4. Asian vireille tulo Lupahakemus, jonka hakija on päivännyt , on leimattu saapuneeksi ympäristötoimeen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "4. Asian vireille tulo Lupahakemus, jonka hakija on päivännyt 25.6.2012, on leimattu saapuneeksi ympäristötoimeen 29.6.2012."

Transkriptio

1 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 Antopäivä LAPPEENRANTA I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1. Hakija: Parma Oy PL Nummela. 2. Laitos: Parma Oy:n Joutsenon tehdas Jänhiäläntie Rauha Yhteyshenkilö: Raija Inkiläinen p Luvan hakemisen peruste ja lupaviranomaisen toimivalta: Ympäristölupahakemus koskee betonituotteiden valmistusta ja jätebetonin varastointia ja hyötykäyttöön käsittelyä. Laitos on luvanvarainen ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 8 b kohdan perusteella: kiinteä betoniasema tai betonituotetehdas ja Ympäristönsuojelulain 28 2 mom 4) kohdan mukaan ympäristölupa vaaditaan Jätelain soveltamisalaan kuuluvan jätteen laitos- tai ammattimaiseen käsittelyyn. Ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n 8 a) ja 13 c) kohtien perusteella lupahakemuksen käsittelee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. 4. Asian vireille tulo Lupahakemus, jonka hakija on päivännyt , on leimattu saapuneeksi ympäristötoimeen Selvitys luvista ja kaavoitustilanteesta Laitoksella on myönnetty ympäristölupa betonituotteiden valmistukselle ja jätebetonin varastoinnille ja käsittelylle. Varastokentän laajentamiselle on myönnetty toimenpidelupa , Toimenpideluvan mukaiset muutokset on toteutettu vuonna 2011, lukuun ottamatta kenttäalueen kantavuuden vahvistamista. Laitosalue on asemakaavassa merkitty ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialueeksi merkinnällä TY-2. Asemakaavassa on tontin rajalle merkitty istutettava tontin

2 osa, jolle tulee kaavamääräyksen mukaan säilyttää olemassa oleva puusto sekä istuttaa lehtipuustoa lisäksi ehkäisemään ja vähentämään asutukselle aiheutuvia pöly- ja meluhaittoja. Tällä hetkellä tontilla ei kuitenkaan ole tilaa puustolle. Heti tehdasalueen aidan takana on maakaasulinja, jonka kohdalle ei saa istuttaa puustoa. 6. Toiminnan sijaintipaikka ja sen ympäristö Laitosalue sijaitsee Korvenkylässä, noin 10 km:n päässä Joutsenon keskustasta itään päin. Tehdasalueen pohjois- ja koillispuolella on talousmetsää, lännessä kiinteistö rajautuu toiseen teollisuuskiinteistöön, eteläpuolella on tontille johtava katu sekä VT6 ja idässä tehdasaluetontti rajautuu asuinkiinteistöihin. Alue on I luokan pohjavesialuetta (Tiuruniemi ). Hakija omistaa laitostontin, jonka pinta-ala on 1281 m 2. Betonitehdas on aloittanut 1960-luvulla valmisbetoniasemana ja laajentunut myöhemmin betonielementtejä valmistavaksi teollisuuslaitokseksi. 7. Hakemuksen mukainen toiminta ja sen laajuus Betonin ja betonielementtien valmistus Parma Oy valmistaa Joutsenon tehtaalla betonia ja rakennustuotannon tarvitsemia betonielementtejä. Keskimääräinen betonin vuosituotanto on noin m 3. Lupaa haetaan maksimikapasiteetille m 3. Betonielementtien tuotantoa haetaan maksimissaan m 2. Valmiit tuotteet varastoidaan niille varatuille varastopaikoille piha-alueella. Piha-alueen ajotiet ja varastopohjat ovat sorapintaisia. Laitos toimii porrastetuissa työvuoroissa klo 04:00-22:00 arkipäivinä. Klo 04:00-06:00 välisenä aikana tehdään valmistelevia toimenpiteitä tehtaan sisätiloissa. Betoni valmistetaan raaka-aineista sekoittamalla betoniasemalla, josta se kuljetaan tuotantohalliin valukoneille. Ontelolaattojen valu tapahtuu liukuvalukoneilla teräspintaisilla valualustoilla. Alusta voidellaan muottiöljyllä. Valun jälkeen valukone puhdistetaan ja pestään sille varatulla pesupaikalla.

3 Betonijätteen murskaus Jatkossa kiinteistöllä on tarkoitus harjoittaa omassa tuotannossa syntyvän betonijätteen varastointia ja ko. jätebetonin murskausta joka toinen vuosi sekä syntyneen murskeen varastointia. Tuotannon pysyessä 2010 tasolla jätebetonia syntyy alle 4000 tn/a. Murskaus toteutetaan kun murskattavaa materiaalia on varastossa tn. Betonijätettä varastoidaan kiinteistöllä enintään kaksi ja valmista mursketta enintään kolme vuotta. Murskauslaitoksen käyntiaika on arkipäivisin klo 6:00-21:00 välisenä aikana. Murskausjakson arvioidaan kestävän kerrallaan noin viikon ajan. Murskaus ajoitetaan vuosittaisen kesälomakauden ulkopuolelle. Jätteen kuljetus murskaimelle tapahtuu pyöräkuormaajalla. Murskausta varten ja tällä hetkellä suoraan hyötykäyttöön menevät betonijätekappaleet pienennetään vastaanottajan edellyttämään kokoon kuormaajan kauhaa avuksi käyttäen. Raaka-aineet Kiviainekset varastoidaan maataskuissa, sementti pumpataan säiliöautosta suoraan varastosiiloon. Varastosiiloissa on suodattimet ja ylitäytön estimet. Vesi otetaan kaupungin verkosta. Muottiöljyt varastoidaan valuma-altaissa sisätilassa ja muut vaaralliset kemikaalit varastoidaan lukitussa tilassa, jossa ei ole viemäröintiä. Laitoksella käytettävät ja varastoitavat aineet: Keskimääräinen Varastomäärä Aineet kulutus vuodessa vuodessa Sementti (2 siiloa) n tn 100 tn Kiviaines n tn Teräs n. 444 tn Lentotuhka n tn 70tn Vesi m 3 Muottiöljy, biohajoava 800 l 200l tynnyri Muottiöljy, mineraali 1500 l 1000 kontti Tuotantolaitoksella käytetään maakaasua, verkkosähköä, dieseliä ja nestekaasua energiatuotantoon. polttoainesäiliöt on varustettu suoja-altaalla, sijoitettu asfaltoidulle alueelle. Säiliöiden suojana on katos ja lisäksi säiliöt pidetään huputettuna. Sähköenergia 2011) 434 MWh Maakaasu 1264 MWh Diesel n l 1,45 ja 0,8 m 3 Nestekaasu >1000kg

