H A 1 4 M A R S T R Ö N I P U H A K K A P A R T N E R S. Envor Biotech Oy, kotipaikka Forssa (jäljempännä "Envor")

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "H A 1 4 M A R S T R Ö N I P U H A K K A P A R T N E R S. Envor Biotech Oy, kotipaikka Forssa (jäljempännä "Envor")"

Transkriptio

1 H A 1 4 M A R S T R Ö N I P U H A K K A P A R T N E R S 1 (10) Vaasan hallinto-oikeudelle Asia Valitus ympäristölupa- asiassa Valituks enalainen päätös Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös nro 10 8/ / 1, annettu , dnro ESAVI/489/04.08/2010 Valittaja Envor Biotech Oy, kotipaikka Forssa (jäljempännä "Envor") As i ami es ja prosessiosoite Asianajaja Kari Marttinen Asianajotoimisto Hammarström Puhakka Partners Oy Bulevardi 1 A, Helsinki Puhelin (09) , telefax (09) Sähköposti kari.marttinen Va atimukset Envor pyytää, että Vaasan hallinto-oikeus 1) muutt aa l upamääräyksen 2 tois en kappal een kuul umaan seuraavasti: "Suurin sallittu kerralla ulkona jälkikypsytyksessä oleva massamäärä saa olla enintään tonnia'; ja 2) muuttaa lupam ääräyksen 8 ens imm äis en kappaleen kuulumaan s euraavas ti: "Kompostointilaitoksesta, märkien lietteiden käsittelytilasta, biokaasulaitokscsta sekä käsittelyhalleista tuleva poistoilma on käsiteltävä biosuodattimilla tai vastaavasti siten, että hajunpoistossa saavutetaan 90 % tehokkuus, ja että hajupitoisuus ei ylitä hajaayksikköä / m3 poistohormista mitattuna. Poistokaasut saavat ulos johdettaessa sisältää rikkivetvä ja metyylimerkaptaania enintään 0,1 pprn/ m3"; sekä 3) muuttaa lupamääräyksen 22 kuulumaan seuraavasti: "Biosuodattimien toimintaa on tarkkai ltava. Toi mintaa on tarkkailtava päivittäin aistinvaraisesti ja mahdollisesti paine -eron avulla. Lisäksi biosuodattitnien toimintaa tulee tarkkailla ulkopuolisen asiantuntijan tekeniin mittauksia. Tarkkailun tulee tapahtua normaalin

2 HA'.4MMMARSTRÖM P U H A K K A P A R T N F, R S 2 (10) käynnin aikana. Laitoksen hajupäästö (HY) ja haisevien eri kemiallisten yhdisteiden päästöt on mitattava vzrosittain. Mittaussuunnitelma on toimitettava Hämeen ELY - keskukselle kahden kuu kauden kul uessa tämän päätö ksen lainvoimai seksi tulosta. Poistokaasuista on hajuyksiköiden lisäksi mitattava ammoniakin, rzk ivedyn, metyy/imerkaptaa,iin pitoisuudet. Mittauksella on selvitettävä määräyksessä 8 annettujen raja-arvojen ja puhdistustehokkuusvaatimusten toteutuminen. T ulokset tulee välittömästi niiden valmistuttua lähettää kommentoituina Hämeen ELY-keskukseen ja Forssan ympäiristönsuojeluviranomaiisolle." Perustelut 1 Yleistä Envor on toimittanut Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ympäristönsuojelulain (86/2 000, jäljempänä " YSL") mukaisen hakemuksen, joka koskee toimintaa ja toiminnan olennaista muuttamista Envorin biojätteiden ja lietteiden käsittelylaitoksella Forssan Kiimassuon Envitech alueella. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antamallaan päätöksellä nro 108 / / 1 myöntänyt Envorille ympäristöluvan alueen biojätteen käsittelylaitoskokonaisuuden toimintaan. Laitoskokonaisuus käsittää seuraavat päätoiminnot : renderöintilaitos, biokaasulaitos, biojäteetanolilaitos, lietelaitos, kompostointilaitos ja sekajätteen käsittely. Etelä- Suomen aluehallintovirasto on päätöksessään myö ntänyt En vorill e YSL 101 9:n mukaisen toiminnan aloittamisluvan mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta olemassa olevien toimintojen osalta. Toiminnan aloittamislupa koskee kolmen bioreaktorin kävttöönottoa. Envo rin biojätteen jätteenkäsittelylaitos sijaitsee Forssan kaupungissa Kiimassuon Envi tech alueella noin kolmen kilometrin etäisyydellä Forssan kaupungin keskustasta lounaaseen hakijan omistamilla kiinteistöillä Rnro:t , , sekä , osoitteessa Voimalankatu 56. Kaupunginvaltuus ton h y v äks ymäs sä osayleis kaavas s a En vo rin jätteenkäsittelylaitos ku u lu u jätteenkäs ittelyalueen ko rttelialu ees een EJ T- 1, eli jätteitä hy väks ikä vt t ävä n teollisuuden ka ava-a lue. La it os ei sijaitse tä rkeä ks i luokite llu lla pohjaves ialueella eikä sillä ole me rkit ys t ä pie n ved en h an km n alle. Envorin biohajoavan materiaalin käsittelyn laajennus - ja kehittämishankkeeseen o n sovellettu ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (486 / 1994) mukaista ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.

