H A 1 4 M A R S T R Ö N I P U H A K K A P A R T N E R S. Envor Biotech Oy, kotipaikka Forssa (jäljempännä "Envor")

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "H A 1 4 M A R S T R Ö N I P U H A K K A P A R T N E R S. Envor Biotech Oy, kotipaikka Forssa (jäljempännä "Envor")"

Transkriptio

1 H A 1 4 M A R S T R Ö N I P U H A K K A P A R T N E R S 1 (10) Vaasan hallinto-oikeudelle Asia Valitus ympäristölupa- asiassa Valituks enalainen päätös Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös nro 10 8/ / 1, annettu , dnro ESAVI/489/04.08/2010 Valittaja Envor Biotech Oy, kotipaikka Forssa (jäljempännä "Envor") As i ami es ja prosessiosoite Asianajaja Kari Marttinen Asianajotoimisto Hammarström Puhakka Partners Oy Bulevardi 1 A, Helsinki Puhelin (09) , telefax (09) Sähköposti kari.marttinen Va atimukset Envor pyytää, että Vaasan hallinto-oikeus 1) muutt aa l upamääräyksen 2 tois en kappal een kuul umaan seuraavasti: "Suurin sallittu kerralla ulkona jälkikypsytyksessä oleva massamäärä saa olla enintään tonnia'; ja 2) muuttaa lupam ääräyksen 8 ens imm äis en kappaleen kuulumaan s euraavas ti: "Kompostointilaitoksesta, märkien lietteiden käsittelytilasta, biokaasulaitokscsta sekä käsittelyhalleista tuleva poistoilma on käsiteltävä biosuodattimilla tai vastaavasti siten, että hajunpoistossa saavutetaan 90 % tehokkuus, ja että hajupitoisuus ei ylitä hajaayksikköä / m3 poistohormista mitattuna. Poistokaasut saavat ulos johdettaessa sisältää rikkivetvä ja metyylimerkaptaania enintään 0,1 pprn/ m3"; sekä 3) muuttaa lupamääräyksen 22 kuulumaan seuraavasti: "Biosuodattimien toimintaa on tarkkai ltava. Toi mintaa on tarkkailtava päivittäin aistinvaraisesti ja mahdollisesti paine -eron avulla. Lisäksi biosuodattitnien toimintaa tulee tarkkailla ulkopuolisen asiantuntijan tekeniin mittauksia. Tarkkailun tulee tapahtua normaalin

2 HA'.4MMMARSTRÖM P U H A K K A P A R T N F, R S 2 (10) käynnin aikana. Laitoksen hajupäästö (HY) ja haisevien eri kemiallisten yhdisteiden päästöt on mitattava vzrosittain. Mittaussuunnitelma on toimitettava Hämeen ELY - keskukselle kahden kuu kauden kul uessa tämän päätö ksen lainvoimai seksi tulosta. Poistokaasuista on hajuyksiköiden lisäksi mitattava ammoniakin, rzk ivedyn, metyy/imerkaptaa,iin pitoisuudet. Mittauksella on selvitettävä määräyksessä 8 annettujen raja-arvojen ja puhdistustehokkuusvaatimusten toteutuminen. T ulokset tulee välittömästi niiden valmistuttua lähettää kommentoituina Hämeen ELY-keskukseen ja Forssan ympäiristönsuojeluviranomaiisolle." Perustelut 1 Yleistä Envor on toimittanut Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ympäristönsuojelulain (86/2 000, jäljempänä " YSL") mukaisen hakemuksen, joka koskee toimintaa ja toiminnan olennaista muuttamista Envorin biojätteiden ja lietteiden käsittelylaitoksella Forssan Kiimassuon Envitech alueella. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antamallaan päätöksellä nro 108 / / 1 myöntänyt Envorille ympäristöluvan alueen biojätteen käsittelylaitoskokonaisuuden toimintaan. Laitoskokonaisuus käsittää seuraavat päätoiminnot : renderöintilaitos, biokaasulaitos, biojäteetanolilaitos, lietelaitos, kompostointilaitos ja sekajätteen käsittely. Etelä- Suomen aluehallintovirasto on päätöksessään myö ntänyt En vorill e YSL 101 9:n mukaisen toiminnan aloittamisluvan mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta olemassa olevien toimintojen osalta. Toiminnan aloittamislupa koskee kolmen bioreaktorin kävttöönottoa. Envo rin biojätteen jätteenkäsittelylaitos sijaitsee Forssan kaupungissa Kiimassuon Envi tech alueella noin kolmen kilometrin etäisyydellä Forssan kaupungin keskustasta lounaaseen hakijan omistamilla kiinteistöillä Rnro:t , , sekä , osoitteessa Voimalankatu 56. Kaupunginvaltuus ton h y v äks ymäs sä osayleis kaavas s a En vo rin jätteenkäsittelylaitos ku u lu u jätteenkäs ittelyalueen ko rttelialu ees een EJ T- 1, eli jätteitä hy väks ikä vt t ävä n teollisuuden ka ava-a lue. La it os ei sijaitse tä rkeä ks i luokite llu lla pohjaves ialueella eikä sillä ole me rkit ys t ä pie n ved en h an km n alle. Envorin biohajoavan materiaalin käsittelyn laajennus - ja kehittämishankkeeseen o n sovellettu ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (486 / 1994) mukaista ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.