4 8. Toiminnasta aiheutuvat päästöt ja jätteet Päästöt veteen ja viemäriin Betonituotanto Tuotantoprosessista ei aiheudu päästöjä veteen ja viemäriin. Prosessivedet kierrätetään takaisin prosessiin. Vesikierrätyslaitoksen huollon ajan, noin kahden vuoden välein, syntyvä liete kuljetetaan hyväksyttyyn vastaanottopaikkaan. Saniteettivedet johdetaan kaupungin viemäriverkkoon. Jätebetonin varastointi ja murskaus Murskaustoiminnasta ei aiheudu päästöjä veteen tai viemäriin. Pölynsidontaan käytettävä vesi sitoutuu murskeeseen tai haihtuu ilmaan. Päästöt ilmaan Betonituotanto Pölyä syntyy raaka-aine- ja tuotekuljetuksista ja liikennöinnistä alueella. Pölyn leviämistä ehkäistään kastelemalla ja ympäristöystävällisillä aineilla. Siilot on varustettu kankaisin letkusuodattimin. Kuljettaja täryttää suodattimet siilojen täytön jälkeen. Poistoilmasuodattimet huolletaan säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa. Liikenteen pakokaasut ja varastoalueelta irtoava sementti- ja hiekkapöly aiheuttavat jonkin verran päästöjä ulkoilmaan. Tontille tuodaan materiaaleja ja tarvikkeita ja tontilta lähtee valmiita tuotteita n tn vuodessa. Kiviainesta tuodaan 1-2 kuormaa päivässä ja sementtiä n. 1 kuorma viikossa. Keskimäärin kuljetuksia on 5 kpl päivässä. Jätebetonin varastointi ja murskaus Murskauksessa ei arvioida syntyvän merkittäviä pölypäästöjä ilmaan. Pölyä syntyy murskausprosessissa ja materiaalien siirtelyssä sekä muussa työmaaliikenteessä. Vaikutuksen arvioidaan kuitenkin vähäisiksi kun huomioidaan toiminnan lyhyt kesto.

5 Päästöt maaperään ja pohjaveteen Betonituotanto Normaalitilanteessa ei synny päästöjä maaperään tai pohjaveteen. Tuotantoprosessi on pääosin suljettu. tarvittaessa jätevedet johdetaan viemäriin laskeutusaltaista ja liete toimitetaan hyväksyttyyn jätteen vastaanottopaikkaan. Hulevedet imeytetään hallitusti tontin eteläreunassa. Jätebetonin varastointi ja murskaus Normaalitilanteessa ei aiheudu päästöjä maaperään tai pohjaveteen. Polttoainesäiliöt ovat urakoitsijoiden omia kaksoisvaippasäiliöitä. Melupäästöt ja tärinä Betonituotanto Tehtaan tuotantoprosessista ei synny ulos kantautuvaa melua. valmiiden tuotteiden liikuttelu alueella aiheuttaa jonkin verran melua. Liikenne laitosalueella aiheuttaa ympäristöön jonkin verran melua. Itäpäädyssä joudutaan liikkumaan pyöräkoneella ja vetovaunulla, koska linjalta purku tapahtuu tuotantohallin itäpäädyssä. Pyöräkoneen liikennöinnin äänistä ja peruutuksen varoitusäänestä sekä jätebetoniblokkien esikäsittelyssä syntyvästä melusta on tullut viranomaiselle useita valituksia. Tärinäselvityksen perusteella murskaustoiminnan aiheuttama tärinätaso ei ole rakenteissa merkittävä. Jätebetonin varastointi ja murskaus Murskauslaitoksesta syntyy ympäristöön melua mutta kokonaisvaikutusta ei pidetä merkittävänä. Päiväaikaan sijoittuva melu häiritsee eniten kesäaikana mutta murskaus ajoitetaan kesäajan ulkopuolelle, jolloin haittavaikutus on pienempi. Jätebetonin esikäsittely ja tilapäinen varastointi tapahtuu tällä hetkellä laitoksen itäpäädyssä. Jätebetoni pienennetään asiakkaalle sopivampaan kokoon pudottamalla blokki pyöräkuormaajan nostokorkeudesta maahan ja käsittelemällä blokkia kuormaajan kauhalla.

6 Jätteet Betonijäte toimitetaan hyötykäyttöön, Vaaralliset jätteet varastoidaan omassa varastohallissa, jossa ei ole viemäröintiä. Yhdyskuntajäte, vaarallinen jäte, energiajäte sekä puujäte kerätään jätepisteessä. Biojätettä ei tehtaalla synny. Teräsjäte toimitetaan hyötykäyttöön Kuusakoskelle. Jäteöljyä syntyy loisteputkia energiajätettä Puujätettä Teräsjäte Vaarallinen jäte 2 t/a 0,1 t/a 7 t/a 1 t/a t/a 1 t/a 9. Toiminnan vaikutukset ympäristöön Betonin ja betonielementtien valmistus Tuotteiden valmistuksen ympäristövaikutukset arvioidaan vähäisiksi koska tuotanto tapahtuu sisätiloissa. Tulevasta ja lähtevästä raskaasta liikenteestä ja työkoneiden käytöstä aiheutuu liikenteen meluhaittaa. Liikenteen vaikutukset keskittyvät pääosin päiväaikaan. Materiaaliliikenteen siirtyminen laitoksen länsipuolelle on vähentänyt liikenteen vaikutuksia. Työkoneiden peruutusääni voi kuitenkin aiheuttaa ajoittain häiriötä. Pölyhaittaa voi aiheutua liikenteestä sorapintaisilla alueilla. Pölyhaitasta on valitettu enemmän sen jälkeen kun välissä olevalta kaupungin alueelta kaadettiin pienehköt lehti ja havupuut. Toiminnanharjoittajalla on tontinosalla istutusvelvoite mutta tontilla ei ole tilaa istutukselle. Viihtyisyyden vähentymiseen vaikuttaa pääasiassa em. seikat sekä myös alueen muu toiminta. Jätebetonin varastointi ja murskaus Betonin murskauksesta ei arvioida aiheutuvan ympäristöhaittoja. toiminnasta aiheutuu ympäristöön melua, pölyä ja paikallista liikennettä, joita ei toiminnan lyhyen kestoajan takia arvioida merkittäviksi. Lähin asutus on kuitenkin varsin lähellä joten murskauksen toteutusaikana voi ilmetä häiriöitä ja viihtyisyyden vähenemistä.

