Ympäristöraportti Luvata Pori Oy Upcast Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristöraportti 2007. Luvata Pori Oy Upcast Oy"

Transkriptio

1 Ympäristöraportti 2007 Luvata Pori Oy Upcast Oy

2 Ympäristöasioiden organisointi ja lupatilanne Luvata Pori Oy:n ja Upcast Oy:n ympäristöjärjestelmä on EU:n asetukseen perustuva EMAS (Eco Management and Audit Scheme = Ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmä). EMAS-järjestelmä koostuu kansainvälisen ISO ympäristöjärjestelmästandardin mukaisesta ympäristöjärjestelmästä sekä ympäristöraportista eli EMAS-selonteosta. Suomen ympäristökeskus hyväksyy organisaatiot EMAS-rekisteriin ulkopuolisen arviointilaitoksen todennuksen perusteella. Luvata Pori Oy:n ja Upcast Oy:n järjestelmän todentajana on vuonna 1998 tapahtuneesta rekisteröinnistä lähtien toiminut DNV Certification (akkreditoitu todentaja FI-V-0002). Luvatan Laatu-, ympäristö- ja suojelupalvelut hoitaa yhteisiä ympäristöasioita. Yksikkö huolehtii muun muassa alueen vesistöpäästöjen tarkkailusta ja EMASjärjestelmän ylläpidosta. Luvata Pori Oy:n yksiköillä ja Upcast Oy:llä on lisäksi omat ympäristöasioista vastaavat henkilönsä. Luvata Pori Oy:llä on myönnetty ympäristölupa, joka on yhteinen Outokumpu Pori Tube Oy:n ja Outotec Research Oy:n kanssa. Upcast Oy:n toiminta on luonteeltaan sellaista, että siltä ei vaadita ympäristölupaa. Sidosryhmien taholta ei vuoden 2007 aikana tullut kyselyjä tai huolenilmaisuja Luvata Pori Oy:n tai Upcast Oy:n ympäristöasioista. Kupariteollisuuspuisto Sijainti: Kuparitie, Pori Pinta-ala: 116 ha Aluella toimivat yritykset: Luvata Pori Oy Outotec Research Oy Outokumpu Pori Tube Oy Boliden Harjavalta Oy ABB Oy, Service Pori Energia Oy Lassila & Tikanoja Oyj Schenker Oy Stratum Oy Valtasiirto Oy G4S Security Services Oy KP-ServicePartner Oy Porin City-Service Oy Henkilömäärä: 1500 Ympäristöpäämäärät Kuparipäästöä veteen pyritään edelleen pienentämään. Tavoitteena on saavuttaa vuosittain 5 % vähennys. Keinoina ovat muun muassa kattojen ja piha-alueiden tehostettu puhdistus kuparipölystä ja Valssaamon suodatinlaitteiston käyttövarmuuden parantaminen. Tavoitteena on estää öljypäästöt jokeen täydellisesti. Öljyvuotojen tarkkailu on osa käyttäjäkunnossapitoa. Luvata Pori Oy:ssä käyttöön otetussa Lean-periaatteisiin perustuva tuotantojärjestelmä sisältää järjestelmällisen työkohteiden järjestyksen kehittämisen (5S). Energian kulutusta tullaan vähentämään edelleen. Tuotantoyksiköissä tullaan tarkastelemaan tuotantoajan ulkopuolista kulutusta (ns. Nullast-periaate). Jokivesipumppaamolla tutkitaan kehitysmahdollisuutta, joka voisi pienentää sähkön kulutusta 1000 MWh/a. Kokonaisjätemäärää pyritään vähentämään 10 % yhteistyönä Lassila & Tikanojan kanssa aikavälillä Ongelmajätteen määrän vähennystavoitteena on 5 %. Vuoden 2007 aikana tullaan pitämään laaja koulutus jätteiden oikeasta lajittelusta ja jokaisen mahdollisuuksista vähentää jätteiden määrää. Hiukkaspäästöjä pyritään pienentämään edelleen nostamalla savukaasujen suodinlaitosten käyntiastetta. Tehdasalueen aiheuttamaa melua pyritään pienentämään jo vuoden 2007 aikana. Raaka-aineet ja tuotantomäärät Luvata Pori Oy Raaka-aineet Kupari Seosaineet t 749 t Tuotanto Muokatut tuotteet t Valanteet t 2

