4. Asian vireille tulo Lupahakemus, jonka hakija on päivännyt , on leimattu saapuneeksi ympäristötoimeen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "4. Asian vireille tulo Lupahakemus, jonka hakija on päivännyt 25.6.2012, on leimattu saapuneeksi ympäristötoimeen 29.6.2012."

Transkriptio

1 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 Antopäivä LAPPEENRANTA I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1. Hakija: Parma Oy PL Nummela. 2. Laitos: Parma Oy:n Joutsenon tehdas Jänhiäläntie Rauha Yhteyshenkilö: Raija Inkiläinen p Luvan hakemisen peruste ja lupaviranomaisen toimivalta: Ympäristölupahakemus koskee betonituotteiden valmistusta ja jätebetonin varastointia ja hyötykäyttöön käsittelyä. Laitos on luvanvarainen ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 8 b kohdan perusteella: kiinteä betoniasema tai betonituotetehdas ja Ympäristönsuojelulain 28 2 mom 4) kohdan mukaan ympäristölupa vaaditaan Jätelain soveltamisalaan kuuluvan jätteen laitos- tai ammattimaiseen käsittelyyn. Ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n 8 a) ja 13 c) kohtien perusteella lupahakemuksen käsittelee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. 4. Asian vireille tulo Lupahakemus, jonka hakija on päivännyt , on leimattu saapuneeksi ympäristötoimeen Selvitys luvista ja kaavoitustilanteesta Laitoksella on myönnetty ympäristölupa betonituotteiden valmistukselle ja jätebetonin varastoinnille ja käsittelylle. Varastokentän laajentamiselle on myönnetty toimenpidelupa , Toimenpideluvan mukaiset muutokset on toteutettu vuonna 2011, lukuun ottamatta kenttäalueen kantavuuden vahvistamista. Laitosalue on asemakaavassa merkitty ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialueeksi merkinnällä TY-2. Asemakaavassa on tontin rajalle merkitty istutettava tontin

2 osa, jolle tulee kaavamääräyksen mukaan säilyttää olemassa oleva puusto sekä istuttaa lehtipuustoa lisäksi ehkäisemään ja vähentämään asutukselle aiheutuvia pöly- ja meluhaittoja. Tällä hetkellä tontilla ei kuitenkaan ole tilaa puustolle. Heti tehdasalueen aidan takana on maakaasulinja, jonka kohdalle ei saa istuttaa puustoa. 6. Toiminnan sijaintipaikka ja sen ympäristö Laitosalue sijaitsee Korvenkylässä, noin 10 km:n päässä Joutsenon keskustasta itään päin. Tehdasalueen pohjois- ja koillispuolella on talousmetsää, lännessä kiinteistö rajautuu toiseen teollisuuskiinteistöön, eteläpuolella on tontille johtava katu sekä VT6 ja idässä tehdasaluetontti rajautuu asuinkiinteistöihin. Alue on I luokan pohjavesialuetta (Tiuruniemi ). Hakija omistaa laitostontin, jonka pinta-ala on 1281 m 2. Betonitehdas on aloittanut 1960-luvulla valmisbetoniasemana ja laajentunut myöhemmin betonielementtejä valmistavaksi teollisuuslaitokseksi. 7. Hakemuksen mukainen toiminta ja sen laajuus Betonin ja betonielementtien valmistus Parma Oy valmistaa Joutsenon tehtaalla betonia ja rakennustuotannon tarvitsemia betonielementtejä. Keskimääräinen betonin vuosituotanto on noin m 3. Lupaa haetaan maksimikapasiteetille m 3. Betonielementtien tuotantoa haetaan maksimissaan m 2. Valmiit tuotteet varastoidaan niille varatuille varastopaikoille piha-alueella. Piha-alueen ajotiet ja varastopohjat ovat sorapintaisia. Laitos toimii porrastetuissa työvuoroissa klo 04:00-22:00 arkipäivinä. Klo 04:00-06:00 välisenä aikana tehdään valmistelevia toimenpiteitä tehtaan sisätiloissa. Betoni valmistetaan raaka-aineista sekoittamalla betoniasemalla, josta se kuljetaan tuotantohalliin valukoneille. Ontelolaattojen valu tapahtuu liukuvalukoneilla teräspintaisilla valualustoilla. Alusta voidellaan muottiöljyllä. Valun jälkeen valukone puhdistetaan ja pestään sille varatulla pesupaikalla.

3 Betonijätteen murskaus Jatkossa kiinteistöllä on tarkoitus harjoittaa omassa tuotannossa syntyvän betonijätteen varastointia ja ko. jätebetonin murskausta joka toinen vuosi sekä syntyneen murskeen varastointia. Tuotannon pysyessä 2010 tasolla jätebetonia syntyy alle 4000 tn/a. Murskaus toteutetaan kun murskattavaa materiaalia on varastossa tn. Betonijätettä varastoidaan kiinteistöllä enintään kaksi ja valmista mursketta enintään kolme vuotta. Murskauslaitoksen käyntiaika on arkipäivisin klo 6:00-21:00 välisenä aikana. Murskausjakson arvioidaan kestävän kerrallaan noin viikon ajan. Murskaus ajoitetaan vuosittaisen kesälomakauden ulkopuolelle. Jätteen kuljetus murskaimelle tapahtuu pyöräkuormaajalla. Murskausta varten ja tällä hetkellä suoraan hyötykäyttöön menevät betonijätekappaleet pienennetään vastaanottajan edellyttämään kokoon kuormaajan kauhaa avuksi käyttäen. Raaka-aineet Kiviainekset varastoidaan maataskuissa, sementti pumpataan säiliöautosta suoraan varastosiiloon. Varastosiiloissa on suodattimet ja ylitäytön estimet. Vesi otetaan kaupungin verkosta. Muottiöljyt varastoidaan valuma-altaissa sisätilassa ja muut vaaralliset kemikaalit varastoidaan lukitussa tilassa, jossa ei ole viemäröintiä. Laitoksella käytettävät ja varastoitavat aineet: Keskimääräinen Varastomäärä Aineet kulutus vuodessa vuodessa Sementti (2 siiloa) n tn 100 tn Kiviaines n tn Teräs n. 444 tn Lentotuhka n tn 70tn Vesi m 3 Muottiöljy, biohajoava 800 l 200l tynnyri Muottiöljy, mineraali 1500 l 1000 kontti Tuotantolaitoksella käytetään maakaasua, verkkosähköä, dieseliä ja nestekaasua energiatuotantoon. polttoainesäiliöt on varustettu suoja-altaalla, sijoitettu asfaltoidulle alueelle. Säiliöiden suojana on katos ja lisäksi säiliöt pidetään huputettuna. Sähköenergia 2011) 434 MWh Maakaasu 1264 MWh Diesel n l 1,45 ja 0,8 m 3 Nestekaasu >1000kg