7 Murskauksesta syntyvä melu voi olla voimakasta mutta se ajoittuu päiväaikaan. Pölyä syntyy murskauksessa sekä liikenteestä. Suurin osa pölypäästöstä on halkaisijaltaan yli 10 µm hiukkasia, jotka laskeutuvat lähelle päästölähdettä. 10. Ympäristönsuojelutoimet, toimet onnettomuuden estämiseksi 11. Tarkkailu ja raportointi Polttoainesäiliöiden alla on valuma-altaat. Laitoksella on imeytysainetta ja alkusammutuskalusto onnettomuuden varalta. Betonituotantoa tarkkaillaan jatkuvasti osana normaalia toimintaa. Käyttötarkkailuun sisältyy raaka-ainekirjanpito, betonin tuotantomäärien ja valmiiden elementtien määrän seuranta sekä energiankulutus. Koska toiminnasta ei aiheudu merkittäviä päästöjä tai ympäristövaikutuksia hakija katsoo, että jatkuvaa päästö- tai vaikutustarkkailua ei ole tarpeen järjestää. Syntyvän jätebetonin käsittelystä ja valmiin murskeen käytöstä pidetään kirjaa. Kirjanpidosta ilmenee syntyneen jätebetonin määrä, toiminnasta syntyvien jätteiden määrä ja toimituspaikka sekä syntyneen murskeen määrä ja vuotuinen käyttö. Ehdotus raportointiohjelmaksi: Toiminnan käyttötarkkailun ja murskauksen kirjanpito, jätekirjanpito ja mahdolliset asukasvalitukset toimitetaan Lappeenrannan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Mahdollisista ympäristövahingoista, joiden vaikutukset ulottuvat tehdasalueen ulkopuolelle, ilmoitetaan viivytyksettä Lappeenrannan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. 12. Hakemuksen käsittely Hakemuksesta on tiedotettu Joutsenolehdessä sekä ilmoitettu lähinaapureille kirjeitse. Kuulutus on ollut nähtävillä Lappeenrannan kaupungin kanslian ja ympäristötoimen ilmoitustauluilla välisenä aikana. 13. Lausunnot, muistutukset, mielipiteet ja vastineet

8 Lausunnot Kaakkois-Suomen Ely-keskus on antanut ympäristölupahakemuksesta (saap. 1.8.) lausunnon, jossa ympäristökeskus katsoo, että betonituotetehtaan toimintaa ja jätebetonin murskausta tarkastellaan kokonaisuutena olemassa olevan toiminnan jatkamisena. Ely-keskus katsoo, että koska alue on kaavassa merkitty TY-2 ja lähin asutus on noin 60 m:n päässä voi murskauksesta aiheutua asukkaille sellaista melu- ja pölyhaittaa, johon on perusteltua puuttua, vaikkakin toiminta-aika on lyhyt. Murskaukseen voidaan soveltaen käyttää Muraus asetusta (800/2010). Ko. asetuksessa on ohjeistettu lupamääräyksissä huomioitaviksi toiminnan sijoittumista suhteessa asutukseen, päästöjen rajoittamiskeinoja, meluntorjuntaa, työvaiheiden ajoittamista, pohjaveden ja maaperän suojelua, häiriötilanteisiin valmistautumista ja tarkkailua. Lappeenrannan Energia ilmoittaa lausunnossaan, että mahdollisten häiriö- tai onnettomuustilanteiden varalta tulee olla järjestelmä, jolla estetään vuodot maaperään ja päästöt pohjaveteen. Viemäriin ei saa päästää vaarallisia, myrkyllisiä tai muutoin viemäriin sopimattomia aineita. Tarvittaessa on käytettävä öljynerotus- ja sakokaivoja. Talvella 2002 tapahtuneen tarkkailun jatkuessa tulee tulokset toimittaa myös Lappeenrannan Energialle tiedoksi. Lappeenrannan kaavoitus ilmoittaa lausunnossaan, että toiminta ei ole kaavan mukaista mutta toimintaa on ollut paikalla luvulta. Syntyvän häiriön, pölyn ja melun käsittelyyn tulee kiinnittää erityistä huomiota lupaehdoissa. Muistutukset Hakemuksesta jätettiin kaksi muistutusta, joista toisessa oli useita allekirjoittajia. Muistutuksissa viitattiin kaupungin puistokaistaleelta poistetun puuston myötä poistuneeseen näkö-, pöly- ja myös melusuojaukseen. Jätebetoniblokkien pienentämiseen käytetty menetelmä ja käsittely laitoksen itäpäässä aiheuttaa asukkaiden mukaan tärinää ja melua asutukselle. Muistutuksissa viitataan siihen, ettei tehdas ole pystynyt vähentämään nykyisiäkään melu- ja pölyvaikutuksia joten laajentamiselle, murskaukselle ja betonijätteen varastoinnille ole edellytyksiä. Hakijan vastine Hakija on antanut vastineen lausuntoihin ja muistutuksiin. 14. Tarkastukset

9 II LUPAPÄÄTÖKSEN RATKAISUOSA Lappeenrannan kaupungin ympäristötoimi on tehnyt tarkastuksen laitoksella Lappeenrannan seudun ympäristölautakunnan ratkaisu Ympäristölautakunta päättää myöntää Parma Oy:n Joutsenon tehtaalle ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 8 b kohdan ja ympäristönsuojelulain 28 2 mom 4) kohdan mukaisen ympäristöluvan betonituotteiden valmistukseen ja jätebetonin varastointiin ja käsittelyyn. Tällä luvalla korvataan aikaisemmat toimintoja koskevat lupapäätökset määräyksineen. Ympäristölupa myönnetään betonin ja betonituotteiden tuotantoon sekä jätebetonin varastointiin ja murskaukseen. Jätebetoniblokkien esikäsittely sisältyy jätteen käsittelyyn siitä huolimatta, että jäte lähtee pienennettynä eteenpäin ilman varastointia. Ympäristöluvan mukainen betonin tuotanto on max m 3, betonielementtien määrä max m 2 ja jätebetonin varastointi enintään 4000 tn/a. Laitoksen on toiminnassaan noudatettava seuraavia lupamääräyksiä: Yleiset 1. Tontin rajalle tulee rakentaa näkösuojana toimiva aita, jonka tulee olla rakenteeltaan ja korkeudeltaan sellainen, että se voi myös estää pölyn leviämistä. Toiminnanharjoittajan tulee esittää suunnitelma aidan rakentamiseksi vuoden kuluessa lupapäätöksen lainvoimaistumisesta. ( Naap 17, YSL 43) 2. Jäteblokkien käsittely tulee siirtää pois purkulinjan puoleisesta laitoksen päädystä. Blokkien pieniminen tulee tehdä sisällä tehdashallissa. ( YSL 43 ) 3. Toiminnanharjoittajan tulee esittää alue jätebetonin varastointiin, murskaukseen, murskeen varastointiin ja blokkien käsittelyyn. ( YSL 43) Toiminta Betonituotanto 4. Tuotannon toiminta-aika on arkisin klo Asutuksen puoleisessa päässä saa meluavat toiminnat kuten pyöräkoneen

