Rakennus- ja ympäristölautakunta Ympäristölupa Ekosampo Oy, toiminnan laajentaminen 440/58/585/2014 RAKYL 168

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakennus- ja ympäristölautakunta 168 15.10.2014. Ympäristölupa Ekosampo Oy, toiminnan laajentaminen 440/58/585/2014 RAKYL 168"

Transkriptio

1 Rakennus- ja ympäristölautakunta Ympäristölupa Ekosampo Oy, toiminnan laajentaminen 440/58/585/2014 RAKYL 168 Selostus: Ekosampo Oy on hakenut ympäristönsuojelulain 28 :n 2 mom. 3) -kohdan tarkoittamaa ympäristölupaa puun läm pö kä sit te lylai tok sen toiminnan laajentamiselle kiinteistöllä RN:o osoitteessa Nikkaritie 4, Kerimäki. Toiminnalle on Kerimäen kunnan rakennuslautakunnan myöntämä toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa. Puu ta va ran käsittelykapasiteetti laitoksella on ollut enimmillään 3000 m³ vuo dessa (vuosina noin m³/vuosi), johon nyt haetaan muutosta kapasiteetin nostamiseksi 5000 m³:iin vuo des sa. Hakemus käsitellään vireilletuloajankohtana voimassa ol leen lainsäädännön mukaisesti. Laitoksen lämpökäsittelykammiota laajennetaan noin kol man nek sella. Muuten käsittelylaitteisto säilyy entisen kaltaisena. Laitteisto si joite taan uuteen, aikaisempaa paloturvallisempaan, ki vi ai nes poh jai seen tuotantorakennukseen. Laitoksen toiminta-aika ei lisäänny, vaan kapasiteettia lisätään käsittelyeriä suurentamalla. Toiminta sijoittuu asemakaavan mukaiselle teollisuus- ja va ras to raken nus ten alueelle (T). Valtaosa käsiteltävästä puusta on ko ti mais ta havusahatavaraa (mänty- ja kuusipuuta) sekä vähäisemmässä määrin ulkomaista lehtipuuta (saarni, tammi) ja ulkomaista ha vu puu ta. Valtaosa raaka-aineesta hankitaan viereiseltä Sahakuutio Oy:n sahalaitokselta sekä suorina toimituksina (nk. rahtikäsittelyyn tu lee noin 30 % raaka-aineesta). Lämpökäsittelyyn tulevan sa ha ta va ran sekä käsitellyn puun varastointi ja lastaus tapahtuvat pääosin vie reisel lä Sahakuutio Oy:n tontilla. Käsittelyyn tulevan ja valmiin puu ta varan varastot ovat keskimäärin 200 m³ kuukaudessa. Lämpökäsittely tehdään tulistetulla vesihöyryllä puun la hon kes tä vyyden parantamiseksi. Lämpökäsittely tapahtuu tiiviissä kam mios sa, jossa kertatäyttönä käsitellään m³ (max. 20 m³) ri moi tet tua sahatavaraa. Kuukausittainen käsittelymäärä täydessä tuo tan nos sa on noin m³. Käsiteltävä puutavara kuivataan ensin normaalina kuu ma kui vauk sena. Kuivauksen jälkeen sahatavaranippujen läpi puhalletaan tu lis tettua höyryä (+ 180 o C o C) puhaltimien avulla. Höyry toi mii