3 Vuoden 2007 ajantasaistetut tiedot Vuonna 2007 Porin Kupariteollisuuspuistossa yhteiseen EMAS-ympäristönhallintajärjestelmään kuuluivat Luvata Pori Oy ja Upcast Oy. Koska tehdasalueen yhtiöillä on yhteinen vesi- ja viemärijärjestelmä, on niille ympäristöluvissa asetettu yhteiset päästörajat vesistöpäästöille sekä yhteinen tarkkailuvelvoite. Tämän vuoksi myös vesistöpäästöjä koskevat tiedot ilmoitetaan yhteisinä kaikille Kupariteollisuuspuiston pääyrityksille, jotka mainittujen lisäksi ovat Boliden Harjavalta Oy, Outokumpu Pori Tube Oy, Outotec Research Oy ja Stratum Oy. Näytteenottoa orsivedestä tehdasalueella. Yhteenveto tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2007 Kuparipäästö vesistöön pieneni edellisestä vuodesta arvosta 3,08 kg/d arvoon 2,89 kg/d. Vähennys oli noin 6 % eli asetettu tavoite saavutettiin. Öljyvuotoja jokeen ei vuonna 2007 havaittu. Energian kulutusta vähennettiin muun muassa parantamalla jokiveden pumppauksen hyötysuhdetta 6 % ja paineilman hyötysuhdetta 17 %. Huolimatta tehdyistä toimenpiteistä ei energian kulutus tuotettua yksikköä kohti vähentynyt. Syynä tähän oli lähinnä pienentynyt tuotanto. Tuotantomäärästä riippumatta energiaa joudutaan käyttämään aina esimerkiksi kuparin pitämiseen sulana valu-uuneissa. Jätteen määrä laski edellisestä vuodesta selvästi. Vuoden 2006 jätemäärään tosin sisältyi poikkeuksellinen erä pilaantunutta maata, joka luokiteltiin ongelmajätteeksi. Kaatopaikkajätteen määrä oli pienin nykyisen vuonna 2004 alkaneen seurannan aikana. Jätteiden lajitteluun liittyvä koulutus yhdessä L&T:n kanssa aloitettiin ja sitä jatketaan Kuparivalimon suodinlaitoksen käyntiaste oli suunnilleen sama kuin edellisenä vuotena. Seosvalimossa käyntiaste parani. Kokonaisuudessaan hiukkaspäästöt vähenivät. Toimenpiteet melun vähentämiseksi siirtyivät vuoden 2008 alkupuolelle. Nyt on investoitu Vetämön katolla olevien ilmanvaihtokoneiden äänenvaimennukseen. Materiaalitase 2007 Luvata Pori Oy Tärkein raaka-aine, kuparikatodit, on hankittu pääasiassa Boliden Harjavalta Oy:ltä, jonka kuparielektrolyysi sijaitsee samalla tehdasalueella. Kemikaaleista eniten käytettiin typpeä ja erilaisia öljyjä. 3

4 Veden käyttö ja päästöt vesistöön Pääasiassa prosessien jäähdytykseen käytettävää jokivettä otettiin vuonna 2007 käyttöön 4,2 miljoonaa kuutiomet riä, mikä oli 9 % vähemmän kuin vuonna Keskivirtaaman aikaan tämä vesimää rä oli noin 0,05 % joen kokonaisvesimäärästä. Kaupunkivettä käytettiin kuutiometriä. Jokeen laskevien viiden purkuviemärin päässä on näytteenottoasema. Niissä otetaan automaattisesti virtaukseen suhteutetulla tiheydellä näytteitä. Osanäytteiden määrä on yli sata vuorokaudessa. Kerran vuorokaudessa kokoomanäytteet viedään Outotec Research Oy:n laboratorioon analysoitavaksi. Näytteenottoasemilla on jatkuvatoimiset lämpötila- ja ph-mittarit. Kupariteollisuuspuiston yritykset osallistuvat Kokemäenjoen ja Porin merialueen vesien laadun ja päästöjen vaikutusten yhteistarkkailuun, jonka suorittaa Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry. Jätevesikuormituksen lupaehdot: Kupari... 5 kg/ vrk Sinkki... 2,0 kg/ vrk Nikkeli... 1,5 kg/ vrk Kokonaiskromi... 0,50 kg/ vrk Kuudenarvoinen kromi. 0,010 kg/ vrk Kuormitusarvot lasketaan neljännesvuosikeskiarvona kalenteripäivää kohti. Metallipäästöt pysyivät jokaisena vuosineljänneksenä ympäristöluvan raja-arvojen alapuolella Luvata Pori Oy:n Kokemäenjokeen laskeman jäteveden kokonaismäärä aleni 6 % edellisvuotisesta ollen 4,1 milj. m 3. Vieressä ylinnä olevassa kaaviossa näkyy koko Kupariteollisuuspuiston jätevesimäärä ja Luvatan osuus eriteltynä kolmelta viime vuodelta. Päästömäärät ovat yhteisiä koko tehdasalueelle. Sani teettivedet johdetaan kunnalliseen viemä riin ja puhdistukseen. Jäteveden määrä Kuparipäästöt vesistöön Sinkkipäästöt vesistöön Nikkelipäästöt vesistöön Kokonaiskromipäästöt vesistöön Kromi(+6)päästöt vesistöön Ympäristöluvan raja-arvo 4

