ASIA LUVAN HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 63/08/1 Dnro PSY-2008-Y-127 Annettu julkipanon jälkeen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASIA LUVAN HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 63/08/1 Dnro PSY-2008-Y-127 Annettu julkipanon jälkeen 28.11.2008"

Transkriptio

1 1 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 63/08/1 Dnro PSY-2008-Y-127 Annettu julkipanon jälkeen ASIA Kattilalaitosten ympäristölupa ja ympäristölupapäätöksen muuttaminen voimalaitoksella käytettävän polttoaineen osalta, Sotkamo LUVAN HAKIJA Talvivaara Projekti Oy Lahnasjärventie TUHKAKYLÄ

2 2 SISÄLLYSLUETTELO HAKEMUS JA ASIAN VIREILLETULO...3 TOIMINTA JA SEN SIJAINTI... 3 LUVAN HAKEMISEN PERUSTE... 3 LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA...3 TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE... 4 Luvat... 4 Kaavoitus... 4 LAITOKSEN TOIMINTA... 4 Tehdasalueen lämpölaitos... 4 Kaivosvarikon kuumavesikattila... 5 Parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) soveltaminen ja energiatehokkuus... 5 PÄÄSTÖT JA NIIDEN RAJOITTAMINEN... 5 TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN... 5 TOIMINNAN TARKKAILU... 5 LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY...6 Lupahakemuksesta tiedottaminen... 6 Lausunnot... 6 Hakijan kuuleminen ja vastine... 7 MERKINTÄ... 7 Y M P Ä R I S T Ö L U P A V I R A S T O N R A T K A I S U... 7 KÄSITTELYRATKAISU... 7 YMPÄRISTÖLUPARATKAISU... 7 LUPAMÄÄRÄYKSET... 8 RATKAISUN PERUSTELUT... 8 Käsittelyratkaisu... 8 Ympäristölupa ja luvan muuttaminen... 9 Luvan myöntämisen edellytykset... 9 Lupamääräysten perustelut... 9 VASTAUS YKSILÖITYIHIN VAATIMUKSIIN LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN Päätöksen voimassaolo Lupamääräysten tarkistaminen Lupaa ankaramman asetuksen noudattaminen PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta Vakuus Toiminnan aloittamisluvan perustelut SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET KÄSITTELYMAKSU Ratkaisu Perustelut Oikeusohje MUUTOKSENHAKU... 13

3 3 HAKEMUS JA ASIAN VIREILLETULO Talvivaara Projekti Oy on jättänyt 10 MW:n ja 2 MW:n kuumavesikattiloita ja olemassa olevan 10 MW:n höyrykattilan polttoaineiden muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen Pohjois-Suomen ympäristölupavirastoon. Hakemuksessa on pyydetty, että toiminta voidaan muutoksenhausta huolimatta aloittaa lupapäätöstä noudattaen. Hakemuksen perusteeksi on esitetty uusilla laitoksilla tuotettavan energian tarve talvella Päätöksen kumoamisen tai lupamääräysten muuttamisen varalle hakija on esittänyt asetettavaksi euron vakuuden. TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Talvivaaran kaivosalue sijaitsee Sotkamon ja Kajaanin kuntien alueella, noin 23 km Sotkamon keskustasta lounaaseen. Lämpölaitokset sijoittuvat kaivoksen tehdasalueelle ja kaivosvarikolle. Ne sijaitsevat hakijan omistuksessa olevalla kiinteistöllä Sotkamon kunnassa. LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) kohdan mukaan polttoaineteholtaan yli 5 MW:n kattilalaitoksella on oltava ympäristölupa. Ympäristönsuojelulain 28 :n 3 momentin mukaan toiminnan olennaiseen muuttamiseen on oltava lupa. LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Jos samalla toiminta-alueella sijaitsevalla usealla ympäristöluvanvaraisella toiminnalla on sellainen tekninen ja toiminnallinen yhteys, että niiden ympäristövaikutuksia tai jätehuoltoa on tarpeen tarkastella yhdessä, on ympäristönsuojelulain 35 :n 4 momentin mukaisesti toimintoihin haettava lupaa samanaikaisesti eri lupahakemuksilla tai yhteisesti yhdellä lupahakemuksella. Lupaa voidaan kuitenkin hakea erikseen, jos hakemuksen johdosta ei ole tarpeen muuttaa muita toimintoja koskevaa voimassa olevaa lupaa. Ympäristönsuojelulain 31 4 momentissa todetaan, että jos toimintoihin on haettava lupaa siten kuin 35 :n 4 momentissa säädetään, eri toimintojen lupa-asian ratkaisee ympäristölupavirasto, jos yhdenkin toiminnan lupaasian ratkaisu kuuluu sen toimivaltaan. Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin 5 a) kohdan mukaisesti ympäristölupavirasto ratkaisee kaivostoiminnan ympäristölupa-asian ja siten myös kaivoksen tehdasalueella olevia kattilalaitoksia koskevan ympäristölupa-asian.

