T E K N I N E N P A L V E L U K E S K U S

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "T E K N I N E N P A L V E L U K E S K U S"

Transkriptio

1 T E K N I N E N P A L V E L U K E S K U S Tokolan teollisuusalueen kaavarunko Kaavarunko on valmisteleva yleissuunnitelma Raahen kaupungin 37. kaupunginosan asemakaavalle ja asemakaavan muutokselle. SELOSTUS Suunnittelualue Arkkitehtistudio EMP Oy

2 TOKOLAN TEOLLISUUSALUEEN KAAVARUNKO 1 PERUSTIEDOT T ok olan t e ol lis u u s al u e en ka av a ru n k o. Suunnittelualue on pinta-alaltaan noin 50,6 hehtaaria ja se on pääosin Raahen kaupungin omistuksessa lukuun ottamatta E. Helaakoski Oy:n ja muiden yksittäisten kiinteistöjen omistamia maa-alueita. Asemakaavoitus on tullut jo vireille osallistumis- ja arviointisuunnitelman osalta teknisen lautakunnan päätöksen mukaisesti. Alueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee Rautaruukin teollisuusalueen koillispuolella. Sitä rajaa pohjoisessa Vihannin suunnasta tuleva kantatie 88. Tämä jatkuu liikenneympyrän jälkeen Lapaluodontienä johtaen Lapaluodon satamaan. Aluetta rajaa idässä valtatie 8 ja etelässä Tokolanperän omakotialue ja Satamajärventie sekä lännessä Rautaruukille johtava sähköistetty päärata. Alueen ympäristössä on teollisuusalueita, pientaloasutusta sekä luonnontilaista metsäja kosteikkoaluetta. Asemakaavoitetut teollisuuskorttelit sekä 3712 ovat osin rakennettuja tai varattuja rakentamiseen. Korttelissa 3711 toimii seuraintalo. ARKKITEHTISTUDIO EMP OY 2

3 2 LÄHTÖKOHDAT 2.1 Rakennettu ympäristö Asuintalot Alueella on 11 asuttua pihapiiriä, jotka ovat tyypiltään seuraavia: 2 kpl Maatilakeskus, rakennukset luvulta 2 kpl Haja-asutusalueen omakotitalo ~ kpl Haja-asutusalueen omakotitalo ~ kpl Omakotitalo 2000-luvulta 1 kpl Asemakaavoitetun teollisuusalueella 1950-luvun omakotitalo. Kolme vanhaa 1900-luvun alkupuolen taloa on merkitty tähdellä * Honkala Honkala Honkala Tokolantie 19 Hekkala Tokolantie 21 Hekkala Hekkala ARKKITEHTISTUDIO EMP OY 3

4 Kemppainen Kemppainen Kemppainen Kemppainen Suviaho Suviaho Suviaho Tokolantie 37 Kalliola Tokolantie 44 Kalliola Kalliola ARKKITEHTISTUDIO EMP OY 4

5 * Kalliokangas Kalliokangas Tokolantie 55 Kalliokangas Tienvieri Tokolantie 48 * Tienvieri Tienvieri Raahen kaupunki Tokolantie 75 * * ARKKITEHTISTUDIO EMP OY 5

6 Raahen kaupunki TOKOLAN TEOLLISUUSALUEEN Satamajärventie KAAVARUNKO 12 Kopsala Kantatie * * TY kortteli 3712 Ehrolantie 14 Seuraintalo Saloisten Reipas ry Vt 8 - Seurantie ARKKITEHTISTUDIO EMP OY 6