3 H A M M A R S T R Ö M P U H A K K A P A R T N E R S 3 (10) Envor on biojätteiden ja lietteiden käsittelyyn keskittynyt yritys. Ln vo r on aiemmin käsitellyt kerätyn materiaalin kompostoimalla, mut ta on vuo nn a alkaneen laajennusinvestoinnin jälkeen siirtynyt asteittain materiaalin biokaasuprosessointiin. Biokaasuprosessilla on pystytty merkittävästi lisäämään toiminnan ympäristöystävällisyyttä esim. kasvihuonekaasupäästöjen vähentäjänä. Lisäksi yhtiöstä on muutoksen myötä tullut merkittävä sähkö- ja lämpöenergian nettotuottaja. Hajuhaitat ovat merkittävin Envorin toiminnasta aiheutuva ympäristövaikutus, mikä on tyypillistä tällaisille Jätteenkäsittelytoitninnoille. Envorin valitus Vaasan hallinto-oikeudelle koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksessään asettamien hajua koskevien lupamääräysten lisäksi jälkikypsytyksessä sallittua massatnäärää. Envor toteaa, että hajua koskevat lupamääräykset eivät kokonaisuudessaan ole hajuhaittojen vähentämiseksi tarpeellisia. Lisäksi jälkikvpsytyksessä asetettu määräys ei toimi aluehallintoviraston päätöksen edellyttämällä tavalla vähen täen toiminnan hajuhaittoja, vaan sen sijaan lisää niitä. Kuten En vo r s euraavaks i esittää, lupamääräysten tulee olla tarpeellisia pilaanturnisen ehkäisemiseksi, jotta ne voidaan antaa ja tätä valituksenalaiset lupamääräykset eivät kaikilta osin ole. Envor käsittelee valituksessaan ensin valituksenalaisten lupamääräyysten asettamista ohjaavia säännöksiä. Tämä jälkeen esitetään toiminnasta aiheutuvia hajuhaittoja, koska kaikki valituksenalaiset lupamääräykset liittyvätjollain tavalla toiminnan hajupäästöihin. Hajupäästöjen jälkeen Envor perustelee omissa luvuissaan valituksenalaisia lupamääräyksiä koskevia vaatiinuk,i:t:ui. 2 Lu p a mä ä r ä ys t e n asettamista ohjaavat säännökset YSL:n lupajärjestelmän tarkoit uksena on estää toiminnasta ympäristölle aiheutuvat merkittävät haitalliset vaikutukset, jotta toiminta täyttää lainsäädännön asettamat vaatimukset ja luvanmyöntämisedellyty-kset. YSl, 43 "pilaanturnisen ehkäisemiseksi". Tämä tarkoittaa, ett ä määräys an net aan ai noastaan, mikäli t oiminta ilman ao. lupamääräystä aiheuttaisi ympäristön pilaantumista. Saman lainkohdan 1 tnomentin mukaan pilaantumisen ehkäisemiseksi annettavien lupamääräy Sten tulee olla tarpeellisia. Tämä ed ellytys tarkoittaa sitä, että lupamääräysten on oltava tarpeen ympäristön pilaantutnisvaikutusten saattamiseksi hyväksyttävälle tasolle. Tässä yhteydessä on huomattava, että YSL ei edellytä toiminnan ympäristövaikutusten täydellistä estämistä, vaan teollisesta toiminnasta aiheutuu aina jonkinasteisia vaikutuksia ympäristöön. Muuten toiminnan harjoittaminen ei edellyttäisi yn-ipäristölupaa. Vai kutusten aiheut urnista rajoit etaan ja kontro lloidaan lupamääräyksin, jotta ne jäävät hyväksyttävälle tasolle. Lupaedellytykset kytkeytyvät t äten nimen omais esti pilaantumi svaik utuks iin, eivät toiminnan

