Annettu julkipanon jälkeen Ympäristötarkastaja Haapajärven toimipiste

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Annettu julkipanon jälkeen 26.5.2014 Ympäristötarkastaja Haapajärven toimipiste"

Transkriptio

1 Ymp.ltk Liite 1 Annettu julkipanon jälkeen Ympäristötarkastaja Haapajärven toimipiste ASIA Ympäristölupa jätteiden välivarastointiin ja käsittelyyn eläinsuojan biokaasulaitoksessa Haapajärven ammattiopiston koulutilalla Haapajärvellä. LUVAN HAKIJA Haapajärven ammattiopisto Erkkiläntie Haapajärvi yhteyshenkilö: Ilkka Heinonen LAITOS JA SEN SIJAINTI Hakemus koskee biokaasulaitoksessa käsiteltävän materiaalimäärän ja laadun muutoksia. Biokaasulaitoksessa on vuodesta 2008 käsitelty oman tilan lietettä ja kasviperäistä ainesta. Uusina materiaaleina tulevat olemaan tilan ulkopuolelta vastaanotettavat tai omassa toiminnassa syntyvät esteröintilaitteistosta syntyvä glyseroli, rypsistä puristettava tarpeeton rypsiöljy, paistossa käytetyt kasvirasvat, perunankuorimon kuorijätteet ja perunajätteet, ravintoloista, suurkeittiöistä ja grilleiltä peräisin olevat biojätteet (biohajoavat keittiö- ja ruokalajätteet) sekä hevosenlanta. Jäteraaka-aineita myös varastoidaan tarvittaessa ennen niiden käsittelyä biokaasulaitoksessa. Laitos sijaitsee Haapajärven kaupungin Haapajärven kylässä koulutilalla, jonka kiinteistörekisteritunnus on Tilan omistaa Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Laitos sijaitsee Haapajärven keskustaajamassa Haapajärven koillisrantaan rajautuvalla kiinteistöllä. Lähin asuinrakennus sijaitsee noin 250 m biokaasulaitoksen koillispuolella. Kartan perusteella alle 300 metrin etäisyydelle biokaasulaitoksesta sijoittuu tilan omien rakennusten ja peltojen lisäksi Haapajärven Ha-Sa Oy:n rakennuksia sekä neljä asuinrakennusta Valtakadun toisella puolella. HAKEMUKSEN VIREILLETULO Haapajärven ammattiopiston ympäristölupahakemus on tullut vireille Haapajärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle (jona toimii Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen ympäristölautakunta) LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Ympäristönsuojelulain 28 2 momentin 4) kohdan mukaisesti jätteen laitos- tai ammattimaiseen käsittelyyn on oltava ympäristölupa. 1

2 LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n kohdan 13 c) mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ratkaisee ympäristöluvan, kun kyseessä on jätteen ammattimainen tai laitosmainen hyödyntäminen tai loppukäsittely, jossa hyödynnetään tai loppukäsitellään jätettä alle tonnia vuodessa. HAKEMUKSEN SISÄLTÖ Suojelualueet, kaavoitus ja alueelle tehdyt selvitykset, luvat Reisjärven kunnan ympäristöpalveluiden lautakunta on myöntänyt Haapajärven ammattioppilaitoksen eläinsuojan toiminnan muutokselle ( 10) toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan, joka koskee mm. biokaasulaitoksen rakentamista tilan lietteen ja kasviperäisen aineksen käsittelyyn. Biokaasulaitos ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella, eikä tiedossa ole suojelu- tai muita rajoitteita. Toiminnot sijaitsevat asemakaava-alueella. Biokaasulaitos ja lietesäiliö sijaitsevat alueella (asemakaava ), jonka kaavamerkintä on M maa- ja metsätalousalue. Lietesäiliöstä noin kolmasosa sijaitsee kaavamerkintäalueella T teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. Jäteraaka-aineiden varastointiin tarkoitettu rakennus sijaitsee alueella (rakennuskaava ), jonka kaavamerkintä on Y yleisten rakennustan korttelialue. Kuullut naapurikiinteistöt sekä 300 metrin säteeltä vakituiset ja vapaa-ajan asuinkiinteistöt RN:o Rinne Korkola Erkkilä Korkeamäki Kolmio Petäjistö Sahala Hinkuan voiman koskitila Erkkilänranta Lohela Untola Haapajärven jakokunta LAITOKSEN TOIMINTA JA RAAKA-AINEIDEN KÄYTTÖ Toiminnan kuvaus, laitteistot, kapasiteetti Haapajärven ammattiopiston koulutilalla on käytössä MEX 150C konttilaitos lietteen ja biomassan käsittelyssä. Laitteiston teoreettinen kapasiteetti on käsitellä m 3 lietettä/biomassaa vuodessa. Syötteistä saatava biokaasumäärä on noin 5-8 m 3 tunnissa, mikä vastaa MWh vuodessa. Laitoksesta on saatu biokaasua keskimäärin m 3 vuodessa. Biokaasu sisältää 62 % metaania ja 38 % hiilidioksidia. Kaasussa on 0,2 % rikkivetyä. Nestemäiset jäteraaka-aineet syötetään prosessiin navetasta tulevan lietelannan kokoojakaivon annosteluyhteen kautta joko pumppaamalla tai annostelemalla. 2

3 Kaivosta pumppu pumppaa lietelanta-jäteraaka-aineseoksen lämmönvaihtimen läpi biokaasureaktoriin. Kiinteät jäteraaka-aineet syötetään annostelemalla biokaasureaktoriin ohisyöttöyksikön kautta, jossa murskain silppuaa jätteen alle 10 x 10 mm palakokoon. Biokaasureaktorin hapettomassa tilassa mikrobitoiminnan seurauksena syötetyistä raaka-aineista muodostuu biokaasua. Reaktori on tilavuudeltaan 125 m 3. Syötteiden mädätys tapahtuu mesofiilisessa prosessissa 38 asteen lämpötilassa 3 viikkoa. Prosessin aikana tuhoutuvat myös mahdolliset taudinaiheuttajabakteerit sekä erilaiset rikkakasvit. Biokaasureaktorin toiminta on mahdollisuus nostaa tarvittaessa termofiiliseen eli 55 asteen lämpötilaan. Käsitelty lietemassa poistuu prosessista ylivaluntana tilavuudeltaan 350 m 3 jälkimädätysaltaaseen, jossa lietteen viipymä on noin 2 kk. Kaasu varastoidaan jälkimädätysaltaan yläpuolella olevaan maanpäälliseen puolipallon muotoiseen tilaan. Käsiteltävän biokaasun myrkyllinen rikkivety saadaan pelkistymään kaasuvaraston puulattiaan ja sahanpuruun syöttämällä kaasun joukkoon pieni määrä ilmaa. Puulattian ja lattian päällä olevan puupurun joukossa olevat bakteerit pelkistävät valtaosan rikistä, jolloin biokaasun normaali rikkivetypitoisuus ppm saadaan laskemaan alle 100 ppm:ään. Käsittelyjäännös johdetaan reaktorista lämmönvaihtimen läpi jälkimädätysaltaaseen ja sieltä pumpataan katettuun lietesäiliöön, jonka tilavuus on m 3. Toiminnan muutos Biokaasulaitokselta tuleva metaani käytetään pääosin (95 %) tilan rakennusten ja biokaasulaitoksen lämmitykseen polttamalla kaasu teknisen tilan kaasukattilassa. Kattilan hyötysuhde on 90 %. Se on termostaattiohjattu ja käy automaattisesti. Kattilan maksimiteho on 60 kw. Noin 5 % kaasusta puhdistetaan ja paineistetaan ajoneuvokaasuksi. Biokaasua on mahdollista hyödyntää lähiaikoina myös sähköntuotannossa, kun laitoksen yhteyteen ollaan rakentamassa hakkeella ja erilaisilla biopolttoaineilla toimivaa kaasugeneraattoria. Valmistuvan laitoksen generaattorin sähköteho on alle 50 kva. Uuden toiminnan ei arvioida lupahakemuksessa juurikaan tuovan näkyviä tai vaikuttavia muutoksia nykyiseen biokaasutoimintaan. Biokaasulaitoksessa tullaan toiminnan muutoksen jälkeen käsitellään oman tilan lietteen (1 800 m 3 /vuosi) ja kasviperäisen aineksen (jäteluokka ) (rehujätteen, noin 30 kpl/vuosi) lisäksi oman tilan hevosenlantaa (50 m 3 /vuosi). Alla lueteltuja tilan ulkopuolelta vastaanotettavia tai omassa toiminnassa syntyviä jäteraaka-aineita tullaan käsittelemään biokaasulaitoksessa yhteensä 200 m 3 vuodessa (suluissa jäteluettelon mukainen luokka): lähikuntien ravintoloista, suurkeittiöistä ja grilleiltä peräisin olevat käytetyt paistorasvat ( ), koulutilan ja lähialueen viljelijöiden rypsistä koulutilalla puristettava tarpeeton rypsiöljy ( tai ), 3

