Yhteyshenkilö: Paula Puotiniemi, puh , fax (09) ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteyshenkilö: Paula Puotiniemi, puh. 0400 431 655, fax (09) 803 0004, etunimi.sukunimi@st1.fi"

Transkriptio

1 Ympäristölautakunta Polttoaineiden jakeluaseman ympäristölupa / ST1 Oy 509/ /2012 YMPLTK Asia St1 Oy on toimittanut ympäristölautakunnalle ympäristölupahakemuksen, joka koskee osoitteessa Huoltorinne 8, Vääksy toimivaa polttonesteiden jakeluasemaa. Hakija St1 Oy Purotie Helsinki Yhteyshenkilö: Paula Puotiniemi, puh , fax (09) , Luvan hakemisen peruste ja toimivaltainen lupaviranomainen Ympäristönsuojelulain 28 ja 30 sekä ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n kohta 5a. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, jona toimii Asikkalan kunnan ympäristölautakunta. Asian vireilletulo Hakemus on saapunut Hakemusta on ympäristönsuojelusihteerin pyynnöstä täydennetty , jolloin annetulla hakemuksen täydennyksellä esitettiin parannuksia pohjavesisuojaukseen. Toimintaa koskevat luvat ja muut viranomaispäätökset Jakeluasemalla on ympäristölupamenettelylain mukainen toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa, jonka on myöntänyt Asikkalan kunnan ympäristölautakunta Hämeen ympäristökeskus teki päätöksen pohjaveden tarkkailuvelvoitteesta (039Y , YLO/val/20A/02). Lupavelvollinen (Esso Vääksy) teki Hämeen ympäristökeskukselle rekisteröinti-ilmoituksen jakeluasemasta ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Hämeen ympäristökeskus siirsi ympäristönsuojelulain mukaisen lupatarveharkinnan Esso Vääksyn osalta Asikkalan kunnan ympäristölautakunnalle. Ympäristölautakunta päätti velvoittaa St1 Oy:n hake-

2 maan ympäristölupaa kyseiselle polttonesteiden jakeluasemalle. Toiminnan sijaintialue ja sen ympäristö Toiminta sijaitsee Asikkalan Vääksyssä Lahdentien (valtatie 24) varrella osoitteessa Huoltorinne 8, Vääksy (tila Huoltomäki, RN:o 6:219). Alueella on osittain voimassa Anian harjun ra ken nus kaava (vahv / 122 ), jossa alueen käyt tötar koitus on osoitettu mootto riajoneuvojen huoltoase ma-alu eeksi (LM), sekä osit tain voimassa VT24 liikennealueen ase ma kaava (vahv / 64 ) jossa alu een käyttötarkoitus on osoi tettu kauttakul ku- ja sisään tulotiealueeksi suoja- ja näkymäaluei neen (LT). Hake muksen kiin teistö sijaitsee kaavakorttelissa 95 jossa toimii myös useampi liike yritys (kaavamer kinnälla AL II / e = 0,4). Alueella on myös voimassa oikeus vaikuttei nen Vääksyn osayleis kaava (vahv ), jossa alue on koko naisuudessaan merkitty palve lujen- ja hallinnon alueeksi (P). Lisäksi alue on voimassa ole vassa maakun takaavassa kokonai suutena osoitettu keskustatoimin tojen alueeksi (C). Lähin asuinrakennus sijaitsee noin 30m päässä jakeluasemasta kohteen länsipuolella. Ympäröivät alueet ovat joko tiealuetta tai luonnontilassa olevaa aluetta. Pohjoispuolella kiinteistö rajoittuu yleiseen tiealueeseen (valtatie 24), itäpuolella St1 Oy:n omistamaan liikennealueena olevaan tilaan, etelä- ja länsipuolella asuinkäytössä oleviin kiinteistöihin. Lähialueella ei sijaitse luonnonsuojelualueita. Jakeluasema sijaitsee I-luokan tärkeällä pohjavesialueella pohjaveden muo dostumisalu eella. Kaikki jakeluasematoiminta ja liikenne tapahtuu asfal toidulla alu eel la. GTK on tehnyt Anianpellon pohjavesialueen geologisen rakenteen selvi tyksen Anian pellon alueella ( ). Selvityksen mukaan huoltoaseman alu een val litse vana maalaji na on hiekka. Pohjaveden pin nantaso on metriä. Kallio on suh teelli sen lä hellä maanpintaa ja tämän vuoksi myös poh jave siesiin tymä alueella on alle vii si metriä. Pohja ve den pinnan ylä puolisen irtomaaker roksen paksuus on täl lä alu eella yleises ti noin 5 15 met riä. Selvityk sessä ei ha vaittu kal liokynnyksiä, jot ka oli sivat erotta neet huolto aseman alu een pohjaveden muusta Anianpel lon poh javesiesiin tymästä. GTK:n selvitystä tarkentavat huoltoasemakiinteistöllä tehdyt tarkemmat mittaus tu lok set. Kiin teistön alueella maaperä on pinnan täytemaa kerroksen ja ohuen silt ti ker roksen alla hiekkais ta moreenia tai hei kosti lajit tunutta hiek kaa (Insinöö ri toi misto Paavo Ris tola Oy 2001). Hake muk sen mukaan maaperän laa tu on täyttö kerroksia, jonka alla on (tontin poh jois osassa) 1 m paksuinen tiivis silttikerros, jonka al la maa perä on moree nia. Osalla kiinteis töä maaperän laatu on hiekkaa ja so raa. Pohjaveden pinnankorkeus on jakeluaseman kohdalla olevassa poh javeden tarkkai lu put kessa 6 7 met riä maanpinnasta.

