin koulun vähättelyyn sekä sen hyväksyntään, että he karsiutuvat pois menestyvistä. Oppilaat, jotka eivät usko pääsevänsä kovin pitkälle, eivät useinkaan koe koulumenestystä kovin tärkeäksi. (Silvennoinen 2002, 59.) Näin ollen koulun keskeyttäminen voidaan nähdä tavallaan rationaalisena valintana, jossa oppilas toteuttaa sen hetkisiä preferenssejään (Papagiannis ym Silvennoisen 2002, 59 mukaan). Bourdieun (1998, 30) mukaan perheet ovat ryhmäkuntia, joita kuvaa pyrkimys säilyttää sosiaalinen olemisensa kaikkine valtoineen ja etuoikeuksineen. Tähän pohjautuvat niin kasvatusstrategiat kuin perheiden yhteiskunnallisen aseman uusintamisstrategiatkin. Se miten perheet suhtautuvat lapsen koulunkäyntiin ja sen tukemiseen riippuu heidän luokkasidonnaisesta arvosysteemistään, taloudellisesta, sosiaalisesta ja kulttuurisesta pääomastaan (Bourdieu ja Passeron 2000). Ne, jotka pystyvät perheidensä avulla hyötymään tiedosta, joka koskee koulutusta pystyvät tekemään kannattavampia koulusijoituksia ja koulutusvalintoja. (Bourdieu 1998, 37.) Perheiden aseman uusintamisstrategioissa sekä perheiden kasvatusstrategioissa on siis kyse siitä, että eri perheet sijoittavat koulukasvatukseen erilailla ja eri määrin apua ja rahaa (Bourdieu 1998, 30). Bourdieu (1985, 40) näkee, että koulumenestyksessä, jossa nähdään yleensä olevan kyse älykkyydestä, onkin tosi asiassa kyse perheeltä peritystä hyvästä tai korkeasta sosiaalisesta asemasta ja perheeltä peritystä kulttuurisesta pääomasta 4. 4 Bourdieu (2006) jakaa pääoman muodot 1) taloudelliseen pääomaan, 2) sosiaaliseen pääomaan ja 3) kulttuuriseen pääomaan ja 4) symboliseen pääomaan. Pääoman eri lajit voivat muuttua toisikseen ja ne ovat jakautuneet epätasaisesti 10