4 lähialueen perunankuorimosta vastaanotettava perunankuorijäte ( ) ja kokonaiset perunat ( ), mahdollisesti myös tilan ulkopuolelta lähialueen esteröintilaitteistoista syntyvä glyseroli ( ), mahdollisesti oman koulun keittiön ja muiden lähialueen laitoskeittiöiden biojäte ( , biohajoavat keittiö- ja ruokalajätteet) ja tilan ulkopuolelta lähialueen talleilta vastaanotettava hevosenlanta ( ). Laitoksen toiminta-aika Ensisijainen toiminnan muutoksen tarkoitus on kaasuntuotannon tehostaminen käytetyillä paistorasvoilla. Toiminnan muutos lisää biokaasulaitoksessa käsiteltävien syötteiden kokonaismäärää noin 10 %. Varastointimäärät ovat hakemuksen mukaan: glyseroli enintään 10 m 3 rypsiöljyt ja käytetyt paistorasvat enintään 10 m 3 biojäte enintään 3 m 3 perunankuorijäte ja kokonainen ruoaksi kelpaamaton peruna enintään 10 m 3. Biokaasulaitos toimii jatkuvatoimisesti, läpi vuoden automaatio-ohjauksessa. Varastointi Jäteraaka-aineita on hakemuksen mukaan mahdollisesti varastoitava kuukausia riippuen tuodun erän suuruudesta, koska biokaasulaitokseen voidaan sijoittaa muuta jätettä vain orgaanisen kuormituksen asettamissa rajoissa. Suunniteltu varastointipaikka on koulutilan betonilattiainen halli. Jäteraaka-aineet varastoidaan suljetuissa astioissa varastossa, auringolta suojattuna. Astioista laitetaan 1-3 m 3 jätettä viikossa biokaasulaitokseen. YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Melu ja tärinä Päästöt ilmaan Laitoksen toiminnasta ei hakemuksen mukaan aiheudu häiritsevää melua tai tärinää lähimmälle asutukselle. Laitoksessa syntyy ääntä kaasugeneraattorista, mutta ääni on verrattavissa auton moottorin ääneen. Päästöt ilmaan ovat hakemuksen mukaan vähäiset normaalin toiminnan aikana. Laitoksen rikkivetypitoisuus on saatu alle 100 ppm raakakaasussa. Saatu tulos on hyvällä tasolla. Biokaasua poltettaessa syntyy pakokaasuina hiilidioksidia, vesihöyryä ja rikkivetypitoisuudesta riippuen vähäinen määrä rikkidioksidia. Vesi Vettä käytetään laitoksen huuhteluun ja pesuun noin litraa vuodessa. Vesi ostetaan Haapajärven Vesi Oy:ltä. Pesuvedet menevät kaivoon, josta jätevesi pumpataan reaktorin lietteen joukkoon. Biokaasulaitos ei tarvitse viemäröintiä. Prosessi on suljettu. 4

5 Vesistö, maaperä ja pohjavesi Biokaasulaitoksen toiminnasta ei hakemuksen mukaan aiheudu päästöjä vesistöön, maaperään tai pohjaveteen. Laitoksella on suljettu kierto. Laitos ei sijaitse pohjavesialueella. Syntyvät jätteet, niiden käsittely ja hyödyntäminen sekä edelleen toimittaminen Prosessissa syntyvä käsittelyjäännös hyödynnetään oppilaitoksen pelloilla lannoitteena. Muut mahdolliset jätteet, kuten jätepaaleista irrotettava suojamuovi sekä laitteiston koneistojen voiteluöljyt lajitellaan annettujen jäteohjeiden mukaisesti ja toimitetaan niille osoitettuun paikkaan. Selvitys toimista jätteiden määrän tai niiden haitallisuuden vähentämiseksi sekä jätteiden hyödyntämisestä omassa toiminnassa Hakemuksen mukaan laitoksen nykyinen toiminta ei ole aiheuttanut jätekuormitusta. Uuden luvan myötä jäteraaka-aineen sisältämä energia käytetään energiantuotantoon ja toiminta auttaa yhteiskuntaa pienentämällä kaatopaikkojen jätekuormitusta. Tulevaisuudessa hyödynnetään ainakin oman oppilaitoksen keittiön biojäte biokaasuprosessissa. Liikenne Raskas liikenne tulee muutoksen myötä lisääntymään nykyisestä noin ajokerralla vuodessa. Arvio toiminnan eri vaikutuksista ympäristöön Hakemuksen mukaan tilan pelloille ajettavan lietteen hajuhaitat vähenevät, kun liete käsitellään biokaasulaitoksessa. Tämän johdosta lietteen levitys on mahdollista myös asutuksen lähistöllä sijaitseville peltolohkoille. Biokaasulaitoksessa käsitelty liete on pelloilla parempaa lannoitetta, koska lietteen sisältämä typpi on muuttunut kasveille käyttökelpoiseen, liukoiseen muotoon. Käsiteltävät jätteet hajoavat lähes kokonaan biokaasulaitoksessa ja mahdolliset taudinaiheuttajat poistuvat käsittelyjäännöksestä. Jäteraaka-aineen tarvitessa sille järjestetään hygienisointikäsittely. Tilalla muiden saastuttavampien polttoaineiden käyttö vähenee, kun syntyvällä biokaasulla korvataan fossiilisia polttoaineita. Laitoksen toiminnan ei arvioida aiheuttavan haitallisia vaikutuksia ympäristöön. Arvio toimintaan liittyvistä riskeistä ja onnettomuuksien estämiseksi suunnitelluista toimista sekä toimista häiriötilanteissa Erityisiä ympäristöriskejä ei lupahakemuksen mukaan arvioida olevan. Riskien ja onnettomuuksien välttämiseksi käytetään hyväksi havaittuja työtapoja ja noudatetaan tiukasti työsuojeluohjeita. Häiriötilanteita voi syntyä jäteraaka-aineen liikuttelun ja annostelun aikana. Nestemäisen jätteen syöttöpaikalla on purkuränni mahdollisten valumien hallitsemiseksi. Syöttöpisteelle on mietinnässä mahdollisesti kaukalon tekeminen tai 5