3 H A M M A R S T R Ö M P U H A K K A P A R T N E R S 3 (10) Envor on biojätteiden ja lietteiden käsittelyyn keskittynyt yritys. Ln vo r on aiemmin käsitellyt kerätyn materiaalin kompostoimalla, mut ta on vuo nn a alkaneen laajennusinvestoinnin jälkeen siirtynyt asteittain materiaalin biokaasuprosessointiin. Biokaasuprosessilla on pystytty merkittävästi lisäämään toiminnan ympäristöystävällisyyttä esim. kasvihuonekaasupäästöjen vähentäjänä. Lisäksi yhtiöstä on muutoksen myötä tullut merkittävä sähkö- ja lämpöenergian nettotuottaja. Hajuhaitat ovat merkittävin Envorin toiminnasta aiheutuva ympäristövaikutus, mikä on tyypillistä tällaisille Jätteenkäsittelytoitninnoille. Envorin valitus Vaasan hallinto-oikeudelle koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksessään asettamien hajua koskevien lupamääräysten lisäksi jälkikypsytyksessä sallittua massatnäärää. Envor toteaa, että hajua koskevat lupamääräykset eivät kokonaisuudessaan ole hajuhaittojen vähentämiseksi tarpeellisia. Lisäksi jälkikvpsytyksessä asetettu määräys ei toimi aluehallintoviraston päätöksen edellyttämällä tavalla vähen täen toiminnan hajuhaittoja, vaan sen sijaan lisää niitä. Kuten En vo r s euraavaks i esittää, lupamääräysten tulee olla tarpeellisia pilaanturnisen ehkäisemiseksi, jotta ne voidaan antaa ja tätä valituksenalaiset lupamääräykset eivät kaikilta osin ole. Envor käsittelee valituksessaan ensin valituksenalaisten lupamääräyysten asettamista ohjaavia säännöksiä. Tämä jälkeen esitetään toiminnasta aiheutuvia hajuhaittoja, koska kaikki valituksenalaiset lupamääräykset liittyvätjollain tavalla toiminnan hajupäästöihin. Hajupäästöjen jälkeen Envor perustelee omissa luvuissaan valituksenalaisia lupamääräyksiä koskevia vaatiinuk,i:t:ui. 2 Lu p a mä ä r ä ys t e n asettamista ohjaavat säännökset YSL:n lupajärjestelmän tarkoit uksena on estää toiminnasta ympäristölle aiheutuvat merkittävät haitalliset vaikutukset, jotta toiminta täyttää lainsäädännön asettamat vaatimukset ja luvanmyöntämisedellyty-kset. YSl, 43 "pilaanturnisen ehkäisemiseksi". Tämä tarkoittaa, ett ä määräys an net aan ai noastaan, mikäli t oiminta ilman ao. lupamääräystä aiheuttaisi ympäristön pilaantumista. Saman lainkohdan 1 tnomentin mukaan pilaantumisen ehkäisemiseksi annettavien lupamääräy Sten tulee olla tarpeellisia. Tämä ed ellytys tarkoittaa sitä, että lupamääräysten on oltava tarpeen ympäristön pilaantutnisvaikutusten saattamiseksi hyväksyttävälle tasolle. Tässä yhteydessä on huomattava, että YSL ei edellytä toiminnan ympäristövaikutusten täydellistä estämistä, vaan teollisesta toiminnasta aiheutuu aina jonkinasteisia vaikutuksia ympäristöön. Muuten toiminnan harjoittaminen ei edellyttäisi yn-ipäristölupaa. Vai kutusten aiheut urnista rajoit etaan ja kontro lloidaan lupamääräyksin, jotta ne jäävät hyväksyttävälle tasolle. Lupaedellytykset kytkeytyvät t äten nimen omais esti pilaantumi svaik utuks iin, eivät toiminnan

4 HAMMAMARSTRÖAM P U H A K K A P A R T N E R S 4(10) luonteeseen tai muihin mahdollisiin intresseihin. Kaikkia teollisen toiminnan vaikutuksia ei näin ollen pyritä lupamäsiräyksin estämään. Tähän liittyy myös YSL 43 'j,:n 3 momentin säännös, jonka mukaan: "Lupamääriiyksiä annettaessa on otettava huo mio on toiminnan luonne, sen alueen ominaisuudet, jolla toiminnan vaikutus ilmenee, toiminnan vaikutus ympäristöön kokonaisuutena, pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoitettujen toimien merkitys ympäristön kokonaisuuden kannalta sekä tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet toteuttaa nämä toimet. Päästöraja-arvoa sekä päästöjen ehkäisetnistä ja rajoittamista koskevien lupamääräysten tulee perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan. Lupamääräyksissä ei kuitenkaan saa velvoittaa käyttämään vain tiettyä määrättyä tekniikkaa. Lisäksi on tarpeen mukaan otettava huomioon energian käytön tehokkuus sekä varaut uminen onn ett o- muuksien ehkäisemiseen ja niiden seurausten rajoittamiseen." Lupamääräysten aset taminen on täten ko konais harkint aa, jo ssa on otettava puhtaasti ympärist önsuojelullisten näköko htien lisäksi nimenomai sesti huomioo n toiminnan vaikut us ymp äristöö n koko naisuu tena, tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet toteuttaa nämä toimet, sekä päästöraja-arvojen perustuminen parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan. YSL 46 S,:n 1 momentissa säädetään seuranta - ja tarkkailumääräyksistä ja säännöksen muk aan lu vas sa on annettava tarpeelliset määräykset toiminnan käyttötarkkailusta sekä päästöjen, toiminnan vaikutusten ja toiminnan lopettamisen jälkeisen ympäristön tilan tarkkailusta. Lainkohdan mukaan t arkk ailu n t oteu ttamisek si luvassa on määrättävä mittausmenetelmistä ja mittaust en tiheydestä. Luvassa on myös määrät tävä sii tä, miten seurannan ja tarkkailun tulokset arvioidaan ja miten tulokset toimitetaan valvontaviranomais elle. Säännöksen nojall a annettavan määräyksen on siten oltava tarpeellinen toiminnan vaikutusten tarkkailemiseksi. 3 Toiminnasta aiheutuvat hajupäästöt ja niiden ehkäiseminen Biojätteiden käsittely prosessissa syntyy hajukaasuja ja muita kaasumaisia yhdisteitä. Kaukalokompostoinnin poistoilma johdetaan ilmakehään biosuodattimien kautta, jolloin hajukaasujen määrä alenee vähäiselle tasolle. Toi mi nn an merkittävin hajuhaitan läh de on kompo stin jälkikypsytys aumoissa kompostointikentällä.. Erityisesti kun kompostia käännetään ja multaa seulotaan h ajuhaitat voimistuvat. Haitat p yritään rninimoimaan suorittamalla tarvittavat toimenpiteet hajujen leviämisen kannalta epäsuotuisten sääolosuhteiden aikana eli ottaen huomioon mm. tuuliolosuhteet, jotta haju ei leviäisi ympäristöön. E n vo r o n tehnyt toi menpiteitä