2 prosessissa myös suojakaasuna estäen puun syttymisen. Lai tok sen tarvitsema höyry kehitetään 1,1 MW:n kuumaöljykattilalla (tie to vuoden 1999 hakemuksesta) ja erillisellä 1,0 MW:n höy ryn ke hit ti mellä. Polttoaineena käytetään kevyttä polttoöljyä. Kattilassa tuo tet ta va lämpö siirretään lämmönsiirtoöljyn välityksellä (max 280 o C) höyrynkehittimeen, josta tulistettu höyry johdetaan läm pö kä sit te ly uuniin. Lämpökäsittely kestää noin kaksi vuorokautta. Pro ses sin yksityiskohtainen kulku vaihtelee hieman käsiteltävän puu la jin ja tuotteen käyttötarkoituksen mukaan. Lämpökäsittelylaitokselta muodostuu kuumakäsittelyvaiheessa sa hata va ras ta irtoavaa vesihöyryä ja sen mukana hajua aiheuttavia or gaani sia yhdisteitä. Hajukaasuja sisältävää höyryä syntyy pro ses sis sa noin 4 12 tunnin ajan. Voimakkaimpia hajukaasupäästöjä muo dostuu lähinnä saarnin erityiskäsittelyn yhteydessä (korkeampi kä sit te lyläm pö ti la). Korkeampaa lämpötilaa vaativasta käsittelystä on toistaiseksi luovuttu. Prosessissa käytettävä ylimääräinen ha ju kaa suja sisältävä höyry käsitellään savukaasupesurissa. Mär kä pe su ri on uusittu luvun alussa ja vuonna 2011 siihen on asen net tu tehokkaampi pumppu puhdistustehon lisäämiseksi. Läm pö kä sit te lyuu niin on tuolloin asennettu myös automaattiventtiili, joka oh jaa hajukaasut pesuriin lämpötilan noustessa 120ºC. Pesurin ve si ti la vuus on noin 2 m³. Vesi vaihdetaan ja sitä lisätään tarvittaessa. Nykyisen öljykattilan tehosta on ollut käytössä noin 70 %. Kattilan kapa si teet ti riittää laajentuvan tuotannon käsittelyyn. Uuden kattilan hank ki mis ta harkitaan vuoden 2015 aikana. Mahdollisesti uusittava kat ti la tulisi olemaan tuliputkikattila, jossa hajukaasut ja haih du tet ta va höyry voidaan polttaa korkeassa lämpötilassa ja hyödyntää ener giana. Toistaiseksi ajatuksena on jatkaa kaasujen käsittelyä ny kyi sel lä savukaasupesurilla. Laitoksen toiminta on automatisoitu. Prosessitiedot tallennetaan ajotie to ko neel le. Toimintaa harjoitetaan yhdessä vuorossa pääosin ar kipäi vi sin. Tuotannon henkilöstömäärä on kolme. Toiminnasta syntyy lähinnä pakkausjätettä (muovivanteita sekä pakkaus- / kääremuoveja), joka toimitetaan jätehuoltoyhtiölle (L&T Oyj). Jäteöljyä koneista syntyy noin litraa vuodessa, joka toi mite taan Ekokem Oy Ab:n keräilyyn. Tuotannossa syntyy puu jä tet tä noin m 3 vuodessa, joka toimitetaan Sahakuutio Oy:lle murskat ta vak si ja aluelämpölaitokseen poltettavaksi. Toimintaan käytetään vettä enimmillään noin 2000 m 3 vuodessa proses si höy ryn valmistamiseen ja saniteettivetenä noin m 3 vuodessa. Vain saniteettivedet johdetaan viemäriverkostoon. Läm pökä sit te lys sä ei synny viemäriverkostoon johdettavia jä te ve siä. Valtaosa (noin 90 %) muodostuvasta höyrystä sitoutuu kä si tel tyyn