5 Ilmansuojelu Päästöt ilmaan Luvata Pori Oy:n tehtailla ovat peräisin lähinnä valimoista. Valimoiden poistokaasuille on rakennettu suodatinlaitokset, minkä ansiosta päästöjen määrää on saatu huomattavasti pienennettyä. Ympäristöluvan mukaan hiukkaspäästöt sekä Kupari- että Seosvalimon suodinlaitokselta saavat olla korkeintaan 5 mg/m 3 (n) suodinlaitosten toimiessa. Suodinlaitosten käyntiasteille luvassa asetetaan alla olevassa taulukossa mainitut vaatimukset. Suodinlaitosten päästöjä tarkkaillaan kerran vuodessa tehtävin mittauskampanjoin. Mittaukset suorittaa Outotec Research Oy. Kuparivalimon suodinlaitoksessa on lisäksi jatkuvatoiminen hiukkaspitoisuuden mittaus, joka ilmoittaa, mikäli suodattimen toiminta heikkenee. Kupariteollisuuspuiston yritykset osallistuvat Porin seudulla määräajoin toteutettaviin bioindikaattoriselvityksiin, joilla tarkkaillaan metallien ja puolimetallien leviämistä laitosalueen lähiympäristössä. Käyntiasteet täyttivät siis ympäristöluvassa asetetut vaatimukset. Kiintoaineen pitoisuus oli noin 1 mg/m 3 (n), joten myös se oli lupaehtojen mukainen. Hiukkaspäästöt olivat valimoista yhteen- Valimoiden suodinlaitosten käyntiasteet vuonna 2007 Hiukkaspäästöt ilmaan Typpioksidipäästöt ilmaan (NO 2 :na) sä 370 kg, mikä oli hieman vähemmän kuin vuonna Aikaisemmin on raportoitu myös kuparipäästö ilmaan. Viime vuosina kuparipitoisuus on kuitenkin ollut selvästi akkreditoidun mittauspitoisuuden alapuolella, joten sen raportoinnista on luovuttu. Typpioksidien päästö väheni edellisestä vuodesta. Nämä arvot ovat melko epätarkkoja johtuen vaihteluista mittausajankohtana. Koska päästöt kokonaisuudessaan ovat pieniä, on kerran vuodessa tehtävä mittaus kuitenkin todettu riittäväksi. Viemärien kuntokartoitus Kupariteollisuuspuiston viemäreiden kunto kartoitettiin ja verkoston piirustukset päivitettiin talven ja kevään 2007 aikana. Viemärit kuvattiin kaivolta kaivolle ja jokaisesta viemäriosuudesta talletettiin kuvamateriaali ja kirjallinen raportti. Kuvaukset suorittivat Porin Vesi Oy ja Lassila & Tikanoja, joilla on työhön sopivaa kalustoa ja ammattitaitoista henkilöstöä. Osittain käytettävissä oli kauko-ohjattavaa robottia, jolla voitiin mitata myös viemärin kaltevuus, jolloin saatiin helposti havaittua mahdolliset notkot. Kaksi Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijaa suunnitteli kuvaukset, kirjasi tulokset ja teki tarvittavat analyysit päättötyönään. Osittain oli käytettävissä aikaisempaa kuvausmateriaalia. Välitöntä korjausta vaativia viemäriosuuksia ei havaittu. Jotkut osat viemäreistä ovat kuitenkin huonokuntoisia. Viemäreissä olevat vauriot aiheuttavat myös orsiveden vuotamista viemäriin. Huonokuntoisten viemäreiden toimivuutta seurataan erityisen huolellisesti. Syksyn 2008 aikana huonokuntoisille putkille tullaan tekemään korjaussuunnitelma. Ympäristöinvestoinnit Veden ja ilman suojeluun investoitiin vuonna 2007 yhteensä euroa. Merkittävin kohde oli valuma-altaan teko Valssaamon peittauskoneelle. Sen avulla estetään kuparipäästöt viemäriin ja saadaan pesukoneen nesteet sisäiseen kiertoon. 5