12 Vanhempien on työväestöön lukeutuvissa perheissä helpompi hyväksyä kuin keskiluokkaisten ja korkeasti koulutettujen perheiden, että koulussa keskinkertaisiksi tai huonoiksi osoittautuneet lapset tyytyvät lyhyeen koulutusreittiin. Perheissä, joissa voimavarat on heikot, ajatellaan, että ettei kannata ottaa riskiä ja jatkaa koulunkäyntiä korkeammalla tasolla. (Silvennoinen 2002, 59.) Harkerin (1990) mukaan Bourdieu on tunnistanut viisi tekniikkaa, joiden kautta koulu uusintaa huono-osaisuutta. Ensimmäisellä tasolla alempien sosiaaliluokkien lapsiin kohdistetaan matalampia odotuksia kuin ylempien sosiaaliluokkien lapsiin. Toinen Bourdieun tunnistama tekniikka liittyy siihen, että kun matalampien sosiaaliluokkien lapset saavuttavat jonkin verran menestystä, he ja heidän perheensä ovat taipuvaisia tekemään ns. vääriä tai huonoja valintoja koulutuksen suhteen. Kolmas tekniikka liittyy siihen, että Bourdieu näkee, että oppilaan aseman koulun kentällä määrittää oppilaan kotoaan perimä pääoma. Näin ollen alemmista yhteiskuntaluokista tulevat lapset ovat heikommassa asemassa, koska koulussa opiskeltavat asiat ja välittävä tiedot, taidot ja asenteet vastaavat enemmänkin ylempien sosiaaliluokkien omaamaa pääomaa. Neljänneksi Bourdieu näkee, että koulussa puhutaan koulun omasta kulttuurista liian akateemisena matalampien sosiaaliluokkien lapsille ja nuorille ja tuetaan heidän kohdallaan heidän perheestään perimää kulttuuria. Viimeisenä Bourdieun esittämänä tekniikkana voidaan nähdä tutkintojen arvon aleneminen, joka jättää habitukselle valintojen kannalta hallitsevan aseman. Koulutusyhteiskunnassa tutkinto yksin ei riitä vaan tarvitaan kykyä oikeanlaiseen esittäytymiseen työelämän kentillä. Yläluokat hallitsevat oikeanlaisen esittäytymisen. (Harker 1990, , 840.) Koko koulutusjärjestelmän todellinen haaste on siinä kuinka avata kasvatettavalle eri oppimisympäristöissä tuotetut yhteiskunnalliset valtasuhteet ja paljastaa niiden moniulotteinen merkitys (Suoranta 2005; Ahava ja Palojoki 2005 Hansenin 2007, 34 mukaan). 3.3 Koulutuksen keskeyttämisen prosessi Suoranaisesti peruskoulusta putoamista koskevaa tutkimusta on tehty Suomessa hyvin vähän. Toisen asteen nivelvaiheessa putoavistakaan ei ole tehty paljoa tutkimusta. Ammattikoulun tai lukion keskeyttäneitä ja keskeyttämistä on sen sijaan tutkittu enemmän. kunkin kentän toimijoiden kesken. Kulttuuripääoma voi esiintyä kolmessa muodossa: 1) objektivoituneena esimerkiksi luovan tuon tuotoksina, materiaalisina tuotteina, kuten maalauksina, kirjoituksina jne., 2) institutionaalistuneina luokituksina, kuten akateemisina kykyinä ja pätevyyksinä, titteleinä, tutkintoina ja oppiarvoina (esim. Bourdieu 2006, ) ja 3) ruumiillistuneena pitkäkestoisia ruumiin ja mielen tiloina, jotka ovat perheessä tapahtuneen pitkän sosialisaation tulosta (Liljander 1999, ; Rinne ym ). Yksi kulttuurisen pääoman muoto on koulutustutkinto. Pääoman käsite on Bourdieun teoriassa tärkeä, koska pääomien omaaminen on suoraan yhteydessä ihmisen yhteiskunnalliseen valta-asemaan. 11

13 Koulun keskeyttämisessä voidaan erottaa monenlaisia yksilöön, perheeseen, kouluun ja lähiympäristöön liittyviä tekijöitä, jotka kaikki vaikuttavat koulun keskeyttämiseen (Komonen 1997; 1999; 2001; Kallunki ja Kangaskesti 1997; Inkala, Haavisto ja Tuuri 2000, 4; Lintinen 2005; Rajala 2004). Komonen (1997) on tutkinut sitä, miten ammattikoulun keskeyttäminen muotoutuu prosessina. Komosen tutkimuksessa vallitsevaksi teemaksi nuorten kertomuksissa nousi epäonnistumisen ja ajautumisen tunne. Näin ollen koulutuksen keskeyttämisessä onkin kyse putoamisen prosessista. Hänen mukaansa koulusta putoamiseen liittyy syrjäytymisvaara, mutta olisi liian voimakasta ja lopullista puhua koulusta pudonneista syrjäytyneinä. (Komonen 1997, 94; 1999.) Putoamisen prosessissa on kyse oppilaan ja koulun kulttuurin yhteentörmäyksestä. Tässä prosessissa Komosen (1997) tutkimuksen nuoret määriteltiin poikkeaviksi. Komosen (1997) tutkimus vahvistaa Bourdieun ja Passeronin (2000) teoriaa siitä, että vaikka koulutuksessa pyritään tasa-arvoon, jotkut oppilaat on tuomittu jo ala-asteelta lähtien epäonnistumaan. Tutkittujen nuorten toimintaa määrittikin ja ylläpitikin epäonnistujan leima. Näiden nuorten koulutaival oli alkanut mukavasti niin kuin muillakin oppilailla, mutta vuosien varrella koulunkäynti muuttui hankalaksi. Tämä oli johtanut avoimiin yhteydenottoihin koulun kanssa. Nuorten ongelmat olivat alkaneet vaikeuksina tietyissä oppiaineissa. Tästä seurasi opiskelun muuttuminen kiinnostamattomaksi ja huomion siirtyminen muiden asioiden tekemiseen. Tämä puolestaan johti yhteydenottoihin opettajan kanssa. Nuoret siis kokivat, että jo ala-asteella heidät leimattiin vain epäonnistujiksi ja yläasteella heistä tuli häirikköjä, ongelmaoppilaita. Nuoret kokivat, että heitä syytettiin aina ensimmäiseksi. (Komonen 1997, 95; ks. myös Lintinen 2005) Ketjua vahvisti nuorten perheen kyvyttömyys tukea ja kannustaa koulunkäynnissä. Nämä nuoret tulivatkin alemmista yhteiskuntaluokista. Komosen (1997, 95) mukaan Rumberger (1995) havaitsi tutkimuksessaan, että alemmista sosiaaliluokista tulevilla on kaksinkertainen riski ajautua keskeyttäjäksi (ks. myös Kallunki ja Kangaskesti 1997, 73). 5 Myös Rajalan (2004) Pro gradu tutkimuksen mukaan, jossa tutkittiin peruskoulun keskeyttäneitä, keskeyttäminen näytti kiertyvän osaksi monien tekijöiden aiheuttamaa suurempaa noidankehää. Useimmat koulun keskeyttäneet olivat kokeneet koulun kiinnostamattomana ja epäviihtyisänä paikkana jo alakoulussa. Myöhemmin koulunkäynti oli alkanut maistumaan puulle ja lukuisten poissaolojen jälkeen kouluun alkoi olla mahdotonta palata. Koulun toteuttamat puuttumisyritykset ja erityistuen tarjoaminen näyttäytyi oppivelvollisuuden keskeyttäneiden kokemusmaailmassa usein viimeisten oljenkorsien vetoyrityksiltä oppilaan koulunkäynnin 5 Komonen (1997, 100) tuo myös esille, että hänen tutkimuksensa nuoret vahvistivat aikaisempien tutkimusten tuloksia siitä, että 15-vuotiaat kokevat peruskoulun päättövaiheessa tehtävän koulutusvalinnan liian aikaisena. 12