3 puuainekseen ja pieni osa (noin 10 %) johdetaan ulkoilmaan. Tuotantokapasiteetin kasvun myötä kuorma-autoliikenne alueella lisään tyy hieman. Suurin osa alueen liikenteestä on Sahakuutio Oy:n kiin teis töl le suuntautuvaa raskasta liikennettä. Tontin sisäinen pyö räkuor maa ja lii ken ne lisääntyy myös jonkin verran vuotuisen kä sit te ly kapa si tee tin kasvaessa. Kevyttä polttoöljyä varten laitoksella on suoja-altaaseen (betoninen suo ja säi liö 17 m³) sijoitettu maanpäällinen litran va ras to säi liö. Aikaisemman luvan mukaan polttoöljyä käytetään enimmillään noin litraa vuodessa (vuosina käyttö ollut kui ten kin noin litraa vuodessa). Kuumaöljykattilan ja läm mönsiir to put kis ton lämmönsiirtoöljyn määrä on 2700 litraa. Laitoksen päästökaasujen ominaisuudet on tutkittu vuonna 1999 (Lai te op ti moin ti Ky / Kuopion yliopiston Ympäristökemian la bo ra torio). Tutkimuksessa selvitettiin märkäpesurin jälkeen vapautuvien pääs tö kaa su jen orgaanisten yhdisteiden pitoisuudet. Tutkitut yh dis teryh mät olivat: kokonaistervapitoisuus, kokonaishiilivetypitoisuus, alde hy dit, ketonit ja terpeenit. Tutkimuksen aikana laitoksella läm pö käsi tel tiin mäntylankkua. Mittausten perusteella todettiin, että pe su ri pienensi lämpökäsittelyprosessissa muodostuvien hiilivetyjen pääs töjä. Kaikki yhdisteet eivät kuitenkaan erotu pesurilla vaan osa or gaa nisis ta yhdisteistä pääsee pesurin läpi. Käsittelyuunin lämpötilan nostovaiheessa (alle 160 o C) ko ko nais hii live ty pi toi suus ilmassa oli 1922 mg/m 3. Lämpötilan noustessa yli 160 o C ja kaasujen ohjautuessa pesurille pitoisuus kasvoi 7836 mg/m 3 ja jäähdytysvaiheen alussa hiilivetyjen määrä oli mg/m 3. Haihtuvia terpeenejä kuumakäsittelyvaiheessa erittyi al ku vaihees sa 5643 mg/m 3, loppuvaiheessa 4369 mg/m 3 ja jääh dy tys vaiheen alussa mg/m 3. Käytetty tutkimusmenetelmä ei mah dollis ta nut aldehydien ja ketonien pitoisuuksien määrittämistä. Ra por tissa on kuitenkin esitetty, että niiden määrät olivat huo mat ta vas ti haihtuvien hiilivetyjen kokonaismäärää pienemmät. Tutkimuksen johtopäätöksenä oli, että poistokaasujen mär kä pe su rin toiminnan optimoinnilla on mahdollista saavuttaa alhaisempi pääs töta so. Savukaasupesuri on uusittu tutkimuksen jälkeen ja sen te hoa lisättiin pesurin paineen nostolla. Kansanterveyslaitos on antanut lausunnon Ekosampo Oy:n lämpökäsittelylaitoksen mahdollisista terveydellisistä vai ku tuksis ta ympäristössä. Kansanterveyslaitos on esittänyt silloisen tiedon pe rus teel la (varauksin terveyshaitan olemassaolosta), ettei läm pö käsit te ly lai tok sen toiminta aiheuta ympäristölleen terveydellistä hait taa. Kansanterveyslaitoksen kannan mukaan lämpökäsittely tuottaa usei-

4 ta epäpuhtauksia, joista osan on todettu olevan myös ter vey del le haitallisia. Emissiot riippuvat käsittelyssä käytetystä läm pö ti las ta, lämmityksen pituudesta ja käytetystä puusta. Sa vu kaa su pe su rin toiminnan häiriöttömyys on oleellinen tekijä päästöjen määrän ja laadun suhteen. Kaasupesurin vedestä on tehty analyysi vuonna 2000 Jyväskylän yliopis ton kemian laitoksella. Kahdella näytekerralla otettujen kol men näytteen keskimääräiset tulokset olivat: ph 3,5; orgaaninen hii li (TOC) 3,7 g/l; epäorgaaninen hiili (IC) 0,15 mg/l; muurahaishappo 0,86 g/l ja etikkahappo 6,03 g/l. Pesuriveden TOC:n ja haihtuvien hap po jen pitoisuuksien havaittiin kasvavan jonkin verran läm pö kä sitte ly pro ses sin edetessä, mikä viittaa reaktiotuotteiden voi mak kaampaan muodostumiseen korkeammissa lämpötiloissa. Noin 70 % orgaanisen hiilen määrästä on selitettävissä etikka- ja muu ra hais happo jen sisältämällä hiilellä ja vain 30 % orgaanisesta hiilestä on sitoutunut muunlaisiin yhdisteisiin. Mikäli liuenneen orgaanisen hii len määrän perusteella halutaan arvioida esimerkiksi biologista ha pen kulu tus ta tai arvioida pesuriveden ympäristökuormitusta, on huo mat tava, että vesinäytteistä suodatettiin kiintoaines mik ro suo dat ti mel la ennen mittausta. Kokonaiskuormitus on täten mit taus tu lok sia suurempi orgaanisen kiintoaineksen osallistuessa hapen ku lu tukseen Hakemuksen vireilläolosta kuulutettiin Savonlinnan kaupungin vi ral lisel la ilmoitustaululla välisenä aikana. Lisäksi naa pu rikiin teis tö jen omistajille ja haltijoille lähetettiin asiasta tieto pos tit se. Muistutuksia ei jätetty kuulutusaikana. Hakemuksesta pyydettiin lausunto Savonlinnan ter vey den suo je lu viran omai sel ta (Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ym pä ris töter vey den huol lol ta) ja rakennusvalvontaviranomaiselta sekä Etelä-Sa von ELY-keskukselta. Terveydensuojeluviranomaisen lausunnossa on to det tu mm. seuraavaa: Kerimäen kunnan rakennuslautakunta on päätöksellään myön tä nyt Ekosampo Oy:lle ympäristöluvan, jossa on asetettu eh dot laitoksen toiminnalle. Ekosampo Oy:n lämpökäsiteltyä puuta val mista van laitoksen toiminnasta ei aiheudu ympäristölle ter vey del lis tä haittaa, mikäli toiminnalle asetetaan samat lupaehdot kuin ai em min on ollut ja niitä noudatetaan. Erityisesti laitoksen tulee huo leh tia, että savukaasupesuri on aina toiminnassa, kun tuo tan to pro ses sis sa syntyy terveydelle haitallisia kaasuja.