3 Jakeluaseman kohdalla on tehty pohjaveden tarkkailua vuodesta 2001 alkaen. Tulok sissa ei ole ollut havaintoja mahdolli sesta pilaantuneisuudesta. Seuran nassa on tark kailtu öljyhiilive tyjen (C5 C10), MTBE:n, TAME:n, bentsee nin, ksyleenin ja etyyli bent seenin pitoisuudet. Näytteissä on eri vuosina havaittu MTBE:tä ja öljyhiilive tyjä. Öljyhiilivetyjä ei ole vuo den 2009 jäl keen esiintynyt määritysraja-arvon ylittävinä pitoi suuksi na. Vuon na 2012 MTBE:n pitoisuus oli 2,3 mik rogrammaa/litra. Enimmil lään MTBE:tä on ha vaittu vuon na 2004, jolloin pi toisuus oli 51,1 mik ro grammaa/litra. Tämä ylitti hie man makuaisti muksen ra ja-arvon, joka on noin 40 mikro gram maa/litra. Lähin vedenottamo (Anianpelto) sijaitsee noin 700 m etäisyydellä. Ve denottamo on suljettu veden tet rakloorieteenipitoisuuden vuoksi vuonna 2001, eikä ve denotta moa ole sen jälkeen käytetty. Ennen sul kemista ot ta molta pum pattiin vettä keski mää rin 170 m3/d. Vedenotta molle vir taava pohja vesi muodos tuu pääasias sa Hympy länmäen ja Anianhar jun aluel la. (Paavo Risto la, , raportti 20457) St1 Oy:n näkemyksen mukaan huomattavaa lupaharkinnan kannalta on, et tä ve denot tamo ei ole enää käytössä, vaan se on suljettu veden tetrakloori etyleeni- ja klori dipi toisuuden vuoksi vuonna 2001, eikä pohjavettä enää hyö dynnetä. Lähim mät toimin nassa olevat vedenottamot si jait sevat ko ko naan eri poh ja vesi alueilla, jotka sijait sevat usei den ki lo metrein etäisyy dellä koh teesta. Pohjaveden virtaus suuntautuu alueella kohti pohjoista ja poh joiskoillista (GTK:n sel vitys ), joten on mahdollista, että pohjavesi virtaa aseman alu eelta kohti Anian pellon ve denottamoa. Anianpellon pohjavesialueella ei ole vahvistettuja suoja-alueita. Pohjave den suo jelu suunni telmassa Anianpellon vedenottamolle on esitetty ohjeelli nen suo ja-alue, jo ka vas taa suurinta mahdollista va luma-aluetta. Ja keluase ma sijait see ky sei sellä suoja-alu eella. Toiminnan kuvaus Kiinteistöllä sijaitsee huoltoasemarakennus sekä yhdistetty polt tones teen jakelu alue ja täyttö paikka. Rakennuksessa toimii myymälä-kahvila ja pesuhalli sekä huolto halli, jonka toiminta on vuokrattu huoltoihin erikoistuneelle yritykselle. Osa jakelumitta reista ja automaatti ovat toi minnassa 24 h /vrk. Poltto nesteen ja ke lua harjoi tetaan voi massa olevien sään nösten mu kaisesti. Laitteistot ja rakenteet Polttonesteen varastointia ja jakelua varten asemalla on kolme 2-vaippaista maan alaista säi liötä, joiden tilavuudet ovat 2 kpl 30 m 3 ja 1 kpl 20 m 3. Toi nen 30 m 3 säiliöistä on jaet tu väli seinällä kahteen 15 m 3 osastoon. Maanalaisten säiliöiden suoja-allas tehdään kahdesta eril lisestä 2 mm paksui sesta HDPE-kalvosta ja bentoniittima-

4 tosta. Tämän lisäk si HDPE-kal voista ja bentoniittimatosta muodostuvan suo ja-altaan si sä puolelle rakenne taan tii viistä K40-luokan betonilaatasta suoja-al las. Maan alai set polt to neste säi liöt on va rus tet tu elekt ro nisella vuo don valvon tajärjes telmällä, elektroni sella varas toval vontajärjestel mällä ja yli täytönestimillä. Maanalaisina polttonesteputkina käytetään 2-vaippaisia putkia, jotka asenne taan 2mm HDPE-kalvosta tehtyyn suoja kanaaliin, joka asennetaan erilliseen 2mm HDPE-kal vosta ja bentoniittimatosta tehtyyn suo ja-altaaseen. Jake lualueen ja täyttöpaikan alapuolelle ra kennetaan 2 mm HDPE-kalvosta tehdyn tiivistys rakenteen li säksi 2mm HDPE-kalvosta tehty suo ja-allas, jonka ulko puolelle asennetaan ben toniittimatto. Öljyn- ja bensiinin erotin on kak sivaippainen ja se asennetaan 2mm HDPE-kalvosta ja ben toniitti ma tosta tehtyyn suoja-altaaseen. Jakelualueen ja täyttöpaikan hule vedet viemä röidään nykyi sen järjes telmän mukaan öljyn- ja bensiinin erottimen kautta jätevesiviemäriin. Ja kelu aluetta ja täyttöpaik kaa ym pä röivien lii kennealueiden hulevedet viemäröi dään öljyn- ja bensiininero tinta kuormit tamatta sadevesi viemäriin nykyisen järjes telmän mu kaan. Pesu- ja huoltohallin jäte vedet viemäröi dään öljyn- ja bensiininerottimen kautta jätevesiviemäriin. Ra ken nuksen sani teettijätevedet viemä röi dään jätevesivie märiin. Palavaa nestettä varastoidaan olemassa olevissa 2 kpl 30 m 3 (toinen jaettu 15/15m 3 ) ja 1 kpl 20 m 3 standardin SFS 2736 mukaan val mistetuissa 2-vaippasäiliöis sä seuraa vasti: 30 m 3 bensiini 95E10 30 m 3 ; osasto 15 m 3 bensiini 98E5 30 m 3 ; osasto 15 m 3 bensiini 95E10 20 m 3 diesel Vesi hankitaan Asikkalan kunnan vesilaitokselta. Veden käytössä pyri tään mah dolli simman suureen ympäristötehokkuuteen. Jakeluasematoiminnassa tarvitaan sähköenergiaa, joka hankitaan säh köpalveluja tar joavan yrityksen verkosta. Energian käytössä pyritään mahdollisim man suureen tehokkuu teen. Energiaa käytetään vuodessa noin 114 MWh. Päästöt Toiminnasta ei aiheudu normaalitilanteessa päästöjä vesistöön eikä ylei seen viemäriin. Jake luasematoiminta ei aiheuta melua tai tä rinää. Jakeluasemalla toteutetaan molemmat bensiinihöyryjen talteenottovaiheet (VOC-päästöjen talteenotto). Vaihe 1: Maanalaisessa säiliössä oleva höyry kerätään talteen säiliöiden täyttö vai heessa säi liöautoon.