4 8. Toiminnasta aiheutuvat päästöt ja jätteet Päästöt veteen ja viemäriin Betonituotanto Tuotantoprosessista ei aiheudu päästöjä veteen ja viemäriin. Prosessivedet kierrätetään takaisin prosessiin. Vesikierrätyslaitoksen huollon ajan, noin kahden vuoden välein, syntyvä liete kuljetetaan hyväksyttyyn vastaanottopaikkaan. Saniteettivedet johdetaan kaupungin viemäriverkkoon. Jätebetonin varastointi ja murskaus Murskaustoiminnasta ei aiheudu päästöjä veteen tai viemäriin. Pölynsidontaan käytettävä vesi sitoutuu murskeeseen tai haihtuu ilmaan. Päästöt ilmaan Betonituotanto Pölyä syntyy raaka-aine- ja tuotekuljetuksista ja liikennöinnistä alueella. Pölyn leviämistä ehkäistään kastelemalla ja ympäristöystävällisillä aineilla. Siilot on varustettu kankaisin letkusuodattimin. Kuljettaja täryttää suodattimet siilojen täytön jälkeen. Poistoilmasuodattimet huolletaan säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa. Liikenteen pakokaasut ja varastoalueelta irtoava sementti- ja hiekkapöly aiheuttavat jonkin verran päästöjä ulkoilmaan. Tontille tuodaan materiaaleja ja tarvikkeita ja tontilta lähtee valmiita tuotteita n tn vuodessa. Kiviainesta tuodaan 1-2 kuormaa päivässä ja sementtiä n. 1 kuorma viikossa. Keskimäärin kuljetuksia on 5 kpl päivässä. Jätebetonin varastointi ja murskaus Murskauksessa ei arvioida syntyvän merkittäviä pölypäästöjä ilmaan. Pölyä syntyy murskausprosessissa ja materiaalien siirtelyssä sekä muussa työmaaliikenteessä. Vaikutuksen arvioidaan kuitenkin vähäisiksi kun huomioidaan toiminnan lyhyt kesto.

5 Päästöt maaperään ja pohjaveteen Betonituotanto Normaalitilanteessa ei synny päästöjä maaperään tai pohjaveteen. Tuotantoprosessi on pääosin suljettu. tarvittaessa jätevedet johdetaan viemäriin laskeutusaltaista ja liete toimitetaan hyväksyttyyn jätteen vastaanottopaikkaan. Hulevedet imeytetään hallitusti tontin eteläreunassa. Jätebetonin varastointi ja murskaus Normaalitilanteessa ei aiheudu päästöjä maaperään tai pohjaveteen. Polttoainesäiliöt ovat urakoitsijoiden omia kaksoisvaippasäiliöitä. Melupäästöt ja tärinä Betonituotanto Tehtaan tuotantoprosessista ei synny ulos kantautuvaa melua. valmiiden tuotteiden liikuttelu alueella aiheuttaa jonkin verran melua. Liikenne laitosalueella aiheuttaa ympäristöön jonkin verran melua. Itäpäädyssä joudutaan liikkumaan pyöräkoneella ja vetovaunulla, koska linjalta purku tapahtuu tuotantohallin itäpäädyssä. Pyöräkoneen liikennöinnin äänistä ja peruutuksen varoitusäänestä sekä jätebetoniblokkien esikäsittelyssä syntyvästä melusta on tullut viranomaiselle useita valituksia. Tärinäselvityksen perusteella murskaustoiminnan aiheuttama tärinätaso ei ole rakenteissa merkittävä. Jätebetonin varastointi ja murskaus Murskauslaitoksesta syntyy ympäristöön melua mutta kokonaisvaikutusta ei pidetä merkittävänä. Päiväaikaan sijoittuva melu häiritsee eniten kesäaikana mutta murskaus ajoitetaan kesäajan ulkopuolelle, jolloin haittavaikutus on pienempi. Jätebetonin esikäsittely ja tilapäinen varastointi tapahtuu tällä hetkellä laitoksen itäpäädyssä. Jätebetoni pienennetään asiakkaalle sopivampaan kokoon pudottamalla blokki pyöräkuormaajan nostokorkeudesta maahan ja käsittelemällä blokkia kuormaajan kauhalla.

6 Jätteet Betonijäte toimitetaan hyötykäyttöön, Vaaralliset jätteet varastoidaan omassa varastohallissa, jossa ei ole viemäröintiä. Yhdyskuntajäte, vaarallinen jäte, energiajäte sekä puujäte kerätään jätepisteessä. Biojätettä ei tehtaalla synny. Teräsjäte toimitetaan hyötykäyttöön Kuusakoskelle. Jäteöljyä syntyy loisteputkia energiajätettä Puujätettä Teräsjäte Vaarallinen jäte 2 t/a 0,1 t/a 7 t/a 1 t/a t/a 1 t/a 9. Toiminnan vaikutukset ympäristöön Betonin ja betonielementtien valmistus Tuotteiden valmistuksen ympäristövaikutukset arvioidaan vähäisiksi koska tuotanto tapahtuu sisätiloissa. Tulevasta ja lähtevästä raskaasta liikenteestä ja työkoneiden käytöstä aiheutuu liikenteen meluhaittaa. Liikenteen vaikutukset keskittyvät pääosin päiväaikaan. Materiaaliliikenteen siirtyminen laitoksen länsipuolelle on vähentänyt liikenteen vaikutuksia. Työkoneiden peruutusääni voi kuitenkin aiheuttaa ajoittain häiriötä. Pölyhaittaa voi aiheutua liikenteestä sorapintaisilla alueilla. Pölyhaitasta on valitettu enemmän sen jälkeen kun välissä olevalta kaupungin alueelta kaadettiin pienehköt lehti ja havupuut. Toiminnanharjoittajalla on tontinosalla istutusvelvoite mutta tontilla ei ole tilaa istutukselle. Viihtyisyyden vähentymiseen vaikuttaa pääasiassa em. seikat sekä myös alueen muu toiminta. Jätebetonin varastointi ja murskaus Betonin murskauksesta ei arvioida aiheutuvan ympäristöhaittoja. toiminnasta aiheutuu ympäristöön melua, pölyä ja paikallista liikennettä, joita ei toiminnan lyhyen kestoajan takia arvioida merkittäviksi. Lähin asutus on kuitenkin varsin lähellä joten murskauksen toteutusaikana voi ilmetä häiriöitä ja viihtyisyyden vähenemistä.

7 Murskauksesta syntyvä melu voi olla voimakasta mutta se ajoittuu päiväaikaan. Pölyä syntyy murskauksessa sekä liikenteestä. Suurin osa pölypäästöstä on halkaisijaltaan yli 10 µm hiukkasia, jotka laskeutuvat lähelle päästölähdettä. 10. Ympäristönsuojelutoimet, toimet onnettomuuden estämiseksi 11. Tarkkailu ja raportointi Polttoainesäiliöiden alla on valuma-altaat. Laitoksella on imeytysainetta ja alkusammutuskalusto onnettomuuden varalta. Betonituotantoa tarkkaillaan jatkuvasti osana normaalia toimintaa. Käyttötarkkailuun sisältyy raaka-ainekirjanpito, betonin tuotantomäärien ja valmiiden elementtien määrän seuranta sekä energiankulutus. Koska toiminnasta ei aiheudu merkittäviä päästöjä tai ympäristövaikutuksia hakija katsoo, että jatkuvaa päästö- tai vaikutustarkkailua ei ole tarpeen järjestää. Syntyvän jätebetonin käsittelystä ja valmiin murskeen käytöstä pidetään kirjaa. Kirjanpidosta ilmenee syntyneen jätebetonin määrä, toiminnasta syntyvien jätteiden määrä ja toimituspaikka sekä syntyneen murskeen määrä ja vuotuinen käyttö. Ehdotus raportointiohjelmaksi: Toiminnan käyttötarkkailun ja murskauksen kirjanpito, jätekirjanpito ja mahdolliset asukasvalitukset toimitetaan Lappeenrannan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Mahdollisista ympäristövahingoista, joiden vaikutukset ulottuvat tehdasalueen ulkopuolelle, ilmoitetaan viivytyksettä Lappeenrannan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. 12. Hakemuksen käsittely Hakemuksesta on tiedotettu Joutsenolehdessä sekä ilmoitettu lähinaapureille kirjeitse. Kuulutus on ollut nähtävillä Lappeenrannan kaupungin kanslian ja ympäristötoimen ilmoitustauluilla välisenä aikana. 13. Lausunnot, muistutukset, mielipiteet ja vastineet