MUSTAKIN OLIS VOINU TULLA JOKU HULIGAANI JOS EN MÄ OLIS SIIHEN SIRKUKSEEN JUMITTUNU

MUSTAKIN OLIS VOINU TULLA JOKU HULIGAANI JOS EN MÄ OLIS SIIHEN SIRKUKSEEN JUMITTUNU MUSTAKIN OLIS VOINU TULLA JOKU HULIGAANI JOS EN MÄ OLIS SIIHEN SIRKUKSEEN JUMITTUNU Harrastustoiminta syrjäytymisen ehkäisijänä - tapaustutkimus Suvelan sirkuksesta ja Iceheartsista Riikka Åstrand Pro

Lisätiedot

TYÖPAJANUORTEN KOULUKOKEMUKSIA PERUSKOULUAJALTA

TYÖPAJANUORTEN KOULUKOKEMUKSIA PERUSKOULUAJALTA TYÖPAJANUORTEN KOULUKOKEMUKSIA PERUSKOULUAJALTA Pro gradu -tutkielma Anu Käpylä Kasvatustieteiden tiedekunta Sari Poikela Kevät 2013 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 2 KOULUKOKEMUKSET 3 2.1 Kokemus käsitteenä ja

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON VÄYLÄ KOULUTUSPOLKU YLIOPISTOON

AVOIMEN YLIOPISTON VÄYLÄ KOULUTUSPOLKU YLIOPISTOON AVOIMEN YLIOPISTON VÄYLÄ KOULUTUSPOLKU YLIOPISTOON Anna-Liisa Hyvärinen Joensuun yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Sosiologian laitos Lisensiaatintutkimus 2006 TIIVISTELMÄ Avainsanat: avoimen yliopiston

Lisätiedot

KÄYTÄNTÖÄ JA KOHTAAMISTA

KÄYTÄNTÖÄ JA KOHTAAMISTA KÄYTÄNTÖÄ JA KOHTAAMISTA Turun Tyttöjen Talon kävijöiden kokemuksia toimintaan osallistumisen vaikutuksista Sosiaalityön pro gradu tutkielma Johanna Hedman 72860 Kevät 2011 Sosiaalitieteiden laitos Turun

Lisätiedot

MISTÄ ON HYVÄT KÄYTÄNNÖT TEHTY? - Vaihtoehtoiset oppimisen mahdollisuudet välivaiheessa oleville nuorille - peilauksia Socrates Re-enterprojektista