7 TY K 3706 Teollisuusrakennukset TY K 3707 TY K 3706 TY K 3708 TY K 3708 TY K 3708 ARKKITEHTISTUDIO EMP OY 7

8 Tiestö Satamajärventien sillat pääradan yli Satamajärventien kevyen liikenteen väylää Kevyen liikenteen yhteys kantatieltä 88 Satamajärventielle Rautaruukin ratapihalle ja satamaan johtava sähköistetty päärata. Aluetta kehystävä päätieverkko sekä asemakaavoitetut tiet ovat hyväkuntoisia. Tokolantien länsiosa on sekä kevyen liikenteen yhteys Kantatieltä 88 Satamajärventielle ovat asfaltoituja. Tokolantietä ARKKITEHTISTUDIO EMP OY 8

9 Tekniset verkostot Suunnittelualueen eteläosan yli idästä länteen Rautaruukille johtaa sähkönsiirtolinja, joka sisältää 220 kv ja 110 kv voimajohdot. Avoimen johtokadun leveys on noin 50 metriä. Alueen länsiosan ylittää koillis-lounas suuntainen 110 kv voimajohto. Pienjännitejohdot on rakennettu pääosin ilmajohtoina. 20 kv johtojen maakaapelointia on tehty alueen itäosissa. Asemakaava-alueen kunnallistekniset verkostot ovat valmiit. Rakennusrajoitusalueen mitoitus lähde Fingrid Oyj 2014 ARKKITEHTISTUDIO EMP OY 9

10 Maaperä 3 SELVITYKSET Kaavarunko- ja asemakaavatasoisen suunnittelun pohjaksi on laadittu ympäristöselvitykset ja alueella olevat luonto-, maisema- ja historialliset arvot pyritään säilyttämään osana työpaikkaalueiden monimuotoisuutta. Alueen suunnittelussa otetaan huomioon vireillä oleva valtatien 8 kehittämissuunnittelu. 3.1 Luonnonympäristö 40 Arvokas maankohoamisrannikon umpeen kasvava lampi. Maaperä ja rakennettavuus Geobotnia Oy:n rakennettavuusselvitys on laadittu alueen rakennettavuuden arvioimiseksi sekä rakennusten perustamistapojen alustavaa arviointia varten. Kunkin rakennuksen osalta on ennen rakentamista arvioitava lisäpohjatutkimusten tarve perustamisen yksityiskohtaista suunnittelua varten. Yleiskuvaus Alueella esiintyy loivapiirteisiä moreenimäkiä, joiden pinnanmuotoja tasaa harjanteiden välisille alaville alueille sedimentoituneet silttikerrokset. Siltin ja moreenin välissä esiintyy paikallisesti hiekkaa. Pohjavesi Pohjaveden pinta oli mittausten aikaan 0,1 2,2 metrin syvyydessä (tasoväli +5,73 +7,02). Radonriski Säteilyturvakeskuksen tekemien mittausten mukaan Raahe kuuluu vähäisen säteilyriskin alueeseen. Alueella tehtyjen tutkimusten perusteella radonpitoisuus alittaa enimmäisarvon säännönmukaisesti. Rakenteiden suunnittelussa ei siten ole tarpeen huomioida radonia. Maaperän pilaantuneisuus Tutkimuksen yhteydessä ei havaittu merkkejä pilaantuneisuudesta. Jos maarakennustöiden yhteydessä kuitenkin havaitaan poikkeavaa hajua tms., tulisi maaperän pilaantuneisuus selvittää. Luontoselvitys Pöyry Finland Oy, FM Ella Kilpelinen, Ympäristöasiantuntija Harri Taavetti, ovat selvittäneet kesällä 2013 alueen luonnon ominaispiirteet ja antaneet suositukset alueen maankäytön suunnittelulle. Selvitysalueen kasvillisuutta luonnehtii kulttuurivaikutus. Alueella on viljelykäytössä olevia ja käytöstä poistuneita peltoja. Alueen metsät ovat pääasiassa tuoreen ja lehtomaisen kankaan kuusivaltaisia metsiä. Alueella on myös kuivahkoa mäntyvaltaista kangasmetsää. Kinnanpotinalanko on lehtipuuvaltainen tiheäkasvuinen alue, jonka kenttäkerros on korkeakasvuista. ARKKITEHTISTUDIO EMP OY 10