8 Lausunnot Kaakkois-Suomen Ely-keskus on antanut ympäristölupahakemuksesta (saap. 1.8.) lausunnon, jossa ympäristökeskus katsoo, että betonituotetehtaan toimintaa ja jätebetonin murskausta tarkastellaan kokonaisuutena olemassa olevan toiminnan jatkamisena. Ely-keskus katsoo, että koska alue on kaavassa merkitty TY-2 ja lähin asutus on noin 60 m:n päässä voi murskauksesta aiheutua asukkaille sellaista melu- ja pölyhaittaa, johon on perusteltua puuttua, vaikkakin toiminta-aika on lyhyt. Murskaukseen voidaan soveltaen käyttää Muraus asetusta (800/2010). Ko. asetuksessa on ohjeistettu lupamääräyksissä huomioitaviksi toiminnan sijoittumista suhteessa asutukseen, päästöjen rajoittamiskeinoja, meluntorjuntaa, työvaiheiden ajoittamista, pohjaveden ja maaperän suojelua, häiriötilanteisiin valmistautumista ja tarkkailua. Lappeenrannan Energia ilmoittaa lausunnossaan, että mahdollisten häiriö- tai onnettomuustilanteiden varalta tulee olla järjestelmä, jolla estetään vuodot maaperään ja päästöt pohjaveteen. Viemäriin ei saa päästää vaarallisia, myrkyllisiä tai muutoin viemäriin sopimattomia aineita. Tarvittaessa on käytettävä öljynerotus- ja sakokaivoja. Talvella 2002 tapahtuneen tarkkailun jatkuessa tulee tulokset toimittaa myös Lappeenrannan Energialle tiedoksi. Lappeenrannan kaavoitus ilmoittaa lausunnossaan, että toiminta ei ole kaavan mukaista mutta toimintaa on ollut paikalla luvulta. Syntyvän häiriön, pölyn ja melun käsittelyyn tulee kiinnittää erityistä huomiota lupaehdoissa. Muistutukset Hakemuksesta jätettiin kaksi muistutusta, joista toisessa oli useita allekirjoittajia. Muistutuksissa viitattiin kaupungin puistokaistaleelta poistetun puuston myötä poistuneeseen näkö-, pöly- ja myös melusuojaukseen. Jätebetoniblokkien pienentämiseen käytetty menetelmä ja käsittely laitoksen itäpäässä aiheuttaa asukkaiden mukaan tärinää ja melua asutukselle. Muistutuksissa viitataan siihen, ettei tehdas ole pystynyt vähentämään nykyisiäkään melu- ja pölyvaikutuksia joten laajentamiselle, murskaukselle ja betonijätteen varastoinnille ole edellytyksiä. Hakijan vastine Hakija on antanut vastineen lausuntoihin ja muistutuksiin. 14. Tarkastukset

9 II LUPAPÄÄTÖKSEN RATKAISUOSA Lappeenrannan kaupungin ympäristötoimi on tehnyt tarkastuksen laitoksella Lappeenrannan seudun ympäristölautakunnan ratkaisu Ympäristölautakunta päättää myöntää Parma Oy:n Joutsenon tehtaalle ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 8 b kohdan ja ympäristönsuojelulain 28 2 mom 4) kohdan mukaisen ympäristöluvan betonituotteiden valmistukseen ja jätebetonin varastointiin ja käsittelyyn. Tällä luvalla korvataan aikaisemmat toimintoja koskevat lupapäätökset määräyksineen. Ympäristölupa myönnetään betonin ja betonituotteiden tuotantoon sekä jätebetonin varastointiin ja murskaukseen. Jätebetoniblokkien esikäsittely sisältyy jätteen käsittelyyn siitä huolimatta, että jäte lähtee pienennettynä eteenpäin ilman varastointia. Ympäristöluvan mukainen betonin tuotanto on max m 3, betonielementtien määrä max m 2 ja jätebetonin varastointi enintään 4000 tn/a. Laitoksen on toiminnassaan noudatettava seuraavia lupamääräyksiä: Yleiset 1. Tontin rajalle tulee rakentaa näkösuojana toimiva aita, jonka tulee olla rakenteeltaan ja korkeudeltaan sellainen, että se voi myös estää pölyn leviämistä. Toiminnanharjoittajan tulee esittää suunnitelma aidan rakentamiseksi vuoden kuluessa lupapäätöksen lainvoimaistumisesta. ( Naap 17, YSL 43) 2. Jäteblokkien käsittely tulee siirtää pois purkulinjan puoleisesta laitoksen päädystä. Blokkien pieniminen tulee tehdä sisällä tehdashallissa. ( YSL 43 ) 3. Toiminnanharjoittajan tulee esittää alue jätebetonin varastointiin, murskaukseen, murskeen varastointiin ja blokkien käsittelyyn. ( YSL 43) Toiminta Betonituotanto 4. Tuotannon toiminta-aika on arkisin klo Asutuksen puoleisessa päässä saa meluavat toiminnat kuten pyöräkoneen

10 käytön aloittaa aikaisintaan klo Pyöräkoneen peruutuksen varoitusääni on niin voimakas ja asutus niin lähellä, että tästä äänestä väistämättä aiheutuu asutukselle sellaista haittaa, jota voidaan pitää kohtuuttomana. (YSL 43, Naap 17, Muraus 7 ja 8 ) 5. Arkilauantaisin saa työskennellä erikseen ilmoitettuna, erityisestä perustellusta syystä 5 lauantaina vuodessa. Näistä työlauantaista tulee etukäteen ilmoittaa Lappeenrannan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ja lähialueen asukkaille. Lauantaina saa tehdä yhden vuoron ja meluavat työvaiheet saa aloittaa aikaisintaan klo 7.00.( YSL 43, Naap 17 ) Jätebetonin murskaus ja varastointi 6. Murskausta saa tehdä arkisin klo pois lukien lauantait. Murskauksesta tulee ilmoittaa ennakkoon Lappeenrannan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ja alueen asukkaille. Ilmoituksesta tulee käydä ilmi murskausajankohta ja arvioitu kestoaika. (YSL 43, Naap 17 ) Melu ja tärinä 7. Toimintaa tulee harjoittaa siten, ettei melusta, tärinästä ja pölypäästöistä aiheudu naapureille ja ympäristölle kohtuutonta rasitusta. Melutaso lähimmässä häiriintyvässä kohteessa ei saa ylittää 55 db klo välisenä aikana, eikä 50 db klo välisenä aikana. (YsL 6, NaapL 17, VNp /993). 8. Toiminnanharjoittajan tulee selvittää toiminnasta aiheutuva melu mallintamalla ja sen mahdollinen kapeakaistaisuus/ impulssimaisuus. Selvitykseen tulee sisältyä tarkemittauksia läheisellä asuinalueella ulkopuolisen asiantuntijan toimesta. Selvityksessä tule arvioida varoitusäänen häiritsevyyttä ja meluvaikutusta. Selvitys tulee toimittaa lupaviranomaiselle vuoden kuluessa luvan lainvoimaistumisesta. Mittauksissa tulee noudattaa ympäristöministeriön ohjetta (Ym ohje 1/1995). Mittaussuunnitelma tulee esittää hyväksyttäväksi ympäristönsuojelun viranhaltijalle. Ympäristönsuojelun viranhaltija voi tarvittaessa muuttaa mittaussuunnitelmaa. (YsL 43 ja 46 ) Kaluston äänimerkkiäänien suhteen tulee noudattaa Vna 1256/1992 (Asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista). Pöly