MISTÄ ON HYVÄT KÄYTÄNNÖT TEHTY? - Vaihtoehtoiset oppimisen mahdollisuudet välivaiheessa oleville nuorille - peilauksia Socrates Re-enterprojektista Kristiina Laiho, Jyväskylän yliopisto, Kasvatustieteen laitos kristiina.laiho@saunalahti.fi Minna Herno, HY/Vantaan täydennyskoulutuslaitos Tiekkistyökkis - nuorten tietotekniikkapaja minna.herno@helsinki.fi

Lisätiedot

AKU-projekti Väliraportti

AKU-projekti Väliraportti AKU-projekti Väliraportti Peruskoulun päättäneiden, 15 17-vuotiaiden, ilman opiskelupaikkaa olevien sekä varhaisessa vaiheessa ammatillisen opiskelun keskeyttäneiden nuorten ohjaus- ja seurantaprojekti

Lisätiedot

JUHA MÄKI-KETELÄ. Kiskot vievät elämään - ammatillisessa ja koulutuksellisessa marginaalissa elävien nuorten erilaisia elämänraiteita

JUHA MÄKI-KETELÄ. Kiskot vievät elämään - ammatillisessa ja koulutuksellisessa marginaalissa elävien nuorten erilaisia elämänraiteita JUHA MÄKI-KETELÄ Kiskot vievät elämään - ammatillisessa ja koulutuksellisessa marginaalissa elävien nuorten erilaisia elämänraiteita Itä-Suomen yliopisto Filosofinen tiedekunta Kasvatustieteen alan väitöskirja

Lisätiedot

Nuoria koskeva syrjäytymistieto

Nuoria koskeva syrjäytymistieto Nuoria koskeva syrjäytymistieto Avauksia tietämisen politiikkaan Leena Suurpää (toim.) nuorisotutkimusverkosto Verkkojulkaisusarja Nuoria koskeva syrjäytymistieto Avauksia tietämisen politiikkaan Leena

Lisätiedot

ELÄMÄNHALLINTAKURSSIN PILOTOINTI AMMATTIOPISTO LIVIASSA

ELÄMÄNHALLINTAKURSSIN PILOTOINTI AMMATTIOPISTO LIVIASSA Opinnäytetyö (YAMK) Sosiaalialan koulutusohjelma Hyvinvointipalvelut 2013 Janna Aksela ELÄMÄNHALLINTAKURSSIN PILOTOINTI AMMATTIOPISTO LIVIASSA OPINNÄYTETYÖ (YAMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan

Lisätiedot

Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain. Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta

Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain. Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta Lassila, Laura 2012 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila Onhan

Lisätiedot

NUORET VAIKUTTAJAT VERKOSSA. Tutkimus akaalaisten nuorten poliittisesta osallistumisesta Internetissä

NUORET VAIKUTTAJAT VERKOSSA. Tutkimus akaalaisten nuorten poliittisesta osallistumisesta Internetissä NUORET VAIKUTTAJAT VERKOSSA Tutkimus akaalaisten nuorten poliittisesta osallistumisesta Internetissä Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden yksikkö Pro gradu tutkielma Susanna Mikkonen Huhtikuu 2011 Tampereen

Lisätiedot

Työpajatoimintaa kehittämässä

Työpajatoimintaa kehittämässä Katja Komonen (toim.) Työpajatoimintaa kehittämässä Työpajojen kehittäminen Etelä-Savossa -hankkeen kokemukset Mikkelin ammattikorkeakoulu A: Tutkimuksia - Research Reports 8 Katja Komonen (toim.) TYÖPAJATOIMINTAA

Lisätiedot

AI TULEEKS TÄSTÄ JOKU PAREMPI LUOKKAHENKI, VAI?

AI TULEEKS TÄSTÄ JOKU PAREMPI LUOKKAHENKI, VAI? AI TULEEKS TÄSTÄ JOKU PAREMPI LUOKKAHENKI, VAI? Elämyspedagoginen ryhmäytysprojekti lähihoitajaopiskelijoille LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liikunnanohjaaja Opinnäytetyö Kevät 2010 Anna Partanen Lahden ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

MaNu. Nuorten pitkäaikaistyöttömyyden hoitoon ja maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseen kohdistuneiden projektien arviointihanke.