4 HAMMAMARSTRÖAM P U H A K K A P A R T N E R S 4(10) luonteeseen tai muihin mahdollisiin intresseihin. Kaikkia teollisen toiminnan vaikutuksia ei näin ollen pyritä lupamäsiräyksin estämään. Tähän liittyy myös YSL 43 'j,:n 3 momentin säännös, jonka mukaan: "Lupamääriiyksiä annettaessa on otettava huo mio on toiminnan luonne, sen alueen ominaisuudet, jolla toiminnan vaikutus ilmenee, toiminnan vaikutus ympäristöön kokonaisuutena, pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoitettujen toimien merkitys ympäristön kokonaisuuden kannalta sekä tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet toteuttaa nämä toimet. Päästöraja-arvoa sekä päästöjen ehkäisetnistä ja rajoittamista koskevien lupamääräysten tulee perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan. Lupamääräyksissä ei kuitenkaan saa velvoittaa käyttämään vain tiettyä määrättyä tekniikkaa. Lisäksi on tarpeen mukaan otettava huomioon energian käytön tehokkuus sekä varaut uminen onn ett o- muuksien ehkäisemiseen ja niiden seurausten rajoittamiseen." Lupamääräysten aset taminen on täten ko konais harkint aa, jo ssa on otettava puhtaasti ympärist önsuojelullisten näköko htien lisäksi nimenomai sesti huomioo n toiminnan vaikut us ymp äristöö n koko naisuu tena, tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet toteuttaa nämä toimet, sekä päästöraja-arvojen perustuminen parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan. YSL 46 S,:n 1 momentissa säädetään seuranta - ja tarkkailumääräyksistä ja säännöksen muk aan lu vas sa on annettava tarpeelliset määräykset toiminnan käyttötarkkailusta sekä päästöjen, toiminnan vaikutusten ja toiminnan lopettamisen jälkeisen ympäristön tilan tarkkailusta. Lainkohdan mukaan t arkk ailu n t oteu ttamisek si luvassa on määrättävä mittausmenetelmistä ja mittaust en tiheydestä. Luvassa on myös määrät tävä sii tä, miten seurannan ja tarkkailun tulokset arvioidaan ja miten tulokset toimitetaan valvontaviranomais elle. Säännöksen nojall a annettavan määräyksen on siten oltava tarpeellinen toiminnan vaikutusten tarkkailemiseksi. 3 Toiminnasta aiheutuvat hajupäästöt ja niiden ehkäiseminen Biojätteiden käsittely prosessissa syntyy hajukaasuja ja muita kaasumaisia yhdisteitä. Kaukalokompostoinnin poistoilma johdetaan ilmakehään biosuodattimien kautta, jolloin hajukaasujen määrä alenee vähäiselle tasolle. Toi mi nn an merkittävin hajuhaitan läh de on kompo stin jälkikypsytys aumoissa kompostointikentällä.. Erityisesti kun kompostia käännetään ja multaa seulotaan h ajuhaitat voimistuvat. Haitat p yritään rninimoimaan suorittamalla tarvittavat toimenpiteet hajujen leviämisen kannalta epäsuotuisten sääolosuhteiden aikana eli ottaen huomioon mm. tuuliolosuhteet, jotta haju ei leviäisi ympäristöön. E n vo r o n tehnyt toi menpiteitä

5 F IA MM MA RS T RÖ N 1 P U H A K K A P A R T N E R S 5 (10) väh en tääks een ko m p o s to in n is ta aih eu tuvia haju haittoja ottamalla käy t- tö ö n h aju n p o is to kem ikaalin, jo ta ru is k u teta an ko m p o s t iau m o ih in kään - n än y h tey d es s ä ja kesällä ko m p o s tin seulo nta siirrettiin katettu u n tilaan. Ko m p o s t o in n is s a o n lis äks i alettu lis ätä kalkkia h aju h aitto j en eh - käisem is eks i. To teu tettu jen to im en p iteid en sekä erityisesti bio kaasu laito ksen kä y t tö ö n o t o n m y ö tä, ku n ko m p o s t o ita va n m a s s an m ää rä o n vä - h en ty n y t, o n s aavu tettu h y vät tu lo k s et h aju h aitto jen väh en tvm is en m y ö - tä. 1\fyös biokaasuprosessista aiheutuu jonkin verran hajupäästöjä. Biokaasulaitok sen haj upäästö jä aiheu ttavat prosess itoiminn ot suoritetaan kuitenkin pääosin suljetuissa sisätiloissa. Raaka-aineen vastaanotossa ja esikäsittelyssä sekä mädätteen siirrossa, varastoinnissa ja mekaanisessa kuivauksessa syntyvät kaasut kerätään imu reilla kaas upesuriin, jossa hajukaasut pestään veden ja rikkihapon avulla. Pesurista ilma johdetaan ennen ulkoilmaan johtamista biosuodatt imecn, jossa hajuyhdisteet kiinnittyvät kosteaan orgaaniseen ainekseen. 4 Lu p a mä ä r ä ys 2, vastaanotettavat jätteet ja toiminnan kapasiteetti 4.1 Lupamääräyksen sisältö ja perustelut 4.2 Envori n vaat imuksen peru stelut Lupamääräyksen 2 toisen kappaleen mukaan: "Suurin sallittu kerrallaan ulkona jälkikypsyvtyksessä oleva massa määrä saa olla enintään tonnia." Lupamääräyksen perusteluissa todetaan, että kerrallaan alueella jälkikypsytyksessä oleva massamäärä vastaa noin pu olen vuoden ai kana syntyvää valmiin tuotteen määrää. Perusteluiden mukaan määrää pi enennett iin aiemmasta, koska juuri ulkona aumoissa tapahtuva jälkikypsytys on aiheuttanut hajuhaittoja, eikä biokaasulaitoksen käyttöönoton jälkeen tarvetta entisen suuruiseen varastointitnäärään pitäisi olla. Varastointimäärää on tilapäisesti ja lyhytaikaisesti mahdollisuus nostaa ympäristönsuojelulain sellisena tilantcena voidaan pitää biokaasulaitoksen lyhytaikaista tuotantohäiriötä. En vo r to te aa, että lu p am äär äy ks es s ä as e tettu raja, jo n ka m u kaan su u rin sallittu kerrallaan ulkon a jälkikyps ytyks essä o leva mas s am äärä saa olla to n n in, ei o le p eru steltavis s a. Tä s t ä j o h tu e n En v o r o n vaa tin u t, että Vaas an h allin to -o ikeu s m u u tta a lu p am ä är äy k s en 2 to is ta kap p aletta siten, että su u rin sallittu kerralla u lko n a jälkikyp s y ty ks es s ä o le va m as s a- m ä är ä s a a o lla e n in t ää n t o n n ia, k u t en E n v o r in v u o d e n y m -