5 Rakennusvalvontaviranomaisen lausunnossa on to det tu mm. seuraavaa: Rakennusvalvonnassa on vireillä tontille rakennuslupahakemus koskien teollisuushallin laajennusta. Tontti kuuluu vahvistetun ase makaa van mukaan teollisuusrakennusten korttelialueeseen T, joten toimin ta on asemakaavan mukaista eikä rakennusluvan myön tä mi sel le ole estettä. Rakennusvalvonta puoltaa ympäristöluvan muu tok sen myöntämistä ehdolla, että toiminnan hajuhaittojen eh käi se mi seen kiinnitetään erityistä huomiota. Etelä-Savon ELY-keskuksen lausunnossa hakijan täydentämästä ympäristölupahakemuksesta on todettu mm. seuraavaa: Etelä-Savon ELY-keskuksen näkemyksen mukaan puun läm pö kä sitte ly lai tok sien merkittävin ympäristöhaitta on haju. Ekosampo Oy:n hakemuksen mukaan hajuja ehkäistään johtamalla sa vu kaa sut savukaasupesurin läpi. Ekosampo Oy:n tulisi ennen lu pa rat kai sua mitata käytössä olevan savukaasupesurin reduktio (TOC). Ha ju kaasut polttamalla on vastaavalla laitoksella päästy reduktioon 98 % (TOC). Poistokaasuista tulisi lisäksi mitata CO-, CO 2 -, N- ja O 2 -pi toisuu det. Vastaavia suureita tulisi seurata laitoksen toiminnassa säännöl li ses ti ja jatkuvasti. Mahdollisia tervaisia prosessijätevesiä ei saa päästää viemäriin, vaan ne on käsiteltävä ongelmajätteenä. Toiminnanharjoittajalla tu lee olla voimassa teollisuusjätevesien johtamissopimus kunnan ve si lai tok sen kanssa. Hakemuksesta tai täydennyksistä ei käy ilmi, miten puut va ras toi daan alueella. Puun varastointialueen tulee olla tiivispohjainen. Teh das alueen sadevedet ja muut pintavedet on kerättävä hallitusti ja johdettava niin, ettei niistä aiheudu pinta- ja pohjavesien pi laan tu mi sen vaaraa. Täydennetyssä ympäristölupahakemuksessa toiminnanharjoittaja esit tää, että kohta 12. uuden kattilan hankkimista harkitaan mahd. vuo den 2015 alkupuolella toistaiseksi ajatuksena on jatkaa uu dessa hallissa kaasujen käsittelyä nykyisellä laitteistolla (sa vu kaa su pesu ri). Mikäli uusi kattila päätetään hankkia, on sen tekniset tiedot hy väk sytet tä vä lupaviranomaisessa ennen hankintaa, jotta voidaan var mis tua siitä, että uuden kattilan päästöt ovat voimassa olevan luvan mu kaisia. Muussa tapauksessa toiminnanharjoittajan tulee hakea lu pa määräyk sien muuttamista ennen kuin uusi kattila otetaan käyt töön