11 9. Toiminnasta ei saa aiheutua asuinkiinteistöjen piha-alueella seuraavien ilman hengitettävien hiukkasten (PM10) rajaarvojen ylittymistä: - Vuorokausiraja-arvopitoisuuden, 50 µg/m³ ylityksiä saa esiintyä enintään 35 kpl kalenterivuodessa. - Kalenterivuoden vuosikeskiarvo ei saa ylittää 40 µg/m³ vuorokauden mittausjakson 2. suurin vuorokausikeskiarvo ei saa ylittää vuorokausirajaarvopitoisuutta 70 µg/m³. (YsL 43 ja 46, YsA 19, VnA 38/2011, Vnp 480/1996) Toiminnanharjoittajan tulee seurata pölypitoisuuksia asutusalueella. Pölypitoisuuksia tulee mitata ulkopuolisen asiantuntijan toimesta käyttäen jatkuvatoimista mittauslaitetta hengitettävien hiukkasten (PM10) pitoisuuksien mittaamiseen. Mittausjakson on kestettävä vähintään kaksi kuukautta ja lisäksi toiminnanharjoittajan tulee selvittää vähintään kerran murskauksen pölypäästöt. Mittaussuunnitelma tulee esittää ympäristönsuojelun viranhaltijalle hyväksyttäväksi kolmen kuukauden kuluessa luvan lainvoimaistumisesta.(ysl 43 ja YSL 46, YSA 19 ) Alueella harjoitettavassa toiminnasta ei saa aiheutua asumiseen käytettävillä alueilla hiukkasten kokonaisleijuman vuorokausipitoisuusrajan 120μg/m3 ja hengitettävien hiukkasten (PM10) vuorokausipitoisuusrajan 70 μg/m3 ylittymistä. Kastelua tulee tarpeen mukaan käyttää varasto- ja liikennealueiden osalta. Pölyn torjunnassa ei saa käyttää suolaa. (YSL 4,6, 43, 46, NaapL 17, VnA 38/2011, Vnp 480/1996) Pohjavesi 10. Toiminnan harjoittajan on tarkkailtava betonitehtaan toiminnan vaikutuksia pohjaveden laatuun. Veden laatutarkkailua tulee suorittaa vähintään kerran vuodessa erillisen ympäristönsuojelun viranhaltijalle esitetyn suunnitelman mukaan. Näytteestä tulee määrittää ainakin sameus, sähkönjohtavuus, mineraaliöljyt, kalsiumpitoisuus, sulfaatti, fosfori sekä ph. Näytteenoton yhteydessä tulee mitata pohjaveden pinnan korkeus. Tulokset tulee toimittaa lupaviranomaiselle ja Kaakkois-Suomen Elykeskukselle. (YsL 43, 46 ). 11. Tuotantohallin pesu- tai muita prosessivesiä ei saa imeyttää maahan. Betonijätteen ja muun kiintoaineksen joutuminen viemäriin tulee estää. Öljynerottimen ja viemäreiden kunto on tarkastettava säännöllisesti. (YSL 43, 75, 46, 47 )

12 12. Jätebetonin varastointialueen hulevedet tulee kerätä ja johtaa hallitusti öljynerotuskaivojen ja lietepesällisten kaivojen kautta maastoon. Lietepesät tulee tyhjentää säännöllisesti. (YSL 43 ). 13. Öljynerottimen täyttymistä on tarkkailtava säännöllisesti ja tarkkailusta on pidettävä kirjaa. Erotin on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa. (YSL 4, 43, 45, 46, JL 4, 6, 15 ja 3a ). 14. Vaaralliset jätteet ja muut ympäristölle vaaralliset kemikaalit ja haitalliset aineet on varastoitava suljetuissa ja asianmukaisesti merkityissä astioissa katettuina tai muuten vesitiiviisti. Erilaiset vaaralliset jätteet on pidettävä erillään toisistaan ja ryhmiteltävä ja merkittävä ominaisuuksiensa mukaan. (YSL 43, 46, JL 14, 15, 16, 17 ) Öljyjätteeseen ei saa varastoinnin aikana sekoittaa muuta jätettä tai ainetta eikä eri öljyjätelaatuja saa tarpeettomasti sekoittaa keskenään. Nestemäisessä muodossa olevat vaaralliset jätteet ja kemikaalit on varastoitava tiiviillä ja reunakorokkein varustetulla alustalla siten, ettei niistä aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle. Vaarallisten jätteiden pääsy maaperään on estettävä. Vaarallisia jätteitä ei saa säilyttää 12 kk pidempään laitosalueella (YsL 43, 45, JL 14, 15, 16, 17, VNp 659/1996, VNp 101/1997) 15. Nestemäisten jätteiden varastojen läheisyydessä tulee olla riittävästi imeytysainetta mahdollisten vuotojen talteen keräämistä varten. (YSL 43 ja 45 ) 16. Toiminnassa käytettävät polttoaineet tulee säilyttää kaksoisvaippasäiliöissä ja polttoainesäiliöt tulee sijoittaa riittävän suuriin tiiviisiin suoja-altaisiin, mahdollisten vuotojen estämiseksi. Työkoneiden tankkauspaikan tulee olla tiivispohjainen ja siten eristetty, ettei polttonesteitä pääse tankkauksen yhteydessä maaperään. (YsL 5, 7, 8, 43, 45, YsA 19 ). Polttoaineet tule säilyttää keskitetysti, myös murskauksen tarvitsemat polttoaineet. 17. Vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalle on laitosalueella oltava riittävä määrä imeytysmateriaalia saatavilla. Vuotoina ympäristöön päässeet polttoaineet ja muut aineet on kerättävä välittömästi talteen. Vuodon sattuessa on onnettomuuden torjuntatoimenpiteisiin ryhdyttävä viipymättä. (YsL 43, JL 6, JA 8 )