6 muu jätteen syöttömenetelmä. Kiinteän jätteen syöttöpaikalla on betonikaukalo omalla keräyskaivolla, jonne mahdollinen murskaimen välistä vuotava aine kerääntyy. Keräyskaivosta aine pumpataan reaktoriin. Jäteraaka-aineiden varastohallissa on betonilattia ja hallissa ei ole viemäröintiä. Laitoksen toiminta on automatisoitu ja häiriön sattuessa toiminta pysähtyy ilman erillisiä haittavaikutuksia. Raaka-aine ja kaasu pysyvät häiriön sattuessakin suljetussa tilassa. Lietekaivon pitäminen mahdollisimman tyhjänä antaa syntyville vioille korjausaikaa noin 4 vuorokautta. Lietelanta voidaan ohjata tarvittaessa suoraan loppusijoitusaltaaseen ohi biokaasulaitoksen. Biokaasu voidaan tarvittaessa polttaa polttimella, mikäli kaasua ei voida käyttää energiantuotantoon. Häiriöiden sattuessa, laitos saatetaan normaaliin tilaan mahdollisimman nopeasti. Mahdollinen ylijäämäkaasu poltetaan varajärjestelmällä, mikäli varastoon ei mahdu. Arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) ja ympäristön kannalta parhaan käytännön (BEP) soveltamisesta Parasta käyttökelpoista tekniikkaa sovelletaan julkaisun Biokaasun tuotanto suomalaisessa toimintaympäristössä mukaisesti. Laitoksen toiminnassa käytetään hyväksi havaittuja, toimivia ja turvallisia toimintatapoja. Biokaasulaitoksen toiminta on kehittynyt vuosien varrella hyväksi toimintaympäristöksi. Biokaasulaitoksessa on pystytty hyödyntämään esimerkiksi maatiloilla syntynyttä ylijäämärehua sekä on pystytty käyttämään erilaisia säilytyksessä pilaantuneita rehueriä. Laitos tuottaa uusiutuvaa pienipäästöistä energiaa, jolla voidaan korvata saasteita tuottavia energiamuotoja. Biokaasulaitoksessa talteen otettu biokaasu pienentää ilmastokuormitusta estämällä metaanin päätymistä ilmakehään. Biokaasun poltossa syntyvä hiilidioksidi on huomattavasti pienempi haitta ilmakehälle. Ajoneuvokaasuksi tuotettu biokaasu pienentää esimerkiksi bensiinin ja muiden fossiilisten polttoaineiden kulutusta. Toiminnan ja sen vaikutusten tarkkailu Biokaasulaitokselle vastaanotettavien jätteiden lajista, alkuperästä, varastointimääristä sekä prosessiin syötettävistä määristä ja ajankohdista pidetään kirjaa. Hakemuksen mukaan laitosta tarkkaillaan päivittäin seuraamalla toimiiko lietteen syöttö biokaasulaitokseen, onko laitokseen pumpattavan ja laitoksesta lähtevän lietteen määrät lähes samat ja toimivatko kaasun poltto ja paineistus häiriöttä. Lietteen määrää tarkkaillaan lietteen kokoojakaivosta navetan vierestä, sekä poistuvan lietteen loppualtaasta ja reaktorin sisältä näkölasin kautta. Kiinteän jätteen murskaimen toimintaa ja palakokoa tarkkaillaan. Rikkivedyn poistoon tarkoitettua ilmansyöttöä tarkkaillaan viikoittain, tarkastamalla ilmapumpun toiminta sekä mittaamalla mittarilla kaasun rikkivetypitoisuus. Kattilasäätöjä tarkkaillaan kuukausittain, että poltto olisi mahdollisimman tehokasta. Tarkkailusta vastaa laitoksen käyttövastuuseen nimetty henkilö. Puolivuosittain biokaasulaitos käydään tarkemmin läpi ja etsitään mahdollisia vuotokohtia kaasumittarilla sekä muita vikakohtia. 6

7 Käsittelyjäännöksestä otetaan näytteitä ja lietettä levitetään pelloille analyysitulosten mukaisesti. Selvitys hakijan käytössä olevasta alan asiantuntemuksesta Hakemuksen mukaan koulutilalla on tehty tutkimustoimintaa biokaasulaitoksella vuodesta 2009, tänä aikana on jo muodostunut kuva mikä toimii ja mikä ei. mm. biokaasualan kirjallisuutta käytetään tietolähteenä. HAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksen täydentäminen Hakemusta on täydennetty mm. tiedoilla käsiteltävien jätteiden laadusta, keräilystä ja kuljetuksesta, tilan tämän hetken eläinmäärästä, jätteiden jäteluettelon mukaisesta luokituksesta, luvan hakijan käytettävissä olevasta asiantuntemuksesta, kiinteän jätteen murskaimen toiminnasta, jätteen käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelmalla, jätelajien varastointimääristä, mahdollisten varastointivuotojen hallinnasta, syötteiden purku- ja kuormausalueiden tiiveydestä. Hakemuksesta tiedottaminen Hakemuksen vireilläolosta on tiedotettu kuuluttamalla Haapajärven kaupungintalolla Ppky Selänteen ilmoitustaululla , jolloin asiakirjat on pidetty nähtävillä Haapajärven kaupungintalolla Ppky Selänteen toimistosihteerin huoneessa. Kuulemiskirjeet on lähetetty naapurikiinteistöille sekä 300 metrin säteellä sijaitseville vakituisille ja vapaa-ajan asuinkiinteistöille. Lisäksi hakemusasiakirjojen nähtävilläolosta kuulutettiin Maaselkä-lehdessä Hakemuksesta ei pyydetty lausuntoja. Muistutukset ja mielipiteet Hakemuksesta ei jätetty muistutuksia tai mielipiteitä. Tarkastukset ja neuvottelut PÄÄTÖS Ympäristölupapäätös Hakemuksen käsittelyyn liittyvä tarkastus on pidetty Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen ympäristölautakunta myöntää luvan Haapajärven ammattiopistolle jätteiden välivarastointiin ja käsittelyyn eläinsuojan biokaasulaitoksessa Haapajärven ammattiopiston koulutilalla Haapajärvellä, RN:o Toimintaa tulee harjoittaa lupahakemuksen ja sen täydennyksen mukaisesti siten muutettuna kuin lupamääräyksistä ilmenee. TOIMINNASSA ON NOUDATETTAVA SEURAAVIA LUPAMÄÄRÄYKSIÄ: 1. Biokaasulaitoksessa saa käsitellä tilan omassa tuotannossa muodostuvaa lantaa ja kasviperäistä jätettä. Lisäksi seuraavia jäteraaka-aineita voidaan ottaa 7

8 vastaan myös tilan ulkopuolelta ja käsitellä yhteensä enintään 200 m 3 vuodessa: hevosenlantaa; esteröintilaitteistosta syntyvää glyserolia; rypsin puristamisessa muodostuvaa rypsiöljyä; ravintoloissa, suurkeittiöissä, grilleillä paistossa käytettyjä kasvirasvoja; perunankuorijätettä ja kokonaista perunaa; erilliskerättyä laitoskeittiöissä muodostunutta biojätettä (biohajoavat keittiö- ja ruokalajätteet). Toiminnanharjoittajan on selvitettävä mahdollisen laitoshyväksynnän ja prosessin hyväksynnän tarve käsittelymenetelmille ja lopputuotteiden käytölle asianosaiselta viranomaiselta ennen jäteraaka-aineiden vastaanottamista. PERUSTELUT: Lupamääräys perustuu ympäristönsuojelulain 45 :ään, jonka mukaan jätteen käsittelyä koskeva lupa voidaan rajoittaa tietynlaiseen jätteen käsittelyyn. Vastaanotettavien jätteiden yhteismäärä on hakijan esityksen mukainen. Tarvittaessa laitoshyväksynnästä, hygienisoinnin tasosta ja tavasta sekä lopputuotteiden käyttövaihtoehdoista määrää toinen viranomainen joten ympäristöluvassa ei ole määrätty asiasta tarkemmin. (Lupamääräys 1) Jäteraaka-aineiden vastaanotto, varastointi ja käsittely 2. Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä vastaanotettavien jäteraaka-aineiden laadusta ennen niiden syöttämistä biokaasulaitokseen. Jäteraaka-aineiden on oltava laitokselle tuotaessa tasalaatuisia, riittävän hienojakoisia ja prosessiin hyvin soveltuvia, tai jäteraaka-aineet on hienonnettava murskaimessa siten, että edellä mainitut vaatimukset täyttyvät. Vastaanotettavat jäteraaka-aineet eivät saa sisältää sellaisia haitallisia aineita tai epäpuhtauksia, jotka haittaavat biokaasun muodostusta, vaikeuttavat lopputuotteen hyödyntämistä tai prosessin toimintaa tai edellyttävät muuta esikäsittelyä kuin laitoksessa tapahtuvaa murskausta. Vastaanotettavat kuormat on tarkastettava kuormaa vastaanotettaessa. Prosessiin soveltumattomat jäte-erät on palautettava jätteen haltijalle tai toimitettava paikkaan, joka on hyväksytty ko. jätteen vastaanottoon. Lannoitekäyttöön soveltumaton käsittelyjäännös on vastaavasti toimitettava asianmukaisesti käsiteltäväksi tai sijoitettavaksi. PERUSTELUT: Jätelain 12 :n mukaan jätteen haltijan on oltava selvillä jätteen laadusta. Jos prosessiin syötettävät jäteraaka-aineet eivät ole koostumukseltaan tasalaatuisia tai riittävän hienojakoisia soveltuakseen prosessiin sellaisenaan, ne on hienonnettava murskaimessa. Erityisesti prosessiongelmia saattaisi tulla biojätteestä, jos sen joukossa on epäpuhtautena hajoamattomia komponentteja. (Lupamääräys 2) 3. Biokaasulaitoksen rakenteiden, laitteiden ja käytön tulee olla sellaisia, ettei tyhjennysten, siirtojen ja kuljetusten aikana pääse vuotoja ympäristöön. Laitosalue tulee pitää siistinä ja puhtaana. Mahdolliset valumat ja roiskeet on siivottava viivytyksettä. Vahinkotapauksissa valumat tulee olla kerättävissä talteen mahdollisimman tarkoin. 8