5 F IA MM MA RS T RÖ N 1 P U H A K K A P A R T N E R S 5 (10) väh en tääks een ko m p o s to in n is ta aih eu tuvia haju haittoja ottamalla käy t- tö ö n h aju n p o is to kem ikaalin, jo ta ru is k u teta an ko m p o s t iau m o ih in kään - n än y h tey d es s ä ja kesällä ko m p o s tin seulo nta siirrettiin katettu u n tilaan. Ko m p o s t o in n is s a o n lis äks i alettu lis ätä kalkkia h aju h aitto j en eh - käisem is eks i. To teu tettu jen to im en p iteid en sekä erityisesti bio kaasu laito ksen kä y t tö ö n o t o n m y ö tä, ku n ko m p o s t o ita va n m a s s an m ää rä o n vä - h en ty n y t, o n s aavu tettu h y vät tu lo k s et h aju h aitto jen väh en tvm is en m y ö - tä. 1\fyös biokaasuprosessista aiheutuu jonkin verran hajupäästöjä. Biokaasulaitok sen haj upäästö jä aiheu ttavat prosess itoiminn ot suoritetaan kuitenkin pääosin suljetuissa sisätiloissa. Raaka-aineen vastaanotossa ja esikäsittelyssä sekä mädätteen siirrossa, varastoinnissa ja mekaanisessa kuivauksessa syntyvät kaasut kerätään imu reilla kaas upesuriin, jossa hajukaasut pestään veden ja rikkihapon avulla. Pesurista ilma johdetaan ennen ulkoilmaan johtamista biosuodatt imecn, jossa hajuyhdisteet kiinnittyvät kosteaan orgaaniseen ainekseen. 4 Lu p a mä ä r ä ys 2, vastaanotettavat jätteet ja toiminnan kapasiteetti 4.1 Lupamääräyksen sisältö ja perustelut 4.2 Envori n vaat imuksen peru stelut Lupamääräyksen 2 toisen kappaleen mukaan: "Suurin sallittu kerrallaan ulkona jälkikypsyvtyksessä oleva massa määrä saa olla enintään tonnia." Lupamääräyksen perusteluissa todetaan, että kerrallaan alueella jälkikypsytyksessä oleva massamäärä vastaa noin pu olen vuoden ai kana syntyvää valmiin tuotteen määrää. Perusteluiden mukaan määrää pi enennett iin aiemmasta, koska juuri ulkona aumoissa tapahtuva jälkikypsytys on aiheuttanut hajuhaittoja, eikä biokaasulaitoksen käyttöönoton jälkeen tarvetta entisen suuruiseen varastointitnäärään pitäisi olla. Varastointimäärää on tilapäisesti ja lyhytaikaisesti mahdollisuus nostaa ympäristönsuojelulain sellisena tilantcena voidaan pitää biokaasulaitoksen lyhytaikaista tuotantohäiriötä. En vo r to te aa, että lu p am äär äy ks es s ä as e tettu raja, jo n ka m u kaan su u rin sallittu kerrallaan ulkon a jälkikyps ytyks essä o leva mas s am äärä saa olla to n n in, ei o le p eru steltavis s a. Tä s t ä j o h tu e n En v o r o n vaa tin u t, että Vaas an h allin to -o ikeu s m u u tta a lu p am ä är äy k s en 2 to is ta kap p aletta siten, että su u rin sallittu kerralla u lko n a jälkikyp s y ty ks es s ä o le va m as s a- m ä är ä s a a o lla e n in t ää n t o n n ia, k u t en E n v o r in v u o d e n y m -

6 H A M M A R S T R Ö M P U H A K K A P A R T N E R S ()(10) päristöluvan mukaan samaa tonnin. Envor on ympäristölupahakemuksessaan esittänyt jälkikypsytysmäärää. Envorin ympäristölupahakemuksen lähtökohtana on ollut, että biokaasuprosessoinnin kasvaessa kompostoitavan materiaalin määrää pyritään pudottamaan. Kompostointitoiminta jatkuu tästä huolimatta biokaasulaitoksen rinnalla ja on samalla osa biokaasulaitoksen varajärjestelmää. Aluehallintoviraston päätöksessä komp ost oin nin sallituksi vuotuiseksi käsittelymääräksi on asetettu tonnia, joten kompostoin nin käsittelymäärä on pu dotet tu n. 2/3- osaan siitä, mitä se aikaisemmin on ollut. Envorin vuoden 2006 ympäristöluvan mukaan kerrallaan ulkona jälkikypsytyksessä sai olla tonnia. Jälkikypsytykscssä sallittu massamäärä on siten pudotettu 1/3-osaan siitä, mitä aikaisemmin ympäristöluvassa on sallittu. Lupamääräyksen 2 perustelussa on oletuksena, että biojätetonnin vuosittaisesta käsittelymäärästä seuraa tonnia jälkikypsytettävää keskeneräistä kompostia puolen vuoden aikana. Tämä pitää paikkansa jätteen määrän osalta, mutta prosessissa käytetään tukiainetta biojätteen seosaineena, mikä kasvattaa massamäärää jälkikypsytyksessä. Näin ollen luvassa sallittu jälkikypsytyksessä oleva naassamäärä on liian pieni, jotta käsiteltyä massaa voidaan pitää jälkikypsytyksessä tarpeeksi pitkän ajan. Asettamalla lupamääräyksen mukainen tiukka rajoitus jälkikypsytyksen massamäärälle, estyy tiettyjen nykyisten valmistettavien tuotteiden valmistus kokonaan. Envor toteaa, että kuten hakemuksessa on lausuttu, kompostin jälkikypsytysaikana pidetään 3-12 kuukautta, koska jo kolmen kuukauden jälkikypsytyksen jälkeen komposti voi olla tarpeeksi kypsää pellolle toimitettavaksi. Jos kompostista halutaan kypsempää tai sitä aiotaan edelleen jalostaa mullaksi, niin kypsytysaika pitenee lähemmäksi 12 kuukautta. Näin ollen nostamalla jälkikypsytyksessä sallittua massamäärää, voidaan kompostille varmistaa riittävä jälkikypsytys. Kuten ympäristöluvan lupamääräykscssä 7 edellytetään, kompostin jälkikypsytysaikana tulee pyrkiä pitämään vähintään kuusi kuukautta. Lupamääräyksen 7 mukaan jälkikypsytyksessä olevan kompostin kääntäminen tai muu käsittely on tehtävä sellaisissa sääolosuhteissa, joissa haitat lähiympäristölle jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Lupamääräyksen 7 perusteluiden mukaan hajuhaitat ovat olleet suurin Envorin ympäristöhaitta. Käyttämällä laitosta siten, että ravinnesuhteet ovat oikeat eikä prosessi tapahdu hapettomasti, voidaan hajuhaittoja vähentää. Lämpötila- ja viipymävaatimuksella varmistetaan aineksen hyienisoituminen. P eruste luissa todetaan edelleen, että kompostin kääntämistä tulisi välttää kun on ns. inversioilmiö, eli ilma ei nouse ylöspäin, vaan jää lämpökerrostuneisuuden takia paikalleen. Perusteluissakin todettu osoittaa sen, että vain riittävällä jälkikypsytyskapasiteetillä E n vo r pystyy toteuttamaan luvan edellyttämän tarpeeksi pitkän jälkikypsytyksen. Edellä esitetystä johtuen