11 TOKOLAN TEOLLISUUSALUEEN KAAVARUNKO Kinnapotinalankoa Luontoselvityksen suositukset Selvitysalueelta ei ole tiedossa uhanalaisten kasvilajien esiintymiä eikä niitä havaittu maastokäynnillä. Selvitysalueella ei esiinny metsälain tai luonnonsuojelulain mukaisia luontotyyppejä eikä vesilain mukaisia vesiluonnon suojelutyyppejä. Myöskään uhanalaisia luontotyyppejä ei havaittu. Selvitysalueella ei sijaitse luonnonsuojelualueita tai luonnonsuojeluohjelmiin kuuluvia kohteita. Tokolanperän alueen luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaimmat alueet ovat Heinimäen kuusikkokuvio sekä alueen keskiosan peltoaukean pohjoispuolella olevan kumpareen paahteinen niitty ja siellä oleva komea mänty. Lisäksi luoteisnurkan vanhan talonpohjan ympäristö ahomansikkoineen on säilyttämisen arvoinen. Alueen puustoa pitäisi harventaa, jotta ahomansikalle sopiva valoisa elinympäristö ei pääse umpeutumaan. Keskiosan peltoja Selvitysalueen linnustoa tullaan selvittämään tarkemmin keväällä-kesällä Luoteiskulman lampi Biotooppitarkastelun mukaan Heinimäen kuusikkoa voidaan pitää linnustollisesti merkittävänä. Lisäksi Kinnanpotinalangon ja alueen luoteisnurkan lampareen alueella voi esiintyä monipuolista linnustoa. Alueella ei havaittu liito-oravaa tai lepakkoja. Liito-oravalle potentiaalista elinympäristöä alueella on Heinimäen kuusikko. Lepakoille sopivia päiväpiiloja alueella on vanha maakellari alueen itäosassa. Heinimäen kivirakkaa ARKKITEHTISTUDIO EMP OY 11

12 TOKOLAN TEOLLISUUSALUEEN KAAVARUNKO 3.2 Maanomistus MAANOMISTUS sininen vinoviivoitus Raahen kaupunki ARKKITEHTISTUDIO EMP OY 12

13 4 SUUNNITTELUTILANNE Maakuntakaava Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaava päivätty ARKKITEHTISTUDIO EMP OY 13

14 TOKOLAN TEOLLISUUSALUEEN KAAVARUNKO RAAHE 2030 Keskeisten taajama - alueiden osayleiskaava Taajamayleiskaavan kartta1 Taajamayleiskaavan kartta2 Raahen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Keskeisten taajamaalueiden osayleiskaavan, Raahe Suunnittelualuetta ja sen ympäristöä koskevat seuraavat yleiskaavamääräykset ARKKITEHTISTUDIO EMP OY 14

15 Voimassa oleva asemakaava Voimassa olevissa ja hyväksytyissä asemakaavoissa korttelit ja 3712 ovat Ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta TY. Kortteleiden rakennusoikeudet ovat e = 0,30 tai e = 0, 35. Korttelialueilla sallitaan myymälätilojen rakentamista enintään 50 % rakennusoikeuden määrästä. Kortteli 3711 on Huvi- ja viihdepalvelujen korttelialue PV. Sen rakennusoikeus on e = 0,30. Asemakaavan viheralueet ovat puistoja ja lähivirkistysalueita. VP/s-1 alueella on säilytettävä vanhan Pohjanmaan rantatien paikka. Suojaviheralue EV Suojeltava alueen osa s-1: Alueella oleva suojametsä on jatkuvan hoidon ja uudistamisen avulla ylläpidettävä elinvoimaisena siten, että sen suojamerkitys säilyy. ARKKITEHTISTUDIO EMP OY 15