6 Energian kulutus Nestekaasun kulutus suhteessa tuotantoon (muokatut tuotteet ja ulos myydyt valanteet) Luvata Pori Oy:n prosessit ovat luonteeltaan sellaisia, että ne kuluttavat runsaasti energiaa. Kuparivalimossa sulatus tapahtuu nestekaasua käyttäen. Muissa valimoissa sulatus tapahtuu induktiouuneissa. Vuonna 2007 energian kulutus tuotettua yksikköä kohti kasvoi jonkin verran pienentuneestä volyymistä johtuen. Sähkön kulutus suhteessa tuotantoon (muokatut tuotteet ja ulos myydyt valanteet) Jätehuolto Jätteet Jätteiden kokonaismäärä oli 3171 tonnia. Loppusijoitettavan jätteen määrä oli 195 t, joka on 7 % kokonaismäärästä. Luvata Pori Oy:n jätejakeet muodostuvat tyypillisesti seuraavista osista: Kaatopaikkajätteet Kaatopaikalle toimitetut yhdyskunta- ja teollisuusjätteet sekä maisemoidut rakennusjätteet. Hyötyjakeet Hyödynnetyt paperit ja pahvit, metalliromu, akut ja polttokelpoinen jäte. Ongelmajäte Ongelmajätelaitokselle toimitetut öljyt, emulsiot, liuottimet, sakat jne. Tästäkin jätteestä suuri osa hyödynnetään. Ongelmajätteen määrää kasvatti pilaantunut maa-aines, joka pystyttiin kuitenkin hyödyntämään kaatopaikan rakenteisiin. Vuonna 2006 tähän jakeeseen kuului myös humattava määrä pilaantunutta maata, joka käytettiin kaatopaikan rakenteisiin ja pystyttiin siten hyödyntämään. Jätteiden hyödyntäminen Pakkaukset Tyypillisiä pakkauksia ovat aaltopah vi, muovi, teippi, teräsvanteet, kelat, siirtolavat, kehikot ja puulaatikot. Lähes kaikki pak kausmateriaalit voidaan käyttää uudelleen tai kierrättää. Luvata Pori Oy on tehnyt Pakkausalan ympäristörekisterin PYR Oy:n kanssa sopimuksen, jolla hoidetaan velvollisuus hyödyntää ja kierrättää pakkausjätettä. Asiasta on säädetty EU-direktiivi, joka Suomessa on pantu täytäntöön jätelailla ja Valtioneuvoston päätöksellä pakkauksista ja pakkausjätteistä. 6