4 4 TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE Luvat Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto on myöntänyt Talvivaara Projekti Oy:lle Talvivaaran kaivosta koskevan ympäristö- ja vesitalousluvan nro 33/07/1. Päätöksellä on annettu oikeus toiminnan aloittamiseen muutoksenhausta huolimatta. Vaasan hallinto-oikeus on antamallaan päätöksellä nro 08/0039/1 valitukset enemmälti hyläten muuttanut mm. kaatopaikkojen rakentamista ja jätevesien johtamista koskevia lupamääräyksiä. Päätös ei ole lainvoimainen. Ympäristölupaviraston päätöksessä nro 33/07/1 on myönnetty lupa hakemuksessa tarkoitetulle höyryä ja lämpöä tuottavalle 10 MW:n öljykattilalle. Kuumavesikattiloiden osalta kyseessä on uusi toiminta, jolla ei ole ympäristölupaa. Kaavoitus Tehdasalueella on voimassa hyväksytty asemakaava, jossa alue on merkitty teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi. LAITOKSEN TOIMINTA Tehdasalueen lämpölaitos Kaivoksen tehdasalueen lämpölaitos koostuu 10 MW:n höyrykattilasta, jolle on ympäristölupa ja uudesta 10 MW:n kuumavesikattilasta. Molempien kattiloiden savukaasut johdetaan 50 m korkean savupiipun sisällä olevissa erillisissä sisäpiipuissa ulkoilmaan. Kuumavesikattilalla tuotetaan lämmintä vettä alueen rakennusten lämmittämiseen. Höyrykattilalla tuotetaan höyryä rikin sulatukseen sekä rakennusten lämmittämiseen höyrylämmönvaihtimen kautta. Kuumavesikattila on tyypiltään Vapor TTKV tuliputki-tulitorvikattila ja höyrykattila Vapor TTK-350 tulitorvi-tuliputkikattila. Kuumavesikattilan käyttöä säätelee lämmitystarve. Höyrykattila on käytössä huoltoseisokkeja lukuunottamatta jatkuvasti. Kuumavesikattilassa käytetään polttoaineena raskasta polttoöljyä (POR 420). Höyrykattilassa tullaan käyttämään raskaan polttoöljyn lisäksi nestekaasua (propaani). Nestekaasua poltetaan pääsääntöisesti silloin kun metallitehtaan nestekaasulinja tyhjennetään huollon ajaksi. Polttoöljyn kulutus kahdessa kattilassa on noin tonnia vuodessa. Öljyä tuodaan säiliöautoilla tehdasalueelle noin 120 kertaa vuodessa. Kattilarakennuksen vieressä on yksi 100 m 3 :n makaava kaksoisvaippainen öljysäiliö. Säiliö asennetaan betonilaatan päälle. Säiliön täytön hoitaa polttoaineen toimittaja pinnanmittauksen perusteella. Säiliö varustetaan ylitäytönestimellä ja sen toimintaa testataan säännöllisesti. Säiliön välittömään läheisyyteen tulee öljynpumppaus-, esilämmitys- ja suodatus-