7 HA't MM{ ARST RÖt N,t P U H A K K A P A R T N E R S 7 (10) 5 Lupamäärä ys 8, ha jupäästö t ilmaan 5.1 Lupamääräyksen sisältö ja perustelut Envor katsoo, että pidemmän jälkikypsytyksen ansiosta riski hajuhaittoihin pienenisi merkittävästi. Tästä johtuen jälkikvpsytyksen kapasiteettia ei ole esitetty vähennettävän tonnista tonnin, vaan kerrallaan ulkona jälkikypsytyksessä sallittu kompostin määrä tulee säilyttää entisellään eli tonnista. Tällöin Envorilla on mahdollisuus paremmin ottaa huomi oon ju uri lu pamääräyksessä 7 edellytetyt vallit sevat tuuli- ja keliolosuhteet jälkikypsennvskentällä suoritettavien tvötehtävien osalta. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kompostin jälkikypsytyskentän hajuhaittoja vähennetään suorittamalla tarvittavat aumojen kääntämiset suotuisten sääolosuhteiden valli tessa hajun leviämisen huomioon ottamiseksi, mikä on mahdollista nimenomaan pidemmän jälkikypsytyksen ansiosta. Envor huomauttaa, että jos pellolle ajon aikana sääolosuhteet ovat tyypilliseen tapaan huonot, niin tuotetta voidaan lisäksi jälkikypsytyskapasiteetin ollessa suu rempi varas toi da kentällä ja odottaa sopivia toimitusolosuhteita. Toimimalla edellä esitetyllä tavalla riski hajuhaittojen aiheuttamisesta pienenee. Kentällä voi olla jo valmista pellolle toimitukseen menevää valmistuotetta, kuten multaa tai toimitusvalmiiksi seulottua kompostia varastoinnissa ajoittain paljonkin, jos sitä ei ole esim. märkyyden johdosta pystytty toimittamaan. Päätöksessä ei ole mainittu pellolla varastoinnissa olevasta tavarasta mitään, joten Envor huomauttaa, että tällöin kyseessä ei ole jälkikypsytyksessä oleva komposti, vaan tuotevaraston valmistuote. Edellä esitetyn lisäksi Envor toteaa, että ankara jälkikypsytykseen asetettava rajoitus, joka valituksenalaisessa ympäristöluvassa on annettu, estäisi joidenk in nyk yisten tuotteiden valmist uksen vaikutt amatta hajupäästöihin positiivisella tavalla. Näin ollen lupamääräystä tulisi muuttaa Envorin vaatimalla tavalla. Lupamääräyks en 8 ensimmäisen kappal een mukaan: "Kompostointi]aitoksesta, märkien lietteiden käsittelytilasta, biokaasulaitoksesta sekä käsittelyhalleista tuleva poistoilma on käsiteltävä biosuodattiimilla tai vastaavasti siten, että hajunpoistossa saavutetaan 95 ö tehokkuus, ja että hajupitoisuus ei ylitä hajuvksikköä / m3 poistohornusta mitattuna. Poistokaasut saavat ulos johdettaessa sisältää rikkivetyä ja metyylimerkaptaania enintään 0,1 pprn,/m3." lluehallintovirasto toteaa lupamääräyksen perustehussa, että kun laitoksen kaik ki poist okaasut ohjataan biosuot imen läp i, hajuh aitat vähenevät oleellisesti. Kuri biosuodin toimii lupamääräyksen 8 mukaisesti, ei haju-