13 18. Toiminnassa tulee pyrkiä siihen, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän. Toiminnassa syntyvät hyödyntämiskelpoiset jätteet tulee lajitella ja toimittaa hyötykäyttöön ensisijaisesti materiaalina ja toissijaisesti energiana. Jätteet tulee toimittaa käsiteltäväksi kunnallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. (YsL 43, 45, YsA 19, JL 6, 15 ). 19. Jätebetonin varastoinnista ja käsittelystä tulee pitää kirjaa. Murskeen laatua tulee tarkkailla seuraavasti: Jaekoko Maanrakennusasetuksen mukaiset tutkimukset Tutkimukset tulee tehdä murskatusta erästä tai mikäli tuote-erät ovat homogeenisiä riittää kahden erän tutkimus ja sen jälkeen prosessimuutoksien jälkeen tai tuotevalikoiman muuttuessa. Tutkimustulokset tulee toimittaa lupaviranomaiselle niiden valmistuttua. 20. Luvanhaltijalla on oltava kirjanpito laitoksen toiminnasta. Kirjanpidosta on käytävä ilmi ainakin seuraavat asiat: tuotteiden lajit ja määrät sekä tuotannossa käytettyjen raaka-aineiden määrät laitoksella käytettyjen polttonesteiden ja muiden ympäristölle vaarallisten kemikaalien laji sekä kulutus- ja varastointimäärät laitoksen toiminnassa syntyvien jätteiden laji ja määrä sekä niiden toimituspaikat ja -ajankohdat pohjavesinäytteiden analyysitulokset 21. Yhteenveto kirjanpidosta tulee toimittaa vuosittain maaliskuun loppuun mennessä Lappeenrannan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 46, JL 51 ja 52 ) Muut 22. Laitosta hoitava henkilöstö tulee perehdyttää tämän ympäristöluvan ehtojen sekä poikkeuksellisten vahinkotilanteiden varalle. Henkilökunnan käytössä tulee olla riittävät asemaa koskevat käyttö- ja huolto-ohjeet sekä ohjeet kohteista, jotka on säännöllisesti tarkistettava turvallisen käytön varmistamiseksi. (YsL 43, YsA 19 ). 23. Toiminnanharjoittajalla tulee olla pelastussuunnitelma, jossa on esitetty toimenpiteet, joilla estetään vuotojen tai vahinkotilanteiden sattuessa haitallisten aineiden, sammutusvesien ym. pääsy maaperään, pohjaveteen tai viemäriin. Mahdollisista onnettomuuksista on tehtävä viipymättä ilmoitus pelastus- ja ympäristönsuojeluviranomaisille. (YsL 43, YsA 19 ).

14 2. Päätöksen perustelut 24. Toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä toimialansa parhaan taloudellisesti käyttökelpoisen tekniikan kehittymisestä ympäristönsuojelutoimenpiteenä ja varauduttava sen käyttöönottoon erikseen sovittavien siirtymäaikojen puitteissa. (YSL 4, 43, 46, 58 ) 25. Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava toiminnan muutoksista ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 43, YsA 19 ) 26. Toiminnan loppuessa on kiinteistön maaperän mahdollinen pilaantuminen selvitettävä ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin. Toiminnanharjoittajan tulee esittää viimeistään vuosi ennen toiminnan loppumista suunnitelma toiminnan lopettamisesta. Alue on siivottava toiminnassa käytetyistä laitteista ja materiaaleista sekä syntyneistä jätteistä ja mahdollisista pilaantuneista maista. (YSL 43 ) Toiminnan harjoittaminen ei aiheuta (ympäristönsuojelunlaki 6 ) lupamääräyksiä noudattamalla sellaista ympäristönsuojelulain 42 tai naapuruussuhdelain 17 mukaista kohtuutonta haittaa. Ympäristönsuojelulain 42 :n mukaan toiminnasta ei saa aiheutua terveyshaittaa, ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa eikä eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 :n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta pysyväistä rasitusta esimerkiksi pölyn tai melun muodossa. Lupamääräyksiä annettaessa on ympäristönsuojelulain 43 :n mukaan otettava huomioon toiminnan luonne, sen alueen ominaisuudet, joilla toiminnan vaikutus ilmenee, toiminnan vaikutus ympäristön kokonaisuutena, pilaantumisenehkäisemiseksi tarkoitettujen toimien merkitys ympäristön kokonaisuuden kannalta sekä tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet toteuttaa nämä toimet. Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista sekä haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista. Ympäristösuojelulain 43 mukaisesti on ollut tarpeellista antaa määräyksiä ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Tämän vuoksi on lupapäätöksessä annettu määräyksiä, jotka liittyvät melu- ja tärinähaittojen torjuntaan, pölyämisen ehkäisemiseen sekä pohjaveteen mahdollisesti aiheutuvan kuormituksen ehkäisemiseksi. Laitos sijaitsee TY-2, jonka läheisyydessä on asutusta. Toiminnasta ei saa aiheutua haittaa naapureille.

15 Laitos sijaitsee I-luokan pohjavesialueen pohjaveden muodostumisalueella, joten toiminnassa on noudatettava erityistä varovaisuutta. Pohjaveden laatua tulee tarkkailla, jotta toiminnasta mahdollisesti aiheuttavat muutokset voidaan havaita. Öljyn, kemikaalien ja jätevesien pääsy maaperään, vesistöön ja pohjavesiin tulee estää kaikin mahdollisin keinoin ja mahdollisiin onnettomuuksiin varautua ennalta. Hulevesien esikäsittelyksi katsotaan riittävän lietepesälliset sadevesikaivot kiintoaineksen ja siihen sitoutuneiden epäpuhtauksien poistamiseksi. Jätteiden asianmukainen käsittely edellyttää, että ne lajitellaan oikein ja pidetään erillään sekä toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn. Jätelain mukaan toiminnanharjoittajalla on selvilläolo- ja kirjanpitovelvollisuus jätteistä ja jätehuollosta, ja viranomaisella on näitä tietoja koskeva saantioikeus. Tarkkailumääräykset on annettu toiminnan, päästöjen, jätteiden ja toiminnan vaikutusten tarkkailemiseksi sekä valvontaa varten tarpeellisten tietojen antamiseksi viranomaiselle. Tarkkailu ja raportointia ja kirjanpitoa koskevat määräykset ovat tarpeen valvonnan ja tarkkailun toteuttamiseksi. Viranomaisvalvontaa varten sekä onnettomuustilanteiden varalta tulee kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella olla tarkat tiedot toimintaan liittyvistä riskeistä ja niiden ehkäisystä. Käyttämällä toimialan parasta mahdollista tekniikkaa, varmistetaan ympäristö- ja terveyshaittojen minimointi ja laitoksen toimintamahdollisuudet tulevaisuudessa. Terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien haittojen estämiseksi toiminnanharjoittajan on toiminnan loputtua tarvittaessa huolehdittava alueen siivoamisesta ja puhdistuksesta. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle toimitettavan suunnitelman avulla viranomainen voi varmistua toiminnan lopettamiseen liittyvien toimenpiteiden riittävyydestä. Lupamääräysten tarkistaminen on perusteltua mm. toimintaaikojen ja tarkkailumääräysten riittävyyden arvioimiseksi uudelleen. Ks. Päätöksen voimassaolo. 3. Sovelletut oikeusohjeet Ympäristönsuojelulaki (86/2000). Ympäristönsuojeluasetus (169/2000). Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992).