6 H A M M A R S T R Ö M P U H A K K A P A R T N E R S ()(10) päristöluvan mukaan samaa tonnin. Envor on ympäristölupahakemuksessaan esittänyt jälkikypsytysmäärää. Envorin ympäristölupahakemuksen lähtökohtana on ollut, että biokaasuprosessoinnin kasvaessa kompostoitavan materiaalin määrää pyritään pudottamaan. Kompostointitoiminta jatkuu tästä huolimatta biokaasulaitoksen rinnalla ja on samalla osa biokaasulaitoksen varajärjestelmää. Aluehallintoviraston päätöksessä komp ost oin nin sallituksi vuotuiseksi käsittelymääräksi on asetettu tonnia, joten kompostoin nin käsittelymäärä on pu dotet tu n. 2/3- osaan siitä, mitä se aikaisemmin on ollut. Envorin vuoden 2006 ympäristöluvan mukaan kerrallaan ulkona jälkikypsytyksessä sai olla tonnia. Jälkikypsytykscssä sallittu massamäärä on siten pudotettu 1/3-osaan siitä, mitä aikaisemmin ympäristöluvassa on sallittu. Lupamääräyksen 2 perustelussa on oletuksena, että biojätetonnin vuosittaisesta käsittelymäärästä seuraa tonnia jälkikypsytettävää keskeneräistä kompostia puolen vuoden aikana. Tämä pitää paikkansa jätteen määrän osalta, mutta prosessissa käytetään tukiainetta biojätteen seosaineena, mikä kasvattaa massamäärää jälkikypsytyksessä. Näin ollen luvassa sallittu jälkikypsytyksessä oleva naassamäärä on liian pieni, jotta käsiteltyä massaa voidaan pitää jälkikypsytyksessä tarpeeksi pitkän ajan. Asettamalla lupamääräyksen mukainen tiukka rajoitus jälkikypsytyksen massamäärälle, estyy tiettyjen nykyisten valmistettavien tuotteiden valmistus kokonaan. Envor toteaa, että kuten hakemuksessa on lausuttu, kompostin jälkikypsytysaikana pidetään 3-12 kuukautta, koska jo kolmen kuukauden jälkikypsytyksen jälkeen komposti voi olla tarpeeksi kypsää pellolle toimitettavaksi. Jos kompostista halutaan kypsempää tai sitä aiotaan edelleen jalostaa mullaksi, niin kypsytysaika pitenee lähemmäksi 12 kuukautta. Näin ollen nostamalla jälkikypsytyksessä sallittua massamäärää, voidaan kompostille varmistaa riittävä jälkikypsytys. Kuten ympäristöluvan lupamääräykscssä 7 edellytetään, kompostin jälkikypsytysaikana tulee pyrkiä pitämään vähintään kuusi kuukautta. Lupamääräyksen 7 mukaan jälkikypsytyksessä olevan kompostin kääntäminen tai muu käsittely on tehtävä sellaisissa sääolosuhteissa, joissa haitat lähiympäristölle jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Lupamääräyksen 7 perusteluiden mukaan hajuhaitat ovat olleet suurin Envorin ympäristöhaitta. Käyttämällä laitosta siten, että ravinnesuhteet ovat oikeat eikä prosessi tapahdu hapettomasti, voidaan hajuhaittoja vähentää. Lämpötila- ja viipymävaatimuksella varmistetaan aineksen hyienisoituminen. P eruste luissa todetaan edelleen, että kompostin kääntämistä tulisi välttää kun on ns. inversioilmiö, eli ilma ei nouse ylöspäin, vaan jää lämpökerrostuneisuuden takia paikalleen. Perusteluissakin todettu osoittaa sen, että vain riittävällä jälkikypsytyskapasiteetillä E n vo r pystyy toteuttamaan luvan edellyttämän tarpeeksi pitkän jälkikypsytyksen. Edellä esitetystä johtuen