7 Luvata Pori Oy Ympäristötavoitteet 2008 Kuparipäästöä veteen pyritään edelleen pienentämään. Tavoitteena on saavuttaa vuosittain 5 % vähennys. Keinoina ovat muun muassa kattojen ja piha-alueiden tehostettu puhdistus kuparipölystä ja Valssaamon suodatinlaitteiston käyttövarmuuden parantaminen. Tavoitteena on pitää öljypäästöt jokeen edelleen nollassa. Öljyvuotojen tarkkailu on osa käyttäjäkunnossapitoa. Energian kulutusta tullaan vähentämään edelleen. Tuotantoyksiköissä tullaan tarkastelemaan tuotantoajan ulkopuolista kulutusta (ns. Nullast-periaate). Jokivesipumppaamolla tutkitaan kehitysmahdollisuutta, joka voisi pienentää sähkön kulutusta 1000 MWh/a. Yhteistyönä Lassila & Tikanojan kanssa pyritään kokonaisjätemäärää vähentämään 10 % aikavälillä Ongelmajätteen määrää pyritään vähentämään edellisvuodesta. Tehdasalueen aiheuttamaa melua tullaan pienentämään. Läheiselle asuntoalueelle leviävää melua kartoitetaan. Ympäristöriskit Tehdasalueella olevista ympäristöriskeistä merkittävimmät liittyvät öljyn ja joidenkin muiden kemikaalien käyttöön ja kuljetukseen. Myös vanhaan toimintaan liittynyt maan pilaantuminen on tiedostettu riskiksi. Öljypäästöriski: Tehdasalueella käytetään merkittäviä määriä öljyjä ja emulsioita muokkausprosesseissa. Lisäksi on runsaasti hydraulisia koneita, joissa on öljyä. Öljyn kuljetus, varastointi ja käyttö aiheuttavat riskin, joka on pyritty minimoimaan. Pilaantunut maa: Tehdasalueella on tunnetuissa paikoissa vanhan toiminnan pilaamaa maata. Normaalisti tämä metallipitoinen maa ei aiheuta riskiä. Maansiirtotöiden yhteydessä se ohjataan asianmukaiseen käsittelyyn. Orsiveden laatua tarkkaillaan viidestä näyteputkesta kaksi kertaa vuodessa otettavilla näytteillä. Upcast Oy Upcast Oy:n liiketoiminta sisältää pystyvalulaitosten, -laitteiden ja oheislaitteiden myynnin, valmistuksen, asen nuksen, käyttö- / käyttöönottopalvelut ja asiakaskoulutuksen sekä tuote- ja laitekehityksen ja sovellukset uusille alueille. Lisäksi liiketoiminnan tärkeänä osana on jälkimarkkinointi, johon sisältyy huoltopalvelut, varaosapalvelut, vanhojen laitoksien ja laitteiden modernisoinnit sekä laajennukset. Upcast Oy:llä on omassa Pilot-hallissaan Porissa tuotantomittakaavan täyttävä valulinja. Linjalla testataan prosessi- ja laitekehitystä sekä järjestetään asiakaskoulutuksia. Pilot-toiminta sijaitsee samassa rakennuksessa kuin kaksi Luvata Pori Oy:n yksikköä. Kaikissa kolmessa toiminnossa noudatetaan samoja ympäristöperiaatteita. UPCAST -teknologia on energiatehokas ja vähän saastuttava verrattuna perinteisiin kuparilangan valmistusmenetelmiin, koska sen avulla voidaan vähentää prosessivaiheita. Projekteissa huomioidaan omat ja asiakkaan ympäristönäkökohdat. Ympäristöasioita koskevan yhteyden- pidon ulospäin hoitaa Luvata Pori Oy:n ympäristöpalvelut, joka järjestää myös Upcast Oy:n auditoinnit ja valvoo johdon katselmusten suorittamisen. Ympäristötavoitteet ja niiden toteutuminen Upcast Oy:n ympäristötavoitteet kaudelle ovat: - Uusien energiatehokkaiden induktorien käyttöönotto valulinjojen toimituksissa. - Kuparipäästöjen vähentäminen vesistöön. - Henkilöstön ympäristötietoisuuden lisääminen. - Veden käytön vähentäminen Pilot-hallissa. - Jätteiden määrän vähentäminen. Nämä tavoitteet ovat vuonna 2007 toteutuneet jo seuraavalla tavalla. Ensimmäiset uudentyyppiset kaksoiskouruinduktorit toimitettiin vuoden 2006 lopulla. Nyt ne ovat vakiokäytössä. Su- latuksen vaatima energia vähenee näillä induktoreilla noin 5 % sulatettua tonnia kohti vanhaan teknologiaan verrattuna. Pilot-hallissa on otettu käyttöön suljettu vesikierto. Sitä käytetään myös toimitettavissa laitoksissa, mikäli asiakas niin haluaa. Uusittu ympäristökäsikirja on jaettu sähköisenä koko henkilöstölle. Se on käyty läpi myös kuukausikokouksessa 04/2007. Ympäristösuojeluasioille on oma osasto ilmoitustaululla pääoven vieressä. Pilot-hallissa on suljettu turhia vesivirtauksia. Veden kulutus oli 600 m 3 vuonna Vuotta aikaisemmin kulutus oli m 3. Pääasiassa muutos johtui koelinjan erilaisesta käyttöasteesta. Pilot-halliin liittyvillä muutoksilla ei tämän vuoksi ole parin vuoden tarkastelujaksolla merkitystä. Myös jätteen määrä riippuu Pilot-laitteiston käyttöasteesta. Jätteen määrä oli viime vuonna 1995 t kg ja vuotta aikaisemmin 7412 t kg. Uuneissa käytettävä tulenkestävä materiaali on tärkein jätteen määrään vaikuttava tekijä. 7