10 käytön aloittaa aikaisintaan klo Pyöräkoneen peruutuksen varoitusääni on niin voimakas ja asutus niin lähellä, että tästä äänestä väistämättä aiheutuu asutukselle sellaista haittaa, jota voidaan pitää kohtuuttomana. (YSL 43, Naap 17, Muraus 7 ja 8 ) 5. Arkilauantaisin saa työskennellä erikseen ilmoitettuna, erityisestä perustellusta syystä 5 lauantaina vuodessa. Näistä työlauantaista tulee etukäteen ilmoittaa Lappeenrannan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ja lähialueen asukkaille. Lauantaina saa tehdä yhden vuoron ja meluavat työvaiheet saa aloittaa aikaisintaan klo 7.00.( YSL 43, Naap 17 ) Jätebetonin murskaus ja varastointi 6. Murskausta saa tehdä arkisin klo pois lukien lauantait. Murskauksesta tulee ilmoittaa ennakkoon Lappeenrannan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ja alueen asukkaille. Ilmoituksesta tulee käydä ilmi murskausajankohta ja arvioitu kestoaika. (YSL 43, Naap 17 ) Melu ja tärinä 7. Toimintaa tulee harjoittaa siten, ettei melusta, tärinästä ja pölypäästöistä aiheudu naapureille ja ympäristölle kohtuutonta rasitusta. Melutaso lähimmässä häiriintyvässä kohteessa ei saa ylittää 55 db klo välisenä aikana, eikä 50 db klo välisenä aikana. (YsL 6, NaapL 17, VNp /993). 8. Toiminnanharjoittajan tulee selvittää toiminnasta aiheutuva melu mallintamalla ja sen mahdollinen kapeakaistaisuus/ impulssimaisuus. Selvitykseen tulee sisältyä tarkemittauksia läheisellä asuinalueella ulkopuolisen asiantuntijan toimesta. Selvityksessä tule arvioida varoitusäänen häiritsevyyttä ja meluvaikutusta. Selvitys tulee toimittaa lupaviranomaiselle vuoden kuluessa luvan lainvoimaistumisesta. Mittauksissa tulee noudattaa ympäristöministeriön ohjetta (Ym ohje 1/1995). Mittaussuunnitelma tulee esittää hyväksyttäväksi ympäristönsuojelun viranhaltijalle. Ympäristönsuojelun viranhaltija voi tarvittaessa muuttaa mittaussuunnitelmaa. (YsL 43 ja 46 ) Kaluston äänimerkkiäänien suhteen tulee noudattaa Vna 1256/1992 (Asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista). Pöly

11 9. Toiminnasta ei saa aiheutua asuinkiinteistöjen piha-alueella seuraavien ilman hengitettävien hiukkasten (PM10) rajaarvojen ylittymistä: - Vuorokausiraja-arvopitoisuuden, 50 µg/m³ ylityksiä saa esiintyä enintään 35 kpl kalenterivuodessa. - Kalenterivuoden vuosikeskiarvo ei saa ylittää 40 µg/m³ vuorokauden mittausjakson 2. suurin vuorokausikeskiarvo ei saa ylittää vuorokausirajaarvopitoisuutta 70 µg/m³. (YsL 43 ja 46, YsA 19, VnA 38/2011, Vnp 480/1996) Toiminnanharjoittajan tulee seurata pölypitoisuuksia asutusalueella. Pölypitoisuuksia tulee mitata ulkopuolisen asiantuntijan toimesta käyttäen jatkuvatoimista mittauslaitetta hengitettävien hiukkasten (PM10) pitoisuuksien mittaamiseen. Mittausjakson on kestettävä vähintään kaksi kuukautta ja lisäksi toiminnanharjoittajan tulee selvittää vähintään kerran murskauksen pölypäästöt. Mittaussuunnitelma tulee esittää ympäristönsuojelun viranhaltijalle hyväksyttäväksi kolmen kuukauden kuluessa luvan lainvoimaistumisesta.(ysl 43 ja YSL 46, YSA 19 ) Alueella harjoitettavassa toiminnasta ei saa aiheutua asumiseen käytettävillä alueilla hiukkasten kokonaisleijuman vuorokausipitoisuusrajan 120μg/m3 ja hengitettävien hiukkasten (PM10) vuorokausipitoisuusrajan 70 μg/m3 ylittymistä. Kastelua tulee tarpeen mukaan käyttää varasto- ja liikennealueiden osalta. Pölyn torjunnassa ei saa käyttää suolaa. (YSL 4,6, 43, 46, NaapL 17, VnA 38/2011, Vnp 480/1996) Pohjavesi 10. Toiminnan harjoittajan on tarkkailtava betonitehtaan toiminnan vaikutuksia pohjaveden laatuun. Veden laatutarkkailua tulee suorittaa vähintään kerran vuodessa erillisen ympäristönsuojelun viranhaltijalle esitetyn suunnitelman mukaan. Näytteestä tulee määrittää ainakin sameus, sähkönjohtavuus, mineraaliöljyt, kalsiumpitoisuus, sulfaatti, fosfori sekä ph. Näytteenoton yhteydessä tulee mitata pohjaveden pinnan korkeus. Tulokset tulee toimittaa lupaviranomaiselle ja Kaakkois-Suomen Elykeskukselle. (YsL 43, 46 ). 11. Tuotantohallin pesu- tai muita prosessivesiä ei saa imeyttää maahan. Betonijätteen ja muun kiintoaineksen joutuminen viemäriin tulee estää. Öljynerottimen ja viemäreiden kunto on tarkastettava säännöllisesti. (YSL 43, 75, 46, 47 )

12 12. Jätebetonin varastointialueen hulevedet tulee kerätä ja johtaa hallitusti öljynerotuskaivojen ja lietepesällisten kaivojen kautta maastoon. Lietepesät tulee tyhjentää säännöllisesti. (YSL 43 ). 13. Öljynerottimen täyttymistä on tarkkailtava säännöllisesti ja tarkkailusta on pidettävä kirjaa. Erotin on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa. (YSL 4, 43, 45, 46, JL 4, 6, 15 ja 3a ). 14. Vaaralliset jätteet ja muut ympäristölle vaaralliset kemikaalit ja haitalliset aineet on varastoitava suljetuissa ja asianmukaisesti merkityissä astioissa katettuina tai muuten vesitiiviisti. Erilaiset vaaralliset jätteet on pidettävä erillään toisistaan ja ryhmiteltävä ja merkittävä ominaisuuksiensa mukaan. (YSL 43, 46, JL 14, 15, 16, 17 ) Öljyjätteeseen ei saa varastoinnin aikana sekoittaa muuta jätettä tai ainetta eikä eri öljyjätelaatuja saa tarpeettomasti sekoittaa keskenään. Nestemäisessä muodossa olevat vaaralliset jätteet ja kemikaalit on varastoitava tiiviillä ja reunakorokkein varustetulla alustalla siten, ettei niistä aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle. Vaarallisten jätteiden pääsy maaperään on estettävä. Vaarallisia jätteitä ei saa säilyttää 12 kk pidempään laitosalueella (YsL 43, 45, JL 14, 15, 16, 17, VNp 659/1996, VNp 101/1997) 15. Nestemäisten jätteiden varastojen läheisyydessä tulee olla riittävästi imeytysainetta mahdollisten vuotojen talteen keräämistä varten. (YSL 43 ja 45 ) 16. Toiminnassa käytettävät polttoaineet tulee säilyttää kaksoisvaippasäiliöissä ja polttoainesäiliöt tulee sijoittaa riittävän suuriin tiiviisiin suoja-altaisiin, mahdollisten vuotojen estämiseksi. Työkoneiden tankkauspaikan tulee olla tiivispohjainen ja siten eristetty, ettei polttonesteitä pääse tankkauksen yhteydessä maaperään. (YsL 5, 7, 8, 43, 45, YsA 19 ). Polttoaineet tule säilyttää keskitetysti, myös murskauksen tarvitsemat polttoaineet. 17. Vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalle on laitosalueella oltava riittävä määrä imeytysmateriaalia saatavilla. Vuotoina ympäristöön päässeet polttoaineet ja muut aineet on kerättävä välittömästi talteen. Vuodon sattuessa on onnettomuuden torjuntatoimenpiteisiin ryhdyttävä viipymättä. (YsL 43, JL 6, JA 8 )