16 Liikennejärjestelmä Lähiympäristön ajoneuvoliikenteen liikenneyhteydet on toteutettu yleiskaavaan mukaisesti. Kevyen liikenteen yhteydet Rautaruukintien ja Satamajärventien varressa on toteutettu. Lapaluodontien varren suunniteltua yhteyttä valtatieltä 8 Lapaluotoon ei ole toteutettu. Yhteys mahtuu kulkemaan liikennealueella ja tarvittaessa suojaviheraluetta käyttäen. Yleiskaavan tavoitteiden mukaiset kevyen liikenteen yhteydet - sinisellä olevat reitit - punaisella suunnitellut reitit 5 TAVOITTEET Tokolan teollisuusalueen kaavarungon tavoitteena on saada käyttöön Raahen keskeisten taajama-alueiden osayleiskaavassa osoitetutut SSAB:n tehdasalueen lähialueiden teollisuusaluevaraukset. Kaavarunko on käynnistetty logistiikkayritys E. Helaakoski Oy:n aloitteesta ja kustannuksella (KH ), koska yritys on keskittämässä alueelle Pohjois-Suomen toimintonsa. Kaavarunkotason suunnittelun päätavoitteena on ollut mahdollistaa oikea-aikaiset maanvaihtoneuvottelut, jotta toimiva ja tehokas teollisuusalue voidaan asemakaavoittaa. Ympäristön infrastruktuuri on valmista, joten alueen käyttöönotto on edullista ja alueen sijainti tarjoaa yrityksille monipuolista kumppanuutta. Uudet teollisuusalueet palvelisivat ensisijaisesti suurteollisuuden jatkojalostusta, logistiikkapalveluita sekä varastointia. Tavoitteena on, että nykyiset asuinkiinteistöt voivat tulevaisuudessa toimia pienyritysten toimitilakortteleina. Näin turvataan kiinteistöjen arvon säilyminen sen jälkeen, kun asuinkäyttö on päättynyt. Suunnittelualueella olevat luonto-, maisema- ja historialliset arvot pyritään säilyttämään osana työpaikka-alueiden monimuotoisuutta. 6 KAAVARUNGON KUVAUS Perustelut Uudella Tokolan teollisuusalueella luodaan entistä parempia edellytyksiä olemassa olevan teollisen yritystoiminnan kehittämiseen ja laajentamiseen. Tällä parannetaan yritystoiminnan kilpailukykyä ja turvataan Raahessa työpaikkojen säilymistä. Yleiskaava mukaisesti voimassa olevan asemakaavan suojaviheralueita vähennetään, sillä niiden merkitys suoja-alueina on vähentynyt oleellisesti Rautaruukin teollisuuden päästöjen vähennyttyä. Tokolan teollisuusalue palvelisi suurteollisuuden jatkojalostusta, logistiikkapalveluita, varastointia sekä pienyritysten toimitila-alueina. Alueen liittyminen ympäristöön Tokolan teollisuusalue sijoittuu laajojen teollisuusalueiden viereen. Ympäristön infrastruktuuri on valmista ja mitoitettu teollista toimintaa palvelemaan. Alueen käyttöönotto on edullista ja yrityksille ympäristö tarjoaa monipuolista kumppanuutta. Kaavarungon mukainen teollisuusalue muodostaa selkeän kokonaisuuden, jonka tarkempi suunnittelu tapahtuu vireillä olevan asemakaavan laadinnan yhteydessä. Kaupungin tonttivarantoon tulevien teollisuusalueiden tonttikokoon kiinnitetään erityistä huomiota, jotta se tulee vastaamaan nykyistä kysyntää. ARKKITEHTISTUDIO EMP OY 16