7 HA't MM{ ARST RÖt N,t P U H A K K A P A R T N E R S 7 (10) 5 Lupamäärä ys 8, ha jupäästö t ilmaan 5.1 Lupamääräyksen sisältö ja perustelut Envor katsoo, että pidemmän jälkikypsytyksen ansiosta riski hajuhaittoihin pienenisi merkittävästi. Tästä johtuen jälkikvpsytyksen kapasiteettia ei ole esitetty vähennettävän tonnista tonnin, vaan kerrallaan ulkona jälkikypsytyksessä sallittu kompostin määrä tulee säilyttää entisellään eli tonnista. Tällöin Envorilla on mahdollisuus paremmin ottaa huomi oon ju uri lu pamääräyksessä 7 edellytetyt vallit sevat tuuli- ja keliolosuhteet jälkikypsennvskentällä suoritettavien tvötehtävien osalta. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kompostin jälkikypsytyskentän hajuhaittoja vähennetään suorittamalla tarvittavat aumojen kääntämiset suotuisten sääolosuhteiden valli tessa hajun leviämisen huomioon ottamiseksi, mikä on mahdollista nimenomaan pidemmän jälkikypsytyksen ansiosta. Envor huomauttaa, että jos pellolle ajon aikana sääolosuhteet ovat tyypilliseen tapaan huonot, niin tuotetta voidaan lisäksi jälkikypsytyskapasiteetin ollessa suu rempi varas toi da kentällä ja odottaa sopivia toimitusolosuhteita. Toimimalla edellä esitetyllä tavalla riski hajuhaittojen aiheuttamisesta pienenee. Kentällä voi olla jo valmista pellolle toimitukseen menevää valmistuotetta, kuten multaa tai toimitusvalmiiksi seulottua kompostia varastoinnissa ajoittain paljonkin, jos sitä ei ole esim. märkyyden johdosta pystytty toimittamaan. Päätöksessä ei ole mainittu pellolla varastoinnissa olevasta tavarasta mitään, joten Envor huomauttaa, että tällöin kyseessä ei ole jälkikypsytyksessä oleva komposti, vaan tuotevaraston valmistuote. Edellä esitetyn lisäksi Envor toteaa, että ankara jälkikypsytykseen asetettava rajoitus, joka valituksenalaisessa ympäristöluvassa on annettu, estäisi joidenk in nyk yisten tuotteiden valmist uksen vaikutt amatta hajupäästöihin positiivisella tavalla. Näin ollen lupamääräystä tulisi muuttaa Envorin vaatimalla tavalla. Lupamääräyks en 8 ensimmäisen kappal een mukaan: "Kompostointi]aitoksesta, märkien lietteiden käsittelytilasta, biokaasulaitoksesta sekä käsittelyhalleista tuleva poistoilma on käsiteltävä biosuodattiimilla tai vastaavasti siten, että hajunpoistossa saavutetaan 95 ö tehokkuus, ja että hajupitoisuus ei ylitä hajuvksikköä / m3 poistohornusta mitattuna. Poistokaasut saavat ulos johdettaessa sisältää rikkivetyä ja metyylimerkaptaania enintään 0,1 pprn,/m3." lluehallintovirasto toteaa lupamääräyksen perustehussa, että kun laitoksen kaik ki poist okaasut ohjataan biosuot imen läp i, hajuh aitat vähenevät oleellisesti. Kuri biosuodin toimii lupamääräyksen 8 mukaisesti, ei haju-

8 H A \ 9 M A R S T R Ö M P U H A K K A P A R T N E R S 8 (10) 5.2 Fnvorin vaatimusten perustelut haittoja ympäristölle käsittelyhalleista pitäisi syntyä. Biosuo timen massa tulee vaihtaa riittävän usein. Laitoksen ovien ollessa auki eivät poistokaasut kulj e bios uotimen kautta, vaan joutuvat käsittelemätt öminä suoraan ulkoilmaan. Tarvittaessa ELY-keskus voi määrätä lisätoitnista mahdollisten hajuhaittojen ehkäisemiseksi. Perusteluiden mukaan hajuyksikköjen määrää pienennettiin edellisestä päätöksestä ja se on nyt samalla tasolla kuin vastaavissa muissa laitoksissa Suomessa. Envorin vuoden 2006 ympäristöluvan mukaan kompostointilaitoksesta, märkien lietteiden käsittelytilasta, biokaasulaitoksesta sekä käsittelyhalleista tuleva poistoilma on käsiteltävä biosuodattimilla tai vastaavasti siten, että hajunpoistossa saavutetaan 90 prosentin tehokkuus, ja että hajupitoisuus ei ylitä hajuyksikköä/m3 poistohormista mitattuna. Envor on h akemuksess aan esittänyt samoja lupa-arvo ja asetett aviksi hajunpoistolle ja hajupitoisuudelle kuin aikaisemmassa luvassa edellytettiin. Tästä huolimatta aluehallintovirasto on as ett an ut tiu kemmat raja- arvot hajupäästöille ja p erustelee kiristyks iä sillä, että raja-arvot ovat nyt yhteneväiset muiden lupien kanssa. E n v o r h u o m au ttaa, että lu p am ääräy ks es s ä as etetu t raja-arvot eivät o le realistiset, eivätkä m y ö s kään m u u t bio kaas u laito ks et ole p y sty n eet alittam an n äin an karia raja -arvo ja. Lis äks i, ku ten En vo r ed ellä lu vu s s a 3 o n to d en n u t, to im in n an haju h aitat aih eu tu vat p ääas ias s a ko m p o s to in n is ta, jo ten n iid en aih eu ttajan a ei o le b io su o d attim et. Bio kaas u p ro s es s in o s alta hajuh aittaa aiheuttaa läh in n ä m äd ätteen hygieniso in ti sekä m äd ät teen ku ivau s langoilla. Hy gienis o inn is s a m äd äte läm m itetään yh den tu n n in ajak s i 70 C -as tee n läm p ö tilaa n E U:n elä in p erä is t en s iv u tu o tt eid en käm u kais es ti ja täm än jälkeen m äd äte ku ivataan n. 3 0 %/'0:n kuiva-ainepito isu uteen, jo nka jälkeen se läh es h aju tto m an a vo id aan to im ittaa s ellais en aan h y ö d y nn ettäväks i m aatalo u teen lan n oitteen a. Ed ellä ku vatu is s a vaih eis s a m äd ättees tä vap au tu u vaad itu n läm m ity k s en jo h - do s ta läh in n ä am m o n iu m tv p p eä, j o t en bio s u od attim es ta tehtyjen m ittau s ten p eru s teella lu p am ääräy ks es s ä 8 n y t as etetu t an karam m at raja-arvo t tulevat o lem aan haas tavat auttaa. Bio s u o d attim en mittau stulos ker to o p is teku o rm an m itattu n a b io kaa s u s u o d at tim en p in n as ta. Hais e van y h d is - teen o lles s a am m o n iakki o n s en ais tin varain en h avain n o in tiky n n y s h y vin alh ain en m ittau k s es s a, m u tta s it ä ei p y s ty h avaitsem aan en ää b io s u o d attimen välittö mäss ä läh eisy yd ess äkään, ko s ka se laim en tu u välittö m äs ti ilm aan seko ittu es saan. Ed ellä es itetyn peru s teella an karien raja-arvo jen as ettam in en lu p am ääräyks es s ä asetetulla tavalla johtaa aino astaan rajaarvo jen ylitvksiin, vaikka h aju h aitat eivät to dellis uu dess a ole huomattavissa.