6 Luvan hakijalle varattiin mahdollisuus esittää vas ti neen sa annetuista lausunnoista viimeistään Hakija on pyy tä nyt jatkoaikaa vastineen esittämiselle saakka. Ympäristösuunnittelija ja ympäristötarkastaja ovat tehneet tar kas tuskäyn nin puun lämpökäsittelylaitokselle Lupahakemus on soveltuvin osin esityslistaliitteenä A. (Valmistelu: ympäristötarkastaja Hannu Toivanen, puh ) Ympäristöpäällikön esitys: Lautakunta päättää myöntää Ekosampo Oy:lle puun läm pö kä sit te ly toimin taan haetun ympäristönsuojelulain 28 :n 2 mom. 3) -kohdan tar koitta ma ympäristöluvan pöytäkirjaliitteen B mukaisesti. Ellei lupamääräyksistä muuta ilmene, toiminnassa on noudatettava vireille tullutta lupahakemusta. Jos ympäristönsuojelulain tai jä te lain nojalla annetaan myönnettävän luvan määräyksiä ankarampia tai luvasta poikkeavia säännöksiä, on niitä luvan estämättä nou da tet tava. Päätös on voimassa toistaiseksi. Toiminnan olennainen muuttaminen edel lyt tää uuden ympäristöluvan hakemista. Luvan saajan tulee mennessä tehdä hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi. Päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hal linto-oi keu del ta. Valitusosoitus on liitteenä. Lupapäätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huo limat ta, ellei valitusviranomainen toisin määrää. Lautakunta perii hyväksymänsä ym pä ris tön suo je lu viran omai sen taksan 3 :n maksutaulukon Muu toiminta -kohdan nojalla lu pa mak su na 1500,00 euroa. Hakemuksen vireilläolokuulutuksesta ja lu pa pää tök sen julkipanokuulutuksesta ei aiheudu perittäviä kuluja (julkais tu Savonlinnan kaupungin virallisella ilmoitustaululla). Käsittely: Luvan hakija on toimittanut annetuista lausunnoista seuraavan vastineen:

7 - toiminnalle on voimassa oleva 3000 m 3 :on asti oleva tuotantolupa (ympäristölupa) ja vuonna 2014 tuotanto jää noin 1100 m 3 :on - emme pysty tekemään ELY-keskuksen vaatimia mittauksia ennen kuin laitos on toiminnassa - puutavaran varastointi tapahtuu asfalttikentällä ja betonipohjaisessa hallissa - jäte- eli saniteettivedet menevät Itä-Savon Veden viemäriin, josta on sikäläisen Kerimäen kunnan sopimus (vuodelta 1997). Päätös: Esitys hyväksyttiin. Toimenpiteet: Tiedoksi: Ekosampo Oy, Nikkaritie 1, Kerimäki Teknisen toimialan hallintopalvelut / laskutus Rakennusvalvontaviranomainen Savonlinnan terveydensuojeluviranomainen Etelä-Savon ELY-keskus

Ympäristölupahakemus eläinsuojalle / Petäjalammin kylän tilalle Pohja RN:o 2:22

Ympäristölupahakemus eläinsuojalle / Petäjalammin kylän tilalle Pohja RN:o 2:22 Ympäristölautakunta 13 04.02.2014 Ympäristölupahakemus eläinsuojalle / Petäjalammin kylän tilalle Pohja RN:o 2:22 594/54.540/2013 YMPLTK 13 Vs. ympäristötarkastaja Erkka Hurtola Hakijatiedot Pertti Pohja

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN PROSESSIVESI OY:N KOMPOSTILAITOKSEN YMPÄRISTÖLUPA JA LUPA ALOITTAA TOIMINTA MUUTOKSEN HAUSTA HUOLIMATTA

LÄNSI-SUOMEN PROSESSIVESI OY:N KOMPOSTILAITOKSEN YMPÄRISTÖLUPA JA LUPA ALOITTAA TOIMINTA MUUTOKSEN HAUSTA HUOLIMATTA Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta 63 19.05.2015 LÄNSI-SUOMEN PROSESSIVESI OY:N KOMPOSTILAITOKSEN YMPÄRISTÖLUPA JA LUPA ALOITTAA TOIMINTA MUUTOKSEN HAUSTA HUOLIMATTA 488/64.641/2014 PJSYMPLK 63 LUVAN