9 Päästöt ilmaan 4. Biokaasulaitoksessa käsiteltävät jäteraaka-aineet tulee prosessoida mahdollisimman nopeasti laitokseen saapumisen jälkeen tai ne on varastoitava kannella suljettavissa tiiviissä astioissa asianmukaisella tavalla niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa, epäsiisteyttä, roskaantumista, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai maaperän tai pohjaveden pilaantumisvaaraa tai muuta haittaa ympäristölle. Jäteraaka-aineiden vastaanotto tulee järjestää siten, että aineet voidaan ohjata välittömästi niille osoitettuihin paikkoihin. Jäteraaka-ainevarastoa on purettava aina vanhimmasta päästä. PERUSTELUT: Pitämällä laitosalue siistinä ennaltaehkäistään hajuhaittojen muodostumista ja haittaeläinten alueelle kerääntymistä. Jäteraaka-aineiden asianmukaisella kuljetuksella, vastaanotolla, varastoinnilla ja esikäsittelyllä estetään toiminnasta aiheutuva epäsiisteys, haju- tai terveyshaitta ja maaperän tai pohjaveden pilaantumishaitta sekä muu ympäristöhaitta. (Lupamääräykset 3 ja 4) 5. Biokaasulaitosta on käytettävä siten, että siitä aiheutuvat hajuhaitat ovat mahdollisimman vähäiset. Laitoksesta ei saa aiheutua ympäristölle toistuvia hajuhaittoja. PERUSTELUT: Jäteraaka-aineiden käytön mahdollisten hajuhaittojen ehkäisemiseksi on huolehdittava, ettei hajusta aiheudu naapuruussuhdelain (26/1920) 17 :n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. (Lupamääräys 5) Lopputuotteiden käsittely ja varastointi 6. Muodostunut biokaasu tulee hyödyntää hakemuksen mukaisesti. Poikkeus- tai häiriötilanteissa biokaasu tulee polttaa joko soihtupolttimessa tai muulla varajärjestelmällä. PERUSTELUT: Biokaasun sisältämä metaani on voimakas kasvihuonekaasu, minkä vuoksi sitä ei tule päästää ulkoilmaan. Biokaasun vaihtoehtoinen käsittely soihdussa tai muulla varajärjestelmällä on tarpeen myös hajuhaittojen minimoimiseksi. (Lupamääräys 6) 7. Käsittelyjäännöksen varastointitilavuutta on oltava tilan eläinsuojan toiminnan tuottaman lietelannan ja vesien vaatiman tilavuuden lisäksi biokaasuprosessiin syötettävien jäteraaka-aineiden määrän vaatiman tilavuuden verran. 8. Käsittelyjäännös tulee hyödyntää ensisijaisesti peltolannoitteena. Käsittelyjäännöksen mahdollinen vaikutus tarvittavaan peltopinta-alaan on huomioitava. Käsittelyjäännöksen levitysmäärissä on otettava huomioon maaperän viljavuustutkimukset, käsittelyjäännöksen typpi- ja fosforipitoisuudet sekä kasvien ravinnetarve. Tarvittaessa on otettava huomioon myös mahdollisen muun viranomaisen antamat määräykset. 9

10 Jätteet ja jätehuolto PERUSTELUT: Lietelannan ja eläinsuojan muiden vesien vaatimien varastointitilojen mitoitus perustuu valtioneuvoston asetukseen 931/2000 maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta. Asetuksen 4 :n mukaan lietelannan varastointitilojen tulee olla niin suuria, jotta niihin voidaan varastoida 12 kuukauden aikana kertynyt lanta ja virtsa sekä muut säiliöihin johdettavat vedet. Tarvittavassa varastointitilavuudessa tulee huomioida biokaasuprosessiin syötettävien jäteraaka-aineiden vaatima tilavuus. Käsittelyjäännöksen levitystä varten on oltava riittävästi peltoalaa ylilannoituksen ja siitä aiheutuvan huuhtoutumisriskin välttämiseksi. Lannan levittämistä koskevat määräykset perustuvat valtioneuvoston asetukseen 931/2000. Oikea-aikaisella käsittelyllä ehkäistään levityksestä aiheutuvia hajuhaittoja ja ammoniakin haihtumista sekä vesistöjen rehevöitymistä lisääviä ravinnehuuhtoumia. (Lupamääräykset 7 ja 8) 9. Jätehuollossa on noudatettava voimassa olevia kunnallisia jätehuoltomääräyksiä sekä jätelakia. Toimintaa on harjoitettava siten, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän. Toiminnassa syntyvien jätteiden ja kemikaalien varastointi on järjestettävä siten, ettei varastoinnista aiheudu epäsiisteyttä, roskaantumista, haju- tai terveyshaittaa tai maaperän, pinta- tai pohjaveden pilaantumisvaaraa tai muuta haittaa ympäristölle tai naapureille. 10. Toiminnassa syntyvät hyödyntämiskelpoiset jätteet on lajiteltava erikseen sekä toimitettava ne hyödynnettäviksi asianmukaisiin käsittelypaikkoihin. 11. Vaaralliset jätteet (jäteöljyt ym.) on säilytettävä tarkoitukseen soveltuvassa varastopaikassa ehjissä, suljetuissa ja merkityissä astioissa tiiviillä alustalla, jossa on reunallinen suojarakenne. Jätteiden määristä ja toimituspaikoista on pidettävä kirjaa. PERUSTELUT: Määräykset on annettu jätteiden vähentämiseksi ja roskaantumisen ja öljyvahinkojen estämiseksi sekä jätteiden asianmukaisen käsittelyn ja edelleen käsiteltäväksi toimittamisen varmistamiseksi. Jätteen haltija on jätelain 28 :n mukaan velvollinen järjestämään jätehuollon ja jätelain 12 :n mukaan jätteen haltijan on oltava selvillä jätteen määrästä, lajista, laadusta ja muista jätehuollon järjestämiselle merkityksellisistä jätteen ominaisuuksista sekä jätteen ja jätehuollon ympäristö- ja terveysvaikutuksista ja tarvittaessa annettava näitä koskevat tiedot muille jätehuollon toimijoille. (Lupamääräykset 9-11) Melu 12. Toiminnan aiheuttama melutaso ei saa ylittää lähimpien asuintalojen piha-alueella melutason ohjearvoista annetussa valtioneuvoston päätöksessä (993/1992) säädettyjä ulkomelun ohjearvoja. PERUSTELUT: Melutasoa koskevat määräykset on annettu lähellä olevien häiriintyvien kohteiden suojaamiseksi. Määräys perustuu valtioneuvoston päätökseen melutason ohjearvoista (933/1992). (Lupamääräys 12) Häiriö- ja poikkeukselliset tilanteet 10