17 Korttelialueet Teollisuusalue muodostaa selkeä kokonaisuuden. Liikkuminen suurillakin ajoneuvoyhdistelmillä sujuu vaivatta läpiajettavilla pääkaduilla. Korttelialueet ovat aloittavalle pienteollisuudelle melko suuria. Ne voidaan jakaa pienempiin tontteihin alueelle sijoittuvan yrityksen tarpeiden mukaan. Keskeinen paikka noin 3,35 hehtaarin alue sopii laajaa yhtenäistä aluetta tarvitsevalla esim. logistiikka-alan yritykselle, jolle sataman ja suurteollisuuden läheisyys on tärkeää. Tähän alueeseen voi liittää toimitilakorttelialueen sekä viereisiä pienempiä teollisuustontteja. Korttelialueiden rakennusoikeudet ovat suurehkoja. Nykyisin vaativa yritystoiminta tapahtuu pääosin sisätiloissa ja siten laajoja piha-alueita ei monella toimialalla tarvita. Rakennusoikeudet vaihtelevat e=0,60-0,30 riippuen korttelin olosuhteista. Kaavarunkoalueen läpi kulkevat voimansiirtolinjat vaativat laajat avoimet johdinkadut, joita voidaan käyttää tonttien liikenne- ja ulkovarastointitarpeisiin. Näissä kortteleissa rakentamistehokkuus on muita kortteleita alhaisemmalla tasolla. Uuden liittymän paikkaa kantatiellä 88 Maankäytön ja liikenneverkoston tulevaisuuden kehitysvaihtoehtoja ollaan tutkimassa Valatien 8 kehittämistyön yhteydessä. Liikenneverkko Ympäristön pääliikenneverkko, kantatien 88, Rautaruukintie ja Satamajärventie, on hyvin toimiva ja sillä on kapasiteettia raskaan liikenteen lisääntymiselle. Tokolan teollisuusalue liittyy olemassa olevaan valtakunnan päätieverkkoon kantatielle 88 kahden liittymän kautta. Pohjoiskulmauksen liittymän kohdalla on varauduttu yhteyden jatkumiseen kantatien toisen puolen teollisuusalueille ja edelleen Pajuniityntielle. Alueen liittyminen suurteollisuuden toimintaan tapahtuu Satamajärventien liittymästä siten, että yhteydet Rautaruukin teollisuusalueen eri puolille ovat sujuvat. Lapaluodontien varteen ajoradan eteläpuolelle on yleiskaavan liikennesuunnitelmissa osoitettu kevyen liikenteen yhteys. Se mahtuu nykyiselle liikennealueelle ja rautatien alitus tapahtuisi ajoneuvoliikenteen viereisestä silta-aukosta. Tarvittaessa kevyen liikenteen yhteys voi käyttää hyväkseen asemakaavan viheraluetta. ARKKITEHTISTUDIO EMP OY 17

18 Uuden liittymän paikkaa Satamajärventiellä Pohjanmaan rantatien säilytettävä kulku-ura Heinimäen kupeessa Viheralueet Viheralueet kasvavat tiheää puustoa ja niiden suojaava merkitys säilyy. Viheralueiden kasvillisuuden ylläpitäminen ja vähittäinen harventaminen edistää kasvillisuuden elinvoimaa ja jatkaa lajien ikää. Suojelukohteet Heinimäen kuusikko ja kivirakka ovat luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokasta aluetta. Metsä on potentiaalista liito-oravan kasvualuetta ja siellä on tavattu runsas linnusto. Alueella pesii Leppälintu, joka on silmällä piedettävä suomalainen vastuulaji. Heinimäen itäosalle esitetään suojelumerkintää VP/s. Tällöin alue tulee säilyttää luonnontilaisena eikä siellä pidä tehdä myöskään metsän harvennushakkuita. Historiallisesti arvokkaan Pohjanmaan rantatien kulku-ura säilytetään kaavamääräyksellä. Muinaisjäännösinventoinnin perusteella alueelta löytyy yksi uusi muinaisjäännös. Heinämäen koillispuolella sijaitsevalta kivikolta löydettiin kivirakenne, joka sijaitsee noin 12 metrin korkeudella. Alue merkitään asemakaavaan säilytettävänä mahdollisena muinaismuistona. Heinimäen kivirakennelma ARKKITEHTISTUDIO EMP OY 18