8 H A \ 9 M A R S T R Ö M P U H A K K A P A R T N E R S 8 (10) 5.2 Fnvorin vaatimusten perustelut haittoja ympäristölle käsittelyhalleista pitäisi syntyä. Biosuo timen massa tulee vaihtaa riittävän usein. Laitoksen ovien ollessa auki eivät poistokaasut kulj e bios uotimen kautta, vaan joutuvat käsittelemätt öminä suoraan ulkoilmaan. Tarvittaessa ELY-keskus voi määrätä lisätoitnista mahdollisten hajuhaittojen ehkäisemiseksi. Perusteluiden mukaan hajuyksikköjen määrää pienennettiin edellisestä päätöksestä ja se on nyt samalla tasolla kuin vastaavissa muissa laitoksissa Suomessa. Envorin vuoden 2006 ympäristöluvan mukaan kompostointilaitoksesta, märkien lietteiden käsittelytilasta, biokaasulaitoksesta sekä käsittelyhalleista tuleva poistoilma on käsiteltävä biosuodattimilla tai vastaavasti siten, että hajunpoistossa saavutetaan 90 prosentin tehokkuus, ja että hajupitoisuus ei ylitä hajuyksikköä/m3 poistohormista mitattuna. Envor on h akemuksess aan esittänyt samoja lupa-arvo ja asetett aviksi hajunpoistolle ja hajupitoisuudelle kuin aikaisemmassa luvassa edellytettiin. Tästä huolimatta aluehallintovirasto on as ett an ut tiu kemmat raja- arvot hajupäästöille ja p erustelee kiristyks iä sillä, että raja-arvot ovat nyt yhteneväiset muiden lupien kanssa. E n v o r h u o m au ttaa, että lu p am ääräy ks es s ä as etetu t raja-arvot eivät o le realistiset, eivätkä m y ö s kään m u u t bio kaas u laito ks et ole p y sty n eet alittam an n äin an karia raja -arvo ja. Lis äks i, ku ten En vo r ed ellä lu vu s s a 3 o n to d en n u t, to im in n an haju h aitat aih eu tu vat p ääas ias s a ko m p o s to in n is ta, jo ten n iid en aih eu ttajan a ei o le b io su o d attim et. Bio kaas u p ro s es s in o s alta hajuh aittaa aiheuttaa läh in n ä m äd ätteen hygieniso in ti sekä m äd ät teen ku ivau s langoilla. Hy gienis o inn is s a m äd äte läm m itetään yh den tu n n in ajak s i 70 C -as tee n läm p ö tilaa n E U:n elä in p erä is t en s iv u tu o tt eid en käm u kais es ti ja täm än jälkeen m äd äte ku ivataan n. 3 0 %/'0:n kuiva-ainepito isu uteen, jo nka jälkeen se läh es h aju tto m an a vo id aan to im ittaa s ellais en aan h y ö d y nn ettäväks i m aatalo u teen lan n oitteen a. Ed ellä ku vatu is s a vaih eis s a m äd ättees tä vap au tu u vaad itu n läm m ity k s en jo h - do s ta läh in n ä am m o n iu m tv p p eä, j o t en bio s u od attim es ta tehtyjen m ittau s ten p eru s teella lu p am ääräy ks es s ä 8 n y t as etetu t an karam m at raja-arvo t tulevat o lem aan haas tavat auttaa. Bio s u o d attim en mittau stulos ker to o p is teku o rm an m itattu n a b io kaa s u s u o d at tim en p in n as ta. Hais e van y h d is - teen o lles s a am m o n iakki o n s en ais tin varain en h avain n o in tiky n n y s h y vin alh ain en m ittau k s es s a, m u tta s it ä ei p y s ty h avaitsem aan en ää b io s u o d attimen välittö mäss ä läh eisy yd ess äkään, ko s ka se laim en tu u välittö m äs ti ilm aan seko ittu es saan. Ed ellä es itetyn peru s teella an karien raja-arvo jen as ettam in en lu p am ääräyks es s ä asetetulla tavalla johtaa aino astaan rajaarvo jen ylitvksiin, vaikka h aju h aitat eivät to dellis uu dess a ole huomattavissa.

9 H A 1 1 M A R S T R Ö 4 f P U H A K K A P A R T N E R S 9 (10) 6 Lupamääräys 22, biosu odattimien tarkkailu 6.1 Lupamääräyksen sisältö ja perustelut Toiminnan kehittämiseen liittyvän YY A-hankkeen yhteydessä tanunikuussa 2011 Jyväskylän Yliopiston Ympäristiöntutkimuskeskus määritti biokaasulaitoksen biosuodattimen tuottaman hajuyksikkötnäärän ja vertasi sitä kompostoinnista aiheutuvaan hajupäästöön. Kuten myö s YVAselostuksen mallinnuksessa on selkeästi osoitettu, nykyiset biosuodattimet eivät ole hajuhaittojen lähde. Tehdyn mallinnuksen perusteella biokaasulaitoksen biosuodattimen aiheuttama hajuhaitta oli alle 1 ö kompostoimin hajuhaitoista. Tästä syystä aluehallintoviraston lupamääräyksessä 8 asetetut ankarammat raja-arvot eivät ole perusteltuja eikä lupamääräyksessä asetetut kiristetyt raja-arvot ole tarpeellisia pilaanturnisen ehkäisemiseksi YSL 43 g:n 1 momentin tarkoittamalla tavalla. Edellä esitetyn perusteella lupamääräystä 8 tulee muuttaa Envorin vaatimusten mukaisesti. Lupamääräyksen 22 mukaan: "Biosuodattimien toimintaa on tarkkai ltava. Toimi ntaa on tarkkailtava päivittäin aistinvaraisesti ja mahdollisesti paineeron avulla. Lisäksi biosuodattimien toimintaa tulee tarkkailla ulkopuolisen asiantuntijan tekemui mit tauk sin. Tarkkailun tulee tapahtua normaal in käynnin aik ana. Laitoksen hajupäästö (1IY) ja haisevien eri kemial listen yh disteiden päästöt on mitattava kaksi kertaa vuoden 2012 aikana, neljä kertaa vuoden 2013 aikana ja sen jälkeen vuosittain. Mittaussuunnitelma on toimitettava Hämeen ELYkeskukselle kahden kuukauden kuluessa tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulosta. Poistokaasuista on hajuyksiköiden lisäksi mitattava ammo niak in, rikkivedyn, metyyli merkaptaanin, dimetyylisulfidin, dimetyylidisu ifidin, pineenin ja limoneenin pitoisuudet. Mittauksella on selvitettävä määräyksessii 8 annettuj en raja- arvojen ja puhdistust ehokkuusvaatimusten toteut uminen. Tulo kset tulee välitt ömästi niiden valmistuttua lähettää komtnentoituina Hämeen ELYkeskukseen ja Forssan ympäristönsuojeluvir nomaiselle." Lupamääräyksen 22 perusteluiden mukaan biosu odatt imen toimi nnan seuraamiseksi o n siitä seurattava parametrejä, joista voidaan päätellä suodattimen toimivuus. Jos parametrit osoittavat, että suodatin ei toimi riittävän hyvin, voi ELY-k esk us määrätä lisätoimenpieteistä hajuhaitan poistamiseksi. Biosuodattunien hyvä toiminta on ensiarvoisen tärkeää hajuhaittojen ehkäisyn kannalta. Määräyksen perust eella voivat val vojat seurata biosuodattiinien toimintaa.