11 13. Biokaasulaitoksen häiriötilanteista tai muista poikkeavista tapahtumista tai onnettomuuksista, joista voi aiheutua vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle tulee ilmoittaa välittömästi valvontaviranomaiselle ja ryhtyä heti asianmukaisiin toimiin vahinkojen torjumiseksi tai tapahtuman toistumisen ehkäisemiseksi. PERUSTELUT: Toiminnan poikkeustilanteista on ilmoitettava viipymättä valvontaviranomaisille, jotta ne voivat ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. Häiriö- ja poikkeustilanteita voivat olla mm. vahinko- ja onnettomuustilanteet, esim. tulipalot tai tuotantohäiriöt, joista syntyy laadultaan tai määrältään epätavallisia päästöjä ilmaan, vesistöön tai maaperään, tai jätteitä. Näistä tilanteista tiedottaminen edesauttaa viranomaisia arvioimaan mahdollisia ympäristövaikutuksia ja toimenpiteitä. Häiriötilanteet, niiden syyt ja vaikutukset tulee kirjata muistiin myös raportointia ajatellen. (Lupamääräys 13) Kirjanpito, tarkkailu ja raportointi 14. Toiminnanharjoittajan on nimettävä vastuuhenkilö toiminnan asianmukaista hoitoa, käyttöä, käytöstä poistamista ja niihin liittyvää toiminnan seurantaa ja tarkkailua varten. Vastuuhenkilön on oltava toiminnanharjoittajan palveluksessa ja hänellä on oltava tehtävien hoitamiseksi riittävä ammattitaito. Toiminnanharjoittajan on huolehdittava vastuuhenkilön riittävästä koulutuksesta. Vastuuhenkilön nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava kirjallisesti valvontaviranomaiselle. PERUSTELUT: Vastuuhenkilön nimeämisellä varmistetaan laitoksen asianmukainen hoito ja kunnossapito. Vastuuhenkilön on tunnettava laitoksen toiminnot, laitosta koskeva ympäristölainsäädäntö ja määräykset. Vastuuhenkilön on oltava selvillä toiminnan ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä sekä ympäristöhaittojen poistamisesta. (Lupamääräys 14) 15. Toiminnanharjoittajan on ylläpidettävä jätteen käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelmaa. Suunnitelmaan on sisällytettävä tarpeelliset tiedot jätehuollon seurannan ja tarkkailun järjestämiseksi. Jos käsiteltävän jätteen laatu tai määrä taikka käsittelyn järjestelyt muuttuvat, toiminnanharjoittajan on arvioitava ja tarvittaessa tarkistettava suunnitelmaa ja ilmoitettava tästä valvontaviranomaiselle. 16. Toiminnanharjoittajan tulee pitää laitokselle vastaanotetuista ja käsitellyistä jätteistä aikajärjestyksen mukaista kirjaa. Kirjanpidossa on oltava seuraavat tiedot (Valtioneuvoston asetus jätteistä 179/2012, 22 ): jäteraaka-aineiden määrät jäteluettelon mukainen jäteraaka-aineen nimike ja kuvaus jätelajista sekä olennaiset tiedot jäteraaka-aineen ominaisuuksista ja koostumuksesta muualta käsiteltäväksi tuodun jäteraaka-aineen edellisen haltijan ja kuljettajan nimi ja yhteystiedot jäteraaka-aineen käsittelytapa ja käsittelytoimen luokitus valtioneuvoston asetuksen jätteistä (179/2012) liitteen 1 tai 2 mukaisesti 11

12 jäteraaka-aineiden käsittelyssä syntyvän jätteen (myös käsittelyjäännös) määristä, jäteluettelon mukainen jätenimike, kuvaus jätelajista, olennaiset tiedot jätteen ominaisuuksista ja koostumuksista, mahdollisen vaarallisen jätteen vaaraominaisuuksista (valtioneuvoston asetuksen jätteistä (179/2012) liitteen 3 mukaisesti) toimitettaessa jäte muualle käsiteltäväksi jätteen vastaanottajan ja kuljettajan yhteystiedot ja jätteen käsittelytapa. Kirjanpitotiedot on säilytettävä kirjallisesti tai sähköisesti kuusi vuotta. 17. Vuosittain helmikuun loppuun mennessä on valvontaviranomaiselle toimitettava edellistä kalenterivuotta koskeva yhteenvetoraportti biokaasulaitoksen toiminnasta ja toiminnassa muodostuneista päästöistä. Vuosiyhteenvetoraportin tulee sisältää ainakin seuraavat tiedot: tuotetun biokaasun määrä ja käyttötapa tiedot vastaanotettujen jäteraaka-aineiden laadusta, määrästä, alkuperästä ja käsittelystä tiedot toiminnassa syntyvien jätteiden ja käsittelyjäännöksen määristä ja laadusta sekä toimituspaikoista ja kuljetustavoista tiedot varastossa olevista jäteraaka-aineista ja jätteistä vuoden lopussa vuoden aikana toteutetuista muutoksista laitoksen toiminnassa tiedot soihtupolton tai muun varajärjestelmän käyttöajasta selvitys häiriö- ja poikkeustilanteista (syy, kesto, päästö) ja toimenpiteistä niiden johdosta PERUSTELUT: Määräykset tarkkailusta, kirjanpidosta ja raportoinnista on annettu ympäristövaikutusten selvittämiseksi ja valvonnallisista syistä. Jätelain 118 :ssa määrätään ympäristölupavelvollisille toimijoille jätekirjanpitovelvollisuus. Jätteen käsittelijän kirjanpitoon sisällytettävistä tiedoista säädetään jäteasetuksen 22 :ssa. Raportointia koskevalla lupamääräyksellä pyritään siihen, että toiminnanharjoittaja on selvillä laitoksen toiminnasta ja sen aiheuttamista terveys- ja ympäristövaikutuksista. Valvontaviranomainen tarvitsee vuosiraportin käyttöönsä tämän luvan valvontaa varten ja arvioidakseen tarvitaanko lisätoimia ympäristön tai lähialueen asukkaiden terveyden suojelemiseksi tai ympäristön laadun varmistamiseksi. (Lupamääräykset 15-17) Paras käyttökelpoinen tekniikka 18. Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä toimialansa parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisestä (BAT) ja varautua sen käyttöönottoon soveltuvin osin. PERUSTELUT: Ympäristönsuojelulain 4 :n mukaan ympäristön pilaamisen vaaraa aiheuttavassa toiminnassa on periaatteena, että käytetään parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Toiminnan ja ympäristön kannalta paras käyttökelpoinen tekniikka kehittyy vähitellen. Toiminnanharjoittajan on varauduttava uuden tekniikan 12

13 käyttöönottoon, mikäli päästöjä voidaan olennaisesti vähentää ilman kohtuuttomia kustannuksia. (Lupamääräys 18) 13