5 koneikko. Öljyputkisto on rakennettu teräksestä ja se on lämpösaatettu ja - eristetty. 5 Kaivosvarikon kuumavesikattila Uusi 2 MW:n kuumavesikattila rakennetaan kaivosvarikon alueelle ja sen tuottamalla energialla lämmitetään alueen rakennuksia. Raskaan polttoöljyn kulutuksesksi arvioidaan noin 350 tonnia vuodessa. Polttoöljy varastoidaan varikkoalueella 20 m 3 :n kaksoisvaippasäiliössä ja sitä tuodaan alueelle noin 10 säiliöautollista vuodessa. Parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) soveltaminen ja energiatehokkuus Laitokset on suunniteltu toteutettavaksi parasta käyttökelpoista tekniikkaa käyttäen ja noudattaen IPPC-direktiivin ohjeita. 10 MW:n kuumavesikattilan polttimena käytetään Oilon RP 1000 ME LowNO x -poltinta ja polttoaineen hajoitus tapahtuu öljynpaineen avulla. Savukaasujen hiukkaset suodatetaan multisyklonipuhdistimella. Savukaasun jäännöshappipitoisuutta mitataan ja ilmaylimäärää säädetään mittauksen avulla. Öljyn varastoseuranta tehdään elektronisella pinnanmittausjärjestelmällä. Tämän järjestelmän avulla voidaan havaita myös mahdolliset vuodot ja hävikki reaaliaikaisesti valvottuna. Höyrykattila toimiii parhaalla hyötysuhdealueella myös kesällä ja sen kokonaishyötysuhde on vähintään 93 %. Kuumavesikattilaa käytettään vain kun lämpökuormat sitä vaativat. PÄÄSTÖT JA NIIDEN RAJOITTAMINEN Kuumavesi- ja höyrykattilan savukaasut puhdistetaan kattilakohtaisilla multisykloneilla. Niiden takuuarvona on poistokaasun hiukkaspitoisuus 50 mg/m 3 (n). Lämpölaitosrakennukseen tai sen piha-alueelle ei rakenneta viemäröintiä. Raskaan polttoöljyn viskositeetti on korkea. Vuototilanteessa öljy jähmettyy paikoilleen ja on helposti poistettavissa. TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN Laitoksen ympärillä ja läheisyydessä on Talvivaaran tehdasalueen ja kaivoksen toimintoja. Lähimmät asutut alueet ovat useiden kilometrien päässä toiminnasta. Toiminnalla ei arvioida olevan vaikutuksia tehdasalueen ulkopuoliseen ympäristöön. TOIMINNAN TARKKAILU Hakija on katsonut, ettei laitos edellytä kaivoksen päästö- ja vaikutustarkkailuun nähden erillistä tarkkailua. Laitosten käyttö- ja vaikutustarkkailu toteutetaan osana Talvivaaran kaivoksen rakentamisvaiheen ja myöhemmin varsinaisen toimintavaiheen käyttötarkkailua. Kainuun ympäristökeskus on hyväksynyt käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailuohjelman.

6 Kattiloiden käyttötarkkailu tapahtuu savukaasun lämpötilan jatkuvatoimisella mittauksella, jonka tiedot tallentuvat infojärjestelmään. Savukaasun jäännöshappea, hiilimonoksidipitoisuutta, hiilidioksidipitoisuutta ja tummuutta seurataan vuosittain tehtävin kertamittauksin. Laitos liitetään kaukovalvontaan, jolloin käyttötarkkailu on jatkuvaa. Mittauslaitteille suoritetaan tarkastus kuukausittain. 6 LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksesta tiedottaminen Ympäristölupavirasto on antanut hakemuksen tiedoksi kuuluttamalla ympäristölupavirastossa ja Sotkamon kunnassa Ilmoitus kuulutuksesta on julkaistu Sotkamo-lehdessä Ympäristölupavirasto on pyytänyt hakemuksesta lausunnon Kainuun ympäristökeskukselta ja Sotkamon kunnalta sekä Sotkamon kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta. Lausunnot 1. Kainuun ympäristökeskus Lausunnossa on todettu, että varikkoalueen kattilan sijoittamisesta ja lämpökeskuksen rakenteesta ei löydy asiakirjoista yksityiskohtaisia suunnitelmia. Ympäristökeskus on esittänyt, että lupavirasto pyytää toiminnanharjoittajalta tarvittaessa lisätiedot päätöksenteon perustaksi. Ympäristökeskus ei ole nähnyt estettä sille, että toiminta aloitetaan muutoksenhausta huolimatta eikä ympäristökeskuksella ole huomautettavaa esitetystä vakuudesta. Ympäristökeskuksella ei ole ollut myöskään huomautettavaa haetusta muutoksesta, joka sallisi nestekaasun polttamisen laitoksella. Uusien kattiloiden päästöjen rajoittamiseksi määrättävät lupaehdot on tarkoituksenmukaista päättää yhteneviksi Pohjois-Suomen ympäristölupaviraston päätöksen nro 33/07/1 määräysten kanssa. Lisäksi laitosten tarkkailu ja raportointi on tarkoituksenmukaista liittää osaksi kaivoksen muuta tarkkailua ja raportointia. Lupapäätöksen nro 33/07/1 mukaan rikkipäästöjen hallitsemiseksi öljykattilassa käytettävän raskaan polttoöljyn rikkipitoisuus saa olla enintään 1,0 painoprosenttia ja kevyen polttoöljyn enintään 0,1 painoprosenttia. Öljykattilan savukaasun hiukkaspitoisuus saa olla enintään 50 mg/m 3 (n) ja typen oksidien pitoisuus 600 mg NO 2 /m 3 (n) kuivassa kaasussa 3 % happipitoisuuteen laskettuna. Hyväksytyn tarkkailuohjelman mukaan savukaasun pitoisuudet tulee mitata vuoden sisällä laitoksen käyttöön otosta ja tämän jälkeen kolmen vuoden välein. Mittaussarjassa on oltava vähintään kolme yli 30 minuutin mittausta. Yksikään kolmesta raja-arvoon verrattavasta pitoisuudesta ei saa ylittää raja-arvoa. Mittaukset on tarkoituksenmukaista suorittaa jatkossa kattilakohtaisesti. Lämpölaitoksia koskevassa vuosiyhteenvedon osassa olisi esitettävä kattilakohtaiset tiedot tuotannosta, käyntiajoista, käytetyistä polttoaineesta