8 Luvata on yksi maailman johtavista metallien muokkaajista ja komponenttien valmistajista sekä alansa engineering- ja suunnittelupalvelujen tarjoajista. Sitoudumme toimimaan asiakkaidemme liikekumppanina tavoitteenamme parantaa heidän kilpailukykyään. Tuotteillamme ja palveluillamme autamme asiakkaitamme parantamaan tuotantotehokkuutta, kehittämään tuotteita ja vapauttamaan sidottua pääomaa. Toimintamme tähtää siihen, että asiakkaamme menestyvät ja voivat pitää meitä kumppanina, jonka kanssa he voivat luottavaisina kehittää omaa tulevaisuuttaan. Luvatalla on yli 8500 työntekijää, 37 tuotantolaitosta ja se toimii 18 eri maassa. Luvatan liikevaihto on noin 3 miljardia euroa. Seuraava ympäristötietojen ajantasaistus julkaistaan keväällä 2009 ja keväällä 2010 julkaistaan seuraava täydellinen selonteko. DNV Certification OY/AB (akkreditoitu todentaja FI-V-0002) on vahvistanut tämän ajantasaistuksen tiedot LUVATA PORI OY PL 60, Pori Puh. (02) , Fax (02) Lisätietoja: Pauli Mattila Laatu-, ympäristö- ja suojelupalveluiden päällikkö Puh. (02) ,

Mustankorkea Oy. EMAS Ympäristöselonteko 2003. 1 EMAS-ympäristöselonteko Mustankorkea Oy

Mustankorkea Oy. EMAS Ympäristöselonteko 2003. 1 EMAS-ympäristöselonteko Mustankorkea Oy Mustankorkea Oy EMAS Ympäristöselonteko 2003 1 EMAS-ympäristöselonteko Mustankorkea Oy SISÄLLYS ESIPUHE...3 1 MUSTANKORKEA OY...4 2 JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSEN TOIMINTA...6 Loppusijoitus...6 Kompostointi...6

Lisätiedot

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös. Tikkurilan toimipaikat. Yhteiskuntavastuun raportti

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös. Tikkurilan toimipaikat. Yhteiskuntavastuun raportti Yhteiskuntavastuun raportti Tikkurilan toimipaikat Ympäristöselonteon vahvistamispäätös DNV Certification Oy/Ab on akkreditoituna todentajana (FIN-V-002) tarkastanut Tikkurila Oy:n Vantaan toimipaikan

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille 30.5.2011.

Hakemus on tullut vireille 30.5.2011. Päätös Nro 176/2011/1 Dnro ESAVI/141/04.08/2011 Etelä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 30.12.2011 ASIA Corenso United Oy Ltd:n kartonkitehtaan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista koskeva hakemus,

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuu 2009

Yhteiskuntavastuu 2009 Yhteiskuntavastuu 2009 Teollisuuden Voima Oyj H y v i n v o i n t i a y d i n s ä h k ö l l ä Raportointiperiaatteet Tavoitteemme Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) yhteiskuntavastuun tavoitteena on antaa

Lisätiedot

ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere

ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 102/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/20/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.7.2012 ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere HAKIJA IonPhasE

Lisätiedot

Sisältö. Nokian Renkaat Oyj/Ympäristöselonteko 2006 1

Sisältö. Nokian Renkaat Oyj/Ympäristöselonteko 2006 1 Nokian Renkaat Oyj/Ympäristöselonteko 26 1 Sisältö Alkusanat... 2 Nokian Renkaat... 3 Laadunkehitys- ja turvallisuusjohtaminen... 4 Renkaan elinkaari... 8 Tuotekehitys... 1 Renkaan valmistuprosessi...

Lisätiedot

Outokumpu ja ympäristö 2004. Outokumpu ja ympäristö 2004

Outokumpu ja ympäristö 2004. Outokumpu ja ympäristö 2004 Outokumpu ja ympäristö 2004 Outokumpu ja ympäristö 2004 Outokummulla on vahva vastuunkannon kulttuuri Kerromme mitä vastuullisuus meille tarkoittaa ja miten se näkyy toiminnoissamme. Millaisia vaikutuksia

Lisätiedot

Mallasteollisuus 3 % Rehuteollisuus 16 % Benecol-liiketoiminta 3 % Elintarviketeollisuus 35 % Kemianteollisuus 43 %

Mallasteollisuus 3 % Rehuteollisuus 16 % Benecol-liiketoiminta 3 % Elintarviketeollisuus 35 % Kemianteollisuus 43 % R A I S I O Y H T Y M Ä Y M P Ä R I S T Ö R A P O R T T I 2 0 0 0 SISÄLTÖ Raisio Yhtymä... Raportin kattavuus ja muutokset konsernirakenteessa... Pääjohtajan katsaus... Ympäristöjohtajaminen... Ympäristöpolitiikka...