MaNu. Nuorten pitkäaikaistyöttömyyden hoitoon ja maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseen kohdistuneiden projektien arviointihanke. MaNu Nuorten pitkäaikaistyöttömyyden hoitoon ja maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseen kohdistuneiden projektien arviointihanke Loppuraportti Sosiaalikehitys Oy Rissanen, Pekka, Partanen, Leila, Pitkänen,

Lisätiedot

NUORTEN KANSALAISKULTTUURIT JA MEDIA. Näkökulmia nuorten aktiiviseen kansalaisuuteen

NUORTEN KANSALAISKULTTUURIT JA MEDIA. Näkökulmia nuorten aktiiviseen kansalaisuuteen NUORTEN KANSALAISKULTTUURIT JA MEDIA Näkökulmia nuorten aktiiviseen kansalaisuuteen Sosiologia Turun yliopisto Pro gradu -tutkielma Maiju Haltia 71402 Huhtikuu 2012 TURUN YLIOPISTO Sosiologian laitos/yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

Koulunkäyntiavustajan roolit. Luokanopettajien ja luokanopettajaksi opiskelevien käsitykset koulunkäyntiavustajan työstä

Koulunkäyntiavustajan roolit. Luokanopettajien ja luokanopettajaksi opiskelevien käsitykset koulunkäyntiavustajan työstä Teemu Likonen Marjut Manninen Koulunkäyntiavustajan roolit Luokanopettajien ja luokanopettajaksi opiskelevien käsitykset koulunkäyntiavustajan työstä Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

Uudestaan työpajalle tulleet nuoret kokemuksia toiminnasta

Uudestaan työpajalle tulleet nuoret kokemuksia toiminnasta Uudestaan työpajalle tulleet nuoret kokemuksia toiminnasta Sonja Makkonen Erityispedagogiikan pro gradu -tutkielma Kevätlukukausi 2015 Kasvatustieteiden laitos Jyväskylän yliopisto TIIVISTELMÄ Makkonen,

Lisätiedot

Syrjäytymisvaarassa olevat nuoret ja Omaura Seurantatutkimus Omaura-toimintaan osallistuneiden nuorten elämänvaiheista 1995 2001

Syrjäytymisvaarassa olevat nuoret ja Omaura Seurantatutkimus Omaura-toimintaan osallistuneiden nuorten elämänvaiheista 1995 2001 Opetusministeriö Undervisningsministeriet Syrjäytymisvaarassa olevat nuoret ja Omaura Seurantatutkimus Omaura-toimintaan osallistuneiden nuorten elämänvaiheista 1995 2001 Opetusministeriön julkaisuja 2005:33

Lisätiedot

LASTEN KOULUVALMIUDET LASTENTARHAN- JA LUOKANOPETTAJIEN NÄKÖKULMASTA. Lasten koulun aloituksen edistämisestä

LASTEN KOULUVALMIUDET LASTENTARHAN- JA LUOKANOPETTAJIEN NÄKÖKULMASTA. Lasten koulun aloituksen edistämisestä LASTEN KOULUVALMIUDET LASTENTARHAN- JA LUOKANOPETTAJIEN NÄKÖKULMASTA Lasten koulun aloituksen edistämisestä Janne Hellsten Alkio-opisto Kasvatustieteen aineopinnot Proseminaari Maaliskuu 2004 1 TURUN YLIOPISTO

Lisätiedot

päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA!

päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA! päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA! Toimituskunta: Matti Mäkelä (puheenjohtaja), VaSkooli-projekti, Turun ammatti-instituutti Mia Haapasaari, kansallinen teematyöhanke, Turun ammatti-instituutti

Lisätiedot

SILLANRAKENTAJAT. Nuorisotyöttömyyteen ja maahanmuuttajien kotoutumiseen kohdistuneiden projektien arviointi suurilla kaupunkiseuduilla

SILLANRAKENTAJAT. Nuorisotyöttömyyteen ja maahanmuuttajien kotoutumiseen kohdistuneiden projektien arviointi suurilla kaupunkiseuduilla Helsingin kaupungin tietokeskus SILLANRAKENTAJAT Nuorisotyöttömyyteen ja maahanmuuttajien kotoutumiseen kohdistuneiden projektien arviointi suurilla kaupunkiseuduilla Pekka Rissanen Leila Partanen Sari