7 (niiden laadut ja määrät), päästöistä (mm. hiukkaset, rikkidioksidi, typenoksidi ja hiilidioksidi) ja laitoksilla syntyneet toiminnalle tyypilliset jätteet (esim. tuhka) ja niiden käsittely sekä toteutetut ja suunnitellut muutokset toiminnassa. Tarkkailut ja raportoinnin yksityiskohdat on tarkoituksenmukaista jättää toiminnanharjoittajan ja ympäristökeskuksen kesken sovittaviksi Sotkamon kunta Sotkamon kunnanhallituksella ei ole ollut huomautettavaa hakemuksesta. 3. Sotkamon kunta, Ympäristö- ja tekninen lautakunta Ympäristö- ja teknisellä lautakunnalla ei ole ollut huomautettavaa hakemuksesta. Hakijan kuuleminen ja vastine Hakija on antanut vastineen lausunnoista. Kainuun ympäristökeskuksen lausunnosta on todettu, että 2 MW:n kattila ei edellytä ympäristölupaa, mutta sen tiedot on tuotu esiin hakemuksessa, jotta lupa- ja valvontaviranomaiset saavat kokonaisvaltaisen kuvan alueelle sijoittuvista toiminnoista. Laitoksesta on esitetty riittävät tiedot hakemuksessa. Sen yksityiskohtainen sijaintipaikka on kaivosvarikon toimistorakennuksen vieressä, ja rakennuksen pohjapinta-ala noin 30 m 2. Hakija on ilmoittanut toteuttavansa laitosten käyttö- ja vaikutustarkkailua lupien ja hyväksyttyjen tarkkailusuunnitelmien mukaisesti. MERKINTÄ Ympäristölupavirastolla on ollut tätä asiaa ratkaistaessa esillä Talvivaara Projekti Oy:lle myönnettyä ympäristö- ja vesitalouslupaa koskeva ympäristölupaviraston päätös nro 33/07/1 sekä Vaasan hallinto-oikeuden päätös nro 08/0039/1. Hallinto-oikeuden päätöksestä on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Y M P Ä R I S T Ö L U P A V I R A S T O N R A T K A I S U KÄSITTELYRATKAISU Ympäristölupavirasto jättää hakemuksen tutkimatta siltä osin, kuin se koskee 2 MW:n kuumavesikattilaa. YMPÄRISTÖLUPARATKAISU Ympäristölupavirasto myöntää Talvivaara Projekti Oy:lle ympäristöluvan hakemuksen mukaiseen ja laajuiseen lämmön tuotantoon kuumavesikattilalla sekä muuttaa Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja vesitalouslupaa

8 nro 33/07/1 höyrykattilassa käytettävän polttoaineen osalta Sotkamon kunnassa. Toiminnassa on noudatettava tässä päätöksessä annettuja lupamääräyksiä sekä ympäristölupaviraston myöntämän Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 33/07/1 lupamääräyksiä. 8 LUPAMÄÄRÄYKSET 1. Kuumavesikattilan savukaasun hiukkaspitoisuus saa olla enintään 50 mg/m 3 (n) ja typenoksidien pitoisuus 600 mg NO 2 /m 3 (n) laskettuna 3 %:n happipitoisuudessa kuivaa kaasua. Kuumavesikattilan päästöt on mitattava vuoden kuluessa toiminnan aloittamisesta. Muina aikoina päästöjä on seurattava jatkuvasti laitteiden kuntoa ja prosessiparametreja seuraamalla sekä toistamalla päästömittaukset kolmen vuoden välein. Raja-arvoa katsotaan noudatetun, kun ilmaan johdettavien päästöjen kertamittauksessa mittaussarjan yksikään raja-arvoon verrattava pitoisuus ei ylitä raja-arvoa. Mittaussarjassa on oltava vähintään kolme mittausta. 2. Raskas pölttoöljy saadaan varastoida hakemuksen mukaisessa kaksoisvaipallisessa säiliössä. 3. Kattiloiden polttoaineena saa käyttää nestekaasua. 4. Luvan saajan on pidettävä kirjaa mm. tuotannosta, käyntiajoista, polttoaineista, päästöistä, poikkeus- ja häiriötilanteista, jätteistä ja niiden käsittelystä ja ympäristöpäästöihin vaikuttavista muutoksista toiminnassa. Käyttö- ja päästötarkkailu sekä raportoinnin tarkempi toteuttaminen ja yhdistäminen kaivoksen hyväksyttyyn tarkkailusuunnitelmaan on tehtävä ympäristökeskuksen määräämällä tavalla. RATKAISUN PERUSTELUT Käsittelyratkaisu Ympäristönsuojeluasetuksen mukaisesti alle 5 MW:n kattilat eivät edellytä ympäristölupaa. Hakemus koskee kaivosvarikon tilojen lämmittämiseen käytettävää kattilaa. Kattila ei ole välittömästi osana luvanvaraisessa toiminnassa, kuten esimerkiksi metallitehtaan prosessissa. Kattilalla ei siten ole sellaista kytkentää luvanvaraiseen toimintaan, että se aiheuttaisi tarvetta käsitellä kattilaa osana luvanvaraista toimintaa. Kattilan sijoittaminen ratkaistaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena asiana.