19 Kunnallistekniikka Vesijohto- ja viemäriverkostot sijoitetaan pääosin katualueille. Sähköverkon jakelujohdot kaapeloidaan ja 20 kv kaapelilinjojen suunniteltavat sijainnit ja varaukset merkitään asemakaavaan, mikäli ne sijoittuvat korttelialueille. Voimalinjojen johtokadut, rakentamisrajaukset ja reunavyöhykkeet rajoituksineen merkitään asemakaavaan. Linjojen alapuoliset alueet käytetään mahdollisuuksien mukaan hyväksi tonttialueina. Voimajohtopylväiden paikat osoitetaan yleisiksi viheralueiksi, jolloin niiden korjaus- ja huoltotyöt voivat tapahtua yleisiltä alueilta. Voimalinjojen suojavyöhykkeet Selvitykset 1. Tokolanperän maaperä- ja rakennettavuusselvitys , Geobonia Oy, DI:t Janne Herva, Olli Nuutilainen 2. Tokolanperän luontoselvitys ja , Kilpeläinen, Taavettila, Pöyry Oy 3. Tokolanperän muinaisjäännösinventointi , FT Samuel Vaneeckhout, Osuuskunta Aura 4. Valtatien 8 maankäytön ja liikenteen suunnittelu Raahen kohdalla, Pohjois- Pohjanmaan ELY -keskus, Raahen kaupunki, 2014 työ vireillä Lähteet 1. Fingrid Oyj web-sivut Rassi, P., Hyvärinen, E., Juslen, A. & Mannerkoski, I. (toim.). 2010: Suomen lajien uhanalaisuus, punainen kirja Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus. Helsinki. 3. Raunio, A., Schulman, A. & Kontula, T. (toim.). 2008: Suomen luontotyyppien uhanalaisuus. Suomen ympäristökeskus, Helsinki. Suomen ympäristö 8/2008. Osat 1 ja Ympäristöhallinto 2013: OIVA - Ympäristö- ja paikkatietopalvelu osoitteessa: ARKKITEHTISTUDIO EMP OY 19

Akm 231: Tokolan teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Akm 231: Tokolan teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos TEKNINEN LAUTAKUNTA 3 20.01.2015 TEKNINEN LAUTAKUNTA 41 16.04.2015 TEKNINEN LAUTAKUNTA 55 03.06.2015 KAUPUNGINHALLITUS 251 15.06.2015 Akm 231: Tokolan teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI Akm 225 SELOSTUS T E K N I N E N P A L V E L U K E S K U S

RAAHEN KAUPUNKI Akm 225 SELOSTUS T E K N I N E N P A L V E L U K E S K U S T E K N I N E N P A L V E L U K E S K U S RAAHEN KAUPUNKI RAAHEN KAUPUNGIN 23. KAUPUNGINOSAN KORTTE- LIN 2305 TONTTEJA 5, 6 JA 7 KOSKEVA ASEMAKAA- VAN MUUTOS Akm 225 SELOSTUS 27.5.2013 Suunnittelualueen

Lisätiedot

KAAVOITUS. N132 Kotirinne. Asemakaava ja asemakaavan muutos. Valmisteluaineiston selostus. Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a

KAAVOITUS. N132 Kotirinne. Asemakaava ja asemakaavan muutos. Valmisteluaineiston selostus. Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a KAAVOITUS N132 Kotirinne Asemakaava ja asemakaavan muutos Valmisteluaineiston selostus Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a Asia 299/713/2007 Kaavaprosessi ja käsittelyvaiheet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 67080498.BBS2.SLU1 Kvalt. 16.11.2009.. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 SEINÄJOKI Kertunlaakson (54) kaupunginosan asemakaavan muutos ja laajennus, alue III Korttelit 68 83 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA

PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA MUHOKSEN KUNTA ASEMAKAAVAN SELOSTUS PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA Asemakaavan muutos koskee Päivärinteen asemakaavan itäosan virkistys-, maa- ja metsätalousalueita. Asemakaavalla muodostetaan korttelit

Lisätiedot

Kirkonseudun asemakaava Palkki. Tyrnävä. Tyrnävän kunta

Kirkonseudun asemakaava Palkki. Tyrnävä. Tyrnävän kunta Kirkonseudun asemakaava Palkki Tyrnävä Asemakaavan laajennus Asemakaavan laajennus koskee tiloja 2:24, 2:26, 2:33, 2:34, 2:35, 2:36, 2:43, 2:44, 32:80, 32:81, 32:82, 32:83, 32:84, 32:85, 38:64, 39:3, 39:78,

Lisätiedot

PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA

PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA MUHOKSEN KUNTA ASEMAKAAVAN SELOSTUS PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA Asemakaavan muutos koskee Päivärinteen asemakaavan itäosan virkistys- ja maa- ja metsätalousalueita. Asemakaavalla muodostetaan korttelit

Lisätiedot

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaava koskee: Arantilan ja Soinilan kylän tiloja: RN:o 531-402-1-307 (Leinola), RN:o 531-402-1-217 (Sähkömäki), RN:o 531-402-1-79

Lisätiedot

YRITYS-KONHO I:n ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

YRITYS-KONHO I:n ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS YRITYS-KONHO I:n ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus / Vireilletulo: 21.8.2007 Kaavaluonnos: 31.5.2011 Kaavaehdotus: 21.11.2011 Kaupunginhallitus: xx.xx.201x Kaupunginvaltuusto: xx.xx.201x 1

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013 Lepola III, Maatalousnormaalikoulun alue Asemakaava ja asemakaavan muutos Diaarinumero: 1546/2009 Kaavatunnus: 220009 Vireilletulosta ilmoittaminen 14.12.2011 Osallistumis-

Lisätiedot

Mustasaaren kunta KORSHOLMS KOMMUN/MUSTASAAREN KUNTA. Selostus. Selostus. Asemakaava Vikby II

Mustasaaren kunta KORSHOLMS KOMMUN/MUSTASAAREN KUNTA. Selostus. Selostus. Asemakaava Vikby II Mustasaaren kunta KORSHOLMS KOMMUN/MUSTASAAREN KUNTA Selostus Selostus Asemakaava Vikby II FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24779-P001 Selostus 1 (36) Heinilä Maritta Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1

Lisätiedot

Kaavaselostus Högberginmäen asemakaava (3555)

Kaavaselostus Högberginmäen asemakaava (3555) Kaavaselostus Högberginmäen asemakaava (3555) Maantiekylä 20.5.2015 (nähtävilläoloajat lisätty selostukseen 8.6.2015) Tämä selostus koskee 20.5.2015 päivättyä asemakaavaehdotusta. nro 3555 KKL hallitus

Lisätiedot

ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS

ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS HAUKIPUDAS ASEMAKAAVAN MUUTOS, LAAJENNUS JA KUMOAMINEN Asemakaavan laajennus koskee tiloja RN:ot 7:298, 7:314, 7:322, 7:372 sekä 7:393. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 4027-4029

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kravunlaakso

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kravunlaakso OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kravunlaakso Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosaa koskeva asemakaava 28:007 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 11.11.2013 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Kaava Ot 19 Otalammen taajaman Eerolan ryhmäpuutarhan asemakaava

Kaava Ot 19 Otalammen taajaman Eerolan ryhmäpuutarhan asemakaava Kaava Ot 19 Otalammen taajaman Eerolan ryhmäpuutarhan asemakaava Kaavaehdotuksen selostus Kh 3.12.2012 247 Ympa 20.11.2012 94 Kh 24.10.2011 213 liite 4 Ympa 11.10.2011 8 Ympa om Ympa 23.8.2011 65 Ympa