Lisätiedot

KESKEYTTÄJÄN KUVA Ammatillisten opintojen keskeyttäminen ja elämäntilanne

KESKEYTTÄJÄN KUVA Ammatillisten opintojen keskeyttäminen ja elämäntilanne MUUNTAJA Mikkelin seudun työvoiman palveluverkostojen ja toimintamallien kehittämishanke KESKEYTTÄJÄN KUVA Ammatillisten opintojen keskeyttäminen ja elämäntilanne Selvitys vuonna 2005 Mikkelin ammattiopistossa

Lisätiedot

1 Johdanto...1 2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti...3 2.1 Maahanmuuttaja ja maahanmuuttajien koulunkäynti...3 2.2 Viittomakielinen ja

1 Johdanto...1 2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti...3 2.1 Maahanmuuttaja ja maahanmuuttajien koulunkäynti...3 2.2 Viittomakielinen ja MINUA AHDISTAA - Maahanmuuttajien ja viittomakielisten lasten vanhempien ja opettajien ajatuksia ja kokemuksia oman kulttuurin ja kielen turvaamisesta Marko Vuoriheimo Kasvatustieteen pro gradu tutkielma

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö MÄKELÄ, PÄIVI SAGLAMER, SANNI OPETTAJIEN KÄSITYKSIÄ YRITTÄJYYSKASVATUKSEN YHTEYDESTÄ NUORTEN ELÄMÄNHALLINTATAITOJEN KEHITTYMISEEN Kasvatuspsykologian pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden

Lisätiedot

Vanhemmuutta vahvistavaa varhaista tukea koulupolun alkuun

Vanhemmuutta vahvistavaa varhaista tukea koulupolun alkuun Vanhemmuutta vahvistavaa varhaista tukea koulupolun alkuun Väestöliiton Monikulttuurisen osaamiskeskuksen vertaisryhmätoimintamallin arviointi Taru Kivelä, VTM 27.3.2013 Arviointi on Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Pysäytyskuvia. Sukupuoli ja seksuaalisuus nuorten elämässä ja koulun arjessa. Eija Asikainen (toim.)

Pysäytyskuvia. Sukupuoli ja seksuaalisuus nuorten elämässä ja koulun arjessa. Eija Asikainen (toim.) Pysäytyskuvia. Sukupuoli ja seksuaalisuus nuorten elämässä ja koulun arjessa. Eija Asikainen (toim.) Joensuun yliopisto 2006 Kustantajan yhteystiedot: Joensuun yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta PL

Lisätiedot

TUEXI TUKIHENKILÖTOIMINTA VANHEMMAN KOKEMANA, Kun itse ei jaksa, tukihenkilö jaksaa.

TUEXI TUKIHENKILÖTOIMINTA VANHEMMAN KOKEMANA, Kun itse ei jaksa, tukihenkilö jaksaa. TUEXI TUKIHENKILÖTOIMINTA VANHEMMAN KOKEMANA, Kun itse ei jaksa, tukihenkilö jaksaa. Erityispedagogiikan proseminaari tutkielma Jenni Vikman Kevät 2010 Kasvatustieteiden laitos Turun Yliopisto 2 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Luokanopettajan koulutus Huhtikuu

Lisätiedot

Pitkät portaat, korkeat kynnykset

Pitkät portaat, korkeat kynnykset Riikka Konttinen Pitkät portaat, korkeat kynnykset Lahtelaisen työllistämistoiminnan nykytila ja tulevaisuudennäkymät SISÄLLYS JOHDANTO...5 LINKKI YHTEYS TYÖELÄMÄÄN...6 HANKKEEN TAUSTA MISTÄ SE AJATUS

Lisätiedot

TEKNIIKKAA, PEDAGOGIIKKAA JA ASENNETTA

TEKNIIKKAA, PEDAGOGIIKKAA JA ASENNETTA TEKNIIKKAA, PEDAGOGIIKKAA JA ASENNETTA Erityisopettajat tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön hyödyntäjinä yksilöllisessä erityisopetuksessa Maria Ihantola Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Tampereen

Lisätiedot