13 18. Toiminnassa tulee pyrkiä siihen, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän. Toiminnassa syntyvät hyödyntämiskelpoiset jätteet tulee lajitella ja toimittaa hyötykäyttöön ensisijaisesti materiaalina ja toissijaisesti energiana. Jätteet tulee toimittaa käsiteltäväksi kunnallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. (YsL 43, 45, YsA 19, JL 6, 15 ). 19. Jätebetonin varastoinnista ja käsittelystä tulee pitää kirjaa. Murskeen laatua tulee tarkkailla seuraavasti: Jaekoko Maanrakennusasetuksen mukaiset tutkimukset Tutkimukset tulee tehdä murskatusta erästä tai mikäli tuote-erät ovat homogeenisiä riittää kahden erän tutkimus ja sen jälkeen prosessimuutoksien jälkeen tai tuotevalikoiman muuttuessa. Tutkimustulokset tulee toimittaa lupaviranomaiselle niiden valmistuttua. 20. Luvanhaltijalla on oltava kirjanpito laitoksen toiminnasta. Kirjanpidosta on käytävä ilmi ainakin seuraavat asiat: tuotteiden lajit ja määrät sekä tuotannossa käytettyjen raaka-aineiden määrät laitoksella käytettyjen polttonesteiden ja muiden ympäristölle vaarallisten kemikaalien laji sekä kulutus- ja varastointimäärät laitoksen toiminnassa syntyvien jätteiden laji ja määrä sekä niiden toimituspaikat ja -ajankohdat pohjavesinäytteiden analyysitulokset 21. Yhteenveto kirjanpidosta tulee toimittaa vuosittain maaliskuun loppuun mennessä Lappeenrannan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 46, JL 51 ja 52 ) Muut 22. Laitosta hoitava henkilöstö tulee perehdyttää tämän ympäristöluvan ehtojen sekä poikkeuksellisten vahinkotilanteiden varalle. Henkilökunnan käytössä tulee olla riittävät asemaa koskevat käyttö- ja huolto-ohjeet sekä ohjeet kohteista, jotka on säännöllisesti tarkistettava turvallisen käytön varmistamiseksi. (YsL 43, YsA 19 ). 23. Toiminnanharjoittajalla tulee olla pelastussuunnitelma, jossa on esitetty toimenpiteet, joilla estetään vuotojen tai vahinkotilanteiden sattuessa haitallisten aineiden, sammutusvesien ym. pääsy maaperään, pohjaveteen tai viemäriin. Mahdollisista onnettomuuksista on tehtävä viipymättä ilmoitus pelastus- ja ympäristönsuojeluviranomaisille. (YsL 43, YsA 19 ).

14 2. Päätöksen perustelut 24. Toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä toimialansa parhaan taloudellisesti käyttökelpoisen tekniikan kehittymisestä ympäristönsuojelutoimenpiteenä ja varauduttava sen käyttöönottoon erikseen sovittavien siirtymäaikojen puitteissa. (YSL 4, 43, 46, 58 ) 25. Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava toiminnan muutoksista ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 43, YsA 19 ) 26. Toiminnan loppuessa on kiinteistön maaperän mahdollinen pilaantuminen selvitettävä ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin. Toiminnanharjoittajan tulee esittää viimeistään vuosi ennen toiminnan loppumista suunnitelma toiminnan lopettamisesta. Alue on siivottava toiminnassa käytetyistä laitteista ja materiaaleista sekä syntyneistä jätteistä ja mahdollisista pilaantuneista maista. (YSL 43 ) Toiminnan harjoittaminen ei aiheuta (ympäristönsuojelunlaki 6 ) lupamääräyksiä noudattamalla sellaista ympäristönsuojelulain 42 tai naapuruussuhdelain 17 mukaista kohtuutonta haittaa. Ympäristönsuojelulain 42 :n mukaan toiminnasta ei saa aiheutua terveyshaittaa, ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa eikä eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 :n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta pysyväistä rasitusta esimerkiksi pölyn tai melun muodossa. Lupamääräyksiä annettaessa on ympäristönsuojelulain 43 :n mukaan otettava huomioon toiminnan luonne, sen alueen ominaisuudet, joilla toiminnan vaikutus ilmenee, toiminnan vaikutus ympäristön kokonaisuutena, pilaantumisenehkäisemiseksi tarkoitettujen toimien merkitys ympäristön kokonaisuuden kannalta sekä tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet toteuttaa nämä toimet. Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista sekä haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista. Ympäristösuojelulain 43 mukaisesti on ollut tarpeellista antaa määräyksiä ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Tämän vuoksi on lupapäätöksessä annettu määräyksiä, jotka liittyvät melu- ja tärinähaittojen torjuntaan, pölyämisen ehkäisemiseen sekä pohjaveteen mahdollisesti aiheutuvan kuormituksen ehkäisemiseksi. Laitos sijaitsee TY-2, jonka läheisyydessä on asutusta. Toiminnasta ei saa aiheutua haittaa naapureille.

15 Laitos sijaitsee I-luokan pohjavesialueen pohjaveden muodostumisalueella, joten toiminnassa on noudatettava erityistä varovaisuutta. Pohjaveden laatua tulee tarkkailla, jotta toiminnasta mahdollisesti aiheuttavat muutokset voidaan havaita. Öljyn, kemikaalien ja jätevesien pääsy maaperään, vesistöön ja pohjavesiin tulee estää kaikin mahdollisin keinoin ja mahdollisiin onnettomuuksiin varautua ennalta. Hulevesien esikäsittelyksi katsotaan riittävän lietepesälliset sadevesikaivot kiintoaineksen ja siihen sitoutuneiden epäpuhtauksien poistamiseksi. Jätteiden asianmukainen käsittely edellyttää, että ne lajitellaan oikein ja pidetään erillään sekä toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn. Jätelain mukaan toiminnanharjoittajalla on selvilläolo- ja kirjanpitovelvollisuus jätteistä ja jätehuollosta, ja viranomaisella on näitä tietoja koskeva saantioikeus. Tarkkailumääräykset on annettu toiminnan, päästöjen, jätteiden ja toiminnan vaikutusten tarkkailemiseksi sekä valvontaa varten tarpeellisten tietojen antamiseksi viranomaiselle. Tarkkailu ja raportointia ja kirjanpitoa koskevat määräykset ovat tarpeen valvonnan ja tarkkailun toteuttamiseksi. Viranomaisvalvontaa varten sekä onnettomuustilanteiden varalta tulee kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella olla tarkat tiedot toimintaan liittyvistä riskeistä ja niiden ehkäisystä. Käyttämällä toimialan parasta mahdollista tekniikkaa, varmistetaan ympäristö- ja terveyshaittojen minimointi ja laitoksen toimintamahdollisuudet tulevaisuudessa. Terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien haittojen estämiseksi toiminnanharjoittajan on toiminnan loputtua tarvittaessa huolehdittava alueen siivoamisesta ja puhdistuksesta. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle toimitettavan suunnitelman avulla viranomainen voi varmistua toiminnan lopettamiseen liittyvien toimenpiteiden riittävyydestä. Lupamääräysten tarkistaminen on perusteltua mm. toimintaaikojen ja tarkkailumääräysten riittävyyden arvioimiseksi uudelleen. Ks. Päätöksen voimassaolo. 3. Sovelletut oikeusohjeet Ympäristönsuojelulaki (86/2000). Ympäristönsuojeluasetus (169/2000). Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992).