Lisätiedot

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

Suomelankulman asemakaavan muutos ja laajennus

Suomelankulman asemakaavan muutos ja laajennus S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KÄRSÄMÄEN KUNTA Suomelankulman asemakaavan muutos ja laajennus Kaavaselostus luonnos Hyväksytty: KVALT..2015 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 20.8.2015 P270-P27069

Lisätiedot

INKOON KUNTA. Degerbyn asemakaava ja asemakaavan muutos Selostus

INKOON KUNTA. Degerbyn asemakaava ja asemakaavan muutos Selostus 67060596 Pöyry Finland Oy INKOON KUNTA Degerbyn asemakaava ja asemakaavan muutos Selostus Asemakaavaluonnos 6.4.2010 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 6.4.2010 päivättyä asemakaavakarttaa. 1

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

14.1.2013 KANGASALA NURMI 110 KV YMPÄRISTÖSELVITYS

14.1.2013 KANGASALA NURMI 110 KV YMPÄRISTÖSELVITYS 14.1.2013 KANGASALA NURMI 110 KV YMPÄRISTÖSELVITYS 14.1.2013 1 (33) SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUSTIEDOT... 3 1.1 HANKKEEN PERUSTIEDOT... 3 1.2 YHTEYSTIEDOT... 3 2 YMPÄRISTÖSELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

Viikkalan asemakaavan muutos

Viikkalan asemakaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NAKKILAN KUNTA Viikkalan asemakaavan muutos Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20751 Selostus 1 (23) Hakula, Närhi Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RIIHIMÄKI 11. HIRSIMÄKI JA 21. MATTILA

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RIIHIMÄKI 11. HIRSIMÄKI JA 21. MATTILA : TEHDASKYLÄNKATU ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RHIMÄKI HIRSIMÄKI JA MATTILA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 0 PÄIVÄTTYÄ JA 00 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö

Lisätiedot

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Hollolan kunta. Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Kaavaselostus

Hollolan kunta. Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Kaavaselostus Hollolan kunta Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Kaavaselostus 82116099-02 ehdotus 22.1.2008 Hollolan kunta Nostavan logistiikka-alueen asemakaava 82116099-02 ehdotus 22.1.2008 Ramboll Terveystie

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 LAPUA Lapuan kaupungin 17. Alanurmon kaupunginosan asemakaavan laajennus, Vierulanpellon alue Korttelit 004 010 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Vireille teknisten palveluiden lautakunta 18.11.2009 107 Hyväksyminen kaupunginhallitus 13.09.2010 169 kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA

HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA PYHÄJOKI - RAAHE Kaavaselostus Maakuntavaltuusto 22.2.2010 YHTEYSTIEDOT Pohjois-Pohjanmaan liitto Kauppurienkatu 8 A, 90100 Oulu puh. 08-3214 000, fax 08-3214 013. Sähköposti:

Lisätiedot

Saimaanharjun asemakaavan ajantasaistaminen

Saimaanharjun asemakaavan ajantasaistaminen FCG Finnish Consulting Group Oy TAIPALSAAREN KUNTA Saimaanharjun asemakaavan ajantasaistaminen Selostus P16168 16.1.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy 1 (56) SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT...

Lisätiedot

SELOSTUS 3.10.2014. Selostus koskee 3.10.2014 päivättyä Kohmalan osayleiskaavakarttaa.

SELOSTUS 3.10.2014. Selostus koskee 3.10.2014 päivättyä Kohmalan osayleiskaavakarttaa. KOHMALAN KYLÄ OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA RANTA-ALUEIDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS SELOSTUS 3.10.2014 Ilmakuva alueesta Kaavan käsittelyvaiheet ja päätökset: Kaavan vireilletulosta on ilmoitettu kaavoituskatsauksessa

Lisätiedot