9 H A 1 1 M A R S T R Ö 4 f P U H A K K A P A R T N E R S 9 (10) 6 Lupamääräys 22, biosu odattimien tarkkailu 6.1 Lupamääräyksen sisältö ja perustelut Toiminnan kehittämiseen liittyvän YY A-hankkeen yhteydessä tanunikuussa 2011 Jyväskylän Yliopiston Ympäristiöntutkimuskeskus määritti biokaasulaitoksen biosuodattimen tuottaman hajuyksikkötnäärän ja vertasi sitä kompostoinnista aiheutuvaan hajupäästöön. Kuten myö s YVAselostuksen mallinnuksessa on selkeästi osoitettu, nykyiset biosuodattimet eivät ole hajuhaittojen lähde. Tehdyn mallinnuksen perusteella biokaasulaitoksen biosuodattimen aiheuttama hajuhaitta oli alle 1 ö kompostoimin hajuhaitoista. Tästä syystä aluehallintoviraston lupamääräyksessä 8 asetetut ankarammat raja-arvot eivät ole perusteltuja eikä lupamääräyksessä asetetut kiristetyt raja-arvot ole tarpeellisia pilaanturnisen ehkäisemiseksi YSL 43 g:n 1 momentin tarkoittamalla tavalla. Edellä esitetyn perusteella lupamääräystä 8 tulee muuttaa Envorin vaatimusten mukaisesti. Lupamääräyksen 22 mukaan: "Biosuodattimien toimintaa on tarkkai ltava. Toimi ntaa on tarkkailtava päivittäin aistinvaraisesti ja mahdollisesti paineeron avulla. Lisäksi biosuodattimien toimintaa tulee tarkkailla ulkopuolisen asiantuntijan tekemui mit tauk sin. Tarkkailun tulee tapahtua normaal in käynnin aik ana. Laitoksen hajupäästö (1IY) ja haisevien eri kemial listen yh disteiden päästöt on mitattava kaksi kertaa vuoden 2012 aikana, neljä kertaa vuoden 2013 aikana ja sen jälkeen vuosittain. Mittaussuunnitelma on toimitettava Hämeen ELYkeskukselle kahden kuukauden kuluessa tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulosta. Poistokaasuista on hajuyksiköiden lisäksi mitattava ammo niak in, rikkivedyn, metyyli merkaptaanin, dimetyylisulfidin, dimetyylidisu ifidin, pineenin ja limoneenin pitoisuudet. Mittauksella on selvitettävä määräyksessii 8 annettuj en raja- arvojen ja puhdistust ehokkuusvaatimusten toteut uminen. Tulo kset tulee välitt ömästi niiden valmistuttua lähettää komtnentoituina Hämeen ELYkeskukseen ja Forssan ympäristönsuojeluvir nomaiselle." Lupamääräyksen 22 perusteluiden mukaan biosu odatt imen toimi nnan seuraamiseksi o n siitä seurattava parametrejä, joista voidaan päätellä suodattimen toimivuus. Jos parametrit osoittavat, että suodatin ei toimi riittävän hyvin, voi ELY-k esk us määrätä lisätoimenpieteistä hajuhaitan poistamiseksi. Biosuodattunien hyvä toiminta on ensiarvoisen tärkeää hajuhaittojen ehkäisyn kannalta. Määräyksen perust eella voivat val vojat seurata biosuodattiinien toimintaa.