16 4. Päätöksen voimassaolo 5. Ympäristölupamaksu MURAUS-asetus (800/2010) Jätelaki (646/2011). Jäteasetus (179/2012). Valtioneuvoston päätös öljyjätehuollosta (101/1997). Valtioneuvoston päätös ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä (659/1996). Laki eräistä naapuruussuhteista (90/2000). Valtioneuvoston päätös ilmanlaadun ohjearvoista ja rikkilaskeuman tavoitearvoista (480/1996) Tämä päätös on voimassa toistaiseksi. Toiminnanharjoittajan on tehtävä hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi mennessä. Jos asetuksella annetaan ympäristösuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta on asetusta luvan estämättä noudatettava (YSL 56 ). Lappeenrannan kaupungin hyväksymän ympäristösuojeluviranomaisen taksan (hyväksytty ) mukaisesti maksu ympäristölupapäätöksestä on 2810,50 euroa. Maksua on alennettu 4 :n kohdan 4.2 perusteella: Mikäli samalla lupapäätöksellä annetaan lupa kahdelle tai useammalle liitteessä mainitulle erilliselle toiminnalle, peritään toisesta toimintaan liittyvästä maksusta 50% pienempi maksu ja 5 :n kohdan 5.5 perusteella, hakemuksen kohteena olevan laitoksen tai toiminnan käytössä olevan varmennetun ympäristöasioiden hallintajärjestelmän tai muun vastaavan, perusteella käsittelymaksu voidaan määrätä 30 % 3 :n mukaista maksua pienemmäksi. 6. Vakuus Jätteen ammattimaiseen käsittelyyn ja varastointiin tulee toiminnanharjoittajan asettaa YSL 43a :n perusteella riittävä vakuus asianmukaisen jätehuollon, tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi. Parma Oy:n tulee asettaa :n hyväksyttävä vakuus jätebetonin käsittelyyn liittyvien toimintojen esimerkiksi jätehuollon ja tarkkailun järjestämiseksi.

17 Muutoksenhaku Tähän ympäristölupapäätökseen ja päätökseen ympäristömaksusta saa kumpaankin hakea muutosta erikseen valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen liitteenä olevan valitusosoituksen mukaisesti. Muutosta saavat hakea kirjallisella valituksella: 1. Se jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea. 2. Rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät. 3. Toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät. 4. Alueellinen ELY- keskus ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. 5. Muu asiassa yleistä etua valvova viranomainen. Päätöksen tiedoksianto Päätös annetaan tiedoksi hakijalle, Lappeenrannan tekniselle toimelle ja Kaakkois-Suomen Ely-keskukselle.

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen 1(6) I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 1/YMPLA 27.1.2016 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 27.1.2016 3 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 Alastaro 29.1.2016 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suomen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi 1/YMPLA 24.6.2015 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 29.6.2015 Asia Luvan hakija Ympäristölupahakemus

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp)

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 11934-2012 (235) Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Tiivistelmä: - Ympkaalk 23 Ympäristönsuojelu 3.1.2013/

Lisätiedot

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle Ympäristöjaosto 38 08.07.2014 Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle 470/11.01.00/2014, 352/10.00.00.03/2014 YMPJAOST 38 HAKIJA Autovaruste

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

South West Karting FIN ry Detmarinkuja 3 D 21 20610 Turku. Kartingradan toiminta ja sijainti

South West Karting FIN ry Detmarinkuja 3 D 21 20610 Turku. Kartingradan toiminta ja sijainti YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS: SOUTH WEST KARTING FIN RY. YMPLTK 44 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 39 :n mukaisesta South West Karting FIN ry:n ympäristölupahakemuksesta, joka koskee moottoriurheiluradalle myönnetyn

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.5.2002 Kokouspvm 16.5.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 "s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 348 21.05.2002 3 Ymp 2731-2002 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) Ympkaalk 348 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 586 05.09.2006 3 Ymp 10193-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy Ympkaalk 586 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 25.8.2006/Fredrik

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 17.2.2003 Kokouspvm 13. 2.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki. Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen

Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki. Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen Tekninen lautakunta 33 17.06.2015 Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen 1. ASIA Ympäristölupa

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12.

Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Maiju Räsänen, p. 0505908460 maiju.rasanen@rudus.fi

Yhteyshenkilö: Maiju Räsänen, p. 0505908460 maiju.rasanen@rudus.fi LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 Annettu julkipanon jälkeen 53100 LAPPEENRANTA 24.4.2013 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1. Hakija Rudus

Lisätiedot

Pohjolankatu LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen

Pohjolankatu LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lupamääräysten tarkistami seksi Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2015 I LUPAPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut 1.9.2014 alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntöjen muutokset ovat olleet vireillä tätä suojelusuunnitelmaa laadittaessa. Suojelusuunnitelmassa

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Koskenheimo Ky, Louhijantie 10, 48220 KOTKA

Koskenheimo Ky, Louhijantie 10, 48220 KOTKA 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Dnro KAS-2005-Y-305-111 Annettu julkipanon jälkeen 25.10.2005 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta. LUVAN HAKIJA Koskenheimo Ky,

Lisätiedot

ABC-VAAJAKOSKEN YMPÄRISTÖLUPA

ABC-VAAJAKOSKEN YMPÄRISTÖLUPA 1 (5) JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 40200 JYVÄSKYLÄ PÄÄTÖS ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisesta lupahakemuksesta. ABC-VAAJAKOSKEN YMPÄRISTÖLUPA HAKIJA Osuuskauppa Keskimaa

Lisätiedot

Hakija Turun Moottorikerho ry, Itäinen Pitkäkatu 21, 20700 TURKU

Hakija Turun Moottorikerho ry, Itäinen Pitkäkatu 21, 20700 TURKU VAASAN HALLINTO-OIKEUS Valitus ympäristöluvasta/ Turun Moottorikerho ry:n enduromoottoripyörien maastoharjoittelurata/liedon Rakennus- ja ympäristölautakunta 101/25.6.2008 (Ympäristönsuojelulain 35 :n

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 18.11.2002 Kokouspvm 14.11.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/VEIKKO LEHTI OY Veikko Lehti Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee paperin/pahvin siirtokuormausaseman toimintaa ja hiekanerotuskaivojätteiden

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristölupapäätös Betonityö Heinonen Oy

Ympäristölupapäätös Betonityö Heinonen Oy Turun kaupunki Päätöspöytäkirja 1 13800-2013 (235) Ympäristölupapäätös Betonityö Heinonen Oy Ympäristönsuojelu 17.6.2014 / Tiina Liira 1. Asia Betonityö Heinonen Oy on jättänyt 4.12.2013 ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen 1(5) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 28 YLO LOS-2008-Y-1167-111 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suominen Kuitukankaat Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin

Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin Silja Suominen, ympäristötarkastaja Pohjavedensuojelu maa-ainesten ottamisessa ja jalostamisessa

Lisätiedot

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008.