Lisätiedot

Jätteenkäsittely vaatii osaajia. VUOSIKERTOMUS JA YMPÄRISTÖSELONTEKO

Jätteenkäsittely vaatii osaajia. VUOSIKERTOMUS JA YMPÄRISTÖSELONTEKO Jätteenkäsittely vaatii osaajia. VUOSIKERTOMUS JA YMPÄRISTÖSELONTEKO 6 5 8 mustankorkean alue 7 1. Jätteiden vastaanotto 2. Lajittelupiha 8 3. Ongelmajätteiden vastaanotto 4. Toimistorakennus 5. Pilaantuneiden

Lisätiedot

Päätös Nro 82/2010/2 Dnro ESAVI/153/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 22.11.2010

Päätös Nro 82/2010/2 Dnro ESAVI/153/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 22.11.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 82/2010/2 Dnro ESAVI/153/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 22.11.2010 ASIA Ekoport Turku Oy:n pilssivesien ja -öljyjen käsittelyä sekä kierrätysöljyn ja dieselpolttoaineen valmistusta

Lisätiedot

Päätös Nro 173/2011/1 Dnro ESAVI/478/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 28.12.2011

Päätös Nro 173/2011/1 Dnro ESAVI/478/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 28.12.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 173/2011/1 Dnro ESAVI/478/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.12.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Plastilon Oy:n

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuuraportti 2006 Johtava sinkin ja kuparin toimittaja Euroopassa

Yhteiskuntavastuuraportti 2006 Johtava sinkin ja kuparin toimittaja Euroopassa Yhteiskuntavastuuraportti 2006 Johtava sinkin ja kuparin toimittaja Euroopassa Sisällys Maailmanluokan yhteistyökumppani 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Arvoketju 4 Yhteiskuntavastuun hallinta 6 Ympäristövastuu

Lisätiedot

Kertakäyttöisten haavanhoito- ja leikkaussalituotteiden valmistusta koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittamislupa, Mikkeli.

Kertakäyttöisten haavanhoito- ja leikkaussalituotteiden valmistusta koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittamislupa, Mikkeli. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 55/2011/1 Dnro ISAVI/235/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.5.2011 ASIA Kertakäyttöisten haavanhoito- ja leikkaussalituotteiden valmistusta koskeva ympäristölupa

Lisätiedot

MUSTANKORKEA OY Vuosikertomus ja ympäristöselonteko 2006

MUSTANKORKEA OY Vuosikertomus ja ympäristöselonteko 2006 - Me mustankorkealaiset tiedostamme oman toimintamme ympäristövaikutukset ja ne kohteet, joissa on vielä kehitettävää. Paljon on tehty, mutta kehitystyö on jatkuvaa, kertoo Mustankorkean palvelupäällikkö

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Mondi Lohja Oy:n paperitehtaan ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamista, Lohja.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Mondi Lohja Oy:n paperitehtaan ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamista, Lohja. Etelä-Suomi Päätös Nro 205/2012/1 Dnro ESAVI/270/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Mondi Lohja Oy:n paperitehtaan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Liike- ja yhteisötunnus 175923-6

Liike- ja yhteisötunnus 175923-6 Etelä-Suomi Päätös Nro 204/2012/1 Dnro ESAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Alumiinitölkkitehtaan ympäristölupapäätös, johon sisältyy ympäristönsuojelulain 101 :n mukainen ratkaisu

Lisätiedot

Finavia OYJ ympäristöraportti 2011

Finavia OYJ ympäristöraportti 2011 Finavia OYJ ympäristöraportti 2011 Sisällysluettelo 02 Mukana yhteisissä talkoissa 03 Lentoasemien ympäristövaikutukset 04 Finavian yritysvastuu lyhyesti 06 Finavian ympäristötyön tapahtumia 2011 10 Järkevää

Lisätiedot

Nro 13/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/491/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.2.2013

Nro 13/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/491/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.2.2013 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 13/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/491/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.2.2013 ASIA HAKIJA Alumiiniteollisuuden pursotuslaitoksen ympäristölupa, lupamääräysten tarkistaminen,

Lisätiedot

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös Ympäristöselonteon vahvistamispäätös DNV Certification Oy/Ab on akkreditoituna todentajana (FIN-V-002) tarkastanut Tikkurila-yhtiöiden Vantaan toimipaikan ympäristöjärjestelmän ja EMAS-selonteon tiedot.