Lisätiedot

45 02.04.2014. Asfaltti-System Oy:n suihkupuhallustoimintaa koskevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen

45 02.04.2014. Asfaltti-System Oy:n suihkupuhallustoimintaa koskevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen Rakennus- ja ympäristölautakunta 45 02.04.2014 Asfaltti-System Oy:n suihkupuhallustoimintaa koskevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen 3513/11.00.01/2014 Rymla 45 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95 Ympäristölautakunta Aika 12.08.2015 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 25 Ympäristö- ja rakennustarkastajan

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7) Ympäristölautakunta 52 02.09.2014 Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7) YMPLTK 52 2.9.2014 Asia Neste Markkinointi Oy on jättänyt

Lisätiedot

Toiminnalla ei ole muita lupia.

Toiminnalla ei ole muita lupia. Ympäristölautakunta 89 11.09.2014 Ympäristölupa jätteen käsittelypaikalle, Reteko Oy 334/11.01.00/2014 Ymplk 89 Valmistelija ympäristönsuojelutarkastaja Osmo Koivistoinen, puhelin 0400 144 452. 1 HAKIJA

Lisätiedot

52/11.01.00.00.02/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 12.02.2014 27

52/11.01.00.00.02/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 12.02.2014 27 Rakennus- ja ympäristölautakunta 27 12.02.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta 102 11.06.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta 138 03.09.2014 Ympäristöluvan 8-2010 lupamääräysten 18, 21 ja 23 täytäntöönpanon

Lisätiedot

19 13.05.2015. Kuljetuspudas Oy:n purkujätteen kierrätysasemaa koskeva ympäristölupahakemus, Pudasjärvi

19 13.05.2015. Kuljetuspudas Oy:n purkujätteen kierrätysasemaa koskeva ympäristölupahakemus, Pudasjärvi Oulunkaaren ympäristölautakunta 19 13.05.2015 Kuljetuspudas Oy:n purkujätteen kierrätysasemaa koskeva ympäristölupahakemus, Pudasjärvi OULYMP 19 ASIA LUVAN HAKIJA Kuljetuspudas Oy:n purkujätteen kierrätysasemaa

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. Ympäristölautakunta 51 21.05.2015 Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi 122/11.01.00/2015 Ymplk 21.05.2015 51 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Lisätiedot

Lupahakemus on tullut vireille 15.1.2015. Hakija on täy den tä nyt hakemustaan 24.3.2015.

Lupahakemus on tullut vireille 15.1.2015. Hakija on täy den tä nyt hakemustaan 24.3.2015. Ympäristölautakunta 99 16.06.2015 Ympäristölupahakemus autopurkamolle / Rimwood Tmi 187/54.540/2015 YMPLTK 16.06.2015 99 Ympäristötarkastaja Erkka Hurtola Hakijatiedot Rimwood Tmi hakee ympäristölupaa

Lisätiedot

Päätös Kanteleen Voima Oy:n ympäristölupahakemuksesta koskien puuperäisten bio polt to ainei den terminaalitoiminnan muutosta, Haapavesi

Päätös Kanteleen Voima Oy:n ympäristölupahakemuksesta koskien puuperäisten bio polt to ainei den terminaalitoiminnan muutosta, Haapavesi Ympäristöterveyslautakunta 36 30.10.2014 Päätös Kanteleen Voima Oy:n ympäristölupahakemuksesta koskien puuperäisten bio polt to ainei den terminaalitoiminnan muutosta, Haapavesi Ympteltk Valmistelu, ympäristösihteeri;

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 (92)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 (92) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 (92) Ympäristölautakunta Aika 26.03.2015 klo 09:00-11:21 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (58)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (58) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (58) Ympäristölautakunta Aika 06.02.2014 klo 09:00-11:40 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72)

Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72) Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72) Ympäristölautakunta Aika 11.09.2014 klo 09:46 11:26 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 85 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040 568 2619

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040 568 2619 Ympäristölautakunta 124 10.10.2013 Ympäristölupa eläinsuojan muutokselle, Huttunen Kaisa, Kiuruvesi 381/11.01.00/2013 Ymplk 124 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040 568 2619