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2009 Dnro PPO 2003 Y 391 111 ASIA LUVAN HAKI JA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Haapaveden Ympäristöpalvelut Oy:n jätevesilietteen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro /15 Ympäristösihteeri

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro /15 Ympäristösihteeri Asia, jota päätös koskee Asianosaiset PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 :N MUKAISESTA MELUA AIHEUTTAVASTA TILAPÄISTÄ TOIMINTAA KOSKEVASTA ILMOITUKSESTA KFS Finland Oy Kellokukantie 4 01300 Vantaa Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Neste Markkinointi Oy, Vitkalankatu 2

Ympäristölupahakemus / Neste Markkinointi Oy, Vitkalankatu 2 TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 44 25.01.2005 2 Ymp 10143-2003 (235, 222) Ympäristölupahakemus / Neste Markkinointi Oy, Vitkalankatu 2 Ympkaalk 44 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Mitä urakoitsijan tulisi tietää ympäristölainsäädännöstä. Lakimies Marko Nurmikolu

Mitä urakoitsijan tulisi tietää ympäristölainsäädännöstä. Lakimies Marko Nurmikolu Mitä urakoitsijan tulisi tietää ympäristölainsäädännöstä Lakimies Marko Nurmikolu Selvilläolovelvollisuus YSL 6 : Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä

Lisätiedot

OY SHELL AB ILMAILUN YMPÄRISTÖLUPA

OY SHELL AB ILMAILUN YMPÄRISTÖLUPA 1 (5) JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 40200 JYVÄSKYLÄ PÄÄTÖS ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisesta lupahakemuksesta. OY SHELL AB ILMAILUN YMPÄRISTÖLUPA HAKIJA Oy Shell Ab Ilmailu

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Paahtopuu Oy:n pellettitehtaan jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden

Lisätiedot

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PL 297 Annettu julkipanon jälkeen 33101 TAMPERE Puh. (03) 2420 111 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Länsi-Suomen vesioikeuden

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro 27.5.2015 7 340/15 Ympäristösihteeri. Yhteyshenkilö: Asko Putto. p.

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro 27.5.2015 7 340/15 Ympäristösihteeri. Yhteyshenkilö: Asko Putto. p. Asia, jota päätös koskee Asianosaiset PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 :N MUKAISESTA MELUA AIHEUTTAVASTA TILAPÄISTÄ TOIMINTAA KOSKEVASTA ILMOITUKSESTA Destia Oy Korjaamotie 5 49400 Hamina Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2015 1 (8) Ympäristölautakunta Ysp/13 13.01.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2015 1 (8) Ympäristölautakunta Ysp/13 13.01.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 1/2015 1 (8) 13 Kuusakoski Oy:n ympäristölupa-asia HEL 2014-012351 T 11 01 00 00 Päätösehdotus Hakija päättää Kuusakoski Oy:n ympäristölupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 Annettu julkipanon jälkeen 30.5.2007 ASIA Helsingin Sataman ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka

Lisätiedot

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Alavieskan kylä, määräala tilasta Takamehtä RN:o 37:5

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Alavieskan kylä, määräala tilasta Takamehtä RN:o 37:5 Tekninen lautakunta 4 28.01.2015 Ympäristöluvan myöntäminen Maatalousyhtymä Myntille Teknltk 4 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista. Hakija

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuuden ympäristöasiat Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuudesta mahdollisesti vaadittavia ilmoituksia ja lupia Meluilmoitus Ympäristönsuojelulaki 527/2014 Jätehuoltosuunnitelma Jätelaki 646/2011

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / NCC Rakennus Oy

Ympäristölupahakemus / NCC Rakennus Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 73 01.02.2005 3 Ymp 15106-2004 (235) Ympäristölupahakemus / NCC Rakennus Oy Ympkaalk 73 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 24.1.2005

Lisätiedot

LIITE 8 TARKISTAMISEKSI. Annettu julkipanon jälkeen 10.7.2015 ASIA

LIITE 8 TARKISTAMISEKSI. Annettu julkipanon jälkeen 10.7.2015 ASIA ORIMATTILAN KAUPUNKI Ympäristölautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI Annettu julkipanon jälkeen 10.7.2015 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 71 :n mukaisesta

Lisätiedot

ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS

ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS Teknisen lautakunnan lupajaosto 42 30.06.2009 ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS 34/60/602/2009 Lupaj 42 ASIA LUVAN HAKIJA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI ASIAN VIREILLE

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukainen hakemus, joka koskee Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 250 21.03.2006 3 Ymp 17808-2005 (235) Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab Ympkaalk 250 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 14.3.2006/Fredrik

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Lihatukku Jouni Partanen Oy, Piiskakuja 5

Ympäristölupahakemus / Lihatukku Jouni Partanen Oy, Piiskakuja 5 TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 709 07.11.2006 1 Ymp 995-2003 (235) Ympäristölupahakemus / Lihatukku Jouni Partanen Oy, Piiskakuja 5 Ympkaalk 709 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle

Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle Ampumaradat ja viranomaisohjauksen tulevaisuuden näkymät Messukeskus,11. maaliskuuta 2011 Outi Pyy/Suomen ympäristökeskus OSA C LUPAVIRANOMAISELLE

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Liite Kerimäen kunnan rakennuslautakunnan päätökseen 1.10.2012. Rakennuslautakunta Annettu julkipanon jälkeen 4.10.2012

Liite Kerimäen kunnan rakennuslautakunnan päätökseen 1.10.2012. Rakennuslautakunta Annettu julkipanon jälkeen 4.10.2012 Liite Kerimäen kunnan rakennuslautakunnan päätökseen 1.10.2012 KERIMÄEN KUNTA PÄÄTÖS Rakennuslautakunta Annettu julkipanon jälkeen 4.10.2012 ASIA YMPÄRISTÖLUPA VIREILLETULO 27.6.2012 Päätös Kerimäen kunnan

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Taluskylä, määräala tilasta Huhtervu 13:12

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Taluskylä, määräala tilasta Huhtervu 13:12 Tekninen lautakunta 6 28.01.2015 Ympäristöluvan myöntäminen Kuljetuspolar Oy:lle Teknltk 6 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista. Hakija Kuljetuspolar

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Finnsteve Oy, ahtausliike, Huolintakatu 5

Ympäristölupahakemus / Finnsteve Oy, ahtausliike, Huolintakatu 5 TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 264 20.04.2004 1 Ymp 8416-2002 (235) Ympäristölupahakemus / Finnsteve Oy, ahtausliike, Huolintakatu 5 Ympkaalk 264 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 35 YLO LOS-2003-Y-1335-111 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Wipro Infrastructure Engineering Oy:n ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta muutoshakemuksesta,

Lisätiedot

80100 JOENSUU Päivämäärä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 20.2.2015 4892/11.01.00/2014

80100 JOENSUU Päivämäärä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 20.2.2015 4892/11.01.00/2014 1(7) JOENSUUN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Rakennus ja ympäristölautakunta 18.2.2015 22 Muuntamontie 6 Annettu julkipanon jälkeen 80100 JOENSUU Päivämäärä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 20.2.2015 4892/11.01.00/2014

Lisätiedot

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA ROMUNKÄSITTELYLAITOS Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA 28.4.2015 Raahen Romu Oy / Seuranta ja tarkkailusuunnitelma 28.4.2014 1/4 1. Laitokselle käsiteltäviksi hyväksyttävät materiaalit Raahen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Joutsan Kuljetus Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

Ympäristö- ja kaavoituslautakunta on toimivaltainen lupaviranomainen kyseisessä asiassa ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n kohdan 5 a perusteella.