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 15/2010/1 Dnro LSSAVI/8/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.2.2010

PÄÄTÖS. Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 15/2010/1 Dnro LSSAVI/8/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.2.2010 PÄÄTÖS Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 15/2010/1 Dnro LSSAVI/8/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.2.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta voimassa olevan ympäristöluvan tarkistamista koskevasta

Lisätiedot

Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali

Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali Finland Convention Bureau 17.8.2009 Travelcon Oy SISÄLLYS OSA I KESTÄVÄN KEHITYKSEN PERUSTEET 1 JOHDANTO... 4 2 MANUAALIN TARKOITUS JA SISÄLTÖ... 6 3 KESTÄVÄ

Lisätiedot

YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2010

YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2010 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2010 Tutkimus& kehitys YHDEKSÄS YHTEIS KUNTA VASTUURAPORTTIMME, OLE HYVÄ! Yhteiskuntavastuuraportti on osa Eko toiminnot. Yhtiöiden palvelut kuvataan lyhyesti sivuilla 2 5 ja

Lisätiedot

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUS- TILANNE

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUS- TILANNE PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 13.11.2003 Dnro 1195Y0126-121 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Oulun Jätehuollon Ruskon jätekeskuksen kaatopaikkatoiminnan

Lisätiedot

ONE VALU- HALUTUIN TYÖNTEKIJÄÄ RATKAISUJEN COMPONENTA. vuosikertomus 2011

ONE VALU- HALUTUIN TYÖNTEKIJÄÄ RATKAISUJEN COMPONENTA. vuosikertomus 2011 vuosikertomus 2011 ONE COMPONENTA 4 700 TYÖNTEKIJÄÄ HALUTUIN VALU- RATKAISUJEN TOIMITTAJA Sisällys 4 Toimintatapamme 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Strategia 10 Liiketoimintamme 16 Vastuullisuus 20 Tuotannon

Lisätiedot

EMASympäristöselonteko. 2009 Sappi Kirkniemi

EMASympäristöselonteko. 2009 Sappi Kirkniemi EMASympäristöselonteko 2009 Sappi Kirkniemi Sappi Kirkniemi EMAS-ympäristöselonteko 2009-2011 1 KUVA Sisältö Tehtaanjohtajan puheenvuoro 3 Sappi Kirkniemi 4 Sappin kestävän kehityksen ohjeet 6 Ympäristöpolitiikka

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN EKOKILPAILUKYKY

PK-YRITYSTEN EKOKILPAILUKYKY 3 MIIA MÄNTYLÄ - TIINA SYRJÄ - ARTTU VAINIO - MINNA-MAARIA VEHKALA - OLLI WUORI PK-YRITYSTEN EKOKILPAILUKYKY Vaasan yliopisto Levón-instituutti Julkaisuja No. 86 Vaasa 2001 4 ESIPUHE Ympäristöarvojen merkitys

Lisätiedot

MD-Scand Oy:n ympäristöosaamisen kehittäminen

MD-Scand Oy:n ympäristöosaamisen kehittäminen :n ympäristöosaamisen kehittäminen Teknillinen korkeakoulu 29.5.2002 Jonas Alam Pontus Flink Mari Heinonen Virpi Tienhaara 52317M 47626P 46375T 51957N 1. Tiivistelmä Työ on tehty Teknillisen korkeakoulun

Lisätiedot

M-real Savon Sellu. Ympäristöselonteko 2003

M-real Savon Sellu. Ympäristöselonteko 2003 M-real Savon Sellu Ympäristöselonteko 23 Energia:GWh Polttoaineet 663 Sähkö 153 Tuotanto Kuituraaka-aineet Puu 474 8 m3 Klippings1 6 t Kemikaalit - ammoniakki 6454 t - rikki 136 t Kartonki 186 t Markkinoille

Lisätiedot

KONSERNIN ESITTELY. Raisio Yhtymä luvuin

KONSERNIN ESITTELY. Raisio Yhtymä luvuin RAISIO YHTYMÄ YMPÄRISTÖRAPORTTI 1999 SISÄ LTÖ KONSERNIN ESITTELY... 3 PÄÄJOHTAJAN KATSAUS... 6 RAISIO YHTYMÄN YMPÄRISTÖPOLITIIKKA... 7 YMPÄRISTÖJOHTAMINEN... 8 KESTÄVÄN KEHITYKSEN PERIAATTEIDEN TOTEUTUMINEN...

Lisätiedot

YMPÄRISTÖ- RAPORTTI. Edita Prima Oy:n ympäristöraportti 2014 1

YMPÄRISTÖ- RAPORTTI. Edita Prima Oy:n ympäristöraportti 2014 1 YMPÄRISTÖ- RAPORTTI 214 Edita Prima Oy:n ympäristöraportti 214 1 1 YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄT JA LAINSÄÄDÄNTÖ 1.1 YRITYSTIEDOT JA MUUTOKSET TOIMINNASSA Edita Prima Oy:n Hakuninmaan tuotantolaitoksen liikevaihto

Lisätiedot