10 H A M ZI A A R S T R Ö M P U H A K K A P A R T N E R S 10 (10) 6.2 Envorin vaatimusten perustelut Envorin mukaan vuosittain suoritettava laitoksen hajupäästöjen (HY1) ja haisevien eri kemiallisten yhdisteiden päästöjen mittaaminen on riittävä myös vuodelle 2012 ja 2013, jotta biosuodattinuen hyvä toimivuus pystytään varmistamaan. Valituksenalaisessa lupamääräyksessä 22 biosuodattimien hajumittaukset on vuoden 2012 ja 2013 osalta näin ollen määrätty suoritettavan liian tiheästi. Vuosittain suoritettava mittaus on Envori n mukaan rii ttävä lup amääräyks ess ä 8 asetettujen hajupäästöjen raja-arvojen seuraamiseksi, joten lupamääräyksen 22 ensimmäistä kappaletta tulee muuttaa Envorin vaatimuksen mukaisesti. Lupamääräyksen 22 toisessa kappaleessa on muiden hajupäästöjen lisäksi asetettu velvoite mitata dimetyy-lisulfidi, dimetyylidisulfidi, pineeni ja limoneeni. Envor katsoo, että hajupäästöjen osalta rikkivedyn ja metyylimerkaptaanin mittaus on perusteltua, mutta dimetyylisulfidin, dimety - lidisulfidin, pineenin ja limoneenin mittaaminen ei ole tarpeellista, koska niiden mittaaminen ei hajuseurannan kannalta tuo oleellista uutta tietoa tai hyötyä. Lupamääräyksessä 8 annettujen raja-arvojen ja puhdistustehokkuusvaatimusten toteut uminen p ystytään osoittamaan lupamääräyksen 22 mukaisesti, vaikka lupamääräyksessä poistetaan dimetyylisulfidi, dimetyylidisulfidi, pineeni ja limoneeni. Näin ollen lupamääräykseen 22 toiseen kappaleeseen sisältyvä velvoite mitata dimetyylisulfidi, dimetyylidisulfidi, pineeni ja limoneeni tulee poistaa, koska se ei hajupäästöjen tarkkailun osalta tuo minkäänlaista oleellista tai uutta tietoa, Edellä esitetystä johtuen lupamääräyksessä 22 asetetut valituksenalaiset velvoitteet eivät ole YSL 46 momentin tarkoittamalla tavalla tarpeellisia biosuodattimen toiminnan käyttötarkkailun suorittamiseksi ja ne tulee muuttaa Envorin vaatimusten mukaisesti. Helsingissä 12. heinäkuuta 2012 E VOR BIOTECH OY Laati Kari Marttinen asianajaja, OTL, Espoo Liite Etelä-Suomen aluehailintoviraston päätös nro 108/2012/1

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. Ympäristölautakunta 22.01.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. Ympäristölautakunta 22.01.2015 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 22.01.2015 Sivu 1 / 1 13/11.01.00/2015 4 Vastine Vaasan hallinto-oikeudelle valituksista, jotka koskevat Etelä-Suomen aluehallintoviraston 8.10.2014 antamaa ympäristölupaa Espoon Ämmässuon

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Päätöksessä tulee yksiselitteisesti määritellä toiminnan laatu ja laajuus jätejakeittain.

Päätöksessä tulee yksiselitteisesti määritellä toiminnan laatu ja laajuus jätejakeittain. FORSSAN KAUPUNKI Ympäristölautakunta VALITUS 500/11.02.03/2011 11.7.2012 Etelä-Suomen aluehallintovirasto PL 110 00521 Helsinki Vaasan hallinto-oikeus PL 204 65101 Vaasa Viite: Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia,

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, jotta se vastaisi sanamuodoltaan voimassa olevaa lakia tarkemmin

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 Etelä-Suomi 11.12.2013 Naantalin kaupunki Kaupunginhallitus PL 43 21101 NAANTALI!/. C:'.?('. ()(/ Viite Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen/

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen valvonta ilmaan johdettavien päästöjen osalta

Ympäristönsuojelulain mukainen valvonta ilmaan johdettavien päästöjen osalta Ympäristönsuojelulain mukainen valvonta ilmaan johdettavien päästöjen osalta 40. Ilmansuojelupäivät, Lappeenranta 18.-19.8.2015 Ylitarkastaja Juha Lahtela Esityksen sisältö Ympäristönsuojelulain mukainen

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Hallinnolliset pullonkaulat ja rahoitus. YVA ja ympäristöluvat mahdollistajina tulevaisuudessa

Hallinnolliset pullonkaulat ja rahoitus. YVA ja ympäristöluvat mahdollistajina tulevaisuudessa Hallinnolliset pullonkaulat ja rahoitus YVA ja ympäristöluvat mahdollistajina tulevaisuudessa Biokaasua Varsinais-Suomessa -seminaari 16.2.2016 Eljas Hietamäki Varsinais-Suomen ELY-keskus Varsinais-Suomen

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. Ympäristölautakunta 17.01.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. Ympäristölautakunta 17.01.2013 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 17.01.2013 Sivu 1 / 1 4010/11.01.00/2011 4 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös, joka koskee Ämmässuon jätteidenkäsittelykeskuksen toimintojen ympäristölupaa Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista,

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista, Etelä-Suomi Päätös Nro:t 1) 51/2010/2 2) 52/2010/2 Dnro:t 1) ESAVI/554/04.08/2010 2) ESAVI/569/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.10.2010 ASIA 1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

-)t'-. YNPJAoS(ÖiI.fi.14 VALITUS 1 (5) VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE

-)t'-. YNPJAoS(ÖiI.fi.14 VALITUS 1 (5) VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE VALITUS 1 (5) -)t'-. YNPJAoS(ÖiI.fi.14 VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE ASIA Selvitys Metsä Fibre Oy Kemin tehtaan TRS-yhdisteiden keräily - ja käsittelyjärjestelmien tehokkuudesta sekä soodakattilan ja meesauunin