Ympäristö- ja kaavoituslautakunta on toimivaltainen lupaviranomainen kyseisessä asiassa ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n kohdan 5 a perusteella. TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 59 23.01.2007 6 Ymp 10756-2004 (235) Ympäristölupahakemus / Oritur Oy SEO, Tuontiväylä Tiivistelmä: - Ympkaalk 59 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Antopäivä 28.6.2010 Diaarinro 1916/2010

Antopäivä 28.6.2010 Diaarinro 1916/2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 28.6.2010 Diaarinro 1916/2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukainen muutos kalliokiven louhintaa

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 1(11) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen 24.6.2015 I PÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA 1. Asia

Lisätiedot

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, PÄÄTÖKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, PÄÄTÖKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä: 18.2.2011 Dnro: KARP 316/2011 ASIA Päätös Purku & Piikkaus Oy:n ympäristöluvan mukaisen toiminnan raukeamisesta.

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN LINJA OY:N HAKEMUS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI

NURMIJÄRVEN LINJA OY:N HAKEMUS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI NURMIJÄRVEN LINJA OY:N HAKEMUS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI KU-YK 69/12.5.2015 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 18.5.2015 ASIA. Päätös ympäristönsuojelulain 71 :n mukaisesta

Lisätiedot

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista,

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista, Etelä-Suomi Päätös Nro:t 1) 51/2010/2 2) 52/2010/2 Dnro:t 1) ESAVI/554/04.08/2010 2) ESAVI/569/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.10.2010 ASIA 1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Ympäristölupamääräysten. 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen 3.2.

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Ympäristölupamääräysten. 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen 3.2. 1 / 17 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Ympäristölupamääräysten PL 302/Pohjolankatu 14 tarkistamisesta 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2016 I LUPAPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Jouko Reuna Oy

Ympäristölupahakemus / Jouko Reuna Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 806 30.11.2004 2 Ymp Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 825 07.12.2004 3 Ymp Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 846 14.12.2004 4 Ymp 9201-2004

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 15.9.2003 Kokouspvm 11.9.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 19.4.2004 Kokouspvm 15.4.

Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 19.4.2004 Kokouspvm 15.4. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 19.4.2004 Kokouspvm 15.4.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/KONEURAKOINTI JA KULJETUS J. ISOMÖTTÖNEN OY

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/KONEURAKOINTI JA KULJETUS J. ISOMÖTTÖNEN OY Ympäristölautakunta 26 26.08.2014 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/KONEURAKOINTI JA KULJETUS J. ISOMÖTTÖNEN OY Ymp 26 Valmistelija vs.rakennustarkastaja Jyri Harju, puh 040 848 8243 HAKEMUS Koneurakointi ja Kuljetus

Lisätiedot

Oy Teboil AB:n ympäristölupahakemus

Oy Teboil AB:n ympäristölupahakemus TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 368 28.05.2002 1 Ymp 3118-2002 (235) Oy Teboil AB:n ympäristölupahakemus Ympkaalk 368 Ympäristönsuojelutoimisto 16.5.2002/EP 1. ASIA Oy

Lisätiedot

Sementtivalimo Heinonen & Karniston ympäristölupahakemus

Sementtivalimo Heinonen & Karniston ympäristölupahakemus TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 627 16.09.2003 3 Ymp 7479-2002 (235) Sementtivalimo Heinonen & Karniston ympäristölupahakemus Ympkaalk 627 Ympäristönsuojelutoimisto 8.9.2003/TL,

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA UUDENKYLÄN OSAYLEISKAAVA HIEKKATIEN JA HIETATIEN ALUEEN PÖLY. Vastaanottaja Nastolan kunta. Asiakirjatyyppi Lausunto

NASTOLAN KUNTA UUDENKYLÄN OSAYLEISKAAVA HIEKKATIEN JA HIETATIEN ALUEEN PÖLY. Vastaanottaja Nastolan kunta. Asiakirjatyyppi Lausunto Vastaanottaja Nastolan kunta Asiakirjatyyppi Lausunto Päivämäärä 5.2.2014 NASTOLAN KUNTA UUDENKYLÄN OSAYLEISKAAVA HIEKKATIEN JA HIETATIEN ALUEEN PÖLY NASTOLAN KUNTA PÖLY Tarkastus Päivämäärä 5.2.2014 Laatija

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Suomen Elektroniikkakeräys Oy:n ympäristölupa

Suomen Elektroniikkakeräys Oy:n ympäristölupa TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 734 22.11.2005 4 Ymp 12715-2005 (235) Suomen Elektroniikkakeräys Oy:n ympäristölupa Ympkaalk 734 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 PÄÄTÖS Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 ASIA HAKIJA Veljekset Brandt Nahkatehdas Oy:n ympäristöluvan raukeaminen, Kokkola Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

Kokouspvm 18.3.2015 Mötesdatum SIPOON KUNTA SIBBO KOMMUN

Kokouspvm 18.3.2015 Mötesdatum SIPOON KUNTA SIBBO KOMMUN 1 YMPÄRISTÖLUVAN MUUTOS / SIPOON MOOTTORIKERHO RY, MOOTTORIURHEILUKESKUS ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 89 :n mukaisen muutoslupahakemuksen johdosta, jonka Sipoon Moottorikerho ry on jättänyt

Lisätiedot

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2014 ASIA Kymenlaakson Jäte Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Keltakankaan jätekeskuksen jätteiden

Lisätiedot

I PÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA

I PÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA 1(15) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta ympäristölupamääräysten tarkistamisesta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 21.11.2012 jälkeen I PÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.01.2016 Sivu 1 / 1 4343/2014 11.01.00 6 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös, maa-ainesten varastointi ja käsittely, Espoon kaupungin tekninen keskus, Hannus Valmistelijat

Lisätiedot

Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt. Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö

Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt. Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö Viitekehys YSL Ympäristön tilatavoitteet ja - vaatimukset Asetukset

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Vanha Tampereentie 205)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Vanha Tampereentie 205) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 819 12.11.2002 6 Ymp 8535-2002 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Vanha Tampereentie 205) Ympkaalk 819 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on toimitettu Äänekosken kaupungin ympäristölautakunnalle 23.11.2009, jolloin se on tullut vireille.

Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on toimitettu Äänekosken kaupungin ympäristölautakunnalle 23.11.2009, jolloin se on tullut vireille. Ymp.ltk 16.3.2010 Liite nro 1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Ympäristölupamääräysten PL 6 tarkistamisesta 44201 Suolahti Annettu julkipanon jälkeen Puh. 020 632 3318 Pvm 23.3.2010 Dnro

Lisätiedot

RUDUS OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS YKSITTÄISEN LUPAMÄÄRÄYKSEN MUUTTAMISEKSI

RUDUS OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS YKSITTÄISEN LUPAMÄÄRÄYKSEN MUUTTAMISEKSI RUDUS OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS YKSITTÄISEN LUPAMÄÄRÄYKSEN MUUTTAMISEKSI KU-YK 97/11.8.2015 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 17.8.2015 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 241 19.04.2005 1 Ymp 1451-2005 (235, 662) Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos Ympkaalk 241 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S H Ä M E E N PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Dnro....................... Nro YSO/92/07 Annettu julkipanon jälkeen 20.8.2007 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN

Lisätiedot