9 9 Ympäristölupa ja luvan muuttaminen Luvan myöntämisen edellytykset Lupa on myönnetty ympäristöluvan saaneen höyrykattilan kanssa samaan rakennukseen sijoitettavalle 10 MW:n kuumavesikattilalle ja nestekaasun käytölle höyrykattilan polttoaineena. Kuumavesikattilassa käytetään LowNO x -poltinta ja multisyklonia ilmaan johdettavien päästöjen vähentämiseksi. Päästöt johdetaan erillisissä sisäpiipuissa 50 metriä korkean savupiipun kautta ulkoilmaan. Päästöjen vähentämiseen käytettävät tekniikat ovat parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaisia kyseisen kokoluokan kattiloissa. Kaivoksen ympäristöluvan yhteydessä on myönnetty lupa höyrykattilalle ja siihen kuuluvalle raskaan polttoöljyn varastosäiliölle (polttonesteiden varastointi). Samaa säiliötä käytetään myös uuden kattilan polttoaineen varastointiin. Näin ollen raskaan polttoöljyn varastointia ei ole tarpeen käsitellä tämän päätöksen yhteydessä. Nestekaasun käyttäminen vähentää höyrykattilan rikkipäästöjä verrattuna raskaan polttoöljyn polttamiseen. Kaasun käyttäminen yhtenä polttoaineena ei olennaisesti lisää kattilan toiminnasta mahdollisissa poikkeustilanteissa aiheutuvaa ympäristön pilaantumisen riskiä. Toiminta ei aiheuta luvan myöntämisen esteenä olevaa terveyshaittaa, merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maan tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huononemista, yleiseltä kannalta tärkeän virkistys- tai muun käyttömahdollisuuden vaarantumista ympäristössä tai kohtuutonta rasitusta naapuritiloilla. Kyseessä on Talvivaaran kaivoksen yhteydessä oleva ympäristölupaa edellyttävä toiminta, jonka tarve on tullut esille vasta kaivoksen ympäristöluvan käsittelyn jälkeen. Kaivosta koskevassa ympäristöluvassa nro 33/07/1 on annettu määräykset mm. jätehuollosta, toiminnasta poikkeustilanteissa ja päästöjen ja vaikutusten tarkkailusta. Lämminvesikattila sijaitsee kaivoksen toimintojen kanssa samalla toiminta-alueella ja luvan saaja on sama, joten tässä luvassa ei ole tarpeen antaa erikseen määräyksiä, joita on jo kaivoksen ympäristöluvassa määrätty. Lupamääräysten perustelut 1. Uudelle kattilalle on annettu vastaavat päästömääräykset ja niitä koskevat tarkkailumääräykset kuin jo ympäristöluvan saaneelle, kokoluokaltaan vastaavalle kattilalle. Päästötasojen saavuttaminen edellyttää, että laitoksen käyttö ja kunnossapito hoidetaan ohjeiden mukaisesti ja puhdistinlaitteet pidetään kunnossa. Myös polttoaineen valinnalla voidaan vaikuttaa päästötasoihin. 2. Ympäristöön päästessään raskas polttoöljy jähmettyy ja on lähes haihtumaton aine. Luonnossa se on hitaasti hajoavaa, liukenee huonosti veteen ja on maaperässä lähes kulkeutumaton aine. Sen varastointi kaksoisvaipallisessa säiliössä vastaa kaivokselle myönnetyssä ympäristöluvassa nro 33/07/1 määrättyjä varastointiperiaatteita. Raskaan polttoöljyn ominaisuudet huomioon ottaen varaston rakenteen osalta ei ole tarpeen antaa tarkentavia määräyksiä.