5 Vaihe 2: Jakelumittaria käyttävän auton omassa säiliössä oleva höyry ke rätään maan alaisiin säiliöihin tankkausvaiheessa, bensiini höyryjen talteen ottoa var ten suun nitelluilla lait teilla - bensiinihöyry kulkeutuu maan alai seen säili öön jakelumit ta rissa ole van erillisen pumpun avul la. Dieselöljyn haihtuminen ilmaan on vähäistä. Bensiini höyryjen talteenottojärjestelmällä pääs tään vähintään 85 %:n tal teenottoon. Bensiinihöyryä arvioidaan pää sevän ilmaan alle 2 ton nia. Syntyvät jätteet ja niiden käsittely Jätettä arvioidaan muodostuvan vuosittain seuraavasti: Sekajäte 8000 kg Pahvi ja kartonki 1500 kg Paperi 1000 kg Energiajae 3000 kg Biojäte 2000 kg Metallit 200 kg Lasi 50 kg Öljynerottimien öljykerros 100 kg Öljynerottimien pohjaliete 200 kg Akut ja paristot 200 kg Hiekanerottimien hiekka kg Jätehuollosta on tehty sopimus paikallisen jätehuoltoyhtiön kanssa. Ympäristöriskien arviointi ja suunnitellut toimet haittojen ehkäisemiseksi Polttonesteen jakeluasematoiminta saattaa aiheuttaa ympäristö riskejä, jotka voi vat vai kuttaa ilmaan, maaperään ja pohjaveteen. Riskien hallinnalla, mi kä käsit tää mahdollis ten riskien tun nis tamisen ja niihin varau tumisen sekä teknisillä että toi min nalli silla ratkaisuilla voidaan hake muksen mu kaan en nalta ehkäistä täysin mahdollisten ympäristöhaittojen synty minen. Ympäristöriskit ilmaan: Merkittävimmän ympäristöriskin ilmaan aiheuttaa VOC-päästöt (VOC= volatile or canic com pounds, haihtuvat orgaaniset yhdisteet). VOC-päästöjä halli taan bensii nihöyryjen tal teenotto- järjestelmän 1- ja 2-vaiheil la. 1-vai heella tarkoi te taan sitä, että maan alaisista bensiinisäi liöstä säiliötäy tön yh tey dessä neste mäisen bensiinin syrjäyttämä ja säiliöstä pois tuva bensii nihöyry kerätään tal teen säiliö autoon, jossa bensii ni höyry vie dään ja lostamolle ta kaisin nes teytettäväksi. 2-vai heella tarkoi tetaan si tä, et tä jake lumit tarilla asioivan asiakkaan ajo neuvon omasta polt tones tesäi liöstä polttones teen syrjäyttä mä bensiinihöyry ke rätään tal teen maan alai seen säili öön tankkaus vaiheessa bensii nihöyry jen tal teen ottoa var ten suunni tel luilla lait teilla. Ympäristöriskit maaperään ja pohjaveteen:

6 Maaperään ja pohjaveteen kohdistuu sekä toiminnallisia että tek nisiä ym päristö ris kejä, jotka ovat kaik ki hallittavissa. Toiminnallisia riskejä syntyy maan alais ten säi liöiden täytös sä ja asiakkaiden täyttäessä omien ajoneu vo jensa säiliöi tä, jol loin poltto nes te roiskeet ja ylitäytöt ovat mah dolli sia. Säi liöiden yli täytöt es te tään ylitäytönesti millä ja reaa liaikaisella säi liöiden poltto neste tilavuu den seurannal la. Maanalaisilla säi liöillä on yli täytönesti mien lisäk si täyttö putkien pidätys kaivo, jonne poltto nesterois ke jää ensi sijai sesti. Mikäli polt tonesterois ke jou tuu kui tenkin maa han, ohjau tuu se täyt töpai kalle/ jake lualu eelle, josta se va luu edel leen hu le vesien muka na öl jyn- ja bensiininerottimeen, josta se ke rätään mää rä ajoin ja vie dään ongelmajätelai tokselle. Mahdollinen jakelualueella tapahtuva ylitäyttö hallitaan samalla tavalla kuin täyt tö paikan yli täyttö; en sisijaisesti viemäröimällä jake lualue öl jyn- ja ben siinin erot timen kautta. Teknisiä ympäristöriskejä voivat olla polttonesteputkiston rikkoutuminen, maan alaisen poltto nestesäi liön rikkoutuminen, jakelumittarin hyd rauliikkaosan rik koutu mi nen, jake lualu een tai täyttöpaikan päällysteen rikkou tu minen, yli täytönestimi en rik koutumi nen, jakelu alueen tai täyt tö paikan hie kan erotus kai von rikkou tumi nen ja täyttö putken pidä tyskaivon rik koutumi nen. Kaikki edellä maini tut riskit ovat hal littuja riskejä, joita halli taan sekä tek nisesti että toi minnal lisesti. Maanalaiset polttonestesäiliöt ovat 2-vaippaisia. Lisäksi maanalaiset säiliöt on varustettu elektronisel la hälytysjärjestelmällä, elektronisella pin nanvalvonta järjestelmällä ja elektronisilla ylitäytönestimillä. Maanalaisia reaaliaikai sesti valvottavia rakenteita ovat 2-vaip paisten säiliöi den sisä puoli, säiliöiden vaippojen väliti la, 2-vaippais ten polt tones teputkien vaip patila, säi liöiden suo ja-al lastila ja kaik kien lait teiden ja varustei den suo ja-al lastila. Öljyn- ja bensiininerotin on varustettu elektronisella hälytysjärjes telmällä. Viemä rilin jaan on asennettu öljyn- ja bensiininerottimien jälkeen sulku venttii lillä va rus tettu näytteen ot tokaivo. Jakeluasema on varustettu alkusammutuslaitteilla ja imeytysaineastialla sekä hätäti lanteessa jakelulait teet pysäyttävällä hätä-seis-kytkimillä. Toiminnan tarkkailu Jakeluasemalle tullaan ottamaan nimenomaan jakeluasemien ympäris tönhallintaan liittyvä järjestelmä; Benviron -ympäristöntarkkailuohjelma, jo ka on ke hitet ty suomalaisiin olosuhtei siin suomalaisten toi minnanharjoit tajien käyttä mäksi. Benviron -Ympäristöntarkkailuohjelmaa käyttämällä pyritään ennaltaeh käisemään ym pä ristöhaittoja ja parantamaan turvallisuutta. Menetel mä pe rustuu sään nöl li seen ja jatku vaan omaehtoiseen tarkkailuun, havain to jen te kemi seen, ra por tointiin, sekä tarvit taessa tarkkailun seu rauk sena teh tä viin toi menpi tei siin, joi ta ovat muun muassa tarvit tavat huol to-, pa ran nus- ja kor jaus toimet.