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 PÄÄTÖS Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA HAKIJA Kivilammen maankaatopaikan laajennusta koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi LIITE.. Pek ka ti injun Heik rä npe ä nper kkaa u u L joki Kylä L LIITE.. i aar Na u ska ang as ik ju Koi vuh ar Ru u tti Mä nt Väi nöl ä y lä Ma rtta Vai n io n ine Tor v o Paa tti Las si ik ko Kem inm

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 99/06/1 Dnro ISY-2006-Y-163 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 99/06/1 Dnro ISY-2006-Y-163 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 99/06/1 Dnro ISY-2006-Y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.9.2006 ASIA Myllykoski Paper Oy:lle Itä-suomen ympäristölupaviraston päätöksellä nro 122/05/1, 25.11.2005 myönnetyn ympäristöluvan täytäntöönpanokelpoisuutta

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.10.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Laivakankaan kaivoksen ympäristöluvassa nro 84/09/2 määrätyn energiatehokkuusselvityksen määräajan

Lisätiedot

Kaipolan tehtaiden ympäristölupapäätöksen muuttamista koskeva hakemusasia, Jämsä.

Kaipolan tehtaiden ympäristölupapäätöksen muuttamista koskeva hakemusasia, Jämsä. PÄÄTÖS Nro 48/05/1 Dnro ISY-2005-Y-46 Annettu julkipanon jälkeen 18.5.2005 HAKIJA Pekka Leppänen ASIA Kaipolan tehtaiden ympäristölupapäätöksen muuttamista koskeva hakemusasia, Jämsä. HAKEMUS Pekka Leppänen

Lisätiedot

Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle

Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle Ampumaradat ja viranomaisohjauksen tulevaisuuden näkymät Messukeskus,11. maaliskuuta 2011 Outi Pyy/Suomen ympäristökeskus OSA C LUPAVIRANOMAISELLE

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen,

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2011/2 Dnro ESAVI/32/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.4.2011 ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101 Etelä-Suomi Päätös Nro 163/2012/1 Dnro ESAVI/125/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2012 ASIA Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila.

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

HAM M ARSTRÖM PUHAK KA P. 2. Forssan kaupungin ympäristölautakunta

HAM M ARSTRÖM PUHAK KA P. 2. Forssan kaupungin ympäristölautakunta HAM M ARSTRÖM PUHAK KA P FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympätistötolmi Ä//1-?40,1A Asfatunnus d D 0 a -. a 4 1 (18) Vaasan hallinto-oikeudelle 2h 09 :91? Asia Dnro Vastine ympäristölupa -asiassa tehtyihin

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki Annettu julkipanon jälkeen. No YS 1438

PÄÄTÖS. Helsinki Annettu julkipanon jälkeen. No YS 1438 PÄÄTÖS Helsinki 16.10.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2004 Y 263 115 No YS 1438 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS Päätös ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS Päätös ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta. PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 5.11.2007 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2007 Y 204 115 No YS 1444 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

Korkein hallinto-oikeus

Korkein hallinto-oikeus LAW HEINOLAN KAUPUNKI Kirsaarno 0 3-02- 2014 Hs ienurnero IehtäväWOkituS 5 b - tt. bi bo 1(5) Korkein hallinto-oikeus KORKEIMMALLE HALLINT O-OIKEUDELLE Saapunut 0 0. X31, 1014 Liitteitä...z... Ivo... G.'c

Lisätiedot

Biomassan hyötykäytön lisääminen Suomessa. Mika Laine

Biomassan hyötykäytön lisääminen Suomessa. Mika Laine Biomassan hyötykäytön lisääminen Suomessa Mika Laine toimitusjohtaja, Suomen Vesiyhdistys, jätevesijaos Envor Group Oy Mädätyksen Rakenne- ja lietetekniikka 15.10.2013 Kokonaisvaltaista kierrätystä Käsittelymäärät

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 202. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisesta poikkeuksellista tilannetta koskevasta ilmoituksesta.

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 202. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisesta poikkeuksellista tilannetta koskevasta ilmoituksesta. PÄÄTÖS Helsinki 7.2.2006 Dnro UUS 2005 Y 739 114 Annettu julkipanon jälkeen No YS 202 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisesta poikkeuksellista tilannetta koskevasta ilmoituksesta.

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1 Poikkeamislupapäätös, Mahlavuorentie 45 1291/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 22.12.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 403 Immilä Mäntyranta 5:40 1900 Osoite Mahlavuorentie 45

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS

METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS Suomen Metsänhoitoyhdistys Tapion Käsikirjasia N:o 15. METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS ESITTÄNYT ARVID BORG. TAPIO Metsänomistaja, jolla ei ole TAPIO-lehteä, on ajastaan aivan takapajulla. Jos haluat tietoja metsäsi

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Dnro 0197Y PÄÄTÖS. Helsinki Annettu julkipanon jälkeen. No YS 1148

Dnro 0197Y PÄÄTÖS. Helsinki Annettu julkipanon jälkeen. No YS 1148 PÄÄTÖS Helsinki 7.10.2004 Dnro 0197Y0052 111 Annettu julkipanon jälkeen No YS 1148 ASIA Päätös ympäristölupamenettelylain 2 :n mukaiseen ympäristölupapäätökseen No YS 387/10.6.1998 liittyvän hajutarkkailusuunnitelman

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.05.2015 Sivu 1 / 1 1802/11.01.00/2015 48 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ympäristöluvan muutoshakemuksesta, Delete Finland Oy:n siirtokuormausasema, Juvanmalmintie 18

Lisätiedot

ASIA. ILMOITUKSEN TEKIJÄ Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 Tuhkakylä

ASIA. ILMOITUKSEN TEKIJÄ Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 Tuhkakylä 1 PÄÄTÖS Nro 126/11/1 Dnro PSAVI/116/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 15.12.2011 ASIA Koetoimintailmoitus peittorakenteiden tutkimisesta, Sotkamo ILMOITUKSEN TEKIJÄ Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 114. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 114. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 12.12.2013 Sivu 1 / 1 1137/11.01.00/2013 Ympäristölautakunta 25 21.3.2013 114 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Ekokem-Palvelut Oy:n ympäristölupahakemuksesta, joka koskee hiekanpesu-