16 4. Päätöksen voimassaolo 5. Ympäristölupamaksu MURAUS-asetus (800/2010) Jätelaki (646/2011). Jäteasetus (179/2012). Valtioneuvoston päätös öljyjätehuollosta (101/1997). Valtioneuvoston päätös ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä (659/1996). Laki eräistä naapuruussuhteista (90/2000). Valtioneuvoston päätös ilmanlaadun ohjearvoista ja rikkilaskeuman tavoitearvoista (480/1996) Tämä päätös on voimassa toistaiseksi. Toiminnanharjoittajan on tehtävä hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi mennessä. Jos asetuksella annetaan ympäristösuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta on asetusta luvan estämättä noudatettava (YSL 56 ). Lappeenrannan kaupungin hyväksymän ympäristösuojeluviranomaisen taksan (hyväksytty ) mukaisesti maksu ympäristölupapäätöksestä on 2810,50 euroa. Maksua on alennettu 4 :n kohdan 4.2 perusteella: Mikäli samalla lupapäätöksellä annetaan lupa kahdelle tai useammalle liitteessä mainitulle erilliselle toiminnalle, peritään toisesta toimintaan liittyvästä maksusta 50% pienempi maksu ja 5 :n kohdan 5.5 perusteella, hakemuksen kohteena olevan laitoksen tai toiminnan käytössä olevan varmennetun ympäristöasioiden hallintajärjestelmän tai muun vastaavan, perusteella käsittelymaksu voidaan määrätä 30 % 3 :n mukaista maksua pienemmäksi. 6. Vakuus Jätteen ammattimaiseen käsittelyyn ja varastointiin tulee toiminnanharjoittajan asettaa YSL 43a :n perusteella riittävä vakuus asianmukaisen jätehuollon, tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi. Parma Oy:n tulee asettaa :n hyväksyttävä vakuus jätebetonin käsittelyyn liittyvien toimintojen esimerkiksi jätehuollon ja tarkkailun järjestämiseksi.

17 Muutoksenhaku Tähän ympäristölupapäätökseen ja päätökseen ympäristömaksusta saa kumpaankin hakea muutosta erikseen valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen liitteenä olevan valitusosoituksen mukaisesti. Muutosta saavat hakea kirjallisella valituksella: 1. Se jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea. 2. Rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät. 3. Toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät. 4. Alueellinen ELY- keskus ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. 5. Muu asiassa yleistä etua valvova viranomainen. Päätöksen tiedoksianto Päätös annetaan tiedoksi hakijalle, Lappeenrannan tekniselle toimelle ja Kaakkois-Suomen Ely-keskukselle.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 1/YMPLA 27.1.2016 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 27.1.2016 3 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 Alastaro 29.1.2016 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suomen

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.5.2002 Kokouspvm 16.5.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 "s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp)

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 11934-2012 (235) Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Tiivistelmä: - Ympkaalk 23 Ympäristönsuojelu 3.1.2013/

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 586 05.09.2006 3 Ymp 10193-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy Ympkaalk 586 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 25.8.2006/Fredrik

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12.

Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta RAUETTAMISESTA Pohjolankatu LAPPEENRANTA Drno 114/ /2016

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta RAUETTAMISESTA Pohjolankatu LAPPEENRANTA Drno 114/ /2016 1(5) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUVAN Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta RAUETTAMISESTA Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Drno 114/11.01.00.00/2016 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2016

Lisätiedot

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Kyseessä on uusi toiminta olemassa oleva

Lisätiedot

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut 1.9.2014 alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntöjen muutokset ovat olleet vireillä tätä suojelusuunnitelmaa laadittaessa. Suojelusuunnitelmassa

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008.

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2009 Dnro PPO 2003 Y 391 111 ASIA LUVAN HAKI JA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Haapaveden Ympäristöpalvelut Oy:n jätevesilietteen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 Annettu julkipanon jälkeen 30.5.2007 ASIA Helsingin Sataman ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA Hämeen Hyötymateriaalit Oy:n Vaivian jätteenkäsittelylaitoksen jätelain 120 :n mukainen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen 1(5) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 28 YLO LOS-2008-Y-1167-111 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suominen Kuitukankaat Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta

Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta Ympla 16.6.2016 89 Riihimäen Metallikaluste Oy:lle on myönnetty ympäristölupa vuonna 2009 (Ympla 29.10.2009 151, Dnro 740/2009). Ympäristöluvan

Lisätiedot

Pohjolankatu LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen

Pohjolankatu LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lupamääräysten tarkistami seksi Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2015 I LUPAPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Ympäristölupapäätös Betonityö Heinonen Oy

Ympäristölupapäätös Betonityö Heinonen Oy Turun kaupunki Päätöspöytäkirja 1 13800-2013 (235) Ympäristölupapäätös Betonityö Heinonen Oy Ympäristönsuojelu 17.6.2014 / Tiina Liira 1. Asia Betonityö Heinonen Oy on jättänyt 4.12.2013 ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PL 297 Annettu julkipanon jälkeen 33101 TAMPERE Puh. (03) 2420 111 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Länsi-Suomen vesioikeuden

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 15.1.2014 ASIA Jätemateriaalien käsittelytoimintojen ympäristölupa Kemintullin teollisuusalueella, Kemi LUVAN HAKIJA Tieysi Oy

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Paahtopuu Oy:n pellettitehtaan jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro /15 Ympäristösihteeri

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro /15 Ympäristösihteeri Asia, jota päätös koskee Asianosaiset PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 :N MUKAISESTA MELUA AIHEUTTAVASTA TILAPÄISTÄ TOIMINTAA KOSKEVASTA ILMOITUKSESTA KFS Finland Oy Kellokukantie 4 01300 Vantaa Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 35 YLO LOS-2003-Y-1335-111 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Wipro Infrastructure Engineering Oy:n ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta muutoshakemuksesta,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2015 1 (8) Ympäristölautakunta Ysp/13 13.01.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2015 1 (8) Ympäristölautakunta Ysp/13 13.01.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 1/2015 1 (8) 13 Kuusakoski Oy:n ympäristölupa-asia HEL 2014-012351 T 11 01 00 00 Päätösehdotus Hakija päättää Kuusakoski Oy:n ympäristölupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lisätiedot

ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS

ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS Teknisen lautakunnan lupajaosto 42 30.06.2009 ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS 34/60/602/2009 Lupaj 42 ASIA LUVAN HAKIJA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI ASIAN VIREILLE