10 H A M ZI A A R S T R Ö M P U H A K K A P A R T N E R S 10 (10) 6.2 Envorin vaatimusten perustelut Envorin mukaan vuosittain suoritettava laitoksen hajupäästöjen (HY1) ja haisevien eri kemiallisten yhdisteiden päästöjen mittaaminen on riittävä myös vuodelle 2012 ja 2013, jotta biosuodattinuen hyvä toimivuus pystytään varmistamaan. Valituksenalaisessa lupamääräyksessä 22 biosuodattimien hajumittaukset on vuoden 2012 ja 2013 osalta näin ollen määrätty suoritettavan liian tiheästi. Vuosittain suoritettava mittaus on Envori n mukaan rii ttävä lup amääräyks ess ä 8 asetettujen hajupäästöjen raja-arvojen seuraamiseksi, joten lupamääräyksen 22 ensimmäistä kappaletta tulee muuttaa Envorin vaatimuksen mukaisesti. Lupamääräyksen 22 toisessa kappaleessa on muiden hajupäästöjen lisäksi asetettu velvoite mitata dimetyy-lisulfidi, dimetyylidisulfidi, pineeni ja limoneeni. Envor katsoo, että hajupäästöjen osalta rikkivedyn ja metyylimerkaptaanin mittaus on perusteltua, mutta dimetyylisulfidin, dimety - lidisulfidin, pineenin ja limoneenin mittaaminen ei ole tarpeellista, koska niiden mittaaminen ei hajuseurannan kannalta tuo oleellista uutta tietoa tai hyötyä. Lupamääräyksessä 8 annettujen raja-arvojen ja puhdistustehokkuusvaatimusten toteut uminen p ystytään osoittamaan lupamääräyksen 22 mukaisesti, vaikka lupamääräyksessä poistetaan dimetyylisulfidi, dimetyylidisulfidi, pineeni ja limoneeni. Näin ollen lupamääräykseen 22 toiseen kappaleeseen sisältyvä velvoite mitata dimetyylisulfidi, dimetyylidisulfidi, pineeni ja limoneeni tulee poistaa, koska se ei hajupäästöjen tarkkailun osalta tuo minkäänlaista oleellista tai uutta tietoa, Edellä esitetystä johtuen lupamääräyksessä 22 asetetut valituksenalaiset velvoitteet eivät ole YSL 46 momentin tarkoittamalla tavalla tarpeellisia biosuodattimen toiminnan käyttötarkkailun suorittamiseksi ja ne tulee muuttaa Envorin vaatimusten mukaisesti. Helsingissä 12. heinäkuuta 2012 E VOR BIOTECH OY Laati Kari Marttinen asianajaja, OTL, Espoo Liite Etelä-Suomen aluehailintoviraston päätös nro 108/2012/1

LÄNSI-SUOMEN PROSESSIVESI OY:N KOMPOSTILAITOKSEN YMPÄRISTÖLUPA JA LUPA ALOITTAA TOIMINTA MUUTOKSEN HAUSTA HUOLIMATTA

LÄNSI-SUOMEN PROSESSIVESI OY:N KOMPOSTILAITOKSEN YMPÄRISTÖLUPA JA LUPA ALOITTAA TOIMINTA MUUTOKSEN HAUSTA HUOLIMATTA Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta 63 19.05.2015 LÄNSI-SUOMEN PROSESSIVESI OY:N KOMPOSTILAITOKSEN YMPÄRISTÖLUPA JA LUPA ALOITTAA TOIMINTA MUUTOKSEN HAUSTA HUOLIMATTA 488/64.641/2014 PJSYMPLK 63 LUVAN

Lisätiedot

JOUTSAN EKOKAASU OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS, BIOKAASULAITOS

JOUTSAN EKOKAASU OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS, BIOKAASULAITOS Teknisen lautakunnan lupajaosto 31 05.05.2011 JOUTSAN EKOKAASU OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS, BIOKAASULAITOS 11/60/602/2011 Lupaj 31 ASIA Joutsan Ekokaasu Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95 Ympäristölautakunta Aika 12.08.2015 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 25 Ympäristö- ja rakennustarkastajan

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus puhdistamolietteen mädätysjätteen jälkikäsittelyyn multatuotteen valmistamista varten.

Ympäristölupahakemus puhdistamolietteen mädätysjätteen jälkikäsittelyyn multatuotteen valmistamista varten. Etelä-Suomi Päätös Nro 77/2010/2 Dnro ESAVI/431/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 12.11.2010 ASIA Ympäristölupahakemus puhdistamolietteen mädätysjätteen jälkikäsittelyyn multatuotteen valmistamista

Lisätiedot

Ympäristöjaosto 21.05.2015 48 Valtakatu 26, 94100 Kemi. Kyseessä on olemassa oleva toiminto.

Ympäristöjaosto 21.05.2015 48 Valtakatu 26, 94100 Kemi. Kyseessä on olemassa oleva toiminto. 1 Kemin kaupunki PÄÄTÖS Ympäristöjaosto 21.05.2015 48 Valtakatu 26, 94100 Kemi Dnro 411/11.01.00/2014 Annettu julkipanon (21.05.2015) jälkeen 1. ASIA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 2. HAKEMUS Kemin Ajoksen satama

Lisätiedot

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310 Päätös Etelä-Suomi Nro 53/2013/1 Dnro ESAVI/180/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2013 ASIA Päätös Työ & Toiminta ry:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

45 02.04.2014. Asfaltti-System Oy:n suihkupuhallustoimintaa koskevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen

45 02.04.2014. Asfaltti-System Oy:n suihkupuhallustoimintaa koskevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen Rakennus- ja ympäristölautakunta 45 02.04.2014 Asfaltti-System Oy:n suihkupuhallustoimintaa koskevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen 3513/11.00.01/2014 Rymla 45 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. Ympäristölautakunta 51 21.05.2015 Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi 122/11.01.00/2015 Ymplk 21.05.2015 51 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Lisätiedot

Päätös Nro 24/2010/2 Dnro ESAVI/177/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 16.6.2010