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA Hämeen Hyötymateriaalit Oy:n Vaivian jätteenkäsittelylaitoksen jätelain 120 :n mukainen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Muutoksenhakukiellot :t 35-36, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

Muutoksenhakukiellot :t 35-36, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Muutoksenhakuohje Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 12.4.2017 Pykälä 35-46 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 13.4.2017 Muutoksenhakukiellot :t 35-36, 40-46 Valmistelua

Lisätiedot

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/ V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/7 1933. PUOLUE Et'. MI VAALIVOITTO YLITTI ROHKEE i MATKIN ODOTUKSET. Jos v a a lit o l i s i to im ite ttu vuosi s i t t e n,

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Novart Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Novart Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 229/2012/1 Dnro ESAVI/34/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 21.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Novart Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

72 29.08.2013 29 19.03.2015

72 29.08.2013 29 19.03.2015 Ympäristö- ja rakennuslautakunta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 72 29.08.2013 29 19.03.2015 Vastine Murskepojat Oy:lle kallion louhintaan ja murskaukseen myönnetystä ympäristöluvasta tehdyistä valituksista

Lisätiedot

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2014 ASIA Kymenlaakson Jäte Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Keltakankaan jätekeskuksen jätteiden

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä KUOPON KAUPUNK Maaoaisuuden hallintapalvelut Tarjousten Tarjousten perusteella perusteella yytävät yytävät oakotitontit oakotitontit Saaristokaupungin Pirttinieessä Tarjousten Tarjousten jättöaika jättöaika

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen 17.4.2009 ASIA HAKIJA Kaitasuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa (korkeimman hallinto-oikeuden

Lisätiedot

ILMOITUKSEN VIREILLETULO, ILMOITUKSEN TEKEMISEN PERUSTE JA TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN

ILMOITUKSEN VIREILLETULO, ILMOITUKSEN TEKEMISEN PERUSTE JA TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 32/10/1 Dnro ISAVI/154/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 13.4.2010 HAKIJA ASIA Metsäsairila Oy Porrassalmenkatu 1A 50100 Mikkeli Ympäristönsuojelulain 61

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Paperinkeräys

Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Paperinkeräys Etelä-Suomi Päätös Nro 6/2011/2 Dnro ESAVI/628/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Paperinkeräys Oy:n Lahden laitoksen

Lisätiedot

Päätös. Päätös Kiertokapula Oy:n Kapulan jätteidenkäsittelyalueen laitoskompostointitoimintaa

Päätös. Päätös Kiertokapula Oy:n Kapulan jätteidenkäsittelyalueen laitoskompostointitoimintaa Päätös Etelä-Suomi Nro 142/2011/1 Dnro ESAVI/233/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.11.2011 ASIA Päätös Kiertokapula Oy:n Kapulan jätteidenkäsittelyalueen laitoskompostointitoimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2014 ASIA Ruoppausmassa-alueen R809 sulkemista Kokkolan suurteollisuusalueella koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598 PÄÄTÖS Helsinki 19.5.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-653-111 No YS 598 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee YIT Rakennus Oy:n

Lisätiedot

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki Päätös Etelä-Suomi Nro 27/2012/1 Dnro ESAVI/321/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.2.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Altia Oyj:n Rajamäen tehtaiden vanhan

Lisätiedot

146 16.12.2014. MELAYMP 16.12.2014 146 Valmistelija ympäristötarkastaja Minna Karhunen:

146 16.12.2014. MELAYMP 16.12.2014 146 Valmistelija ympäristötarkastaja Minna Karhunen: Meri-Lapin ympäristölautakunta 146 16.12.2014 VAPAUTUSHAKEMUS VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN KIINTEISTÖN VAPAUTTAMISEKSI VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTYMISESTÄ/LAMPINEN 851-411-25-35 663/11.01.05/2014

Lisätiedot

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S H Ä M E E N PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Dnro....................... Nro YSO/92/07 Annettu julkipanon jälkeen 20.8.2007 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Toppilan sataman toiminnan lopettamista koskevan määräajan jatkaminen, Oulu Oulun kaupunki / Oulun

Lisätiedot

N:o 1017 4287. Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot

N:o 1017 4287. Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot N:o 1017 4287 Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot Taulukko 1. Kiinteitä polttoaineita polttavien polttolaitosten

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukainen hakemus, joka koskee Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

Kanalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Somero.

Kanalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Somero. Etelä-Suomi Päätös Nro 95/2012/1 Dnro ESAVI/33/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.6.2012 ASIA Kanalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Somero.

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Kurkisuon turvetuotantoaluetta koskeva toiminnan aloittaminen, Soini

Kurkisuon turvetuotantoaluetta koskeva toiminnan aloittaminen, Soini Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 132/2010/1 Dnro LSSAVI/365/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2010 ASIA HAKIJA Kurkisuon turvetuotantoaluetta koskeva toiminnan aloittaminen, Soini Vapo Oy PL 22

Lisätiedot

29 12.02.2014 136 03.09.2014 167 12.11.2014. Ympäristölupavelvoitteen raukeaminen, Nikkasen Konepaja Oy, 734-402-11-0

29 12.02.2014 136 03.09.2014 167 12.11.2014. Ympäristölupavelvoitteen raukeaminen, Nikkasen Konepaja Oy, 734-402-11-0 Rakennus- ja Rakennus- ja Rakennus- ja 29 12.02.2014 136 03.09.2014 167 12.11.2014 Ympäristölupavelvoitteen raukeaminen, Nikkasen Konepaja Oy, 734-402-11-0 2413/11.01.00.00.01/2013 Rakennus- ja 12.02.2014

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 87 05.06.2013 Ympäristölautakunta 99 27.06.2013 Ympäristölautakunta 78 12.08.2014 Ympäristölautakunta 88 11.09.2014 Autojen varastointi Kiuruveden Autosähkö Ky:n kiinteistöllä 239/11.03.04/2013

Lisätiedot