Lisätiedot

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Alavieskan kylä, määräala tilasta Takamehtä RN:o 37:5

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Alavieskan kylä, määräala tilasta Takamehtä RN:o 37:5 Tekninen lautakunta 4 28.01.2015 Ympäristöluvan myöntäminen Maatalousyhtymä Myntille Teknltk 4 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista. Hakija

Lisätiedot

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia,

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, jotta se vastaisi sanamuodoltaan voimassa olevaa lakia tarkemmin

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle

Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle Ampumaradat ja viranomaisohjauksen tulevaisuuden näkymät Messukeskus,11. maaliskuuta 2011 Outi Pyy/Suomen ympäristökeskus OSA C LUPAVIRANOMAISELLE

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen Heinäveden kunta

PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen Heinäveden kunta PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen 17.11.2004 HAKIJA Heinäveden kunta ASIA Kermajärven lauttasalmeen rakennetun moottorikelkkareitin penkereen leventämistä koskevassa päätöksessä

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 23/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/7/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 23/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/7/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 23/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/7/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 10.2.2014 ASIA HAKIJA Avilon Fibres Oy:n viskoosikuitutehtaan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

OY SHELL AB ILMAILUN YMPÄRISTÖLUPA

OY SHELL AB ILMAILUN YMPÄRISTÖLUPA 1 (5) JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 40200 JYVÄSKYLÄ PÄÄTÖS ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisesta lupahakemuksesta. OY SHELL AB ILMAILUN YMPÄRISTÖLUPA HAKIJA Oy Shell Ab Ilmailu

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598 PÄÄTÖS Helsinki 19.5.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-653-111 No YS 598 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee YIT Rakennus Oy:n

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 PÄÄTÖS Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 ASIA HAKIJA Veljekset Brandt Nahkatehdas Oy:n ympäristöluvan raukeaminen, Kokkola Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa.

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2008 Dnro PPO 2005 Y 294 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kaatopaikkatoimintaa. Vestia Oy PL 66, 84101

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 28.10.2013 ASIA HAKIJA Kivisuo-Suurisuon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen ja toiminnanaloittamislupa vesien johtamiseen

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukainen hakemus, joka koskee Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, PÄÄTÖKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, PÄÄTÖKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä: 18.2.2011 Dnro: KARP 316/2011 ASIA Päätös Purku & Piikkaus Oy:n ympäristöluvan mukaisen toiminnan raukeamisesta.

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Joutsan Kuljetus Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN LINJA OY:N HAKEMUS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI

NURMIJÄRVEN LINJA OY:N HAKEMUS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI NURMIJÄRVEN LINJA OY:N HAKEMUS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI KU-YK 69/12.5.2015 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 18.5.2015 ASIA. Päätös ympäristönsuojelulain 71 :n mukaisesta

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Finnsteve Oy, ahtausliike, Huolintakatu 5

Ympäristölupahakemus / Finnsteve Oy, ahtausliike, Huolintakatu 5 TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 264 20.04.2004 1 Ymp 8416-2002 (235) Ympäristölupahakemus / Finnsteve Oy, ahtausliike, Huolintakatu 5 Ympkaalk 264 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt. Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö

Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt. Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö Viitekehys YSL Ympäristön tilatavoitteet ja - vaatimukset Asetukset

Lisätiedot

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S H Ä M E E N PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Dnro....................... Nro YSO/92/07 Annettu julkipanon jälkeen 20.8.2007 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 ASIA Purku & Piikkaus Oy:n purkujätteen käsittelytoimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki Päätös Etelä-Suomi Nro 27/2012/1 Dnro ESAVI/321/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.2.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Altia Oyj:n Rajamäen tehtaiden vanhan

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 101/2013/1 Dnro ESAVI/26/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 29.5.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla,

Lisätiedot

Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on toimitettu Äänekosken kaupungin ympäristölautakunnalle 23.11.2009, jolloin se on tullut vireille.

Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on toimitettu Äänekosken kaupungin ympäristölautakunnalle 23.11.2009, jolloin se on tullut vireille. Ymp.ltk 16.3.2010 Liite nro 1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Ympäristölupamääräysten PL 6 tarkistamisesta 44201 Suolahti Annettu julkipanon jälkeen Puh. 020 632 3318 Pvm 23.3.2010 Dnro

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa.

Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa. PÄÄTÖS Nro 3/2015/1 Dnro ISAVI/55/04.08/2013 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2015 ASIA Varkauden tehtaiden ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Varkaus, Joroinen ja Rantasalmi HAKIJA

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon

Lisätiedot

Oy Teboil AB:n ympäristölupahakemus

Oy Teboil AB:n ympäristölupahakemus TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 368 28.05.2002 1 Ymp 3118-2002 (235) Oy Teboil AB:n ympäristölupahakemus Ympkaalk 368 Ympäristönsuojelutoimisto 16.5.2002/EP 1. ASIA Oy

Lisätiedot

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2014 ASIA Kymenlaakson Jäte Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Keltakankaan jätekeskuksen jätteiden

Lisätiedot

Sosiaalipalvelusäätiö Rainan ympäristölupa/lasijätteen lajittelu ja murskaus

Sosiaalipalvelusäätiö Rainan ympäristölupa/lasijätteen lajittelu ja murskaus TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 837 16.12.2003 2 Ymp 11649-2003 (235) Sosiaalipalvelusäätiö Rainan ympäristölupa/lasijätteen lajittelu ja murskaus Ympkaalk 837 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.01.2016 Sivu 1 / 1 4343/2014 11.01.00 6 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös, maa-ainesten varastointi ja käsittely, Espoon kaupungin tekninen keskus, Hannus Valmistelijat

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 241 19.04.2005 1 Ymp 1451-2005 (235, 662) Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos Ympkaalk 241 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 256/11.01.00.00/2016 13 Lausunto Energia- ja kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Terveystarkastaja Kirsi Puola 8.3.2016: Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Kaipolan tehtaiden ympäristölupapäätöksen muuttamista koskeva hakemusasia, Jämsä.

Kaipolan tehtaiden ympäristölupapäätöksen muuttamista koskeva hakemusasia, Jämsä. PÄÄTÖS Nro 48/05/1 Dnro ISY-2005-Y-46 Annettu julkipanon jälkeen 18.5.2005 HAKIJA Pekka Leppänen ASIA Kaipolan tehtaiden ympäristölupapäätöksen muuttamista koskeva hakemusasia, Jämsä. HAKEMUS Pekka Leppänen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Erkki Salminen Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.10.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee pilaantuneen

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 1 PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 ASIA HAKIJA Lassila & Tikanoja Oyj, jätteiden käsittelykeskuksen ympäristölupa, KHO:n palauttama asia, Haukipudas, Punaisenladonkangas

Lisätiedot

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2. 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.2014 ASIA Betonitien rakennusjätteen varastointi, lajittelu ja käsittelylaitoksen ympäristölupapäätöksen lupamääräysten

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2013 ASIA HAKIJA Avilon Oy Mahlianmaan kaatopaikan ympäristöluvassa määrätyn vakuuden osittainen vapauttaminen

Lisätiedot

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011.