10 4. Käyttötarkkailusta ja raportoinnista on annettu tarpeellinen määräys. Uusi kattilalaitos on kiinteä osa Talvivaaran kaivosta, joten sen tarkkailu ja raportointi on perusteltua yhdistää kaivoksen tarkkailuun. Tarkemmin yhdistämisestä määrää Kainuun ympäristökeskus, joka on hyväksynyt kaivoksen tarkkailusuunnitelman. 10 VASTAUS YKSILÖITYIHIN VAATIMUKSIIN Kainuun ympäristökeskuksen vaatimukset on otettu huomioon päätöksestä ja sen perusteluista ilmenevästi. LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN Päätöksen voimassaolo Lupapäätös on voimassa toistaiseksi. Tarvittaessa ympäristölupavirasto voi ympäristönsuojelulain 58 ja 59 :ssä säädettyjen edellytysten täyttyessä muuttaa aikaisempaa lupaa tai peruuttaa luvan. Lupamääräysten tarkistaminen Luvan saajan on yhdistettävä 10 MW:n kuumavesikattilan toiminta Talvivaaran kaivoksen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamiseksi ympäristölupavirastolle tehtävään hakemukseen. Hakemuksen jättämisajankohta on määrätty Pohjois-Suomen ympäristölupaviraston antamassa Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja vesitalouslupapäätöksessä nro 33/07/1. Lupaa ankaramman asetuksen noudattaminen Jos asetuksella annetaan tämän luvan määräyksiä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on ympäristönsuojelulain 56 :n mukaisesti asetusta luvan estämättä noudatettava. PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta Toiminta voidaan muutoksenhausta huolimatta aloittaa tätä lupapäätöstä noudattaen. Muutoksenhakutuomioistuin voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon.

11 11 Vakuus Luvan saajan on ennen lupapäätöksen mukaisen toiminnan aloittamista asetettava Kainuun ympäristökeskukselle euron suuruinen vakuus ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräysten muuttamisen varalta. Vakuus on asetettava omavelkaisena pankkitakauksena, jonka edunsaajana on Kainuun ympäristökeskus, tai pankkitalletuksena. Pankkitalletuksesta on toimitettava ympäristökeskukseen talletustodistus kuittaamattomuussitoumuksella Kainuun ympäristökeskuksen hyväksi. Päätöksen saatua lainvoiman luvan saaja voi hakea erillisellä hakemuksella ympäristökeskukselta vakuutta palautettavaksi. Toiminnan aloittamisluvan perustelut Pohjois-Suomen ympäristölupaviraston Talvivaaran kaivoshankkeen toiminnalle myöntämässä ympäristö- ja vesitalousluvassa on määrätty, että toiminta voidaan aloittaa muutoksenhausta huolimatta. Talvivaaran kaivoksen rakennustyöt ovat alkaneet keväällä 2007 ja jatkuvat eri vaiheiden osalta vuosia. Malmin louhinta ja ensimmäisen vaiheen liuotus on aloitettu. Metallitehtaan tuotanto alkaa loppuvuonna vuonna Tehdasrakennusten lämmittäminen edellyttää talvikaudella höyrykattilan lisäksi kuumavesikattilan tuottamaa lisälämpöä. Hakija on arvioinut, että kattilaa tarvitaan talvikaudella Kuumavesikattilan toiminnan aloittamisen viivästyminen estäisi rakennettujen tilojen lämmittämisen ja siten täysipainoisen käyttämisen. Näin ollen on olemassa perusteltu syy toiminnan aloittamiseen muutoksenhausta huolimatta. Kuumavesikattilan tai propaanin käytöllä ei ole sellaisia vaikutuksia, etteikö oloja voitaisi olennaisilta osin palauttaa entisen veroisiksi, mikäli lupa evätään tai lupamääräyksiä muutetaan. Toiminnasta aiheutuvat päästöt ovat varsin pienet, eikä niistä arvioida aiheutuvan haitallisia vaikutuksia ympäristöön. Näin ollen päätöksen täytäntöönpano ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi. Asetettava vakuus on määrätty hakijan esityksen mukaisena. Se kattaa esimerkiksi toiminnan sulkemiskustannukset niiltä osin, kuin kyseessä on ympäristönsuojelulain tarkoittaman ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavien rakenteiden tai jätteiden poisto, ympäristön kunnostaminen tai sen tilan tarkkailu. SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET Ympäristönsuojelulaki 31 4 momentti, 35 4 momentti, 41, 42 1 ja 2 momentti, 43 1 ja 3 momentti, 46 1 momentti, 55 2 momentti, 58 1 momentti sekä momentti