14 Toiminnan muuttaminen ja lopettaminen 19. Toiminnan laajentamisesta tai muista olennaisista muutoksista taikka toiminnan lopettamisesta on hyvissä ajoin, viimeistään kolme kuukautta ennen niiden toteuttamista, tehtävä ilmoitus valvontaviranomaiselle. Jos toiminta alueella kokonaan päättyy, toiminnanharjoittajan on laadittava erillinen suunnitelma toiminnan lopettamiseen liittyvistä toimista, kuten maaperän puhtaudesta ja varastossa olevien jätteiden toimittamisesta käsittelyyn tai hyödynnettäväksi yms. Alueella on pidettävä lopputarkastus, jossa todetaan, että velvoitteet on hoidettu. PERUSTELUT: Ilmoituksella varmistetaan tiedonkulku valvontaviranomaiselle valvonnan kannalta olennaisista muutoksista. Ilmoituksen perusteella viranomainen tarkastelee muutoksen vaikutusta olemassa oleviin lupamääräyksiin ja arvioi, onko lupaa tarpeen muuttaa, hakea kokonaan uutta lupaa tai antaa valvonnallisia ohjeita ja määräyksiä. Ympäristönsuojelulain mukaan ympäristöluvassa on annettava määräykset toiminnan lopettamisen jälkeisistä toimista. Alueen käytöstä luopuminen, viimeistelytyöt ja seuranta voidaan toteuttaa hallitusti vain erillisen suunnitelman perusteella. Puhdistustoimien jälkeen tehtävällä tarkastuksella varmistetaan, että alue on riittävästi puhdistettu, jotta siitä ei aiheudu myöhemmin haittaa tai vaaraa ympäristölle. (Lupamääräys 19) PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT Ympäristölautakunta katsoo, että Haapajärven ammattiopiston toiminta välivarastoida ja käsitellä jätettä eläinsuojan biokaasulaitoksessa tämän lupapäätöksen mukaisesti toteutettuna täyttää laissa säädetyt ympäristöluvan myöntämisen edellytykset. Ympäristönsuojelulain 43 :n mukaisesti on ollut tarpeellista antaa määräyksiä ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Tämän vuoksi on lupapäätöksessä annettu määräyksiä, jotka liittyvät jätteiden käsittelyyn, ilmansuojeluun, melun torjuntaan, jätehuoltoon sekä maaperään ja vesistöön mahdollisesti aiheutuvan kuormituksen ehkäisemiseksi. Ympäristönsuojelulain 43 :n mukaan lupamääräyksiä annettaessa on otettava huomioon mm. toiminnan luonne ja lupamääräysten tulee perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan. Ympäristönsuojelulain 42 :n mukaan toiminnasta ei saa aiheutua terveyshaittaa, ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa eikä eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 :n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta pysyväistä rasitusta esimerkiksi melun tai pölyn muodossa. Toimintaa ei saa sijoittaa asemakaavan vastaisesti. Ympäristölautakunta katsoi, että Haapajärven ammattiopiston koulutilan ympäristölupaa jätteiden välivarastointiin ja käsittelyyn eläinsuojan biokaasulaitoksessa voitiin hakea erikseen, koska hakemuksen johdosta ei ollut tarpeen muuttaa koulutilan eläinsuojan ympäristölupaa. Lupamääräyksissä 8 ja 9 on määrätty ottamaan huomioon käsittelyjäännöksen tarvitsema säiliötilavuus ja levitysala. Lupamääräyksessä 2 on määrätty käsittelyjäännöksen käytön hyväksynnän 14

15 tarpeen selvittämisestä, jotta käsittelyjäännöstä voidaan ongelmitta käyttää edelleen tilan pelloilla lannoitteena. Toiminnanharjoittajaa ei vaadittu asettamaan ympäristönsuojelulain 43 a :n mukaista jätteenkäsittelytoiminnalta vaadittavaa vakuutta, koska kyseessä oleva toiminta on maatilakokoluokan biokaasulaitos ts. toiminta on pienimuotoista. LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN Tämä päätös on voimassa toistaiseksi. Jos lupavelvollinen toiminta oleellisesti muuttuu, on toiminnalle haettava uusi ympäristölupa. Tämä päätös on voimassa siihen saakka, kunnes uudesta lupahakemuksesta tehty päätös saa lainvoiman. Lupamääräysten tarkistamiseksi on tehtävä uusi hakemus kunnan ympäristölupaviranomaiselle mennessä. LUPAA ANKARAMMAN ASETUKSEN NOUDATTAMINEN Ympäristönsuojelulain 56 mukaisesti toiminnanharjoittajan tulee noudattaa mahdollisella asetuksella myöhemmin annettavia, tässä luvassa olevia määräyksiä ankarampia määräyksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä. SOVELLETUT OIKEUSOHJEET Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 2-5, 7-8, 12, 21-23, 28, 31, 35-38, 41-43, 43 a, 45, 46, 52-58, 62, 76, 81, 83, 90, ja 105 Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 1, 7, 12, 16-19, 19 a, 23, 30 ja 37 Jätelaki (646/2011) 5-6, 8, 12-17, 20, 28-29, 72-73, ja 141 Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 10-13, 20, 22, 25 Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 Valtioneuvoston asetus (931/2000) maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen hallituksen hyväksymä ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksa LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN MAKSU Päätös annetaan julkipanon jälkeen Julkipano on Päätöksen katsotaan tulevan asianosaisten tietoon antamispäivänä. Päätöksestä tiedotetaan kuuluttamalla siitä Haapajärven kaupungintalolla Ppky Selänteen ilmoitustaululla sekä julkaisemalla kuulutus Maaselkä-lehdessä. Päätös lähetetään hakijalle sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle. Hakemusvaiheessa kuulluille lähetään päätöksen antamisesta tiedoksiannot. Tämän päätöksen käsittelystä peritään Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen ympäristönsuojeluviranomaisen taksan 2009 mukaisesti (biokaasulaitos). 15

16 MUUTOKSENHAKU Tähän päätökseen haetaan muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusoikeuden ja muutoksenhaun osalta noudatetaan, mitä hallintolainkäyttölaissa säädetään. Valitusoikeus on sillä, jonka etua ja oikeutta lupa koskee sekä ELY-keskuksella ja hankkeen tarkoittamalla alueella toimivalla sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen. Valitusosoitus on tämän päätöksen lopussa. 16

17 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen: Valitusoikeus: Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valituksella, joka on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmä on osoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle ja toimitettava valitusajan kuluessa Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen ympäristölautakunnalle. Valitusoikeus on - asianosaisella - rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät - toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät - ELY-keskuksella ja vaikutusalueen edellä mainitun muun kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella - muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella Valitusaika: Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä. Valitusaikaa laskettaessa ei antopäivää oteta lukuun. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valitusaika jatkuu vielä seuraavan arkipäivän. Valituskirjelmä: Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi, asuinkunta ja postiosoite sekä puhelinnumero päätös, johon haetaan muutosta, miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi. muutosvaatimuksen perusteet ja asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aiemmin toimitettu viranomaiselle. Valituskirjelmän voi toimittaa perille henkilökohtaisesti, postitse, lähetin välityksellä, telekopiona tai sähköpostitse. Postittaminen tai toimittaminen lähetin välityksellä tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valituskirjelmän on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valtuutus: Osoite: Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti Vaasan hallinto-oikeudessa. Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen ympäristölautakunta Reisjärventie 8, REISJÄRVI Oikeudenkäyntimaksu: Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu, ellei toisin määrätä. 17

18 18

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 18.2.2014 ASIA HAKIJA Aitolan Autopurkaamo Ky:n ympäristöluvan raukeaminen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero.

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/3 Dnro ESAVI/400/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2011 ASIA Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. HAKIJA Antti ja Taru Välttilä Jaatilantie

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa.

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2008 Dnro PPO 2005 Y 294 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kaatopaikkatoimintaa. Vestia Oy PL 66, 84101

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 34/2014/1 Dnro ESAVI/39/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA Päätös FinnHEMS Oy:n Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin tankkauspaikan toimintaa koskevan

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA Hämeen Hyötymateriaalit Oy:n Vaivian jätteenkäsittelylaitoksen jätelain 120 :n mukainen

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008.

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2009 Dnro PPO 2003 Y 391 111 ASIA LUVAN HAKI JA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Haapaveden Ympäristöpalvelut Oy:n jätevesilietteen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386. Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen,

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386. Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen, LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386 Annettu julkipanon jälkeen 8.1.2008 ASIA Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen, Loimaa HAKIJA

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 165/2013/1 Dnro ESAVI/98/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2013 ASIA Southwest Trade Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Hämeenlinnan kaupungissa sijaitsevan

Lisätiedot

73 Enerkon Ympäristöpalvelut Oy:n hakemus jätteenkäsittelytoiminnan olennaiseen muuttamiseen. Valmistelija / lisätiedot: Pasi Halme

73 Enerkon Ympäristöpalvelut Oy:n hakemus jätteenkäsittelytoiminnan olennaiseen muuttamiseen. Valmistelija / lisätiedot: Pasi Halme Tampere Ote pöytäkirjasta 9/2017 1 (5) 73 Enerkon Ympäristöpalvelut Oy:n hakemus jätteenkäsittelytoiminnan olennaiseen muuttamiseen TRE:4648/11.01.01/2016 Valmistelija / lisätiedot: Pasi Halme Valmistelijan

Lisätiedot

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo.