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011. Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 46/2012/1 Dnro ISAVI/106/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2012 ASIA HAKIJA Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Ympäristölupamääräysten. 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen 3.2.

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Ympäristölupamääräysten. 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen 3.2. 1 / 17 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Ympäristölupamääräysten PL 302/Pohjolankatu 14 tarkistamisesta 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2016 I LUPAPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA

TAMMELAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 1 TAMMELAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 1 Soveltamisala 1.1. Ympäristönsuojelulain (527/2014), Valtioneuvoston asetuksen ympäristönsuojelusta (713/2014) ja vesilain (587/2011) mukaisen luvan,

Lisätiedot

Suomen Elektroniikkakeräys Oy:n ympäristölupa

Suomen Elektroniikkakeräys Oy:n ympäristölupa TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 734 22.11.2005 4 Ymp 12715-2005 (235) Suomen Elektroniikkakeräys Oy:n ympäristölupa Ympkaalk 734 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Punkalaitumen kunnassa osoitteessa Lauttakyläntie 6, PUNKA- LAIDUN kiinteistörekisteritunnus

Punkalaitumen kunnassa osoitteessa Lauttakyläntie 6, PUNKA- LAIDUN kiinteistörekisteritunnus HAKIJA Oy Teboil Ab PL 102 00121 HELSINKI KIINTEISTÖT Punkalaitumen kunnassa osoitteessa Lauttakyläntie 6, 31900 PUNKA- LAIDUN kiinteistörekisteritunnus 619-425-2-17 Kiinteistön omistaa Oy Teboil Ab. VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA ALKAEN

Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA ALKAEN Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA 1.7.2016 ALKAEN Hartolan ympäristölautakunta 14.4.2016 Hartolan kunnanhallitus 25.4.2016 Hartolan kunnanvaltuusto 16.6.2016 1 Soveltamisala Tätä taksaa noudatetaan

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101 Etelä-Suomi Päätös Nro 163/2012/1 Dnro ESAVI/125/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2012 ASIA Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila.

Lisätiedot

Ympäristörikosten laimennus

Ympäristörikosten laimennus Ympäristörikosten laimennus Miten vaikuttaa etukäteen ympäristörikoksen minimoimiseksi. Pertti Sundqvist Aiheita 1. lupa vai rikos? 2. miten ehkäistä 3. valitusten ja vastaavien muodolliset vaatimukset

Lisätiedot

Ympäristöluvan muutoshakemus/lemminkäinen Infra Oy:n asfalttiasema ja kivenmurskaamo, Karistontie 1, Lahti MUUTOS, JOLLE HAETAAN YMPÄRISTÖLUPAA

Ympäristöluvan muutoshakemus/lemminkäinen Infra Oy:n asfalttiasema ja kivenmurskaamo, Karistontie 1, Lahti MUUTOS, JOLLE HAETAAN YMPÄRISTÖLUPAA OTE PÖYTÄKIRJASTA Lahden kaupunki Lahden seudun ympäristölautakunta 29.04.2014 27 Ympäristöluvan muutoshakemus/lemminkäinen Infra Oy:n asfalttiasema ja kivenmurskaamo, Karistontie 1, Lahti D/1603/11.01.00.01/2012

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot

14 KUISMA MIKKO, ELÄINSUOJA / PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA. KU-YK 14/9.2.2010 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 15.2.

14 KUISMA MIKKO, ELÄINSUOJA / PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA. KU-YK 14/9.2.2010 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 15.2. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 9.2.2010 51 Dno KYK:497 /2009 14 KUISMA MIKKO, ELÄINSUOJA / PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA KU-YK 14/9.2.2010 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 15.2.2010

Lisätiedot

Pirkkalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Killonvainiontie

Pirkkalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Killonvainiontie HAKIJA Asianajotoimisto Krogerus Rautatienkatu 21 A 33100 TAMPERE KIINTEISTÖ Pirkkalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 604-402-1-634 osoitteessa Killonvainiontie 1 33960 PIRKKALA VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJAT Laiturin rakentaminen kiinteistön Pohjoiskorvanniemi 140 407 3 153 edustalle Porovedellä, Iisalmi

Lisätiedot

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta Lappi PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012 LAPELY/152/07.00/2012 07.00.03 10/2012 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta ILMOITUKSEN TEKIJÄ AA

Lisätiedot

Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen,

Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen, PÄÄTÖS Nro 93/2013/1 Dnro ISAVI/69/04.08/2013 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2013 ASIA Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen, Mikkeli HAKIJA Etelä-Savon

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Päätös Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Dnro ESAVI/192/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.5.2011 ASIA Köyliön kunnan hakemus Kepolan jätevedenpuhdistamon ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi, Köyliö.

Lisätiedot

Ympäristönsuojelun valvontaohjelma 2017

Ympäristönsuojelun valvontaohjelma 2017 Ympäristönsuojelun valvontaohjelma 2017 Hyväksytty Joroisten kunnan ympäristölautakunnassa 10.11.2016 29 2 Yleistä Ympäristönsuojelulain (527/2014) 168 :ssä ja ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 30

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 12.01.2017 Sivu 1 / 1 1502/2015 11.01.00 6 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös lupamääräysten tarkistamisesta, Kuljetus Team Virtanen Oy, Juvanmalmintie 21 A Valmistelijat

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013 ASIA LUVAN HAKIJAT Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muonio Rajander Sauli ja Jaana Kaalamanniementie

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031 PÄÄTÖS Helsinki 24.7.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2003 Y 96 119 No YS 1031 ASIA Päätös Neste Oil Oyj:n Porvoon jalostamon toiminnasta aiheutuvan melun tarkkailuohjelman muuttamisesta ja jalostamoalueen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2014 ASIA Ruoppausmassa-alueen R809 sulkemista Kokkolan suurteollisuusalueella koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä

Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä PÄÄTÖS 1 (4) Orion Oyj Hanna Nurmi PL 425 20101 TURKU Orion Oyj:n hakemus 10.1.2013 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä muutos

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Ympäristökeskus 31/2015 Ympäristönsuojeluosasto 07.07.2015 Ympäristönsuojelupäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Ympäristökeskus 31/2015 Ympäristönsuojeluosasto 07.07.2015 Ympäristönsuojelupäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 128 Lammin Sahti Oy:n erityisen häiritsevää melua aiheuttava tapahtuma, Rautatientori HEL 2015-007507 T 11 01 00 02 Päätös Ilmoitus Ilmoituksen tekijä on tehnyt ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Aluefoorumi Helsinki

Aluefoorumi Helsinki Ryhmä 3. Lupapäätös-vaihe Aluefoorumi Helsinki 8.5.2014 Tapauskuvaus Yritys Vempain Oy suunnittelee laitosta (laitoksen laajennusta), joka toimisi vesistön varrella, teollisuudelle varatulla asemakaava-alueella

Lisätiedot

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä sivu 1 / 5 Vastaanottaja Kimmo Tuominen Kärsämäentie 3 23 TURKU Tarkastuskohde Talouspörssi Paimio Jokipellontie 2 2153 PAIMIO Viite Ilmoituksenne 22.1.215 Asia Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely

Lisätiedot