12 12 KÄSITTELYMAKSU Ratkaisu Lupa-asian käsittelymaksu on euroa. Perustelut Kyseessä on ympäristönsuojelulain 35 :n 4 momentin mukainen asia, jossa on kaivoksen luvasta erillään haettu ympäristölupaa kuumavesikattilan toiminnalle. Alle 50 MW:n energiantuotantoyksikköjen osalta toimivaltainen lupaviranomainen on normaalisti kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Näin ollen asiassa peritään Sotkamon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksan mukainen maksu (10 20 MW:n energiantuotantoyksikkö, euroa). Propaanin käyttöönotossa on kyse yksittäisen lupamääräyksen teknisluontoisesta muuttamisesta ja maksuna peritään 10 % taulukon mukaisesta maksusta (138 euroa). Oikeusohje Ympäristöministeriön asetus ympäristölupaviraston maksullisista suoritteista (1388/2006) Sotkamon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksa

13 13 MUUTOKSENHAKU Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. Riitta Riihimäki Jorma Rantakangas Sami Koivula Päätöksen tekemiseen ovat osallistuneet puheenjohtajana ympäristöneuvos Riitta Riihimäki sekä ympäristöneuvokset Jorma Rantakangas (tarkastava jäsen) ja Sami Koivula (esittelijä). Tiedustelut: asian esittelijä, puh SK/lk Liite Valitusosoitus

14 Liite VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Valitusoikeus Valitusaika Valituksen sisältö Valituksen liitteet Pohjois-Suomen ympäristölupaviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava liitteineen Pohjois-Suomen ympäristölupavirastoon. Valituksia päätöksen johdosta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asianomaiset kunnat, ympäristökeskukset, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja muut yleistä etua valvovat viranomaiset. Valitusaika päättyy , jolloin valituksen on viimeistään oltava perillä Pohjois-Suomen ympäristölupavirastossa. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava - ympäristölupaviraston päätös, johon haetaan muutosta - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, Vaasa, sähköposti: - miltä kohdin ympäristölupaviraston päätökseen haetaan muutosta - mitä muutoksia ympäristölupaviraston päätökseen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (telekopiolla tai sähköpostilla) Valituskirjelmään on liitettävä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle - mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta - jäljennös valituskirjelmästä (jos valituskirjelmä toimitetaan postitse) Valituksen toimittaminen ympäristölupavirastoon Valituskirjelmä on toimitettava Pohjois-Suomen ympäristölupaviraston kirjaamoon. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä voidaan myös lähettää postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Pohjois-Suomen ympäristölupaviraston yhteystiedot käyntiosoite: Veteraanikatu 1, 2. kerros postiosoite: PL 113, Oulu puhelin: asiakaspalvelu telekopio sähköposti: aukioloaika: klo Oikeudenkäyntimaksu Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 82 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo

Lisätiedot

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 ASIA Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoimakoneiden toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 ASIA Eläinsuojan toiminnan olennaista muuttamista koskeva ympäristölupa, Ii LUVAN HAKIJA Koillis-Vasikka Oy Ristipalontie

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 PÄÄTÖS Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 ASIA HAKIJA LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh. 0295 018 450 Vaasan päätoimipaikka

Lisätiedot

Fortum Energiaratkaisut Oy PL 100 00048 Fortum. Nakkilan lämpölaitos, Lk 222 Suomisentie 11 29250 Nakkila. Ilmoitus on tullut vireille 6.3.2012.

Fortum Energiaratkaisut Oy PL 100 00048 Fortum. Nakkilan lämpölaitos, Lk 222 Suomisentie 11 29250 Nakkila. Ilmoitus on tullut vireille 6.3.2012. Etelä-Suomi Päätös Nro 55/2012/1 Dnro ESAVI/62/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee kierrätyspuun

Lisätiedot

Päätös Nro 40/2010/3 Dnro ESAVI/318/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010

Päätös Nro 40/2010/3 Dnro ESAVI/318/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 40/2010/3 Dnro ESAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010 ASIA Veikko Uskin / Sarkainsuon Tila Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka

Lisätiedot

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 30.11.2011 ASIA Päätös Suomen Hyötykeskus Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta,

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Turkistarhan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kalajoki Jylhä Turkis Oy Kärkisjoentie 61 85150 Typpö

Lisätiedot

Kyseessä on YSL 55 :n mukainen hakemus toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräysten

Kyseessä on YSL 55 :n mukainen hakemus toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräysten Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 109/10/1 Dnro ISAVI/124/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 9.11.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 55 :n mukainen lupamääräysten tarkistaminen, Tmi Taito Heikkilän

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 30 ja 61

Ympäristönsuojelulaki 30 ja 61 Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 96/2010/1 Dnro LSSAVI/280/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koetoiminnasta, jossa otetaan

Lisätiedot

ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere

ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 102/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/20/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.7.2012 ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere HAKIJA IonPhasE

Lisätiedot

Ympäristöjaosto 21.05.2015 48 Valtakatu 26, 94100 Kemi. Kyseessä on olemassa oleva toiminto.