7 Tarkkailuohjelman perusperiaatteisiin kuuluu, että säännöllisesti mää räajoin tark kail tavat lait teet ja ra kenteet ovat juuri sellaisia, jotka voivat ai heuttaa ympä ristö haitto ja. Tarkkail tavat kohteet ovat maanalaiset säiliöt häly tysjär jestelmi neen, säiliöi den hoitokui lut, täyttöputket, täyttöput kien pidätys kaivo, mittari ko rokkeet, yli täytönes timet, ilma putkien yli- ja ali paine vent tiilit, ben siinihöyryjen talteenotto-järjestelmät, ja kelu mittari put ki lii toksineen, öl jyn- ja ben sii ninerotin hälytys järjestelmineen, jake lu alu een päällyste, täyttö pai kan päällyste, koh teen muu häly tys jär jestelmä, hie kanero tus kaivo ja näytteenottokaivo. Benviron -Ympäristöntarkkailuohjelman toteuttaminen ja tarkkailu tuottaa sään nölli sen ra portin, joka voidaan tarvittaessa toimittaa myös viranomai sille. Toimin nan tarkkai lun kirjanpito säilytetään jakeluasemalla ja raportointi ympä ristölauta kunnalle teh dään pyy dettäessä. Paras käyttökelpoinen tekniikka ja käytäntö Polttonesteen jakeluasemille ei ole olemassa toimialakohtaista Euroopan Unionin laajuista BAT-referenssidokumenttia (BREF) eikä Suo messa ole laa dittu ja kelu asematoimin taan liitty vää kansallista BAT-raporttia. Ym päristön suojelulain 86/2000 ja ympä ristönsuojeluase tuksen 169/2000 mu kaan parhaan käyt tökelpoi sen teknii kan (Best Available Technolo gy, BAT) so velta misel la tar koitetaan sitä, että ym pä ristön kan nalta tehot tomampi ja heikompi tek ninen ratkaisu kor va taan vahvemmal la ja ympä ristön suo jelulli sesti tehokkaammalla ratkai sulla, jos se on tek ni sesti ja ta loudelli sesti mahdol lista. Jakeluasemalla toteutetaan parasta käyttökelpoista tekniikkaa (BAT) niin te hok kaas ti, kuin se on ollut mahdollista rakentamishetkellä. Päästöjen vä hen täminen ei ai heuta ristik käisvai kutuksia. Jakeluasematoiminta ei kuulu sellaiseen toimialaan, jolla voidaan soveltaa ym päris tön kan nalta par haan käytännön periaatetta (Best Envi ronmental Practice, BEP), joka koskee laa jemmin toimintatapoja eikä vain teknolo gian valintaa. Ym päristön kan nalta par haan käy tännön periaa tetta noudate taan yleensä ympä ris tön pilaantu misen ehkäi semiseksi toimi aloil la, joihin liittyy laaja mittai sempaa tuotantoa ja pääs töjä, joi ta voi daan halli ta muun muassa kus tannustehokkuudella, tuo tanto mene telmillä, raaka-aine va lin noilla ja poltto ainevalinnoilla. Vaikutukset ympäristöön Jakeluaseman toiminnalla ei arvioida olevan vaikutuksia alueen yleiseen viihtyisyyteen eikä ihmisten terveyteen. Jakeluaseman toiminnalla ei arvioida olevan vaikutuksia alueen luon toon, luo non suo jeluar voihin eikä rakennettuun ympäristöön. Jakeluaseman toiminnalla ei arvioida olevan vaikutuksia alueen vesis töihin eikä niiden käyt töön. Jakeluaseman toiminnalla ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia ilman pääs töihin. VOC-päästöjen määrä vuodessa on alle 2 tonnia.

8 Toiminnasta ei aiheudu normaalitilanteessa päästöjä maaperään eikä pohjave teen. Jakeluaseman toiminta ei aiheuta melua tai tärinää. HAKEMUKSEN KÄSITTELY Hakemuksesta tiedottaminen Kuulutus on nähtävillä Asikkalan kunnan virallisella ilmoitustaululla sekä teknisen ja ympäris tötoimen ilmoitustaululla ajalla Hake muksesta on tiedotettu Päi jät-häme lehdessä Kuulu tus on ollut esillä myös Asik kalan kun nan internet-sivuilla. Lähi alueen kiin teistöille on lähe tetty erikseen tieto hakemuksesta. Muistutukset ja mielipiteet Hakemuksesta ei jätetty yhtään muistutusta. Tarkastukset Asemalla on tehty tarkastus Lausunnot Hakemuksesta on pyydetty lausunto Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ym päristökeskuk selta (ELY-keskus), Päijät-Hämeen pelastuslaitokselta, Asikka lan kunnan vesilai tok selta ja Asikka lan kunnan kaavoitu syksiköltä. Asikkalan kaavoitusyksikön lausunto Asikkalan kunnan kaavoitusyk siköllä ei ole syytä esittää maan käytöllistä es tettä St1 Oy:n pal velu- / jakeluasematoiminnan jatkamiselle tilalla Huol tomäki , kaavakort telissa 95 Vääksyssä. Koko alu een maan käytön toiminta perustuu lii ke- ja palve lutoiminnalle, eikä Asikka lan kunnalla ole syy tä / tarvetta muuttaa sitä. Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen lausunto Kunnan lausunnolle toimittaman ympäristölupahakemuksen liittee nä ole vassa tontin asema piirroksessa esitetään näytteenotto-/ sul kuvent tiilikaivojen pai kat. Toi nen näyt teen ottokaivo sijaitsee asfal toidun alueen luoteis kul mas sa jo hon muut hu levedet joh tuvat ja sii tä kunnan sade vesi vie märiin - myös tä män viemä rilin jan sulku tulee olla hen kilö kunnan tie dossa ja mer kitä kaivon paikka opaste taululla tai -piir roksella luon toon. Hakemuksessa mainitaan käytetyn parasta rakennusaikaista suojaus tekniikkaa, suoraan ei mainita millainen suojaus on kyseessä. Asfaltin kun toa ei voi nut tarkas tuksella to deta lumen vuoksi. Rä jähdys suojausasiakirjaa ei henkilö kunnan toi mesta löyty nyt, asiakirja tulee saattaa henkilö kun nan tie toisuu teen. Pelas tuslaitokselle tu lee toi mittaa päivi tetty kemi kaa li-ilmoitus jossa il moi tetaan säiliöi den li-