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 230 06.11.2013 25/11/01/00/2013. Rakennus- ja ympäristölautakunta 230. Asiakirjat

Rakennus- ja ympäristölautakunta 230 06.11.2013 25/11/01/00/2013. Rakennus- ja ympäristölautakunta 230. Asiakirjat Rakennus- ja ympäristölautakunta 230 06.11.2013 Päätös / ympäristölupa / Biokaasulaitoksen lietteiden jatkokäsittely ja tuotteistaminen sekä piha- ja puutarhajätteiden vastaanotto ja kompostointi, Kokkolan

Lisätiedot

29 05.03.2014. Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos

29 05.03.2014. Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos Rakennus- ja ympäristölautakunta 29 05.03.2014 Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos 3284/11.00.01/2014 Rymla 29

Lisätiedot

Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy

Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy Ympäristölautakunta 32 03.04.2014 Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy 901/11.01.00/2012 Ymplk 32 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014 1 (91)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014 1 (91) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014 1 (91) Ympäristölautakunta Aika 03.04.2014 klo 09:00-10:40 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 29 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2015 1 (80)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2015 1 (80) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2015 1 (80) Ympäristölautakunta Aika 11.06.2015 klo 09:11-10:17 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 58 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. -----

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. ----- Kaupunginvaltuusto 38 21.02.2013 Kaupunginhallitus 115 11.03.2013 Ympäristölautakunta 68 14.05.2013 Kaupunginhallitus 240 27.05.2013 Kaupunginvaltuusto 91 13.06.2013 Kaupunginhallitus 314 12.08.2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kallion louhinta ja murskaus. Ympäristönsuojelulaki 28 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 1 momentti kohta 7 c ja e

Kallion louhinta ja murskaus. Ympäristönsuojelulaki 28 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 1 momentti kohta 7 c ja e Ympäristölautakunta 5 23.01.2014 Ympäristölupa kallion louhintaan ja murskaukseen / Destia Oy 393/11.01.00/2014 YMP 5 Asian valmistelija: ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila Asia Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

JOUTSAN EKOKAASU OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS, BIOKAASULAITOS

JOUTSAN EKOKAASU OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS, BIOKAASULAITOS Teknisen lautakunnan lupajaosto 31 05.05.2011 JOUTSAN EKOKAASU OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS, BIOKAASULAITOS 11/60/602/2011 Lupaj 31 ASIA Joutsan Ekokaasu Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen

Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen 219/11.01.00.01/2015 Ympla 75 Valmistelija: Ympäristöinsinööri Mirva Korpi Ympäristöinsinööri: Ympä ristölautakunta tekee

Lisätiedot

Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. Ympäristölautakunta 119 20.11.2014 Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy 786/11.01.00/2012 Ymplk 119 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453. Hakijan yhteyshenkilö: Reijo Ronkainen p. 0400 576144

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453. Hakijan yhteyshenkilö: Reijo Ronkainen p. 0400 576144 Ympäristölautakunta 70 12.08.2014 Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Ylä-Savon Sora Ay 138/11.01.00/2013 Ymplk 70 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453 1. ASIA

Lisätiedot

Destia Oy, Heidehofintie 2, 01301 VANTAA

Destia Oy, Heidehofintie 2, 01301 VANTAA Saarijärven kaupun ki Ympäristönsuojelutoimi Pl 13, 43101 Saarijärvi (014) 459 8309 Päätös ympäristölupahakemuksesta Annettu julkipanon jälkeen Dnro 3 Hakija Destia Oy, Heidehofintie 2, 01301 VANTAA Toiminta

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 66 23.04.2014. Ympäristönsuojelun asioita tiedoksi 15/58/581/2014 RAKYL 66

Rakennus- ja ympäristölautakunta 66 23.04.2014. Ympäristönsuojelun asioita tiedoksi 15/58/581/2014 RAKYL 66 Rakennus- ja ympäristölautakunta 66 23.04.2014 Ympäristönsuojelun asioita tiedoksi 15/58/581/2014 RAKYL 66 Selostus: JÄTEASIAT Liikenneviraston toimenpideraportti Savonlinnan ratapiha-alueen veturien tankkausalueen

Lisätiedot