Ympäristöjaosto 21.05.2015 48 Valtakatu 26, 94100 Kemi. Kyseessä on olemassa oleva toiminto. 1 Kemin kaupunki PÄÄTÖS Ympäristöjaosto 21.05.2015 48 Valtakatu 26, 94100 Kemi Dnro 411/11.01.00/2014 Annettu julkipanon (21.05.2015) jälkeen 1. ASIA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 2. HAKEMUS Kemin Ajoksen satama

Lisätiedot

Päätös. Rakennusvirasto PL 1515 00099 Helsingin kaupunki

Päätös. Rakennusvirasto PL 1515 00099 Helsingin kaupunki Päätös Etelä-Suomi Nro 90/2010/2 Dnro ESAVI/609/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.12.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 58 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011 LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kuhmon kaupunki Leskinen Tuomo Vieksinjoentie 321 88900

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 53/12/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 6.6.2012

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 53/12/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 6.6.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 53/12/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 6.6.2012 ASIA Kemijärven keskuspuhdistamon osittain käsiteltyjen jätevesien johtaminen Kemijärveen puhdistamon kunnostustöiden

Lisätiedot

Ympäristölupa kivipohjaisten kierrätysmateriaalien jalostukseen ja lupa toiminnan aloittamiseen, Kuopio

Ympäristölupa kivipohjaisten kierrätysmateriaalien jalostukseen ja lupa toiminnan aloittamiseen, Kuopio Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 86/10/1 Dnro ISAVI/99/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2010 ASIA HAKIJA Ympäristölupa kivipohjaisten kierrätysmateriaalien jalostukseen ja lupa toiminnan

Lisätiedot

Asfalttiaseman ja kierrätysasfaltin uusiokäytön sekä kallion louhinnan ja murskauksen ympäristölupa, Leppävirta.

Asfalttiaseman ja kierrätysasfaltin uusiokäytön sekä kallion louhinnan ja murskauksen ympäristölupa, Leppävirta. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 70/10/1 Dnro ISAVI/100/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 18.8.2010 ASIA HAKIJA Asfalttiaseman ja kierrätysasfaltin uusiokäytön sekä kallion louhinnan ja

Lisätiedot

Nro 65/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/177/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2012. Liike- ja yhteisötunnus: 0208201-1

Nro 65/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/177/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2012. Liike- ja yhteisötunnus: 0208201-1 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 65/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/177/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2012 ASIA Romuajoneuvojen purkutoiminta, Jyväskylä HAKIJA Jyväskylän Ammattiopisto Viitaniementie

Lisätiedot

Kotkamills Oy:n kierrätyskuitulaitoksen ympäristölupahakemus sekä hakemus päätöksen täytäntöönpanosta muutoksenhausta huolimatta, Kotka.

Kotkamills Oy:n kierrätyskuitulaitoksen ympäristölupahakemus sekä hakemus päätöksen täytäntöönpanosta muutoksenhausta huolimatta, Kotka. Etelä-Suomi Päätös Nro 7/2011/1 Dnro ESAVI/616/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.1.2011 ASIA Kotkamills Oy:n kierrätyskuitulaitoksen ympäristölupahakemus sekä hakemus päätöksen täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 101 :ssä tarkoitettu hakemus 17.3.2010 annetun ympäristölupapäätöksen nro 7/2010/3

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 122/2010/1 Dnro LSSAVI/353/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.11.2010 ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee lihasikalatoimintaa

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 72/12/1 Dnro PSAVI/54/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 72/12/1 Dnro PSAVI/54/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2012 PÄÄTÖS Nro 72/12/1 Dnro PSAVI/54/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2012 1 ASIA LUVAN HAKIJA Koetoimintailmoitus permuurahaishapon ja peretikkahapon käytöstä jätevesilietteiden hygienisoinnissa,

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Haapavesi MTY Maitosuoni Mieluskyläntie 558 86600 Haapavesi

Lisätiedot

Ojalan ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 2 926 lihasian sikalan perustamista Huittisten kaupungissa.

Ojalan ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 2 926 lihasian sikalan perustamista Huittisten kaupungissa. Etelä-Suomi Päätös Nro 1/2011/3 Dnro ESAVI/346/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2011 ASIA Ojalan ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 2 926 lihasian sikalan

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 14/11/1 Dnro PSAVI/199/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 14/11/1 Dnro PSAVI/199/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 14/11/1 Dnro PSAVI/199/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Sälpätien asfalttiaseman ympäristöluvan olennainen muuttaminen ja lupamääräysten tarkistaminen,

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojien toimintaa koskeva ympäristölupa, Kajaani Ahti Pussinen ja Merja Karjalainen Rauharannantie

Lisätiedot