9 säksi kaasut, myy mälä kemi kaalit noin tark kuudella sekä pesulan ja huollon vaa rallisiksi luo ki tellut kemikaalit. Hämeen ELY-keskuksen lausunto päivätyn lausuntonsa mukaan Hämeen ELY-keskus katsoo, että polttones teen jakelutoiminta vaarantaa esitetyistä suojaustoi menpiteistä huo li matta poh jave den laa dun ym päristösuojelulain 8 :n tar koit tamalla tavalla eikä toimin nalle tu le myöntää lupaa. Hämeen ELY-keskuksen lausunto täydennetystä hakemuksesta päivätyn lausuntonsa mukaan Hämeen ELY-keskus katsoo, että ha ke muksessa esitetyt suojausratkaisut ovat tehokkaita, mutta niiden pitkä aikai ses ta toi mivuu desta vastaa vissa olosuhteissa ei ole koke musta eikä tutkimus tietoa. ELY-kes kus kat soo, et tä hakemuk sessa esitetyn suo jaus teknii kankaan avulla ei voida täysin pois sulkea polt tones teen pääsyn mah dollisuutta maaperään ja pohja veteen eten kään on net to muus ti lan teessa tai muussa poikkeuksellisessa tilantees sa. Hake muk sen mu kaiselle toi minnalle ei näin ollen tule myön tää lu paa. Hakijan kuuleminen St1 Oy:n vastine koskien Hämeen ELY-keskuksen lausuntoa ST1 Oy esittää Hämeen ELY-keskuksen lausuntoa koskevassa vasti neessaan mm. seuraa vaa: St1 Oy tuo esille sen, että Päijät-Hämeessä on useita toiminnassa olevia eri toi min nanhar joittajien I-luokan tärkeillä pohjavesialueilla sijaitsevia ja kelu asemia, joista Hämeen ELY-kes kus (aiemmin Hämeen ympäristö keskus) on an tanut kieltei sen lau sunnon ympäristöluvan kä sit telyvai heessa. St1 Oy tarkoittaa erityi sesti nii tä jake luase mia, joille on myönnet ty ym päris tö lupa vuoden 2000 jälkeen, jolloin ny kyi nen ym pä ris tönsuo jelula ki tuli voi maan. Lisäksi St1 Oy tuo esille sen, että Hämeen ympäristökeskus (nykyinen Hämeen ELY-keskus) ei esittänyt jakeluaseman toiminnan lopet tamista tai mi tään mer kit täviä ehtoja vuonna 2002, jolloin Hämeen ympäristö keskus esitti pohjavesiseu rannan aloit tamista. Huomioi tavaa on, et tä jo tuol loin oli voimassa nykyinen ympäristön suojelulaki. Sen lisäksi, mitä St1 Oy on yllä lausunut, antaa St1 Oy muita perusteluja ympä ristö luvan myöntämiseksi. 1) Lähin vedenottamo (Anianpelto), joka sijaitsee 700 m etäisyydellä, ei ole käy tössä, vaan se on suljettu veden tetrakloori etyleenija kloridipitoisuuden vuoksi vuon na 2001, eikä pohja vettä hyödynnetä. St1 Oy:n nä ke myksen mukaan oleellista lu pahar kinnan kannalta on, että pohja vesimuodos tuman vettä ei voida hyödyntää, eikä pohja veden suojelu edelly tä siten niin radikaaleja varotoimenpiteitä, että

10 Vääksyn ainoa miehite tyn ja palvelevan huoltoaseman tuli si lopettaa toi mintansa, eten kin kun sen 50-vuoti nen toi minta ei ole aiheuttanut poh javeden pilaan tumis ta. 2) Pohjavesialueet on luokiteltu käyttökelpoisuutensa ja suojelu tarpeensa perus teella kol meen luokkaan. Luokka I, johon Anianpellon muo dostumakin kuu luu, on luo kiteltu veden han kintaa varten tärkeäksi pohjavesi alueeksi. Ve denhan kinta on ollut kui tenkin mahdotonta Anian pel lon poh jave si alueesta vuo desta 2001 lähtien tetrakloorietyleeni- ja kloridipitoi suuden vuoksi. Tästä syys tä St1 Oy esittää harkittavak si, tulisiko tä män kysei sen pohjavesi alueen luo kitusta muut taa. 3) Jakeluasemalla on seurattu pohjaveden tilaa vuodesta 2001 alkaen. Tuloksis sa ei ole ha vaittu hiilivetypäästöjä. 4) Asemakaavassa tontti on huoltoasemarakennusten korttelialuetta. 5) Huoltoasemalla on olemassa oleva, toistaiseksi voimassa oleva vuonna 1997 myönnetty ympäristölupa. Vaikka ympäristölupaa ei ole myönnetty ny kyisen ympä ristönsuo je lulain aika na, on nykyinen ympäristölupa pai nava peruste uudenkin ympäris töluvan myöntämiselle. 6) Huoltoasema on sijainnut samalla paikalla 1960-luvulta saakka. Tämä on erit täin painava peruste sille, että toimintaa tulee voi da jatkaa. St1-huoltoase ma on ainoa miehi tetty ja palve leva huoltoasema Vääksyssä. Ympäristönsuoje lun kannalta on haitalli sempaa, mikäli huol toasema siirre tään kauaksi Vääksyn ky lältä, jolloin vääksyläisten ai heuttama hiilija lanjälki on var masti suu rempi, kuin aseman toimiessa ny kyi sellä pai kallaan. 7) St1 Holding Oy osti koko Oy Esso Ab:n osakekannan. Kauppa vahvistet tiin ja omistus vaihtui varsinaisen kaupan to teutuessa Sa mas sa yhtey dessä, , Oy Esso Ab:n nimi muuttui St1 Oy:ksi y-tunnuk sen pysyes sä sa mana. Kauppaa tehtäessä os taja tu tustui tarkas ti ole massa olevaan Es so-asema verkostoon, eri tyi sesti isois sa kaupun geissa se kä valta- että kantatei den var rella si jait seviin huolto- ja ja kelu ase miin. Vääksyn en tisen Es so-aseman (ny kyi sen St1-ase man) merki tys kau passa oli huo mattava. Tuol loin no tee rattiin se, että asema si jait see I-luo kan tär keällä poh jave sialueel la, mutta sa man aikaisesti aseman lupapäätöksiä tar kastel taessa ha vaittiin, että kun nan ympäris tön suojeluvirano mainen on teh nyt silloi sen Hä meen ym päris tö kes kuksen aloitteesta ym pä ris tölu vantar peen har kinnan. St1 Oy:n vastine täydennetystä hakemuk sesta annet tuun lau suntoon ST1 Oy esittää Hämeen ELY-keskuksen lausuntoa koskevassa vasti neessaan mm. seuraa vaa:

11 Kuten lisäselvityksessään , niin myös tässä vastineessa St1 Oy toteaa, että käy tännössä on täysin mahdotonta, että polt toneste pääsisi maa perään tai pohjaveteen viisin- tai kuusinkertaisen pidä tysrakenteen läpi. Toinen asia, minkä Hämeen ELY-keskus tuo esille, on se, että esitettyjen suojausrat kai sujen pitkäaikaisesta toimivuudesta vastaavissa olo suhteissa ei ole koke musta eikä tutki mustietoa. Tähän hakija toteaa, että näin massiivisia suojausratkai suja ei ole to teutettu tois tai seksi mil lään ja keluasemalla Suomessa, joten on selvää, että niistä ei ole kokemus ta. Sen sijaan huomatta vasti kevyemmistä suojaus ratkaisuista on saatu hyviä kokemuksia. Edellä mainitut hyvät kokemukset ilmenevät liitteenä olevasta raportista, jonka on laati nut Golder Associates Oy Öljyalan Palvelukeskus Oy:n ti laamana. Raportissa esi tellään kuusi erillistä projektia, joiden mu kaan suojausra kenteiden toimivuutta ar vioidaan. Ra portin joh to päätösten mukaan jakeluase mien suojausrakenteet ovat toimineet hyvin eikä pilaantu mista ole aiheutunut. Huomioiden suomalaiset säädökset, koh teeseen esitetyt suojausratkaisut ja kaksoispi dä tyksen periaatteen varmistaminen moninkertaisesti, tässä vasti neessa sekä aiemmin esi tetyt perustelut, paikalliset olo suhteet sekä kohteeseen laadittu riskin arvio, on Asik kalan kunnan ympäristön suojeluviranomaisella kaikki edellytykset myöntää ym päris tölupa St1-Vääksyn ja keluase malle. Valmistelija/lisätietoja Ehdotus: vs. ympäristönsuojelusihteeri Mikko Sokura puh , säh kö pos ti: Asikkalan kunnan ympäristölautakunta myöntää St1 Oy:lle ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisen ympäristöluvan polttonesteiden jakeluasemalle, osoitteeseen Huoltorinne 8, Vääksy. Polttonesteiden jakeluasemalle myönnetyn ympäristöluvan edellytyksenä on, että toiminta tapahtuu täydennetyn hakemuksen ja seuraavien lupamääräysten mukaisesti: Lupamääräykset: 1. Jakeluaseman rakenteet, kuten säiliöt, putkistot, jakelu- ja täyttöalueen päällysteet, kaivot ja viemärit, on pidettävä kunnossa säännöllisellä tarkkailulla ja tarvittavilla huolto- ja korjaustoimenpiteillä. (YSL 4, 7, 43 ) 2. Jakeluaseman varo- ja turvalaitteet tulee pitää toimintakunnossa säännöllisillä tarkastuksilla ja huoltotoimenpiteillä. Näytteenotto- ja sulkuventtiilikaivot on merkittävä ja viemärilinjojen sulkuventtiilit tulee olla henkilökunnan tiedossa. (YSL 4, 43 ja 46 ) 3. Hakijan on seurattava pohjaveden tilaa Hämeen ympäristökeskuksen antaman päätöksen (039Y , YLO/val/20A/02) mukaisesti. (YSL 43 ja 46 )

12 4. Öljyn- ja bensiininerottimiin kertyvä ongelmajäte tulee toimittaa asian mu kaiseen käsittelyyn riit tä vän usein, kuitenkin vähintään kerran vuo dessa. Myös muut ongelmajätteiksi luokitellut aineet tulee toimittaa ongelmajätteiden keräykseen. Öljyn- ja bensiinierottimen käytössä on varmistettava, että erotin on käyttövalmis myös tyhjennyksen jälkeen. Jakeluasemalla autojen pe sutoiminnassa käytettävien pesuaineyhdistelmien tulee olla testattu ja ja tähän tarkoitukseen hyväksyttyjä. (YSL 43 ja 45, YSA 36 ) 5. Jätehuollossa tulee noudattaa voimassa olevia jätehuoltomääräyksiä ja niiden mukaista lajitteluvelvoitetta. (YSL 43 ja 45 ) 6. Määräysten 1 ja 2 mukaisista tarkkailuista ja huoltotoimenpiteistä ja määräyksen 4 mukaisesta öljynerottimien tarkkailuista ja ongelmajätteistä ja niiden toimittamisesta keräykseen tulee pitää kirjaa. Kirjanpito on pyydettäessä esitettävä ympäristölupaa valvovalle viranomaiselle. Myös polttoaineiden varasto- (tase) kirjanpito on pyydettäessä esitettävä pelastusviranomaiselle tai ympäristölupaa valvovalle viranomaiselle. (YSL 5, 43 ja 46 ) 7. Mahdollisesta polttonestevahingosta on välittömästi ilmoitettava Päijät-Hämeen pelastuslaitokselle, Asikkalan kunnan ympäristötoimeen sekä Hämeen ELY-keskukselle. Toiminnanharjoittajan on välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin ympäristön pilaantumisen estämiseksi. (YSL 43 ja 46 ) 8. Toiminnan olennaisesta muuttamisesta tai lopettamisesta sekä toiminnanharjoittajan tai toiminnasta vastaavan henkilön vaihtumisesta on viipymättä ilmoitettava ympäristölupaa valvovalle viranomaiselle. (YSL 43 ja 81 ) 9. Toiminnan päätyttyä on alue siistittävä ja tarpeettomat rakenteet poistettava. Alueen maaperän kunto tulee selvittää ja tehdä tarpeelliset kunnostustoimenpiteet alueen saattamiseksi tulevaa käyttötarkoitusta vastaavaan kuntoon. (YSL 7,8, 43, 90 ) Asetuksen noudattaminen Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräyksiä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkastamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 56 ) Lupaharkinnan perusteet Toimittaessa täydennetyn hakemuksen ja lupamääräysten mukaisesti, ei jakeluaseman sijoittumisella aiheudu ympäristönsuojelulain 42 :ssä tarkoitettua terveyshaittaa, ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa tai muuta tässä laissa tarkoitettua haitallista seurausta, joten luvan myöntämisen edellytykset täyttyvät.

13 Maaperän ja pohjaveden pilaaminen ehkäistään ennakkoon toteutettaessa hakemuksen mukaiset moninkertaiset tiivistysrakenteet ja hälytysjärjestelmä. Lupamääräysten perustelut Määräyksillä 1 ja 2 varmistetaan rakenteiden ja laitteiden kunnossa pysyminen ja toimintakyky siten, että maaperän ja pinta- ja pohjavesien pilaantuminen estyy normaaleissa käyttötilanteissa ja mahdollisissa vahinkotilanteissa. Lisäksi määräyksellä 2 varmistetaan, että tarvittaessa viemäriin menevien vesien laatua voidaan tarkkailla ja varmistua öljynerottimien toimintakyvystä. Määräyksen 3 seurantavelvoitteella pyritään siihen, että saadaan seurantaan alueen pohjaveden tilanne ja voidaan tarvittaessa ryhtyä tilanteen vaatimiin korjaaviin toimenpiteisiin. Määräyksellä 4 ohjataan ongelmajätteiden toimittamista ja varmistetaan öljynerottimen moitteeton toiminta heti tyhjennyksen jälkeen sekä käytön aikana. Määräyksellä 5 kiinnitetään huomiota muun jätehuollon toimivuuteen. Ympäristölupaa valvova viranomainen voi tarvittaessa tarkastaa kirjanpidosta ympäristöluvan noudattamisen (määräys 6). Määräyksellä 7 varmistetaan valvovan viranomaisen tiedonsaanti mahdollisista kemikaalivahingoista. Lisäksi määräys 8 on tarpeen ympäristöluvan valvonnan ja mahdollisen luvan muutostarpeen kannalta. Määräyksellä 9 varmistetaan, että toiminnan loputtua alueelle ei jää jätteitä eikä tarpeetonta muuta materiaalia. Luvan ehtojen noudattamisella pyritään siihen, että maaperä ja pohjavesi eivät alueella pilaannu. Päätöksen voimassaolo Tämä lupapäätös on voimassa toistaiseksi. Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on tehtävä tarpeellisine selvityksineen mennessä. SOVELLETUT OIKEUSOHJEET Ympäristönsuojelulaki (86/2000) Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) Valtioneuvoston asetus nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista (444/2010) KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN Tämän lupapäätöksen käsittelystä peritään Asikkalan kunnan voimassa olevan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesti 2415 euroa.

14 MUUTOKSENHAKU Päätökseen voidaan hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 30 vrk päätöksen antamisesta, antopäivää lukuunottamatta. Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Valitusosoitus päätöksen liitteenä. PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Päätös Tiedoksi Hakija Hämeen ELY-keskus Päijät-Hämeen pelastuslaitos Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla ja lehdissä Tieto päätöksestä julkaistaan Asikkalan kunnan il moitustaululla ja Päijät-Häme -lehdessä Päätös: Esittelijä esitti, että asia jätetään pöydälle. Lautakunta hyväksyi esittelijän muutoksen yksimielisesti.

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 348 21.05.2002 3 Ymp 2731-2002 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) Ympkaalk 348 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus hanna.lonngren@ymparisto.fi Pk-mallilupahanke Opas pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta

Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta Ympla 16.6.2016 89 Riihimäen Metallikaluste Oy:lle on myönnetty ympäristölupa vuonna 2009 (Ympla 29.10.2009 151, Dnro 740/2009). Ympäristöluvan

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Satakunnantie 177, A24)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Satakunnantie 177, A24) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 308 06.05.2003 1 Ymp 1401-2003 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Satakunnantie 177, A24) Ympkaalk 308 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Kaskentie 2)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Kaskentie 2) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 609 03.09.2002 4 Ymp 7812-2002 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Kaskentie 2) Ympkaalk 609 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

ABC-VAAJAKOSKEN YMPÄRISTÖLUPA

ABC-VAAJAKOSKEN YMPÄRISTÖLUPA 1 (5) JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 40200 JYVÄSKYLÄ PÄÄTÖS ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisesta lupahakemuksesta. ABC-VAAJAKOSKEN YMPÄRISTÖLUPA HAKIJA Osuuskauppa Keskimaa

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Liikenneasema ei sijaitse pohjavesialueella.

Liikenneasema ei sijaitse pohjavesialueella. TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 388 27.05.2003 6 Ymp 1399-2003 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Pitkämäenkatu 4) Ympkaalk 388 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Kärrynpyörä Ky:n ympäristölupahakemus (Vanha Tampereentie 205, A24)

Kärrynpyörä Ky:n ympäristölupahakemus (Vanha Tampereentie 205, A24) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 386 27.05.2003 4 Ymp 1397-2003 (235) Kärrynpyörä Ky:n ympäristölupahakemus (Vanha Tampereentie 205, A24) Ympkaalk 386 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 87 05.06.2013 Ympäristölautakunta 99 27.06.2013 Ympäristölautakunta 78 12.08.2014 Ympäristölautakunta 88 11.09.2014 Autojen varastointi Kiuruveden Autosähkö Ky:n kiinteistöllä 239/11.03.04/2013

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristövaliokunta Kunnan järjestämään jätehuoltoon liittyminen

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristövaliokunta Kunnan järjestämään jätehuoltoon liittyminen Ympäristölautakunta 17 01.03.2017 Ympäristölautakunta 35 05.04.2017 Ympäristövaliokunta 7 14.06.2017 Kunnan järjestämään jätehuoltoon liittyminen 51/11.03.02/2017 YMPLTK 01.03.2017 17 Asia ja sen käsittely

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE Ympäristölautakunta 161 06.10.2015 Ympäristölautakunta 222 26.11.2015 MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on toimitettu Äänekosken kaupungin ympäristölautakunnalle 23.11.2009, jolloin se on tullut vireille.

Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on toimitettu Äänekosken kaupungin ympäristölautakunnalle 23.11.2009, jolloin se on tullut vireille. Ymp.ltk 16.3.2010 Liite nro 1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Ympäristölupamääräysten PL 6 tarkistamisesta 44201 Suolahti Annettu julkipanon jälkeen Puh. 020 632 3318 Pvm 23.3.2010 Dnro

Lisätiedot

Päijät-Hämeen Metalliromu Ky:n ympäristölupahakemus jätteen ammattimaiselle hyödyntämiselle ja tilapäiselle varastoinnille

Päijät-Hämeen Metalliromu Ky:n ympäristölupahakemus jätteen ammattimaiselle hyödyntämiselle ja tilapäiselle varastoinnille Ympäristölautakunta 50 01.09.2015 Päijät-Hämeen Metalliromu Ky:n ympäristölupahakemus jätteen ammattimaiselle hyödyntämiselle ja tilapäiselle varastoinnille 601/11.01.00/2015 YMPLTK 50 1.9.2015 ASIA Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Juhana Herttuan puistokatu 2)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Juhana Herttuan puistokatu 2) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 7 14.01.2003 2 Ymp 9147-2002 (235, 222) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Juhana Herttuan puistokatu 2) Ympkaalk 7 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

23 17.02.2015 42 19.05.2015

23 17.02.2015 42 19.05.2015 Meri-Lapin ympäristölautakunta Meri-Lapin ympäristölautakunta 23 17.02.2015 42 19.05.2015 KATSELMUS KIINTEISTÖJEN KOTIRANTA 407-6:44 JA KEMINSEUTU 407-7:52 RAJALLA/LAUSUNTO VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE/VASTINE

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

29 12.02.2014 136 03.09.2014 167 12.11.2014. Ympäristölupavelvoitteen raukeaminen, Nikkasen Konepaja Oy, 734-402-11-0

29 12.02.2014 136 03.09.2014 167 12.11.2014. Ympäristölupavelvoitteen raukeaminen, Nikkasen Konepaja Oy, 734-402-11-0 Rakennus- ja Rakennus- ja Rakennus- ja 29 12.02.2014 136 03.09.2014 167 12.11.2014 Ympäristölupavelvoitteen raukeaminen, Nikkasen Konepaja Oy, 734-402-11-0 2413/11.01.00.00.01/2013 Rakennus- ja 12.02.2014

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 29 12.03.2015 Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon 114/10.05.01/2015 Kaavoitus-

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Hämeentie 31, A24)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Hämeentie 31, A24) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 282 29.04.2003 1 Ymp 1402-2003 (235, 222) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Hämeentie 31, A24) Ympkaalk 282 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo.

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/2 Dnro ESAVI/233/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.3.2011 ASIA Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. LUVAN

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta RAUETTAMISESTA Pohjolankatu LAPPEENRANTA Drno 114/ /2016

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta RAUETTAMISESTA Pohjolankatu LAPPEENRANTA Drno 114/ /2016 1(5) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUVAN Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta RAUETTAMISESTA Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Drno 114/11.01.00.00/2016 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2016

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.5.2002 Kokouspvm 16.5.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle tehtyyn valitukseen koskien Venesjärven osayleiskaavamuutosta

Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle tehtyyn valitukseen koskien Venesjärven osayleiskaavamuutosta Ympäristölautakunta 105 17.12.2015 Ympäristölautakunta 9 26.01.2016 Kaupunginhallitus 47 01.02.2016 Kaupunginhallitus 109 14.03.2016 Kaupunginvaltuusto 33 21.03.2016 Kaupunginhallitus 184 23.05.2016 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Kiinteistön liittäminen järjestettyyn jätehuoltoon / Tontti 2 1: /54.544/2016 YMPLTK

Ympäristölautakunta Kiinteistön liittäminen järjestettyyn jätehuoltoon / Tontti 2 1: /54.544/2016 YMPLTK Ympäristölautakunta 26 21.02.2017 Kiinteistön liittäminen järjestettyyn jätehuoltoon / Tontti 2 1:164 228/54.544/2016 YMPLTK 10.05.2016 74 Asia Alueellinen jätehuoltoviranomainen kehotti 23.2.2016 kiin

Lisätiedot

Vastaselitys Vaasan hallinto-oikeudelle annetuista vastineista ja lausunnosta; diaarinumero 01229/16/5107

Vastaselitys Vaasan hallinto-oikeudelle annetuista vastineista ja lausunnosta; diaarinumero 01229/16/5107 Ympäristölautakunta 100 12.08.2015 Ympäristölautakunta 131 07.10.2015 Ympäristölautakunta 91 07.09.2016 Ympäristölautakunta 46 03.05.2017 Vastaselitys Vaasan hallinto-oikeudelle annetuista vastineista

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Huoltoasema J & A Silvennoisen nestemäisten polttoaineiden jakeluaseman rekisteröiminen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään

Huoltoasema J & A Silvennoisen nestemäisten polttoaineiden jakeluaseman rekisteröiminen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään Ympäristölautakunta 63 07.10.2015 Huoltoasema J & A Silvennoisen nestemäisten polttoaineiden jakeluaseman rekisteröiminen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään 245/11.01.00/2015 Ympäristölautakunta 63

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma.

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma. Hallitus 30 24.04.2015 Hallitus 42 12.06.2015 Hallitus 50 28.08.2015 Hallitus 88 18.12.2015 Hallitus 47 17.06.2016 Hallitus 58 26.08.2016 Opetussuunnitelmien hyväksyminen 27/40/401/2015 KYH 30 Laissa ammatillisesta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Kuntoutusyhtymä-Rehab Group Oy:n ympäristölupahakemus (Ruissalon puistotie 640)

Kuntoutusyhtymä-Rehab Group Oy:n ympäristölupahakemus (Ruissalon puistotie 640) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 564 19.08.2003 3 Ymp 10911-2002 (235, 222) Kuntoutusyhtymä-Rehab Group Oy:n ympäristölupahakemus (Ruissalon puistotie 640) Ympkaalk 564

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Neste Markkinointi Oy, Vitkalankatu 2

Ympäristölupahakemus / Neste Markkinointi Oy, Vitkalankatu 2 TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 44 25.01.2005 2 Ymp 10143-2003 (235, 222) Ympäristölupahakemus / Neste Markkinointi Oy, Vitkalankatu 2 Ympkaalk 44 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Kousankatu 1, A24)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Kousankatu 1, A24) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 333 13.05.2003 2 Ymp 1289-2003 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Kousankatu 1, A24) Ympkaalk 333 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 19.4.2004 Kokouspvm 15.4.

Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 19.4.2004 Kokouspvm 15.4. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 19.4.2004 Kokouspvm 15.4.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1 Poikkeamislupapäätös, Mahlavuorentie 45 1291/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 22.12.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 403 Immilä Mäntyranta 5:40 1900 Osoite Mahlavuorentie 45

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Oy Shell Ab:n ympäristölupahakemus (Aninkaistenkatu 15: polttonesteiden jakeluaseman uusiminen)

Oy Shell Ab:n ympäristölupahakemus (Aninkaistenkatu 15: polttonesteiden jakeluaseman uusiminen) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 652 30.10.2001 1 Ymp 6012-2001 (231) Oy Shell Ab:n ympäristölupahakemus (Aninkaistenkatu 15: polttonesteiden jakeluaseman uusiminen) Ympkaalk

Lisätiedot

Kaavamääräys RA (loma-asuntoalue) Rakennusten sijoittaminen lomarakennuspaikalla

Kaavamääräys RA (loma-asuntoalue) Rakennusten sijoittaminen lomarakennuspaikalla Rakennuslautakunta 41 28.05.2014 Kunnanhallitus 140 09.06.2014 Rakennuslautakunta 8 04.02.2015 Rakennuslautakunta 29 16.04.2015 Poikkeamispäätös / Markus Sjöholm Rakltk 41 Valmistelija: tekninen johtaja,

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi 1/YMPLA 24.6.2015 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 29.6.2015 Asia Luvan hakija Ympäristölupahakemus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 15.9.2003 Kokouspvm 11.9.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Ympäristölupamenettelylain 2 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Ympäristölupamenettelylain 2 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristölupamenettelylain 2 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm. 23.8.1999 Kokouspvm 19.8.1999 HAKIJA Laitos ja sen sijainti Kiinteistön

Lisätiedot

Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto)

Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto) Kaupunginhallitus 36 20.01.2014 Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto) 372/10/00/02/2013 KH 36 Valmistelija: kaupungingeodeetti Matti Kivistö, puh. 044 780 9343 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Turun seudun (rakennemallialueen) liikennejärjestelmäsuunnitelman 2035 hyväksyminen

Turun seudun (rakennemallialueen) liikennejärjestelmäsuunnitelman 2035 hyväksyminen Kunnanhallitus 144 12.05.2014 Kunnanhallitus 14 19.01.2015 Kunnanvaltuusto 9 26.01.2015 Turun seudun (rakennemallialueen) liikennejärjestelmäsuunnitelman 2035 hyväksyminen 517/08.00.00/2014 KHALL 12.05.2014

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Vanha Tampereentie 205)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Vanha Tampereentie 205) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 819 12.11.2002 6 Ymp 8535-2002 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Vanha Tampereentie 205) Ympkaalk 819 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

Päätös / Ympäristölupa / Maatilayhtymä Isoaho - Eläinsuoja / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Päätös / Ympäristölupa / Maatilayhtymä Isoaho - Eläinsuoja / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Rakennus- ja ympäristölautakunta 132 06.07.2016 Päätös / Ympäristölupa / Maatilayhtymä Isoaho - Eläinsuoja / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Rakennus- ja ympäristölautakunta 06.07.2016 132 Asiakirjat

Lisätiedot