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/2 Dnro ESAVI/233/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.3.2011 ASIA Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. LUVAN

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 23.1.2013 ASIA Jätteiden hyödyntämis- tai käsittelytoimintaa koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus hanna.lonngren@ymparisto.fi Pk-mallilupahanke Opas pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki.

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki. Päätös Etelä-Suomi Nro 169/2013/1 Dnro ESAVI/170/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki. LAITOS Auto-pläkkärit

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola.

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola. Päätös Etelä-Suomi Nro 23/2013/1 Dnro ESAVI/41/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola. LAITOS Heinolan Autopurkaamo

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 PÄÄTÖS Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 ASIA HAKIJA Veljekset Brandt Nahkatehdas Oy:n ympäristöluvan raukeaminen, Kokkola Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 101/2013/1 Dnro ESAVI/26/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 29.5.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla,

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.6.2013 ASIA HAKIJA Jätteiden hyödyntämistä koskeva ympäristölupahakemus, Kokkola. CrisolteQ Oy PL 286

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJAT. PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 11.12.2013 ASIA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kalajoki LUVAN HAKIJAT Saari Mari ja Tomi Kokkolantie 1132 85180

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro 30.4.2015 4 195/15 Ympäristösihteeri

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro 30.4.2015 4 195/15 Ympäristösihteeri Asia, jota päätös koskee Asianosaiset PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 :N MUKAISESTA MELUA AIHEUTTAVAA TILAPÄISTÄ TOIMINTAA KOSKEVASTA ILMOITUKSESTA Haminan kaupunki / Hamina Bastioni Raatihuoneentori

Lisätiedot

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 ASIA Purku & Piikkaus Oy:n purkujätteen käsittelytoimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 101 :ssä tarkoitettu hakemus 17.3.2010 annetun ympäristölupapäätöksen nro 7/2010/3

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Paahtopuu Oy:n pellettitehtaan jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 140/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/86/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 140/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/86/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 140/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/86/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2013 ASIA HAKIJA Mahlianmaan kaatopaikan ympäristöluvan 9.12.2005, 1999Y0177-111 kaatopaikan vakuutta

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen, Uusikaupunki.

M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen, Uusikaupunki. Etelä-Suomi Päätös Nro 58/2011/2 Dnro ESAVI/119/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 29.6.2011 ASIA M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista,

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista, Etelä-Suomi Päätös Nro:t 1) 51/2010/2 2) 52/2010/2 Dnro:t 1) ESAVI/554/04.08/2010 2) ESAVI/569/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.10.2010 ASIA 1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 PÄÄTÖS Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA HAKIJA Kivilammen maankaatopaikan laajennusta koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

ALLA OLEVAA MELUILMOITUSTA KOSKEVAN PÄÄTÖKSEN ANTOPÄIVÄ ON

ALLA OLEVAA MELUILMOITUSTA KOSKEVAN PÄÄTÖKSEN ANTOPÄIVÄ ON Uudenkaupungin kaupunki Ympäristö-Ja lupalautakunta Vs. ympäristönsuojelupäällikkö ILMOITUS Julkipano 31. 5. 2017 ALLA OLEVAA MELUILMOITUSTA KOSKEVAN PÄÄTÖKSEN ANTOPÄIVÄ ON 1.6. 2017 Päätös Vs. ympäristönsuojelupäällikkö

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.10.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee pilaantuneen

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti kuivaamalla, Köyliö

Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti kuivaamalla, Köyliö Etelä-Suomi Päätös Nro 30/2010/2 Dnro ESAVI/152/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.7.2010 ASIA Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 8/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/101/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 8/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/101/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 8/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/101/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 31.1.2013 ASIA Kemikaalien varastointi- ja käsittelytoimintaa harjoittavan laitoksen ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi 1/YMPLA 24.6.2015 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 29.6.2015 Asia Luvan hakija Ympäristölupahakemus

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimuskielto

MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimuskielto MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimus Oikaisuvaatimuskielto Pöytäkirjan tehdyistä päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätiedot

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 "s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

Lupamääräysten tarkistamishakemus on jätetty ympäristökeskukselle

Lupamääräysten tarkistamishakemus on jätetty ympäristökeskukselle PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 20.12.2006 Dnro 1195Y0190 12 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Piippolan kunnan jätevedenpuhdistamon jätevesien johtamista nykyisellä

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

Toiminta on ympäristölupavelvollista ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 11 a) kohdan perusteella.

Toiminta on ympäristölupavelvollista ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 11 a) kohdan perusteella. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2008 Dnro PPO 2007 Y 351 113 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen ympäristölupahakemuksen peruuttamisesta. LUVAN HAKIJA Timo Autio Sydänmaantie 47 86710

Lisätiedot

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010.

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 99/10/1 Dnro ISAVI/242/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.10.2010 ASIA HAKIJA Kuopion Energia Oy:lle 10.8.2010 myönnettyä kivihiilen käyttöä varapolttoaineena

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 15.1.2014 ASIA Jätemateriaalien käsittelytoimintojen ympäristölupa Kemintullin teollisuusalueella, Kemi LUVAN HAKIJA Tieysi Oy

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 1 PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 ASIA HAKIJA Lassila & Tikanoja Oyj, jätteiden käsittelykeskuksen ympäristölupa, KHO:n palauttama asia, Haukipudas, Punaisenladonkangas

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta Lappi PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012 LAPELY/152/07.00/2012 07.00.03 10/2012 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta ILMOITUKSEN TEKIJÄ AA

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. Nro 42/2013/1 Dnro PSAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muhos

ASIA LUVAN HAKIJAT. Nro 42/2013/1 Dnro PSAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muhos 1 LUPAPÄÄTÖS PÄÄTÖS Nro 42/2013/1 Dnro PSAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2013 ASIA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muhos LUVAN HAKIJAT Jari ja Anu Saranki Kivirinnantie 91

Lisätiedot

Ympäristötarkastaja PÄÄTÖS ILMOITUKSESTA MELUA AIHEUTTAVASTA TILAPÄISESTÄ TOIMINNASTA, TORNION RALLIHARRASTAJAT RY

Ympäristötarkastaja PÄÄTÖS ILMOITUKSESTA MELUA AIHEUTTAVASTA TILAPÄISESTÄ TOIMINNASTA, TORNION RALLIHARRASTAJAT RY MERI-LAPIN YMPÄRISTÖ- PALVELUT VIRANHALTIJAPÄÄTÖS dnro 793/11.03.01/2017 Ympäristötarkastaja 15.1.2018 1 Päätöksentekijä Ympäristötarkastaja Asia PÄÄTÖS ILMOITUKSESTA MELUA AIHEUTTAVASTA TILAPÄISESTÄ TOIMINNASTA,

Lisätiedot

TUUDno Suomen Tivoli, päätös ympäristönsuojelulain 118 :n mukaisesta ilmoituksesta

TUUDno Suomen Tivoli, päätös ympäristönsuojelulain 118 :n mukaisesta ilmoituksesta Tuusulan kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) TUUDno-2017-706 Suomen Tivoli, päätös ympäristönsuojelulain 118 :n mukaisesta ilmoituksesta Vireilletulo Suomen Tivoli Oy (Tivolintie 4, 04360 Tuusula, yhteyshenkilö

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Joutsan Kuljetus Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen bariumin raja-arvon osalta, Kouvola.

Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen bariumin raja-arvon osalta, Kouvola. Etelä-Suomi Päätös Nro 218/2012/1 Dnro ESAVI/109/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2012 ASIA Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 230/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/124/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 230/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/124/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 230/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/124/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA TOIMINNAN SIJAINTI Hikinoro Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 51/2014/1 Dnro PSAVI/92/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen Kuivajätteen välivarastointi, Oulu

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 51/2014/1 Dnro PSAVI/92/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen Kuivajätteen välivarastointi, Oulu 1 PÄÄTÖS Nro 51/2014/1 Dnro PSAVI/92/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 26.5.2014 ASIA Kuivajätteen välivarastointi, Oulu HAKIJA Stora Enso Oyj PL 196 90101 Oulu 2 HAKEMUS Stora-Enso Oyj, Oulun tehtaat

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 16/2007/1 Dnro LSY 2007 Y 115

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 16/2007/1 Dnro LSY 2007 Y 115 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 16/2007/1 Dnro LSY 2007 Y 115 Annettu julkipanon jälkeen 30.4.2007 ASIA Kaltevan jätevedenpuhdistamoa koskevan ympäristölupapäätöksen nro 63/2004/1

Lisätiedot

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/ Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/2016 15.7.2016 Kuulutus Vesilain mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 15.7.2016 antanut päätöksen nro 56/2016/2. Hakija Asia Sähkökaapelin rakentaminen

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: LUVAN HAKIJA Ranjia Oy Tuorsniementie Pori

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: LUVAN HAKIJA Ranjia Oy Tuorsniementie Pori YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/RANJIA OY Ranjia Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee romuajoneuvojen vastaanottamista ja varastointia Porin Tuorsniemen kylässä osoitteessa

Lisätiedot

L&T Biowatti Oy:n Iisveden pellettitehtaan ympäristöluvan raukeaminen, Suonenjoki

L&T Biowatti Oy:n Iisveden pellettitehtaan ympäristöluvan raukeaminen, Suonenjoki Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro ISAVI/24/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 9.7.2014 ASIA L&T Biowatti Oy:n Iisveden pellettitehtaan ympäristöluvan raukeaminen, Suonenjoki HAKIJA Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013 ASIA LUVAN HAKIJAT Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muonio Rajander Sauli ja Jaana Kaalamanniementie

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 1 ASIA VR-Yhtymä Oy:n Oritkarin yhdistettyjen kuljetusten terminaalin ympäristölupapäätöksen PPO-2003-Y-20-111 rauettaminen,

Lisätiedot

ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT

ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT 1 PÄÄTÖS Nro 57/12/2 Dnro PSAVI/136/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2012 ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT Matti Kulju ja Marja-Liisa

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2. 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.2014 ASIA Betonitien rakennusjätteen varastointi, lajittelu ja käsittelylaitoksen ympäristölupapäätöksen lupamääräysten

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen 17.4.2009 ASIA HAKIJA Kaitasuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa (korkeimman hallinto-oikeuden

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2014 ASIA Ruoppausmassa-alueen R809 sulkemista Kokkolan suurteollisuusalueella koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen,

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2011/2 Dnro ESAVI/32/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.4.2011 ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.10.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Laivakankaan kaivoksen ympäristöluvassa nro 84/09/2 määrätyn energiatehokkuusselvityksen määräajan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2013 ASIA HAKIJA Avilon Oy Mahlianmaan kaatopaikan ympäristöluvassa määrätyn vakuuden osittainen vapauttaminen

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 28.10.2013 ASIA HAKIJA Kivisuo-Suurisuon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen ja toiminnanaloittamislupa vesien johtamiseen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 148/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 58 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 148/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 58 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 148/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 58 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2007 ASIA HAKIJA Haitikeitaan turvetuotantoa koskevan Länsi Suomen ympäristölupaviraston

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot

Jälkiselkeytys (lammikko) pintakuorma 0,8 m/h pintakuorma = 0,005 m/h viipymä 3,5 h viipymä = 880h

Jälkiselkeytys (lammikko) pintakuorma 0,8 m/h pintakuorma = 0,005 m/h viipymä 3,5 h viipymä = 880h PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 21.12.2006 Dnro PPO 2004 Y 397 121 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Pulkkilan keskustaajaman jätevesien johtamista nykyisellä

Lisätiedot

Päätös LAINVOIMAISET YMPÄRISTÖLUVAT JA LUPIEN MUKAISET TARKISTUSAJANKOHDAT

Päätös LAINVOIMAISET YMPÄRISTÖLUVAT JA LUPIEN MUKAISET TARKISTUSAJANKOHDAT Päätös Etelä-Suomi Nro 92/2013/1 Dnro ESAVI/80/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2013 ASIA Hakemus, joka koskee Neste Oil Oyj:n Haminan terminaalin ympäristöluvassa A 1027/KAS-2005-Y-29-111 määrätyn

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Erkki Salminen Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 Annettu julkipanon jälkeen 30.5.2007 ASIA Helsingin Sataman ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka

Lisätiedot

Johtava ympäristötarkastaja 30.01.2012 1

Johtava ympäristötarkastaja 30.01.2012 1 576/67/675/2011 YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN (86/2000) 60 :N MUKAINEN ILMOITUS MELUA JA TÄRINÄÄ AIHEUTTAVASTA TILAPÄISESTÄ TOIMINNASTA; Lujatalo Oy, Kiveläntie 4, Lohja. Ilmoitus erityisen häiritsevää melua aiheuttavasta

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. Nro 70/11/1 Dnro PSAVI/1/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.8.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. Nro 70/11/1 Dnro PSAVI/1/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.8.2011 1 LUPAPÄÄTÖS PÄÄTÖS Nro 70/11/1 Dnro PSAVI/1/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.8.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Kierrätyspolttoaineen koepoltto Laanilan Voima Oy:n Pyroflow ja 209L kattiloissa, Oulu Laanilan

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen Heinäveden kunta

PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen Heinäveden kunta PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen 17.11.2004 HAKIJA Heinäveden kunta ASIA Kermajärven lauttasalmeen rakennetun moottorikelkkareitin penkereen leventämistä koskevassa päätöksessä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 22/2006/1 Dnro LSY 2006 Y 267

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 22/2006/1 Dnro LSY 2006 Y 267 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 22/2006/1 Dnro LSY 2006 Y 267 Annettu julkipanon jälkeen 16.10.2006 ASIA Ähtärin kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristölupapäätöksessä asetettujen

Lisätiedot

Johtava ympäristötarkastaja

Johtava ympäristötarkastaja 566/67/675/2012 YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN (86/2000) 60 :N MUKAINEN ILMOITUS ERITYISEN HÄIRITSEVÄÄ MELUA JA TÄRINÄÄ AIHEUTTAVASTA TOIMINNASTA: Stora Enso Oy, Puuaineksen murskaus, Metsäenergiaterminaali Pitkäkadun

Lisätiedot

PERUSTE Ympäristönsuojeluasetuksen I 1 la kohta, yli 80 lihanaudan eläinsuoja.

PERUSTE Ympäristönsuojeluasetuksen I 1 la kohta, yli 80 lihanaudan eläinsuoja. KORPILAHDEN KUNTA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 22.9.2005 5/2005 (1/5) Ympäristölautakunta Julkipanopäivä 3.10.2005 Pl 15 41801 KORPILAHTI Antopäivä 4.10.2005 ASIA Seppo Nirkkosen ympäristölupahakemus (YSL 35 )

Lisätiedot

ASIA Koneellinen kullankaivu Sotajoen varrella valtauksella Majani nro 8119/1, Inari LUVAN HAKIJA

ASIA Koneellinen kullankaivu Sotajoen varrella valtauksella Majani nro 8119/1, Inari LUVAN HAKIJA 1 LUPAPÄÄTÖS PÄÄTÖS Nro 88/12/1 Dnro PSAVI/46/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2012 ASIA Koneellinen kullankaivu Sotajoen varrella valtauksella Majani nro 8119/1, Inari LUVAN HAKIJA Veijo Heiskari

Lisätiedot