Päätös Nro 24/2010/2 Dnro ESAVI/177/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 16.6.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 24/2010/2 Dnro ESAVI/177/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.6.2010 ASIA Päätös Helsingin Talosiirto Oy:n Vantaan Petikon betonipurkujätteen käsittelylaitoksen toimintaa koskevan

Lisätiedot

Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72)

Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72) Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72) Ympäristölautakunta Aika 11.09.2014 klo 09:46 11:26 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 85 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere

ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 102/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/20/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.7.2012 ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere HAKIJA IonPhasE

Lisätiedot

Ympäristölupapäätös. Nro 40/2010/2 Dnro ESAVI/262/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010

Ympäristölupapäätös. Nro 40/2010/2 Dnro ESAVI/262/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010 Etelä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 40/2010/2 Dnro ESAVI/262/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010 ASIA Päätös Tramel Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka

Lisätiedot

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 ASIA Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoimakoneiden toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Toiminnalla ei ole muita lupia.

Toiminnalla ei ole muita lupia. Ympäristölautakunta 89 11.09.2014 Ympäristölupa jätteen käsittelypaikalle, Reteko Oy 334/11.01.00/2014 Ymplk 89 Valmistelija ympäristönsuojelutarkastaja Osmo Koivistoinen, puhelin 0400 144 452. 1 HAKIJA

Lisätiedot

Destia Oy, Heidehofintie 2, 01301 VANTAA

Destia Oy, Heidehofintie 2, 01301 VANTAA Saarijärven kaupun ki Ympäristönsuojelutoimi Pl 13, 43101 Saarijärvi (014) 459 8309 Päätös ympäristölupahakemuksesta Annettu julkipanon jälkeen Dnro 3 Hakija Destia Oy, Heidehofintie 2, 01301 VANTAA Toiminta

Lisätiedot

Päätös Nro 173/2011/1 Dnro ESAVI/478/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 28.12.2011

Päätös Nro 173/2011/1 Dnro ESAVI/478/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 28.12.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 173/2011/1 Dnro ESAVI/478/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.12.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Plastilon Oy:n

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040 568 2619

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040 568 2619 Ympäristölautakunta 124 10.10.2013 Ympäristölupa eläinsuojan muutokselle, Huttunen Kaisa, Kiuruvesi 381/11.01.00/2013 Ymplk 124 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040 568 2619

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7) Ympäristölautakunta 52 02.09.2014 Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7) YMPLTK 52 2.9.2014 Asia Neste Markkinointi Oy on jättänyt

Lisätiedot

19 13.05.2015. Kuljetuspudas Oy:n purkujätteen kierrätysasemaa koskeva ympäristölupahakemus, Pudasjärvi

19 13.05.2015. Kuljetuspudas Oy:n purkujätteen kierrätysasemaa koskeva ympäristölupahakemus, Pudasjärvi Oulunkaaren ympäristölautakunta 19 13.05.2015 Kuljetuspudas Oy:n purkujätteen kierrätysasemaa koskeva ympäristölupahakemus, Pudasjärvi OULYMP 19 ASIA LUVAN HAKIJA Kuljetuspudas Oy:n purkujätteen kierrätysasemaa

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus eläinsuojalle / Petäjalammin kylän tilalle Pohja RN:o 2:22

Ympäristölupahakemus eläinsuojalle / Petäjalammin kylän tilalle Pohja RN:o 2:22 Ympäristölautakunta 13 04.02.2014 Ympäristölupahakemus eläinsuojalle / Petäjalammin kylän tilalle Pohja RN:o 2:22 594/54.540/2013 YMPLTK 13 Vs. ympäristötarkastaja Erkka Hurtola Hakijatiedot Pertti Pohja

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen 21.12.2011

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen 21.12.2011 1(14) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen 21.12.2011 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 122/2010/1 Dnro LSSAVI/353/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.11.2010 ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee lihasikalatoimintaa

Lisätiedot

Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen toimintaa, Helsinki

Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen toimintaa, Helsinki Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2012/1 Dnro ESAVI/209/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 26.4.2012 ASIA Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo

Lisätiedot

Nro 142/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/232/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2012

Nro 142/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/232/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 142/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/232/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2012 ASIA Mustankorkea Oy:n jätteenkäsittelykeskuksen ympäristöluvan muuttaminen, Jyväskylä

Lisätiedot

Vantaan Energia Oy, Jätevoimala Långmosseninkuja 1 01200 Vantaa. Kiinteistötunnus: 092-92-201-1 Toimialatunnus: 35113

Vantaan Energia Oy, Jätevoimala Långmosseninkuja 1 01200 Vantaa. Kiinteistötunnus: 092-92-201-1 Toimialatunnus: 35113 ASIA Etelä-Suomi LIITE 1 t e l ä - S u Päätös Nro 51/2013/1 Dnro ESAVI/90/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 11.3.2013 Päätös ympäristönsuojelulain o mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Vantaan Energia

Lisätiedot

Päätös. Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, Hyvinkää

Päätös. Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, Hyvinkää Etelä-Suomi Päätös Nro 50/2010/2 Dnro ESAVI/249/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.9.2010 ASIA Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA KU-YK 44/11.3.2014 Ympäristölupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 17.3.2014 ASIA Päätös

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (58)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (58) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (58) Ympäristölautakunta Aika 06.02.2014 klo 09:00-11:40 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot